Kuluttajan ylijäämä

Kansan­talousti­eteen käsite kulut­ta­jan yli­jäämä on min­ulle eräs tapa perustel­la kult­tuurin tukea — tai siis osaa siitä. Kuvitelka­amme, että jokin tele­vi­siokana­va rahoit­taisi toim­intansa sil­lä, että kulut­ta­jat mak­saisi­vat jokaises­ta ohjel­mas­ta erik­seen. Sil­loin siis suosit­tu­jen ohjelmien lähet­tämi­nen kan­nat­taisi ja muiden ei. Vaan voi myös käy­dä niin, että lähet­tämät­tä jäisi ohjel­ma, jon­ka kat­somis­es­ta koitu­va hyö­ty (utili­teet­ti) on suurem­pi kuin ohjel­man kokonaiskustannukset.

Olete­taan, että kat­so­jien mak­suhalukku­us määräy­tyy oheisen käyrän mukaan. Osa halu­aa ehdot­tomasti nähdä ohjel­man ja on valmis mak­samaan siitä melko paljon, toisille se taas on jok­seenkin yhden­tekevä. Voi kat­soa, mut­ta ei paljon mak­sa. Jos kaik­ki voisi­vat nähdä ohjel­man, kat­so­jille koitu­va kokon­aishyö­ty on käyrän ja akselien rajaa­man alueen pin­ta-alan kokoinen. Jos tuo pin­ta-ala ylit­tää ohjel­man kokon­aiskus­tan­nuk­set, ohjel­man esit­tämi­nen olisi kansan­taloudel­lis­es­ti järkevää. Mut­ta miten tele­vi­sioy­htiömme saisi omansa pois?

Jos se panee hin­nan tasolle p1, se rajaa kaso­jien määrän q1:ksi ja saa kasaan sum­man q1*p1, joka on huo­mat­tavasti pienem­pi kuin käyrän rajaa­man alueen pin­ta-ala. Se voi yrit­tä laskea hin­taa tasolle p2 ja p3, jol­loin kat­so­jamääräk­si muo­dos­tuu q2 tai q3 vas­taavasti. Tulot p2q2 tai p3q3 eivät nekään riitä peit­tämään lainkaan poten­ti­aal­ista kokon­aishyö­tyä. Voi olla, ettei ohjel­maa kan­na­ta lähettää.

Olkoon hin­ta mikä tahansa noista kolmes­ta, osa kat­so­jista olisi valmis mak­samaan enem­män. Noiden nelikul­mioiden yläpuolelle rajau­tu­va alue vas­taa kulut­ta­jan yli­jäämää. Tämä on kulut­ta­jalle tule­va yklimääräi­nen hyö­ty, joka voi olla huo­mat­ta­van suuri ver­rat­tunana siihen rahamäärään, jon­ka tele­vi­soy­htiö osnnis­tuu kat­so­jil­ta keräämään. Tuo kulut­ta­jan yli­jäämä olisi peruste lähet­tää ohjel­ma, mut­ta liike­taloudel­lis­es­ti tämä ei onnistu.

Kansan­taloudel­lis­es­ti suurin hyö­ty ohjel­mas­ta koi­tu­isi, jos ohjel­ma lähetet­täisi­in mak­sut­ta. (Huo­mat­takoon, ettei yhtiölle aiheudu kat­so­jista mitään lisäkuluja)
Alue, joka jää kunkin nelikul­mion oikealle puolelle vas­taa sitä kokon­aishyödylle koitu­vaa tap­pi­o­ta, että osa kat­so­jista rajataan hin­nal­la ulkop­uolelle. Tämä tap­pio on pienin sil­loin, kun ohjel­ma lähetetään ilmaisek­si, kuten YLEn ja Maikkarin kanav­il­la tehdäänkin.

Usein taiteessa on kyse myös tilanteista, jois­sa suuri määrä ihmisiä pääsee naut­ti­maan taval­la tai toisel­la taiteen ole­mas­saolosta, mut­ta vain pieneltä joukol­ta voitaisi­in per­iä mak­su tästä hyödys­tä. Aiem­mas­sa viestiketjus­sa (mis­tä kuu­luu mak­saa itse) aika moni pystyikin peruste­la­maan niitä hyö­tyjä, joi­ta pelkästä kult­tuurin ole­mas­saolosta aiheutuu. Min­ul­la ei ole yhtään Helene Schjerf­beckin maalaus­ta, enkä ole edes taide­museois­sa niitä mon­ta ker­taa näh­nyt, mut­ta silti hänen maalaus­taiteestaan on min­ulle selvää iloa.

(Huo­maan taas tulleeni alueelle, jos­sa kulut­ta­jan yli­jäämä ja ulkoishyö­ty kohtaa­vat. Minä koen ne kak­si saman asian eri puo­lik­si, sil­lä voihan ilmais­es­takin hyödyk­keestä saa­da kulut­ta­jan yli­jäämää. Saan ilmaisek­si jotain, jos­ta olisin valmis myös mak­samaan. Sen sijaan meri­it­ti­hyödyke (hyväk­si min­ulle itsel­leni) on eri asia kuin ulkoishyö­ty (hyö­tyä muille) )

23 vastausta artikkeliin “Kuluttajan ylijäämä”

 1. Osmo: Kun sinä niin niitä oikeis­to­laisia talousti­eteil­i­jöitä halvek­sit, niin onko tämä nyt sit­ten vasem­mis­to­laisen talousti­eteen taidonnäyte?

  Teet yhden merkit­tävän alkuo­le­tuk­sen: Kulut­ta­jan koke­mat hyödyt ovat yhteis­mi­tallisia, eli että niitä voi ver­ra­ta toisi­in­sa tyyli­in tämä kokee hyö­dyn kym­menker­taise­na tähän ver­rat­tuna. Jos tämän ottaa annet­tuna, niin ana­ly­y­sisi pitää paikkansa.

  Se ei kuitenkaan riitä lähellekkään tekemi­isi johtopäätöksiin.

  Seu­raavien kaikkien täty­tyy päteä, jot­ta voidaan sanoa, että val­tion kan­nat­taa mak­saa jotain yhteisesti:

  1. Kuvaile­masi kaltaisia markki­noi­ta on olemassa

  2. Val­tio on tehokkaampi tun­nista­maan ja “kor­jaa­maan” näitä markki­noi­ta kuin markki­nat itse ottae myös huomioon val­tion tekemät virheet. (Eli jos tilanne yksil­lä markki­noil­la para­nee, niin toisil­la markkioil­la se ei huonone enempää.)

  3. Val­ti­ol­la on oikeu­tus siirtää hyv­in­voin­tia yhdeltä sen jäseneltä, joka ei siitä vapaae­htois­es­ti halua luop­ua toiselle.

  1. En tiedä miten tämän voi todis­taa suun­taan tai toiseen. Joku esimerk­ki jos­ta kaik­ki ovat yksimielisiä voisi olla hyvä.

  2. Tässä palataan jälleen tähän kan­nus­timien puut­teeseen sil­loin kun rahoi­tus perus­tuu veroi­hin. Vapail­la markki­noil­la on sitä suurem­mat kan­nus­timet mitä suurem­mista hyv­in­voin­ti­tap­pios­ta on kyse. Val­tion rahankeru­useen ja hallintoon liit­tyy tehot­to­muut­ta. Kun jollekin annetaan val­ta päät­tää näistä asioista niin muille tulee kan­nus­timia ajaa omia etu­jaan tämän val­lan omaa­van ihmisen kaut­ta. Val­lan omaavalle ihmiselle tulee kan­nus­timia ajaa omia etu­jaan. Vaik­ka mei­dän voi olla vaikea ennus­taa niitä keino­ja jol­la markki­nat onnis­tu­vat näitä hyv­in­voin­ti­tap­pi­o­ta lapi­oimaan umpeen niin tämä ei tarkoi­ta, etteikö markki­nat niitä voisi kehit­tää. Tietysti voi väit­tää, että markki­nat ovat kehit­täneet tähän tehtävään val­tion. Kuitenkin sään­te­ly kor­rel­loi negati­ivis­es­ti hyv­in­voin­nin kanssa. Vapaim­mat val­tiot ovat myös menestyneimpiä.

  (esim. tämä Osmon majakkaes­imerk­ki. Äkkiseltään voisi tun­tua, että majakkaa ei voi hin­noitel­la järkevästi, kun se näkyy kaikille, joten kenenkään ei tarvitse mak­saa siitä käyt­tääk­seen sitä. Markki­nat kuitenkin kehit­tivät ratkaisun: laskun mak­soi sata­mat jot­ka hyö­tyivät laivaliikenteestä.)

  3. Tämä on kysymys ihmisku­vas­ta ja siitä mitä oikeuk­sia ihmisil­lä on. Minus­ta ihmisen oikeus on etsiä onnea halu­amil­laan keinoil­la kun­han ei rajoi­ta muit­ten oikeut­ta samaan. Suomen eduskun­ta ei ainakaan usko tähän. Kansa voikin olla toista mieltä. Eduskun­ta esim. pakot­ti sairaan­hoita­jat oman hyv­in­vointin­sa kus­tan­nuk­sel­la hoita­maan sairai­ta, mut­ta kansan enem­mistö tyr­mäsi lain. Syitä erim­ielisyy­teen tässä asi­as­sa voi toki olla muitakin.

  Osmon ana­lyysi todis­taa, että on mah­dol­lista kuvitel­la markki­nat, jos­sa hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta syn­tyy siitä, että hyödyke on hin­noitelta­va yhdel­lä hin­nal­la ja että on mah­dol­lista kuvitel­la olio, joka pystyy näitä hyv­in­voin­ti­tap­pi­oi­ta vähen­tämään. Kult­tuurin tuen perusteluk­si se ei riitä.

 2. Kyl­lä tuo ylläol­e­va oli ihan samaa kansan­talousti­eteen peruskau­raa vail­la mitään oikeis­to­laisu­ut­ta tai vasemmistolaisuutta.
  Majakoiden rahoi­tus perus­tuu veroon, tai siis väylä­mak­sui­hin, joiden mak­sami­nen on pakol­lista. Mihinkään vapaae­htoiseen neu­vot­telu­un hyö­tyjien välil­lä se ei perus­tu, kos­ka vapaa­matkus­ta­ju­u­den mah­dol­lisu­us on niin ilmeinen.

 3. “Kansan­taloudel­lis­es­ti suurin hyö­ty ohjel­mas­ta koi­tu­isi, jos ohjel­ma lähetet­täisi­in mak­sut­ta. (Huo­mat­takoon, ettei yhtiölle aiheudu kat­so­jista mitään lisäkuluja)”

  Mitenkäs noin kansan­taloudel­lis­es­ti kenenkään kan­nat­taa tehdä yhtään mitään ohjelmia mis­tä ei mitään makseta?

 4. Kun siir­ryt­ti­in digiaikaan ei olisi ollut mitään teknistä estet­tä ottaa mak­su­teeveetä käyt­töön ja jopa ohjel­mako­htais­es­ti jos olisi halut­tu. Näin ei kuitenkaan tehty… Osmon peruskau­ra-käp­pyrät eivät sovi suo­raan tähän tilanteeseen kos­ka ohjel­man hin­noit­telul­la tapah­tu­vaa ohjaamista ei juurikaan tapah­tu­isi kos­ka kaik­ki ohjel­mat oli­si­vat joka tapauk­ses­sa niin halpo­ja, vaan jär­jestelmä mit­taisi lähin­nä sitä mitä ihmiset halu­a­vat kat­soa. Tämä taas ei tietenkään sovi poli­itikoille ja punav­ihreälle YLE:lle.

  Pienessä määrin saat­taisi myös itse teeveen kat­somi­nen vähen­tyä kun ihmiset huo­maisi­vat kuin­ka paljon he todel­lisu­udessa tuh­laa­vat aikaansa siihen eikä täl­läkään olisi mitään suo­tu­isia vaiku­tuk­sia poli­iti­ikoille eikä hei­dän kanssaan sym­bioosis­sa eläville omaa todel­lisu­ut­taan luoville toimitsijoille.

  Vaik­ka puna(vihreä) toimit­ta­jien sub­jek­ti­ivis­ten mielip­itei­den ja ns. yleis­ten totuuk­sien täysin kri­ti­ik­itön papukai­ja­mainen tois­telu onkin juuri sitä ohjel­matuotan­toa jos­sa sekä kokon­ais- että ulkoishyö­ty onkin nyky­poli­itikoille epäilemät­tä kaikkein suurin, niin eikö olisi kuitenkin noin “niin­qu viihree­stä näkökul­mas­ta” olisi kaikkein hyödyl­lis­in­tä luop­ua koko tele­vi­sios­ta? Tele­vi­siot kun kulut­ta­vat hiil­isähköä, valvot­ta­vat ihmisiä naisia esineel­listävien ja muutenkin het­ero­nor­maalien ohjelmien paris­sa niin myöhään illal­la etteivät he enää viit­si men­nä aamul­la polkupyöräl­lä töi­hin vaan menevä sinne henkilöau­tol­la jne jne..

 5. Kansan­taloudel­lis­es­ti voi olla järkevää rak­en­taa vaikka­pa tie, vaik­ka meil­lä ei tiemak­su­ja per­itäkään. Jokin asia on kansan­taloudel­lis­es­ti järkevää, jos siitä koitu­va hyö­ty on suurem­pi kuin sen vaa­ti­mat panok­set (hin­ta). Yllä olevas­sa esimerkikssä yri­tys­taloudelli­nen kan­nat­tavu­us ja kansan­taloudelli­nen kan­nat­tavu­us poikkea­vat paljon. Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa yhteiskun­nan puut­tumi­nen peli­in on perustel­tua. Nämä markki­navri­he-tapauk­set ovaty keskeinen osa koko kansan­taloustiedet­tä, tai oli­vat sil­loin kun minä sitä opiskelin.

 6. Kulut­ta­jan yli­jäämä on suurin, kun hyödyke on ilmainen. Tähän täy­tyy kuitenkin ottaa myös tuot­ta­jat mukaan: useimpi­en hyödykkei­den tuot­tamisel­la on ainakin vaihtoehtokustannuksia. 

  Schjerf­beckin taidenäyt­te­lyn, julis­tei­den, postiko­rt­tien ja taide­his­to­ri­an kir­jo­jen suh­teen tilanne on ihan nor­maali: rajakus­tan­nuk­set ovat nou­se­vat, markki­nahin­ta toimii. Myös taiteen ole­mas­saolon markki­noil­la taiteen tekemisen kus­tan­nuk­set nou­se­vat, mut­ta nyt on ole­mas­sa hin­noit­telu­on­gel­ma. Tästä julk­ishyödyk­keestä ei voi­da sulkea mui­ta pois, eikä sen kulu­tuk­ses­ta ole muille haittaa. 

  Tästä ei kuitenkaan automaat­tis­es­ti seu­raa, että val­tio­ta tarvi­taan. Ilo taiteesta ei kuitenkaan jakaudu tasais­es­ti ihmis­ten kesken, vaan eri ihmisille hyö­tyvät eri taval­la. Täl­löin asian ratkaisem­i­nen val­tion tuel­la on eri­tyisen huono ei-tarkoitet­tu­jen tulon­si­ir­to­vaiku­tusten takia. Val­ti­ol­lis­t­a­mi­nen myös pakot­taa val­tion tekemään arvion siitä, mil­laista taidet­ta tulee tuot­taa. Yksi­tyis­es­ti asia voi hoitua esimerkik­si lahjoi­tusten tai kom­ple­ment­ti­hyödykkei­den markki­noiden kautta. 

  Tele­vi­sio on hie­man eri­lainen tapaus. Sopivin ole­tuksin tele­vi­sion tapauk­ses­sa ohjel­man lähet­tämisel­lä on kiin­teät kus­tan­nuk­sen­sa, mut­ta rajakus­tan­nus on pieni tai olema­ton, eli keskimääräi­nen kus­tan­nus asi­akas­ta kohden on laske­va. Luon­nol­lista monop­o­lia ei kuitenkaan näytä syn­tyvän. Päin­vas­toin, pikem­min on valitet­tu siitä, että tv-kanavia on liikaa!

  Mik­si näin? Tele­vi­sioy­htiöt ovat keksi­neet vai­h­toe­htoisia lasku­tustapo­ja yksit­täis­ten ohjelmien laskut­tamisen sijaan. Vai­h­toe­hto­ja ovat esimerkik­si main­os­ra­hoit­teisu­us sekä ohjelmien myymi­nen kanava­paket­teina. Yle on esimerk­ki jälkim­mäis­es­tä, ei ilmaisu­ud­es­ta: tv-lupa­mak­su on korkeampi kuin halvim­mat kaape­likanava­paketit. Lisäk­si tele­vi­sio-ohjel­man tuot­tamisen kus­tan­nuk­sis­sa rajakus­tan­nus on nou­se­va, vaik­ka sen lähet­tämisessä ei olisi. 

  Tänä binääri­avaru­u­den aikakaut­e­na aja­tus siitä, että ilmaisek­si kopi­oita­va mate­ri­aali pitäisi val­tion toimin tukea kulut­ta­jalle mak­sut­tomak­si herät­tää kyl­lä muitakin

 7. ja edelli­nen viesti katke­si kesken lauseen:

  esimerkik­si musi­ikin ja kir­jal­lisu­u­den markki­noiden suhteen.

  Sain­pa­han siis tilaisu­u­den vielä sanoa, että min­un näke­myk­seni on, että markki­navirheet ovat edelleen keskeinen osa kansan­talousti­eteen opiskelua, mut­ta näke­myk­set val­tion mah­dol­lisuuk­sista vaikut­taa ovat hioutuneet sel­l­aiseen suun­taan, että puut­teelli­nen infor­maa­tio sekä ei-tarkoite­tut seu­raa­muk­set tekevät jois­sain tilanteis­sa val­tion puut­tumis­es­ta isom­man pahan.

 8. Hei

  Osmon esit­tämään käyrään on ole­mas­sa yksi ratkaisu, jota käytetään varsin laa­jasti kult­tuurin kau­pal­lises­sa tuotan­nos­sa eli eri hin­nan pyytämi­nen eri asiakkailta.

  Ensim­mäisenä tulee mieleen maail­man jakami­nen kahdek­saan eri alueeseen DVD-levy­jen ja ‑soit­in­ten osalta, jol­la voidaan säädel­lä mitä, mil­loin ja mihin hin­taan julka­istaan mil­läkin alueella.

  Toinen keino on julka­isu­toimin­nan rajaami­nen sopimuksin. Esim. japani­lainen sar­jaku­vakus­tan­ta­mo myy kään­nös- ja lev­i­tysoikeudet jenkkiläiselle kus­tan­ta­molle ehdol­la, ettei sar­jaku­via myy­dä lainkaan Euroop­paan suo­raan asi­akkaille tai euroop­palaisille jälleen­myyjille. Suuri yleisö kohtaa tämän use­am­min tv-sar­jo­jen ja niiden esi­tysoikeuk­sien muodossa.

  Har­ras­ta­jan ja kulut­ta­jan näkökul­mas­ta tästä on ain­oas­taan suur­ta hait­taa, kos­ka mon­esti käy niin, ettei juuri sin­un halu­a­maasi tuotet­ta saa käytän­nössä lail­lis­es­ti Euroopas­ta, siis Suomestakaan.

  Tähän on ole­mas­sa onnek­si muu­tamia ratkaisuja.

  Kodinkoneli­ik­keen myyjä ker­toi jo DVD-soit­in­ta ostaes­sani, että he purka­vat aluekood­i­ra­joituk­sen 20 eurol­la, minkä palvelun mä sit­ten myöhem­min käytinkin.

  Tuot­tei­ta val­uu rajoituk­sista huoli­mat­ta myös Euroop­paan ties mitä kanavia myöten ja jopa lähilef­fali­ik­keestä löy­tyy toisi­naan muiden aluei­den elokuvia.

  Ja kaikkein eniten kuvioi­ta sotke­vat ver­taisverkot, joista saa pienel­lä vaival­la ja hal­val­la (PC, net­tiy­hteys, sähkönku­lu­tus) hin­nal­la mitä tahansa dig­i­taaliseen muo­toon muutet­tavia kult­tuu­rituot­tei­ta eli ainakin eloku­via, tv-sar­jo­ja, musi­ikkia, pele­jä, kir­jo­ja jne.

  Haen sieltä itse mitä en muuten saisi ylläole­vien rajoi­tusten ja pain­os­ten lop­pumis­ten vuok­si sekä seu­raami­ani ulko­maisia tv-sar­jo­ja osa ker­ral­laan, jol­loin min­un ei tarvitse odot­taa julka­istaanko niitä mah­dol­lis­es­ti joskus Suomes­sa näkyvil­lä kanav­il­la ja miten heikko­laa­tu­isi­na ver­sioina. Tiedä sit­ten olenko rikollinen?

  Ajan kulues­sa dig­i­taa­li­nen tekni­ik­ka ja net­ti pakot­ta­vat kult­tuur­in­tuot­ta­jat kehit­tämään mui­ta ansain­takeino­ja kuin tuot­teen fyysi­nen kopi­oimi­nen ja kulut­ta­jille jälleen­myyjien kaut­ta myymi­nen, kos­ka yhä suurem­pi osa ihmi­sistä osaa ja pystyy han­kki­maan ko. tuot­teet myös käytän­nössä ilmaiseksi. 

  Kyseessä on niin iso muu­tos, ettei sitä vielä oikein nähdä eikä ymmär­retä, emmekä vielä tiedä miten se tulee mullis­ta­maan maail­maa. Toden­näköis­es­ti jotakuinkin yhtä paljon kuin kir­jan­pain­o­taito, joka sekin mullisti ja demokrati­soi oma­l­la taval­laan tiedon­jakelun tehdessään siitä käsit­tämät­tömän hal­paa entiseen tekni­ikkaan (käsin kopi­oimi­nen) verrattuna.

  Paljon par­jat­tu oop­pera on tässä muu­tok­ses­sa vahvoil­la, kos­ka kulut­ta­jan täy­tyy edelleen ostaa pää­sylip­pu ja saa­pua fyy­sis­es­ti paikalle saadak­seen kokea tuotteen.

  Lop­puka­neet­ti­na:
  Käytän­nössä suuren osan län­tisen maail­man kult­tuu­rituot­teista saa jo ilmaisek­si täl­lä het­kel­lä vielä lait­toman jakelukana­van myötä eli Osmon aja­tus mak­sut­tomas­ta lähetyk­ses­tä on jo todel­lisu­ut­ta. Valitet­tavasti tietotekni­ikas­ta mitään ymmärtämät­tömät päät­täjät ovat tässäkin asi­as­sa lob­barien vietävis­sä. Lex Karpela etc. No, muu­tos kipuilee var­maan noin yhden sukupol­ven ajan businek­sen ja lain­säätäjien sopeutues­sa uuteen todellisuuteen.

 9. Osmo oot kyl­lä tehnyt taiteen­la­jin epäolen­naisuuk­si­in tart­tumis­es­ta kun kir­joituk­si­asi kri­ti­soidaan. Lai­ta vaan apu­ra­ha­hake­mus vetämään!

 10. Vas­taan Björkille noi­hin kolmeen kohtaan.

  1. Näitä markki­noi­ta — siis sel­l­aisia, jois­sa markki­natas­apaino johtaa muuhun kuin tehokkaaseen allokaa­tioon ja dis­tribuu­tioon — on ole­mas­sa. Osmo selit­tää tässä kaiken kulut­ta­jan yli­jäämäl­lä, mikä voi olla vähän harhaan­jo­htavaa (joskaan ei väärin) ja per­in­teis­es­ti sitä käytetään vain ns. luon­nol­lisen monop­o­lin ana­ly­y­sis­sä, mut­ta ei ole sinän­sä väärin. Raja näi­den ja “puh­taiden” julk­ishyödykkei­den välil­lä on häi­lyvä ja osan kohdal­la on pyrit­ty säätämään lake­ja, joil­la julk­ishyödykkeistä tehdään pri­vaat­te­ja (kuten vaik­ka tek­i­jänoikeudet ja patentit). 

  2. Val­tio — itseasi­as­sa melkein kuka tahansa yksit­täi­nen ihmi­nen — on kykenevä tun­nista­maan julk­ishyödyk­keen ja silti sille ei syn­ny hin­taa (tai syn­tyy teho­ton hin­ta) markki­noil­la. Pienet “klu­bit” voivat näitä keskinäisil­lä sopimuk­sil­la tuot­taa, mut­teivät kuitenkaan yleisessä tapauk­sis­sa tehokkaasti. Tämä on aika help­po osoit­taa teo­reet­tis­es­ti. Jonkun sähkö- tai vesi­jo­htoverkon tms. luon­nol­lisen monop­o­lin kohdal­la ei tarvitse olla mikään neropat­ti, että voi havai­ta mil­loin verkon omis­ta­ja nyhtää monop­o­li­hin­taa, riit­tää, että pystyy seu­raa­maan rahavirtoja. 

  3. Val­tion oikeus tulee pyssyn pii­pus­ta, kuten kaik­ki muukin oikeus. Val­ti­ol­la — siis meil­lä kaikil­la — on moraa­li­nen velvol­lisu­us tehdä se, mikä on tehokkain­ta. Jos joku hävit­tää hyv­in­voin­tia rikko­ma­l­la tois­t­en omaisu­ut­ta, tämä joku pis­tetään rautoi­hin. Min­un ihmis- ja yhteiskun­taku­vani mukaan hän­tä ei pis­tetä rautoi­hin sik­si, että ollaan vihaisia tai sik­si, että suo­jel­laan yksi­ty­i­so­maisu­ut­ta, vaan sik­si, että se on peli­te­o­reet­tis­es­ti viisas­ta, jot­ta moinen käytös ei yleisty­isi, sil­lä sel­l­ainen käytös ei ole tehokas­ta. Jos jonkun tiede­tään käyt­tävän tärkeää resurssia väärin ja muiden haitak­si, tämä ajaa yksi­ty­i­so­maisu­u­den suo­jan yli. Jos monop­o­lin omis­ta­ja nyhtää monop­o­livoit­to­ja, monop­o­li mur­re­taan demokraat­tis­es­ti sovi­tu­il­la keinoilla.

 11. Tiedemies: Mä en oikein ymmär­rä tätä vas­taus­ta, kun sä käytät eri käsit­teitä (jot­ka siis voi hyvin olla ihan samo­ja kun mis­tä mä puhuin, mut­ta mä en vaan ymmär­rä niitä). Voisitko selit­tää tämän asian yksinker­taisem­mil­la termeillä?

  Voisitko esim. ava­ta tämän: “Val­tio — itseasi­as­sa melkein kuka tahansa yksit­täi­nen ihmi­nen — on kykenevä tun­nista­maan julk­ishyödyk­keen ja silti sille ei syn­ny hin­taa (tai syn­tyy teho­ton hin­ta) markkinoilla.”

  Tarkoit­taako toi koh­ta 3 sitä, että sul­la on velvol­lisu­us orju­ut­taa joku, jos siitä koituu sulle enem­män hyö­tyä, kun sille orju­ute­tulle hait­taa? Minus­ta itsemääräämisoikeus on silleen “luon­nolli­nen” oikeus, että se on kaiken perus­ta eikä oo minkään tehokku­us­tarkastelun alainen, mut­ta ymmär­rän toki, että tämä on pelkkää uskontoa.

  ps. Mitä mieltä oot tos­ta Osmon tekemästä alkuoletuksesta?

 12. Ja jatkona edellisiin:

  1. Luon­nol­lisen monop­o­lin tun­nus­merk­ki on pienenevä keskimääräi­nen kus­tan­nus; puh­taan julk­ishyödyk­keen se, että mar­gin­aa­likus­tan­nus on nol­la eli ker­ran tuotet­tu hyödyke ei ole niuk­ka, ja että kulut­ta­jia ei voi­da sulkea pois sen piiristä. Jälkim­mäistä ei luon­nol­lisel­la monop­o­lil­la ole, ensim­mäi­nen on luon­nol­lisen monop­o­lin erikoistapaus. Osmon esimerk­ki tv-yhtiöstä, jolle ohjel­man lisäkat­so­jas­ta ei ole lainkaan kus­tan­nuk­sia on täl­lainen erikoistapaus. 

  2. Val­tio ja mon­et ihmiset ovat kyl­lä olleet hanakoi­ta tun­nista­maan näitä, ja pää­tynyt siihen, että val­tion tulee täl­löin tuot­taa hyödyk­keet. Mielestäni ensin pitäisi kuitenkin kysyä, voisiko julk­ishyödyke tai monop­o­li olla tulosta val­tion toimin­nas­ta. Esimerkkinä voisin edelleen heilut­taa tätä majakkaa: majakat raken­net­ti­in ja toimi­vat 1700-luvun Englan­nis­sa yksi­tyis­es­ti, ja val­tio osti ne vas­ta myöhem­min. (Coase, Ronald H. (1974). “The Light­house in Eco­nom­ics”. Jour­nal of Law and Eco­nom­ics 17 (2): 357–376) Epäilen, että mie­lenki­in­toisem­piakin tapauk­sia löy­tyy, eri­tyis­es­ti luon­nol­li­sista monopoleista.

  Seu­raa­va kysymys on tietysti se, kuin­ka tehokas val­tion ratkaisu on. Se ei oletet­tavasti ole opti­maalisen tehokas – jos olisi, val­tio voisi hoitaa myös kil­pail­lut markki­nat. Tämän ratkaisun ver­taami­nen markki­noiden dynaamisi­in ratkaisui­hin olisi se, jon­ka perus­teel­la val­tion puut­tumista voisi perustel­la, vielä markki­navirheen ole­mas­sao­lo ei riitä.

  3. Itse pidän ihmisoikeuk­sia, myös omis­tu­soikeut­ta, loukkaa­mat­tom­i­na. Uskon myös util­i­taris­tis­es­ti ihmisoikeuk­sia kun­nioit­ta­van ja suo­jel­e­van yhteiskun­nan ole­van dynaamis­es­ti tehokkaampi kuin sel­l­aisen, jos­sa jotkut muut tavoit­teet ovat tärkeämpiä.

 13. Itse pidän ihmisoikeuk­sia ja omis­tu­soikeut­ta asioina, joi­ta pitäisi aivan ensim­mäisenä toimit­taa. Mut­ta ne ovat asioi­ta, jot­ka pitää kuitenkin tuot­taa, ei niitä voi olet­taa “annet­tuna”. Primääris­sä mielessä omis­tu­soikeut­ta on yhden­laista: oikeut­ta omis­taa pyssy, kos­ka voi ampua sen, joka tulee sitä otta­maan pois. Kaik­ki ihmisoikeudet ja omis­tu­soikeudet tuote­taan tästä “oikeud­es­ta” johdannaisina. 

  Väki­val­ta on äärim­mäisyyk­si­in asti ns. luon­nolli­nen monop­o­li, kos­ka sen kohdal­la kil­pailu vain hävit­tää hyv­in­voin­tia. Suomes­sa val­ti­ol­la, poli­isin ja oikeuslaitok­sen muo­dos­sa, on täl­lainen monop­o­li. Äärim­mäiset lib­er­taar­it ovat sitä mieltä, että myös väki­val­lan pitäisi olla kil­pail­tua, mut­ta siinä on ongel­mana se, että väki­val­ta on ns. win­ner-take-all- hyödyke. 

  Ihmisoikeudet (ja omis­tu­soikeus) voidaan nähdä hyödykkeinä, joi­ta joku tar­joaa. Kan­sain­välisin sopimuksin on pyrit­ty siihen, että jos joku val­tio ei niitä tar­joa, niin muiden pitäisi peri­aat­teessa siihen pain­os­taa. Taval­laan ihmisoikeudet ovat meriittihyödyke.

  Halvek­sun oikeis­to­laisia juuri sik­si, että he sivu­ut­ta­vat tämän ana­lyysin kokonaan.

 14. “Itse pidän ihmisoikeuk­sia ja omis­tu­soikeut­ta asioina, joi­ta pitäisi aivan ensim­mäisenä toimittaa.”

  Tässä olemme sit­ten samaa mieltä; minä jatkan tästä vielä siihen, että näi­den oikeuk­sien rikkomi­nen enem­mistöpe­rusteluin ei ole sekään oikeutettua.

  “Äärim­mäiset lib­er­taar­it ovat sitä mieltä, että myös väki­val­lan pitäisi olla kilpailtua”

  Näin äärim­mäisiä lib­er­taare­ja on kyl­lä aika har­vas­sa. Suurin osa ajat­telus­ta liit­tyy eri­laisi­in minark­ismin ja anarko-kap­i­tal­is­min suun­tauk­si­in. Itsekin ajat­te­len, että val­tion tehtävänä on toimit­taa ihmisoikeudet — muun toimin­nan ei sit­ten ainakaan pidä tätä tehtävää estää.

  “Halvek­sun oikeis­to­laisia juuri sik­si, että he sivu­ut­ta­vat tämän ana­lyysin kokonaan.”

  Minä halvek­sun oikeis­to­laisia lähin­nä sik­si, että heil­lä ei ole mitään tekemistä lib­er­tar­i­an­is­min kanssa, usein vielä vähem­män kuin vasem­mis­to­laisil­la. Tämä viesti ihan hyvänä esimerkkinä: kon­ser­vati­ive­ja on har­voin syytet­ty siitä, että val­tion väki­val­takoneis­tolle ei anneta tarpeek­si isoa roolia.

 15. Omis­tu­soikeus on kuitenkin aina jonkin sortin sopimuskysymys. Demokra­ti­as­sa on ideana se, että yhdessä neu­votel­laan siitä, mil­lainen sopimu­soikeus oikein on käytössä. Lib­er­taaris­sa diskurssis­sa usein olete­taan, että yksi­tyi­nen omis­tu­soikeus löy­tyy jostain kiv­i­taulus­ta tai että se on luon­no­lainkaltainen asia, joka on yksi­tyisko­hdil­taan kaikille ilmeinen ja että demokra­ti­as­sa tästä poike­taan ihan vain ihmis­ten kiusaksi. 

  Lib­er­taari näkökul­ma on minus­ta sym­pa­at­ti­nen ja kon­sis­tent­ti, mut­ta se on valitet­tavasti min­un arvo­maail­mani vas­tainen. Enem­mistöl­lä on “oikeus” puut­tua räikeisi­in hyv­in­voin­nin epä­ta­saisuuk­si­in. Nälkäiset, kur­jat, sairaat what­ev­er, tai ihan vaan näi­den aut­tamiseen pyrkivät tahot ryhtyvät tasoit­ta­maan tilan­net­ta varas­ta­mal­la tms. jos asi­as­ta ei tehdä yhteiskun­ta­sopimus­ta. Se, minkä ver­ran epä­ta­saisu­ut­ta yhteiskun­nas­sa siede­tään, on kult­tuurista riip­pu­vainen asia, eikä ole mitään yhtä “oikeaa” näkökulmaa. 

  Ongel­ma tässä on, että jos täl­laista yhteiskun­ta­sopimus­ta ei saa­da aikaan, syn­tyvässä yhteiskun­nas­sa on “liikaa” väki­val­taa tuot­ta­mas­sa omis­tu­soikeut­ta, so. enem­män kuin on tehokas­ta. Omis­tu­soikeu­den tur­vaamiseen tarvi­taan sil­loin enem­män resursse­ja kuin mil­lä saataisi­in ostet­tua yhteiskun­ta­rauha tar­joa­mal­la sosi­aal­i­tur­vaa tms. Täl­lainen yhteiskun­ta on paha, so. moraali­ton, kos­ka se tur­vau­tuu väki­val­taan tehokkaampi­en keino­jen sijasta. 

  Ns. kiväärikon­ser­vati­iv­it suh­tau­tu­vat asi­aan usein niin, että väki­val­ta tai sen uhka on ceteris paribus parem­pi kuin tyhjän­toimit­ta­jien rahoit­ta­mi­nen. Väki­val­ta tai jo sen uhka on kuitenkin tavat­toman kallista monel­la tasol­la. Joko tarvi­taan mas­si­ivi­nen poli­isien patuk­ka-armei­ja 24/7 pitämään roskavä­ki kuris­sa tai sit­ten jokaisen jol­la on vähääkään omaisu­ut­ta täy­tyy aseis­tau­tua tai palkata tur­vamiehiä. Yksi hyvä proxy siitä, mil­lä tolal­la asi­at ovat, on väki­val­lan todel­li­nen määrä. Suo­mi ei todel­lakaan ole tässä suh­teessa mallioppilas.

 16. “Itse pidän ihmisoikeuk­sia ja omis­tu­soikeut­ta asioina, joi­ta pitäisi aivan ensim­mäisenä toimittaa.”
  “Enem­mistöl­lä on “oikeus” puut­tua räikeisi­in hyv­in­voin­nin epätasaisuuksiin. ”

  Nämä väit­teet eivät ole kon­sis­tent­te­ja. Siitähän tässä keskustelus­sa on kysymys, että argu­men­toidaan jom­man kum­man puoles­ta. Itse olen valin­nut ensim­mäi­nen, myös sik­si, että uskon sen mak­si­moivan hyv­in­voin­nin tasaisu­u­den pitem­mäl­lä tähtäimellä.

  “Lib­er­taaris­sa diskurssis­sa usein olete­taan, että yksi­tyi­nen omis­tu­soikeus löy­tyy jostain kivitaulusta”

  Ehkä; selvyy­den vuok­si tarken­nan, että oma posi­tioni on se, että omis­tu­soikeudet ovat usein erit­täin vaikeastikin määriteltävis­sä ja val­tion rooli niiden määrit­telyssä ja ylläpi­dos­sa on vaikea.

  Suo­jelu­ra­ha-argu­ment­ti val­tion roolin kas­vat­tamises­sa on kieltämät­tä pistämätön, mut­ta luulen, että jos ratkaisut tehtäisi­in tästä näkökul­mas­ta, ne voisi­vat olla vähän eri näköisiä. Tärkeää kuitenkin ottaa esille tätä hyv­in­voin­ti­val­tion kon­trol­lipuol­ta ja vähän riisua sädekehiä.

 17. Ymmär­sit väärin, kun väi­tit etteivät ko. väit­teet ole kon­sis­tent­te­ja. Minus­ta ihmis- ja omis­tu­soikeudet ovat asioi­ta, joi­ta pitäisi toimit­taa. Mut­ta enem­mistöl­lä, tai ainakin väki­val­ta­mo­nop­o­lin hal­lit­si­joil­la on “oikeus”, siis de fac­to mah­dol­lisu­us puut­tua hyv­in­voin­nin jakautumiseen. 

  En argu­men­toi (tässä) omis­tu­soikeu­den tai ihmisoikeuk­sien puoles­ta, vaik­ka eri­tyis­es­ti ihmisoikeuk­sien puoles­ta mielel­läni yleis­es­ti puhunkin, so. pidän ihmisoikeuk­sista ja omis­tu­soikeus on mielestäni myös erit­täin tärkeä ja hyödylli­nen asia. Ne ovat asioi­ta, joiden toimit­ta­mi­nen kuu­luu väki­val­ta­mo­nop­o­lin tehtäviin. 

  Kuitenkin aja­tus siitä, että väki­val­ta­mo­nop­o­li ei “saisi” puut­tua hyv­in­voin­nin jakau­tu­miseen, on min­ulle vieras, kos­ka taval­laan väki­val­ta­mo­nop­o­li “saa” tehdä ihan mitä tahansa. Sen oikeudet ovat ne, joi­ta se itselleen ottaa. Eri­tyis­es­ti omis­tu­soikeus, jota lib­er­taar­it pitävät tärkeänä on minus­ta vain hyödylli­nen, kos­ka se on tehokas. Kuitenkin on joskus tehokas­ta puut­tua hyv­in­voin­nin jakau­tu­miseen ja, edel­lyt­täen ettei ihmisoikeuk­sia pol­je­ta, tehokku­us on tärkeämpää.

 18. Tiedemies: Minus­ta sin­ul­la on näis­sä posteis­sa paljon mie­lenki­in­toisia ajatuk­sia ja oon samaa mieltä useim­mista niistä. Ymmärsinkö oikein: sinus­ta toim­intaa ei voi arvot­taa, vai mitä tarkoi­tat täl­lä “väki­val­ta­mo­nop­o­li “saa” tehdä ihan mitä tahansa”? Minä en ymmär­rä miten mahdollisuus=oikeus.
  Mitä muuten tarkoi­tat ihmisoikeuk­sil­la, kun niihin ei ilmeis­es­ti mielestäsi sisäl­ly omistusoikeus?

  Ymmär­ränkö myös tämän oikein: ajat­telet, että jos yhteiskun­ta­sopimus­ta ei ole ja sel­l­ainen olisi tehokas­ta se ei syn­ny markki­noil­la? Minus­ta ongel­ma on osaltaan se, että val­tio ei sal­li kil­pailua. Entä jos on joku tehokkaampi sopimus? Mik­si ihmisille ei anneta vapaut­ta valita?

 19. “Sen oikeudet ovat ne, joi­ta se itselleen ottaa.”

  Onko tässä vielä jotain sopimus­te­o­reet­tista ajat­telua taustal­la, vai onko kyse ihan vaan vahvem­man oikeud­es­ta? Itse läh­den liik­keelle jonkin­lais­es­ta yhteiskun­ta­sopimusa­jat­telus­ta, jos­sa ihmiset väistämät­tä luovut­taes­saan väki­val­lan monop­o­lin val­ti­olle vaa­ti­vat jonkin­laista takei­ta siitä, ettei sitä käytetä miten tahansa. Län­si­mais­sa perus­tus­la­ki sekä val­lan kolmi­jako ovat olleet näitä takei­ta. Se, että perus­tus­laki­inkin voidaan mitä tahansa kir­joit­taa, on mielestäni ongel­ma, ei demokra­t­ian ominaisuus.

  “Kuitenkin on joskus tehokas­ta puut­tua hyv­in­voin­nin jakau­tu­miseen ja, edel­lyt­täen ettei ihmisoikeuk­sia poljeta”

  No, min­ulle tämä on vieläkin ris­tiri­itainen argu­ment­ti: ihmisoikeuk­sista ei voi luop­ua vähäsen, vaan joko omis­tu­soikeus on yksilöil­lä tai sit­ten enemmistöllä.

 20. Hei

  Mulle on jäänyt keskustelu­ja seu­rates­sani ja mitä yhtk & filosofi­an opin­noil­tani muis­tan se näp­pitun­tu­ma, että ääri­vasem­mis­to­laisen ajat­telun voisi kär­jistää niin, että siinä pyritään saavut­ta­maan ideaal­i­ti­la, joka sijait­see tule­vaisu­udessa ja joka on kehitet­ty his­to­ri­al­lisen ana­lyysin kaut­ta. Äärilib­er­aa­li­nen ajat­telu taas perus­tuu käsi­tyk­seen ideaal­ista “men­neestä peri­aateti­las­ta”, johon pyritään his­to­ri­al­lis­es­ta ana­ly­y­sista välit­tämät­tä. Minus­ta juuri tästä seu­raa edelleen kum­malli­nen lib­er­aalien käsi­tys, että mm. omis­tu­soikeus olisi joku taivaas­ta tipah­tanut itses­tään­selvä luovut­tam­a­ton oikeus, vaik­ka kyseessä on pelkästään his­to­ri­an myötä vähitellen kehit­tynyt sopimuk­sen- ja tulkin­nan­varainen elävä tila.

  Minus­ta jälkim­mäisen pitäisi olla itses­tään selvää ajatellen vaik­ka yhä vaikeu­tu­via tek­i­jänoikeus eli omistustaisteluja.

  Palaan aiem­min esi­inot­ta­maani ver­taisverkko esimerkki­in. Län­si­mais­sa on sovit­tu tarkoista ja pitkäaikai­sista tek­i­jänoikeuk­sista, mut­ta mutta.

  Täl­lä het­kel­lä ei ole ‚eikä ole näköpi­iris­sä että tulisikaan, väki­val­ta­mo­nop­o­lia, joka voisi estää kaiken dig­i­taaliseen muo­toon muutet­tavis­sa ole­van mate­ri­aalin omis­tu­soikeu­den käytän­nöl­lisen häviämisen sil­lä sekun­nil­la kun joku _viitsii_ lada­ta ko. tuot­teen ver­taisverkkoi­hin. Ja kun puhutaan ihmi­sistä talousti­eteen käsi­tyksin, niin mik­si kukaan järkevästi käyt­täy­tyvä ihmi­nen kun­nioit­taisi tip­paakaan omis­tu­soikeut­ta, jos hän saa tuot­teen ilmaisek­si vai­vat­tomam­min kuin kau­pas­sa käymäl­lä ja vieläpä ton valvon­tamekanis­min totaalisen puut­tumisen vuok­si täysin ilman riskiä.

  Minus­ta on ilmi­selvää, että käsi­tys tek­i­jänoikeuk­sista siis omis­tu­soikeud­es­ta tullee muut­tumaan tekni­ikan kehit­tymisen myötä itkivät lib­er­tal­is­tit miten paljon tahansa luovut­ta­mat­tomista oikeuksista.

  Halu­aisin ottaa esille vielä toisen esimerkin täl­lä ker­taa täy­del­lisen omis­tu­soikeu­den mielekkyy­destä suh­teessa ihmisy­hteisön etu­un. Jos mul­la olisi osake-enem­mistön tms. kaut­ta ehdo­ton päätös­val­ta lääkey­htiössä, joka kek­sisi vih­doinkin lääk­keen sekä HIVi­in että syöpään, niin mä voisin tuon omis­tu­soikeu­den luovut­ta­mat­to­muu­den kaut­ta päät­tää halutes­sani, etten toisi lääkkeitä ollenkaan markki­noille (eikä min­un tarvit­sisi perustel­la päätöstäni suurelle yleisölle mitenkään) tai pitää hin­taa niin korkeal­la, että ain­oas­taan pros­en­til­la ko. taudeista kär­sivil­lä olisi varaa lääkkei­den ostamiseen. Mil­loinka­han minkäkin ide­olo­gian kan­nat­ta­jien mielestä yhteiskun­nil­la olisi oikeus puut­tua mun epähu­maa­ni­u­teen. Äärilib­er­aalien mielestä ei kai mil­loinkaan, kos­ka yhteiskun­ta rikkoisi sil­loin väki­val­takoneis­ton­sa avul­la luovut­tam­a­ton­ta omistusoikeutta.

  Ja surullista onkin että lääke­te­ol­lisu­udessa ja maat­aloudessa (gee­nioimis­tu­soikeu­den täh­den) täl­lainen ongel­mavyy­hti on jo arkipäivää eri puo­lil­la maail­maa. Mä en tiedä miten lib­er­aali selit­täisi kasvo­tusten vaik­ka intialaiselle maanvil­jeli­jälle, että hänen iki­aiko­ja vil­jelevän­sä lajike onkin jonkin yhtiön omis­tuk­ses­sa, jos­ta syys­tä hänen pitää mak­saa elinkeinos­taan heille.

 21. Arho: Sopimu­soikeudel­liset kysymyk­set ovat mielekkäitä vas­ta, kun väki­val­ta ei ole kan­nat­tavaa. Kil­pailu väki­val­las­ta ei ole kil­pailua, jos­sa sopimu­soikeudel­lisia peri­aat­tei­ta voi olet­taa, eli väki­val­ta on luon­teeltaan sel­l­ainen tuote, että sen markki­noil­la sopimuk­set eivät yksinker­tais­es­ti päde. Kyl­lähän meil­lä voi olla markki­nat väki­val­lalle, mut­ta niis­sä ei yleis­es­tiot­taen kyl­lä nou­date­ta ihmisoikeuksia. 

  A pri­ori ei siis ole mitään mui­ta oikeuk­sia kuin mah­dol­lisu­udet, eli siis vahvem­man oikeus. Ihmisoikeuk­sien ja omis­tu­soikeu­den sisältö määritel­lään vas­ta, kun väki­val­ta on tehty kannattamattomaksi. 

  Toisin kuin lib­er­taar­it, en näe omis­tu­soikeut­ta asiana, joka olisi hyvin määritel­ty a pri­ori, vaan sen määrit­te­ly on osa yhteiskun­ta­sopimus­ta. Se, mitä omis­tu­soikeudel­la (ja laa­jem­min ihmisoikeuk­sil­la) tarkoite­taan, neu­votel­laan, tai siis minus­ta pitäisi neu­votel­la ensim­mäisenä. Ja niiden oikeuk­sien pitäisi olla laa­jat, eri­tyis­es­ti ruumi­il­lisen koske­mat­to­muu­den kohdal­la. Sen­si­jaan kun puhutaan maan­omis­tuk­ses­ta, kau­pankäyn­nistä jne, ei mis­sään ole tulikir­jaimin kir­joitet­tuna, minkälaiset oikeudet ovat “ihmisoikeuk­sia”. Yhteiskun­ta­sopimuk­seen voi kuu­lua se, että kaup­paa verote­taan tai että maan­omis­ta­jal­ta per­itään jotakin veroa tms. Minus­ta tämä ei riko ihmisoikeuk­sia, jos sitä ei viedä liian pitkälle.

 22. Nimetön: Imma­te­ri­aalioikeudet eivät ole mitenkään ilmi­selvästi lib­er­aaleille tai lib­er­tari­aaneille omis­tu­soikeuk­sia. Imma­te­ri­aalioikeus ei vaiku­ta sen halti­jaan mitenkään, vaan ottaa muil­ta pois oikeu­den tehdä saman­laisia tavaroi­ta. Itse asi­as­sa ain­oat näkemäni keskuste­lut siitä, onko mitään imma­te­ri­aalioikeuk­sia ole­mas­sa, on käy­ty nimeno­maan näis­sä liberaalipiireissä. 

  Lääke-esimerkkisi vas­taes­imerk­ki: Lääkete­htaal­la mietitään, pitäisikö investoi­da lin­tu­in­flu­enssaroko­tuk­sen kehit­tämiseen. Rokote ei tuo­ta täl­lä het­kel­lä mitään, mut­ta jos lin­tu­in­flu­enssa oppii tart­tumaan ihmis­es­tä toiseen, sitä voitaisi­in myy­dä val­tavasti. Investoi­ja tietää, että influ­enssan sattues­sa val­tio humaa­ni­u­den nimis­sä ottaa rokot­teet itselleen, eikä tuot­toa syn­ny. Investoin­tia ei siis tehdä. Se voidaan tehdä joko takaa­mal­la omis­tu­soikeudet, jol­loin investoin­nin ris­ki on yksi­tyi­nen, tai investoimal­la val­ti­ol­lis­es­ti, jol­loin ris­ki on valtion. 

  Tiedemies: Mie­lenki­in­toista. Osa lib­er­taareista kyl­lä perustelee ihmisoikeuk­sia luon­nol­lis­ten oikeuk­sien näkökul­mas­ta, mut­ta en ole var­ma, tarkoit­taako se vielä sitä, että ne on väistämät­tä hyvin määritel­ty. Lib­er­taarin argu­mentin voi tehdä joka tapauk­ses­sa myös util­i­taris­tisin tai puh­taan sopimus­te­o­reet­tisin perustein. 

  Kyse onkin siitä, että lib­er­tar­i­an­is­mi pyrkii määrit­telemään tämän liian pitkälle vien­nin eksplisi­it­tis­es­ti sopimuk­seen mukaan. Abstrak­tis­sa yhteiskun­ta­sopimus­neu­vot­telus­sa on mielestäni kysymys filosofis­es­ta, jopa metafy­y­sis­es­tä, debatista siitä, mil­lä perustein oikeudet ovat ole­mas­sa, ei per­in­teis­es­tä neu­vot­telus­ta tavaroiden jakamis­es­ta tms. Omas­sa ajat­telus­sani en ole vielä löytänyt filosofista perustelua sel­l­aiselle järjestyk­selle, jos­sa oikeudet kuu­lu­vat yksilöille, ja tästä ei seu­raa omis­tu­soikeuk­sien kun­nioit­tamisen tärkeyt­tä. Puh­taasti sopimus­te­o­reet­tis­es­ti voidaan tietysti sanoa, että sopimuk­seen voi kuu­lua mitä tahansa, ja kaik­ki sopimuk­set ovat yhtä hyviä, mut­ta tämä läh­estymistapa mielestäni rom­ah­taa vahvim­man oikeu­teen, vaik­ka vahvin ei vält­tämät­tä koko ajan halu­aisikaan vetää pienem­piä turpaan.

 23. Emme mak­sa lisää vaik­ka ohjel­ma näytetään-> kan­nat­taa ehdot­tomasti näyt­tää. Vielä hiukan veroa lisää niin val­tiokin hyötyy…

  “Kansan­taloudel­lis­es­ti suurin hyö­ty ohjel­mas­ta koi­tu­isi, jos ohjel­ma lähetet­täisi­in mak­sut­ta. (Huo­mat­takoon, ettei yhtiölle aiheudu kat­so­jista mitään lisäkuluja)”

  Mitenkäs noin kansan­taloudel­lis­es­ti kenenkään kan­nat­taa tehdä yhtään mitään ohjelmia mis­tä ei mitään makseta?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.