Malmin lentokenttä

Mal­min lentokenttä

Kos­ka kaik­ki eivät asu Hel­sin­gis­sä, lai­tan oheen Google eart­his­ta ote­tun kuvan Mal­min ken­täs­tä. Kuvan näkee klik­kaa­mal­la isompana. 

Malmin lentokenttä

Kuvas­sa vasem­mal­la kul­kee pää­ras­ta, jos­sa lähel­lä ken­tän ete­lä­pää­tä on Mal­min ase­ma ja poh­jois­pää­tä Tapa­ni­lan ase­ma. Tämä tekee alu­ees­ta asuin­ra­ken­ta­mi­sen kan­nal­ta mie­len­kiin­toi­sen. Alu­eel­la oli­si tar­vet­ta myös virkistysalueille.Kuvan oikeas­sa lai­das­sa on Lah­den­väy­län ja Por­voon­väy­län ris­teys sekä Jako­mäen asui­na­lue. Jos Mal­min kent­tä ei oli­si tiel­lä, Por­voon­väy­läl­tä ja Jako­mäes­tä oli­si var­maan­kin suo­ra yhteys Mal­min aluekeskukseen.

29 thoughts on “Malmin lentokenttä”

 1. Yksi mie­len­kiin­toi­nen vaih­toeh­to, jota en ole mis­sään näh­nyt esi­tet­tä­vän oli­si Mal­min ken­tän pie­nen­tä­mi­nen pois­ta­mal­la poh­jois-ete­lä­suun­tai­nen kii­to­ra­ta käy­tös­tä. Kuvaa kat­so­mal­la vai­kut­tai­si sil­tä että täl­lä tavoin saa­tai­siin 30–40% ken­tän alas­ta muu­hun käyt­töön, eikä kyse oli­si edes len­to­me­lua­lu­ees­ta jos nousut suun­tau­tui­si­vat itään.

  Vapau­tu­va alue oli­si ken­tän ehkä par­hai­ten asuin­käyt­töön sovel­tu­va osa, kos­ka se on lähim­pä­nä rai­de­lii­ken­net­tä. Myös Tat­ta­ri­suon alu­een uut­ta käyt­töä oli­si täl­löin mah­dol­lis­ta har­ki­ta, kun Mal­min eknt­tä ei enää rajai­si sitä eril­leen asutuksesta. 

  En tie­dä onko täl­läi­sel­le suun­ni­tel­mal­le ole­mas­sa jokin tek­ni­nen este jon­ka takia sitä ei kukaan kan­na­ta, vai onko kyse vain sii­tä että kaik­ki asias­ta puheen­vuo­ro­ja esit­tä­vät pelaa­vat uppo­ri­kas­ta ja rutiköyhää.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 2. Otson idea on minus­ta ihan mie­len­kiin­toi­nen, olen miet­ti­nyt itse­kin että jos tar­koi­tus on säi­lyt­tää vain nuo har­ras­te­ko­neet, niin eikö joil­le­kin ult­ra­ke­vyil­le riit­täi­si pie­nem­pi­kin kii­to­ra­ta? Fin­na­vian sel­vi­tys kyl­lä tyr­mä­si lopul­li­ses­ti toi­veet Mal­min kehit­tä­mi­ses­tä liikelentokentäksi.

  Mitä tulee mah­dol­li­sen asui­na­lu­een rai­deyh­teyk­siin, niin Viira/Kakkosjokeri rai­teil­la on mie­les­tä­ni sel­keäs­ti paras vaih­toeh­to. Asuk­kail­la oli­si sit­ten tar­jol­la toi­saal­ta vaih­to­yh­teys junaan Mal­mil­la ja Mal­min pal­ve­lut, toi­saal­ta vaih­do­ton ratik­kayh­teys kes­kus­taan, Viik­kiin, Kal­lioon, Vuo­saa­ren suun­taan ja län­teen päin. Lin­ja oli­si myös tehok­kaam­mas­sa käy­tös­sä kun mat­kus­ta­jia oli­si kum­paan­kin suuntaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 3. Kuvas­ta saa aika hyvän käsi­tyk­sen kuin­ka suu­ren alu­een Mal­min kent­tä peit­tää. Jos vai­vau­tuu pai­kan pääl­le voi hel­pos­ti havai­ta kuin­ka mar­gi­naa­lis­ta ken­täl­lä tapah­tu­va len­to­toi­min­ta on. Sil­loin täl­löin nousee yksi pien­ko­ne ja toi­nen las­keu­tuu. Ken­tän raken­nuk­sil­la ei sil­mä­mää­räi­ses­ti tapah­du mitään une­lias­ta kah­vi­laa lukuunottamatta. 

  Ken­tän puo­lus­ta­jil­la on yleen­sä kak­si pää­ar­gu­ment­tia. Ensin vedo­taan ken­tän “his­to­rial­li­seen ark­ki­teh­to­ni­seen koko­nai­suu­teen”, jon­ka säi­lyt­tä­mi­nen ehdot­to­mas­ti vaa­ti­si myös pien­len­to­toi­min­nan säi­lyt­tä­mis­tä. Toi­nen argu­ment­ti perus­tuu Hel­sin­gin arvoon pää­kau­pun­ki­na. Kai­kil­la “oikeil­la” pää­kau­pun­geil­la kuu­lem­ma pitää olla pien­len­to­kent­tä­toi­min­taa kes­kus­tan tuntumassa. 

  Kum­pi­kaan argu­men­teis­ta ei kes­tä edes pin­ta­puo­lis­ta tar­kas­te­lua. Mal­min kent­tä ei ole eri­tyi­sen his­to­rial­li­nen eikä sitä miten­kään voi ver­ra­ta vaik­ka­pa Tem­pel­ho­fiin, joka sekin muu­ten sul­je­taan len­to­me­lun vuok­si. Nyt pahas­ti vajaa­käy­tös­sä ole­va funk­kis­tyy­li­nen kent­tä­ra­ken­nus pitää toki säi­lyt­tää ja vaik­ka pät­kä kii­to­ra­taa sen edes­sä muistomerkkinä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 4. Otson ehdo­tus toi­sen kii­to­ra­dan pois­ta­mi­sen on kiin­nos­ta­va, jos se vain on mah­dol­lis­ta ilman että len­to­ken­tän toi­mi­vuus las­kee lii­kaa; ymmär­tääk­se­ni pien­ko­neet ovat pal­jon isom­pia tar­kem­pia tuu­len suun­nas­ta nous­tes­sa ja laskeutuessa. 

  Mal­min vään­nös­sä on niin mon­ta int­res­siä kuin on osal­lis­ta­kin. Ilmai­lu­lai­tok­sen mie­les­tä kent­tä ei ole kan­nat­ta­va ja se haluai­si­kin yhdis­tää pik­ku­len­tä­jät uudel­le ken­täl­le ryanai­rien kans­sa, vaik­ka Por­voo­seen. Parem­pa­na vaih­toeh­to­na näki­sin itse hal­pis­pa­ra­kin raken­ta­mis­ta jon­ne­kin Seu­tu­laan, kol­mel­la kii­to­tiel­lä kun ilmei­ses­ti on run­saas­ti kapa­si­teet­tiä jäl­jel­lä ja lii­ken­neyh­tey­kiä­kin (rata) vii­mein saadaan. 

  Mal­min käyt­tä­jät, har­ras­ta­jat ja kou­lut­ta­jat, eivät ken­täs­tään mie­lel­lään luo­pui­si; se kun mer­kit­si­si käy­tän­nös­sä monien koh­dal­la toi­min­nan lak­kaa­mis­ta. Puo­lus­ta­jat vetoa­vat moniin mui­hin kau­pun­kei­hin, jois­sa van­hat ken­tät on säi­ly­tet­ty, Ber­lin-Tem­pel­hof, Bromma.

  Mie­les­tä­ni Mal­mi on hyvä reser­vi raken­ta­mi­sel­le, mut­ta ei sai­si olla mis­sään nimes­sä ensim­mäi­nen alue­ra­ken­ta­mi­sen koh­de. Hel­sin­gis­sä vapau­tuu sata­mat, Sipoo tulee, Van­taan kans­sa hie­ro­taan jo kät­tä ja ulla­kot raken­tu­vat. Vaa­ra­na Mal­min luo­pu­mi­ses­sa on yksi tyl­sä mus­ta auk­ko lisää Hel­sin­gin kart­taan. Asun­to­po­li­tiik­ka on toki tär­keä, mut­ta niin kau­pun­gin diver­si­tet­ti­kin: ei kukaan luo­van työn teki­jä halua asua kau­pun­gis­sa jos­sa on vain asuntoja.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 5. Hmmm…

  toi­saal­ta on ihan peri­mä­tie­toa, että Mal­min len­to­kent­tä on alun­pe­rin raken­net­tu suol­le. Par­haim­mil­laan poh­ja­ve­si seik­kai­lee suun­nil­leen met­rin syvyy­des­sä. Arvioi­den mukaan raken­nuk­set saa­daan alu­eel­le paa­lut­taa johon­kin noin 25 met­rin syvyy­teen asti.

  Lii­ken­ne­len­to­kent­tä­nä­hän Mal­mi ei edes kes­tä­nyt 40- luvun lopun len­nok­kien pai­no­ja (ant­tek­si, lii­ken­ne­len­to­ko­nei­den). Ja aja­mal­la ympä­röi­viä Tat­ta­ri­SUON tei­tä huo­maa kuin­ka tiet on painuneet.

  Voi­sin maal­lik­ko­na kuvi­tel­la että raken­ta­mi­nen alu­eel­le ei ole mitään herk­kua mis­sään tilan­tees­sa. Tai sit­ten vaih­toeh­toi­ses­ti joku havit­te­lee jota­kin Atlan­tis­ta sil­le paikalle.

  Sama­ten on muu­ta­ma muu­kin ihan pik­ku­jut­tu mikä hiu­kan voi­si hil­li­tä alu­een rakentamista.

  1. Alu­eel­la pesii aika pal­jon ns. ihan uha­na­lai­sia lin­tu­ja jos­tain ruis­rää­käs­tä pik­ku­le­pin­käi­seen. Tämä tai­taa olla yksi syy, mik­si jot­kut luon­no­suo­je­lu­jär­jes­töt( ne kait on vih­rei­tä ihmi­siä) halau­vat säi­lyt­tää len­to­ken­tän lentokenttänä.

  2. Alue kuu­luu myös johon­kin uha­na­lais­ten raken­nus­ten lis­taan. http://www.wmf.org/watch_past.html eli World Monu­ments Fun­din lis­toil­la 2004 — 2007 ja tai­si­pa museo­vi­ras­to­kin jo 1993 luo­ki­tel­la alu­een aika tärkeäksi.

  3. Mal­mi ei tai­da olla ihan kuol­lut kent­tä. Vaik­ka­kaan sil­le ei las­ke nii­tä iso­ja konei­ta niin siel­lä on aika pal­jon viran­omais­toi­min­taa ja myös­kin kou­lu­tus­toi­min­taa. Muis­taak­se­ni 2/3 suo­men amma­ti­len­tä­jis­tä kou­lu­te­taan Mal­mil­la. Ja len­tä­mi­sen suh­teen se tai­taa olla Suo­men toi­sek­si aktii­vi­sin kent­tä heti Hel­sin­ki-Van­taan jälkeen.

  4. Ja jos ihan vaka­vas­ti aja­tel­laan, niin esim. Sipoos­ta saa­daan 24 ker­taa Mal­min kokoi­nen alue 2009 alussa. 

  Joten­kin tun­tuu, että Mal­mi on vain osal­le sel­lai­nen ärsy­ke jos­ta oli­si kiva pääs­tä eroon. Raken­ne­taan suol­le 10 000 asun­toa infroi­neen päi­vi­neen. Sen sijaan, että tule­van suu­ren työl­lis­tä­vän ja met­ron jat­koa­lu­eel­le raken­net­tai­siin 30 000 asun­toa lisää. Siis Sipooseen.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 6. Tuo­ta kuvaa (ja kart­taa) kat­soes­sa rupe­si kyl­lä toi­nen­kin asia kum­mas­tut­ta­maan, eli mik­si ken­tän län­si­puo­lel­la on noin laa­ja peltovyöhyke?

  On vai­kea kuvi­tel­la miten maan­vil­je­ly voi­si jär­ke­vää maan­käyt­töä 500m Mal­min ase­mal­ta tai 300m Tapa­ni­lan ase­mal­ta. Eikä käyt­töön­ot­toa luu­li­si estä­vän Mal­min ken­tän kal­tai­set poliit­ti­set rii­dat­kaan. Mut­ta jokin sel­väs­ti estää.

  Tapa­ni­lan vie­rei­set pel­lot näyt­tä­vät ole­van ken­tän kans­sa samaa aluet­ta ja sik­si jumis­sa (ks. http://ptp.hel.fi/hanke/), mut­ta Mal­min pää pel­lois­ta ei ilmei­ses­ti ole yhtään mis­sään prosessissa.

  Sijain­tin­sa puo­les­ta se sopi­si oikein hyvin esi­mer­kik­si oma­toi­mi­ra­ken­ta­jil­le pien­ta­loa­lu­eek­si; usein­han vali­te­taan että täl­läi­siä tont­te­ja ei Hel­sin­gis­sä ole tar­jol­la. Kun­nal­lis­tek­niik­ka toki mak­sai­si jotain, mut­ta sii­hen­hän Hel­sin­gil­lä on hyvin varaa, kuten Osmo­kin on todennut.

  Tulee kyl­lä mie­leen että onko­han kaa­voi­tuk­ses­sa sit­ten­kin pulaa lyi­jy­ky­nis­tä tai jos­tain. Tai sit­ten en vaan ole huo­man­nut jotain syy­tä mik­sei juu­ri noi­ta pel­to­ja kan­na­ta rakentaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 7. Otso hei, nii­tä pel­to­ja ei kan­na­ta raken­taa kun sii­nä vie­res­sä on joku­len­to­kent­tä ja ne pel­lot ovat len­to­me­lua­lu­eel­la. Sitä len­to­me­lua riit­tää pit­käl­le, kos­ka Hel­sin­gin kent­tä ja sen lii­ken­ne on ihan vie­res­sä, eivät­kä ne Mal­min har­ras­te­ko­neet saa nous­ta edes ton­nin tasol­le ennen kuin jos­sain meren päällä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 8. Kunt­sa, kuvas­ta kat­soen pel­to­jen ja ken­tän väliin on kui­ten­kin kerit­ty pari läm­pä­ret­tä oma­ko­ti­ta­lo­ja raken­ta­maan. Toki voi olla että ne on raken­net­tu ennen nykyi­siä melurajoja.

  Maa­kun­ta­kaa­vas­ta kat­so­mal­la (http://www.uudenmaanliitto.fi/files/1034/maakuntakaava_liitekartta_9.pdf) suu­reh­ko osa pel­lois­ta tosi­aan on luo­ki­tel­tu len­to­me­lua­lu­eek­si, mut­ta Mal­min ase­maa lähin osa ei ole lähel­lä­kään tuon 55Db alu­een rajaa. On syy­tä huo­ma­ta että tuo­ta samaa rajaa käyt­täen mel­koi­nen osa Kor­soa ja Kera­vaa on siis len­to­me­lua­luet­ta, eli mitä ilmei­sim­min melu ei täy­sin estä asumista.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 9. Otso, tar­koit­ta­net Fall­kul­lan kar­ta­noa. Hel­sin­gis­sä on puis­toa jos­sa on pel­toa, yhtä hyvin se voi­si olla nur­mik­koa tai met­sää. Joka tapauk­ses­sa nämä ovat vir­kis­ty­sa­luei­ta, mitään tuo­tan­toar­voa niil­lä ei ole, jos ei sel­lai­sek­si las­ke­ta lenk­kei­li­jöi­den herneenpoimintaa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 10. Itse asun Mal­min ken­tän välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä ja len­to­me­lu ei ole aina­kaan minua häi­rin­nyt. Pien­ko­neet pöri­se­vät nous­tes­saan samal­la volyy­mil­lä kuin jokin moot­to­ri­pyö­rä kiih­dyt­täes­sään. Las­keu­tues­sa taas hanat ovat kiin­ni ja ääni on lähin­nä suhi­naa. Ehdot­to­mas­ti mopo­po­jat ja autot häi­rit­se­vät enem­män. Lisäk­si pien­ko­neet eivät len­nä pimeäl­lä, koval­la tuu­lel­la ja muu­ten huo­nos­sa sääs­sä jol­loin suo­men ilmas­tos­sa on usein aika rauhallista.

  Ris­tik­käi­set kii­to­ra­dat ovat tär­kei­tä jot­ta voi­daan nous­ta vas­ta­tuu­leen. Ult­rat eivät tar­vit­se vält­tä­mät­tä tar­vi­se nykyi­sen mit­tai­sia kii­to­tei­tä ja sivu­tuu­leen nouse­mi­nen­kin on joten­ku­ten mah­dol­lis­ta. Kaik­ki on kui­ten­kin pois tur­val­li­suu­des­ta joten kom­pro­mis­se­jä ei mie­lel­lään teh­dä, ilmai­lus­ta kun on kui­ten­kin kysymys.

  Mal­min ken­tän län­si­puo­lel­la on tosi­aan run­saas­ti ihan jou­ti­las­ta pel­toa, veh­nää tai­si siel­lä kas­vaa kun ohi pyö­räi­lin. Parem­paa tont­ti­maa­ta en kyl­lä heti lähia­lueil­ta kek­si. Tie­ten­kin har­mit­taa jos ulkoi­lu­maas­tot katoa­vat mut­ta sii­tä voi­si kyl­lä nipis­tää jos ker­ran maa­ta tarvitaan. 

  Tat­ta­ri­suon pel­ti­hal­lia­lu­een koh­ta­loa olen miet­ti­nyt jos ja kun kent­tä jos­kus raken­ne­taan. Jos alu­eel­le on tulos­sa “maa­il­man paras rikas­ta­va yhtei­sö, jos­sa toteu­tuu luo­vuu­den ja innos­tuk­sen kult­tuu­ri” niin tus­kin asuk­kaat kat­so­vat romut­ta­moa­luet­ta kovin innois­saan. Vuo­si­kym­men­ten teol­li­suus on kui­ten­kin sot­ke­nut maa­pe­rän niin pahas­ti että luvas­sa on vuo­si­kym­me­nen (sadan?) maan­vaih­tou­rak­ka ennen­kuin alu­eel­le tulee iha­nia pik­ko­ko­te­ja inno­va­tii­vi­sil­le ihmisille.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 11. Itse asun Mal­min ken­tän välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä ja len­to­me­lu ei ole aina­kaan minua häi­rin­nyt. Pien­ko­neet pöri­se­vät nous­tes­saan samal­la volyy­mil­lä kuin jokin moot­to­ri­pyö­rä kiih­dyt­täes­sään. Las­keu­tues­sa taas hanat ovat kiin­ni ja ääni on lähin­nä suhinaa.”

  Pitää paik­kan­sa parin vuo­den Mal­min asu­mis­ko­ke­muk­sel­la. Ihmet­te­len kovin tuo­ta Mal­min melu­hait­taa. Kuten olen mai­nin­nut, se tai­taa joi­den­kin koh­dal­la olla sitä vain vai­voin kuul­ta­vis­sa ole­vaa häi­rit­se­vää melua ja samal­la vir­hear­gu­ment­ti Mal­mia vastaan. 

  Nii­tä on vil­jel­ty yllät­tä­vän pal­jon: Kai­kel­la kun­nioi­tuk­sel­la yksi esi­merk­ki Osmol­ta itsel­tään; Jako­mäen lii­ken­ne Mal­mil­le ei esty ken­tän takia vaan sii­nä Jako­mäen ja Mal­min välis­sä on Tat­ta­ri­suo, pian 4 km mat­kaa ja yksi moot­to­ri­tie. Jos­ta­kin syys­tä Jako­mäes­tä ei ole teh­ty edes ali­kul­kua Tat­ta­ri­suon suun­taan. Sii­nä on se Jako­mäen lii­ken­ne-este Mal­min suun­taan. Se katoai­si kent­tää pur­ka­mat­ta eikä ole luon­nol­li­ses­ti­kaan syn­ty­nyt ken­tän vuoksi.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 12. Osmo suree fil­la­ri­kir­jas­saan sitä, mik­si suo­ma­lais­ten kir­kon­ky­lien kau­niit puu­ra­ken­nuk­set on uudis­ta­mis­vim­mas­sa puret­tu kas­vot­to­mien ele­ment­ti­ta­lo­jen tieltä. 

  Kui­ten­kin juu­ri hän on etu­ri­vis­sä kuo­ros­sa huu­ta­mas­sa kai­ken perin­tei­sen tuhoa­mis­ta Hel­sin­gin alu­eel­ta laa­tik­ko­mais­ten asuin­ra­ken­nus­ten val­la­tes­sa tilat. 

  Mal­min len­to­kent­tä on hie­no ja vaik­ka ei itse har­ras­tai­si len­tä­mis­tä, sin­ne voi vie­dä lap­sen­sa ihai­le­maan konei­ta ja ais­ti­maan tunnelmaa. 

  Talin golf­kent­tä on usko­mat­to­man kau­nis ja hyvin hoi­det­tu sil­miä­hi­ve­le­vä paik­ka. Muka­va sii­tä on pyö­räil­lä tai lenk­keil­lä ohi. Sil­mä lepää mai­se­man lisäk­si kau­niis­sa ihmi­sis­sä ja komeis­sa autoissa. 

  Eivät­kö nämä ole juu­ri nii­tä Osmu­kan kai­paa­mia ulkois­vai­ku­tuk­sia, jois­ta toi­ses­sa ket­jus­sa oli puhet­ta. Koko kan­sa­kun­nan tila kohen­tuu esteet­ti­sis­tä vihe­ra­lueis­ta ja perin­tei­den vaa­li­mi­ses­ta, kuten Osmon sano­jen mukaan täh­ti­tie­teen ja oop­pe­ran har­joit­ta­mi­ses­ta, vaik­ka nii­hin oma­koh­tai­ses­ti ei osallistuisikaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 13. Jos Mal­min kent­tä ei oli­si tiel­lä, Por­voon­väy­läl­tä ja Jako­mäes­tä oli­si var­maan­kin suo­ra yhteys Mal­min alue­kes­kuk­seen.”, Osmo sanoo.

  Ja Kari vas­taa. Jako­mäes­tä on muu­ten aika nopea yhteys Mal­min kes­kus­taan eli tai­taa olla 77A. Eli jos 17 min­saa sil­le välil­le on lii­kaa, niin ehkä kan­na­taa poh­tia omaa ajan­käyt­töään. Vuo­ro­ja kul­kee päi­vä­sel­lä neli­sen kap­pa­let­ta tun­nis­sa, eli yhtey­det on aika hyvät.

  Lin­ja tukee kivas­ti mota­rin reu­noil­la ole­vaa teol­li­suusa­luet­ta ja sil­lä pää­see Mal­min Kal­mis­ton­tien­kin päähän.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 14. Vie­lä blo­gin kes­toai­hees­ta Talin gol­fis­ta joten hypät­kää suo­siol­la yli, jos kyllästyttää. 

  Olen siis sitä miel­tä, että yksi Hel­sin­gin kau­neim­mis­ta vihe­ra­lueis­ta tulee säi­lyt­tää ja juu­ri golf­kent­tä­nä mieui­ten. Alue on ollut golf­kent­tä jo vuo­des­ta 1932. Se on jon­kin­lai­nen itsei­sar­vo. Kai­ken uudel­leen raken­ta­mi­nen ja rik­ki repi­mi­nen risoo usein val­ta­vas­ti seu­raa­via suku­pol­via (vrt. Enso-Gutzei­tin raken­nus Kaup­pa­to­rin vieressä)

  Osmon kans­sa olen kui­ten­kin aivan yhtä miel­tä sii­tä, että vuo­kra Hel­sin­gin golfklu­bil­le on nau­ret­ta­van alhai­nen ja sitä pitäi­si roi­mas­ti korot­taa. Nykyi­sil­lä klu­bin jäse­nil­lä on kyl­lä varaa mak­saa. Mikä­li maas­ta ei saa­da käy­pä hin­taa, tulee golf­kent­tä vara­ta kai­kil­le hel­sin­ki­läi­sil­le avoi­me­na pelikenttänä.

  Tie­tys­ti pai­kan hen­ki saat­tai­si muut­tua epäe­dul­li­sem­paan suun­taan. Eli vaih­toeh­to A (eliit­tiklu­bi ja kova hinta)lähiasukkaana käy minul­le, vaik­ken kos­kaan sin­ne pelaa­man näil­lä näky­min pääsekään.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 15. Muu­al­la Euroo­pas­sa rai­va­taan kes­kus­tois­ta kort­te­li­kau­pal­la raken­nuk­sia, jot­ta saa­daan uusia syöt­tö­lii­ken­ne­kent­tiä. Meil­lä taas halu­taan raken­taa kes­kus­tas­sa ole­va val­mis len­to­kent­tä. Joku ollee väärässä.

  Minus­ta Mal­min säi­lyt­tä­mi­nen kent­tä­nä on pit­kä­nöis­tä poli­tiik­kaa. Yhtä pit­kä­nä­köis­tä kuin rau­ta­tie­tun­ne­li­han­ke, joka liit­täi­si Suo­men kes­ki-euroop­pa­lai­seen nopei­den junien verkostoon.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 16. Mal­min Len­to­kent­tä ja elä­vä kaupunki.
  Osmo vas­taat kyse­lyyn Mal­min len­to­ken­tän säi­lyt­tä­mi­sen puolesta,“En kannata.Tuo har­ras­tus vie koh­tuut­to­man pal­jon tilaa kau­pun­gis­ta alueelta,joka sovel­tuu erin­omai­ses­ti asuntotuotantoon.”
  Nyt kysyn sinul­ta onko yli 300 ihmi­sen koko­päi­vä­toi­mi­nen ja yli 100 osa-aikai­sen ihmi­sen työ­pai­kat harrastustoimintaa.Pitäisikö hei­dän tal­vel­la aamu­hä­mä­ris­sä läh­teä töi­hin vaik­ka­pa Kii­ka­laan (100km),onko ekologiaa?
  Olet­ko käy­nyt Mal­min Len­to­ken­täl­lä ja otta­nut sel­vää mit­kä kaik­ki jul­ki­set ja yksi­tyi­set toimijat
  ovat siellä.Strategisesti paik­ka on opti­mi aja­tel­len esim.meripelastustoimintaa Suomenlahdella.
  Mihin perus­tuu erin­omai­nen sovel­tu­vuus asun­to­tuo­tan­toon ja onko sinul­la käy­tös­sä uusia pohjatutkimuksia?
  Ilmai­lu­mie­les­sä molem­mat kii­to­tiet tarvitaan.
  Pien­ko­nei­den saas­te­hait­ta on mar­gi­naa­li­nen ver­rat­tu­na moot­to­ri­käyt­töis­ten ruo­hon­leik­ku­rei­den tai mopo­jen pienhiukkaspäästöihin.
  Elä­väs­sä kau­pun­gis­sa on moni­puo­lis­ta toi­min­taa eikä pelk­kiä asuntoja.
  Olet­ko val­mis kan­sa­nää­nes­tyk­seen täs­sä asiassa?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 17. Tuo Soin­nin­vaa­ra-mal­li on kau­nis aja­tus, jos se koko­nai­suu­te­na toteu­tui­si­kin. Käve­ly­tein yhdis­tet­ty­jä puu­tar­ha­kau­pun­gin osia, luon­toa ja lin­nun­lau­lua run­saas­ti välis­sä. Ken­ties sil­loin voi­sin itse­kin hyväk­syä: men­köön Mal­min kent­tä asun­to­tuo­tan­nol­le! Mut­ta kuten aina kom­pro­mis­sit syö­vät koko­nai­suu­den. Pel­kään­pä pahoin, että Mal­min kent­tä raken­ne­taan tii­viis­ti saman­nä­köi­sin laa­ti­koin, eikä vain kent­tä, vaan sitä ympä­röi­vä luon­to­kin. Meni­si väl­jyys, har­ras­tus­toi­min­ta, tuli­si ahtaus, luonn­ot­to­muus, sekä Mal­min ken­tän pois­tu­mi­sen joh­dos­ta Hel­sin­ki-Van­taan pää­kii­to­tien käyt­tö­mah­dol­li­suus lisään­tyi­si (ei tar­vit­si­si enää välit­tää Mal­min ken­tän pien­ko­neis­ta). Sil­loin vas­ta Mal­min alu­een ihmi­set tie­täi­si­vät mitä len­to­me­lu on.

  Käy­kää kat­so­mas­sa: nyt siel­lä on väl­jää, nyt siel­lä on viel­lä luon­toa ken­tän ympä­ril­lä ja autot­to­mia nii­tä kävelyteitä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 18. Satuin vas­ta nyt huo­maa­maan tämän Mal­mi ongel­man. Ongel­ma­han se on ja iso sellainen.
  Tuo­ta yllä ole­vaa kuvaa kun kat­soo niin voi­han sii­tä teh­dä monen­lai­sia pää­tel­miä… kuten nyt sen että pois­te­taan pohjois/eteläsuuntainen kii­to­tie 18/36 asun­toa­lu­eek­si ja jat­ke­taan toi­min­taa kii­to­tiel­lä 09/27. Se nyt vaan ei satu sopi­maan, tai sano­taan sel­vem­min, kii­to­tie 09/27 on lii­an lyhyt pät­kä. Mikä­li kii­to­tie 18/36 pois­te­taan Mal­mi on lopetettu.
  Melus­ta taas, minä asun mel­ko tark­kaan ete­läs­tä NOKKA kaut­ta tule­vien konei­den las­ku­rei­tin alla. No, Nokan ja Viik­ki Hol­din­gin välissä.
  Mal­min len­to­lii­ken­ne ei ole pel­käs­tään muu­ta­ma kes­na päi­väs­sä kuten monas­ti tääl­lä­kin on todet­tu. Mal­mil­ta toi­mii mm. Raja­var­tio­lai­tos. Kai­ken muun kou­lu­tus- ja huol­to­toi­min­nan lisäksi.
  Raken­nuk­set ovat rap­peu­tu­nei­ta. Tot­ta him­pu­tis­sa ne ovat. Eihän nii­tä ole pääs­syt aikoi­hin kor­jaa­maan, uuden raken­ta­mi­ses­ta puhumattakaan.
  Mal­min len­toa­se­ma voi­daan lopet­taa, sel­vä se. Mal­mi voi­daan myös säi­lyt­tää, tämän­kin pitäi­si olla selvää.
  Kuka europ­pa­lai­nen val­tio­mies, suo­meen pika­vi­si­til­le tul­lees­saan, suos­tuu ensin len­tä­mään tun­nin puo­li­tois­ta ja sit­ten istu­maan autos­sa kes­kel­lä ruuh­kaa toi­sen tunnin.
  Mal­min len­toa­se­ma on rik­kaus ja lähes ainut­laa­tui­nen kul­tuu­ri­mo­nu­ment­ti sen lisäk­si että se on hyvin toi­mi­va len­toa­se­ma jos vain niin halutaan.
  Säi­lyt­tä­kää Mal­min lenoa­se­ma, teh­kää se ennen­kuin raken­nuk­set sor­tu­vat omia aikojaan.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 19. Met­ro­po­li­ra­ken­tees­sa noin hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa ole­va paik­ka voi­si mie­les­tä­ni sopia parem­min muu­hun kuin asuin­käyt­töön ja siten alue voi­tai­siin hyö­dyn­tää yhteis­kun­nan kan­nal­ta tehokkaammin

  Alu­een varaa­mi­nen yli­opis­tol­li­sel­le kes­kus­sai­raa­lal­le voi­si olla hyvin­kin kau­ko­nä­köis­tä. Mei­lah­den sai­raa­la­kam­pus on aut­ta­mat­to­mas­ti tien­sä pääs­sä vii­meis­tään 20…30 vuo­den kulut­tua ja itse asias­sa nyky­ai­kai­sen sai­raa­la­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­nen siel­lä on jo nyt erit­täin haastavaa.

  Mie­les­tä­ni Mei­lah­den sai­raa­la­toi­min­not tuli­si­kin siir­tää vai­heit­tain Mal­mil­le ja nykyi­sen sai­raa­la-alu­een raken­nuk­set pää­osin pur­kaa ja ottaa asuinkäyttöön.

  Asun­to­ra­ken­nusoi­keu­den hin­ta­kin on jota­kin aivan muu­ta Mei­lah­des­sa kuin Mal­mil­la (jos siis pitää perus­tel­la sai­raa­lan siir­toa muil­la­kin talous­ar­gu­men­teil­la kuin hoi­to­työn tehos­tu­mi­sel­la ja saavutettavuudella)

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 20. Val­tio vetäy­tyy Hel­sin­ki-Mal­min len­toa­se­mal­ta syys­kuus­sa 2016 — vii­mei­set het­ket pelas­taa tämä har­ras­te ja ulkoi­lu­kei­das Helsingissä.

  Suun­ni­tel­mat asut­taa sin­ne 20–30 tuhat­ta asu­kas­ta kuu­los­taa usko­mat­to­mal­ta:http://www.hs.fi/kaupunki/a1414043062852

  Asuk­kai­den tah­don mukais­ta ken­tän lopet­ta­mi­nen ei ole:
  http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/233256-kysely-vain-15-prosenttia-haluaa-malmin-kentalle-asuntoja

  Mikä on Osmon kan­ta tähän nykyisin?

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

  1. Osmon kan­ta on nyt ja on ollut aina, että len­to­kent­tä ei sovi kau­pun­gin kes­kel­le. Asumiseen.
   Pai­ti­si että se on maan haas­kaus­ta, kent­tä on myös vah­vas­ti tap­piol­li­nen. Jokin raja sil­le­kin on olta­va, mitä kaik­kea vero­va­roin on sub­ven­toi­ta­va. En ymmär­rä, mik­si minun pitää verois­sa­ni mak­saa tois­ten ilmailuharrastuksesta. 

     (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 21. En ymmär­rä, mik­si minun pitää verois­sa­ni mak­saa tois­ten ilmailuharrastuksesta.” 

  Ja minä puo­les­ta­ni en voi ymmär­tää, mik­si minun pitää mak­saa kai­ken maa­il­man tuu­li­myl­ly­tu­kiais­ten kal­tai­set ikui­ses­ti tap­piol­lis­ten ja epä­kel­po­jen ener­gia­tuo­tan­to­muo­to­jen hengissäpitokustannukset.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Osmon kan­ta on nyt ja on ollut aina, että len­to­kent­tä ei sovi kau­pun­gin kes­kel­le. Asumiseen.
  Pai­ti­si että se on maan haas­kaus­ta, kent­tä on myös vah­vas­ti tap­piol­li­nen. Jokin raja sil­le­kin on olta­va, mitä kaik­kea vero­va­roin on sub­ven­toi­ta­va. En ymmär­rä, mik­si minun pitää verois­sa­ni mak­saa tois­ten ilmailuharrastuksesta. 

  Jou­dun­han minä mak­sa­maan joi­den­kin oop­pe­ra­har­ras­tuk­ses­ta ja joi­den­kin venei­ly­harr­ras­tuk­sis­ta ja joi­den­kin luon­non­suo­je­luin­nos­ta etc

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 23. Kaik­ki toi­min­ta kau­pun­gis­sa ei tuo­ta voit­toa vihe­ra­luei­ta ja har­ras­te­mah­dol­li­suuk­sia­kin tar­vi­taan. Tähän on useat ver­ran­neet Talin golf kent­tään — mik­si mei­dän pitää sub­ven­toi­da sitä? Jää­hal­le­ja­kin käyt­tää vain mur­to-osa hel­sin­ki­läi­sis­tä. Minun mie­les­tä­ni kui­ten­kin on rik­kaus että suu­res­sa kau­pun­gis­sa on voi olla näi­tä kaikkia.
  Len­to­kent­tä alue on tär­keä ulkoi­lua­lue meil­le poh­jois­hel­sin­ki­läi­sil­le. Toi­vot­ta­vas­ti kan­na­tat laa­jo­jen vihe­ra­luei­den jättämistä.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 24. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Osmon kan­ta on nyt ja on ollut aina, että len­to­kent­tä ei sovi kau­pun­gin kes­kel­le. Asumiseen.
  Pai­ti­si että se on maan haas­kaus­ta, kent­tä on myös vah­vas­ti tap­piol­li­nen. Jokin raja sil­le­kin on olta­va, mitä kaik­kea vero­va­roin on sub­ven­toi­ta­va. En ymmär­rä, mik­si minun pitää verois­sa­ni mak­saa tois­ten ilmailuharrastuksesta. 

  Mal­min ken­tä lähei­syy­des­sä asu­va­na olen Osmon kans­sa samaa miel­tä. Tont­ti­maa­na Mal­min ken­tän arvo on jos­sa­kin puo­len mil­jar­din huja­koil­la. Len­to­har­ras­ta­jil­ta tuli­si periä täl­le arvol­le 5%:n vuo­si­vuo­kraa. Eli jos len­to­har­ras­ta­jat mak­sa­vat vuo­des­sa 25 meu­roa vuo­kraa + hoi­ta­vat raken­nus­ten kun­nos­sa­pi­don, niin jat­ka­koot len­te­lyä. Ei tai­da onnistua.

  Asun­to­jen raken­ta­mi­nen Mal­mil­le pitäi­si olla ensi­si­jais­ta esim. Sipoo­seen ver­rat­tu­na, kos­ka Mal­mil­la on suu­ri osa infras­ta (pää­ra­ta ja ase­mat, kau­pal­li­set pal­ve­lut, jul­ki­sia pal­ve­lu­ja…) jo val­mii­na. Eli ilmei­ses­ti parem­pi bis­nes kaupungille.

  Nykyi­nen yri­tys­toi­min­ta Mal­min ken­täl­lä on jok­seen­kin nap­pi­kaup­paa ja hel­pos­ti siir­ret­tä­vis­sä jo ole­mas­sa ole­vil­le pien­ken­til­le. Len­to­lii­ken­net­tä on vähän, eikä vähäi­ses­tä lii­ken­tees­tä joh­tuen melu­häi­riö­tä kovin pal­joa synny.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:
  Osmon kan­ta on nyt ja on ollut aina, että len­to­kent­tä ei sovi kau­pun­gin kes­kel­le. Asumiseen.
  Pai­ti­si että se on maan haas­kaus­ta, kent­tä on myös vah­vas­ti tap­piol­li­nen. Jokin raja sil­le­kin on olta­va, mitä kaik­kea vero­va­roin on sub­ven­toi­ta­va. En ymmär­rä, mik­si minun pitää verois­sa­ni mak­saa tois­ten ilmailuharrastuksesta. 

  Osmo hei. Se ken­tän “vah­vas­ti tap­piol­li­nen” tar­koit­taa noin muu­ta­mia kym­me­niä tuhan­sia euro­ja vuo­des­sa. Kehys­rii­hen yhtey­des­sä esi­te­tyt sum­mat ovat mie­li­ku­vi­tus­ta. Lisäk­si tap­piot rahoi­te­taan Fina­vian omas­ta lii­ke­toi­min­nas­ta saa­duil­la tuo­toil­la, eikä veron­mak­sa­jien rahoil­la. Fina­via on voit­toa teke­vä val­tion omis­ta­ma yhtiö.

  Suo­men toi­sek­si vilk­kain len­to­kent­tä voi­daan sul­kea vain, jos kor­vaa­vat toi­min­not löy­ty­vät jos­tain sopi­van etäi­syy­den pääs­tä ja näin ei nyt ole. Num­me­la ja Hyvin­kää eivät pys­ty käsit­te­le­mään Mal­min lii­ken­ne­mää­riä ja uut­ta kent­tää­kään ei ole luvassa.

    (lai­naa tätä vies­tiä vastaukseesi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.