Tiivis mutta harva

Min­un ihan­nekaupunk­i­ni koos­t­uu tiivi­istä asuinalueista. Riit­tävän tiivi­istä siten, että lähel­lä toisi­aan asuu niin paljon ihmisiä, että saadaan aikaan hyvä palve­lu­ta­so ja yhdyskun­ta, jos­sa käve­ly on nor­maali tapa liikkua. Asuinalue on riit­tävän iso, kun se pystyy pitämään yllä koulua ja kun­nol­lista kaup­paa. Pienet sadan omakoti­talon eris­te­tyt läm­päreet eivät minus­ta ole hyvää kaupunkia. 

Tiivis ei tarkoi­ta ker­rostalo­ja. Van­ha Eira on tehokkaam­min raken­net­tu kuin Myl­ly­puro. Aluete­hokku­udel­la 0,2 mah­tuu yhden neliök­ilo­metrin alueelle 200 000 ker­rosneliötä eli 4000–5000 asukas­ta. Kaik­ki puu­tarhakaupun­gin ideat ovat toteutet­tavis­sa tässä mallissa.

Ihan­nekaupunk­i­ni on myös har­va. Noiden riit­tävän iso­jen ja riit­tävän tiivi­iden aluei­den väli­in jät­täisin kun­nol­lisia viher­aluei­ta, jois­sa voi kävel­lä rahas­sa (meinasin kir­joit­taa hiihtää; lap­su­udessani syksyn ja kevään välis­sä oli vielä talvi). Tämä on ylel­lisyys, johon suo­ma­laisil­la on mah­dol­lisu­us, toisin kuin monel­la muulla.

Tähän asti olemme ehkä Mat­ti Van­hasen kanssa samaa mieltä, pait­si ehkä niistä elinkelvot­tomista asuinlämpäreistä.

Kol­mas ehto on, etteivät tiivi­it asuinalueet sijaitse miten tahansa sikin­sokin, vaan muo­dosta­vat helminauho­ja, joiden välis­sä on raiteet.

Asuinalueet pitäisi kaik­ki rak­en­taa raideli­iken­teen ulot­tuville, junan, metron tai ratikan. Ratik­ka olisi tässä mallis­sa ehkä se sovel­tuvin. Nauhas­sa saadaan aikaan paljon tiheämpi joukkoli­ikenne. Kymme­nen pis­tet­tä voidaan yhdis­tää yhdel­lä raiteel­la, mut­ta jos ne ovat sikin sokin, niiden välille voidaan tarvi­ta enim­mil­lään 45 yhteyt­tä. Lisäk­si nauhak­si järjestynei­den helmien palve­lu­ta­sot tuke­vat toisi­aan. Ala-aste on olta­va jokaises­sa, mut­ta yläas­teelle ja lukioon voi men­nä myös naa­puri­helmeen, jos välil­lä on toimi­va raideyhteys.

Tässä olen Van­hasen kanssa aivan eri mieltä. Asukkaat tai asum­i­nen eivät siitä kär­si, että alueet suun­nitel­laan hyvin ja vain osa raken­netaan. Van­hasen ajat­telu ilmeis­es­ti läh­tee maan­omis­ta­jan oikeud­es­ta saa­da rak­en­taa maalleen. Min­un malli­ni tekee osas­ta maao­maisu­ut­ta arvo­ton­ta, ja siinä sen vaikeus onkin.

Helsingis­sä rak­en­t­a­mi­nen on alun­perin perus­tunut sormi­malli­in. Lähiöt ovat jär­jestäy­tyneet viidek­si nauhak­si. Sik­si Helsingis­sä on paljon helpom­pi luo­da toimi­va joukkoli­ikenne kuin Espoos­sa, jos­sa vas­taavaa raken­net­ta ei ole eikä oikein mitään muu­takaan raken­net­ta. Vas­tustin aikanaan Viikin rak­en­tamista, kos­ka se rikkoo tämän sormi­mallin. Sen vuok­si Viikki­in on han­kala saa­da hyvää joukkoli­iken­net­tä. Sen alueen olisi säi­lyt­tänyt viher­alueena. Tätä on kuitenkin turha muis­tel­la enää. Ratkaisut on tehty ja niiden kanssa on elet­tävä ja yritet­tävä tehdä Viik­istä niin hyvä kuin mahdollista.

Kos­ka en halua rak­en­taa kaupunkia umpeen, halu­aisin liit­tää Van­taan ja Helsin­gin yhteen. Sil­loin olisi help­po suun­nitel­la hyvää ja toimi­vaa kaupunkia.

13 vastausta artikkeliin “Tiivis mutta harva”

 1. Se mikä tässä koko keskustelus­sa tiivis­mata­las­ta on koomista on että ollaan niin kuin pitäisi kek­siä jotain uut­ta ja ihmeel­listä. Yksi Helsin­gin arvoste­tu­im­mista lähiöistä on Tapani­la, sat­tumoisin jotain 4000 — 5000 asukas­ta neliök­ilo­metril­lä. Jopa uudem­pi itäpuoli on raken­nusa­janko­htaansa näh­den ihan hyvä. Keskel­lä ase­ma, vier­essä urheilupuis­to ja Falkul­lan tila.

  Eikö tuo­hon Viikin ongel­maan ole luon­nolli­nen ratkaisu tehdä kuudes sor­mi ja siihen raiteet?

 2. “meinasin kir­joit­taa hiihtää; lap­su­udessani syksyn ja kevään välis­sä oli vielä talvi”

  Vetisiä talvia oli sin­unkin lap­su­udessasi. Jos auringon akti­ivi­su­us ale­nee taas pikku­jääkau­den tasolle, niin ken­ties niitä lumisia talvia tulee vähän liikaakin.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Maunder_Minimum

 3. Mihinkähän se siitä Viik­istä jatkuisi? Jos raiteet tehdään palvele­maan vain Vikkkiä, vuorovälistä tulee har­va, kos­ka Viik­ki ei muo­dos­ta itsen­sä kanssa vielä nauhaa.

  Jok­eri­radan­han on aikanaan tarkoi­tus sivu­ta Viikkiä, mut­ta sekin menee aika kaukaa ja siis vain poikittain. 

 4. Tulee mieleen pil­ven­pi­irtäjät ilman hissiä. Palveluk­er­rokset puolessavälissä.

 5. “Mihinkähän se siitä Viik­istä jatkuisi?”

  Jos Sörnäi­sistä lähde­tään niin olisi­han siel­lä Her­man­ni, Ara­bi­an­ran­ta, Koskela, Pih­la­jis­to, Pih­la­jan­mä­ki, Malmin lento­kent­tä-alue (ehkä), Tat­tarisuo, Jakomä­ki, Heikin­laak­so, IKEA 🙂 ja sellaisia.

 6. Viik­istä Latokar­tanon kaut­ta Malmille (Viira). Tai Jakomä­keen ja Haku­ni­laan. Tai Pih­la­jamä­keen Lah­den­tien yli. Tai Myl­ly­puroon. Jos puhutaan (pika)ratikasta niin parin kilo­metrin pysäk­itön väli ei ole mikään ongel­maa kun ei ne raiteet niin kauheasti mak­sa, ja kauem­paa tule­vien mat­ka nopeu­tuu. Ei ase­mat­tomis­sa väleis­sä metrol­lakaan ole ongel­maa, mut­ta pelkät metro­raiteetkin on iso investointi.

 7. Sel­l­ais­ten oikeasti iso­jen kaupunkien, Lon­too, Pari­isi jne., metro/raidereitit on hyvin kaukana sormi­mallista, ennem­min tulee spaget­ti­lau­ta­nen mieleen. Sormi­mallin suuri ongel­ma on poikit­tais­li­ikenne, kaik­ki eivät käy keskus­tas­sa töis­sä, asumas­sa tai ostok­sil­la. Tämän het­ken suurim­mat liiken­netyö­maat ovat Hakamäen­tie, Kehä I ja suurin huu­to tun­tuu ole­van Kehä III aloituk­sen aikataulus­ta. Kas, nehän oli kaik­ki poikit­taisy­hteyk­siä, pitääkö ne lait­taa nyt jäi­hin kun eivät sovi sormimalliin?

 8. Heikin­laak­so, Ikea 🙂 (Ikean vier­essä koko Port­tipuis­ton huonekaluli­ikekeskit­tymä lisät­tynä näil­lä suun­nitel­luil­la kaup­pakeskushankkeil­la, Kuu­sis­to, Koivuha­ka logis­ti­sine keskuksi­neen, Haku­ni­la ja tul­laankin jo pääradalle Koivukylään. Ellei halu­ta kouka­ta itään Sipooseen, jonne joki­ra­ta lie­nee tähtää.

 9. “Helsingis­sä rak­en­t­a­mi­nen on alun­perin perus­tunut sormi­malli­in. Lähiöt ovat jär­jestäy­tyneet viidek­si nauhak­si. Sik­si Helsingis­sä on paljon helpom­pi luo­da toimi­va joukkoli­ikenne kuin Espoos­sa, jos­sa vas­taavaa raken­net­ta ei ole eikä oikein mitään muu­takaan rakennetta.”

  Hirvit­tää tämä kon­trol­loidun rak­en­teen tarve ja ihmis­ten pakot­ta­mi­nen liiken­teen avul­la keskus­taan, moni tun­te­mani lähiössä asu­va ei juurikaan käy keskus­tas­sa, jos ei ole pakko. Kaik­ki ihmiset eivät yksinker­tais­es­ti näy viihtyvän keskus­tan vilinässä.

  “Kos­ka en halua rak­en­taa kaupunkia umpeen, halu­aisin liit­tää Van­taan ja Helsin­gin yhteen. Sil­loin olisi help­po suun­nitel­la hyvää ja toimi­vaa kaupunkia.”

  Toiv­ot­tavasti van­taalaiset pitävät pin­tansa ja pysyvät omana kaupunk­i­naan. Kun­tien mah­dol­liseen yhtymiseen kyp­sytään ja kehi­tytään aikaa myö­den, nyt yritetään saa­da aikaan järki­avi­o­li­it­to. Suuri osa helsingis­sä asu­vista ei tunne itseään helsinkiläisik­si, nyt pitäisi hotkaista Vantaa. 

  Ei me olla koh­ta mis­tään kotoisin, paikallisiden­ti­teet­ti on tärkeä asia.

  Onko­han kaupun­gin­su­un­nit­telu­lau­takun­nas­sa ja suun­nit­tele­vis­sa arkkite­hdeis­sä yhtään kan­takaupungis­sa pitkään asunut­ta, vai mis­tä tässä hur­jas­sa menos­sa on kyse. Koh­ta pres­i­dentin lin­nakin on hotellin takana, miten kävisi Van­taan Pyhän Lau­rin kirkolle, jos hesalaiset pää­si­sivät määräämään.

  Eikö voi­da hoitaa yhteisiä asioi­ta yhdessä (liikenne ym. vastaava)ja jatke­taan ehdot­tomasti eril­lis­inä kaupunkeina.

 10. “Sormi­mallin suuri ongel­ma on poikit­tais­li­ikenne, kaik­ki eivät käy keskus­tas­sa töis­sä, asumas­sa tai ostoksilla. ”
  Noi­hin pitää lisätä vielä ystävät ja suku­laiset, joi­ta tavataan iltaisin ja viikon­lop­puisin. Elämä on muu­takin kuin työtä ja kulut­tamista. Jos osa poikit­tais­lin­joista on tyystin pois iltaisin ja viikon­lop­puisin, se han­kaloit­taa auto­ton­ta elämää.
  Ja myös vuorotyössä käymistä.

  Anne epäili, ettei kaupunkisu­un­nit­telus­sa olisi kan­takaupunki­laisia. Kan­takaupunki­lais­ten pros­ent­tilukua en tiedä, mut­ta veikkaisin, että se on aika iso.

 11. Anne-Mat­ti­la-Borgille.
  Vaik­ka nauhakaupungista pääsee kätevästi keskus­taan, ei sinne ole mikään pakko men­nä. Esimerkik­si Jär­ven­päästä pääsee hyvin Ker­avalle, Tikkuri­laan, Malmille, Hyvinkäälle ja niin edelleen. Him­me­li­mallis­sa pääsee kätevästi vain keskus­taan, mut­ta yritäpä päätä Olar­ista Pähkinärinteeseen.

  Kaupunkisu­un­nit­telu­vi­ras­ton arkkite­hdeistä vähän liiankin moni asuu kan­takaungis­sa. Kon­alalainen arkkite­hti on vähän saman­lainen ilmiö kuin maalais­li­it­to­lainen teekkari, alko­holi­ton vod­ka tai puo­lalainen realisti.

 12. Oli niin tai näin, minus­ta kaikil­la on oikeus esteet­tiseen kaupunki­ti­laan. Kon­alas­sa tai muual­la luon­to on siinä määrin låähel­lä, että raken­netun ympäristön esteti­ik­ka ei ole läh­es elmän ja kuole­man kysymys.

  Kävisin juuri Kon­alan liepeil­lä, olin aikamoi­sen yllät­tynyt, miten kivasti kaupunkia oli raken­net­tu, kyl­lä ainakin Kon­alan liepeil­lä Piis­pankadulk­la asu­vat saa­vat naut­tia katuestetiikasta.

  Käväisin myös Aurinko­lahdessa, siel­lä katunäkymä oli aika ster­ilin näköistä, mut­ta tut­ta­vani mukaan ympäristössä riit­tää estetiikkaakin.

  Asui­v­at­pa arkkite­hdit Kon­alas­sa tai ei, hei­dän pitäisi tun­tea työssään suur­ta vas­tu­u­ta, mitä he eivät mielestäni ole kan­takaupun­gin osalta osoit­ta­neet, vai tekevätkö he vain sitä, mitä pyydetään.

  Ehkä arkkite­hdit ovat yhtä häm­n­men­tyneitä kuin muukin väki, mikä näkyy ihmette­lyä herät­täv­inä suunnitelmina.

  Toiv­ot­tavasti lama hidas­taa rak­en­tamis­vauh­tia ja antaa aikalisää joillekin suun­nitelmille niin, että ne pan­naan uusiksi.

 13. Makro­ta­sol­ta mikro­ta­solle: eri­lais­ten asum­isym­päristö­jen huomioon otta­mi­nen suunnittelussa

  “Ihan­nekaupunk­i­ni on myös har­va. Noiden riit­tävän iso­jen ja riit­tävän tiivi­iden aluei­den väli­in jät­täisin kun­nol­lisia viher­aluei­ta, jois­sa voi kävel­lä rahassa …”

  Olen erit­täin paljon samaa mieltä, aihet­ta kan­nat­taa var­maankin käsitel­lä niin, että aluei­den eri­laisu­us huomioidaan, pelkkä lukui­hin tui­jot­ta­mi­nen kuten häkkikanalas­sa tai sikalas­sa, ei riitä.

  Alueel­la, jos­sa liikkuu humalaisia ja huumeväkeä, yksi humalainen tai huumeveikko vas­taa asian koke­neena kolmea tai neljää muu­ta, ehkä use­am­paakin, heitän luvun hatus­ta vetäistynä.

  Käräjäoikeu­den lau­tamiehenä ja huumeväestä ja humalai­sista saadun arkikoke­muk­seni perus­teel­la, etenkin nuoret ja nuoret aikuiset miehet ja nyky­isin yhä use­am­min myös naiset kan­nat­taa kiertää mah­dol­lisim­man kaukaa niin, että on mah­dol­lisu­us päästä pakoon juoksemalla.

  Val­ta­va lisästres­si on aiheutet­tu keskit­tämäl­lä Hakanie­mi-Sil­tasaa­reen rav­in­toloi­ta niin paljon, että Suomen mit­takaavas­sa kyse on ennä­tyk­ses­tä. Keskit­tämistä on hupaisas­ti perustel­tu ruokar­avin­to­la-asi­akkaiden aluet­ta rauhoit­taval­la vaiku­tuk­sel­la, voi vel­jet. Suuri osa väestä juo, ei syö.

  Täl­laista P:n puhu­mista ei järkevänä itseään pitävien poli­itikko­jen eikä rahas­tamista suo­sivien pitäisi har­ras­taa, kyseessä on ihmis­ten aliarvioimi­nen, mikä on omi­aan laske­maan äänestyspros­ent­tia vaaleissa.

  Jostakin syys­tä keskilu­okan jälkeläiset näyt­tävät ole­van vaar­al­lisimpia. Se, että uhri makaa maas­sa, ei pysäytä potkimista ja hakkaamista. Viime käräjäoikeuskoke­muk­seni perus­teel­la näin voi tapah­tua poli­isin silmien alla, myöskään sil­lä, kuu­luuko toista koti­maista puhu­vaan vähem­mistöön, ei näytä ole­van merk­i­tys­tä. – Näp­pitun­tu­mal­la vaikut­taisi, että kyseessä on eri­tyis­es­ti keskilu­okkaisu­u­teen liit­tyvä asia.

  Olemme kaikessa viisaudessam­mekin edelleen osa eläinkun­taa, se olisi otet­ta­va huomioon asum­ista suun­niteltaes­sa. Olemme Suomes­sa siinä määrin indi­vid­u­al­is­tisen kult­tuurin jälkeläisiä, että toiv­ot­tavasti emme tule ver­ra­tuik­si asum­isti­hey­den osalta kaupunkei­hin, jos­sa ihmisiä on neliök­ilo­metriä kohden todel­la paljon.

  Kaupunkia suun­nitel­laan eläville ihmisille, mikä näytään usein uno­hta­van, etenkin kan­takaupun­gin suh­teen olete­taan, että ihmis­ten pitäisi sopeu­tua siihen, mitä ylhäältä annetaan. Näin asia ei kuitenkaan toi­mi mil­lään mahtikäskyl­lä, asum­isvi­ihtyvyyt­tä pahen­taa vilkas autoli­ikenne. Ihmisen her­mosto yksinker­tais­es­ti ylikuor­mit­tuu liial­li­sista ärsykkeistä. Jos kanssaeläjä muut­taa Helsinki­in suo­raan maaseu­tu­mais­es­ta elämän­tyylistä eikä ole oppin­ut erot­ta­maan nave­tan ovia asun­non ovista, on ongel­mati­lanne valmis. 

  On lisäk­si tätä päivää, että yhdessä asun­nos­sa asuu vain yksi ihmi­nen, toiv­ot­tavasti suun­ta on vas­taisu­udessa ihmis­ten yhdessä asumisen suuntaan. 

  Suo­mi on valitet­tavasti (avio)erojen luvat­tu maa. Mikään huolto­jär­jestelmä ei pysty vas­taa­maan yksin asumisen yhteiskun­nalle tuomi­in haasteisi­in. Vai otam­meko annet­tuna, että osa yksin asu­vista muumioituu asun­toi­hin­sa ja hei­dät löy­de­tään kun löy­de­tään. Vai­h­toe­htois­es­ti ihmis­ten tietyn iän saavut­taneina tai vakavasti sairaina pitää ilmoit­taa vira­nomaiselle ole­vansa hengis­sä, uudet tieto­jär­jestelmät anta­vat tähän hyviä mahdollisuuksia.

  Asum­ista suun­niteltaes­sa on huomioita­va, että olemme käsit­tääk­seni maail­man pohjoisin sivistys­maa. Jos asumisen suun­nit­telus­sa ohite­taan inhimilli­nen tek­i­jä, saamme vas­taisu­udessa lisätä vesi­jo­htoveteen Proza­kin kaltaisia hilpeysaineita. 

  MINUSTA ASUMISTA SUUNNITELLESSA JOHTOTÄHTENÄ PITÄISI OLLA LUOMU, IHMISTEN TULISI VOIDA EDES SIEDETTÄVÄN HYVIN NIIN, ETTÄ ASUMISEN SUUNNITTELU EI VÄHENNÄ EDELLYTYKSIÄ HYVINVOINTIIN NIILTÄKIN, JOTKA MUUTOIN YRITTÄVÄT JÄRJESTÄÄ ELÄMÄNSÄ OMIN NOKKINENSA ILMAN ERILAISTEN VIRANOMAISHYYSÄÄJIEN APUA.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.