Täydellinen ja monopolistinen kilpailu

Ole­te­taan, että pys­tyt val­mis­ta­maan jotain tuo­tet­ta hin­taan P. Niin kau­an kuin mark­ki­na­hin­ta Pm >P, sinun kan­nat­taa val­mis­taa tuo­tet­ta ja pan­na ero­tus Pm‑P tas­kuusi. Lisä­tuo­tan­to toi­saal­ta alen­taa mark­ki­na­hin­taa, mut­ta sinun kan­nat­taa edel­leen jat­kaa val­mis­tus­ta, kun­nes Pm las­kee tasol­le P, jon­ka jäl­keen et tie­naa mitään. Näin täy­del­li­ses­sä kil­pai­lus­sa, jos­sa se,mitä sinä teet, ei vai­ku­ta hin­taan mitään, kos­ka olet niin pie­ni vai­kut­ta­ja markkinoilla.

Mono­po­lis­ti­ses­sa kil­pai­lus­sa ole­tat, että hin­ta riip­puu sii­tä pal­jon­ko itse tuo­tat mitä teet. Jos vaih­toeh­to­na­si on tuot­taa sata kap­pa­let­ta niin, että jokai­nen kap­pa­le tuot­taa voit­toa 50 euroa eli yhteen­sä 5000 euroa tai 120 kap­pa­let­ta niin, että jokai­nen tuot­taa voit­toa 40 euroa eli yhteen­sä 4800 euroa, kan­nat­taa tuot­taa mie­luum­min vähem­män, vaik­ka ne vii­mei­set kak­si­kym­men­tä­kin oli­si­vat olleet sinän­sä kan­nat­ta­via (tuot­ta­neet voit­toa 40 euroa kap­pa­leel­ta) Tämän takia mono­po­lis­ti­nen kil­pai­lu joh­taa tehottomuuteen.

Minus­ta näyt­tä sil­tä, että raken­nut­ta­jat vähen­tä­vät Hel­sin­gis­sä raken­ta­mis­ta, vaik­ka lepää­mään lai­te­tut hank­keet oli­si­vat itses­sään olleet kan­nat­ta­via. Jos ne näin käyt­täy­ty­vät, kil­pai­lu­ti­lan­ne on mono­po­lis­ti­nen. Tähän jul­ki­sen val­lan tulee puut­tua. Alal­le on saa­ta­va lisää toi­mi­joi­ta, vaik­ka sit­ten puh­tai­ta kei­not­te­li­joi­ta, jot­ka tyy­ty­vät pie­nem­pään voit­toon kuin nykyi­set rakennuttajat.

Yksin­ker­tai­sin­ta kui­ten­kin oli­si, että kau­pun­gin oma raken­nut­ta­jaor­ga­ni­saa­tio ATT ryh­tyi­si kar­tel­lin­mur­ta­jak­si. Sil­tä on nyt kiel­let­ty tuot­ta­mas­ta kovan rahan omis­tusa­sun­to­ja. Tämä kiel­to tulee purkaa.

Vie­lä yksin­ker­tai­sem­paa oli­si lait­taa ton­tin­luo­vu­tuseh­toi­hin ehto sii­tä mil­loin raken­nuk­sen on olta­va val­mis ja lii­tet­tä­vä tähän ehtoon asian­mu­kai­set sanktiot.

11 vastausta artikkeliin “Täydellinen ja monopolistinen kilpailu”

 1. Ei ATT:tä ole suo­ra­nai­ses­ti kiel­let­ty tuot­ta­mas­ta kovan rahan omis­tusa­sun­to­ja, mut­ta mää­rä on — por­va­ril­lis­ten puo­luei­den anka­ras­ta vaa­ti­muk­ses­ta — tiu­kas­ti rajoi­tet­tu. Sinun ja minun yhdes­sä mui­den val­tuu­tet­tu­jen kans­sa hyväk­sy­mäs­sä Hel­sin­gin asun­to-ohjel­mas­sa on ATT:n osal­ta kir­jaus: “Kau­pun­gin oma­na tuo­tan­to­na raken­ne­taan 1 500 asun­toa vuo­sit­tain… Sään­te­le­mät­tö­miä vapaa­ra­hoit­tei­sia omis­tusa­sun­to­ja toteu­te­taan kor­kein­taan 10 % eli 150 asun­toa vuodessa.”

  Sii­nä olet ihan oikeas­sa, että nyt kun suh­dan­ne näyt­tää kään­ty­vän, ATT:n osuut­ta pitäi­si nos­taa. Asun­to-ohjel­man tuo­tan­to­ta­voi­te eli 5000 asun­toa vuo­des­sa kan­nat­taa nos­taa tuot­ta­jien osuuk­sia tärkeämmäksi.

 2. otto on näkö­jään neu­vo­tel­lut parem­man asun­to-ohjel­man kuin minä aika­naan. Kokoo­muk­sel­le tämä on punai­nen vaate.

 3. Ton­tin­luo­vu­tuseh­do­jen kiris­tä­mi­nen kar­sii kil­pai­lua… ja pie­nen­tä­vät ton­teis­ta saa­ta­vaa hin­taa, eli hyö­ty valuu niil­le entis­tä har­va­lu­kui­sem­mil­le tar­jous­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­jil­le. Tie­tys­ti hehän ovat­kin tot­tu­neet naut­ti­maan tei­dän polii­tik­ko­jen ja vir­ka­mies­ten suo­je­lus­ta, joten Busi­ness as usual.

  Sii­nä­kin olet hako­teil­lä, että asun­not oli­si­vat hyö­dy­ke joka myy­dään samal­la hin­taa. Asun­to­mark­ki­nat toi­mi­vat siten, että se ensim­mäi­nen asun­to myy­dään mark­ki­na­hin­taan ja toi­nen taas uuteen mark­ki­na­hin­taan, eli raken­nus­liik­kei­den ei voi kan­nat­taa tuot­taa vähemmän.

  Yksin­ker­tai­sin tapa saa­da uusia asun­to­ja mark­ki­noil­le on kil­pai­lun lisää­mi­nen. En ymmär­rä mitä tar­koi­tat kei­not­te­li­joil­la. Eikös kaik­ki raken­nus­fir­mat jot­ka omis­ta­vat raken­ta­man­sa koh­teet ole keinottelijoita? 

  Kar­tel­li ei mur­ru tehok­kaas­ti lisää­mäl­lä sää­te­lyä tai “sosia­li­soi­mal­la” raken­ta­mi­nen. Ensim­mäi­nen kei­no vähen­tää mark­ki­noil­la toi­mi­joi­ta toi­nen raken­taa uuden kar­tel­lin entis­ten tilal­le, jol­la ei ole mark­ki­na­me­ka­nis­mia tuke­naan päät­täes­sään resurs­sien sijoit­te­lus­ta vaan jon­ka resurs­seis­ta päät­täi­si­vät polii­ti­kot ja byro­kraa­tit mark­ki­noi­den sijaan.

  Ymmär­ret­tä­väs­ti asun­to­tuo­tan­non sosia­li­soin­ti on Kokoo­muk­sel­le punai­nen vaate.

 4. Nyt en kyl­lä minä­kään ihan ymmär­tä­nyt mitä Osmo tar­koit­ti, toi­sin sanoen kil­pai­lun puu­te­han eli mono­po­lis­ti­nen joh­tuu jos­tain “new ent­rants” rajoit­ta­vis­ta teki­jois­tä, mitä­hän nämä teki­jät mah­ta­vat olla?
  Mikä estää minua pis­tä­mäs­tä raken­nus­fir­maa sSuo­meen pys­tyyn, tie­tääk­se­ni ei mikään pait­si se kun en viit­ti, kos­ka tie­dän lähel­tä kat­sot­tua­ni ettei siel­lä sen hel­pom­paa rahaa tule kuin sof­tan kirjoittamisestakaan(jota nyt teen).
  Toi­sin sanoen, kai­pai­sin lisää tie­toa sii­tä mikä Osmon mukaan kil­pai­lua yksi­tyi­sel­lä asun­non raken­nus sek­to­ril­la Hel­sin­gis­sä rajoittaa?

 5. Olen tain­nut jo aiem­min­kin ker­toa rat­kai­sun myös tähän Hel­sin­gin asun­to­pu­laan; Kau­pun­ki voi­si pak­ko­lu­nas­taa maa­ta halua­mis­taan pai­kois­ta ja myy­dä ne koh­tuu­hin­tai­si­na < 50 000 e tont­tei­na pien­ra­ken­ta­jil­le jol­loin asun­to­pu­la pois­tui­si muu­ta­mas­sa vuo­des­sa, ja uusa­vut­to­mien asut­ta­mien neuk­ku­kuu­tioi­den­kin hin­nat las­ki­si­vat tar­jo­nan lisään­tyes­sä. Minun mie­les­tä­ni on aika nau­ret­ta­vaa, ellei perä­ti van­taa­lais­ta, sanoa ettei kau­pun­gil­la oli­si varaa raken­taa infraa näil­le alueil­le jos se ker­ran sai­si heti myyn­ti­voit­toa (pik­ku) ton­teis­ta 50 000 e — xxx e / kpl.. 

  Mill­lään hok­kus­pok­kus tem­puil­la tämä­kään asia ei rat­kea mut­ta väli­tön­tä pik­ku­hel­po­tus­ta saa­tai­siin asi­aan myös sil­lä että sul­jet­tai­siin tur­hia viras­to­ja ja muu­tet­tai­siin raken­nuk­set asun­to­loik­si. Osal­le työn­tek­ki­jöis­tä jär­jes­tyi­si paik­ko­ja aula­vah­tei­na ym. Eikös siel­lä Hel­sin­kis­sä ole jopa tren­di­käs­tä olla sink­ku joten yksiöt yhteis­ves­soill­la, keit­tö­tä­hän urbaa­ni siti-ihmi­nen ei edes tar­vit­se, oli­si­vat var­mas­ti kysyt­ty­jä kun vuo­kra vain oli­si koh­tuul­li­nen. Eten­kin sit­ten kun lei­kat­tai­siin tun­tu­vas­ti riis­to­por­va­ri-vuo­kra­nan­ta­jien öky­maas­tu­ri­tu­kea, joka asu­mis­tuen nimel­lä­kin tunnetaan..

 6. Osmo:
  “Vie­lä yksin­ker­tai­sem­paa oli­si lait­taa ton­tin­luo­vu­tuseh­toi­hin ehto sii­tä mil­loin raken­nuk­sen on olta­va val­mis ja lii­tet­tä­vä tähän ehtoon asian­mu­kai­set sanktiot.”

  Ehdot­ta­ma­si rat­kai­su on käsit­tä­mät­tö­män yksin­ker­tai­nen ja pom­min­var­ma. Kau­pun­ki toki jou­tui­si myy­mään ton­tit hal­vem­mal­la, mut­ta hyö­tyi­si raken­nusai­ka­tau­lu­jen ennus­tet­ta­vuu­des­sa. Mik­si näin ei sit­ten teh­dä? Ei kai kukaan täy­si­jär­ki­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu voi täl­lais­ta vas­tus­taa. Tämä ei edes rajoit­tai­si yhtiöi­den välis­tä kil­pai­lua, joten ei luu­li­si oikeis­tol­la­kaan ole­van mitään ideo­lo­gi­sia ongel­mia sen suh­teen. Tavoit­tee­na­han kau­pun­gil­la on nime­no­maan uusien asun­to­jen raken­ta­mi­nen (mie­lel­lään täl­lä vuo­si­sa­dal­la), ei ton­teis­ta eroon pää­se­mi­nen maksimihinnalla.

 7. Osmo on oikeas­sa sii­nä, että kil­pai­lu aina­kin näyt­tää mono­po­lis­ti­sel­ta. Itse pidän syy­nä tähän sään­te­lyn puut­teen sijas­ta kapa­si­teet­tion­gel­maa. Toi­mi­joi­ta on vähän tämän kokoi­seen maa­han, mut­ta riit­tä­väs­ti, jot­ta ulko­mail­ta ei kan­na­ta tul­la tän­ne pahem­min kilpailemaan.

  Pak­ko­ra­ken­ta­mi­nen tai jul­ki­sen val­lan raken­ta­mis­pro­jek­tit eivät pal­joa muu­ta asi­aa. Kapa­si­teet­ti ei kas­va. Tuo voi toi­mia rajus­sa las­kusuh­dan­tees­sa, mut­ta en ole ihan vakuut­tu­nut, että ollaan vie­lä siinä.

 8. Itse pidän syy­nä tähän sään­te­lyn puut­teen sijas­ta kapasiteettiongelmaa.”

  Jos kysees­sä oli­si aito kapa­si­teet­tion­gel­ma niin mik­si raken­ta­mi­nen on niin pal­jon edul­li­sem­paa Hel­sin­gin ulko­puo­lel­la ? Eikö kapa­si­tee­tis­ta muo­dos­tui­si niuk­kuut­ta nime­no­maan sin­ne ? Työ­voi­ma liik­kuu kyllä.

  Mik­si raken­nus­yh­tiöt ovat val­mii­ta muut­ta­maan kovan rahan koh­tei­ta Van­taal­la vuo­kra-asun­noik­si ja tuh­laa­maan niuk­kaa kapa­si­teet­tia raken­ta­mal­la hin­taan 2500 EUR/m2 kun saman­ai­kai­ses­ti hank­kei­ta jää­dy­te­tään Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa ? Eikö tämä kor­jaan­tui­si nime­no­maan ton­tin­luo­vu­tuk­sen ehto­ja kiristämällä ?

  Yksi­tyi­set raken­nut­ta­jat toi­mi­vat kuten niil­le on edul­lis­ta. Nyt oli­si kau­pun­gin vuo­ro teh­dä sama.

  Eipä sil­ti, olen minä­kin ymmär­tä­nyt että nime­no­maan pro­jek­tin­ve­to­puo­lel­la oli­si kapa­si­teet­tion­gel­mia, mut­ta mie­len­kiin­tois­ta oli­si tie­tää mikä tuol­la estää uusien yri­tys­ten perus­ta­mi­sen. Nämä pro­jek­tien koor­di­noin­tiin kyke­ne­vät ihmi­set jot­ka oli­si­vat poten­ti­aa­li­sia yrit­tä­jiä ja tun­te­vat toi­min­tao­lo­suh­teet läpi­ko­tai­sin ovat ilmei­ses­ti pää­ty­neet ratio­naa­li­seen rat­kai­suun olla perus­ta­mat­ta alal­le uusia yri­tyk­siä. Jokin asia tääl­lä­kin tun­tui­si estä­vän uusien yri­tys­ten markkinoilletuloa.

 9. Mono­po­lis­ti­ses­sa kil­pai­lus­sa mark­ki­noil­la on pal­jon toi­mi­joi­ta eikä mark­ki­noil­le tulol­le ole estei­tä, mut­ta tuot­ta­jil­la on hin­noit­te­lu­voi­maa tuo­te-erot­te­lun kaut­ta. Vai­kea uskoa, että asun­non osta­jat oli­si­vat raken­nut­ta­jien suh­teen merk­kius­kol­li­sia, joten jos raken­nus­mark­ki­noil­la syn­tyy mono­po­lis­tis­ta kil­pai­lua, se syn­tyy kau­pun­gin tont­ti­kil­pai­lu­jen merk­kius­kol­li­suu­des­ta. Toi­nen vaih­toeh­to on, että raken­nus­mark­ki­noil­la val­lit­see oli­go­po­li. Oli­go­po­lis­sa hin­noit­te­lu­voi­ma syn­tyy sekä tuo­te-erot­te­lun että mark­ki­noil­le tulon estei­den kaut­ta. Viit­taus kar­tel­liin antaa ymmär­tää, että Osmo tar­koit­taa nime­no­maan oligopolitilannetta.

  Molem­piin ongel­miin yksin­ker­tai­sin rat­kai­su oli­si tont­ti­kil­pai­lu­jen ehto­jen yksin­ker­tais­ta­mi­nen. Kil­pai­lut ovat erit­täin yksi­tyis­koh­tai­sia, ja asun­to­ra­ken­ta­mi­sen asian­tun­te­mus ei auta uusia toi­mi­joi­ta – tar­vi­taan asian­tun­te­mus­ta kau­pun­gin pre­fe­rens­seis­tä. Ilmei­ses­ti tämä ongel­ma on jos­sain huo­mat­tu­kin, vii­ta­ten edel­li­seen tont­ti­kil­pai­lu­ket­juun sekä nyt meneil­lään ole­vien tont­ti­kil­pai­luil­moi­tus­ten tapaan mah­dol­lis­taa uusien toi­mi­joi­den mukaan tuloa esi­mer­kik­si otta­mal­la mukaan pie­nem­piä tontteja. 

  Jos koe­taan, että ei voi­da kui­ten­kaan luo­pua sii­tä, että kau­pun­ki mää­rit­tää auto­paik­ko­jen jaker­ho­huo­nei­den mää­rät ja alu­eel­le tyy­pil­li­sen rap­pauk­sen, pitäi­si sil­ti suun­na­ta enem­män hin­ta­kil­pai­luun. Kau­pun­gin tuli­si mää­ri­tel­lä tar­kal­leen mitä tulee raken­taa, ja kor­kein tar­jous saa rakennusoikeuden. 

  Se, että teh­dyis­tä sopi­muk­sis­ta voi yksi­puo­li­ses­ti jous­taa on tie­tys­ti pöker­ryt­tä­vän type­rää ja vah­vis­taa näke­mys­tä­ni sii­tä, että jul­ki­nen val­ta ei osaa käyt­tää resurs­se­jaan yhtä hyvin kuin yksityiset.

 10. Yksin­ker­tai­sin­ta kui­ten­kin oli­si, että kau­pun­gin oma raken­nut­ta­jaor­ga­ni­saa­tio ATT ryh­tyi­si kar­tel­lin­mur­ta­jak­si. Sil­tä on nyt kiel­let­ty tuot­ta­mas­ta kovan rahan omis­tusa­sun­to­ja. Tämä kiel­to tulee purkaa.”

  ATT raken­nut­taa nykyi­sin HITAS asun­to­ja mit­kä eivät käsit­tääk­se­ni poik­ke­aa hin­nal­taan mui­den raken­nut­ta­jien vas­taa­vis­ta asun­nois­ta. HITAS ja kovan rahan asun­to­jen hin­tae­rot selit­ty­vät pit­käl­ti ton­tin hin­nas­ta ja laatutasosta.

  Oma käsi­tyk­se­ni on että raken­nut­ta­jat jät­tä­vät uusien työ­mai­den aloi­tuk­set myö­hem­mäl­le kos­ka jo val­mis­tu­neis­sa koh­teis­sa on run­saas­ti myy­mät­tö­miä asuntoja.

 11. Mitään kau­pun­gin teke­miä pak­ko­lu­nas­tuk­sia ja tont­tien dump­paa­mis­ta alle mark­ki­na­hin­to­jen ei tarvita.

  Jär­ke­vin rat­kai­su on raken­ta­mat­to­man tont­ti­maan rank­ka­kä­ti­nen kiin­teis­tö­ve­ro­tus. Mark­ki­nat kor­jaa­vat sil­loin itse toi­min­taan­sa, eikä täy­dy läh­teä tyly­jen pak­ko­lu­nas­tus­ten tielle.

  Onko asia tabu, vai mik­si sii­tä ei puhu­ta enemmän?

  Jos jos­sain on mono­po­lia­se­ma joka tuli­si pur­kaa, se löy­tyy kaa­voi­tuk­ses­ta. Raken­ta­mi­nen on kui­ten­kin hyvin kil­pail­tua. Meil­lä on sekä suu­rem­pia että pie­nem­piä raken­ta­jia eikä uusien gryn­de­rien tuloa mark­ki­noil­le estä var­si­nai­ses­ti mikään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.