Täydellinen ja monopolistinen kilpailu

Olete­taan, että pystyt valmis­ta­maan jotain tuotet­ta hin­taan P. Niin kauan kuin markki­nahin­ta Pm >P, sin­un kan­nat­taa valmis­taa tuotet­ta ja pan­na ero­tus Pm‑P tasku­usi. Lisä­tuotan­to toisaal­ta alen­taa markki­nahin­taa, mut­ta sin­un kan­nat­taa edelleen jatkaa valmis­tus­ta, kunnes Pm las­kee tasolle P, jon­ka jäl­keen et tien­aa mitään. Näin täy­del­lisessä kil­pailus­sa, jos­sa se,mitä sinä teet, ei vaiku­ta hin­taan mitään, kos­ka olet niin pieni vaikut­ta­ja markkinoilla.

Monop­o­lis­tises­sa kil­pailus­sa ole­tat, että hin­ta riip­puu siitä paljonko itse tuo­tat mitä teet. Jos vai­h­toe­htonasi on tuot­taa sata kap­palet­ta niin, että jokainen kap­pale tuot­taa voit­toa 50 euroa eli yhteen­sä 5000 euroa tai 120 kap­palet­ta niin, että jokainen tuot­taa voit­toa 40 euroa eli yhteen­sä 4800 euroa, kan­nat­taa tuot­taa mielu­um­min vähem­män, vaik­ka ne viimeiset kak­sikym­men­täkin oli­si­vat olleet sinän­sä kan­nat­tavia (tuot­ta­neet voit­toa 40 euroa kap­paleelta) Tämän takia monop­o­listi­nen kil­pailu johtaa tehottomuuteen.

Minus­ta näyt­tä siltä, että raken­nut­ta­jat vähen­tävät Helsingis­sä rak­en­tamista, vaik­ka lep­äämään laite­tut han­kkeet oli­si­vat itsessään olleet kan­nat­tavia. Jos ne näin käyt­täy­tyvät, kil­pailu­ti­lanne on monop­o­listi­nen. Tähän julkisen val­lan tulee puut­tua. Alalle on saata­va lisää toim­i­joi­ta, vaik­ka sit­ten puh­tai­ta keinot­telijoi­ta, jot­ka tyy­tyvät pienem­pään voit­toon kuin nykyiset rakennuttajat.

Yksinker­tais­in­ta kuitenkin olisi, että kaupun­gin oma raken­nut­ta­jaor­gan­isaa­tio ATT ryhty­isi kartellin­mur­ta­jak­si. Siltä on nyt kiel­let­ty tuot­ta­mas­ta kovan rahan omis­tusasun­to­ja. Tämä kiel­to tulee purkaa.

Vielä yksinker­taisem­paa olisi lait­taa ton­tin­lu­ovu­tuse­htoi­hin ehto siitä mil­loin raken­nuk­sen on olta­va valmis ja liitet­tävä tähän ehtoon asian­mukaiset sanktiot.

11 vastausta artikkeliin “Täydellinen ja monopolistinen kilpailu”

 1. Ei ATT:tä ole suo­ranais­es­ti kiel­let­ty tuot­ta­mas­ta kovan rahan omis­tusasun­to­ja, mut­ta määrä on — por­var­il­lis­ten puoluei­den ankaras­ta vaa­timuk­ses­ta — tiukasti rajoitet­tu. Sin­un ja min­un yhdessä muiden val­tu­utet­tu­jen kanssa hyväksymässä Helsin­gin asun­to-ohjel­mas­sa on ATT:n osalta kir­jaus: “Kaupun­gin omana tuotan­tona raken­netaan 1 500 asun­toa vuosit­tain… Sään­telemät­tömiä vapaara­hoit­teisia omis­tusasun­to­ja toteutetaan korkein­taan 10 % eli 150 asun­toa vuodessa.”

  Siinä olet ihan oike­as­sa, että nyt kun suh­danne näyt­tää kään­tyvän, ATT:n osu­ut­ta pitäisi nos­taa. Asun­to-ohjel­man tuotan­to­tavoite eli 5000 asun­toa vuodessa kan­nat­taa nos­taa tuot­ta­jien osuuk­sia tärkeämmäksi.

 2. Ton­tin­lu­ovu­tuse­hdo­jen kiristämi­nen kar­sii kil­pailua… ja pienen­tävät ton­teista saatavaa hin­taa, eli hyö­ty val­uu niille entistä har­valukuisem­mille tar­jouskil­pailui­hin osal­lis­tu­jille. Tietysti hehän ovatkin tot­tuneet naut­ti­maan tei­dän poli­itikko­jen ja virkami­esten suo­jelus­ta, joten Busi­ness as usual.

  Siinäkin olet hakoteil­lä, että asun­not oli­si­vat hyödyke joka myy­dään samal­la hin­taa. Asun­tomarkki­nat toimi­vat siten, että se ensim­mäi­nen asun­to myy­dään markki­nahin­taan ja toinen taas uuteen markki­nahin­taan, eli raken­nus­li­ikkei­den ei voi kan­nat­taa tuot­taa vähemmän.

  Yksinker­taisin tapa saa­da uusia asun­to­ja markki­noille on kil­pailun lisäämi­nen. En ymmär­rä mitä tarkoi­tat keinot­telijoil­la. Eikös kaik­ki raken­nus­fir­mat jot­ka omis­ta­vat rak­en­ta­mansa kohteet ole keinottelijoita? 

  Kartel­li ei mur­ru tehokkaasti lisäämäl­lä sääte­lyä tai “sosial­isoimal­la” rak­en­t­a­mi­nen. Ensim­mäi­nen keino vähen­tää markki­noil­la toim­i­joi­ta toinen rak­en­taa uuden kartellin entis­ten tilalle, jol­la ei ole markki­namekanis­mia tuke­naan päät­täessään resurssien sijoit­telus­ta vaan jon­ka resurs­seista päät­täi­sivät poli­itikot ja byrokraatit markki­noiden sijaan.

  Ymmär­ret­tävästi asun­to­tuotan­non sosial­isoin­ti on Kokoomuk­selle punainen vaate.

 3. Nyt en kyl­lä minäkään ihan ymmärtänyt mitä Osmo tarkoit­ti, toisin sanoen kil­pailun puute­han eli monop­o­listi­nen johtuu jostain “new entrants” rajoit­tavista tek­i­joistä, mitähän nämä tek­i­jät mah­ta­vat olla?
  Mikä estää min­ua pistämästä raken­nus­fir­maa sSuomeen pystyyn, tietääk­seni ei mikään pait­si se kun en viit­ti, kos­ka tiedän läheltä kat­sot­tuani ettei siel­lä sen helpom­paa rahaa tule kuin sof­t­an kirjoittamisestakaan(jota nyt teen).
  Toisin sanoen, kaipaisin lisää tietoa siitä mikä Osmon mukaan kil­pailua yksi­tyisel­lä asun­non raken­nus sek­to­ril­la Helsingis­sä rajoittaa?

 4. Olen tain­nut jo aiem­minkin ker­toa ratkaisun myös tähän Helsin­gin asun­top­u­laan; Kaupun­ki voisi pakkol­u­nas­taa maa­ta halu­amis­taan paikoista ja myy­dä ne kohtu­uhin­taisi­na < 50 000 e tont­teina pien­rak­en­ta­jille jol­loin asun­top­u­la pois­tu­isi muu­ta­mas­sa vuodessa, ja uusavut­tomien asut­tamien neukkukuu­tioidenkin hin­nat lask­i­si­vat tar­jo­nan lisään­tyessä. Min­un mielestäni on aika nau­ret­tavaa, ellei peräti van­taalaista, sanoa ettei kaupungilla olisi varaa rak­en­taa infraa näille alueille jos se ker­ran saisi heti myyn­tivoit­toa (pikku) ton­teista 50 000 e — xxx e / kpl.. 

  Mil­l­lään hokkus­pokkus tem­puil­la tämäkään asia ei ratkea mut­ta väl­itön­tä pikkuhelpo­tus­ta saataisi­in asi­aan myös sil­lä että sul­jet­taisi­in turhia viras­to­ja ja muutet­taisi­in raken­nuk­set asun­toloik­si. Osalle työn­tekki­jöistä järjesty­isi paikko­ja aulavahteina ym. Eikös siel­lä Helsinkissä ole jopa trendikästä olla sinkku joten yksiöt yhteisves­soil­l­la, keit­tötähän urbaani siti-ihmi­nen ei edes tarvitse, oli­si­vat var­masti kysyt­tyjä kun vuokra vain olisi kohtu­ulli­nen. Etenkin sit­ten kun leikat­taisi­in tun­tu­vasti riisto­por­vari-vuokranan­ta­jien öky­maas­tu­ritukea, joka asum­istuen nimel­läkin tunnetaan..

 5. Osmo:
  “Vielä yksinker­taisem­paa olisi lait­taa ton­tin­lu­ovu­tuse­htoi­hin ehto siitä mil­loin raken­nuk­sen on olta­va valmis ja liitet­tävä tähän ehtoon asian­mukaiset sanktiot.”

  Ehdot­ta­masi ratkaisu on käsit­tämät­tömän yksinker­tainen ja pom­min­var­ma. Kaupun­ki toki jou­tu­isi myymään ton­tit halvem­mal­la, mut­ta hyö­ty­isi raken­nu­saikataulu­jen ennustet­tavu­udessa. Mik­si näin ei sit­ten tehdä? Ei kai kukaan täysi­järki­nen kaupung­in­val­tu­utet­tu voi täl­laista vas­tus­taa. Tämä ei edes rajoit­taisi yhtiöi­den välistä kil­pailua, joten ei luulisi oikeis­tol­lakaan ole­van mitään ide­ol­o­gisia ongelmia sen suh­teen. Tavoit­teena­han kaupungilla on nimeno­maan uusien asun­to­jen rak­en­t­a­mi­nen (mielel­lään täl­lä vuo­sisadal­la), ei ton­teista eroon pääsem­i­nen maksimihinnalla.

 6. Osmo on oike­as­sa siinä, että kil­pailu ainakin näyt­tää monop­o­lis­tiselta. Itse pidän syynä tähän sään­te­lyn puut­teen sijas­ta kap­a­siteet­tion­gel­maa. Toim­i­joi­ta on vähän tämän kokoiseen maa­han, mut­ta riit­tävästi, jot­ta ulko­mail­ta ei kan­na­ta tul­la tänne pahem­min kilpailemaan.

  Pakko­rak­en­t­a­mi­nen tai julkisen val­lan rak­en­tamis­pro­jek­tit eivät paljoa muu­ta asi­aa. Kap­a­siteet­ti ei kas­va. Tuo voi toimia rajus­sa laskusuh­dan­teessa, mut­ta en ole ihan vaku­ut­tunut, että ollaan vielä siinä.

 7. “Itse pidän syynä tähän sään­te­lyn puut­teen sijas­ta kapasiteettiongelmaa.”

  Jos kyseessä olisi aito kap­a­siteet­tion­gel­ma niin mik­si rak­en­t­a­mi­nen on niin paljon edullisem­paa Helsin­gin ulkop­uolel­la ? Eikö kap­a­siteetista muo­dos­tu­isi niukku­ut­ta nimeno­maan sinne ? Työvoima liikkuu kyllä.

  Mik­si raken­nusy­htiöt ovat valmi­ita muut­ta­maan kovan rahan kohtei­ta Van­taal­la vuokra-asun­noik­si ja tuh­laa­maan niukkaa kap­a­siteet­tia rak­en­ta­mal­la hin­taan 2500 EUR/m2 kun samanaikaises­ti han­kkei­ta jäädytetään Helsin­gin keskus­tas­sa ? Eikö tämä kor­jaan­tu­isi nimeno­maan ton­tin­lu­ovu­tuk­sen ehto­ja kiristämällä ?

  Yksi­tyiset raken­nut­ta­jat toimi­vat kuten niille on edullista. Nyt olisi kaupun­gin vuoro tehdä sama.

  Eipä silti, olen minäkin ymmärtänyt että nimeno­maan pro­jek­t­in­ve­top­uolel­la olisi kap­a­siteet­tion­gelmia, mut­ta mie­lenki­in­toista olisi tietää mikä tuol­la estää uusien yri­tys­ten perus­tamisen. Nämä pro­jek­tien koordi­noin­ti­in kykenevät ihmiset jot­ka oli­si­vat poten­ti­aal­isia yrit­täjiä ja tun­te­vat toim­intaolo­suh­teet läpiko­taisin ovat ilmeis­es­ti pää­tyneet ratio­naaliseen ratkaisu­un olla perus­ta­mat­ta alalle uusia yri­tyk­siä. Jokin asia tääl­läkin tun­tu­isi estävän uusien yri­tys­ten markkinoilletuloa.

 8. Monop­o­lis­tises­sa kil­pailus­sa markki­noil­la on paljon toim­i­joi­ta eikä markki­noille tulolle ole esteitä, mut­ta tuot­ta­jil­la on hin­noit­telu­voimaa tuote-erot­telun kaut­ta. Vaikea uskoa, että asun­non osta­jat oli­si­vat raken­nut­ta­jien suh­teen merkkiuskol­lisia, joten jos raken­nus­markki­noil­la syn­tyy monop­o­lis­tista kil­pailua, se syn­tyy kaupun­gin tont­tik­il­pailu­jen merkkiuskol­lisu­ud­es­ta. Toinen vai­h­toe­hto on, että raken­nus­markki­noil­la val­lit­see oli­gop­o­li. Oli­gop­o­lis­sa hin­noit­telu­voima syn­tyy sekä tuote-erot­telun että markki­noille tulon estei­den kaut­ta. Viit­taus kartel­li­in antaa ymmärtää, että Osmo tarkoit­taa nimeno­maan oligopolitilannetta.

  Molem­pi­in ongelmi­in yksinker­taisin ratkaisu olisi tont­tik­il­pailu­jen ehto­jen yksinker­tais­t­a­mi­nen. Kil­pailut ovat erit­täin yksi­tyisko­htaisia, ja asun­torak­en­tamisen asiantun­te­mus ei auta uusia toim­i­joi­ta – tarvi­taan asiantun­te­mus­ta kaupun­gin pref­er­ens­seistä. Ilmeis­es­ti tämä ongel­ma on jos­sain huo­mat­tukin, viitat­en edel­liseen tont­tik­il­pailuketju­un sekä nyt meneil­lään ole­vien tont­tik­il­pailuil­moi­tusten tapaan mah­dol­lis­taa uusien toim­i­joiden mukaan tuloa esimerkik­si otta­mal­la mukaan pienem­piä tontteja. 

  Jos koetaan, että ei voi­da kuitenkaan luop­ua siitä, että kaupun­ki määrit­tää autopaikko­jen jak­er­ho­huonei­den määrät ja alueelle tyyp­il­lisen rap­pauk­sen, pitäisi silti suun­na­ta enem­män hin­tak­il­pailu­un. Kaupun­gin tulisi määritel­lä tarkalleen mitä tulee rak­en­taa, ja korkein tar­jous saa rakennusoikeuden. 

  Se, että tehdy­istä sopimuk­sista voi yksipuolis­es­ti jous­taa on tietysti pök­er­ryt­tävän type­r­ää ja vahvis­taa näke­mys­täni siitä, että julki­nen val­ta ei osaa käyt­tää resursse­jaan yhtä hyvin kuin yksityiset.

 9. “Yksinker­tais­in­ta kuitenkin olisi, että kaupun­gin oma raken­nut­ta­jaor­gan­isaa­tio ATT ryhty­isi kartellin­mur­ta­jak­si. Siltä on nyt kiel­let­ty tuot­ta­mas­ta kovan rahan omis­tusasun­to­ja. Tämä kiel­to tulee purkaa.”

  ATT raken­nut­taa nyky­isin HITAS asun­to­ja mitkä eivät käsit­tääk­seni poikkeaa hinnal­taan muiden raken­nut­ta­jien vas­taav­ista asun­noista. HITAS ja kovan rahan asun­to­jen hin­taerot selit­tyvät pitkälti ton­tin hin­nas­ta ja laatutasosta.

  Oma käsi­tyk­seni on että raken­nut­ta­jat jät­tävät uusien työ­maid­en aloituk­set myöhem­mälle kos­ka jo valmis­tuneis­sa kohteis­sa on run­saasti myymät­tömiä asuntoja.

 10. Mitään kaupun­gin tekemiä pakkol­u­nas­tuk­sia ja tont­tien dump­paamista alle markki­nahin­to­jen ei tarvita.

  Järkevin ratkaisu on rak­en­ta­mat­toman tont­ti­maan rankkakäti­nen kiin­teistövero­tus. Markki­nat kor­jaa­vat sil­loin itse toim­intaansa, eikä täy­dy lähteä tyly­jen pakkol­u­nas­tusten tielle.

  Onko asia tabu, vai mik­si siitä ei puhuta enemmän?

  Jos jos­sain on monop­o­liase­ma joka tulisi purkaa, se löy­tyy kaavoituk­ses­ta. Rak­en­t­a­mi­nen on kuitenkin hyvin kil­pail­tua. Meil­lä on sekä suurem­pia että pienem­piä rak­en­ta­jia eikä uusien gryn­de­rien tuloa markki­noille estä varsi­nais­es­ti mikään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.