Pääministeri on puhunut

Pää­mi­nis­te­ri Van­ha­nen piti mer­kit­tä­vän kau­pun­ki­po­liit­ti­sen puheen Espoon 550-vuo­tis­juh­lil­la. Sen ideo­lo­gi­nen ydin on tässä:

Olen tun­ne­tus­ti hajau­te­tun yhdys­kun­ta­ra­ken­teen — haja­kes­ki­te­tyn mal­lin kannattaja. 

Kau­pan kehi­tyk­sen hän lin­ja­si näin: 

Pidän luon­nol­li­se­na sitä, että Espoo on saa­nut raken­taa kau­pan suu­ryk­sik­kö­jä alu­eel­leen. On parem­pi, että pal­ve­lut löy­ty­vät omas­ta kau­pun­gin­osas­ta tai edes naa­pu­ri­kau­pun­gin­osas­ta kuin vain met­ro­po­lia­lu­een keskuksesta.

Kau­pan pitää luon­nol­li­ses­ti löy­tyä mie­luum­min lähel­tä kuin kau­kaa, mut­ta eivät­hän nämä ole vaih­toeh­dot. Vaih­toeh­to hyper­mar­ke­til­le on kaup­pa, joka on käve­lye­täi­syy­del­lä, kuten se jok­seen­kin kai­kil­la hel­sin­ki­läi­sil­lä on. Kun Hel­sin­ki ei ole sal­li­nut kau­pan suu­ryk­si­köi­tä moot­to­ri­tei­den var­sil­le (Kor­pi­sen aika­na täs­tä peri­aat­tees­ta kyl­lä vähän lip­sut­tiin), vaan on täh­dän­nyt pie­ni­ra­kei­sem­paan kaup­pa­ver­kos­toon, ei se tar­koi­ta, että hel­sin­ki­läis­ten pitää käy­dä ruo­kaos­tok­sil­la ydin­kes­kus­tas­sa, vaan oman kau­pun­gin­osan­sa kau­pas­sa, jol­lai­nen on jokai­ses­sa kau­pun­gin­osas­sa ja lähes aina käve­ly­mat­kan pääs­sä. Mitä etua sii­nä on, että kaup­paan pää­see vain autol­la ver­rat­tu­na sii­hen, että se on muu­ta­man sadan met­rin pääs­sä niin, että ajo­kor­ti­ton mum­mo­kin pää­see kauppaan.

Kan­na­tan Uudel­la­maal­la yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lua, jos­sa työ­paik­ko­ja ohja­taan yhä enem­män alhai­sen työ­paik­kao­ma­va­rai­suu­den kau­pun­gi­no­siin ja kuntiin. 

Teo­rias­sa hyvä aja­tus, mut­ta voi toi­mia aivan toi­sin kuin on tar­koi­tus. Jos sii­hen työ­paik­kaan ei tul­la­kaan lähel­tä vaan met­ro­po­lia­lu­een muis­ta osis­ta, nuo pit­kin pel­to­ja haja­si­joi­te­tut työ­pai­kat ovat tavoi­tet­ta­vis­sa vain autol­la. Eri­tyi­ses­ti isot työ­pai­kat kan­nat­taa kes­kit­tää jouk­ko­lii­ken­teen ris­teys­koh­tiin eikä rei­tis­tön lat­voil­le. Väi­tän, että Pasi­las­sa ole­van työ­paik­ka tuot­taa tuot­taa työn­te­ki­jää koh­den vähem­män hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä kuin Mank­kaal­la oleva.


Olen havain­nut, että jul­ki­suu­teen syö­te­tään totuu­te­na ideo­lo­gi­aa, jon­ka mukaan ilmas­ton­muu­tok­sen nimis­sä luon­non­lä­hei­nen pien­ta­loa­su­mi­nen, väl­jä kaa­voi­tus ja yksi­tyi­sau­ton käyt­tö oli­si­vat suu­rim­mat esteet Suo­men tiel­lä ilmas­ton­muu­tok­sen mal­li­maak­si. Tämä ideo­lo­gia on vail­la poh­jaa ja suo­raan sanot­tu­na täyt­tä puppua.
Kan­na­tan sitä, että esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dun jouk­ko­lii­ken­net­tä kehi­te­tään ihmis­ten arjen hel­pot­ta­mi­sek­si. Halu ihmis­ten asut­ta­mi­sek­si vain rai­tei­den kyl­keen lähiöi­hin eivät kui­ten­kaan saa ymmärtämystäni. 

Mihin­kä­hän pää­mi­nis­te­ri nyt viit­taa?

Espoo on täyn­nä viih­tyi­siä asu­ma-aluei­ta, jot­ka eivät ole rai­de­lii­ken­teen vai­ku­tus­pii­ris­sä. Hyvää elä­mää voi olla ase­man ulko­puo­lel­la­kin.

On pal­jon poten­ti­aa­li­sia raken­nus­paik­ko­ja, jot­ka ovat rai­tei­den ulot­tu­mat­to­mis­sa, mut­ta kysy­mys kuu­luu, kan­nat­taa­ko ne ottaa käyt­töön? Ams­ter­da­mis­sa esi­mer­kik­si on raken­net­tu lähin­nä vain rai­tei­den ulot­tu­vil­le. Onko Ams­ter­dam joten­kin epä­miel­lyt­tä­vä paik­ka elää ja olla. Asuk­kaan kan­nal­ta ei ole tar­peen sijoit­taa raken­ta­mis­ta paik­koi­hin, joi­hin ei saa toi­mi­vaa jouk­ko­lii­ken­net­tä. Tämä on tär­keä­tä vain sil­le, joka omis­taa maa­ta vää­räs­tä pai­kas­ta. Emme voi raken­taa kau­pun­kia aja­tel­len vain maanomistajia. 

Haluan ker­toa muu­ta­man fak­tan esi­mer­kik­si asioi­den mittasuhteista.
Ensim­mäi­ses­sä hal­li­tuk­ses­sa­ni teim­me pää­tök­sen sekoit­taa vuo­teen 2010 men­nes­sä 5,75 % bio­polt­toai­net­ta lii­ken­ne­polt­toai­nei­siin ja täs­sä hal­li­tuk­ses­sa por­ras­tim­me auto­ve­ro­tus­ta pääs­tö­jen mukaan. Nämä kak­si hal­lin­nol­lis­ta mut­ta käy­tän­töön vie­tä­vää pää­tös­tä koh­dis­tu­vat molem­mat jokai­seen auton­käyt­tä­jään ja tule­vat jo yksin tuot­ta­maan yli sata­ker­tai­sen CO2 sääs­tö­vai­ku­tuk­sen Espoon met­ro­rat­kai­suun verrattuna.

Tuo bio­polt­toai­ne­pu­he oli­si itse­pe­tos­ta, vaik­ka pal­mu­öl­jyyn ei liit­tyi­si mitään arve­lut­ta­vaa. Bio­mas­saa on joka tapauk­ses­sa käy­tet­tä­vis­sä vähem­män kuin autot tar­vit­se­vat. Sik­si se, että Suo­mi haa­lii pal­mu­öl­jyä maa­pal­lon toi­sel­ta puo­lel­ta ei vähen­nä hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä lain­kaan. Se pal­mu­öl­jy on vain pois jol­ta­kin toi­sel­ta, joka jou­tuu tur­vau­tu­maan fos­sii­li­siin.

Hal­li­tus siis alen­si auto­ve­ro­tus­ta, enem­män vähä­pääs­töi­sil­tä ja vähän vähem­män run­sas­pääs­töi­sil­tä autoil­ta. Näin toi­saal­ta lisät­tiin auto­jen koko­nais­mää­rää ja toi­saal­ta suun­nat­tiin kysyn­tää parem­min. Nämä kak­si kumoa­vat tois­ten­sa vai­ku­tus­ta. Vie­lä ei tie­de­tä, lisä­si­kö vai vähen­si­kö pää­tös päästöjä. 

Tule­vai­suu­den mank­kaa­lai­nen oma­ko­tia­su­kas läm­mit­tää talon­sa pel­le­teil­lä, maa­läm­möl­lä tai vih­reäl­lä kau­ko­läm­möl­lä ja aje­lee töi­hin Tapio­laan säh­kö­au­tol­la. Ei tar­vit­se kan­taa huo­noa omaa­tun­toa ilmas­tos­ta saa­ti elämänmuodostaan.

Jos­kus vih­rei­tä pil­kat­tiin sii­tä, että he kuvit­te­li­vat säh­kön tule­van pistorasiasta. 19 vastausta artikkeliin “Pääministeri on puhunut”

 1. Miten tuo tyyp­pi pää­si pää­mi­nis­te­rik­si? Ansait­sim­me­ko todel­la sel­lai­set päät­tä­jät kuin saimme?

 2. Kan­na­tan Uudel­la­maal­la yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lua, jos­sa työ­paik­ko­ja ohja­taan yhä enem­män alhai­sen työ­paik­kao­ma­va­rai­suu­den kau­pun­gi­no­siin ja kuntiin. ”

  Heh, pää­mi­nis­te­ri ajat­te­li — tai jotain — hie­man laa­jem­mas­ta näkö­kul­mas­ta. No, onhan hän sen­tään tot­tu­nut tuol­lai­seen laa­jaan näkö­kul­maan Kehä­sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja­na. Erään lii­ke­mie­hen rahoit­ta­ma leh­ti lak­kau­tet­tiin heti jäl­keen­sä. Ei ilmei­ses­ti­kään sik­si, että menet­ti par­haan lah­jak­kuu­ten­sa vaan kos­ka pää­si sii­tä vii­mein eroon.

 3. Kyl­lä säh­kö­ju­na­kin kulut­taa säh­köä, tosin jon­kun ver­ran vähem­män kuin säh­kö­au­to, kun­han mat­kus­ta­jia riit­tää. Minä en uskal­tai­si olla olla aivan var­ma sii­tä, että juna on kai­kin puo­lin parem­pi rat­kai­su pait­si ruuh­kai­sis­sa olo­suh­teis­sa ja nopeis­sa yhteyk­sis­sä kau­pun­kien väil­lä len­to­ko­neen korvaajana.

 4. Bra­vo!

  Terä­vä ana­lyy­si Van­ha­sen lin­jan ongel­mis­ta, sulos­tut­ta­vas­ti huu­mo­ril­la höys­tet­ty­nä. On suo­ras­taan ilo lukea Osmon blogia.

 5. Minä luu­len että Van­ha­sen pääs­sä on alka­nut vii­raa­maan sen takia, että ei olek­kaan saa­nut myy­tyä “joka per­heen asun­to­aan” Nur­mi­jär­ven kyläs­sä. Onko­han hänen pää­hän­sä iskos­tu­nut jo vii­mein sel­lai­nen aja­tus, että kaik­ki maan per­heet eivät olek­kaan samas­sa ase­mas­sa kuin hän ja perheensä.
  Pitäi­si­kö Van­ha­sen alkaa pik­ku­hil­jaa agi­toi­maan kau­pun­gin ulko­puo­lel­la asu­vil­le sii­tä, että osta­kaa omat tuu­li­voi­ma­lat ja käyt­tä­kää nii­tä omiin­ne tar­pei­siin­ne siten kuten haluatte.

  Sat­tuu vaan ole­maan niin, että pie­niä paik­kal­li­sia tuu­li­voi­ma­li­ta pai­kal­li­set ener­giayh­tiöt eivät ota lis­toil­leen nii­den huo­non tek­nii­kas­ta joh­tuen. Vai­kea on sovit­taa pien­tä voi­ma­laa suu­ren voi­ma­lan rin­nal­le tasa-arvoi­ses­ti, siten, että säh­köä vir­tai­si tasai­ses­ti ulko­puo­li­sen ja sisä­pii­ri­läi­sen voi­ma­las­ta joka hetk kai­kil­le osa­puo­lil­le talouk­siin­sa. Piste.

 6. Osmo kysyy retorisesti: 

  Onko Ams­ter­dam joten­kin epä­miel­lyt­tä­vä paik­ka elää ja olla.”

  En tie­dä, onko se var­si­nai­ses­ti epä­miel­lyt­tä­vä, mut­ta jotain­han hyö­tyä tulee meil­le olla syr­jäi­ses­tä sijain­nis­tam­me, laa­jas­ta maas­tam­me ja kau­niis­ta luonnostamme. 

  Mik­sem­me sit­ten kaik­ki pak­kau­du Sak­saan tai Hol­lan­tiin, jos tääl­lä asu­mi­ses­ta ei ole mitään etua? Kyl­lä Suo­meen mah­tuu eri­lais­ta asu­mis­ta, myös haja-asu­tus­ta, sii­nä pää­mi­nis­te­ri on aivan oikeas­sa mie­les­tä­ni. Näi­den ihmis­ten autoi­lu on kuin se kuu­lui­sa ilma­pääs­tö Saha­ras­sa glo­baa­lis­sa mie­les­sä. Kan­na­tan sil­ti ehdot­to­mas­ti ruuh­ka­mak­su­ja. Pitää olla val­mis mak­sa­maan valin­nois­taan kyllä. 

 7. Eikö Van­ha­nen ole vie­lä­kään saa­nut talo­aan myydyksi?

  Ei tai­da olla pik­ku­ra­han puu­tet­ta, kun on varaa pitää taloa tyh­jil­lään jo tois­ta vuotta. 

  Fik­su­na mie­he­nä luu­li­si hänen tajua­van, että hin­ta on siis lii­an kor­kea. Jos per­heel­lä on varaa lait­taa mil­joo­na euroa asu­mi­seen, niin Nur­mi­jär­vi ei ehkä ole ykkös­koh­de, mie­lum­min talo Espoos­ta tai Kirk­ko­num­mel­ta… Tyh­mää raken­nut­taa tuol­lai­nen öky­ta­lo paik­kaan, jol­la on alhai­nen status.

 8. Olen miet­ti­nyt että olen­ko minä vain tyh­mä, kun useat kau­pun­ki­suun­nit­te­lu­asiois­sa arvos­ta­ma­ni ihmi­set, eli muut­kin kuin Van­ha­nen, ovat sitä miel­tä että työ­paik­ko­ja eli pal­ve­lui­ta pitää kaa­voit­taa pit­kin poi­kin seu­tua asu­tuk­sen lähel­le. Minus­ta yhdes­sä asun­nos­sa asuu kes­ki­mää­rin kak­si työn­te­ki­jää jois­ta jom­pi­kum­pi vaih­taa työ­paik­kaa kes­ki­mää­rin ker­ran vuodessa.

  Jos näin, niin tosia­sial­li­set mah­dol­li­suu­det opti­moi­da asuin­paik­kan­sa työ­paik­kan­sa suh­teet ovat pie­net, eli vaik­ka sin­ne Mank­kaal­le tul­laan töi­hin suht tasai­ses­ti pit­kin pää­kau­pun­ki­seu­tua. Ja täs­tä seu­raa haja­nai­sia lii­ken­ne­vir­to­ja pit­kin poi­kin, jot­ka ei suju edes autoil­la rai­de­lii­ken­tees­tä puhu­mat­taakn. Kehä­tiet on saa­tu tuk­koon lop­pu­jen lopuk­si aika pie­nil­lä hen­ki­lö­lii­ken­ne­mää­ril­lä. Olen sitä miel­tä että kes­kuk­sia voi olla useam­pi kuin yksi, mut­ta ei kovin monta.

  Van­ha­nen on muu­ten aivan oikeas­sa sii­tä että Län­si­met­ro on hyvin kus­tan­nus­te­ho­ton tapa vähen­tää hii­li­diok­si­pääs­tö­jä. Tämä joh­tuu sii­tä että lii­ken­ne-ennus­tei­den mukaan se ei juu­ri­kaan vähen­nä autoi­lua eli pääs­tö­jä, ja lisäk­si on todel­la kal­lis. Mut­ta tämän yleis­tä­mi­nen kaik­kiin rai­de­lii­ken­ne­hank­kei­siin on type­rää ja tarkoitushakuista.

 9. Tuo bio­polt­toai­ne­pu­he oli­si itse­pe­tos­ta, vaik­ka pal­mu­öl­jyyn ei liit­tyi­si mitään arve­lut­ta­vaa. Bio­mas­saa on joka tapauk­ses­sa käy­tet­tä­vis­sä vähem­män kuin autot tar­vit­se­vat. Sik­si se, että Suo­mi haa­lii pal­mu­öl­jyä maa­pal­lon toi­sel­ta puo­lel­ta ei vähen­nä hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä lain­kaan. Se pal­mu­öl­jy on vain pois jol­ta­kin toi­sel­ta, joka jou­tuu tur­vau­tu­maan fossiilisiin.”

  Ei kai tuo nyt ihan noin mene. Mitä useam­pi val­tio pal­mu­öl­jyä halu­aa ja on sii­tä val­mis mak­sa­maan, sitä enem­män sade­met­sää ja ruo­ka­vil­jel­miä kan­nat­taa öljy­pal­mu­jen alta rai­va­ta. Eli kai peri­aat­tees­sa kysyn­nän ja tar­jon­nan lain seu­rauk­se­na lisään­ty­nyt hin­ta moti­voi tuo­tan­non lisää­mi­seen. Tämä kom­ment­ti on siis vain teo­reet­ti­nen kom­ment­ti Soi­nin­vaa­ran teo­reet­ti­seen tar­kas­te­luun, jos­sa pre­mis­si “pal­mu­öl­jyyn ei lii­ty mitään arve­lut­ta­vaa” pitää paikkaansa.

 10. Olen sana­ton. Surul­li­sin­ta on se, että pää­mi­nis­te­ri late­lee täl­lai­sia, kun hal­li­tus­oh­jel­mas­sa on nime­no­maan nos­tet­tu esil­le yhdys­kun­ta­ra­ken­teen tiivistäminen.

  Van­ha­sen bio­polt­toai­ne­hai­ha­tuk­set puo­les­taan mene­vät jo huo­non huu­mo­rin puo­lel­le. Taan­noin hän mai­nit­si blo­gis­saan toi­sen pol­ven bio­polt­toai­neen, jon­ka “sekoit­ta­mi­sel­la ben­san ja die­se­lin jouk­koon saa­vu­te­taan jo pie­nil­lä­kin pitoi­suuk­sil­la suu­rem­pi pääs­tö­jen vähen­nys kuin sinäl­lää tar­peel­li­sil­la mut­ta äärim­mäi­sen kal­liil­la uusil­la rai­de­lii­ken­ne­rat­kai­suil­la”. Tämä on siis suo­ra lai­naus kirjoitusvirheineen.

  Ei eihan äkkiä avau­du perus­in­si­nöö­ril­le tämä pää­mi­nis­te­rin päästövähennysmatematiikka.

 11. Eli­na:
  “En tie­dä, onko se var­si­nai­ses­ti epä­miel­lyt­tä­vä, mut­ta jotain­han hyö­tyä tulee meil­le olla syr­jäi­ses­tä sijain­nis­tam­me, laa­jas­ta maas­tam­me ja kau­niis­ta luonnostamme.”

  Niin pitai­si. Jos­tain syys­ta var­sin­kin Ete­la-Suo­mes­sa tuo kau­nis luon­to vaan on jos­sain pii­los­sa. Kun kat­soo ympa­ril­leen, nakyy sin­ne tan­ne raken­net­tu­ja (useim­mi­ten) rumia paket­ti­ta­lo­ja, aal­to­pel­ti­hok­ke­lei­ta, aukkohakattua/aurattua met­saa, risuk­koa, kyn­to­pel­toa. Samoin Suo­men upeas­sa saa­ris­tos­sa, kaik­ki ran­nat ovat tayn­na mok­ke­ja, lai­tu­rei­ta ja val­koi­sia lip­pu­tan­ko­ja. En tie­da, ehka minun esteet­ti­ses­sa sil­mas­sa­ni on jotain vikaa, mut­ta en voi olla ihmet­te­le­mat­ta sita, miten niin pie­ni maa­ra ihmi­sia voi saa­da laa­jan ja kau­niin maan myl­ler­ret­tya noin pahaan kuntoon.

 12. Puheen taat­tua minis­te­ri­laa­tua. Ne muu­ta­mat ker­rat kun olen ollut kuun­te­le­mas­sa Van­ha­sen tai mui­den minis­te­rei­den puhei­ta ovat aina olleet yhtä kum­mal­li­sia. Yllät­tä­vän pal­jon niis­sä on asia­vir­hei­tä ja/tai epä­mää­räi­siä perus­te­lui­ta pää­tök­sil­le ja suunnitelmeille.

  Nämä “puheet” ovat osa sala­juon­ta, jol­la mah­dol­li­sim­man monet vie­raan­nu­te­taan poli­tii­kas­ta. Samal­la äänes­ty­sin­nos­tus­ta las­ke­taan tehok­kaas­ti. Kun äänes­tä­jik­si jää vain puo­luei­den aktii­vit ja entis­tä vähem­pien ehdok­kai­den lähi­pii­ri, val­ta jää pie­nen sisä­pii­rin käsiin.

 13. Espoos­sa — vie­lä tois­tai­sek­si — kau­pan suu­ryk­si­köt on raken­net­tu asu­tus­kes­kuk­siin (Tapio­laan, Espoon­lah­teen, Matin­ky­lä-Ola­riin, Lep­pä­vaa­raan) eikä mota­rien var­teen kes­kel­le met­siä kuten Van­ha­sen ihan­noi­mat Idea­par­kit. Suun­ni­tel­tu Lom­mi­lan hyper­mar­ket oli­si kyl­lä ensim­mäi­nen poik­keus sii­nä lin­jas­sa. Toi­sek­seen myös Espoos­sa on ollut vii­me vuo­si­na lin­ja­na tii­vis­tää asu­tus­ta juna-ase­mien — ja lähi­tu­le­vai­suu­den met­roa­se­mien — ympärille. 

  Täs­sä mie­les­sä Van­ha­sen “kehut Espool­le”, eivät aivan aiheel­li­sia ole — onneksi.

 14. Kun Hel­sin­ki ei ole sal­li­nut kau­pan suu­ryk­si­köi­tä moot­to­ri­tei­den var­sil­le (Kor­pi­sen aika­na täs­tä peri­aat­tees­ta kyl­lä vähän lip­sut­tiin), vaan on täh­dän­nyt pie­ni­ra­kei­sem­paan kaup­pa­ver­kos­toon, ei se tar­koi­ta, että hel­sin­ki­läis­ten pitää käy­dä ruo­kaos­tok­sil­la ydin­kes­kus­tas­sa, vaan oman kau­pun­gin­osan­sa kau­pas­sa, jol­lai­nen on jokai­ses­sa kau­pun­gin­osas­sa ja lähes aina käve­ly­mat­kan päässä.”

  Joten­kin tun­tuu, että pää­mi­nis­te­ri tar­koit­taa täs­sä mui­ta kuin ruo­kaos­tok­sia. Vaik­ka sitä itsel­leen hakee­kin vaa­tet­ta mie­luus­ti kes­kus­tas­ta, on ihan näp­pä­rää voi­da napa­ta lap­sel­le uudet kura­housut (tai mitä mil­loin­kin on jää­mäs­sä pie­nek­si) samal­la, kun tekee vii­kon­lo­pun ruokaostokset.

  Tai en minä tie­dä, miten noi­ta Hel­sin­gis­sä saa: aina­kaan meil­tä käve­ly­mat­kan pääs­sä ole­vas­ta isos­ta S‑marketista ei saa juu­ri muu­ta kuin ruo­kaa (aikai­sem­min samal­la pai­kal­la ollees­sa Spa­ris­sa oli parem­mat vali­koi­mat, mut­ta se on oma tari­nan­sa se).

 15. Ei mil­lään pahal­la mut­ta etsit­tiin sit­ten äijäl­le pukua tai nai­sel­le mek­koa niin parem­mat vali­koi­mat on nois­sa kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, Sel­lo, Itis jne kuin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa. Samoin jos halu­aa jotain vähän eksoot­ti­sem­paa ruo­kaa, esim pak­kaa­ma­ton­ta ja maus­ta­ma­ton­ta broi­le­ria tai jau­he­li­haa, niin ei muu auta kuin mat­ka kaup­pa­kes­kuk­seen, lähi­kau­pat mari­noi­vat ja pak­kaa­vat kai­ken jär­jes­tään. Joi­tain poik­keuk­sia voi olla, mut­ta ei tämän Hel­sin­gin lähiön lähi­kaup­po­jen joukossa.

 16. Ei mil­lään pahal­la mut­ta etsit­tiin sit­ten äijäl­le pukua tai nai­sel­le mek­koa niin parem­mat vali­koi­mat on nois­sa kaup­pa­kes­kuk­sis­sa, Sel­lo, Itis jne kuin Hel­sin­gin keskustassa.”

  Aika hyvä de fac­to kaup­pa­kes­kus on kes­kus­tan Säh­kö­ta­lo — Kam­pin kes­kus — Gra­niit­ti­ta­lo — Forum — Sokos — Ase­ma­tun­ne­li — Stock­mann — Aka­tee­mi­nen. Liik­ku­maan pää­see kui­vas­sa ja läm­pi­mäs­sä, ja har­vem­min kukaan on Stoc­kan her­kun tai Stock­man­nin vali­koi­mia moit­ti­nut. Jul­ki­sil­la pää­see mones­ta suun­nas­ta ja autol­la myös. Kes­kon ja S‑Ryhmän suur­myy­mä­lät siel­tä kiel­tä­mät­tä puut­tu­vat. Ruo­ho­lah­des­sa oli­si, mut­ta ne tun­tu­vat ole­van län­si­väy­lä­ramp­pei­neen ja sisä­park­kik­si­neen hen­ki­ses­ti pal­jon lähem­pä­nä espoo­lai­sia vaik­ka mat­kaa met­rol­la onkin vain muu­ta­ma minuut­ti + vähän ulkoilua.

  En minä­kään ymmär­rä mik­si pitäi­si rava­ta pit­kin kes­kus­tan kivi­jal­ko­ja roi­nan peräs­sä vaik­ka osto­pro­ses­si vaa­ti­si­kin hypistelyä.

 17. Komp­paan Eli­naa. Suo­mi on saa­nut pidet­tyä väes­tön­kas­vun kuris­sa. Mik­sem­me sai­si naut­tia sii­tä suu­rem­mal­la mää­räl­lä omaa tilaa? Mik­si pitäi­si asua kuin sil­lit purkissa?

 18. Tämä joh­tuu sii­tä että lii­ken­ne-ennus­tei­den mukaan se ei juu­ri­kaan vähen­nä autoi­lua eli päästöjä,..”

  Tämä ennus­te on kai ole­mas­sa sitä var­ten että se pys­ty­tään teke­mään vää­räk­si. Esi­mer­kik­si nopea kis­ko­lii­ken­ne Ruo­ho­lah­ti — Kei­la­nie­mi — Ota­nie­mi ‑alu­eel­la on jo hyvä alku, mut­ta jos mukaan saa­tai­siin joten­kin Ota­nie­men ja Kehä I väli­nen alue (VTT, Inno­po­li yms) sekä Spekt­rin toi­mis­to­get­to ja alu­een sisäi­seen liik­ku­mi­seen len­to­kent­tä­mäis­tä tehok­kuut­ta, oli­si kasas­sa aika yli­voi­mai­set puit­teet tek­no­lo­giay­ri­tyk­sil­le ja nii­den muka­na tule­val­le hangaround-porukalle.

 19. Tämä ennus­te on kai ole­mas­sa sitä var­ten että se pys­ty­tään teke­mään vääräksi.”

  Toi­vo­taan niin, mut­ta ei sii­hen pelk­kä uusi toi­mis­to­ra­ken­ta­mi­nen rii­tä, epäi­len aut­ta­vat­ko tie­tul­lit­kaan. JLF:ssä muu­ten huo­mau­tet­tiin, että YVA:sta puut­tuu ase­mien säh­kön­ku­lu­tus, ja jos se las­ke­taan HKL:n ilmoit­ta­man nyky­ase­mien kulu­tuk­sen mukaan, niin pääs­töt itsea­sias­sa kas­va­vat: http://jlf.fi/f29/3033-asumisvalinnat-ja-joukkoliikenne-paakaupunkiseudulla/index3.html#post53717

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.