Kaikki paitsi ampuminen on turhaa?

Joitakin kesiä sit­ten poljin aurinkoise­na ja tyy­nenä sun­nun­ta­iaa­mu­na Van­taan­joen viertä. Sää oli mitä main­ioin. Kaik­ki olisi täy­del­listä, mut­ta hil­jaisu­us ja lin­nun­laulu peit­tyivät taa­jaan kaiken peit­tävi­in pamauk­si­in. Pari kolme ampumau­rheil­i­jaa oli päät­tänyt pila­ta sun­nun­ta­iaa­mun kym­me­niltä tuhan­sil­ta kaupunkilaisilta.

Helsin­gin sanomat kir­joit­taa tänään, että on vält­tämätön­tä saa­da pääkaupunkiseudulle ampumara­ta, kun on tul­lut noi­ta mitale­ja olympialai­sis­sakin. Minus­ta se ei ole aivan vält­tämätön­tä. Jokainen kaupungi­nosa halu­aa alueelleen uima­hallin ja mui­ta vas­taavia urheilu­paikko­ja, mut­ta ampumarataa ei halu­ta min­nekään. En yleen­sä kan­na­ta pitk­iä matko­ja, mut­ta tuon­akin sun­nun­ta­iaa­mu­na olisi ollut hyvä, jos ne noin kolme räiski­jää oli­si­vat matkan­neet kimp­pakyy­dil­lä jon­nekin, jos­sa meluhaitas­ta kär­siviä olisi vähemmän.

Jos Kirkkon­um­mi halu­aa alueelleen ampumaradan, kun­nioi­tan kun­nal­lista itsemääräämisoikeut­ta. Jos ei halua, tulee sitäkin kun­nioit­taa. On asioi­ta. vaikka­pa kaatopaikat — joiden sijoit­ta­mi­nen jon­nekin on vält­tämätön­tä, mut­ta ampumara­ta ei kuu­lu näi­hin. Tulee ver­ra­ta toisi­in­sa ampu­jien ja ammunnas­ta kär­sivien etu­ja ja ratkaista asia vaik­ka äänestämäl­lä. Tiheästi asu­tu­il­la seuduil­la ampu­jat taita­vat hävitä äänestyksen.

83 vastausta artikkeliin “Kaikki paitsi ampuminen on turhaa?”

 1. No ei se aivan näin yksioikoista ole mitä Osmo antaa ymmärtää. Esimerkik­si hir­ven met­sästys on yhteiskun­nan kannal­ta käytän­nössä pakolli­nen oper­aa­tio, jol­la vähen­netään liiken­nekuolemia. Tämän hirvien karsin­nan hoitaa vapaae­htois­t­en joukko, jol­la on lak­isääteinen velvol­lisu­us ampua itselleen hirvimerk­ki. Ilman tätä merkkiä ei met­sällekään ole asiaa.

  Ymmär­rän kyl­lä, että ammunnan äänet häir­it­sevät monia mut­ta ei tätä ongel­maa oikein voi ratkaista sil­läkään, että ampumara­dat siir­retään napa­pi­irin pohjoispuolelle. 

  Ajanko­h­ta ampumiselle taas selit­tyy sil­lä, että suurin osa har­ras­ta­jista käy myös työssä, joten vapaa-aikaa on aika rajoitetusti.

  Lainatak­seni logi­ikkaasi, voisimme myös äänestää muu­ta­man rikol­lisen kohtalosta ja kat­soa miten käy, kun kansa saa päät­tää. Demokra­tia tuo yleen­sä keskimääräistä (medi­aani) tyh­mem­piä ja asioista vähem­män per­il­lä ole­via päätöksiä.

 2. Varuskun­tia on ympäri suomen ja niis­sä on tun­netusti hyvät har­joit­telumah­dol­lisu­udet ammuntaan. Viikon­lop­puisin suuri (suurin?) osa varus­miehistä ja henkilökun­nas­ta on vapail­la. Olisiko tämä ns. järjestelykysymys?
  Puo­lus­tusvoimil­lakaan ei var­masti olisi mitään sitä vas­taan, että suomes­ta löy­tyy asei­denkäsit­te­ly­taitoista reserviä.

 3. Olen pyöräil­lyt samas­sa paikas­sa use­asti. Tun­nel­ma oli kohta­laisen absur­di kun pyhäaa­muisin mäen takaa kuu­lui isokali­iperi­s­ten asei­den jyske. Onnek­si ampumara­ta on sit­tem­min lopetet­tu ja koh­ta sen paikalle nousee asuntoja. 

  Kaupun­gin alueet on varat­ta­va ensisi­jais­es­ti asumiseen tai kaikkien asukkaiden yhteisik­si virk­istäy­tymisalueik­si. Har­ras­ta­jaryh­mien tarpeet, etenkin sel­l­aiset jot­ka edel­lyt­tävät muil­ta asukkail­ta sul­jet­tu­ja aluei­ta, eivät saa ajaa tämän sään­nön yli. 

  Sään­tö purisi mm. Malmin ken­tän alueeseen ja Tal­in ken­tän alueeseen. Tosin viimek­si­mainit­tu alue on niin tarkasti yhteiskun­nan ker­man eri­tyis­suo­jeluk­ses­sa, että en pidät­telisi henkeäni sen suhteen.

 4. Sen ver­ran luotan ihmisi­in Helsin­gin ulkop­uolel­lakin, että uskon hirvikan­nan vält­tämät­tömän har­ven­tamisen suju­van ilman helsinkiläisiäkin. 

  Aja­tus varuskun­tien, esimerkik­si San­ta­ham­i­nan, käytöstä on perustel­tu, mut­ta armei­ja ei halua rauhaansa häirittävän.

 5. Eikö ampumista voi har­joitel­la sisäl­lä, äänieris­te­tyis­sä tilois­sa? Toki sel­l­ainen tila tulee kalli­im­mak­si ja joku 300 metrin rata voi olla vaikea sijoit­taa sisätiloi­hin kaupungissa.

  Ainakin Pirkkalas­sa armei­jan ampumara­ta on aika kaukana varuskun­nas­ta. San­ta­ham­i­nas­ta en tiedä. Luulisi PV:n voivan paika­ta bud­jet­ti­aankin myymäl­lä ampumaratapalveluita.

 6. “Esimerkik­si hir­ven met­sästys on yhteiskun­nan kannal­ta käytän­nössä pakolli­nen oper­aa­tio, jol­la vähen­netään liikennekuolemia.”

  Minä kun olen ymmärtänyt, että hirvikan­taa on tietois­es­ti vuosikym­meniä kas­vatet­tu — liiken­ner­iskit tietäen ja niistä huoli­mat­ta — vain jot­ta jotkut pää­si­sivät har­ras­ta­maan met­sästämistä ja istu­maan nuo­ti­olle tasku­mat­ti seuranaan.

  Voin tietysti olla väärässäkin.

 7. Demokra­tia tuo yleen­sä keskimääräistä (medi­aani) tyh­mem­piä ja asioista vähem­män per­il­lä ole­via päätöksiä.

  Viisaasti san­ot­tu. Jos demokra­tial­ta olisi kysyt­ty, se olisi var­maan väit­tänyt, että Suomes­sa tehdään yleen­sä parem­pia päätök­siä kuin Pohjois-Kore­as­sa tai muu­ta yhtä typerää. 

  Tot­ta puhuen ihmette­len, miten yleis­es­ti Suomes­sa demokra­ti­aa halvek­si­taan eri­laisi­in väärinkäsi­tyk­si­in perustuen. Kuin­ka vaikeaa olisi opet­taa koulus­sa demokra­t­ian alkeet, esim. se, että joukko on tietyis­sä kysymyk­sis­sä väistämät­tä ketä tahansa yksilöä viisaampi (pait­si sat­tumal­ta), että yhteiskun­ta­moraal­isi­in kysymyk­si­in voi legi­t­i­imisti vas­ta­ta vain demokra­t­ian keinoin tai että moni markki­nahäir­iö jää kor­jaa­mat­ta, jos demokra­tia ei asi­aan puutu?

  Jos ihmiset kok­i­si­vat asian suurek­sikin ongel­mak­si, ampumara­dat voisi sijoit­ta puo­lus­tusvoimien maille tai puo­lus­tus­bud­jetista mak­set­tui­hin hallei­hin. Ehkä maa- ja met­sä­talous­min­is­ter­iökin pitäisi osal­lis­tua kului­hin, vaik­ka luul­tavasti parem­pi ratkaisu olisi muu­ta­man ammat­timet­sästäjän palkkaami­nen, jos hirvikan­ta ei amatöörivoimin pysy­isi kuris­sa. Yksi­ty­isiä ampumara­to­ja saisi perus­taa, kun­han naa­pu­rit suos­tu­isi­vat eikä mui­ta ihmisiä viet­täisi aikaansa lähiseuduil­la, siis kor­peen. Toinen mah­dol­lisu­us olisi ammuskelun rajoit­ta­mi­nen nyky­isil­lä “kaupunki­radoil­la” tiet­tyyn tun­timäärään kuukaudessa.

  Seu­raavak­si paljon suurem­pi melun­lähde, autoilu, siir­retään muoviputki­in. Tuulimyl­ly­jen ympärille raken­netaan meluaita.

  No, onnek­si minä en saa asioista päät­tää, vaik­ka hieno­ja ratkaisu­ja keksinkin, vaan hom­man hoitaa demokra­t­ian hidas liike. Jos ei hoi­da, ongel­ma ei ole riit­tävän suuri tai demokra­tia ei toimi.

 8. Hirvil­lä ei tai­da olla mui­ta luon­taisia vihol­lisia kuin suurpe­dot. Jostain syys­tä suurpeto­ja ei halu­ta etelässä asu­tuk­sen läheisyy­teen ja ihmis­ten on hoidet­ta­va kan­nan karsiminen.

  Meinaako Osmo nyt tuol­la heitol­laan, että ampumara­dat muis­sa kaupungeis­sa, pait­si siis Helsingis­sä, ovat ihan ok? En tiedä, miten tasais­es­ti hirvimiehet jakau­tu­vat suo­ma­lais­ten kesku­udessa, mut­ta lähtöko­htais­es­ti 10% suo­ma­lai­sista rajaami­nen kokon­aan met­sästyspu­uhien ulkop­uolelle ei nyt tun­nu kovin hyvältä ajatuk­selta. Ukkou­tu­mi­nen taitaa olla nois­sa hirviporukois­sa muutenkin ogelmana.

 9. On tässä tosin sel­l­ainenkin näkökul­ma että ammun­ta on har­ras­tus muiden joukos­sa, vieläpä aika hal­pa sel­l­ainen. .22 pis­tooli mak­saa muu­ta­man satasen jon­ka jäl­keen panok­set mak­sa­vat noin 25 € / 500 kpl. Yhteiskun­nalle tämän har­ras­tuk­sen tukem­i­nen on hal­paa: ampumaradan ei tarvitse olla kallis insinööri­taidon mes­tar­inäyte ollak­seen tur­valli­nen ja toimi­va. Ampumara­ta on myös help­po siirtää aina tilanteen niin vaaties­sa kauem­mas kor­peen suht. pienin kustannuksin.
  Jos Helsingistä piir­retään harpil­la ympyrä jonne pääsee noin tun­nin ajo­matkalla uskon että paikko­ja löy­tyy run­saasti. Mik­si ei esim. varuskun­tien kyl­keen voitaisi rak­en­taa rataa jota puo­lus­tusvoimil­lakin olisi lupa käyt­tää ns. vararatana.

  Ps. Ja turha käy­dä keskustelua ammunnan mielekkyy­destä, se on tasan yhtä mielekästä ja järkevää kuin muutkin har­ras­tuk­set, vaikka­pa valokuvaus 😉

  Pps. San­ot­takoon vielä väärinkäsi­tys­ten vält­tämisek­si että kan­natan erit­täin tiukko­ja aselakeja.

 10. http://www.ampumaurheilukeskus.fi/

  Lento­ken­tän melu­auleelle ampumara­dat sopi­si­vat val­lan main­iosti. Myös ampuma­paiko­jen kun­nol­lisel­la suun­nit­telul­la voidaan ammunnan häir­it­sevyyt­tä vähen­tää merkittävästi.

  Kalli­o­laise­na, autot­tomana, met­sästäjänä toivoisin pää­seväni har­joit­tele­maan siedet­tävän käve­ly­matkan päähän julkises­ta liiken­teestä. San­ta­ham­i­naan­han ei ole mitään asi­aa ilman autoa, käve­ly varuskun­ta alueel­la kun ei tai­da olla sal­lit­tua sodea pidemmälle.

  Vai pitääkö tode­ta että har­ras­tuk­set vaa­ti­vat auton? Toivoisin kuitenkin että jos tässä kaupungis­sa sal­li­taan gol­faus ja ran­noille vesiskoot­ter­it, voitaisi­in suvai­ta myös ampuma­har­ras­tus sinne mis­sä siitä ei ole suurem­paa haittaa.

 11. Ajat­telin ensim­mäisek­si samaa kuin Tiedemies, mut­ta raken­nus olisi tosi­aan valtava… 

  Entä tehokkain mah­dolli­nen melu­ai­ta radan ympärille? Olisi kuitenkin paljon halvem­pi kuin katet­tu tila. 

  Aika turha laji nyt kaiken kaikki­aan min­un näkökul­mas­tani, joka on tietysti tätimäi­nen (joskin aika täti oli tämä olympiavoit­ta­jakin 🙂 ) Kuu­lo­suo­jaimet omil­la korvil­la häir­itään ympäristöä räiskimäl­lä luote­ja ilmaan. 

  Itse pidän urheilun määritelmänä fyy­sisen suori­tuskyvyn ääri­ra­jo­jen tavoit­telemisen. Ampumi­nen urheilu­na on shakin veroinen mit­telö. Miten pätee ampumiseen olympia-aat­teen kolmiy­hteys, citius, altius, fortius…


 12. Ps. Ja turha käy­dä keskustelua ammunnan mielekkyy­destä, se on tasan yhtä mielekästä ja järkevää kuin muutkin har­ras­tuk­set, vaikka­pa valokuvaus. 

  Sen takia yhteiskun­nan tulisi tukea sitä samoin peri­aat­tein kuin valokuvausta. 

  Var­maan moni helsinkiläi­nen har­ras­taa hir­ven­metsästys­tä, mut­ta sitä varten he joutu­vat kyl­lä pois­tu­maan Helsingistä. Helsingis­sä kaade­taan vuosit­tain vain muu­ta­ma hirvi, ja senkin tekevät poliisit. 

  Pis­too­liammun­ta on hal­pa laji, eikä vaa­di ampumarataa ulkona. 

  Pyy­dän ymmärtämään, että jos halu­aa räiskin­taradan keskelle tiivistä asu­tus­ta, vaatii har­ras­tuk­selleen aivan tolku­ton­ta tukea sekä kalli­in maan muo­dos­sa että ympäril­lä sijais­te­vien kiin­teistö­jen arvon alen­e­mise­na — tai siis sinä hait­tana ja harmi­na, jota tuo melusaaste aiheuttaa.

 13. Vaik­ka en nyt mikään ammunnan har­ras­ta­ja ole, eikä mah­dol­liset lisään­tyvät olympiami­tal­lit paljoa het­kau­ta, niin mieleen tulee silti pari kommenttia.

  Tuol­lainen pauke on melko ärsyt­tävää, mut­ta niin on kaupunkialueel­la moni muukin ääni. Jos vali­ta saan, niin mielu­um­min kuun­te­len keskel­lä päivää ammuntaa kuin yöl­listä kän­nis­ten öykkää. Se onko ammunnan har­ras­t­a­mi­nen tarpeel­lista kaupungis­sa, ei mielestäni ole eri­tyisen tärkeä kysymys. Jos löy­tyy ihmisiä, jot­ka halu­a­vat lajia har­ras­taa, niin kai heille tulee tar­jo­ta siihen myös mah­dol­lisu­us. On monia har­ras­tuk­sia, joista läh­tee tarpeet­tomasti ään­tä (vaikka­pa nuorten skeit­ti­paikat ja ulkona ole­vat jääkiekkokaukalot), mut­ta silti niitä mielestäni kuu­luu olla. Tähän ei vaa­di­ta kuin hie­man suvaitsevaisuutta.

  Opti­mi tietysti olisi, jos nuo voitaisi­in sijoit­taa paikkoi­hin (kuten jo ehdote­tut varuskun­nat) jos­sa ääni ei häir­itse mui­ta, mut­ta aina se ei ole mah­dol­lista. Ammunnan har­ras­ta­jia saat­taa kuitenkin olla yllät­tävän paljonkin, käsit­tääk­seni Suomes­sa on hyvinkin paljon asei­ta, joten luulisi että myös pääkaupunkiseudul­la niitä on. Ja minä ainakin toivoisin, että he mielu­um­min ampu­vat valvo­tuis­sa olois­sa kuin kadulla 🙂

  Tuo­hon tiedemiehen ehdot­ta­maan sisärataan, luulisin että sisäl­lä treenaami­nen ei aivan vas­taa ulkona ampumista, kos­ka esim. tuuli ottaa oletet­tavasti luoteihin/hauleihin kiin­ni, jol­loin tuo ei var­maankaan vas­taisi nor­maale­ja sor­sas­tus tms. olo­suhtei­ta. Mut­ta kos­ka oma ammuntani on jäänyt pelkän armei­jan varaan tuo on täysin arvelua ja saat­taa hyvinkin men­nä vikaan.

 14. Todet­takoon vielä, että ampumau­rheilun huono maine Helsingis­sä johtuu myös siitä, että Viikin ampu­radan hal­ti­at oli­vat täysi­in piit­taa­mat­to­mia kaikesta siitä haitas­ta, jon­ka he ympärilleen aiheut­ti­vat ja tästä maineen pilaamis­es­ta joutu­vat tule­vat ampu­jat kär­simään. Ampumara­ta on mah­dol­lista eristää kaikki­in mui­hin suun­ti­in kuin siihen, johon ammu­taan, mut­ta elet­täkään he eivät tehneet tämän toteut­tamisek­si. Aikamoi­sen maan­myrky­tysongel­man hei­dän lyi­jyam­muk­se­na aiheut­ti­vat. Sekin olisi ollut pienel­lä viit­seliäisyy­del­lä väl­tet­tävis­sä, mut­ta kyynis­es­ti ajatelti­in, että veron­mak­sa­jat sit­ten joskus vas­taa­vat maas­ton puhdis­tamis­es­ta — ja jou­tu­i­v­at vas­taa­maan. Eivät ole edes anteek­si pyytäneet.

 15. Näinköhän tämä äänestämi­nen olisi tässäkään kovin hyvä kon­sti hoitaa ulkois­vaiku­tuk­sia? Se tekee kaiken NIM­BY­i­lyn aika helpok­si, oli sit­ten kyse ampumaradoista tai päi­hdekuntoutu­jien asun­toloista. Äänestämi­nen tuo peli­in mukaan äänekkään ja akti­ivisen vähem­mistön lisäk­si myös ne, joille on oikeas­t­aan ihan sama, mut­ta van­ha ja tut­tu on kuitenkin help­po valinta.

  Kaupun­gin ei tietenkään pidä ampumarataa rak­en­taa mil­lään ehdoil­la, mut­ta jos joku ker­ho on halukas osta­maan kallista maa­ta rataansa varten, niin sitä sit­ten koske­vat samat melumääräyk­set kuin muitakin. Näistä tulisi sit­ten voi­da poike­ta yksi­ty­isil­lä sopimuksilla.

  Tuskin siis kan­nat­taisi rak­en­taa asu­tuk­sen lähelle, mut­ta Helsin­gin alueel­la jostain var­maan löy­ty­isi sovelias paikka.

 16. “Pyy­dän ymmärtämään, että jos halu­aa räiskin­taradan keskelle tiivistä asu­tus­ta, vaatii har­ras­tuk­selleen aivan tolku­ton­ta tukea sekä kalli­in maan muo­dos­sa että ympäril­lä sijais­te­vien kiin­teistö­jen arvon alen­e­mise­na — tai siis sinä hait­tana ja harmi­na, jota tuo melusaaste aiheuttaa.”

  Eikö tuo nyt ole hiukan selek­ti­ivistä lukemista. Ei tässä käsit­tääk­seni kukaan ole muut­ta­mas­sa Man­ner­heim­inti­etä ampumaradak­si, uskoak­seni kaikil­la on yhteisym­mär­rys siitä että rata pitää sijoit­taa paikkaan jos­sa siitä ei ole hait­taa kans­saih­misille. Uskon vakaasti että niitä paikko­ja löy­tyy Helsin­gin läheltä jos ihan oikeasti ale­taan etsiä. Kuten myös viit­tasin ei radan tarvi olla aidat­tua hiekkakuop­paa kum­mem­pi ollak­seen turvallinen.

  Lähin­nä tässä keskustelus­sa ärsyt­tää yleis­es­ti val­lal­la ole­va asen­teel­lisu­us ammuntaa kohtaan, se on har­ras­tus siinä mis­sä muutkin. Mitä val­oku­vaamisen tukemiseen tulee voisin nyt vaik­ka aluk­si maini­ta että yhteiskun­ta sal­lii lin­tu­tornien rak­en­tamisen ran­nikoille ja puis­toi­hin ja kuvausko­ju­jen rah­taamisen kansal­lispuis­toi­hin (ampumara­ta kansal­lispuis­toon ei tai­da onnis­tua vaik­ka ampu­jat kuin­ka käyt­täi­sivät äänenvaimentimia…). 

  Voi ammuntakin olla per­he­jut­tu. Asuin lapse­na pohjoises­sa jos­sa met­sästys­tä har­ras­ta­va Isäni opet­ti min­ulle käytän­nössä lapse­na miten aset­ta tulee käsitel­lä tur­val­lis­es­ti, vei met­sästäjäkurssille ja antoi lopuk­si rin­nakkaislu­vat aseisi­in­sa. Sen lisäk­si että noista het­k­istä jäi hieno­ja muis­to­ja se toden­näköis­es­ti pelasti myöhem­min henkeni kun tumpe­lo kaveri alkoi esitel­lä .22 pis­too­li­aan johon tuli tukos.

 17. Osmon ehdot­ta­ma alueen asukkaiden äänestys, kun jollekin alueelle sijoite­taan ns. haitallista mut­ta pakol­lista rak­en­tamista (ko. kohde pitää siis pakosti löy­tyä jostain) on lois­ta­va idea. Samaa voitaisi­in toteut­taa esim. alko­holistien asun­toloiden sijoit­tamises­sa. Kuten Osmo tote­si, tiheästi asu­tul­la seudul­la alko­holis­tit taitaisi­vat hävitä äänestyksen.

  Että siitä vaan. 

  Alko­holis­mi tietysti on sairaus, jos­ta paran­tu­mi­nen (siten kun siitä voi paranu­ta) edel­lyt­tää toimia valtiolta/kunnilta ja johonkin nekin paran­to­lat täy­tyy sijoit­taa. En vain oikein jak­sa ymmärtää, että niitä esim. Helsingis­sä peruste­taan alueelle, jos­sa asuin­neliö mak­saa reilusti yli 4000 eur. Tulee paran­to­lalle hintaa.

  Helsin­ki esimerkik­si voisi myy­dä nykyiset paran­to­lat markki­nahin­taan ja rak­en­taa niil­lä rahoil­la hel­posti kaksinker­taisen määrän paran­tolaneliöitä edullisem­malle alueelle. Onko­han kukaan esim. val­tu­us­to­ta­sol­la esit­tänyt täl­laista vaihtoehtoa?

  Hirvikan­taa voisi oman mielip­i­teeni mukaan vähen­tää muu­tami­in tuhan­si­in yksilöi­hin. Tässäkin voi soveltaa markki­na­t­alout­ta. Mikä on hirvion­net­to­muudessa kuolleen/loukkaantuneen kansalaisen arvo kansan­taloudelle vs. hir­ven­metsästyk­sen har­ras­ta­jien har­ras­tuk­ses­taan saa­ma ilo. Hir­ven­metsästys­lu­vista pitäisi vähin­tään kerätä kansan­taloudelle hirviko­lareista aiheutuneet kulut. Täl­lä het­kel­lähän kus­tan­nuk­set jakaan­tuu kaikille auto­vakuuk­sen mak­sajille enkä ole lainkaan tyy­tyväi­nen joutues­sani näin rahoit­ta­maan hir­ven­metsästäjien harrastusta.

 18. On tosi­aan täysin turhaa käy­dä keskustelua jonkin har­ras­tuk­sen mielekkyy­destä, kos­ka jokaisen har­ras­ta­jan mielestä tietysti har­rastet­tu asia on mielekäs. 

  Vai ilmoit­tau­tuuko joku tääl­lä har­ras­ta­vansa into­hi­moi­ses­ti ja omas­ta halus­taan mielestään täysin epämielekästä asi­aa? Jätetään riip­pu­vu­udet kuten mar­ke­tien pelikoneet nyt tarkastelun ulkopuolelle . 

  Har­ras­tus joka hait­taa ympäristöä, on kuitenkin ulkop­uolisen näkökul­mas­ta usein epämielekäs. Mitä ammunnas­sa itse asi­as­sa har­joite­taan? Laji vaatii keskit­tymistä ja tarkku­ut­ta, tyy­dy­tys tulee maali­in osumis­es­ta. Vai tuleeko?

  Mik­si ei sit­ten esim. ympäristöys­tävälli­nen jou­si­ammun­ta kelpaa?

  Ampukaa min­ut, mut­ta sanon senkin uhal­la, että viehtymys ampuma­har­ras­tuk­seen usein tulee val­lan ja voiman tun­teesta, minkä ihan oikea ampuma-ase kädessä tuottaa.. 

  Olen muuten kokeil­lut ja meinasin jäädä koukku­un. Pum, sä kuolit..

 19. Timo ker­too kos­ket­ta­van selviytymistarinan: 

  “Sen lisäk­si että noista het­k­istä [isän kanssa ampumis­es­ta..] jäi hieno­ja muis­to­ja se toden­näköis­es­ti pelasti myöhem­min henkeni kun tumpe­lo kaveri alkoi esitel­lä .22 pis­too­li­aan johon tuli tukos.”

  Mikähän tässä nyt lop­pu­jen lopuk­si on kausaal­isuhde? Ehkäpä et olisi tutus­tunut koko aset­ta esit­televään idioot­ti­in ilman ampumaharrastustasi?

 20. “Ampukaa min­ut, mut­ta sanon senkin uhal­la, että viehtymys ampuma­har­ras­tuk­seen usein tulee val­lan ja voiman tun­teesta, minkä ihan oikea ampuma-ase kädessä tuottaa..”

  Tot­ta, ja siinä ei ole mitään pahaa. Pääsin kesäl­lä kokeile­maan (ihan lail­lis­es­ti ampumaradal­la 😉 ) .44 mag­n­u­mia (kyl­lä, juuri sitä samaa kuin Dirty Har­ryl­la) ja pakko myön­tää että vaik­ka hom­mas­sa ei ollut objek­ti­ivis­es­ti ajatellen jär­jen hiven­tä oli koke­mus hieno ja meil­lä oli val­ta­van hauskaa.…

 21. Joku taisi maini­takin äänen­vai­men­ti­men. Voisiko sil­lä pois­taa ainakin osaltaan tämän hai­tan. Luotipyssyis­sä sen ainakin pitäisi olla mahdollista.

 22. Itse har­rastin Skeet- ammuntaa Hyvinkään Ridasjär­ven radal­la, joka on aika kaukana ympärivuo­tis­es­ta asu­tuk­ses­ta. Sieltä on tul­lut val­i­tuk­sia mökkiläisiltä äänisaasteista. Tosin nuo val­i­tuk­set tule­vat suurim­mak­si osak­si kait niiltä mökkiläisiltä, jot­ka ovat raken­nut­ta­neet ne tietäen ampumaradan melusaas­teesta. Radal­la voitaisi­in ampua joka päivä, mut­ta mökkiläis­ten (ja muiden kanssa) on tehty sel­l­ainen sopimus, että rata on auki kesäaikaan kolme ker­taa viikos­sa ja talvi­aikaan kerran. 

  Radal­la muuten ammu­taan varovaisen arvion mukaan vuosit­tain yli 200 000 laukaus­ta. Jokaises­ta laukauk­ses­ta läh­tee lyi­jyä suolle 28 gram­maa. Rata on ollut käytössä ainakin 5 vuot­ta. Mikäli lyi­jy pääsee kos­ke­tuk­si­in poh­jave­den kanssa niin luulisi, että odotet­tavis­sa on pien­imuo­toinen ympäristökatas­trofi. Ja jos näin käy on aika mie­lenki­in­toista kuka joutuu edesvas­tu­useen. Ensim­mäisenä tulee mieleen seu­ra, joka on raken­nut­tanut radan, mut­ta kaupun­ki kyl­lä tiesi mihin käyt­töön vuokrat­tu maa tulee. Vaik­ka seu­ra lop­ul­ta tulisi mak­sa­jak­si niin sil­lä ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia mak­saa pilaan­tu­mis­es­ta johtu­via kus­tan­nuk­sia. Eli yhteiskun­ta maksaa.

  Täti-ihmi­nen (ex-Eli­na):
  “Ampukaa min­ut, mut­ta sanon senkin uhal­la, että viehtymys ampuma­har­ras­tuk­seen usein tulee val­lan ja voiman tun­teesta, minkä ihan oikea ampuma-ase kädessä tuottaa”

  Ampumau­rheilua jonkin ver­ran har­ras­ta­neena voin sanoa, että jos siinä alus­sa jotain voiman­tun­net­ta on niin se uno­htuu aika nopeasti, kun laukauk­sia tulee tarpeek­si alle.

 23. “Ampukaa min­ut, mut­ta sanon senkin uhal­la, että viehtymys ampuma­har­ras­tuk­seen usein tulee val­lan ja voiman tun­teesta, minkä ihan oikea ampuma-ase kädessä tuottaa.. ”

  Ihan vaan tark­istan, että onko tässä joku ongelma?

  Har­ras­ta­jien ehdo­tus sijoit­tamis­es­ta Petikkoon on äkkiseltääm hyvä. Ympäristöti­etoisen ammuske­li­jan vie per­ille bus­sit suo­raan Elielin­auki­ol­ta tai Mar­tin­laak­son radalta.

 24. Jos pääkaupunkiseudulle mah­tuu kak­si lento­kent­tää, sinne mah­tuu yksi ampumaratakin. Jos ei muualle, niin sinne lento­ken­tän melu­alueelle sitten.

  Pääkaupunkiseu­tu­lais­ten har­ras­tus­mah­dol­lisudet ovat tässä suh­teessa häm­men­tävän huonot, mut­ta NIM­BY­jen voima on ja pysyy. Naa­puri­in ei halu­ta talo­ja, ei ampumara­to­ja, ei mitään. Niin on ollut ja tulee olemaan.

  Olisiko aika kek­siä pel­loille ja met­sille parem­paa käyt­töä alueel­la, jol­la asuu miljoona ihmistä? Osmoa mukail­lak­seni; jos joku halu­aa ihail­la maalais­maise­maa, hän voi ihan hyvin tehdä sen pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

 25. “Mikähän tässä nyt lop­pu­jen lopuk­si on kausaal­isuhde? Ehkäpä et olisi tutus­tunut koko aset­ta esit­televään idioot­ti­in ilman ampumaharrastustasi?”

  Tutus­tu­in kaveri­in rul­lalau­ta­porukas­sa. Rul­lalau­tailu on muuten itselle ja ympäristölle vaar­alli­nen laji jos­ta on selkeät ja merkit­tävät meluhai­tat ja jota har­raste­taan kaupunkien keskus­tois­sa. Enkä muuten edes har­ras­ta ampumista, tiedän siitä kuitenkin tarpeek­si ettei se ole muo­dos­tunut min­ulle peikok­si jota pitää perus­teet­tomasti vastustaa.

  Ps. Pakko kysyä vielä ihan esimerki­no­mais­es­ti mitä järkeä on lasku­var­jo­hypyssä ? Ensin kulute­taan val­tion rak­en­ta­maa kiitoti­etä ja saas­tute­taan yhteistä ilmaa lentämäl­lä mon­en kilo­metrin korkeu­teen jos­ta sit­ten hypätään kuole­maan jos­ta var­jo viime het­kil­lä pelas­taa. Epäilemät­tä ihmi­nen tun­tee siinä val­taa uhma­ta kuole­maa, voimakkaan adren­a­li­iniryöpyn, pelkoa ja muu­ta järkevästi ajatel­tuna täysin tois­ar­voista ja absurdia.

 26. Suh­tau­tu­mi­nen eri­laisi­in ajan­vi­ete­pe­rusteisi­in melun­tuotan­tomenetelmi­in ja niit­ten hyväksyt­tävyysasteisu­u­teen on kiin­nos­ta­va asi­akokon­aisuuk­sien sar­jat­uli­tus, jos­sa ei pitäisi hehtaaripys­syl­lä paukutella.
  Yleen­sä melu­un suh­taudu­taan aivan liian välin­pitämät­tömästi. Moot­tori­ra­ta tai ammuskelu­paik­ka herät­tää negati­ivisia mielip­iteitä vain, jos se häir­it­see omaa asum­ista tai mökkeilyä ja melu­on­gel­ma halu­taan yleen­sä ratkaista siirtämäl­lä se muit­ten ihmis­ten tai luon­non harmiksi.
  Ammun­ta on var­masti sen har­ras­ta­jien mielestä hyvä har­ras­tus, samoin moot­toripyöräi­ly, mönki­jöin­ti ja moot­torikelkkailu, mut­ta jos­sain ilmeis­es­ti pitäisi men­nä raja.
  Em. asioit­ten har­ras­ta­jista mon­et käyt­täy­ty­i­sivät var­maan vihamielis­es­ti, jos muut saisi­vat päähän har­ras­taa esimerkik­si äänite­musi­ikin kovaäänistä soit­tamista aamul­la puis­tois­sa tai suo­raa kil­pahu­u­tamista luon­nos­sa. Mis­tä koskaan voi tietää, vaik­ka ne oli­si­vat tule­vaisu­u­den men­estys­la­je­ja jos­sain olympialai­sis­sa tai muis­sa tärkeis­sä kan­sain­väli­sis­sä kisoissa.
  Jos ammunnas­sa on kysymys vain tarkku­u­den har­joit­tamis­es­ta niin maal­likko kuvit­telisi, että se onnis­tuu pieniäänisin ilma-asein. Mut­ta ammunnas­sa ei ole ilmeis­es­ti kysymys vain siitä, vaan nimeno­maan kova ääni on osa lajin viehätystä.
  Kiel­to­jen sijaan paras ään­i­maise­man hoitokeino voisi olla vaik­ka hil­jaisem­pi­en har­rastei­den pon­nekas markki­noin­ti. Kuka­pa ei halu­aisi har­ras­taa tarkku­us­jalkankulkua tai epä­muo­dos­tuneit­ten tuli­tikku­jen keräämistä, jos nuo ajan­vi­et­teet oli­si­vat muo­tia tai miehekkäitä juttuja.

 27. Kom­men­toin, kun sat­un asi­as­ta tietämään…

  Ammuntamelu hait­taa aina. San­ta­ham­i­nan saarel­lakin sota­har­joituk­sien ammunto­ja pyritään vält­tämään (ja ovat kiel­let­tyjäkin) öisin ja viikon­lop­puisin tiet­tyyn aikaan. Puo­lus­tusvoimien har­joi­tusalueil­ta, olkoon kuin­ka korves­sa tahansa, tulee melusaastet­ta, joka aina häir­it­see jotaku­ta. (Tosin voisi kysyä mik­si h…ssä he sit­ten halu­a­vat rak­en­taa juuri ampuma-alueen viereen?)

  San­ta­ham­i­nan ampumara­dat ovat erit­täin tiheässä käytössä. San­ta­ham­i­naa käyt­tää mm. poli­isi, jolle ei löy­dy yhtään kun­nol­lista har­joi­tusaluet­ta pääkaupunkiseudul­la San­ta­ham­i­naa luku­unot­ta­mat­ta. Ampumara­to­ja käyt­tävät Mpkry:n reserviläiset, tac­ti­cal-ampu­jat yms. yms. Siel­lä on myös hirvi­ra­ta ja jopa metsästysseura. 

  Ampumara­to­jen perus­t­a­mi­nen ei ole yksik­er­taista puuhaa. Ympäristö­vau­ri­ot ovat mit­ta­vat, jollei rato­ja tehdä oikein. Samoin vaara-alueet täy­tyy mitoit­taa vallei­neen oikein. Yksi huonos­ti ammut­tu laukaus yli vallin ja vaara-alueelle on aina hen­gen­vaar­alli­nen. Samoin rato­jen valvon­ta ym. pitäisi olla kunnossa. 

  Tämä yhteiskun­ta on jol­lain per­verssil­lä syyl­lä antanut sivi­ilien omis­taa asei­ta jot­ka kuu­luisi­vat vain poli­isin ja puo­lus­tusvoimien käyt­töön. Näil­lä aseil­la pitää päästä tietenkin myös räiskimään… ja mielu­um­min ves­imeloone­ja, purkke­ja ja ties mitä, mikä hajoaa hienos­ti ja muis­tut­taa ihmisen päätä. Ase­lake­ja tulisi muut­taa lähiaikoina.

  Met­sästys on tarpeel­lista kan­to­jen hal­lit­semisek­si, mut­ta ampumataidon ylläpitämisek­si ei taa­jamis­sa rato­ja tarvi­ta. Jos ollaan valmi­ita kulke­maan hirvimet­sälle kym­meniä kilo­me­tre­jä autol­la, voidaan käy­dä sama mat­ka ampumas­sa ker­ran kahdessa viikos­sa. Enem­pää har­joi­tus­ta ei perus­met­sästäjä tarvitse.

  Urheilu­am­mun­ta voi pysyä sisätilois­sa. En muutenkaan ymmär­rä, mik­si muul­la, kuin ilmapis­too­lil­la pitäisi ampua? Eikö tarkoi­tus ole saa­da tyy­dy­tys­tä tähtäämis­es­tä ja osumis­es­ta? Vai onko siinä sit­tenkin hie­man …jat­keesta kiinni?

 28. “Kaik­ki olisi täy­del­listä, mut­ta hil­jaisu­us ja lin­nun­laulu peit­tyivät taa­jaan kaiken peit­tävi­in pamauksiin.”

  Täy­del­lisyys on rikkoutunut. Merkit­tävää tässä on se, mil­lä taval­la. Samaisel­la pel­lol­la hääräävä massey-fer­gus­son ei kuuli­jan kor­vas­sa vas­taaval­la äänen­paineel­la herät­täisi tun­tei­ta. Ampumi­nen herättää.

 29. Minä suvait­sen kaik­ki asun­not­tomien asun­to­lat tässä naa­puris­sa. En nim­by­ile alp­pipuis­ton kon­serteista, vaan menin kuun­tele­maan hyvää musiikkia.

  En har­ras­ta korkeakult­tuuria mut­ta en silti vas­tus­ta musi­ikki­talon rak­en­tamista, vaik­ka CD levyt ja Hifi stereot on kek­sit­ty. Samaa ään­tähän niistäkin saa vähem­mäl­lä vaivalla.

  Sik­si ihmette­len ammunnan aiheut­ta­maa vas­tus­tus­ta. Jos ker­ran tap­pamiseen tai vahin­goit­tamiseen liityvässä har­ras­tuk­ses­sa on jotain absolu­ut­tisen pahaa, olisi syytä vas­tus­taa kaikkia tais­telu­la­je­ja ja kieltää niiden har­joit­telu kisa­hal­lis­sa. Siel­lä jopa miekkaillaan. 

  Ja turha luu­lo että se hillit­sisi väki­val­taa snägärijonoissa.

 30. Edel­lä nim­imerk­ki tep­po kom­men­toi, että joidenkin pitää har­joitel­la ampu­radoil­la met­sästys­tä varten. Jos nyt ote­taan esimerkik­si hirvi, niin usein kuule san­ot­ta­van, että hirviä pitää kar­sia niiden aiheut­tamien liiken­neon­net­to­muuk­sien ja met­sä­tuho­jen takia. Met­sästäjät itse ovat eri­tyisen innokkai­ta levit­tämään puhei­ta eläin­ten haitallisu­ud­es­ta — tietenkin jot­ta he pää­si­sivät niitä ampumaan. Lop­pu­jen lopuk­si met­sästyk­sessä on kuitenkin kyse ain­oas­taan bru­taal­ista huvi­tuk­ses­ta. Muista vai­h­toe­hdoista onnet­to­muuk­sien ja tuho­jen estämisek­si ei edes puhuta tai siitä miten vääristynyt eläinku­vamme ylipäätään on. Per­in­teis­es­ti olemme näh­neet eläimet pelkästään hyö­dyn tai hai­tan kaut­ta emmekä itseis­ar­vois­es­ti tun­temis- ja kär­simyskyky­is­inä olen­toina. On epälo­ogista ja spe­sis­tistä (vrt. rasis­mi ja sek­si­mi) arvot­taa eläimet pelkik­si välineik­si. Ampumara­to­jen tarpeel­lisu­ut­ta on vaikea perustel­la tarpeel­la met­sästää, sil­lä met­sästys ei ole eet­tis­es­ti kestävää. Onnet­to­muuk­sien ja tuho­jen min­i­moimisek­si on kestävämpiäkin vaihtoehtoja.

 31. “Urheilu­am­mun­ta voi pysyä sisätilois­sa. En muutenkaan ymmär­rä, mik­si muul­la, kuin ilmapis­too­lil­la pitäisi ampua? Eikö tarkoi­tus ole saa­da tyy­dy­tys­tä tähtäämis­es­tä ja osumis­es­ta? Vai onko siinä sit­tenkin hie­man …jat­keesta kiinni?”

  Vaan entäpä kun laji­na on vaikka­pa IPSC-laji? Kan­sain­väliset sään­nöt sanel­e­vat lajin min­i­mi kaliberin ja sisätiloi­hin on kovin vaikea rak­en­taa lajin vaa­timia ratoja.

  Täti-ihmi­nen: Kyl­lä ampumau­rheilus­sakin löy­tyy laje­ja jos­sa fyy­sisel­lä kun­nol­la on ihan konkreet­ti­nen ja väl­itön merkitys.

 32. OSMO says

  “Todet­takoon vielä, että ampumau­rheilun huono maine Helsingis­sä johtuu myös siitä, että Viikin ampu­radan hal­ti­at oli­vat täysi­in piit­taa­mat­to­mia kaikesta siitä haitas­ta, jon­ka he ympärilleen aiheut­ti­vat ja tästä maineen pilaamis­es­ta joutu­vat tule­vat ampu­jat kär­simään. Ampumara­ta on mah­dol­lista eristää kaikki­in mui­hin suun­ti­in kuin siihen, johon ammu­taan, mut­ta elet­täkään he eivät tehneet tämän toteut­tamisek­si. Aikamoi­sen maan­myrky­tysongel­man hei­dän lyi­jyam­muk­se­na aiheut­ti­vat. Sekin olisi ollut pienel­lä viit­seliäisyy­del­lä väl­tet­tävis­sä, mut­ta kyynis­es­ti ajatelti­in, että veron­mak­sa­jat sit­ten joskus vas­taa­vat maas­ton puhdis­tamis­es­ta — ja jou­tu­i­v­at vas­taa­maan. Eivät ole edes anteek­si pyytäneet.”

  Heheh! Osmo sat­tuu nyt uno­hta­maan että rata toi­mi kaikkien lakien ja ase­tusten mukaan. Eli kaikkien niiden yhteiskun­nan antamien sään­tö­jen puit­teis­sa joi­ta olet itsekin ollut aset­ta­mas­sa. Lisäk­si Viikin rata oli kirveen alla pitkään eikä kaupunkin mak­sanut käytän­nössä mitään niistä uhrauk­sista mitä rataan oli laitet­tu. Helsin­ki tiesi mikä alue on ja mitä se sisältää, mut­ta silti ahneus oli suurem­pi ja voit­ti jär­jen. Miten kävi Myllypurossa??

  TOMMI says

  “Tämä yhteiskun­ta on jol­lain per­verssil­lä syyl­lä antanut sivi­ilien omis­taa asei­ta jot­ka kuu­luisi­vat vain poli­isin ja puo­lus­tusvoimien käyt­töön. Näil­lä aseil­la pitää päästä tietenkin myös räiskimään… ja mielu­um­min ves­imeloone­ja, purkke­ja ja ties mitä, mikä hajoaa hienos­ti ja muis­tut­taa ihmisen päätä. Ase­lake­ja tulisi muut­taa lähiaikoina.”

  Ei voi muu­ta sanoa kuin että et ilmeis­es­ti ymmär­rä mitään mitä puhut tästä asi­as­ta. Ainakaan et ymmär­rä sanan “per­verssi” määritelmää. Miten halu­aisit lake­ja muutettavan?

  TOMMI says

  “Jos ollaan valmi­ita kulke­maan hirvimet­sälle kym­meniä kilo­me­tre­jä autol­la, voidaan käy­dä sama mat­ka ampumas­sa ker­ran kahdessa viikos­sa. Enem­pää har­joi­tus­ta ei perus­met­sästäjä tarvitse.” 

  Emme me ampu­jat ajele nyt “kym­meniä kilo­me­tre­jä” Itse joudun esim aja­maan liki kak­si sataa (200km) jot­ta pääsen lähim­mälle joka päivä auki ole­valle yleiselle kivääri­radalle. Tuo vähät­te­ly ampuma­har­joituk­sen tarpeesta pal­jas­taa ettet itse ainakaan kuu­lu ampu­jien joukkoon. Tai olet todel­la edesvastuuton.

  TOMMI says

  “Urheilu­am­mun­ta voi pysyä sisätilois­sa. En muutenkaan ymmär­rä, mik­si muul­la, kuin ilmapis­too­lil­la pitäisi ampua? Eikö tarkoi­tus ole saa­da tyy­dy­tys­tä tähtäämis­es­tä ja osumis­es­ta? Vai onko siinä sit­tenkin hie­man …jat­keesta kiinni?”

  Mielel­läni kiitos pysyn sisätilois­sa, jos niitä sisätilo­ja olisi. Taas tuol­la vih­jailul­lasi osoi­tat kuin­ka vähän tiedät aiheesta jos­ta puhut.

  Jus­si Says:

  “Jos nyt ote­taan esimerkik­si hirvi, niin usein kuule san­ot­ta­van, että hirviä pitää kar­sia niiden aiheut­tamien liiken­neon­net­to­muuk­sien ja met­sä­tuho­jen takia. Met­sästäjät itse ovat eri­tyisen innokkai­ta levit­tämään puhei­ta eläin­ten haitallisu­ud­es­ta — tietenkin jot­ta he pää­si­sivät niitä ampumaan. Lop­pu­jen lopuk­si met­sästyk­sessä on kuitenkin kyse ain­oas­taan bru­taal­ista huvituksesta.”

  Tässäkin on yksi esimerk­ki joka puhuu asi­as­ta jos­ta ei itseasi­as­sa tiedä muu­ta kuin mitä on turuil­ta ja tor­eil­ta kuul­lut. Val­tio, met­sän­o­mis­ta­jat ja autoil­i­at vaa­ti­vat tap­pa­maan hirvet pois. Lop­pu­jen lopuk­si otat asen­teen jos­ta pais­taa läpi suvait­se­mat­to­muus. (huom! ei hieno­ja sivistys­sano­ja briljeerattavaksi)

  Jus­si Says:

  “Muista vai­h­toe­hdoista onnet­to­muuk­sien ja tuho­jen estämisek­si ei edes puhuta tai siitä miten vääristynyt eläinku­vamme ylipäätään on. Per­in­teis­es­ti olemme näh­neet eläimet pelkästään hyö­dyn tai hai­tan kaut­ta emmekä itseis­ar­vois­es­ti tun­temis- ja kär­simyskyky­is­inä olen­toina. On epälo­ogista ja spe­sis­tistä (vrt. rasis­mi ja sek­si­mi) arvot­taa eläimet pelkik­si välineiksi.”

  Mis­tä kek­sit nämä ajatuk­set? Oletko puhunut oikei­den met­sästäjien kanssa koskaan? Per­in­teis­es­ti met­sästäjät ovat aina kun­nioit­ta­neet Tapi­o­ta ja sen riis­taa. Viimeinen lauseesi osoit­taa että halu­at nos­taa eläimet ihmis­ten tasolle oikeuk­sis­saan. Tuskin nälkäi­nen tai pen­tu­aan puo­lus­ta­va karhu sin­un oikeu­sis­tasi paljon välit­täisi. Jos joskus sel­l­aisen kohtaisit.

  Jus­si says:

  “Ampumara­to­jen tarpeel­lisu­ut­ta on vaikea perustel­la tarpeel­la met­sästää, sil­lä met­sästys ei ole eet­tis­es­ti kestävää. Onnet­to­muuk­sien ja tuho­jen min­i­moimisek­si on kestävämpiäkin vaihtoehtoja.”

  Met­sästys on eet­tis­es­ti yksi kaikkein kestävim­mistä tavoista han­k­ki hyödykkeitä. Jos ei kan­to­ja hoide­ta ihmis­ten toimes­ta niin luon­to hoitaa sen. Oletko koskaan kuul­lut kapista tai jänisrutosta?

  Ja mitähän nuo muut keinot onnet­to­muuk­sien ja tuho­jen min­i­moimisek­si oli­si­vat? Lopete­taan met­sänvil­je­ly ja autoilu esim?

 33. “Ampumara­to­jen puoles­ta esit­tää van­han “Uhri mak­saa” peri­aat­teen; ettei ampumau­rheilun hait­to­jen ehkäisy kuu­lukaan ampu­jille vaan haitas­ta kär­siville, joi­ta hän kut­suu tässä kaupungiksi. 

  Ei tietenkään pitäisi arvioi­da jotakin näköko­htaa sen puoles­ta esitet­ty­jen argu­ment­tien huo­nouden perus­teel­la, mut­ta min­ua ei kyl­lä saa vaku­ute­tuk­si siitä, että varsin kallista (vai­h­toe­htoiskus­tan­nus­mielessä) kaupunki­maa­ta pitää uhra­ta met­sästyk­sen har­joit­telu­un Helsingis­sä, kos­ka muuten­hirvikan­ta laa­je­nee holtittomasti. 

  Ymmärtääk­seni hir­venkaa­tolu­vista yhä mak­se­taan val­ti­olle eikä niin, että val­tio mak­saa kaatopalkkioi­ta hirvistä. Tämä osoit­taa mielestäni, että Viikin ampu­radan lakkaut­ta­mi­nen ei muo­dos­ta uhkaa hirvikan­nan holtit­tomas­ta kasvusta. 

  Minus­ta ampumau­rheilus­sa ei ole mitään pahaa. Se ei ole urheilua liikun­tamielessä, vaan on ver­rat­tavis­sa shakki­in tai vaikka­pa bil­jardi­in. Kyse on myös siitä, mitä kaikkea verovaroin pitää tukea.Joku ver­tasi ampumau­rheilua har­ras­tuk­se­na val­oku­vauk­seen, jota minä har­ras­tan. Ver­taus on hyvin osu­va. Niitä voitaisi­in myös tukea samo­jen peri­aat­tei­den mukaan. Min­un ei tulisi mieleenikään vaa­tia, että joku toinen mak­saisi min­ulle siitä, että har­ras­tan val­oku­vaus­ta. En ymmär­rä, mik­si min­un pitää mak­saa jonkun toisen ampuma­har­ras­tuk­ses­ta. Liikun­nan tukemisen ymmär­rän, kos­ka se on osa kansan­ter­veystyötä, mut­ta val­oku­vaus tai ampumi­nen eivät sitä ole. 

  Jos siis ampu­jat halu­a­vat ampu­radan Helsinki­in, siitä vaan rahat pöytää. Maa­ta voi ostaa.

 34. Toni sanoo:

  “Kyl­lä ampumau­rheilus­sakin löy­tyy laje­ja jos­sa fyy­sisel­lä kun­nol­la on ihan konkreet­ti­nen ja väl­itön merkitys.”

  Läh­es mihin tahansa, mitä ihmi­nen tekee, vaikut­taa hänen fyysi­nen kun­ton­sa. Se ei kuitenkaan tee asi­as­ta urheilua. Esim. siivoomi­nen on raskaam­paa kuin ampuminen. 

  Keskeinen seik­ka oli nyt kuitenkin meteli. Kenel­läkään ei ole oikeut­ta kohtu­ut­tomasti häir­itä toisia vain sen takia, että se sat­tuu ole­maan itses­tä hauskaa. Ampumis­es­ta läh­tee todel­la kova ja epämiel­lyt­tävä ääni. Äänen volyymista ker­too se, että ampu­jat itse suo­jau­tu­vat kuulo­vau­ri­oil­ta kuulosuojaimin. 

  Kukaan ei kom­men­toin­ut, kun ehdotin jou­si­ammuntaa kiväärien ja pis­toolien tilalle. Eikö jou­si­ammunnas­sa ole kaik­ki samat ele­men­tit pait­si ääni?

  Tun­nen joitakui­ta met­sästäjiä maaseudul­ta… eivät he ole eläessään har­joitelleet mis­sään ampumararadoil­la eli aika kaukaa haet­tu oikeu­tus Helsin­gin ampumaradalle tämä pointti.

 35. Ampu­jat kiv­en sisään

  Olisiko täysimit­taisen kivääri­radan rak­en­t­a­mi­nen kallion sisään mah­do­ton­ta, esimerkik­si jonkin parkkilu­olan tai metroase­man kyl­keen siten että taulut oli­si­vat kallioon porat­tu­jen esimerkik­si noin 0,5 — 0,7 metriä halka­isi­jal­taan ole­vien tun­nelien päässä (pitu­us vaik­ka täy­det 300 metriä)? Tämä ratkaisu pois­taisi meluhai­tat ja maan saas­tu­misongel­mat kun kaik­ki lyi­jy olisi kerät­tävis­sä ja kier­rätet­tävis­sä ja rata voisi olla ympärivuo­tises­sa käytössä.

  Hin­taa var­maan ker­ty­isi, mut­ta jos asia on todel­la sen arvoinen, luulisi ampu­jien pysytvän olympimen­estyk­sen siivit­täminä voivan kerätä yhteistyökumppaneita.

 36. Suh­teut­taisin asiaa. 

  Asuin ‑90-luvul­la usei­den vuosien ajan Viikissä. En tuona aikana kuul­lut ensim­mäistäkään laukaus­ta. En tarkkaan ottaen tul­lut koskaan tietämään, mis­sä ampumara­ta oli, vai eikö siel­lä vielä sil­loin ammuttu?

  Jos joku viikkiläisen elämää tuol­loin “häir­it­si”, niin se oli ehkä joka keväi­nen lin­tubon­garien (auto)vaellus, joka tuk­ki viikin pel­toti­et kanta-asujaimistolta 🙂 

  Niin ja san­ot­takoon, että en itse eri­tyisem­min pidä ampumis­es­ta, vaik­ka olen, kuten noin puo­let Suomen väestöstä, koulutet­tukin tarvit­taes­sa otta­maan ihmiseltä aseel­la hengen.

 37. Pikaises­ti googlat­en löysin lis­tan että Suomes­sa on 569 lin­tu­torni, lavaa / näkö­tor­nia. Kysyn siis nyt moniko näistä lin­tubon­gaamiseen ja val­oku­vauk­seen tarkoite­tu­ista raken­nelmista on raken­net­tu luvan kanssa val­tion / kun­nan maalle tai luon­non­suo­jelu­alueelle ja mon­enko näistä voidaan kat­soa hait­taa­van joidenkin mielestä maise­maa ja aiheut­ta­van hait­taa lisään­tyneen liiken­teen ja roskaamisen muo­dos­sa ? En tiedä vas­taus­ta mut­ta uskon että aika moni. 

  Kuvausko­juista en löytänyt vas­taavaa lukua mut­ta löysin mie­lenki­in­toisen main­in­nan Talous­San­omista “Esimerkik­si Kes­ki-Euroopan kevy­trak­en­teiset kuvausko­jut eivät sovi Suomen olo­suhteisi­in. Kuvausko­jus­sa on olta­va ehdot­tomasti lat­tia kos­teu­den ja kylmyy­den loitol­la pitämiseen.” Suomek­si san­ot­tuna koju­jen tulee siis olla järeitä.

  Val­tio ja kun­nat siis tuke­vat val­oku­vaus­ta sal­li­mal­la sen vaa­timien järei­den rakennnelmi­enn sijoit­tamisen mailleen. Min­un on hyvin vaikea uskoa ettei ampu­jille löy­dy osoit­taa joku kaatopaikan selus­ta noin tun­nin ajo­matkan säteel­lä Helsingistä siten ettei radas­ta tule merkit­tävää hait­taa ympäristölle ja ihmisille. En ole insinööri mut­ta en myöskään usko että radan vaa­ti­mat raken­nel­mat vaa­ti­vat ylivoimaista pon­nis­tus­ta ampu­jil­ta jos mukana on talkoohenkeä.

  Joku muuten esit­ti aiem­min erit­täin hyvän ja validin pointin: Poli­isil­la aseen käyt­tö ja ampumis­taito ovat tärkeitä ja tätäkin tarkoi­tus­ta varten on olta­va rata jonne pääsee hel­posti har­joit­tele­maan. Toinen näkökul­ma on tiet­ty että mikäli ampu­jille ei ole rataa niitä alkaa ilmestymään mökkien takapi­hoille ja lähimet­si­in mikä ei tietenkään ole suotavaa.

 38. Hie­man Osmoa mukaillen:


  Kyse on myös siitä, mitä kaikkea verovaroin pitää tukea.Joku ver­tasi oop­per­aa har­ras­tuk­se­na val­oku­vauk­seen, jota minä har­ras­tan. Ver­taus on hyvin osu­va. Niitä voitaisi­in myös tukea samo­jen peri­aat­tei­den mukaan. Min­un ei tulisi mieleenikään vaa­tia, että joku toinen mak­saisi min­ulle siitä, että har­ras­tan val­oku­vaus­ta. En ymmär­rä, mik­si min­un pitää mak­saa jonkun toisen oop­per­a­har­ras­tuk­ses­ta. Liikun­nan tukemisen ymmär­rän, kos­ka se on osa kansan­ter­veystyötä, mut­ta val­oku­vaus tai oop­pera eivät sitä ole.

  Jos siis kult­tuuri­har­ras­ta­jat halu­a­vat musi­ikki­talon Helsinki­in, siitä vaan rahat pöytää. Maa­ta voi ostaa.

  Mitä jos kuitenkin annet­taisi­in eri ihmisille mah­dol­lisu­us har­ras­taa mitä halu­aa. Jos ale­taan kar­sia yhden ryh­män har­ras­tuk­sia, voidaan sitä jatkaa lop­ut­tomi­in niin pitkään, että ain­oat mah­dol­lisu­udet viet­tää vapaa-aikaa on jump­pa ja mäk­i­hyp­py. En itsekään ymmär­rä taiteesta mitään, mut­ta ymmär­rän silti, että se on mon­elle ihmiselle tärkeää oman mie­len­rauhan takia. Ja samas­ta syys­tä ihmiset var­maan käyvät myös ampumaradalla.

 39. Jeb, jeb on väärässä. 

  Kult­tuurin har­ras­tamisen ja ter­vey­den välil­lä on voimakas posi­ti­ivi­nen yhteys.. 

  Lisäti­eto­ja vaikka­pa Jyväskylän yliopis­ton ter­vey­den edis­tämisen yksiköstä pro­fes­sori Lasse Kannakselta.

 40. Ampumara­to­jen puoles­ta kommentoi:

  “Tässäkin on yksi esimerk­ki joka puhuu asi­as­ta jos­ta ei itseasi­as­sa tiedä muu­ta kuin mitä on turuil­ta ja tor­eil­ta kuul­lut. Val­tio, met­sän­o­mis­ta­jat ja autoil­i­at vaa­ti­vat tap­pa­maan hirvet pois. Lop­pu­jen lopuk­si otat asen­teen jos­ta pais­taa läpi suvaitsemattomuus.”

  Sanan ‘suvait­se­ma­ton’ liit­täisin ennem­min kaikki­in niihin, jot­ka perustel­e­vat tap­pamistä sil­lä, että jotkin yksilöt kuu­lu­vat eri eläin­la­ji­in kuin itse.

  Ampumara­to­jen puoles­ta kommentoi:

  “Mis­tä kek­sit nämä ajatuk­set? Oletko puhunut oikei­den met­sästäjien kanssa koskaan? Per­in­teis­es­ti met­sästäjät ovat aina kun­nioit­ta­neet Tapi­o­ta ja sen riis­taa. Viimeinen lauseesi osoit­taa että halu­at nos­taa eläimet ihmis­ten tasolle oikeuk­sis­saan. Tuskin nälkäi­nen tai pen­tu­aan puo­lus­ta­va karhu sin­un oikeu­sis­tasi paljon välit­täisi. Jos joskus sel­l­aisen kohtaisit.”

  Kyl­lä, olen keskustel­lut oikei­den met­sästäjien kanssa. Heil­lä tun­tuu ole­van kova tarve korostaa kuin­ka hieno­ja ja iso­ja eläim­iä ovatkaan ampuneet ja kuin­ka he kun­nioit­ta­vat luon­toa ja tietävät siitä paljon enem­män kuin muut.
  Min­un moraal­in­ta­ju­u­ni ei mah­du se, miten voi samaan aikaan kun­nioit­taa sekä tap­paa eläim­iä. Kukaan met­sästäjä ei ole onnis­tunut selit­tämään tätä ris­tiri­itaa minulle.

  Ja kyl­lä, mielestäni eläimet ovat sama­nar­voisia ihmis­ten kanssa. En näe mitään sel­l­aista oleel­lista eroa eläin­ten ja ihmis­ten (ihmi­nenkin on eläin!) välil­lä, joka oikeut­taisi arvot­ta­maan eläimet jotenkin alem­mak­si ihmisiä. En tosin vaa­di mitään älyt­tömyyk­siä kuten äänioikeut­ta eläimille.

  Karhuil­la on oikeus puo­lus­taa jälkeläisiään kuten meil­lä ihmisil­läkin. Se, mikä ihmiset erot­taa eläimistä, on kyky pohtia oikeaa ja väärää. Mielel­läni näk­isin kaikkien täl­läiseen pohdi­taan kykenevien otta­van myös vastuuta.

  Ampumara­to­jen puoles­ta kommentoi:

  “Met­sästys on eet­tis­es­ti yksi kaikkein kestävim­mistä tavoista han­k­ki hyödykkeitä. Jos ei kan­to­ja hoide­ta ihmis­ten toimes­ta niin luon­to hoitaa sen. Oletko koskaan kuul­lut kapista tai jänisrutosta?”

  Kyl­lä, luon­to hoitaa kan­to­jen tas­apain­o­tuk­sen. Mihin siis ihmistä tarvi­taan? Itse asi­as­sa ihmi­nen on kaikessa viisaudessaan aikamoinen häir­iötek­i­jä luon­nos­sa. Eipä ne tau­dit kivo­ja ole, mut­ta ei ihmiskan­to­jakaan kar­si­ta, vaik­ka levit­täi­sivätkin jotain tar­tun­tatau­tia. Mut­ta ker­ropa mil­lä taval­la met­sästys on eet­tis­es­ti kestävää.

  Ampumara­to­jen puoles­ta kommentoi:

  “Ja mitähän nuo muut keinot onnet­to­muuk­sien ja tuho­jen min­i­moimisek­si oli­si­vat? Lopete­taan met­sänvil­je­ly ja autoilu esim?””

  Laa­jamit­tainen met­sienvil­je­ly ja autoilu ovat jo ekol­o­gis­es­ti aikamoisia ongelmia. Sopii kysyä mihin lop­ul­ta tarvit­semme äärim­milleen vietyä met­sienvil­je­lyä ja 120 km/h:n moot­toriteitä. Itse asi­as­sa ihmi­nen on suurin liiken­neon­net­to­muuk­sien aiheut­ta­ja, mut­ta ei kukaan ehdo­ta ihmis­ten ampumista onnet­to­muuk­sien vähen­tämisek­si. Vas­taus kysymyk­seesi on hirvi­aito­jen rak­en­t­a­mi­nen, autoilun ja met­sienvil­je­lyn vähen­tämi­nen, nopeusra­joi­tusten laskem­i­nen, asen­tei­den muut­ta­mi­nen jne.

  Ps. Suosit­te­len tutus­tu­maan eläi­noikeusfilosofi­aan. Perus­teok­sia on saatavil­la myös Suomek­si. Jotkin ajatuk­set saat­ta­vat tun­tua radikaaleil­ta, mut­ta älä anna sen häm­men­tää liikaa.

 41. Osmo,

  Sin­ul­lakin on aika yksioikois­es­ti ja sup­peasti nyt tuo kansan­ter­veys tuossa. 

  Onko mielestäsi oikein tukea esimerkik­si musi­ikkiopis­to­ja vai tosi­aankin vain liikuntaa?

 42. Esim. pis­too­liammunnas­ta pitävä ei halua vai­h­taa jousipyssyyn, hernepyssyyn, ilmapis­tooli­in tai rit­saan, kos­ka hänen har­ras­tuk­sen­sa on pis­too­liammun­ta, ei jousi‑, hernepyssy‑, ilmapis­tooli- tai ritsa-ammunta.

  Miel­tymyk­set ovat aina sub­jek­ti­ivisia, eikä niitä kan­na­ta yrit­tää ratio­nal­isoi­da, mut­ta vielä hölmöm­pää on patol­o­gisoi­da tois­t­en miel­tymyk­set vain sik­si, ettei itse jaa niitä.

  Pakkoko on ylipäätään har­ras­taa mitään, mikä voi häir­itä ketään, kun aina voi vai­h­taa har­ras­tuk­se­na kotona tapah­tu­vaan pasianssinpeluuseen?

  Tääl­lä puhutaan taas vai­h­teek­si ammunnan­har­ras­ta­jien “todel­li­sista” vaikut­timista (kikke­lin­jatke, val­lan­tunne jne.). Yhtä järkevää olisi pohtia val­oku­vauk­sen har­ras­ta­jien “todel­lisia” vaikut­timia. Ehkä he ovat kaik­ki piilop­er­vo­ja, jot­ka OIKEASTI halu­aisi­vat ottaa lap­si­pornoku­via. Kam­er­a­han sovel­tuu myös siihen.

 43. Jussin ide­olo­gia:

  “Ja kyl­lä, mielestäni eläimet ovat sama­nar­voisia ihmis­ten kanssa.”

  Eli jos lap­si ja myyrä ovat samanaikaises­ti joutuneet veden varaan ja hukku­miskuo­lo uhkaa molem­pia, niin on täysin sat­tuman­varaista kum­man pela­s­tat vedestä, jos vain toisen ehtii pelastaa?

  Jos ihmisil­lä on oikeus puo­lus­taa itseään ja jälkeläisiään kuten karhul­lakin, niin hirvien met­sästys on tästä näkökul­mas­ta varsin perustel­tua. Jos hirvikan­ta jätet­täisi­in muu­ta­mak­si vuodek­si har­ven­ta­mat­ta, niin hirviko­lar­ien uhriluku moninkertaistuisi.

 44. Eläin­ten oikeudet menevät nyt aiheesta sivu­un, mut­ta sana­nen vielä Jussille. 

  Eläin­ten ja ihmis­ten täy­del­lis­es­tä sama­nar­voisu­ud­es­ta vouhot­ta­vat tekevät ratkai­se­van kat­e­go­ri­avirheen. Eläimel­lä ei ole tietoisu­ut­ta men­neisyy­destään, ei tule­vaisu­ud­estaan, eikä min­u­ud­estaan. Ihmisel­lä on!

  Eläi­men elämän pitu­us on siis eläi­men kannal­ta täysin yhden­tekevä asia. On täysin ihmisen keksin­tö, että hir­ven elämä olisi jotenkin parem­pi, jos se kuolee van­hu­u­teen kuin että se kuolee nuore­na luoti­in. Suh­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan liit­tyy mei­dän itsemme elinkaar­i­odotuk­si­in ja omaan tunne-elämäämme. Eläi­men elämäl­lä ei ole mitään itseis­ar­voa muuten kuin, jos ihmi­nen sen eläimelle asettaa. 

  Eläin elää, kos­ka ei muu­ta osaa. Syö ja tulee syödyk­si… Kuole­ma ei sitä pelota.

 45. Moro

  Muu­tamia pointteja:

  Jos ampumishar­ras­tus­ta perustel­laan tiukasti hirvikan­nan kuris­s­apitämisel­lä, niin peri­aat­teessa voisimme lähteä osit­tain Ison-Bri­tann­ian tielle ja kieltää sivi­ileiltä kaikkien muiden pait­si met­sästysa­sei­den hallussapito.

  Minus­ta on varsin perustel­tua kysyä mik­si sivi­ilei­den pitäisi ylipäätään saa­da omis­taa tulia­sei­ta, vaikken niitä itse lähtisikään kieltämään.

  Mitä tulee peruskysymyk­seen, että kansalaiset saa­vat, voivat ja ken­ties jopa yhteiskun­nan tuel­la, har­ras­taa mitä tahansa, niin kan­nat­taa muis­taa, että mod­ernissa maail­mas­sa uusia har­ras­tuk­sia syn­tyy vuosit­tain. Kult­tuuri vielä rikkoutuu ja mon­i­nais­tuu jatku­vasti, joten voiko sitä rajaa vetää oikeasti johonkin vaik­ka siinä vai­heessa kun yhteiskun­ta tukee vuosit­tain 1234 eri har­ras­tus­la­jia? Mikä olikaan yhteiskun­nan perustehtävä?

  Olen ollut itse tuo­mas­sa Suomeen muu­ta­maa har­ras­tus­ta nuore­na miehenä, enkä odot­tanut koskaan minkään­laista tukea yhteiskunnal­ta, vaik­ka niinkin olisi voin­ut var­maan tehdä.

  Tätä taus­taa vas­ten minus­ta on erit­täin perustel­tua kysyä mitä har­ras­tuk­sia yhteiskun­ta on velvolli­nen tuke­maan mil­lään lail­la. Ampumista tue­taan, kos­ka se on per­in­teinen laji, kuten jo mm. tuoreem­pi skeittailu.

  Mitä tulee met­sästyk­sen eet­tisyy­teen, niin toteaisin ain­oas­taan, että riistal­i­ha lie­nee suur­maat­alous­li­haa eet­tisem­pää kaik­il­ta mah­dol­lisil­ta näkökannoilta.

  Lapsi­na ase­leikkei­hin riit­ti käsi: “Pam, sä kuolit!” Aikuise­na pitää saa­da oikea vehje. 😉 

  Nim­imerkil­lä toiv­ot­tavasti tule­va mus­taru­udil­la ammunnan harrastaja.

 46. Juho: Mik­si alko­ho­lia pitää saa­da ostaa vapaasti?

 47. Val­oku­vauk­sen syvin ole­mus on patologi­nen tarve todis­taa visuaal­isin doku­mentein itselleen ole­vansa olemassa. 

  Jokainen yli­val­ot­tunut otos edessä istu­jan takaraivos­ta lapsen päiväkoti­juh­lista muis­tut­taa siitä, että olen ole­mas­sa ja min­ul­la on jopa lap­si. Eihän niitä lap­sia juuri muis­taisikaan ilman val­oku­via… ja videoita. 

  Hal­la-ahon esi­in­tuo­ma tirk­iste­lyn tarve on myös olen­nainen osa val­ouku­vauk­sen viehä­tys­tä. Kän­nis­ten suku­lais­ten alen­nusti­lan todis­t­a­mi­nen ja “kato ny kuin­ka sekin on van­hen­tunut..”- ym. val­oku­vista saatu viihdyke on vaikea kor­va­ta toisil­la toiminnoilla. 

  Kyl­lä ped­ofil­i­akin on var­masti kuvas­sa mukana. Itse olen kau­ni­in pikku­tyt­töni kanssa vai­h­tanut ran­nal­la paikkaa, kun vähän näyt­ti minus­ta epä­selvältä, minne kuvaa­ja­maanikko kam­er­aansa tähtäili noin 200 ker­taa minuutissa. 

  Ampumi­nen on luon­nol­lis­es­ti pen­e­traa­tion korvike. Sen­hän nyt jokainen ymmärtää.

 48. Moro

  Samoil­la lin­joil­la Jussin kanssa. Jos mä esim. his­to­ri­an har­ras­ta­jana suun­nit­te­len mus­taruu­ti­ase-har­ras­tus­ta 1700–1800-lukujen asei­den kopi­oil­la yhdis­tet­tynä re-enact­ment har­ras­tuk­seen pukuineen kaikki­neen, niin mä en voisi vai­h­taa aset­ta jousipyssyyn taik­ka air­soft-lelu­un. Kyseessä olisi eri harrastus.

  Eri kysymys onkin mis­sä määrin mä voin odot­taa yhteiskunnal­ta tukea har­ras­tuk­seeni varsinkin, jollei se ole suuren yleisön har­ras­tus, kuu­lu per­in­teiseen suo­ma­laiseen kult­tuuri­imme tai ole perusteltavis­sa jol­lain yleishyödyl­lisel­lä järkeväl­lä perus­teel­la kuten kuntoliikunnalla.

  Miel­tymyk­siä on vaikea lähteä objek­ti­ivis­es­ti arvot­ta­maan, joten eri har­ras­ta­jien mol­laamisel­la ei päästä kovin pitkälle. Ampumishar­ras­tus­takin on help­po syyt­tää p.jatke-perusteilla, vaik­ka kyseessä onkin yksi lajeista, jos­sa pyritään kehit­tymään yhden väli­neen ja taidon hallinnas­sa yhä pidem­mälle yhdis­tet­tynä mah­dol­lis­es­ti keräi­lyyn jne.

  Eli­nalle: Liekö ole­mas­sa asi­aa, jota ei voisi tulki­ta jonkin psykol­o­gisen suun­tauk­sen mukaan p. korvikkeeksi.

  Olen ainakin itse pää­tynyt ajat­tele­maan, että olisi fik­sumpaa pyrk­iä ymmärtämään jotain har­ras­tus­ta kuin tyr­mätä se omien hatarien käsi­tys­ten perus­teel­la. Tässä on var­maan aut­tanut laa­ja ystäväpi­iri, joka har­ras­taa yleis­es­ti kum­mallisik­si haukut­tu­ja asioi­ta kuten larp­paus­ta jne.

  Jussin kysymyk­seen: Vas­taan ken­ties samoin kuin sinä vas­taisit sivuil­lasi (?) eli alko­holi kuu­luu kult­tuuri­imme, toisin kuin vaik­ka cannabis tai khat. Eihän alko­holin myymi­nen ole kansan­ter­vey­del­lis­es­ti fik­sua, mut­ta samoin kuin asei­den kohdal­la, se läpäisee koko kansamme ja kult­tuurimme niin vah­vasti, ettei alko­holin myyn­tiä voi lopet­taa, eikä kerätä kansalaisil­ta sato­jatuhan­sia asei­ta pois.

  Enkä mä kan­na­ta kumpaakaan, mut­ta minus­ta kysymys on perusteltu.

 49. Juho: Olen kuitenkin eri mieltä siitä, onko peri­aat­teel­lisel­la tasol­la voita­va perustel­la, mik­si jonkin pitäisi olla sal­lit­tua. Nähdäk­seni kaiken on olta­va sal­lit­tua, ellei sitä ole eri­ty­i­sistä syistä syytä kieltää.

  Se on toki perustel­tu kysymys, mik­si yhteiskun­nan pitäisi tukea ammunnan har­ras­ta­jia. Omas­ta mielestäni mm. sik­si, että ammunnan har­ras­ta­jia on paljon. Eri­tyis­es­ti pis­too­liammunnan har­ras­ta­jia on Helsingis­sä hyvin paljon. Voitaisi­in kai kat­soa, että heille veron­mak­saji­na kuu­luu yksi julk­isin varoin rahoitet­tu har­ras­tu­s­paik­ka, jos ker­ran kaiken­maail­man kiviä heit­täville pre­ka-Eetu­ille on tar­jol­la jos minkälaista auton­o­mista kult­tuuri- ja monitoimikeskusta.

 50. “Val­oku­vauk­sen syvin ole­mus on patologi­nen tarve todis­taa visuaal­isin doku­mentein itselleen ole­vansa olemassa.

  Jokainen yli­val­ot­tunut otos edessä istu­jan takaraivos­ta lapsen päiväkoti­juh­lista muis­tut­taa siitä, että olen ole­mas­sa ja min­ul­la on jopa lap­si. Eihän niitä lap­sia juuri muis­taisikaan ilman val­oku­via… ja videoita.

  Hal­la-ahon esi­in­tuo­ma tirk­iste­lyn tarve on myös olen­nainen osa val­ouku­vauk­sen viehä­tys­tä. Kän­nis­ten suku­lais­ten alen­nusti­lan todis­t­a­mi­nen ja “kato ny kuin­ka sekin on van­hen­tunut..”- ym. val­oku­vista saatu viihdyke on vaikea kor­va­ta toisil­la toiminnoilla. ”

  No tämä ker­tookin kaiken sin­un tietämyk­ses­täsi val­oku­vauk­sen suh­teen. En enää ihmettele mik­si osa teistä kokee val­oku­vauk­sen har­ras­teena turhana, jos käsi­tys siitä mitä val­oku­vaus on sisäl­tyy edel­lä kirjoitettuun.

  janne

 51. Juho:
  Mikä kuu­luu kult­tuuri­in ja mil­lä perusteella?
  12,4% on kokeil­lut kannabista ja aselu­pia on noin 650 000 henkilöl­lä. Eroaako luvut kovin merkit­tävästi toi­sis­taan? Helsingis­sä on toden­näköis­es­ti enem­män kannabista käyt­täneitä, kun aselu­van omaavia.

  Kuitenkin toinen on Suo­ma­laista ja toinen vierasperäistä ja kamalaa. Kumpi olikaan kumpaa?

 52. Hal­la-aho on minus­ta ihan oike­as­sa. Ampumi­nen on har­ras­tus siinä mis­sä mikä tahansa muukin. Sitä voi ver­ra­ta vaik­ka moot­to­ri­urheilu­un. Kum­mas­takin syn­tyy melua ja se on “turhaa”, vie tilaa jne. 

  Mut­ta on niitä paljon muitakin turhia ja kalli­ita har­ras­tuk­sia: teat­ter­it, oop­per­at, jne. Emme me kuitenkaan näitä kri­ti­soi kovaan ääneen, harvem­min edes näkee vaa­dit­ta­van niiden har­ras­ta­jien mak­sa­van käypää hin­taa omas­ta harrastuksestaan. 

  Joskus — ei nykyään ehkä — on kuitenkin ollut sel­l­ainen aika, jos­sa ampuma­har­ras­tuk­sel­la on ollut tai ainakin koet­tu ole­van myös merkit­täviä posi­ti­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia. Ns. korkeakult­tuuril­la sel­l­aisia ei tai­da pahem­min olla.

 53. Eli­na kommentoi:

  “Eli jos lap­si ja myyrä ovat samanaikaises­ti joutuneet veden varaan ja hukku­miskuo­lo uhkaa molem­pia, niin on täysin sat­tuman­varaista kum­man pela­s­tat vedestä, jos vain toisen ehtii pelastaa?”

  Teo­reet­tises­sa tilanteessa näin, mut­ta käytän­nössä toisin.

  Eli­na kommentoi:

  “Jos ihmisil­lä on oikeus puo­lus­taa itseään ja jälkeläisiään kuten karhul­lakin, niin hirvien met­sästys on tästä näkökul­mas­ta varsin perustel­tua. Jos hirvikan­ta jätet­täisi­in muu­ta­mak­si vuodek­si har­ven­ta­mat­ta, niin hirviko­lar­ien uhriluku moninkertaistuisi.”

  Eiköhän itsepuo­lus­tuk­seen yleen­sä ajatel­la liit­tyvän se, että joutuu hyökkäyk­sen kohteek­si. Hirviko­lareis­sa ei tapah­du näin. Oli miten oli, niin esität kestämätön­tä ratkaisua tilanteessa, jos­sa on ole­mas­sa eet­tisem­piäkin vaihtoehtoja.

  Eli­na kommentoi:

  “Eläin­ten ja ihmis­ten täy­del­lis­es­tä sama­nar­voisu­ud­es­ta vouhot­ta­vat tekevät ratkai­se­van kat­e­go­ri­avirheen. Eläimel­lä ei ole tietoisu­ut­ta men­neisyy­destään, ei tule­vaisu­ud­estaan, eikä min­u­ud­estaan. Ihmisel­lä on!”

  Väit­teesi ei pidä paikkaansa, sil­lä täl­läistä tietoisu­ut­ta on havait­tu eläimil­läkin. Yhtä lail­la eläimet ovat kykeneviä koke­maan siinä mis­sä ihmisetkin ja tämä antaa perus­tan eläin­ten yksilö­nar­von kunnioittamiselle.

  Eli­na kommentoi:

  “Eläi­men elämän pitu­us on siis eläi­men kannal­ta täysin yhden­tekevä asia. On täysin ihmisen keksin­tö, että hir­ven elämä olisi jotenkin parem­pi, jos se kuolee van­hu­u­teen kuin että se kuolee nuore­na luoti­in. Suh­tau­tu­mi­nen tapah­tu­maan liit­tyy mei­dän itsemme elinkaar­i­odotuk­si­in ja omaan tunne-elämäämme. Eläi­men elämäl­lä ei ole mitään itseis­ar­voa muuten kuin, jos ihmi­nen sen eläimelle asettaa.”

  Toki me ihmiset arvotamme ja sovimme oikeuk­sista keskenämme, mut­ta yhtä lail­la eläimil­lä on intres­si elää kuin ihmisil­läkin. Asian ydin onkin, että jos mielestämme ihmis­ten elämäl­lä on itseis­ar­vo, niin on johdon­mukaista ulot­taa tämä koske­maan myös eläim­iä. Lajimääritelmätkin ovat vain ihmis­ten välisiä sopimuk­sia eikä ole mitään sel­l­aista logi­ikkaa, jon­ka mukaan eri eläin­la­ji­in kuu­lu­mis­es­ta seu­raisi moraalis­es­ti eri­ar­voinen asema.

  Eli­na kommentoi:

  “Eläin elää, kos­ka ei muu­ta osaa. Syö ja tulee syödyk­si… Kuole­ma ei sitä pelota.”

  Näke­myk­sesi eläimistä vaikut­taa mekanis­tiselta ja jopa virheel­liseltä. Eläin­tutkimuk­ses­ta olemme saa­neet tietää, että eläimil­lä on paljon sel­l­aisia kykyjä, joi­ta aikaisem­min olemme uskoneet ole­van vain ihmisil­lä ja sik­si rajat eläin­ten ja ihmis­ten välil­lä ovat hämär­tyneet. Kehotan sin­u­akin tutus­tu­maan eläinoikeusfilosofiaan.

 54. Jus­si,

  Ensin­näkin on nyt hölmöä niput­taa kaik­ki eläimet tuol­la tavoin yhteen. Tuskin sinäkään olet sitä mieltä, että kär­päsel­lä ja sim­panssil­la on saman­lainen koke­mus­maail­ma ja samat kyvyt?

  San­ot siis, että “eläimet ovat kykeneviä koke­maan siinä mis­sä ihmisetkin”. Tämä on varsin epämääräis­es­ti ilmaistu. 

  Jotkut eläimet koke­vat tietysti kipua (kalat ja hyön­teiset esim. kai eivät) ja jotkut tun­neti­lat vaikut­ta­vat samankaltaisia ainakin ulospäin nähtynä. Koira on iloinen, se pelkää jne. 

  Koira ei vain tiedos­ta sitä itse eikä pysty analysoimaan tun­tei­tansa suh­teessa mui­hin olio­hin eikä omaan tilanteeseen­sa ja ase­maansa ympäristöön näh­den. Koira ei voi ajatel­la: min­ua niin kovasti pelot­taa huomi­nen eläin­lääkärikäyn­ti.… Jo parivuo­tias lap­si voi. 

  Koir­il­la ei myöskään ole kieltä eikä näin ollen minkään­laista käsit­teel­listä ajat­telua, jos­sa olisi abstrak­tioi­ta, kausaal­isuhtei­ta tai hier­arkkisia jär­jestelmiä. Jokainen koira­n­omis­ta­ja tietää, että koira oppii vai­vat­ta kym­meniä eri­laisia käskyjä ehdol­lis­ta­mal­la, mut­ta se ei koskaan opi sanaa minä. 

  Eli koira ja ihmi­nen voivat olla kumpikin iloisia, mut­ta vain ihmi­nen tietää ole­vansa iloinen ja toden­näköis­es­ti tietää myös syyn iloon­sa. Tämä tuo ratkai­se­van eron koke­mus­maail­maan — niin ratkai­se­van, että sama­nar­voisu­ud­es­ta ei voi puhua. 

  Eläin ei ole siis min­ulle tasa-arvoinen olio eikä tule koskaan ole­maan, vaik­ka luk­isin sata eläin­ten puoles­ta julis­tavaa oikeusfilosofista teosta.. Tiedän kyl­lä, että on saatu viit­teitä, että isoil­la ihmis­apinoil­la olisi jonkin­lainen alkeelli­nen min­u­us ja väärinkäsi­tys­ten vält­tämisek­si korostan, että minus­ta kaikki­nainen eläin­ten kaltoinko­htelu on ehdot­toman väärin.

 55. Hei

  Jus­si Halla-aholle:

  Taidan olla samaa mieltä kuin sinä. Otin ain­oas­taan esille kysymyk­sen asei­den kieltämis­es­tä, kos­ka sitä voidaan minus­ta perustel­la use­al­la perustel­lul­la syyl­lä. Minus­ta ne syyt eivät ole riit­täviä, eivät myöskään alko­holin suhteen.

  Uskon itse lujasti siihen, että suurin osa ihmi­sistä osaa elää elämän­sä hänelle sopi­val­la taval­la häir­it­semät­tä merkit­tävästi muiden elämää, joten asioiden kieltämiseen ei tosi­aan pidä lähteä hep­poisin perustein. Päte­viä perustelu­ja eivät mielestäni ole mm. ylimedikalisoituneet käsi­tyk­set ns. ter­veel­li­sistä elintavoista. 

  B.J:lle

  Kysymyk­sesi on minus­takin aiheelli­nen, eikä min­ul­la tai kenel­läkään ole antaa siihen pätevää vas­taus­ta, kos­ka kult­tuuri määrit­tyy jokaisen kohdal­la him­pun ver­ran eri taval­la, eikä joku komitea ainakaan sitä voi ratkaista. Kult­tuuri myös muut­tuu jatku­vasti, nyky­isin nopeammin.

  Pere­hdyin joskus nuore­na cannabiskysymyk­seen ja voisin sanoa oikeas­t­aan vain, että ko. lievää huumet­ta on käytet­ty tääl­lä kai about 100 vuot­ta, laa­jem­min about 40 vuot­ta. Sitä kuitenkin pide­tään edelleen val­taväestön kesku­udessa ja mikä merkit­tävää lais­sa tuomit­ta­vana, mitä ampumi­nen ei ole kum­mankaan osalta, vaikkei se tarkem­min ajatel­tuna olekaan merkit­tävästi van­hempi har­ras­tus, _oleellisesti tärkeämpi_ kuitenkin varsinkin vielä maatalousajoilla.

  Eli­nalle huo­maut­taisin, että sä et nyt puhu val­oku­vauk­sen har­ras­ta­jista, vaan ihmi­sistä, jot­ka omis­ta­vat kam­er­an, kos­ka ihmisen pitää han­kkia kuvia kissan­ris­ti­jäi­sistä. Puhut eri asi­as­ta kuin muut.

  Har­ras­tan itse vielä jonkun ver­ran val­oku­vaus­ta ja juuri sen takia mä en edes ota kam­er­aa mukaan kissan­ris­ti­jäisi­in, kos­ka halu­an olla läs­nä tilanteessa, en kam­er­an takana pohti­mas­sa val­o­tuk­sia yms.

  Eläimistä vielä 😉

  Tässäkin aiheessa kan­nat­taisi pere­htyä uudem­paan tutkimuk­seen. Mon­et eläin­la­jit tun­nista­vat ja sure­vat kuole­maa todis­te­tusti ja mm. kehit­tyneim­mil­lä kädel­lisil­lä (muil­lakin kuin ihmisil­lä) on selkeä min­u­us-käsite. Moni tutk­i­ja on sitä mieltä, että ihmisen erot­taa eläimistä ain­oas­taan kehit­tynyt kieli ja kasautu­va kult­tuuri. Monil­la eläin­la­jeil­lakin on eri heimo­jen välisiä kult­tuuriero­ja käytök­sessä ja työkalu­jen käytössä. Sic! Työkalujen.

  Mukavaa viikon­lop­pua kaikille siitä riip­pumat­ta mitä sat­utte harrastamaan !

 56. Osmo says:

  “Ampumara­to­jen puoles­ta” esit­tää van­han “Uhri mak­saa” peri­aat­teen; ettei ampumau­rheilun hait­to­jen ehkäisy kuu­lukaan ampu­jille vaan haitas­ta kär­siville, joi­ta hän kut­suu tässä kaupungiksi.”

  En tien­nyt tuo­ta tekeväni, olen kai jotenkin siis jäl­keen­jäänyt kun ei ymmärtämyk­seni riitä siihen mitä riv­ien väli­in kir­joi­tan. 😉 No tosis­saan, mitä sanoin tuos­sa on se ettei kaupunki/valtio ollut valmis kom­pen­soimaan uhrauk­sia joi­ta radal­la olisi tarvit­tu sen viimeis­inä vuosi­na. Ei kukaan ilmaisek­si mitään raken­na jos toinen tulee huomen­na ja ottaa kaiken hal­tu­un­sa ilman korvausta.

  Osmo says:

  “Ei tietenkään pitäisi arvioi­da jotakin näköko­htaa sen puoles­ta esitet­ty­jen argu­ment­tien huo­nouden perus­teel­la, mut­ta min­ua ei kyl­lä saa vaku­ute­tuk­si siitä, että varsin kallista (vai­h­toe­htoiskus­tan­nus­mielessä) kaupunki­maa­ta pitää uhra­ta met­sästyk­sen har­joit­telu­un Helsingis­sä, kos­ka muuten­hirvikan­ta laa­je­nee holtittomasti.”

  Ensim­mäi­nen lauseke piikit­telee taas ja se ei ole kivaa. Kol­mannes­ta olen samaa mieltä ja Viik­istä tulee hieno paik­ka asua.

  Osmo says:

  “Minus­ta ampumau­rheilus­sa ei ole mitään pahaa. Se ei ole urheilua liikun­tamielessä, vaan on ver­rat­tavis­sa shakki­in tai vaikka­pa bil­jardi­in. Kyse on myös siitä, mitä kaikkea verovaroin pitää tukea.Joku ver­tasi ampumau­rheilua har­ras­tuk­se­na val­oku­vauk­seen, jota minä har­ras­tan. Ver­taus on hyvin osu­va. Niitä voitaisi­in myös tukea samo­jen peri­aat­tei­den mukaan. Min­un ei tulisi mieleenikään vaa­tia, että joku toinen mak­saisi min­ulle siitä, että har­ras­tan val­oku­vaus­ta. En ymmär­rä, mik­si min­un pitää mak­saa jonkun toisen ampuma­har­ras­tuk­ses­ta. Liikun­nan tukemisen ymmär­rän, kos­ka se on osa kansan­ter­veystyötä, mut­ta val­oku­vaus tai ampumi­nen eivät sitä ole.”

  Hyvä ettet pidä ampumista pahana, kos­ka sitä se ei sinäl­lään ole. Ver­taus val­oku­vauk­seen ontuu kos­ka val­oku­vaus ei ole mil­lään mit­takaaval­la urheilua. Jos ampumi­nen olisi mah­dol­lista kuten val­oku­vaami­nen… No, laki liikun­ta­paikoista kos­kee ammuntaa, mut­tei valokuvaamista.

  Eli­na Says:

  “Keskeinen seik­ka oli nyt kuitenkin meteli. Kenel­läkään ei ole oikeut­ta kohtu­ut­tomasti häir­itä toisia vain sen takia, että se sat­tuu ole­maan itses­tä hauskaa. Ampumis­es­ta läh­tee todel­la kova ja epämiel­lyt­tävä ääni. Äänen volyymista ker­too se, että ampu­jat itse suo­jau­tu­vat kuulo­vau­ri­oil­ta kuulosuojaimin.”

  Melu jon­ka yleisö kuulee on PALJON norme­ja pienem­pää, mut­ta se mieliku­va… Liiken­teen melu on paljon suurem­paa asu­tu­il­la alueilla.

  Eli­na says:

  “Kukaan ei kom­men­toin­ut, kun ehdotin jou­si­ammuntaa kiväärien ja pis­toolien tilalle. Eikö jou­si­ammunnas­sa ole kaik­ki samat ele­men­tit pait­si ääni?”

  Jotkut ovat jo vas­tan­neet, min­ul­ta oheinen kom­men­ti ei lohkaise kuin hymähdyk­sen. Ei kan­na­ta selittää…

  Eli­na says:

  “Tun­nen joitakui­ta met­sästäjiä maaseudul­ta… eivät he ole eläessään har­joitelleet mis­sään ampumararadoil­la eli aika kaukaa haet­tu oikeu­tus Helsin­gin ampumaradalle tämä pointti.”

  Täysin tuules­ta tem­mat­tu väite. Väit­täisin. Jos, tot­ta niin täysin edesvas­tu­u­ton­ta toimintaa!

  TTK Says:

  “Ampu­jat kiv­en sisään

  Olisiko täysimit­taisen kivääri­radan rak­en­t­a­mi­nen kallion sisään mah­do­ton­ta, esimerkik­si jonkin parkkilu­olan tai metroase­man kyl­keen siten että taulut oli­si­vat kallioon porat­tu­jen esimerkik­si noin 0,5 — 0,7 metriä halka­isi­jal­taan ole­vien tun­nelien päässä (pitu­us vaik­ka täy­det 300 metriä)? Tämä ratkaisu pois­taisi meluhai­tat ja maan saas­tu­misongel­mat kun kaik­ki lyi­jy olisi kerät­tävis­sä ja kier­rätet­tävis­sä ja rata voisi olla ympärivuo­tises­sa käytössä.”

  Täysin mah­dol­lista, mut­ta kallista! Luoti tarvit­see tilaa myös pysty­su­un­nas­sa! Olemme mm. laskeskelleet voisiko Pönt­tovuoren van­haa junatun­nelia käyt­tää pitkän matkan tarkku­usam­muntaan. Tulos oli että korkeus lop­puu kesken.

  Eli­na Says:

  “Jeb, jeb on väärässä.

  Kult­tuurin har­ras­tamisen ja ter­vey­den välil­lä on voimakas posi­ti­ivi­nen yhteys..

  Lisäti­eto­ja vaikka­pa Jyväskylän yliopis­ton ter­vey­den edis­tämisen yksiköstä pro­fes­sori Lasse Kannakselta.”

  Kuten myös ammunnan­har­ras­tamisen ja met­sästyk­sen, löy­dän siitäkin tutkimuk­sen tarvittaessa. 😉

  Jus­si Says: 

  “Sanan ’suvait­se­ma­ton’ liit­täisin ennem­min kaikki­in niihin, jot­ka perustel­e­vat tap­pamistä sil­lä, että jotkin yksilöt kuu­lu­vat eri eläin­la­ji­in kuin itse.”

  Et siis ymmär­rä sanan tarkoi­tus­ta. Pitää kyl­lä paikkansa että esim Pudasjärvel­lä on kotkia vas­taan esi­in­tynyt suvaitsemattomuutta. 🙁

  Jus­si says:

  “Min­un moraal­in­ta­ju­u­ni ei mah­du se, miten voi samaan aikaan kun­nioit­taa sekä tap­paa eläim­iä. Kukaan met­sästäjä ei ole onnis­tunut selit­tämään tätä ris­tiri­itaa minulle.”

  Entä eläin­lääkäri?

  Jus­si says:

  “Ja kyl­lä, mielestäni eläimet ovat sama­nar­voisia ihmis­ten kanssa. En näe mitään sel­l­aista oleel­lista eroa eläin­ten ja ihmis­ten (ihmi­nenkin on eläin!) välil­lä, joka oikeut­taisi arvot­ta­maan eläimet jotenkin alem­mak­si ihmisiä. En tosin vaa­di mitään älyt­tömyyk­siä kuten äänioikeut­ta eläimille.”

  Tästä voitaisi­in kiis­tel­lä maail­man tap­pi­in ja silti pitäisit omat mielip­i­teesi. Ei eläin ole sama­nar­voinen! Jos pidät koiraa sama­nar­voise­na, se ottaa val­lan ja sit­ten sin­un on huono elää, kos­ka koira ei ymmär­rä kon­sep­tia hyvä/paha. Se toimii oman­hyvän perus­teel­la: jostain palk­i­taan ja tois­es­ta ran­gais­taan! Ei koiral­la, eikä muil­lakaan eläimil­lä ole omaatun­toa. Hyvin har­vat eläimet esim tun­nista­vat oman kuvansa peilistä. Jos eläimet oli­si­vat tasa-arvoisia, pitäisi niiden tuot­taa muutenkin kuin roukapöydässä.

  Jus­si says:

  “Kyl­lä, luon­to hoitaa kan­to­jen tas­apain­o­tuk­sen. Mihin siis ihmistä tarvi­taan? Itse asi­as­sa ihmi­nen on kaikessa viisaudessaan aikamoinen häir­iötek­i­jä luon­nos­sa. Eipä ne tau­dit kivo­ja ole, mut­ta ei ihmiskan­to­jakaan kar­si­ta, vaik­ka levit­täi­sivätkin jotain tar­tun­tatau­tia. Mut­ta ker­ropa mil­lä taval­la met­sästys on eet­tis­es­ti kestävää.”

  Mik­si eläimien pitäisi kär­siä kauhea kuole­ma kapise­na? Mik­sei kan­to­ja saa­da pitää met­sästyk­sel­lä aisois­sa. Kat­so vaan mitä tulee tapah­tu­maan City-kanien kanssa, jos pop­u­laa­tio­ta ei ihmis­toimin rajoite­ta. Ja ihmi­nen ON se suurin peto, kieltämät­tä näin on. Ihmisen pitäisi kuitenkin elää sym­bioosis­sa luon­non ja ympäristön kanssa, kos­ka muuten tämä maa­pal­lo muut­tuu elinkelvot­tomak­si. Met­sästys­tä on har­rastet­tu aiko­jen alus­ta, eikä sil­loin tul­lut hul­lun­lehmän taute­ja, kuten nykyisen tehomaat­alouden aikana. Sinäkin syöt ja juot, joten jostais ruuan on tul­ta­va ja jos se tulee suo­raan luon­nos­ta on se eet­tisetikin kestäväm­pää kuin myrky­il­lä, antibiot­teil­la ja “keinore­huil­la” kas­vanut ruoka.

  Jus­si says:

  “Laa­jamit­tainen met­sienvil­je­ly ja autoilu ovat jo ekol­o­gis­es­ti aikamoisia ongelmia. Sopii kysyä mihin lop­ul­ta tarvit­semme äärim­milleen vietyä met­sienvil­je­lyä ja 120 km/h:n moot­toriteitä. Itse asi­as­sa ihmi­nen on suurin liiken­neon­net­to­muuk­sien aiheut­ta­ja, mut­ta ei kukaan ehdo­ta ihmis­ten ampumista onnet­to­muuk­sien vähen­tämisek­si. Vas­taus kysymyk­seesi on hirvi­aito­jen rak­en­t­a­mi­nen, autoilun ja met­sienvil­je­lyn vähen­tämi­nen, nopeusra­joi­tusten laskem­i­nen, asen­tei­den muut­ta­mi­nen jne.”

  Tot­ta, palataan takaisin luon­taistalouteen. Aini­in, ei voi­da kos­ka siihen maa­pal­lol­la on ainakin 2 ker­taa liikaa sui­ta ruokit­ta­vana. Ter­ve­tu­loa maailmaan!

  Jus­si Hal­la-aho Says: 

  “Miel­tymyk­set ovat aina sub­jek­ti­ivisia, eikä niitä kan­na­ta yrit­tää ratio­nal­isoi­da, mut­ta vielä hölmöm­pää on patol­o­gisoi­da tois­t­en miel­tymyk­set vain sik­si, ettei itse jaa niitä.
  Pakkoko on ylipäätään har­ras­taa mitään, mikä voi häir­itä ketään, kun aina voi vai­h­taa har­ras­tuk­se­na kotona tapah­tu­vaan pasianssinpeluuseen?
  Tääl­lä puhutaan taas vai­h­teek­si ammunnan­har­ras­ta­jien “todel­li­sista” vaikut­timista (kikke­lin­jatke, val­lan­tunne jne.). Yhtä järkevää olisi pohtia val­oku­vauk­sen har­ras­ta­jien “todel­lisia” vaikut­timia. Ehkä he ovat kaik­ki piilop­er­vo­ja, jot­ka OIKEASTI halu­aisi­vat ottaa lap­si­pornoku­via. Kam­er­a­han sovel­tuu myös siihen.”

  Osu ja uppos! 🙂

  Janne says:

  “En enää ihmettele mik­si osa teistä kokee val­oku­vauk­sen har­ras­teena turhana, jos käsi­tys siitä mitä val­oku­vaus on sisäl­tyy edel­lä kirjoitettuun.”

  Kuten niin moni kokee kaiken aseisi­in liit­tyvän harrastuksen!

  Tiedemies Says:

  “Hal­la-aho on minus­ta ihan oike­as­sa. Ampumi­nen on har­ras­tus siinä mis­sä mikä tahansa muukin. Sitä voi ver­ra­ta vaik­ka moot­to­ri­urheilu­un. Kum­mas­takin syn­tyy melua ja se on “turhaa”, vie tilaa jne.

  Mut­ta on niitä paljon muitakin turhia ja kalli­ita har­ras­tuk­sia: teat­ter­it, oop­per­at, jne. Emme me kuitenkaan näitä kri­ti­soi kovaan ääneen, harvem­min edes näkee vaa­dit­ta­van niiden har­ras­ta­jien mak­sa­van käypää hin­taa omas­ta harrastuksestaan.

  Joskus — ei nykyään ehkä — on kuitenkin ollut sel­l­ainen aika, jos­sa ampuma­har­ras­tuk­sel­la on ollut tai ainakin koet­tu ole­van myös merkit­täviä posi­ti­ivisia ulkois­vaiku­tuk­sia. Ns. korkeakult­tuuril­la sel­l­aisia ei tai­da pahem­min olla.”

  Joku irvileu­ka las­ki Oop­per­an rak­en­tamisen jäl­keen että samal­la rahal­la kaik­ki oop­peras­sa käviät olisi lennätet­ty La Scalaan Milanoon mon­en vuo­den ajan viikottain.

  Joudun sen ver­ran puo­lus­ta­maan korkeakult­tuuria että sil­lä on ollut suuri osu­us Suomen tais­tel­lessa sor­to­val­taa vastaan. 

  Toki lop­pu­jen lopuk­si oikeus kas­vaa aseen pii­pus­sa, joka muu­ta väit­tää ei ole ihan kiin­ni todel­lisu­udessa. Ei taitaisi olla mitään muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta pitää järjestys­tä yllä kun esim ydin­talvi iskisi päälle. Sil­loin on poli­itikko­jen puheet puhut­tu ja toisen­laiset keinot astu­vat näyt­tämölle. Val­tio­han yrit­tää nyt kovasti monop­o­lisoi­da tuo­ta val­taa itselleen. Kuin­ka moni teistä jot­ka tuo­ta aseet­to­muut­ta ihan­noit­ta halu­aisi todel­la asua aseet­tomis­sa valtioissa?

  Osmo, anteek­si tämä pitkä kir­joit­telu ja lainaami­nen. Ja kiitos siitä että et tuomitse meitä ase­har­ras­ta­jia suo­ral­ta kädeltä.

  Miten äänestät jos hal­li­tus tuo eduskun­taan nyky­istä aselu­pakäytän­töä tiukem­man mallin ja tiukem­man ase­lain, jota ollaan tekemässä AAHYn Mika Lehtosen mukaan?

  Har­ri Skaffari

  PS Jos joku on sitä mieltä ettei lakia olla tiuken­ta­mas­sa niin mik­si uusi laki tarvi­taan? Ei ainakaan sik­si että lakia löysennettäisiin!

 57. Juho,

  Mik­si­hän se kieli on juuri ihmisil­lä kehit­tynyt ja kult­tuuri kasautunut eikä sam­makoil­la tai kastemadoil­la? Mis­sä viipyy kastem­ato­jen ensim­mäi­nen kult­tuuri­julka­isu? Onhan sitä aikaa ollut kastemadoil­la siinä mis­sä ihmisil­läkin ja itse asi­as­sa muu­ta­ma miljoona vuot­ta enemmänkin. 

  Olisiko ihmi­nen ihan lähtöko­hdil­taan pikkasen eri­lainen? Täl­lainen rajo­ja rikko­va aja­tus pakostakin hiipii mieleen. 

  Kyl­lä minä siis tiedän, että kehit­tyneil­lä kädel­lisil­lä on saatu viit­teitä jonkin­lais­es­ta min­u­u­den ole­mas­saolosta. Ihail­e­vat itseään peilistä ym. On kuitenkin taa­tusti liioit­telua sanoa “selkeä min­u­us”, jos ver­tailuko­htana pide­tään ihmisen min­u­u­den koke­mus­ta. Ihmi­nen ymmärtää ase­mansa kosmok­ses­sa tai siis yrit­tää ymmärtää. Hyvin kaukana ihmisen ontol­o­gis­ten kysymys­ten aset­telus­ta on apinan taju siitä, peilis­sä ole­va ruma kaveri on jotenkin epämääräis­es­ti “minä”.

  Tuos­ta rumuud­es­ta tulikin mieleeni vielä se, että ihmi­nen on ain­oa olen­to, joka kokee esteet­tisiä arvo­ja. Eli tutkimus­ta pöytään nyt sit­ten, jos min­ut aikoo käännyttää. 

  Kehit­tyneet kädel­liset ovat sitä pait­si pis­ara mer­essä fau­nan joukos­sa. Jus­si kir­joit­ti eläimistä..

 58. Jus­si ja Eli­na: Kun puhutaan eläin­ten hyväk­sikäytöstä (esim. ruokana) tai sen eet­tisyy­destä ja oikeu­tuk­ses­ta, on oikeas­t­aan aivan yhden­tekevää, miten eläin tiedostaa (tai on tiedosta­mat­ta) itsen­sä. Ihmi­nen on ham­pais­ton­sa ja ruuan­su­latuk­sen­sa perus­teel­la sekar­avin­non syöjä, siis myös lihan­syöjä. Ihmisen elim­istö on raken­net­tu käyt­tämään sekä kasvi- että eläinravintoa.

  Tämän tosi­asian val­os­sa pidän erikoise­na sitä aja­tus­ta, että lihan­syön­nis­sä olisi eet­tis­es­ti jotain kyseenalaista. Kos­ka lihaa ei saa­da tap­pa­mat­ta eläim­iä, myöskään eläin­ten tap­pamises­sa (ruuak­si) ei voi olla mitään kyseenalaista, oli ruuak­si joutu­va eläin asi­as­ta mitä mieltä hyvänsä.

  Toki ihmi­nen voi kieltäy­tyä liharu­uas­ta, mut­ta tämä ei vähen­nä hänen lihan­syöjyyt­tään biol­o­gise­na olen­tona. Vas­taavasti ihmi­nen voi kieltäy­tyä kasvi­ravin­nos­ta, mut­ta tämäkään ei vähen­nä hänen kasvis­syöjyyt­tään biol­o­gise­na olentona.

  Kissa on lihan­syöjä, kos­ka se ei pysty hyö­dyn­tämään kasvi­rav­in­toa. Lehmä on kasvis­syöjä, kos­ka se ei pysty hyö­dyn­tämään eläin­rav­in­toa. Ihmi­nen ja karhu ovat molem­pia. Jos se, että ihmi­nen selviy­tyy pelkäl­lä kasvi­ravin­nol­la, tekee lihan­syön­nistä tuomit­tavaa, voidaan kai tuomi­ta myös karhu, joka niinikään selviy­ty­isi pelkil­lä kasviksillakin.

 59. Eli­na Says:
  28. eloku­u­ta 2008 kel­lo 12.15

  Mä oon tästä täs­mälleen samaa mieltä. Päteekö sun mielestä sama jut­tu muuten ihmisi­in joil­la on kuvaile­masi kaltainen tietoisuus?

 60. Eli­nalle: Se että kult­tuurin har­ras­t­a­mi­nen ja ter­vey­den välil­lä on kor­rel­laa­tio ei vielä tarkoi­ta sitä, että kult­tuurin har­ras­t­a­mi­nen aiheut­taa terveyttä.

 61. Fanaat­tis­es­ti eläin­ten oikeuk­sia puo­lus­tavien teesit ovat täyn­nä ristiriitoja. 

  Jos eläin ja ihmi­nen ovat tismall­een tasa-arvoisia, niin mik­si vain eläimel­lä on oikeus tap­paa syödäk­seen? Onko se tasa-arvoa? Kai myös eläim­iltä on oikeus vaa­tia jonkin­laista moraalia, jos he ovat tietoisu­udeltaan, tajunnal­taan ja tunne-elämältään ihmisen veroisia olioita. 

  Karhul­la on oikeus puo­lus­taa itseään, sanoo Jus­si. Mut­ta onko karhul­la oikeus tap­paa via­ton mustikkamet­sässä tal­lus­tel­e­va muori vain sil­lä perus­teel­la, että koki poikasen­sa ole­van uhat­tuna. Ja eikö sit­ten ihmisel­lä ole oikeus puo­lus­taa itseään kaikil­la niil­lä keinoil­la, jot­ka ihmiselle ovat omi­naisia, esim. asein?

  Hal­la-ahon kanssa en kyl­lä voi olla ihan samaa mieltä tietoisu­u­den merk­i­tyk­ses­tä. Mikäli tietäisin pikku pos­sulin koke­van eksis­ten­ti­aal­ista tuskaa karsi­nas­saan miet­tiessään tule­vaisu­ut­taan, suku­lais­ten kohtaloa ja peläten naa­purin Nasul­ta kuul­tua karmi­vaa huhua joukko­teuras­tuk­sista, niin olisin luul­tavasti kasvissyöjä. 

  Mut­ta kun en tiedä enkä edes usko.

 62. Art­turi,

  Ei päde!

  Vam­maisel­la ihmisel­lä on syn­tymästään asti ihmisoikeudet, jot­ka ylit­tävät eläin­ten oikeudet. Tämä siinäkin tapauk­ses­sa, että vam­maisen ihmisen kog­ni­ti­iviset kyvyt eivät yltäisi sim­panssin tasolle. 

  Mik­sikö?

  Sik­si, että hän on ihminen.

 63. Hal­la-ahon päät­te­ly lihan­syön­nin suh­teen on omituinen.

  Esimerkik­si mon­en­lainen sukupuo­li­nen pidäkkeit­tömyys, joka lais­sa ja keskiver­tokansalaisen mielessä on tuomit­tavaa, olisi tuol­la perus­teel­la luon­nol­lista ja sik­si ei arvosteltavis­sa. Eivät­pä karhutkaan paljoa lupaa kysele!

 64. Tatu, olet oike­as­sa sukupuo­likäyt­täy­tymisen suhteen! 

  Kaikkein omi­tu­is­in­ta juuri tämänkin näkökul­man takia on vaa­timus ihmisoikeuk­sien laa­jen­tamis­es­ta eläimi­in. Minus­ta huo­mat­tavasti omi­tuisem­paa kuin Hal­la-ahon päättely. 

  Kyl­lä oikeudet ja velvol­lisu­udet kulke­vat käsi kädessä. Sen oppii jo kun­non kotikas­vatuk­sen myötä viimeistään alak­oul­u­laise­na. Niin kauan kuin eläimille ei voi sälyt­tää käytök­ses­tään mitään sank­tioi­ta, ei voi olla kovin paljon oikeuksiakaan. 

  Kyl­lähän niitä sitä pait­si nyt jo on. Kyl­lä koiran potkimis­es­ta saa sakkoja. 

  Ehkäpä tämä rot­tweil­er, joka hyökkäsi pari päivää sit­ten naisen kimp­pu­un Parikkalas­sa pitäisi lait­taa vanki­laan vai olisiko yhdyskun­ta­palvelu parem­pi vaihtoehto. 

  Otet­ti­in vain kylmästi nir­ri pois koiralta..

 65. Eli­na sanoi:

  “Ensin­näkin on nyt hölmöä niput­taa kaik­ki eläimet tuol­la tavoin yhteen. Tuskin sinäkään olet sitä mieltä, että kär­päsel­lä ja sim­panssil­la on saman­lainen koke­mus­maail­ma ja samat kyvyt?”

  Tietenkin eri lajien kog­ni­ti­ivis­ten kyky­jen välil­lä on keskimäärin ero­ja, mut­ta niin on myös ihmis­ten välil­lä ja tämä sisäi­nen vai­htelu taitaa olla suurem­paa kuin ryh­mien väli­nen vaihtelu.

  “Jotkut eläimet koke­vat tietysti kipua (kalat ja hyön­teiset esim. kai eivät) ja jotkut tun­neti­lat vaikut­ta­vat samankaltaisia ainakin ulospäin nähtynä. Koira on iloinen, se pelkää jne.”

  Kalo­jen on osoitet­tu tun­te­van kipua ja jo perusk­oulus­sa biolo­gian tun­nil­la opete­taan, miten kastemadotkin oppi­vat vält­tämään sähköisku­ja. Kivun kokemis­es­ta lie­nee hyö­tyä myös hyön­teisille. Jos emme voi olla var­mo­ja, niin sil­loin varovaisu­us­pe­ri­aat­teen sovelt­a­mi­nen lie­nee paikallaan.

  “Koira ei vain tiedos­ta sitä itse eikä pysty analysoimaan tun­tei­tansa suh­teessa mui­hin olio­hin eikä omaan tilanteeseen­sa ja ase­maansa ympäristöön näh­den. Koira ei voi ajatel­la: min­ua niin kovasti pelot­taa huomi­nen eläin­lääkärikäyn­ti…. Jo parivuo­tias lap­si voi.”

  Voiko vas­ta­syn­tynyt vau­va tai kehi­tys­vam­mainen? Jos logi­ikkasi mukaan heikom­pi­en kog­ni­ti­ivis­ten kyky­jen vuok­si koir­ille tai muille eläimille ei ole perustel­tua antaa yksilöar­voa, ei sitä voi myöskään antaa vau­voille tai kehi­tys­vam­maisille. Mik­si siis kog­ni­ti­ivis­ten kyky­jen taso olisi merkit­tävää moraaliselta kannal­ta? Eihän ihmisiäkään arvote­ta hei­dän kog­ni­ti­ivis­ten kyky­jen­sä mukaan.

  “Eläin ei ole siis min­ulle tasa-arvoinen olio eikä tule koskaan ole­maan, vaik­ka luk­isin sata eläin­ten puoles­ta julis­tavaa oikeusfilosofista teosta..”

  Kan­nat­taisi kuitenkin harki­ta lukemista, kos­ka mielip­i­teesi perus­tuu puut­teel­liseen infor­maa­tioon ja loogisi­in virheisiin.

  “Tiedän kyl­lä, että on saatu viit­teitä, että isoil­la ihmis­apinoil­la olisi jonkin­lainen alkeelli­nen minuus ”

  Niin mikä sit­ten erot­taakaan ihmis­ap­inat moraalises­sa mielessä ihmi­sistä, kun ihmis­apinoi­hin ei edel­lä esit­tämäsi logi­ik­ka pure?

 66. Hal­la-aho tekee virhep­äätelmän: nimit­täin tosi­a­sioista ei voi johtaa moraal­isia sään­töjä. Vaik­ka ihmi­nen on sekasyöjä, ihmi­nen pär­jää aivan hyvin pelkäl­lä kasvis­ru­ual­lakin. Tästä on todis­teena lukuisia ter­veitä veg­aane­ja. Ihmisel­lä on siis mah­dol­lisu­us vali­ta kasvis- ja sekaru­uan väliltä. Ihmisil­lä (useimil­la) on myös moraali ja näin he voivat tehdä moraalisen valinnan.

 67. Eli­na:

  “Vam­maisel­la ihmisel­lä on syn­tymästään asti ihmisoikeudet, jot­ka ylit­tävät eläin­ten oikeudet. Tämä siinäkin tapauk­ses­sa, että vam­maisen ihmisen kog­ni­ti­iviset kyvyt eivät yltäisi sim­panssin tasolle.

  Mik­sikö?

  Sik­si, että hän on ihminen.”

  Eli­na, tämä on kehäpäätelmä!

 68. Eli­na Says: 

  28. eloku­u­ta 2008 kel­lo 8.19

  ““Kukaan ei kom­men­toin­ut, kun ehdotin jou­si­ammuntaa kiväärien ja pis­toolien tilalle. Eikö jou­si­ammunnas­sa ole kaik­ki samat ele­men­tit pait­si ääni”

  Saman analo­gian mukaan riit­täisi kun olympialai­sis­sa juostaisi­in ain­oas­taan 100m tai joku muu mat­ka. Muuten­han kyseessä ei ole eroa kuin matkassa. 

  Jostain min­ulle käsit­tämät­tömästä syys­tä ampumi­nen har­ras­tuk­se­na sekä met­sästyk­seen liit­tyen herät­tää voimakkaasti pelon­sekaisia tun­tei­ta osas­sa ihmisiä. Kyse ilmeis­es­ti on itselle tun­tem­at­toman asian pelosta. Kuten esim. joku pelkää hiir­iä kun toisille se on mitä mieluisin lem­mik­ki. Ammun­ta har­ras­tuk­se­na on erit­täin vaa­ti­vaa her­mo­jen hallintaa sekä kehon kon­trol­lia. Sitä kaut­ta laji­in liit­tyy myös fyy­sisen kun­non korost­a­mi­nen, kos­ka hyvä kun­toinen pystyy hal­lit­se­maan mie­len­sä ja ruumi­in­sa parem­min. En pysty yllä olev­as­ta argu­men­toin­nista poim­i­maan mil­lään niitä JÄRKISYITÄ mik­si ammuntaa tai met­sästys­tä har­ras­tuk­se­na rajoit­taa tai jopa kieltää. 

  Kut­sunkin epäil­i­jät tutus­tu­maan eri lajei­hin ja muo­dosta­maan oman FAK­TApo­h­jaisen käsi­tyk­sen lajeista.

 69. Ampumara­to­jen puoles­ta kommentoi:

  “Tästä voitaisi­in kiis­tel­lä maail­man tap­pi­in ja silti pitäisit omat mielip­i­teesi. Ei eläin ole sama­nar­voinen! Jos pidät koiraa sama­nar­voise­na, se ottaa val­lan ja sit­ten sin­un on huono elää, kos­ka koira ei ymmär­rä kon­sep­tia hyvä/paha. Se toimii oman­hyvän perus­teel­la: jostain palk­i­taan ja tois­es­ta ran­gais­taan! Ei koiral­la, eikä muil­lakaan eläimil­lä ole omaatuntoa. ”

  Eläimet, pikku­vau­vat ja kehi­tys­vam­maiset eivät ole moraal­isia toim­i­joi­ta, joten niiltä ei voi siten moraal­ista toim­intaa edel­lyt­tääkään. Huo­maathan, että yksilöi­den kas­va­tus ja koulu­tus ei edel­lytä, että näitä yksilöitä täy­ty­isi pitää alempiarvoisina.

  “Hyvin har­vat eläimet esim tun­nista­vat oman kuvansa peilistä. Jos eläimet oli­si­vat tasa-arvoisia, pitäisi niiden tuot­taa muutenkin kuin roukapöydässä.”

  Totesinkin jo Eli­nalle, että logi­ik­ka kog­ni­ti­ivi­sista kykyeroista johtaa siihen, että myöskään pikku­vau­vo­jen ja kehi­tys­vam­mais­ten yksilö­nar­voa ei tarvitse kunnioittaa.

  “Mik­si eläimien pitäisi kär­siä kauhea kuole­ma kapise­na? Mik­sei kan­to­ja saa­da pitää met­sästyk­sel­lä aisois­sa. Kat­so vaan mitä tulee tapah­tu­maan City-kanien kanssa, jos pop­u­laa­tio­ta ei ihmis­toimin rajoiteta.”

  Kyl­lähän me voimme aut­taa eläim­iä lopet­ta­mal­la ne, jos ne kär­sivät ja kuol­e­vat koh­ta joka tapauk­ses­sa, mut­ta en ymmär­rä mik­si ter­veitä eläim­iä, joil­la on intres­si elää, pitäisi tap­paa. Min­ulle city-kan­it ovat tuot­ta­neet paljon henkilöko­htaista iloa. Istu­tusten tuhou­tu­mi­nen on aika mitätön ja omi­tu­inen syy lah­da­ta nämä eläimet; siis pelkän esteet­tisen syyn takia.

  “Met­sästys­tä on har­rastet­tu aiko­jen alus­ta, eikä sil­loin tul­lut hul­lun­lehmän taute­ja, kuten nykyisen tehomaat­alouden aikana. Sinäkin syöt ja juot, joten jostais ruuan on tul­ta­va ja jos se tulee suo­raan luon­nos­ta on se eet­tisetikin kestäväm­pää kuin myrky­il­lä, antibiot­teil­la ja “keinore­huil­la” kas­vanut ruoka.”

  Voin vali­ta syöväni pelkästään kasvis­ruokaa. Ei ole tarvet­ta syödä sen enem­pää met­sästet­tyä kuin teho­tuotet­tua lihaakaan. Kasvis­syön­ti on sekä ekol­o­gista että eettistä.

  “Tot­ta, palataan takaisin luon­taistalouteen. Aini­in, ei voi­da kos­ka siihen maa­pal­lol­la on ainakin 2 ker­taa liikaa sui­ta ruokit­ta­vana. Ter­ve­tu­loa maailmaan!”

  Täl­lä het­kel­lä kulu­tamme moninker­tais­es­ti maa­pal­lon resursse­ja siihen näh­den mitä niitä uusi­u­tuu. Joudumme luop­umaan monista resurssisyöpöistä keksin­nöistä, jos halu­amme pelas­taa tämän pal­lon. On kiis­ta­ton fak­ta, että muut­ta­mal­la ruokailu­tot­tumuk­si­amme kasvipain­ot­teisem­mak­si, säästäisimme paljon resursse­ja. Ei ole mitään järkeä kier­rät­tää kasvipro­tei­ine­ja teho­tuotan­toeläin­ten kaut­ta, kun saamme tästä vain mur­to-osan takaisin eläin­pro­tei­in­i­na. Voisimme hyö­dyn­tää kasvipro­tei­init suo­raankin. Met­sästys­tä ei voi pitää laa­jamit­taise­na ekol­o­gise­na ratkaisuna lihan kysyn­nän tyy­dyt­tämisek­si, sil­lä aika nopeasti eläimet lop­puisi­vat metsistä.

 70. Niin on kehäpäätelmä, olen siitä tietoinen… 

  Palaludu­taan vain sel­l­aisi­in kysymyk­si­in, joi­ta ei enää pysty perustele­maan sen enem­pää kuin jumalan ole­mas­saoloa tai olemattomuutta. 

  Ihmi­nen on ihmi­nen ja vain biol­o­gis­es­ti eläi­men kaltainen, ei muuten.

 71. Mika,

  Erip­i­tu­i­sis­sa juok­sumatkois­sa vaa­di­taan ihan eri­tyyp­pisiä fyy­sisiä omi­naisuuk­sia. Tietysti on matko­ja, jois­sa ollaan aika lähel­lä kyl­lä, kuten vaikka­pa 100 ja 200 metriä… 

  Ajat­telin, että jou­si­ammunnas­sa voi har­joit­taa samo­ja taito­ja kuin pis­tooli- ja kivääri­ammunnas­sakin eli tarkku­ut­ta ja keskit­tymistä. Jou­si­ammun­ta on liik­er­adal­taan kyl­lä vähän vaa­ti­vampi käsit­tääk­seni. En ole kokeillut. 

  Min­ul­la ei ole mitään pelkotilo­ja ammunnan suh­teen enkä esimerkik­si vas­tus­ta met­sästys­tä enkä ampuma­har­ras­tus­takaan. Ihan tämän melu­aspek­tin takia otin jou­si­ammunnan esi­in. Mut­ta se väline on siis ehdot­toman tärkeä. Ei var­maan rat­sas­ta­jatyt­tökään vai­h­taisi hevos­ta lehmään, vah­va sek­suaa­li­nen vir­i­tys on siinäkin.

 72. Eli­na kommentoi:

  “Jos eläin ja ihmi­nen ovat tismall­een tasa-arvoisia, niin mik­si vain eläimel­lä on oikeus tap­paa syödäk­seen? Onko se tasa-arvoa? Kai myös eläim­iltä on oikeus vaa­tia jonkin­laista moraalia, jos he ovat tietoisu­udeltaan, tajunnal­taan ja tunne-elämältään ihmisen veroisia olioita.”

  Eläimil­lä, pikku­vau­voil­la eikä kehi­tys­vam­maisil­la ole kykyä pohtia oikeaa ja väärää. Ne eivät siten ole moraal­isia toim­i­joi­ta eikä niiltä voi edel­lyt­tää vastuunottoa.

  “Mut­ta onko karhul­la oikeus tap­paa via­ton mustikkamet­sässä tal­lus­tel­e­va muori vain sil­lä perus­teel­la, että koki poikasen­sa ole­van uhattuna.”

  Karhu toimii sen infor­maa­tion varas­sa, jon­ka saa käyttöönsä.

  “Ja eikö sit­ten ihmisel­lä ole oikeus puo­lus­taa itseään kaikil­la niil­lä keinoil­la, jot­ka ihmiselle ovat omi­naisia, esim. asein?”

  Jär­ki on pidet­tävä mukana itsepuo­lus­tuk­ses­sakin. Monikaan ei halu­aa sel­l­aista vil­liä länt­tä, jos­sa jokaisel­la on ase ja herkkä liipaisinsormi.

 73. Jus­si ker­too kastem­ato­jen kyvyistä:

  “Kalo­jen on osoitet­tu tun­te­van kipua ja jo perusk­oulus­sa biolo­gian tun­nil­la opete­taan, miten kastemadotkin oppi­vat vält­tämään sähköiskuja”

  Hert­ti­nen sen­tään, mikä kyky­po­ten­ti­aali meil­lä onkaan jalko­jemme alla. Kai se kaipaa­mani kastem­ato­jen ensim­mäi­nen kult­tuuri­julka­isukin koh­ta ilmestyy?

  🙂

  90-luvun puo­lessa välis­sä vielä maa- ja met­säti­eteel­lisessä opetet­ti­in, etteivät kalat tunne kipua.. se kastem­atokin voi väl­tel­lä jostain muus­ta syys­tä sähköä, kuka tietää. Mut­ta jos tästä on jotain uudem­paa dataa, niin en väitä vastaan. 

  Siinä mielessä olet tietysti oike­as­sa, että jos emme ole var­mo­ja, on parem­pi olla tekemät­tä eläimille mitään turhaa sel­l­aista, jos­ta voi olet­taa aiheutu­van kipua. 

  Mik­si vas­ta­syn­tynyt ja kehi­tys­vam­mainen ihmi­nen on eri ase­mas­sa kuin kastem­ato tai koira? Siihen oikeas­t­aan jo itsekin vas­t­a­sit jo hukku­mis­es­imerkissä. Mik­si sinäkin pelas­taisit sieltä vedestä ihmisen etkä myyrää?

  Ei siihen mitään eri­ty­istä logi­ikkaa ole. Sin­ul­lakin on kuitenkin ilmeis­es­ti vah­va intu­iti­ivi­nen tunne ihmisen arvos­ta, joka real­isoi­tu­isi tuos­sa tilanteessa. 

  Vas­ta­syn­tyneessä on tietysti olen­naista poten­ti­aali, siitä tulee ihmi­nen kaikkine kykyi­neen ja tun­tei­neen. Ehkä sit­ten, jos saat lapsen, niin huo­maat, että arvo­stat sitä enem­män kuin kastematoa.

  Kehi­tys­vam­mais­tenkin niput­ta­mi­nen nyt täl­lä taval­la yhteen on raakaa, mut­ta tarkoit­tanet nyt syvästi kehi­tys­vam­maisia. Eipä heil­lä tietysti monis­sa yhteiskun­nis­sa olekaan mitään arvoa. Menee jo vähän vaikean puolelle, myönnän.. 

  Mut­ta ihmis­ar­von nyt kuitenkin lunas­taa mielestäni syn­tymäl­lä ihmisek­si, vaikkakin kuin­ka vajavaisek­si. Syn­tymäl­lä Suomeen koirak­si lunas­taa jo aika paljon oikeuk­sia sil­läkin. Toisin kuin suurim­mas­sa osas­sa maail­maa, tääl­lä on sank­toitu eläi­men pito huonois­sa olo­suhteis­sa ja eläi­men pahoin­pite­ly. Kastemadon pahoin­pite­ly on sal­lit­tua ja varsin suosit­tuakin jär­ven rannalla. 

  Näin ovat joil­lain perustein lain­säätäjät päättäneet…

 74. Jus­si,

  Alkaa pikku hil­jaa nyt risoa puheesi kehi­tys­vam­mai­sista. Tai­dat tosi­aan tietää kastemadoista enemmän. 

  Val­taosa kehi­tys­vam­mai­sista oppii käyt­tämään kieltä hyvin, selviää ark­i­sista askareista ja voi opiskel­la ja työsken­nel­lä suo­ja­tuis­sa olo­suhteis­sa. Mon­et heistä oppi­vat myös luke­maan. Tunne-elämän skaala on saman­lainen kuin älyl­lis­es­ti normaaleilla. 

  Eli jos keskustelu jatkuu, voisitko käyt­tää ter­miä syvästi kehi­tys­vam­mainen, jos ver­taat kehi­tys­vam­maisia ja eläim­iä keskenään. Olisi edes hie­man kun­nioit­tavam­paa niitä kohtaan, joil­la on kehi­tys­vam­maisia ihmisiä lähipiirissään. 

  “Min­ulle city-kan­it ovat tuot­ta­neet paljon henkilöko­htaista iloa.”

  Ei jumankau­ta.. nyt mä en kek­si mitään sanottavaa.

 75. Ampumara­to­jen puoles­ta kommentoi:

  “Kat­so vaan mitä tulee tapah­tu­maan City-kanien kanssa, jos pop­u­laa­tio­ta ei ihmis­toimin rajoiteta.”

  Jus­si says:

  “Kyl­lähän me voimme aut­taa eläim­iä lopet­ta­mal­la ne, jos ne kär­sivät ja kuol­e­vat koh­ta joka tapauk­ses­sa, mut­ta en ymmär­rä mik­si ter­veitä eläim­iä, joil­la on intres­si elää, pitäisi tap­paa. Min­ulle city-kan­it ovat tuot­ta­neet paljon henkilöko­htaista iloa. Istu­tusten tuhou­tu­mi­nen on aika mitätön ja omi­tu­inen syy lah­da­ta nämä eläimet; siis pelkän esteet­tisen syyn takia.”

  Voi, voi, Jus­si! 🙁 Ei ole kyse esteti­ikas­ta kun tau­ti alkaa leviämään.

  Ampumara­to­jen puoles­ta kommentoi:

  “Tot­ta, palataan takaisin luon­taistalouteen. Aini­in, ei voi­da kos­ka siihen maa­pal­lol­la on ainakin 2 ker­taa liikaa sui­ta ruokit­ta­vana. Ter­ve­tu­loa maailmaan!”

  Jus­si says:

  “Täl­lä het­kel­lä kulu­tamme moninker­tais­es­ti maa­pal­lon resursse­ja siihen näh­den mitä niitä uusi­u­tuu. Joudumme luop­umaan monista resurssisyöpöistä keksin­nöistä, jos halu­amme pelas­taa tämän pal­lon. On kiis­ta­ton fak­ta, että muut­ta­mal­la ruokailu­tot­tumuk­si­amme kasvipain­ot­teisem­mak­si, säästäisimme paljon resursse­ja. Ei ole mitään järkeä kier­rät­tää kasvipro­tei­ine­ja teho­tuotan­toeläin­ten kaut­ta, kun saamme tästä vain mur­to-osan takaisin eläin­pro­tei­in­i­na. Voisimme hyö­dyn­tää kasvipro­tei­init suo­raankin. Met­sästys­tä ei voi pitää laa­jamit­taise­na ekol­o­gise­na ratkaisuna lihan kysyn­nän tyy­dyt­tämisek­si, sil­lä aika nopeasti eläimet lop­puisi­vat metsistä.”

  Mitä siis mielestäsi pitäisi tehdä? Kieltää kaik­ki aseet? “Pois­taa” ihmisylimäärä?

  Jus­si says:

  “Jär­ki on pidet­tävä mukana itsepuo­lus­tuk­ses­sakin. Monikaan ei halu­aa sel­l­aista vil­liä länt­tä, jos­sa jokaisel­la on ase ja herkkä liipaisinsormi.”

  Hyvä JUSSI!! Tähän voin yhtyä täysin rin­noin! Saamme siis pitää aseemme, kun­han emme tee Suomes­ta vil­liä länttä! 😉

 76. Ollaanko men­nyt ohi alku­peräisen aiheen? Ja mik­si? Kos­ka yksi keskustelia ilman mitään tieteel­listä perus­taa (ei ain­oatakaan lähdet­tä mainit­tu) paah­taa eläin­suo­jeaat­teen (EVR?) läpi tunke­maa sanomaa. Tun­tu­ma on sama kuin puhuisi kiihk­ousko­vaisen kanssa! Kaikki­in ratio­naal­isi­in ja nyky-yhteiskun­nan hyväksymi­in peri­aat­teisi­in löy­tyy Galileon ajalle tyyp­illi­nen usko­mus, tyyli­in “maa on lät­ty ja kaiken keskipiste”!

  Kukin tulkoon uskol­laan autu­aak­si, mut­ta ei niitä kan­na­ta väk­isin tyrkyttää!

  Yksi kysymys: jos naa­puri­isi muut­taisi delfi­inin kaltainen henkilö eikö pelot­taisi? http://www.telegraph.co.uk/earth/main.jhtml?xml=/earth/2008/01/25/eadolphin125.xml

  Har­ri Skaffari

 77. On men­ty kovin kauas. Halu­an korostaa, että itse ketjun aloit­ta­jana en yhdy argu­ment­tei­hin, joiden mukaan ammunnas­sa sinän­sä olisi jotain tuomit­tavaa. Min­un pääväit­teeni vain on, että suuren meluhai­tan vuok­si se ei sovi tiheästi asu­tu­ille alueille. Ei sovi har­rasteil­mailu eikä golf-pelikään, kos­ka ne vaa­ti­vat kohtu­ut­tomasti kallista kaupunkimaata. 

  Sik­si en ole kan­nat­ta­mas­sa ampumarataa min­nekään Helsin­gin alueelle, kos­ka järkevää aluet­ta ei löy­dy. Jos Van­taal­ta löy­tyy, asia ei kuu­lu min­ulle ja hyväksyn jopa sen, että Helsin­ki osal­lis­tuu seudullisen han­kkeen rahoittamiseen.

  Myös van­taalaisil­la on tässä oikeus arvioi­da asi­aa oma­l­ta kannal­taan. Jos he eivät halua ampumarataa naa­puri­in­sa, ei sitä mielestäni voi sinne mitenkään pakottaa.

 78. Min­ul­la ei ollut muu­ta argu­ment­tia ampu­rataa vas­taan siis kuin melu. 

  Helsin­gin kaupunki­maan käytöstä olen eri mieltä kuin Osmo. Myös helsinkiläisil­lä tulee olla mah­dolisu­us har­ras­taa laje­ja, jot­ka vievät “kallista maa­ta”. Ei ole kestävää kehi­tys­tä, että har­ras­taak­seen jotain on aina autoil­ta­va ties minne kehyskun­tien perukoille. 

  Kyl­lä tääl­lä saa olla ten­niskent­tiä, jalka­pal­lo­kent­tiä, laa­jo­ja, ulkoilu­aluei­ta, koirien saaria, ester­at­sas­tus­ra­to­ja ja ampumaratakin tilansa puolesta. 

  En voi sietää tuo­ta raken­nusvim­maa ja halua pila­ta ympäristö niiltä, jot­ka mak­sa­vat asumis­es­taan kalleim­man päälle valtakunnassa.

 79. Min­ul­lakaan ei ole sinän­sä mitään ampumishar­ras­tus­ta vas­taan, mut­ta met­sästyk­sen tarpeel­lisu­u­teen en voi olla puut­tumat­ta (pahoit­te­lut off-top­icista). Kehotin tutus­tu­maan eläi­noikeusfilosofi­aan, sil­lä aihe on laa­ja ja jos kaikkia argu­ment­te­ja ale­taan tässä käy­dä läpi, niin keskustelus­ta tulee pitkä. Kir­jal­lisu­ud­es­ta löy­tyy paljon tieteel­lisiä viit­teitä niitä kaipaav­ille. EO-filosofi­aa opete­taan yliopis­tois­sa sovelta­van eti­ikan yhtey­dessä eikä kyse ole uskona­sioista vaan logi­ikas­ta, joka yhdis­telee eti­ikkaa ja eläin­tutkimus­ta. Vih­jailu­ja fanaat­tisu­u­den, kiihk­ousko­vais­ten ja EVR:n suun­taan sekä kehäpäätelmien ym. tahal­lista käyt­töä pidän epäasial­lise­na eikä motivoi keskustele­maan. Jos joku halu­aa jatkaa asial­lista keskustelua, niin se onnis­tuu parhait­en asi­aan vihkiy­tyneel­lä foorumilla.

 80. Se mitä siihen melu­un ja häir­it­semiseen tulee; Van­taan kaupun­ki on teet­tänyt alueelta ympäristö­vaiku­tusten arvioin­tiselostuk­sen 2007 jos­sa on mm. mitat­tu alueel­la toimivien työkonei­den melua sekä lentomelua. Tehdy­il­lä maas­tokäyn­neil­lä lentomelu erot­tui selvästi työkonei­den 100dB äänistä. Paikan­päälle ajaa tämän lisäk­si 400–700 raskas­ta ajoneu­voa vuorokaudessa. Paikallis­ten asukkaiden mukaan nyky­istä melua ei ole koet­tu häir­it­seväk­si. Ehkä sik­si että lähim­mät asukkaat on riit­tävän kaukana melun­läh­teestä ja etäisyys­vaimen­nus toimii hyvin met­säis­es­tä maas­tos­ta johtuen.

  http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;135;137;221;1761;6693;51734

  Kun vih­doinkin Viikin meluisa ampumara­ta on saatu lakkautet­tua, niin siel­lähän voi kaikessa rauhas­sa ja hil­jaisu­udessa nyt pyöräil­lä ja naut­tia luon­non rauhasta. 

  Melu on korvien­välis­sä, samoin aivot.

 81. Ampuma­har­ras­tus turhaa???

  Ehkäpä ei kuitenkaan, ei var­maan ole mon­taa paikkaa mis­sä arvon her­ra vihreä tuo­ta kauhea­ta pauket­ta joutuu kuulemaan.

  Luulisi jo vihreillekkin löy­tyvän jotakin muu­ta kauheam­paakin mol­lat­tavaa kun aseet ja ampumaharrastajat.

  Eikös vaik­ka autot tai moot­toripyörät aiheuta hie­man enem­män melua lentokoneista puhu­mat­takaan Van­taal­la kun nuo kar­mai­sev­asti paukku­vat urheiluaseet.

  Lisäk­si hie­man kiin­nos­taisi mis­sä päin Van­taan­joel­la on tuo mainit­se­masi paik­ka jos­sa urheilu­am­muntaa harrastetaan.

  Itse en heti tuo­ta paikkaa kek­si vaik­ka Van­taalainen olenkin.

  Olisiko kyseessä olleet metsästäjät?

  Mikä on vihreil­lä met­sästäjiä ja ammunnan har­ras­ta­jia vas­taan, luulisi tuon kuitenkin ole­van hie­man vähem­män saas­tut­tavaa oheis­vaiku­tuksi­neen uusil­la radoil­la kuin esim noiden ihanien Golf kent­tien aiheut­ta­mat. Puhu­mat­takaan vaaratilanteista. 

  Eikö Suomes­sa ole enään met­siä minne voi men­nä kimp­pakyy­dil­lä naut­ti­maan luon­non rauhas­ta. Voin kyl­lä her­ra Soini­vaar­allekin näyt­tää ihan vaik­ka kar­tas­ta pari tosi rauhal­lista samoilu maas­toa jois­sa itsekkin olen käynyt naut­ti­mas­sa luon­nos­ta. Osaan pääsee ihan jo vaik­ka polkupyöräl­läkin Van­taal­ta tunnissa.

  Saisiko kansane­dus­ta­ji­inkin hie­man selkärankaa hil­jalleen, vai pitääkö vielä nos­taa palkko­ja kansane­dus­ta­jil­la ennen kuin tuo toteutuu.

 82. Pääkaupunkiseudul­la on tilas­to­jen mukaan n. 40–50 tuhat­ta aselu­van halti­jaa. Kaik­ki aselu­van halti­jat eivät käy joka viikon­lop­pu ampumas­sa mut­ta lie­nee tur­val­lista laskea että jokainen käy esim. ker­ran vuo­teen ampumassa. 

  Lähim­mät AVOIMET har­ras­ta­jien radat on nyt Lopel­la, Iit­ta­las­sa, Sipoos­sa, Lahdessa ka = 100 km. (Rajat­ul­la käytän­nöl­lä San­ta­ham­i­na, Lahnus) 

  Voidaan laskea että vuo­den 2008 — 2014 aikana esim. 45 tuhat­ta har­ras­ta­jaa x 100 km x 2 = 90 milj. vuo­tu­ista kilo­me­tria. 90 milj. x 6 vuot­ta = 540 milj. km. Kos­ka esim. Viikin rata piti sulkea niin tästä luke­mas­ta n. 80% on sulkemis­es­ta aiheutunut­ta “ylimääräistä” ajoa. 

  Vaik­ka tämä ei var­mas­tikkaan “Vihrei­den” pal­stal­la aiheuta muu­ta kuin syyt­täviä sormia ym. kiel­te­lyä niin ympäristön kannal­ta paras ratkaisu olisi kuitenkin ollut tehdä vuosi­bud­jet­ti tms. jol­la olisi alet­tu betoniele­mentein kat­ta­maan Viikkia. Tähän men­nessä rata olisi var­maan täysin katoksessa. 

  Jos ajat­telee että uusi rata perustet­taisi­in johonkin kehyskun­taan niin radan perus­tamis kus­tan­nuk­set on edelleen jotain kymme­nen miljoon­aa euroa. Hallinnolli­nen val­i­tus on Suomes­sa käytän­nössä aina var­ma (vaik­ka rat­a­pe­rustet­taisi­in Utsjoelle 50 m maanalle). Edelleen nuo ajok­ilo­metrit väestö­mas­sa vs. rata jää jäljelle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.