Tuottavuusohjelma toimii typerästi

Val­tion tuot­ta­vuus­oh­jel­ma pyr­kii tiu­kas­ti vähen­tä­mään val­tion pal­ve­luk­ses­sa ole­vaa hen­ki­lös­tö­mää­rää. Pää­mää­rä on ymmär­ret­tä­vä. Kun työ­voi­man mää­rä kai­ken kaik­ki­aan pie­ne­nee, tulee val­tion palk­ka­lis­tois­sa ole­vien mää­rän­kin pienentyä. 

Vai­keu­det tule­vat vas­taan käy­tän­nön tasol­la. Kos­ka VM ei pys­ty pane­maan hal­lin­no­na­lo­ja parem­muus­jär­jes­tyk­seen, kaik­kien on vähen­net­tä­vä hen­ki­lös­töään juus­to­höy­län tavoin. Tämä ei voi olla opti­maa­lis­ta bud­je­toin­tia, mut­ta vie­lä höl­möm­pää, että rajoi­tus kos­kee myös täy­sin ulko­puo­li­sel­la rahoi­tuk­sel­la teh­tyä toimintaa.

Kan­san­ter­veys­lai­tos esi­mer­kik­si voi­si myy­dä osaa­mis­taan WHO:lle, sil­lä lää­ke­tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen edel­ly­tyk­sen ovat erin­omai­set Suo­mes­sa, jos­sa mel­kein kaik­ki on tilas­toi­tu ja rekis­te­röi­ty. KTL ei voi ottaa tätä rahaa vas­taan, kos­ka jos se palk­kai­si vaik­ka­pa 50 tut­ki­jaa WHO:n rahoit­ta­maan hank­kee­seen, pitäi­si STM:n vas­taa­vas­ti vähen­tää vir­ka­kun­taa muu­al­ta. Kans­lia­pääl­li­köl­tä ei tule lupaa, ja sekin vien­ti­han­ke jää toteuttamatta. 

Sama kos­kee Sätei­ly­tur­va­kes­kus­ta, jol­la oli­si val­von­tao­saa­mis­ta myy­tä­vä­nä. Osta­jia löy­tyy, kun ydin­voi­ma­loi­ta nousee kuin sie­niä sateel­la. Mut­ta ei voi, kos­ka tuottavuusohjelma…

Näin mitat­tu ”tuot­ta­vuus” muu­ten on kovas­ti nouse­mas­sa pape­ri­teol­li­suu­des­sa, kun puun tuon­ti Venä­jäl­tä uhkaa loppua.

VM:n seli­tys on, ettei ulko­puo­lis­ta rahoi­tus­ta voi erot­taa muus­ta rahoi­tuk­ses­ta, joten rajoi­tus kos­kee ilman eri­va­pauk­sia koko hen­ki­lö­kun­taa. Ilmei­ses­ti siel­lä pelä­tään ilmi­sel­vää kier­to­tie­tä: jos STM tar­vit­see yhtä lisä­hen­ki­löä, se voi ostaa tämän työ­pa­nok­sen Sta­ke­sil­ta. Tämä on kyl­lä estet­tä­vis­sä; sitä pait­si voi­han STM ostaa tämän työ­pa­nok­sen ulko­puo­li­sel­ta kon­sul­til­ta. Sovit­ta­koon, että VM saa oikeu­den tapaus­koh­tai­ses­ti sel­vit­tää, mikä osa ulko­puo­lis­ten rahoit­ta­mas­ta toi­min­nas­ta on aitoa.

(jää­viy­des­tä: olen Sätei­ly­tur­va­kes­kuk­sen neu­vot­te­lu­kun­nan puheenjohtaja) 

23 vastausta artikkeliin “Tuottavuusohjelma toimii typerästi”

 1. Juus­to­höy­lä­mal­li on taa­tus­ti jär­je­tön täs­sä­kin. Parem­min­kin ‘ken­kää kai­kil­le’ — mal­li käyt­töön ja sit­ten mie­tit­täi­siin mitä hyö­tyä yli­pää­tään tuos­ta jou­kos­ta on ja löy­tyy­kö yli­pää­tään yhtään mitään sel­lais­ta mihin noi­ta todel­li­suu­des­sa tar­vit­tai­siin. Vai onko nämä työ­pai­kat ainoas­taan luo­tu sik­si että työ­ky­vyt­tö­mät kepu­lais­ten kaka­rat pys­tyt­täi­siin lop­pusi­joit­ta­maan johon­kin muu­al­le kuin uunin­pan­kol­le, ja muut ovat sit­ten sijoit­ta­neet omat pik­ku val­lan­ku­mouk­sel­li­sen­sa samoi­hin suo­ja­töi­hin kiin­tiöi­hin vedoten. 

  Mikä­li jotain todel­lis­ta tar­vet­ta löy­tyi­si mitä suu­res­ti epäi­len, pitäi­si hen­ki­lös­tö­mää­rä aset­taa samal­le tasol­le kuin esim. Viros­sa. Kaik­ki Sta­ke­sin nol­la­tut­ki­jat oli­si aivan eri­tyi­sen help­po kor­ja­ta esim. yhdel­lä rom­pul­li­sel­la sitä nii­den kaik­keen sopi­vaa stan­dar­di­vi­ti­nää tai jol­lain pup­pu­ge­ne­raat­to­ril­la joka tuot­tai­si mark­si­lais­les­bo­jen, kiin­tiö­ke­pu­lais­ten ja mui­den sta­ke­sin nor­mi­työn­te­ki­jöi­den jär­jet­tö­miä ja kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia pseu­do­tie­teel­li­siä, toki run­sain lai­na- ja sivis­tys­sa­noin höys­tet­ty­jä, lausei­ta ja ajatuksia.

  Mut­ta tie­tys­ti jos joku­to­del­la halua ostaa näil­tä jotain muul­la kuin suo­ma­laisl­ta veron­mak­sa­jil­ta kupa­tuil­la rahoil­la, niin eikun yksi­tyis­te­tään ihmees­sä kaik­ki. Sit­ten­hän nuo voi­si­vat lait­taa palk­ka-asian­sa­kin ker­ral­la kun­toon. Todel­li­nen win — win — case siis!

 2. 😀 😀 😀 Ei voi kuin ääneen tyrs­kiä Tra­vel­le­rin pakinalle.

 3. Vai­kut­taa kyl­lä ker­to­ma­si mukaan aika idiot­ti­mai­sel­ta toiminnalta!

 4. Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön oma kon­sult­ti­sel­vi­tys tuot­ta­vuus­oh­jel­mas­ta on var­sin tylyä luettavaa:
  http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20080516Tuotta/name.jsp

  Esi­mer­kik­si ulko­mi­ni­se­riön kehi­ty­syh­teis­työs­sä ollaan kum­mal­li­ses­sa tilan­tees­sa, kun mää­rä­ra­hat nouse­vat, mut­ta uut­ta väkeä ei saa pal­ka­ta. Tämä joh­taa pak­koul­kois­ta­mi­seen, joka tulee mones­ti kal­liim­mak­si kuin se, että teh­täi­siin itse.

  Tämä nol­la­tut­ki­jois­ta vouh­kaa­mi­nen on inno­vaa­tioi­den aika­kau­del­la kovin kiin­toi­saa. Minus­ta Jaak­ko Hämeen-Ant­ti­la on hyvä esi­merk­ki sii­tä, kuin­ka hel­pos­ti täy­sin tur­hak­si höpö­hö­pö­hu­ma­nis­mik­si lei­mat­ta­van tie­tee­na­lan ihmi­ses­tä tulee yhtäk­kiä kysyt­ty asian­tun­ti­ja. Uuden luo­mi­ses­sa on se vai­kea jut­tu, että kyse on nime­no­maan jos­tain uudes­ta, mitä ei voi etu­kä­teen ennus­taa. Tämän päi­vän nol­la­tut­ki­mus on huo­mi­sen dollaritutkimus.

 5. Tapio Laak­so
  “Esi­mer­kik­si ulko­mi­ni­se­riön kehi­ty­syh­teis­työs­sä ollaan kum­mal­li­ses­sa tilan­tees­sa, kun mää­rä­ra­hat nouse­vat, mut­ta uut­ta väkeä ei saa pal­ka­ta. Tämä joh­taa pak­koul­kois­ta­mi­seen, joka tulee mones­ti kal­liim­mak­si kuin se, että teh­täi­siin itse.”

  Onko vält­tä­mät­tä niin, että tehok­kain tapa kehi­ty­syh­teis­työ­mää­rä­ra­ho­jen käy­töl­le oli­si uusien vir­ko­jen perus­ta­mi­nen? Kun miet­tii tätä Suo­men tari­naa, niin Tekes on ollut mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa Suo­men nos­ta­mi­ses­sa hitech-maaksi. 

  Jos kehi­ty­syh­teis­työl­lä on nimen­sä mukai­ses­ti tar­koi­tuk­se­na nos­taa jon­kin alu­een kehi­tys­ta­soa, valit­si­sin alu­eel­ta kehit­ty­neim­män maan ja perus­tai­sin sin­ne Teke­sin kal­tai­sen pul­jun pal­ve­le­maan koko aluet­ta. Pai­kal­li­sia inno­vaa­tioi­ta pai­kal­li­seen tar­pee­seen ja vientituotteiksi. 

  Part­ners­hip-kuvioil­la mei­dän inno­vaa­tio­jär­jes­tel­määm­me saa­tai­siin win-win tilan­tei­ta ja alkuinvestointi(a) mak­set­tua takai­sin. -> Nai­ro­biin Tekes, jos kehi­ty­syh­teis­työl­lä halu­taan nos­taa Afri­kan kehi­tys­ta­soa, jos tavoi­te on jokin muu niin sil­loin muu toimenpide.

 6. Pikai­ses­ti sil­mäil­ty­nä käy tuos­ta Laak­son link­kaa­mas­ta pdf:stää sel­väk­si se mikä onkin jul­kis­hal­lin­non ikui­suuson­gel­ma. Mikään kun ei oikein tah­do onnis­tua kun kukaan ei oikein osaa mitään tai vie­lä vähem­män halua ottaa vas­tuu­ta mis­tään. Suo­ma­lai­ses­sa jul­kis­hal­lin­nos­sa ollaan aina menes­tyt­ty ja luo­tu uraa tsaa­ri­nai­kui­sel­la ohjeel­la: kun ei tee mitään niin ei tee vir­het­tä.. On todel­la lap­sel­lis­ta olet­taa että jouk­ko joka ei hal­lit­se tilan­net­ta edes tse­ho­vi­lai­sen pysäh­ty­nei­syy­den val­li­tes­sa kyke­ni­si MUUTTAMAAN jotain onnistuneesti. 

  Alas vain koko ros­ka ja uut­ta tilal­le, tuos­sa pdf:ssä oli jopa val­miik­si hie­no ter­mi: kick off — tapaa­mi­nen 🙂 JOS pien­tä osaa näis­tä appa­raa­teis­ta ja appa­rats­ni­keis­ta todel­la­kin tar­vi­taan enem­män kuin esim. ter­vey­den­hoi­toa, eläk­kei­tä, työt­tö­myys­kor­vauk­sia, toi­meen­tu­lo­tu­kea ja ilmais­ta kou­lu­tus­ta, sil­lä eihän meil­lä rahat sen­tään aivan kaik­keen rii­tä, niin sil­loin on läh­det­tä­vä liik­keel­le puh­taal­ta paperilta.

  Mitä tulee Hämeen-Ant­ti­laan niin hän ei ole mikään sta­ke­sin 0‑tutkija vaan var­maan­kin alan­sa sinän­sä päte­vä pro­fes­so­ri Hel­sin­gin yli­opis­tos­sa. Mitä taas tulee hänen kysyn­tään­sä asian­tun­ti­ja­na niin sitä aino­aa kysy­jää, siis punais­ta vero­va­roin rahoi­tet­tua YLE:ä, kiin­nos­taa lähin­nä H‑A:n etu­kä­teen tie­det­ty vank­ku­ma­ton mie­li­pi­de isla­min uskon suu­res­ta rau­han­tah­toi­suu­des­ta ja ara­bien muu­ten­kin yli­ver­tai­ses­ta sivis­tyk­ses­tä ja huma­nis­mis­ta. Mikä­li H‑A huo­maa jonain päi­vä­nä että muu­tos­ta anda­lusia­lai­sis­ta tee­huo­neis­ta ja muis­ta hyvin­kin lyhyt­kes­toi­sis­ta lois­te­li­aam­mis­ta his­to­rial­li­sis­ta ajan­jak­sois­ta on tapah­tu­nut tähän päi­vään men­nes­sä, niin hänen kysyn­tän­sä asian­tun­ti­ja­na lop­puu sii­hen paik­kaan. Eihän asian­tun­ti­ja toki voi olla Suo­mes­sa eri miel­tä kuin YLE:n tai HS toimittaja.

  Oli­sin myös todel­la kiin­nos­tu­nut mil­lä sta­ke­sin tut­ki­muk­sel­la tai mil­lään muul­la­kaan toi­min­nal­la on tie­nat­tu nii­tä dol­la­rei­ta 🙂 Mikä­li lai­tok­ses­sa oli­si jos­kus har­joi­tet­tu ulko­po­liit­tis­ta tut­ki­mus­ta niin ehkä­pä “leni­nin­pää-ruplia” oli­si sit­ten sen­tään tienattu..

 7. Ei ongel­ma ole kuin tuot­ta­vuu­den mit­taa­mi­ses­sa; niin kau­an kuin tuo­tok­se­na mita­taan sitä, että saa­ko yksik­kö buje­tis­sa sil­le ohja­tut rahat käy­tet­tyä, saa­vu­te­taan suu­rin tuot­ta­vuus sil­lä, että joku yksi­näi­nen sie­lu työn­tää rahaa silp­pu­riin tai polttouuniin. 

  Jos vai joku jos­kus kat­soi­si muu­ta­kin kuin meno­puol­ta, traa­gis­ta puhua tuot­ta­vuus­oh­jel­mas­ta, kun tuo­tok­set eivät tun­nu kiin­nos­ta­van VM:a lain­kaan. Ainoa kiin­nos­tuk­sen koh­de tuot­ta­vuus­oh­jel­mas­sa on, kuin­ka mon­ta htv:tta kul­la­kin virastolla/laitoksella/whatever on käytössään… 

  Mitäs sit­ten, kun jos­sain vai­hees­sa alkaa esim. alus­tur­val­li­suus heik­ke­ne­mään, kos­ka viran­omai­sil­ta lei­ka­taan teki­jöi­tä joka vuo­si? Sit­ten tuo­tok­set alka­vat var­maan kiin­nos­taa ja juma­lat­to­mal­la kohul­la ruve­taan etsi­mään syyl­lis­tä ko. viran­omai­sen suun­nal­ta, kun tosia­sias­sa jäl­jet joh­ta­vat VM:n kassakaapille.

 8. Edel­lä tar­kas­te­lin kehi­tys­tä siis tek­no­lo­gi­sen kehi­tyk­sen mie­les­sä. Toki muun­lai­sel­la­kin kehi­tyk­sel­lä on mer­ki­tys­tä ja sii­hen voi­vat sit­ten muut kei­not pur­ra parhaiten.

 9. jätän saar­nan sii­tä kuin­ka täl­lai­sel­la puu­has­te­lul­la ei ole yhtään mitään teke­mis­tä tehok­kuu­den kans­sa Tie­de­mie­hel­le, mut­ta eikö polii­tik­ko­jen eikä VM:n pitäi­si prio­ri­soi­da? Ja kun he eivät halua vali­ta, niin mitä VM:ltä voi odottaa?

  Tuo­hon spe­si­fi­seen ongel­man pal­ve­lui­den myyn­nis­tä, eikö tätä voi hoi­taa perus­ta­mal­la kon­sult­tiyh­tiön viras­ton kylkeen?

 10. Koko ohjel­man nimi on orwel­mai­ses­ti vää­rä. Kyse ei ole tuot­ta­vuu­des­ta vaan supis­ta­mi­ses­ta. Tuot­ta­vuu­den kans­sa sil­lä ei ole mitään teke­mis­tä, kos­ka tuot­ta­vim­pia­kin osia val­tion­hal­lin­nos­ta ollaan amputoimassa. 

  Minun on vai­kea ymmär­tää, mik­si nup­pi­lu­ku on VM:lle niin tär­keä. Eikö rahan sääs­tä­mi­nen riit­täi­si? En tun­ne tark­kaan tuot­ta­vuus­oh­jel­man sään­tö­jä, joten voin olla vää­räs­sä. Tätä “tuot­ta­vuut­ta” voi­si kui­ten­kin edis­tää hel­pos­ti sil­lä, että siir­tää osan työ­voi­mas­ta kon­sul­teik­si ja ostaa hei­dän työ­pa­nok­sen­sa vaik­ka vähän kal­liim­mal­la. Voi­han myös puhe­lin­kes­kuk­sen tai auton­kul­jet­ta­jat ostaa ulko­puo­li­sel­ta yritykseltä.

 11. Onko vält­tä­mät­tä niin, että tehok­kain tapa kehi­ty­syh­teis­työ­mää­rä­ra­ho­jen käy­töl­le oli­si uusien vir­ko­jen perustaminen?”

  Kun rahat lisään­ty­vät niin esi­mer­kik­si hank­kei­ta pitää suun­ni­tel­la enem­män. Vir­ko­ja ei siis pidä perus­taa miten­kään val­ta­vas­ti, mut­ta muu­ta­ma tar­vit­ta­va oli­si hyvä voi­da pys­tyt­tää. Toki olen itse (toi­sin kuin minis­te­ri Väy­ry­nen) esim. suo­ran bud­jet­ti­tuen kan­nat­ta­ja kehi­ty­syh­teis­työs­sä. Samoin rahaa oli­si hyvä kana­voi­da enem­män YK-jär­jes­tö­jen kautta. 

  Mel­ko hyvin muu­ten menee maal­la, jol­la on noin keh­no jul­kis­hal­lin­to kuin Tra­vel­ler kuvaa.

 12. Pep­pe­jä ja Saik­ku­ja Sta­ke­sis­sa tun­tuu riit­tä­vän. Vuo­des­ta vuo­teen työn­tä­vät sel­lais­ta pro­pa­gan­daa tuut­tiin, että ei voi kuin ihme­tel­lä kir­joit­te­lun tarkoitusta.

 13. Val­tio käyt­tää raho­ja typerästi. 

  Muis­sa otsi­kois­sa: koi­ra puri miestä. 

  Jah­ka saa­daan oikeat mie­het puik­koi­hin, niin täl­lai­nen tör­säys kyl­lä loppuu..

 14. hihi­hi­hi­hi.… mis­sä ana­lo­gia sii­tä miten saa­daan oikeat mie­het talu­tus­hih­nan var­teen niin pure­mi­nen­kin loppuu!

 15. Osmo:

  Minun on vai­kea ymmär­tää, mik­si nup­pi­lu­ku on VM:lle niin tär­keä. Eikö rahan sääs­tä­mi­nen riittäisi?”

  Se on VM:lle niin tär­keä, kos­ka VM on mie­hi­tet­ty thatc­he­ris­ti­sil­la ideo­lo­geil­la, joi­den perim­mäi­se­nä pää­mää­rä­nä ei ole rahan sääs­tä­mi­nen jul­ki­sel­la sek­to­ril­la vaan se, ettei mitään jul­kis­ta sek­to­ria oli­si­kaan. Itse asias­sa rahan sääs­tä­mi­nen suo­ras­taan soti­si tätä pää­mää­rää vas­taan, kos­ka se antaa taval­laan epä­suo­ras­ti takei­ta jul­ki­sen sek­to­rin toi­min­tae­del­ly­tys­ten ole­mas­sao­los­ta jat­kos­sa­kin, mikä on ideo­lo­geil­le nime­no­maan huo­no asia.

  Jos halu­taan ihmis­ten ajat­te­le­van, että “mitään yhteis­kun­taa ei ole ole­mas­sa­kaan”, kuten Thatc­her aikoi­naan tote­si, niin sil­loin yhteis­kun­ta­tie­teel­li­nen tut­ki­mus on aina jo val­miik­si jota­kin kiusaan­nut­ta­vaa ja arve­lut­ta­vaa, lähes rikol­lis­ta — täy­sin riip­pu­mat­ta sii­tä, mil­lais­ta se on mene­tel­mil­tään ja tulok­sil­taan. Sehän antaa muis­tu­tuk­sen, että tuo väi­te on val­het­ta, kos­ka ole­ma­ton­ta yhteis­kun­taa ei tie­ten­kään ole mah­dol­lis­ta tut­kia. Tämä selit­tää osal­taan myös tääl­lä kom­men­teis­sa näh­dyt kuo­lan­rois­keet Sta­ke­sin ym. suuntaan.

 16. hihi­hi­hi­hi… jos tuo sitaat­ti Tatc­he­ril­tä on aito, niin kii­tos! Sain vähän lisää ris­pek­tiä Tatc­he­riä­kin koh­taan. Olis­ko sinun Sam­po muu­ten pitä­ny vie­lä syyt­tää vähän Fried­ma­nia jos­sain välis­sä, kun nyt jäi joten­kin ont­to olo…

 17. Yhtä jul­ki­sor­ga­ni­saa­tio­ta jak­san ihail­la. Täs­sä tyh­jän­pu­hu­mi­sen ja mitään­sa­no­mat­to­mien lausun­to­jen ajas­sa, Val­tion­ta­lou­den tar­kas­tus­vi­ras­to on jak­sa­nut pitää lin­jan­sa ter­vet­tä jär­keä käyt­tä­vä­nä orga­ni­saa­tio­na, joka myös tuo perus­tel­lut näke­myk­sen­sä jul­ki­suu­teen. Ehkä­pä viras­toa voi­si hyö­dyn­tää täs­sä tuottavuusasiassa.

 18. Hah ha, tuo sinän­sä kau­nis aja­tus että VM on mie­hi­tet­ty thatc­he­ris­ti­sil­la ideo­lo­geil­la, joi­den perim­mäi­se­nä pää­mää­rä­nä ei ole rahan sääs­tä­mi­nen jul­ki­sel­la sek­to­ril­la vaan se, ettei mitään jul­kis­ta sek­to­ria oli­si­kaan on vali­tet­tavs­ti vää­rä. En tun­ne ketään VM työn­te­ki­jää mut­ta mikä­li näin oli­si poik­ke­ai­si hei­dän ideo­lo­gian­sa kuta­kuin­kin täy­sin van­ho­jen puo­luei­den polii­tik­ko­jen aja­tuk­sis­ta joten en oikein usko näin ole­van. Kyl­lä se VM:kin ajaa sitä samaa ‘has­sun­ku­ris­ten käve­li­jöi­den mii­nis­te­riön’ ja muun pöhö­hal­lin­non jat­ku­vaa kas­va­tus­ta niin­kuin kaik­ki muut­kin päät­tä­vät tahot Suomessa.

  Aikai­sem­min tar­vit­tiin rata­var­tioi­ta 10 km välein tar­kas­ta­maan rataa, los­si­vah­te­ja hinaa­maan ihmi­siä vas­ta­ran­nal­le, sata­mis­sa suu­ret mää­rät hamp­pa­rei­ta kan­ta­maan säk­ke­jä jne. Enää ei tar­vi­ta kos­ka tek­ni­nen kehi­tys on vähen­tä­nyt ihmis­ten tar­vet­ta. Kai­kil­le ihmi­sil­le on päi­vän sel­vää ettei sil­lan vie­reen tar­vi­ta ketään istu­maan kopis­sa, pait­si tie­tys­ti Laak­so­jen per­heen ihan­neyh­teis­kun­nas­sa jos­sa kop­pa­lak­ki­nen kopis­sais­tu­ja oli ehdot­to­mas­ti yksi ylei­sim­mis­tä ammateista 🙂 

  Mik­si siis ei ymmär­re­tä yksin­ker­tais­ta tosia­si­aa ettei nykyi­sin todel­la­kaan tar­vi­ta yhtä pal­jon ihmi­siä pape­rin­siir­te­lyyn kuin jos­kus 70 — luvul­la muka­mas tar­vit­tiin! Vaik­kei nii­tä sil­loin­kaan kyl­lä kan­sa tar­vin­nut… Mik­si me muka­mas tar­vit­si­sim­me sta­ke­sin “tut­ki­joi­den” tapai­sen kuh­nu­ri­jou­kon ker­to­maan meil­le joka vuo­si että Alkon myyn­ti pie­ne­nee kun vii­nan hin­taa nos­te­taan ja se on sit­ten hyvä asia kun vii­naa juo­daan vähem­män. Tai tämä muu mate­ri­aa­li mitä sta­kes nyky­ään syy­tää.. Vai että oikein yhteis­kun­nal­lis­ta tut­ki­mus­ta 🙂 Eipä tai­da tämä sta­ke­sin ‘tie­de’ täyt­tää edes 2. asteen kou­lu­tuk­sen (ent. ammat­ti­kou­lu) opin­näy­te­työn vaatimuksia..

  Thatc­her oli suu­ri euroop­pa­lai­nen polii­tik­ko joka osoit­ti mm. sen ettei nais­po­lii­tik­ko­jen vält­tä­mät­tä tar­vit­se olla ns. kiin­tiö­nai­sia tai jon­ka ei ole tar­vin­nut rui­kut­taa itsel­leen uran pää­tyt­tyä koti­maas­sa veron­mak­sa­jien kus­tan­ta­maa kal­lis­ta tyh­jän­toi­mit­ta­jan paik­kaa Brys­se­lis­tä tai sen saa­mat­ta jää­des­sä sit­ten vaik­ka venä­läi­ses­tä kaasuyhtiöstä.

 19. Tra­vel­ler says “mikä onkin jul­kis­hal­lin­non ikui­suuson­gel­ma. Mikään kun ei oikein tah­do onnis­tua kun kukaan ei oikein osaa mitään tai vie­lä vähem­män halua ottaa vas­tuu­ta mistään.”

  Vaan ongel­ma onkin aivan muu­al­la. Itse hyp­pä­sin val­tion hom­mis­ta sivii­li­puo­lel­le, enkä ole kos­kaan näh­nyt niin suur­ta kyvyt­tö­myyt­tä, sur­ke­aa joh­ta­mis­ta ja resurs­sien haaskausta. 

  Miten on mah­dol­lis­ta, että päi­vää­kään ilman joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta tul­laan jos­tain Ota­nie­mes­tä tai vie­lä pahem­paa Kaup­pa­kor­keas­ta ja kuvi­tel­laan, että nyt lai­te­taan hom­ma rul­laa­maan? Sur­ke­aa räpis­te­lyä, 60-luvun joh­ta­mis­mal­le­ja ja teko­tär­ke­ää tuot­ta­vuu­den ja tehok­kuu­den mant­ro­jen hokemista. 

  Oli yksin­ker­tai­ses­ti pak­ko miet­tiä paluu­ta takai­sin. Val­tiol­la nimit­täin osa­taan joh­taa. Aina­kin meil­lä osat­tiin. Syy­kin on sel­vä; joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta kun kart­tuu vain ihmis­ten ja koko­nai­suuk­sien joh­ta­mi­ses­ta. Se ei ole kenen­kään gee­neis­sä val­mii­na, vaik­ka näin eko­no­mi kuvitteleekin. 

  Kuin­ka­han pal­jon se sivii­li­sek­to­ri oikeas­ti tuot­tai­si, jol­lei sin­ne oli­si ladat­tu lau­maa idiottte

 20. En ymmär­rä mik­si OS:n toi­min­ta STU­Kin neu­vot­te­lu­kun­nas­sa teki­si kir­joit­ta­jas­ta jää­vin. Tämä puheen­joh­ta­juus on tie­ten­kin hyvä mai­ni­ta, jot­ta luki­ja ruu­va­ta tar­vit­ta­vat kor­jaus­ker­toi­met suun­taan tai toi­seen. Täs­sä yhtey­des­sä lie­nee pai­kal­la pari klik­kaus­ta suun­taan plus, plus. 

  Toi­saal­ta en ymmär­rä mik­si Kor­kea­vuo­ren­ka­tua kos­ke­vaan avauk­seen ei voi­nut lisä­tä Anu Kos­ke­lan nimen perään tun­nus­ta (vihr). Kun tie­to ilmei­ses­ti oli kui­ten­kin sitee­ra­tus­sa mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa. Jokai­nen saa sit­ten itse pää­tel­lä oli­ko kir­joi­tus osa (Kos­ke­lan )vaa­li­kam­pan­jaa vai ei. Itse en usko, että kysei­nen kir­joi­tus oli­si ylit­tä­nyt Päi­vä­leh­den jul­kai­su­kyn­nys­tä, ellei meil­lä oli­si kunnallisvaaleja. 

  Vas­taa­via kor­jaus­ker­toi­mia sovel­lan esi­mer­kik­si Ylen pää­joh­ta­jan tie­to­tek­niik­ka­lausu­miin tai Paa­von put­ki­mie­he­nä teke­miin hitsaussaumoihin.

 21. Art­tu­ri Björk:

  Voin syyt­tää tilauk­ses­ta ketä tahan­sa mis­tä tahan­sa — Ronald Rea­ga­nia, Wil­helm Röp­keä, F. A. von Haye­kia, James Buc­ha­na­nia, Robert Nozic­kia, Bar­ry Goldwa­te­ria, Ludwig von Mise­siä tai ketä vain. En kui­ten­kaan lain­kaan ymmär­rä, mik­si minun pitäi­si täs­sä yhtey­des­sä teh­dä niin, kun kyse on Suo­men val­tion­va­rain­mi­nis­te­riön vir­ka­mie­his­tä eikä heistä.

  Thatc­he­rin­pal­vo­jien kan­nat­taa myös muis­taa, että suu­ris­ta puheis­ta huo­li­mat­ta Thatc­her epä­on­nis­tui omas­sa hank­kees­saan todel­la sur­keas­ti: hänen val­ta­kau­del­laan jul­ki­sen sek­to­rin osuus Bri­tan­nian talou­des­ta suu­re­ni, ei suin­kaan pie­nen­ty­nyt. Aihees­ta on kir­joi­tet­tu koko­nai­sia kir­jo­ja; suo­si­tel­ta­va on esim. itse­kin kon­ser­va­tii­ve­ja kan­nat­ta­van Simon Jen­kin­sin “Accoun­table to None: The Tory Natio­na­liza­tion of Bri­tain” (1995).

 22. joo heh… nois­sa on kyl­lä aika­moi­sia yhteis­kun­nan­vi­hol­li­sia. Lähin­nä tar­koi­tus oli vaan kiin­nit­tää huo­mio­ta sii­hen, että tatc­he­ris­tien sala­liit­to Suo­men VM:ssä tun­tuu joten­kin epä­to­den­nä­köi­sel­tä samal­la taval­la kuin Chica­gon taloustieteilijöidenkin.

 23. Meil­lä ulko­mi­nis­te­riös­sä muu­ta­ma vuo­si sit­ten hal­lin­nol­li­sen osas­to­pääl­lik­kö ker­toi tuot­ta­vuus­oh­jel­man esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa että “pai­no­tan, ketään ei eroteta”.

  Nyt on tul­lut VM:ltä ohje vähen­tää lisää.
  Täl­lä ker­taa pai­kal­la oli hal­lin­no­li­sen osas­ton ali­val­tio­sih­tee­ri joka ker­toi ensin taustat
  täl­le vähentämistarpeelle.
  Sit­ten hän sanoi että viras­to­pal­ve­lu­yk­sik­kö on mm. se jos­ta vähen­ne­tään, siir­tä­mäl­lä hen­ki­lö­kun­taa toi­siin teh­tä­viin tai sit­ten ulkois­ta­mal­la. Se että pal­ve­lut ulkois­tet­tai­siin, tuli­si kal­liim­mak­si, se logiik­ka mikä täs­sä on menee “kor­keal­ta pään yli”.

  Minä olen poh­ti­nyt tätä vähen­nys­tou­hua ja tullut
  sii­hen tulok­seen että sii­nä ei ole mitään muu­ta logiik­kaa kuin se että näin saa­daan työn­te­ki­jöi­den palk­ko­ja pudotettua.
  Ote­taan nyt esim. val­vo­mo­vah­ti­mes­ta­ri, hän saa
  täl­lä het­kel­lä brut­to­na n. 2000–2200 €/kk.
  Jos hänen teh­tä­vän­sä ulkois­te­taan, on sen työn teki­jäl­le mak­set­ta­va brut­to n. 1500–1700€/kk.
  Täs­sä koh­den on kui­ten­kin hyvä huo­ma­ta että
  ulkois­ta­mi­nen tulee veron­mak­sa­jil­le kalliimmaksi,
  joku siis vetää välis­tä tuon rahan, sen saa siis
  pal­ve­lun suo­rit­ta­van fir­man omistaja/osakkaat.
  Kai­ken lisäk­si tämän ulkois­te­tun työntekijän
  mah­dol­li­ses­ti pit­kän vir­kau­ran takaa­mat pit­kät lomat ovat muis­to vain.
  Että näin mei­tä kusetetaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.