Hyvä ehdotus Korkeavuorenkadusta

Anu Kos­ke­lal­la on tänään Hesa­ris­sa hyvä ehdo­tus Kor­kea­vuo­ren­ka­dun pysä­köin­tion­gel­mia aja­tel­len. Alku­pe­räi­nen huo­le­nai­he­han oli, että kadun liik­keet kär­siu­vät, jos asiak­kaat eivät pää­se autoil­laan oven eteen, kun ratik­ka vie pysä­köin­ti­pai­kat. Aika pie­ni osa asiak­kais­ta kyl­lä tulee autol­la, mut­ta jot­kut kui­ten­kin. Muu­te­taan koko katu käve­ly­ka­duk­si. Sil­loin asiak­kai­ta tulee roi­mas­ti enemmän.

Meil­tä puut­tuu luon­te­va ete­lä-poh­jois­suun­tai­nen käve­ly-yhteys Ete­lä-Hel­sin­gis­sä. Tuos­ta sen saisi!

49 vastausta artikkeliin “Hyvä ehdotus Korkeavuorenkadusta”

 1. Erin­omai­nen aja­tus. Kor­kea­vuo­ren­ka­dun nykyi­nen käyt­tö pysä­köin­tia­lu­ee­na jos­sa on myös läpia­jo­mah­dol­li­suus on sää­li alu­een viih­tyi­syys­po­ten­ti­aa­liin nähden.

 2. Hyvä ehdo­tus.

  Mitä muu­ten kuu­luu aja­tuk­sel­le Poh­jois-Espan muut­ta­mi­ses­ta käve­ly­ka­duk­si? Katu on jo täl­lä het­kel­lä kes­kus­tan suo­si­tuin käve­ly­ka­tu ja sen hou­kut­te­le­vuut­ta voi­tai­siin lisä­tä vie­lä huo­mat­ta­vas­ti, jos autot siir­ret­täi­siin muualle.

  Poh­jois-Espan autot voi­si siir­tää osit­tain vaik­ka­pa Alek­sil­le, joka voi­daan muut­taa uudes­taan taval­li­sek­si kaduk­si. Pimey­des­sään ja kolk­kou­des­saan Alek­si ei kovin monia käve­li­jöi­tä kiinnosta.

 3. Ja jos sii­hen halu­aa lisää ratik­ka­lii­ken­net­tä, niin minus­ta myös ykkö­nen voi­si ajaa tuo­ta kaut­ta Teh­taan­ka­dul­le ja jat­kos­sa Her­ne­saa­reen, vaik­ka Töö­lön­lah­den itä­puol­ta jos on lii­an pääl­lek­käi­nen ysin kanssa.

 4. Ehdot­to­man kan­na­tet­ta­va idea. Enem­män­kin käve­ly­ka­tu­ja soi­si ole­van kes­kus­tas­sa. Ne lisää­vät ihmis­ten viih­ty­vyyt­tä huo­mat­ta­vas­ti ja kau­pan­käyn­ti­kin vain vil­kas­tuu, kuten monis­sa Kes­ki-Euroo­pan kau­pun­geis­sa huo­maa. Käve­ly­kes­kus­tan pitää olla kui­ten­kin riit­tä­vän suu­ri, jot­ta se todel­la vetäi­si ihmi­siä ja kaup­po­ja puo­leen­sa. Mikään parin kort­te­lin tyn­kä ei rii­tä. Liik­kei­tä­kin pitää olla katu­ta­sos­sa pal­jon ja mie­lel­lään run­saas­ti eri­lai­sia. Alek­sin ongel­ma on kolk­kou­den lisäk­si pien­ten liik­kei­den puute.

  Itse kan­na­tan koko koko kes­kus­ta-alu­een rajaa­mis­ta jalan­kul­ki­joil­le, pyö­räi­li­jöil­le ja jul­ki­sel­le lii­ken­teel­le vähin­tään välil­lä Kai­vo­ka­tu-Poh­jois-Espla­na­di ja Man­ner­hei­min­tiel­tä Unio­nin­ka­dul­le (mai­ni­tut kadut mukaan­lu­kien). Vali­tet­ta­vas­ti autoi­li­joi­den var­pai­ta tal­lot­tai­siin tuos­sa niin pahas­ti, ettei tämä ole rea­lis­ti­ses­ti mahdollista.

 5. Oli­si rei­lua luki­joi­ta koh­taan ker­toa Anu Kos­ke­lan tausta.
  Kunnallisvaaliehdokkaat
  Hel­sin­gin Vih­reät on valin­nut kevään aika­na 108 kun­nal­lis­vaa­lieh­do­kas­ta. Loput 19 ehdo­kas­ta vali­taan 26.8. pidet­tä­väs­sä yleiskokouksessa.
  Anu Koskela
  val­tiot. maist., hoitovapaalla
  28
  Ullanlinna

  Muu­te­taan tuo Man­ner­hei­min­tie käve­ly­ka­duk­si, saa­daan todel­la luon­te­va ete­lä-poh­joi­nen käve­ly­ka­tu! Käve­lin Kal­lion kir­jas­tos­ta läh­teen koh­ti Ympy­rä­ta­loa. Voi­sit kysyä Pek­ka Sau­ril­ta kuin­ka mon­ta kuu­kaut­ta tuo Port­ha­nin­ka­tu on ollut sii­vot­to­mas­sa kun­nos­sa? Pää­asia kun joil­le­kin tai­taa olla, että nyt sii­nä kul­kee uusi ratik­ka­lin­ja. Kadun kivi­jal­ka­kaup­pi­aat ovat var­mas­ti teh­neet todel­la suu­ria tap­pio­ta tänä vuonna.

  Mikä­li Ullan­lin­na käve­ly­ka­tu ei tuo alu­eel­le uusia asiak­kai­ta, kuka mak­saa laskun?

 6. Oli­si rei­lua luki­joi­ta koh­taan ker­toa Anu Kos­ke­lan tausta.”

  Tämä tus­kin on suu­ri salai­suus ottaen huo­mioon että se Hesa­rin mie­li­pi­de­kir­joi­tus on allekirjoitettu:

  ANU KOSKELA

  hal­li­tuk­sen jäsen 

  Ete­lä-Hel­sin­gin Vihreät ”

 7. RAIDELIIKENNE- JA KÄVELYKATUDOGMATIIKKAA

  Rai­de­lii­ken­ne on ihan hyvä asia. Mut­ta saman asian voi ajaa myös bus­si. Näen­näi­ses­ti säh­kä­lii­ken­ne käyt­tää vain kol­ma­saon bus­sin ener­gias­ta, mut­ta kos­ka säh­kö­ki­lowa­tin tuot­ta­mi­seen tar­vi­taan pyö­rein luvuin kol­min­ker­tai­nen mää­rä pri­mää­rie­ner­gi­aa, pun­tit ovat jok­seen­kin tasan. Bus­sit — samoin kuin rai­de­lii­ken­ne — kehit­ty­vät ener­gia­ta­lou­del­li­sem­mik­si ja puh­taam­mik­si. Myös melua voi­daan vähen­tää. Ratik­ka muu­ten aiheut­taa yllät­tä­vän pal­jon ään­tä. (Voin perus­tel­la, kun olen juu­ri ollut kokouk­ses­sa ravin­to­las­sa ratik­ka­lin­jan vieressä.)

  Kor­kea­vuo­ren­ka­dun käve­ly­ka­tu ei vält­tä­mät­tä ole mikään hyvä aja­tus. Se ei joh­da mihin­kään eikä lii­ty mihin­kään. Iso Robal­le­han käve­ly­ka­duk­si muut­tu­mi­nen oli kuo­li­nis­ku, vaik­ka sitä ei halu­ta­kaan näh­dä. Liäs­ki Kor­kea­vuo­ren­ka­tu on yksi tär­keis­tä lii­ken­ne­väy­lis­tä ete­läs­tä pohjoiseen.

  Itse asias­sa (ruuh­ka-aiko­jen) ulko­puo­lel­la Kor­ke­vuo­ren­ka­dul­la, kuten muu­al­la­kin ete­läi­si­sää kau­pun­gi­no­sis­sa on yllät­tä­vän vähän lii­ken­net­tä. Eikä ydin­kes­kus­ta­sa ruuh­ka-aikaan­kaan yleen­sä ole ruuh­kaa. Tun­nu­taan unoh­ta­van, että työ­mat­ka­lii­ke­nett­ne lisäk­si meil­lä on
  a s i o i n t i l i i k e n n e t t ä. Jos paik­ko­ja on usei­ta, eri puo­lil­la kau­pun­kia ja vie­lä kul­je­tet­ta­vaa, niin vai­ke­aa sel­lai­sia on jul­ki­sil­la hoi­taa. Asioin­nin yhtey­des­sä voi muka­vas­ti käy­dä Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­la vaik­ka­pa antikvariaatissa.

  MARKKU AF HEURLIN

 8. myös ykkö­nen voi­si ajaa tuo­ta kaut­ta Teh­taan­ka­dul­le ja jat­kos­sa Hernesaareen”

  Tämä luul­ta­vas­ti paran­tai­si ykkö­sen luo­tet­ta­vuut­ta, rati­kal­la kun on paha tapa jumiu­tua Olym­pia­lai­tu­rin ja Palacen välil­le ruuh­ka-aikaan vaik­ka lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jen ja ohjeis­tuk­sen tämä teo­rias­sa pitäi­si estää.

  Her­ne­saa­reen suun­ni­tel­luil­la asukas/työpaikkamäärillä tosin ykkö­nen sei­soi­si Teh­taan­ka­dun / Munk­ki­saa­ren­ka­dun ja Telak­ka­ka­dun ris­teyk­ses­sä kuten kaik­ki muukin.

 9. To TPyy­luo­ma
  Hesa­rin mie­li­pi­de­kir­joi­tus on allekirjoitettu:
  ANU KOSKELA
  hal­li­tuk­sen jäsen
  Ete­lä-Hel­sin­gin Vihreät “

  En tien­nyt, että tämä OS:n sivus­to on osa Hesaria.
  Pahoit­te­len vir­het­tä­ni. Ilmei­ses­ti kaik­ki heti ryn­tä­si­vät kir­jas­toon luke­maan päi­vän Hesa­rin kan­nes­ta kan­teen. Netis­sä hake­mal­la sanaa Kos­ke­la/HS-verk­ko­si­vut, aina­kin itse tör­mä­sin seu­raa­vaan tietoon: 

  Kor­kea­vuo­ren­ka­tu osin kävelykaduksi
  Uusi rai­tio­lin­ja 9 aloit­ti vas­ti­kään lii­ken­nöin­nin välil­lä Kolmikulma–Itä-Pasila. Alku­pe­räi­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa oli lin­jan jat­ka­mi­nen ete­läs­sä aina Meri­ka­dul­le asti, mut­ta tämä kaa­tui eri­tyi­ses­ti ete­lä­hel­sin­ki­läis­ten autoi­li­joi­den ja yrit­tä­jien vastustukseen.
  21.8.2008 Mie­li­pi­de / HS DIGILEHTI — mak­sul­li­nen palvelu

 10. Eikä ydin­kes­kus­ta­sa ruuh­ka-aikaan­kaan yleen­sä ole ruuh­kaa. Tun­nu­taan unoh­ta­van, että työ­mat­ka­lii­ke­nett­ne lisäk­si meil­lä on
  a s i o i n t i l i i k e n n e t t ä. Jos paik­ko­ja on usei­ta, eri puo­lil­la kau­pun­kia ja vie­lä kul­je­tet­ta­vaa, niin vai­ke­aa sel­lai­sia on jul­ki­sil­la hoitaa.”

  Ei tai­da Mark­ku olla kes­kus­tas­sa ruuh­ka-aikaan. Jonot mate­le­vat pit­kin Lönk­kaa ja Mans­kua. Autot makaa­vat ris­teyk­sis­sä. Kai­kis­sa 1–2 ihmis­tä… ja aivan turhaan. 

  Tava­ran kul­je­tuk­sia var­ten on sii­hen suun­na­tut pal­ve­lut, kuten tak­sit ja lähet­ti­pal­ve­lut. Mil­lä fir­mal­la on varaa pitää lähet­ti­poi­ki­na kal­lii­ta asian­tun­ti­joi­ta? Omal­la autol­la ei tar­vit­se kes­kus­taan tul­la kuin lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten. Jul­ki­nen lii­ken­ne kol­men kilo­met­rin säteel­lä kes­kus­tas­ta on erit­täin hyväl­lä tasol­la. Kenel­lä ei ole varaa odot­taa kym­men­tä minuut­tia ratik­kaa tai bus­sia? Bonuk­se­na voi lukea maa­il­man­kir­jal­li­suut­ta… tai ne kii­rei­set kokousmuistioitaan. 

  Lii­tyn­tä­lii­ken­net­tä on toki kehi­tet­tä­vä enti­ses­tään, jot­ta se “vapaus” istua het­ki omas­sa kär­rys­sä säi­lyy. Sehän onkin ainoa vapaus, mitä ihmi­set luu­le­vat omaavansa. 

  Mei­dän­kin fir­mas­sa jen­gi tulee Espoos­ta omal­la autol­la. On kuu­lem­ma muka­vam­pi kuun­nel­la Radio Suo­men p..a‑k..ka jut­tu­ja, eikä tar­vit­se olla “kan­san” tönit­tä­vä­nä. Sii­nä sit­ten ruuh­kas­sa menee­kin muka­vas­ti puo­li tun­tia kau­em­min, kuin julkisilla. 

  Näin vik­sua kan­saa meil­lä pk-seudulla.

 11. Ja edel­li­seen kor­jaan nolo­na: en suin­kaan puhu­nut Radio Suo­mes­ta vain, kuten ehkä arvaat­te­kin Suomipopista.

 12. Aikoi­naan Buda­pes­tis­sä käy­des­sä­ni 1970-luvul­la, niin muis­taak­se­ni elä­ke­läi­set var­tioi­vat tuol­loin vuo­kra­ker­ros­ta­lo­jen katuo­suuk­sien lähei­syy­des­sä ole­via pysä­köin­ti­mit­ta­rei­ta pie­nel­lä palk­kiol­la pie­nen eläk­keen­sä jat­kok­si. Eikö täs­sä oli­si jon­kin­lais­ta perus­tet­ta säi­lyt­tää pysä­köin­tia­lu­eet työl­li­syy­den nimessä.

 13. Asioin­ti­li­ke­nent­tä on muut­kain kuin tava­roi­den ja asia­kir­jo­jen kul­je­tus. J ajoks ne vain täy­tyy hakea itse,

  “Ei tai­da Mark­ku olla kes­kus­tas­sa ruuh­ka-aikaan. Jonot mate­le­vat pit­kin Lönk­kaa ja Mans­kua. Autot makaa­vat ris­teyk­sis­sä. Kai­kis­sa 1–2 ihmis­tä… ja aivan turhaan.”

  Mark­ku on ollut liik­kel­lä ruuh­ka-aikaan, vai­kak yrit­tää­kin sel­lais­ta vält­tää. kii­nen­tis­tö­ala­lal jou­tuu lii­ku­maan aika pal­jon eri pai­koi­sa, ja usein mukan on ras­kas­ta kan­net­ta­vaa. Ker­ran minul­la oli kivi­mie­hen kans­sa tapaa­mi­nen Rik­har­din­ka­dul­la pe ilta­päi­vä­nä klo 15.45. Klo 16.00 läh­den Urhei­lu­ka­dul­le seu­ra­vaa asi­aa hoi­ta­maan. 16.20 olin peril­lä. Ja sit­ten piti men­nä tapaa­maan seu­ra­lai­se­ni — hän oli pahas­ti lii­kun­tar­joit­tei­nen, ja nämä mat­kat oli­vat hänel­le tiet­ty hen­ki­rei­kä — ystä­vää Tilk­kaan. mat­ka, 2 km vei 40 minuuttia.

  Meii­lä oli ker­ran iso remont­ti ydin­kes­kus­tas­sa. Vie­tin sil­loin Ris­to Rei­pas — elä­mää, ja menin työ­mal­le klo 7.20. Läh­dim­me yleen­sä n klo 18. Mat­ka Kirk­ko­num­mel­ta peril­le vei vain 35 minuut­tia. Mak­soin mie­lel­lä­ni park­ki­mak­sut (n 24 e/pv), sil­lä kos­ka park­ki­mak­sun tkai minu­lal ooli aina hel­pot­si saa­ta­va­na park­ki­paik­ka. Se oli soa logistiikkakustannuksia.

  Menen mie­lel­lä­ni juna­lal tia bus­si­lal aku­pun­kiin aian kun se on amh­doll­siat ja tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Mut­ta aina se ei ole mahdollista.

 14. Lako­sin mukaan minun oli­si pitä­nyt mai­ni­ta, että Anu Kos­ke­la on vih­rei­den kun­nal­lis­vaa­lieh­do­kas. Syy­te piilomainonnasta?

  Tätä ei usko kukaan, mut­ta minul­ta jäi huo­maa­mat­ta tuo Anu Kos­ke­lan ehdok­kuus. Jos­kus tun­sin kaik­ki vih­reät, nyt hei­tä on niin pal­jon, ettei se enää onnis­tu. Oli­sin toki mai­nos­ta­nut hän­tä kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kaa­na, jos oli­sin sen oival­ta­nut. En ymmär­rä, miten voi­sin tukea jon­kun kun­nal­lis­vaa­li­kam­pan­jaa salaa­mal­la sen, että hän on ehdokkaana.

 15. Olet­ko muu­ten, Mark­ku, har­ras­ta­nut ristisanatehtäviä?

 16. Mark­ku af Her­lin: “Eikä ydin­kes­kus­ta­sa ruuh­ka-aikaan­kaan yleen­sä ole ruuh­kaa. Tun­nu­taan unoh­ta­van, että työ­mat­ka­lii­ke­nett­ne lisäk­si meil­lä on
  a s i o i n t i l i i k e n n e t t ä. Jos paik­ko­ja on usei­ta, eri puo­lil­la kau­pun­kia ja vie­lä kul­je­tet­ta­vaa, niin vai­ke­aa sel­lai­sia on jul­ki­sil­la hoitaa.”

  Kun ei ole autoa, on ollut pak­ko hoi­taa asioin­ti­lii­ken­ne joko jul­ki­sil­la tai pyö­räl­lä. Ihan hyvin on suju­nut. Tie­ten­kään mitään älyt­tö­män pai­na­vaa tai isoa ei voi kan­taa käsin/pyörällä, mut­ta joten­kin epäi­len, että isos­sa osas­sa asioin­ti­lii­ken­tees­tä ei kul­je­tel­la suu­ria kolleja.

  Vai olen­ko ymmär­tä­nyt asioin­nin joten­kin vää­rin? Onko täs­sä kyse kul­je­tus­yri­tys­ten toi­mi­tuk­sis­ta vai yksi­tyis­ten hen­ki­löi­den eri pai­kois­sa hoi­det­ta­vis­ta asiois­ta (vuo­kra­so­pi­muk­set, kelas­sa käyn­ti, mai­straa­tis­sa käyn­ti tms)?

  Tie­tys­ti on tilan­tei­ta, jois­sa sitä hen­ki­lö­au­toa tar­vit­see. Se on ihan ymmär­ret­tä­vää. Mut­ta uskoi­sin, että Hel­sin­gin­kin lii­ken­tees­tä aika iso osa on peri­aat­tees­sa “tur­haa” muka­vuus­lii­ken­net­tä eikä tar­peel­lis­ta asioin­ti­lii­ken­net­tä, jota ei voi­si hoi­taa ilman autoa.

 17. Mark­ku kuu­lee outoja:

  Ratik­ka muu­ten aiheut­taa yllät­tä­vän pal­jon ääntä”

  Eihän ratik­ka aiheu­ta juu­ri mitään ään­tä? Mär­kä asfalt­ti ja auton­ren­kaat aiheut­ta­vat pal­jon enem­män… Kyl­lä siel­lä ravin­to­las­sa on nyt kok­ki kolis­tel­lut kat­ti­loi­ta tai jotain muu­ta sel­lais­ta. Syy­tön se ratik­ka­lin­ja on. 

  Minä­kin olen ollut käsi­tyk­ses­sä, että Isol­la Robal­la putiik­kien myyn­nit kyl­lä heik­ke­ni­vät käve­ly­ka­dun myö­tä ja kadun ovat kan­soit­ta­neet ravin­to­lat. Käve­ly­ka­tu on kyl­lä Robal­le vähän vää­rä nimi­tys, kos­ka mis­sään ei saa pelä­tä yhtä pal­jon jää­vän­sä auton alle kuin siel­lä paket­ti­au­to­ja ja tak­se­ja väistellessään. 

 18. Mie­les­tä­ni käve­ly­ka­tu­jen vai­ku­tus­ta katu­ti­laan voi­si poh­tia tapaus­koh­tai­ses­ti, vaik­ka autoi­lun rajoit­ta­mi­nen sinän­sä onkin kan­na­tet­ta­vaa. Itse pidän Kor­kea­vuo­ren­ka­dus­ta auto­jen­kin kans­sa enem­män kuin Iso Roo­ber­tin­ka­dus­ta, joka on täyn­nä ros­kia, mai­nos-stan­de­jä, sekä kusek­si­via maa­lai­sia. Myös Eeri­kin­ka­tu on miel­lyt­tä­vä kävel­lä, vaik­ka seas­sa muu­ta­ma auto kul­kee­kin. Lähin­nä kai käve­ly­kes­kus­to­jen ongel­ma­na on tilan täyt­tä­mi­nen eri­lai­sel­la kau­pal­li­sel­la tai “elä­vöit­tä­väl­lä” toi­min­nal­la, joka voi­si pahim­mil­laan tär­vel­lä Espan kal­tai­sen his­to­rial­li­sen katutilan.
  Mie­les­tä­ni käve­ly­ka­dut voi­si raja­ta Alek­sin poik­ki­ka­duil­le, eten­kin Kau­pun­gin­ta­lo­kort­te­lin ns. tyt­tö­ka­duil­le. Niis­tä­hän ollaan muu­ten­kin puu­haa­mas­sa van­haa kaupunkia.

 19. Mark­ku kuu­lee outoja:

  Ratik­ka muu­ten aiheut­taa yllät­tä­vän pal­jon ääntä”

  Eihän ratik­ka aiheu­ta juu­ri mitään ään­tä? Mär­kä asfalt­ti ja auton­ren­kaat aiheut­ta­vat pal­jon enem­män… Kyl­lä siel­lä ravin­to­las­sa on nyt kok­ki kolis­tel­lut kat­ti­loi­ta tai jotain muu­ta sel­lais­ta. Syy­tön se ratik­ka­lin­ja on. ”

  En minä kyl­lä mie­les­tä­ni kuu­le kuu­le­mat­to­mia. Ravin­to­lan keit­tiö oli aivan muu­al­la. Metal­li met­ta­li vas­ten ja koh­tai­sen suu­rii kuor­ma aiheutt­vat sekä kirs­kun­taa että täri­nää. Paik­ka muu­ten oli Mans­kun Chicos, jos­sa on isot ikku­nat, ja rati­kat ja bus­sit mene­vät aivan edestä.

  Ei mil­län pahal­la. Joten­kin vain Eli­nan vas­tauk­ses­ta tuli sel­lai­nen deja vu ‑tun­ne. 70-luvul­la tais­to­lai­set selit­ti­vät, että väit­teet saas­teis­ta Neu­vos­to­lii­tos­sa perus­tu­vat vain ais­ti­har­hoi­hin, vaik­ka ker­to­ja oli­si itse sel­lais­ta nähnyt.

 20. Mihin perus­tuu käsi­tys Iso-Roban “kuo­li­nis­kus­ta”? Sehän on kui­ten­kin eloi­sim­pia katu­ja ydin­kes­kus­tan ulkopuolella.

  Jos joku väit­tää, että esi­mer­kik­si Iso-Roban liik­kei­den myyn­ti on vähen­ty­nyt käve­ly­ka­duk­si muut­ta­mi­sen vuok­si, niin nyt fak­taa pöy­tään. Ei ravin­to­lan­kaan kan­nat­tai­si sijoit­tua sel­lai­seen paik­kaan, mis­sä väki ei lii­ku. Ja mis­sä väki liik­kuu, käy kaup­pa kai­kil­la aloil­la. Pait­si ehkä auto­vuo­kraa­mon ei kan­na­ta pitää toi­mis­to­aan kävelykadulla.

 21. Ant­ti K, 

  Minä en nyt väi­tä mitään, mut­ta sanoin, että olen sii­nä käsi­tyk­ses­sä. Asia sel­viäi­si Roban kaup­pia­syh­dis­tyk­sel­tä tie­tys­ti, mut­ta en nyt ole asias­ta tar­peek­si kiin­nos­tu­nut, että rupei­sin otta­maan sel­vää ja se meni­si­kin maanantaille. 

  Muis­taak­se­ni ennen käve­ly­ka­tua Isol­la Robal­la oli hie­nom­pia vaa­te­lii­keit­tä jne., jot­ka sit­ten yksi toi­sen­sa jäl­keen ovat vaih­tu­neet baa­reik­si. Baa­riin ei tul­la autol­la, kos­ka tar­koi­tus on useim­mi­ten naut­tia alko­ho­lia. Sik­si käve­ly­ka­tu sopii mai­nios­ti juu­ri ravitsemusliikkeille.

 22. Eihän rai­tio­vau­nu ihan ääne­tön ole, mut­ta suh­teu­tin melun kumi­pyö­rä­lii­ken­tee­seen, jon­ka melu­ta­so on ihan tois­ta luok­kaa. Jos Mans­kul­la pahim­mak­si mete­lik­si luo­kit­te­lee rati­kat, niin jon­kin astei­nen ais­ti­har­ha sii­nä on tosi­aan kyseessä. 

  Täs­sä rai­tio­vau­nu­jen aiheut­ta­mas­ta melus­ta lai­naus seu­raa­vas­ta tutkimuksesta 

  HELSINGIN KAUPUNKI, EU-MELUSELVITYS
  Tapio Lah­ti, Benoît Goua­tarbès, Timo Markula
  Insi­nöö­ri­toi­mis­to Aku­kon Oy
  Kor­ne­tin­tie 4 A, 00380 HELSINKI
  Tapio.Lahti@akukon.fi

  ” …Eri­tyi­ses­ti on huo­mat­ta­va, että samo­jen katu­jen tie­lii­ken­ne­me­lu on poik­keuk­set­ta vie­lä sel­väs­ti voi­mak­kaam­paa kuin rai­tio­vau­nu­jen melu ja että
  samat asuk­kaat tule­vat tilas­toi­duik­si sekä katu­me­lun vyö­hyk­keil­lä että rai­tio­tie­me­lun vyöhykkeillä
  asuviksi.”

 23. Rai­de­lii­ken­ne on ihan hyvä asia. Mut­ta saman asian voi ajaa myös bussi.”

  Juu tuon rai­tio­lin­ja 9:voisi ihan hyvin ajaa bus­si. pää­si­si saman tien meri­ka­dul­le asti. Mik­sei täl­lais­ta vaih­toeh­toa aja­tel­tu 9 lin­jas­ta päätettäessä 🙂

 24. Sil­lä välil­lä ajoi bus­si 17, jon­ka suo­sio hii­pui pik­ku­hil­jaa. Mat­kus­ta­jat arvos­ta­vat ratik­kaa ver­rat­to­mas­ti enem­män kuin bus­sia. Kyse on jouk­ko­lii­ken­teen laa­dus­ta. Ja energiatehokkuudesta.

 25. Lako­si kysyi vii­me vii­kol­la: »Voi­sit kysyä Pek­ka Sau­ril­ta kuin­ka mon­ta kuu­kaut­ta tuo Port­ha­nin­ka­tu on ollut sii­vot­to­mas­sa kunnossa?
  — Ja Pek­ka Sau­ri vas­taa: Port­ha­nin­ka­tu on perus­kor­jat­tu poh­jia myö­ten, ja ratik­ka­kis­ko­ja on vah­vis­tet­tu. Työ on suju­nut aivan aika­tau­lus­sa. Ei kai Lako­si tar­koi­ta, ettei täl­lai­sia töi­tä sai­si kau­pun­gis­sa tehdä?

 26. Muka­vaa Ode, että pidit ehdotuksestani.

  Mm. Fer­ra­rin ja moot­to­ri­pyö­rien päri­nää Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­la kuun­nel­lee­na minua häm­men­tää argu­ment­ti rati­kan kovas­ta metelistä.

  PS. Läm­min kii­tos nimi­mer­kil­le Lako­si kun­nal­lis­vaa­lieh­dok­kuu­te­ni mainostamisesta!

 27. En ymmär­rä tätä halua teh­dä käve­ly­ka­tu­ja nime­no­maan niis­tä kaduis­ta, jois­sa ihmi­set jou­tu­vat väis­te­le­mään rati­koi­ta. Alek­san­te­rin­ka­dus­ta on har­mil­li­sen vähän iloa, vaik­ka siel­lä auto­ja kul­kee­kin todel­la vähän. 

  Parem­pi oli­si löy­tää pie­niä katu­ja, jot­ka voi­tai­siin oikeas­ti vapaut­taa käve­ly­ka­duik­si siten, että niis­sä voi­si pitää kun­nol­li­sia kahvila/ravintolaterasseja, luo­da kult­tuu­ria ja har­joit­taa kau­pun­kie­lä­mää. Käve­ly­ka­tu rati­koi­den kes­kel­lä on vali­tet­ta­vas­ti torso.

 28. Viih­tyi­sä kävely/kahvila/terassiympäristö ei tar­vit­se kadun koko leveyt­tä kuten Eeri­kin­ka­dul­la on onnis­tu­nees­ti todis­tet­tu. Rati­kat mah­tu­vat käsit­tääk­se­ni 6.5 met­riin ihan hyvin, joka jät­tää run­saas­ti tilaa laidoille.

  Oleel­li­sem­pi asia on ark­ki­teh­tuu­rin ilme katu­ta­sos­sa, joka esi­mer­kik­si Foru­min kul­mil­la Yrjönkadulla/Eerikinkadulla on koh­dal­laan. Alek­san­te­rin­ka­tu puo­les­taan on ulko­museoon päät­ty­vä kui­lu, jos­sa kaik­ki on ihmi­sen mit­ta­kaa­vas­sa vähän lii­an isoa viih­ty­mi­seen, Senaa­tin­to­ri mukaanlukien.

  Viih­tyi­syys­kom­po­nent­ti on Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­la val­miik­si kun­nos­sa, mut­ta kai­ken voi kyl­lä huo­nol­la suun­nit­te­lul­la pila­ta, täs­sä­kään tapauk­ses­sa ei tar­vi­ta kuin ylikorkeat/massiiviset katu­ki­vet ja vää­rä pin­noi­te niin tun­nel­ma on pilalla.

 29. # Lako­si kir­joit­ti 21.8.2008 kel­lo 15:32

  To TPyy­luo­ma
  Hesa­rin mie­li­pi­de­kir­joi­tus on allekirjoitettu:
  ANU KOSKELA
  hal­li­tuk­sen jäsen
  Ete­lä-Hel­sin­gin Vihreät “

  —————-clip—————–

  Kor­kea­vuo­ren­ka­tu osin kävelykaduksi
  Uusi rai­tio­lin­ja 9 aloit­ti vas­ti­kään lii­ken­nöin­nin välil­lä Kolmikulma–Itä-Pasila. Alku­pe­räi­sis­sä suun­ni­tel­mis­sa oli lin­jan jat­ka­mi­nen ete­läs­sä aina Meri­ka­dul­le asti, mut­ta tämä kaa­tui eri­tyi­ses­ti ete­lä­hel­sin­ki­läis­ten autoi­li­joi­den ja yrit­tä­jien vastustukseen.
  21.8.2008 Mie­li­pi­de / HS DIGILEHTI — mak­sul­li­nen palvelu”

  En vali­tet­ta­vas­ti pää­se luke­maan tuo­ta jut­tua enää. En ole suos­tu­nut mak­sa­maan hesa­ril­le euroa päi­väs­sä sii­tä hyväs­tä että käyn ker­ran kuu­kau­des­sa taris­ta­mas­sa jon­kun asian.
  No, minun piti sil­loin aika­naan kun tuo­ta vouh­kat­tiin kir­joit­taa hesa­riin ja kysyä sil­tä nais­puo­li­sel­ta yrit­tä­jäl­tä, joka näyt­ti toi­mi­van (tai sanoi toi­mi­van­sa) mui­den lukuis­ten yrit­tä­jien äänitorvena.
  Siis piti kysyä, että ketä ne muut yrit­tä­jät ovat? Oli­sin vaan pan­nut kaik­ki saman­tien boikottiin.
  Tämä, ääni­tor­vi, esit­te­li fak­to­jaan suu­reen ääneen hesa­ris­sa ja tote­si asiak­kai­den kaik­koa­van mikä­li park­ki­pai­kat vie­dään rati­kan raken­ta­mi­sen yhtey­des­sä. Edel­leen sama kaup­piai­den edus­ta­ja väit­ti rai­tio­vau­nun ole­van iso rot­ja­ke, en muis­ta tark­kaa san­muo­toa, mut­ta jotain tuon­ta­pais­ta. Bus­si muka­mas on pie­ni, kapea ja ket­te­rä puik­ke­leh­ti­maan auto­jen lomassa.
  Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­le mah­tu­vat mai­nios­ti ysin rati­kan kis­kot tupla­na. Sen lisäk­si sin­ne mah­tuu auto­lii­ken­net­tä­kin niin halu­tes­sa, tosin kadun muut­ta­mi­nen käve­ly­ka­duk­si on yksi jär­ke­vim­piä toi­mia mitä kau­pun­gin lii­ken­teen eteen voi­daan tehdä.
  Ysi­lin­jan jat­ka­mi­sen jäl­keen ja mah­dol­lis­ten autoi­lun rajoit­ta­mi­sen jäl­keen tämä ääni­tor­vi­kin saat­taa jou­tua totea­maan, että lii­ke­vai­to on nous­sut. Saat­taa vie­lä tode­ta, kuten enti­nen palo­pääl­lik­kö, että vää­räl­lä tavalla.
  Mah­tuu­han näi­tä kau­pun­kiin, siis tar­koi­tan kaik­kea uudis­tus­ta vas­tus­ta­via, kaup­po­jen­sa kans­sa puu­has­te­le­via, yrit­tä­jä nai­sia maailmaan.

 30. PALAUTE RAITIOVAUNULINJAUKSEEN!
  Vas­tus­tan alu­een asuk­kaa­na, alu­een yrit­tä­jä­nä, alu­een ravin­to­loit­si­ja­na, lii­kei­den asiak­kaa­na, ravin­to­loi­den asiak­kaa­na rai­tio­vau­nu­ra­dan raken­ta­mis­ta Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­le ja Kapteeninkadulle.
  Kor­kea­vuo­ren­ka­tu — kapea­na katu­na — on ainut kan­sain­vä­li­nen pien­kaup­pa­ka­tu Suo­mes­sa. Se on ainut­laa­tui­nen jon­ne tul­laan kau­em­paa­kin ostok­sil­le, ravin­to­laan, kah­vi­laan ja naut­ti­maan ilma­pii­ris­tä. Kai­ken tämän tun­nel­man tuhoai­si rai­tio­vau­nu­kis­kot ja rai­tio­vau­nu joka ste­ri­loi­si nyky­tun­nel­man pois­ta­mal­la autot kadul­ta ja kaven­ta­mal­la jalkakäytävät.
  Rai­tio­lii­ken­ne tuhoai­si tämän kau­pun­ki­mil­jöön ja muut­tai­si ajan myö­tä kadun toi­min­not ei toi­vot­tuun suuntaan.
  Katu on kapea eikä sal­li rai­tio­vau­nu­lin­jaa eikä mis­sään muo­dos­sa molem­piin suun­taan lii­ken­nöi­viä raitiovaunuja.
  Suun­ni­tel­tu ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pysäh­ty­mis­kiel­to kadun itä­reu­nal­le vai­keut­taa mer­kit­tä­väs­ti jäte, bio­jä­te, ener­gia­jä­te, pape­ri, pah­vi, lasi, vaa­te­ke­räyk­set, liik­kei­den tava­ran­kul­je­tuk­set, yri­tys­ten pika­lä­he­tyk­set, asuk­kai­den muut­to- tava­ra- ja huo­ne­ka­lu­kul­je­tuk­set sekä ravin­to­loi­den ruokakuljetukset.
  Kapeal­la kadul­la, jos­sa erit­täin pal­jon kävel­lään kadun poik­ki liik­kees­tä toi­seen, on erit­täin vaa­ral­lis­ta lii­ken­nöi­dä hil­jai­sel­la rai­tio­vau­nul­la katu­käy­tä­vän vie­res­sä jon­ka suun­nit­te­li­jat ehdot­ta­vat kavennettavaksi.
  Suun­ni­tel­lut rai­tio­lin­ja­py­sä­kit pal­ve­le­vat mel­kein poik­keuk­set­ta huo­nom­min alu­een asuk­kai­ta kuin nykyi­set — poik­keuk­se­na Meri­ka­dun pysäkki.
  Ehdo­tam­me että Meri­ka­dun lii­ken­ne hoi­det­tai­siin nykyi­siä rai­tio­lin­jo­ja 3 ja 1 uudel­len lin­jaa­mal­la tai Her­ne­saa­ren uut­ta rai­tio­lin­jaa muut­ta­mal­la. Kai­vo­puis­tos­sa on har­voin mas­sa­ta­pah­tu­mia jot­ka vaa­ti­vat suo­ran rai­tio­lin­jan keskustaan.
  Alu­een lii­ken­ne kes­kus­taan oli­si hoi­det­ta­va pie­nem­mil­lä ja kapeam­mil­la bus­seil­la, jot­ka ajai­si­vat useam­paa katua pit­kin kuin suun­ni­tel­tu rai­tio­lin­ja. Reit­ti voi­si jat­kua rai­tio­lin­jo­ja pit­kin rau­ta­tie­a­se­mal­le saak­ka ja näin pal­vel­la kaik­kia jatkoyhteyksiä.
  Kon­sult­ti­sel­vi­tyk­sen mukaan alu­eel­ta pois­tuu 49 pysä­köin­ti­paik­kaa rai­tio­lin­jauk­sen myö­tä. Tämä vai­keut­tai­si alu­eel­la asu­vien, eten­kin lap­si­per­hei­den liik­ku­mis­tar­pei­ta ja lisä­si pai­nei­ta muut­taa alueelta.

  Toi­von että mie­li­pi­tee­ni ote­taan huo­mioon asuk­kail­le viih­tyi­sän kau­pun­gin suunnittelussa.

 31. Kai­ken tämän tun­nel­man tuhoai­si rai­tio­vau­nu­kis­kot ja rai­tio­vau­nu joka ste­ri­loi­si nyky­tun­nel­man pois­ta­mal­la autot kadul­ta ja kaven­ta­mal­la jalkakäytävät.”

  Kiel­tä­mät­tä Mikon­ka­tu on varoit­ta­va esi­merk­ki sii­tä mihin rai­tio­vau­nu käve­ly­ka­dul­la joh­taa, ja Alek­si­kin on kolk­ko, tosin pää­osin joh­tuen lii­an kor­keis­ta talois­ta ete­läs­sä. Auto­jen pois­ta­mi­sen ste­ri­loi­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta olen vah­vas­ti eri mieltä.

  Ysin voi­si ihan hyvin lin­ja­ta kol­mo­sen reit­tiä Eiran sai­raa­lan kul­mal­le ja sii­tä Lai­vu­rin­ka­tua Meri­ka­dul­le, pää­te­py­sä­kil­le oli­si hyvin tilaa Kai­vo­puis­ton län­ti­sen sisään­käyn­nin edessä.

 32. on erit­täin vaa­ral­lis­ta lii­ken­nöi­dä hil­jai­sel­la rai­tio­vau­nul­la katu­käy­tä­vän vieressä”

  Jos­sain vas­tus­ta­jien kir­jel­mis­sa olin luke­va­ni, etta rai­tio­vau­nu on lii­an melui­sa. Nyt se onkin lii­an hil­jai­nen. Mie­len­kiin­tois­ta, ettet koe ko. kadun vil­kas­ta auto­lii­ken­net­ta min­kaan­lai­sek­si uhkak­si kuitenkaan.

  Rai­tio­lii­ken­ne on alka­nut Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la jo vuo­si­kym­me­nia ennen­kuin yksi­kaan auto on siel­la liik­ku­nut ja ratik­ka kuu­luu aitoon sta­di­lai­seen mil­joo­seen. Itsea­sias­sa Hel­sin­ki on kehit­ty­nyt sel­lai­sek­si kun se nyt on juu­ri pal­jol­ti sen rai­tio­lii­ken­teen avul­la, bus­si­lii­ken­ne nykyi­ses­sa laa­juu­des­saan tuli vas­ta pal­jon myohemmin. 

  Minus­ta suun­nan tulee olla sel­keas­ti se, etta moder­ni rai­tio­liii­ken­ne on paaa­sial­li­nen jouk­ko­lii­ken­ne­muo­to Hel­sin­gin kan­ta­kau­pun­gin alu­eel­la ja nii­den kans­sa paal­lek­kai­sia die­sel­bus­si­lin­jo­ja pois­te­taan tai muu­te­taan joh­di­nau­to- eli trollikkalinjoiksi.

  Koko­naan toi­nen asia on se, etta esi­mer­kik­si Sak­sas­sa on monis­sa kau­pun­geis­sa rai­tio­lii­ken­ne joh­det­tu maa­nal­le kau­pun­gien ydin­kes­kus­tois­sa ja muis­sa han­ka­lis­sa pai­kois­sa. Noi­den kau­pun­kien his­to­rial­li­sis­sa kave­ly­kes­kus­tois­sa ei siis ole min­kaan­lais­ta ajo­neu­vo- tai rai­tio­lii­ken­net­ta, mut­ta ihmi­sia ja lii­ke-ela­maa on pal­jon. Omas­ta mie­les­ta­ni erit­tain toi­mi­va ja tyy­li­kas rat­kai­su, mut­ta var­mas­ti “met­ron­hin­tai­nen”.

 33. Ihan näin ute­liai­suu­des­ta, mikä ongel­ma sii­nä Mikon­ka­dun rati­kas­sa spot­tun mie­les­tä on? Ratik­ka­lii­ken­teel­li­ses­ti se on ehkä vähän han­ka­la, mut­ta en minä kau­pun­ki­ku­val­li­ses­ti tai kadun toi­mi­vuu­den kan­nal­ta näe sii­nä mitään ongelmaa.

  Kor­kea­vuo­ren­ka­dun auto­pai­kat on minus­ta yhtä tyh­jän kans­sa, olen jokusen ker­ran yrit­tä­nyt käy­dä sii­nä käy­tet­ty­jen huo­ne­ka­lu­jen liik­kees­sä autol­la, eikä sin­ne nyt­kään saa pysä­köi­tyä edes rahal­la. Kes­ki­mää­rin ratik­ka­py­säk­kiä kau­em­mak­si olen lopul­ta auton saa­nut. En myös­kään usko että Maxill, Socis tai Sika­la pis­täi­si­vät pahak­seen leveäm­pää jal­ka­käy­tä­vää jol­le mah­tui­si sel­lai­nen parii­si­lai­sen kokoi­nen teras­si. Jos teh­dään käve­ly­ka­tu niin samal­la Lai­vu­rin­puis­ton (vai mikä sen puis­ti­kon nimi onkaan?) voi­si laajentaa.

  Mut­ta asia on joka tapauk­ses­sa pai­kal­li­sis­ta kiin­ni. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa mini­kan­sa­nää­nes­tys voi­si olla hyvä idea.

 34. You­tu­ben ratik­ka­vi­deois­ta löy­tyy yksi mai­nio esi­merk­ki jalan­kul­ki­joi­den ja rati­kan yhteis­pe­lis­tä, http://www.youtube.com/watch?v=4n03u7iH6b0

  Mitään täm­möis­tä, tai vaik­ka video­vas­tauk­ses­sa tuo­hon http://www.youtube.com/watch?v=C1PcIipLd1g sil­miin­pis­tä­vää seik­kaa ettei ratik­ka ihan oikeas­ti pysäh­dy kuin pysä­kil­lä, ei voi Hel­sin­gis­sä toteut­taa. Syy tähän on Hel­sin­gin Eri­koi­so­lo­suh­teet. Eri­koi­sau­toi­li­jat, eri­kois­kä­ve­li­jät, eri­koi­sas­valt­ti, eri­kois­kaup­pa­ka­dut, eri­koi­sit­se­päi­syys… ja pitää vie­lä muis­taa että päin­vas­toin kuin Mis­sään Muu­al­la Maa­il­mas­sa, tääl­lä on pak­kas­ta ja usein pimeää.

 35. Kor­kea­vuo­ren­ka­dun auto­pai­kat on minus­ta yhtä tyh­jän kans­sa, olen jokusen ker­ran yrit­tä­nyt käy­dä sii­nä käy­tet­ty­jen huo­ne­ka­lu­jen liik­kees­sä autol­la, eikä sin­ne nyt­kään saa pysä­köi­tyä edes rahal­la. Kes­ki­mää­rin ratik­ka­py­säk­kiä kau­em­mak­si olen lopul­ta auton saa­nut. En myös­kään usko että Maxill, Socis tai Sika­la pis­täi­si­vät pahak­seen leveäm­pää jal­ka­käy­tä­vää jol­le mah­tui­si sel­lai­nen parii­si­lai­sen kokoi­nen teras­si. Jos teh­dään käve­ly­ka­tu niin samal­la Lai­vu­rin­puis­ton (vai mikä sen puis­ti­kon nimi onkaan?) voi­si laajentaa.”

  Kyl­la nain on ja mina­kin tuli­sin noil­le alueil­le nime­no­maan jouk­ko­lii­ken­teel­la, en mil­laan yksi­tyi­sau­tol­la, jol­le on mah­do­ton­ta loy­taa park­ki­paik­kaa ja jos loy­tyy­kin, niin se mak­saa monin­ker­tai­ses­ti enem­man kuin jouk­ko­lii­ken­ne­lip­pu. Ja jouk­ko­lii­ken­teel­la kun tulen niin voin ottaa vaik­ka­pa tuo­pin oluttakin. 

  Kor­kea­vuo­ren­ka­dun kaut­ta nyky­aan erit­tain har­vak­sel­taan kul­ke­va bus­si­lin­ja 16 ei vas­taa miten­kaan mie­li­ku­vaa­ni sii­ta tiheas­ta ja tasok­kaas­ta lii­ken­ne­tar­jonns­ta, jon­ka rai­tio­lin­ja pys­tyy par­haim­mil­laan tar­joa­maan. Mie­luum­min jatan tule­mat­ta kun kes­kus­tas­sa tai muu­al­la­kin on paik­ko­ja parem­pien yhteyk­sien var­rel­la. Joku mini­bus­si­lin­ja ei ole myos­kaan sel­lai­nen kon­sep­ti, joka vaka­vas­ti hou­kut­te­li­si ihmi­sia jat­ta­maan auton­sa kotiin ja kayt­ta­maan jouk­ko­lii­ken­net­ta; mika on mie­les­ta­ni juu­ri­kin laa­duk­kaan kau­pun­ki­jouk­ko­lii­ken­teen tarkoitus.
  Sta­di­lai­nen kul­kee sporalla.

 36. Ihan näin ute­liai­suu­des­ta, mikä ongel­ma sii­nä Mikon­ka­dun rati­kas­sa spot­tun mie­les­tä on?”

  Käve­ly­ka­dun luon­ne muut­tui käve­ly­väy­läk­si, en osaa sitä sen tar­kem­min kuva­ta. Mikon­ka­dus­ta ei nyt niin välik­si, mut­ta oli­si tosi sää­li jos tämä tapah­tui­si Kor­kea­vuo­ren­ka­dun Tark­kam­pu­jan­ka­tu-Vuo­ri­mie­hen­ka­tu ‑osuu­del­la joka on yksi Hel­sin­gin maa­gi­sia katu­mil­jöi­tä, ja suo­ra­nai­nen ihme on että tämä magiik­ka kes­tää nykyi­sen park­ki­paik­ka­käy­tön. Hie­noin­ta tie­tys­ti oli­si jos Kor­kea­vuo­ren­ka­tu-Kap­tee­nin­ka­tu oli­si käve­ly­ka­tua välil­lä Teh­taan­ka­tu-Tark­kam­pu­jan­ka­tu, jol­loin Vuo­ri­mie­hen­puis­tik­ko liit­tyi­si sii­hen (lähes) saumattomasti.

  Se Brnon video­pät­kä on esi­merk­ki käve­ly­väy­läs­tä, Alek­san­te­rin­ka­tu oli­si juu­ri tuol­lai­nen jos ratik­ka ja jalan­kul­ki­jat siir­ret­täi­siin samaan tasoon. Joku Drott­ning­ga­tan Tuk­hol­mas­sa on taas sel­keäs­ti kävelykatu.

 37. Ruot­sin­kie­les­sä oli sana jota en nyt muis­ta, mut­ta jon­ka mie­les­sä­ni olen kään­tä­nyt “viih­tyi­syys­hö­häk­si”, ja jol­la tar­koi­te­taan juu­ri tuol­lais­ta katu­ti­lan koris­te­lua kuten Norr­kö­pin­gin esi­mer­kis­sä. Lop­pu­tu­los on sit­ten kuin hal­vas­sa ravintolassa. 

  Kan­nat­taa huo­ma­ta että kyse on kui­ten­kin kes­kus­tan suh­teen peri­fee­ri­ses­tä asui­na­lu­ees­ta jon­ka lii­ken­neyh­tey­det ovat jo nyt koh­tuul­li­set, ratik­ka­py­sä­kit ovat Tarkk’am­pu­jan­ka­dul­la ja Teh­taan­ka­dul­la, ja jos halut­tai­siin, saat­tai­si yksi pysäk­ki istua vie­lä Lai­vu­rin­ka­dul­le suun­nil­leen Jää­kä­rin­ka­dun por­tai­den kohdalle.

  Osit­tain pait­sios­sa on Teh­taan­ka­dun ete­lä­puo­li­nen alue, mut­ta tämän kor­jaa­mi­sek­si pitäi­sin ysin Lai­vu­rin­ka­tu-Meri­ka­tu ‑reit­tiä parem­pa­na vaihtoehtona.

  OT: Pait­siois­ta puhee­nol­len, jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det Ete­lä-Hel­sin­gis­tä Sal­mi­saa­reen (Tam­ma­saa­ren­ka­dun toi­mis­tot, Kaa­pe­li­teh­das, Oikeus­ta­lo, Hii­li­ka­dun uudet toi­mis­tot) ovat kyl­lä sur­ku­hu­pai­sia, auton nopeuse­tu par­haim­mil­laan kuusin­ker­tai­nen nopeim­paan jouk­ko­lii­ken­ne­vaih­toeh­toon näh­den, joka sekin sisäl­tää yli puo­let mat­kas­ta kävelyä. 

  Pro­pel­li­hat­tui­dea on kol­mas kul­jet­ti­mil­la varus­tet­tu levyen lii­ken­teen tun­ne­li län­si­met­roa var­ten lou­hit­ta­vien met­ro­tun­ne­lien välis­sä, läh­tee lai­tu­ri­ta­sos­ta, jos­sain Oikeus­ta­lon paik­keil­la oli­si pari his­siä. Ihan sama kon­sep­ti kuin park­ki­luo­lis­sa jois­sa perin­tei­ses­ti on aja­tel­tu HKL:ää asiakaslähtöisemmin.

 38. Ruot­sin­kie­les­sä oli sana jota en nyt muis­ta, mut­ta jon­ka mie­les­sä­ni olen kään­tä­nyt “viih­tyi­syys­hö­häk­si”, ja jol­la tar­koi­te­taan juu­ri tuol­lais­ta katu­ti­lan koris­te­lua kuten Norr­kö­pin­gin esi­mer­kis­sä. Lop­pu­tu­los on sit­ten kuin hal­vas­sa ravintolassa.”

  Kor­kea­vuo­ren­ka­dun nyky­ti­la­ko on nyt sit­ten viih­tyi­sam­paa kuin tuo Norr­ko­pin­gin kave­ly­ka­tu, jos­sa rai­tio­tie­kin kulkee? 

  http://www.hs.fi/artikkeli/Korkeavuorenkatu+osin+k%C3%A4velykaduksi/1135238811163
  (Link­ki on muu­ten taman ket­jun alku­pe­rai­nen jut­tu Hesarissa)

 39. Johan Gro­ten­felt: “Kon­sult­ti­sel­vi­tyk­sen mukaan alu­eel­ta pois­tuu 49 pysä­köin­ti­paik­kaa rai­tio­lin­jauk­sen myö­tä. Tämä vai­keut­tai­si alu­eel­la asu­vien, eten­kin lap­si­per­hei­den liik­ku­mis­tar­pei­ta ja lisäi­si pai­nei­ta muut­taa alueelta.”

  Tar­kem­min sanot­tu­na, ellen vää­rin muis­ta, Huvi­la­ka­dun vaih­toeh­dos­sa 29 kpl ja Neit­syt­po­lun-Kasar­mi­ka­dun vaih­toeh­dos­sa 42 tai 67 kpl sii­tä riip­puen, kuin­ka hyvin rata teh­dään ja pal­jon­ko tilaa jalan­kul­ki­joil­le anne­taan tai jäte­tään. Näin ker­rot­tiin esit­te­ly- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa elo­kuun puolivälissä.

  Saman kon­sult­ti­sel­vi­tyk­sen mukaan uusi ratik­ka­ra­ta “toi­si noin kak­si­tu­hat­ta mat­kaa / vrk lisää”. Näin olen kir­joit­ta­nut muis­tiin, enkä löy­dä sel­vi­tys­tä netis­tä voi­dak­se­ni tar­kis­taa. Tark­ka mer­ki­tys tosin jäi minul­le hämä­räk­si: oli­si­vat­ko nämä koko­naan uusia jouk­ko­lii­ken­ne­mat­kus­ta­jia vai sel­lai­sia jot­ka siir­ty­vät uudel­le radal­le jol­ta­kin toi­sel­ta rei­til­tä? Kuin­ka moni jät­täi­si autoi­lun väliin ja kuin­ka moni käve­lyn tai pyö­räi­lyn? Kuin­ka moni teki­si mat­kan, jota ei muu­ten teki­si ollenkaan?

  Arve­len tar­koi­tet­ta­van, että radan uudel­la osuu­del­la mat­kus­tai­si pari­tu­hat­ta mat­kus­ta­jaa päi­vit­täin. Tus­kin tar­koi­te­taan, että näin moni heti luo­pui­si autos­taan tai että näin mon­ta uut­ta vuo­si­lip­pua oitis ostet­tai­sin. Sil­ti tuon arvion mukaan huo­mat­ta­va mää­rä ihmi­siä koki­si jon­kin (mel­ko välit­tö­män) paran­nuk­sen tai hel­po­tuk­sen elä­mäs­sään. Niin huo­mat­ta­va, että jopa 67 pysä­köin­ti­paik­kaa on sii­hen ver­rat­tu­na aika pien­tä. Lisäk­si jouk­ko­lii­ken­teen “ylei­nen ima­go” (eli luot­ta­mus sii­hen, että sitä kehi­te­tään ja sil­lä pää­see) ole­tet­ta­vas­ti kohe­ni­si taas hiu­kan ja vai­kut­tai­si ajan mit­taan myös laajemmalti.

  Kun ker­ran mark­ki­na­ta­lou­des­sa ele­tään, sekä asu­kas- että asioin­ti­py­sä­köin­nin hin­taa oli­si jär­ke­vin­tä nos­taa niin pal­jon, että vähe­ne­vä kysyn­tä koh­taa supis­tu­neen tar­jon­nan. Poik­keuk­sel­li­sia tar­pei­ta toki voi olla, mut­ta eri­tyis­lu­vat vaa­ti­vat erityisharkinaa.

  Jouk­ko­lii­ken­tee­seen tuo sama aja­tus ei sovi, kos­ka kysyn­nän ja tar­jon­nan yhtei­nen kak­sois­syök­sy­kier­re lopet­taa koko pal­ve­lun — ja tulos on kai­kil­le ikä­vä. Yksi­tyi­sau­toi­lun koh­dal­la tuo­ta ris­kiä ei ole. Voim­me luot­taa sii­hen, että huol­to- ja häly­tys­ajo­jen vuok­si kadut kui­ten­kin pide­tään ajo­kun­toi­si­na. Lisäk­si vähem­män tar­peel­lis­ten yksi­tyi­sau­to­jen pois­tu­mi­nen vähen­tää ruuhkia.

  En väi­tä, että mikään pako­tet­tu elä­män­muu­tos oli­si vält­tä­mät­tä kenel­le­kään kiva jut­tu, mut­ta sel­lai­sia me ihmi­set ja var­sin­kin kau­pun­ki­lai­set jou­dum­me monin eri tavoin koke­maan. Oli­si muka­vaa, jos nii­tä ei tuli­si lii­kaa, mut­ta oikeus käyt­tää ja säi­lyt­tää autoa lähel­lä Hel­sin­gin ydin­kes­kus­taa ei lie­ne sen lujem­min perus­tus­lais­sa suo­jat­tu kuin vaik­ka­pa oikeus säi­lyt­tää lähi­kaup­pa tai tut­tu mai­se­ma. Toi­saal­ta jokin mää­rä muu­tok­sia voi myös piristää.

  Lap­si­per­hei­den liik­ku­mis­tar­ve” ei saa minul­ta suu­res­ti kyy­ne­lei­tä heru­maan. Olen liik­ku­nut mon­ta vuot­ta jul­ki­sil­la kah­den, kol­men tai nel­jän pol­ven­kor­kui­sen kans­sa ihan min­ne vain. Kuten myös kär­ry­jä työn­täen, pulk­kaa vetäen, pyö­räil­len ja sou­taen. Se oli elä­mää ja seik­kai­lua eikä ensin­kään hir­ve­ää. Kun itse kak­ru­na asuin Teh­taan­ka­dul­la, olin seit­se­män­vuo­ti­aa­na tutus­tu­nut jo omin päin kaik­kiin Hel­sin­gin ratikkalinjoihin.

  Kukaan pojis­ta­ni ei ole iki­nä sano­nut, että minun oli­si mie­luum­min pitä­nyt kus­ka­ta hei­tä autol­la pit­kin Ete­lä-Suo­mea har­ras­tuk­siin har­va se ilta. En myös­kään ole huo­ma­nut, että heis­tä oli­si tul­lut soh­va­nös­sö­jä. Pikem­min­kin päinvastoin.

  Entä­pä tämä että ratik­ka “lisäi­si pai­nei­ta muut­taa alu­eel­ta”? Kir­joit­ta­ja ei voi­ne tosis­saan pelä­tä, että kort­te­lit jäi­si­vät autioik­si. Jos hen­ki­lö­koh­tai­ses­sa pun­ni­tuk­ses­sa auto voit­taa asuin­pai­kan, haluk­kai­ta autot­to­muu­teen sitou­tu­via tilal­le muut­ta­jia löy­tyy varmasti.

 40. spot­tu, en ymmär­rä lain­kaan miten met­ro­lin­jan suun­tai­nen kul­je­tin aut­taa Sal­mi­saa­ren ja Ete­lä-Hel­sin­gin väli­siin yhteyksiin.

  Jät­kä­saa­ren ja Her­ne­saa­ren välil­lä pitäi­si olla joka yhteys, muu­ten jäl­kim­mäi­nen jää pus­sin­pe­räk­si. Län­si­sa­ta­ma vaan tekee tämän vai­keak­si, mah­dol­lis­ta sil­taa pitäis aukoa/nostaa jat­ku­vas­ti. Ehkä joku pie­ni laut­ta, joka sahai­si Her­ne­saa­ren, Larun, Jät­kän ja vaik­ka Kaa­pe­li­teh­taan väliä.

  Rea­lis­ti­sem­pi vaih­toeh­to lie­nee jat­kaa esim. Kasia Jät­käs­tä ran­taa myö­ten Teh­taan­ka­dul­le, Kuto­sen jat­ko tuo­ta reit­tiä (suu­rin piir­tein van­ha sata­ma­ra­ta) on vilah­del­lut suun­ni­tel­mis­sa. Tätä­kin var­maan joku kek­sii vas­tus­taa, tosin mah­dol­li­sel­la rei­til­lä ei mie­les­tä­ni ole yhtään pysäköintipaikka.

 41. Joku voi­si las­kea kuin­ka suu­ri osuus käve­lye­täi­syy­del­lä (600 met­riä) ole­vis­ta park­ki­pai­kois­ta 50 kpl on, veik­kaan että kun sii­tä pyö­ris­tää desi­maa­lit pois niin vas­taus on 0%. Hie­man myös ihme­tyt­tää että venei­den tal­vi­säi­ly­tys Kai­vo­puis­ton ran­nas­sa, joka vie heh­taa­ri­tol­kul­la tilaa, ei vas­taa­vas­ti herä­tä mitään intohimoja.

  Mut­ta kuten sanot­tu, jos pai­kal­li­set ei halua ratik­kaa niin se on hei­dän asian­sa. Bus­si ei ole minus­ta Punavuoressa/Eirassa rea­lis­ti­nen vaih­toeh­to, kapeil­la ja epä­ta­sail­la kaduil­la sen mat­kus­tus­mu­ka­vuus on sur­kea ja mat­kus­ta­ja­mää­rät sen mukai­sia. Kan­ta­kau­pun­gin bus­si­lin­jat on jär­jes­täen menet­tä­nyt mat­kus­ta­jia koko 2000-luvun.

 42. Kor­kea­vuo­ren­ka­dun nyky­ti­la­ko on nyt sit­ten viih­tyi­sam­paa kuin tuo Norr­ko­pin­gin kave­ly­ka­tu, jos­sa rai­tio­tie­kin kulkee?”

  Tämä ei nyt onnek­si ole valin­ta­ti­lan­ne ruton ja kole­ran välil­lä, mut­ta jos pai­kal­li­sil­ta kysyy, luu­len ettei­vät he pidä kovin kes­kei­se­nä ongel­ma­na sitä ettei kadul­la ole rai­tio­vau­nu­kis­ko­ja, eri­tyi­ses­ti jos sel­lai­set löy­ty­vät 200 met­rin pääs­sä poh­joi­ses­sa, län­nes­sä ja ete­läs­sä. Pal­jon vai­keam­pi kysy­mys oli­si se vaih­taa­ko suo­ra bus­si­lin­ja käve­ly­ka­tuun, en minä aina­kaan osai­si suo­ral­ta kädel­tä päät­tää, kum­mas­sa­kin on puolensa.

  spot­tu, en ymmär­rä lain­kaan miten met­ro­lin­jan suun­tai­nen kul­je­tin aut­taa Sal­mi­saa­ren ja Ete­lä-Hel­sin­gin väli­siin yhteyksiin.”

  Nopein reit­ti Teh­taan­ka­dul­ta Itä­me­ren­ka­dul­le met­roa­se­man ympä­ris­töön on yleen­sä 14/14B/10 +met­ro, vähän riip­puen mis­tä koh­taa läh­de­tään. Luon­nol­li­ses­ti 14/14B rei­tin var­rel­la Teh­taan­ka­dun ete­lä­puo­lel­la tämä vie­lä koros­tuu. Kun Ruo­ho­lah­den pääs­sä pääs­tään liu­ku­por­taat ylös, ollaan­kin kau­ka­na vähän kai­kes­ta, ja läh­de­tään joko käve­le­mään koh­ti Sal­mi­saar­ta, odo­tel­laan 15/8:aa, tai men­nään Pork­ka­lan­ka­dul­le ja hypä­tään johon­kin ohi­kul­ke­vaan bus­siin. Luk­sus­ta oli­si jos lai­tu­ri­ta­sol­ta käsin pää­si­si alit­ta­maan Itä­me­ren­ka­dun ja Pork­ka­lan­ka­dun, 15V kävi­si samal­la tar­peet­to­mak­si. Tam­ma­saa­ren­ka­dun toi­mis­tot eivät täs­tä tie­ten­kään hyö­dy yhtään mitään, ainoas­taan Oikeus­ta­lo sekä voi­ma­lan ja Län­si­väy­län väliin jää­vä uusi alue, ja ehkä rajoi­te­tus­ti Kaapeli+viereinen toimistotalo.

  Jät­kä­saa­ren ja Her­ne­saa­ren välil­lä pitäi­si olla joka yhteys, muu­ten jäl­kim­mäi­nen jää pussinperäksi.”

  Her­ne­saa­ri on pus­sin­pe­rä, sil­le ei voi mitään, se ei hait­tai­si ellei sin­ne ehdoin tah­doin halut­tai­si kaa­voit­taa asioin­ti­lii­ken­net­tä gene­roi­via toi­min­to­ja. Her­ne­saa­ren­ka­dun-Spe­rans­kin­tien koh­dal­la tun­ne­liin sukel­ta­va ratik­ka joka jat­kai­si Kam­pis­ta Töö­lön met­ron lin­jaus­ta pit­kin rat­kai­si­si asui­na­lue-pus­sin­pe­rän lii­ken­neon­gel­mat hel­pos­ti, samal­la saa­tai­siin rat­kai­su ris­tei­li­jöi­den Shuttle-liikenteelle.

  Bus­si ei ole minus­ta Punavuoressa/Eirassa rea­lis­ti­nen vaih­toeh­to, kapeil­la ja epä­ta­sail­la kaduil­la sen mat­kus­tus­mu­ka­vuus on sur­kea ja mat­kus­ta­ja­mää­rät sen mukaisia.”

  Joo, pahim­mil­laan tun­tuu että pai­kat irtoa­vat ham­pais­ta. Isom­pi ongel­ma on ettei edes läh­tö­ai­ka­tau­lu pidä ruuh­ka-aikoi­hin, ja Erot­ta­jal­le jumiu­tu­va 16 on hyö­dy­tön jos halu­aa Kaar­tin­kau­pun­kia pidemmälle.

  1. Ymmär­tääk­se­ni alu­eel­la on var­sin suur­ta halua rati­kal­le. On tot­ta, että jos halu­aa vain ajel­la rai­tio­vau­nul­la, alu­eel­ta löy­tyy mui­ta­kin, mut­ta moni käyt­tää ratik­kaa myös sii­hen, että on menos­sa jon­ne­kin. Tie­tys­ti kol­mo­ses­sa on se hyvä puo­li, että jos on menos­sa Meri­ka­dul­ta Stok­kal­le, sii­tä rati­kas­sa istu­mi­ses­ta saa naut­tia pidem­pään kuin ysil­lä, joka suo­riu­tuu mat­kas­ta kiusal­li­sen nopeasti… 

   Muu­ten olen sitä miel­tä, että Kor­kea­vuo­ren­ka­dus­ta pitäi­si teh­dä käve­ly­ka­tu koko matkaltaan.

 43. Käve­ly­ka­duis­ta puhut­taes­sa oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää, liit­ty­vät­kö käve­ly­ka­tusuun­ni­tel­mat johon­kin kokonaisuuteen?

  Iso-Roo­ber­tin­ka­dus­ta jo näkee, että syr­jem­pään teh­ty käve­ly­ka­tu ei vält­tä­mät­tä toi­mi. Kor­kea­vuo­ren­ka­dul­la toki on jo eri­kois­liik­kei­tä ja kah­vi­loi­ta, jot­ka voi­vat toi­mia lähtökohtana. 

  Jot­ta sai­si aikaan Hel­sin­gil­le­kin toi­mi­van käve­ly­kes­kus­tan, pitäi­si rau­hoit­taa käve­ly­lii­ken­teel­le joku jo vil­kas kaup­pa- ja ravin­to­la-alue, joka oli­si kool­taan riit­tä­vä luo­maan posi­tii­vi­sen kier­teen. Alek­san­te­rin­ka­tu oli­si muu­ten prii­ma sijain­nil­taan, mut­ta rai­tio­lin­jo­jen siir­tä­mi­nen pois käve­ly­ka­dun tiel­tä ei lie­ne rea­lis­tis­ta. Jos ei aio­ta tyy­tyä pik­ku­pät­kien rau­hoit­ta­mi­seen käve­lyl­le (Alek­san­te­rin­ka­dun poik­ki­ka­dut, kuten Mikon­ka­tu), vaih­toeh­doik­si jää­vät Kai­vo­ka­tu ja Espla­na­dit. Kai­vo­ka­tu oli­si muu­ten todel­la hie­no, mut­ta taas­kin käve­ly­ka­tu­jen tiel­lä ovat bus­si- ja rai­tio­lin­jat, joi­ta on vai­kea siir­tää muualle.

  Tämä ei tie­ten­kään ole ongel­ma, jos käve­ly­ka­tua­ja­tuk­sen tar­koi­tus on vain vähen­tää hen­ki­lö­au­to­lii­ken­net­tä. Jos sen sijaan halu­taan luo­da “olo­huo­nei­ta” kah­vi­la­te­ras­se­ja ja vapaata/järjestettyä toi­min­taa var­ten, jou­du­taan kyl­lä hää­tä­mään joukkoliikennekin.

  Tämä ei sit­ten ollut mil­lään taval­la tar­koi­tet­tu kan­na­no­tok­si Kor­kea­vuo­ren­ka­dun käve­ly­ka­tui­de­aa vas­taan. Kysei­nen suun­ni­tel­ma on mie­les­tä­ni eri­tyi­ses­ti perus­tel­tu rai­tio­lin­jan raken­tea­mi­sen kannalta.

 44. spot­tu, se että tuom­moi­sel­la muu­ta­man kilo­met­rin mat­kal­la jou­tuu vaih­ta­maan on sur­ku­hu­pai­saa. Se on hidas­ta ja han­ka­laa joka tapauk­ses­sa, var­sin­kin jos tulee tason­vaih­to met­roon. Hel­poin, nopein, edul­li­sin ja muka­vin rat­kai­su on pois­taa vaih­to, eli teh­dä suo­ra yhteys. Jät­kä- ja Her­ne­saa­ren rati­koi­den myö­tä Teh­taan­ka­dul­ta on kis­kot Ruo­ho­lah­teen, lop­pu on sit­ten vain linjastojärjestelyjä.

  Esi­mer­kik­si 1A:n ja Kasin voi­si ete­le­pääs­sä yhdis­tää, mik­sei poh­joi­ses­sa­kin Kos­ke­lan kaut­ta. Tai jotain, lin­jas­to menee joka tapauk­ses­sa uusik­si laa­jen­nus­ten myötä.

 45. Kai­vo­ka­tu oli­si muu­ten todel­la hie­no, mut­ta taas­kin käve­ly­ka­tu­jen tiel­lä ovat bus­si- ja rai­tio­lin­jat, joi­ta on vai­kea siir­tää muualle.
  Kai­vo­ka­dul­la, pois lukien Kai­sa­nie­men­ka­dul­le kään­ty­vät, kul­kee bus­seis­ta muis­taak­se­ni vain 65/66, se on tar­vit­taes­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä pois, ja saat­taa joka tapauk­ses­sa pois­tua Län­si­met­ron myö­tä. Kai­vo­ka­dun ajo­ra­ta on noin 25 met­riä leveä, täs­tä kis­kot vie noin 6 met­riä. Eli en pitäi­si nii­tä rati­koi­ta ja bus­se­ja kum­moi­se­na ongel­ma­na. Pyö­rä­kais­tat pitää olla joka tapauk­ses­sa, eli ei sii­tä ihan yhte­näis­tä käve­ly­aluet­ta tule kui­ten­kaan, kis­kot menee samalla.

  Paras täy­sä­kä­ve­ly­ka­tu­kan­di­daat­ti oli­si Poh­joi­ses­pa. Ei var­jos­ta­via talo­ja, edes­sä puis­toa­lue, reu­nal­la kah­vi­loi­ta, poik­ki­ka­dut etu­pääs­sä kävelykatuja…

 46. Ikä­vää taas olla skep­ti­nen, kun peri­aat­tees­sa kan­na­tan jul­ki­sia, pyö­räi­lyä, ja käve­ly­ka­tu­ja­kin. Mie­les­tä­ni pitäi­si kui­ten­kin har­ki­ta tark­kaan mis­sä ja miten perin­tei­nen katu­ti­la sul­je­taan autoil­ta. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa tulok­se­na on jäsen­ty­mä­tön­tä tilaa, jos­sa roskat,huoltoliikenne ja mai­nos­tän­dit pilaa­vat mai­se­man. Sik­si jokin kes­kei­nen ja val­miik­si mark­ki­na­hu­mui­nen katu esim. Alek­sin tie­noil­la toi­mi­si par­hai­ten. Toi­nen esi­merk­ki ovat Senaa­tin­to­rin “tyt­tö­ka­dut” kapeu­ten­sa joh­dos­ta. Lisäk­si viras­toi­tu­nees­ta alu­ees­ta teh­dään muu­ten­kin van­haa kau­pun­kia turis­teil­le. Sen sijaan Kor­kea­vuo­ren­ka­tu on jo val­miik­si luon­te­val­la taval­la elä­vä, joten mah­dol­li­suu­det vir­hei­siin lisääntyvät.

  En myös­kään tie­dä onko käve­ly­reit­ti ete­läi­seen Hel­sin­kiin akuu­tein ongel­ma, kun Kor­kea­vuo­ren­ka­tua tai Kasar­mi­ka­tua voi aivan hyvin kävel­lä nyt­kin. Tie­ten­kin pyö­rä­tie­ver­kon täy­den­tä­mi­nen oli­si muka­vaa, ettei tar­vit­si­si kier­tää Viis­kul­man kautta.

 47. Ymmär­tääk­se­ni alu­eel­la on var­sin suur­ta halua ratikalle.”

  Riip­puu alu­ees­ta. Meri­ka­dul­la var­mas­ti oli­si­kin, mut­ta en usko Kapteeninkadun/Korkeavuorenkadun kaut­ta kul­ke­mi­sen ole­van heil­le­kään kyn­nys­ky­sy­mys. Kaa­voit­ta­jat aikoi­naan piir­si­vät nykyi­sen Lai­vu­rin­ka­dun Fre­dan jat­keek­si muu­rin kupee­seen, se on alu­een luon­te­va lii­ken­ne­väy­lä. Lii­ken­tee­seen pätee vähän sama kuin veteen, sen ohjaa­mi­nen kuk­ku­loi­den yli tun­tuu keinotekoiselta.

  Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa tulok­se­na on jäsen­ty­mä­tön­tä tilaa, jos­sa roskat,huoltoliikenne ja mai­nos­tän­dit pilaa­vat maiseman.”

  Joo, kuten Iso Roba. Senaa­tin­to­rin turis­ti­kort­te­lien raken­nus­ta­paoh­jeis­tuk­sen tark­kuus ja laa­tu oli roh­kai­se­va merk­ki sii­tä tähän on nyt­tem­min kiin­ni­tet­ty huomiota.

  Ylei­sem­min: Välil­lä tun­tuu että Suo­mes­sa ja Hel­sin­gis­sä­kin har­ras­te­taan Car­go Cult ‑kau­pun­ki­suun­nit­te­lua enem­män kuin muu­al­la, eli teh­dään mekaa­ni­ses­ti välit­tö­mäs­ti havait­ta­vis­sa ole­vat asiat kuten lin­ja­taan lii­ken­net­tä, elä­vöi­te­tään katu­ti­laa, ohjeis­te­taan vähän mate­ri­aa­le­ja ja raken­nus­ta­paa, toteu­te­taan ja jäl­keen­päin ihme­tel­lään ettei Car­goa sit­ten­kään tul­lut eli ei syn­ty­nyt sel­lais­ta viih­tyi­sää kau­pun­ki­ti­laa mitä asuk­kaat aidos­ti arvos­tai­si­vat. Katu­ti­lan som­mit­te­lu on tavat­to­man pal­jon moni­mut­kai­sem­pi asia kuin joku “Sta­di­lai­nen liik­kuu spo­ral­la” ‑slo­ga­nin käy­tän­nön manifestaatio. 

  Kor­kea­vuo­ren­ka­dun tapauk­ses­sa muu­ten kuval­li­nen mie­li­pi­de­vai­kut­ta­mi­nen on vah­vas­ti tar­koi­tus­ha­kuis­ta, kuka tahan­sa kadul­la vähän­kään liik­ku­va tie­tää ettei kuvan näky­mää ole ole­mas­sa­kaan kuin ehkä teleob­jek­tii­vil­la Sika­lan talon ylä­ker­rok­sis­ta tai jol­lain muul­la viri­tyk­sel­lä, jalan­kul­ki­jan vink­ke­lis­tä ylä­mä­ki rajaa katu­nä­ky­män tasa­pai­noi­sek­si (poh­joi­seen) ja Sika­lan talo yhdes­sä län­teen kään­ty­vän Kap­tee­nin­ka­dun kans­sa (ete­lään).

  Iso-Roo­ber­tin­ka­dus­ta jo näkee, että syr­jem­pään teh­ty käve­ly­ka­tu ei vält­tä­mät­tä toimi.”

  50 met­riä Kor­kea­vuo­ren­ka­dun ete­lä­pääs­tä Vuo­ri­mie­hen­puis­ti­kon ete­lä­lai­dal­la on erään­lai­nen käve­ly­ka­tu, joka ei ole mil­lään taval­la rik­ki. Jos käve­ly­ka­dun (Iso Roba) kan­ta­va idea ovat juot­to­lat ja strip­pi­baa­rit, on joh­don­mu­kais­ta että katu näyt­tää ulko­puo­lel­ta päi­vi­sin sel­vin­päin ihan yhtä ankeal­ta kuin juottolatkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.