Asunnot jäämässä tyhjilleen Korkeavuorenkadulla?

Kun Hel­sin­ki päät­ti laa­jen­taa ratik­ka­lin­jas­toa ysi­ra­ti­kal­la, tämän piti ajaa Meri­ka­dul­ta Itä-Pasi­laan. Ete­lä-Hel­sin­gin asuk­kaat ilmoit­ti­vat kaik­kien häm­mäs­tyk­sek­si, ettei­vät ne halua ratikkaa,koska se vie park­ki­paik­ko­ja. Kyse on jois­ta­kin kym­me­nis­tä pysä­köin­ti­pai­kois­ta. Nyt kun ysi on kor­van­nut bus­sin 17, vali­te­taan, että alua on liikennemotissa.

Aamun Hesa­ris­sa Ete­läis­ten kau­pun­gi­no­sien puheen­joh­ta­ja Pia Aal­to­nen sanoo, että, jos Hel­sin­ki halu­aa per­hei­den pysy­vän Ete­lä-Hel­sin­gis­sä, kau­pun­ki­suun­nit­te­li­joi­den on huo­mioi­ta­va myös näi­den autontarve.

Jäi­si­vät­kö asun­not tyh­jil­leen, jos autoi­le­vat per­heet jät­täi­si­vät ete­läi­set kau­pun­gin­osat? Huo­mat­ta­val­la osal­la noil­la alueil­la asu­vis­ta ei ole autoa. Väit­täi­sin, että haluk­kai­ta, autot­to­mia riit­täi­si. Enem­mis­töl­lä hel­sin­ki­läi­sis­tä koti­ta­louk­sis­ta ei ole autoa. Näis­tä enem­mis­tö on sink­ku­ta­louk­sia, mut­ta kal­tai­sia per­hel­li­siä mut­ta autot­to­mia riit­tää kyllä.

Kun auton käyt­tö on huo­mat­ta­van kal­lis­ta Puna­vuo­res­sa, eikö voi­si aja­tel­la jon­kin­lais­ta eri­kois­tu­mis­ta? Pysä­köin­ti­paik­ka Puna­vuo­res­sa mak­saa enem­män kuin auto. Pak­ko­va­li­koin­tia sekin on, että Ete­lä-Hel­sin­gis­sä on nyt hel­sin­ki­läi­sek­si heik­ko­ta­soi­nen joukkoliikenne.

19 vastausta artikkeliin “Asunnot jäämässä tyhjilleen Korkeavuorenkadulla?”

 1. Niin. Vai­kut­ta sil­tä, että Puna­vuo­re­lai­set autoi­li­jat ovat hyvin tyy­ty­väi­siä tilan­tee­seen mis­sä yhteis­kun­ta kus­tan­taa auto­pai­kat ja heil­le on täy­sin jär­ke­vää pitää saa­vu­te­tuis­ta eduis­taan kiin­ni. Täl­lä ei ole mitään teke­mis­tä sen kans­sa, että mikä on teho­kas­ta tai jär­ke­vää koko­nai­suu­den kan­nal­ta. Toi­saal­ta on myös mel­ko mah­do­ton­ta arvioi­da oli­si­ko auto­paik­ko­jen vie­mä tila tuot­ta­vam­mas­sa käy­tös­sä raitiovaunulinjana.

 2. Ete­lä-Hel­sin­kiin var­mas­ti riit­tää asuk­kai­ta, vaik­ka ikio­maa far­ma­ri­vol­voa ei mukaan sai­si­kaan. Asun­to­jen kysyn­tä Hel­sin­gis­sä on niin kova, ettei­vät asun­not jää var­mas­ti­kaan tyh­jäk­si. Voin myös omas­ta koke­muk­ses­ta sanoa, että monet halua­vat asua Hel­sin­gis­sä nime­no­maan sen takia, että siel­lä ovat hyvät jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det ja pal­ve­lut lähel­lä. Oli­si­kin taval­laan toi­vot­ta­vaa, että siel­lä, mis­sä on teho­kas ja kil­pai­lu­ky­kyi­nen jouk­ko­lii­ken­ne, ihmi­set myös käyt­täi­si­vät sitä ja teki­si­vät sii­tä entis­tä kil­pai­lu­ky­kyi­sem­pää. On höl­möä, että Puna­vuo­ri tai vaik­ka­pa Kal­lio on täyn­nä hen­ki­lö­au­to­ja ja kal­lii­den asun­to­jen takia monien jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jien täy­tyy usein muut­taa alueil­le, jos­sa jouk­ko­lii­ken­ne on heikompitasoista.

  Asi­aa voi­daan myös aja­tel­la kau­pun­ki­suun­nit­te­lun näkö­kul­mas­ta. Mikä­li haluam­me raken­taa fik­sua, teho­kas­ta, ympä­ris­töys­tä­väl­lis­tä ja tule­vai­suu­teen suun­taa­vaa kau­pun­ki­mil­jöö­tä ympä­ril­lem­me, ei todel­la­kaan jokai­sel­le jää omaa auto­paik­kaa vie­mään kal­lis­ta kau­pun­ki­ti­laa (kii­nos­tu­neil­le suo­sit­te­len kir­jaa “Maa­il­man Tila 2007”). On yksin­ker­tai­nen tosia­sia, ettei jokai­sel­le vaan rii­tä tule­vai­suu­des­sa OMAA autoa, yhteis­käy­tös­sä ole­vat autot ovat­kin asia erik­seen. Täl­lai­sis­sa tilan­teis­sa, mis­sä park­ki­pai­kat ovat rajal­li­set, tuli­si yhtei­sau­toi­lua tukea voi­mak­kaas­ti jouk­ko­lii­ken­teen sivus­sa. Tuli­si samal­la per­hei­den auton­tar­ve täy­tet­tyä. Vali­tet­ta­vas­ti monil­le kaik­ki, mikä ei ole omaa, on kommunismia.

  Mei­dän täy­tyy myös ottaa huo­mioon, että jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää raken­ne­taan koko­nai­suu­te­na, joten uusi ratik­ka­lin­ja vai­kut­taa myös mui­den elä­mään ja pää­tök­siin, kuin nii­den, jot­ka asu­vat uusien pysäk­kien lähel­lä. On myös muis­tet­ta­vaaa, että jouk­ko­lii­ken­ne­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­nen on tär­ke­ää niin ympä­ris­tö- kuin sosi­aa­li­po­lii­tii­kan kannalta. 

  Joka tapauk­ses­sa pää­tös lin­jan raken­ta­mi­ses­ta oli oikea. Pik­täl­lä täh­tei­mel­lä aja­tel­tu­na pää­tös oli, ei ainoas­taan hyväk­syt­tä­vä, vaan jopa toi­vot­ta­va. Eikö­hän Pia­kin sen lähi­tu­le­vai­suu­des­sa huomaa.

 3. Kan­nat­taa muis­taa, että jos autol­li­set ihmi­set aje­taan pois, niin he muut­ta­vat kau­em­mak­si, ajaen pidem­piä mat­ko­ja autoil­laan. Paras­ta oli­si, jos autoil­la ajet­ta­via mat­ko­ja saa­tai­siin lyhen­net­tyä. 20% mat­kas­ta pois on kar­keas­ti ottaen 20% vähem­män saas­tei­ta (riip­puu vähän mat­kan pituudesta).

 4. Syl­ves­te­ri, mihin se autol­li­nen Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa auto­aan tar­vit­see, kun ja jos jouk­ko­lii­ken­ne toi­mii hyvin joka suun­taan? Tila­päi­siin tar­pei­siin voi käyt­tää tak­sia tai kimp­pa-autoa (ja nii­tä ovat ennen kaik­kea tava­roi­den kul­je­tus­tar­peet, ei niin­kään ihmis­ten, lukuun otta­mat­ta van­huk­sia ja vammaisia).

 5. Oli­si äärim­mäi­sen kiin­nos­ta­vaa näh­dä jos­kus jos­tain dataa, pal­jon­ko pysä­köin­ti vie Hel­sin­gis­sä katu­ti­laa. Sat­tuu­ko blo­gin pitä­jäl­lä tai sen luki­joil­la ole­maan tie­toa täl­lais­ten las­kel­mien tuloksista?

  Asi­aan miten­kään liit­ty­mät­tä New Yor­kin uusien asui­na­luei­den pai­koi­tus­mää­räyk­sien las­ke­taan lisää­vän kau­pun­gin vuo­tuis­ta autoi­lua käsit­tä­mät­tö­mät 1,6 mil­jar­dia ajo­ki­lo­met­riä (1 mrd mai­lia) vuo­teen 2030 men­nes­sä. Tämä vas­taa kar­keas­ti ottaen kaik­kea Man­hat­ta­nin 86. kadun ete­lä­puo­leis­ta auto­lii­ken­net­tä kah­dek­sas­sa kuukaudessa.

  Ymmär­tääk­se­ni eri­tyi­ses­ti polt­toai­neen kal­lis­tues­sa myös auto­no­mis­ta­jan etu on, että autoa ei ole aina pak­ko käyt­tää, vaan tar­jol­la on vaih­toeh­toi­ses­ti myös spo­ran kal­tai­nen nopea ja käte­vä joukkoliikenneyhteys.

 6. Uskoi­sin että ne jot­ka autoa kau­pun­gis­sa todel­la tar­vit­se­vat oli­si­vat sii­tä myös val­mii­ta mak­sa­maan. Ete­lä-Hel­sin­gin nykyi­nen käy­tän­nös­sä ilmai­nen asu­kas­py­sä­köin­ti ei ole kenen­kään etu, ja tekee autoi­le­van­kin per­heen elä­män vain han­ka­lam­mak­si kun pysä­köin­ti­paik­ko­ja ei löy­dy edes rahal­la. Kai­pa alu­eel­le muu­ta­ma park­ki­luo­la­kin mahtuisi.

 7. Syl­ves­te­ri: tuos­sa argu­men­tis­sa on se vika, että joku siel­lä kau­ka­na­kin asuu ja aje­lee autol­la pit­kiä mat­ko­ja. Tus­kin uusia oma­ko­ti­ta­lo­ja raken­ne­taan kai­kil­le Hel­sin­gis­tä pois muut­ta­vil­le autoilijoille.

 8. Tulen­hei­mo, park­ki­paik­ka vie tilaa 15 — 20 neliö­tä ja kan­ta­kau­pun­gis­sa on kadun­var­si­paik­ko­ja n. 30 000 (?). Eli tuol­lai­set 50 heh­taa­ria, maa­nar­vo raken­nus­maa­na peri­aat­tees­sa jotain mil­jar­di euroa.

  Uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa park­ki­pai­kat ja ker­ros­ne­liöt ovat aika lail­la vaih­toeh­toi­sia, esi­mer­kik­si Her­ne­saa­res­sa. Katu jos­sa on molem­min puo­lin park­ki­pai­kat on noin 20 met­riä leveä, piha­ka­tu jos­sa on vain huol­to-ajo sal­lit­tu on jotain 5 — 8 met­riä, ja kevyen lii­ken­teen väy­liä voi vie­dä vaik­ka talon läpi. Kort­te­li­sy­vyys ver­tai­lun vuok­si on 10 — 15 met­riä. Nor­mil­la yksi paik­ka per asun­to, kadun­var­si­pai­kat eivät rii­tä vino­paik­koi­na­kaan, pihal­la taas voi las­kea ajo­väy­li­neen 20–30m^2 per park­ki­paik­ka. Jos nyt ole­te­taan, että jokai­sen pysä­köin­ti­ne­liön tilal­le voi­si teh­dä kak­si ker­ros­ne­liö­tä, ja maan­hin­ta on 1000e/k‑m^2, niin jokai­nen maan­pääl­lä ole­va park­ki­paik­ka mak­saa 30 — 60 ke. 

  Raken­ne­tus­sa ympä­ris­tös­sä park­ki­pai­koil­la on vaih­toeh­to­kus­tan­nus, tämä on se mitä hal­li­pai­kan lou­hi­mi­nen mak­saa. Olen anta­ta­nut itsel­le­ni ker­toa, että haa­ruk­ka on 20 — 40 ke per paikka.

  Täs­sä ei oli­si mitään ongel­maa, jos kau­pun­ki ei jakai­si kadun­var­si­paik­ko­ja ilmai­sek­si. Se että näi­tä 36e/vpaikkoja vie­täi­siin pois on se mis­tä nyt vali­te­taan, Puna­vuo­ren suun­nal­la on tie­tääk­se­ni myy­mät­tö­miä park­ki­paik­ko­ja, mut­ta ne mak­saa tois­ta ton­nia vuodessa.

 9. Olen anta­ta­nut itsel­le­ni ker­toa, että haa­ruk­ka on 20 — 40 ke per paikka.”

  Käyt­tä­jäl­le tämä­kin on kus­tan­nuk­se­na vähäi­nen sil­loin kun autoa todel­la tar­vit­see. Itse jono­tim­me hal­li­pai­kan hin­taan 1400 EUR/v, joka on lopul­ta aika hal­pa hin­ta saa­vu­tet­tuun muka­vuu­teen näh­den. Auto­kin pysyy parem­mas­sa kunnossa.

  Her­ne­saa­res­sa vaan ei tai­da oikein olla tätä­kään optio­ta kun ei ole kal­lio­ta mitä louhia.

 10. Voi sen hal­lin pis­tää saveen­kin kel­lu­maan, Elie­lin hal­li tai­taa olla näin teh­ty, mak­saa vaan enem­män. Ja noin sen pitäi­si men­nä niin kuin Syl­ves­te­rin tapauk­ses­sa, tar­vit­se­vat ostaa pai­kan ja mak­saa sii­tä käy­vän hin­nan, ja jos pai­kat lop­puu niin lou­hin­tay­rit­tä­jä raken­taa nii­tä lisää.

 11. Jo on ihme kan­nan­ot­to Röö­pe­ri­läi­sil­tä ja mul­ta ete­lä-sta­di­lai­sil­ta! Spo­ra­han on ainoa aito sta­di­lai­nen kul­ku­pe­li. Ainoa seli­tys moi­sel­le sku­ru­vas­tai­suu­del­le lie­nee, että ete­läi­set kau­pun­gin­osat asut­ta­vat nykyi­sin enem­män lan­de­ja kuin aito­ja stadilaisia…

 12. Kii­tos arvios­ta, Pyyluoma! 

  Suo­mi on sii­tä jän­nä mark­ki­na­ta­lous, että tääl­lä kyl­lä jae­taan sel­lai­set “sosi­aa­li­set ris­kit” kuin asu­kas­py­sä­köin­nis­tä aiheu­tu­vat kus­tan­nuk­set tasan kaik­kien kes­ken, mut­ta autas, kun ale­taan puhua vaik­ka­pa pol­ku­pyö­rien kul­jet­ta­mi­ses­ta junas­sa – käyt­tä­jä mak­sa­koot yhteis­kun­nal­le aiheut­ta­man­sa kulut itse; mitäs se muil­le kuu­luu, jos joku halu­aa kus­ka­ta pyö­rään­sä osan työ­mat­kas­taan junassa.

 13. Tulen­hei­mo, kii­tos kiitoksista.

  Kuten viher­pu­na­hip­pien pää-äänen­kan­nat­ta­jan Financial Time­sin Mar­tin Wolf usein ja aihees­ta tote­aa, kapi­ta­lis­mi on köy­hiä ihmi­siä var­ten, sosia­lis­mi rikkaita.

 14. Voi sen hal­lin pis­tää saveen­kin kel­lu­maan, Elie­lin hal­li tai­taa olla näin teh­ty, mak­saa vaan enemmän.”
  Mei­tä vas­ta­pää­tä raken­net­tiin kort­te­li ja alle park­ki­luo­la meres­tä täy­te­tyl­le alu­eel­le. Aika pal­jon sin­ne jun­tat­tiin tava­raa, mut­ta kyl­lä sii­tä val­mis­ta tuli. Ei siis todel­la­kaan mah­do­ton­ta. Park­ki­luo­la kai on sikä­li­kin parem­pi kuin mak­sul­li­set park­kia­lu­eet läm­mi­tys­tolp­pi­neen, että auto­jen läm­mit­tä­mi­seen kuluu vähem­män ener­gi­aa — toi­vot­ta­vas­ti. Katu­par­kis­sa­han ei kyl­lä läm­mi­tys­tä ole aina­kaan tolpista.

 15. Kun tämä tun­tuu kiin­nos­ta­van, niin jat­kan vie­lä yhden vies­tin ver­ran park­ki­paik­ko­jen hin­nas­ta. Sen pal­jon­ko lii­ken­nöin­tiä hait­taa­vat pai­kat mak­sa­vat ratik­ka­lii­ken­teen lisään­ty­nei­nä kus­tan­nuk­si­na voi nimit­täin las­kea auki.

  Ole­te­taan yksin­ker­tais­taen että ratik­ka­lin­jan kus­tan­nus on suo­ras­sa suh­tees­sa lin­jan kier­toai­kaan, aja­tuk­se­na se että tar­vit­tan vau­nu­mää­rän sane­lee halut­tu vuo­ro­vä­li ja kus­tan­nus muo­dus­tuu vau­nu­mää­räs­tä. Oikeas­ti ihan näin se ei mene, esim. nelo­sel­le vau­nu­mää­rän sane­lee mat­kus­ta­ja­mää­rät, pitäi­si las­kea kiin­tei­tä ja muut­tu­via kus­tan­nuk­sia, jne. joka on toki teh­tä­vis­sä, mut­ta kun ajet­te­lin kir­joit­taa kom­men­tin enkä esseetä.

  Toi­saal­ta pysä­köin­ti­pai­kat hidas­ta­vat lii­ken­net­tä, jos nii­den takia ei esim. rati­kal­le saa­da omia kais­to­ja, tai jou­du­taan aja­maan limi­te­tyil­le vaih­teil­la mikä on yksi vaih­toeh­to myös ysil­le Korkeavuorenkadulla.

  Ysin vuo­si­lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set ovat n. 2,2 mil­joo­naa euroa (2006 arvio, http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/495464804a173609b703ff3d8d1d4668/12Jlke_180506.doc?MOD=AJPERES) Sano­taan että ylei­sen kus­tan­nus­ta­son nousus­ta joh­tuen se on pyö­reäs­ti 2,5 mil­joo­naa, ja kun lin­jan kier­toai­ka on 25 minuut­tia, niin saa­daan näp­pä­räs­ti 100 000e/min. Jos Kor­kea­vuo­ren­ka­dun 10 pysä­köin­ti­paik­kaa hidas­taa lin­jaa vaik­ka 30s, niin ne mak­sa­vat peri­aat­tees­sa 5000e/v kpl HKL:lle.

  Käsit­tä­mät­tö­mim­mät park­ki­paik­kat ysin rei­til­lä on tosin Hesa­rin Ale­pan edes­sä: “(Kasi) hidas­tuu enti­ses­tään, kun Hesa­rin ja Fle­ma­rin ris­teyk­ses­sä kään­ty­vä auto­lii­ken­ne sijoi­te­taan jat­kos­sa Hesa­ril­la ratik­ka­kis­koil­le eli ratik­ka­kais­ta pois­tuu sii­tä koh­das­ta, mis­sä sii­tä oli­si eni­ten hyö­tyä. Tulok­se­na saa­daan muu­ta­ma park­ki­paik­ka lisää kadun­var­teen.” http://jlf.fi/f17/723-raitiolinja-9-rakentaminen/index8.html#post37617

 16. Tää blo­gi tun­tuu syö­vän kom­men­tit jois­sa on pit­kiä linkkejä…
  Kun tämä tun­tuu kiin­nos­ta­van, niin jat­kan vie­lä yhden vies­tin ver­ran park­ki­paik­ko­jen hin­nas­ta. Sen pal­jon­ko lii­ken­nöin­tiä hait­taa­vat pai­kat mak­sa­vat ratik­ka­lii­ken­teen lisään­ty­nei­nä kus­tan­nuk­si­na voi nimit­täin las­kea auki.

  Ole­te­taan yksin­ker­tais­taen että ratik­ka­lin­jan kus­tan­nus on suo­ras­sa suh­tees­sa lin­jan kier­toai­kaan, aja­tuk­se­na se että tar­vit­tan vau­nu­mää­rän sane­lee halut­tu vuo­ro­vä­li ja kus­tan­nus muo­dus­tuu vau­nu­mää­räs­tä. Oikeas­ti ihan näin se ei mene, esim. nelo­sel­le vau­nu­mää­rän sane­lee mat­kus­ta­ja­mää­rät, pitäi­si las­kea kiin­tei­tä ja muut­tu­via kus­tan­nuk­sia, jne. joka on toki teh­tä­vis­sä, mut­ta kun ajet­te­lin kir­joit­taa kom­men­tin enkä esseetä.

  Toi­saal­ta pysä­köin­ti­pai­kat hidas­ta­vat lii­ken­net­tä, jos nii­den takia ei esim. rati­kal­le saa­da omia kais­to­ja, tai jou­du­taan aja­maan limi­te­tyil­le vaih­teil­la mikä on yksi vaih­toeh­to myös ysil­le Korkeavuorenkadulla.

  Ysin vuo­si­lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set ovat n. 2,2 mil­joo­naa euroa (2006 arvio, Jkl) Sano­taan että ylei­sen kus­tan­nus­ta­son nousus­ta joh­tuen se on pyö­reäs­ti 2,5 mil­joo­naa, ja kun lin­jan kier­toai­ka on 25 minuut­tia, niin saa­daan näp­pä­räs­ti 100 000e/min. Jos Kor­kea­vuo­ren­ka­dun 10 pysä­köin­ti­paik­kaa hidas­taa lin­jaa vaik­ka 30s, niin ne mak­sa­vat peri­aat­tees­sa 5000e/v kpl HKL:lle.

  Käsit­tä­mät­tö­mim­mät park­ki­paik­kat ysin rei­til­lä on tosin Hesa­rin Ale­pan edes­sä: “(Kasi) hidas­tuu enti­ses­tään, kun Hesa­rin ja Fle­ma­rin ris­teyk­ses­sä kään­ty­vä auto­lii­ken­ne sijoi­te­taan jat­kos­sa Hesa­ril­la ratik­ka­kis­koil­le eli ratik­ka­kais­ta pois­tuu sii­tä koh­das­ta, mis­sä sii­tä oli­si eni­ten hyö­tyä. Tulok­se­na saa­daan muu­ta­ma park­ki­paik­ka lisää kadun­var­teen.” http://jlf.fi/f17/723-raitiolinja-9-rakentaminen/index8.html#post37617

 17. Tää blo­gi ei näkö­jään enää huo­li kom­ment­te­ja jois­sa on linkki…

  Kun tämä tun­tuu kiin­nos­ta­van, niin jat­kan vie­lä yhden vies­tin ver­ran park­ki­paik­ko­jen hin­nas­ta. Sen pal­jon­ko lii­ken­nöin­tiä hait­taa­vat pai­kat mak­sa­vat ratik­ka­lii­ken­teen lisään­ty­nei­nä kus­tan­nuk­si­na voi nimit­täin las­kea auki.

  Ole­te­taan yksin­ker­tais­taen että ratik­ka­lin­jan kus­tan­nus on suo­ras­sa suh­tees­sa lin­jan kier­toai­kaan, aja­tuk­se­na se että tar­vit­tan vau­nu­mää­rän sane­lee halut­tu vuo­ro­vä­li ja kus­tan­nus muo­dus­tuu vau­nu­mää­räs­tä. Oikeas­ti ihan näin se ei mene, esim. nelo­sel­le vau­nu­mää­rän sane­lee mat­kus­ta­ja­mää­rät, pitäi­si las­kea kiin­tei­tä ja muut­tu­via kus­tan­nuk­sia, jne. joka on toki teh­tä­vis­sä, mut­ta kun ajet­te­lin kir­joit­taa kom­men­tin enkä esseetä.

  Toi­saal­ta pysä­köin­ti­pai­kat hidas­ta­vat lii­ken­net­tä, jos nii­den takia ei esim. rati­kal­le saa­da omia kais­to­ja, tai jou­du­taan aja­maan limi­te­tyil­le vaih­teil­la mikä on yksi vaih­toeh­to myös ysil­le Korkeavuorenkadulla.

  Ysin vuo­si­lii­ken­nöin­ti­kus­tan­nuk­set ovat n. 2,2 mil­joo­naa euroa (2006 arvio, Jkl) Sano­taan että ylei­sen kus­tan­nus­ta­son nousus­ta joh­tuen se on pyö­reäs­ti 2,5 mil­joo­naa, ja kun lin­jan kier­toai­ka on 25 minuut­tia, niin saa­daan näp­pä­räs­ti 100 000e/min. Jos Kor­kea­vuo­ren­ka­dun 10 pysä­köin­ti­paik­kaa hidas­taa lin­jaa vaik­ka 30s, niin ne mak­sa­vat peri­aat­tees­sa 5000e/v kpl HKL:lle.

  Käsit­tä­mät­tö­mim­mät park­ki­paik­kat ysin rei­til­lä on tosin Hesa­rin Ale­pan edes­sä: “(Kasi) hidas­tuu enti­ses­tään, kun Hesa­rin ja Fle­ma­rin ris­teyk­ses­sä kään­ty­vä auto­lii­ken­ne sijoi­te­taan jat­kos­sa Hesa­ril­la ratik­ka­kis­koil­le eli ratik­ka­kais­ta pois­tuu sii­tä koh­das­ta, mis­sä sii­tä oli­si eni­ten hyö­tyä. Tulok­se­na saa­daan muu­ta­ma park­ki­paik­ka lisää kadun­var­teen.” (JLF)

 18. Tää blo­gi ei näkö­jään enää huo­li kom­ment­te­ja jois­sa on linkki…”
  Sinul­le tai­si käy­dä samoin kuin minul­le joku päi­vä sit­ten. Tal­len­nus ei näyt­tä­nyt saa­van aikaan mitään reak­tio­ta, mut­ta oikeas­taan vies­ti oli läh­te­nyt ja tuli aika­naan peril­le­kin. Ja sit­ten oli tuplat. Triplaa ei tul­lut, kun olin toi­sel­la ker­taa tal­len­ta­nut teks­ti­ni teks­tin­kä­sit­te­ly­oh­jel­mal­la ja yri­tin sii­tä kopioi­da saman teks­tin — sii­hen se her­ja­si, että olet jo lähet­tä­nyt ident­ti­sen. On ne niin fiksuja…
  Sii­nä­kin oli linkki.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.