Vakuutusrahoitteinen terveydenhuolto tulee kalliiksi

Keskustelu niukku­u­den jakamis­es­ta on poik­in­ut niin mon­ta haaraa, että perus­tan yhdestä aiheesta uuden.

Taas ker­ran on ehdotet­tu verora­hoit­teisen ter­vey­den­huol­lon kor­vaamista vakuutusmuotoisella.Vakuutusyhtiöt kil­pailut­taisi­vat sairaalat ja kehi­tys kehittyisi.

Jos jotain ter­veystalous­tutkimus on saanut selvite­tyk­si niin sen, että ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä, joka perus­tuu vaku­u­tuk­si­in ja yksi­ty­isi­in palvelui­hin tulee erit­täin kalli­ik­si suh­teessa saavutet­tuun hoidon tasoon. Jopa Maail­man­pank­ki, jota ei ole järin syytet­ty vasem­mis­to­laisu­ud­es­ta, on varoit­tanut siitä ja suositel­lut itseasi­as­sa tätä mei­dän “sosial­is­tista” järjestelmäämme.

Tämä johtuu siitä, että ter­vey­den­huol­los­sa voidaan käyt­tää rahaa kuin­ka paljon tahansa. Aina voidaan tutkia vähän enem­män var­muu­den vuok­si. Päätöstä tarvit­tavista tutkimuk­sista ei tee — ei voi tehdä — vaku­u­tusy­htiö — vaan se tehdään aina sairaalas­sa. Jos jokainen tutkimus tuot­taa sairaalalle voit­toa, sil­lä on suurem­pi halua tutkia var­muu­den vuok­si vähän enem­män kuin mei­dän jär­jestelmässämme, jos­sa kus­tan­nus jää hoitoyk­sikön itsen­sä maksettavaksi.

Tätä on kokeil­tu amerikkalaisille, joiden ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä on noin tuplas­ti niin kallis kuin Suomen ja kaik­ki indikaat­torit osoit­ta­vat sen silti ole­van huonom­pi: lap­sikuolleisu­us, ennen aikainen kuolleisu­us väl­tet­tävis­sä ole­vi­in kuolin­sy­i­hin ja niin edelleen.

Ran­skas­sa ja Sak­sas­sa on myös vaku­u­tus­muo­toinen jär­jestelmä, joka on melkoises­sa kus­tan­nuskri­i­sis­sä. Nois­sa vaku­u­tus on pakolli­nen, joten se voi olla myös sol­i­daari­nen. Vaku­u­tus­mak­sut riip­pu­vat tuloista. Kos­ka köy­hän sydän­leikkaus mak­saa yhtä paljon kuin rikkaan, vapaae­htoises­sa jär­jestelmässä vaku­u­tus­mak­sut eivät voi olla tulosi­don­naisia, mikä taas merkitsee,ettei vähän­varaisil­la ole niihin varaa.

Suomes­sa vaku­u­tusy­htiöt tekivät laa­jan kokeilun vaku­u­tus­muo­toisel­la ter­vey­den­huol­lol­la1980-luvun lop­ul­la. Sil­loin tuli­vat ns. lapsivakuutukset,jotka mak­soi­vat aluk­si 150 markkaa vuodessa.Maailman ter­veim­mät ihmiset, suo­ma­laiset lapset, tarvit­si­vat kuitenkin yllät­täen hoitoa vaik­ka kuin­ka paljon. Nuo vaku­u­tuk­set tuot­ti­vat tolkut­tomasti tap­pi­o­ta. vaku­u­tus­mak­sut nos­tet­ti­in asteit­tain 20-kertaisiksi.

61 vastausta artikkeliin “Vakuutusrahoitteinen terveydenhuolto tulee kalliiksi”

 1. 80-luvun lap­si­vaku­u­tus­ta ainakaa ei kan­na­ta haukkua. Min­unkin nyt parikymp­piset lapset saa­vat kor­vauk­sia vielä vuosikym­meniä. Kaik­ki kulut mak­se­taan, pait­si tietysti korvatukehduksesta.

 2. “ns. lapsivakuutukset,jotka mak­soi­vat aluk­si 150 markkaa vuodessa.Maailman ter­veim­mät ihmiset, suo­ma­laiset lapset, tarvit­si­vat kuitenkin yllät­täen hoitoa vaik­ka kuin­ka paljon.”

  Kyl­lä vaku­u­tusy­htiötkin oppi­vat, omavas­tuu on 50–80e eli yhden käyn­nin joutuu mak­samaan itse. Mut­ta sit­ten on tilantei­ta jos­sa byrokra­tia rules: päiväkoti­in pitää saa­da joka vuosi todis­tus että tytöl­lä on maito­pro­tei­inial­ler­gia. Riip­puen päiväkodin johta­jan byrokra­tia-innos­tuk­ses­ta vuosi sit­ten tehty testi käy, tai sit­ten ei. Jos ei niin sit­ten men­nään 500e mak­savaan altistustesti­in ja Pohlo­jan asi­akkaat mak­saa. Ja vain sik­si että saadaan 2e mak­sa­va soi­ja­maito 1e mak­sa­van taval­lisen tilalle kos­ka tam­pereen uusi hieno tilaaja/tuottaja malli vaatii, että tilaa­jal­la pitää oll­la asi­a­pa­peri jon­ka perus­teel­la tila­ta soi­ja­maito tuot­ta­jal­ta. Alkaa hil­jalleen muis­tut­taa entisen naa­purin entisiä 5v suunnitelmia…

 3. Björk kysyi siel­lä edel­lisessä ketjus­sa, että jos vaku­u­tuk­set ovat niin tehot­to­mia, niin mik­si ihmiset sit­ten otta­vat niitä? Asi­as­ta voisi käy­dä pitkän ja mie­lenki­in­toisen keskustelun aiheesta tur­val­lisu­usku­lut­ta­jien irra­tionaal­isu­us, mut­ta lyhyesti:

  Erit­täin hyvä­tu­loiset esim. Yhdys­val­lois­sa tekevätkin näin, eli mak­sa­vat ter­veyslaskun­sa suo­raan tulois­taan. Mut­ta kun hoito­jak­son kus­tan­nuk­set voivat olla sato­ja tuhan­sia, niin edes useim­mil­la hyvä­tu­loisil­la ei ole kykyä kan­taa täl­laista riskiä. Sik­si vaku­u­tuk­set ovat välttämättömiä.

  Eräät van­hem­mat amerikkalaiset ystäväni muis­tel­e­vat, että hei­dän van­hempansa yksinker­tais­es­ti mak­soi­vat lääkärille käteisel­lä siinä kuin kaup­palaskun­sakin. Tämä oli aikaa ennen teho­hoito­ja ja kallista tutkimuste­knolo­giaa. Kyl­lähän psyki­a­trit vieläkin laskut­ta­vat useis­sa mais­sa ja tapauk­sis­sa ilman väli­por­tai­ta, mut­ta kalli­it tutkimus­lait­teet ja erikoishoidot eivät (vielä?) kuu­lu psykiatriaan.

  Oikea rahoi­tus­malli siis riip­puu sitä mil­laista ter­vey­den­hoito on.

 4. Meil­lä on lap­sille sairaus­vaku­u­tuk­set yhdestä ain­oas­ta syys­tä. Yksi­tyiselle saa ajan erit­täin nopeasti ja läheltä. 

  Vaik­ka suo­ma­lainen ter­vey­den­huolto on laadukas­ta, on ter­veyskeskuk­sista ajan saan­ti työn ja tuskan takana. Meil­lä ter­veyskeskuk­sen aiko­jen varaus alkaa 8:00 ja jo 8:10 kaik­ki ajat ovat men­neet. Jos lapsel­la huo­mataan kuume vaik­ka iltapäiväl­lä on edessä lähtö päivystyk­seen ja siel­lä läh­es aina tun­tien jono­tus. Alle 3‑vuotiaan kipeän lapsen kanssa jono­tus ei ole help­poa, joten päädy­imme otta­maan vaku­u­tuk­set lapsillemme.

  Onnek­si otimme, sil­lä molem­mil­la lap­sil­lamme on atoop­pinen iho ja toisel­la vielä maito­pro­tei­inial­ler­gia. Sum­ma joka vuosit­tain menee kos­teusvoiteisi­in, rasvoihin ja edel­läki­in mainit­tuun aller­gia­todis­tuk­seen on moninker­tainen vuo­tuiseen vaku­u­tus­mak­su­un näh­den. Voin siis sanoa, että per­heemme on hyö­tynyt melkois­es­ti vaku­u­tuk­ses­ta. Vaku­u­tus voi siis olla hyödylli­nen, mut­ta sitä ei voi etukä­teen tietää. Jos olisin voin­ut vali­ta, olisin mielu­um­min ottanut hyödyt­tömän vaku­u­tuk­sen, joka olisi pelkkää rahan­menoa ja min­ul­la olisi ter­veem­mät lapset 🙂

 5. Tietääk­seni yksikään suo­ma­lainen vaku­u­tusy­htiö ei ole pitkässä juok­sus­sa myynyt yhtään tap­pi­ol­lista vakuutustuotetta. 

  Lap­si­vaku­u­tus on yksi tapa kalastel­la uusia asiakaskontakteja.
  Van­hem­mat halu­a­vat tietenkin tur­va­ta lapsen tulevaisuuden. 

  Meil­lä olisi nyt tar­jol­la edulli­nen säästö­vaku­u­tus­ratkaisu pikku prinssille. Sijoit­ta­mal­la lap­sil­isät tur­val­lis­es­ti tähän mei­dän yhtiön lois­ta­vat­ule­vaisu­ussäästö­vaku­u­tuk­seen, vuon­na 2025 voi pikku prinssinne nos­taa viit­teel­lis­ten esimerkki­laskelmien mukaan 100.000 euroa. Se on niin paljon rahaa, että eikö nyt kat­so­ta asia sovituksi!?

  Väit­teet, että amerikkalaisen ter­vey­den­hoidon suuret kulut johtu­vat rahoi­tus­ratkais­us­ta ovat täyt­tä pup­pua. Yhtä hyvin voisi väit­tää kalli­in amerikkalaisen ben­si­inin johtu­vat vaku­u­tus­po­h­jais­es­ta terveydenhoidosta. 

  P.S. Kalli­in amerikkalaisen ben­si­inin litrahin­ta oli eilen 0.70e/l.

 6. Mikä se val­tio oikeas­t­aan tässä yhtey­dessä on muu kuin vaku­u­tusy­htiö muiden vaku­u­tusy­htiöi­den joukos­sa. Val­tio pyörit­tää kuitenkin tois­taisek­si vaku­u­tus­toim­intaa ns. nol­lakat­teel­la, mut­ta piankos tässä tehdään for­tu­mit, jon­ka jäl­keen näin perustet­tu val­tioen­em­mistöi­nen vaku­u­tusy­htiö pääsee tekemään kun­nol­la tulosta.

 7. Val­tio ei mak­sa ter­vey­den­huoltoa vaan kun­nat. Kun sama taho sekä mak­saa hoidon että päät­tää hoi­dos­ta, lop­putu­los on aivan eri­lainen kuin se, että taho joka päät­tää hoi­dos­ta ei sitä mak­sa vaan kaik­ki ylimääräi­nen hoito tuot­taa sille voittoa.

  Se, että amerikkalaisen ter­vey­den­huol­lon kalleus johtuu sen vaku­u­tus­ra­hoit­teisu­ud­es­ta, ei ole min­un vaan mon­en tahon — myös sen par­jatun Maail­man­pankin — keksin­töä. On jär­jestelmäl­lis­es­ti niin, että vaku­u­tus­ra­hoit­teinen ja yksi­ty­is­ten sairaaloiden varaan rak­en­tu­va ter­vey­den­huolto on kallis yhdistelmä.

  Talousti­eteis­sä tälle ongel­malle nimenä on epäsym­metri­nen infor­maa­tio. Sairaaloiden ohel­la esimerkkinä pide­tään autoko­r­jaamo­ja, jois­sa asi­akas ei mitenkään voi tietää, ovatko kaik­ki toimen­piteet tarpeellisia. 

  Kyl­lä las­ten sairaa­hoit­o­meno­jen määrä osoit­tau­tui melkoisek­si yllä­tyk­sek­si vaku­u­tusy­htiöille. Suik­si ne ovat myös heiken­täneet ehto­ja. Esimerkik­si tak­si­matkaa lääkärille — ja siinä sivus­sa kirkonkylälle Alkoon — ei enää makseta.

 8. En tiedä viit­taatko min­un kir­joituk­seen edel­lisessä ketjus­sa jos­sa kyl­lä kir­joitin, että kehi­tys kehit­ty­isi, jos ter­vey­den­hoitoa kil­pailute­taan. Tämä ei minus­ta liity niihin vaku­u­tusy­htiöi­hin juuri mitenkään. Tot­takai voi olla, että use­ta ihmiset ottaisi­vat vaku­u­tuk­sia ja sit­ten näis­sä vaku­u­tuse­hdois­sa selvitet­täisi­in se, että miten asi­akas saa vali­ta sairaalansa, mut­ta se on kyl­lä sen vaku­u­tusy­htiön ja sen asi­akkaan väli­nen asia ja var­maankin ne löytävät jonkun molem­pia tyy­dyt­tävän ratkaisun.
  Asi­akkaan val­taa kil­pailut­taa voi myös lisätä vaik­ka siten, että val­tio mak­sais verovaroista halvim­man tar­jol­la ole­van hoidon ja jokainen sais itse vali­ta mis­sä itsen­sä hoidatuttaa.

 9. Jus­si:

  “Jos lapsel­la huo­mataan kuume vaik­ka iltapäivällä […]”

  Niin voi val­lan hyvin odot­taa seu­raavaan aamuun. 

  Täl­laiseen­han ajat­telu­un se perus­tui, että koko vaku­u­tus­muo­to ajet­ti­in alas. Se annetaan niin tiukoin ehdoin ja on niin kallis, että keski­t­u­loinen per­he kyl­lä kak­si ker­taa miet­tii tätä hankintaa. 

  Mik­si ihmeessä lap­si pitäisi rah­da­ta lääkäri­in kuumeen takia. Lapsel­la voi nous­ta hyvinkin nopeasti neljään kymp­pi­in kuume, kos­ka jäähdy­tysjär­jestelmä ei toi­mi aikuisen lail­la. Täl­löin lap­si viilen­netään ulkois­es­ti ja sisäis­es­ti annetaan kuumet­ta alen­tavaa lääkettä. 

  Pienet lapset saa­vat myös herkästi kuumek­ouris­tuk­sia, jot­ka pelästyt­tävät uusavut­tomat van­hem­mat ja saa­vat nämä rien­tämään pil­lit soiden ammat­ti­aut­ta­jan pakeille. Kyyni­nen lääkäritut­tuni sanoi, että noin 80 pros­ent­tia alle kolmivuo­ti­aiden lääkärikäyn­ni­estä on hys­ter­ian tuo­to­s­ta ja totaalisen turhia. 

  Kat­selin aikoinaan näitä tut­tavia, joil­la tämä lap­si­vaku­u­tus oli. Kolme­vuo­tias, joka ei osan­nut kaikkia ään­teitä sai pari vuot­ta puheter­api­aa, neliv­uo­tias, joka löi pikku­siskoaan pari vuot­ta psykoter­api­aa.. jokaises­ta näp­pylästä taka­puo­lessa kiidätet­ti­in lap­si kalli­ille spe­sial­is­tille, jos­sa tes­tat­ti­in jokaiki­nen tun­net­tu aller­gia jne. Ei ihme että oli vaku­u­tusy­htiöil­lä oli vähän painei­ta nos­taa hintoja. 

  Jos nyt käy niin “hyvä tuuri”, että lapset ovat sairai­ta kuin mitkä, niin ei se tuo­ta jär­jestelmää kokon­aisu­udessaan parem­mak­si tee.

 10. Osmo: Olen kanssasi tasan samaa mieltä, että on paras­ta, että se taho joka päät­tää hoi­dos­ta myös mak­saa viu­lut. Min­ul­la on vain eri käsi­tys siitä miten asia täl­lä het­kel­lä toimii. Lääkäri päät­tää hoi­dos­ta ja veron­mak­sa­jat mak­sa­vat. Jos asi­akkaal­la olisi enem­män vas­tu­u­ta kus­tan­nuk­sista ja mah­dol­lisu­us päät­tää hoi­dostaan, tilanne kor­jaan­tu­isi. Asi­akas mak­saisi ja päättäisi.
  Vaikut­taa jotenkin nai­ivil­ta uskoa, että lääkärit eivät käyt­täisi infor­maa­tioepäsym­me­tri­aa hyväk­si julkisel­lakin puolel­la. Veikkaan, että kulut­ta­jil­la tai sit­ten niille vaku­u­tusy­htiöi­den asi­amiehillä on suurem­pi kan­nustin kuroa epäsym­me­tri­aa kiin­ni kuin kun­nan isillä.
  Sitä­pait­si nämä infor­maa­tioepäsym­me­tri­at kor­jaa­vat itse itsen­sä. Mitä enem­män sitä käytetään hyväk­si sitä kan­nat­tavam­mak­si kulut­ta­jille tulee han­kkia asi­as­ta tietoa. Nythän lääkärit jo valit­tel­e­vat, että asi­akkaat luule­vat tietävän­sä tarkoituk­sen­mukaisen hoidon heitä paremmin.

 11. Oikeas­t­aan kun­nan osalle jää mei­dän sys­tee­mis­sä ain­oas­taan laskun mak­sami­nen. Hoi­dos­ta päät­tää aina lääkäri ja näin pitääkin olla. Tästä kuitenkin aiheutuu jatku­va nokit­telu kun­tien ja sairaan­hoitopi­irien välille, kos­ka niiden käsi­tys oikeas­ta resurssien määrästä on aivan eri­lainen. Tai sit­ten kun­tien taloudelli­nen tilanne on niin kehno, ettei se kestä nykykri­tee­rien mukaista sairaanhoitoa.

 12. Maail­man­pank­ki saat­taa olla osalle raa­mat­tu, jon­ka tulkin­nat hyväksytään pyhänä sanana, varsinkin jos ne tuke­vat omaa käsi­tys­tä tosiasioista.

  Miten tämä yli­ju­malan ver­tailus­sa näkyvät seu­raa­vat erot:
  Yhdys­val­lat vs Suomi
  Lääkey­htiöt voivat joutua mak­samaan suuria vahin­gonko­r­vauk­sia vain Yhdys­val­lois­sa. Mit­takaa­va on 1.000.000.000 = Mil­jardis­sa on yhdek­sän nollaa.
  Lääkärit vas­taa­vat hoitovirheistä vain Yhdys­val­lois­sa. Mit­takaa­va on 1.000.000
  Lääkärik­oulu­tus mak­saa vain Yhdys­val­lois­sa. Mit­takaa­va on 200.000

  Suo­mi saat­taa voit­taa hel­posti tämän ver­tailun, mut­ta miten käy maaot­telus­sa Viro vs Suo­mi? Suomes­sa vero­tus on tuplat Viron vas­taavas­ta, mut­ta onko ter­vey­den­hoito tuplas­ti parempaa? 

  Jos Viro voit­taa tämän ver­tailun, niin maail­man­pankki­mais­es­ti vedän seli­tyk­sen hatus­ta. Virossa ter­vey­den­hoi­dos­ta vas­taa keskite­tysti val­ti­olli­nen Haigekas­sa. Tämä tuskin on koko totu­us, mut­ta sopii hyvin papukaijoille.

 13. En ota tässä ter­vey­den­huoltoon kan­taa, mut­ta vaku­ut­ta­mi­nen ei ole vält­tämät­tä irra­tionaal­ista, kos­ka se riip­puu suh­teesta riski­in. Riski­aver­sio selit­tyy jo rahan laske­val­la raja-utiliteetilla. 

  Olete­taan, että yksilöl­lä on rahaa X, tästä on utili­teet­ti U(X). Ison (mak­saa Y) vahin­gon sattues­sa (nämä ovat kaik­ki nyk­yarvo­ja) utili­teet­ti on U(X‑Y). Toisaal­ta, vahin­gon toden­näköisyys on p. 

  Vaku­u­tusy­htiölle kan­nat­taa, jos vaku­u­tus­mak­su­jen nyk­yar­vo Z on suurem­pi kuin p*Y. Toisaal­ta, yksilölle vaku­ut­ta­mi­nen kan­nat­taa, jos U(X‑Z) on suurem­pi kuin p*U(X‑Y). Tässä toden­näköisyys pitää ottaa utili­teetin ulkop­uolelle, kos­ka yksilö mak­si­moi utili­teet­ti­aan, yri­tys rahaa.

  Tämän takia vaku­u­tus­markki­nat tuot­ta­vat hyv­in­voin­tia, vaik­ka ne taval­laan ovatkin vedonlyöntiä.

 14. Minus­ta “ilmainen” ter­vey­den­huolto on yhteiskun­nas­sa täysin arvokysymys. Ihmi­nen on niin tärkeä, että yhteiskun­nan tulee huole­htia peruster­vey­den­huol­losta. Aivan kuten koulu­tuk­ses­takin ja perusturvasta.

  Vaku­u­tuk­si­in perus­tu­va, köy­hiä syr­jivä, mak­sumalli on eet­tis­es­ti kestämätön ratkaisu ja halu­ankin nähdä sen tahon, joka täl­laisen mallin halu­aa Suomeen tuo­da. Rajansa taloudel­la ja sen voiton­tavoit­telul­lakin. Aivan kaikkea ei voi alis­taa taloudelle.

 15. Aivan kaikkea ei voi alis­taa taloudelle.

  Niin ja rahaa ei voi syödä. Mitenkäs sit­ten ne lääkärit ja hoita­jat saadaan hoita­maan ihmisiä, pakot­ta­mal­lako? Täl­laiset lausun­not kumpua­vat perus­ta­van­laa­tuis­es­ta väärinkäsi­tyk­ses­tä. Ei talous ole sitä, mitä tehdään jos­sain yri­tyk­sis­sä ja pörssis­sä. Se on talout­ta, kun me taval­liset ihmiset teemme päivit­täin päätök­siä siitä, miten käytämme aikaamme. Osaa siitä on help­po seu­ra­ta, kos­ka ihmiset käyt­tävät rahaa vai­h­taes­saan palvelui­ta ja tavaroi­ta. Osaa on vaikeampi mitata.

  Ter­vey­den­huol­lon jär­jestämi­nen edel­lyt­tää palvelui­ta, siis sitä, että joku tekee työtä toisen hyväk­si. Jot­ta näitä palvelui­ta tuotet­taisi­in riit­tävästi, täy­tyy palvelun tar­joa­jan saa­da tästä jotakin muu­ta kuin hyvä mieli tai sit­ten täy­tyy pakot­taa. Yleen­sä se jotain muu­ta on rahaa. 

  Mut­ta sil­lä rahal­la täy­tyy saa­da jotain muu­takin, vaik­ka sit­ten ruokaa ja kat­to pään päälle. Rahaa paina­mal­la ei syn­ny ruokaa eikä talo­ja, joten ei niille lääkäreille ja hoita­jille voi oikein monop­o­li­ra­hal­lakaan mak­saa. Jäl­jelle jää sit­ten enää pys­syl­lä uhkailu tai se, että hoide­taan asia ns. talouden piiris­sä, eli joku maksaa.

 16. Tiedemies, en tietenkään ole sitä mieltä että vaku­u­tusten otta­mi­nen on aina irrationaalista.

 17. Ei tuo­hon alku­peräiseen kir­joituk­seen nyt ole paljon lisät­tävää, näin­hän se on. 

  Suomen sys­tee­mi on peruside­al­taan hyvä ja oikeu­den­mukainen, mut­ta ongel­ma on juuri nuo ns. “taval­liset tyl­sät sairaudet” kuten kor­vat­ule­hduk­set, silmä­tule­hduk­set, ihot­tumat, yms. jot­ka eivät usein vaa­di eri­ty­is­lääkäriä eivätkö ole yleen­sä henkeä uhkaavia. Kun on kyse näistä nor­maal­i­taudeista on ajan saami­nen ter­veyskeskuk­seen vaikeaa, lääk­keet ja ter­veyskeskus­mak­sut aiheut­ta­vat suuren kuluerän ja käsit­tääk­seni vaku­u­tuk­ses­takaan ei usein ole hyö­tyä omavas­tu­un, byrokra­t­ian ja kovien vaku­u­tus­mak­su­jen vuok­si. Vas­taavasti vaikeat tapauk­set kyl­lä hoidetaan.

  Ote­taan­pa pari esimerkkiä: Kuten joku saat­taa muis­taa jou­tui per­heeni pahaan kolari­in pari vuot­ta sit­ten: lapset sai­vat eri­no­maista hoitoa ! Asiantun­te­vat lääkärit mate­ri­al­isoi­tu­i­v­at ensi­a­pu­un heti, teho­hoito toi­mi nopeasti, hoita­jia oli riit­tävästi, jne. (kiitok­sia vain TYKS:ille). Vas­taavasti kor­vat­ule­hdusten hoito ja lapsen sairau­den todis­ta­van lapun saan­ti paikallises­sa ter­veyskeskuk­ses­sa on ollut usein pitkän jono­tuk­sen ja usko­mat­toman riesan takana…

  Olemme ratkaisseet ongel­man alka­mal­la mak­saa itsellemme vaku­u­tus­ta: mak­samme joka kuukausi “sairaus­vaku­u­tus­ta” asi­aa varten luo­dulle tilille jos­ta sit­ten ammennnamme aina tilanteenn vaaties­sa yksi­ty­is­lääkäriä. Ei tarvi täyt­tää papere­i­ta, anomuk­sia tms…

 18. Jus­si: Asial­la on aina kak­si puol­ta. Se raha mikä käytetään ter­vey­den­huol­lon mak­samiseen ote­taan veroil­la. Minus­ta on arvokysymys, että keneltäkään ei saa väkipakol­la ottaa omaisu­ut­ta yhteiskun­nas­sa. Ei vaik­ka tämä raha käytet­täisi­in ilmaiseen ter­vey­den­huoltoon. Sen sijaan jos ihmiset halu­a­vat mak­saa kanssaveljilleen ja ‑sis­ar­illeen ilmaisen ter­vey­den huol­lon kan­natan sitä sydä­meni pohjasta.

 19. Yhteiskun­nas­sa on asioi­ta, joi­ta kil­pailu­tus ei ratkaise. Ter­vey­den­huolto on yksi niistä. Kil­pailu­tus itsessään on jo pros­es­si, jos­sa tar­jo­taan mah­dol­lisim­man hal­val­la mah­dol­lisim­man hyvää… mut­ta lop­pu­jen lopuk­si ratkaisee hin­ta. (Ja hal­pa ei juuri koskaan ole hyvää).

  Hyv­in­voin­ti­val­tion ei tule tehdä päätök­siä näin perus­ta­van­laa­tu­i­sis­sa palveluis­sa muil­la, kuin eet­tisil­lä perusteil­la. Rahoi­tus on sit­ten muual­ta bud­jetista pois. Sitä kut­su­taan pri­or­isoin­niksi. Suo­ja, ruo­ka, ter­veys — sit­ten muut turhakkeet. 

  Amerikkalainen vaku­u­tusjär­jestelmä, ter­vey­den­huoltopalvelui­hin kohdis­te­tut asi­akkaan kus­tan­nuk­set jne. iskevät aina köy­him­pään osaan ja lap­siper­heisi­in ja lev­en­tävät eri­ar­voisu­u­den kuilua. Mehän emme halua tätä eroa leventää?

 20. Eli­na:

  Kuume oli huono esimerk­ki, sen myön­nän, mut­ta muuten tuo stereo­ty­p­i­oi­ta täyn­nä ole­va paasauk­sesi oli aika leimaava. 

  Yritin esimerkein havain­nol­lis­taa, mik­si me otimme vaku­u­tuk­set. Kuumeet ja flun­ssat eivät aiheuta meis­sä pani­ikkia, mut­ta esimerkik­si antibioot­tia vaa­ti­vat tule­hduk­set vaa­ti­vat lääkärikäyn­tiä, jot­ta antibioot­tien tarve saadaan selville. Kuten lääkäritkin suosit­tel­e­vat, men­emme mekin vas­ta kol­man­te­na kuumepäivänä lääkäri­in, ellei kuume ole poikkeuk­sel­lisen korkea (>41) tai lapsen ole­mus muu­tu oleel­lis­es­ti ennen sitä.

  Meille nyt vaku­u­tuk­ses­ta on vain ollut muu­takin hyö­tyä kuin henkilöko­htainen vai­vat­to­muus ja help­pous lääkärikäyn­tien kanssa. Tut­taviesi ilmi­selvien yliyön­tien perus­teel­la on aivan turha leima­ta mui­ta vaku­u­tuk­senot­ta­jia. Meil­läkin jätetään antibioot­tiku­u­rit otta­mat­ta “var­muu­den vuok­si”, jos niille ei ole var­maa ja selvää perustet­ta. Olemme per­heenä myös yhteiskun­nan ylimedikalisaa­tio­ta vas­taan ja mm. Sinkkosen kir­jat las­ten kas­vatuk­ses­ta ovat kuluneet hiirenko­rville jne. 

  Lyhyesti siis, vaku­u­tuk­set han­kit­ti­in help­pouden vuoksi.

  Tiedemies:

  Eikös valtio/kunnat kerää vero­ja juuri sen takia, että saadaan palkat maksettua 😉

 21. Art­turi:

  Olemme siis kolikon kään­töpuo­let, en voisi olla enem­pää erim­ieltä. Kaikille tarpeen­sa mukaan, kaik­il­ta kyky­jen­sä mukaan vaimikäsenytolikaan 😉

 22. Vähän pyytäisin logi­ikkaa keskustelu­un las­ten sairaus­vaku­u­tuk­ses­ta. Sanoin, että se tuli moninker­tais­es­ti kalli­im­mak­si kuin vaku­u­tusy­htiöt lask­i­vat, kos­ka tarvet­ta ter­vey­den­huoltopalvelui­hin ilmaan­tui aivan tyhjästä.

  Tästä ei voi päätel­lä, että vaku­u­tus olisi kan­nat­tam­a­ton per­heelle; pikem­minkin päin vas­toin. Eikä siitä voi päätel­lä, että olisi väärin ottaa tuol­lainen ali­hin­noitel­tu vaku­u­tus. Ei siis tarvitse selitert­tä, mik­si sel­l­aisen vaku­u­tuk­sen on ottanut. On sel­l­ainen meilläkin. 

  Siitä voi päätel­lä vain, että kus­tan­nuk­set nousevat.

 23. Ei ole moni­akaan sairas­tu­misti­lantei­ta, jois­sa lap­si pitäisi kiikut­taa keskel­lä yötä päivystyk­seen. Aivokalvon­tule­hdus on onnek­si äärim­mäisen harv­inainen ja onnet­to­muudet ovat sit­ten ihan eri asia.

  Akuutis­sa kor­vat­ule­hduk­ses­sa lapselle työn­netään para­sup­po pep­pu­un ja odote­taan aamuun. Särkylääk­keet vievät kivun tehokkaasti. Tämä on ihan viralli­nen suosi­tus, jon­ka kuulee vaikka­pa soit­taes­saan sairaan­hoitopalvelu­iden neu­von­taan. Muu­ta­mas­sa tun­nis­sa ei ehdi tapah­tua mitään ratkai­se­vaa tule­hduk­sen suhteen. 

  Vaku­u­tuk­set ovat oma­l­ta osaltaan kiihdyt­täneet sel­l­aista “min­ulle kaik­ki heti nyt ja varsinkin lapsel­leni” ‑asen­net­ta. Sel­l­ai­ista curl­ing-meininkiä nääs. (Curling-kasvatus=vanhemmat siloit­ta­vat lapsen tien viimeisen päälle joka asiassa)

  Tai sit­ten vaku­u­tuk­set ovat seu­raus­ta tästä ajat­telus­ta. Lap­si­vaku­u­tuk­set perus­tu­vat myös myyt­ti­in, jon­ka mukaan julki­nen ter­vey­den­huolto on täysin toim­i­ma­ton­ta ja tätä myyt­tiä hel­livät eri­tyis­es­ti ne, jot­ka julk­ista puol­ta eivät käytä. Eli erään­laista elit­ismiä: min­un lapsel­leni vain ja ain­oas­taan (kuvitel­tua) paras­ta hin­nal­la mil­lä hyvän­sä.. Olisinkin pyör­tynyt, jos Osmon per­heessä näitä vaku­u­tuk­sia ei olisi ollut.

  Olen ilman vaku­u­tuk­sia kol­men lapsen kanssa käyt­tänyt aika tas­a­puolis­es­ti julk­ista ja yksi­ty­istä, kos­ka yksi­tyi­nen lääkäriasema+sairaala on sadan metrin päässä. Siel­lä olen kohdan­nut usein tämän kysymyk­sen: onko teil­lä vaku­u­tus­ta.. ja kun olen sanonut, että ei ole, moni turha las­ta rasit­ta­va lab­o­ra­to­riokoe ja tutkimus on jäänyt tekemät­tä, kun tarvet­ta ei ole ollut. 

  Meille kel­paa hoito, jon­ka ansioista lap­sikuolleisu­us on maail­man alhaisin. Kyl­lä julkisel­la puolel­la todel­lakin havaitaan, mil­loin lapsel­la on oikea tutkimusten ja hoidon tarve. 

  Tämän totesin, kun yhden lapsemme selit­tämätön­tä pään­särkyä tutkit­ti­in. Kaik­ki ole­mas­sa ole­vat keinot käytet­ti­in, mag­neet­tiku­vauk­set ym. ja hyvin rivakalla tahdil­la. Syy ei selvin­nyt, mut­ta yrit­tämisen puut­teesta ei ollut kyse. 

  Pään­särky lop­pui puolen vuo­den sisään spon­taanisti, joten psyykkistä se siis mitä ilmeisim­min oli, mitä epäilinkin koko ajan.

 24. Ei ole kovin kauan kun jopa julkises­ti keskustelti­in ketä hoide­taan ja ketä ei. Keskustelu vaikeni aika nopeasti sen arkalu­on­toisu­u­den vuok­si. Mut­ta totu­ushan on, että koko ajan tehdään val­in­taa kuka hoide­taan ja kuka ei.
  Hoitoa ei ole se, että on ole­mas­sa jokin taku­uai­ka päästä lääkärille, joka sanoo että ei tehdä nyt mitään (kun ei ole rahaa juuri sin­ua varten).
  Suomen ongelma­han on julkisen puolen lait­tei­den vajaakäyt­tö. Lääkäreil­lä on suuris­sa sairaalois­sa mah­dol­lisu­u­den hyvään ja tarkkaan diag­nosoin­ti­in, mut­ta se jätetään jostain syys­tä tekemät­tä. Ter­veyskesku­ta­sol­la taas ei ole mitään mah­dol­lisuuk­sia riit­tävän hyvään diag­nosoin­ti­in, kos­ka ei ole laitteita,
  Toinen ongel­ma on vas­tuu. Kukaan ei ota todel­lista hoito­vas­tu­u­ta, vaan poti­lai­ta kier­rätetään. Samaa poti­las­ta ja samaa vaivaa tutkii aina uusi ja uusi henkilö, jol­loin oikean diag­noosin tekem­i­nen viivästyy. Ja samal­la syödään resursseja.

 25. OS says ” . Ei siis tarvitse selitel­lä, mik­si sel­l­aisen vaku­u­tuk­sen on ottanut. On sel­l­ainen meil­läkin.” Tämä kyl­lä vaatisi vähän selitystä!?

  Siis olet ottanut vaku­u­tuk­sen koska:
  a) Mielestäni vaku­u­tus on liian hal­pa, toiset maksakoon
  b) Tiedät, että et pysty vas­tus­ta­maan vapaamatkustamista
  c) Viron­niemen julki­nen ter­vey­den­hoito on romahtanut
  d) Muu selitys

  Itse voi tun­nus­taa rikko­vani b‑kohtaa. Mak­san hyvin har­voin HKL:n ratikkakyy­dis­tä. Vaik­ka jou­tu­isin mak­samaan muu­ta­man tarkas­tus­mak­sun, olen voitolla.

 26. “Samaa poti­las­ta ja samaa vaivaa tutkii aina uusi ja uusi henkilö..[julkisella puolella]”

  Tässä nyt on hyvätkin puolen­sa. Ei lääketi­eteel­li­sistä asioista vält­tämät­tä ole mitään yhtä totu­ut­ta ja jokaisen lääkärin ammat­ti­taito ja koke­mus on vähän — usein paljonkin ‑eri­lainen.

  Kun riit­tävän monel­la lääkäril­lä on kon­sen­sus diag­noosista on se toden­näköisem­min oikea kuin yhden ihmisen kon­sen­sus keskenään… 

  Kyl­lä tätä edel­lä mainit­tua poikani pään­särkyä selvitelti­in mon­en spe­sial­istin voimin, oli neu­rop­sykolo­gi, aivokirur­gi, neurfy­s­i­olo­gi, jopa rav­in­toter­apeut­ti, joka tark­isti ettei ruokavalios­sa ollut puu­tos­tilo­ja aiheut­tavia virheitä.

 27. Vielä täl­lainen näkökul­ma, jota nyt sivusin tuos­sa, mut­ta hukkui vähän muun tek­stin lomaan. 

  Yksi­tyiset lääkäri­ase­math­an härskisti käyt­tävät hyväk­seen vaku­u­tuk­sia ehdot­tele­mal­la tai suo­ras­taan määräämäl­lä kaiken maail­man turhia toimen­piteitä, esim. ter­veiltä ja hyv­in­voivil­ta lap­sil­ta tes­tataan ver­estä mitä kum­mal­isimpia asioi­ta… Kaiken kat­ta­vat aller­giat­estit ote­taan pienen akuutin ihot­tuman takia jne. 

  Eli ain­oas­taan van­hem­mat eivät ole vaa­ti­mas­sa kaikkea tarpee­ton­ta ja juok­sut­ta­mas­sa ter­veitä lap­si­aan lääkäris­sä tavan takaa, vaan lääkärit ovat leikissä mukana käärimässä rahaa.

 28. Nykyi­nen ter­vey­den­hoit­o­ma­lli ei ole hul­lumpi, min­ul­la ei ainakaan ole syytä eri­tyiseen kit­inään pait­si ker­ran kun ”jouduimme’ vai­moni vaa­timuk­ses­ta viemään lapsemme polik­linikalle yöl­lä ja eräs toinen asi­akas piti tauo­ton­ta hörhömölinään­sä sen reilun tun­nin mitä jouduimme odot­ta­maan. Olisin mie­leni antanut ihan itse hörhölle hie­man hänen kipeästi tarvit­se­maansa lääket­tä mut­ta henkilökun­taa oli jatku­vasti paikalla eikä tässä maas­sa oikeut­ta tavalli­nen ihmi­nen saa kuten kaik­ki tietävät. 

  Tästä tulikin mieleeni etteikö ainakin isoim­mil­la ter­veysasemil­la voitaisi vara­ta erilli­nen odotusti­la noille kän­nikaloille, pil­ler­i­hörhöille ja muille mölypet­tereille? Ei se nyt niin paljoa mak­saisi ja siivoami­nenkin olisi helpompaa.

  Min­un mielestäni ter­vey­den­huol­lon rahoi­tus pitäisi siirtää kun­nil­ta val­ti­olle kos­ka pikkukun­nat joutu­vat mah­dot­toman paikan eteen jos kun­nas­sa sat­tuu yhtäkkises­ti muu­ta­ma eri­tyisen kallis hoito­ta­paus. Jonkin­lainen tasaussys­tee­mi kun­nil­la ilmeis­es­ti on mut­ta sel­l­aiset haiskah­ta­vat turhal­ta byrokratialta.

  Osmo nos­tikin ansiokkaasti jo aiem­min esille älyt­tömän tieto­turv­aby­rokra­t­ian. Min­un mielestäni veron­mak­sajien ei tule rahoit­taa turhaa byrokra­ti­aa joten kaik­ki kus­tan­nuk­sia säästävä tietotekni­ik­ka olisi otet­ta­va julkises­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa käyt­töön. Ne ihmiset joi­ta asia häir­it­see voisi­vat siir­tyä käyt­tämään yksi­ty­istä ter­vey­den­hoitoa vaku­u­tuk­sil­la tai ilman, ihan miten asi­akas haluaa.

  Ylipäätään kan­nat­taisi miet­tiä kuin­ka paljon hallintoa tarvi­taan eikä sitä miet­timistä kan­nat­taisi jät­tää poli­itikoille tai nyky­isille byrokraateille vaan han­kkia pätevää porukkaa asi­aa miet­timään. Peri­aat­teena tulisi olla: ter­vey­den­hoito tarvit­see tek­i­jöitä ja poti­lai­ta, muiden tavet­ta täy­tyy pystyä tarkastele­maan kriittisesti.

  Omavas­tu­un lisäämi­nen ja tark­ka pri­or­isoin­ti helpot­taisi­vat myös ter­vey­den­huol­lon taakkaa ja oikein toteutet­tuina muo­dostaisi­vat var­masti itseään vahvis­ta­van myön­teisen kier­teen. Rähi­sevät päi­htyneet ovat mielestäni poli­isin eivätkä ter­vey­den­huol­lon asi­akkai­ta oli­pa heil­lä sit­ten pipi tai ei, mie­len­ter­veyspoti­laat kuu­lu­vat mielestäni myös muualle kuin lap­siper­hei­den joukkoon.

 29. Trav­eller says:

  “…mie­len­ter­veyspoti­laat kuu­lu­vat mielestäni myös muualle kuin lap­siper­hei­den joukkoon.”

  En nyt oikein pysty näkemään, mik­si esim. anorek­si­aa sairas­ta­vat pitäisi siiv­ota pois lap­siper­hei­den joukosta.

 30. 200 tuhan­nel­la eurol­la voi näem­mä ostaa melkein kymme­nen vuot­ta lisää elinikää, ver­rat­tuna siihen mitä julki­nen oli valmis tar­joa­maan. Tosin se elämä ei ole kovin mukavaa ja poti­las sanoi itsekin, että mielu­um­min hän ostaisi nopean ja kivut­toman ter­mi­naal­i­hoidon kuin uuden ohitusleikkauksen. 

  Muu­ta­man vuosikymme­nen kulut­tua jos­sain järki­maas­sa, vaikka­pa Hol­lan­nis­sa saa avuste­tun itse­murhan, täysin riip­pumat­ta siitä, mikä on poti­laan ikä, ter­veys tai jonkun val­taapitävän Kusipää Hih­hulin näke­mys siitä, mitä ihmi­nen saa itselleen tehdä. 

  Suurin osa 70-vuo­ti­aista käyt­täisi tämän­tyyp­pistä ratkaisua, sil­lä kaik­ki pas­ka kerään­tyy tosi­aan ihmisen lop­pu­vu­osi­in. Pask­in­ta ei ole ne sairaudet, vaan niiden paska­maisen epämiel­lyt­tävä pakkohoito.

  Tämä ratkaisu tulee keven­tämään kulu­ja puolel­la, kun ajatel­laan sitä että elävältä mätäneviä ihmis­raa­to­ja maku­ute­taan paskavaipois­sa myös muil­la kuin ter­vey­den­hoidon rahoilla.

 31. Julkisen ter­vey­den­hoidon huo­nous ja yksi­tyisen parem­muus ovat osit­tain myyttejä.

  Lapsel­lamme todet­ti­in puoli­toista vuo­ti­aana epilepsia.
  Kos­ka meil­lä on lapselle vaku­u­tus, niin käy­timme aluk­si yksi­ty­istä turku­laista lääkäri­ase­maa, jos­sa onnis­tut­ti­in sös­simään ensim­mäi­nen mag­neet­tiku­vaus ja aivosähkökäyrän mit­taus. Touhu oli täysin alta arvostelun.
  Itse las­ten­lääkäri oli luotet­ta­van tun­tu­inen ja hän ohjasi mei­dät julkiselle puolelle hyväk­si kat­so­ma­lleen neurologille.

  Sen jäl­keen lapsemme saa­ma hoito on ollut ensiluokkaista.
  Nyt 11-vuo­ti­aana epilep­sia näyt­tää paran­tuneen ja lääk­i­tys­tä aje­taan hitaasti alas.

  Yli seit­semänkymp­pisen anop­pi­ni reumaa on hoidet­tu luke­mat­tomil­la leikkauk­sil­la julkisel­la puolel­la. Anop­pi on erit­täin tyy­tyväi­nen saa­maansa hoitoon ja pystyy asumaan omas­sa kodis­saan itsenäisesti.

  Kuusikymp­pisille naa­pureillemme on vai­hdet­tu munuaista ja niveltä, leikat­tu refluk­si­vai­vat sun muu­ta. Kaik­ki nämä julkisel­la puolella.

  No, tämä ei suo­ranais­es­ti liit­tynyt ter­vey­den­huol­lon rahoitusmalliin.

 32. En nyt oikein pysty näkemään, mik­si esim. anorek­si­aa sairas­ta­vat pitäisi siiv­ota pois lap­siper­hei­den joukosta. 

  Ymmär­sit var­masti hyvin että tarkoitin mie­len­ter­veyspoti­lail­la äänekkäästi möm­möjä nauku­vaa sekakäyt­täjää ja / tai selkeästi uhkaavasti käyt­täy­tyvää sekavaa henkilöä. Kyseisen kaltaisia ihmisiä on valitet­ta­van run­saasti ja ilmeis­es­ti joukko kas­vaa myös jatku­vasti. Min­un mielestäni heitä pitäisi hoitaa jos­sain muual­la jol­loin se määräkin ehkä pienenisi.

 33. Mites näette Suomen julkisen ter­vey­den­huol­lon arvo­valin­nat ja rahankäytön seu­raavas­sa lähipi­iri­ni tapauk­ses­sa: demen­toitunut elämän­halu­ton 85-vuo­tias sotain­va­li­di viet­tää neljä­sosan ajas­taan alue­sairaalas­sa suo­nen­sisäisessä antibioot­ti­hoi­dos­sa ja toisen neljä­sosan antibioot­ti­hoidon aiheut­ta­man rip­ulin vuok­si samaises­sa sairaalas­sa ja puo­let ajas­ta yksi­tyisessä hoitokodis­sa, jota yhteiskun­ta myös tukee?

  Toisiko mikään rahoi­tus­po­h­ja oikeut­ta kuol­la ajois­sa ja arvokkaasti ilman väk­isin hoita­mista? Tätähän ei lääkärin eti­ik­ka kai sal­li, mut­ta läheltä seu­raa­vana en pidä tilan­net­ta poti­laan kannal­ta ihmis­ar­voa kunnioittavana.

 34. Pahoit­te­lut muille luk­i­joille sivu­raiteelle jou­tu­mis­es­ta, min­un vain oli pakko vielä vas­ta­ta Elinalle.

  Taas ker­ran teit asi­as­ta mus­tavalkoisen ja minusta/meistä curl­ing-van­hempia. Sin­ul­la ei ole tietoa minkä sairauk­sien takia olemme lap­si­amme yksi­tyisel­lä käyt­täneet. Et tunne min­ua tai per­het­täni ja silti kah­den kir­joituk­sen perus­teel­la analysoit kaikenkat­tavasti ja karsi­noit mei­dät tiet­tyyn ihmistyyp­pi­in jota ilmeis­es­ti inhoat.

  Min­un mielestäni suo­ma­lainen ter­vey­den­huolto on eri­no­maista ja maail­man kärk­ilu­okkaa. Se mikä julkisel­la mät­tää, ihan arkipäiv­inäkin, on jono­tus. Emme halua jonot­taa, jos meille tulee tarve käyt­tää las­ta lääkäris­sä, oli syy mikä tahansa. Halu­an käyt­tää kaiken vapaa-aikani muuten kuin päivystyk­sessä sairaan lapsen kanssa odot­ta­mas­sa vuoroamme. Ja var­masti tiedät, että lähim­pään päivystyk­seen joutuu men­emään vaik­ka keskel­lä päivää, jos ter­veyskeskuk­ses­sa ei ole aiko­ja vapaana. Ei päivystyk­sessä juos­ta ain­oas­taan öiseen aikaan. Olemme joutuneet päivystyk­seen myöhään illal­la onnek­si vain ker­ran, poikamme aller­gisen shokin takia ja siel­lä sekä hoito että palvelu oli erinomaista. 

  Emme myöskään käy lääkäris­sä usein, vaik­ka jostain syys­tä näin oletit. Ja kuten jo aiem­min totesin (asia jon­ka ohi­tit kätevästi kär­jistäes­si), niin vaku­u­tus on ollut meille taloudelis­es­ti hyödylli­nen nimeno­maan atopi­an takia. Kos­teusvoiteet tule­vat vuodessa todel­la kalli­ik­si. Vaku­u­tuk­sen ansios­ta ne mak­sa­vat meille “vain” vuo­tuisen vaku­u­tus­mak­sun verran.

  Yhtään ylimääräistä koet­ta, testiä tai mit­taus­ta ei yksi­tyisel­lä ole meille teetet­ty. Itseasi­as­sa ain­oa teetet­ty “koe” on ollut verikoe, jol­la selviää tule­hdusar­vot ja varmis­te­taan antibioot­tien tarve. Atopia ja aller­gian vaa­ti­ma todis­tus (kor­jaan hie­man aikaisem­paa, toisel­la lapsel­lamme on kanan­mu­nan valkuais­pro­tei­inial­ler­gia, jos­ta halu­taan tarhas­sa myös todis­tus) ovat meil­lä olleet pääsyy käy­dä yksi­tyisel­lä puol­lela lääkäris­sä. Ja muuten, läh­es aina ne isom­mat testit tehdään lähet­teel­lä julkisel­la puolel­la. Har­voil­la yksi­ty­isil­lä lääkäri­asemil­la on EKG-laitet­ta, rönt­geniä, ultra­ään­tä ja labraa mon­imutkaisem­paa fasiliteettejä.

  Enkä ole ollenkaan samaa mieltä, että sairaus­vaku­u­tus olisi “lapsen tien siloit­tamista”. Onko lapsen paras­ta men­nä julkiselle jonot­ta­maan use­ak­si tun­niksi saadak­seen tiedon mik­si lap­si on sairas? Ja minus­ta on outoa, jos van­hem­mat eivät halua lap­silleen vain paras­ta (“paras” tässä siis laa­jem­pana ter­minä kuin vain yksi­tyisenä lääkäri­ase­m­ana)? Jokainen antaa var­masti lapselleen kaiken minkä vain voi. 

  Jos min­ul­la on mah­dol­lisu­us nopeam­paan palvelu­un (huo­maa, ei siis vält­tämät­tä parem­paan!), niin mik­si en sitä käyt­täisi. Sen ansios­ta joku toinen pääsee hie­man nopeam­min julkisel­la puolel­la lääkärin pakeille. Iso osa julkisen puolen lääkäreistä muuten työsken­telee myös yksi­ty­is­llä asemil­la, eli hoidon ero on vain palvelun saatavu­udessa! Elit­is­mi on myös tästä kaukana ja olenkin itse tyy­tyväi­nen julkisen puolen käyt­täjä vaik­ka olenkin työter­veyshuol­lon piirissä. 

  Vaik­ka olen aina äänestänyt vasem­mis­toa, en silti ole sitä mieltä, että kaikkien on saata­va täs­mälleen samaa puuroa ja täs­mälleen saman­lainen asu sekä palve­lut. Tuomit­se­mal­la yksi­tyiset lääkäri­ase­mat sekä vaku­u­tuk­set elit­ismik­si olet huo­maa­mat­tasi vaat­in­ut niiden lopet­tamista ja käyt­täjien pakot­tamista julkiselle puolelle. Mik­si yksi­tyi­nen puoli ei voisi täy­den­tää julk­ista puol­ta samal­la helpot­taen resurssip­u­laa, kun ne joil­la on varaa yksi­tyiseen ovat pois­sa julkiselta puolelta? Suomes­sa ter­vey­den­huolto pitääkin pitää julkise­na palvelu­na ja siihen on sat­sat­ta­va tun­tu­vasti enem­män, jot­ta mm. aiko­jen saan­ti helpot­tuu ja jono­tuk­sen tarve vähe­nee. Suo­ma­laisen ter­vey­den­huol­lon eri­ar­voisu­u­den suurin aiheut­ta­ja taitaa edelleen olla se Osmonkin mainit­se­ma työter­vey­den­huolto, eikä vaku­u­tuk­sia otta­vat perheet. 

  Tek­stisi kuu­lostaa hie­man katk­er­al­ta niitä kohtaan, joil­la on vaku­u­tus ja mah­dol­lisu­us käyt­tää yksi­ty­istä lääkäri­ase­maa tarvit­taes­sa. Nor­maal­isti täl­laisia avauk­sia näkee lähin­nä vauva.fi:n foorumilla 😉

  Olkoon tämä vuo­da­tus viimeinen tähän aiheeseen, pitu­ut­ta tuli taas enem­män kuin laki sallii.

 35. Jus­si,

  Toisen syyt­tämi­nen katk­er­ak­si ja kateel­lisek­si nyt on juuri se tyhjä kort­ti, kun argu­men­toin­nis­sa ei mitään muu­ta kek­si. Eli siinä mielessä jatkat sit­ten mainit­semiesi vau­va­pal­sto­jen tasoa… 

  Suomi24-pal­stoil­la ei tarvitse jonkun hairah­tuneen mies­paran sanoa muu­ta kuin että ei pidä lihav­ista nai­sista, niin johan sieltä 20 mui­jaa lataa, että kyseessä on katk­era rep­pana, joka ei itse asi­as­sa mitään naista saisikaan. Kos­ka toisen mielipi­de ei miel­lytä, sen täy­tyy liit­tyä jotenkin katkeruuteen.. 😉

  Se, että kri­ti­soin lap­si­vaku­u­tuk­sia ilmiönä ei nyt siis liity mitenkään siihen, onko min­ul­la niihin varaa. Itse asi­as­sa olisi, sori jos har­mit­taa… Eivät ne nyt NIIN kalli­ita ole, etteikö niitä voisi pyytää vaik­ka iso­van­hem­mil­ta lah­jak­si, jos oma talous on tiukoil­la. Ja min­un­han taloud­estani sinä et tiedä mitään. Katk­era olisin ennem­minkin niin sairaista lap­sista, että lap­si­vaku­u­tus olisi tarpeelli­nen, jos nyt tässä jostain pitäisi olla. 

  Curl­ing-van­hem­muus on ilmiö, joka tun­nis­te­taan mm. kouluis­sa kyl­lä varsin vah­vana trend­inä. En tietenkään tarkoi­ta, että yksin lap­si­vaku­u­tus olisi merk­ki siitä, mut­ta uskon, että tyylipuh­tail­la curl­ing-van­hem­mil­la vaku­u­tus on huo­mat­tavasti use­am­min kuin ihan taval­lisil­la van­hem­mil­la, joille lap­si on nor­maalin rakas ilman että hän­tä asete­taan oudosti jalustalle. 

  Tot­ta kai jokainen van­hempi jos­sain mielessä halu­aa lapselleen paras­ta. Se paras vain vai­htelee suuresti. 

  Joidenkin paras on lait­taa lapsen­sa ihan taval­liseen perusk­oulu­un. Toi­sis­sa per­heis­sä on ääret­tömän tärkeää, että lap­si on kielikylpy­jen kaut­ta läpäis­syt seu­lan kielik­oulu­un jne.. 

  Asian ydin oli kuitenkin tämä: 

  Yleisel­lä tasol­la lap­si­vaku­u­tus tuot­taa turhia tutkimuk­sia ja hoito­ja, jot­ka voivat viime kädessä olla lapselle jopa vahin­gol­lisia. Varsinkin pieni lap­si kär­sii kovasti kivus­ta ja pelosta, jota mon­et toimen­piteet aiheuttavat. 

  Tämä on yksinker­tais­es­ti tot­ta ja kyl­lä myön­netäänkin lääkäripi­ireis­säkin hiljaisesti.

 36. Jotenkin kalskah­taa tuo: “Jokainen van­hempi antaa var­maan lapselleen sen minkä voi”. 

  En minä ainakaan anna! Minä annan sen, minkä koen tarpeel­lisek­si lapsen oikean­su­un­taisen kehi­tyk­sen kannalta.

 37. Lakosi kysyi, mik­si meil­lä otet­ti­in lapsivakuutus.

  Minus­ta lap­si­vaku­u­tuk­sen ottamises­sa ei ole mitään tuomit­tavaa. Pitäisikö min­un antaa seli­tys sillekin, että ostin kau­pas­ta leipää? Se ei ole kus­tan­nusten siirtämistä tois­t­en mak­set­tavak­si, mitä esimerkik­si julk­isten palvelu­jen ylikäyt­tö olisi. Tässähän muiden mak­set­tavak­si jää vähem­män, kun emme käytä julk­isia palveluja. 

  Sopimus oli vaku­u­tusy­htiölle epäedulli­nen, mut­ta min­ul­la ei ole eikä tarvitse olla mitään sol­i­daarisu­ut­ta vaku­u­tusy­htiön omis­ta­jia kohtaan. Joskus ali­hin­tainen kaup­pa on myyjän hädä­nalaisen tilan hyväk­sikäyt­töä, mut­ta ei tuo argu­ment­ti oikein tähän tilanteeseen sovellu.

  Sen sijaan vaku­u­tusy­htiö toi­mi hölmösti myy­dessään vaku­u­tuk­sia ali­hin­taan. Tämän ker­to­muk­sen ope­tus on, että vaku­u­tus­muo­toinen ter­vey­den­huolto, jos­sa poti­laan ja sairaalan etu­jen mukaista on tutkia kaik­ki mah­dolli­nen, kun kol­mas osa­puoli mak­saa, tulee hirvit­tävän kalli­ik­si. Sik­si mei­dän kan­nat­taa pitää verora­hoit­teinen jär­jestelmä voimassa. 

  Nyt nuo lap­si­vaku­u­tuk­set ovat niin kalli­ita, ettei niitä kan­na­ta lapselleen ottaa.

 38. Tuo­ta minäkin nyt tuos­sa yritin, mut­ta keskustelu meni sit­ten sel­l­aisek­si, että vaku­u­tus­ta puo­lus­tet­ti­in siitä näkökul­mas­ta, että se oma­lle per­heelle kan­nat­tanut. Sehän ei ollut aloituk­sen point­ti lainkaan. 

  Nykyään­hän ollaan jo varsin yleis­es­ti asiantun­ti­japi­ireis­sä sitä mieltä , että esim. aller­gioi­ta yli­hoide­taan reilusti. Tämä yli­hoito on taa­tusti yleisem­pää, kun vaku­u­tusko­r­vauk­set juoksevat. 

  Ei tuo leipä Osmol­ta nyt kovin hyvä ver­taus ollut, kos­ka me kaik­ki tarvit­semme rav­in­toa, mut­ta lap­si­vaku­u­tuk­seen on ihan var­masti jonkin­lainen spe­si­fimpi moti­ivi. Ei sitä läh­eskään kaik­ki sel­l­aisetkaan ota, joil­la siihen aivan hyvin varaa olisi nykyisel­läkin hintatasolla. 

  Usein­han taustal­la voi olla juuri pelko periy­tyvistä kroon­i­sista sairauk­sista. Jotkut, etenkin van­hem­mal­la iäl­lä, las­ta odot­ta­vat van­hem­mat asen­noitu­vat jotenkin enem­män “kaikken var­al­ta” moni­in asioihin. 

  Tun­nepuolen lähtöko­htana­han vaku­u­tuk­selle tietysti pelko, että lap­si sairastelee paljon tai on vam­mainen. Uskosin, että las­ten saan­nin iän nousu 80-luvul­la on vaikut­tanut paljon tämän tuot­teen haluttavuuteen. 

  Ja en nyt tosi­aankaan tarkoi­ta, että tämä voitaisi­in aukot­tomasti palaut­taa yksilö­ta­solle ja esim. Osmon per­heeseen, jos­sa isä on ver­rat­en iäkäs lapsilleen.

 39. Min­ul­la on läh­es samanikäiset lapset kuin Osmol­la ja muis­tan kyl­lä, että 90-luvun alus­sa lap­si­vaku­u­tus oli vähän sel­l­ainen must. Oli huono van­hempi, jos sitä ei ottanut. Itse asi­as­sa meil­läkin oli esikoiselle vaku­u­tus pari vuot­ta, mut­ta pääteti­in sit­ten lakkaut­taa, kun pilt­ti ei ollut ker­taakaan käynyt lääkäris­sä siihen mennessä. 

  Tuol­la­sia buume­ja tulee ja menee. Yhtäkkiä kaikil­la on keit­tiösssään leipäkone, sit­ten joka ker­sal­la vaku­u­tus. Paljon on siis siitä kiin­ni mitä muut tekevät, vaik­ka usko­taan, että toim­i­taan yksilöl­lis­es­ti ja omien tarpei­den ja halu­jen ohjaa­mana. Saat­taa olla, ettei vaku­u­tus olisi niin suosit­tu tänä päivänä, vaik­ka se olisi suh­teessa yhtä hal­pa kuin tuolloin.

 40. Jos Suomen pank­ki möisi sadan euron seteleitä kahdel­la kympil­lä, kyl­lä siitäkin melkoinen muoti-ilmiö tulisi. Jos tuo vaku­u­tus mak­saisi edelleen 35 euroa vuodelta, olisi aivan hölmö, joka ei sitä ottaisi.

 41. Eihän kukaan etukä­teen vaku­u­tus­ta edullisek­si mieltänyt… Niihin aikoi­hin se kat­toi neljä, viisi erikois­lääkärikäyn­tiä vuodessa. Ei läh­eskään jokainen lap­si sairastele siten. 

  Eiväthän vaku­u­tusy­htiötkään tajun­neet, mihin hoitok­ier­teeseen vain vaku­u­tuk­sen otto lap­sia ajoi. Kos­ka eihän voi olla niin, että yhtäkkiä lapset oli­vatkin paljon sairaampia. Vaku­u­tusy­htiöt oli­vat laske­neet kyl­lä tarkkaan las­ten keskimääräiset käyn­nit ja lait­ta­neet kun­non mar­gin­aalin päälle. Silti se ei riit­tänyt mihinkään. 

  Suomen pankissa toden­näköis­es­ti jo ennen tätä kon­struoimaasi setelipro­jk­tia kuu­luisi jokin soraääni, ettei se ole kan­nat­tavaa. Eli huono ver­taus jälleen.

 42. Yksi­tyi­nen ja julki­nen ter­vey­den­huolto vas­taa­vat eri tarpeisi­in. Yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon tarkoi­tus on tuot­taa voit­toa, julkisen toteut­taa sitä kon­sen­sus­ta joka yhteiskun­nas­sa tasa-arvois­es­ta peruster­vey­den­huol­losta vallitsee.

  Kan­nat­taa kuitenkin huo­ma­ta että tasa-arvoinen ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä on jo määritelmän­sä puoles­ta mah­do­ton kos­ka toiset ovat ter­veem­piä kuin toiset.

  Se että jär­jestelmään sisään­raken­net­tu epä­tasa-arvo nyt “huo­mataan” johtuu vain siitä että lääketi­eteen kehi­tys ja elin­ta­son nousu Suomes­sa ovat tuoneet peri­aat­teessa taval­lisen kansalaisen ulot­tuville val­ta­van määrän ter­veyspalvelu­jen lisä­tar­jon­taa, ja niiden osu­us jot­ka pystyvät han­kki­maan sairauk­si­in­sa rahal­la parhaan mah­dol­lisen hoidon kas­vaa. 1950-luvun rah­vas ei mitenkään osan­nut kade­htia her­rasväen las­ta jota kiikutet­ti­in ulko­maille hoitoa saa­maan, nyt korkeata­soisen sairaan­hoidon maas­sa tilanne on toinen.

  Brändät­ty lääkäri­ase­ma, viihty­isä ympäristö, ei epä­toiv­ot­tua asi­akaskun­taa, olemat­tomat jono­tusa­jat ja pienem­män paineen alla työsken­televä lääkäri ovat kaik­ki raha­nar­voisia asioi­ta, ja jos niitä vaku­u­tuk­sen kaut­ta saa ostet­tua halvem­mal­la, niin säästyvät­pähän nekin rahat johonkin muuhun. Asi­as­sa ei ole moraal­ista aspektia.

  Maal­likkokäsi­tyk­seni on ettei yksi­ty­isil­lä lääkäri­asemil­la varsi­nais­es­ti sairai­ta hoide­takaan, kos­ka tälle toimin­nalle ei vielä ole pystyt­ty kehit­tämään riit­tävän kan­nat­tavaa ansain­ta­logi­ikkaa. Peruster­ve ihmi­nen jol­la on joku yksit­täi­nen infek­tio tai jokin pien­vai­va ei ole tämän maal­likkomääritelmän mukaan varsi­nais­es­ti sairas.

  Edelleen täysin maal­likkopo­h­jal­ta olen sitä mieltä että ter­vei­den­hoito ja sairaiden­hoito ovat kak­si aivan eri asi­aa. Sairaiden­hoito lisää yhteiskun­nan kus­tan­nuk­sia ja ter­vei­den­hoito vähen­tää kos­ka se vähen­tää suh­teessa enem­män sairaiden­hoitoa. Ter­vei­den­hoitoa näi­den (ammat­ti­laisen kannal­ta) help­po­jen poti­laiden omil­la rahoil­la pitää siis kan­nus­taa, joka tapah­tuu helpoiten anta­mal­la tässä kohtaa yksi­tyiselle sek­to­rille ansain­tamah­dol­lisu­us. Var­jop­uole­na tiet­ty on se että help­po­jen poti­laiden osu­us ter­veyskeskuk­sis­sa vähe­nee joka tekee työstä entistä raskaam­paa mut­ta entä sitten ?

  Sairaiden­hoito vaku­u­tus­po­h­jal­ta on sit­ten täysin toinen jut­tu. Mon­i­sairas ihmi­nen (jol­lainen useim­mista meistä lop­ul­ta tulee) on tietääk­seni lääkärin kannal­ta lop­u­ton suo ja ilman asian­mukaista kon­trol­lia mah­dol­lis­taa sairaan­hoitopalvelu­ja tar­joavalle yri­tyk­selle rahan painamiseen ver­rat­ta­van ansain­ta­logi­ikan. Tätä ei var­maankaan keskimääräi­nen vaku­u­tuk­senot­ta­ja halua, eikä veron­mak­sa­jakaan kos­ka lop­ul­ta myös mak­sukyvyt­tömät alka­vat vaa­tia itselleen samaa sairaan­hoidon (määräl­listä) tasoa kuin mak­sukyvyl­liset. Moraa­li­nen ongel­ma taas liit­tyy siihen että palvelun­tuot­ta­jalle on kan­nat­tavaa jät­tää mak­sukyvyt­tömät hoita­mat­ta. Osmon mainit­se­mat indikaat­torit Yhdys­val­loista ovat talon­poikaisjär­jel­lä ajatellen täysin johdon­mukainen seu­raus sikäläisen jär­jestelmän rakenteesta.

 43. Minus­ta ei ole mitenkään hölmöä vali­ta julk­ista ter­vey­den­hoitoa vaik­ka ihan peri­aat­teen vuok­si. Sil­loin­han sen laatu säi­lyy parem­pana kuin sil­loin jos kaik­ki mak­sukykyiset siir­tyvät yksi­tyiselle sektorille. 

  Tätähän itsekin olet saarnannut. 

  Jos tosi­aan tuo 35 euroa olisi nytkin vaku­u­tuk­sen hin­ta, niin nelilap­sises­sa per­heessä se tek­isi 140 vuodessa… tai­dat taas uno­htaa, että joillekin kympit ovat ihan tarpeel­lista rahaa? Ei vähä­varaisu­us ole vält­tämät­tä hölmöy­den synonyymi. 

  Ylim­ielistä öky­i­lyä, mut­ta olen jo tottunut!

 44. Mon­et ihmiset tosi­aan oikeasti luule­vat että yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la saa parem­paa hoitoa kuin julkisel­la vaik­ka suurin osa yksi­ty­is­lääkäreistä on pää­toimis­es­ti julkisel­la puolel­la. Pää­toimisetkaan yksi­ty­is­lääkärit eivät ole mitenkään etevämpiä kuin julkisen puolen lääkärit. Toisin kuin ajatel­laan, vain osa lääkäreistä halu­aa yksi­tyiselle puolelle pää­toimis­es­ti: se työ on yksinäisem­pää, riskialt­ti­im­paa ja yksi­toikkoisem­paa. Yksi­tyisel­lä puolel­la ei juurikaan tutki­ta toisin kuin sairaalois­sa, jois­sa tutkimi­nen on enem­män sään­tö kuin poikkeus. Yksi­tyisel­lä puolel­la ei niin paljon koulut­taudu­ta, kos­ka koulut­tau­tu­mi­nen on pois tili­pus­sista kun se julkisel­la puolel­la on pois pakol­lis­es­ta työa­jas­ta. Kokon­aisan­sio on toki parem­pi ja se var­masti houkut­teleekin pääkaupunkiseudul­la mis­sä asum­i­nen mak­saa käsit­tämät­tömästi mut­ta maakun­nis­sa se ei motivoi kuin pien­tä osaa. Julkisen puolen pal­ka­llakin elelee erit­täin mukavasti. Vapaus päät­tää työa­joista on se suurin plus­sa, mut­ta sekin usein häviää miinuk­sille. Ide­ol­o­gisia syitä halu­ta yksi­tyis­sek­to­rille toki on mut­ta täl­laista por­var­il­lisen ammat­in­har­joit­tamisen heku­maa ei moni tavoita. 

  Yhteen­ve­to: Lääkäre­itä ei jaa yksi­tyiselle ja julkiselle puolelle ammat­ti­taito vaan elämä­nasen­teet. Hoidon taso on sama mut­ta yksi­ty­is­puolel­la hoitoa toki saa ihan niin paljon kuin halu­aa mak­saa. Halu hakea hoitoa yksi­ty­is­puolelta on ide­ologi­nen sil­loin kuin hoitoa saa myös julkiselta jonot­ta­mat­ta. Jono­tuk­sen vält­tämi­nen on tietysti selkeä syy mak­saa yksityiselle.

  Ihme­tyt­tää muuten mik­sei lääkärei­den mas­si­ivi­nen määrä vaiku­ta hoidon tarpeeseen myös alen­tavasti ainakin peruster­vey­den­huol­los­sa. Onhan niin monel­la nykyään se lääkäri lähipiirissäänkin. 

  Medi­uutiset muuten juuri uuti­soi että STM ennus­taa lääkäri­va­jeen ter­veyskeskuk­sis­sa vähenevän ensi vuon­na kol­ma­sos­al­la, suurista koulu­tus­määristä johtuen.

 45. Ei vas­taa otsikkoa, mut­ta tääl­lä näköjään moni muukin kir­joit­taa mitä sat­tuu. Miehen polvi oli sökönä. Leikkausjonoon vain. Sit­ten joku neu­voi, että mene yksi­tyiselle. Mies meni ja polvi leikat­ti­in kuukau­den päästä. Yksi­tyi­nen lääkäri oli keskus­sairaalan lääkäri, joka muina miehinä siir­si poti­laan leikkausjonon keulille.

  Yksi­tyi­nen lääkäri Suomes­sa hie­man on hie­man fal­s­ki nim­i­tys. Sanokaa­pa kenel­lä yksi­tyisel­lä lääkäril­lä on mah­dol­lisu­us jär­jestää labra­palvelu­ja tai leikkauk­sia. Kyl­lä se tie aika usein johtaa yhteiskun­nan sairaaloi­hin, jois­sa nämä yksi­tyiset sit­ten hoita­vat omia potilaitaan.

  Ja kenel­lä suo­ma­laisel­la on varaa sairaan­hoitoon, jos­sa vuorokausi­hin­ta on sato­ja euro­ja. Minä vaan kysyn.

 46. “Hoidon taso on sama mut­ta yksi­ty­is­puolel­la hoitoa toki saa ihan niin paljon kuin halu­aa maksaa.”

  Eivät tuot­teis­tamisen lainalaisu­udet muu­tu siitä että myy­dään asiantun­ti­japalvelua konkreet­tisen tavaran sijaan. Kun palvelun arvoa lisätään mielikuvil­la, palvelu muut­tuu suh­teel­lis­es­ti parem­mak­si, asi­akas on valmis mak­samaan siitä enem­män ja kokee vielä saa­neen­sa rahoilleen hyvän vasti­neen. Jos poti­laan mielestä hoidon taso on yksi­ty­is­puolel­la parem­paa niin se on parem­paa vaik­ka koul­ulääketi­eteen mit­tar­it oli­si­vatkin toista mieltä.

  Nykyään yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon ei edes tarvitse mieliku­va­markki­noi­da kos­ka ter­veysasemien häiriköivät hörhöt, päivystys­ten juopot ja odotushuoneis­sa par­tioi­vat var­ti­jat tekevät sen paljon main­os­toimis­to­ja tehokkaammin.

  Ja koska­pa maini­tut yksi­tyisen ter­vey­den­huol­lon markki­noin­nin rautaiset ammat­ti­laiset ovat ehtymätön luon­non­va­ra, on yksi­tyi­nen ter­vey­den­huolto jatkos­sakin julk­ista korkeatasoisempaa.

 47. Osmo says: Jos tuo vaku­u­tus mak­saisi edelleen 35 euroa vuodelta, olisi aivan hölmö, joka ei sitä ottaisi.

  Har­voin on yhtä hyvin yhteen lauseesen kiinteytet­ty suo­ma­laisen sosi­aalidemokra­t­ian ydintä.

 48. “Mon­et ihmiset tosi­aan oikeasti luule­vat että yksi­tyisel­lä sek­to­ril­la saa parem­paa hoitoa kuin julkisella ”

  Yksi­tyisel­lä saa hoitoa ilman, että tarvit­see odot­taa. Omako­htainen koke­mus elävästä elämästä, tältä vuodelta: yksi­tyi­nen rönt­genkäyn­ti: 15 min­u­ut­tia, julkisel­la puolel­la min­i­mi 2h. 

  Kumpi on mielestäsi poti­laan kannal­ta “parem­paa hoitoa”? 15 min­u­ut­tia vai 2h?

 49. Jouni Lundqvist,

  Oletko sinä itse ken­ties tämä sykähdyt­tävän ker­to­muk­sesi “mies”?

  Kyl­lä jonois­sa on toki pri­or­isointin­sa ja sen pitäisi toimia täysin lääketi­eteel­lisin perustein. 

  Mikäli tiedät asian tiimoil­ta väärinkäytök­siä, niin oikeutesi ja läh­es velvol­lisu­ute­si on viedä asi­aan eteen­päin. Oma polvesi­han on siis jo kun­nos­sa, joten se ei vaikut­tane asiaan?

  Maail­maa (Suomea) näh­neenä luulen kuitenkin, että kyseessä on ns. urbaani­le­gen­da, joka man­i­festoituu nyt tässä Osmon blogilla kir­jal­liseen muotoon. 

  Aina jos epäilen vir­ka-ase­man väärinkäyt­töä tai edes ammat­ti­eti­ikan selvää rikko­mus­ta, niin toimin kyl­lä toisin kuin esit­telemäl­lä epämääräisiä vih­jailu­ja epämäärisil­lä blogeilla. 

  Suosit­te­len muillekin. Siten toimien asi­at voivat jopa ede­tä johonkin suuntaan.

 50. Trav­eller says:

  “Ymmär­sit var­masti hyvin että tarkoitin mie­len­ter­veyspoti­lail­la äänekkäästi möm­möjä nauku­vaa sekakäyt­täjää ja / tai selkeästi uhkaavasti käyt­täy­tyvää sekavaa henkilöä.”

  Ehkä helpoiten tuon yleistäisi sanoil­la “muille vaar­alli­nen henkilö”. Eikä edes tarvitse soima­ta ihmisiä hei­dän sairaudestaan.

  Trav­eller says: “Kyseisen kaltaisia ihmisiä on valitet­ta­van run­saasti ja ilmeis­es­ti joukko kas­vaa myös jatkuvasti.”

  Cita­tion needed 🙂

 51. Minäkin olen valitet­tavasti tör­män­nyt tapauk­si­in, jois­sa yksi­ty­is­lääkärin lähet­teen avul­la pääsee hoitoon nopeam­min. Erääl­lä tut­taval­leni jopa san­ot­ti­in, että jono on pitkä, mut­ta kun menee sille ja sille lääkäri­ase­malle, pääsee nopeam­min. Ja pääsi.
  Täl­lainen on ehdot­tomasti kiel­let­tyä, mut­ta sitä tapahtuu.

 52. Eikös se ole “maan tapa” orto­pe­di­as­sa, että päiväl­lä kirur­gi pelaa golf­fia ja nos­taa palkkaa julkises­ta sairaalas­ta ja iltaisin ja vapaapäiv­inä leikkaa poti­lai­ta yliopis­tol­lises­sa sairaalas­sa “yksi­tyisenä” kirurgina?

 53. Sylvesteri,

  15min vs. 2h ei ole parem­paa hoitoa vaan parem­paa asi­akas­palvelua. Esimerkissäsi hoidon tulos olisi sama kum­mas­sakin tapauk­ses­sa sama, eli röntgenkuva 😉

 54. No ei nyt sen­tään. Nyky­istin julk­isten sairaaloiden talous on pan­tu niin ahtaalle ja tuot­tavu­us­vaa­timuk­sia nos­tett­tu, että kirur­gin on näyt­tävy­dyt­tävä työaikana työ­paikalla. Julk­isten sairza­loiden tilo­ja ei myöskään saa — tois­taisek­si — käyt­tää yksi­ty­isi­in toimi­in. Tosin min­is­teri Hyssälä aikoo muut­taa tämän.

 55. Mas­ape­na, oletko todel­lakin sitä mieltä etteivät nämä “muille vaar­alli­nen henkilö” t ole lisään­tyneet viime vuosikym­menten kulues­sa? Toki heitä oli var­maankin (en tiedä) enem­män katuku­vas­sa vuosi­na 44 — 47 mut­ta sit­ten suurin osa sor­tui alko­holis­mi­in jne. Uskoisin että tästä mölypet­te­rien ja räy­hähörhö­jen lisään­tymis­es­tä todis­teek­si riit­tää minkä tahansa medi­an seu­raami­nen ja kiis­tat­tomat todis­teet tästä ovat nähtävis­sä myös hel­posti omin silmin ja korvin päin­vas­toin kuin esim. oikeasti kyvykkäi­den naisjo­hta­jien lasikat­to ja naisen euron 80 centtisyys. 

  Vielä reilu 20 vuot­ta sit­ten esimerkik­si var­ti­joi­ta tarvit­ti­in sairaalois­sa ja kaupois­sa huo­mat­tavasti vähem­män, tai useim­miten ei lainkaan, kuten nyky­isin. Avo’hoito’, näi­den hoidokkien avokäti­nen rahoi­tus ja sen edelleen mah­dol­lis­ta­ma alko­holin naut­timi­nen sekä psyykelääk­keet yhdis­tet­tynä ääri­vasem­mis­to­lais­ten utopistien miehit­tämään oikeuslaitok­seen ja poli­itikko­jen välin­pitämät­tömyy­den ja epäopätevyy­den vuok­si täysin vesitet­ty­i­hin lakei­hin. Kun vielä ääri­vasem­mis­to­lainen ja äärilib­er­aali media on luonut ihmisille mieliku­van siitä että kaik­ki ovat eläk­keel­lä kehdos­ta hau­taan tai jol­lain vit*n kansalais­pal­ka­lla ja mis­tään ei pidä ITSE huole­htia tai kan­taa vas­tu­u­ta niin tulok­set ovat nähtävillä.

  Seu­raa­va isom­pi lama siivoa toiv­ot­tavasti niin kaduil­la rähi­sevät sekakäyt­täjät niinkuin suo­jatyö­paikois­saan pesivät kuh­nu­ritkin, nämä pierun­pidä­tysti­eteen mais­ter­it sinne mihin NL:kin on men­nyt tai ainakin johonkin oikeasti hyödyl­liseen työhön kuten risu­ja tai roskia keräämään.

 56. Ozmo,

  Näitä “eräitä tut­tu­ja” nyt riit­tää joka lähtöön joka asi­as­sa ja jokaisella. 

  Min­un eräs tut­tuni on näh­nyt Jeesuksen!

  Kuitenkin, jos täl­laisia tapauk­sia on oikeasti osoitet­tavis­sa, jois­sa jono­ja koplail­laan muuten kuin lääketi­eteel­lisin perustein, niin eikö tosi­aan tulisi toimia muu­toin kuin ihmettelemäl­lä ja kuiski­mal­la täl­lä nurkan takana. 

  Perus­palve­lu­min­is­terin posti on sel­l­ainen, jon­ka luulisi jatku­van viran jäl­keenkin jonkin­laise­na toimin­nal­lise­na yhteiskuntavastuuna. 

  Mut­ta kuten san­ot­tu, mis­tä Osmo tietää, minkä pitu­inen tämä jono olisi tosi­asial­lis­es­ti ollut ja mil­loin tämä “eräs tut­tu” olisi päässyt operaatioon/hoitoon ilman yksi­ty­is­lääkäri­ase­malle siir­tymistä. Jonot elävät joka tapauk­ses­sa koko ajan. 

  Yllät­tävän moni pois­tuu jonos­ta parane­misen tai kuole­man joh­dos­ta. Sil­loin, kun jono on “pitkä”, voi se aivan luon­nol­li­sista syistä lyhen­tyä radikaal­isti hyvinkin lyhyessä ajas­sa ilman mitään salali­it­to­te­o­ri­oiden realisoitumista. 

  Oliko eräälle tutulle todel­lakin määrät­ty päivä X oper­aa­ti­olle, joka muut­tui päiväk­si Y yksi­ty­is­lääkärikäyn­nin jäl­keen. Mikä moti­ivi muuten olisi sormeil­la näitä jono­ja julk­i­sis­sa sairaalois­sa? Ei kai eri poti­laista saa eri­laisia palkkioita?

  Sen ver­ran lähdekri­it­ti­nen minä olen, että varsin skep­tis­es­ti nyt suh­taudun tuo­hon stroori­in, kuten kaikki­in näi­hin “eräs tut­tuni” ‑aloituk­si­in.

  Tässä kuiteknin fak­taa, jon­ka var­masti voin todis­taakin HUS:n arkistoista

  Lapseni oli jonos­sa pie­neen, kuitenkin yleisaneste­si­aa vaa­ti­vaan, päiväkirur­giseen toimen­piteeseen tässä taan­noin. Tila oli fys­i­ol­o­gises­sa mielessä täysin hai­ta­ton ja leikkaus­päivä oli sovit­tu noin kah­den kuukau­den päähän. Lap­si kuitenkin kär­si henkises­ti kovin vaivas­taan ja soitin sil­loiseen las­ten ja nuorten sairaalaan (husin alainen), josko oper­aa­tio­ta voisi tämän vuok­si kiiruh­taa. Saimme uuden ajan noin kah­den viikon päähän. 

  Näin yksinker­taista se joskus on, kun osaa vain perustel­la asiansa. Emme me ensim­mäistäkään yksi­ty­is­lääkäriä tähän tarvin­neet. Ja tämä olin siis MINÄ, ei kukaan “eräs tuttu”.

 57. Tutus­tu­in tuos­sa yöl­lä parem­man tekemisen puut­teessa yliopis­tol­lis­ten sairaaloiden jono­tussys­teemi­in ja olen nyt sivistyneem­pi asian suh­teen. Jaan oppi­ni mielel­läni kanssanne. 🙂

  Jono­ja on kol­men­laisia: FIFO-jono (first in-first out), jol­loin siis kauim­min jonot­tanut on ensim­mäisenä. Näitä ovat esim. ster­il­isaa­tio­jonot. Onhan hie­man han­kala perustel­la, että jonkun ster­il­isaa­tio olisi kiireel­lisem­pi kuin toisen. 

  Mm. suoniko­hjupoti­laat jaotel­laan kolmeen kiirellisyys­lu­okkaan vaivan vakavu­u­den ja ver­it­ulp­pariskin mukaan. Luokkien sisäl­läkin tapah­tuu vielä pri­or­isoimista. Jonot­taes­sa tietysti kiireel­lisyys­lu­okkakin voi vai­h­tua. Kuten muus­sakin elämässä vaa­ti­vam­mat yksilöt voivat ohit­taa hiljaisemmat. 

  Kol­mas muo­to ei oikeas­t­aan ole mikään jono, vaan esim. leikkaus­ta vaa­ti­vat juuri tode­tut syövät leikataan välittömästi.

  Asi­as­ta löy­tyy muuten suo­ma­lais­tutkimus, jos­sa on seu­rat­tu jono­jen purkua ja kehitet­ty läpänäkyvyyt­tä edis­tävä malli jono­jen seu­ran­taan. Siinä ei varsi­nais­es­ti otet­tu kan­taa, etenevätkö jonot oikeu­den­mukaises­ti, mut­ta pyrit­ti­in kek­simään keino oikeu­den­mukaisu­u­den lisäämiseksi.

 58. Hesaris­sa on tänään jut­tu lai­h­du­tusleikkausten räjähdys­mäis­es­tä kasvusta.. 

  On maail­man hul­lu, suures­sa osas­sa pal­loa kär­sitään ali­rav­it­se­muk­ses­ta ja toises­sa yhtä suures­sa osas­sa paisu­taan syömäl­lä mega­lo­maanisi­in mit­toi­hin, jon­ka jäl­keen yhteiskun­ta mak­saa viu­lut. Ei mikään pieni oper­aa­tio käsit­tääk­seni tämä maha­laukun kutistusleikkaus. 

  Edullisem­mak­si se kuitenkin tulee kuin kaikkien ylil­i­havu­ud­es­ta seu­raavien vaivo­jen hoito. Näin se on ajateltu. 

  Lueske­lin tässä myös raskau­saikana myön­ntet­tävien lap­si­vaku­u­tusten nykye­hto­ja. Ainakaan Tapi­o­la ei myön­nä sitä ollenkaan yli 40-vuo­ti­aille, myös yli 35:n pain­oin­dek­sil­lä se on läh­es mah­do­ton saa­da. Jo 30:n pain­oin­dek­si luokitel­laan riskitek­i­jäk­si, joka yhdis­tet­tynä johonkin muuhun riskitek­i­jään, mm. kohon­neeseen veren­paineeseen saat­taa olla vaku­u­tuk­sen epäämisen syy. 

  Kak­sikuiselle vau­valle, joka on täysi­aikainen ja ter­ve vaku­u­tuk­sen sit­ten saa entiseen malli­in riip­pumat­ta äidin iästä tai lihavuudesta.

 59. Tämä asian ker­tonut henkilö oli kyl­lä erit­täin luotet­ta­va. Hänelle oli Jorvista san­ot­tu, että pääsee nopeam­min, jos menee kyseisen yksi­ty­is­vas­taan­oton kaut­ta. En ker­ro tästä enem­pää, kos­ka mainit­tu henkilö toivoi, ettei asi­aan puu­tut­taisi. Muuten olisin tehnyt ilmiannon.

  Yksit­täi­estä tapauk­ses­ta on vaikea päätel­lä, että juuri tämä poti­las ohit­ti jonos­sa, kos­ka oli lääkärin yksi­ty­is­poti­las, mut­ta tutki­mal­la joukkoa tilas­tol­lis­es­ti on help­po osoit­taa, että yhdestä läh­teestä tule­vat etenevät nopeam­min kuin tois­es­ta. Aikanaan eriko­is­mak­su­lu­okan poti­lail­la oli oikeus vali­ta hoita­va lääkäri, mut­ta heitä ei saanut pan­na jonos­sa muiden ohitse. EML-jono eteni kuitenkin paljon nopeam­min kuin muut. Nämä havain­not oli­vat merkit­tävä syy siihen, että koko jär­jestelmästä luovuttiin. 

  On myös viit­teitä siitä, että yksi­ty­is­lääkärit lähet­tävät poti­lai­ta oper­aa­tioi­hin lievem­min indikaa­tioin. Siinä ei olisi mitään vikaa, jos nämä oper­aa­tiot myös mak­set­taisi­in yksi­tyis­es­ti, mut­ta kun lähet­teet ovat julk­isi­in sairaaloi­hin ja tule­vat kun­tien mak­set­tavak­si, sitä ei voi pitää reiluna. 

  Jotkut kun­nat ovatkin vaati­neet sitä, että yksi­ty­is­lääkärei­den lähet­teet meni­sivät ter­veyskeskuk­si­in ja ter­veyskeskus­lääkärit lähet­täi­sivät sairaalaan, jos lähet­tävät. (En ole var­ma, etteivät viral­liset sään­nöt jo nyt ole näin)

 60. Suo­jelet siis väärinkäytök­siä? Var­masti juuri sin­un sin­un nimel­läsi olisi vai­va­ton­ta lait­taa pyörät pyörimään. 

  Jos tietys­tä läh­teestä tule­vien poti­laiden sys­temaat­tis­es­ti nopeampi hoitoon pääsy ker­ran on help­po osoit­taa, niin mik­si sit­ten ei osoite­ta ja tehdä asialle jotain?

  Kyl­lähän tuo asia jollekin poti­las­tur­vakeskuk­selle kuu­luu.. vai mikä se nyt oli? Lievem­mät indikaa­tiot on han­kalampi asia, kos­ka ne ovat kuitenkin paljolti tulkintaa.

 61. Kuvit­teletko Eli­na, että ter­veyn­huol­lon “jonois­sa” men­nää muutenkin tasapuolisesti?
  Jos joku lääkäri saa siel­lä poti­laansa edullisem­paan ase­maan, syy ei liene lääkärin, vaan systeemin.
  Ja jos Eli­nan mielestä se on tehokas­ta ter­vey­den­hoitoa, että 5 aina poti­laalle uut­ta lääkäriä tutki­ii hänet, luulen että olet väärässä. Saat luul­tavasti vain 3–4 eri diag­noosia riip­puen miten asi­asi esität, ja kukaan ei osaa päät­tää mitä tehdään seu­raavak­si. Vaik­ka niistä viidestä lääkäristä 2 olisikin saman diag­noosin kan­nal­la, ei se todel­lakaan merk­itse oikeaan arvaamista.
  Mei­dän maamme on vääriä dig­noose­ja pul­lol­laan. Niitä ei vain mitenkään tilas­toi­da. Väärä diag­noosi johtaa väärään hoitoo, tai ei hoide­ta ollenkaan.
  Meiltä puut­tuu tyystin esim. van­hus­lääkärit. Pienel­lä lapsel­la ja van­huk­sel­la on ihan eri vaivat.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.