Tilannenopeus vai nopeusrajoitus?

Kovin moni kom­men­toi­ja on sano­nut, että oli­si tur­val­li­sem­paa, jos teil­lä ei oli­si nopeus­ra­joi­tuk­sia lain­kaan, vaan kul­jet­ta­ja sovit­tai­si nopeu­ten­sa vas­tuul­li­ses­ti olo­suh­tei­siin ja että nopeus­ra­joi­tuk­set oikeas­taan lisää­vät onnet­to­muuk­sia, kos­ka ne yllyt­tä­vät aja­maan rajoi­tuk­sen sal­li­maa mak­si­mia sil­loin­kin, kun se on liikaa.

Tätä kokeil­tiin Suo­mes­sa vuo­teen 1973 asti. Sil­loin nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta käy­tiin kii­vas­ta kes­kus­te­lua, ja rajoi­tus­ten vas­tus­ta­jat esit­ti­vät juu­ri noi­ta argu­ment­te­ja. Asia rat­kais­tiin senaik­sel­la tyy­lil­lä. Urho kek­ko­nen sanoi uuden­vuo­den puheees­saan, että rajoi­tuk­set tule­vat ja ne tuli­vat. Sii­nä välis­sä tuli myös ener­gia­krii­si, joten ensin kokeil­tiin ener­gian sääs­tä­mi­sek­si 80 km/h:n kat­to­no­peut­ta ja sit­ten siir­ryt­tiin nykyi­siin tie­koh­tai­siin rajoi­tuk­siin. Lii­ken­neon­net­to­muu­det vähen­viät heti 250 hen­gel­lä. Tämän jäl­keen voi­tiin las­kea, että vii­vyt­te­ly nopeus­ra­joi­tus­ten aikaan­saa­mi­ses­sa mak­soi aina­kin tuhat ihmis­hen­keä. Ne, joi­den vas­tuul­la nuo ihmis­hen­get oli­vat, sai­vat kui­ten­kin jat­kaa vapai­na kansalaisina.

26 vastausta artikkeliin “Tilannenopeus vai nopeusrajoitus?”

 1. Jos auto­jen nopeus rajoi­tet­tai­siin nol­laan lop­pui­si­vat onnet­to­muu­det ja jopa ben­sii­nin kulu­tus koko­naan. Minä­kin ihmet­te­len että nykyi­set polii­ti­kot, jot­ka ovat siis mur­haa­jia, voi­vat jat­kaa tätä ihmis­ten tappamista.

 2. Osmo kir­joit­ti:

  Tämän jäl­keen voi­tiin las­kea, että vii­vyt­te­ly nopeus­ra­joi­tus­ten aikaan­saa­mi­ses­sa mak­soi aina­kin tuhat ihmis­hen­keä. Ne, joi­den vas­tuul­la nuo ihmis­hen­get oli­vat, sai­vat kui­ten­kin jat­kaa vapai­na kansalaisina.”

  Eri­lai­sia asioi­ta on saman logii­kan mukaan päät­tä­jien kon­tol­la: alko­ho­li­kuo­le­mia, itse­mur­hia, sydän­tau­ti­kuo­le­mia… vaik­ka en itse oikein pidä­kään tuol­lai­ses­ta syyl­lis­tä­väs­tä ajattelutavasta.

 3. Autoi­lu­kes­kus­te­lu, ener­gia­kes­kus­te­lu jne. jne. osoit­taa vali­tet­ta­van oikeak­si sen ihmis­kä­si­tyk­sen, jos­ta “perin­tei­nen” talous­tie­de ammen­taa mal­lin­sa: häi­käi­le­mä­tön lyhyen täh­täi­men oman edun tavoit­te­li­ja. Toi­saal­ta kes­kus­te­lu osoit­taa myös sen, miten iha­naan tasa­pai­noon sään­te­le­mät­tö­myys johtaa.

 4. Juha­na Har­ju Says: “Eri­lai­sia asioi­ta on saman logii­kan mukaan päät­tä­jien kon­tol­la: alko­ho­li­kuo­le­mia, itse­mur­hia, sydäntautikuolemia…”

  Täs­sä vain on se loo­gi­nen ero, että autol­la voi tap­paa toi­sen itsen­sä lisäk­si. Sitä voi­si ehkä ver­ra­ta pas­sii­vi­seen tupa­koin­tiin. Tupa­koin­nin rajoit­ta­mi­nen onkin men­nyt jo lähes vai­no­har­hai­sel­le tasol­le. Käy­kö autoi­lun samal­la taval­la, pitäi­si­kö käydä?

 5. Tra­vel­ler: Jos teen­näi­sil­lä syil­lä pit­ki­te­tään hal­van, kuo­le­mia estä­vän jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­toa, on tilan­ne aika taval­la eri kuin nopeus­ra­joi­tus­ten tiput­ta­mi­ses­sa nollaan.

  Nykyi­sil­lä polii­ti­koil­la ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta tuol­lai­sen rajoi­tuk­sen aset­ta­mi­sek­si joten eivät ole murhaajia.

 6. Minä en oikein jak­sa uskoa Osmon sys­tee­min tek­ni­seen toteut­ta­mi­seen, ts. sii­hen että se saa­tai­siin jär­jel­li­sil­lä kus­tan­nuk­sil­la kyl­lin kat­ta­vak­si. Tosin hom­ma toteu­tuu vii­meis­tään sil­loin kun auto­ma­tiik­ka hoi­taa ajamisen. 

  Auto­ma­ti­soi­dus­ta aja­mi­ses­ta oli­si muu­ta­kin etua kuin nopeus­ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen. Itsea­sias­sa sil­loin­han nopeus­ra­joi­tuk­sia voi­tai­siin nos­taa kun auto­maa­tio ei tee niin usein ajovirheitä 😉

 7. Sitä var­ten on ole­mas­sa insi­nöö­rit, että kehit­tä­vät tek­niik­kaa. Se ei mikään mah­dot­to­muus ole…
  Huvit­taa muu­ten tämä käsi­tys tilan­ne­no­peu­des­ta. Suu­rel­le osal­le se mer­kit­see sitä, että ete­ne­mis­tä ei saa mikään hidas­taa. Ris­ke­jä ote­taan ihan sen­kin vuok­si, että yksi mah­dol­li­nen pysäh­ty­mi­nen jäi­si pois.
  Ei nii­tä mil­lääm jär­jel­lä voi perus­tel­la, se on ihan selvää.
  Ja minun miels­tä Osmo on sii­tä oikeas­sa, että jos aikui­set ihmi­set eivät enää osaa käyt­täy­tyä lii­ken­tees­sä aikuis­ten tavoin, niin jotain pitää teh­dä, vaik­ka pakolla!
  Kek­kos­ta on ikävä ;)!

 8. Tämä on jän­nä jut­tu tämä tilan­ne­no­peus. Itse olen sen aina käsit­tä­nyt niin, että se val­lit­se­vaa nopeus­ra­joi­tus­ta alhai­sem­pi nopeus. Nopeus­ra­joi­tus­han on hyväl­lä kelil­lä käy­tet­tä­vä maksiminopeus 🙂

  Olen tuol­la jos­sain muu­al­la sano­nut että ensim­mäi­nen vai­he lii­ken­teen tur­val­lis­ta­mi­sek­si on asen­tei­den muut­ta­mi­nen. Lii­ken­tees­sä ei ole oikeuk­sia vaan vel­vol­li­suuk­sia. Jopa täs­sä blo­gis­sa puhu­taan jalan­kul­ki­jan oikeuk­sis­ta ja nii­den käyttämisestä.

  Nopein tapa asen­tei­den muut­ta­mi­seen oli­si nos­taa NÄKYVÄ val­von­ta sil­le tasal­le, jol­le se on päät­tä­vis­sä eli­mis­sä tah­dot­tu. Se saat­tai­si pelot­teen avul­la hiu­kan hil­li­tä ajotapaa.

  Seu­raa­va vai­he oli­si var­maan yhteis­kun­nas­sa oppia se perin­tei­nen asia, että meil­lä on vel­vol­li­suuk­sia eikä oikeuk­sia. Ja joku näyt­täi­si esi­merk­kiä muil­lek­kin sii­tä, että vapaa­eh­toi­sel­la kiel­täy­ty­mi­sel­lä saa­daan pal­jon enem­män aikaan kuin pakol­li­sil­la rajoituksilla.

  Vaik­ka usein­kin voit­tai­sin sekä aikaa että rahaa käyt­tä­mäl­lä omaa autoa kaik­keen liik­ku­mi­seen, niin olen kui­ten­kin valin­nut mah­dol­li­suuk­sien mukaan jul­ki­sen lii­ken­ne­vä­li­neen. Olen jos­kus aja­tel­lut vaik­ka oma talous kär­sii, niin ehkä sit­ten luon­to voittaa. 

  Eli täs­sä­kin tapauk­ses­sa pork­ka­na voi­si olla parem­pi kuin kep­pi. Jos­pa ihmi­sil­le lai­tet­tai­siin autoon matkamittari/kulutusmittariyhdistelmä, joka käy­dään luke­mas­sa sään­nöl­li­sin välia­join ja auton kulu­tuk­sen mukaan palau­tet­tai­siin polt­toai­ne­ve­roa. Sil­loin eko­no­mi­ses­ti aja­va sai­si sitä veroa takaisin. 

  Uskoi­si että tämä­kin joh­tai­si ajo­no­peuk­sien las­kuun ja ehkä sitä kaut­ta tur­val­li­sem­paan liikenteeseen. 

  P.S. Itse teem­me tätä aja­mal­la moot­to­ri­tien sijaan van­ho­ja tei­tä, jol­loin muu­ta lii­ken­net­tä häi­rit­se­mät­tä saa ajaa hiu­kan hil­jem­paa. Ajo­tie­to­ko­neen mukaan ajam­me noin kak­si lit­raa pie­nem­mäl­lä kes­ki­ku­lu­tuk­sel­la kuin auton edel­li­nen omistaja.

 9. Tra­vel­ler: Jos teen­näi­sil­lä syil­lä pit­ki­te­tään hal­van, kuo­le­mia estä­vän jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­toa, on tilan­ne aika taval­la eri kuin nopeus­ra­joi­tus­ten tiput­ta­mi­ses­sa nollaan. 

  Na jaa, mie­tin oikein mis­sä on tämän lauseen juot­to­va­si­kan­pais­ti.. osmo­han itse ehdot­ti mel­koi­sen suo­ras­ti mut­ta ehkä kui­ten­kin leik­ki­säs­ti jar­ru­mies­ten saat­ta­mis­ta näy­tö­soi­keu­den­käyn­tiin, aivan par­haa­seen neu­vos­to­ta­paan. Sosia­lis­ti­nen oikeus, joka on toki myös Suo­mes­sa käy­tös­sä, tar­koit­taa­kin juu­ri todel­li­suu­den suh­teut­ta­mis­ta kul­loi­sin­kiin vir­tauk­siin. Eihän täs­sä ole mitään uut­ta ole.

  Nykyi­sil­lä polii­ti­koil­la ei ole mitään mah­dol­li­suut­ta tuol­lai­sen rajoi­tuk­sen aset­ta­mi­sek­si joten eivät ole murhaajia. 

  Öö, polii­ti­koil­la on Suo­mes­sa­kin val­ta sää­tää lake­ja. Min­kä­lai­sia lisä­val­tuuk­sia vie­lä tar­vit­tai­siin? Vir­ka­louk­kaan­tu­jien joh­ta­mia kuolemanpartioitako?

 10. No en nyt sen­tään! Halusin vain dra­ma­ti­soi­da sitä, että pal­jon ihmi­siä kuo­li tur­haan. “Auto­puo­lu­een” sato­ja tuhan­sia jäse­niä ei pys­tyt­täi­si edes identifiomaan.Mutta voi­si­vat edes häve­tä ja olla esit­tä­mät­tä samaa uudes­taan: pois­te­taan nopeus­ra­joi­tuk­set ja luo­te­taan jokai­sen aja­jan jär­keen ja taitoon.

 11. Osmo kir­joit­ti:

  Mut­ta voi­si­vat edes häve­tä ja olla esit­tä­mät­tä samaa uudes­taan: pois­te­taan nopeus­ra­joi­tuk­set ja luo­te­taan jokai­sen aja­jan jär­keen ja taitoon.”

  Jos pidät kir­joit­te­lua­ni sha­red spacen puo­les­ta uni­ver­saa­li­na kan­nan­ot­to­na nopeus­ra­joi­tuk­sia vas­taan, ymmär­sit vää­rin. Kom­men­tis­sa­ni nime­no­maan puhuin jär­ke­vän ja har­ki­tun toteut­ta­mi­sen puo­les­ta. You­Tu­bis­sa on hyviä videoi­ta sha­red spaces­ta ja siel­lä edes lähes­ty­mis­ta­van kan­nat­ta­jat­kaan eivät pidä sitä kaik­kial­le (esim. moot­to­ri­teil­le) sovel­tu­va­na ratkaisuna.

  Ehkä­pä yksi lii­ken­ne­po­li­tii­kan vika onkin sii­nä, että etsi­tään lii­an uni­ver­saa­le­ja rat­kai­su­ja, joi­ta sit­ten yri­te­tään toteut­taa joka iki­ses­sä lii­ken­ne­koh­tees­sa ja jokai­sel­la paik­ka­kun­nal­la. Johon­kin paik­kaan esi­mer­kik­si sopi­vat parem­min lii­ken­ne­va­lot, johon­kin toi­seen kier­to­liit­ty­mä, mut­ta oli­si vir­he lait­taa kier­to­liit­ty­mä jokai­seen paik­kaan. Sama ehdol­li­nen ja rajoi­tet­tu toi­mi­vuus pätee lii­ken­ne­ra­joi­tuk­siin ja sha­red spaceen­kin.

  Lii­ken­ne­rat­kai­su­ja ei voi­da arvioi­da oikein pel­käs­tään tur­val­li­suu­den näkö­kul­mas­ta. On pai­kal­laan ottaa myös viih­ty­vyys­te­ki­jät huo­mioon. Sii­nä on vahvuus.

  Täs­sä eräs video sha­red spaces­tä.

  http://www.youtube.com/watch?v=4‑uXa8rfq9w

 12. Blo­gi­si jul­kai­suoh­jel­ma meni hie­man sekai­sin lukui­sis­ta muo­toi­luis­ta­ni (HTML-tageis­tä). Sik­si ker­ron­kin tar­ken­ta­va­na lisäyk­se­nä, että sha­red space voi paran­taa ennen kaik­kea viih­tyi­syyt­tä mut­ta mah­dol­li­ses­ti myös lii­ken­teen joutuisuutta.

 13. Tän­ne on tul­lut noin 500 kir­joi­tus­ta nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta. En tar­koit­ta­nut kom­men­til­la­ni juu­ri ja vain sinun esitystäsi.

 14. Muis­tan jos­kus näh­nee­ni tilas­ton, jos­sa yli 80% autoi­li­jois­ta piti itse­ään kes­ki­ver­toa parem­pi­na ajajina.

  Voi­pi olla, että yli­no­peu­den puo­lus­ta­mi­nen liit­tyy joten­kin tähän.

 15. Vai että tyl­sää pitäi­si aja­mi­ses­ta teh­dä? Sit­ten lie­nee auto­maat­tioh­jaus­kin han­kit­ta­va. Kilo­met­re­jä kun tulee suh­teel­li­sen paljon.
  Autoi­lu ei saa olla tyl­sää, syys­tä että ihmi­sen mie­li tup­paa vai­pu­maan “aatok­siin” sii­tä syystä.

  Kyl­lä sinä Osmo ole sii­nä mie­les­sä oikeal­la asial­la että tuo lii­ken­ne ja var­sin­kin sen nopeus on nyky­ään jo var­sin hur­jaa. Mie­tin vaan että sii­nä samal­la kun tätä teo­ri­soi­daan niin sai­si­ko vaik­ka sitä näky­vää val­von­taa lisää jota jo aiem­mas­sa­kin kom­men­tis­sa on kaivattu?

  On jok­seen­kin sur­ku­hu­pai­saa seu­ra­ta täl­lais­ta kes­kus­te­lua tek­ni­ses­tä val­von­nas­ta jos­sa autot auto­maat­ti­ses­ti seu­raa­vat mikä on suu­rin sal­lit­tu nopeus samal­la kun juu­ri­kin tänään kes­ti 20min saa­da polii­sit pysäyt­tä­mään sel­keä rat­ti­juop­po tien päältä.

  Itse soi­tin ja sitä seu­ra­sin kun­nes polii­sit saa­pui­vat autoa pysäyt­tä­mään. En jää­nyt enem­piä tilan­net­ta seuraamaan.

 16. On jok­seen­kin sur­ku­hu­pai­saa seu­ra­ta täl­lais­ta kes­kus­te­lua tek­ni­ses­tä val­von­nas­ta jos­sa autot auto­maat­ti­ses­ti seu­raa­vat mikä on suu­rin sal­lit­tu nopeus samal­la kun juu­ri­kin tänään kes­ti 20min saa­da polii­sit pysäyt­tä­mään sel­keä rat­ti­juop­po tien päältä.”

  Jeps, ja yri­tä­päs saa­da polii­si pai­kal­le jos kysees­sä on jokin muu rike kuin yli­no­peus taik­ka rat­ti­juop­pous, ei onnis­tu. sig­naa­li­han on sel­keäs­ti se että lii­ken­tees­sä saa ajaa muis­ta välit­tä­mät­tä kuin mikä­kin pul­lo­per­se­si­ka kun­han nopeus on alle rajoi­tuk­sen ja veres­sä alko­ho­lia alle 0.5 promillea. 

  Niin no, tulos­vas­tuu­han polii­sil­la­kin on, ja onhan var­sin kus­tan­nus­te­ho­ton­ta val­voa muu­ta kuin nopeut­ta ja veren alko­ho­li­pi­toi­suuk­sia jois­ta kum­mas­ta­kin näkee tulok­sen lait­teen näy­töl­tä, muis­sa tapauk­sis­sa jou­tuu käyt­tä­mään työ­ai­kaa tur­han pal­jon, joka taa­sen vähen­tää tehok­kuut­ta ‑pape­ril­la.

  Var­sin teho­kas­ta toi­min­taa näh­tiin mm. vii­me vuo­den lopul­la kun tal­vi­no­peus­ra­joi­tuk­set (jot­ka perus­tel­laan pahem­mil­la kelio­lo­suh­teil­la) tuli­vat voi­maan ja polii­si val­voi tehos­te­tus­ti nii­den nou­dat­ta­mis­ta mm. MOOT­TO­RI­PYÖ­RÄ­po­lii­sit apu­naan… tosi liu­kas keli oli var­maan­kin… hir­veä rikos jos joku ajoi­kin kesänopeuksia.

  Eikö val­tion tahol­ta voi­tai­si vaan rei­lus­ti nos­taa vero­ja eikä kerä­tä pii­lo­ve­roa satun­nai­ses­ti sakon muo­toon puettuna?

 17. …ja var­sin­kin sen nopeus on nyky­ään jo var­sin hurjaa.. 

  Tähän lausee­seen kitey­tyy­kin hyvin tämä kes­kus­te­lu. Esi­te­tään totuu­den­vas­tai­nen väi­te ja usko­taan että näin ne asiat vain ovat. Tosia­sias­sa nopeu­det ovat las­ke­neet Suo­mes­sa jo pit­kään mm. kos­ka ties­tö rap­peu­tuu jat­ku­vas­ti kos­ka kun­nos­sa­pi­toon ei rii­tä jat­ku­vis­ta veron­ko­ro­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta rahaa, ja tal­vik­si on kek­sit­ty vie­lä eri­tyi­sen alhai­set nopeus­ajoi­tuk­set. Ahdas­mie­lis­ten ja katee­lis­ten ämmien (ter­mi ei lii­ty suku­puo­leen) ‘vih­reän’ toi­min­nan ansios­ta kau­pun­git on täy­tet­ty tur­hil­la lii­ken­ne­va­loil­la, beto­ni­por­sail­la ja vie­lä juma­lau­ta Euroo­pan sur­keim­man auto­kan­nan hajot­ta­vil­la ‘töys­syil­lä’, ikään kuin rou­ta ja puut­teel­li­nen kun­nos­sa­pi­to ei oli­si teh­nyt nii­tä jo val­miik­si tän­ne riittävästi.

 18. @Traveller.
  En ole tilas­to­ja enkä tut­ki­muk­sia seu­ran­nut vaan puhun omas­ta koke­muk­ses­ta. Ajan joka päi­vä vähin­tään 100km etelä‑, ja poh­jois-poh­jan­maal­la ja tosia­sia on että vaik­ka itsel­lä­ni on hel­pos­ti 120km/h vauh­tia niin olen vie­lä hitaim­pien joukossa.

  Mitä muu­al­la suo­mes­sa tapah­tyy nopeuk­sien suh­teen, on minul­le mysteeri.

 19. Osmo says: “Kovin moni kom­men­toi­ja on sano­nut, että oli­si tur­val­li­sem­paa, jos teil­lä ei oli­si nopeus­ra­joi­tuk­sia lain­kaan, vaan kul­jet­ta­ja sovit­tai­si nopeu­ten­sa vas­tuul­li­ses­ti olo­suh­tei­siin ja että nopeus­ra­joi­tuk­set oikeas­taan lisää­vät onnet­to­muuk­sia, kos­ka ne yllyt­tä­vät aja­maan rajoi­tuk­sen sal­li­maa mak­si­mia sil­loin­kin, kun se on liikaa.”

  Itse olen seu­ran­nut ja osal­lis­tu­nut tähän nopeus­ra­joi­tus­kes­kus­te­luun suht ahke­ras­ti, mut­ta eipä ole mis­sään välis­sä tul­lut eteen “oli­si tur­val­li­sem­paa jos teil­lä ei oli­si nopeus­ra­joi­tuk­sia” — lausetta.

  Osmo hyvä, kun nyt olet huo­man­nut kuin­ka nau­ret­ta­va ehdo­tuk­se­si on, etkö voi­si edes pitäy­tyä totuu­des­sa etkä vää­ris­tel­lä mui­den sano­mi­sia. Kiitos.

  Ja itse asi­aan. Tuo­hon yllä mai­nit­tuun ongel­maan oli­si rat­kai­su­na muut­tu­vat nopeus­ra­joi­tuk­set. Kysei­nen jär­jes­tel­mä on käy­tös­sä Espoos­sa erään kou­lun edes­sä, kou­lu­päi­vien aikaan nopeus­ra­joi­tus on 40km/h, päi­vi­sin 50km/h ja öisin / illal­la 60km/h. Mai­nion toi­mi­va sys­tee­mi jon­ka soi­si yleis­ty­vän muuallakin.

  Muu­ten, tuon “kul­jet­ta­ja sovit­tai­si nopeu­ten­sa vas­tuul­li­ses­ti olo­suh­tei­siin” tuli­si toteu­tua nyky­ään­kin, mut­ta kuin­kas onkaan?
  Miten on, Osmo, kum­man luu­let paran­ta­van tuo­ta tilan­net­ta parem­min; asen­ne­kas­va­tus vai kiel­to­jen ja rajoi­tus­ten lisääminen?

 20. sii­tä hyvä tulee, kun autoi­li­jat sovel­ta­vat hen­ki­lö­koh­tais­ta tilan­ne­no­peut­taan. Toi­sel­la se on samas­sa pai­kas­sa 80 ja toi­sel­la 120. Ohi­tuk­sis­ta ne koh­taa­mi­son­ne­tot­muu­det syn­ty­vät jois­sa tulee ruumiita.

  sitä pait­si kaduil­la on geo­met­ria, joka mää­rit­tää kuin­ka lujaa niil­lä voi ajaa myös pidon olles­sa hie­man huo­nom­pi. Tämä on sii­ryt­nyt nopeus­ra­joi­tuk­siin. maa­il­man par­hai­den autoi­li­joi­den pers­tun­tu­ma ei sitä ker­ro ennen kuin on myöhäistä.

 21. Miten on, Osmo, kum­man luu­let paran­ta­van tuo­ta tilan­net­ta parem­min; asen­ne­kas­va­tus vai kiel­to­jen ja rajoi­tus­ten lisääminen?”

  Tämä ei ollut minul­le osoi­tet­tu kysy­mys, mut­ta vas­taan silti.

  Näis­sä kes­kus­te­luis­sa on mones­ti esi­tet­ty ongel­mak­si se, että asen­teet ovat vää­riä, ja “asen­ne­kas­va­tuk­sel­la” voi­tai­siin tilan­ne kor­ja­ta huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin esi­mer­kik­si nopeus­ra­joit­ti­mel­la. No, asen­teis­sa on toki pal­jon­kin vikaa, min­kä voi havai­ta esi­mer­kik­si näi­tä vies­ti­ket­ju­ja luke­mal­la tai pereh­ty­mäl­lä lii­ken­nep­sy­ko­lo­gian alal­la teh­tyi­hin julkaisuihin. 

  Oikea ™ asen­ne­han nopeus­ra­joi­tuk­siin oli­si se, että ne on ase­tet­tu tie­koh­tai­ses­ti _auttamaan_ kul­jet­ta­jaa valit­se­maan tur­val­li­nen tilan­ne­no­peus ja _huomaamaan_ lii­ken­neym­pä­ris­tön ris­ki­paik­ko­ja (eli kun nopeus­ra­joi­tus puto­aa 80:stä 60:een, niin ilmei­ses­ti alu­eel­la on poik­keuk­sel­li­sia ris­ki­te­ki­jöi­tä, vaik­ka­pa vaa­ral­li­nen liit­ty­mä). Täl­lä tavoin asi­aa tar­kas­tel­taes­sa tie­koh­tai­ses­ti muut­tu­va nopeu­den­ra­joi­tin pikem­min­kin aut­taa kul­jet­ta­jaa, eikä rajoi­ta, kuten tääl­lä monet tun­tu­vat ajat­te­le­van. Olet­taen tie­ten­kin, että nopeus­ra­joi­tuk­set ovat perus­tel­tu­ja ja pää­osin oikein ase­tet­tu­ja (kuten ne mie­les­tä­ni ovat, mut­ta se on koko­naan toi­nen kysymys).

  Lii­ken­nea­sen­tei­den paran­ta­mi­sek­si on Suo­mes­sa­kin teh­ty työ­tä vuo­si­kym­me­niä. Kou­luis­sa ope­te­taan lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä; ajo­kor­tin saa­dak­seen käy­dään yleen­sä auto­kou­lu, jos­sa asen­tei­ta pyri­tään opet­ta­maan; median väli­tyk­sel­lä pyri­tään “mai­nos­ta­maan” oikein­ta asen­tei­ta; jne. Mut­ta tulok­set eivät ole olleet miten­kään mul­lis­ta­van hyviä. Tie­teel­li­set tut­ki­muk­set osoit­ta­vat saman asian, eli että asen­ne­kas­va­tus ei ole kovin­kaan teho­kas tapa paran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. Vai­kut­taa pikem­min­kin sil­tä, että sitä teh­dään tulos­ten lai­huu­des­ta huo­li­mat­ta “var­muu­den vuok­si” ja toi­vo­mal­la, että sii­tä oli­si jotain apua.

  Asen­tei­den kor­jaa­mi­ses­ta puhu­jat voi­si­vat esit­tää, mikä on se vii­sas­ten kivi, jon­ka avul­la asen­teet korjataan.

  Asen­tei­den muut­ta­mi­nen on erit­täin vai­ke­aa. Tämä pitäi­si olla itses­tään sel­vää kenel­le tahan­sa, joka on kes­kus­tel­lut “vää­rää” miel­tä ole­van hen­ki­lön kans­sa tai pereh­ty­nyt psy­ko­lo­gian ja käyt­täy­ty­mis­tie­tei­den lai­na­lai­suuk­siin. Kun ihmi­nen on omak­su­nut jon­kin asen­teen, hän vali­koi ympä­ris­tös­tään asen­net­ta tuke­via virik­kei­ti­tä ja jät­tää asen­tei­den vas­tai­set tosi­asiat huomiotta.

  Ja sitä­pait­si lii­an kovaa aja­mi­seen on pal­jon mui­ta­kin syi­tä kuin aika­sääs­töt tai vää­rät asenteet.

  Ihmi­set aliar­vioi­vat sys­te­maat­ti­ses­ti lii­ken­teen ris­ke­jä (tut­kit­tu fak­ta). Ihmi­set naut­ti­vat “sopi­vien” ris­kien otta­mi­ses­ta, vauh­din hur­mas­ta ja kovaa aja­mi­ses­ta (aina­kin minä nau­tin). On hai­hat­te­lua kuvi­tel­la, että nämä ihmi­sen käyt­täy­ty­mi­sen muo­dot muut­tui­si­vat mihin­kään, joten ei voi­da olet­taa ihmis­ten alka­van toteut­taa tur­val­lis­ta lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä pel­käs­tään asen­tei­den muut­tues­sa. Siis sii­nä­kään tapauk­ses­sa, että nii­tä asen­tei­ta jol­lain mys­ti­sel­lä kei­nol­la pys­tyt­täi­siin muut­ta­maan. Ihmi­set eivät lak­kaa ole­mas­ta ihmisiä.

  Tie­ten­kin voi­daan kysyä, mik­si ihmi­sil­le ilmeis­tä nau­tin­toa tuot­ta­via asioi­ta (kovia nopeuk­sia) tuli­si rajoit­taa, mut­ta mie­les­tä­ni tois­ten tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen oman nau­tin­non vuok­si ei ole hyväk­syt­tä­vää. Men­kööt hur­jas­te­le­maan jon­ne­kin auto­ra­doil­le, pitää­hän pis­too­lil­la­kin men­nä ampu­maan niil­le vara­tuil­le alueille.

  Kari

 22. Karil­ta asial­lis­ta tekstiä!

  K: “Täl­lä tavoin asi­aa tar­kas­tel­taes­sa tie­koh­tai­ses­ti muut­tu­va nopeu­den­ra­joi­tin pikem­min­kin aut­taa kul­jet­ta­jaa, eikä rajoi­ta, kuten tääl­lä monet tun­tu­vat ajat­te­le­van. Olet­taen tie­ten­kin, että nopeus­ra­joi­tuk­set ovat perus­tel­tu­ja ja pää­osin oikein asetettuja”
  ——————————————-

  Mut­ta kun eivät ole, mie­les­tä­ni rajoi­tuk­sia voi­si nos­taa hyvin­kin mones­sa pai­kas­sa (lähin­nä moottori(liikenne)tiet ja val­ta­väy­lät). Toki jois­sain pai­kois­sa voi­si nii­tä myös laskea.

  Tähän(kin) oli­si parem­pa­na kei­no­na muut­tu­vat nopeus­ra­joi­tuk­set & lisät­ty valvonta.

  K: “Asen­tei­den kor­jaa­mi­ses­ta puhu­jat voi­si­vat esit­tää, mikä on se vii­sas­ten kivi, jon­ka avul­la asen­teet korjataan.”
  —————————————————

  Ensin­nä­kin pitäi­si lopet­taa tosi­asioi­den vää­ris­te­ly ja hys­syt­te­ly. Karus­ti _kaikille_ ajo­kort­tia aja­vil­le hen­ki­lö­koh­tai­nen käyn­ti kuo­lon­ko­la­ri­pai­kal­la, raa’t fak­tat fak­toi­na päin naa­maa. Näin saa­tai­siin hie­man herät­te­lyä nuo­ri­sol­le, miten käy jos ja kun pamaut­taa auton lepikkoon.

  Itse ajoin kort­ti­ni ope­tus­lu­val­la, pakol­lis­ta teo­ri­aa ei ollut kuin ajo­kor­tin 2. vai­hees­sa, jos­sa kat­sot­tiin yksi video ja puhut­tiin hie­man autoi­lus­ta noin yleen­sä. Mie­les­tä­ni oli­si ollut pai­kal­laan hie­man pidem­pi / syväl­li­sem­pi ja ennen­kaik­kea sho­kee­raa­vam­pi tietopläjäys.

  OT: “Vää­ris­te­lyl­lä ja hys­syt­te­lyl­lä” viit­taan tähän nykyi­seen “kasvatus“malliin, jos­sa van­hem­mat kas­vat­ta­vat lap­sen­sa viih­de­lait­teil­la, täy­sin ilman kuria ja jos­sa kuo­le­ma on jokin mys­ti­nen hie­no asia kun tosia­sias­sa se aina­kin näin lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa on kaik­kea muu­ta. [/yleistys]

  K: “Ihmi­set naut­ti­vat “sopi­vien” ris­kien otta­mi­ses­ta, vauh­din hur­mas­ta ja kovaa aja­mi­ses­ta (aina­kin minä nau­tin). On hai­hat­te­lua kuvi­tel­la, että nämä ihmi­sen käyt­täy­ty­mi­sen muo­dot muut­tui­si­vat mihin­kään, joten ei voi­da olet­taa ihmis­ten alka­van toteut­taa tur­val­lis­ta lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mis­tä pel­käs­tään asen­tei­den muut­tues­sa. Siis sii­nä­kään tapauk­ses­sa, että nii­tä asen­tei­ta jol­lain mys­ti­sel­lä kei­nol­la pys­tyt­täi­siin muut­ta­maan. Ihmi­set eivät lak­kaa ole­mas­ta ihmisiä.”
  —————————————–

  Tämä­kin on aivan tot­ta. Toki ris­ke­jä tulee pyr­kiä pie­nen­tä­mään / mini­moi­maan jär­ke­vis­sä mää­rin, mut­ta koh­tuus kai­kes­sa. Vapaus ei ole ilmais­ta, se on todis­tet­tu tämän­kin pal­lon his­to­rias­sa moneen kertaan.

  Onkin kum­ma, että yri­te­tään pyr­kiä johon­kin “ihan­neyh­teis­kun­taan” jos­sa kai­kil­la on kaik­ki hyvin, kukaan ei saa edes naar­mua sor­meen­sa jne jne pup­pua. Se kun ei ole mah­dol­lis­ta, nime­no­maan tuon Karin vii­mei­sen lauseen joh­dos­ta “Ihmi­set eivät lak­kaa ole­mas­ta ihmisiä.”

  Johan tuli poh­din­taa, hie­man asian vie­res­tä­kin, mut­ta menkööt.

 23. Tähän(kin) oli­si parem­pa­na kei­no­na muut­tu­vat nopeus­ra­joi­tuk­set & lisät­ty valvonta.”

  Minä­kin pidän muut­tu­via nopeus­ra­joi­tuk­sia peri­aat­tees­sa hyvä­nä idea­na. Jos esi­mer­kik­si päi­vä­ko­din tai kou­lun vuok­si nopeus­ra­joi­tus las­ke­taan nor­maa­lia alem­mak­si, voi­si olla jär­ke­väm­pää pitää rajoi­tus alhai­se­na ainoas­taan sil­loin kun kou­lu­lai­set alu­eel­la liik­ku­vat. Tämä var­maan paran­tai­si nii­tä asen­tei­ta­kin, kun ehkä sel­vem­min näh­täi­siin perus­teet rajoi­tuk­sil­le. Mut­ta tämä­kin on tie­ten­kin kus­tan­nus­ky­sy­mys, muut­tu­vien opas­tei­den asen­nus ja yllä­pi­to on kal­lis­ta, eikä (aika-)hyöty ilta-aikaan ja vii­kon­lop­pui­sin ajet­taes­sa ole kum­moi­nen. Ehkä enem­män se saat­tai­si vai­kut­taa tur­val­li­suu­teen, jos rajoi­tus koet­tai­siin perus­tel­luk­si, mut­ta tätä on vai­ke­aa mitata.

  Köy­hän mie­hen rat­kai­su­na voi­tai­siin kokeil­la myös vaik­ka­pa lisä­kil­peä, jol­la mää­rä­tään rajoi­tus voi­maan tiet­tyi­hin kel­lo­nai­koi­hin (vrt. bus­si­kais­tat tai pysä­köin­ti). Mut­ta sil­lä­kin voi olla hait­ta­puo­lia, kuten sään­nös­ten monimutkaistuminen.

  Peri­aat­tees­sa tuol­lai­nen autois­sa ole­va nopeu­den­ra­joi­tin toi­si lisää mah­dol­li­suuk­sia tämän tyyp­pi­siin paran­nuk­siin­kin (nopeus­kat­to voi­si muut­tua vaik­ka­pa kel­lon­ajan tai kelin mukaan). Mie­les­tä­ni myös se oli­si tuol­lai­sen jär­jes­te­lyn etu, että monin tavoin han­ka­lis­ta hidas­te­töys­syis­tä pääs­täi­siin eroon, samoin yli­no­peus­ka­me­rois­ta ja yli­no­peus­sa­kois­ta. Jär­jes­tel­mäs­tä oli­si ilmei­siä hyö­ty­jä myös autoi­li­joil­le vaik­ka ne hyö­dyt halu­taan jos­tain syys­tä ohittaa.

  Ensin­nä­kin pitäi­si lopet­taa tosi­asioi­den vää­ris­te­ly ja hys­syt­te­ly. Karus­ti _kaikille_ ajo­kort­tia aja­vil­le hen­ki­lö­koh­tai­nen käyn­ti kuo­lon­ko­la­ri­pai­kal­la, raa’t fak­tat fak­toi­na päin naa­maa. Näin saa­tai­siin hie­man herät­te­lyä nuo­ri­sol­le, miten käy jos ja kun pamaut­taa auton lepikkoon.”

  En osaa arvioi­da kuin­ka hyvin ja kuin­ka pit­kä-aikai­ses­ti tuol­lai­nen “shok­ki­te­ra­pia” toi­mii. Hämä­räs­ti muis­te­li­sin, että asi­aa on tut­kit­tu ja tulok­sek­si on saa­tu, että vai­ku­tuk­set ovat koh­tuul­li­sen lyhytaikaisia.

  Mut­ta ehkä oli­si hyvä tode­ta, että vaik­ka aiem­mas­sa pos­tauk­ses­sa suh­tau­duin­kin var­sin skep­ti­ses­ti asen­ne­kas­va­tuk­seen, niin en minä sitä täy­sin tur­ha­na­kaan pidä. En vain usko sen ole­van kovin kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no, enkä usko että sen avul­la voi­daan rat­kai­se­vas­ti paran­taa liikenneturvallisuutta.

  Tämä­kin on aivan tot­ta. Toki ris­ke­jä tulee pyr­kiä pie­nen­tä­mään / mini­moi­maan jär­ke­vis­sä mää­rin, mut­ta koh­tuus kai­kes­sa. Vapaus ei ole ilmais­ta, se on todis­tet­tu tämän­kin pal­lon his­to­rias­sa moneen kertaan.”

  Näin­hän se on. Mut­ta minä suh­tau­dun peri­aat­tees­sa posi­tii­vi­ses­ti nopeus­ra­joi­tuk­siin ja mah­dol­li­seen nopeu­den rajoit­ti­miin. Perus­te on vii­me­kä­des­sä se, että kun tek­niik­ka on tuo­nut käyt­tööm­me lait­tei­ta, jot­ka liik­ku­vat lii­an nopeas­ti ihmi­sen kykyi­hin näh­den, niin on var­sin luon­te­vaa hakea tek­nii­kas­ta apua näi­den ihmi­sen rajoit­tei­den hallitsemiseen.

  Mitä tulee ris­kien sie­tä­mi­seen, niin hen­ki­lö­au­to­lii­ken­tees­sä suvai­taan huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pia ris­ke­jä kuin esi­mer­kik­si työ­suo­je­lun pii­ris­sä. Rajan­ve­dos­ta­han täs­sä toki on kysymys.

  Kari

 24. Soi­nin­vaa­ra, eikös se ener­gia­krii­si ollut nime­no­maan se ensi­si­jai­nen syy nopeus­ra­joi­tuk­siin? Tur­val­li­suu­des­ta jau­het­tiin jo 1960-luvul­la, Han­nu Kar­po ja Ens­ka jne. Ja nii­den van­ho­jen TV-ohjel­mian ja omien muis­to­je­ni mukaan sil­loin­kin nii­hin onnet­to­muuk­siin joh­ti autoi­li­joi­den hol­ti­ton ajo­ta­pa, ei nopeus sinän­sä. Esim erääs­sä ohjel­mas­sa näy­tet­tiin kuin­ka autoi­li­jat ohit­ti­vat mäessä/mutkassa (kel­tai­sen vii­van yli?) ja jou­tui­vat teke­mään paniik­ki­rat­kai­su­ja kun siel­tä “yllät­täen” tuli­kin vas­taa­tu­li­ja jon­ka takia piti pala­ta omal­le kais­tal­le. Ja rat­ti­juop­po­ja oli sil­loin­kin, jopa enem­män kuin nyky­ään. Tiet oli­vat kapei­ta ja mut­kai­sia ja mäki­siä, val­ta­tei­tä lukuu­not­ta­mat­ta yleen­sä hiek­ka­tei­tä. Ja auto­jen ajo-omi­nai­suu­det ja muu tek­ni­nen taso pal­jon nykyis­tä alhai­sem­pi (kes­ki­mää­rin). Väi­tän, että nykyi­sil­lä teil­lä, nyky­ai­kai­sil­la autoil­la JA opet­ta­mal­la autoi­li­jat aja­maan oike­aa tilan­ne­no­peut­ta, onnet­to­muus- ja kuol­lei­suus­lu­vut oli­si­vat pal­jon 1960-lukua tai 1970-luvun alkua alhai­sem­mat. En muu­ten löy­tä­nyt myös­kään kom­ment­tia sai­raa­lois­sa ym tapah­tu­viin tur­hiin kuo­le­miin, joten ihmet­te­len edel­leen­kin mik­si nämä lii­ken­tees­sä kuo­le­vat ovat niin hir­mui­nen asia jos samaan aikaan voi­daan sivuut­taa muut tur­hat kuo­le­mat vai­vau­tu­mat­ta edes nii­tä kom­men­toi­maan? Onko lii­ken­tees­sä kuol­lut joten­kin enem­män kuol­lut kuin esim epä­pä­te­vän lää­kä­rin vir­hee­seen kuollut?

 25. eikös se ener­gia­krii­si ollut nime­no­maan se ensi­si­jai­nen syy nopeusrajoituksiin?”

  En pidä tätä uskot­ta­va­na, koska
  — nopeus­ra­joi­tuk­sia ei pois­tet­tu ener­gia­krii­sin jälkeenkään,
  — tut­ki­muk­set ja käy­tän­nön koke­muk­set osoit­ta­vat yksi­se­lit­tei­ses­ti nopeus­ra­joi­tus­ten vähen­tä­vän onnettomuuksia,
  — nopeus­ra­joi­tuk­set ovat kus­tan­nus­te­ho­kas kei­no vähen­tää lii­ken­teen ulkoi­sia haittoja,
  — kor­keam­mis­ta ajo­no­peuk­sis­ta tule­vat hyö­dyt ovat ver­rat­tain pie­niaä ja
  — Käy­tän­nös­sä kaik­kial­la, jos­sa autoi­lua laa­jem­min har­ras­te­taan on käy­tös­sä nopeusrajoituksia.

  Väi­tän, että nykyi­sil­lä teil­lä, nyky­ai­kai­sil­la autoil­la JA opet­ta­mal­la autoi­li­jat aja­maan oike­aa tilan­ne­no­peut­ta, onnet­to­muus- ja kuol­lei­suus­lu­vut oli­si­vat pal­jon 1960-lukua tai 1970-luvun alkua alhaisemmat.”

  Näin saat­taa olla, mut­ta sil­ti sato­ja kuo­le­mia väl­te­tään nime­no­maan nopeus­ra­joi­tus­ten vuok­si. Paran­tu­neet lii­ken­neo­lo­suh­teet ja auto­jen ajo-omi­nai­suuk­sien para­ne­mi­nen useim­mi­ten ulos­mi­ta­taan aja­mal­la kovem­paa ja ris­kialt­tiim­min. Toki auto­jen ja tei­den pas­sii­vi­sen tur­val­li­suu­den para­ne­mi­nen muut­taa osan kuo­le­mis­ta louk­kaan­tu­mi­sik­si, mut­ta se ei tee nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta tarpeettomia.

  En muu­ten löy­tä­nyt myös­kään kom­ment­tia sai­raa­lois­sa ym tapah­tu­viin tur­hiin kuo­le­miin, joten ihmet­te­len edel­leen­kin mik­si nämä lii­ken­tees­sä kuo­le­vat ovat niin hir­mui­nen asia jos samaan aikaan voi­daan sivuut­taa muut tur­hat kuo­le­mat vai­vau­tu­mat­ta edes nii­tä kommentoimaan?”

  Minus­ta­kin oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä ver­tai­lua eri alueil­le teh­ty­jen panos­tus­ten (esim. mie­len­ter­veys­huol­to vs. lii­ken­ne­tur­va) hyö­dyis­tä. Mut­ta ei tuol­lai­sia ver­tai­lu­ja tie­tääk­se­ni olla teh­ty. Ja jos teh­täi­siin, niin sit­ten var­maan­kin näh­täi­siin sen­saa­tio­näl­käi­siä otsi­koi­ta “VVM: ihmis­hen­gen hin­ta on X euroa”.

  Ja kyl­lä­hän tuol­lais­ten arvioin­tien teke­mi­nen on myös var­sin han­ka­laa, joten en yhtään ihmet­te­le, ettei sitä oikein voi asial­li­ses­ti kommentoida.

  Sinän­sä pidän tuon tyyp­pis­tä argu­men­toin­tia höl­mö­nä. Ei asi­aa X voi teh­dä oikein kos­ka asia Y on (ehkä) teh­ty vie­lä enem­män väärin.

  Onko lii­ken­tees­sä kuol­lut joten­kin enem­män kuol­lut kuin esim epä­pä­te­vän lää­kä­rin vir­hee­seen kuollut?”

  No ihan kyl­mäs­ti luku­jen valos­sa tai­taa olla. Hoi­to­vir­hei­siin kuo­lee enim­mäk­seen van­hem­pia ihmi­siä ja kyl­mäs­ti aja­tel­len­han elä­ke­läi­ses­tä ei ole mitään muu­ta kuin kus­tan­nuk­sia yhteis­kun­nal­le. Ver­rat­tu­na vaik­ka­pa sii­hen rei­luun pari­kymp­pi­seen nuo­reen, jon­ka pitäi­si vie­lä olla 40 vuot­ta työ­elä­mäs­sä mak­sa­mas­sa vero­ja ja tuot­ta­mas­sa muu­ta lisäarvoa. 

  Tie­ten­kin täl­lai­nen ajat­te­lu on moraa­li­ses­ti arve­lut­ta­vaa, aina­kin jos läh­tee sii­tä aja­tuk­ses­ta että ihmi­se­lä­mäl­lä on muu­ta­kin arvoa kuin vain rahal­la mitat­ta­vat hyö­dyt, mut­ta ei se sil­ti ihan jär­je­tön aja­tus­kaan ole.

  Kari

 26. Samoin on aseen­kan­to­lu­van ja alko­ho­lin kans­sa. Hen­ki­löt, jot­ka sal­li­vat alko­ho­lin tai asei­den myyn­nin ja jake­lun joko suo­ras­ti tai epä­suo­ras­ti, kul­ke­vat yhä vapaina.
  Mut­ta johon­kin on vedet­tä­vä raja?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.