Alan itsekin uskoa ehdotukseeni

Kun kir­joi­tin alku­pe­räi­sen artik­ke­lin ”Nopeu­den­ra­joit­ti­met autoi­hin” olin sii­nä käsi­tyk­ses­sä, että asia on mah­do­ton toteut­taa Suo­mes­sa. Halusin vain sohais­ta muu­ra­hais­pe­sää ja aika hyvin se onnis­tui. Sit­tem­min käy­ty kes­kus­te­lu täl­lä blo­gil­la mut­ta eri­tyi­ses­ti leh­dis­tös­sä on saa­nut minut muut­ta­maan käsi­tys­tä­ni. Jotain tämän­suun­tais­ta tulee var­mas­ti tapahtumaan.

Eräis­sä mais­sa on jo mak­si­mi­no­peu­det hen­ki­lö­au­toil­le. Ilmei­ses­ti jopa Sak­sas­sa, vaik­ka se on kyl­lä aika kor­kea, 250 km/h. Muis­sa mais­sa on alem­pia. Ajo­tie­to­ko­neel­la varus­tet­tuun autoon tämä on help­po asentaa.

Jos kaik­kial­la Euroo­pas­sa oli­si moot­to­ri­teil­lä sama 130 km/h:n nopeus­ra­joi­tus, sama rajoi­tus tuli­si pian myös autoi­hin. Jos mis­sään ei saa ajaa nopeam­min, ei löy­dy perus­tei­ta sil­le, että autol­la pitäi­si lujem­paa pääs­tä. Moot­to­ri­teil­lä ei edes ole ohit­ta­mi­sen ongel­maa, kos­ka vas­taan­tu­le­vien kais­tal­le ei tar­vit­se eikä voi men­nä, eikä takaa tule­vaa­kaan tar­vit­se pelä­tä, jos yksi­kään auto ei voi liik­kua kovem­paa. Se taas riit­tää kak­si­kais­tai­sil­la teil­lä hyvin ohittamiseen.

Oma ennus­tee­ni on, että Sak­sa luo­puu rajoit­ta­mat­to­mas­ta nopeu­des­ta moot­to­ri­teil­lään, ei pel­käs­tään sik­si, että se aiheut­taa pal­jon tur­hia kuo­le­mia. Syy­nä on ilmas­to­po­li­tiik­ka kah­ta­kin kaut­ta. Alen­ta­mal­la nopeuk­sia sääs­te­tään ener­gi­aa. Tämä tapa vähen­tää pääs­tö­jä on pal­jon kivut­to­mam­pi kuin vaih­toeh­ton­sa. Ilmas­to­po­li­tiik­ka vai­kut­taa asi­aan kui­ten­kin tois­ta kaut­ta pal­jon merkittävämmin. 

Sak­san rajoit­ta­ma­ton nopeus moot­to­ri­teil­lä on teol­li­suus­po­li­tiik­kaa eikä lii­ken­ne­po­li­tiik­kaa. Sak­san auto­teol­li­suus on eri­kois­tu­nut voi­mak­kai­siin ja nopei­siin autoi­hin. Nopeus­ra­joi­tus lisäi­si tuon­ti­au­to­jen kil­pai­lu­ky­kyä. Nyt kun kal­lis ben­sa vie joka tapauk­ses­sa kil­pai­lu­ky­vyn ben­sa­syö­pöil­tä autoil­ta, teol­li­suus­po­liit­ti­nen perus­te suo­sia kaa­haus­ta poistuu. 

Uskon myös, että autois­sa yleis­ty­vät vakio­no­peu­den sää­tä­jät ja että nämä kehit­ty­vät sel­lai­sik­si, että ne taval­la tai toi­sel­la saa­vat tie­toon­sa val­lit­se­van nopeus­ra­joi­tuk­sen. Näi­tä on jo mark­ki­noil­la. New ovat epä­luo­tet­ta­via, kos­ka kar­tat ovat epä­luo­tet­ta­via, mut­ta se ongel­ma pois­tuu nopeas­ti. Moni ottaa sel­lai­sen vapaa­eh­toi­ses­ti. En oli­si yllät­ty­nyt, jos vakuu­tus­yh­tiöt antai­si­vat vakuu­tus­mak­sus­ta alen­nus­ta niil­le, joil­la täl­lai­nen lai­te on. Täl­lai­sen lait­teen hal­ti­joil­la kun on pie­nem­pi onnet­to­muus­ris­ki kol­mes­ta syystä:

1)      He aja­vat rajoit­ti­men ansiois­ta hiljempaa;

2)      Ne jot­ka täl­lai­ses­ta lait­tees­ta kiel­täy­ty­vät ovat muu­ten­kin ris­kialt­tiim­pia. Luke­kaa nyt vaik­ka tämän blo­gin kom­men­taat­to­rei­ta, joi­den mie­les­tä on täy­sin tur­val­lis­ta, että niin tai­ta­vat kul­jet­ta­jat kuin he aja­vat 80 km/h:n alu­eel­la kahtasataa;

3)      Näi­tä lait­tei­ta on vai­kea asen­taa van­hoi­hin rut­ta­noi­hin, jot­ka ovat hyvin onnettomuusalttiita

Mitä useam­pi valit­see tämän alen­nuk­sen, sitä suu­rem­mak­si hin­tae­ro tulee. Kun toi­ses­sa jou­kos­sa ovat jäl­jel­lä vain ”tehoau­toi­li­jat”, hei­dän vakuu­tus­mak­sun­sa tulee ole­maan monin­ker­tai­nen, mikä oikein onkin.

  

9 vastausta artikkeliin “Alan itsekin uskoa ehdotukseeni”

 1. Näin tulee käy­mään, usko­kaa pois. Ennen pit­kää (apaut­tia­ral­laa 20 v.) pää­teil­le tul­taes­sa log­gau­du­taan lii­ken­ne­vir­taan ja anne­taan koneen ohja­ta halua­mal­leen exi­til­le. Tur­va­vä­liä ei ehkä kan­na­ta pitää, eli autot kyt­key­ty­vät toi­siin­sa. Pik­ku­teil­lä ei toi­mi auto­maat­tioh­jaus, mikä on tie­ten­kin har­mi, mut­ta onnek­si sen­tään kaa­sun kans­sa ei tar­vit­se ihme­tel­lä. (Eikös Palo­hei­mol­la ollut jota­kin täl­lais­ta jo 80-luvulla?)

  Tähän sys­tee­miin siir­ry­tään tie­ten­kin asteit­tain, ja ehkä ensim­mäi­nen askel on sys­tee­mi, joka ilmoit­taa nopeus­ra­joi­tuk­sen. Seu­raa­va askel on tie­ten­kin nopeusrajoitin.

  Eli vauh­dis­ta ja tilan­ne­no­peuk­sis­ta pitä­vät: kan­nat­taa ruve­ta lait­ta­maan vase­lii­niin itsel­leen kun­non museoa­jo­neu­voa — nii­tä voi ehkä pyhäi­sin kokeil­la Alastarolla.

  Se, mil­lä Osmo aloit­ti, oli­si toki ollut ihan hyvän poh­din­nan aihe­kin: mik­si hyväk­sym­me “ison­vel­jen” puut­tu­mi­sen tän­ne, mut­ta emme tuon­ne jne, mut­ta tämä palaut­teen run­saus ja laa­tu pani­vat kyl­lä ajat­te­le­maan, että lisää val­von­taa lii­ken­tee­seen ja nopeas­ti, isoveli.

  Vie­lä tosi­ta­paus: 80-luvul­la oli minul­la autois­ta ja vauh­dis­ta tyk­kää­vä työ­ka­ve­ri, Hele­nius. Hele­nius oli sitä miel­tä, että polii­sit var­ta­vas­ten kyt­tä­si­vät hän­tä aina kun ilta­tuu­ri klo 23 lop­pui. Hele­nius oli ove­la: aje­li pik­ku­tei­tä kotiin­sa, niin polii­sit eivät saa­neet yli­no­peu­des­ta kiinni.

  Tou­ko Mettinen

 2. Osmo says “Uskon myös, että autois­sa yleis­ty­vät vakio­no­peu­den sää­tä­jät ja että nämä kehit­ty­vät sel­lai­sik­si, että ne taval­la tai toi­sel­la saa­vat tie­toon­sa val­lit­se­van nopeus­ra­joi­tuk­sen … Moni ottaa sel­lai­sen vapaa­eh­toi­ses­ti. En oli­si yllät­ty­nyt, jos vakuu­tus­yh­tiöt antai­si­vat vakuu­tus­mak­sus­ta alen­nus­ta niil­le, joil­la täl­lai­nen lai­te on.”

  No nyt alkaa jär­ki pik­ku­hil­jaa heräi­le­mään visa­kal­loi­sen Soi­nin­kin pääs­sä, kyl­lä se palau­te näkö­jään sit­ten­kin vai­kut­taa. Alkaa ilmes­tyä sano­ja kuten “vapaa­eh­toi­suus” ja “alen­nus­ta”, nyt ollaan oikeil­la jäljillä.

 3. Usko on mie­len­kiin­toi­nen asia… Kris­ti­tyt usko­vat että on ole­mas­sa yksi paha joka on vas­tuus­sa kai­kes­ta ilkeäs­tä, Kom­mu­nis­tit uskoi­vat että yksi ainoa puo­lue riit­tää, jot­kut usko­vat että pari­suh­tees­sa riit­tää kun on iso pippeli…

  …sit­ten on tämä suo­ma­lai­nen lii­ken­ne­tur­va joka uskoo että lii­ken­ne­tur­val­li­suus = nopeus, ja mitään muu­ta ei tar­vi­ta, ko. ins­tans­sin ei tar­vit­se edes perus­tel­la mitään, kun ehdot­taa nopeus­ra­joi­tus­ten laskua.

  Paha vaan että niin­kin mones­ta muut­tu­jas­ta koos­tu­vaa koko­nai­suut­ta kuin lii­ken­ne ei voi­da selit­tää yhdel­lä teki­jäl­lä, vaik­ka usko­vai­set näin halua­vat­kin uskoa.

 4. Osmo says: “Täl­lai­sen lait­teen hal­ti­joil­la kun on pie­nem­pi onnet­to­muus­ris­ki kol­mes­ta syystä:

  1) He aja­vat rajoit­ti­men ansiois­ta hiljempaa;

  2) Ne jot­ka täl­lai­ses­ta lait­tees­ta kiel­täy­ty­vät ovat muu­ten­kin ris­kialt­tiim­pia. Luke­kaa nyt vaik­ka tämän blo­gin kom­men­taat­to­rei­ta, joi­den mie­les­tä on täy­sin tur­val­lis­ta, että niin tai­ta­vat kul­jet­ta­jat kuin he aja­vat 80 km/h:n alu­eel­la kahtasataa;

  3) Näi­tä lait­tei­ta on vai­kea asen­taa van­hoi­hin rut­ta­noi­hin, jot­ka ovat hyvin onnettomuusalttiita”

  1) Eivät vält­tä­mät­tä hil­jem­paa, ihan yhtä­lail­la vakio­no­peu­den­sää­ti­men avul­la voi ajaa yli­no­peut­ta (pait­si osmon hypo­teet­ti­ses­sa iso­ve­li­val­voo — val­ta­kun­nas­sa). Vakio­no­peu­den­sää­ti­mel­lä lii­ken­ne­vir­ta sol­juu tasai­ses­ti (käy­pä jos­kus aja­mas­sa vaik­ka USA:ssa niin tie­dät), joka on tär­keä teki­jä liikenneturvallisuudessa.

  2) Se on kum­ma jut­tu kuin­ka sinä, Osmo, jou­dut kokoa­jan lii­oit­te­le­maan “mei­dän kaa­ha­rei­den” nopeuk­sia. KUKAAN ei ole tääl­lä väit­tä­nyt että 200km/h @ 80km/h oli­si joten­kin tur­val­lis­ta. 100km/h voi hyvin­kin olla.

  3) Eli van­hat autot ovat ongel­ma, tot­ta. Mik­si sit­ten pide­tään yllä auto­ve­ro­tus­ta joka nime­no­maan suo­sii van­han auton pitä­mis­tä, eikä mis­sään muo­dos­sa kan­nus­ta uuden, tur­val­li­sen ja vähä­pääs­töi­sen auton ostoon. Ker­ro­pa se.

 5. 1) Aja­tuk­se­na todel­la oli, että tuo rajoi­tin estää yli­no­peu­den. Tot­ta kai sen voi kyt­keä pois pääl­tä. Se on sil­loin vakuu­tus­pe­tos, jos­ta ran­gais­taan kai samal­la taval­la kuin vakuut­ta­mat­to­mal­la ajo­neu­vol­la aja­mi­ses­ta. Eikä vakuu­tus kor­vaa onnet­to­muu­den sat­tues­sa, kos­ka kul­jet­ta­ja on itse sano­nut sopi­muk­sen irti. Vrt.kännissä aja­mi­nen ja vakuutus.

  2)Luepa mitä Tehoau­toi­li­ja kir­joit­ti, 150–200 km/h 80–100 km/h:n nopeusrajoitusalueilla.

 6. Osmo says: “1) Aja­tuk­se­na todel­la oli, että tuo rajoi­tin estää yli­no­peu­den. Tot­ta kai sen voi kyt­keä pois pääl­tä. Se on sil­loin vakuu­tus­pe­tos, jos­ta ran­gais­taan kai samal­la taval­la kuin vakuut­ta­mat­to­mal­la ajo­neu­vol­la aja­mi­ses­ta. Eikä vakuu­tus kor­vaa onnet­to­muu­den sat­tues­sa, kos­ka kul­jet­ta­ja on itse sano­nut sopi­muk­sen irti. Vrt.kännissä aja­mi­nen ja vakuutus.

  2)Luepa mitä Tehoau­toi­li­ja kir­joit­ti, 150–200 km/h 80–100 km/h:n nopeusrajoitusalueilla.”

  ——————————-

  1) Aja­tuk­sen tasol­la se on vie­lä­kin, ja tulee aina ole­maan. Tuol­la kun ei ole reaa­li­maa­il­man kans­sa mitään tekemistä.

  Alko­ho­li veres­sä ei ole vakuu­tus­kor­vaus­ten hyl­käys­pe­rus­te, mikä­li kat­so­taan että sil­lä ei ole ollut mer­ki­tys­tä onnet­to­muu­teen. Esim. joku ajaa punai­sia päin sinun kylkeesi.

  2) Voit var­maan­kin lisä­tä kysei­sen teks­tin­pät­kän tähän, kun ei pikai­sel­la selauk­sel­la sat­tu­nut silmiini. 

  Btw, 150@100 on “hie­man eri” kuin 200@80, johon alun­pe­rin ver­ta­sit. 150@100 on 50% kovem­paa kuin nopeus­ra­joi­tus, ei 150% kuten esimerkissäsi…

 7. Tehoau­toi­li­ja said (otsik­ko Ovat­ko pie­net yli­no­peu­det hai­tat­to­mia?): ‘1980-luvul­la aje­lin lähes sään­nöl­li­ses­ti 150 — 200 km/h nopeuk­sil­la teil­lä jos­sa oli 80 ja 100 km/h rajoituksia’

  Osmo says: ‘Luke­kaa nyt vaik­ka tämän blo­gin kom­men­taat­to­rei­ta, joi­den mie­les­tä on täy­sin tur­val­lis­ta, että niin tai­ta­vat kul­jet­ta­jat kuin he aja­vat 80 km/h:n alu­eel­la kahtasataa.’

  Jons­ku says: ‘Se on kum­ma jut­tu kuin­ka sinä, Osmo, jou­dut kokoa­jan lii­oit­te­le­maan “mei­dän kaa­ha­rei­den” nopeuk­sia. KUKAAN ei ole tääl­lä väit­tä­nyt että 200km/h @ 80km/h oli­si joten­kin turvallista.’

  Kyl­lä tuo Osmon teks­ti on mel­kois­ta lii­oit­te­lua. Ensin­nä­kin tääl­lä monien jou­kos­sa on tasan yksi kir­joit­ta­ja joka puo­lus­taa suu­ria­kin yli­no­peuk­sia ja Osmo käyt­tää sitä moni­kos­sa (kom­men­taat­to­rei­ta … he aja­vat) lei­ma­kir­vee­nä kaik­kiin jot­ka ovat eri miel­tä, sel­vää polii­ti­kon aines­ta. Tulee mie­leen vies­tin­tä­mi­nis­te­ri jon­ka mie­les­tä kaik­ki inter­net­sen­suu­ri­kriit­ti­set ovat pedofiilejä.

  Toi­sek­si tuos­ta tehoau­toi­li­jan kom­men­tis­ta ei voi suo­raan pää­tel­lä että hän oli­si aja­nut 200 km/h 80:n rajoitusalueella.

 8. Ei tuos­sa ollut lii­oit­te­lua kuin se, että ehkä tehoau­toi­li­ja onkin aja­nut 200 km/h 100 km/h:n alu­eel­la. Jonk­su­han sanoi, että EI KUKAAN, jol­loin yksi­kin vas­tae­si­merk­ki riit­tää kumoa­maan väitteen.

 9. Niin, se oli sata­sen alue, ja kun nyt tar­kem­min muis­te­lin niin ostin sen kah­ta­sa­taa kul­ke­van vas­ta 1991 eli oli 90-luku, ei 80-luku. 80-luvul­la aje­lin autol­la jon­ka huip­pu­no­peus oli vain 180 km/h. Ja väi­tän edel­leen­kin, että JOISSAKIN TILANTEISSA 200 km/h on täy­sin tur­val­li­nen nopeus sata­sen alu­eel­la. Enkä ole ainoa joka täl­lais­ta väit­tää, tun­nen mm erään yli 60 vuo­ti­aan, jol­la on ollut kort­ti yli 40 v, ja sii­nä kor­tis­sa kir­jai­met ABCDE, aja­nut aikoi­naan töik­seen sekä bus­sia että rek­kaa, kilo­met­re­jä taka­na mil­joo­na­tol­kul­la. Ja ker­ran­kin kun olin hänen kyy­dis­sään hen­ki­lö­au­tos­sa, hän pääs­te­li 80 alu­eel­la 160 nopeut­ta, odo­tel­tiin sit­ten hänen koti­pi­has­saan että polii­sit ennät­tää sil­lä paket­ti­au­tol­laan pai­kal­le… Miten­käs muu­ten, Soi­nin­vaa­ra, mei­na­sit jär­jes­tää mei­dän­kal­tais­ten super­ri­kol­lis­ten ran­kai­se­mi­sen? Edus­kun­ta kun tie­tääk­se­ni ennen kesä­lo­maan­sa sää­ti lain, jon­ka mukaan polii­sin kir­joit­ta­mia päi­vä­sak­ko­ja ei enää muu­te­ta van­keu­dek­si. Ulos­ot­to­mies vie­mään kan­sa­ne­lä­ke, jol­loin pää­see sos­sun asi­aak­kak­si, eli pis­tät veron­mak­sa­jat mak­sa­maan? Tai entäs ne nuo­ret, joil­la ei ole ollut sitä ensim­mäis­tä­kään työ­paik­kaa? Tai pit­kä­ai­kais­työt­tö­mät? KELAn työ­mark­ki­na­tues­ta ja sos­sun toi­meen­tu­lo­tues­ta kol­mas­osa pois, onko koh­tuul­lis­ta? Tääl­lä­hän on jo todet­tu useas­ti, että nii­hin yli­no­peuk­siin syyl­lis­tyy eten­kin nuo­ret. Joten tuol­la sinun ehdot­ta­mal­la­si GPS-kyt­täys­sys­tee­mil­lä saa­daan kiin­ni nime­no­maan nuo­ria, joten ilmei­ses­ti haluat lei­ma­ta nuo­ret super­ri­kol­li­sik­si, sitoa hei­dät vel­ka­van­keu­teen, ja mah­dol­li­ses­ti tuho­ta koko lop­pue­lä­män? Vai kuvit­te­let­ko ihan oikeas­ti, että nuo­ri­so alis­tuu kil­tis­ti pitä­mään GPS-lai­tet­ta ja aja­maan rajoi­tus­ten mukaan? Olet­ko val­mis otta­maan sen ris­kin, että joku nuo­ri kyl­läs­tyy tähän DDR ver­sio kak­ko­seen yhtä totaa­li­ses­ti kuin mitä Pek­ka-Eric Auvi­nen kyl­läs­tyi johon­kin? (ei oikein ole sel­vin­nyt aina­kaan minul­le, että mihin tark­kaan ottaen, mut­ta val­lan­ku­mous­ta­han hän yrit­ti aloit­taa, joten ei tämä nykyi­nen yhteis­kun­ta tain­nut miel­lyt­tää). Mikä sinun, Soi­nin­vaa­ra, perim­mäi­nen motii­vi­si on täs­sä hyök­käyk­ses­sä­si autoi­li­joi­ta koh­taan? Niin­sa­not­tu­na “val­ta­kun­nan vii­saa­na” lie­net aja­tel­lut isom­pia­kin ympy­röi­tä kuin vain lii­ken­net­tä?? Vai onko sinul­ta nyt ihan oikeas­ti “karan­nut mopo käsis­tä” kuten eräät ovat epäilleet?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.