Alan itsekin uskoa ehdotukseeni

Kun kir­joitin alku­peräisen artikke­lin ”Nopeu­den­ra­joit­timet autoi­hin” olin siinä käsi­tyk­sessä, että asia on mah­do­ton toteut­taa Suomes­sa. Halusin vain sohaista muu­ra­hais­pesää ja aika hyvin se onnis­tui. Sit­tem­min käy­ty keskustelu täl­lä blogilla mut­ta eri­tyis­es­ti lehdis­tössä on saanut min­ut muut­ta­maan käsi­tys­täni. Jotain tämän­su­un­taista tulee var­masti tapahtumaan.

Eräis­sä mais­sa on jo mak­siminopeudet henkilöau­toille. Ilmeis­es­ti jopa Sak­sas­sa, vaik­ka se on kyl­lä aika korkea, 250 km/h. Muis­sa mais­sa on alem­pia. Ajoti­etokoneel­la varustet­tuun autoon tämä on help­po asentaa.

Jos kaikkial­la Euroopas­sa olisi moot­toriteil­lä sama 130 km/h:n nopeusra­joi­tus, sama rajoi­tus tulisi pian myös autoi­hin. Jos mis­sään ei saa ajaa nopeam­min, ei löy­dy perustei­ta sille, että autol­la pitäisi lujem­paa päästä. Moot­toriteil­lä ei edes ole ohit­tamisen ongel­maa, kos­ka vas­taan­tule­vien kaistalle ei tarvitse eikä voi men­nä, eikä takaa tule­vaakaan tarvitse pelätä, jos yksikään auto ei voi liikkua kovem­paa. Se taas riit­tää kak­sikaistaisil­la teil­lä hyvin ohittamiseen.

Oma ennus­teeni on, että Sak­sa luop­uu rajoit­ta­mat­tomas­ta nopeud­es­ta moot­toriteil­lään, ei pelkästään sik­si, että se aiheut­taa paljon turhia kuolemia. Syynä on ilmastopoli­ti­ik­ka kah­takin kaut­ta. Alen­ta­mal­la nopeuk­sia säästetään ener­giaa. Tämä tapa vähen­tää päästöjä on paljon kivut­tomampi kuin vai­h­toe­hton­sa. Ilmastopoli­ti­ik­ka vaikut­taa asi­aan kuitenkin toista kaut­ta paljon merkittävämmin. 

Sak­san rajoit­tam­a­ton nopeus moot­toriteil­lä on teol­lisu­us­poli­ti­ikkaa eikä liiken­nepoli­ti­ikkaa. Sak­san auto­te­ol­lisu­us on erikois­tunut voimakkaisi­in ja nopeisi­in autoi­hin. Nopeusra­joi­tus lisäisi tuon­ti­au­to­jen kil­pailukykyä. Nyt kun kallis ben­sa vie joka tapauk­ses­sa kil­pailukyvyn ben­sasyöpöiltä autoil­ta, teol­lisu­us­poli­it­ti­nen peruste suosia kaa­haus­ta poistuu. 

Uskon myös, että autois­sa yleistyvät vakionopeu­den säätäjät ja että nämä kehit­tyvät sel­l­aisik­si, että ne taval­la tai toisel­la saa­vat tietoon­sa val­lit­se­van nopeusra­joituk­sen. Näitä on jo markki­noil­la. New ovat epälu­otet­tavia, kos­ka kar­tat ovat epälu­otet­tavia, mut­ta se ongel­ma pois­tuu nopeasti. Moni ottaa sel­l­aisen vapaae­htois­es­ti. En olisi yllät­tynyt, jos vaku­u­tusy­htiöt antaisi­vat vaku­u­tus­mak­sus­ta alen­nus­ta niille, joil­la täl­lainen laite on. Täl­laisen lait­teen halti­joil­la kun on pienem­pi onnet­to­muus­ris­ki kolmes­ta syystä:

1)      He aja­vat rajoit­ti­men ansioista hiljempaa;

2)      Ne jot­ka täl­lais­es­ta lait­teesta kieltäy­tyvät ovat muutenkin riskialt­ti­impia. Lukekaa nyt vaik­ka tämän blo­gin kom­men­taat­tor­e­i­ta, joiden mielestä on täysin tur­val­lista, että niin taita­vat kul­jet­ta­jat kuin he aja­vat 80 km/h:n alueel­la kahtasataa;

3)      Näitä lait­tei­ta on vaikea asen­taa van­hoi­hin rut­tanoi­hin, jot­ka ovat hyvin onnettomuusalttiita

Mitä use­ampi val­it­see tämän alen­nuk­sen, sitä suurem­mak­si hin­taero tulee. Kun toises­sa joukos­sa ovat jäl­jel­lä vain ”tehoau­toil­i­jat”, hei­dän vaku­u­tus­mak­sun­sa tulee ole­maan moninker­tainen, mikä oikein onkin.

  

9 vastausta artikkeliin “Alan itsekin uskoa ehdotukseeni”

 1. Näin tulee käymään, uskokaa pois. Ennen pitkää (apaut­tiar­al­laa 20 v.) pääteille tul­taes­sa log­gaudu­taan liiken­nevir­taan ja annetaan koneen ohja­ta halu­a­malleen exi­t­ille. Tur­vaväliä ei ehkä kan­na­ta pitää, eli autot kytkey­tyvät toisi­in­sa. Pikkuteil­lä ei toi­mi automaat­tio­h­jaus, mikä on tietenkin har­mi, mut­ta onnek­si sen­tään kaa­sun kanssa ei tarvitse ihme­tel­lä. (Eikös Palo­heimol­la ollut jotakin täl­laista jo 80-luvulla?)

  Tähän sys­teemi­in siir­ry­tään tietenkin asteit­tain, ja ehkä ensim­mäi­nen askel on sys­tee­mi, joka ilmoit­taa nopeusra­joituk­sen. Seu­raa­va askel on tietenkin nopeusrajoitin.

  Eli vauhdista ja tilan­nenopeuk­sista pitävät: kan­nat­taa ruve­ta lait­ta­maan vaseli­ini­in itselleen kun­non museoa­joneu­voa — niitä voi ehkä pyhäisin kokeil­la Alastarolla.

  Se, mil­lä Osmo aloit­ti, olisi toki ollut ihan hyvän pohdin­nan aihekin: mik­si hyväksymme “ison­vel­jen” puut­tumisen tänne, mut­ta emme tuonne jne, mut­ta tämä palaut­teen run­saus ja laatu pani­vat kyl­lä ajat­tele­maan, että lisää valvon­taa liiken­teeseen ja nopeasti, isoveli.

  Vielä tosi­ta­paus: 80-luvul­la oli min­ul­la autoista ja vauhdista tykkäävä työkaveri, Hele­nius. Hele­nius oli sitä mieltä, että poli­isit var­tavas­ten kyt­tä­sivät hän­tä aina kun iltatu­uri klo 23 lop­pui. Hele­nius oli ovela: ajeli pikkuteitä koti­in­sa, niin poli­isit eivät saa­neet ylinopeud­es­ta kiinni.

  Touko Met­ti­nen

 2. Osmo says “Uskon myös, että autois­sa yleistyvät vakionopeu­den säätäjät ja että nämä kehit­tyvät sel­l­aisik­si, että ne taval­la tai toisel­la saa­vat tietoon­sa val­lit­se­van nopeusra­joituk­sen … Moni ottaa sel­l­aisen vapaae­htois­es­ti. En olisi yllät­tynyt, jos vaku­u­tusy­htiöt antaisi­vat vaku­u­tus­mak­sus­ta alen­nus­ta niille, joil­la täl­lainen laite on.”

  No nyt alkaa jär­ki pikkuhil­jaa heräilemään visakalloisen Soininkin päässä, kyl­lä se palaute näköjään sit­tenkin vaikut­taa. Alkaa ilmestyä sano­ja kuten “vapaae­htoisu­us” ja “alen­nus­ta”, nyt ollaan oikeil­la jäljillä.

 3. Usko on mie­lenki­in­toinen asia… Kris­ti­tyt usko­vat että on ole­mas­sa yksi paha joka on vas­tu­us­sa kaikesta ilkeästä, Kom­mu­nis­tit uskoi­vat että yksi ain­oa puolue riit­tää, jotkut usko­vat että parisuh­teessa riit­tää kun on iso pippeli…

  …sit­ten on tämä suo­ma­lainen liiken­netur­va joka uskoo että liiken­netur­val­lisu­us = nopeus, ja mitään muu­ta ei tarvi­ta, ko. instanssin ei tarvitse edes perustel­la mitään, kun ehdot­taa nopeusra­joi­tusten laskua.

  Paha vaan että niinkin mon­es­ta muut­tu­jas­ta koos­t­u­vaa kokon­aisu­ut­ta kuin liikenne ei voi­da selit­tää yhdel­lä tek­i­jäl­lä, vaik­ka usko­vaiset näin halu­a­vatkin uskoa.

 4. Osmo says: “Täl­laisen lait­teen halti­joil­la kun on pienem­pi onnet­to­muus­ris­ki kolmes­ta syystä:

  1) He aja­vat rajoit­ti­men ansioista hiljempaa;

  2) Ne jot­ka täl­lais­es­ta lait­teesta kieltäy­tyvät ovat muutenkin riskialt­ti­impia. Lukekaa nyt vaik­ka tämän blo­gin kom­men­taat­tor­e­i­ta, joiden mielestä on täysin tur­val­lista, että niin taita­vat kul­jet­ta­jat kuin he aja­vat 80 km/h:n alueel­la kahtasataa;

  3) Näitä lait­tei­ta on vaikea asen­taa van­hoi­hin rut­tanoi­hin, jot­ka ovat hyvin onnettomuusalttiita”

  1) Eivät vält­tämät­tä hiljem­paa, ihan yhtälail­la vakionopeu­den­sää­ti­men avul­la voi ajaa ylinopeut­ta (pait­si osmon hypo­teet­tises­sa isove­li­v­alvoo — val­takun­nas­sa). Vakionopeu­den­sää­timel­lä liiken­nevir­ta soljuu tasais­es­ti (käypä joskus aja­mas­sa vaik­ka USA:ssa niin tiedät), joka on tärkeä tek­i­jä liikenneturvallisuudessa.

  2) Se on kum­ma jut­tu kuin­ka sinä, Osmo, joudut kokoa­jan liioit­tele­maan “mei­dän kaa­harei­den” nopeuk­sia. KUKAAN ei ole tääl­lä väit­tänyt että 200km/h @ 80km/h olisi jotenkin tur­val­lista. 100km/h voi hyvinkin olla.

  3) Eli van­hat autot ovat ongel­ma, tot­ta. Mik­si sit­ten pide­tään yllä autovero­tus­ta joka nimeno­maan suosii van­han auton pitämistä, eikä mis­sään muo­dos­sa kan­nus­ta uuden, tur­val­lisen ja vähäpäästöisen auton ostoon. Ker­ropa se.

 5. 1) Ajatuk­se­na todel­la oli, että tuo rajoitin estää ylinopeu­den. Tot­ta kai sen voi kytkeä pois päältä. Se on sil­loin vaku­u­tus­petos, jos­ta ran­gais­taan kai samal­la taval­la kuin vaku­ut­ta­mat­toma­l­la ajoneu­vol­la ajamis­es­ta. Eikä vaku­u­tus kor­vaa onnet­to­muu­den sattues­sa, kos­ka kul­jet­ta­ja on itse sanonut sopimuk­sen irti. Vrt.kännissä ajami­nen ja vakuutus.

  2)Luepa mitä Tehoau­toil­i­ja kir­joit­ti, 150–200 km/h 80–100 km/h:n nopeusrajoitusalueilla.

 6. Osmo says: “1) Ajatuk­se­na todel­la oli, että tuo rajoitin estää ylinopeu­den. Tot­ta kai sen voi kytkeä pois päältä. Se on sil­loin vaku­u­tus­petos, jos­ta ran­gais­taan kai samal­la taval­la kuin vaku­ut­ta­mat­toma­l­la ajoneu­vol­la ajamis­es­ta. Eikä vaku­u­tus kor­vaa onnet­to­muu­den sattues­sa, kos­ka kul­jet­ta­ja on itse sanonut sopimuk­sen irti. Vrt.kännissä ajami­nen ja vakuutus.

  2)Luepa mitä Tehoau­toil­i­ja kir­joit­ti, 150–200 km/h 80–100 km/h:n nopeusrajoitusalueilla.”

  ——————————-

  1) Ajatuk­sen tasol­la se on vieläkin, ja tulee aina ole­maan. Tuol­la kun ei ole reaal­i­maail­man kanssa mitään tekemistä.

  Alko­holi ver­essä ei ole vaku­u­tusko­r­vausten hylkäyspe­ruste, mikäli kat­so­taan että sil­lä ei ole ollut merk­i­tys­tä onnet­to­muu­teen. Esim. joku ajaa punaisia päin sin­un kylkeesi.

  2) Voit var­maankin lisätä kyseisen tek­stin­pätkän tähän, kun ei pikaisel­la selauk­sel­la sat­tunut silmiini. 

  Btw, 150@100 on “hie­man eri” kuin 200@80, johon alun­perin ver­t­a­sit. 150@100 on 50% kovem­paa kuin nopeusra­joi­tus, ei 150% kuten esimerkissäsi…

 7. Tehoau­toil­i­ja said (otsikko Ovatko pienet ylinopeudet hai­tat­to­mia?): ‘1980-luvul­la ajelin läh­es sään­nöl­lis­es­ti 150 — 200 km/h nopeuk­sil­la teil­lä jos­sa oli 80 ja 100 km/h rajoituksia’

  Osmo says: ‘Lukekaa nyt vaik­ka tämän blo­gin kom­men­taat­tor­e­i­ta, joiden mielestä on täysin tur­val­lista, että niin taita­vat kul­jet­ta­jat kuin he aja­vat 80 km/h:n alueel­la kahtasataa.’

  Jon­sku says: ‘Se on kum­ma jut­tu kuin­ka sinä, Osmo, joudut kokoa­jan liioit­tele­maan “mei­dän kaa­harei­den” nopeuk­sia. KUKAAN ei ole tääl­lä väit­tänyt että 200km/h @ 80km/h olisi jotenkin turvallista.’

  Kyl­lä tuo Osmon tek­sti on melkoista liioit­telua. Ensin­näkin tääl­lä monien joukos­sa on tasan yksi kir­joit­ta­ja joka puo­lus­taa suuri­akin ylinopeuk­sia ja Osmo käyt­tää sitä monikos­sa (kom­men­taat­tor­e­i­ta … he aja­vat) leimakirveenä kaikki­in jot­ka ovat eri mieltä, selvää poli­itikon aines­ta. Tulee mieleen viestin­tämin­is­teri jon­ka mielestä kaik­ki inter­net­sen­su­urikri­it­tiset ovat pedofiilejä.

  Toisek­si tuos­ta tehoau­toil­i­jan kom­men­tista ei voi suo­raan päätel­lä että hän olisi ajanut 200 km/h 80:n rajoitusalueella.

 8. Ei tuos­sa ollut liioit­telua kuin se, että ehkä tehoau­toil­i­ja onkin ajanut 200 km/h 100 km/h:n alueel­la. Jonksuhan sanoi, että EI KUKAAN, jol­loin yksikin vas­taes­imerk­ki riit­tää kumoa­maan väitteen.

 9. Niin, se oli satasen alue, ja kun nyt tarkem­min muis­telin niin ostin sen kah­tasa­taa kulke­van vas­ta 1991 eli oli 90-luku, ei 80-luku. 80-luvul­la ajelin autol­la jon­ka huip­punopeus oli vain 180 km/h. Ja väitän edelleenkin, että JOISSAKIN TILANTEISSA 200 km/h on täysin tur­valli­nen nopeus satasen alueel­la. Enkä ole ain­oa joka täl­laista väit­tää, tun­nen mm erään yli 60 vuo­ti­aan, jol­la on ollut kort­ti yli 40 v, ja siinä kor­tis­sa kir­jaimet ABCDE, ajanut aikoinaan töik­seen sekä bus­sia että rekkaa, kilo­me­tre­jä takana miljoona­tolkul­la. Ja ker­rankin kun olin hänen kyy­dis­sään henkilöau­tossa, hän päästeli 80 alueel­la 160 nopeut­ta, odotelti­in sit­ten hänen kotip­i­has­saan että poli­isit ennät­tää sil­lä paket­ti­au­tol­laan paikalle… Mitenkäs muuten, Soin­in­vaara, mein­a­sit jär­jestää mei­dänkaltais­ten super­rikol­lis­ten rankaisemisen? Eduskun­ta kun tietääk­seni ennen kesälo­maansa sääti lain, jon­ka mukaan poli­isin kir­joit­tamia päiväsakko­ja ei enää muute­ta vankeudek­si. Ulosot­tomies viemään kansaneläke, jol­loin pääsee sos­sun asi­aakkak­si, eli pistät veron­mak­sa­jat mak­samaan? Tai entäs ne nuoret, joil­la ei ole ollut sitä ensim­mäistäkään työ­paikkaa? Tai pitkäaikaistyöt­tömät? KELAn työ­markki­nat­ues­ta ja sos­sun toimeen­tu­lotues­ta kol­ma­sosa pois, onko kohtu­ullista? Tääl­lähän on jo todet­tu use­asti, että niihin ylinopeuk­si­in syyl­listyy etenkin nuoret. Joten tuol­la sin­un ehdot­ta­mal­lasi GPS-kyt­täyssys­teemil­lä saadaan kiin­ni nimeno­maan nuo­ria, joten ilmeis­es­ti halu­at leima­ta nuoret super­rikol­lisik­si, sitoa hei­dät velka­vankeu­teen, ja mah­dol­lis­es­ti tuho­ta koko lop­puelämän? Vai kuvit­teletko ihan oikeasti, että nuoriso alis­tuu kiltisti pitämään GPS-laitet­ta ja aja­maan rajoi­tusten mukaan? Oletko valmis otta­maan sen riskin, että joku nuori kyl­lästyy tähän DDR ver­sio kakkoseen yhtä totaalis­es­ti kuin mitä Pekka-Eric Auvi­nen kyl­lästyi johonkin? (ei oikein ole selvin­nyt ainakaan min­ulle, että mihin tarkkaan ottaen, mut­ta val­lanku­mous­ta­han hän yrit­ti aloit­taa, joten ei tämä nykyi­nen yhteiskun­ta tain­nut miel­lyt­tää). Mikä sin­un, Soin­in­vaara, per­im­mäi­nen moti­ivisi on tässä hyökkäyk­sessäsi autoil­i­joi­ta kohtaan? Niin­san­ot­tuna “val­takun­nan viisaana” lienet ajatel­lut isom­piakin ympyröitä kuin vain liiken­net­tä?? Vai onko sin­ul­ta nyt ihan oikeasti “karan­nut mopo käsistä” kuten eräät ovat epäilleet?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.