Sammakkoperspektiivistä näkee parhaiten?

Aika mon­es­sa kir­joituk­ses­sa on esitet­ty, että vain paljon autoil­e­va voi ymmärtää liiken­teestä. Autoil­i­joiden sam­makkop­er­spek­ti­iv­i­filosofi­aa saa yleen­sä kuul­la tak­sis­sa, jos­sa taksinkul­jet­ta­jal­la on aina var­ma ja asiantun­te­va mielipi­de liiken­neval­o­jen ajoituksesta. 

Liiken­neval­o­jen opti­moin­ti on hyvin vaikeaa matem­ati­ikkaa. Ruu­tukaavas­sa on läh­es mah­do­ton tehdä vihreää aal­toa neljään suun­taan yhtä aikaa. Se olisi matemaat­tis­es­ti mah­dol­lista, jos kort­telit oli­si­vat kaik­ki samankokoisia ja hyvin iso­ja tai vai­h­toe­htois­es­ti ajet­taisi­in hyvin hitaasti. Helsingis­sä on päädyt­ty käyt­tämään kolmea ohjel­maa: aamu­ru­uhkalle, iltapäiväru­uhkalle ja keskipäivälle on kullekin oma ohjelmansa. 

Taksinkul­jet­ta­jalle tämä on paljon helpom­paa: val­ot toimi­vat oikein, kun ne näyt­tävät vihreää v aloa juuri hänelle.

Minus­ta on paljon antoisam­paa keskustel­la aiheesta ongel­maan pere­htyneen matemaatikon kanssa. Tietokones­imu­loin­tien tek­i­jät pääsee myös aika pitkälle ongel­man mallintamises­sa, eikä siihen vaiku­ta lainkaan se, onko hänelle itsel­lään ajoko­rt­ti vaan se, kuin­ka taita­va hän on amma­tis­saan.  Sam­makkop­er­spek­ti­ivistä asi­aa tarkastellen siitä ei ymmär­rä mitään.

Olen myös pari ker­taa päässyt kat­so­maan aamu­ru­uhkaa helikopter­ista. Voin vaku­ut­taa, että helikopter­ista näkee paljon sam­makkoa parem­min. Usein ruuh­ka syy on aivan muual­la kuin sam­makko luulee.

Uskon liiken­netur­val­lisu­uskysymyk­sis­sä paljon enem­män liiken­netutk­i­joi­ta. He esimerkik­si tietävät, kuin­ka suuri yliedus­tus ylinopeut­ta ajav­il­la on kuolonkolareissa. 

101 vastausta artikkeliin “Sammakkoperspektiivistä näkee parhaiten?”

 1. Juu ja sikä­likin ihme­tyt­tää ruti­na, kos­ka liiken­neval­ot on aina laa­dit­tu vain auto­ja ajatellen. Olisi kiin­toisaa tes­ta­ta mil­lainen ruti­na syn­ty­isi jos autoil­i­jan tulisi painaa jotain nap­pia päästäk­seen yleen­sä itselleen vihreän valon.

 2. Luulen, että tämä on ehkä suurin syy, mik­si sin­ua (ja monia mui­ta) syytetään muuten ylim­ielisyy­destä ja hol­houk­ses­ta. USA:n esi­vaalien aikaan Oba­ma ja Clin­ton oli­vat eri mieltä siitä, pitäisikö liit­to­val­tion toteut­taa kesäaikoi­hin sijoit­tu­va ben­saveron alen­nus. Alen­nus­ta perustelti­in sil­lä, että hin­nat tup­paa­vat kesäisin nouse­maan trendin yläpuolelle, kun kysyn­tä kas­vaa. Asi­as­ta yritet­ti­in jär­jestää väit­te­ly jonkun vaal­i­ti­laisu­u­den yhtey­dessä niin, että olisi otet­tu eri mieltä asi­as­ta ole­via talousti­eteil­i­jöitä. Eivät muis­taak­seni löytäneet yhtään sel­l­aista, joka olisi suos­tunut puo­lus­ta­maan kan­taa, jon­ka mukaan ben­saveron kesäalen­nus pudot­taisi kulut­ta­jahin­to­ja. Clin­ton (joka kan­nat­ti veron alen­nus­ta) syyt­ti Oba­maa ylim­ielisyy­destä, kos­ka tämä oli mielu­um­min samaa mieltä talousti­eteil­i­jöi­den kuin “kansalais­ten” kanssa.

 3. Tek­stin mukaan maal­likko­järkeä käyt­tävä tavisih­mi­nen ei voi ymmärtää liiken­teen ja liiken­netur­val­lisu­u­den lainalaisuuk­sia. Jos oikein käsitin kyseisen tek­stin, niin me jot­ka pelkäämme liiken­teessä muu­takin kuin pelkkää ylinopeut­ta olemme omas­sa pienessä ankkalam­mikos­samme, jos­ta ei näe kokonaisuutta.

  Jos puhuisimme liiken­netur­val­lisu­ud­es­ta ihan oikein ja tosis­saan, niin puhuisimme var­maankin paljon kokon­ais­val­taisem­min kuin pelkästä nopeu­den rajoittamisesta.

  Itse näk­isin keskustelua tei­den rak­en­tamis­es­ta tur­val­lisem­mak­si eri­laisin teknisin menetelmin. Esim. keskikaistal­la ole­va aita estää tehokkasti aja­mas­ta vas­taan­tule­van suun­nan ohituskaistalla.

  Samat­en muut­tuvat nopeusra­joituk­set oli­si­vat hyvä jut­tu, jol­loin rajoi­tus­ta voidaan muut­taa liiken­neti­lanteen ja keli­olo­suhtei­den mukaan.

  Ehkäpä myös kul­jet­ta­jan tietämyk­sen ja ajo­tapo­jen valvon­taa pitäisi lisätä. Itse en panisi ollenkaan pahak­si sitä, että näkö­trakas­tusten / ter­veystarkas­tusten lisäk­si myös sään­nöl­lis­es­ti tark­istet­taisi­in kul­je­ta­jan tietämys nykysin voimas­sa ole­vista pykälistä sekä kat­sot­taisi­in ajotaitoa.

  Jopa tässä blo­gis­sa näkyy se, että ei tun­neta tieli­ikenelain pykäliä. Esim. tietämys auton luovut­tamis­es­ta kor­tit­toma­lle tai vajaas­sa ajokun­nos­sa ole­valle on kielletty. 

  Ja ensim­mäiseen väit­teeseen. Käsi­tyk­seni mukaan paljon autoil­e­val­la autoil­i­jal­la on huo­mat­ta­van paljon aikaa tehdä empi­irisiä havain­to­ja liiken­teestä ja he osaa­vat lukea muiden autoil­i­joiden ajo­ta­paa huo­mat­ta­van hyvin. Kun autoilu on automaat­tista, niin aikaa jää havain­noin­ti­in. Vähän autoileville sama aika menee auton hallinnan ja lähili­iken­teen havainnointiin.

  Samat­en paljon autoil­e­vat saat­ta­vat har­ras­taa myös liikun­taa kävellen tai polkupyöräillen. Täl­löin myös autoilun hait­ta­puo­let tule­vat näkyvi­in ihan eri­lail­la kuin ratin takaa.

  Liilken­net­tä ja sen tur­val­lisu­ut­ta voi pohtia joko liikku­mal­la akti­ivis­es­ti ja tarkkaile­mal­la ympäristöä. Toinen tapa on istua pöy­dän takana ja pohtia matemaat­tis­es­ti mis­tä onnet­to­muudet johtuu. Uskoisin, että Osmo uskoo vain ns. asiantun­ti­jaa joka tutkii numeroista tur­val­lis­in­ta tapaa ajaa.

  Ja nor­maal­i­tavisautoil­i­ja­han ei lue tilas­to­ja tai ainakaan ei ymmär­rä niitä. Ei tavisautoil­i­ja voi ymmärtää teknisiä lait­tei­ta, kos­ka he eivät ole niin teknis­es­ti ori­en­toitunei­ta että ymmärtäväi­sivät niiden toimin­nan ja mah­dol­lisu­u­den aut­taa autoilussa.

  Olen kait sit­ten niin tyh­mä tavisautoil­i­ja, etten pysty tutki­maan tilas­to­ja. Enkä pysty ymmärtämään poli­itikko­jen tavoin asiantun­ti­joi­ta. Enkä ainakaan tavisautoil­i­jana voi ymmärtää tekni­ikas­ta niin paljoa, että osaisin arvioi­da sen sovel­tuvu­ut­ta ajoneu­voihin. Enkä ainakaan ymmär­rä edes liiken­neval­o­jen opti­moin­nista mitään, kun en pysty käyt­tämään edes MathLabbia. 

  Eli olen ymmärtänyt blo­gin tarkoituk­sen täl­lä ker­taa. Poli­it­tisen asiantun­ti­jan on pakko hakea itselleen oikeu­tus ide­alleen asiantun­ti­jal­ta joka rut­taa empi­iriseen tutkimuk­seen perus­tu­vien ideoiden ajamisen.

  Osmo, ymmärtäisin jos ajaisit samal­la kiihkol­la ulosot­tomak­su­jen pois­tamista pie­niltä mak­sueriltä ja halusit suuremille korot­taa sitä. Tämä olisi sel­l­ainen asia, jos­sa ihmisille annet­taisi­in mah­dol­lisu­us päästä helpom­min kiin­ni ihmis­ar­voiseen elämään. Tai edes sitä, että 18 — 20 vuo­ti­ail­ta kiel­letään ajami­nen 18 — 06 välil­lä tai kyseis­ten ikäis­ten matkus­t­a­mi­nen 18–20 vuo­ti­ait­ten kyy­dis­sa. Tämä olis esim. joiden asiantun­ti­joiden mukaan tehokkain tapa vält­tää nuorten liikennekuolemia.

 4. Myös sam­makkop­er­spek­ti­ivi on tärkeä. Sam­makkop­er­spek­ti­ivi on pait­si autoil­i­jal­la, niin myös jalankulk­i­jal­la. Jalankulk­i­jana ihmette­len liiken­nep­sykolo­ge­ja, jot­ka säätävät liiken­neval­o­ja ohjaa­vat pain­on­apit toim­i­maan niin, että val­o­jen vai­h­tu­mista vihreik­si voi joutua odot­ta­maan kolmekin (3) min­u­ut­tia napin painamisen jäl­keen. Sen seu­rauk­se­na jalankulk­i­jat sään­nön­mukaises­ti kävelevät punaisia päin, jol­loin val­o­jen viimein vai­htues­sa autot odot­ta­vat punai­sis­sa turhaan, kun jalankulk­i­joi­ta ei ole enää odot­ta­mas­sa. Näin toimi­vat pain­on­apit eivät lisää liiken­netur­val­lisu­ut­ta ja ne aiheut­ta­vat turhau­tu­mista niin jalankulk­i­jois­sa kuin autoilijoissakin.

 5. Liiken­neval­o­jen ohjaus on var­masti han­kalaa puuhaa, mut­ta kyl­lä näi­den matemaatikko­jen kan­nat­taisi joskus tul­la ulos kam­miois­taan kat­so­maan miten hei­dän suun­nitel­mansa toimi­vat taval­lisen autoil­i­jan näkökul­mas­ta. Víhreän aal­lon aikana voi joutua pysähtymään, kos­ka val­ot vai­h­tu­vat liian verkkaises­ti. Autok­oulus­sa opete­taan nykyään, että taloudel­lisin ajo­ta­pa on kiihdyt­tää reip­paasti tavoitenopeu­teen ja pyrk­iä ole­maan jar­rut­telemat­ta tai kiihdyt­telemät­tä. Tätä ohjet­ta ei kuitenkaan voi nou­dat­taa, sil­lä jos Helsingis­sä ere­htyy reip­paasti kiihdyt­tämään (ei siis kaa­haa­maan) joutuu var­masti pysähtymään seu­raavis­sa val­ois­sa vaik­ka kuin­ka yrit­täisi lirutel­la valoihin.

 6. Näis­sä tietyn­tyyp­pi­sis­sä kom­menteis­sa näkyy tietyn­lainen argu­men­taa­tio kaut­ta lin­jan. Se on yleinen ns. “kansan­mi­esten” pariss, siis sel­l­ais­ten, jot­ka halu­a­vat jotenkin päästä näpäyt­tämään “her­ro­ja”, jol­lainen Soin­in­vaara mitä ilmeisim­min heille on. 

  Paket­ti­in kuu­luu se, että puu­tu­taan johonkin yksi­tyisko­htaan, joka on joko väärin (luku on 3 miljoon­aa eikä 3,5 miljoon­aa, pros­ent­ti on 22 eikä 28 tms.) tai jätet­ty avoimek­si (en tiedä, päteekö X, mut­ta jos pätee, niin…), ikäänkuin jokin tal­lainen yksi­tyisko­h­ta tek­isi koko kir­joituk­sen ja sen taustal­la ole­van käsi­tyk­sen asioista vääräksi. 

  Nämä ihmiset eivät ker­ta kaikki­aan ymmär­rä, miten lukea kir­joituk­sia mutatis mutan­dis, siis niin, että annetut para­metrit vai­hde­taan ja kat­so­taan mitä kir­joi­tus sit­ten sanoo. 

  En usko, että tämä argu­men­taa­tio­ta­pa on suo­ma­laisil­la niin yleinen, että suo­ma­laiset oli­si­vat joukoit­tain niin type­r­iä, etteivät osaisi lukea täl­laista tek­stiä. Mut­ta jos tämän uskoo, niin täy­tyy tul­la johtopäätök­seen, että syynä tähän argu­men­taa­tioon on vain ja ain­oas­taan pahan­suop­u­us, eikä sekään tun­nu järkevältä. On toki kol­maskin vai­h­toe­hto, ja se on se, että itse olen lukenut näitä type­r­ästi ja että Osmon kir­joituk­sis­sa oikeasti on niitä viko­ja — tai tarkem­min sanoen, että ne ovat oikeasti olen­naisia — joista sitä kritisoidaan. 

  Tämä ei tarkoi­ta, että olisin Osmon kanssa aina samaa mieltä. Ain­oas­taan, että usein erim­ielisyy­den perus­teet tun­tu­vat muil­la kir­joit­ta­jil­la ole­van jotenkin hataria.

 7. Luin jostain tutkimus­tu­lok­sen, jon­ka mukaan 90% autoil­i­joista uskoo ole­vansa keskimääräista parem­pi autoilija.

 8. Suomes­sa muuten on luke­mat­to­mia risteyk­siä, jois­sa val­ot eivät toi­mi järkevästi. Jos minä ajan val­oil­la ohjat­tua kat­ua, ei kaikkein korkeim­mankaan matem­ati­ikan mukaan voi olla järkevää pistää min­ut pysähtymään, jot­ta val­oil­la ohjaam­a­ton­ta kat­ua aja­vat pää­si­sivät ennen min­ua (siis jos mui­ta val­o­ja ei ole kilo­me­trien säteel­lä), tai jos vilkkaan nelikaistaisen tien liikenne pis­tetään matele­maan kah­takymp­piä jne. Eri­tyisen ärsyt­tävää täl­laiset liiken­nesu­un­nit­telun köm­mähdyk­set ovat, jos kor­jaus­ta ei saa­da aikaan kuukausi­in, ehkä vuosiin.

  Meikäläi­nen sam­makko miet­tii, onko kyseessä välin­pitämät­tömyys, resurssip­u­la, tietämät­tömyys, huono kalus­to, ammat­ti­taidon puute vai mikä.

  Yleis­es­ti ottaen jos jotain asi­aa moni jak­saa kiihkeästi kannattaa/vastustaa, tuos­sa kan­nas­sa luul­tavasti on paljonkin tolkkua. Pakko­ruot­si on hyvä esimerk­ki. “Eli­it­ti” mielel­lään halvek­sii pakko­ruotsin vas­tus­ta­jia, vaik­ka “sam­makoiden” kan­ta on selvästi parem­min perusteltavis­sa. Ehkä sam­makot ymmärtävät liiken­teestäkin kakenlaista.

  Onnek­si noin on joka tapauk­ses­sa mon­es­sa asi­as­sa, muuten­han demokra­tia toimisi vielä huonom­min kuin se toimii.

  Liiken­neval­ot saisi toim­i­maan parem­min, kun ihmiset jak­saisi­vat valit­taa — vaik­ka osa val­i­tuk­sista var­masti perus­tu­isikin väärinymmärrykseen.

 9. Ciclista: Olen kiron­nut samaa joka päivä! Kotoa poistues­sani (kävellen)joudun läh­es aina ylit­tämään risteyk­sen, jos­sa on pakko painaa nap­pu­laa, saadak­seni vihreät val­ot. Suo­ras­taan ketut­taa, että joka kaup­pa­matkalla min­un on painet­ta­va nap­pu­laa suo­ja­tien kauem­mal­la laidal­la olevas­sa tol­pas­sa ja odotet­ta­va val­ois­sa usei­ta min­u­ut­te­ja. Valo ei siis koskaan voi olla valmi­ik­si vihreä (ellei joku muu ole jo painanut nap­pia) ja val­on vai­h­tu­miseen on ilmeis­es­ti “valo-ohjel­mas­sa” vain yksi mah­dolli­nen het­ki. Eli jos sat­un val­oi­hin juuri tuol­la het­kel­lä, olen jo myöhässä, sil­lä nap­pu­laa olisi jo pitänyt olla paina­mas­sa aiko­ja sitten…

  Noh, en ole yleen­sä kovin kiireinen ja jak­san odottaa…
  Mut­ta kuin­ka mon­en autoil­i­jan pitää painaa nap­pu­laa päästäk­seen eteen­päin?! Autoil­i­ja sen­tään voi saa­da säkäl­lä vihreätkin, itses­tään. Eikö tässä nimeno­maan suosi­ta autoilua kevyen liiken­teen sijasta?

 10. KariV:
  “Tek­stin mukaan maal­likko­järkeä käyt­tävä tavisih­mi­nen ei voi ymmärtää liiken­teen ja liiken­netur­val­lisu­u­den lainalaisuuksia.”

  Kyl­lä var­maan voi, jos vaivau­tuu vähän ajat­tele­maan. Tääl­lä on hyvä seli­tys siitä mik­si vihreää aal­toa ei yleen­sä yksinker­tais­es­ti ole mah­dol­lista rak­en­taa toim­i­maan kah­teen suun­taan yhtä aikaa:

  http://www.hel2.fi/liikenteenohjaus/liikennevalot/vihreaaalto.asp

  Kyl­lähän sitä voi silti vaa­tia, ja leima­ta elit­is­teik­si ne jot­ka yrit­tävät selit­tää ettei se nyt vaan ole mahdollista.

 11. Run­sas autoilu voi johtaa var­maan aika mon­en­laisi­in päätelmi­in. Tun­nen esimerkik­si run­saasti autoile­via ihmisiä, joit­ten mielestä liiken­teessä ole­vien auto­jen määrää kan­nat­taisi yrit­tää vähen­tää taval­la tai toisel­la, jot­ta ne joiten todel­la on pakko kulkea oma­l­la autol­la kaupungeis­sa, voisi­vat liikkua tur­val­lisem­min ja liiken­teen kokon­aishait­tavaiku­tus pienenisi.
  Moni run­saasti autoil­e­va kan­nat­taa esimerkik­si tavarakul­je­tusten siirtämistä rait­teille ja mon­taa muu­takin järkevää ajatusta.
  Jostain syys­tä hanakim­min ja ään­nekkäim­min näke­myk­siään kuitenkin esit­tävät ne, joit­ten mielestä autol­la ajami­nen on asia, jota koko muun yhteiskun­nan pitäisi toimil­laan mah­dol­lisim­man paljon edis­tää, helpot­taa ja tukea.
  Ehkä juuri tästä äänivolyymista johtuu se, että autoil­i­joil­la kuvitel­laan ole­van joku yleinen ja yhteinen mielipi­de tai perustel­tu käsi­tys kaik­ista liiken­teen asioista.
  Moni run­saasti autoil­e­va on kuitenkin tul­lut hyvin onnel­lisek­si, kun on voin­ut vähen­tää autoilu­aan tai lopet­taa sen kokon­aan asuin- tai työ­paikan vai­h­tamisen seurauksena.
  Itse kuu­luu lähin­nä tähän viimek­si mainit­se­maani ryh­mään, vaik­ka henkilöau­toilu­ni enim­mil­läänkin oli aika kohtu­ullista (reilu 10 000 km vuodessa 90-pros­ent­tis­es­ti työajoja).
  Nyt käve­len onnel­lise­na joka aamu 2,6 kilo­metrin matkan bus­sipysäkille ja päivän mit­taan muu­ta­man kilo­metrin enemmänkin.
  Onnel­lisu­u­den lisäk­si olen ollut hyvin huvit­tunut ystäväl­lis­ten autoile­vien naa­pure­it­ten innos­ta tar­jo­ta min­ulle kyyte­jä noit­ten lyhyehkö­jen käve­lyit­ten helpottamiseksi.
  Kol­men vuo­den opet­tamisen jäl­keen he ovat tajun­neet, että pidän kävelemis­es­tä, mut­ta mon­een ker­taan aikaisem­min nähdyt kävelemis­es­tä huolestuneet ilmeet ker­to­vat kuin­ka syväl­lä autoon sitoutuneisu­us monis­sa on. Mui­ta vai­h­toe­hto­ja ei halua miettiä.

 12. Niin kauan kun esimerkik­si liiken­neval­oista keskustel­laan, on sam­makon asi­at hyvin. On se merkil­lisen vaikea taju­ta sel­l­aista asi­aa, että jos kaik­ki aja­vat samaa pis­tet­tä kohden, saat­taa seu­rauk­se­na olla ruuhka.

 13. Liiken­neval­o­jen opti­moin­ti on todel­lakin vaikeaa. Var­maankin siitä syys­tä Helsin­gin liiken­teeseen ollaan tyy­tyväisimpiä aina kun joku rouhaisee vahin­gos­sa val­ot sam­muk­si­in. Olen joskus poht­in­ut mikä mie­len­häir­iö pakot­taa kään­tämään val­ot aina takaisin päälle kun jotakuinkin kaik­ki pitävät liiken­teestä enem­män ilman niitä.

 14. Onko liiken­nekäyt­täy­tymi­nen matemaatikko­jen vai human­istien ongelma?

  Kumpiakin var­masti tarvitaan. 

  Matemaatikko voi paran­taa tilan­net­ta, mut­ta ei se saa pois­tet­tua sitä, että aina jotakin vitut­taa punainen, hitaampi tiel­läli­ikku­ja, kuukautiset, hirvee dar­ra tai sit­ten ratis­sa voi olla ihan oikea mulkku.

  Ihmiset vas­taan­ot­taisi­vat mielel­lään ratkaisun, jos­sa nopeudet kas­va­si­vat, ruuhkat pois­tu­isi­vat ja itselle palaisi aina vihreä. 

  Huo­maavaisu­us, kohteliaisu­us, vuorovaikut­teisu­us, ystäväl­lisyys, kom­mu­nikoin­ti. Näil­lä liiken­netur­val­lisu­us para­nee. Mielestäni shared space on ajatuk­se­na lois­ta­va. Koh­ta siitä on myös analysoitavaa tietoa tar­jol­la ja toivon, että ajatuk­ses­ta päästään poim­i­maan parhai­ta, toimivimpia osia. 

  Täl­lä het­kel­lä 4% autoil­i­joista ker­too nou­dat­ta­vansa nopeusra­joituk­sia. 96% on siis ainakin rehellisiä. Tätä neljää pros­ent­tia kun ei voi havain­noi­da esim. viikon­lop­puisin, kun sil­tatyö­maal­la on hil­jaista ja 30 rajoi­tus seisoo paikoillaan. 

  Uudet kul­jet­ta­jat samoin kun van­huk­set mainit­se­vat ylinopeuten­sa syyk­si usein pain­os­tuk­sen. Piene­neekö vai suure­neeko paine kovaa ajoon, jos luo­daan jär­jestelmä, jol­la kaikkien olete­taan aja­van rajottajassa?

  Autonkul­jet­ta­jat mainit­se­vat nyky­isin ajonopeu­teen vaikut­ta­van eri­tyis­es­ti sään, pimey­den, liukkau­den ja nopeusra­joituk­sen. Nopeusra­joi­tus siis yht­enä neljästä. 80% sanoo vaikut­tavak­si tek­i­jäk­si myös oman väsymyk­sen ja hirvivaaran. 

  Kan­nat­taako kul­jet­ta­jan vas­tu­u­ta tekemisi­in­sä korostaa?

  Mielestäni nopeusra­joituk­si­in pitäisi saa­da lisäk­ilpiä. Esim. nopeusra­joi­tus 100, risteysalueil­la 80. Nopeusra­joi­tus 80, jos ajoura kui­va 100. Jos autoil­i­ja ei osaa tämän ver­taa, niin kuu­luuko hän auton rattiin?

  100 kW lisää tehoa mak­saa mak­saa uute­na noin 20 000 euroa.
  Mitä luulette, mak­se­taanko se sum­ma vain korkeam­man kulu­tuk­sen saamisek­si vai käytetäänkö sitä?

  Teho­ra­jan määrämisel­lä saataisi­in aikaan todel­la paljon.

  Niin, 18.6.2005 Iltale­hti kir­joit­ti Helsingis­sä ole­van paljon korkeasti koulutet­tu­ja tak­sikuske­ja. Ongel­ma kai sekin. 

  P.S
  Jos jol­lakin on tilas­to­ja kevyt­moot­toripyörien määrän ja kuolemien suh­teesta yhdek­sänkym­men­tälu­vul­la, niin vinkkiä.

 15. “Uskon liiken­netur­val­lisu­uskysymyk­sis­sä paljon enem­män liiken­netutk­i­joi­ta. He esimerkik­si tietävät, kuin­ka suuri yliedus­tus ylinopeut­ta ajav­il­la on kuolonkolareissa.”

  Eli olet täysin käsi­tyk­sis­säsi liiken­netur­van tutkimusten varas­sa, tässäpä sin­ulle haaste: Etsi kyseisen instanssin _yksikin_ tutkimus joka täyt­täisi tieteel­lisen tutkimuk­sen määritelmän mikä tulee johtopäätösten tekoon.

  Ja vinkkinä: jos onnet­to­muu­den on aiheut­tanut teini­corol­la täyn­nä kän­nisiä nuo­ria ajaen sen mitä ko. ras­sista on irronnut, niin kyl­lä, yksi syy onnet­to­muu­teen on ollut ylinopeus. Sen­si­jaan ko. tyyp­pisi­in onnet­to­muuk­si­in ei pystytä vaikut­ta­maan alen­ta­mal­la nopeusra­joituk­sia, syys­tä jon­ka mon­et elämää ymmärtävät näkevät jo otsallaan.

 16. T. Sip­ilä:

  Halusin esit­tää yhden koke­muk­sen tästä autoil­i­jan yleis­es­tä ja yht­enäis­es­tä äänestä.

  Min­ulle soitet­ti­in jostain autoalan jär­jestöstä ja pyy­det­ti­in liit­tymään rin­ta­maan polt­toain­evero­tus­ta vas­taan. Kieltäy­dyin ja totesin kan­tani asi­aan. Puhe­limes­sa olia ei voin­ut mitenkään käsit­tää sitä, että mielestäni pot­toaine on yhteiskun­nas­sa erit­täin hyvä vero­tuk­sen kohde ja mielestäni sen vero­tus­ta tulisi ennem­minkin lisätä, kuin pienen­tää. Täy­delli­nen ymmärtämät­tömyys toista ihmistä kohtaan oli ais­tit­tavis­sa. Ei voitu mitenkään käsit­tää sitä, että yhteiskun­ta keräisi kyseiset eurot jostain muual­ta, joka sekin tulisi kansalais­ten mak­set­tavak­si. Tämä paljon autoil­e­va näkee kovan polt­toain­everon kan­nus­ti­me­na pie­neen kulu­tuk­seen ja autoilun vähentämiseen.

 17. No, minä olen toteut­tanut muu­tamia liiken­neval­o­jen ohjausjär­jestelmiä ja voisin väit­tää, että “ulkop­uolelta” kat­soes­sa ei näe liki­mainkaan niitä ongelmia, joi­ta asi­aan liit­tyy. Yksit­täistä liiken­neti­lan­net­ta tarkkail­taes­sa yleen­sä puut­tuu sekä ajalli­nen että alueelli­nen näke­mys. Yksit­täisessä tilanteessa tehty “ilmeinen” paran­nus saat­taa aiheut­taa suuria ongelmia jos­sain muual­la liiken­n­ev­erkos­sa tai jos­sain muus­sa tilanteessa. Ohjaus pitää suun­nitel­la enem­män tai vähem­män keskiar­vo­jen perus­teel­la ja on selvää, että siitä ei tule opti­maa­li­nen jokaises­sa yksittäistapauksessa.

  Ongel­ma on jo teo­reet­tis­es­tikin han­kala, kos­ka ohjauk­sel­la pitää sovit­taa yhteen monia keskenään ris­tiri­itaisia tavoit­tei­ta, kuten odotusa­jan min­i­moin­ti, tur­val­lisu­us, liiken­teen suju­vu­us, eri liikku­jien tas­a­puolisu­us ja niin edelleen.

  Ja sit­ten on vielä se käytäntö.

  Liiken­neval­o­jen ohjaus ei tiedä liiken­neti­lanteesta niin paljon kuin liit­tymässä ole­va tarkkail­i­ja. Jalankulk­i­joi­ta ei käytän­nössä voi havai­ta mitenkään muuten kuin pain­on­ap­pi­en avul­la ja autois­takin tiede­tään vain ajan­hetket, jol­loin ne ylit­tävät ilmaisi­men (jos sitäkään). Ja väistämät­tä tapah­tuu havain­noin­tivirheitä, jot­ka eivät saa estää ohjauk­sen toimintaa…

  Mut­ta. Jos jos­sakin liit­tymässä jalankulk­i­jan täy­tyy odot­taa kolme min­u­ut­tia, asi­as­ta kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä liiken­neval­oista vas­taavalle taholle. Suurim­mis­sakin liit­tymis­sä kier­toai­ka on luokkaa kak­si min­u­ut­tia (ja tämäkin on harv­inaista), joten tuol­lainen odotu­sai­ka ei pitäisi olla mahdollinen.

  Kyl­lä “sammakkoperspektiivistä“kin ollaan kiin­nos­tunei­ta. Epäko­hdista kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä liiken­teestä vas­taavi­in tahoi­hin. Asia tutk­i­taan ja paran­nuk­si­in ollaan aina valmi­ita, jos ne ovat toteuttamiskelpoisia.

  Ja lopuk­si vielä kevennys:
  http://xkcd.com/277/

  Kari

 18. Olisiko hal­pana henkiä säästävänä toimen­piteenä vaa­dit­ta­va auton päävir­takatkaisi­jaa asen­net­tavak­si tur­vavyön pis­tok­keen yhteyteen?

  Henkilö- ja paket­ti­au­to-onnet­to­muuk­sis­sa olleista 43% oli ilman turvavyötä.

  Liiken­nekuolemien kolme kov­in­ta ovat nopeus, alko­holi ja turvavyö.

  Viimeinen olisi sekä help­po että hal­pa ratkaista. Jos autoon ei tule vir­taa ilman, että vyö on kytket­ty, niin vyö on kytketty.

  Alko­holi olisi myös help­po. Alkolukko olisi ratkaisu. Kuitenkin meitä abso­lutis­te­ja, jot­ka eivät halua mak­saa siitä ilosta on niin paljon, että ei ainakaan tule helpol­la tapah­tu­maan. Tosin voitaisi­in ainakin tehdä sen ver­ran, että kaikille alko­holin takia tal­teen ote­tu­ille, ratista kärähtäneille tai muuten humalati­lan takia vira­nomais­toimia aiheut­taneille vaa­dit­taisi­in ajo-oikeu­den ehtona omakus­tan­teinen alkolukko. 

  Nopeus on jo ongel­mana vaikeampi.

  Itse ehdot­taisin tehon rajoit­tamista ennem­min kuin varsi­naista akti­ivista ajonopeuk­sien kon­trol­lia. Hyvin usein suurin sal­lit­tu on myös liikaa. Toki huip­punopeu­denkin voisi rajoit­taa sataan kah­teenkymme­neen, joka olisi muuten help­po tarkas­taa kat­sas­tuk­ses­sa. Tämäkin olisi hal­paa ja help­poa. Kiel­letään rajoit­ta­mat­tomien auto­jen myyn­ti. Jo nyt useis­sa autois­sa on rajoitin. Tosin se on kak­si ker­taa suomen suurim­man nopeu­den yläpuolel­la. Tehon rajoit­tamisen vaiku­tus liiken­teeseen on var­masti muu­takin, kuin huip­pute­hon puute. Se olisi myös isku rat­ti­raivon ytimeen. 

  Jo aiem­min kir­joitin nopeusra­joi­tusten lisäk­il­vistä, joiden uskoisin vaikut­ta­van asen­teisi­in siten, että muual­lakin ajet­taisi­in enem­män muut­tuvien tilantei­den mukaan eikä pidet­täisi kiin­ni suurim­mas­ta sal­li­tus­ta ajonopeudesta. 

  Lisäk­si mielestäni poli­isin tulisi ottaa käyt­töön ajonopeuk­sien valvon­nas­sa valikoi­va nol­la­tol­er­anssi. Nyky­isin saa rajoituk­sen ylit­tää jonkun ver­ran, käytän­nössä 110 satasen rajo­tuk­sel­la ei tuo sakko­ja. Hyvin voisi ilmoit­taa esim. syksyl­lä, että nyt on nääs talvi ja nol­la­tol­er­anssi. Samoin yleis­es­ti tiedot­taa, että 10% saa ajaa yli, jos on hyvä sää. Nykyi­nen lin­ja nopeu­den suh­teen ei ole oikein hyvä, sil­lä suurin sal­lit­tu on huo­mat­tavasti eri kuin suurin ilmoitettu. 

  Varsi­naisen rajoit­ti­men uskon aiheut­ta­van ongelmia siten, että se luo painet­ta ajaa suur­in­ta mah­dol­lista. Kuten jo aiem­min mainitsin, uudet kul­jet­ta­jat samoin kun van­huk­set mainit­se­vat ylinopeuten­sa syyk­si usein pain­os­tuk­sen. Mielestäni kul­jet­ta­jan kykyyn tehdä päätök­siä tur­val­lisen liikku­misen puoles­ta tulisi panos­taa. Pitää muis­taa, että jokainen autoa aja­va on myös saanut koulu­tuk­sen autol­la ajoon.

 19. Osmo kir­joit­ti:

  “Minus­ta on paljon antoisam­paa keskustel­la aiheesta ongel­maan pere­htyneen matemaatikon kanssa.”

  On tiet­ty ris­tiri­ita siinä, että san­ot näin ja samaan aikaan pidät blo­gia joka lähtöko­htais­es­ti perus­tuu vuorovaiku­tuk­seen mei­dän halvek­sit­ta­van sam­makkop­er­spek­ti­ivin omaavien maal­likko­jen kanssa. 😉

  Matemaatikot ovat ehkä parhaimpia opti­moimaan liiken­neval­ot, mut­ta entäpä jos ongel­man ratkais­us­sa tarvit­taisi­inkin ajatel­lua out­side the box, val­i­tun viiteke­hyk­sen ulkop­uolel­la? Siinä matemaatikot eivät ole sen parem­pia kuin maal­likotkaan, vaan mah­dol­lis­es­ti jopa huonompia. 

  Eli val­i­tus­sa liiken­teen suju­vu­ut­ta koskevas­sa esimerkissä joskus paras ratkaisu saat­taakin olla esimerkik­si val­o­jen pois­t­a­mi­nen kokon­aan tai kadun muut­ta­mi­nen käve­lykaduk­si. Täl­löin ratkaisut eivät ole pelkkää arvo­va­paa­ta asiantun­ti­ju­ut­ta, vaan arvot ovat erot­tam­a­ton osa valit­tua ratkaisua.

 20. Osmo: “Uskon liiken­netur­val­lisu­uskysymyk­sis­sä paljon enem­män liiken­netutk­i­joi­ta. He esimerkik­si tietävät, kuin­ka suuri yliedus­tus ylinopeut­ta ajav­il­la on kuolonkolareissa.”

  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Autoilijat+perustelevat+ylinopeutta+turvallisuuden+lis%C3%A4%C3%A4misell%C3%A4/1135237626906

  “Melkein kaik­ki suo­ma­laisautoil­i­jat aja­vat joskus ylinopeut­ta. Liiken­netur­van kyse­ly­tutkimuk­ses­sa selvisi, että vain neljä pros­ent­tia kul­jet­ta­jista ei koskaan ylitä sal­lit­tua nopeutta.”

  Eli ei mikään ihme että ylinopeut­ta ajavien osu­us kolareis­sa on suuri. On kuitenkin täysin eri asia joh­tuiko onnet­to­muus esim. tyyp­il­lis­es­tä 5–10% ylinopeud­es­ta vai ei. Jos 96% ajaa joskus ylinopeut­ta, kuin­ka paljon on tämä yliedustus?

 21. “Olisiko hal­pana henkiä säästävänä toimen­piteenä vaa­dit­ta­va auton päävir­takatkaisi­jaa asen­net­tavak­si tur­vavyön pis­tok­keen yhteyteen?”

  Uudem­mis­sa ja parem­mis­sa autois­sa auto pin­gaa niin kauan että etu­penkin matkus­ta­jat lait­ta­vat tur­vavyöt kiin­ni. Sitä ei jak­sa täysi­järki­nen kolmea sekun­tia pitem­pään kuunnella. 

  Lois­ta­va keksintö.

 22. Tää ei ole help­po jut­tu ja olen mon­ta ker­taa miet­tinyt että miten näitä asioi­ta pitäisi hoitaa. Jos ajatel­laan autoil­i­jan kannal­ta ja liiken­teen suju­vu­u­den kannal­ta niin autoil­la pitäisi aina olla etu­a­jo-oikeus kevy­eeseen liiken­teeseen näh­den, sil­loin­han mm. päästöt oli­si­vat pienem­mät kun autot pää­si­sivät aja­maan tasais­es­ti jou­tu­mat­ta pysähtymään. Tämä kos­kee myös suo­jati­etä. No vihreätä aal­toa ei voi kaikille tehdä ja uusien risteysjär­jeste­ly­jen kohdal­la pitääkin pain­o­tus olla kier­toli­it­tymien puolel­la ja niistä on tehtävä tarpeek­si iso­ja jot­ta ne myös miel­letään kier­toli­it­tymik­si eikä kuten monas­ti näkee sel­l­aisia pieniä mis­sä ei edes kaik­ki autot mah­du men­emään. Täl­laisia löy­tyy esimerkik­si Num­me­las­ta, ter­ve­tu­lo kat­so­maan kuin­ka ei pidä rakentaa.

  No en kuitenkaan halua mis­sään nimessä että autoil­la olisi tämä etu­a­jo-oikeus liiken­teen pelkästän suju­vu­u­den joh­dos­ta vaan että tiet raken­net­taisi­in niin että niis­sä mah­tu­isi kaik­ki men­emään sovussa.
  Mielestäni kevyen­li­iken­teen suju­vu­us on vähin­täänkin yhtä tärkeää kuin moot­torikäyt­töis­ten ajoneu­vo­jen liikenne. Muutenkin pitäisi suosia kevyt­täli­iken­net­tä enem­män. Nyt kaik­ki raken­netaan moot­torikäyt­töis­ten kulkuneu­vo­jen liikku­mista varten ja monas­ti uno­hde­taan kokon­aan kevytli­ikenne ja samal­la tapetaan ihmis­ten kiin­nos­tus oma­toimiseen autottomuuteen.

  Se että kat­sooko asi­aa sam­makkop­er­spek­ti­ivistä vai jostain muus­ta vaikut­taa var­masti asi­aan ja hyvin mon­elle on vaikea hah­mot­taa kokon­aisu­ut­ta, myös min­ulle itselle. Lisäk­si kaik­ki liiken­teeseen liit­tyvä on aina jotenkin tun­teil­la höys­tet­tyä ja monas­ti jär­ki on tois­si­jainen. 10vuotta sit­ten olisin kir­joit­tanut että hiton horsmape..e, kaikkea se ehdot­taakin, mut­ta ikä ilmeis­es­ti tuo lisää näkökul­maa asi­aan ja myös jonkun ver­ran sub­jeti­ivisem­paa ajat­telua. Nyt tuos­sa jutus­sa tun­tuu että oikeil­la jäljil­lä ollaan kuten Osmo olit oikeil­la jäljil­lä tuos­sa nopeusra­jotin jutussakin.

  Nyt vielä pikkasen asian vier­estä. Mik­si aina ruikute­taan polt­toaineen hin­nas­ta, mut­ta ei olla mitenkään valmi­ita muut­ta­maan esimerkik­si omaa ajo­ta­paa ja tarvet­ta. Väitän että nyky­hin­noil­lakin on paljon ihmisiä jot­ka eivät oikesti väl­itä miten ja mik­si aja­vat. 500 metrin päähän autol­la vaik­ka parkkipaik­ka ei meinaa mil­lään löy­tyä ja her­mot kiristyy.

 23. Tilas­to­ja voi kaivel­la ja tarkastel­la. Kumpi on vakuuttavampaa

  a) Keskimäärin 80% kuolonko­lareista tapah­tuu 80:n tai alhaisem­man nopeusra­joituk­sen alueel­la vai 

  b) 71 % kaik­ista kuole­maan­jo­htaneista onnet­to­muuk­sista tapah­tui nopeusra­joituk­sen ollessa 80 km/h tai sitä suurempi?

  Toista lauset­ta tois­tel­laan medi­as­sa. Sen perus­teel­la saa kuvan, että on se vaan vaar­al­lista ajaa vähin­tään kahdek­saakymp­piä. Mieliku­va iskee välit­tömästi moot­toriteille, sil­lä tot­takai enem­män on pahempi. Toisen lauseen luet­tua voi vain tode­ta, että onhan suomes­sa todel­la paljon teitä, joiden nopeusra­joi­tus on 80 km/h. Tilas­toil­lako ei voi kikkailla?

  Kan­nat­taa lukea Moot­tori-lehden numero 3–4/2008. Tekni­ikan tohtori Antero Ollilal­la on asiaa.

 24. Osmo sit­ten on näh­nyt helikopter­ista kuin­ka ruuhkat kehit­tyvät ja ylinopeudet syn­tyvät. Huo­mautet­takoon että helsinkiläi­nen ylikomis­sario? Sep­pä hausku­ut­ti mei­ta radionku­un­telijoi­ta pitkään helikopterin kyy­dis­sä kom­men­toidessaan aamuisel­la liiken­teen ongelmista. Eipä siitä sit­ten paljoa liikken­nekäyt­täy­tymiset muut­tuneet, vaik­ka Sep­pä niistä alvari­in­sa muis­tut­ti. Ei men­nyt val­is­tus kansalais­ten päähän, kun käytän­nöt ovat mitä ovat. 

  No nyt Osmo Nikke Knat­tertono­mais­es­ti onkin ratkaise­maisil­laan liiken­teen ongelmat. 

  Mut­ta eikö täl­laisen keskustelun herät­tämi­nen pitänyt kuu­lua pres­i­dentin toimeen. Näin minä ainakin kuvit­telin kun Halosta olti­in propagoimak­si pres­i­den­tik­si. Keskustelun herät­täjäk­si nimeno­maan taval­lis­ten kansalais­ten asiois­sa, eikä mis­sään kaukaisten entis­ten kan­so­jen konf­fer­eis­sei­den kävijänä.

 25. Uudem­mis­sa ja parem­mis­sa autois­sa auto pin­gaa niin kauan että etu­penkin matkus­ta­jat lait­ta­vat tur­vavyöt kiin­ni. Sitä ei jak­sa täysi­järki­nen kolmea sekun­tia pitem­pään kuunnella.

  Heh, kuun­telin viime kesänä 10 min­uutin tak­si­matkan radion läpi omi­tu­ista epäryt­mistä ään­tä. Jonkun ajan kulut­tua tajusin, että kuskil­la ei ollut vyötä ja Vol­vo piti mekkalaa ilmeis­es­ti aina kun auto oli ajos­sa. Että kyl­lä näem­mä jaksaa. 🙂

 26. Itsel­läni oli mielessä liiken­neval­o­jen vihreistä aal­loista puhut­taes­sa lähin­nä nämä mei­dän maakun­takaupunkimme jois­sa on tyyp­il­lis­es­ti vain muu­ta­ma pidem­pi väylä liiken­neval­oi­neen. Min­un mielestäni on melko käsitämätön­tä ettei niitä saa­da ajastet­tua siten että tasaisel­la rajoi­tusten mukaisel­la nopeudel­la voisi ajaa läpi use­am­mas­takin val­osta vihreil­lä. Asi­as­sa ei vain ole mitään järkeä, kuten ei siinäkään kuin­ka paljon näitä liiken­neval­o­ja ylipäätään tarvitaan. 

  Tai ehkäpä tässäkin asi­as­sa on jotain salat­tua järkeä, mut­ta se ei vain kansaa edus­taville sam­makoille aukea. Mut­ta juuri sik­si kansa onkin kansaa, kos­ka se on niin tyh­mää, päin­vas­toin kuin poli­itikot, virkamiehet ja hei­dän kaveripi­iri­in­sä tunke­vat viksum­mat kansalaiset. Vai mitä?

 27. Esimiehel­läni on matkaa työ­paikalle 4 km. Hän kul­kee bus­sil­la, mat­ka kestää 45 minuuttia. 

  Min­ul­la on kehyskun­nas­ta matkaa 54 km. Kul­jen bus­sil­la, mat­ka kestää 45 min.

  Juhana Har­jun esit­tämä aja­tus sään­te­lyn vähen­tämis­es­tä ja jae­tus­ta kaupunki­ti­las­ta on kiehto­va. Val­ot ja yksisuuntaiset/kielletyt ajo­su­un­nat min­imi­in. Tavoit­teena rauhal­lis­es­ti solju­va, taa­jamis­sa n. 35–40 km/h liikenne, joka mah­dol­lisim­man pitkälle toimisi vetoketju­pe­ri­aat­teel­la. Näin pysähdyk­siä ja kiihdy­tyk­siä syn­ty­isi mah­dol­lisim­man vähän.
  Täl­löin pyöräil­i­jät, ainakin reipas­tah­tisem­mat, sopi­si­vat hyvin autoli­iken­teen sekaan tukki­mas­ta jalkakäytäviä. 

  Nythän suurin osa autoil­i­joiden ajas­ta kuluu joko tyhjäkäyn­nil­lä val­ois­sa, madellen jonos­sa tai kiihdytyksissä/liian kovis­sa nopeuk­sis­sa tur­val­lisu­ut­ta ajatellen. Opti­maal­ista, rauhal­lisen suju­vaa ajoa siis min­im­i­maalisen vähän.

  Keskeinen avain­tek­i­jä ympäristökun­tien asukkaiden työ­matkali­iken­teen aiheut­tamien ruuhkien vähen­tämisek­si olisi hyvät, edulliset pysäköin­timah­dol­lisu­udet sisään­tu­lotei­den suil­la, joista pää­sisi jous­tavasti vai­h­ta­maan julkiseen.

 28. Mah­taisiko kaikkia tyy­dyt­tää sel­l­ainen ratkaisu, että kaik­ki nopeusra­joituk­set tiputet­taisi­in kym­menisen pros­ent­tia alem­mas ja poli­isi lupaisi olla huomioimat­ta kymme­nen pros­entin ylinopeuk­sia? Liiken­netur­val­lisu­us paranisi ja vapaat sielut saisi­vat totut­taa itseään.

 29. Tiehallinnon käp­pyröi­den mukaan henkilöau­tol­la aje­taan Suomes­sa n. 42 mil­jar­dia kilo­metriä vuodessa, onnet­to­muuk­sis­sa kuolee alle 400 henkeä. Keskimäärin yksi kuol­lut per 105 miljoon­aa kilo­metriä. Keskimäärin henkilö­vahinko-onnet­to­muus per 12 miljoon­aa kilometriä. 

  Vaik­ka ajaisi kuin pul­lop­erse sika moninker­taisel­la riskil­lä tavan autoil­i­jaan ver­rat­tuna, voi ajaa hyvinkin miljoona kilo­metriä ilman että joutuu pahaan onnet­to­muu­teen. Tai kaksi.

  Liiken­neon­net­to­muu­den ris­ki on niin vähäi­nen, että sitä ei pysty sam­makkop­er­spek­ti­ivistä arvioimaan.

 30. Tiedemies says: ‘ns. “kansan­mi­esten” pariss, siis sel­l­ais­ten, jot­ka halu­a­vat jotenkin päästä näpäyttämään’

  Osansa tähän vaikut­ta­nee myös se että Osmo esit­tää asi­at “näin se vaan on” asen­teel­la. Yritäp­pä etsiä “mut­ta toisaal­ta” pohdiskelua Osmon tek­steistä, ei helpol­la löy­dy. Blo­gi on selkeästi suun­tau­tunut yksinker­tais­tet­tu­jen, pro­vokati­ivis­ten, (seu­raa kirosana, varokaa) pop­ulis­tis­ten täky­jen heit­toon ja niihin odote­taan nimeno­maan vastinei­ta? Olen Osmon kanssa asioista about 70% samaa mieltä mut­ta en kyl­lä viit­si tukkia blo­gia sel­l­aisil­la “hyvä Ode” viesteil­lä. Ja lati­naakin on sen ver­ran vähem­män ettei ala heti haukotuttamaan 😉

 31. Tiedän täl­lä suu­tut­ta­vani mon­ta “sam­makkoa”, mut­ta se vähä mitä olen jono­teo­ri­as­ta oppin­ut on, että se sisältää paljon epäin­tu­iti­ivisia tulok­sia. Klas­sisin tulos lie­nee Pois­sonin paradok­si, eli PAS­TA-omi­naisu­us. Suomek­si tämä epäin­tu­iti­ivi­su­us tarkoit­taa sitä, että sam­makkop­er­spek­ti­ivin näke­mys jono­jen hal­lit­semisek­si on tyyp­il­lis­es­ti täysin väärä.

 32. Valaisen vielä hie­man tuo­ta PASTA:n ja sam­makkop­er­spek­ti­ivin yhteyttä:

  PASTA (eli Pois­son Arrivals See Time Aver­ages): Jos keskimääräi­nen odotu­sai­ka jonos­sa on vaik­ka 1 min­u­ut­ti “helikopteriper­spek­ti­ivistä”, niin “sam­makkop­er­spek­ti­ivistä” voisi kuvitel­la keskimääräisen odotusa­jan ole­va 1/2 min­u­ut­tia. Sam­makkop­er­spek­ti­ivi­nen perustelu menee näin: keskimäärin jono tyh­je­nee 1 min­uutis­sa ja minä tulin jonoon sat­un­naise­na aikana, joten keskimäärin jonos­ta on siis puo­let jäl­jel­lä. Joudun siis odot­ta­maan keskimäärin 1/2 minuuttia.
  (Itse asi­as­sa tämä on juuri se, miten helikopteriper­spek­ti­ivi näkee sat­un­naisen jonot­ta­jan.) Oikeasti keskimääräi­nen odotu­sai­ka on aina (riip­pumat­ta matemaat­tis­es­ta mallista, kun­han se sisältää sat­un­naisu­ut­ta) enem­män kuin 1/2 min­u­ut­tia. (Tämä johtuu siitä, että sam­makkop­er­spek­ti­ivistä kat­soen ei tul­tukaan keskimääräiseen, vaan keskimääräistä pitem­pään jonoon.)

  Edel­lä on yksinker­taiseen jonoon liit­tyvä paradok­si eli epäin­tu­iti­ivi­su­us. Kaupungin­laa­juinen liiken­neval­oi­hin liit­tyvä jono­tussys­tee­mi on toki huo­mat­tavasti mon­imutkaisem­pi ja syn­nyt­tää paljon mon­imutkaisem­pia ja yllä­tyk­sel­lisem­piä paradokseja.

  Tari­nan ope­tus: Asi­at ovat fun­da­men­taal­isti eri näköisiä sam­makko- ja helikopteriperspektiiveistä.

 33. “Osansa tähän vaikut­ta­nee myös se että Osmo esit­tää asi­at “näin se vaan on” asen­teel­la. Yritäp­pä etsiä “mut­ta toisaal­ta” pohdiskelua Osmon tek­steistä, ei helpol­la löydy.”

  http://tinyurl.com/6abyfn (tai klikkaa nimimerkkiä).

 34. Pitem­män aikaa aja­neet oikeasti tietävät usei­ta risteyk­siä, jois­sa val­ot eivät ole toim­i­neet lähel­läkään opti­maalis­es­ti. Mis­täkö tietävät? Vas­taus ei ole läh­eskään raket­ti- eli liiken­neval­o­sun­nit­te­lu­tiedet­tä, joten sen kek­simisen ei pitäisi olla vaikeaa sam­makkop­er­spek­ti­ivin halveksijoille.

  Seu­raavak­si voi lukea: The Wis­dom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Col­lec­tive Wis­dom Shapes Busi­ness, Economies, Soci­eties and Nations. Moni kir­jan esimerkki­ta­paus onnis­tui yllät­tämään min­ut, vaikken mikään asiantun­ti­javal­lan har­ras ihail­i­ja ole muutenkaan.

 35. Kuka nyt sit­ten mitäkin mis­täkin voi mil­läkin perus­teel­la tietää? Ja tietääkö hän lop­ul­takaan siitä, mis­tä pitäisi tietää?
  Uskoisin, että on hyvä, jos per­spek­ti­ive­jä on monia.
  Äänekkäin ns. autoil­i­joit­ten kan­ta kuitenkaan tuskin on se, jota sokeasti kan­nat­taa seu­ra­ta. Tutk­i­joit­ten yms. asiantun­ti­joit­ten ääni ei ehkä suures­sa julk­isu­udessa kan­na tarpeeksi.
  Esimerkke­jä keskustelua hal­lit­se­vista tosi­höperöistä liiken­nehokemista on paljon.
  Suomen run­sas­ta henkilöau­tokan­taa esimerkik­si perustel­laan sil­lä, että meil­lä on pitkät väli­matkat ja har­va asu­tus. Mut­ta seu­raako siitä, että Oulun ja Tam­pereen väli­nen mat­ka on noin 600 kilo­metriä, että sitä pitää mah­dol­lisim­man paljon ja usein kulkea? Ja paran­taako syr­jäseu­tu­jen heikko­ja kulkuy­hteyk­siä todel­lakin se, että tehdään henkilöau­toil­la Helsinki­in ruuhka?
  Liiken­nekeskustelus­sa pitäisi päästä luke­mat­tomien yksi­tyisko­h­tien sijas­ta pohti­maan koko nykyisen liiken­nejär­jestelmän mielekkyyt­tä. Eli sitä kuin­ka paljon on syytä motorisoidusti kulkea, mil­lä välineil­lä jnpp.
  Sil­loin vas­taus tuskin on se, että han­ki­taan jokaiselle oma 1,5 ton­nia paina­va ajo­laite, tai yhteen­sä yli neljä miljoon­aa moot­to­ri­a­joneu­voa reilua viit­tä miljoon­aa ihmistä varten.

 36. Uskoak­seni parhaisi­in tulok­si­in liiken­nesu­un­nit­telus­sakin päästäisi­in asiantun­ti­ju­u­den ja sam­makkop­er­spek­ti­ivin yhdis­tämisel­lä. Käytän­nössä täl­lainen merk­it­see osal­lis­tavaa suun­nit­telua, jos­sa suun­nit­teli­jat ainakin aika ajoin jalka­u­tu­isi­vat ja pyrk­i­sivät avoimesti selvit­tämään ruo­hon­ju­u­ri­ta­son toivei­ta, oli­pa sit­ten kysymys autoil­i­joista, jalankulk­i­joista tai vaikka­pa liiken­nemelus­ta kär­sivistä asukkaista. 

  Osal­lis­tavaa suun­nit­telua on jonkin ver­ran sovel­let­tu arkkite­htu­uris­sa, mut­ta en ole tois­taisek­si joutunut tilanteeseen, jos­sa kukaan asiantun­ti­ja olisi ollut kiin­nos­tunut kuule­maan, miten liiken­net­tä voitaisi­in mielestäni paran­taa (HKL:n liian kiireistä liiken­netutkimus­ta luku­unot­ta­mat­ta). Osal­lis­tavas­sa suun­nit­telus­sa asiantun­ti­jan pitäisi hie­man nöyr­tyä roolis­saan ja asen­noitua niin, että hän ei ole maal­likkoi­hin näh­den yliv­er­tainen besser­wiss­er vaan ennem­minkin kon­sult­ti ja fasil­i­taat­tori (mah­dol­lis­ta­ja), joka on aut­ta­mas­sa ja palvele­mas­sa asiakkaitaan.

 37. Tomi,

  Jokainen voi aivan vapaasti lähet­tää ehdo­tuk­si­aan liiken­nesu­un­nit­telu­un. He siel­lä ovat aivan pelkästään ilah­tunei­ta, jos opti­maal­isia ratkaisu­ja löy­tyy talon ulkop­uolelta. Keven­täähän se työ­taakkaa… Jos sin­ul­la on täl­lainen sam­makon taito, niin hyö­dyn­nä sitä toki koko yhteiskun­nan eduksi. 

  Itse olen parikin ker­taa jotain ehdot­tanut ja saanutkin läpi. En nyt tiedä onko lähen­nyt­ty opti­mia, mut­ta muu­ta­mat kohtu­ut­tomat tilanteet jalankulk­i­joiden kannal­ta muut­tui­v­at. Esim. paik­ka, jos­sa jalankulk­i­jat jäivät val­o­jen ryt­mi­tyk­sen vuok­si aina keskiko­rokkeelle ihmettelemään min­u­ut­ti­tolkul­la val­o­jen vai­h­dut­tua kesken tienylityksen. 

  Taa­jamis­sa johtotäht­enä suun­nit­telus­sa tulee olla koulumatko­jen tur­vaami­nen ja kevyen liiken­teen suju­vu­us, seu­raavak­si joukkoli­iken­teen edut ja viimeisek­si henkilöau­tot. Kos­ka tämä on viralli­nen kan­ta, niin kaipa niitä “huonos­ti toimivia” risteyk­siä tak­si­au­toil­i­joiden mielestä on. Kiva­han se on loskat heit­tää metrin pituisen silmille ja paljon ikävämpi pysähtyä. 

  Eli sitä opti­mia ei etsitä kaikkien tienkäyt­täjien yhden­ver­taisu­u­den periaatteesta.

 38. Kuules hulivilieemeli,

  Nyt joh­dat ihmisiä harhaan. Tuo sys­tee­mi tuo esi­in kaik­ki kom­men­tit, jois­sa esi­in­tyy “mut­ta toisaal­ta”. Eivät ne Osmon aloituk­sis­sa tai välikom­menteis­sa vält­tämät­tä ole. 

  Pari niistä kat­soin, niin oli­vat ihan eri tyyp­pi­en hen­gen­tuot­tei­ta kuin Osmon. 

  Osmo nyt on tot­tunut ole­maan Suuri Val­takun­nan Viisas ja minkäs sille voi. Val­ta ote­taan, ei sitä anneta.

 39. Kuntsa,

  Se on vähän hul­lua sanoa, että ris­ki on vähäi­nen, ellei sitä ver­taa mihinkään. 

  Kan­sain­välis­es­ti liiken­neon­net­to­muudet ovat ylivoimais­es­ti suurin kuolin­syy 15–24 ‑vuo­ti­aiden kesku­udessa. Työikäis­tenkin kuolemista ne aiheut­ta­vat yli puolet. 

  Jokainen meistä tun­tee liiken­neon­net­to­muudessa vam­mau­tuneen ihmisen, eikö vain? Min­un pianis­tiys­tävältäni repey­tyi käsi irti tasoristeyson­net­to­muudessa. Hän elää ja voi olo­suhteisi­in näh­den hyvin, mut­ta ura tietysti muut­tui toiseksi. 

  Minä itse ter­veenä ja täysin ter­veet lapset omaa­vana ihmisenä, pidän liiken­net­tä suurim­pana uhkana hen­gellemme ja ter­vey­dellemme. Käsit­tääk­seni tilas­to­jen val­os­sa teen näin täysin oikeutetusti. En ole hys­teerikko, vaan mielestäni ain­oas­taan real­isti­nen toisin kuin riskien vähättelijät.

 40. “Itsel­läni oli mielessä liiken­neval­o­jen vihreistä aal­loista puhut­taes­sa lähin­nä nämä mei­dän maakun­takaupunkimme jois­sa on tyyp­il­lis­es­ti vain muu­ta­ma pidem­pi väylä liiken­neval­oi­neen. Min­un mielestäni on melko käsitämätön­tä ettei niitä saa­da ajastet­tua siten että tasaisel­la rajoi­tusten mukaisel­la nopeudel­la voisi ajaa läpi use­am­mas­takin val­osta vihreillä.”

  En nyt tiedä, mihin yksit­täistapauk­seen viit­taat, mut­ta kyse­hän on lop­ul­ta siitä, että vihreä aal­to on vaikeaa saa­da toim­i­maan muuten kuin yhteen suun­taan ker­ral­laan (syistä, jot­ka on selitet­ty tänne aiem­min linkat­ul­la K. Saneen kir­joit­ta­mal­la sivus­tol­la). Isom­mis­sa kaupungeis­sa on usein selvä ruuhka­su­un­ta aamuisin ja iltaisin. Täl­löin vihreä aal­to kan­nat­taa toteut­taa ruuhka­su­un­nan mukaises­ti. Jos selvää ruuhka­su­un­taa ei ole, ei vihreän aal­lon toteut­tamises­sa usein ole järkeä.

  “Asi­as­sa ei vain ole mitään järkeä, kuten ei siinäkään kuin­ka paljon näitä liiken­neval­o­ja ylipäätään tarvitaan.”

  Minäkin olen osit­tain sitä mieltä, että liiken­neval­o­jen määrää voisi vähen­tää (ja kor­vataan­han niitä nyky­isin usein liiken­neympyröin). Mut­ta nämä ovat myös poli­it­tisia kysymyk­siä. Kun jos­sakin liikku­mi­nen (tien yli­tys) koetaan vaar­al­lisek­si tai tapah­tuu onnet­to­muuk­sia, vaa­di­taan toimen­piteitä, joista liiken­neval­ot ovat usein ain­oa toteut­tamiskelpoinen vai­h­toe­hto. Ei minus­ta ole perustel­tua sekään, että vaikka­pa van­hus­ten ja las­ten jalan liikku­mista merkit­tävästi rajoite­taan sen vuok­si, että autol­la pääsee muu­ta­man kymme­nen sekunt­tia nopeam­min kaupungista läpi.

  Liiken­neval­o­jen ensisi­jainen tavoite on läh­es aina liiken­netur­val­lisu­u­den paran­t­a­mi­nen tai heikom­man osa­puolen (sivusu­un­nan autoil­i­ja, jalankulk­i­ja) ase­man paran­t­a­mi­nen, ei esimerkik­si suju­vu­u­den paran­t­a­mi­nen. Väl­i­tyskyky­hän joka tapauk­ses­sa las­kee, kun liit­tymään tulee kokop­unaista aikaa.

  Kari

 41. Soin­in­vaara, oletko sokea omille virheille­si? Ensin arvostelet sam­makkop­er­spek­ti­iviä ja heti perään kir­joit­telet Helsin­gin liiken­neval­oista ja helikopter­il­la lentelystä aamu­ru­uhkan yllä, ihan niinkuin pääkaupunkiseu­tu olisi ain­oa paik­ka mis­sä autoil­laan. Sin­ul­la on omankin väit­teesi mukaan ajoko­rt­ti, joten kokeilepa joskus autoil­la Kehä III:n pohjois­puolel­la. Esim reit­ti Joen­suu — Kajaani — Raa­he, tai Joen­suu — Iisal­mi — Ylivies­ka. Ei vas­taan­tuli­joi­ta, ei edessä ajavia, ei takaa tule­via, siinä kun yksin jun­naat 80 km/h talvi­ra­joi­tus­ta kau­ni­ina kevät­päivänä, niin ihan var­masti saat asioi­hin ihan eri per­spek­ti­ivin kuin lentelemäl­lä helikopter­il­la pääkaupunkiseudun aamu­ru­uhkan yllä. Siis point­ti­na että Suo­mi on niin iso maa, että liiken­nepoli­ti­ikkaa pitäisi tehdä koko Suomen per­spek­ti­ivistä eikä pääkaupunkisam­makon per­spek­ti­ivistä. Siel­lä pääkaupunkiseudul­lakin tosin ne ruuhkat katoaisi, jos raken­net­taisi­in riit­tävästi väyliä ja pysäköin­tipaikko­ja, ja työaiko­jakin voisi porrastaa.

 42. Min­un käsit­tääk­seni liiken­neval­ot pan­naan usein suju­voit­ta­maan liiken­net­tä. Jalankulk­i­jalle­han taval­laan palaa suo­jatiel­lä aina vihreä valo, jos val­o­ja ei ole. Itse pyrin jalankulk­i­jana suosi­maan reit­te­jä, jois­sa val­o­ja ei ole, jot­ta pääsen kadun yli jou­tu­mat­ta odottamaan. 

 43. “Suo­mi on niin iso maa, että liiken­nepoli­ti­ikkaa pitäisi tehdä koko Suomen per­spek­ti­ivistä eikä pääkaupunkisam­makon perspektiivistä.”

  Min­un nähdäk­seni ongel­ma on jos­sain määrin se, että nyky­istä liiken­nepoli­ti­ikkaa tehdään nimeno­maan koko maan per­spek­ti­ivistä. On täysin selvää, että kaupungeis­sa liiken­neon­gel­mat ovat tyystin toisen­laisia kuin harvem­paan asu­tu­il­la alueil­la. Esimerkik­si työn­jako val­tion ja kun­tien välil­lä on selvä ongel­ma Pääkaupunkiseudun liiken­teen jär­jestämisessä. Val­tio rahoit­taa omia tiehankkeitaan 90 % osu­udel­la, rautatieli­iken­net­tä noin 70 % osu­udel­la, metroa 30 % osu­udel­la ja raitio­vaunuli­iken­net­tä 0 % osu­udel­la. Tämä han­kaloit­taa PK-seudun liiken­nejär­jestelmän kehit­tämistä, kos­ka rahoi­tu­so­su­udet ovat kokon­aisu­u­den kannal­ta mieli­v­al­taisia — samoin rahoi­tus­päätösten aikataulu.

  Vas­taa­va ongel­ma on esimerkik­si VR:n monop­o­li, jon­ka ongel­mallisu­us näkyy nimeno­maan lähi­ju­nali­iken­teen kehi­tyk­sessä tai sen puut­teessa, kun VR on kiin­nos­tunut lähin­nä kauko­ju­nali­iken­teen kehit­tämis­es­tä. Minus­ta on ihan Ok, että VR saa keskit­tyä kaukoli­iken­teeseen, jos se niin halu­aa tehdä, mut­ta val­tio voisi sit­ten antaa kun­nille vapau­den kehit­tää lähi­ju­nali­iken­net­tä halu­a­maal­laan taval­la (nythän tämä on lail­la estetty)

  Maakun­nis­sa ongel­mat ovat toisen­tyyp­pisiä. Tei­den ylläpi­to tai joukkoli­iken­teen jär­jestämi­nen ei esimerkik­si ole taloudel­lis­es­ti perustel­tua, jos käyt­täjiä ei ole riit­tävästi, mut­ta kuitenkin liikku­mis­mah­dol­lisu­udet tulee taa­ta kaikille.

  “Siel­lä pääkaupunkiseudul­lakin tosin ne ruuhkat katoaisi, jos raken­net­taisi­in riit­tävästi väyliä ja pysäköin­tipaikko­ja, ja työaiko­jakin voisi porrastaa.”

  Eivät pois­tu­isi. Kaupun­gin koon kas­vaes­sa ruuhkaon­gelmia ei voi­da pois­taa autoilun toim­intaedel­ly­tyk­siä paran­ta­mal­la, vaan ain­oa keino on rajoit­taa autoilua ja lisätä joukkoli­iken­teen ja kevyen liiken­teen käyt­töä. Tämä johtuu yksinker­tais­es­ti tilan lop­pumis­es­ta. Vas­taavaa ongel­maa ei tietenkään esi­in­ny harvem­min asu­tu­il­la alueilla.

  Mut­ta minä en näe asi­aa mitenkään ongel­mana. Pääkaupunkiseudul­la voidaan kehit­tää joukkoli­iken­net­tä, rajoit­taa autoilua ja paran­taa kevyen liiken­teen ase­maa. Harvem­min asu­tu­il­la alueil­la tehdään sit­ten joitain mui­ta toimen­piteitä. Ei tässä nähdäk­seni ole mitään peri­aat­teel­lista ristiriitaa.

  Kari

 44. [OT]Elina uno­htaa alko­holin, joka on suomes­sa suurin työikäis­ten tap­pa­ja. Liikenne ongel­mana on huo­mat­tavasti alko­ho­lia pienempi.[/OT]

 45. Life­form:

  “Melkein kaik­ki suo­ma­laisautoil­i­jat aja­vat joskus ylinopeutta.”

  Sinivihreä

  Olisi muuten oikeasti sykähdyt­tävää tava­ta henkilö, joka autoilee, mut­ta ei ole koskaan ajanut/aja ylinopeut­ta. Luulisin, että täl­laisen toden­näköisyys on samaa luokkaa kuin neit­seestä syn­tymisen. Linkin takaa kuitenkin löy­tyi tieto, että tutkimuk­sen mukaan näitä ihmeitä liikkuu teil­lämme kym­menin tuhansin (4% vastanneista)

 46. Min­un käsit­tääk­seni liiken­neval­ot pan­naan usein suju­voit­ta­maan liikennettä.

  Ja usein han­kaloit­ta­maan eli kan­nuste­taan val­it­se­maan toinen reitti.

  Muuten ja nyt kun asi­aa tarkem­min ajat­te­len, “joukko­jen viisaus” ‑kir­ja ei väitä autoil­i­joiden ole­van mas­sana vii­sai­ta vaan pikem­min tyh­miä. Mut­ta johtuuko se sam­makkop­er­spek­ti­ivistä vai siitä, että autoil­i­joiden tiedol­la ei ole keinoa organ­isoitua ja vaikut­taa? Veikkaan enem­pi jälkimmäistä. 

  Tästä pääsen luon­tev­asti oikeis­ton ja vasem­mis­ton maail­maku­van välisi­in eroi­hin … tai antaa olla. Mut­ta hiukan ihmette­len, minkälainen on lib­er­aali, joka uskoo mielu­um­min ylhäältä tietämiseen kuin itseo­h­jau­tu­miseen. Ehkä sel­l­ainen, jota todel­lisu­us on koulinut?

 47. “Min­un käsit­tääk­seni liiken­neval­ot pan­naan usein suju­voit­ta­maan liiken­net­tä. Jalankulk­i­jalle­han taval­laan palaa suo­jatiel­lä aina vihreä valo, jos val­o­ja ei ole. Itse pyrin jalankulk­i­jana suosi­maan reit­te­jä, jois­sa val­o­ja ei ole, jot­ta pääsen kadun yli jou­tu­mat­ta odottamaan.”

  No, onhan se jalankulkuli­iken­nekin liikennettä 🙂

  Mut­ta toki toisi­naan tilanne on se, että yksi tavoite on autoli­iken­teen sujuvoittaminen/mahdollistaminen. Eri­tyis­es­ti tietysti alueil­la, joil­la jalankulk­i­joi­ta liikkuu tien yli paljon.

  Mut­ta vaik­ka laki määrääkin autoil­i­jat päästämään jalankulk­i­jat tien yli, vaikut­taa siltä, että sään­töä nou­date­taan varsin huonos­ti. Mielestäni “ikuinen vihreä” ei käytän­nössä toteudu kovinkaan hyvin Helsingis­sä. Kapeam­mil­la kaduil­la, joil­la ajonopeudet ovat alhaisia tilanne on vielä kohtu­ulisen hyvä, mut­ta lev­eäm­mil­lä kaduil­la, jois­sa ajonopeudet ovat suurem­pia tilanne on jo paljon heikompi.

  Kari

 48. “Melkein kaik­ki suo­ma­laisautoil­i­jat aja­vat joskus ylinopeutta.”

  Samas­sa tutkimuk­ses­sa tosin san­ot­ti­in, että enem­mistöl­l­lä autoil­i­joista ylinopeus on taha­ton­ta. Se jäisi pois, jos autolssa olisi vakionepeu­den säädin, joka aset­taisi mak­siminopeudek­si val­lit­se­van nopeusrajoituksen.

 49. Minä olen kyl­lä ottanut tavak­seni jalankulk­i­jana nou­dat­taa lain­säädän­töä eli menen suo­jatielle jäämät­tä odot­ta­maan. Aina on autoista jar­ru löy­tynyt. Tietysti vähän pitää järkeä käyt­tää, ettei suo­raan auton alle hyppää.

 50. ..mut­ta kyse­hän on lop­ul­ta siitä, että vihreä aal­to on vaikeaa saa­da toim­i­maan muuten kuin yhteen suun­taan kerrallaan 

  En nyt viit­si sen enem­pää paneu­tua siiten tutkimuk­seen kos­ka ei se mitään muu­ta, mut­ta näis­sä mei­dän 30 — 100 tuhan­nen asukkaan kaupungeisa on hyvin tyyp­il­lis­es­ti yksi tai muu­ta­ma väylä jot­ka joh­dat­ta­vat ihmisiä jon­nekin ruuh­ka-aikoi­hin pain­ottuen. Min­ulle tulee mieleen Lahti ain­oana kaupunk­i­na jos­sa vihreä aal­to todel­lakin toimii. Ei yhden väylän ajas­tamises­sa ole mitään vaikeut­ta meni ne ruuhkat sit­ten miten tahansa, vasem­malle kään­tyville vain punaista jos vas­taan­tulevil­la on vihreä. 

  Muual­la etelä Suomen kaupungeis­sa tämä ei sam­makkop­er­spek­ti­ivin havain­to­jeni mukaan toi­mi. Hauskana esimerkin­nä liiken­neval­oista voisi toimia vaikka­pa Forssa; siel­lähän ‘kaupun­gin’ liiken­neval­ot on sijoitet­tu muu­tamien kilo­me­trien päästä kaupungista sijait­se­valle maantielle ihmisiä häir­it­semään.. Eikä todel­lakaan toi­mi vihreä aalto.. 😀 

  Tästäkin ratkais­us­ta tulee ensik­si mieleen se että kuin­ka paljon sian­pierua kepu­laisen päät­täjän pitää hen­git­tää jot­ta ratkaisu tun­tuu hyvältä.. mut­ta eiköhän kyseessä ole kuitenkin maail­man vähiten kor­rup­toituneen maan kansal­lisia erikoisu­uuk­sia, ihan niistä helevetin suurista ben­sa-asemista ja monista autoli­ikkeistä päätellen.. Muis­taak­seni yksi forssalainen on pon­nistanut jopa hal­li­tuk­seen saak­ka, joten ilmeis­es­ti ainakin rahoi­tus oli ihan kun­nos­sa. Näin jot­ta lämpimät ajatuk­seni hänellekin sit­ten kun taas sei­son niis­sä forssan ohikulkuvaloissa..

  Sanomat­takin selvää että täl­laises­sa tapauk­ses­sa kaikkien suo­ranainen velvol­lisu­us on käy­dä ko. ben­sa-asemil­la pa***lla, tark­ista­mas­sa ren­ga­s­paineet ja pesemässä tuulilasi. lähtiessä voi ottaa vielä pape­ria telineestä tule­via tarpei­ta varten! Eipähän tämä sikalan emän­tä ainakaan mun rahoil­la tule valituksi!

  Eli­na uno­htaa alko­holin, joka on suomes­sa suurin työikäis­ten tap­pa­ja. Liikenne ongel­mana on huo­mat­tavasti alko­ho­lia pienempi. 

  Mutku viinan ja muiden päi­htei­den vas­tus­t­a­mi­nen ei olekaan kovin vihreää.. Parem­pi vaan kitistä kun lapset voivat moot­tori­tiel­lä leikkiessään jäädä auton alle.

 51. Minä olen kyl­lä ottanut tavak­seni jalankulk­i­jana nou­dat­taa lain­säädän­töä eli menen suo­jatielle jäämät­tä odottamaan.

  Erikoinen näke­mys vihreältä poli­itikol­ta. Eikö kan­nat­taisi tarkastel­la asi­aa myös liiken­teen suju­vu­u­den kanal­ta, siis pyrk­iä vähen­tämään “nykivää” ajoa? “Odotan­pa viisi sekun­tia, että ei tarvitse tuon auton takiani tuh­la­ta polt­toainet­ta.” Vai onko ajatuk­se­na, että ihmisen kiihdyt­tämi­nen käve­ly­vauhti­in on yhtä lail­la ekol­o­gis­es­ti väärin.

  Viihtyvyyt­tä vapaa hor­toilu kieltämät­tä lisää, mut­ta onko “jalankulk­i­jakunkkukult­tuu­rit” tur­val­lisem­pia? Käsit­tääk­seni eivät.

  Itse ajat­telin ratkaista ongel­man lähtemäl­lä nyt met­sän kaut­ta ran­nalle naut­ti­maan harv­inais­es­ta hellepäivästä.

 52. “Mut­ta johtuuko se sam­makkop­er­spek­ti­ivistä vai siitä, että autoil­i­joiden tiedol­la ei ole keinoa organ­isoitua ja vaikut­taa? Veikkaan enem­pi jälkimmäistä.”

  Veikkaat väärin. Ihmiset pyrkivät läh­es poikkeuk­set­ta opti­moimaan omaa henkilöko­htaista etu­aan (eli autoilus­ta puhut­taes­sa esimerkik­si min­i­moimaan mat­ka-aikansa). Voidaan osoit­taa, että tämä ei joh­da sys­teemiop­ti­mi­in, eli kokon­ais­mat­ka-ajan minimointiin.

  Ote­taan esimerk­ki. Autoil­i­jal­la on valit­ta­vanaan kak­si reit­tiä A ja B. Reitin A mat­ka-aika on 18 min­u­ut­tia ja sitä käyt­tää 1000 autoil­i­jaa. Toisen reitin mat­ka-aika on 20 min­u­ut­tia ja sitä käyt­tää 100 autoil­i­jaa (pienem­pi tie). On tietenkin selvää, että autoil­i­ja val­it­see reitin A, kos­ka sil­loin säästää 2 min­uu­tia (eli 120 sekuntia).

  Olete­taan, että ylimääräi­nen autoil­i­ja aiheut­taa sekunin viiveen kaikille muille autoille val­i­t­ul­la reit­il­lä. Täl­löin reitin A val­in­ta aiheut­taa 1000 * 1 s = 1000 s viivy­tyk­sen muille autoil­i­joille. Vas­taavasti reitin B val­in­ta aiheut­taa 100 * 1 s = 100 s aikamene­tyk­set kanssa-autoil­i­joille. A:n val­it­sem­i­nen on kokon­aisu­u­den kannal­ta 880 sekun­tia huonom­pi vai­h­toe­hto kuin B:n val­in­ta. Kuitenkin val­i­taan A, kos­ka se on yksit­täisen autoil­i­jamme kannal­ta edullisempaa.

  Esimerk­ki on yksinker­tais­tet­tu, mut­ta peri­aate toimii liikku­jan reit­in­valin­nois­sa, ajanko­h­tien valin­nois­sa ja kulku­ta­van­valin­nois­sa. Jot­ta päästäisi­in sys­teemiop­ti­mi­in (tai edes lähem­mäs sitä), tulee liikku­jien val­in­to­ja ohja­ta ulkoapäin. Val­in­toi­hin on mah­dol­lista vaikut­taa liiken­teeno­h­jauk­sen ja esimerkik­si hin­noit­telun avulla.

  Teo­ri­as­sa olisi mah­dol­lista saavut­taa sys­teemiop­ti­mi ilman ulkoista ohjaus­ta, mikäli autoil­i­jamme voisi­vat käy­dä kaup­paa keskenään. Täl­löin uusi autoil­i­jamme val­it­sisi reitin B ja mak­saisi tap­pios­ta saman reitin aja­jille (ja/tai saisi mah­dol­lis­es­ti komben­saa­tio­ta reitin A kulk­i­joil­ta). Mut­ta taita­vat moi­sen kau­pankäyn­nin jär­jestämis- ja transak­tioku­lut olla sitä luokkaa, ettei hom­ma oikein tulisi toimimaan.

  Kari

 53. Juhana Har­ju,

  Oli tipah­tanut tosi­aan ratkai­se­va osu­us pois. Työikäiset 24–44 v. oli tarkoi­tus sanoa. Sori! Täy­tyypä olla huolel­lisem­pi jatkossa. 

  Työikäiset ovat tilas­tois­sa 15–64 ‑vuo­ti­ai­ta, joten tietysti sairaudet kuolin­syynä ovat ikälu­okas­sa 45–64 jo ihan toisel­la tasolla.

 54. Trav­eller luulee: 

  “Eli­na uno­htaa alkoholin […]”

  En suinkaan, nytkin on viini­lasi näp­pik­sen vieressä.…

  En muuten kuu­lu vihreisi­in enkä edes koskaan äänestä heitä. Tule­vis­sa kun­nal­lis­vaaleis­sa saatan kuitenkin tehdä poikkeuksen.

 55. Turun yliopis­to on tehnyt 2000- luvun puo­livälis­sä tutkimuk­sen ajal­la 1992- 2003 tapah­tuneista moot­toripyöräon­net­to­muuk­sista. Yhteen­ve­t­ona tutk­i­jat ovat toden­net, että tutk­i­t­ul­la ajan­jak­sol­la kevyt­moot­toripyöräon­net­to­muudet ovat vähen­tyneet ja yli 500 cm³ pyöräil­i­jöi­den onnet­to­muudet vas­taavasti lisään­tyneet. Tehon vähen­nys­tä on pidet­ty ratkai­se­vana asiana onnet­to­muuk­sien vähenemiseen.

 56. No, oikeesti. En minä uno­h­da mui­ta kuolin­sy­itä tai muutenkaan maail­man pahu­ut­ta ja vaarallisuutta. 

  Mut­ta jos nyt puhutaan ylinopeuk­sista, niin ei tarvitse puhua sotavet­er­aanien tilanteesta, eläin­suo­jelukysymyk­sistä, alko­ho­lion­gel­mas­ta, räjähdys­mäis­es­tä liikali­havu­u­den lisään­tymis­es­tä etc, niin tärkeitä pohdit­tavia kuin ne kaik­ki ovatkin.

 57. “Minä olen kyl­lä ottanut tavak­seni jalankulk­i­jana nou­dat­taa lain­säädän­töä eli menen suo­jatielle jäämät­tä odot­ta­maan.”, Osmo sanoo.

  Osit­taa melkoista jous­ta­mat­to­muut­ta tulki­ta tielei­iken­nelain 32§ tuol­la tavoin. Toiv­ot­tavasti Osmo sen­tään muis­taa häräl­lä ja pimeäl­lä käyt­tä kaupungis­sakin lain vaa­ti­maa heijastinta.

  Ihan rehellis­es­ti, jos asenne jalankulk­i­jana on tuo­ta tasoa, niin mil­laista se on autoilijana.

  Itse kat­son liiken­neti­lan­net­ta ennen suo­jatielle men­e­mistä. Jos näen esim. val­o­jen vai­h­tu­van valo-ohja­tus­sa risteyk­sessä, niin siihen pidem­mälle tulee sopi­va koh­ta ylit­tää katu turvallisesti.

  Toisaal­ta, asun maal­la ja meil­lä menee tuol­ta 20 km päästä ker­ran pari­in tun­ti­in auto Helsinki­in, eli on oppin­ut otta­maan rauhal­lis­es­ti ja hötkyilemättä.

  Ihan ihmette­len Osmon asen­tei­ta liiken­teessä. Ja hän vielä arvioi mikä on turvallista 🙂

 58. Tomi: Jalankulk­i­jat ovat vas­tu­us­sa autoil­i­joiden ben­sankäytöstä? Jos häir­it­see, että ben­saa kuluu, kan­nat­taa jät­tää auto parkki­in jonnekin.

 59. Juhana Har­ju Says: “Työikäi­sis­ten kuole­man­sy­istä vain noin 2 pros­ent­tia johtuu maali­iken­teessä tapah­tuneista onnettomuuksista”

  Huo­m­a­sitko että samas­ta paikas­ta löy­tyy myös uudem­pi tilasto: 

  http://www.stat.fi/til/ksyyt/2006/ksyyt_2006_2007-11–05_tie_001.html

  Ain­oa suuri ero lie­nee että nyt myös naisil­la alko­holi on kohon­nut ykkösek­si, tosin vain yhdel­lä mut­ta ero vuo­teen 2003 on suuri.

  Mitenkähän joku kuole­ma tilas­toidaan alko­holista johtu­vak­si: mak­sakir­roosi, tip­pui tikkail­ta humalas­sa, sai puukos­ta humalas­sa, ajoi ojaan ylinopeut­ta humalas­sa? Lop­putule­ma kuitenkin on, että viimeisen viivan alla lukee “kuollei­ta yht. 100%”; Alan ymmärtää tilas­to­jen viehättävyyttä.

 60. BRG:lle: Aivan, alko­ho­likuolemat ovat todel­lakin yleistyneet. Se on se hin­ta, joka valitet­tavasti mak­se­taan alko­ho­liv­ero­tuk­sen alen­tamis­es­ta (mielestäni sitä ei olisi pitänyt alen­taa). Alko­ho­likuolemik­si tilas­toidaan tietääk­seni vain suo­raan alko­holista aiheutu­vat kuolemat. Tikkail­ta putoami­nen humalas­sa on siis tilas­tois­sa tap­atur­ma, vaik­ka fak­tis­es­ti kyseessä onkin alkoholikuolema.

  Mut­ta jos palataan lähem­mäk­si itse Osmon aihet­ta, niin point­ti­ni tilas­ton esi­inkaivamises­sa oli oikeas­t­aan se, että liiken­nekuolemia ei ole enää help­po vähen­tää kovin tun­tu­vasti. Mui­ta kuolemia sen sijaan voitaisi­in toden­näköis­es­ti vähen­tää paljon kus­tan­nuste­hokkaam­min, jos vain halut­taisi­in. Kan­nat­taisin oikeas­t­aan pain­opis­teen siirtämistä vaikka­pa alko­ho­likuolemien, itse­murhien ja sydänkuolemien vähen­tämiseen. Samal­la paranisi myös suo­ma­lainen elämän­laatu, sil­lä kaikkien näi­den sairauk­sien takana on paljon onneton­ta elämää (mm. syr­jäy­tyneisyyt­tä ja köyhyyttä).

 61. Jos häir­it­see, että ben­saa kuluu, kan­nat­taa jät­tää auto parkki­in jon­nekin.

  Niin juuri ja mik­si äiskä tulee vas­ta viidek­si koti­in (Tomi 10 v.)?

 62. Ongel­ma ei ole se, että kuol­laan vaan se, että mure­hdi­taan kuolemista. Teol­lisu­usspri­itä voisi jakaa isoav­ille ilmaisek­si. Ja vihreille maa­ta ja omaisu­ut­ta, niin sekin ongel­ma poistuisi.

 63. Ah, Kari näyt­tää kom­men­toi­neen väitet­tä siitä, että liikenne voisi organ­isoitua itses­tään. Eli ei. 

  Näin­hän se taitaa olla. Kuten kirjoitin.

  Jäl­jelle jää melkein mie­lenki­in­toinen kysymys siitä, mis­sä määrin ihmis­ten tekemiset ylipään­sä voisi­vat olla itseohjautuvia.

  Kuten taisin kirjoittaa.

 64. Tomi. “Niin juuri ja mik­si äiskä tulee vas­ta viidek­si koti­in (Tomi 10 v.)?”

  Voitaisi­inko tätä (köm­pelähkösti) tun­teisi­in vetoavaa tapaa käyt­tää oikeut­ta­maan muunkin­laista sikailua, lain rikkomista ja kans­saih­mis­ten tur­val­lisu­u­den vaaran­tamista? Itse esimerkik­si tiedän usei­ta van­hempia, jot­ka ovat men­neet val­it­se­maan huonos­ti palkatun ja epä­var­man ammatin, ja joiden Tomi 10 v. juuri täl­lä het­kel­lä kärt­tää jotain kallista viihde-elektroniikkaa…

  Tuskin­pa voi pysyvästi olla niin, että kymme­nen­tuhat­ta asuin­paikkansa ja liikku­mis­muo­ton­sa huonos­ti valin­nut­ta äiskää hidas­taa sadan­tuhan­nen hyvin valin­neen äiskän liikku­mista, ja vaaran­taa siinä ohi­men­nen vielä näi­den jälkikasvun turvallisuuden. 

  Eikä enää pitkään var­masti olekaan. Kult­tuurin muu­tos on tapah­tu­mas­sa, ja öljyn huima kallis­tu­mi­nen anta­nee tähän muka­van vetoavun. Tämän koko keskustelun muis­tut­taa läh­es täy­del­lis­es­ti keskustelua, joka käyti­in taan­noisen rav­in­toloiden tupakoin­tikiel­lon yhtey­dessä. Tulos­sa on yleiseu­roop­palainen, hyvin perustel­tu ja monis­sa mais­sa hyvin toimin­ut muu­tos toim­intat­apoi­hin. Kaa­haamisen kan­nat­ta­jat (tai siis liiken­teen suju­vu­ut­ta edis­tävän suo­jati­eter­ror­is­min kan­nat­ta­jat ja tur­val­lista nopeut­ta aje­tun ylinopeu­den kan­nat­ta­jat) tietävät itsekin, että he ovat häviäväl­lä puolel­la niin kansan­taloudel­lis­es­ti kuin moraalisestikin.

  Itse olen ilol­la ter­ve­htänyt sitä, että ainakin Helsin­gin keskus­tas­sa on jo alka­nut jonkin­lainen “suo­jati­et takaisin”-liikehdintä. Päivit­täin huo­maan työ­matkallani, että mon­et jalankulk­i­jat tekevät suo­ja­tien äärel­lä kuten Soin­in­vaarakin, eli nou­dat­ta­vat tieli­iken­nelakia. Vielä 5–10 vuot­ta sit­ten kukaan ei uskaltanut astua suo­jatielle jos tie ei ollut tyhjä autoista.

  Itsekin osal­lis­tun tähän liike­hd­in­tään, ja olen jopa varus­tanut salkku­ni pie­nil­lä nas­toil­la. Niil­lä saa pelti­in muka­van vau­ri­on, jon­ka kor­jaami­nen mak­saa joitakin sato­ja euro­ja, ja joka näin ollen menee ainakin suurim­mal­ta osin vaku­u­tuk­sen omavas­tu­u­o­su­u­teen. Siinä voidaan sit­ten tarvit­taes­sa jäädä keskustele­maan, kut­su­taanko paikalle poli­isi selvit­tämään liiken­netur­val­lisu­u­den vaaran­tamista / törkeätä liiken­netur­val­lisu­u­den vaaran­tamista, vai nieleekö pyylevä autoil­i­ja parin sadan euron remont­tikus­tan­nuk­set suo­si­ol­la. Tois­taisek­si ei ole esi­in­tynyt juuri halua kut­sua paikalle poliisia.

  Ja lohdu­tuk­sen sanaksi: kukaan ei ole kieltämässä autoilua, kuten ei tupakoin­ti­akaan kiel­letä. Pelisään­nöt vain neu­votel­laan uusik­si vas­taa­maan 2000-luvun tilannetta.

 65. Minä myös lukeudun joukkoon, joka astuu suo­jatielle juuri sil­loin kun on tarve ylit­tää katu, en sekun­ti­akaan myöhem­min. Tuskin edes kat­son autoja. 

  Hengis­sä ollaan!

  Ja sen ver­ran mon­en autoil­i­jan olen pelästyt­tänyt, että uskon pelas­teeni jonkun lapsenkin hen­gen. Kyl­lä psyykkises­ti nor­maali ihmi­nen ajaa ainakin pari päivää varovaisem­min kun havah­tuu siihen, että on ollut vähäl­lä ajaa jonkun ihmisen päälle suojatiellä.

 66. Itse asi­as­sa suo­ras­taan ärsyt­tää pelku­rit, jot­ka vapi­se­vat loskat naa­mal­la tien reunas­sa antaen auto­letkan porskut­taa omia meno­jaan välit­tämät­tä sään­nöistä pätkääkään. 

  Jos jokainen kyn­nelle kykenevä aikuinen vain astu­isi rohkeasti tielle, niin kyl­lä meinin­ki siitä muuttuisi. 

  Ja annan siis itse ilman muu­ta tietä jalankulkijoille.

 67. Eli­na,

  15–24-vuotiaiden yleisin kuolin­syy on itse­murha. Työikäis­ten yleisin kuolin­syy on sepel­val­ti­mo­tau­ti. Kaa­tu­mal­la tai rin­ta­syöpään kuolee enem­män työikäisiä kuin liikenteessä.

  Ris­ki liiken­teessä on siis aika pieni. Mitä se tarkoit­taa? Autol­la voi kulkea keskimäärin 150 000 000 kilo­metriä ennen kuin kuolee liiken­neon­net­to­muudessa. Ihmiset otta­vat ilomielin use­am­man suu­ru­us­lu­okan suurem­pia riskejä.

  Mitä pieni ris­ki tarkoit­taa sam­makkop­er­spek­ti­ivistä? Riskialtis kul­jet­ta­ja ei vält­tämät­tä edes tajua ole­vansa riskialtis. Jos keskimäärin kus­ki ajaa 1 000 000 kilo­metriä elämän­sä aikana, niin sitä huo­mat­tavasti toden­näköisem­min kuolee johonkin muuhun, kuten sepel­val­ti­mo­tau­ti­i­in tai rin­ta­syöpään tai tellingeiltä räys­täitä maalates­sa tip­pumiseen vaik­ka onnet­to­muus­ris­ki olisikin satak­er­tainen selvänä ajavaan nor­maa­likul­jet­ta­jaan verrattuna.

 68. Kuntsa,

  Tämä kan­sain­vä­li­nen lähde sanoo kyl­lä toista. Alku­peräisessä postauk­ses­sani oli kyl­lä main­in­ta, ettei kyse ollut vain suomalaisista.

  http://www.skal.fi/index.phtml?697_m=1591&s=86

  Tässä suo­ma­lai­sista

  Itse­murha on neljän­nek­si yleisin työikäis­ten ja toisek­si yleisin 15­-24-vuo­ti­aiden nuorten kuolin­syy. (Tilas­tokeskus 2005–2006.)

  http://www2.lapsiasia.fi/toimintakertomus2006/lasten_hyvinvoinnin/itsemurhat.html

 69. Kuntsalle vielä,

  Itse­murhat ovat jatku­vasti vähen­tyneet, joten tap­atur­maiset kuolemat lohkai­se­vat täl­lä het­kel­lä suh­teessa hie­man isom­mankin osan 15–24 ‑vuo­ti­aiden kuolin­syynä kuin linkit­tämässäni läh­teessä mainitaan. 

  Sanoin, että ter­veessä per­heessämme liikenne on SUURIN yksit­täi­nen riskitek­i­jä, joka saat­taa viedä meiltä hen­gen tai vam­maut­taa. Mitä vas­taan san­omista tähän on? Sehän on aivan tot­ta tilas­to­jen val­os­sa. Liikenne on siitä vielä kauhis­tut­tavin, tuli­paloon tai ter­rori-isku­un ver­rat­ta­va ris­ki, että se voi viedä kaik­ki lapseni ker­ral­la. Tuskin esim. kaik­ki lapseni sairas­tu­vat aivosyöpään samanaikaisesti. 

  Onko ris­ki absolu­u­ut­tis­es­ti suuri vai pieni, on toinen kysymys ja siihen en ottanut kantaa. 

  Itse­murha ei ole maini­tunkaltainen ris­ki. Itse­murha on enem­män tai vähem­män val­in­ta. Toki sekin lähipi­irin voi yllät­tää täysin kuten usein käykin. Se ei kuitenkaan ole ris­ki samas­sa mielessä kuin liikenne.

 70. En tiedä meneekö tämä jut­tuni nyt loogis­es­ti mut­ta kun tämä nyt on melkein “kuol­lut keskusteluhaara” (Osmo aikaansaanut jo 3 uut­ta), niin saa­nen luvan puhua vähän aiheen sivus­takin? Kom­men­toisin Jan­nelle: “(tai siis liiken­teen suju­vu­ut­ta edis­tävän suo­jati­eter­ror­is­min kan­nat­ta­jat ja tur­val­lista nopeut­ta aje­tun ylinopeu­den kan­nat­ta­jat) tietävät itsekin, että he ovat häviäväl­lä puolel­la niin kansan­taloudel­lis­es­ti kuin moraalisestikin.”

  Tämä sama efek­ti näkyy mikro­ta­sol­lakin, tun­nen joitakin per­heitä jos­sa yli­hol­hoa­va van­hempi on ottanut val­lan juuri tuol­la syyl­lä että hän on “moraalis­es­ti oike­as­sa”. Tulok­se­na on että lapset eivät saa kiipeil­lä puis­sa, juos­ta, leikkiä muiden (flun­ssaa levit­tävien) las­ten kanssa, silit­tää naa­purin koiraa (se voi teo­ri­as­sa purra vaikkei koskaan ole tehnyt niin) jne. Se että halu­am­meko me täl­laisen Vil­i­jonk­ka-maail­man on arvo­val­in­ta. Tot­takai ne van­hem­mat joiden lap­si on juuri pudon­nut puus­ta / jäänyt auton alle, halu­a­vat, niin minäkin reago­isin, mut­ta halu­am­meko me kaik­ki? Omas­ta mielestäni yhteisön ja yksilön välil­lä on täl­lainen sovit­tam­a­ton ris­tiri­ita jon­ka kanssa yritän oppia elämään. Se ei ole aina kivaa, sik­si sitä kut­su­taankin ristiriidaksi.

  Ja siis tot­takai kokoa­jan puhuin liiken­teestä, tuo­han oli vain metaforaa 😉

 71. “Itse asi­as­sa suo­ras­taan ärsyt­tää pelku­rit, jot­ka vapi­se­vat loskat naa­mal­la tien reunas­sa antaen auto­letkan porskut­taa omia meno­jaan välit­tämät­tä sään­nöistä pätkääkään.”

  Itse lukeu­den tähän joukkoon, jalankulk­i­jana ja pyöräil­i­jänä menen sopi­vas­sa välis­sä oli liiken­neval­ot tai ei ja oli val­o­jen väri mikä tahansa. Per­heen­lisäyk­sen myötä yritin n. 3v nou­dat­taa val­o­ja noin “hyvä iskä” esimerkkimielessä, mut­ta kun las­tenis­tu­in pyörän perässä menet etsimään sitä puskaan piilotet­tua nap­pia joka pistää vihreät aina yhden kier­roksen myöhässä, niin luovutin. Päätin että vika ei ole minus­sa ja mikään ei ole niin väärin kuin huono­jen lakien tot­telem­i­nen. Autoille napit myös!

  Tosin sil­lä mainit­se­mal­lasi loskake­lil­lä lukeudun noi­hin autoil­i­joiden inhaan joukkoon, aika skitsoa.

 72. Eli­na says: “Minä myös lukeudun joukkoon, joka astuu suo­jatielle juuri sil­loin kun on tarve ylit­tää katu, en sekun­ti­akaan myöhem­min. Tuskin edes kat­son autoja. ”

  MINÄMINÄMINÄMINÄ!!!! Hienoa, eihän muil­la ole kiire min­nekään, kun­han MINÄ ITSE pääsen tästä JUURI NYT, en minä voi odottaa.

  Usko­mat­toman itsekästä käytöstä (aikuiselta?) ihmiseltä..

  Eli­na says: “Onko ris­ki absolu­u­ut­tis­es­ti suuri vai pieni, on toinen kysymys ja siihen en ottanut kantaa”

  Yhtälail­la lentokone voi rysäyt­tää tei­dän olo­huoneen seinästä sisään, tai koko talo palaa jne jne.. Fak­ta on se, että liikenne ei todel­lakaan ole suurin yksit­täi­nen riskitek­i­jä ihmisen elämässä. Ihan kuten aiem­min todettu.

 73. Eli­na toimii liiken­nesään­tö­jen mukaan ihan samal­la taval­la kun autoil­i­ja, joka tasa-arvoises­sa risteyk­sessä oikeal­ta eikä pysähdy vasem­mal­ta tule­van eduk­si. Minus­ta olisi röyhkeätä, jos vasem­mal­ta tule­va ajaisi isom­man oikeudel­la ensin. Tai jos autoil­i­ja vahvem­man oikeudel­la ei päästä jalankulk­i­jaa ylit­tämään suo­jati­etä, vaik­ka hyvin tietää sil­loin rikko­vansa lakia, joka edel­lyt­tää pysähtymistä jo, kun jalankulk­i­ja on AIKEISSA ylit­tää suo­ja­tien. Mitä röyhkeätä siinä on, jos liiken­teessä liikku­jat nou­dat­ta­vat lainsäädäntöä? 

 74. Eli­na, Jon­sku ja Osmo: Entisenä suo­jati­eter­ror­isti­na totean, että lopetin suo­jetielle vänkäämisen, kun tajusin, että en toimin­nal­lani paran­na liiken­teen sujuvuutta.

  Tot­takai Eli­nal­la on lain tuo­ma oikeus kävel­lä suo­jatielle mil­loin hän­tä lystää, mut­ta hän voi toimil­laan aiheut­taa esim. ylimääräistä polt­toaineenku­lu­tus­ta, kun autot joutu­vat hän­tä varten jar­rut­ta­maan ja kiihdyt­tämään. Sik­si kat­soisin, että hänel­lä voi olla moraa­li­nen velvol­lisu­us luop­ua lain antamista oikeuksistaan.

  Esimerkik­si Mäkelänkadul­la Sturenkadun molem­mil­la puo­lil­la on täl­laisia suo­jateitä, mis­sä jalankulk­i­joi­ta on hyvin har­voin ja autot aja­vat suh­teel­lisen kovaa. Jos pakotan täl­laisen auton pysähtymään autoil­i­joiden koti­mat­ka kestää pidem­pään (liikenne ruuhkau­tuu) ja polt­toainet­ta kuluu. Tietysti toivoisin, että autot tajuaisi­vat jar­rutel­la jo matkan päästä, niin että hei­dän ei tarvit­sisi tehdä äkki­jar­ru­tus­ta, mut­ta niil­lä pelaa mitä jae­taan. Eri­tyis­es­ti ärsyt­tää kun autoil­i­jat kiire­htivät Sturenkadun punaisi­in jonot­ta­maan ja anta­vat min­un seisoa suo­ja­tien laidal­la odot­ta­mas­sa “vuoroani”.

 75. Jon­sku,

  Jaa että yhtä suurel­la toden­näköisyy­del­lä lentokone rysäyt­tää ikku­nas­tamme sisään kuin joudun vakavaan liikenneonnettomuuteen?

  Mitäpä tuo­hon on lisät­tävää? Ihmette­len vain perusk­oulun matem­ati­ikan opetuk­sen tasoa…

  Osmol­la oli oikein hyvä ver­taus, mitä tulee väistämisvelvol­lisu­u­teen. Pysähdytkö sinä, Jon­sku tosi­aan jokaiseen risteyk­seen, jos vasem­mal­ta sat­tuu joku tule­maan samanaikas­es­ti? Jos et, niin olet­pa MINÄMINÄMINÄ-tyyppi. 

  Art­turi on lojaali autoilijoille: 

  “Jos pakotan täl­laisen auton pysähtymään autoil­i­joiden koti­mat­ka kestää pidempään […]”

  No, voi voi! Entäs min­un koti­matkani? Käveli­jäl­läkin saat­taa olla kiire koti­in. Ylläri, pylläri…! 

  Minä olen maail­i­man­pelas­ta­jana pyy­teet­tömästi valin­nut ekol­o­gisen kulku­ta­van eli käve­lyn. Mik­si ihmeessä min­un pitäisi vielä kumar­rel­la ja nöyris­tel­lä tien­poskessa sen takia, että var­masti autoil­i­ja pääsee ajois­sa kotiin. 

  Voi pyhä Sylvi, elämän kevät ja mitä noi­ta sanon­to­ja onkaan.…

 76. Eli­na: Minäkin olen maail­man­pelas­ta­jana valin­nut pyöräi­lyn ja käve­lyn. Silti minus­ta on hyvä, että liikenne on mah­dol­lisim­man suju­vaa, eli että jokainen pääsee nopeasti koti­in. Tämä on vähän sama, kun oven pitämi­nen auki seu­raavalle. Min­ul­la on täysi oikeus antaa oven sulkeu­tua ja olen nopeam­min kotona, jos en jää pitämään sitä auki. Kuitenkin min­un jäl­jessä tule­vaa se hait­taa enem­män kuin min­ua, joten tin­gin yksit­täisessä tilanteessa omas­ta hyv­in­voin­nistani, että kokon­aisuute­na voimme parem­min. Tee toisille niinkuin halu­aisit itselle­si tehtävän, yo know, Jeesuk­sen tyylillä. 😉
  Tuo sin­un (ja Osmon) oikeal­tat­ulemisver­tauk­sesi ei kan­na, kos­ka se suju­voit­taa liiken­net­tä. Et myöskään ottanut kan­taa toim­intasi aiheut­ta­maan ympäristör­a­situk­seen, joka ainakin itsel­lä on ollut merkit­tävä syy mik­si en enää tunge sinne suo­jatielle. Tietysti, jos arvion, että oma kiireeni on niin kova, että se painaa vaakakupis­sa enem­män kuin liiken­teen muiden osa­puolien kiire, liiken­teen suju­mi­nen ja kasvi­huonekaa­supäästöt, niin menen sinne suojatielle.
  Käveletkö Eli­na muuten suo­jatielle myös bussin tai raitio­vau­nun eteen?

 77. Art­turi,

  Autoil­i­ja ja käveli­jä eivät ole liiken­teessä siten tasa-arvoisia, että käveli­jältä tulisi odot­taa tuonkaltaista ajattelumallia.

  Minä ver­taisin suo­jatielle astu­mista ja oven avaamista siten, että minä las­ten­vaunu­jen ja kan­ta­musten kanssa avail­isin kiltisti ovia ihmisille joil­la on käsi­laukku tai puoli kiloa paina­va salkku mukanaan. 

  Autoil­i­ja pääsee joka tapauk­ses­sa nopeam­min koti­in, vaik­ka antaisikin tietä aina jalankulk­i­jalle matkan ollessa vakio. Lisäk­si hänen on huo­mat­tavasti mukavampi istua perseen­läm­mit­ti­men pääl­lä suo­jat­tuna pakkaselta, loskalta, rän­täsateelta ja vih­moval­ta tuulelta. 

  Ette saa nyt min­ua muut­ta­maan toim­intat­apo­jan, jot­ka huom. kuten Osmo korosti ovat lain mukaisia. Sik­si­hän autoil­i­jat eivät tätä yhtä tärkein­tä tieli­iken­nelain kohtaa nou­da­ta, kos­ka jalankulk­i­jat kyyris­televät min­u­ut­ti­tolkul­la rot­vallil­la polkien omia oikeuk­si­aan. Lop­pu­jen lopuk­si autoil­i­jat eivät edes väl­itä, vaik­ka odot­ta­ja olisi lap­si, kun ovat niin tot­tuneet ohit­ta­maan jalankulk­i­joiden oikeudet. 

  Päästöasi­aa pidän mar­gin­aalise­na. Ehkä on niin päin, että mitä takkuil­e­vam­paa autoilus­ta tulee ikävien jalankulk­i­joiden takia, sitä suurem­pi osa ottaakin polkupyörän alleen ja näin maail­ma taas pelastuu.…

  En mene bussin eteen sik­si, että kak­sikaistaisel­la tiel­lä joku super­torvi tulee bussin takaa taku­u­var­masti näkemät­tä min­ua. Eli hengis­sä on tarkoi­tus pysyä vielä muu­tamia vuosia.

 78. Jatkankin vielä:

  Itse asi­as­sa onnet­to­muus­ris­ki kas­vaa täl­lä tyylil­lä, jos­sa jotkut jalankulk­i­jat jäävät type­r­inä seisoskele­maan kadun viereen. Käräjil­lä sit­ten puidaan, onko jalankulk­i­ja syyl­listynyt liiken­netur­val­lisu­u­den vaaran­tamiseen, kun onkin kesken seesteiseltä näyt­tävän oleskelun sijaan astunutkin suojatielle. 

  Asia olisi paljon yksiselit­teisem­pi, jos lakia nou­datet­taisi­in aina ja ehdoit­ta, kuten on risteysten väistämisvelvol­lisu­u­den kanssa. (Vieläkin kehun Osmon esimerkkiä, en olisi noin hyvää itse keksinytkään.) 

  Nythän jotkut ihmiset ovat niin arko­ja, etteivät uskalla astua auton eteen vaik­ka auto pysähty­isi ja kuin­ka yrit­täisi sieltä viit­telöidä ylit­tämään katu. Nyt käytän­tö on epä­selvä ja näin ollen lisää riskiä suojateillä.

 79. Jumi­tan nyt tässä aiheessa, sori jos ärsyttää. 

  Mut­ta miten väistämisvelvol­lisu­us risteyk­sessä suju­voit­taa, mut­ta suo­jatiel­lä ei?

  Toinen tulee vasem­mal­ta, toinen oikeal­ta, toinen pysähtyy, toinen ei… Toinen tulee autoti­etä, toinen astuu suo­jatielle, toinen pysähtyy, toinen ei.. 

  Mikä ero? Mikä ele­ment­ti ensim­mäisessä tapauk­ses­sa suju­voit­taa ja toises­sa ei? Mik­sei tasa-arvoises­sa risteyk­sessä kaikkein suju­vin vai­h­toe­hto olisi sit­ten, että siihen men­nään vähän tilanteen mukaan, kuka nyt sat­tuu ole­maan kohteilaal­la päällä?

 80. Art­turi peruste­likin asian tuos­sa ylem­pänä hyvin.

  Eli­na says: “Jaa että yhtä suurel­la toden­näköisyy­del­lä lentokone rysäyt­tää ikku­nas­tamme sisään kuin joudun vakavaan liikenneonnettomuuteen?

  Mitäpä tuo­hon on lisät­tävää? Ihmette­len vain perusk­oulun matem­ati­ikan opetuk­sen tasoa…”

  Ehei, Eli­na hyvä, enhän minä niin väit­tänyt. Kyse oli “absolu­ut­tis­es­ta riskistä”. Ihan yhtälail­la gril­liruoas­ta saata­vat karsino­geen­it kas­vat­ta­vat syöpäriskiä vaikka­pa 60%, mut­ta silti itse ris­ki on häviävän pieni. Kyse on mit­ta­suhteista, ymmär­räthän sinä sen? 

  Edelleen, liikenne EI OLE toden­näköisin kuolin­syy 0–50v ihmisellä.

  Ja perusk­oulun matem­ati­ikalla ei ole tämän kanssa mitään tekemistä, vaikkakin perusk­oulus­sa olisi mon­ta paran­net­tavaa asi­aa siinäkin.

 81. Osmo says: “Eli­na toimii liiken­nesään­tö­jen mukaan ihan samal­la taval­la kun autoil­i­ja, joka tasa-arvoises­sa risteyk­sessä oikeal­ta eikä pysähdy vasem­mal­ta tule­van eduk­si. .…. Mitä röyhkeätä siinä on, jos liiken­teessä liikku­jat nou­dat­ta­vat lainsäädäntöä?”

  Eli­na says: “Osmol­la oli oikein hyvä ver­taus, mitä tulee väistämisvelvol­lisu­u­teen. Pysähdytkö sinä, Jon­sku tosi­aan jokaiseen risteyk­seen, jos vasem­mal­ta sat­tuu joku tule­maan samanaikas­es­ti? Jos et, niin olet­pa MINÄMINÄMINÄ-tyyppi. ”

  Osmo ja Eli­na, liiken­teessä on hyvin tärkeää ottaa muut tiel­läli­ikku­jat huomioon. Mis­sään nimessä ei voi, eikä saa, ajatel­la “min­ul­la on OIKEUS tähän joten MINÄ MENEN NYT”, vaan pitää aina tarkastel­la kokon­ais­ti­lan­net­ta. Joskus on fik­sumpaa antaa toiselle tietä, odot­taa itse 3s että muut pää­sevät suju­vasti risteyk­ses­tä läpi jol­loin kaikille jää parem­pi mieli ja hom­ma sujuu mallikkaasti ja ennenkaikkea suju­vasti. Ja tämä kos­kee kaikkia — liikenne on yhteispeliä.

  Eli­nan aiem­mas­ta kom­men­tista “Tuskin edes kat­son auto­ja” saa käsi­tyk­sen että hän hyp­pii suo­raan auto­jen alle juuri sil­loin kun kat­soo sopi­vak­si, eikä osaa sopeut­taa omaa toim­intaansa muiden toim­intaan. Se, jos mikä, on itsekästä ja mielestäni osoit­taa hyvin kuin­ka muista piit­taam­a­ton tiel­läli­ikku­ja Eli­na on.

 82. Eli­na says: “Jumi­tan nyt tässä aiheessa, sori jos ärsyttää. 

  Mut­ta miten väistämisvelvol­lisu­us risteyk­sessä suju­voit­taa, mut­ta suo­jatiel­lä ei?

  Toinen tulee vasem­mal­ta, toinen oikeal­ta, toinen pysähtyy, toinen ei… Toinen tulee autoti­etä, toinen astuu suo­jatielle, toinen pysähtyy, toinen ei.. 

  Mikä ero? Mikä ele­ment­ti ensim­mäisessä tapauk­ses­sa suju­voit­taa ja toises­sa ei? Mik­sei tasa-arvoises­sa risteyk­sessä kaikkein suju­vin vai­h­toe­hto olisi sit­ten, että siihen men­nään vähän tilanteen mukaan, kuka nyt sat­tuu ole­maan kohteilaal­la päällä?”

  Jumite­taan vielä vähän lisää.

  Pääasial­lise­na ongel­mana tuos­sa käveli­jä-autoil­i­ja kak­sikos­sa on osa­puolien suuri koko- ja nopeusero.
  Eli­na ja Osmo kun kovasti tykkä­sivät liike-ener­gias­ta aiem­mis­sa postauk­sis­sa, niin tiedätte var­maankin miten 2000kg paket­ti­au­to 50km/h nopeudessa suh­teu­tuu 60 kilo­iseen 3km/h liikku­vaan käveli­jään. Toinen on todel­la köm­pelö liikku­maan ja hidas pysähtymään, toinen taas ket­terä ja nopealiikkeinen..

  Tästä pääsemme siihen, että jos käveli­jä oikeuk­sis­taan kynsin-ham­pain kiin­ni pitäen yhtäkkiä pomp­paa suo­jatielle, muu­ta liiken­net­tä kat­so­mat­ta ajatuk­sel­la “kyl­lä tuo autoil­i­ja ihan var­masti pysähtyy, onhan hänel­lä 20m matkaa tähän käve­lytielle” — on lop­putu­los aikamoista jauhe­li­haa. Tuonkaltainen, suo­raansa­noen vit­tumainen, itsekeskeinen ajat­te­lu­ta­pa tympii min­ua suunnattomasti.

  Nyt en mis­sään nimessä tarkoi­ta sitä, että käveli­jät eivät saisi teitä ylit­tää, vaan ajan takaa sitä että JOUSTAVUUTTA tarvi­taan puolin jos toisinkin. Kum­mankaan osa­puolen ei pitäisi olla liik­keel­lä “minäminä” — asenteella..

  Itse olen ajanut niin USA:ssa, kes­ki- että itä-euroopas­sa sekä skan­di­navi­as­sa ja huo­man­nut kuin­ka huonol­la tolal­la suomen liiken­nekult­tuuri on. Aivan liikaa tui­jote­taan omaa napaa eikä osa­ta ennakoi­da yhtään, eikä minkään­moista “kohteliaisu­ut­ta” ole juurikaan liiken­teessä havait­tavis­sa. Näis­sä muis­sa mais­sa, jois­sa rajoituk­set ja kiel­lot ovat paljon lievem­piä kuin tääl­lä Suomes­sa, hom­ma toimii siis paljon parem­min. Eli olisiko­han kuitenkin kyse niistä paljon puhu­tu­ista asen­teista, eikä kiel­let­ty­jen asioiden määrästä?

 83. Jon­sku,

  Jos ei koskaan ajat­tele liiken­teessä, että min­ul­la on nyt oikeus men­nä ja nyt minä menen, niin sehän nyt vas­ta kaaok­seen johtaisi. Ajatel­laan edelleen sitä tasa-arvoista risteystä.. 

  Autossa istu­va on niin yliv­er­tainen ja vahvem­man ase­mas­sa jalankulk­i­jaan näh­den, että ilman tuo­ta lakipykälääkin olisi minus­ta itses­tään­selvää, että auto väistää jalankulk­i­jaa ja etenkin aina van­hus­ta, las­ta tai muuten vähem­min kyvyin ja ais­tein liiken­teessä toim­i­jaa. Autoil­i­ja voi tap­paa jalankulk­i­jan saa­mat­ta klom­moakaan Nis­sani­in­sa. Eli pitää muis­taa mitä tässä nyt on pelis­sä, jos jalankulk­i­joil­ta vaa­di­taan “kohteliaisu­ut­ta” autoil­i­joi­ta kohtaan. 

  Äläkä sinä päätä mil­loin min­ulle jää parem­pi mieli. Ei min­ulle jää mitenkään parem­pi mieli, jos päästän auto­letkan edeltäni, ei yhtään. Min­ulle tulee parem­pi mieli siitä, että jälleen ker­ran muis­tutin liiken­nelaista ja näin ehkä paran­nan jalankulk­i­joiden ja esim. pikkuk­oul­u­lais­ten ase­maa liikenteessä. 

  Piit­ta­mat­to­muus liiken­teessä ei kuvaa min­ua lainkaan. Väärin meni!

 84. Minä en kyl­lä ymmär­rä, miten suju­vu­u­teen vaikut­taa se, että puikah­dan val­ot­tomas­ta suo­jati­estä yli siten, ettäläh­estyvä auto joutuu vähän nos­ta­maan jalkaa kaa­sul­ta sen sijaan, että kävelisin seu­raavaan valo-ohjat­tuun, painaisin nap­pia ja pysäyt­täisin kaiken liiken­teen 15 sekunniksi. 

  Kaikkial­la siel­lä, mis­sä suo­jatiesään­nöl­lä on jotain tekemistä suju­vu­u­den kanssa, jalankulk­i­joiden etuoikeus on pois­tet­tu val­o­jen avulla.

  Joskun ajatuk­seen, että väistövelvol­lisu­us suo­jateil­lä pitäisi kään­tää päin­vas­taisek­si, voidaan vas­ta­ta empiri­al­la. Muual­la Euroopas­sa suo­jatiesään­tö toimii. Joskun käsi­tyk­sen mukaan tämä johtaisi katas­trofi­in. Onko se johtanut?

  Mitä tas­a­puolisu­ut­ta ja jous­tavu­ut­ta se on, että arka mum­mo joutuu odot­tele­maan kymme­nenkin min­u­ut­tia, kun autoil­i­jat lakia rikkoen eivät päästä hän­tä menemään.

 85. Eli­na: Liiken­teen tavoite ei ole oikeuk­sista kiin­ni pitämi­nen vaan ihmis­ten liikku­mi­nen. Joskus suo­ja­tien reunas­sa sei­somi­nen suju­voit­taa liiken­net­tä, kos­ka se säästää autoil­i­jal­ta enem­män aikaa kuin käveli­jältä. Kyse on tietysti aina arvios­ta En minäkään jää odot­ta­maan, että joku kaukaisu­ud­es­ta lähenevä auto pääsee aja­maan esteet­tä. Jos autoil­i­jalle jää riit­tävästi aikaa reagoin­ti­in ja hän saa hidastet­tua suju­vasti, niin tot­takai menen suojatielle.

  Minä pyöräilen usein vas­toin liiken­nesään­töjä, esim. Hämeen­tiel­lä jalka­käytäväl­lä. Vaik­ka jalankulk­i­joil­la onkin oikeus tukkia min­ul­ta tie jalka­käytäväl­lä arvostan silti jalankulk­i­jaa, joka huomio myös min­ut. Käyt­täy­dyn itse samal­la taval­la, kun olen itse jalan ja näen pyöräil­i­jän tarvit­se­van tilaa. Näin liikenne sujuu parem­min, vaik­ka siihen osal­lis­tu­jat eivät nou­datakaan lakia vaan enem­män omaa harkintaansa.

  Korostan, että sin­ul­la on lain suo­ma oikeus men­nä sinne suo­jatielle. Korostan kuitenkin, että JOS sin­ul­la on muitakin tavoit­tei­ta kuin se, että pidät kiin­ni oikeuk­sis­tasi, niin sin­ul­la on usein moraa­li­nen velvol­lisu­us olla men­emät­tä sinne.

 86. Jon­skulle, (eipä tääl­lä mui­ta tai­da ollakaan)

  En yhtään ihmettele, että pidät USA:n ja muun Euroopan liiken­net­tä suju­vam­pana tuulilasin takaa kat­sot­tuna. Jalankulk­i­joil­la­han siel­lä ei ole mitään sijaa. Jalka­udu seu­raaval­la reis­sul­lasi ja mieti uud­estaan. Itä-Euroopas­sa saa olla iloinen, jos hengis­sä selviää edes siinä kadun reunas­sa odotellessa. 

  Isäni oli tässä hil­jat­tain Yhdys­val­lois­sa ja jät­ti esikaupunkialueel­la vuokra-auton pihaan, kos­ka matkaa määrän­päähän oli vajaat kak­si kilometriä. 

  Mitään kevyen liiken­teen väyliähän ei siel­lä ole, joten auto­tien laitaa kul­ki miehen tie. Viitisen autoa pysähtyi matkan var­rel­la ja kus­ki kysyi, mikä on miekkosel­la hätänä. Niin erikoista on tämä ihmiskun­nan van­hin kulku­muo­to ihanuuk­sien ihmemaas­sa. Jos jalka­isin on liik­keel­lä, niin jotain pitää olla pielessä ja pahasti..

  Noh, posi­ti­ivise­na isäni koki kyl­lä ihmis­ten ystäväl­lisyy­den ja aut­tamishalun, mut­ta autoilun dom­i­nanssi kauhistutti.

 87. Osmo: Oon kaikesta samaa mieltä mitä kir­joitit tuos­sa viimeisessä kom­men­tis­sasi, pait­si siitä, että tuol­laisia risteyk­siä ei olisi. Niitä on min­un mielestä ainakin Mäkelänkadul­la Sturenkadun ja kurvin välissä.
  Tuol­lainen puikah­t­a­mi­nen suju­voit­taa liiken­net­tä, eli vaikut­taa siihen positiivisesti.

 88. Osmo hyvä, luepa aiem­min kir­joit­ta­mani lause “JOUSTAVUUTTA tarvi­taan puolin jos toisinkin. Kum­mankaan osa­puolen ei pitäisi olla liik­keel­lä “minäminä” — asen­teel­la..” muu­ta­maan kertaan. 

  Tarkoit­taako tuo mielestäsi sitä, että autoil­i­jan ei pidä antaa käveli­jälle tietä? Tai sitä, että käveli­jä on aina ja iankaikkises­ti oikeutet­tu men­emään käve­lytielle, oli se läh­estyvä kuor­ma-auto kuin­ka lähel­lä tahansa?

  Olen täysin samaa mieltä siitä, että autoil­i­joiden tulisi huomioi­da kevyt liikenne parem­min. Esimerkik­si ruot­sis­sa ja sak­sas­sa autoil­i­jat anta­vat tilaa näin suo­ma­laisen näkökul­mas­ta hyvinkin herkästi. Juurikin mainit­se­masi “autoil­in­ja nos­taa jalkaa kaa­sul­ta ajois­sa jol­loin käveli­jä pääsee hyvin tien yli” — käytös tun­tuu täältä suomes­ta ole­van usein kateis­sa, valitettavasti.

  Itse olen pyöräil­lyt läh­es joka päivä koulu-ural­lani koulu­un (4km / suun­ta) suh­teel­lisen sekaises­sa liiken­neym­päristössä, joten väitän tietäväni mis­tä puhun kun puhun liiken­netur­val­lisu­ud­es­ta myös näin kevyen liiken­teen näkökul­mas­ta. Yhtäkään kolar­ia / onnet­to­muut­ta ei ole itsel­leni sattunut..

 89. Eli­na ei näköjään ole käynyt ulko­mail­la. Yhdys­val­loista en tiedä, mut­ta suo­ma­lainen joutuu Etelä-Euroopas­sa häm­men­nyk­sen val­taan, kun pysähtyy kadunkul­maan kat­so­maan kart­taa. Koko liikenne pysähtyy, kos­ka jalankulk­i­ja seisoo suo­ja­tien edessä. Kun nämä liiken­nesään­tö­jen nou­dat­tamiseen tot­tuneet tule­vat tur­is­teina Suomeen, heil­lä on suuri onnet­to­muus­ris­ki. Talvel­la­han joku ajoi Kansal­lis­museon paikkeil­la kat­ua ylit­täneeseen nor­jalais­ryh­mään, joka oli ere­htynyt luule­maan, että suo­jatiel­lä tarkoite­taan Suomes­sakin suojatietä.

 90. No, ehkä ne pysähtyy töl­lis­telemään sua.… 🙂

  Kyl­lä Espan­jas­sa on paljon enem­män jalankulkuon­net­to­muuk­sia suh­teessa kuin Suomes­sa. Eikö se tilas­toti­eteil­i­jälle mitään ker­ro maan tavoista?

  Oon ker­ran käyny Ruottissa…

 91. Jos ker­ran Espan­jan liikenne on yhtä onnen auvoa jalankulk­i­jan osalta, niin mik­si ihmeessä tämä ulkoasian­in­is­ter­iön matkailu­tiedote (ote) 24.6.2008:

  “Espan­jan liikenne on vaar­alli­nen. Jalankulk­i­joiden tulee nou­dat­taa eri­ty­istä varovaisu­ut­ta teitä ylit­täessä, jopa suo­jateil­lä vihreän val­on palaessa.”

  Taitaa nyt olla se Osmon usko­ma­ton, karis­maat­ti­nen säteily, joka pysäyt­tää jopa liiken­teen siihen paikkaan.… Ja minähän saan autot seisah­tu­maan säären heilau­tuk­sel­la, mut­ta entä ne muut?

 92. Tässä edelleen ulkoasi­ain­min­is­ter­iön sivuil­ta muual­ta Euroopas­ta, eli Bulgaria: 

  “Ajokult­tuuri poikkeaa oleel­lis­es­ti suo­ma­lais­es­ta näyt­täy­tyen agres­si­ivise­na ja kaoot­tise­na. Yhteenot­to­ja kalli­ita auto­jaan nopeasti ja vaar­al­lis­es­ti ajavien kul­jet­ta­jien kanssa on syytä vält­tää, eikä vira­nomais­ten apu­un aina ole luottamista. 

  Jalankulk­i­jan kannal­ta Sofi­an yhdis­telmä agres­si­ivista ajo­ta­paa, puut­teel­lisia jalka­käytäviä ja suo­jateitä sekä sinne tänne pysäköidyt autot edel­lyt­tävät eri­ty­istä varovaisuutta.”

  Mut­ta kai näitä laa­ti­vat sit­ten sel­l­aiset, jot­ka eivät mis­tään mitään tiedä ja Osmo maail­man­matkaa­jana tietää parem­min, että muual­la on kaik­ki aina paremmin.… 

  (mie­lenki­in­toista muuten, että viral­lises­sa tiedot­teessa kir­joite­taan agressiivinen?)

 93. Eli­na says: “Autossa istu­va on niin yliv­er­tainen ja vahvem­man ase­mas­sa jalankulk­i­jaan näh­den, että ilman tuo­ta lakipykälääkin olisi minus­ta itses­tään­selvää, että auto väistää jalankulk­i­jaa ja etenkin aina van­hus­ta, las­ta tai muuten vähem­min kyvyin ja ais­tein liiken­teessä toim­i­jaa. Autoil­i­ja voi tap­paa jalankulk­i­jan saa­mat­ta klom­moakaan Nis­sani­in­sa. Eli pitää muis­taa mitä tässä nyt on pelis­sä, jos jalankulk­i­joil­ta vaa­di­taan “kohteliaisu­ut­ta” autoil­i­joi­ta kohtaan. ”
  ——————————

  Kyl­lä, auto on hyvinkin yliv­er­tainen. Sik­si olisikin hyvä pitää kevyt liikenne ja autot eril­lään, mut­ta aina­pa se ei onnis­tu, valitettavasti.
  Olen täysin samaa mieltä siitä, että käveli­jöille / vast. tulee antaa autoil­i­joiden tietä, mut­ta esi­tit asian sen ver­ran kärkkäästi “minäminä-asen­teel­la” että siitä saimme väit­te­lyn aikaiseksi..

  Eli­na says: “Äläkä sinä päätä mil­loin min­ulle jää parem­pi mieli. Ei min­ulle jää mitenkään parem­pi mieli, jos päästän auto­letkan edeltäni, ei yhtään. Min­ulle tulee parem­pi mieli siitä, että jälleen ker­ran muis­tutin liiken­nelaista ja näin ehkä paran­nan jalankulk­i­joiden ja esim. pikkuk­oul­u­lais­ten ase­maa liikenteessä. ”
  ———————————

  Juuri täl­laiset “opet­ta­vat kansalais­poli­isit” ovat pahin­ta mitä liiken­teessä on. “MINÄ tiedän että näin saa tehdä joten MINÄ teen näin ja OPETAN kuin­ka tulee käyt­täy­tyä.” Poli­isin tehtävä on valvoa ja sakot­taa, ei kanssa-autoilijoiden.

  Eli­na says: “En yhtään ihmettele, että pidät USA:n ja muun Euroopan liiken­net­tä suju­vam­pana tuulilasin takaa kat­sot­tuna. Jalankulk­i­joil­la­han siel­lä ei ole mitään sijaa. Jalka­udu seu­raaval­la reis­sul­lasi ja mieti uud­estaan. Itä-Euroopas­sa saa olla iloinen, jos hengis­sä selviää edes siinä kadun reunas­sa odotellessa. ”
  ———————————–

  Puo­la, Liet­tua, Latvia, Viro, Unkari, Male­sia. Mm. näis­sä on tul­lut kävel­tyä ja pyöräiltyä, joten kyl­lä minä tiedän mis­tä puhun.

  Tiesitkö muuten, että myös Ruot­si on osa tätä “muu­ta Euroop­paa”, kuten myös Sak­sa. Niis­sä jalankulk­i­joil­la on todel­la hyvät oltavat.

  Eli­na says: “Noh, posi­ti­ivise­na isäni koki kyl­lä ihmis­ten ystäväl­lisyy­den ja aut­tamishalun, mut­ta autoilun dom­i­nanssi kauhistutti.”
  ———————————-

  USA:ssa toki liikku­miskult­tuuri on aivan eri, mut­ta löy­tyy sieltä niitä kävelykeskustojakin 😉

 94. Osmo Soin­in­vaara kir­joit­ti: Minä olen kyl­lä ottanut tavak­seni jalankulk­i­jana nou­dat­taa lain­säädän­töä eli menen suo­jatielle jäämät­tä odottamaan.

  Eli­na kir­joit­ti: Minä myös lukeudun joukkoon, joka astuu suo­jatielle juuri sil­loin kun on tarve ylit­tää katu, en sekun­ti­akaan myöhem­min. Tuskin edes kat­son autoja.

  Lue­taan­pa lakia:

  TLL 31 § 1 mom: “Ajoneu­von kul­jet­ta­jan on ylit­täessään jalka­käytävää annet­ta­va jalankulk­i­jalle esteetön kulku.”

  TLL 44 § 2 mom: “Suo­jatielle tai muuten ajo­radalle astu­van jalankulk­i­jan on nou­datet­ta­va sitä varovaisu­ut­ta, jota läh­estyvän ajoneu­von etäisyys ja nopeus edel­lyt­tävät. Hänen on ylitet­tävä ajo­ra­ta tarpeet­tomasti viivyttelemättä.”

  Ei tuo minus­ta anna minkään­laista oikeut­ta men­nä suo­jatielle riip­pumat­ta siitä, miten autot käyttäytyvät.

  Itse menen tien yli, jos auto on niin kaukana ja kul­kee sel­l­aisel­la nopeudel­la, että ehdin tien yli ilman, että auto joutuu hidas­ta­maan; jos auto on lähempänä tai kul­kee nopeam­min, odotan kunnes auto antaa selvän sig­naalin siitä, että se aikoo nou­dat­taa tieli­iken­nelain 31 § 1 moment­tia (esimerkik­si hidas­taa selvästi tai viit­tilöi). Olen huo­man­nut, että autot nou­dat­ta­vat lakia varsin hyvin tääl­lä Jyväskylän lähiössä mut­ta huonom­min kaupun­gin pääväylillä.

 95. Osmo says: “Muual­la Euroopas­sa suo­jatiesään­tö toimii”

  Minä myös ihmette­len tätä Osmon koke­mus­ta, tässä yksi oma koke­muk­seni Milanon kehätieltä. Autoil­la punainen valo, jalankulk­i­joil­la vihreä mut­tei ketään tulos­sa suo­jatielle. Kak­si kaistaa, pysäh­dyn kuu­li­ais­es­ti oikean­puoleiselle. Sit­ten vasem­mal­ta puolelta sujah­taa auto ohi päin punaisia, het­ken päästä toinen, sit­ten kol­mas painaen samal­la pil­liä var­maankin meikäläiselle että mitä siinä teet liiken­teen tukkona. Tätäkö Osmo tarkoi­tat suo­jatiesään­tö­jen toimimisella?

 96. Miten olisi seu­raavak­si liiken­netur­val­lisu­uskamp­pan­jak­si sel­l­ainen että Duud­sonit palkataan hyp­pimään suo­jatieltä auto­jen nokkapelleille ja siitä näyt­tävästi tuulilasin ja katon kaut­ta auton ympäri. Hyvä show ja voisi pysäyt­tää muu­ta­man autoil­i­jan ajat­tele­maan. Lisäk­si sakot ja kor­jaus­lasku autoil­i­jalle kun ker­ran rikkoi lakia.

 97. Antti-Juhani,

  Kyl­lähän minä ja ilmeis­es­ti Osmokin (kos­ka lööpeis­sä ei ole muu­ta näkynyt..) olemme nou­dat­ta­neet tuo­ta lain vaa­ti­maa varovaisu­ut­ta kadulle astues­samme. Olemme hengis­sä, ter­veinä ja niin muutkin osapuolet. 

  Tarkoitin nyt alun perin, etten nou­da­ta tätä lap­sille opetet­tua: Pysähdy kadun reunaan, kat­so vasem­malle, sit­ten oikealle ja vielä vasem­malle. Ja sit­ten odota, että autot pysähtyvät.…

  Kat­son syr­jäsilmäl­lä tilanteen, käytän myös kuu­loais­tiani ja en tietenkään astu ajo­radalle, jos sieltä tul­laan keli- ym. olo­suhteisi­in näh­den liial­lisel­la nopeudel­la. En ole aiheut­tanut mitään ongel­maa koskaan, vaik­ka pidän tiukasti kiin­ni siitä, että minä menen ensin. 

  Joku on pelästynyt kyl­lä, mut­ta se on mielestäni vain hyvä. Olen perustel­lut tämän edellä.

 98. Kan­nat­taa tutus­tua Sveit­sis­sä ajet­tavaan auto­jen päästöra­joituk­seen. Käytän­nössä päästöra­ja on vas­taa­va, kun kom­menteis­sani esitet­ty tehon­ra­joi­tus. Sveit­sis­sä asi­aa on pohdit­tu jo sen ver­ran pitkälle, että kansanäänestys asi­as­ta on vireil­lä. Esitet­ty raja on tosin korkea. Van­hem­mille rajat ylit­täville autoille esitetään samal­la määrät­täväk­si kattonopeus.

  Taval­lisi­in autoi­hin esi­tys ei vaiku­ta mitenkään, mut­ta suu­rite­hoiset (l. kalli­it) mallit jou­tu­isi­vat hake­maan lisäte­hon­sa jostain muual­ta, kuin polttomoottoreista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.