Teknisiä ratkaisuja on useita

Kes­kus­te­lus­sa on kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta gps-jär­jes­tel­män epä­luo­tet­ta­vuu­teen esi­mer­kik­si tun­ne­leis­sa. Olen jok­seen­kin var­ma, että tähän löy­tyy rat­kai­su, mut­ta on myös koko­naan toi­nen tek­ni­nen vaih­toeh­to. Lai­te­taan nopeus­ra­joi­tin pyl­väi­siin jokin elekt­ro­ni­nen ilmai­si, joka ker­too rajoit­ti­mel­le nopeus­ra­joi­tuk­sen muut­tu­mi­ses­ta. Lait­tee­seen voi teh­dä myös mah­dol­li­suu­den aset­taa nopeus manu­aa­li­ses­ti, jos tulee pää­tiel­le jos­tain met­sä­au­to­tiel­tä. Aluk­si pitäi­si mer­ka­ta vain pää­tiet, kos­ka vain niil­lä saa ajaa yli 80 km/h. Ole­tuk­se­na oli­si tuo kah­dek­san­kym­pien perus­no­peus. Jos kun­nat halua­vat asi­aa­nin­ves­toi­da, ne voi­vat lait­taa taa­ja­miin­sa mer­kin­an­to­lait­teet alem­mis­ta nopeuksista.

Tämä rat­kai­su oli­si vain koti­mai­nen, joten lai­te on olta­va kyt­ket­tä­vis­sä pois pääl­tä ulkomailla

Nyt tie­tys­ti kaik­ki kysy­vät, että mik­si sitä ei voi kyt­keä pois pääl­tä Suomessakin.Kyllä voi. Sii­tä jää kiin­ni vuo­ren­var­mas­ti ja taas on lii­ken­tees­tä saa­tu pois yksi auton ajoon sopimaton.

44 vastausta artikkeliin “Teknisiä ratkaisuja on useita”

 1. Kyl­lä­hän näis­sä Osmon nopeu­den­ra­joi­tin­ju­tuis­sa on totuu­den sie­men­kin. Jos vaik­ka ajat­te­len, että kar­hut tai sudet tap­pai­si­vat tai edes pelot­tai­si­vat mur­to-osan sii­tä mää­räs­tä ihmi­siä mitä autoi­li­jat nykyi­sin tekee, ryh­dyt­täi­siin mas­sii­vi­siin toi­men­pi­tei­siin kei­nol­la mil­lä hyvänsä!

 2. Mut­ta entä moot­to­ri­pyö­rät? Ja muu­ten­kin nopeat autot? Nii­den myyn­ti­hän romah­tai­si nopeu­den­ra­joit­ti­mien vuok­si. Kan­san­ta­lous kärsisi!
  Oli­si­ko fik­sua ensin vaa­tia huip­pu­no­peu­den rajoit­ta­mis­ta vaik­ka­pa 140 km/h? Ja jos edes­sä on pyö­räi­li­jä, niin sel­lai­nen sys­tee­mi joka pakot­tai­si ohit­ta­maan tur­val­li­sen etäi­syy­den pääs­tä ( Kos­kee vain Suo­ma­lai­sia autoi­li­joi­ta). Sekä toi­voi­sin myös jär­jes­tel­mää, jos­sa autoi­li­ja pako­tet­tai­sin pysäh­ty­mään kär­ki­kol­mion taak­se, vaik­ka väis­tet­tä­vä lii­ken­nöit­si­jä oli­si vain pyö­räi­li­jä ( niil­lä kun ei voi olla kiirekään…)!

 3. Asias­ta kol­man­teen. Suo­mes­sa on toteu­tet­tu vero­va­roin erit­täin tark­ka tie­to­kan­ta teis­tä ja mm. nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta: http://www.digiroad.fi/. Mik­si tämä jul­ki­sin varoin toteu­tet­tu ja jul­kis­ta tie­toa sisäl­tä­vä aineis­to on kui­ten­kin maksullinen?

  Mark­ki­noil­la on myös navi­gaat­to­rei­ta, joi­hin osaa­vat voi­vat itse ohjel­moi­da lisä­omi­nai­suuk­sia. Jos Digi­road oli­si vapaas­ti kan­sa­lais­ten hyö­dyn­net­tä­vis­sä, voi­si har­ras­ta­jil­ta tai alan opis­ke­li­joil­ta syn­tyä äkkiä kai­ken­lai­sia demoja.

  Digi­road-aineis­ton käyt­tö on kui­ten­kin jos­tain ihmeen syys­tä mak­sul­lis­ta, ilmei­ses­ti Suo­mes­sa ei enää kai­va­ta kokeel­li­sia innovaatioita.

 4. Ter­ve Osmo.
  Jat­kat idea­si kehit­te­lyä mikä on ihan hyvä homma.

  Lai­naus: “Sii­tä jää kiin­ni vuo­ren­var­mas­ti ja taas on lii­ken­tees­tä saa­tu pois yksi auton ajoon sopimaton.”

  Mil­lä tapaa sii­tä jaa vuo­ren­var­mas­ti kiin­ni? Lähet­tää­kö lai­te aina sig­naa­lin polii­sil­le että se ei ole pääl­lä? Seu­raa­ko satel­liit­ti auto­ja aina ja jos on lai­te pois pääl­tä niin lähet­tää­kö satel­liit­ti sen mer­kin poliisille?

  Vai tar­koi­tat­ko sitä että polii­si huo­maa hel­pom­min yli­no­peut­ta aja­van kos­ka kaik­ki muut aja­vat ainoas­taan sal­lit­tua nopeutta?

  Jäl­kim­mäi­seen en usko. Ei nii­tä polii­se­ja nyt­ten­kään siel­lä tien pääl­lä näy ja täl­lai­sen jär­jes­tel­män tulon jäl­keen nekin vähät var­maan pois­tet­tai­siin lii­ken­tees­tä kos­ka jär­jes­tel­mä jo hoi­taa muka­mas hei­dän hommiaan.

 5. Ei tie­ten­kään jää kiin­ni, jos ei aja yli­no­peut­ta, mut­ta jos ajaa jää kiin­ni heti. Nyt yli­no­peu­des­ta jää kiin­ni vain jos ajaa tut­kaan, tämän jäl­keen polii­sin sil­mä­mää­räi­nen arvio riit­tää aiheut­ta­maan auton tutkimisen.

 6. Lai­naus: “Ei tie­ten­kään jää kiin­ni, jos ei aja yli­no­peut­ta, mut­ta jos ajaa jää kiin­ni heti.”
  Eli jos ajai­si nopeus­pyl­vään ohi rajoi­tin sul­jet­tu­na, läh­ti­si polii­sil­le sig­naa­li täs­tä asias­ta ja sak­ko­lap­pu tuli­si sit­ten postissa?

 7. Ei sii­tä sel­viäi­si sakoil­la niin kuin shek­ki­pe­tok­ses­ta­kaan ei sel­viä, vaik­ka sum­ma oli­si pie­ni, kos­ka teko on suunnitelmallinen.

  Onko tätä nyt vai­kea ymmär­tää? Jos autol­la aje­taan yli­no­peut­ta, rajoit­ti­men on olta­va pois pääl­tä. Sitä ei voi salata.

  Ahke­rat kan­sa­lai­set saat­ta­vat jopa avus­taa polii­sia havain­to­jen teos­sa. Aiem­mis­sa vies­teis­sä ihmeteltiin,miksi kata­ja­nok­ka­lai­set eivät ilmoit­ta­neet polii­sil­le katu­ja ter­ro­ri­soi­nees­ta paket­ti­au­tos­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa ilmian­to on pal­jon hou­kut­te­le­vam­paa, kos­ka ei jou­du todis­ta­maan, että auto ajoi yli­no­peut­ta. Polii­si tar­kas­taa auton ja jos lai­te on rikot­tu, se on rikottu.

 8. On ihan pak­ko kysyä mikä hel.…. peik­ko tuo pelk­kä yli­no­peus on?

  Mei­dän per­heen auto ajaa lii­ken­tees­sä noin 50 000 ‑70 000 kilo­met­riä vuo­des­sa ja usein­mi­ten ilman mitään ongel­mia. Autol­la aje­taan pakol­li­set työ­ajot sekä pakol­li­set huvia­jot. Jo pelk­kä työ­mat­ka on päi­vit­täin noin 150 km ja sisäl­tää sekä maan­tie­a­joa että pk-seu­dul­la puikkelehtimista. 

  Ja lii­ken­tees­sä suu­rin ongel­ma on pie­nem­mil­lä teil­lä ne iloi­set vei­kot jot­ka ovat sitä miel­tä että kur­veis­sa saa oikais­ta vas­taan­tu­li­jan kaistalla. 

  Tai ne iloi­set vei­kot jot­ka päät­tä­vät ohit­taa edel­lä­me­ne­vän auton iloi­ses­ti ohituskieltoalueella. 

  Tai ne iloi­set vei­kot jot­ka omaa­vat super­no­peat reflek­sit ja paah­ta­vat vii­den met­rin pääs­sä moottoritienopeuksissa. 

  Tai ne iloi­set vei­kot, jota eivät ole kuul­leet sii­tä että kol­mion takaa tule­van on sel­väs­ti osoi­tet­ta­va tajun­neen­sa väis­tä­mis­vel­vol­li­suu­den ja ryö­mi­vät otta­maan vauh­tia bus­si­py­sä­kil­tä tai pientareelta.

  En minä pel­kää nii­tä jot­ka var­mas­ti ja tur­val­li­ses­ti aja­va pie­nel­lä yli­no­peu­del­la vaan nii­tä joil­ta puut­tuu aivot liikenteessä.

  Sit­ten kun nuo saa­daan lii­ken­tees­tä pois ja aiheut­ta­mas­ta huol­ta ja mur­het­ta niin on aika ruve­ta poh­ti­maan kuin­ka vaa­ral­li­sia on pie­net yli­no­peu­det. Enen sitä poh­ti­sin aina­kin mie­luum­min mikä on oikea tilan­ne­no­peus mis­sä­kin tilanteessa. 

  Uskoi­sin että minun ja Osmon aja­ma­na samal­la tiel­lä ja samal­la autol­la meil­lä on eri­lai­nen tur­val­li­nen ajo­no­peus. Uskoi­sin että satun­nai­sel­la auton­käyt­tä­jäl­lä kuten Osmo ja mei­dän ajo­mää­ril­lä ajet­taes­sa samal­la mut­kai­sel­la tiel­lä oikea tilan­ne­no­peus ero­aa huo­mat­ta­vas­ti. Miten­kään aliar­voi­mat­ta esim. Osmon ajo­tai­toa, niin uskoi­sin pal­jon aja­vil­la ole­van huo­mat­ta­van parem­min auto­ma­ti­soi­tu­nut ajo­tek­niik­ka jol­loin ympä­ris­tön havain­noil­le jää enem­män aikaa. Lisäk­si pal­jon aja­vil­la saat­taa olla parem­pi käsi­tys eri lii­ken­ne­ti­lan­tei­den ja sää­olo­jen vai­ku­tuk­ses­ta liikennöintiin.

  Ihmet­te­len edel­leen mik­si Osmo kiti­see pel­käs­tään yli­no­peuk­sis­ta poh­ti­mat­ta ihan oikeas­ti miten onnet­to­muu­det syntyy.

  P.S. Eka ajo­kort­ti ‑78, sit­ten pari luo­kan koro­tus­ta ja nykyi­sin saa ajaa mel­koi­sen isoa­kin autoa. Ja ope­tus­lu­paa var­ten ekal­la kir­jal­li­sis­ta läpi 2000- luvul­la. Ja sal­do lii­ken­tees­sä on kol­met yli­no­peus­sa­kot vuo­den ‑78 jäl­keen ja ker­ran saa­nut auton perään sei­soes­sa punai­sis­sa valois­sa. Voi­sin sanoa että aika hyvin nopeus­ra­joit­ti­men vas­tus­ta­jal­ta. Aika hyvin kun on aja­nut lähes 2 milj. kilometriä.

 9. Ahke­rat kan­sa­lai­set saat­ta­vat jopa avus­taa polii­sia havain­to­jen teossa”

  Nyt menee niin pro­von puo­lel­le että. Mie­tit vähän aikaa sit­ten pitäi­si­kö käyt­tää hymiöi­tä ja pirun­ku­via; Kyl­lä kannattaisi.

 10. Jos­pa Soi­nin­vaa­ra on lues­kel­lut jo kol­mat­ta vuot­ta sit­ten kir­joit­ta­mia­ni jut­tu­ja tuol­ta HS- kes­kus­te­luis­ta? Siel­lä on ollut ko. rajoi­tin asias­ta jotain mai­nin­taa. EN tosin ole ollut tun­ke­mas­sa noi­ta rajoit­ti­mia tolp­piin vaan esim. kaa­pe­lei­hin katu­jen alle tai vie­ril­le. Osmon tek­nii­kan tun­te­mus­ta hiu­kan epäi­len, kos­ka tulee välil­lä nii­tä ” sam­ma­koi­ta” tun­ne­leis­sa toi­mi­mat­to­mis­ta navi­gaat­to­reis­ta ja muustakin.
  Tek­nii­kas­ta: Kai­ken tun­nis­tus­jär­jes­tel­män , joka on autoon­kin raken­net­tu , voi ohit­taa. Riip­puu tie­ten­kin hen­ki­lös­tä kuka ja mik­si sen­kin sit­ten tekee. Aikoi­naan HTV:n ns. mus­ta­laa­tik­ko oli valet­tu epok­siin ja sil­ti sen­kin pys­tyi joku nero­kas saat­ta­maan ns. jul­ki­sek­si mate­ri­aa­lik­si ja kopioiduksi.
  SOININVAARALLE: Jos puhu­taan nois­ta nopeus­ra­joit­ti­mis­ta autois­sa, täy­tyy ottaa sel­lai­nen ns. manu­aa­li­nen rajoi­tuk­sen mah­dol­li­suus pois heti käy­tös­tä; kas , kun sil­loin se rajoi­tin oli­si siel­lä max. asen­nos­saan koko ajan. EI ole nyt kyse mis­tään met­sä­au­to ties­tä jne.
  Satel­liit­ti­pai­kan­nuk­seen perus­tu­vaa jut­tua kehi­te­tään, onnis­tu­nut­ta tes­tiä on seu­ran­nut kesä­lo­mat jne.
  Soi­nin­vaa­ral­le sanoi­sin; sel­lai­nen ns. autois­sa käy­tet­tä­vän mus­tan laa­ti­kon mal­li on jo kehi­tys­vai­hees­sa. Kai­ke­ti riip­puu mak­sa­jas­ta joka sen saa lop­pu­tes­tei­hin­sä. Patent­tia tus­kin olet omal­le ideal­le­si hake­nut kos­ka poik­ke­aa hiu­kan nega­tii­vi­sel­le puo­lel­le omastani.

 11. Uskoak­se­ni pää­mää­rä­ni ovat monel­la tapaa saman­lai­sia kuin Osmon­kin, mut­ta en oikein usko tähän insi­nöö­ri­mäi­seen lähes­ty­mis­ta­paan, jos­sa yhä pik­ku­tar­kem­mal­la sään­te­lyl­lä ja kont­rol­loin­nil­la yri­te­tään saa­da yhteis­kun­ta toi­mi­maan parem­min. Mie­les­tä­ni Suo­mi on jo täl­lä het­kel­lä monel­la tapaa ylior­ga­ni­soi­tu­nut. Vaa­ra­na on se, että kaik­kea kont­rol­loi­mal­la kado­tam­me kai­ken elä­vyy­den yhteiskunnasta. 

  Ajat­te­len, että pidem­män pääl­le rat­kai­su­jen tulee pik­ku­tar­kan kont­rol­loin­nin sijaan löy­tyä eet­tis­ten peri­aat­tei­den sisäis­tä­mi­ses­tä, jos­sa kan­sa­lai­set halua­vat oma-aloit­tei­ses­ti toi­mia esi­mer­kik­si eko­lo­gi­sia rat­kai­su­ja suo­sien. Ei sen vuok­si, että ympä­ris­tön saas­tut­ta­mi­nen on kiel­let­tyä, vaan sen vuok­si, että tun­tee sisäis­tä vel­voi­tet­ta sii­hen. Miten sii­hen pääs­tään, on sit­ten jo toi­sen kes­kus­te­lun aihe.

 12. Jos halu­taan jär­jes­tel­mä, joka toi­mii nyt (eli n. vii­den vuo­den pääs­tä) hyvin, voi­si (kelin ja lii­ken­ne­ti­hey­den mukaan muu­tet­ta­vis­sa ole­va) nopeu­den­ra­joi­tin + het­kel­li­nen yli­no­peusop­tio olla var­sin toi­mi­va yhdistelmä. 

  Olen var­ma, että rupe­ai­sin itse­kin aja­maan ns. rajoi­tin­ta vas­ten, mut­ta so what — se autu­aak­si teke­vä tilan­ne­no­peus jota “kaik­ki toki nou­dat­ta­vat”, on kyl­lä mel­kein aina se vähän yli nopeus­ra­joi­tus. Jos tämä rajoi­tin tuot­tai­si joka autol­le saman nopeu­den, lii­ken­tees­tä tuli­si pal­jon rau­hal­li­sem­paa, kun ei koko ajan tar­vit­si­si vil­kuil­la nopeus­mit­ta­ria ja kat­sel­la pei­leis­tä, onko siel­lä nii­tä, jot­ka halua­vat äkkiä tur­vaan liikenteestä. 

  Tur­rut­ta­vaa ajoa vai? Kun ei koko ajan ole pien­tä säpi­nää? Jos sil­tä tun­tuu voi­han sitä tun­kea vaik­ka käpy­jä housuihinsa.

  JOku toki kehui Sak­san moot­to­ri­tei­tä: oli niiin hereil­lä, oli niin ELOSSA! Hänel­le sanoi­sin, että han­ki elä­mä, joka ei vaa­ran­na mui­den elä­mää. Itse kyl­lä huo­kai­sin pit­kään hel­po­tuk­ses­ta kun lopul­ta pää­sin Sak­sas­ta Ruotsiin. 

  Tou­ko Mettinen

 13. Uusiin autoi­hin GPS-jär­jes­tel­män asen­ta­mi­nen oli­si luul­ta­vas­ti mel­ko help­poa, kos­ka uusis­sa autois­sa on jo val­mii­na ajo­tie­to­ko­ne, joka hal­lit­see moot­to­ria. Entä­pä van­hem­mat autot, jois­sa ei ole ajo­tie­to­ko­nees­ta tie­toa­kaan? Suo­men auto­kan­ta on kui­ten­kin niin van­ha, että suu­res­sa osas­sa autois­ta ei ole kehit­ty­nyt­tä ajo­tie­to­ko­net­ta tai ajo­tie­to­ko­net­ta laisinkaan.

 14. Kun nyt sit­ten vih­doin vii­mein puhu­taan ihan biteis­tä eli sii­tä miten tämä toi­mi­si… Huo­mat­ta­vas­ti pal­jon jär­ke­väm­pää kuin että lii­ken­tee­noh­jaus­jär­jes­tel­mä (lyhyes­ti jär­jes­tel­mä täs­tä eteen­päin) kom­mu­ni­koi autol­le nopeus­ra­joi­tuk­sen on että auto kom­mu­ni­koi jär­jes­tel­mäl­le nopeu­ten­sa, muun muassa.

  Eli pitäi­si stan­dar­doi­da auto­tie­to­ko­ne. Spek­sit lyhyes­ti: sisäl­tää pai­kan­ti­men (esim. GPS), kom­mu­ni­kaa­tio­vä­li­neen (esim. 3G) ja ajo­kor­tin luki­jan, sekä näyt­tö­lait­teen. Hin­taa pari­sa­taa, käy­tän­nös­sä tämän pitäi­si mak­saa enem­män kuin taso­kas navigaattorikaan.

  Mitä täl­lä sit­ten voi teh­dä, eli mitä hyö­tyä täs­tä oli­si itse­kul­le­kin asianomaiselle: 

  Autoil­joil­la voi­daan välit­tää tie­toa lii­ken­tees­tä ja muis­ta autois­ta. Ruu­dul­ta näkee etäi­syy­den edes­sä aja­vaan auton ja sen nopeu­den, autos­ta näy­te­tään tie­to­na vain mal­li, tyy­lin kel­tai­nen Fiat 500 (täs­tä enem­män alem­pa­na). Ohi­tus­pai­koil­la voi­daan varoit­taa vas­taan­tu­le­vas­ta lii­ken­tees­tä, opas­te vapail­le park­ki­pai­koil­le oli­si suht yksin­ker­tai­nen sovellus.

  Polii­sin taas näkee ruu­duil­laan mis­sä autot liik­ku­vat, mut­ta samoin kuin muut­kin vain mal­li­tie­dot yksit­täi­ses­tä ajo­neu­vos­ta. Polii­si saa esim. yli­no­peu­den havai­tes­saan toki tar­kat tie­dot autos­ta ja kul­jet­ta­jas­ta, mut­ta täs­tä jää mer­kin­tä jär­jes­tel­mään ja tie­don­ha­ku pitää aina perus­tel­la. Autot jois­sa ei ole (pakol­lis­ta) ajo­tie­to­ko­net­ta on help­po tun­nis­taa sii­tä että ne näky­vät tiel­lä eikä ruudulla.

  Verot­ta­ja taas pys­tyy toteut­ta­maan käy­tön mukai­sen vero­tuk­sen (joka voi­si muu­ten peri­aat­tees­sa olla vaik­ka progres­sii­vi­nen jos kus­ki on tun­nis­tet­tu…) Lii­ken­ne­suun­nit­te­li­ja saa ajan­ta­sai­sen ja täy­del­li­sen kuvan lii­ken­ne­vir­ras­ta, ja voi aset­taa nopeu­den sopi­vak­si. Ambu­lans­si tie­tää kola­ris­sa ollei­den ter­veys­tie­dot jo ennen pai­kal­le saa­pu­mis­ta. Auto ilmoit­taa viois­ta suo­raan korjaamolle.

  Ja niin edel­leen, tek­no­lo­gia­pol­ku on kui­ten­kin aika sel­vä. Tak­si­kus­kin kans­sa tuu­mat­tiin tois­sa tal­ve­na moot­to­ri­tiel­lä, että vii­den vuo­den pääs­tä hän ei enää pai­naa kaa­sua, eikä kym­me­nen vuo­den pääs­tä kään­nä rattia.

 15. Juo­pol­la ja auto­mie­hel­lä (ene­ne­väs­sä mää­rin myös auto­nai­sel­la) on yksi yhtei­nen omi­nai­suus; jalos­tu­nut itse­va­leh­te­lun tai­to. “Ei mun juo­mi­ses­ta voi olla kenel­le­kään mitään hait­taa, kun mul­la on niin haus­kaa”. Kas kun ei ole löy­ty­nyt vie­lä tut­ki­mus­ta yli­no­peu­den koles­te­ria alen­ta­vas­ta vaikutuksesta.

 16. Uskoak­se­ni pää­mää­rä­ni ovat monel­la tapaa saman­lai­sia kuin Osmon­kin, mut­ta en oikein usko tähän insi­nöö­ri­mäi­seen lähes­ty­mis­ta­paan, jos­sa yhä pik­ku­tar­kem­mal­la sään­te­lyl­lä ja kont­rol­loin­nil­la yri­te­tään saa­da yhteis­kun­ta toi­mi­maan parem­min. Mie­les­tä­ni Suo­mi on jo täl­lä het­kel­lä monel­la tapaa ylior­ga­ni­soi­tu­nut. Vaa­ra­na on se, että kaik­kea kont­rol­loi­mal­la kado­tam­me kai­ken elä­vyy­den yhteiskunnasta. 

  Ehkä­pä ajat­te­lusi ei peri­aat­teel­li­ses­ti ole­kaan niin saman­lais­ta kuin osmon, joka on sen­tään tyy­pil­li­nen ammat­ti­po­li­tiik­ko. Polii­ti­kot par­hai­mil­laan­kin puu­ha­vat sosi­aa­li­tä­tiyh­teis­kun­taa jos­sa kaik­ki toi­min­ta on äärim­mäi­sen kont­rol­loi­tua ja val­vot­tua. Tämä ei sinän­sä ole ihmeel­lis­tä, sil­lä onhan oman ase­man säi­lyt­tä­mi­nen kui­ten­kin kai­kil­le tär­kein­tä ja enna­koi­mat­to­mia muu­tok­sia pitää siis vas­tus­taa vii­mei­seen asti. 

  Oli­si mie­les­tä­ni tär­ke­ää huo­ma­ta täs­sä suo­mi­lais­kan­sal­li­ses­sa vii­na­pul­lo­jen-pie­ne­tä­mis, tupa­kan-hin­nan-koro­tus, sen­suu­rin-lisää­mis ja vaik­ka nopeus­ra­joi­tus­ten-alen­nus poli­tii­kas­sa se että kaik­ki perus­tuu vain liik­kee­seen aivan Berns­tai­ni­lai­sen sosia­lis­min hen­ges­sä. Täs­tä toi­min­nas­ta on tur­ha hakea jotain pis­tet­tä mis­sä se lop­puu, ahdas­mie­li­nen sosi­aa­li­tant­tai­lu ja silk­ka kateus ovat ehty­mät­tö­miä innoit­ta­jia ja jos esi­mer­kik­si nopeus­ra­joi­tuk­sia tai ajo­no­peut­ta alen­ne­taan taas 10 — 20 km/h, alkaa het­ken pääs­tä taas ehdot­te­lu uudes­ta alennuksesta. 

  Tämä on sos­su­tan­toil­le aivan luon­nol­li­nen rat­kai­su ja itse asias­sa ainoa mah­dol­li­nen kos­ka aikai­sem­pi alen­nus ei rat­kais­sut­kaan ongel­maa. Mikä­li alet­tai­siin puhua esi­mer­kik­si tie­ver­kon paran­ta­mi­ses­ta niin osoit­tai­si se aikai­sem­man kiris­tys­po­li­tii­kan vää­räk­si joten se tulee estää… Kaik­kien ihmis­ten oli­si hyvä muis­taa että tun­ne­tus­ti tie hel­vet­tiin on kivet­ty hyvil­lä aiko­muk­sil­la ja tämä­kään asia ei tee sii­nä poikkeusta.

 17. Lai­te­taan nopeus­ra­joi­tin pyl­väi­siin jokin elekt­ro­ni­nen ilmai­si, joka ker­too rajoit­ti­mel­le nopeus­ra­joi­tuk­sen muuttumisesta.”

  Itse asias­sa olen jopa kai­van­nut kyseis­tä jär­jes­tel­mää ker­to­maan mikä on kul­loin­kin voi­mas­sa ole­va nopeus­ra­joi­tus. Haja­mie­li­se­nä en muis­ta jat­ku­vas­ti muut­tu­via rajoi­tuk­sia lähes­kään aina ja muu­ten­kin pyrin usein kat­so­maan mie­luum­min tie­tä kuin liikennemerkkejä.
  Oikean rajoi­tuk­sen tie­tä­mi­nen voi sääs­tää tar­peet­to­mil­ta sakoilta.

  JOku toki kehui Sak­san moot­to­ri­tei­tä: oli niiin hereil­lä, oli niin ELOSSA! Hänel­le sanoi­sin, että han­ki elä­mä, joka ei vaa­ran­na mui­den elämää.”

  Minä aina­kin kehuin, olen aja­nut siel­lä tuhan­sia kilo­met­re­jä ja lii­ken­ne on pal­jon parem­min ennus­tet­ta­vaa ja huo­mat­ta­man pal­jon koh­te­li­aam­paa kuin tääl­lä Suo­mes­sa maan­tiel­lä. Vaa­ran­ta­mis­ta en har­ras­ta sen enem­pää Sak­sas­sa kuin Suo­mes­sa­kaan. Mie­len­kiin­tois­ta on tie­tys­ti se, että sii­nä mis­sä tuos­sa Oulun moot­to­ri­tiel­lä 140 km/h nopeu­des­ta saa­nee pahim­mil­laan syyt­teen tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja jou­tuu oikeu­teen (ja leh­teen), Sak­sas­sa 240 km/h on tur­val­lis­ta mat­kan­te­koa johon ei lii­ty mitään suu­ria tunteita.

 18. Osmol­la oli täl­lä ker­taa niin kii­re kir­joi­tel­la että kir­joi­tus­vih­rei­tä löy­tyy teks­tis­tä useam­pia­kin.. voi voi.

  Onko sinul­la, Osmo, min­kään­lais­ta käsi­tys­tä kuin­ka pal­jon tuol­lai­nen visioi­ma­si sys­tee­mi mak­sai­si, ja kuin­ka epä­luo­tet­ta­va se olisi? 

  Voin vas­ta­ta puo­les­ta­si; todel­la epä­luo­tet­ta­va ja kal­lis, aivan tur­ha tek­ni­nen veko­tin jon­ka tuo­ma lisä­ar­vo / ‑tur­val­li­suus suo­men kan­sal­le on hyvin pieni.

  Kuten KariV aiem­min kir­joit­ti, on tuol­la lii­ken­tees­sä huo­mat­ta­van pal­jon mui­ta, pal­jon vaa­ral­li­sem­pia, epä­koh­tia kuin lie­vät yli­no­peu­det. Mik­sei nii­hin puu­tu­ta, vaan halu­taan tart­tua sivuseik­kaan, jon­ka avul­la “maa­il­ma pelastuisi” ?

 19. Tra­vel­ler kirjoitti:

  Oli­si mie­les­tä­ni tär­ke­ää huo­ma­ta täs­sä suo­mi­lais­kan­sal­li­ses­sa vii­na­pul­lo­jen-pie­ne­tä­mis, tupa­kan-hin­nan-koro­tus, sen­suu­rin-lisää­mis ja vaik­ka nopeus­ra­joi­tus­ten-alen­nus poli­tii­kas­sa se että kaik­ki perus­tuu vain liik­kee­seen aivan Berns­tai­ni­lai­sen sosia­lis­min hengessä.”

  En ole kaik­kea sään­te­lyä vas­taan, mut­ta mie­les­tä­ni se pitäi­si jät­tää sel­lai­sil­le yhteis­kun­nan alueil­le, joil­la sii­tä on mer­kit­tä­vää hyö­tyä eikä ulot­taa sitä kai­ken maa­il­man tri­vi­aa­lei­hin yksityiskohtiin.

  Mat­kai­lu avar­taa, kuten sanon­ta kuu­luu. Muu­ta­man ker­ran vähän kau­em­pa­na käy­nee­nä on ollut kiva poh­tia poh­joi­seu­roop­pa­lais­ta yhteis­kun­taa, kun sii­hen on saa­nut vähän etäi­syyt­tä. Kau­em­paa kat­sot­tu­na voi havai­ta, että län­nes­sä juma­lik­si on ase­tet­tu Jär­jes­tys, Tur­val­li­suus ja Tek­ni­nen täy­del­li­syys. Näil­le juma­lil­le on uhrat­tu elä­mä­ni­lo, tun­ne­ta­son har­mo­nia, läs­nä­olo het­kes­sä ja läheis­ten hyvin­voin­nis­ta välittäminen. 

  Tämä eksyi jo vähän kau­as Osmon alku­pe­räi­ses­tä blo­gient­rys­tä, mut­ta mie­les­tä­ni on jos­kus tar­peen poh­tia ikään kuin meta-tasol­la, joh­taa­ko kont­rol­loin­nin lisää­mi­nen lop­pu­jen lopuk­si onnel­li­sem­paan elämään.

 20. Enem­män tai vähem­män onnis­tu­nut vertaus:

  Mie­les­tä­ni täs­sä esi­tet­ty­jä rajoi­tuk­sia ja lake­ja voi ver­ra­ta anti­bak­tee­ri­siin pesuaineisiin. 

  Kuva­tun kal­tai­sil­la yksi­tyis­koh­tiin pureu­tu­vil­la laeil­la ja rajoi­tuk­sil­la saa­daan aina­kin teo­rias­sa het­kel­li­ses­ti hävi­tet­tyä yksi epä­koh­ta ja tilan­ne on kun­nos­sa, kun­nes jos­tain syn­tyy uusi ja elin­voi­mai­nen epä­koh­ta. Täl­löin on jäl­leen sää­det­tä­vä uusia sään­tö­jä ja mah­dol­li­ses­ti koko ajan kovem­pia ran­gais­tuk­sia sään­tö­jen tueksi. 

  Samal­la kun yhteis­kun­taan levi­te­tään yhä uusia yksi­tyis­koh­tai­sia sään­tö­jä ja mää­räyk­siä, tul­laan samal­la tuhon­neek­si kas­vua­lus­ta sil­le, että yksi­lön ja sitä kaut­ta, yhtei­sön oma har­kin­ta­ky­ky oikean ja vää­rän välil­lä pää­see kehit­ty­mään. Mie­les­tä­ni lakei­hin ja anti­bak­tee­ri­siin pesuai­nei­siin pitäi­si suh­tau­tua samal­la tavoin. Ne ovat tie­tyis­sä tilan­teis­sa hyö­dyl­li­siä, mut­ta vää­rin käy­tet­ty­nä hai­tal­li­sia ja jopa vaarallisia.

 21. Jos visioi­daan eteen­päin, niin nopeus­ra­joit­ti­men sijaan autos­sa sai­si olla kul­jet­ta­jan tun­nis­ta­va jär­jes­tel­mä. Eli auton käyn­nis­tä­mi­seen tar­vi­taan tie­to aja­vas­ta kuljettajasta.

  Täl­löin mm. voi­tai­siin tar­kis­taa se, että kul­jet­ta­jal­la on voi­mas­sa ole­va ajo­kort­ti kyseis­tä auto­luok­kaa var­ten sekä vakuu­tus. Eli voi­tai­siin siir­tyä jär­jes­tel­mään jos­sa kul­jet­ta­jal­la on oma vakuu­tuk­sen­sa ja antaa bonus­ta niil­le kul­jet­ta­jil­le joil­la on rik­kee­tön ajotapa.

  Sama­ten täl­löin mah­dol­li­set tie­tul­lit koh­dis­tet­tai­siin hen­ki­löi­hin eikä autoihin. 

  Ja ran­gais­ta­vuus tapah­tui­si siten, että mikä­li autos­ta löy­tyy eri kus­ki kuin auton mukaan, niin se on auton luva­ton luovuttaminen. 

  Aja­tel­kaas iso­ve­li­val­voo tilan­tees­sa kuin­ka pal­jon juos­ten pois­tu­mi­set lii­ken­neon­net­to­muu­des­ta vähe­ni­si­vät kun autol­ta voi­si kysyä kuka sinua ajoi.

 22. Kuten KariV aiem­min kir­joit­ti, on tuol­la lii­ken­tees­sä huo­mat­ta­van pal­jon mui­ta, pal­jon vaa­ral­li­sem­pia, epä­koh­tia kuin lie­vät ylinopeudet.”

  Tämä on tot­ta, esi­mer­kik­si tääl­lä Oulus­sa näkee vii­kot­tain punai­sia päin aja­via auto­ja. Monet tun­tu­vat pitä­vän lii­ken­ne­va­lo­ja enem­män­kin ohjeel­li­si­na. Tyy­pil­lis­tä punai­sia päin aja­vil­le on myös se, että heil­lä ei ole min­kään­lais­ta aiko­mus­ta väis­tää nii­tä jot­ka tule­vat ris­teyk­seen yhtä­ai­kaa vih­reil­lä valoil­la. Tämä piit­taa­mat­to­muus ei rajoi­tu ollen­kaan “nuo­riin kaa­ha­rei­hin”, vaan useim­mi­ten punai­sia päin tun­tu­vat aja­van yli 30v taval­li­set per­hee­ni­sät ja ‑äidit. Myös pai­kalls­lii­ken­teen lin­ja-auto­ja on näh­ty mene­vän rei­lus­ti punaisilla.

 23. Jon­kin ver­ran olen seu­rail­lut näi­tä kir­joit­te­lu­ja ja tote­ai­sin oman kom­ment­ti­ni tähän keskusteluun.

  Uskoi­sin, että nopeu­den rajoit­ti­met autois­sa lisäi­si­vät vaa­ra­ti­lan­tei­ta, sil­lä hyvin usein rajoi­tus on suu­rem­pi, kuin mitä tilan­ne­no­peus voi olla. Uskon, että monet ajai­si­vat rajoi­tin­ta vasten.

  Rajoi­tin sai­si myös aikaan val­ta­van sosi­aa­li­sen pai­neen niil­le, jot­ka eivät halua ajaa suu­rin­ta sallittua. 

  Mie­les­tä­ni paras kei­no kaa­hai­lua vas­taan oli­si sama, mikä toteu­tet­tiin nuor­ten moto­ris­tien koh­dal­la n. kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Tehon alen­nus. Täl­löi puo­li­tet­tiin kevyt­moot­to­ri­pyö­rien tehot. Sama pitäi­si teh­dä autoillekin.

 24. Lai­naus ilta­leh­des­tä 26.6.2008:

  SAKSALAINEN Bohm­ten kau­pun­ki on lisän­nyt lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta pois­ta­mal­la alu­eel­taan kaik­ki lii­ken­ne­mer­kit. Kuu­kau­den kes­tä­neen kokei­lun aika­na viran­omais­ten tie­toon ei ole tul­lut yhtä aino­aa lii­ken­neon­net­to­muut­ta, kos­ka kaik­ki aja­vat entis­tä varovaisemmin”

  http://www.shared-space.org/

 25. Tosi mie­len­kiin­tois­ta, B.J. Sha­red space ‑kokei­lu näyt­tää osoit­ta­van, että jär­ke­väs­ti ja har­ki­tus­ti toteu­tet­tu anar­kis­mi saat­taa toi­mia parem­min kuin pik­ku­tark­ka kont­rol­loin­ti. Lin­kit­tä­mä­si kal­tai­sia sosi­aa­li­sia kokei­lui­ta tar­vit­tai­siin enem­män. Nii­den avul­la on mah­dol­lis­ta löy­tää uusia ja inno­va­tii­vi­sia ratkaisuja.

 26. Eikös Ruot­sis­sa­kin ryh­dyt­ty pois­ta­maan suo­ja­tei­tä, kos­ka jalan­kul­ki­jat astui­vat niil­le lii­an hol­tit­to­mas­ti ja suu­rin osa onnet­to­muuk­sis­ta tapah­tui suojatiellä. 

  Nyt sit­ten vaa­tii pal­jon enem­män tark­kaa­vai­suut­ta ylit­tää katu ilman suo­ja­tien anta­maa oikeu­tus­ta.… Mikä­hän tulos siel­lä on täs­tä ollut, tie­tää­kö joku?

 27. Aina­kin jot­kut japa­ni­lai­set insi­nöö­rit ovat jon­kun täl­lai­sen sys­tee­min onnis­tu­neet rakentamaan.

  http://gizmodo.com/337096/nissan-gt+r‑detects-when-car-is-on-a-race-track-disables-speed-limiter-via-gps

  Täs­sä tapauk­ses­sa tosin rajoi­tin tai­taa olla aika pal­jon nopeus­ra­joi­tusen yläpuolella.

  Itse näki­sin isoim­mak­si ongel­mak­si tämän sys­tee­min kans­sa ihmi­sen tai­pu­muk­sen ajaa rajoi­tin­ta vas­taan sen enem­pää muu­ta miet­ti­mät­tä. Ennem­min pitäi­si miet­tiä miten vas­tuut­to­mas­ti aja­vat ihmi­set saa­tai­siin koko­naan pois lii­ken­tees­tä tai lopet­ta­maan se vas­tuu­ton aja­mi­nen. Ajo­kor­tin hyl­lyt­tä­mi­nen­hän ei estä nykyi­sel­lään auton ajamista.

 28. Teho­jen puo­li­tus sinäl­lään ei pois­ta yli­no­peuk­sia. Se mihin teho­jen las­ku aina­kin vai­kut­taa radi­kaa­lis­ti on ohi­tus­ten pituus. Lie­nee sano­mat­ta­kin sel­vää että 100km/h alu­eel­la 80km/h aja­van rekan ohit­ta­mi­nen esi­mer­kik­si E75:lla oli­si suo­ta­vaa tapah­tua koh­tuul­li­sen nopeas­ti (nopeus­ra­joi­tuk­sia noudattaen).

  Itse aje­len pit­kää mat­kaa koh­tuul­li­sen usein ja ero enti­sen 205 XLD:n ja nykyi­sen Octavia:n välil­lä oli sen ver­ran radi­kaa­li että ihmet­te­lee miten sitä jos­kus 205:lla uskal­si ohit­taa yhtään mitään mis­sään. Teho­ja van­has­sa 205:ssa oli kuta­kuin­kin puo­let nykyi­sen lait­teen tehoista.

 29. Rans­kas­sa ylin sal­lit­tu nopeus on 110 km/t, ilmei­ses­ti myös Ruotsissa.

  Olen täs­tä kai­ken val­von­nas­ta hyvin kriit­ti­nen. Yli­no­peut­ta ei voi ajaa kuin vapail­la tie­o­suuk­sil­la, ruuh­kis­sa ei yli­no­peuk­sia aje­ta. Hel­pos­ti lip­sah­taa 5–10 km yli­no­peut­ta, mut­ta ei sii­nä vaa­ran­ne­ta ketään.

  Itse olen alka­nut tark­kail­la aja­mis­ta­ni ben­san­ku­lu­tuk­sen mukaan. Mat­kal­la mökil­le meni ennen 6,7 – 7 lit­raa sadal­la km:lla, mut­ta kun ajan moot­ti­ri­tie­tä 100–105 km/t ja 100:n rajoi­tusa­lu­eel­la 85–90 km tun­nis­sa, on kulu­tus las­ke­nut 5,3 lit­raan. Var­maan kaa­su­jal­ka on muu­toin­kin muut­ta­nut muo­to­aan. Mut­ta ben­sa-autol­le tuo mää­rä on pieni.

  Mei­dän pitäi­si­kin kes­kus­tel­la ympä­ris­tön pelas­ta­mi­ses­ta eikä muu­ta­man kilo­met­rin yli­no­peu­des­ta. Suo­mes­sa voi­tai­siin ihan hyvin pudot­taa ylin nopeus 110 km:iin, sil­lä jotain mei­dän on todel­la teh­tä­vä maa­pal­lon pelas­ta­mi­sek­si. Nämä ovat samaa sar­jaa paran­nuk­sia kuin huo­nei­den läm­pö­ti­lan alen­ta­mi­nen 19 astee­seen jne.

  Toki mök­ki­mat­ka on edel­leen tuh­laus­ta, mut­ta oma­tun­to on jo hie­man parem­pi. Kun lisäk­si olen nyky­ään mökil­lä pitem­män aikaa, ja suun­nit­te­len työ­ni sen mukaan, ei ajo­mat­ko­ja­kaan tule puo­lia­kaan sii­tä, mitä oli hul­lui­na työvuosina.

 30. Jan­ne Savo­lai­nen kirjoitti:

  Se mihin teho­jen las­ku aina­kin vai­kut­taa radi­kaa­lis­ti on ohi­tus­ten pituus. Lie­nee sano­mat­ta­kin sel­vää että 100km/h alu­eel­la 80km/h aja­van rekan ohit­ta­mi­nen esi­mer­kik­si E75:lla oli­si suo­ta­vaa tapah­tua koh­tuul­li­sen nopeas­ti (nopeus­ra­joi­tuk­sia noudattaen).”

  Ei se ihan näin yksioi­kois­ta ole. Jos tie­dät, että alla­si ole­van auton tehot eivät rii­tä, jätät ohittamatta. 

  Muis­te­len, että 1970-luvul­la lii­ken­neon­net­to­muus­ti­las­to­jen tur­val­li­sin auto oli rät­ti-Sitik­ka. Ei sen vuok­si, että se oli­si ollut tek­ni­ses­ti tur­val­li­nen, vaan sik­si että tehot­to­man moot­to­rin­sa vuok­si sil­lä ei ajet­tu kovaa.

 31. Kopioin tähän vie­lä uudes­taan kom­ment­ti­ni aikai­sem­mas­ta kes­kus­te­lus­ta. Point­ti­ni on, että ajo­no­peuk­sien alen­ta­mi­nen ei Englan­ti­lais­ten tut­ki­mus­ten mukaan vähen­nä onnet­to­muuk­sia. Kos­ka nopeus­ra­joit­ti­mil­la ei saa­da onnet­to­muuk­sia vähen­net­tyä, ei nii­tä tarvita. 

  Ehkä niil­le löy­tyy jokin muu syy. Muis­taak­se­ni enti­nen lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Erk­ki Pul­li­nen (vihr.) on toden­nut, että lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den tavoi­te on teh­dä liik­ku­mi­nen epä­miel­ly­tä­väk­si, jol­loin liik­ku­mi­nen vähe­nee ja ympä­ris­tön­suo­je­lu mak­si­moi­tuu. Ehkä tämä on Osmon­kin tavoite.

  Peri­aat­tees­sa kan­na­tan yksi­lön­va­paut­ta, vaik­ka sit­ten ylei­sen tur­val­li­suu­den kus­tan­nuk­sel­la. Jos lii­ken­tees­sä kuo­lee muu­ta­mia sato­ja vuo­des­sa, se on vapau­den hin­ta ja ilol­la sen mak­san vaik­ka omal­la tai lähes­te­ni kus­tan­nuk­sel­la. En voi ymmär­tää halua rajoit­taa vapaut­ta ja tur­va­ta ihmi­se­lä­mä laatikkoon.

  Englan­nis­ta löy­tyy muu­ta­mia hyviä lii­ken­ne­tut­ki­muk­sia. Kun nopeus­ra­joi­tus alen­ne­taan ult­ra­tur­val­li­sek­si ja val­vo­taan ajo­no­peut­ta liki joka met­ril­lä, pitäi­si Osmon ajat­te­lun mukaan saa­vut­taa tur­val­li­suu­den mak­si­mi. Näin ei käy­nyt­kään, vaan onnet­to­muu­det nousi­vat kai­kis­sa riip­pu­mat­to­mis­sa kokeis­sa tap­piin. Ihmi­set muut­tui­vat supe­ragres­sii­vi­sik­si, ajoi­vat hil­jaa mut­ta itsek­kääs­ti ja agres­sii­vi­ses­ti. Ymmär­tääk­se­ni (joku asian­tun­te­vam­pi voi kom­men­toi­da) näi­den tut­ki­mus­ten sar­ja on syy­nä mik­si Englan­nis­sa kame­ra­val­von­taa vähen­ne­tään ja nopeus­ra­joi­tuk­sen voi kan­sa­lai­nen vie­dä asian­tun­ti­ja­lau­ta­kun­nan tar­kas­tel­ta­vak­si. Poh­jim­mil­taa kyse on psy­ko­lo­gias­ta. Ihmi­nen on luo­tu vapaak­si ja rea­goi huo­nos­ti pak­koon, sään­töi­hin, rajoi­tuk­siin ja valvontaan.

  Koti­mai­siin lii­ken­ne­tut­ki­muk­siin ei muu­ten kan­na­ta luot­taa. Olen muu­ta­man niis­tä luke­nut ja kai­kis­sa oli tut­ki­jan mie­les­tä usei­ta puut­tei­ta. Meto­di on ollut tulok­sia ohjaa­va ja ver­tai­luai­neis­toa tul­kin­taa var­ten ei ole ole­mas­sa. Pahim­pa­na on ollut tut­ki­muk­sen teks­tin ja joh­to­pää­tös­ten ris­ti­rii­dat, aivan kun joku oli­si edi­toi­nut joh­to­pää­tök­set halua­man­sa kaltaiseksi.

 32. Juha­na Har­ju on asian ytimessä.

  En tie­dä, välit­tyi­kö ed. vies­teis­tä­ni aja­tuk­se­ni ydin, joka on sii­nä, että erlai­sia­kin lähes­ty­mis­ta­po­ja on ole­mas­sa. Mie­les­tä­ni aja­tus sii­tä, että “joku muu” vas­taa kaa­su­pol­ki­mes­ta ei vält­tä­mät­tä ole hyvä idea.

 33. Näy­täm­me ole­van samoil­la lin­joil­la, B.J. Post­mo­der­nis­sa yhteis­kun­nas­sa on hie­man van­han­ai­kais­ta yrit­tää saa­da asioi­ta toi­mi­maan pakon­omai­sel­la ohjai­lul­la. Jos joi­tain ohjai­lu­me­ka­nis­me­ja halu­taan kehit­tää niin nii­den pitäi­si mie­luum­min tukeu­tua sha­red space ‑lähes­ty­mis­ta­van tapai­ses­ti sii­hen, että luo­te­taan ihmis­ten fik­suu­teen sosi­aa­li­si­na olentoina.

 34. Tääl­lä­hän pidot para­nee. Top teniin alkaa olla jo ruuhkaa. 

  Englan­ti­lais­ten tut­ki­mus­ten” mukaan ajo­no­peu­den las­ku ei vähen­nä onnet­to­muuk­sia. Ja koti­mai­siin tut­ki­muk­siin ei tie­ten­kään ole luottamista… 

  Asi­aa tun­te­va­na voin ker­toa, että lii­ken­ne­tut­ki­mus ja eri­to­ten lii­ken­nep­sy­ko­lo­gi­nen tut­ki­mus on poh­jois­mais­sa huip­pu­luok­kaa ja var­sin arvos­tet­tua kansainvälisesti. 

  Joku tääl­lä ylis­ti Sak­san auto­bah­no­ja. Voi­han siel­lä olla kiva toteut­taa omni­po­tens­si­fan­t­asioi­tan­sa, mut­ta kuol­lei­ta on sit­ten lii­ken­ne­mää­rään suh­teu­tet­tu­na kak­sin­ker­tai­nen mää­rä Ruot­sin moot­to­ri­tei­hin näh­den. Se on se hinta.

 35. Se jäi vie­lä epä­sel­väk­si tosi­aan, että mitä teh­dään niil­le jot­ka aja­vat kah­dek­san­kym­pin alu­eel­la kuut­ta­kymp­piä? Pamaut­taa­ko rajoi­tin nii­den mini­mi­no­peu­den tuon­ne 78 km/h asen­toon jos­ta voi sit­ten tila­päi­ses­ti pudot­taa het­kek­si pie­nem­pään nopeuteen?

 36. Eli voi­tai­siin siir­tyä jär­jes­tel­mään jos­sa kul­jet­ta­jal­la on oma vakuu­tuk­sen­sa ja antaa bonus­ta niil­le kul­jet­ta­jil­le joil­la on rik­kee­tön ajotapa. 

  Käy­tän­nö­sä­hän meil­lä on jo tämän tapai­nen jär­jes­tel­mä, bonus voi­si olla kyl­lä suu­rem­pi­kin vaik­ka­pa 90 %.. Itse en ole aja­nut kos­kaan yhtään kola­ria, yhtä pien­tä sei­so­vaan autoon tör­mää­mis­tä park­ki­pai­kal­la lukuu­not­ta­mat­ta, vaik­ka ajan yli­no­peut­ta lähes aina tilan­teen niin sal­lies­sa. Todel­li­sia lii­ken­ne­tur­val­li­suus­ris­ke­jä ovat vämä tiel­lä ali­no­peut­ta köröt­tä­vät sun­nun­tai­au­toi­li­jat pää­sään­töi­ses­ti van­hoi­ne rämineen.

  Ver­rat­tain monel­la tän­ne kir­joit­ta­val­la tai­taa olla toi­meen­tu­lon läh­de joku muu kuin työn­te­ko, sen ver­ran vähän tär­keäk­si asiak­si ajan sääs­tö tun­nu­taan koke­van. Kyl­lä sil­lä on mer­ki­tys­tä ajaa­ko esi­mer­kik­si 130 km/h vai 80 km/h, eten­kin vuo­si­ta­sol­la. Mut­ta tie­tys­ti jos se vuo­tui­nen auton­tar­ve on luok­kaa mur­tau­tu­mi­nen ket­tu­tar­haan ja muut­to sit­ten kun kamat on nos­tet­tu asun­non omis­ta­jan toi­mes­ta rap­pu­käy­tä­vään, niin eihän sii­nä mitään. Sil­loin var­mas­ti ehtii köröttelemälläkin. 

  Lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin tosi­aa paran­taa esi­mer­kik­si kor­vaa­mal­la lii­ken­ne­va­lo­ja ja ‑merk­ke­jä kiih­dy­tys­ram­peil­la ja lii­ken­neym­py­röil­lä sekä raken­ta­mal­la moot­to­ri­tei­tä. Yli­no­peu­det taas saa­tai­siin kuriin jär­ke­väm­mil­lä nopeus­ra­joi­tuk­sil­la, jol­loin kesä­no­peuk­sia pitäi­si tie­ten­kin nos­taa 0 — 20 km/h tie­o­suu­des­ta riip­puen. Moot­to­ri­tiel­lä 140 km/h ja leveä­kais­ta­tiel­lä 120 km/h oli­si­vat jär­ke­viä nopeuksia.

 37. enti­nen lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Erk­ki Pul­li­nen (vihr.)”

  Ja asia­vir­heet muut­tu­vat aina vain koo­mi­sem­mik­si. Erk­ki Pul­li­nen oli Suo­men lii­ken­ne­mi­nis­te­ri­nä (sil­loi­sel­ta nimel­tään kul­ku­lai­tos­ten ja yleis­ten töi­den minis­te­ri) kah­teen ottee­seen vuo­si­na 1921–1922 ja 1922–1924, kum­mal­la­kin ker­ral­la edis­tys­puo­lu­een man­daa­til­la. Vai­ke­aa hänen oli­si vih­rei­tä ollut edus­taa­kin, kos­ka hän kuo­li noin puo­li vuo­si­sa­taa ennen vih­rei­den perus­ta­mis­ta Suo­meen. Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta hänen ei muis­te­ta minis­te­ri­kau­del­laan sano­neen mitään erityistä.

  Ehkä hänet on täs­sä joten­kin ihmeel­li­ses­ti onnis­tut­tu sekoit­ta­maan Erk­ki Pul­liai­seen, joka on ollut kyl­lä vih­rei­den kan­san­edus­ta­ja vuo­des­ta 1987, mut­ta ei ole kos­kaan toi­mi­nut päi­vää­kään lii­ken­ne- eikä minään muu­na­kaan ministerinä.

  (Koh­ta kai joku sit­ten var­maan kek­sii huo­maut­taa esi­mer­kik­si, että kysees­sä ei ollut­kaan oikeas­taan vir­he, kos­ka Erk­ki Pul­li­sen edus­ta­mas­ta edis­tys­puo­lu­ees­ta muo­tou­tui myö­hem­min libe­raa­li­nen kan­san­puo­lue, johon kuu­lui­vat nuo­ruu­des­saan useat mer­kit­tä­vät vih­reät, mm. Osmo Soi­nin­vaa­ra. Ja niin kes­kus­te­lu pää­see taas jat­ku­maan näil­lä samoil­la iloi­sen päät­tö­mil­lä lin­joil­la kuin tähän­kin asti.)

 38. Lai­nat­tu aiem­mas­ta postauksesta

  Mut­ta jos­ko auton sijain­nin mit­taus teh­dään satel­lii­teil­la pel­käs­tään, niin on var­sin kysee­na­lais­ta toi­mii­ko mit­taus­jär­jes­tel­mä kyl­lin tarkasti”

  Täs­sä erää­nä päi­vä­nä ajel­les­sa­ni syr­jäis­tä hiek­ka­tie­tä, nopeu­te­ni oli auton mit­ta­rin mukaan n.60km/h.
  Kat­soes­sa­ni navi­gaat­to­ria, en ollut uskoa silmiäni.
  Navi­gaat­to­ri ilmoit­ti nopeu­dek­se­ni 260–290km/h…!!!

  Tämä luke­ma pysyi näy­töl­lä n.10 sekun­nin ajan, kun­nes se
  taas nor­ma­li­soi­tui n.56km/h.
  Käsit­tääk­se­ni navi­gaat­to­ri oli jos­tain kum­man syys­tä hukan­nut auto­ni paikkatiedon.
  Mitä oli­sin saa­nut ran­gais­tuk­sek­si täs­tä nopeu­des­ta jos
  se oli­si rekis­te­röi­ty­nyt viran­omai­sen lokiin.

  Var­maan istui­sin van­ki­las­sa ja kauan.

 39. Joo, kun on luke­nut Osmon sivus­tol­la kan­sa­lais­ten kan­nan­ot­to­ja puo­les­ta ja toi­seen Osmon näke­myk­siin, niin näyt­tää­kin sil­tä, että polii­ti­kol­le on suu­rek­si hai­tak­si se, että on rea­lis­ti ja jopa vie­lä omaa jon­nin ver­ran las­ku­tai­toa omas­sa pääs­sään. Ja jopa on niin “las­ku­tai­toi­nen”, että osaa las­ku­tai­dol­laan tul­ki­ta tilastoja.

  Tosin Osmon tai­dot eivät rii­tä niin pit­käl­le, että voi­si astua GPS-asian­tun­ti­joi­den etu­ri­viin — kuten onkin mai­nin­nut­kin, että sop­pii­han se esit­tää mitä hyvän­sä, kun uudet aja­tuk­set kui­ten­kin tor­pa­taa jon­kun taholta.

 40. Edel­leen, http://www.ecall.fi. Eikö­hän tuo­ta voi­da vie­lä uudel­leens­pe­si­fioi­da kat­to­maa­no­peu­den mää­rit­tä­mi­sek­si. Ihmi­se­li­mis­tön kan­nal­ta kriit­ti­siä kiih­ty­vyyk­siä tosin voi­tai­siin pie­nen­tää tie­ver­kos­ton laa­tua paran­ta­mal­la, esi­mer­kik­si näke­mä­aluei­ta laajentaen.

 41. Ahke­rat kan­sa­lai­set saat­ta­vat jopa avus­taa polii­sia havain­to­jen teossa.”

  Ahaa urk­ki­ja­ko­neis­toa­han täs­sä haetaan?

 42. vas­tus­tan, enkä var­mas­ti ole ainoa. yli­no­peus on poik­keuk­set­ta seu­raus huo­nos­ta asenteesta. 

  ja tämä “jos tyk­kää ajaa las­ten yli kän­nis­sä…” ei her­ran­ju­ma­la, se on var­mas­ti 1 ja sama että ajaa­ko sen lap­sen ylit­te kän­nis­sä 80km/h 50 alu­eel­la vai sitä sal­lit­tua 50km/h! eise rajoi­tus noi­ta onnet­to­muuk­sia poista?!

  taas on näi­tä mie­les­tä­ni todel­la huo­no­ja ideoi­ta. ohi­tus­ti­lan­tei­den ris­kit kas­vaa jne jne. auto­kou­luun lisää ajo­tun­te­ja, lii­ken­ne­kas­va­tus­ta ja omil­la teoil­la voi myös vai­kut­taa tois­ten käyt­täy­ty­mi­seen. ei täm­mö­nen pili­pa­li nopeus­ra­joi­tin mitään estä, minä aina­kin ohi­tan sen, enkä taa­tus­ti ole ainoa.

 43. Haluai­sin kysyä Osmol­ta, että se raha­sum­ma mikä täl­lai­sen jär­jes­tel­män raken­ta­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen(!) palaa, eikö sil­le oli­si ole­mas­sa parem­paa käyt­tö­koh­det­ta lii­ken­neon­net­to­muuk­sien vähentämiseksi?

  Mik­si tätä raha­sum­maa ei käy­te­tä jalan­kul­ki­joi­den ja kevyen lii­ken­teen onnet­to­muuk­sien vähen­tä­mi­sek­si? Nimit­täin jalan­kul­ki­joi­ta kuo­lee enem­män vuo­sit­tain kuin hen­ki­lö­au­to­jen lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa. Ja ei — nämä jalan­kul­ki­ja­kuo­le­mat eivät aiheu­du yli­no­peu­des­ta tai rat­ti­juo­pu­muk­sis­ta. Suu­rin osa kuo­le­mis­ta joh­tuu kaatumisista.

  Mik­si kypä­rä­pak­koa ei ole käve­li­jöil­lä? Mik­si jalan­kul­ki­joil­la ei ole jalois­saan liu­kues­te­pak­koa? Mik­si jalan­kul­ki­joi­ta ei ran­gais­ta hei­jas­ti­men käyttämättäättmisestä?
  Mik­si viran­omai­set eivät jaa em. tur­va­vä­li­nei­tä ilmaiseksi?

 44. Soi­nin­vaa­ra, tot­ta­kai tek­ni­siä rat­kai­su­ja on, mut­ta et ole kom­men­toi­nut sanal­la­kaan kan­sa­lais­ten oikeus­tur­vaa. Ver­tai­lun vuok­si, säh­köi­nen raha­lii­ken­ne on ollut Suo­mes­sa arki­ru­tii­nia jo vuo­si­kym­men­ten ajan. Mut­ta kuten tänä kevää­nä on näh­ty, erääl­lä pan­kil­la on ollut val­ta­via ongel­mia. Ja jokai­nen tek­nis­ten lait­tei­den huol­toon pereh­ty­nyt tie­tää, että on ole­mas­sa tilapaisia/satunnaisia/kertaluonteisia häi­riö­ti­lan­tei­ta, joi­ta on usein mah­do­ton jäl­ki­kä­teen doku­men­toi­da. Miten kuvit­te­let taval­li­sen kan­sa­lai­sen pys­ty­vän todis­ta­maan, että hän ei aja­nut viran­omais­ten väit­tä­mää yli­no­peut­ta, jos tilan­ne on että hän ei todel­la­kaan aja­nut vaan sys­tee­mi sai vir­heel­li­sen tie­don jon­kin häi­riön seurauksena?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.