Ovatko pienet ylinopeudet haitattomia?

Min­ua ihme­tyt­ti tuos­sa aiem­mas­sa viestiketjus­sa vähät­televä suh­tau­tu­mi­nen nopeu­den vaiku­tuk­seen onnet­to­muuk­sis­sa. Vähän lukion fysi­ikkaa: Olete­taan että ajat 80 km/h ja seinä nousee äkisti eteen niin, että ehdit juuri ja juuri pysähtyä ennen tör­mäys­tä. Jos vauhtisi jar­ru­tuk­sen alka­es­sa olisi ollut 100 km/h, olisit tör­män­nyt tuo­hon esteeseen nopeudel­la 60 km/h.

Liiken­teessä tapah­tuu koko ajan virheitä tai odot­ta­mat­to­mia tilantei­ta. Se mitä onnet­to­muu­den seu­rauk­se­na tapah­tuu, riip­puu läh­es täysin nopeud­es­ta.

Vakavis­sa liiken­neon­net­to­muuk­sis­sa ylinopeus on läs­nä tilas­tol­lis­es­ti aivan liian usein, paljon use­am­min kuin taval­lises­sa liiken­nevir­ras­sa. Tästä yliedus­tuk­ses­ta voidaan laskea, paljonko ylinopeudet aiheut­ta­vat onnet­to­muuk­sia samal­la tavoin kuin las­ke­taan, paljonko tupak­ka aiheut­taa keuhkosyöpää. Min­ul­la ei ole tästä tuoret­ta tutkimusti­etoa. Joskus kauan sit­ten las­ket­ti­in, että ylinopeudet tap­pa­vat ihmisiä enem­män kuin murhaa­jat.  

Edel­lisessä viestiketjus­sa joku ker­toi, etteivät suuret nopeudet ole kovin merkit­tävässä roolis­sa, kun mitataan syyl­lisen osa­puolen nopeut­ta. Aikanaan tulostin tuon aineis­ton vähän toisel­la taval­la. Otin onnet­to­muusnopeudek­si kolar­in osa­puolten mak­siminopeu­den. Jos auto tulee kolmion takaa päätielle 10 km/h ja tör­mää 100 km/h ajavaan autoon, edelli­nen tapa mit­taa onnet­to­muu­den nopeudek­si 10 km/h ja jälkim­mäi­nen 100 km/h. Jos halu­taan mita­ta nopeu­den vaiku­tus­ta henkilö­vahinkoi­hin, tämä jälkim­mäi­nen tapa on mielestäni ehdot­tomasti oikea.

48 vastausta artikkeliin “Ovatko pienet ylinopeudet haitattomia?”

 1. Osmo hyvä, olet taas sekoit­tanut syy-seu­raus­suh­teet keskenään.

  Tilas­toti­etoa en itsekään ehdi tähän väli­in kaiva­maan, mut­ta muis­te­len että alko­holi / huumeet ovat osal­lise­na yli puoleen liiken­neon­net­to­muuk­sista. Vaik­ka ylinopeus on myös osal­lise­na, on suurin syylli­nen itse onnet­to­muu­teen kuskin alen­tunut toim­intakyky. 2 promillen humalas­sa kun ei autoa pysty tur­val­lis­es­ti aja­maan, kul­ki se sit­ten 50 tai 150km/h.

  Edel­lisessä säi­keessä kysyin tätä, ja kysyn yhä edelleen. Onko Osmo mielestäsi kan­nat­tavam­paa asen­taa nopeu­den­ra­joit­timet autoi­hin, kuin esimerkik­si alkolukot?

  Toinen säästäisi vähin­tään kym­meniä, ellei jopa sato­ja, henkiä vuosit­tain eikä aiheut­taisi kellekään minkään­laista hait­taa (jos se vaan saataisi­in 100% toimivaksi).
  Toinen taas lisäisi onnet­to­muuk­sia, hait­taisi liiken­teen yleistä suju­vu­ut­ta ja olisi yleisen mielip­i­teen mukaan aivan täysin tarpee­ton ja turha.

  Etsin sin­ulle, Osmo, väit­teit­teni tuek­si tilas­toti­etoa kun­han ehdin.

 2. Ker­ros Osmoseni paljonko ajat vuodessa autol­la? Ja minkäs­lainen ajoko­rt­ti löy­tyy taskus­ta? Vai speku­loitko näitä kir­joi­tus­pöytäsi takaa?

  Olet muuten tekemässä aivan samaa kuin Karpelat ja kump­pan­it taan­noin net­tisuo­datuk­sen yhtey­dessä: puo­lu­s­tat rajoi­tusjär­jestelmää ja yrität tap­paa kri­ti­ikin leimaa­mal­la sen vas­tus­ta­jat lap­sien yli ajaviksi juopoik­si, samal­la taval­la net­tisen­su­urin vas­tus­ta­jat yritet­ti­in leima­ta pedofiileiksi.

  Pieniä ylinopeuk­sia ei järjestys­val­takaan pidä vakav­ina, niitä ei edes valvota vaan niistä lähetetään automaat­tis­es­ti lasku joka saa­puu joskus myöhemmin. 

  Ja mietipä het­ki siel­lä kir­joi­tus­pöytäsi takana mik­si automaat­tikam­erasako­tus halu­taan siirtää kun­nille ja mik­si pros­es­si halu­taan mah­dol­lisim­man automaat­tisek­si. Mieti samal­la mik­si sakko­tu­lot ovat _budjetoitua_ tuloa joka vuosi val­tion budjettiin.

  Mietipä samal­la mitä sakoil­la saavute­taan sil­lä väestönos­al­la joka lakia rikkoo useim­min: ei oma­l­la autol­la, ei kat­saste­tul­la autol­la, ei omaa asun­toa, vuokra tulee sos­sul­ta, ei tulo­ja. —> ei tarvitse mak­saa yhtään sakkoa eikä vanki­laankaan joudu.

  Sum­ma­sum­marum: sakot ovat vain piilovero kos­ka näin muu vero­tus saadaan näyt­tämään pienemmältä.

  Ei tässä mitään uut­ta sinäl­lään ole pitkien tétäisyyk­sien maas­sa autoil­i­joi­ta on ryöstet­ty aina 60 luvul­ta kun säädet­ti­in “väli­aikainen” autovero, nyt on vain saatu samalle toimin­nalle käsikas­sarak­si koko vihrei­den urpo­lau­ma joka ei tajua että heitä käytetään hyväksi.

 3. Täl­lä logi­ikalla Suomes­sa on alen­net­tu nopeusra­joituk­sia vuodes­ta toiseen, tien­pitoon saati paran­nuk­si­in kun ei tah­do rahaa löy­tyä edes Suomen huip­pu­vero­tuk­sel­la ja kiviko­van oikeis­toohal­li­tuk­sen aikana. On päivän selvää että jos auto­jen nopeus alen­netaan esimerkik­si 6 km/h, ja laite­taan vielä vaik­ka henkilö heilut­ta­maan punaista lip­pua siihen eteen kuten ennen Englan­nis­sa, niin onnet­to­muudet vähenevät entios­es­tään. Ja jos nopeus pudotet­taisi­in nol­laan niin sit­ten­hän meil­lä olisi ideaali; KUKAAN ei kuolisi AUTO-onnet­to­muuk­sis­sa! Kuka näin upeaa asi­aa voisikaan vas­tus­taa? Hul­lu tai fascisti? Vai mitä?

 4. Ovatko nopeusra­joituk­sen koskaan haitallisen alhaisia? Vai eivätkö koskaan? Mik­sei aje­ta aina ja joka paikas­sa viittäkymppiä?

 5. Jon­sku: Tilas­toti­etoa en itsekään ehdi tähän väli­in kaiva­maan, mut­ta muis­te­len että alko­holi / huumeet ovat osal­lise­na yli puoleen liikenneonnettomuuksista.

  Väärin muis­tel­tu. (pdf) Liiken­netur­van sivuil­ta löy­tyvän tilas­ton mukaan vuon­na 2007 23,9% liiken­nekuolemista joh­tui alko­holista. Kaik­ista “henkilö­vahin­go­ista” osu­us oli 13,2%.

  Liikenne johtuu tarpeesta liikkua. Liiken­neon­net­to­muudet johtu­vat liikku­misjär­jestelmän puut­teista, inhimil­li­sistä tai tekni­sistä. Muut­ta­mal­la jär­jestelmää; liikku­misen olo­suhtei­ta ja välineitä pystyt­täisi­in vuosit­tain säästämään Suomes­sa jopa sato­jen ihmis­ten hen­ki. Kuin­ka kukaan voi vas­tus­taa täl­lais­taa tavoitet­ta? Täy­del­lisek­si ja valmi­ik­si ei kai kukaan voi 400 henkeä vuodessa vaa­ti­vaa jär­jestelmää väittää?

  Ruot­sis­sa liiken­netur­van tavoit­teek­si otet­ti­in liiken­nekuolemien pois­t­a­mi­nen. Tietenkin onnet­to­muuk­sien täy­delli­nen häviämi­nen on ide­al­isti­nen maali, mut­ta voidaanko inhimil­lis­es­ti aset­taa mitään muu­ta tavoitet­ta? Jos pyrimme 50% vähen­nyk­seen liiken­nekuole­mis­sa, sisältää tavoite taval­laan hyväksyn­nän 200 ihmisen kuole­malle Suomes­sa vuosit­tain. Kaik­ki ne ovat turhia tapauk­sia. Ja suuri osa estettävissä.

  Nopeu­den­ra­joitin olisi yksi lois­ta­va tekni­nen keino paran­taa jär­jestelmän tur­val­lisu­ut­ta. Kiin­teä rajoitin 130 km/h ei estäisi yhtään ain­ut­ta lainku­u­li­aista kansalaista — se saat­taisi kuitenkin pelas­taa usei­den kym­me­nien (nuorten miesten) hen­gen vuosit­tain. Onko ole­mas­sa mitään hyvää syytä vas­tus­taa täl­laista jär­jestelmää? Mikä on ihmishen­gen hinta?

 6. Kun ajoko­rtis­tani ollaan noin kiin­nos­tunei­ta, niin voin ker­toa, että se on 38 vuot­ta van­ha. Käytin sitä viimek­si maanan­taina hakies­sani poikaani bussipysäkiltä. 

  Omaa autoa min­ul­la ei ole, kos­ka sel­l­aisel­la ei kaupunki­lainen mitään tee. Sen sijaan kuu­lun City­Car­Clu­bi­in, jol­loin saan kän­nykän avul­la itsel­leni sel­l­aisen auton jota tarvit­sen pien­estä neljän hen­gen autos­ta isoon paket­ti­au­toon. Tulee huo­mat­tavasti halvem­mak­si kuin oman auton omistaminen.

 7. “Kiin­teä rajoitin 130 km/h ei estäisi yhtään ain­ut­ta lainku­u­li­aista kansalaista …”

  Kyl­lä se estäisi ainakin min­ua aja­mas­ta Sak­sas­sa moot­tori­tiel­lä sitä lail­lista nopeut­ta mitä halu­an siel­lä ajaa. Kuten jo eilen kir­joitin, on tul­lut ajel­tua tuol­la use­am­paan otteeseen ja aina olen posi­ti­ivis­es­ti yllät­tynyt miten hyvin liikenne toimii suuril­lakin nopeuk­sil­la sil­loin kun ei ole ruuhkaa tai tietyötä.

 8. “Väärin muis­tel­tu. (pdf) Liiken­netur­van sivuil­ta löy­tyvän tilas­ton mukaan vuon­na 2007 23,9% liiken­nekuolemista joh­tui alkoholista.”

  Muis­telin siis väärin. Mut­ta kuitenkin pros­en­tu­aa­li­nen osu­us on läh­es 25%. Näistä läh­es kaik­ki oli­si­vat estet­ty alkolukol­la / vas­taaval­la. Näi­nollen onkin hyvin kum­mallista, ettei alkolukko ole pakol­lise­na kaikki­in moottoriajoneuvoihin.

  Sanoit näin, Osmo, tuol­la toises­sa säi­keessä “Alkolukkoa kan­natan, mut­ta liiken­teen päi­hteistä amfe­tami­i­ni taitaa silti olla pahin, eikä sitä mikään alkolukko havaitse. Alkolukko on kier­ret­tävis­sä sil­lä, että kaveri käyn­nistää auton.”.

  Liiken­netur­van tilas­ton mukaan 109:stä rat­ti­juop­umuskuole­mas­ta 103:ssa oli oltu alko­holin vaiku­tuk­sen alaise­na, ja vain kuudessa “jonkin muun aineen” vaiku­tuk­sen alaise­na. Eli se siitä amfetamiiniväitteestä.

  Pelkkä ylinopeus ei aiheuta kuin mur­to-osan noista läh­es 400:sta vuosit­tais­es­ta kuolemasta.
  Karkeasti jaotel­tuna läh­es puo­let aiheut­ta­vat rat­ti­juopot / “äkilli­nen sairasko­htaus” / “ajau­tui vas­taan­tuli­jan kaistalle” — tapaukset.
  Avain­sanoina “alkolukko”, “heiken­tynyt ajokun­to => kort­ti pois”.

  1/4 on taas näitä, hyvin valitet­tavia, kohtaamison­net­to­muuk­sia kun lähetään viime tin­gas­sa ohit­ta­maan kun on kiire mökille. Nämä (läh­es kaik­ki) olisi estet­tävis­sä keskikaiteel­la. Siitä 7 000 000 000€:sta jon­ka suomen autoil­i­jat vuosit­tain val­ti­olle mak­sa­vat, olisi syytä saa­da rahat suomen tiestön keskikaiteittamiseen…

  Lop­pu 1/4 on taa­jamis­sa tapah­tu­via onnet­to­muuk­sia / tekni­sistä vioista aiheutu­via, joille ei juurikaan mitään voi. Kuten Han­nu aiem­min tote­si, “liiken­teessä sat­tuu aina onnet­to­muuk­sia”, tok­i­han nol­la liiken­nekuole­maa / vuosi on hieno tavoite, mut­tei siihen koskaan tul­la pääsemään.

 9. Ylinopeudet eivät ole pääasialli­nen syy onnet­to­muuk­si­in, mut­ta kyl­läkin kuolemi­in. Kai sitä nyt jokainen ymmärtää, että käytet­ty nopeus vaikut­taa siihen, mikä on onnet­to­muu­den lop­putu­los, vaik­ka onnet­to­muus olisi aiheutunut vaikka­pa laiteviasta.

 10. Asia ei nyt varsi­nais­es­ti min­ulle kuu­lu, mut­ta kuitenkin hie­man ihmette­len blogin­pitäjän soopan­si­etokykyä. Jos keskustel­laan siitä tulisiko nopeuk­sia rajoit­taa liiken­nevahinko­jen vähen­tämisek­si, niin mitä ihmeen tekemistä sil­lä että liiken­nevahinkois­sa osasyynä on use­asti myös esim. alko­holi on asian kanssa? Palaako kuskeil­ta nopeu­den­ra­joit­ti­men kanssa hihat niin totaalis­es­ti että täy­tyy ottaa ryyppyä?

  Argu­menteille tasoa ensin pitää hoitaa sotavet­er­aanien asi­at kun­toon ja vas­ta sit­ten voidaan vaa­tia pelas­tus­li­ivien käyt­töä vesil­lä on sopivia foo­rume­ja, kuten iltapäiväle­htien keskustelupalstat.

 11. Minä suo­ras­taan nautin näistä kom­menteista. Jokaisen men­estyvän liik­keen salaisu­us ovat type­r­ät vas­tus­ta­jat. Ajat­telin lopuk­si kerätä hölmöim­mistä väit­teistä kolme mojov­in­ta. Väli­aikati­et­ona voin ker­toa, että tois­taisek­si johtaa väite, että on tur­val­lisem­paa ajaa kovaa kuin hitaasti, kos­ka on liik­keel­lä vähem­män aikaa. Mut­ta ehkä tuostakin voi vielä paran­taa, mut­ta se vaatii jo yritystä.

 12. Kyl­lä, jokainen sen ymmärtää. Mut­ta ymmär­rätkö sinä, että rajoituk­sen mukaan aja­va rat­ti­juop­po on 10x vaar­al­lisem­pi kuin 10% rajoi­tus­ta lujem­paa aja­va normikansalainen?

  Ensim­mäiseen noista on ilmeisen vaikea puut­tua, kos­ka siitä ei saa hel­posti sakko­tu­lo­ja automaat­ti­lait­teil­la vaan jou­tu­isi ihan näkemään vaivaa ja säätämään lake­ja että saataisi­in alkolukot & auto­jen takavarikoin­nit aikaiseksi.

 13. Pienet ylinopeudet ovat haitallisia sik­si, että ne tekevät liiken­teeseen paljon eri nopeut­ta ajavia ja lisäävät ohi­tuk­sia. Nopeusra­joi­tushan ei ole suurin tur­valli­nen nopeus vaan suurin sal­lit­tu. Se täy­ty­isi olla sen ver­ran alhainen että suurin osa autoil­i­joista pysty­isi sitä aja­maan auton ikään ja ajo­taitoon kat­so­mat­ta. Näin liiken­nevir­ta olisi tasaista ja ohi­tuk­sia vähän.

  Toisek­si pienet ylinopeudet johta­vat suurem­pi­in. Ensin täy­tyy saa­da ajaa 85 km/h 80kmh alueel­la ja sit­ten jos joku ajaa 84 km/h siitä täy­tyy päästä ohi ja sil­loin täy­tyy nos­taa nopeus 95 km/h ihan tur­val­lisu­usty­istä. Ja kun se ker­ran on tur­val­lista niin 95km/h ohitet­taes­sa niin mik­sei muutenkin. Ja pian kaik­ki alle 90 km/h aja­vat syyl­listyvät alinopeut­ta ajamiseen ja pin­na palaa puolin ja toisin.

 14. En tiedä mah­tuuko tämä kol­men parhaim­man joukkoon, mut­ta minus­sa herät­ti hilpeyt­tä kom­ment­ti, jos­sa penät­ti­in vas­tu­unkan­ta­jaa, jos laite vaik­ka syys­tä tai tois­es­ta rikkoutuu. 

  Mites sit­ten suu pan­naan, kun nopeu­den­ra­joitin on rik­ki… voi sen­tään! Eli pystyyn kuol­lut idea, kos­ka laite saat­taa olla joskus rik­ki. Täl­lä argu­men­til­la autossa ei pitäisi olla jarrujakaan. 

  Mie­lenki­in­toista on myös se, että Osmol­ta viedään kom­pe­tenssi liiken­netur­val­lisu­ut­ta edis­tävi­in ehdo­tuk­si­in sik­si, ettei hän ole auton omis­ta­ja. Ei ymmär­rä nyt Eli­na asiayhteyttä!

 15. Itse olen suo­ras­taan ihail­lut sitä mieliku­vi­tus­ta jol­la nuo rajoit­ti­men vas­tus­ta­jat kek­sivät liiken­teeseen rajoit­ti­men aiheut­tamia vaaratilanteita.

  Ainakin yksi peru­so­le­tus tun­tuu ole­van, että kaik­ki ajaisi­vat aivan kuin niitä rajoit­timia ei olisikaan, ja sit­ten rajoitin yhtäkkiä, yllät­täen, kut­sumat­ta ja pyytämät­tä aiheut­taa vaaran.

 16. Eli­na says “Eli pystyyn kuol­lut idea, kos­ka laite saat­taa olla joskus rik­ki. Täl­lä argu­men­til­la autossa ei pitäisi olla jarrujakaan.”.

  Nuo jar­rut on hie­man onneton ver­taus kos­ka vielä nykyäänkään auton jar­ru­ja ei saa toteut­taa sähköis­es­ti siten että jar­rupolkimes­ta lähtisi sig­naali sähköjo­htoa pitkin jar­ru­sylin­ter­ille vaan siinä pitää tur­val­lisu­ussy­istä olla fyysi­nen yhteys, käytän­nössä hydrauliletku. Tuol­lainen hydrauliletku Galileo sateli­it­ti­in on hie­man han­kalahko toteuttaa.

  Ja niille jot­ka ovat sitä mieltä että autois­sa ei ole sähköviko­ja kehotan han­kki­maan 5v van­han Ital­i­ailaisen, vaikka­pa Alfan vähäk­si aikaa käyt­töön, voi mieli muuttua.

 17. tpyy­lu­o­ma Says: “Jos keskustel­laan siitä tulisiko nopeuk­sia rajoit­taa liiken­nevahinko­jen vähen­tämisek­si, niin mitä ihmeen tekemistä sil­lä että liiken­nevahinkois­sa osasyynä on use­asti myös esim. alko­holi on asian kanssa?”

  Tuo Ilta-Sanomien Osmon kom­men­tik­si esit­tämä “Ne, joiden mielestä on kiva ajaa las­ten ylitse kän­nis­sä, vas­tus­taisi­vat tietysti” antaa ehkä hie­man liikku­mati­laa liit­tää alko­holi tähän keskustelu­un, kom­ment­ti jota Osmo ei tietääk­seni vielä ole kieltänyt esittäneensä.

 18. Jospa vain asen­net­tais niitä valvon­takameroi­ta pikkuhil­jaa aina vaan enemmän.

  On oikeas­t­aan usko­ma­ton­ta, miten vaikeaa mon­elle on ajaa nopeusra­joi­tusten mukaises­ti. Ja pelkäävät jos hyvä veli valvoo q;-)

  Ja vielä olk­inukeil­la Osmoa heit­televät. Itse jumalatkaan eivät tyh­myy­delle mitään voi.Vai miten se meni!

 19. Osmo says: “Väli­aikati­et­ona voin ker­toa, että tois­taisek­si johtaa väite, että on tur­val­lisem­paa ajaa kovaa kuin hitaasti, kos­ka on liik­keel­lä vähem­män aikaa.”

  Tätähän voi kyl­lä speku­loi­da: onko tur­val­lisu­us aina suo­raan ver­ran­nolli­nen nopeu­teen? Löy­tyykö sel­l­ainen nopeus jon­ka alen­t­a­mi­nen ei enää lisää tur­val­lisu­ut­ta vai voiko jois­sain tapauk­sis­sa nopeu­den alen­tamien jopa vähen­tää tur­val­lisu­ut­ta? Mitä tapah­tu­isi tur­val­lisu­udelle jos jokainen auto ajaisi sen 18–20tkm vuodessa mak­siminopeudel­la 50km/h?

 20. Soin­in­vaara says: “Minä suo­ras­taan nautin näistä kom­menteista. Jokaisen men­estyvän liik­keen salaisu­us ovat type­r­ät vas­tus­ta­jat. Ajat­telin lopuk­si kerätä hölmöim­mistä väit­teistä kolme mojov­in­ta. Väli­aikati­et­ona voin ker­toa, että tois­taisek­si johtaa väite, että on tur­val­lisem­paa ajaa kovaa kuin hitaasti, kos­ka on liik­keel­lä vähem­män aikaa. Mut­ta ehkä tuostakin voi vielä paran­taa, mut­ta se vaatii jo yritystä.”

  Kuten tuon väit­teen ilmoille heit­täessäni totesin, on se kär­jis­tet­ty mut­ta silti sitä kan­nat­taisi miet­tiä hie­man pidem­pään ja lukea, mitä “BRG” kir­joit­ti tuos­sa ylempänä.

  Eli­na says: “Mie­lenki­in­toista on myös se, että Osmol­ta viedään kom­pe­tenssi liiken­netur­val­lisu­ut­ta edis­tävi­in ehdo­tuk­si­in sik­si, ettei hän ole auton omis­ta­ja. Ei ymmär­rä nyt Eli­na asiayhteyttä!”

  Eli mielestäsi ei ole minkään­laista merk­i­tys­tä sil­lä, kuin­ka paljon tietoa ja koke­mus­ta henkilöl­lä on asi­as­ta jos­ta paasaa kuin mikäkin pro­feet­ta? Kyl­lä se vaan uskot­tavu­ut­ta vie, ja paljon.

  “Mikko” kir­joit­ti tuos­sa aiem­min eri nopeuk­sien liiken­nevir­taan aiheut­ta­mas­ta “soutamis­es­ta”. Fak­ta on, että kaikkia liiken­nevä­lineitä ei ikinä saa kulke­maan samaa nopeut­ta, se on eri­lai­sista tekni­sistä ratkaisu­ista johtu­va fak­ta. Käykääpä aja­mas­sa esim. hki-lahti väli moot­tori­tiel­lä, niin huo­maat­te kuin­ka ne rajoit­timel­la varuste­tut rekatkin ohit­tel­e­vat toisiaan..

  Ja vielä esimerkkinä siitä kuin­ka ylinopeud­es­ta on myös konkreet­tista hyö­tyä; tut­ta­vani ajoi val­tati­etä (100km/h rajoi­tus) 115km/h kun yhtäkkiä tielle juok­si hirvi johon tut­ta­vani tör­mäsi. Kos­ka vauhti oli “sopi­va”, lennähti hirvi katon yli eikä suo­raan matkus­ta­moon kuten olisi käynyt matalem­mal­la nopeudel­la jol­loin autossa olleet henkilöt oli­si­vat vähin­täänkin loukkaan­tuneet vakavasti. Nyt, ylinopeu­den ansios­ta vahin­got jäivät suh­teel­lisen pieniksi.

 21. Heh, tuo hirvies­imerk­ki pääsee var­masti top teni­in, ellei hätyyt­tele peräti kärkisijoja. 

  Kan­nat­taa siis pitää sel­l­aista parin kympin ylinopeut­ta jatku­vasti hirvien varalta. 

  Tuliko mieleen, että mah­dol­lis­es­ti asial­lisel­la tilan­nenopeudel­la hirvialueel­la, tyyp­pi olisi ehkä ehtinyt väistää hirveä eikä koko onnet­to­muut­ta olisi tapah­tunut? Taisi olla liian mon­imutkainen päättelyketju?

  Janku­tus ajoko­rtista ja auton omis­tamis­es­ta jatkuu: 

  Soin­in­vaara ker­toi jo tääl­lä, että hänel­lä on ollut ajoko­rt­ti 38 vuot­ta ja että hän ajaa sään­nöl­lis­es­ti. Näin ollen on hän aivan var­masti pätevä arvioimaan liiken­netur­val­lisu­ut­ta rel­e­van­teista näkökul­mista. Tot­ta kai itsekin olen sitä mieltä, että ajoko­r­ti­ton ihmi­nen ei aina kaikkia käytän­nön vivahtei­ta voi liiken­teestä tietää. Fysi­ikan ja fys­i­olo­gian lainalaisu­udet voi kuitenkin ymm­rätää ilman ajoko­rt­tia, kuten esim. sen, että mitä alem­mil­la nopeuk­sil­la men­nään, sitä enem­män on aikaa reagoi­da mm. hirveen. 

  S‑vaara ei OMISTA autoa ja tätä joku tah­vo piti S‑v:n näke­myk­set mitätöivänä seikkana.

 22. Eli­na says: “Heh, tuo hirvies­imerk­ki pääsee var­masti top teni­in, ellei hätyyt­tele peräti kärkisijoja. ”

  Non­i­in, minähän score­tan kärk­isi­joille jatkuvasti 😉

  Et ilmeis­es­ti ymmärtänyt esimerkki­ni sanomaa, tai sit­ten muo­toilin sen huonos­ti. Joten kokeil­laan uud­estaan. Tuol­laises­sa vauhdis­sa (oli se sit­ten 100 tai 115km/h) ei käytän­nössä ehdi tekemään yhtään mitään jos hirvi pomp­paa yllät­täen tielle. Esimerkil­läni halusin vain tuo­da esille, että kyseisessä tilanteessa ylinopeud­es­ta oli aivan konkreet­tista hyö­tyä. Tämä vain sen takia, että tääl­lä yleis­es­ti mol­lataan ylinopeudet “absolu­ut­tis­es­ti pahaa tuo­vana asiana”.

  Btw, nopeusra­joi­tus­ta nou­dat­ta­mal­la olisi kaver­il­lani ollut 0,15s enem­män reagoin­ti­aikaa.. Jokainen voi miet­tiä onko tuo merkit­tävä ero…

  Eli­na says: “Tuliko mieleen, että mah­dol­lis­es­ti asial­lisel­la tilan­nenopeudel­la hirvialueel­la, tyyp­pi olisi ehkä ehtinyt väistää hirveä eikä koko onnet­to­muut­ta olisi tapah­tunut? Taisi olla liian mon­imutkainen päättelyketju?”

  Sin­ulle taisi tuot­taa liikaa vaivaa ja ajat­telun aihet­ta se, että suomen tiestöstä suuri osa on “hirvialuet­ta”, joten kaikkial­la pitäisi ajaa siis 20–30km/h alle rajoituk­sen “just to be safe”? Samal­la ajat­te­lu­tyylil­lä kan­nat­taa jät­tää se auto koti­in ja kulkea matkat helikopter­il­la, tilas­to­jen mukaan paljon tur­val­lisem­paa nääs.

  Eli­na says: “Tot­ta kai itsekin olen sitä mieltä, että ajoko­r­ti­ton ihmi­nen ei aina kaikkia käytän­nön vivahtei­ta voi liiken­teestä tietää. Fysi­ikan ja fys­i­olo­gian lainalaisu­udet voi kuitenkin ymm­rätää ilman ajoko­rt­tia, kuten esim. sen, että mitä alem­mil­la nopeuk­sil­la men­nään, sitä enem­män on aikaa reagoi­da mm. hirveen. ”

  Fysi­ikkaa ja perus lainalaisu­udet voi ymmärtää kyl­lä, mut­ta käytän­nön liiken­teestä sat­un­nainen keskus­ta-ajelu ei anna minkään­moista käsitystä.

  Eli­na says: “S‑vaara ei OMISTA autoa ja tätä joku tah­vo piti S‑v:n näke­myk­set mitätöivänä seikkana.”

  Taisin olla minä “tah­vo” kyseinen henkilö, ja olen vieläkin samaa mieltä. Jos ei omista autoa, tuskin autoilee muu­ta­maa tuhat­ta kilo­metriä enem­pää vuodessa. Mielestäni tuol­lainen, suht vähäi­nen, ajo­suorite ei mis­sään nimessä riitä lauko­maan asiantun­te­via ehdo­tuk­sia liiken­netur­val­lisu­ud­es­ta / sen paran­tamis­es­ta / muuttamisesta.

 23. Ajat­telin ensin, että en kom­men­toisi tuo­ta hirvies­imerkkiä, vaan panisin sen vain älyt­tömien kom­ment­tien kärkisijoille. 

  Joskus kauan sit­ten ker­taushar­joituk­sis­sa panssari­vaunu ajoi kuplafolkkarin yli jos­sain Kes­ki-Suomes­sa. Auto meni aivan lit­tanaksi, mut­ta kul­jet­ta­ja sink­ou­tui siitä ulos ja pelas­tui, kos­ka hän ei käyt­tänyt tur­vavyötä. Tämä var­maan riit­tää Joskulle osoit­ta­maan, että tur­vavöistä on haittaa. 

  Kyse on toden­näköisyyk­sistä. Aivan var­masti on keskimäärin niin, että hirviko­lari on sitä tuhoisampi, mitä suurem­pi on nopeus.

  Mitä tulee tuo­hon yksi­ty­istapauk­seen, nopeusra­joituk­sia nou­dat­taen kaverisi olisi tul­lut paikalle ehkä puolimin­u­ut­tia myöhem­min. Olisiko hirvel­lä ollut malt­tia jäädä odottamaan?

 24. Soin­in­vaara says: “Tämä var­maan riit­tää Jon­skulle osoit­ta­maan, että tur­vavöistä on haittaa. ”

  Ymmär­rät var­maan itsekin kuin­ka eri­laisia nuo asi­at ovat, joten turha saivarrella.

  Soin­in­vaara says: “Kyse on toden­näköisyyk­sistä. Aivan var­masti on keskimäärin niin, että hirviko­lari on sitä tuhoisampi, mitä suurem­pi on nopeus.”

  Tot­ta, tämän tajua­vat var­masti kaik­ki. Esimerkil­läni pyrin osoit­ta­maan sen, että ylinopeus ei ole “absolu­ut­ti­nen paha joka aiheut­taa onnet­to­muuk­sia”, vaan siitä on ajoit­tain myös hyötyä. 

  Soin­in­vaara says: “Mitä tulee tuo­hon yksi­ty­istapauk­seen, nopeusra­joituk­sia nou­dat­taen kaverisi olisi tul­lut paikalle ehkä puolimin­u­ut­tia myöhem­min. Olisiko hirvel­lä ollut malt­tia jäädä odottamaan?”

  Niin, tai olisiko­han seu­raa­va hirvi tul­lutkin vähän myöhem­min? Tai aiem­min joku toinen hirvi juos­sut tielle? jne jne, turha tälle jos­sit­telulin­jalle on lähteä.

 25. Soin­in­vaara says: “Saako muuten huume­poli­ti­ikas­ta lausua mielip­iteitä hän, joka ei itse käytä päivittäin?”

  Aina­han mielip­i­teen­sä saa tuo­da jul­ki, mut­ta pain­oar­voa ei juurikaan voi antaa tavan tal­laa­jan mielip­iteille tuos­sakaan asiasta.
  Hoita­vat lääkärit yms päivit­täin kyseis­ten tapausten kanssa tekemi­sis­sä ole­vat ovat sen sijaan oikei­ta henkilöitä anta­maan asiantun­te­via lausuntoja.

  Mut­ta tämän sinä tiesitkin, etkö vain, Osmo?

 26. Ilmeis­es­ti ei saa! Ja minus­takaan ei saa sanoa halais­tua sanaa, ellei ole minä 🙂

  Mitä tulee yhtey­teen ajok­ilo­me­trien ja liiken­netur­val­lisu­u­den hah­mot­tamisen välil­lä, niin kyl­lä kaikkein ääliömäisim­mät kom­men­tit kuulee taksin takapenkil­lä istues­sa ja arvaat­te ettei vierus­tover­il­ta, vaan.…

 27. Tässä jotain fak­taa toden­näköisyyk­sien arvioimista varten: 

  Ajoneu­von pysähtymis­mat­ka koos­t­uu reagoin­ti­matkas­ta ja jar­ru­tus­matkas­ta. Pysähtymis­mat­ka on 80 km/h nopeud­es­ta 52 metriä ja 120 km/h nopeud­es­ta 101 metriä. Reak­tioa­jak­si on määritel­ty sekun­ti ja ajoneu­vok­si keskikokoinen henkilöau­to, tasainen tie ja kui­va keli. 

  Ajoneu­von nopeu­den kaksinker­taistues­sa, jar­ru­tus­mat­ka nelink­er­tais­tuu. Edel­lä olevas­sa esimerkissä 120 km/h nopeud­es­ta alka­neen ajoneu­von nopeus on vielä 60 km/h, kun toinen on jo kokon­aan pysähtynyt.

  Ajoneu­von tör­mäy­sen­er­gia nelink­er­tais­tuu, kun tömäys- nopeus kaksinker­tais­tuu. Esimerkik­si jos auto tör­mää 50 km/h:n nopeudel­la perää­nan­ta­mat­tomaan esteeseen tai toiseen saman­laiseen samal­la nopeudel­la vas­takkaises­ta suun­nas­ta tule­vaan autoon, 80 kg paina­van ihmisen aiheut­ta­ma ja ihmiseen vaikut­ta­va tör­mäysvoima on 3 000 kg. Jos tör­mäys tapah­tuu vas­taavasti 100 km/h:n nopeudel­la, tör­mäysvoima on 12 000 kg.

  Mut­ta tuskin tämä Jon­skun päätä kään­tää. Hän on nyt pyhästi päät­tänyt uhmat­en luon­non­lake­ja, että ylinopeus on tur­val­lisem­paa kuin rajoi­tusten mukaan ajaminen.

 28. Tuo on aivan selvää yläaste­fysi­ikkaa, joka lie­nee kaikille selvää.

  Eli­na says: “Mut­ta tuskin tämä Jon­skun päätä kään­tää. Hän on nyt pyhästi päät­tänyt uhmat­en luon­non­lake­ja, että ylinopeus on tur­val­lisem­paa kuin rajoi­tusten mukaan ajaminen.”

  Non­i­in, saati­in­han tästä kun­non saivertelu­väit­te­ly aikaiseksi…

  Jos olet lukenut mitä aiem­min olen kir­joit­tanut, olen sitä mieltä, että lievä ylinopeus (oike­as­sa paikas­sa) ei lisää käytän­nössä onnet­to­muus­riskiä yhtään. Sen sijaan kaik­ki muut riskitek­i­jät; sääolo­suh­teet, rat­ti­juopot, sairausko­htauk­set jne jne ovat se riskitek­i­jä johon tulisi puut­tua, ei ylinopeudet.
  Mut­ta ei, sinä Eli­na tar­tut kokoa­jan pikku saivarteluil­lasi epäolen­naisuuk­si­in. Nyt oli kyse 115km/h vs. 100km/h (4m/s nopeusero), ei 60km/h vs. 120km/h joka painii aivan eri luokas­sa, ymmär­räthän sinä tämän?

 29. Oletko nyt Jon­sku ihan var­ma? Jos ajat 115 km/h etkä 100 km/h ja saat sairausko­htauk­sen, rat­ti­juop­po tai puolisokea van­hus tulee kolmion takaa eteesi tai muu­ta sel­l­aista yllät­tävää tapah­tuu, tuo 32 % suurem­pi liike-ener­gia ei vaiku­ta MITENKÄÄN vam­mau­tu­mis­riski­isi. Lukio­fysi­ikan mukaan, jos tuol­la sal­li­t­ul­la nopeudel­la ehtisit juuri ja juuri pysähtyä, tuon mität­tömän ylinopeu­den ansios­ta tör­mäisit kohteeseen 56 km/h, mut­ta sehän ei raavas­ta miestä mitenkään haittaa. 

 30. Jon­sku,

  Toteat ylem­myy­den­tun­tois­es­ti, että kyseessä on perusk­oulun yläas­teen fysi­ikan oppimäärään kuu­lu­vat asiat. 

  Mik­si sit­ten tajusit jutun täysin pieleen? Jäikö yläaste kesken? Ei ver­rat­tu kuut­takymp­piä ajavaa, vaan kahdek­saa kymp­piä ajavaa.

  Ver­tailti­in nopeut­ta siis 80 km/h ja 120 km/h. Kyseessä on näin 50 pros­entin ylinopeus, ei mikään harv­inaisu­us Suomen maanteillä. 

  Siinä mis­sä kahdek­saa kymp­piä ajanut on jo pysähtynyt, jatkaa 120:n nopeudel­la tul­lut sil­lä het­kel­lä kuut­ta kymp­piä, kun olo­suh­teet ovat samat. 

  Minus­ta varsin olen­nainen ero tör­mäys­ti­lanteessa, mut­ta sin­ulle “pikku saivartelua”?

 31. Itse asi­as­sa tuo Eli­nan laskel­ma vähät­telee ongel­maa. Tuo liiken­netur­van sivuil­ta saata­va esimerk­ki ker­too, että sil­lä HETKELLÄ, kun toinen auto on pysähtynyt, toinen kul­kee vielä 60 km/h, mut­ta siinä KOHDASSA, jos­sa hitaampi on pysähtynyt, toisel­la on nopeut­ta vielä yli 90 km/h.

 32. Mis­sä muuten ovat nämä “oikeat paikat”, jois­sa lievä ylinopeus on hai­ta­ton­ta tai jopa suotavaa. 

  Kuka nämä paikat määrit­telee ja miten? Oliko ystäväsi mee­dio vai miten hän tiesi, että juuri nyt kan­nat­taa ajaa ylinopeut­ta, jot­ta hirvi sin­gah­taa kuoloon ilman että aiheut­taa ihmisille vahinkoa.

 33. Min­ua hie­man häir­it­see näis­sä varot­tavis­sa esimerkeis­sä että juuri “ihan sat­tumal­ta” sil­lä lain mukaisel­la 80 km/h nopeudel­la auto pysähtyy 3 mm ennen betoni­seinää. Sankari selviy­tyy naar­muit­ta ihan kuin eloku­vis­sa, onko tuk­ka hyvin, näkyykö kel­lo? Sen sijaan pahis joka ajaa tasan 20 km/h yli ja hänen vel­jen­sä isopahis, tasan 40 km/h yli, luon­nol­lis­es­ti kär­sivät oikeutetun kuole­man täräyt­täessään betoni­seinään. Auto syt­tyy ensin pala­maan ja sit­ten kun sankari juuri ja juuri on ehtinyt juos­ta tur­vaan, räjähdys tot­takai. Muis­takaa myös että draa­man kaari edel­lyt­tää veli isopahik­sen kuol­e­van leffassa/blogissa aina viimeisenä.

  Kyl­lä nuo hin­dut on taikauskoisa kun pitävät lehmää pyhänä eläi­menä. Mut­ta se että astet­ta myötäpäivään pyhään peltik­ilpeen maala­tu­ista hiero­glyfeistä 8 ja 0 ole­va peltilehmän mit­tari tuot­taa kuole­maa ja huonoa kar­maa, se on tiedettä.

 34. Jos BRG halu­aa, hän­tä varten voidaan tehdä laskel­ma, jos­sa tuo hitaampi auto tör­mää seinään 10 km/h. Sen nopeam­man auton käy sil­loin kyl­lä entistä huonommin.

 35. Jostakin osui silmi­i­ni tieto, että kuolonko­lareis­sa ylinopeut­ta ajanei­den osu­us on kolminker­tainen hei­dän osu­u­teen­sa koko liikenteestä.

 36. Osmo “Jos BRG halu­aa, hän­tä varten voidaan tehdä laskel­ma, jos­sa tuo hitaampi auto tör­mää seinään 10 km/h. Sen nopeam­man auton käy sil­loin kyl­lä entistä huonommin.”

  Hyvä point­ti mut­ta kyl­lä se kuole­ma riit­tänee, vaikea aset­taa kon­tek­sti­in tuo­ta “entistä huonom­min” kom­ment­tia. Tai jos se ylimääräi­nen 10km/h tekee sen ettei pääse parati­isi­in ja saa 7 neit­syt­tä niin sit­ten ymmär­rän että asi­at on entistäkin huonommin 😉

 37. Soin­in­vaara, voisitko kom­men­toi­da http://www.tiet.fi/200kmh.htm
  ?
  Tai tätä itsel­leni sat­tunut­ta: Kau­nis kevät­päivä, sula tiet, sää puolip­il­vi­nen (aurinko ei siis häikäis­syt mut­ta val­oa oli riit­tävästi), val­tatie 13 itä­suomes­sa, ei paljon mui­ta liikku­jia kuin minä. Kyseisel­lä val­tatiel­lä saa ajaa kesäaikaan 100 km/h, ja tuos­sa oli siis kesäolo­suh­teet. Joten ajoin noin satas­ta. Mut­ta min­ut pysäyt­tänyt poli­isi tote­si, että kalen­terin mukaan on talvi ja 80 talvi­ra­joi­tus vielä voimas­sa, ja kir­joit­ti sakot. Sama tie syksyl­lä aamuyöstä, pimeää eikä lun­ta, joten näkyvyys kauko­val­oil­lakin heikko. Tien­pin­nal­la syksyn ensim­mäiset mus­tat jäät. Kalen­terin mukaan kuitenkin vielä kesä ja voimas­sa satasen rajoi­tus. Jota en uskaltanut kesärenkail­la ajaa, ainakaan pahim­mis­sa paikois­sa, vaan ajelin jopa alle 80 km/h. Kiin­nos­taisi tietää että mil­lä konkreet­tisel­la taval­la vaaransin liiken­netur­val­lisu­ut­ta sinä kevät­päivänä niin paljon että oli kort­ti vaaras­sa (sehän menee jo kol­mannes­ta ylinopeud­es­ta) aja­mal­la satas­ta, vaik­ka samas­sa paikas­sa voi vira­nomais­ten mukaan ajaa täysin tur­val­lis­es­ti satas­ta keskel­lä pimeää syysyötä? Vai olisiko­han sit­tenkin niin, että se saa­mani sakko oli puh­das­ta rahas­tus­ta, mieli­v­al­taa ja autoil­i­joiden kyykyttämistä?

 38. Tehoau­toil­i­jalle:

  Aika kuvaavaa on että Aggres­si­ivis­ten tiel­läli­ikku­jien etu­jär­jestön myöhem­min Tiel­läli­ikku­jien etu­jär­jestö ry:n toim­inta tai ainakin net­ti­sivut näyt­tävät lopah­ta­neen kun puheen­jo­hta­ja on kuol­lut hirvikolarissa.

  Pitääkö tuo­ta siis nyt edes enää kom­men­toi­da, eiköhän sivut voisi jäädyt­tää sitä varten että niitä voisi näyt­tää jokaiselle joka kan­nat­taa vapai­ta nopeusra­joituk­sia tai vähät­telee liikennesääntöjä.

 39. Mis­tä tehoau­toil­i­jalle on tul­lut käsi­tys, että vira­nomaiset lupaisi­vat, että kelistä riip­pumat­ta on aina tur­val­lista ajaa suur­in­ta sal­lit­tua nopeut­ta. Ajoko­rt­ti kai kuitenkin on?

 40. Tehoau­toil­i­jan anta­ma link­ki on ihan muka­va pikku huumori­pala ennen viikon­lop­un­vi­et­toa. Huo­matkaa eri­tyis­es­ti Nebraskalainen tuomari. 

  Suosit­te­len!

 41. Onhan min­ul­la ajoko­rt­ti, ollut jo läh­es 30 vuot­ta. Ja kun nyt vas­tasin sin­un kysymyk­seesi, voisitko vih­doinkin vas­ta­ta alku­peräiseen kysymyk­seeni: Mil­lä taval­la vaaransin liiken­netur­val­lisu­ut­ta aja­mal­la kesäke­lis­sä satas­ta tiel­lä, jos­sa saa kesäl­lä ajaa satas­ta? Min­un tietääk­seni kun fysi­ikan lait ovat ihan samat vuo­den jokaise­na päivänä. Samalle voinet vas­ta­ta myös tähän: jos ylinopeus on niin hir­muisen vaar­al­lista, niin kuin­ka olen edelleenkin hengis­sä, vaik­ka jo 1980-luvul­la ajelin läh­es sään­nöl­lis­es­ti 150 — 200 km/h nopeuk­sil­la teil­lä jos­sa oli 80 ja 100 km/h rajoituk­sia? Mik­si en ole vielä onnis­tunut tap­pa­maan ketään täl­lä ajo­tyylil­läni? Mik­si edes ne muu­ta­mat kolar­it, jois­sa olen ollut, eivät ole johtuneet ylinopeud­es­ta? Muis­tu­tan myös toises­sa ketjus­sa kir­joit­ta­mas­tani viestistä, johon et vas­tan­nut. Mik­si teiltä vihreiltä on niin vaikea saa­da vas­tauk­sia? Ilmasto­foo­ru­mi ry:n kyse­lyynkin vas­tasi nol­la kpl vihrei­den kansane­dus­ta­jista, vaik­ka puolueo­hjel­mas­san­nekin muis­taak­seni puhutaan avoimuud­es­ta jne.
  Muuten, rikot­ti­inko jos­sain Koi­järvel­lä muu­ta­ma vuosikym­men sit­ten jotain lake­ja? Mis­sä te vihreät olisitte nyt, jos maanvil­jeli­jöil­lä olisi ollut kam­er­avalvon­ta ja poli­is­par­tio paikalla heti kun ensim­mäi­nen padon­rak­en­ta­ja tart­tui lapi­oon? Siis onko niin, että lain­rikkomi­nen on via­ton­ta kansalais­tot­telemat­to­muut­ta kun te virheät rikotte lakia, mut­ta muis­sa tapauk­sis­sa lain rikkomi­nen rin­nastet­tavis­sa pikku­las­ten päälle ajamiseen kän­nis­sä? Miltä niistä padon­rak­en­ta­jista olisi tun­tunut, jos heitä olisi ver­rat­tu pikku­las­ten tappajiin?

 42. Talvinopeusra­joi­tusten aikana on hyvä nou­dat­taa niitä, kos­ka muut aja­vat. Joka ajaa muiden kanssa eri nopeut­ta, joutuu ohit­tele­maan ja ohi­tusti­lanteet ovat kym­meniä elleivät sato­ja ker­taa taval­lista ajoa vaar­al­lisem­pia. Har­va myöskään vai­h­taa alle kesärenkai­ta, vaik­ka juuri sinä iltapäivänä on kesäke­li. Tietänet, että talvirenkaiden pito kesäke­lil­lä on huonom­pi kuin kesärenkaiden.

  Muutenkin tehoau­toil­i­jan ilmoit­ta­mat liiken­ner­ikok­set ovat sel­l­aisia, etten oikein usko hänen pyrkivän tur­val­liseen liikentreeseen.

  Koi­järvel­lä kameroi­ta oli paljon ja kaik­ki tehti­in julkises­ti ja oma­l­la nimellä.

 43. Tehoau­toil­i­ja, (jol­la tehot ilmeis­es­ti muual­la kuin päässä)

  Min­ul­la on lähipi­iris­sä ihmi­nen, joka on ajanut tuhan­sia ja tuhan­sia kilo­me­tre­jä kän­nis­sä. Ei mis­sään pienessä sievässä, vaan reilusti juovuksissa. 

  Ei hänkään ole vielä ketään “onnis­tunut” tappamaan. 

  Sen ver­ran järkeä hänel­lä kuitenkin lie­nee päässä, ettei tule tänne retostele­maan asial­la kuten sinä.

 44. Vaikken tehon kanssa samaa mieltä olekaan, niin nyt on niin hyvä point­ti että pitää taas antaa suo­jat­ul­ta, yksi­ty­isyy­den suo­jas­ta kun olen ihan oikeasti huolis­sani. Mielestäni on mah­dol­lista, että niin halutes­saan ja lain sen sal­lies­sa poli­isi pystyy nykyään eri­laisia tietoteknisiä keino­ja käyt­täen estämään “ter­ror­is­min” ennakol­ta. Kuinka­han kävisi Koi­järvi-aktivis­teille Osmon GPS tule­vaisu­udessa, bye bye birds…

 45. Soin­in­vaara says: “Oletko nyt Jon­sku ihan var­ma? Jos ajat 115 km/h etkä 100 km/h ja saat sairausko­htauk­sen, rat­ti­juop­po tai puolisokea van­hus tulee kolmion takaa eteesi tai muu­ta sel­l­aista yllät­tävää tapah­tuu, tuo 32 % suurem­pi liike-ener­gia ei vaiku­ta MITENKÄÄN vam­mau­tu­mis­riski­isi. Lukio­fysi­ikan mukaan, jos tuol­la sal­li­t­ul­la nopeudel­la ehtisit juuri ja juuri pysähtyä, tuon mität­tömän ylinopeu­den ansios­ta tör­mäisit kohteeseen 56 km/h, mut­ta sehän ei raavas­ta miestä mitenkään haittaa.”

  Osmo hyvä, en ole mis­sään välis­sä sanonut että se ei vaikut­taisi MITENKÄÄN ed. mainit­tui­hin asioi­hin. Ymmärtäähän sen nyt jokainen että mitä lujem­paa tör­mää, sen enem­män sattuu. 

  Sitä­pait­si, tuo heit­tämäsi “56km/h tör­mäysnopeus” on väärä, 6m/s^2 hidas­tu­vu­udel­la tör­mäysnopeutena olisi 31km/h. Oli miten oli, sil­lä ei ole merk­i­tys­tä kos­ka, kuten aiem­minkin, avain­sanana on tilan­nenopeus. Siitä sin­ul­la, tai Eli­nal­la, ei tai­da olla vieläkään minkään­moista käsitystä.

  Eli­na says: “Mis­sä muuten ovat nämä “oikeat paikat”, jois­sa lievä ylinopeus on hai­ta­ton­ta tai jopa suotavaa”

  Esimerkik­si moot­tori­ti­et (ei tietenkään ruuh­ka-aikoina), lev­eäkaista­ti­et jne hyväkun­toiset val­tati­et kun liiken­net­tä on vähän ja olo­suh­teet hyvät.

  Eli­na says: “Ver­tailti­in nopeut­ta siis 80 km/h ja 120 km/h. Kyseessä on näin 50 pros­entin ylinopeus, ei mikään harv­inaisu­us Suomen maanteillä. ”

  Joopa joo, tämähän on taas se jos­ta puhut­ti­in. Jopa sinä, Eli­na, var­mas­tikin ymmär­rät että “lievä ylinopeus” != 50% ylinopeus. Tarvit­seeko sanoa muuta?

 46. Kan­nat­taisi ker­ra­ta lukion fysi­ikkaa. En tiedä, miten Jon­sku on laskel­man tehnyt, mut­ta väärin. Jos olete­taan, että autot alka­vat jar­rut­taa samas­sa paikas­sa, voidaan laskel­ma tehdä liike-ener­gioiden mukaan, jot­ka kuten tun­net­tua, riip­pu­vat nopeu­den neliöstä. Siinä matkas­sa, jos­sa hitaampi auto menet­tää liike-ener­giansa kokon­aan, nopeampi menet­tää sitä yhtä paljon kuin hitaam­mal­la oli alus­sa. Mas­sat ja ja myös hidas­tu­vu­us sieven­tyvät pois, joten voimme käyt­tää vain nopeu­den neliöitä:

  115*115–100*100 = 3225
  Neliöjuuri(3225) = 56,79

  Liiken­netur­va las­kee tämän hienos­tellem­min olet­taen, että molem­mil­ta menee sekun­ti reagoi­da. Sil­loin päädytään korkeam­paan tör­määmisnopeu­teen ja laskel­maan tarvi­taan myös kitkakerrointa.

 47. Osmo says: “Kan­nat­taisi ker­ra­ta lukion fysi­ikkaa. En tiedä, miten Jon­sku on laskel­man tehnyt, mut­ta väärin.”

  “Liiken­netur­va las­kee tämän hienos­tellem­min olet­taen, että molem­mil­ta menee sekun­ti reagoi­da. Sil­loin päädytään korkeam­paan tör­määmisnopeu­teen ja laskel­maan tarvi­taan myös kitkakerrointa.”

  Non­i­in, laskin hom­man uud­estaan, 2 sekun­nin reak­tioa­jal­la siinä vai­heessa kun hitaampi auto on pysähtynyt, on nopeam­mal­la autol­la vielä ~67km/h nopeut­ta. Eli laskin alun­perin väärin, sen myönnän.

  Btw, tuo reak­tioa­jan huomioon otta­mi­nen ei vaa­di kitkak­er­roin­ta mukaan laskuihin 😉

  Mut­ta edelleen, pain­o­tan sano­ja tilan­nenopeus ja ennakoin­ti. Ne ovat avaimet tur­val­liseen ja suju­vaan liiken­teeseen, rajoit­ta­mi­nen ja kieltämi­nen eivät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.