Ovatko pienet ylinopeudet haitattomia?

Minua ihme­tyt­ti tuos­sa aiem­mas­sa vies­ti­ket­jus­sa vähät­te­le­vä suh­tau­tu­mi­nen nopeu­den vai­ku­tuk­seen onnet­to­muuk­sis­sa. Vähän lukion fysiik­kaa: Ole­te­taan että ajat 80 km/h ja sei­nä nousee äkis­ti eteen niin, että ehdit juu­ri ja juu­ri pysäh­tyä ennen tör­mäys­tä. Jos vauh­ti­si jar­ru­tuk­sen alkaes­sa oli­si ollut 100 km/h, oli­sit tör­män­nyt tuo­hon estee­seen nopeu­del­la 60 km/h.

Lii­ken­tees­sä tapah­tuu koko ajan vir­hei­tä tai odot­ta­mat­to­mia tilan­tei­ta. Se mitä onnet­to­muu­den seu­rauk­se­na tapah­tuu, riip­puu lähes täy­sin nopeu­des­ta.

Vaka­vis­sa lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa yli­no­peus on läs­nä tilas­tol­li­ses­ti aivan lii­an usein, pal­jon useam­min kuin taval­li­ses­sa lii­ken­ne­vir­ras­sa. Täs­tä ylie­dus­tuk­ses­ta voi­daan las­kea, pal­jon­ko yli­no­peu­det aiheut­ta­vat onnet­to­muuk­sia samal­la tavoin kuin las­ke­taan, pal­jon­ko tupak­ka aiheut­taa keuh­ko­syö­pää. Minul­la ei ole täs­tä tuo­ret­ta tut­ki­mus­tie­toa. Jos­kus kau­an sit­ten las­ket­tiin, että yli­no­peu­det tap­pa­vat ihmi­siä enem­män kuin mur­haa­jat.  

Edel­li­ses­sä vies­ti­ket­jus­sa joku ker­toi, ettei­vät suu­ret nopeu­det ole kovin mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa, kun mita­taan syyl­li­sen osa­puo­len nopeut­ta. Aika­naan tulos­tin tuon aineis­ton vähän toi­sel­la taval­la. Otin onnet­to­muus­no­peu­dek­si kola­rin osa­puol­ten mak­si­mi­no­peu­den. Jos auto tulee kol­mion takaa pää­tiel­le 10 km/h ja tör­mää 100 km/h aja­vaan autoon, edel­li­nen tapa mit­taa onnet­to­muu­den nopeu­dek­si 10 km/h ja jäl­kim­mäi­nen 100 km/h. Jos halu­taan mita­ta nopeu­den vai­ku­tus­ta hen­ki­lö­va­hin­koi­hin, tämä jäl­kim­mäi­nen tapa on mie­les­tä­ni ehdot­to­mas­ti oikea.

48 vastausta artikkeliin “Ovatko pienet ylinopeudet haitattomia?”

 1. Osmo hyvä, olet taas sekoit­ta­nut syy-seu­raus­suh­teet keskenään.

  Tilas­to­tie­toa en itse­kään ehdi tähän väliin kai­va­maan, mut­ta muis­te­len että alko­ho­li / huu­meet ovat osal­li­se­na yli puo­leen lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­ta. Vaik­ka yli­no­peus on myös osal­li­se­na, on suu­rin syyl­li­nen itse onnet­to­muu­teen kus­kin alen­tu­nut toi­min­ta­ky­ky. 2 pro­mil­len huma­las­sa kun ei autoa pys­ty tur­val­li­ses­ti aja­maan, kul­ki se sit­ten 50 tai 150km/h.

  Edel­li­ses­sä säi­kees­sä kysyin tätä, ja kysyn yhä edel­leen. Onko Osmo mie­les­tä­si kan­nat­ta­vam­paa asen­taa nopeu­den­ra­joit­ti­met autoi­hin, kuin esi­mer­kik­si alkolukot?

  Toi­nen sääs­täi­si vähin­tään kym­me­niä, ellei jopa sato­ja, hen­kiä vuo­sit­tain eikä aiheut­tai­si kel­le­kään min­kään­lais­ta hait­taa (jos se vaan saa­tai­siin 100% toimivaksi).
  Toi­nen taas lisäi­si onnet­to­muuk­sia, hait­tai­si lii­ken­teen yleis­tä suju­vuut­ta ja oli­si ylei­sen mie­li­pi­teen mukaan aivan täy­sin tar­pee­ton ja turha.

  Etsin sinul­le, Osmo, väit­teit­te­ni tuek­si tilas­to­tie­toa kun­han ehdin.

 2. Ker­ros Osmo­se­ni pal­jon­ko ajat vuo­des­sa autol­la? Ja min­käs­lai­nen ajo­kort­ti löy­tyy tas­kus­ta? Vai spe­ku­loit­ko näi­tä kir­joi­tus­pöy­tä­si takaa?

  Olet muu­ten teke­mäs­sä aivan samaa kuin Kar­pe­lat ja kump­pa­nit taan­noin net­ti­suo­da­tuk­sen yhtey­des­sä: puo­lus­tat rajoi­tus­jär­jes­tel­mää ja yri­tät tap­paa kri­tii­kin lei­maa­mal­la sen vas­tus­ta­jat lap­sien yli aja­vik­si juo­poik­si, samal­la taval­la net­ti­sen­suu­rin vas­tus­ta­jat yri­tet­tiin lei­ma­ta pedofiileiksi.

  Pie­niä yli­no­peuk­sia ei jär­jes­tys­val­ta­kaan pidä vaka­vi­na, nii­tä ei edes val­vo­ta vaan niis­tä lähe­te­tään auto­maat­ti­ses­ti las­ku joka saa­puu jos­kus myöhemmin. 

  Ja mie­ti­pä het­ki siel­lä kir­joi­tus­pöy­tä­si taka­na mik­si auto­maat­ti­ka­me­ra­sa­ko­tus halu­taan siir­tää kun­nil­le ja mik­si pro­ses­si halu­taan mah­dol­li­sim­man auto­maat­ti­sek­si. Mie­ti samal­la mik­si sak­ko­tu­lot ovat _budjetoitua_ tuloa joka vuo­si val­tion budjettiin.

  Mie­ti­pä samal­la mitä sakoil­la saa­vu­te­taan sil­lä väes­tön­osal­la joka lakia rik­koo useim­min: ei omal­la autol­la, ei kat­sas­te­tul­la autol­la, ei omaa asun­toa, vuo­kra tulee sos­sul­ta, ei tulo­ja. —> ei tar­vit­se mak­saa yhtään sak­koa eikä van­ki­laan­kaan joudu.

  Sum­ma­sum­ma­rum: sakot ovat vain pii­lo­ve­ro kos­ka näin muu vero­tus saa­daan näyt­tä­mään pienemmältä.

  Ei täs­sä mitään uut­ta sinäl­lään ole pit­kien tétäi­syyk­sien maas­sa autoi­li­joi­ta on ryös­tet­ty aina 60 luvul­ta kun sää­det­tiin “väliai­kai­nen” auto­ve­ro, nyt on vain saa­tu samal­le toi­min­nal­le käsi­kas­sa­rak­si koko vih­rei­den urpo­lau­ma joka ei tajua että hei­tä käy­te­tään hyväksi.

 3. Täl­lä logii­kal­la Suo­mes­sa on alen­net­tu nopeus­ra­joi­tuk­sia vuo­des­ta toi­seen, tien­pi­toon saa­ti paran­nuk­siin kun ei tah­do rahaa löy­tyä edes Suo­men huip­pu­ve­ro­tuk­sel­la ja kivi­ko­van oikeis­too­hal­li­tuk­sen aika­na. On päi­vän sel­vää että jos auto­jen nopeus alen­ne­taan esi­mer­kik­si 6 km/h, ja lai­te­taan vie­lä vaik­ka hen­ki­lö hei­lut­ta­maan punais­ta lip­pua sii­hen eteen kuten ennen Englan­nis­sa, niin onnet­to­muu­det vähe­ne­vät entio­ses­tään. Ja jos nopeus pudo­tet­tai­siin nol­laan niin sit­ten­hän meil­lä oli­si ide­aa­li; KUKAAN ei kuo­li­si AUTO-onnet­to­muuk­sis­sa! Kuka näin upe­aa asi­aa voi­si­kaan vas­tus­taa? Hul­lu tai fascis­ti? Vai mitä?

 4. Ovat­ko nopeus­ra­joi­tuk­sen kos­kaan hai­tal­li­sen alhai­sia? Vai eivät­kö kos­kaan? Mik­sei aje­ta aina ja joka pai­kas­sa viittäkymppiä?

 5. Jons­ku: Tilas­to­tie­toa en itse­kään ehdi tähän väliin kai­va­maan, mut­ta muis­te­len että alko­ho­li / huu­meet ovat osal­li­se­na yli puo­leen liikenneonnettomuuksista.

  Vää­rin muis­tel­tu. (pdf) Lii­ken­ne­tur­van sivuil­ta löy­ty­vän tilas­ton mukaan vuon­na 2007 23,9% lii­ken­ne­kuo­le­mis­ta joh­tui alko­ho­lis­ta. Kai­kis­ta “hen­ki­lö­va­hin­gois­ta” osuus oli 13,2%.

  Lii­ken­ne joh­tuu tar­pees­ta liik­kua. Lii­ken­neon­net­to­muu­det joh­tu­vat liik­ku­mis­jär­jes­tel­män puut­teis­ta, inhi­mil­li­sis­tä tai tek­ni­sis­tä. Muut­ta­mal­la jär­jes­tel­mää; liik­ku­mi­sen olo­suh­tei­ta ja väli­nei­tä pys­tyt­täi­siin vuo­sit­tain sääs­tä­mään Suo­mes­sa jopa sato­jen ihmis­ten hen­ki. Kuin­ka kukaan voi vas­tus­taa täl­lais­taa tavoi­tet­ta? Täy­del­li­sek­si ja val­miik­si ei kai kukaan voi 400 hen­keä vuo­des­sa vaa­ti­vaa jär­jes­tel­mää väittää?

  Ruot­sis­sa lii­ken­ne­tur­van tavoit­teek­si otet­tiin lii­ken­ne­kuo­le­mien pois­ta­mi­nen. Tie­ten­kin onnet­to­muuk­sien täy­del­li­nen häviä­mi­nen on idea­lis­ti­nen maa­li, mut­ta voi­daan­ko inhi­mil­li­ses­ti aset­taa mitään muu­ta tavoi­tet­ta? Jos pyrim­me 50% vähen­nyk­seen lii­ken­ne­kuo­le­mis­sa, sisäl­tää tavoi­te taval­laan hyväk­syn­nän 200 ihmi­sen kuo­le­mal­le Suo­mes­sa vuo­sit­tain. Kaik­ki ne ovat tur­hia tapauk­sia. Ja suu­ri osa estettävissä.

  Nopeu­den­ra­joi­tin oli­si yksi lois­ta­va tek­ni­nen kei­no paran­taa jär­jes­tel­män tur­val­li­suut­ta. Kiin­teä rajoi­tin 130 km/h ei estäi­si yhtään ainut­ta lain­kuu­liais­ta kan­sa­lais­ta — se saat­tai­si kui­ten­kin pelas­taa usei­den kym­me­nien (nuor­ten mies­ten) hen­gen vuo­sit­tain. Onko ole­mas­sa mitään hyvää syy­tä vas­tus­taa täl­lais­ta jär­jes­tel­mää? Mikä on ihmis­hen­gen hinta?

 6. Kun ajo­kor­tis­ta­ni ollaan noin kiin­nos­tu­nei­ta, niin voin ker­toa, että se on 38 vuot­ta van­ha. Käy­tin sitä vii­mek­si maa­nan­tai­na hakies­sa­ni poi­kaa­ni bussipysäkiltä. 

  Omaa autoa minul­la ei ole, kos­ka sel­lai­sel­la ei kau­pun­ki­lai­nen mitään tee. Sen sijaan kuu­lun CityCarClu­biin, jol­loin saan kän­ny­kän avul­la itsel­le­ni sel­lai­sen auton jota tar­vit­sen pie­nes­tä nel­jän hen­gen autos­ta isoon paket­ti­au­toon. Tulee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mak­si kuin oman auton omistaminen.

 7. Kiin­teä rajoi­tin 130 km/h ei estäi­si yhtään ainut­ta lain­kuu­liais­ta kansalaista …”

  Kyl­lä se estäi­si aina­kin minua aja­mas­ta Sak­sas­sa moot­to­ri­tiel­lä sitä lail­lis­ta nopeut­ta mitä haluan siel­lä ajaa. Kuten jo eilen kir­joi­tin, on tul­lut ajel­tua tuol­la useam­paan ottee­seen ja aina olen posi­tii­vi­ses­ti yllät­ty­nyt miten hyvin lii­ken­ne toi­mii suu­ril­la­kin nopeuk­sil­la sil­loin kun ei ole ruuh­kaa tai tietyötä.

 8. Vää­rin muis­tel­tu. (pdf) Lii­ken­ne­tur­van sivuil­ta löy­ty­vän tilas­ton mukaan vuon­na 2007 23,9% lii­ken­ne­kuo­le­mis­ta joh­tui alkoholista.”

  Muis­te­lin siis vää­rin. Mut­ta kui­ten­kin pro­sen­tu­aa­li­nen osuus on lähes 25%. Näis­tä lähes kaik­ki oli­si­vat estet­ty alko­lu­kol­la / vas­taa­val­la. Näi­nol­len onkin hyvin kum­mal­lis­ta, ettei alko­luk­ko ole pakol­li­se­na kaik­kiin moottoriajoneuvoihin.

  Sanoit näin, Osmo, tuol­la toi­ses­sa säi­kees­sä “Alko­luk­koa kan­na­tan, mut­ta lii­ken­teen päih­teis­tä amfe­ta­mii­ni tai­taa sil­ti olla pahin, eikä sitä mikään alko­luk­ko havait­se. Alko­luk­ko on kier­ret­tä­vis­sä sil­lä, että kave­ri käyn­nis­tää auton.”.

  Lii­ken­ne­tur­van tilas­ton mukaan 109:stä rat­ti­juo­pu­mus­kuo­le­mas­ta 103:ssa oli oltu alko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alai­se­na, ja vain kuu­des­sa “jon­kin muun aineen” vai­ku­tuk­sen alai­se­na. Eli se sii­tä amfetamiiniväitteestä.

  Pelk­kä yli­no­peus ei aiheu­ta kuin mur­to-osan nois­ta lähes 400:sta vuo­sit­tai­ses­ta kuolemasta.
  Kar­keas­ti jao­tel­tu­na lähes puo­let aiheut­ta­vat rat­ti­juo­pot / “äkil­li­nen sai­ras­koh­taus” / “ajau­tui vas­taan­tu­li­jan kais­tal­le” — tapaukset.
  Avain­sa­noi­na “alko­luk­ko”, “hei­ken­ty­nyt ajo­kun­to => kort­ti pois”.

  1/4 on taas näi­tä, hyvin vali­tet­ta­via, koh­taa­mi­son­net­to­muuk­sia kun lähe­tään vii­me tin­gas­sa ohit­ta­maan kun on kii­re mökil­le. Nämä (lähes kaik­ki) oli­si estet­tä­vis­sä kes­ki­kai­teel­la. Sii­tä 7 000 000 000€:sta jon­ka suo­men autoi­li­jat vuo­sit­tain val­tiol­le mak­sa­vat, oli­si syy­tä saa­da rahat suo­men ties­tön keskikaiteittamiseen…

  Lop­pu 1/4 on taa­ja­mis­sa tapah­tu­via onnet­to­muuk­sia / tek­ni­sis­tä viois­ta aiheu­tu­via, joil­le ei juu­ri­kaan mitään voi. Kuten Han­nu aiem­min tote­si, “lii­ken­tees­sä sat­tuu aina onnet­to­muuk­sia”, toki­han nol­la lii­ken­ne­kuo­le­maa / vuo­si on hie­no tavoi­te, mut­tei sii­hen kos­kaan tul­la pääsemään.

 9. Yli­no­peu­det eivät ole pää­asial­li­nen syy onnet­to­muuk­siin, mut­ta kyl­lä­kin kuo­le­miin. Kai sitä nyt jokai­nen ymmär­tää, että käy­tet­ty nopeus vai­kut­taa sii­hen, mikä on onnet­to­muu­den lop­pu­tu­los, vaik­ka onnet­to­muus oli­si aiheu­tu­nut vaik­ka­pa laiteviasta.

 10. Asia ei nyt var­si­nai­ses­ti minul­le kuu­lu, mut­ta kui­ten­kin hie­man ihmet­te­len blo­gin­pi­tä­jän soo­pan­sie­to­ky­kyä. Jos kes­kus­tel­laan sii­tä tuli­si­ko nopeuk­sia rajoit­taa lii­ken­ne­va­hin­ko­jen vähen­tä­mi­sek­si, niin mitä ihmeen teke­mis­tä sil­lä että lii­ken­ne­va­hin­kois­sa osa­syy­nä on useas­ti myös esim. alko­ho­li on asian kans­sa? Palaa­ko kus­keil­ta nopeu­den­ra­joit­ti­men kans­sa hihat niin totaa­li­ses­ti että täy­tyy ottaa ryyppyä?

  Argu­men­teil­le tasoa ensin pitää hoi­taa sota­ve­te­raa­nien asiat kun­toon ja vas­ta sit­ten voi­daan vaa­tia pelas­tus­lii­vien käyt­töä vesil­lä on sopi­via foo­ru­me­ja, kuten ilta­päi­vä­leh­tien keskustelupalstat.

 11. Minä suo­ras­taan nau­tin näis­tä kom­men­teis­ta. Jokai­sen menes­ty­vän liik­keen salai­suus ovat type­rät vas­tus­ta­jat. Ajat­te­lin lopuk­si kerä­tä höl­möim­mis­tä väit­teis­tä kol­me mojo­vin­ta. Väliai­ka­tie­to­na voin ker­toa, että tois­tai­sek­si joh­taa väi­te, että on tur­val­li­sem­paa ajaa kovaa kuin hitaas­ti, kos­ka on liik­keel­lä vähem­män aikaa. Mut­ta ehkä tuos­ta­kin voi vie­lä paran­taa, mut­ta se vaa­tii jo yritystä.

 12. Kyl­lä, jokai­nen sen ymmär­tää. Mut­ta ymmär­rät­kö sinä, että rajoi­tuk­sen mukaan aja­va rat­ti­juop­po on 10x vaa­ral­li­sem­pi kuin 10% rajoi­tus­ta lujem­paa aja­va normikansalainen?

  Ensim­mäi­seen nois­ta on ilmei­sen vai­kea puut­tua, kos­ka sii­tä ei saa hel­pos­ti sak­ko­tu­lo­ja auto­maat­ti­lait­teil­la vaan jou­tui­si ihan näke­mään vai­vaa ja sää­tä­mään lake­ja että saa­tai­siin alko­lu­kot & auto­jen taka­va­ri­koin­nit aikaiseksi.

 13. Pie­net yli­no­peu­det ovat hai­tal­li­sia sik­si, että ne teke­vät lii­ken­tee­seen pal­jon eri nopeut­ta aja­via ja lisää­vät ohi­tuk­sia. Nopeus­ra­joi­tus­han ei ole suu­rin tur­val­li­nen nopeus vaan suu­rin sal­lit­tu. Se täy­tyi­si olla sen ver­ran alhai­nen että suu­rin osa autoi­li­jois­ta pys­tyi­si sitä aja­maan auton ikään ja ajo­tai­toon kat­so­mat­ta. Näin lii­ken­ne­vir­ta oli­si tasais­ta ja ohi­tuk­sia vähän.

  Toi­sek­si pie­net yli­no­peu­det joh­ta­vat suu­rem­piin. Ensin täy­tyy saa­da ajaa 85 km/h 80kmh alu­eel­la ja sit­ten jos joku ajaa 84 km/h sii­tä täy­tyy pääs­tä ohi ja sil­loin täy­tyy nos­taa nopeus 95 km/h ihan tur­val­li­suus­tyis­tä. Ja kun se ker­ran on tur­val­lis­ta niin 95km/h ohi­tet­taes­sa niin mik­sei muu­ten­kin. Ja pian kaik­ki alle 90 km/h aja­vat syyl­lis­ty­vät ali­no­peut­ta aja­mi­seen ja pin­na palaa puo­lin ja toisin.

 14. En tie­dä mah­tuu­ko tämä kol­men par­haim­man jouk­koon, mut­ta minus­sa herät­ti hil­peyt­tä kom­ment­ti, jos­sa penät­tiin vas­tuun­kan­ta­jaa, jos lai­te vaik­ka syys­tä tai toi­ses­ta rikkoutuu. 

  Mites sit­ten suu pan­naan, kun nopeu­den­ra­joi­tin on rik­ki… voi sen­tään! Eli pys­tyyn kuol­lut idea, kos­ka lai­te saat­taa olla jos­kus rik­ki. Täl­lä argu­men­til­la autos­sa ei pitäi­si olla jarrujakaan. 

  Mie­len­kiin­tois­ta on myös se, että Osmol­ta vie­dään kom­pe­tens­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta edis­tä­viin ehdo­tuk­siin sik­si, ettei hän ole auton omis­ta­ja. Ei ymmär­rä nyt Eli­na asiayhteyttä!

 15. Itse olen suo­ras­taan ihail­lut sitä mie­li­ku­vi­tus­ta jol­la nuo rajoit­ti­men vas­tus­ta­jat kek­si­vät lii­ken­tee­seen rajoit­ti­men aiheut­ta­mia vaaratilanteita.

  Aina­kin yksi perus­o­le­tus tun­tuu ole­van, että kaik­ki ajai­si­vat aivan kuin nii­tä rajoit­ti­mia ei oli­si­kaan, ja sit­ten rajoi­tin yhtäk­kiä, yllät­täen, kut­su­mat­ta ja pyy­tä­mät­tä aiheut­taa vaaran.

 16. Eli­na says “Eli pys­tyyn kuol­lut idea, kos­ka lai­te saat­taa olla jos­kus rik­ki. Täl­lä argu­men­til­la autos­sa ei pitäi­si olla jarrujakaan.”.

  Nuo jar­rut on hie­man onne­ton ver­taus kos­ka vie­lä nyky­ään­kään auton jar­ru­ja ei saa toteut­taa säh­köi­ses­ti siten että jar­ru­pol­ki­mes­ta läh­ti­si sig­naa­li säh­kö­joh­toa pit­kin jar­rusy­lin­te­ril­le vaan sii­nä pitää tur­val­li­suus­syis­tä olla fyy­si­nen yhteys, käy­tän­nös­sä hydrau­li­let­ku. Tuol­lai­nen hydrau­li­let­ku Gali­leo sate­liit­tiin on hie­man han­ka­lah­ko toteuttaa.

  Ja niil­le jot­ka ovat sitä miel­tä että autois­sa ei ole säh­kö­vi­ko­ja keho­tan hank­ki­maan 5v van­han Ita­liai­lai­sen, vaik­ka­pa Alfan vähäk­si aikaa käyt­töön, voi mie­li muuttua.

 17. tpyy­luo­ma Says: “Jos kes­kus­tel­laan sii­tä tuli­si­ko nopeuk­sia rajoit­taa lii­ken­ne­va­hin­ko­jen vähen­tä­mi­sek­si, niin mitä ihmeen teke­mis­tä sil­lä että lii­ken­ne­va­hin­kois­sa osa­syy­nä on useas­ti myös esim. alko­ho­li on asian kanssa?”

  Tuo Ilta-Sano­mien Osmon kom­men­tik­si esit­tä­mä “Ne, joi­den mie­les­tä on kiva ajaa las­ten ylit­se kän­nis­sä, vas­tus­tai­si­vat tie­tys­ti” antaa ehkä hie­man liik­ku­ma­ti­laa liit­tää alko­ho­li tähän kes­kus­te­luun, kom­ment­ti jota Osmo ei tie­tääk­se­ni vie­lä ole kiel­tä­nyt esittäneensä.

 18. Jos­pa vain asen­net­tais nii­tä val­von­ta­ka­me­roi­ta pik­ku­hil­jaa aina vaan enemmän.

  On oikeas­taan usko­ma­ton­ta, miten vai­ke­aa monel­le on ajaa nopeus­ra­joi­tus­ten mukai­ses­ti. Ja pel­kää­vät jos hyvä veli val­voo q;-)

  Ja vie­lä olki­nu­keil­la Osmoa heit­te­le­vät. Itse juma­lat­kaan eivät tyh­myy­del­le mitään voi.Vai miten se meni!

 19. Osmo says: “Väliai­ka­tie­to­na voin ker­toa, että tois­tai­sek­si joh­taa väi­te, että on tur­val­li­sem­paa ajaa kovaa kuin hitaas­ti, kos­ka on liik­keel­lä vähem­män aikaa.”

  Tätä­hän voi kyl­lä spe­ku­loi­da: onko tur­val­li­suus aina suo­raan ver­ran­nol­li­nen nopeu­teen? Löy­tyy­kö sel­lai­nen nopeus jon­ka alen­ta­mi­nen ei enää lisää tur­val­li­suut­ta vai voi­ko jois­sain tapauk­sis­sa nopeu­den alen­ta­mien jopa vähen­tää tur­val­li­suut­ta? Mitä tapah­tui­si tur­val­li­suu­del­le jos jokai­nen auto ajai­si sen 18–20tkm vuo­des­sa mak­si­mi­no­peu­del­la 50km/h?

 20. Soi­nin­vaa­ra says: “Minä suo­ras­taan nau­tin näis­tä kom­men­teis­ta. Jokai­sen menes­ty­vän liik­keen salai­suus ovat type­rät vas­tus­ta­jat. Ajat­te­lin lopuk­si kerä­tä höl­möim­mis­tä väit­teis­tä kol­me mojo­vin­ta. Väliai­ka­tie­to­na voin ker­toa, että tois­tai­sek­si joh­taa väi­te, että on tur­val­li­sem­paa ajaa kovaa kuin hitaas­ti, kos­ka on liik­keel­lä vähem­män aikaa. Mut­ta ehkä tuos­ta­kin voi vie­lä paran­taa, mut­ta se vaa­tii jo yritystä.”

  Kuten tuon väit­teen ilmoil­le heit­täes­sä­ni tote­sin, on se kär­jis­tet­ty mut­ta sil­ti sitä kan­nat­tai­si miet­tiä hie­man pidem­pään ja lukea, mitä “BRG” kir­joit­ti tuos­sa ylempänä.

  Eli­na says: “Mie­len­kiin­tois­ta on myös se, että Osmol­ta vie­dään kom­pe­tens­si lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta edis­tä­viin ehdo­tuk­siin sik­si, ettei hän ole auton omis­ta­ja. Ei ymmär­rä nyt Eli­na asiayhteyttä!”

  Eli mie­les­tä­si ei ole min­kään­lais­ta mer­ki­tys­tä sil­lä, kuin­ka pal­jon tie­toa ja koke­mus­ta hen­ki­löl­lä on asias­ta jos­ta paa­saa kuin mikä­kin pro­feet­ta? Kyl­lä se vaan uskot­ta­vuut­ta vie, ja paljon.

  Mik­ko” kir­joit­ti tuos­sa aiem­min eri nopeuk­sien lii­ken­ne­vir­taan aiheut­ta­mas­ta “sou­ta­mi­ses­ta”. Fak­ta on, että kaik­kia lii­ken­ne­vä­li­nei­tä ei iki­nä saa kul­ke­maan samaa nopeut­ta, se on eri­lai­sis­ta tek­ni­sis­tä rat­kai­suis­ta joh­tu­va fak­ta. Käy­kää­pä aja­mas­sa esim. hki-lah­ti väli moot­to­ri­tiel­lä, niin huo­maat­te kuin­ka ne rajoit­ti­mel­la varus­te­tut rekat­kin ohit­te­le­vat toisiaan..

  Ja vie­lä esi­merk­ki­nä sii­tä kuin­ka yli­no­peu­des­ta on myös kon­kreet­tis­ta hyö­tyä; tut­ta­va­ni ajoi val­ta­tie­tä (100km/h rajoi­tus) 115km/h kun yhtäk­kiä tiel­le juok­si hir­vi johon tut­ta­va­ni tör­mä­si. Kos­ka vauh­ti oli “sopi­va”, len­näh­ti hir­vi katon yli eikä suo­raan mat­kus­ta­moon kuten oli­si käy­nyt mata­lem­mal­la nopeu­del­la jol­loin autos­sa olleet hen­ki­löt oli­si­vat vähin­tään­kin louk­kaan­tu­neet vaka­vas­ti. Nyt, yli­no­peu­den ansios­ta vahin­got jäi­vät suh­teel­li­sen pieniksi.

 21. Heh, tuo hir­vie­si­merk­ki pää­see var­mas­ti top teniin, ellei hätyyt­te­le perä­ti kärkisijoja. 

  Kan­nat­taa siis pitää sel­lais­ta parin kym­pin yli­no­peut­ta jat­ku­vas­ti hir­vien varalta. 

  Tuli­ko mie­leen, että mah­dol­li­ses­ti asial­li­sel­la tilan­ne­no­peu­del­la hir­via­lu­eel­la, tyyp­pi oli­si ehkä ehti­nyt väis­tää hir­veä eikä koko onnet­to­muut­ta oli­si tapah­tu­nut? Tai­si olla lii­an moni­mut­kai­nen päättelyketju?

  Jan­ku­tus ajo­kor­tis­ta ja auton omis­ta­mi­ses­ta jatkuu: 

  Soi­nin­vaa­ra ker­toi jo tääl­lä, että hänel­lä on ollut ajo­kort­ti 38 vuot­ta ja että hän ajaa sään­nöl­li­ses­ti. Näin ollen on hän aivan var­mas­ti päte­vä arvioi­maan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta rele­van­teis­ta näkö­kul­mis­ta. Tot­ta kai itse­kin olen sitä miel­tä, että ajo­kor­ti­ton ihmi­nen ei aina kaik­kia käy­tän­nön vivah­tei­ta voi lii­ken­tees­tä tie­tää. Fysii­kan ja fysio­lo­gian lai­na­lai­suu­det voi kui­ten­kin ymm­rä­tää ilman ajo­kort­tia, kuten esim. sen, että mitä alem­mil­la nopeuk­sil­la men­nään, sitä enem­män on aikaa rea­goi­da mm. hirveen. 

  S‑vaara ei OMISTA autoa ja tätä joku tah­vo piti S‑v:n näke­myk­set mitä­töi­vä­nä seikkana.

 22. Eli­na says: “Heh, tuo hir­vie­si­merk­ki pää­see var­mas­ti top teniin, ellei hätyyt­te­le perä­ti kärkisijoja. ”

  Noniin, minä­hän sco­re­tan kär­ki­si­joil­le jatkuvasti 😉

  Et ilmei­ses­ti ymmär­tä­nyt esi­merk­ki­ni sano­maa, tai sit­ten muo­toi­lin sen huo­nos­ti. Joten kokeil­laan uudes­taan. Tuol­lai­ses­sa vauh­dis­sa (oli se sit­ten 100 tai 115km/h) ei käy­tän­nös­sä ehdi teke­mään yhtään mitään jos hir­vi pomp­paa yllät­täen tiel­le. Esi­mer­kil­lä­ni halusin vain tuo­da esil­le, että kysei­ses­sä tilan­tees­sa yli­no­peu­des­ta oli aivan kon­kreet­tis­ta hyö­tyä. Tämä vain sen takia, että tääl­lä ylei­ses­ti mol­la­taan yli­no­peu­det “abso­luut­ti­ses­ti pahaa tuo­va­na asiana”.

  Btw, nopeus­ra­joi­tus­ta nou­dat­ta­mal­la oli­si kave­ril­la­ni ollut 0,15s enem­män rea­goin­tiai­kaa.. Jokai­nen voi miet­tiä onko tuo mer­kit­tä­vä ero…

  Eli­na says: “Tuli­ko mie­leen, että mah­dol­li­ses­ti asial­li­sel­la tilan­ne­no­peu­del­la hir­via­lu­eel­la, tyyp­pi oli­si ehkä ehti­nyt väis­tää hir­veä eikä koko onnet­to­muut­ta oli­si tapah­tu­nut? Tai­si olla lii­an moni­mut­kai­nen päättelyketju?”

  Sinul­le tai­si tuot­taa lii­kaa vai­vaa ja ajat­te­lun aihet­ta se, että suo­men ties­tös­tä suu­ri osa on “hir­via­luet­ta”, joten kaik­kial­la pitäi­si ajaa siis 20–30km/h alle rajoi­tuk­sen “just to be safe”? Samal­la ajat­te­lu­tyy­lil­lä kan­nat­taa jät­tää se auto kotiin ja kul­kea mat­kat heli­kop­te­ril­la, tilas­to­jen mukaan pal­jon tur­val­li­sem­paa nääs.

  Eli­na says: “Tot­ta kai itse­kin olen sitä miel­tä, että ajo­kor­ti­ton ihmi­nen ei aina kaik­kia käy­tän­nön vivah­tei­ta voi lii­ken­tees­tä tie­tää. Fysii­kan ja fysio­lo­gian lai­na­lai­suu­det voi kui­ten­kin ymm­rä­tää ilman ajo­kort­tia, kuten esim. sen, että mitä alem­mil­la nopeuk­sil­la men­nään, sitä enem­män on aikaa rea­goi­da mm. hirveen. ”

  Fysiik­kaa ja perus lai­na­lai­suu­det voi ymmär­tää kyl­lä, mut­ta käy­tän­nön lii­ken­tees­tä satun­nai­nen kes­kus­ta-aje­lu ei anna min­kään­mois­ta käsitystä.

  Eli­na says: “S‑vaara ei OMISTA autoa ja tätä joku tah­vo piti S‑v:n näke­myk­set mitä­töi­vä­nä seikkana.”

  Tai­sin olla minä “tah­vo” kysei­nen hen­ki­lö, ja olen vie­lä­kin samaa miel­tä. Jos ei omis­ta autoa, tus­kin autoi­lee muu­ta­maa tuhat­ta kilo­met­riä enem­pää vuo­des­sa. Mie­les­tä­ni tuol­lai­nen, suht vähäi­nen, ajo­suo­ri­te ei mis­sään nimes­sä rii­tä lau­ko­maan asian­tun­te­via ehdo­tuk­sia lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta / sen paran­ta­mi­ses­ta / muuttamisesta.

 23. Ajat­te­lin ensin, että en kom­men­toi­si tuo­ta hir­vie­si­merk­kiä, vaan pani­sin sen vain älyt­tö­mien kom­ment­tien kärkisijoille. 

  Jos­kus kau­an sit­ten ker­taus­har­joi­tuk­sis­sa pans­sa­ri­vau­nu ajoi kupla­folk­ka­rin yli jos­sain Kes­ki-Suo­mes­sa. Auto meni aivan lit­ta­nak­si, mut­ta kul­jet­ta­ja sin­kou­tui sii­tä ulos ja pelas­tui, kos­ka hän ei käyt­tä­nyt tur­va­vyö­tä. Tämä var­maan riit­tää Jos­kul­le osoit­ta­maan, että tur­va­vöis­tä on haittaa. 

  Kyse on toden­nä­köi­syyk­sis­tä. Aivan var­mas­ti on kes­ki­mää­rin niin, että hir­vi­ko­la­ri on sitä tuhoi­sam­pi, mitä suu­rem­pi on nopeus.

  Mitä tulee tuo­hon yksi­tyis­ta­pauk­seen, nopeus­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen kave­ri­si oli­si tul­lut pai­kal­le ehkä puo­li­mi­nuut­tia myö­hem­min. Oli­si­ko hir­vel­lä ollut malt­tia jää­dä odottamaan?

 24. Soi­nin­vaa­ra says: “Tämä var­maan riit­tää Jons­kul­le osoit­ta­maan, että tur­va­vöis­tä on haittaa. ”

  Ymmär­rät var­maan itse­kin kuin­ka eri­lai­sia nuo asiat ovat, joten tur­ha saivarrella.

  Soi­nin­vaa­ra says: “Kyse on toden­nä­köi­syyk­sis­tä. Aivan var­mas­ti on kes­ki­mää­rin niin, että hir­vi­ko­la­ri on sitä tuhoi­sam­pi, mitä suu­rem­pi on nopeus.”

  Tot­ta, tämän tajua­vat var­mas­ti kaik­ki. Esi­mer­kil­lä­ni pyrin osoit­ta­maan sen, että yli­no­peus ei ole “abso­luut­ti­nen paha joka aiheut­taa onnet­to­muuk­sia”, vaan sii­tä on ajoit­tain myös hyötyä. 

  Soi­nin­vaa­ra says: “Mitä tulee tuo­hon yksi­tyis­ta­pauk­seen, nopeus­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen kave­ri­si oli­si tul­lut pai­kal­le ehkä puo­li­mi­nuut­tia myö­hem­min. Oli­si­ko hir­vel­lä ollut malt­tia jää­dä odottamaan?”

  Niin, tai oli­si­ko­han seu­raa­va hir­vi tul­lut­kin vähän myö­hem­min? Tai aiem­min joku toi­nen hir­vi juos­sut tiel­le? jne jne, tur­ha täl­le jos­sit­te­lu­lin­jal­le on lähteä.

 25. Soi­nin­vaa­ra says: “Saa­ko muu­ten huu­me­po­li­tii­kas­ta lausua mie­li­pi­tei­tä hän, joka ei itse käy­tä päivittäin?”

  Aina­han mie­li­pi­teen­sä saa tuo­da jul­ki, mut­ta pai­noar­voa ei juu­ri­kaan voi antaa tavan tal­laa­jan mie­li­pi­teil­le tuos­sa­kaan asiasta.
  Hoi­ta­vat lää­kä­rit yms päi­vit­täin kyseis­ten tapaus­ten kans­sa teke­mi­sis­sä ole­vat ovat sen sijaan oikei­ta hen­ki­löi­tä anta­maan asian­tun­te­via lausuntoja.

  Mut­ta tämän sinä tie­sit­kin, etkö vain, Osmo?

 26. Ilmei­ses­ti ei saa! Ja minus­ta­kaan ei saa sanoa halais­tua sanaa, ellei ole minä 🙂

  Mitä tulee yhtey­teen ajo­ki­lo­met­rien ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den hah­mot­ta­mi­sen välil­lä, niin kyl­lä kaik­kein ääliö­mäi­sim­mät kom­men­tit kuu­lee tak­sin taka­pen­kil­lä istues­sa ja arvaat­te ettei vie­rus­to­ve­ril­ta, vaan.…

 27. Täs­sä jotain fak­taa toden­nä­köi­syyk­sien arvioi­mis­ta varten: 

  Ajo­neu­von pysäh­ty­mis­mat­ka koos­tuu rea­goin­ti­mat­kas­ta ja jar­ru­tus­mat­kas­ta. Pysäh­ty­mis­mat­ka on 80 km/h nopeu­des­ta 52 met­riä ja 120 km/h nopeu­des­ta 101 met­riä. Reak­tio­ajak­si on mää­ri­tel­ty sekun­ti ja ajo­neu­vok­si kes­ki­ko­koi­nen hen­ki­lö­au­to, tasai­nen tie ja kui­va keli. 

  Ajo­neu­von nopeu­den kak­sin­ker­tais­tues­sa, jar­ru­tus­mat­ka nelin­ker­tais­tuu. Edel­lä ole­vas­sa esi­mer­kis­sä 120 km/h nopeu­des­ta alka­neen ajo­neu­von nopeus on vie­lä 60 km/h, kun toi­nen on jo koko­naan pysähtynyt.

  Ajo­neu­von tör­mäy­se­ner­gia nelin­ker­tais­tuu, kun tömäys- nopeus kak­sin­ker­tais­tuu. Esi­mer­kik­si jos auto tör­mää 50 km/h:n nopeu­del­la perää­nan­ta­mat­to­maan estee­seen tai toi­seen saman­lai­seen samal­la nopeu­del­la vas­tak­kai­ses­ta suun­nas­ta tule­vaan autoon, 80 kg pai­na­van ihmi­sen aiheut­ta­ma ja ihmi­seen vai­kut­ta­va tör­mäys­voi­ma on 3 000 kg. Jos tör­mäys tapah­tuu vas­taa­vas­ti 100 km/h:n nopeu­del­la, tör­mäys­voi­ma on 12 000 kg.

  Mut­ta tus­kin tämä Jons­kun pää­tä kään­tää. Hän on nyt pyhäs­ti päät­tä­nyt uhma­ten luon­non­la­ke­ja, että yli­no­peus on tur­val­li­sem­paa kuin rajoi­tus­ten mukaan ajaminen.

 28. Tuo on aivan sel­vää ylä­as­te­fy­siik­kaa, joka lie­nee kai­kil­le selvää.

  Eli­na says: “Mut­ta tus­kin tämä Jons­kun pää­tä kään­tää. Hän on nyt pyhäs­ti päät­tä­nyt uhma­ten luon­non­la­ke­ja, että yli­no­peus on tur­val­li­sem­paa kuin rajoi­tus­ten mukaan ajaminen.”

  Noniin, saa­tiin­han täs­tä kun­non sai­ver­te­lu­väit­te­ly aikaiseksi…

  Jos olet luke­nut mitä aiem­min olen kir­joit­ta­nut, olen sitä miel­tä, että lie­vä yli­no­peus (oikeas­sa pai­kas­sa) ei lisää käy­tän­nös­sä onnet­to­muus­ris­kiä yhtään. Sen sijaan kaik­ki muut ris­ki­te­ki­jät; sää­olo­suh­teet, rat­ti­juo­pot, sai­raus­koh­tauk­set jne jne ovat se ris­ki­te­ki­jä johon tuli­si puut­tua, ei ylinopeudet.
  Mut­ta ei, sinä Eli­na tar­tut kokoa­jan pik­ku sai­var­te­luil­la­si epä­olen­nai­suuk­siin. Nyt oli kyse 115km/h vs. 100km/h (4m/s nopeuse­ro), ei 60km/h vs. 120km/h joka pai­nii aivan eri luo­kas­sa, ymmär­rät­hän sinä tämän?

 29. Olet­ko nyt Jons­ku ihan var­ma? Jos ajat 115 km/h etkä 100 km/h ja saat sai­raus­koh­tauk­sen, rat­ti­juop­po tai puo­li­so­kea van­hus tulee kol­mion takaa etee­si tai muu­ta sel­lais­ta yllät­tä­vää tapah­tuu, tuo 32 % suu­rem­pi lii­ke-ener­gia ei vai­ku­ta MITENKÄÄN vam­mau­tu­mis­ris­kii­si. Lukio­fy­sii­kan mukaan, jos tuol­la sal­li­tul­la nopeu­del­la ehti­sit juu­ri ja juu­ri pysäh­tyä, tuon mität­tö­män yli­no­peu­den ansios­ta tör­mäi­sit koh­tee­seen 56 km/h, mut­ta sehän ei raa­vas­ta mies­tä miten­kään haittaa. 

 30. Jons­ku,

  Toteat ylem­myy­den­tun­toi­ses­ti, että kysees­sä on perus­kou­lun ylä­as­teen fysii­kan oppi­mää­rään kuu­lu­vat asiat. 

  Mik­si sit­ten tajusit jutun täy­sin pie­leen? Jäi­kö ylä­as­te kes­ken? Ei ver­rat­tu kuut­ta­kymp­piä aja­vaa, vaan kah­dek­saa kymp­piä ajavaa.

  Ver­tail­tiin nopeut­ta siis 80 km/h ja 120 km/h. Kysees­sä on näin 50 pro­sen­tin yli­no­peus, ei mikään har­vi­nai­suus Suo­men maanteillä. 

  Sii­nä mis­sä kah­dek­saa kymp­piä aja­nut on jo pysäh­ty­nyt, jat­kaa 120:n nopeu­del­la tul­lut sil­lä het­kel­lä kuut­ta kymp­piä, kun olo­suh­teet ovat samat. 

  Minus­ta var­sin olen­nai­nen ero tör­mäys­ti­lan­tees­sa, mut­ta sinul­le “pik­ku saivartelua”?

 31. Itse asias­sa tuo Eli­nan las­kel­ma vähät­te­lee ongel­maa. Tuo lii­ken­ne­tur­van sivuil­ta saa­ta­va esi­merk­ki ker­too, että sil­lä HETKELLÄ, kun toi­nen auto on pysäh­ty­nyt, toi­nen kul­kee vie­lä 60 km/h, mut­ta sii­nä KOHDASSA, jos­sa hitaam­pi on pysäh­ty­nyt, toi­sel­la on nopeut­ta vie­lä yli 90 km/h.

 32. Mis­sä muu­ten ovat nämä “oikeat pai­kat”, jois­sa lie­vä yli­no­peus on hai­ta­ton­ta tai jopa suotavaa. 

  Kuka nämä pai­kat mää­rit­te­lee ja miten? Oli­ko ystä­vä­si mee­dio vai miten hän tie­si, että juu­ri nyt kan­nat­taa ajaa yli­no­peut­ta, jot­ta hir­vi sin­gah­taa kuo­loon ilman että aiheut­taa ihmi­sil­le vahinkoa.

 33. Minua hie­man häi­rit­see näis­sä varot­ta­vis­sa esi­mer­keis­sä että juu­ri “ihan sat­tu­mal­ta” sil­lä lain mukai­sel­la 80 km/h nopeu­del­la auto pysäh­tyy 3 mm ennen beto­ni­sei­nää. San­ka­ri sel­viy­tyy naar­muit­ta ihan kuin elo­ku­vis­sa, onko tuk­ka hyvin, näkyy­kö kel­lo? Sen sijaan pahis joka ajaa tasan 20 km/h yli ja hänen vel­jen­sä iso­pa­his, tasan 40 km/h yli, luon­nol­li­ses­ti kär­si­vät oikeu­te­tun kuo­le­man täräyt­täes­sään beto­ni­sei­nään. Auto syt­tyy ensin pala­maan ja sit­ten kun san­ka­ri juu­ri ja juu­ri on ehti­nyt juos­ta tur­vaan, räjäh­dys tot­ta­kai. Muis­ta­kaa myös että draa­man kaa­ri edel­lyt­tää veli iso­pa­hik­sen kuo­le­van leffassa/blogissa aina viimeisenä.

  Kyl­lä nuo hin­dut on tai­kaus­koi­sa kun pitä­vät leh­mää pyhä­nä eläi­me­nä. Mut­ta se että astet­ta myö­tä­päi­vään pyhään pel­ti­kil­peen maa­la­tuis­ta hie­rogly­feis­tä 8 ja 0 ole­va pel­ti­leh­män mit­ta­ri tuot­taa kuo­le­maa ja huo­noa kar­maa, se on tiedettä.

 34. Jos BRG halu­aa, hän­tä var­ten voi­daan teh­dä las­kel­ma, jos­sa tuo hitaam­pi auto tör­mää sei­nään 10 km/h. Sen nopeam­man auton käy sil­loin kyl­lä entis­tä huonommin.

 35. Jos­ta­kin osui sil­mii­ni tie­to, että kuo­lon­ko­la­reis­sa yli­no­peut­ta aja­nei­den osuus on kol­min­ker­tai­nen hei­dän osuu­teen­sa koko liikenteestä.

 36. Osmo “Jos BRG halu­aa, hän­tä var­ten voi­daan teh­dä las­kel­ma, jos­sa tuo hitaam­pi auto tör­mää sei­nään 10 km/h. Sen nopeam­man auton käy sil­loin kyl­lä entis­tä huonommin.”

  Hyvä point­ti mut­ta kyl­lä se kuo­le­ma riit­tä­nee, vai­kea aset­taa kon­teks­tiin tuo­ta “entis­tä huo­nom­min” kom­ment­tia. Tai jos se yli­mää­räi­nen 10km/h tekee sen ettei pää­se para­tii­siin ja saa 7 neit­syt­tä niin sit­ten ymmär­rän että asiat on entis­tä­kin huonommin 😉

 37. Soi­nin­vaa­ra, voi­sit­ko kom­men­toi­da http://www.tiet.fi/200kmh.htm
  ?
  Tai tätä itsel­le­ni sat­tu­nut­ta: Kau­nis kevät­päi­vä, sula tiet, sää puo­li­pil­vi­nen (aurin­ko ei siis häi­käis­syt mut­ta valoa oli riit­tä­väs­ti), val­ta­tie 13 itä­suo­mes­sa, ei pal­jon mui­ta liik­ku­jia kuin minä. Kysei­sel­lä val­ta­tiel­lä saa ajaa kesä­ai­kaan 100 km/h, ja tuos­sa oli siis kesä­olo­suh­teet. Joten ajoin noin satas­ta. Mut­ta minut pysäyt­tä­nyt polii­si tote­si, että kalen­te­rin mukaan on tal­vi ja 80 tal­vi­ra­joi­tus vie­lä voi­mas­sa, ja kir­joit­ti sakot. Sama tie syk­syl­lä aamu­yös­tä, pime­ää eikä lun­ta, joten näky­vyys kau­ko­va­loil­la­kin heik­ko. Tien­pin­nal­la syk­syn ensim­mäi­set mus­tat jäät. Kalen­te­rin mukaan kui­ten­kin vie­lä kesä ja voi­mas­sa sata­sen rajoi­tus. Jota en uskal­ta­nut kesä­ren­kail­la ajaa, aina­kaan pahim­mis­sa pai­kois­sa, vaan aje­lin jopa alle 80 km/h. Kiin­nos­tai­si tie­tää että mil­lä kon­kreet­ti­sel­la taval­la vaa­ran­sin lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta sinä kevät­päi­vä­nä niin pal­jon että oli kort­ti vaa­ras­sa (sehän menee jo kol­man­nes­ta yli­no­peu­des­ta) aja­mal­la satas­ta, vaik­ka samas­sa pai­kas­sa voi viran­omais­ten mukaan ajaa täy­sin tur­val­li­ses­ti satas­ta kes­kel­lä pime­ää syy­syö­tä? Vai oli­si­ko­han sit­ten­kin niin, että se saa­ma­ni sak­ko oli puh­das­ta rahas­tus­ta, mie­li­val­taa ja autoi­li­joi­den kyykyttämistä?

 38. Tehoau­toi­li­jal­le:

  Aika kuvaa­vaa on että Aggres­sii­vis­ten tiel­lä­liik­ku­jien etu­jär­jes­tön myö­hem­min Tiel­lä­liik­ku­jien etu­jär­jes­tö ry:n toi­min­ta tai aina­kin net­ti­si­vut näyt­tä­vät lopah­ta­neen kun puheen­joh­ta­ja on kuol­lut hirvikolarissa.

  Pitää­kö tuo­ta siis nyt edes enää kom­men­toi­da, eikö­hän sivut voi­si jää­dyt­tää sitä var­ten että nii­tä voi­si näyt­tää jokai­sel­le joka kan­nat­taa vapai­ta nopeus­ra­joi­tuk­sia tai vähät­te­lee liikennesääntöjä.

 39. Mis­tä tehoau­toi­li­jal­le on tul­lut käsi­tys, että viran­omai­set lupai­si­vat, että kelis­tä riip­pu­mat­ta on aina tur­val­lis­ta ajaa suu­rin­ta sal­lit­tua nopeut­ta. Ajo­kort­ti kai kui­ten­kin on?

 40. Tehoau­toi­li­jan anta­ma link­ki on ihan muka­va pik­ku huu­mo­ri­pa­la ennen vii­kon­lo­pun­viet­toa. Huo­mat­kaa eri­tyi­ses­ti Nebras­ka­lai­nen tuomari. 

  Suo­sit­te­len!

 41. Onhan minul­la ajo­kort­ti, ollut jo lähes 30 vuot­ta. Ja kun nyt vas­ta­sin sinun kysy­myk­see­si, voi­sit­ko vih­doin­kin vas­ta­ta alku­pe­räi­seen kysy­myk­see­ni: Mil­lä taval­la vaa­ran­sin lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta aja­mal­la kesä­ke­lis­sä satas­ta tiel­lä, jos­sa saa kesäl­lä ajaa satas­ta? Minun tie­tääk­se­ni kun fysii­kan lait ovat ihan samat vuo­den jokai­se­na päi­vä­nä. Samal­le voi­net vas­ta­ta myös tähän: jos yli­no­peus on niin hir­mui­sen vaa­ral­lis­ta, niin kuin­ka olen edel­leen­kin hen­gis­sä, vaik­ka jo 1980-luvul­la aje­lin lähes sään­nöl­li­ses­ti 150 — 200 km/h nopeuk­sil­la teil­lä jos­sa oli 80 ja 100 km/h rajoi­tuk­sia? Mik­si en ole vie­lä onnis­tu­nut tap­pa­maan ketään täl­lä ajo­tyy­lil­lä­ni? Mik­si edes ne muu­ta­mat kola­rit, jois­sa olen ollut, eivät ole joh­tu­neet yli­no­peu­des­ta? Muis­tu­tan myös toi­ses­sa ket­jus­sa kir­joit­ta­mas­ta­ni vies­tis­tä, johon et vas­tan­nut. Mik­si teil­tä vih­reil­tä on niin vai­kea saa­da vas­tauk­sia? Ilmas­to­foo­ru­mi ry:n kyse­lyyn­kin vas­ta­si nol­la kpl vih­rei­den kan­san­edus­ta­jis­ta, vaik­ka puo­lueoh­jel­mas­san­ne­kin muis­taak­se­ni puhu­taan avoi­muu­des­ta jne.
  Muu­ten, rikot­tiin­ko jos­sain Koi­jär­vel­lä muu­ta­ma vuo­si­kym­men sit­ten jotain lake­ja? Mis­sä te vih­reät oli­sit­te nyt, jos maan­vil­je­li­jöil­lä oli­si ollut kame­ra­val­von­ta ja poliis­par­tio pai­kal­la heti kun ensim­mäi­nen padon­ra­ken­ta­ja tart­tui lapioon? Siis onko niin, että lain­rik­ko­mi­nen on via­ton­ta kan­sa­lais­tot­te­le­mat­to­muut­ta kun te vir­heät rikot­te lakia, mut­ta muis­sa tapauk­sis­sa lain rik­ko­mi­nen rin­nas­tet­ta­vis­sa pik­ku­las­ten pääl­le aja­mi­seen kän­nis­sä? Mil­tä niis­tä padon­ra­ken­ta­jis­ta oli­si tun­tu­nut, jos hei­tä oli­si ver­rat­tu pik­ku­las­ten tappajiin?

 42. Tal­vi­no­peus­ra­joi­tus­ten aika­na on hyvä nou­dat­taa nii­tä, kos­ka muut aja­vat. Joka ajaa mui­den kans­sa eri nopeut­ta, jou­tuu ohit­te­le­maan ja ohi­tus­ti­lan­teet ovat kym­me­niä ellei­vät sato­ja ker­taa taval­lis­ta ajoa vaa­ral­li­sem­pia. Har­va myös­kään vaih­taa alle kesä­ren­kai­ta, vaik­ka juu­ri sinä ilta­päi­vä­nä on kesä­ke­li. Tie­tä­net, että tal­vi­ren­kai­den pito kesä­ke­lil­lä on huo­nom­pi kuin kesärenkaiden.

  Muu­ten­kin tehoau­toi­li­jan ilmoit­ta­mat lii­ken­ne­ri­kok­set ovat sel­lai­sia, etten oikein usko hänen pyr­ki­vän tur­val­li­seen liikentreeseen.

  Koi­jär­vel­lä kame­roi­ta oli pal­jon ja kaik­ki teh­tiin jul­ki­ses­ti ja omal­la nimellä.

 43. Tehoau­toi­li­ja, (jol­la tehot ilmei­ses­ti muu­al­la kuin päässä)

  Minul­la on lähi­pii­ris­sä ihmi­nen, joka on aja­nut tuhan­sia ja tuhan­sia kilo­met­re­jä kän­nis­sä. Ei mis­sään pie­nes­sä sie­väs­sä, vaan rei­lus­ti juovuksissa. 

  Ei hän­kään ole vie­lä ketään “onnis­tu­nut” tappamaan. 

  Sen ver­ran jär­keä hänel­lä kui­ten­kin lie­nee pääs­sä, ettei tule tän­ne retos­te­le­maan asial­la kuten sinä.

 44. Vaik­ken tehon kans­sa samaa miel­tä ole­kaan, niin nyt on niin hyvä point­ti että pitää taas antaa suo­ja­tul­ta, yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta kun olen ihan oikeas­ti huo­lis­sa­ni. Mie­les­tä­ni on mah­dol­lis­ta, että niin halu­tes­saan ja lain sen sal­lies­sa polii­si pys­tyy nyky­ään eri­lai­sia tie­to­tek­ni­siä kei­no­ja käyt­täen estä­mään “ter­ro­ris­min” enna­kol­ta. Kuin­ka­han kävi­si Koi­jär­vi-akti­vis­teil­le Osmon GPS tule­vai­suu­des­sa, bye bye birds…

 45. Soi­nin­vaa­ra says: “Olet­ko nyt Jons­ku ihan var­ma? Jos ajat 115 km/h etkä 100 km/h ja saat sai­raus­koh­tauk­sen, rat­ti­juop­po tai puo­li­so­kea van­hus tulee kol­mion takaa etee­si tai muu­ta sel­lais­ta yllät­tä­vää tapah­tuu, tuo 32 % suu­rem­pi lii­ke-ener­gia ei vai­ku­ta MITENKÄÄN vam­mau­tu­mis­ris­kii­si. Lukio­fy­sii­kan mukaan, jos tuol­la sal­li­tul­la nopeu­del­la ehti­sit juu­ri ja juu­ri pysäh­tyä, tuon mität­tö­män yli­no­peu­den ansios­ta tör­mäi­sit koh­tee­seen 56 km/h, mut­ta sehän ei raa­vas­ta mies­tä miten­kään haittaa.”

  Osmo hyvä, en ole mis­sään välis­sä sano­nut että se ei vai­kut­tai­si MITENKÄÄN ed. mai­nit­tui­hin asioi­hin. Ymmär­tää­hän sen nyt jokai­nen että mitä lujem­paa tör­mää, sen enem­män sattuu. 

  Sitä­pait­si, tuo heit­tä­mä­si “56km/h tör­mäys­no­peus” on vää­rä, 6m/s^2 hidas­tu­vuu­del­la tör­mäys­no­peu­te­na oli­si 31km/h. Oli miten oli, sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä kos­ka, kuten aiem­min­kin, avain­sa­na­na on tilan­ne­no­peus. Sii­tä sinul­la, tai Eli­nal­la, ei tai­da olla vie­lä­kään min­kään­mois­ta käsitystä.

  Eli­na says: “Mis­sä muu­ten ovat nämä “oikeat pai­kat”, jois­sa lie­vä yli­no­peus on hai­ta­ton­ta tai jopa suotavaa”

  Esi­mer­kik­si moot­to­ri­tiet (ei tie­ten­kään ruuh­ka-aikoi­na), leveä­kais­ta­tiet jne hyvä­kun­toi­set val­ta­tiet kun lii­ken­net­tä on vähän ja olo­suh­teet hyvät.

  Eli­na says: “Ver­tail­tiin nopeut­ta siis 80 km/h ja 120 km/h. Kysees­sä on näin 50 pro­sen­tin yli­no­peus, ei mikään har­vi­nai­suus Suo­men maanteillä. ”

  Joo­pa joo, tämä­hän on taas se jos­ta puhut­tiin. Jopa sinä, Eli­na, var­mas­ti­kin ymmär­rät että “lie­vä yli­no­peus” != 50% yli­no­peus. Tar­vit­see­ko sanoa muuta?

 46. Kan­nat­tai­si ker­ra­ta lukion fysiik­kaa. En tie­dä, miten Jons­ku on las­kel­man teh­nyt, mut­ta vää­rin. Jos ole­te­taan, että autot alka­vat jar­rut­taa samas­sa pai­kas­sa, voi­daan las­kel­ma teh­dä lii­ke-ener­gioi­den mukaan, jot­ka kuten tun­net­tua, riip­pu­vat nopeu­den neliös­tä. Sii­nä mat­kas­sa, jos­sa hitaam­pi auto menet­tää lii­ke-ener­gian­sa koko­naan, nopeam­pi menet­tää sitä yhtä pal­jon kuin hitaam­mal­la oli alus­sa. Mas­sat ja ja myös hidas­tu­vuus sie­ven­ty­vät pois, joten voim­me käyt­tää vain nopeu­den neliöitä:

  115*115–100*100 = 3225
  Neliöjuuri(3225) = 56,79

  Lii­ken­ne­tur­va las­kee tämän hie­nos­tel­lem­min olet­taen, että molem­mil­ta menee sekun­ti rea­goi­da. Sil­loin pää­dy­tään kor­keam­paan tör­mää­mis­no­peu­teen ja las­kel­maan tar­vi­taan myös kitkakerrointa.

 47. Osmo says: “Kan­nat­tai­si ker­ra­ta lukion fysiik­kaa. En tie­dä, miten Jons­ku on las­kel­man teh­nyt, mut­ta väärin.”

  Lii­ken­ne­tur­va las­kee tämän hie­nos­tel­lem­min olet­taen, että molem­mil­ta menee sekun­ti rea­goi­da. Sil­loin pää­dy­tään kor­keam­paan tör­mää­mis­no­peu­teen ja las­kel­maan tar­vi­taan myös kitkakerrointa.”

  Noniin, las­kin hom­man uudes­taan, 2 sekun­nin reak­tio­ajal­la sii­nä vai­hees­sa kun hitaam­pi auto on pysäh­ty­nyt, on nopeam­mal­la autol­la vie­lä ~67km/h nopeut­ta. Eli las­kin alun­pe­rin vää­rin, sen myönnän.

  Btw, tuo reak­tio­ajan huo­mioon otta­mi­nen ei vaa­di kit­ka­ker­roin­ta mukaan laskuihin 😉

  Mut­ta edel­leen, pai­no­tan sano­ja tilan­ne­no­peus ja enna­koin­ti. Ne ovat avai­met tur­val­li­seen ja suju­vaan lii­ken­tee­seen, rajoit­ta­mi­nen ja kiel­tä­mi­nen eivät.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.