Onko nopeudenrajoitin mahdollinen

EU on saa­mas­sa valmi­ik­si Galileo-satel­li­it­ti­paikan­nusjär­jestelmän. Sen myötä on suun­nitelmis­sa siir­tyä liiken­teen nykyis­es­tä aika sum­mit­tais­es­ta vero­tuk­ses­ta tie- ja ruuhka­mak­sui­hin, jol­loin tiemak­su vai­htelee ajan ja paikan mukaan voimakkaasti. Tämä jär­jestelmä tulee siis seu­raa­maan jokaista Euroopas­sa liikku­vaa autoa. Jos joku pelkää valvo­vaa isoavel­jeä, tämä tuo sen valvon­nan joka tapauk­ses­sa. Maail­ma ei siitä juuri toisen­laisek­si muu­tu, sil­lä melkein kaikkil­la­han on jo kän­nykkä, jota voidaan seurata.

Sak­sas­sa täl­lainen satel­li­it­ti­paikan­nuk­seen perus­tu­va tiemak­su jo on rekoille ja se jopa toimii, lop­ul­takin. Jos täl­laiseen revohkaan ryhdytään, jär­jestelmään olisi järkevää liit­tää kul­jet­ta­jalle välit­tyvä tieto myös tien nopeusra­joituk­ses­ta. Muu­toinkin vakionopeu­den säätäjät ovat yleistymässä autois­sa. Niistä tulee paljon toimi­vampia, jos laite osaa itse säätää nopeu­den val­lit­se­van nopeusra­joituk­sen mukaiseksi.

Eräs tut­ta­vani valit­ti saa­neen­sa tuhan­nen euron sakot, kos­ka oli 40 km/h:n alueel­la ere­htynyt rajoituk­ses­ta ja ajanut kuut­takymp­piä. Nämä jäi­sivät pois niiltä, jot­ka otta­vat jär­jestelmän itse vapaae­htois­es­ti käyt­töön. Suuri osa ylinopeuk­sista on tahattomia.

En tunne tekni­ikkaa, mut­ta en usko ole­van mitenkään ylivoimaista lait­taa täl­lainen laite sel­l­aisek­si, että kul­jet­ta­ja ei saa sitä pois päältä. Kaa­supolkimel­la voi toki säätää nopeu­den sal­lit­tua alem­mak­si, mut­ta laite ei sal­lisi nopeu­den ylitystä.

Voiko täl­laisen lait­teen hakkeroi­da? Var­maankin voi, mut­ta se on sil­loin suun­nitel­tu rikos ja ran­gais­tus olkoon sen mukainen: kun­non sakko ja kort­ti kuiv­u­maan. Tois­es­ta ker­ras­ta rikok­sen­tekovä­line val­ti­olle.  Tämä rajoit­ti­men hakkeroin­ti on hel­posti havait­ta­va rikos, jos­ta ei voi olla jäämät­tä kiin­ni. Sen näkee siitä, että autol­la aje­taan ylinopeutta.

23 vastausta artikkeliin “Onko nopeudenrajoitin mahdollinen”

 1. Teknis­es­ti tuo rajoit­ta­mi­nen onnis­tuu var­masti, itse asi­as­sa en usko että edes lähet­ti­men sijoit­ta­mi­nen ihmiske­hoon olisi mitenkää ylit­sekäymätön tekni­nen ongel­ma. Sil­loin­han siitä vas­ta kaiken­laista hyvää seu­raisi; voitaisi­in esim. hel­posti havai­ta jos kan­ta­ja saa sairasko­htauk­sen. Kuin­ka paljon ihmishenkiä säästet­täisi­inkään! Eivätkö kaik­ki näin hienon ajatuk­sen vas­tus­ta­jat olekin jotain ääri­oikeis­to­laisia tai ainakin demokra­t­ian vas­taisia?

  Uskon kyl­lä hel­posti että suuri osa poli­itikoista pitää jo nyt tätäkin asi­aa kiirellisenä, aivan kuten sanan­va­pau­den pois­tamista, tyhjän­päiväis­ten äänestys­ten lopet­tamista kuten EU perus­tus­lain kohdal­la, eri­lais­ten aja­tus­rikosten ottamista lain­säädän­nön piiri­in ja ylipäätään rikoskäsit­teen laa­jen­tamista koske­maan kaiken­laista mikä saat­taa louka­ta esim. jotain korkeaa virkamiestä.

  Mitä kauem­mas hallinto etään­tyy kansas­ta, sen enem­män valvon­taa tarvi­taan, vai mitä?

 2. Hyvä Osmo,

  Ylinopeus ei koskaan ole taha­ton. Jos kul­jet­ta­ja ajaa 40km/h alueel­la ylinopeut­ta 20 kilo­metriä tun­nis­sa tarkoit­taa se että kul­jet­ta­ja ei ole seu­ran­nut tien vier­essä ole­via liiken­nemerkke­jä tarpeek­si valp­paasti jol­loin sakko on, ainakin omas­ta mielestäni, paikallaan. 

  Kinastel­la voidaan siitä onko kyseessä sel­l­ainen liiken­ner­ikko­mus jos­ta kuu­luu saa­da iso sakko mut­ta kuvaile­mas­sasi tilanteessa lie­nee täyt­tynyt tilanne jos­sa nopeusra­joi­tus on ollut alle 60km/h ja nopeu­den yli­tys +25 km/h jol­loin men­nään päiväsakoille -> korkeil­la tuloil­la lom­pakkoa siis kirvelee. Ilmeis­es­ti kyseessä ei ollut perus­tu­loinen kansalainen.

  Kir­joituk­sesi muut asi­at menevätkin sit­ten jo totaalisen huo­nouden puolelle. On tot­ta että melkein kaikil­la on kän­nykkä. Sitä toki voidaan seu­ra­ta. Kysymys kuu­luu, halu­atko sinä Osmo että sin­ua ja sin­un liikkeitäsi seu­rat­taisi­in edes nopeu­den­valvon­ta tarkoituk­ses­sa 24/7/365 ? Minä en ainakaan halua moista. En usko että kovin moni muukaan halu­aa, tekeekö se heistä huonom­pia ihmisiä vai tekeekö se heistä ken­ties mah­dol­lisia rat­ti­juop­po­ja jot­ka ajel­e­vat ylinopeudel­la las­ten päälle aina kun muil­ta töiltään ehtivät? 

  Jos puhe­li­men paikkati­etoon poh­jau­tu­vaan seu­raan lähde­tään on syytä pohti­maan sen aiheut­tamia seu­rauk­sia. Lie­nee itses­tään selvää että jos henkilöä epäil­lään rikok­ses­ta lie­nee paikan­nuk­sen käyt­tö hyväksyt­tävää. Epäil­läänkö mah­dol­lis­es­ti kaikkia autol­la aja­jia rikok­ses­ta? Moi­sen valvon­ta­jär­jestelmän aiheut­ta­mat ongel­mat muun­muas­sa yksi­ty­isyy­den suo­jas­sa ovat sen tason pähk­inöitä että niiden puimiseen ei riitä Arka­di­an mäel­lä kompetenssi. 

  Alkaa tun­tua että visiosi tule­vaisu­u­den yhteiskun­nas­ta sisältää yhä enen­emässä määrin kon­trol­lia, asioi­ta jois­sa val­tio taik­ka yhteiskun­ta päät­tää mitä sin­un pitää tehdä ja miten. Luulin että olisimme nousseet seu­raavalle tasolle yhteiskun­tana jos­sa valvon­taa ei tarvitse lisätä, vaan päin­vas­toin vähentää. 

  Kuin­ka väärässä olinkaan.

 3. Ai että Galileo-jär­jestelmä on valmis­tu­mas­sa. Hieno hom­ma. Kuka ker­toisi tämän pro­jek­tin vetäjillekin. Yhtään varsi­naista satel­li­it­tia ei kai ole vielä laukaistu ja testi­satel­li­it­tienkin laukaisu­is­sa on ollut suuria ongelmia. Suun­nitel­tu vuosi 2012 valmis­tu­miselle taitaa siir­tyä koko ajan kun valmista ei ker­takaikki­aan tule. Yksi­tyiset yri­tyk­setkin vetäy­tyivät han­kkeesta ja julkiselle puolelle­han sil­loin men­nään markki­na­t­alouden yri­tys­sosialsmi­isään­nön mukaan. Veikkaan että vielä menee ainakin 15 vuot­ta ennenkuin Osmon märkä uni kat­tavas­ta maantieseu­ran­nas­ta toteutuu. 

  Mitä tulee ylinopeu­teen, niin ei se ole tap­panut koskaan eikä ketään. Ikinä, mil­loinkaan. Tur­mis­sa on syynä ennenkaikkea liian suuri tilan­nenopeus. Jos ylinopeudet aiheut­ta­vat onnet­to­muuk­sia, niin eikös loogis­es­ti rajoi­tusten pois­t­a­mi­nen poista myös onnettomuudet?

  Kos­ka Osmo on maail­man paras autoil­i­ja, niin Osmon pitäisi myös tietää, että kun aje­taan pieniä nopeuk­sia, niin pitää käyt­tää pien­tä vai­hdet­ta. Mikä taas tarkoit­taa sitä, että moot­torin kier­rosnopeus kas­vaa => enem­män päästöjä. Kyse ei ole tietenkään kovin mon­es­ta sadas­ta kier­rokses­ta, mut­ta kun 80000 autoil­i­jaa tuon tekee, niin luon­to kiittää.

  Lopuk­si vielä kevyt tuulivoimavit­tuilu. Green­pissin ilmalai­va ei voin­ut lentää edarin yli kun ei tuul­lut. Ros­ka ladat­ti­in autoon ja ajet­ti­in laivaan. Oikein mainio tuulivoima­main­os. Luon­to kiit­tää jälleen.

 4. Min­ul­la on ammatil­lista kom­pe­tenssia arvioi­da seu­ran­ta­jär­jestelmiä, suh­taudun vakavasti lisään­tyneen valvon­nan yksi­ty­isyysongelmi­in, ja mielestäni Janne Savolainen on väärässä ja Osmo Soin­in­vaara oike­as­sa. Läh­es kaikil­la on jo henkilöko­htainen paikan­nus­laite eli kän­nykkä taskus­saa kuten Osmo sanoo, ja lisään tähän että joka autossa on jo yksilöivä tun­niste eli rekisterikilpi.

  Valvon­ta ja keskite­tyt tieto­jär­jestelmät ei ole määrälli­nen vaan laadulli­nen ongel­ma. Vaikka­pa keskitet­ty tietokan­ta joka sisältää kaikkien kansalais­ten ter­veystiedot on sekä tule­vaisu­udessa toden­näköi­nen, ihmis­ten ter­vey­den kannal­ta erit­täin suo­ta­va että val­ta­va poten­ti­aa­li­nen yksi­ty­isyysongel­ma. Ratio­naa­li­nen läh­estymistapa on ratkoa tieto­suo­jaon­gelmia rajaa­mal­la käyt­töoikeudet, valvo­ma­l­la mihin ja kuka tietoa käyt­tää, eikä vaa­tia että tuol­laista jär­jestelmää ei saa rak­en­taa. Yksi­ty­isyy­den suo­jaa tulee valvoa.

  Sikäli kun henkilöau­to­ja on merkit­tävässä määrin jatkos­sakin, niin keskitet­ty nopeu­den ohjaus tulee jos­sain vai­heessa joka tapauk­ses­sa, esi­askeleena kohti automaat­tis­es­ti ohjat­tu­ja auto­ja. Ensisi­jainen syy tähän ei ole pienem­pi polt­toaineen kulu­tus tai tur­val­lisu­us, vaan ruuhkat.

  Ruuhkau­tu­mi­nen on seu­raus­ta siitä, että tiel­lä yritetään ajaa lujem­paa kuin sen väl­i­tyskyky sen het­kisel­lä automääräl­lä antaa myöten. Täl­löin autot pakkau­tu­vat ja tien väl­i­tyskyky piene­nee. Jos auto­jen nopeut­ta voidaan keskite­tysti hidas­taa täl­laises­sa tilanteessa niin ruuhkaa ei edes vält­tämät­tä synny.

  Ylipään­sä yksi­ty­isyys ja tiedon jakamisen hyödyt on tas­apain­ot­telua. Yksilö voi usein tehdä tämän valin­nan itse, annanko kulu­tusti­etoni kau­palle muu­ta­man pros­entin alen­nus­ta vas­taan? Hyvä näin, vain­o­harhaisu­u­den aste on sub­jek­ti­ivi­nen asia ja toiset ovat perustel­lusti enem­män huolis­saan yksityisyydestään.

  Mut­ta on tapauk­sia kuten auto­jen ohjaus jois­sa jär­jestelmien piiri­in pitää kuu­lua kaikkien, tai sit­ten sitä ei voi tehdä ollenkaan. Se onko liiken­teen suju­vu­u­den paran­t­a­mi­nen, tur­val­lisu­u­den lisäämi­nen ja polt­toaineen kulu­tuk­sen vähen­tämi­nen ratkais­us­ta seu­raa­van yksi­ty­isyyshai­tan arvoista ei ole jokaisen erik­seen päätettävissä.

 5. Argu­men­tit sen kuin paranevat: ylinopeus ei ole aiheut­tanut yhtään onnet­to­muut­ta, ikänä eikä mil­loinkaan, vaan liian suuri tilan­nenopeus. Eikö koskaan tuo liian suuri tilan­nenopeus ole ollut sal­lit­tua nopeusra­joi­tus­ta suurem­pi. Jos ei olisi ajet­tu ylinopeut­ta, tilan­nenopeuskin olisi ollut oikein.

  Ja vielä parem­paa: mitä lujem­paa aje­taan, sitä vähem­män kuluu ben­saa. Hei haloo!

 6. Osmo se vaan jatkaa pihal­la oloaan.

  GPS (saati Galileo) EI TOIMI! Kuka kor­vaa jär­jestelmän tekemät virheet?

  Ja mitä tulee valvon­taan, kän­nykän voi aina jät­tää koti­in (tai käyt­tää Pre­paidia) — autoa ei.

 7. Ei se ylinopeus aiheuta sitä onnet­to­muut­ta vaan väärä tilan­nenopeus. Tilan­nenopeu­den pitäisi lain mukaan olla alle nopeusra­joituk­sen, mut­ta ei sen ylit­täväkään tilan­nenopeus aina aiheuta onnettomuutta.

  Osmo nyt tahal­laan taitaa sotkea käsit­teitä omak­si ilokseen.

  Ja hei haloo 🙂 Ei se tarkoi­ta että aje­taan matelu­vauh­tia että polt­toainet­ta säästyy. Jokaisel­la autol­la on oma kohtansa mil­loin ajami­nen on polt­toaine­taloudel­lis­in­ta. Väitän että pystyn aja­maan oma­l­la autol­lani pienem­mäl­lä keskiku­lu­tuk­sel­la 90 km/h keskinopeudel­la kuin 40 km/h keskinopeudel­la. Johtunee ihan vai­htei­den väl­i­tyk­ses­tä ja moot­torin vääntökäyrästä.

 8. Pakko jankut­taa vielä tuos­ta gps:stä ja sen autu­aak­si tekevästä onnes­ta paikkatiedon suhteen. 

  Ihan yksinker­tainen kysymys, miten lait­teen pitäisi toimia, jos sig­naalia ei saadakkaan kiin­ni, vaikka­pa parkki­hal­lis­sa tai tun­nelis­sa? Bonuk­se­na korkeat raken­nuk­setkin saat­ta­vat estää sig­naalin pääsyn vas­taan­ot­timeen sekä aiheut­ta­vat raken­nuk­sista kim­poil­lessaan vääristymiä paikkati­etoon. Tietulleis­sa ja vas­taavis­sa moinen ei ole ongel­ma, kos­ka siihen riit­tää kun­han tieto saadaan vaik­ka vain ker­ran tul­lat­taval­la alueel­la oltaes­sa, nopeu­den kanssa tietoa pitäisi saa­da jatkuvasti.

  Jos vas­taus on, että sil­loin ei ole rajoitin pääl­lä, uskoisin, että liiken­teestä löy­ty­isi monia auto­ja, joista vas­taan­ot­ti­men anten­ni on huonon kiin­ni­tyk­sen takia irronnut. Tietenkin tästä voitaisi­in sakot­taa vaik­ka kuin­ka ja paljon, mut­ta jos kyseessä onkin oikea häir­iö lait­teessa, niin olisi ehkä kohtu­u­ton­ta pistää isiltä kort­tikuiv­u­maan ja takavarikoi­da auto kesken per­heen lomamatkan. 

  Jos taas päälle tulee jokin vakionopeus (vaikka­pa 80 km/h) niin saat­taa tien pääl­lä tul­la jän­niä tilantei­ta, kun kesken ohi­tuk­sen satasen vauhdis­sa auto hyytyykin.

  Nopeusra­joituk­set on mielestäni hyviä ja niitä kuu­luisi valvoa, mut­ta valvon­ta tulisi hoitaa palkkaa­mal­la lisää poli­ise­ja niille kohdin teitä, jois­sa heitä tarvi­taan. Saat­taisi muutenkin tun­tea olon­sa hie­man turvallisemmaksi. 

  Tuol­la myöhem­mis­sä postauk­sis­sa ker­roit Kata­janokan hur­jasteli­jas­ta, jon­ka takia van­hem­mat eivät uskalta­ne­et päästää lap­sia yksin koulu­un. Olisiko mah­dol­lista, että vaik­ka vain yksi poli­isi­par­tio olisi saanut hänet aisoi­hin? Vaikka­pa niin, että paikalli­nen asukas olisi kadul­la kävellen par­tioivan poli­isin nähdessään voin­ut ker­toa hänelle moi­ses­ta kuskista? 

  Eli sum­mauk­se­na, itse ainakin näk­isin mielu­um­min enem­män poli­ise­ja (ja mah­dol­lisuuk­sien mukaan muual­lakin kuin aja­mas­sa vain ohi) kuin oletet­tavasti kalli­ta ja vika­herkkiä teknisiä rajoittimia.

 9. Et Osmo vas­tan­nut kysymyk­seeni ajokortistasi.

  Onko sin­ul­la ajokortti?

  Nopeu­den­ra­joit­ti­men ohit­ta­mi­nen on aivan help­poa. Ihan yhtä help­poa, kuin auto­jen “las­tu­vir­i­tys”. Tai vaikka­pa mit­tar­iluke­man säätämi­nen halu­tuk­si. Kun otat vielä huomioon, että nykyään teinitkin rak­en­ta­vat autoi­hin­sa moot­tori­no­h­jausjär­jestelmän itse, niin taju­at (toiv­ot­tavasti) että kaik­ki rajoit­timet pystytään ohit­ta­maan. Kuten nykyään kuorma-autoissa.

  Rajoit­ti­men jälki­asen­nus henkilöau­toi­hin on ajatuk­se­na täysin mah­do­ton. Laite­valmis­ta­jien kap­a­siteet­ti ei edes riitä valmis­ta­maan tarvit­tavaa määrää rajoit­timia (Pelkästään Euroopas­sa sato­ja miljoo­nia). Uusi­in autoi­hin rajoitin toki voitaisi­in ohjel­moi­da jo tehtaal­la, mut­ta luuletko todel­la, että se olisi tehokas? Auton moot­to­ria ohjataan kat­sos tietokoneel­la. Mikä tahansa tietoko­neo­hjel­man suo­jaus on ohitet­tavis­sa. Tämän on esim musi­ikki­te­ol­lisu­us huo­man­nut karvaasti.

  Miten nopeu­den­ra­joitin estäisi esim. itse­murhat ja rat­ti­juop­umuk­sen, joiden pros­en­tu­aa­li­nen osu­us kuolonko­lareis­sa on huo­mat­ta­va? Avus­ta­jasi otta­nee tarkan luvun selville? 

  Älä siis luule, että idea rajoit­times­ta toimisi. Lisää rahaa liikenne- ja asen­nekas­vatuk­seen sekä NÄKYVÄÄN valvon­taan, niin kyl­lä se siitä.

 10. Niin väitetään että GPS-jär­jestelmä pysy­ty­isi yksin satel­li­it­tien ja auto­jen välil­lä hallinnoimaan esim. auton mak­siminopeut­ta. Mut­ta josko auton sijain­nin mit­taus tehdään satel­li­iteil­la pelkästään, niin on varsin kyseenalaista toimi­iko mit­tausjär­jestelmä kyllin tarkasti tietääk­seen mil­lä tiel­lä ajoneuo­vo kul­kee. Moot­to­riel­lä yht’äkkiä rajoitet­taisi­inkin auto­jen nopeus vier­essä kulke­van kylä­tien mukaiseksi. 

  Eli tarvi­taan maan­pääl­listä tekni­ikkaa joka ker­too auton lait­teis­tolle mil­lä tiel­lä on ja sit­ten tätä tietoa viedään mittausjärjetelmään.

 11. Osmo says: “Argu­men­tit sen kuin paranevat: … Jos ei olisi ajet­tu ylinopeut­ta, tilan­nenopeuskin olisi ollut oikein.”

  Tuo­ta eh…nyt alkaa logi­ik­ka katoa­maan: siis jos ei aje­ta ylinopeut­ta niin tilan­nenopeus on oikea, lumimyrskyssäkin vaan rajoit­in­ta vas­taan? Ilmeis­es­ti lip­sah­dus tai sit­ten pelot­tavaa uskoa siihen että kone on aina oike­as­sa ja ihmi­nen väärässä.

 12. Sep­po,

  On jo vas­tat­tu mon­een ker­taan. Osmol­la on ajoko­rt­ti vuodelta kivi ja kep­pi tjs. 

  Kukaan ei ole vas­tan­nut min­ulle, mikä siinä nyt on olen­naista aiheen kannalta.

 13. Eli­na says: “Kukaan ei ole vas­tan­nut min­ulle, mikä siinä nyt on olen­naista aiheen kannalta.”

  Kuten tuos­sa toises­sakin säi­keessä vas­tasin, on 1000km vuodessa “autoil­e­van”, autoa omis­ta­mat­toman höperön liiken­netur­val­lisu­use­hdo­tuk­sien uskot­tavu­us läh­es nol­la. Kun koke­mus­ta eikä näke­mys­tä ole, on help­po huudel­la ja paran­taa asioita.

 14. Kum­ma juttu.…..en saanut vas­taus­ta kysymyk­si­i­ni, vaan
  ne kylmästi pois­tet­ti­in näkyvistä.
  No sehän se on poli­ti­ikko­jen tapa hoitaa asioita.

 15. Nim­imerkkin “Ykx vaan” viestien jou­tu­mi­nen roski­in on tain­nut johtua hänen ilmoit­ta­mas­taan sähköpostiosoitteesta
  “aku.ankka@ankkalinna.com”, joka herät­ti lieviä epäi­lyjä. Kos­ka moni muukin suo­jau­tuu täysin tekaistun osoit­teen taakse, julka­isin nyt tämän, mut­ta ne alku­peräiset kysymyk­set ovat kyl­lä bit­tien hautausmaalla.

 16. No mitä olisit vas­tan­nut niihin…?
  Eli jos joku vieras taho, ter­ror­is­tit, vieras val­tio rupeaisi
  tahal­laan sabotoimaan tätä hienoa nopeu­den rajoi­tus jär­jestelmää joka automaat­tis­es­ti rajoit­taa auton nopeutta.

  Ja tämä aiheut­taisi sen että Suomes­sa ei yksikään ajoneuvo
  liikkuisi..?
  Mitäs sit­ten tehtäisiin.…?

  Ja jos edelleen nämä paikan­timet löy­ty­i­sivät puo­lus­tusvoimien ajoneu­voista ( nehän pitää olla ajoneu­vois­sa joi­ta käytetään tieliikenteessä )

  Niin eikö mah­dolli­nen vihu­lainen löytäisi ko..ajoneuvot suh­teet­toman helposti.

 17. No, on se kum­ma, ettei vaaliemme suuri vaikut­ta­ja Aku Ank­ka saa osal­lis­tua keskusteluun. 

  Väärästä puolueesta?

 18. Eli­nalle:
  Kysymys ajoko­rtista on täysin merk­i­tyk­selli­nen, kun arvioidaan, onko jol­lakul­la kykyä keskustel­la liikenteestä. 

  Kor­tit­toma­l­la käsi­tys liiken­teestä on aivan toinen, kuin vaikka­pa 50000 km vuodessa työk­seen ajavalla.

 19. Tuo on kyl­lä mie­lenki­in­toinen väite, joka vaatisi perustelu­ja. Liikenne on mon­en kin­tressin yhteenso­vit­tamista. Mikä tekee vain yhden intressin edus­ta­jas­ta, ääri­ta­pauk­ses­ta, 50 000 kilo­metriä vuodessa ajavas­ta, jotenkin tas­a­puolisen tuo­marin? Eikö hänen koke­muk­sen­sa elämis­es­tä jalankulk­i­jana, pyöräil­i­jänä, joukkoli­iken­teen käyt­täjänä, likiken­teen melu­alueel­la elävänä ole jotenkin rajoit­tunut? Eikö näi­den ihmis­ten näköko­hdil­la ole autoih­mis­ten maail­mas­sa mitään osaa? Yksip­ulisu­us ja kapea-alainen sitou­tu­mi­nen ääri­au­toil­i­jan etu­i­hin pelkästään tuo asiantuntemusta?

 20. Aivan!

  Tääl­lä saa käsi­tyk­sen, että liiken­netun­te­mus syn­tyy siitä, että ajaa miljoona kilo­metriä vuodessa ylinopeut­ta maan­teil­lä. Vas­ta sit­ten voi ava­ta suun­sa aiheesta. 

  Liiken­nesu­un­nit­telu taa­jamis­sa on eri­lais­ten laskelmien tekemistä liiken­nevir­roista ja kaikkien kaupunki­ti­lan käyt­täjien intressien yhteensovittamista. 

  Maan­tei­den nopeusra­joituk­set ovat vakavien onnet­to­muuk­sien estämisek­si, ja sil­loin kun niitä sat­tuu vahinko­jen pienen­tämisek­si. Näin onkin saatu onnet­to­muudet vähen­emään absolu­ut­tis­es­ti kol­ma­sosaan, vaik­ka liikenne on moninkertaistunut. 

  Liiken­nesu­un­nit­telun virois­sa ei ajoko­rt­ti ole mikään kri­teeri työhöno­to­ssa. Sen nyt kyl­lä tiedän jo etukä­teen, mitä joku val­opää tähän tulee sanomaan, joten turha vaivautua.

 21. Eli­nalle (ja muillekin) valopäistä. 

  Tässä maas­sa on val­ta­van paljon ihmisiä, joiden elämän kak­si tärkein­tä (ja vaikein­ta) koet­ta ovat olleet “kir­jalli­nen koe” ja “inssi”. Kun he ovat nuo kog­ni­ti­ivis-motoriset eloon­jäämis­te­htävät sit­ten suorit­ta­neet, lie­nee selvää, että heil­lä on vank­ka sub­jek­ti­ivi­nen pyrky uskoa, että vas­ta ajoko­rt­ti-ihmiset ovat täy­si­val­taisia yhteiskun­nan jäseniä. 

  Nämä val­opäät sit­ten anta­vat lap­silleen sitä “asen­nekas­va­tus­ta” joka risteyk­sessä ja oma­l­la esimerkil­lään näyt­tävät tilan­nenopeu­den tärkeyt­tä ja hal­lit­tua pien­tä ylinopeut­ta. Hei­dän mielestään kolme Suomen tärkein­tä tur­val­lisu­us­poli­it­tista haastet­ta ovat: alinopeut­ta aja­vat, alinopeut­ta aja­vat ja alinopeut­ta aja­vat sekäviherpiipertäjäkukkahatturyssäsomalisosiaalipummihomolesbopihtaripakkoruotsiporukka.

  Touko Met­ti­nen

 22. Soin­in­vaara, mitä järkeä on lais­sa jota läh­es kaik­ki rikkovat?
  Liiken­netur­van tutkimus MTV3:n uutis­sivul­ta siteerattuna

  “Läh­es kaik­ki suo­ma­laiset autoil­i­jat aja­vat sil­loin täl­löin ylinopeut­ta. Liiken­netur­van kyse­lyn mukaan vain neljä pros­ent­tia kyse­lyyn vas­tan­neista ajaa aina nopeusra­joi­tusten mukaises­ti. Rajoituk­sia tot­tele­vien määrä on Liiken­netur­van mukaan laskussa.”
  ja
  “Kul­jet­ta­jista viidennes sanoi ylit­tävän­sä nopeusra­joituk­sen usein. Joka kymme­nen­nelle kuskille ylinopeudel­la ajamis­es­ta on tul­lut tapa.”
  Ver­tailun vuok­si, abortin lail­lis­tamista muis­taak­seni aikoinaan perustelti­in sil­lä, että naiset tekevät joka tapauk­ses­sa niitä. Ja alko­holin kiel­to­lain kumoamisen viralli­nen seli­tys on, että sitä ei pystyt­ty valvo­maan, ihmiset joi­vat viinaa kiel­losta huoli­mat­ta. Ja nämä vain esimerkke­jä, yleinen peri­aate on käsit­tääk­seni että lakien pitää olla kansan oikeusta­jun mukaisia. 

  Toisaal­ta, vetoat kovasti nykytek­ti­ikkaan, joten sehän sit­ten ratkai­sisi var­maankin raskaana ole­vien nais­ten valvom­isen, alko­holin salakul­je­tuk­sen havait­semisen jne. Mik­si et vaa­di kiel­to­lakia, kun on jo osoitet­tu että rat­ti­juopot ovat paljon pahempi liiken­netur­val­lisu­u­songel­ma kuin mieli­v­al­tais­es­ti asete­tun nopeusra­joituk­sen lievä yli­tys? Mik­si liiken­teeseen ja varsinkin nopeuk­si­in sovel­letaan aina ihan eri logi­ikkaa kuin mui­hin elämänalueisiin? 

  Btw, asi­aan mitenkään liit­tymät­tä, onko sin­ul­la vihreänä tietoa, että mon­tako pros­ent­tia ener­gian­säästölam­puista pää­tyy asian­mukaiseen ongel­ma­jätek­eräyk­seen ja mihin ne lop­ut pää­tyvät? Jostain syys­tä yksikään kansane­dus­ta­ja ei ole tätä ker­tonut, vaan vas­tauk­se­na on ollut her­mos­tu­mista ja yhdeltä vihrei­den edus­ta­jal­ta tuli jopa kirjoituskielto.

 23. Aivan: Liikenne on mon­enkin intressin yhteensovittamista.
  Vas­taan siis kysymyk­seesi oma­l­la kysymykselläni:

  Mikä tekee vain yhden intressin edus­ta­jas­ta, ajoko­r­tit­tomas­ta polkupyöräil­i­jästä, jotenkin tas­a­puolisen tuomarin? 

  Eikö hänen koke­muk­sen­sa elämis­es­tä ammat­ti­au­toil­i­jana ole jotenkin rajoittunut? 

  Eikö näi­den ihmis­ten näköko­hdil­la ole ajoko­r­tit­tomien maail­mas­sa mitään osaa? Yksipolisu­us ja kapea-alainen sitou­tu­mi­nen polkupyöräil­i­jän etu­i­hin pelkästään tuo asiantuntemusta? 

  Kan­nat­taa muis­taa, että jopa ajoko­r­tit­tomatkin käyt­tävät läh­es päivit­täin ammat­ti­au­toil­i­joiden palveluita.

  Kukin päät­täköön asioista kyky­jen­sä mukaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *