Onko nopeudenrajoitin mahdollinen

EU on saa­mas­sa val­miik­si Gali­leo-satel­liit­ti­pai­kan­nus­jär­jes­tel­män. Sen myö­tä on suun­ni­tel­mis­sa siir­tyä lii­ken­teen nykyi­ses­tä aika sum­mit­tai­ses­ta vero­tuk­ses­ta tie- ja ruuh­ka­mak­sui­hin, jol­loin tie­mak­su vaih­te­lee ajan ja pai­kan mukaan voi­mak­kaas­ti. Tämä jär­jes­tel­mä tulee siis seu­raa­maan jokais­ta Euroo­pas­sa liik­ku­vaa autoa. Jos joku pel­kää val­vo­vaa isoa­vel­jeä, tämä tuo sen val­von­nan joka tapauk­ses­sa. Maa­il­ma ei sii­tä juu­ri toi­sen­lai­sek­si muu­tu, sil­lä mel­kein kaik­kil­la­han on jo kän­nyk­kä, jota voi­daan seurata.

Sak­sas­sa täl­lai­nen satel­liit­ti­pai­kan­nuk­seen perus­tu­va tie­mak­su jo on rekoil­le ja se jopa toi­mii, lopul­ta­kin. Jos täl­lai­seen revoh­kaan ryh­dy­tään, jär­jes­tel­mään oli­si jär­ke­vää liit­tää kul­jet­ta­jal­le välit­ty­vä tie­to myös tien nopeus­ra­joi­tuk­ses­ta. Muu­toin­kin vakio­no­peu­den sää­tä­jät ovat yleis­ty­mäs­sä autois­sa. Niis­tä tulee pal­jon toi­mi­vam­pia, jos lai­te osaa itse sää­tää nopeu­den val­lit­se­van nopeus­ra­joi­tuk­sen mukaiseksi.

Eräs tut­ta­va­ni valit­ti saa­neen­sa tuhan­nen euron sakot, kos­ka oli 40 km/h:n alu­eel­la ereh­ty­nyt rajoi­tuk­ses­ta ja aja­nut kuut­ta­kymp­piä. Nämä jäi­si­vät pois niil­tä, jot­ka otta­vat jär­jes­tel­män itse vapaa­eh­toi­ses­ti käyt­töön. Suu­ri osa yli­no­peuk­sis­ta on tahattomia.

En tun­ne tek­niik­kaa, mut­ta en usko ole­van miten­kään yli­voi­mais­ta lait­taa täl­lai­nen lai­te sel­lai­sek­si, että kul­jet­ta­ja ei saa sitä pois pääl­tä. Kaa­su­pol­ki­mel­la voi toki sää­tää nopeu­den sal­lit­tua alem­mak­si, mut­ta lai­te ei sal­li­si nopeu­den ylitystä.

Voi­ko täl­lai­sen lait­teen hak­ke­roi­da? Var­maan­kin voi, mut­ta se on sil­loin suun­ni­tel­tu rikos ja ran­gais­tus olkoon sen mukai­nen: kun­non sak­ko ja kort­ti kui­vu­maan. Toi­ses­ta ker­ras­ta rikok­sen­te­ko­vä­li­ne val­tiol­le.  Tämä rajoit­ti­men hak­ke­roin­ti on hel­pos­ti havait­ta­va rikos, jos­ta ei voi olla jää­mät­tä kiin­ni. Sen näkee sii­tä, että autol­la aje­taan ylinopeutta.

23 vastausta artikkeliin “Onko nopeudenrajoitin mahdollinen”

 1. Tek­ni­ses­ti tuo rajoit­ta­mi­nen onnis­tuu var­mas­ti, itse asias­sa en usko että edes lähet­ti­men sijoit­ta­mi­nen ihmis­ke­hoon oli­si miten­kää ylit­se­käy­mä­tön tek­ni­nen ongel­ma. Sil­loin­han sii­tä vas­ta kai­ken­lais­ta hyvää seu­rai­si; voi­tai­siin esim. hel­pos­ti havai­ta jos kan­ta­ja saa sai­ras­koh­tauk­sen. Kuin­ka pal­jon ihmis­hen­kiä sääs­tet­täi­siin­kään! Eivät­kö kaik­ki näin hie­non aja­tuk­sen vas­tus­ta­jat ole­kin jotain äärioi­keis­to­lai­sia tai aina­kin demo­kra­tian vas­tai­sia?

  Uskon kyl­lä hel­pos­ti että suu­ri osa polii­ti­kois­ta pitää jo nyt tätä­kin asi­aa kii­rel­li­se­nä, aivan kuten sanan­va­pau­den pois­ta­mis­ta, tyh­jän­päi­väis­ten äänes­tys­ten lopet­ta­mis­ta kuten EU perus­tus­lain koh­dal­la, eri­lais­ten aja­tus­ri­kos­ten otta­mis­ta lain­sää­dän­nön pii­riin ja yli­pää­tään rikos­kä­sit­teen laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­maan kai­ken­lais­ta mikä saat­taa lou­ka­ta esim. jotain kor­ke­aa virkamiestä.

  Mitä kau­em­mas hal­lin­to etään­tyy kan­sas­ta, sen enem­män val­von­taa tar­vi­taan, vai mitä?

 2. Hyvä Osmo,

  Yli­no­peus ei kos­kaan ole taha­ton. Jos kul­jet­ta­ja ajaa 40km/h alu­eel­la yli­no­peut­ta 20 kilo­met­riä tun­nis­sa tar­koit­taa se että kul­jet­ta­ja ei ole seu­ran­nut tien vie­res­sä ole­via lii­ken­ne­merk­ke­jä tar­peek­si valp­paas­ti jol­loin sak­ko on, aina­kin omas­ta mie­les­tä­ni, paikallaan. 

  Kinas­tel­la voi­daan sii­tä onko kysees­sä sel­lai­nen lii­ken­ne­rik­ko­mus jos­ta kuu­luu saa­da iso sak­ko mut­ta kuvai­le­mas­sa­si tilan­tees­sa lie­nee täyt­ty­nyt tilan­ne jos­sa nopeus­ra­joi­tus on ollut alle 60km/h ja nopeu­den yli­tys +25 km/h jol­loin men­nään päi­vä­sa­koil­le -> kor­keil­la tuloil­la lom­pak­koa siis kir­ve­lee. Ilmei­ses­ti kysees­sä ei ollut perus­tu­loi­nen kansalainen.

  Kir­joi­tuk­se­si muut asiat mene­vät­kin sit­ten jo totaa­li­sen huo­nou­den puo­lel­le. On tot­ta että mel­kein kai­kil­la on kän­nyk­kä. Sitä toki voi­daan seu­ra­ta. Kysy­mys kuu­luu, haluat­ko sinä Osmo että sinua ja sinun liik­kei­tä­si seu­rat­tai­siin edes nopeu­den­val­von­ta tar­koi­tuk­ses­sa 24/7/365 ? Minä en aina­kaan halua mois­ta. En usko että kovin moni muu­kaan halu­aa, tekee­kö se heis­tä huo­nom­pia ihmi­siä vai tekee­kö se heis­tä ken­ties mah­dol­li­sia rat­ti­juop­po­ja jot­ka aje­le­vat yli­no­peu­del­la las­ten pääl­le aina kun muil­ta töil­tään ehtivät? 

  Jos puhe­li­men paik­ka­tie­toon poh­jau­tu­vaan seu­raan läh­de­tään on syy­tä poh­ti­maan sen aiheut­ta­mia seu­rauk­sia. Lie­nee itses­tään sel­vää että jos hen­ki­löä epäil­lään rikok­ses­ta lie­nee pai­kan­nuk­sen käyt­tö hyväk­syt­tä­vää. Epäil­lään­kö mah­dol­li­ses­ti kaik­kia autol­la aja­jia rikok­ses­ta? Moi­sen val­von­ta­jär­jes­tel­män aiheut­ta­mat ongel­mat muun­muas­sa yksi­tyi­syy­den suo­jas­sa ovat sen tason päh­ki­nöi­tä että nii­den pui­mi­seen ei rii­tä Arka­dian mäel­lä kompetenssi. 

  Alkaa tun­tua että visio­si tule­vai­suu­den yhteis­kun­nas­ta sisäl­tää yhä ene­ne­mäs­sä mää­rin kont­rol­lia, asioi­ta jois­sa val­tio taik­ka yhteis­kun­ta päät­tää mitä sinun pitää teh­dä ja miten. Luu­lin että oli­sim­me nous­seet seu­raa­val­le tasol­le yhteis­kun­ta­na jos­sa val­von­taa ei tar­vit­se lisä­tä, vaan päin­vas­toin vähentää. 

  Kuin­ka vää­räs­sä olinkaan.

 3. Ai että Gali­leo-jär­jes­tel­mä on val­mis­tu­mas­sa. Hie­no hom­ma. Kuka ker­toi­si tämän pro­jek­tin vetä­jil­le­kin. Yhtään var­si­nais­ta satel­liit­tia ei kai ole vie­lä lau­kais­tu ja tes­ti­sa­tel­liit­tien­kin lau­kai­suis­sa on ollut suu­ria ongel­mia. Suun­ni­tel­tu vuo­si 2012 val­mis­tu­mi­sel­le tai­taa siir­tyä koko ajan kun val­mis­ta ei ker­ta­kaik­ki­aan tule. Yksi­tyi­set yri­tyk­set­kin vetäy­tyi­vät hank­kees­ta ja jul­ki­sel­le puo­lel­le­han sil­loin men­nään mark­ki­na­ta­lou­den yri­tys­so­sials­mii­sään­nön mukaan. Veik­kaan että vie­lä menee aina­kin 15 vuot­ta ennen­kuin Osmon mär­kä uni kat­ta­vas­ta maan­tie­seu­ran­nas­ta toteutuu. 

  Mitä tulee yli­no­peu­teen, niin ei se ole tap­pa­nut kos­kaan eikä ketään. Iki­nä, mil­loin­kaan. Tur­mis­sa on syy­nä ennen­kaik­kea lii­an suu­ri tilan­ne­no­peus. Jos yli­no­peu­det aiheut­ta­vat onnet­to­muuk­sia, niin eikös loo­gi­ses­ti rajoi­tus­ten pois­ta­mi­nen pois­ta myös onnettomuudet?

  Kos­ka Osmo on maa­il­man paras autoi­li­ja, niin Osmon pitäi­si myös tie­tää, että kun aje­taan pie­niä nopeuk­sia, niin pitää käyt­tää pien­tä vaih­det­ta. Mikä taas tar­koit­taa sitä, että moot­to­rin kier­ros­no­peus kas­vaa => enem­män pääs­tö­jä. Kyse ei ole tie­ten­kään kovin mones­ta sadas­ta kier­rok­ses­ta, mut­ta kun 80000 autoi­li­jaa tuon tekee, niin luon­to kiittää.

  Lopuk­si vie­lä kevyt tuu­li­voi­ma­vit­tui­lu. Green­pis­sin ilma­lai­va ei voi­nut len­tää eda­rin yli kun ei tuul­lut. Ros­ka ladat­tiin autoon ja ajet­tiin lai­vaan. Oikein mai­nio tuu­li­voi­ma­mai­nos. Luon­to kiit­tää jälleen.

 4. Minul­la on amma­til­lis­ta kom­pe­tens­sia arvioi­da seu­ran­ta­jär­jes­tel­miä, suh­tau­dun vaka­vas­ti lisään­ty­neen val­von­nan yksi­tyi­syy­son­gel­miin, ja mie­les­tä­ni Jan­ne Savo­lai­nen on vää­räs­sä ja Osmo Soi­nin­vaa­ra oikeas­sa. Lähes kai­kil­la on jo hen­ki­lö­koh­tai­nen pai­kan­nus­lai­te eli kän­nyk­kä tas­kus­saa kuten Osmo sanoo, ja lisään tähän että joka autos­sa on jo yksi­löi­vä tun­nis­te eli rekisterikilpi.

  Val­von­ta ja kes­ki­te­tyt tie­to­jär­jes­tel­mät ei ole mää­räl­li­nen vaan laa­dul­li­nen ongel­ma. Vaik­ka­pa kes­ki­tet­ty tie­to­kan­ta joka sisäl­tää kaik­kien kan­sa­lais­ten ter­veys­tie­dot on sekä tule­vai­suu­des­sa toden­nä­köi­nen, ihmis­ten ter­vey­den kan­nal­ta erit­täin suo­ta­va että val­ta­va poten­ti­aa­li­nen yksi­tyi­syy­son­gel­ma. Ratio­naa­li­nen lähes­ty­mis­ta­pa on rat­koa tie­to­suo­jaon­gel­mia rajaa­mal­la käyt­tö­oi­keu­det, val­vo­mal­la mihin ja kuka tie­toa käyt­tää, eikä vaa­tia että tuol­lais­ta jär­jes­tel­mää ei saa raken­taa. Yksi­tyi­syy­den suo­jaa tulee valvoa.

  Sikä­li kun hen­ki­lö­au­to­ja on mer­kit­tä­väs­sä mää­rin jat­kos­sa­kin, niin kes­ki­tet­ty nopeu­den ohjaus tulee jos­sain vai­hees­sa joka tapauk­ses­sa, esias­ke­lee­na koh­ti auto­maat­ti­ses­ti ohjat­tu­ja auto­ja. Ensi­si­jai­nen syy tähän ei ole pie­nem­pi polt­toai­neen kulu­tus tai tur­val­li­suus, vaan ruuhkat.

  Ruuh­kau­tu­mi­nen on seu­raus­ta sii­tä, että tiel­lä yri­te­tään ajaa lujem­paa kuin sen väli­tys­ky­ky sen het­ki­sel­lä auto­mää­räl­lä antaa myö­ten. Täl­löin autot pak­kau­tu­vat ja tien väli­tys­ky­ky pie­ne­nee. Jos auto­jen nopeut­ta voi­daan kes­ki­te­tys­ti hidas­taa täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa niin ruuh­kaa ei edes vält­tä­mät­tä synny.

  Yli­pään­sä yksi­tyi­syys ja tie­don jaka­mi­sen hyö­dyt on tasa­pai­not­te­lua. Yksi­lö voi usein teh­dä tämän valin­nan itse, annan­ko kulu­tus­tie­to­ni kau­pal­le muu­ta­man pro­sen­tin alen­nus­ta vas­taan? Hyvä näin, vai­no­har­hai­suu­den aste on sub­jek­tii­vi­nen asia ja toi­set ovat perus­tel­lus­ti enem­män huo­lis­saan yksityisyydestään.

  Mut­ta on tapauk­sia kuten auto­jen ohjaus jois­sa jär­jes­tel­mien pii­riin pitää kuu­lua kaik­kien, tai sit­ten sitä ei voi teh­dä ollen­kaan. Se onko lii­ken­teen suju­vuu­den paran­ta­mi­nen, tur­val­li­suu­den lisää­mi­nen ja polt­toai­neen kulu­tuk­sen vähen­tä­mi­nen rat­kai­sus­ta seu­raa­van yksi­tyi­syys­hai­tan arvois­ta ei ole jokai­sen erik­seen päätettävissä.

 5. Argu­men­tit sen kuin para­ne­vat: yli­no­peus ei ole aiheut­ta­nut yhtään onnet­to­muut­ta, ikä­nä eikä mil­loin­kaan, vaan lii­an suu­ri tilan­ne­no­peus. Eikö kos­kaan tuo lii­an suu­ri tilan­ne­no­peus ole ollut sal­lit­tua nopeus­ra­joi­tus­ta suu­rem­pi. Jos ei oli­si ajet­tu yli­no­peut­ta, tilan­ne­no­peus­kin oli­si ollut oikein.

  Ja vie­lä parem­paa: mitä lujem­paa aje­taan, sitä vähem­män kuluu ben­saa. Hei haloo!

 6. Osmo se vaan jat­kaa pihal­la oloaan.

  GPS (saa­ti Gali­leo) EI TOIMI! Kuka kor­vaa jär­jes­tel­män teke­mät virheet?

  Ja mitä tulee val­von­taan, kän­ny­kän voi aina jät­tää kotiin (tai käyt­tää Pre­pai­dia) — autoa ei.

 7. Ei se yli­no­peus aiheu­ta sitä onnet­to­muut­ta vaan vää­rä tilan­ne­no­peus. Tilan­ne­no­peu­den pitäi­si lain mukaan olla alle nopeus­ra­joi­tuk­sen, mut­ta ei sen ylit­tä­vä­kään tilan­ne­no­peus aina aiheu­ta onnettomuutta.

  Osmo nyt tahal­laan tai­taa sot­kea käsit­tei­tä omak­si ilokseen.

  Ja hei haloo 🙂 Ei se tar­koi­ta että aje­taan mate­lu­vauh­tia että polt­toai­net­ta sääs­tyy. Jokai­sel­la autol­la on oma koh­tan­sa mil­loin aja­mi­nen on polt­toai­ne­ta­lou­del­li­sin­ta. Väi­tän että pys­tyn aja­maan omal­la autol­la­ni pie­nem­mäl­lä kes­ki­ku­lu­tuk­sel­la 90 km/h kes­ki­no­peu­del­la kuin 40 km/h kes­ki­no­peu­del­la. Joh­tu­nee ihan vaih­tei­den väli­tyk­ses­tä ja moot­to­rin vääntökäyrästä.

 8. Pak­ko jan­kut­taa vie­lä tuos­ta gps:stä ja sen autu­aak­si teke­väs­tä onnes­ta paik­ka­tie­don suhteen. 

  Ihan yksin­ker­tai­nen kysy­mys, miten lait­teen pitäi­si toi­mia, jos sig­naa­lia ei saa­dak­kaan kiin­ni, vaik­ka­pa park­ki­hal­lis­sa tai tun­ne­lis­sa? Bonuk­se­na kor­keat raken­nuk­set­kin saat­ta­vat estää sig­naa­lin pää­syn vas­taa­not­ti­meen sekä aiheut­ta­vat raken­nuk­sis­ta kim­poil­les­saan vää­ris­ty­miä paik­ka­tie­toon. Tie­tul­leis­sa ja vas­taa­vis­sa moi­nen ei ole ongel­ma, kos­ka sii­hen riit­tää kun­han tie­to saa­daan vaik­ka vain ker­ran tul­lat­ta­val­la alu­eel­la oltaes­sa, nopeu­den kans­sa tie­toa pitäi­si saa­da jatkuvasti.

  Jos vas­taus on, että sil­loin ei ole rajoi­tin pääl­lä, uskoi­sin, että lii­ken­tees­tä löy­tyi­si monia auto­ja, jois­ta vas­taa­not­ti­men anten­ni on huo­non kiin­ni­tyk­sen takia irron­nut. Tie­ten­kin täs­tä voi­tai­siin sakot­taa vaik­ka kuin­ka ja pal­jon, mut­ta jos kysees­sä onkin oikea häi­riö lait­tees­sa, niin oli­si ehkä koh­tuu­ton­ta pis­tää isil­tä kort­ti­kui­vu­maan ja taka­va­ri­koi­da auto kes­ken per­heen lomamatkan. 

  Jos taas pääl­le tulee jokin vakio­no­peus (vaik­ka­pa 80 km/h) niin saat­taa tien pääl­lä tul­la jän­niä tilan­tei­ta, kun kes­ken ohi­tuk­sen sata­sen vauh­dis­sa auto hyytyykin.

  Nopeus­ra­joi­tuk­set on mie­les­tä­ni hyviä ja nii­tä kuu­lui­si val­voa, mut­ta val­von­ta tuli­si hoi­taa palk­kaa­mal­la lisää polii­se­ja niil­le koh­din tei­tä, jois­sa hei­tä tar­vi­taan. Saat­tai­si muu­ten­kin tun­tea olon­sa hie­man turvallisemmaksi. 

  Tuol­la myö­hem­mis­sä pos­tauk­sis­sa ker­roit Kata­ja­no­kan hur­jas­te­li­jas­ta, jon­ka takia van­hem­mat eivät uskal­ta­neet pääs­tää lap­sia yksin kou­luun. Oli­si­ko mah­dol­lis­ta, että vaik­ka vain yksi polii­si­par­tio oli­si saa­nut hänet aisoi­hin? Vaik­ka­pa niin, että pai­kal­li­nen asu­kas oli­si kadul­la kävel­len par­tioi­van polii­sin näh­des­sään voi­nut ker­toa hänel­le moi­ses­ta kuskista? 

  Eli sum­mauk­se­na, itse aina­kin näki­sin mie­luum­min enem­män polii­se­ja (ja mah­dol­li­suuk­sien mukaan muu­al­la­kin kuin aja­mas­sa vain ohi) kuin ole­tet­ta­vas­ti kal­li­ta ja vika­herk­kiä tek­ni­siä rajoittimia.

 9. Et Osmo vas­tan­nut kysy­myk­see­ni ajokortistasi.

  Onko sinul­la ajokortti?

  Nopeu­den­ra­joit­ti­men ohit­ta­mi­nen on aivan help­poa. Ihan yhtä help­poa, kuin auto­jen “las­tu­vi­ri­tys”. Tai vaik­ka­pa mit­ta­ri­lu­ke­man sää­tä­mi­nen halu­tuk­si. Kun otat vie­lä huo­mioon, että nyky­ään tei­nit­kin raken­ta­vat autoi­hin­sa moot­to­ri­noh­jaus­jär­jes­tel­män itse, niin tajuat (toi­vot­ta­vas­ti) että kaik­ki rajoit­ti­met pys­ty­tään ohit­ta­maan. Kuten nyky­ään kuorma-autoissa.

  Rajoit­ti­men jäl­kia­sen­nus hen­ki­lö­au­toi­hin on aja­tuk­se­na täy­sin mah­do­ton. Lai­te­val­mis­ta­jien kapa­si­teet­ti ei edes rii­tä val­mis­ta­maan tar­vit­ta­vaa mää­rää rajoit­ti­mia (Pel­käs­tään Euroo­pas­sa sato­ja mil­joo­nia). Uusiin autoi­hin rajoi­tin toki voi­tai­siin ohjel­moi­da jo teh­taal­la, mut­ta luu­let­ko todel­la, että se oli­si teho­kas? Auton moot­to­ria ohja­taan kat­sos tie­to­ko­neel­la. Mikä tahan­sa tie­to­ko­neoh­jel­man suo­jaus on ohi­tet­ta­vis­sa. Tämän on esim musiik­ki­teol­li­suus huo­man­nut karvaasti.

  Miten nopeu­den­ra­joi­tin estäi­si esim. itse­mur­hat ja rat­ti­juo­pu­muk­sen, joi­den pro­sen­tu­aa­li­nen osuus kuo­lon­ko­la­reis­sa on huo­mat­ta­va? Avus­ta­ja­si otta­nee tar­kan luvun selville? 

  Älä siis luu­le, että idea rajoit­ti­mes­ta toi­mi­si. Lisää rahaa lii­ken­ne- ja asen­ne­kas­va­tuk­seen sekä NÄKYVÄÄN val­von­taan, niin kyl­lä se siitä.

 10. Niin väi­te­tään että GPS-jär­jes­tel­mä pysy­tyi­si yksin satel­liit­tien ja auto­jen välil­lä hal­lin­noi­maan esim. auton mak­si­mi­no­peut­ta. Mut­ta jos­ko auton sijain­nin mit­taus teh­dään satel­lii­teil­la pel­käs­tään, niin on var­sin kysee­na­lais­ta toi­mii­ko mit­taus­jär­jes­tel­mä kyl­lin tar­kas­ti tie­tääk­seen mil­lä tiel­lä ajo­neuo­vo kul­kee. Moot­to­riel­lä yht’äk­kiä rajoi­tet­tai­siin­kin auto­jen nopeus vie­res­sä kul­ke­van kylä­tien mukaiseksi. 

  Eli tar­vi­taan maan­pääl­lis­tä tek­niik­kaa joka ker­too auton lait­teis­tol­le mil­lä tiel­lä on ja sit­ten tätä tie­toa vie­dään mittausjärjetelmään.

 11. Osmo says: “Argu­men­tit sen kuin para­ne­vat: … Jos ei oli­si ajet­tu yli­no­peut­ta, tilan­ne­no­peus­kin oli­si ollut oikein.”

  Tuo­ta eh…nyt alkaa logiik­ka katoa­maan: siis jos ei aje­ta yli­no­peut­ta niin tilan­ne­no­peus on oikea, lumi­myrs­kys­sä­kin vaan rajoi­tin­ta vas­taan? Ilmei­ses­ti lip­sah­dus tai sit­ten pelot­ta­vaa uskoa sii­hen että kone on aina oikeas­sa ja ihmi­nen väärässä.

 12. Sep­po,

  On jo vas­tat­tu moneen ker­taan. Osmol­la on ajo­kort­ti vuo­del­ta kivi ja kep­pi tjs. 

  Kukaan ei ole vas­tan­nut minul­le, mikä sii­nä nyt on olen­nais­ta aiheen kannalta.

 13. Eli­na says: “Kukaan ei ole vas­tan­nut minul­le, mikä sii­nä nyt on olen­nais­ta aiheen kannalta.”

  Kuten tuos­sa toi­ses­sa­kin säi­kees­sä vas­ta­sin, on 1000km vuo­des­sa “autoi­le­van”, autoa omis­ta­mat­to­man höpe­rön lii­ken­ne­tur­val­li­suuseh­do­tuk­sien uskot­ta­vuus lähes nol­la. Kun koke­mus­ta eikä näke­mys­tä ole, on help­po huu­del­la ja paran­taa asioita.

 14. Kum­ma juttu.…..en saa­nut vas­taus­ta kysy­myk­sii­ni, vaan
  ne kyl­mäs­ti pois­tet­tiin näkyvistä.
  No sehän se on poli­tiik­ko­jen tapa hoi­taa asioita.

 15. Nimi­merk­kin “Ykx vaan” vies­tien jou­tu­mi­nen ros­kiin on tain­nut joh­tua hänen ilmoit­ta­mas­taan sähköpostiosoitteesta
  “aku.ankka@ankkalinna.com”, joka herät­ti lie­viä epäi­ly­jä. Kos­ka moni muu­kin suo­jau­tuu täy­sin tekais­tun osoit­teen taak­se, jul­kai­sin nyt tämän, mut­ta ne alku­pe­räi­set kysy­myk­set ovat kyl­lä bit­tien hautausmaalla.

 16. No mitä oli­sit vas­tan­nut niihin…?
  Eli jos joku vie­ras taho, ter­ro­ris­tit, vie­ras val­tio rupeaisi
  tahal­laan sabo­toi­maan tätä hie­noa nopeu­den rajoi­tus jär­jes­tel­mää joka auto­maat­ti­ses­ti rajoit­taa auton nopeutta.

  Ja tämä aiheut­tai­si sen että Suo­mes­sa ei yksi­kään ajoneuvo
  liikkuisi..?
  Mitäs sit­ten tehtäisiin.…?

  Ja jos edel­leen nämä pai­kan­ti­met löy­tyi­si­vät puo­lus­tus­voi­mien ajo­neu­vois­ta ( nehän pitää olla ajo­neu­vois­sa joi­ta käy­te­tään tieliikenteessä )

  Niin eikö mah­dol­li­nen vihu­lai­nen löy­täi­si ko..ajoneuvot suh­teet­to­man helposti.

 17. No, on se kum­ma, ettei vaa­liem­me suu­ri vai­kut­ta­ja Aku Ank­ka saa osal­lis­tua keskusteluun. 

  Vää­räs­tä puolueesta?

 18. Eli­nal­le:
  Kysy­mys ajo­kor­tis­ta on täy­sin mer­ki­tyk­sel­li­nen, kun arvioi­daan, onko jol­la­kul­la kykyä kes­kus­tel­la liikenteestä. 

  Kor­tit­to­mal­la käsi­tys lii­ken­tees­tä on aivan toi­nen, kuin vaik­ka­pa 50000 km vuo­des­sa työk­seen ajavalla.

 19. Tuo on kyl­lä mie­len­kiin­toi­nen väi­te, joka vaa­ti­si perus­te­lu­ja. Lii­ken­ne on monen kint­res­sin yhteen­so­vit­ta­mis­ta. Mikä tekee vain yhden int­res­sin edus­ta­jas­ta, ääri­ta­pauk­ses­ta, 50 000 kilo­met­riä vuo­des­sa aja­vas­ta, joten­kin tas­a­puo­li­sen tuo­ma­rin? Eikö hänen koke­muk­sen­sa elä­mi­ses­tä jalan­kul­ki­ja­na, pyö­räi­li­jä­nä, jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tä­jä­nä, liki­ken­teen melua­lu­eel­la elä­vä­nä ole joten­kin rajoit­tu­nut? Eikö näi­den ihmis­ten näkö­koh­dil­la ole autoih­mis­ten maa­il­mas­sa mitään osaa? Yksi­pu­li­suus ja kapea-alai­nen sitou­tu­mi­nen ääri­au­toi­li­jan etui­hin pel­käs­tään tuo asiantuntemusta?

 20. Aivan!

  Tääl­lä saa käsi­tyk­sen, että lii­ken­ne­tun­te­mus syn­tyy sii­tä, että ajaa mil­joo­na kilo­met­riä vuo­des­sa yli­no­peut­ta maan­teil­lä. Vas­ta sit­ten voi ava­ta suun­sa aiheesta. 

  Lii­ken­ne­suun­nit­te­lu taa­ja­mis­sa on eri­lais­ten las­kel­mien teke­mis­tä lii­ken­ne­vir­rois­ta ja kaik­kien kau­pun­ki­ti­lan käyt­tä­jien int­res­sien yhteensovittamista. 

  Maan­tei­den nopeus­ra­joi­tuk­set ovat vaka­vien onnet­to­muuk­sien estä­mi­sek­si, ja sil­loin kun nii­tä sat­tuu vahin­ko­jen pie­nen­tä­mi­sek­si. Näin onkin saa­tu onnet­to­muu­det vähe­ne­mään abso­luut­ti­ses­ti kol­mas­osaan, vaik­ka lii­ken­ne on moninkertaistunut. 

  Lii­ken­ne­suun­nit­te­lun virois­sa ei ajo­kort­ti ole mikään kri­tee­ri työ­hö­no­tos­sa. Sen nyt kyl­lä tie­dän jo etu­kä­teen, mitä joku valo­pää tähän tulee sano­maan, joten tur­ha vaivautua.

 21. Eli­nal­le (ja muil­le­kin) valopäistä. 

  Täs­sä maas­sa on val­ta­van pal­jon ihmi­siä, joi­den elä­män kak­si tär­kein­tä (ja vai­kein­ta) koet­ta ovat olleet “kir­jal­li­nen koe” ja “ins­si”. Kun he ovat nuo kog­ni­tii­vis-moto­ri­set eloon­jää­mis­teh­tä­vät sit­ten suo­rit­ta­neet, lie­nee sel­vää, että heil­lä on vank­ka sub­jek­tii­vi­nen pyr­ky uskoa, että vas­ta ajo­kort­ti-ihmi­set ovat täy­si­val­tai­sia yhteis­kun­nan jäseniä. 

  Nämä valo­päät sit­ten anta­vat lap­sil­leen sitä “asen­ne­kas­va­tus­ta” joka ris­teyk­ses­sä ja omal­la esi­mer­kil­lään näyt­tä­vät tilan­ne­no­peu­den tär­keyt­tä ja hal­lit­tua pien­tä yli­no­peut­ta. Hei­dän mie­les­tään kol­me Suo­men tär­kein­tä tur­val­li­suus­po­liit­tis­ta haas­tet­ta ovat: ali­no­peut­ta aja­vat, ali­no­peut­ta aja­vat ja ali­no­peut­ta aja­vat sekäviherpiipertäjäkukkahatturyssäsomalisosiaalipummihomolesbopihtaripakkoruotsiporukka.

  Tou­ko Mettinen

 22. Soi­nin­vaa­ra, mitä jär­keä on lais­sa jota lähes kaik­ki rikkovat?
  Lii­ken­ne­tur­van tut­ki­mus MTV3:n uutis­si­vul­ta siteerattuna

  Lähes kaik­ki suo­ma­lai­set autoi­li­jat aja­vat sil­loin täl­löin yli­no­peut­ta. Lii­ken­ne­tur­van kyse­lyn mukaan vain nel­jä pro­sent­tia kyse­lyyn vas­tan­neis­ta ajaa aina nopeus­ra­joi­tus­ten mukai­ses­ti. Rajoi­tuk­sia tot­te­le­vien mää­rä on Lii­ken­ne­tur­van mukaan laskussa.”
  ja
  “Kul­jet­ta­jis­ta vii­den­nes sanoi ylit­tä­vän­sä nopeus­ra­joi­tuk­sen usein. Joka kym­me­nen­nel­le kus­kil­le yli­no­peu­del­la aja­mi­ses­ta on tul­lut tapa.”
  Ver­tai­lun vuok­si, abor­tin lail­lis­ta­mis­ta muis­taak­se­ni aikoi­naan perus­tel­tiin sil­lä, että nai­set teke­vät joka tapauk­ses­sa nii­tä. Ja alko­ho­lin kiel­to­lain kumoa­mi­sen viral­li­nen seli­tys on, että sitä ei pys­tyt­ty val­vo­maan, ihmi­set joi­vat vii­naa kiel­los­ta huo­li­mat­ta. Ja nämä vain esi­merk­ke­jä, ylei­nen peri­aa­te on käsit­tääk­se­ni että lakien pitää olla kan­san oikeus­ta­jun mukaisia. 

  Toi­saal­ta, vetoat kovas­ti nyky­tek­tiik­kaan, joten sehän sit­ten rat­kai­si­si var­maan­kin ras­kaa­na ole­vien nais­ten val­vo­mi­sen, alko­ho­lin sala­kul­je­tuk­sen havait­se­mi­sen jne. Mik­si et vaa­di kiel­to­la­kia, kun on jo osoi­tet­tu että rat­ti­juo­pot ovat pal­jon pahem­pi lii­ken­ne­tur­val­li­suuson­gel­ma kuin mie­li­val­tai­ses­ti ase­te­tun nopeus­ra­joi­tuk­sen lie­vä yli­tys? Mik­si lii­ken­tee­seen ja var­sin­kin nopeuk­siin sovel­le­taan aina ihan eri logiik­kaa kuin mui­hin elämänalueisiin? 

  Btw, asi­aan miten­kään liit­ty­mät­tä, onko sinul­la vih­reä­nä tie­toa, että mon­ta­ko pro­sent­tia ener­gian­sääs­tö­lam­puis­ta pää­tyy asian­mu­kai­seen ongel­ma­jä­te­ke­räyk­seen ja mihin ne loput pää­ty­vät? Jos­tain syys­tä yksi­kään kan­san­edus­ta­ja ei ole tätä ker­to­nut, vaan vas­tauk­se­na on ollut her­mos­tu­mis­ta ja yhdel­tä vih­rei­den edus­ta­jal­ta tuli jopa kirjoituskielto.

 23. Aivan: Lii­ken­ne on monen­kin int­res­sin yhteensovittamista.
  Vas­taan siis kysy­myk­see­si omal­la kysymykselläni:

  Mikä tekee vain yhden int­res­sin edus­ta­jas­ta, ajo­kor­tit­to­mas­ta pol­ku­pyö­räi­li­jäs­tä, joten­kin tas­a­puo­li­sen tuomarin? 

  Eikö hänen koke­muk­sen­sa elä­mi­ses­tä ammat­ti­au­toi­li­ja­na ole joten­kin rajoittunut? 

  Eikö näi­den ihmis­ten näkö­koh­dil­la ole ajo­kor­tit­to­mien maa­il­mas­sa mitään osaa? Yksi­po­li­suus ja kapea-alai­nen sitou­tu­mi­nen pol­ku­pyö­räi­li­jän etui­hin pel­käs­tään tuo asiantuntemusta? 

  Kan­nat­taa muis­taa, että jopa ajo­kor­tit­to­mat­kin käyt­tä­vät lähes päi­vit­täin ammat­ti­au­toi­li­joi­den palveluita.

  Kukin päät­tä­köön asiois­ta kyky­jen­sä mukaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.