Kortitta ajavalle ei pidä antaa autoa.

Jul­ki­suu­des­sa on ker­rot­tu useam­mas­ta­kin tapauk­ses­ta, jois­sa sama hen­ki­lö on jää­nyt kiin­ni kor­tit­ta aja­mi­ses­ta. Minä en tie­dä, onko meil­lä miten­kään sank­tioi­tu auton luo­vut­ta­mis­ta kor­tit­to­mal­le, mut­ta jo ei ole, niin pitäi­si teh­dä. Jokai­sel­la autol­la tuli­si olla vas­tuu­hen­ki­lö, jon­ka tulee tie­tää, kuka sil­lä ajaa.
Jos puo­li­soil­ta toi­sel­ta, yleen­sä mie­hel­tä, menee kort­ti kui­vu­maan, oli­si vähän epä­rei­lua ottaa per­heen ainoa auto taka­va­rik­koon, kos­ka sil­loin ran­gais­tus koh­dis­tuu vai­moon­kin. Usein vai­mo ei kui­ten­kaan voi estää mies­tään aja­mas­ta. Sil­ti minus­ta pitäi­si teh­dä niin, että auton avai­met ovat vain vai­mol­la ja jos hän antaa ne mie­hel­leen, auto pan­naan vii­kok­si sei­so­maan polii­si­ta­lon pihaan. Toi­ses­ta ker­ras­ta kak­si viik­koa, sit­ten nel­jä ja niin edelleen.

11 vastausta artikkeliin “Kortitta ajavalle ei pidä antaa autoa.”

 1. Aina­kin äiti­ni, joka jos­kus lai­na­si omaa auto­aan muil­le, oli vakuut­tu­nut täl­lai­sen lain ole­mas­sao­los­ta, tai­si kysäis­tä lai­naa­jil­ta ihan kor­tit­kin kun ei sanaan luottanut.

 2. Lai­naus: “Minä en tie­dä, onko meil­lä miten­kään sank­tioi­tu auton luo­vut­ta­mis­ta kor­tit­to­mal­le, mut­ta jo ei ole, niin pitäi­si tehdä.”

  Mitä­pä jos ihan ensik­si aloit­tai­sit tut­ki­mal­la mitä ole­mas­sao­le­vaa lain­sää­dän­töä on, ja miten tuo­miois­tui­met sitä sovel­ta­vat… …ja vas­ta sen jäl­keen alkai­sit pääs­te­le­mään ulos sam­ma­koi­ta joi­ta jou­tuu selit­tä­mään useas­ti­kin päi­väs­sä eri blo­gi­kir­joi­tuk­sil­la… Eikös tuo lakien sää­tä­mi­ne kuu­lu sinul­le vähän niin­kuin työn puo­les­ta ja sii­hen kyl­lä kuu­luu myös alus­ta­vat sel­vi­tyk­set, kovin hyvää kuvaa ammat­ti­tai­dos­ta ei anna se, ettei perus­työ­tä vai­vau­du tekemään!

  Vas­tauk­se­na tuo­hon kysy­myk­see­si: Saa sak­koa, jota mm. jul­ki­suu­des­sa esiin­ty­neet ongel­ma­ta­pauk­set eivät miten­kään voi jou­tua mak­sa­maan, ja jos useam­man sakon jäl­keen tulee­kin vapaus­ran­gais­tus, on kysees­sä ehdol­li­nen joi­ta saa perä­jäl­keen useita.

 3. Rikos­lain mukaan avun­an­nos­ta rikok­seen tuo­mi­taan saman lain­koh­dan mukaan kuin itse rikok­ses­ta, mut­ta enim­mäis­ran­gais­tus on 3/4 sii­tä mitä muu­toin. On kui­ten­kin epä­sel­vää, onko ajo­neu­von luo­vut­ta­mi­nen kor­tit­to­mal­le kat­sot­ta­va avun­an­nok­si rikok­seen, sil­lä sen kans­sa ana­lo­gi­nen ajo­neu­von luo­vut­ta­mi­nen juo­pu­neel­le on kri­mi­na­li­soi­tu erik­seen. Toi­saal­ta tämä on ehkä teh­ty sik­si, että luo­vut­ta­mi­sen ran­gais­tusas­teik­ko on halut­tu anka­ram­mak­si kuin se oli­si, jos luo­vut­ta­ja tuo­mit­tai­siin avun­an­nos­ta rat­ti­juo­pu­muk­seen. (Rat­ti­juo­pu­muk­sen enim­mäis­ran­gais­tus on kuusi kuu­kaut­ta van­keut­ta, mut­ta luo­vut­ta­mi­sen yksi vuosi.)

  En sivu­men­nen sanoen tie­dä, kum­pi on lopul­ta häm­mäs­tyt­tä­väm­pää — se, ettei Osmo Soi­nin­vaa­ra tutus­tu­nut rikos­la­kiin ennen kuin kir­joit­ti mitä kir­joit­ti, vai se, että joku, joka vai­vau­tuu pahek­su­maan hän­tä täs­tä, ei tie­dä (“Eikös tuo lakien sää­tä­mi­ne kuu­lu sinul­le vähän niin­kuin työn puo­les­ta”) edes, ettei hän ole ollut kan­san­edus­ta­ja enää pit­kään aikaan.

 4. Lii­ken­ne­kö se nyt on päi­vän­pol­ta­va kysy­mys Suo­mes­sa? Eikö todel­la ole [i]hieman tähdellisempiäkin[/i] ongel­mia ratkaistavana? 

  Ymmär­rän kyl­lä, että Ode polii­tik­ko­na tart­tuu mie­lel­lään täl­lai­siin help­poi­hin ja kan­san­ta­jui­siin tee­moi­hin. Ase­tel­ma on hie­man toi­nen jos ale­taan puhua vaik­ka­pa ener­gia­po­liit­ti­sis­ta rat­kai­suis­ta, tule­vas­ta lamas­ta, sii­tä seu­raa­vas­ta työt­tö­myy­des­tä jne. eli ns. [b]todellisista[/b] ongel­mis­ta ja nii­hin varautumisesta. 

  Maa­il­ma elää parai­kaa raju­jen muu­tos­ten kou­ris­sa. On peak foo­dia, peak oilia ja maa­il­man­laa­jui­sen las­kusuh­dan­teen uhkaa. Öljy kal­lis­tuu sil­mis­sä ja ruo­an hin­ta lauk­kaa ylös­päin. Lama on ovel­la ja kovat ajat edes­sä, mut­ta nii­hin varau­tu­mis­ta puhu­mi­nen on aivan eri tason kes­kus­te­lua kuin kevyt jutus­te­lu nopeusrajoituksista. 

  Tuli vaan mie­leen mai­ni­ta kun näyt­tää suu­rin osa etusi­vun jutuis­ta ole­van nopeus­ra­joi­tuk­siin liit­ty­viä kolumneja.

 5. En sivu­men­nen sanoen tie­dä, kum­pi on lopul­ta häm­mäs­tyt­tä­väm­pää — se, ettei Osmo Soi­nin­vaa­ra tutus­tu­nut rikos­la­kiin ennen kuin kir­joit­ti mitä kir­joit­ti, vai se, että joku, joka vai­vau­tuu pahek­su­maan hän­tä täs­tä, ei tie­dä (”Eikös tuo lakien sää­tä­mi­ne kuu­lu sinul­le vähän niin­kuin työn puo­les­ta”) edes, ettei hän ole ollut kan­san­edus­ta­ja enää pit­kään aikaan.”

  Muis­taak­se­ni Osmo tip­pui vii­me vaa­leis­sa, istuu kui­ten­kin edel­leen mm. hel­sin­gin val­tuus­tos­sa ja vai­kut­taa puo­lu­een sisäl­lä, jon­ka luen täy­sin kuu­lu­vak­si lain­val­mis­te­luun. Edus­kun­ta nyt kui­ten­kin on vain kumi­lei­ma­sin val­mis­tel­luil­le ja loba­tuil­le lakialoitteille.

 6. Ehkä häm­mäs­tyt­tä­vin­tä on, että ihmi­set eivät tun­nu ymmär­tä­vän, että hen­ki­lö­koh­tai­seen blo­giin kir­joit­ta­mi­nen ja viral­li­set sel­vi­tyk­set ja sen sel­lai­set eivät ole ihan sama asia.

 7. S‑W,

  Osmo ei ole tip­pu­nut yhtään mis­tään, mut­ta sinä ilmei­ses­ti puusta. 

  Ei vain aset­tu­nut ehdol­le vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Eli hän­tä odo­tel­laan maan pin­nal­le vie­lä tänä­kin päivänä.

 8. Tomia yllä siteeraten:
  Ehkä häm­mäs­tyt­tä­vin­tä on, että ihmi­set eivät tun­nu ymmär­tä­vän, että Ilk­ka Kaner­van hen­ki­lö­koh­tai­set teks­ti­vies­tit­te­lyt ja viral­li­nen työ ulko­mi­nis­te­ri­nä eivät ole ihan sama asia.

  Voi­sit Osmo jo myön­tää, että mopo pake­ni käsis­tä yli suu­rim­man sal­li­tun nopeu­den (kek­si­sit­kö sii­hen­kin jon­kun rajoit­ti­men?). Kir­joit­te­lusi pak­ko­miel­tei­syys menee ihan vit­sik­si. Säi­ly­tä nyt joku arvok­kuus, hyvä mies. Alkaa tun­tua yhtä nolol­ta kuin erään enti­sen työ­voi­ma­mi­nis­te­rin kuu­ba­lais­ten tyt­töys­tä­vien tans­sah­te­lut kauppakeskuksissa.

 9. Jokai­sel­la autol­la tuli­si olla vas­tuu­hen­ki­lö, jon­ka tulee tie­tää, kuka sil­lä ajaa.”

  Täl­läis­ta­han ei käsit­tääk­se­ni ole edel­leen­kään voi­mas­sa, vaik­ka auto­maat­ti­sen nopeus­val­von­nan kai­paa­maa hal­ti­ja­vas­tuu­ta on suun­ni­tel­tu vuo­sia ja ilmei­ses­ti se on jo käytössäkin.

  Nykyi­sel­lään kai saan lai­na­ta autoa­ni kenel­le haluan, eikä minun tar­vit­se muis­taa kuka sitä ajoi milloinkin.

 10. Jos kort­ti on men­nyt kol­men lie­vän yli­no­peu­den takia, niin mik­si ei sai­si antaa autoa? Kysei­nen autoi­li­ja on erit­täin toden­nä­köi­ses­ti lii­ken­tees­sä tur­val­li­sem­pi kuin ali­no­peu­del­la mate­le­va tie­tä tuk­ki­va “mal­li­kan­sa­lai­nen”. Mut­ta, Osmo Soi­nin­vaa­ra, olet­ko kos­kaan kuul­lut suh­teel­li­suu­den­ta­jus­ta? On nimit­täin suo­ras­taan sai­ras­ta jau­haa ja jan­kut­taa jos­tain muu­ta­mas­ta lii­ken­tees­sä kuo­le­vas­ta, kun samaan aikaan muil­la elä­mä­na­lueil­la tapah­tuu suo­ra­nai­sia mas­sa­kuo­le­mia. Esim KELAn sano­mis­sa oli muu­ta­ma vuo­si sit­ten erään pro­fes­so­rin artik­ke­li, jos­sa hän tote­si että sai­raa­lois­sa kuo­lee vuo­sit­tain noin 200 ihmis­tä pel­käs­tään sen takia että hoi­ta­jat eivät pese käsi­ään riit­tä­vän usein. Ja osa­syy tähän on, että sai­raa­lois­sa ei ole riit­tä­väs­ti lavu­aa­re­ja oikeis­sa pai­kois­sa. Joten kan­nat­tai­si­ko­han ne val­ta­vat raha­sum­mat mak­saa put­ki­mie­hil­le eikä GPS-lait­tei­den valmistajille? 

  Ja erääs­sä TV-asiaoh­jel­mas­sa puo­les­taan käsi­tel­tiin lää­kä­rei­den päi­vys­tyk­ses­sä teke­miä vir­hei­tä. Erää­nä syy­nä lää­kä­rei­den tol­kut­to­man pit­kät val­vo­mi­sa­jat, erää­nä toi­se­na se että lää­kä­ri­pu­lan takia päi­vys­tyk­ses­tä­kin vas­taa koke­mat­to­mat. Täs­sä­kin muis­taak­se­ni mai­nit­tiin luku 200. Ja van­huk­sia lää­ki­tään lii­kaa, ja epä­pä­te­vät lää­kä­rit teke­vät vir­heel­li­siä diag­noo­se­ja, mää­rää­vät vää­riä lääk­kei­tä, jne. Terey­den­hoi­dos­sa­kin saa­tai­siin siis lisä­ra­hal­la hel­pos­ti sääs­tet­tyä ihmishenkiä.

  Ja alko­ho­liin kuo­lee eri tilas­to­jen ja arvioi­den mukaan 1 — 5 tuhat­ta, mik­set Osmo ehdo­ta kieltolakia? 

  Rahaa ei tun­nu riit­tä­vän edes täy­si­mää­räi­siin eläk­kei­siin (poh­jao­sa, tai­tet­tu indek­si… tut­tu­ja asioi­ta??) joten mik­si ne pitäi­si syy­tää autoi­li­joi­den kyy­kyt­tä­mi­seen? Samal­la raha­mää­räl­lä kun voi­tai­siin hel­pos­ti pelas­taa useampia.

 11. vaik­ka olis joku vas­tuu­hen­ki­lö niin kor­tit­ta aje­li­ja voi lait­taa jon­kun muun osta­maan auton ja aje­lee sil­lä, lisäk­si yksi­tyi­sel­tä­hän voi kuka tahan­sa ostaa auton…

  ei tos­ta ole mitään hyö­tyä. arvaa­pas soi­nin­vaa­ra mis­tä oli­si hyö­tyä oikeas­ti? Ajo­kor­tin hin­ta alemmaksi! 😀

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.