Nopeudenrajoittimet autoihin?

Jokin viik­ko sit­ten ajaes­sa­ni Van­haa Por­voon­tie­tä koh­ti Nik­ki­lää osuin Van­taan Kunin­kaan­tam­mes­sa onnet­to­muus­pai­kal­le, jos­sa auto oli tör­män­nyt tuke­vaan koi­vuun. Vauh­tia oli ollut pal­jon yli sal­li­tun (40 km/h?), sil­lä koi­vun run­ko oli tun­keu­tu­nut sisään keu­las­ta ja tör­röt­ti taka­pen­kin edes­tä kes­kel­tä autoa.  Sii­hen päät­tyi kot­ka­lai­sen 39-vuo­ti­aan mie­hen elä­mä. En tie­dä, oli­ko kyse het­kel­li­ses­tä mie­len­häi­riös­tä, vah­vas­ta huma­la­ti­las­ta tai itse­mur­has­ta. Joka tapauk­ses­sa jo sil­loin mie­tin, mik­si autois­sa ei voi­si olla nopeu­den­ra­joi­tin­ta, joka estäi­si aja­mas­ta yli sal­li­tun nopeus­ra­joi­tuk­sen. Asia palau­tui mie­lee­ni onnet­to­muu­des­ta, jos­sa 18-vuo­tias nai­nen rajual­la yli­no­peu­del­la ja nel­jä päi­vää van­hal­la ajo­kor­til­la riis­ti hen­gen komel­ta kaveriltaan. 

Nopeu­den­ra­joi­tin on autoon help­po ohjel­moi­da. Sel­lai­set on rek­ka-autois­sa ja for­mu­la-autois­sa. Autoon saa sel­lai­sen hal­pa­na lisä­va­rus­tee­na, mut­ta val­lit­se­va nopeus­ra­joi­tus pitää sii­hen ohjel­moi­da käsin. Ei oli­si yli­voi­mai­sen vai­kea­ta perus­taa jär­jes­tel­mä, jos­sa tie ilmoit­tai­si taval­la tai toi­sel­la autol­le val­lit­se­van nopeus­ra­joi­tuk­sen. Tie­ki­lo­met­re­jä Suo­mes­sa on pal­jon, mut­ta yli kah­dek­san­kym­pin tei­tä aika vähän. Aluk­si jär­jes­tel­mä voi­si toi­mia niin, että jos muu­ta tie­toa ei ole, mak­si­mi­no­peus sää­tyy kah­dek­saan kymp­piin. Kun koko tie­verk­ko on jo gps-kar­tois­sa, nopeus­ra­joi­tuk­sen lisää­mi­nen tähän tie­toon ei oli­si kovin han­ka­laa, eikä gps-lai­te mak­sa kuin muu­ta­man kym­pin.  

Kan­sa­lais­va­pauk­sia täl­lä tie­tys­ti rajoi­tet­tai­siin, mut­ta peri­aat­tees­sa nii­tä on jo rajoi­tet­tu lail­la. Moni nuo­ri jäi­si hen­kiin, polii­si sai­si aina kiin­ni ros­von ja niin edel­leen. En tie­dä, pal­jon täl­lai­nen jär­jes­tel­mä mak­sai­si, mut­ta aina­kin sata ihmis­hen­keä se sääs­täi­si vuo­des­sa – ja mon­ta loukkaantunutta. 

173 vastausta artikkeliin “Nopeudenrajoittimet autoihin?”

 1. Osmon ehdo­tus kuu­los­taa hyväl­tä, jos­kin toden­nä­köi­ses­ti on epä­rea­lis­ti­nen. Nopeus­ra­joit­ti­mien tek­nii­kas­ta en juu­ri­kaan tie­dä, joten sen enem­pää en osaa sitä kommentoida. 

  Olen­nais­ta mie­les­tä­ni on kui­ten­kin ilma­pii­ri ja se kiro­sa­nal­ta kals­kah­ta­va asen­ne­kas­va­tus. Mitä ajo­kou­lus­sa oikein tapah­tuu, jos nel­jä päi­vää ajo­kor­tin omaa­va pimu päät­tää “näyt­tää” ja ajaa nel­jän­kym­pin alu­eel­la sataa kaar­tees­sa ulos? Jokin seu­la täs­sä nyt vuo­taa ja pahas­ti. Kol­me (vain) on kuol­lut, mut­ta kym­me­nil­tä on elä­mä sekai­sin pit­käk­si aikaa. 

  Mitä ker­too meis­tä se, että nuo­reh­kon polii­sin ja per­hee­ni­sän tahal­li­ses­ti? kuo­li­aak­si ylia­ja­nut kan­sa­lai­nen sai täs­sä hil­jat­tain 3,5 vuot­ta van­keut­ta. Sep­po Leh­to on aiheut­ta­nut var­mas­ti sit­ten suun­nil­leen sama­nar­vois­ta pahaa miel­tä nee­ke­ri­kyr­pä-puheil­laan. Täs­tä hän vas­taa siis kah­den ja puo­len vuo­den tuo­miol­la ja sen suu­ruus­luo­kan kor­vauk­sil­la, jois­ta ei ylia­ja­jan tar­vit­se murehtia. 

  Näil­lä men­nään! Palk­kioil­la ja ran­gais­tuk­sil­la mää­ri­tel­lään arvostukset.

 2. En tie­dä onko tuo tek­ni­ses­ti kui­ten­kaan ihan niin yksin­ker­tais­ta. Jos­sain autois­sa on mak­si­mi­no­peu­den­ra­joi­tin, mut­ta ei kai­kis­sa, ja epäi­len ettei näi­den kyt­ke­mi­nen muu­hun jär­jes­tel­mään ole ihan triviaalia.

  Lisäk­si jär­jes­tel­män tuli­si olla EU:n laa­jui­nen, ja auto­li­jat eivät tätä halua…

 3. Yleen­sä kaik­ki tek­ni­set lait­teet on mah­dol­lis­ta kier­tää. Eli aja­tus ja lai­te kuu­lu sii­hen kas­tiin, jos­sa rehel­li­set käyt­tä­vät sitä ja muut ei. 

  Tämä kuu­luu mie­les­tä­ni iso­ve­li val­voo lait­tei­den kate­go­ri­aan. Siir­re­tään vas­tuu aivo­jen käy­tös­tä automaatille. 

  Se, että tie ker­toi­si auto­le voi­mas­sa ole­van nopeu­den on kylä hyvä asia. Mut­ta kyl­lä jät­täi­sin nopeu­den nou­dat­ta­mi­sen ihmi­sen omal­le vas­tuul­le. Täy­tyy tun­nus­taa se, että itse tar­vit­sen jos­kus nopeus­ra­joi­tus­ten ylä­puo­lel­la ole­vaa tilan­ne­no­peut­ta lyhen­tääk­se­ni ohi­tus­ta ja var­mis­taak­se­ni tur­val­li­sen nopeuden.

  Itse suun­tai­sin tar­moa mie­luum­min nopeus­ra­joi­tus­ten val­von­nas­ta ajo­ta­pa­val­von­taan. Pal­jon aja­va­na näkee täy­sin jär­jet­tö­miä ohi­tuk­sia ohi­tusiel­to­pai­kois­sa tai vaih­toeh­toi­ses­ti niin idioot­ti­mais­ta toi­min­taa että aje­taan vas­taan­tu­le­vil­la kaistoilla. 

  Lisää­mäl­lä resur­ses­se­ja NÄKYVÄÄN lii­ken­ne­val­von­taan saa­tai­siin ajo­no­peuk­sia alas­päin ja ehkä­pä myös­kin kerät­tyä lii­ken­tees­tä ris­ki­kul­jet­ta­jia pois.

  Itse en usko tek­ni­siin vim­pai­miin vaan ihan asen­tei­den muut­ta­mi­seen. Kus­kin pitää itse tie­tää mil­lai­sel­la tap­po­vä­li­neel­lä liik­kuu. Ja käsit­tää vas­tuun­sa sen käytöstä.

 4. Lii­ken­tees­sä meneh­tyy vuo­sit­tain noin 400 ihmis­tä. Enpä usko että tämän takia kan­nat­ta alkaa sato­ja mil­joo­nia euro­ja mak­sa­vaan moni­mut­kai­seen ope­raa­tioon. Kame­ra­val­von­nal­la pää­see var­mas­ti hal­vem­mal­la parem­paan lop­pu­tu­lok­seen (=kaa­haa­jat kustantavat).

  Mie­lum­min mää­rä­tään alko­luk­ko pakol­li­sek­si heti ensim­mäi­ses­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta. Täl­löin ongel­mien aiheut­ta­jat mak­sa­vat itse viulunsa.

 5. Eikö­hän samal­la kiel­le­tä koko autoi­lu. Ja elä­mä saman­tien yleen­sä lii­an vaarallisena…

 6. Ennen­pit­kää tuol­lai­nen kän­nyk­kä/gps-jär­jes­tel­mä on kus­tan­nuk­sil­taan ole­ma­ton toteut­taa. Siis sel­lai­nen joka ker­too jat­ku­vas­ti polii­sil­le sijain­nin ja nopeu­den sekä sakottaa/verottaa auto­maat­ti­ses­ti. Lait­tet­ta ei voi­si myös­kään peit­tää tai häi­ri­tä, kos­ka tien­var­si­ka­me­rat rekis­te­röi­si­vät myös auto­ja ja ilmoit­tai­si­vat heti “pimeis­tä” autois­ta. En epäi­le ettei­kö Sin­ga­po­ren polii­si­val­tio-mal­li toi­mi­si tääl­lä­kin. Vai häi­rit­see­kö tuo jo lii­kaa kan­san syvien rivien käy­tän­nön vapaut­ta rik­koa lakia? 

  Mik­si polii­se­ja on työt­tö­mi­nä, onko se joten­kin edul­li­sem­paa kuin uusien vir­ko­jen perustaminen? 

  Auto­kou­luil­la on tie­tääk­se­ni mää­ri­tel­lyt oppi­tun­nit, jois­ta auto­kou­lut las­kut­ta­vat. Shok­ki­va­lis­tus ja asen­ne­kas­va­tus eivät ilmei­ses­ti ole las­ku­tus­kel­poi­sia. Nuo­ril­le teki­si kui­ten­kin ehkä hyvää käy­dä polii­sin valo­ku­vien ja raport­tien kans­sa läpi pari­kym­men­tä vii­mei­sin­tä tei­ni­ko­la­ria, ehkä­pä polii­si voi­si jopa vie­rail­la pal­jon enem­män auto- ja ammat­ti­kou­luis­sa ker­to­mas­sa elä­mäs­tä. Pois­sa sil­mis­tä, pois­sa mielestä.

 7. Ciclis­tan asen­teel­la ei kos­kaan oli­si pitä­nyt asen­taa autoi­hin tur­va­vöi­tä, kos­ka elä­mä nyt sat­tuu ole­maan vaarallista. 

  On aika yksi­sil­mäis­tä, etten sanoi­si yksin­ker­tais­ta olla jos­kus kysee­na­lais­ta­mat­ta val­lit­se­via käy­tän­tei­tä. Osmo, jos kuka osaa sen ja näi­tä ihmi­siä tar­vi­taan kipeäm­min kuin ketään muita. 

  Mik­si jokai­nen 18-vuo­tias nuo­ri saa pie­nen har­joit­te­lun jäl­keen oikeu­den ajaa väli­net­tä, joka pahim­mil­laan on suo­ra­nai­nen tap­po­ko­ne? On yhteis­kun­nan arvo­va­lin­ta ja sana­ton sopi­mus, että ne kym­me­net kuol­leet ja sadat vam­mau­tu­neet nuo­ret hyväk­sy­tään osa­na maa­il­man menoa. Ei kysees­sä ole mikään “elä­mä on” ‑luon­non­voi­ma.

  Sala­man iskuun kuo­lee sil­loin täl­löin ihmi­nen. Täl­lai­sen onnet­to­muu­den koh­dal­la hyväk­syn kysei­sen aja­tus­mal­lin. Sala­mal­le ei voi mitään, sen sijaan tur­val­li­sem­man ajo­kult­tuu­rin eteen teh­tä­vis­sä on paljonkin. 

  Empa­tia­ky­vyn ei tar­vit­se olla kum­mois­ta­kaan luok­kaa taju­tak­seen, mikä suun­na­ton kär­si­mys kos­ket­taa täl­lä­kin het­kel­lä kym­me­niä ihmi­siä Poh­jan­maal­la. Autoa aja­nut tyt­tö ilmei­ses­ti herää aika­naan. Eipä hänel­le voi ennus­taa ruusuis­ta tule­vai­suut­ta. Hän on yksin syyl­li­nen kol­men ihmi­sen kuo­le­maan, saa sii­tä oikeu­des­sa ran­gais­tuk­sen. Mut­ta vie­lä suu­rem­pi ran­gais­tus on ihmis­ten kat­ke­ruus ja viha sekä omat itsesyytökset. 

  Ja jos ei inhi­mil­li­sis­tä arvois­ta piit­taa, niin talou­del­li­set­kin mene­tyk­set ovat juu­ri nuor­ten pahois­sa kola­reis­sa suunnattomat.

 8. En aja autoa, mut­ta jäi mie­ti­tyt­tä­mään, että miten täs­sä vaih­toeh­dos­sa ohit­ta­mi­nen onnistuu?

  Jotain täl­läi­siä ihmis­hen­kiä sääs­tä­viä rajoi­tuk­sia voi­si teh­dä esi­mer­kik­si 2015 men­nes­sä, ja lisä­tä sii­hen alko­lu­kot sun muut mukaan.

  Yksi­tyi­sau­toi­lu on epä­rei­lun help­poa jouk­ko­lii­ken­ne­mat­kus­ta­mi­seen ver­rat­tu­na. Miet­tii vaik­ka läh­tö­ajan jous­toa, pysäh­dys­mah­dol­li­suuk­sia tai vaik­ka lauk­ku­jen mää­rää jon­ka saa hel­pos­ti mukaan.

 9. En tar­koit­ta­nut auton nopeu­den val­von­taa vaan ker­ta­kaik­kis­ta yli­no­peu­den estoa, jol­lai­nen on jo rek­ka-autois­sa. Usein nuo jär­jet­tö­mät kaa­hauk­set liit­ty­vät johon­kin het­kel­li­seen mike­len­häi­ri­öön tai pöih­ty­mis­ti­laan, jol­loin auto­maat­ti­nen­kaan sako­tus ei riitä.

  Sii­hen jouk­koon, jot­ka “ovat niin pal­jon mui­ta parem­pia aja­jia, että voi­vat tur­val­li­ses­ti ajaa yli­no­peut­ta” toki tuo auto­maat­ti­nen sako­tus­kin tep­si­si. Sitä var­ten on hal­vem­pi asen­taa pää­teil­le kilo­met­rin välein kame­ra­laa­ti­koi­ta, ja lait­taa nii­hin joi­hin­kin myös kame­ra. Tämä ei pois­ta sitä ongel­maa, että Suo­mes­sa riko­taan aivan ylei­ses­ti asun­to­ka­tu­jen nopeus­ra­joi­tuk­sia, mikä on vää­rin lap­sia ja lap­si­per­hei­tä kohtaan.

  Toki tuoll­lai­sen lait­teen saa hak­ke­roi­duk­si pois pääl­tä, mut­ta se ei sit­ten oli­si­kaan mikään ereh­dyk­ses­sä sat­tu­nut yli­no­peus, vaan suun­ni­tel­mal­li­nen rikos.

  Vähän yksin­ker­tai­sem­min toteu­tet­ta­va oli­si nopeu­den­ra­joi­tin, joka asen­taa mak­si­mi­no­peu­dek­si 120 km/h, kos­ka Suo­mes­sa ei saa ajaa mis­sään tätä nopeam­min, tai 130 km/h, kos­ka juu­ri mis­sään Eioo­pas­sa ei saa ajaa tätä nopeam­min. Ongel­mak­si tule­vat Sak­san kaa­haus­tiet, mut­ta olen aika var­ma, että ylei­nen nopeus­ra­joi­tus niil­le­kin teil­le jos­kus tulee.

 10. Tek­niik­ka ei ole mah­do­ton toteut­taa. Tek­nii­kan stan­dar­doin­ti­kin on aika help­poa — stan­dar­de­ja­han maa­il­mas­sa riit­tää, ja koko ajan tulee lisää. Mut­ta kun pitäi­si saa­da kaik­ki auton­val­mis­ta­jat glo­baa­lis­ti nou­dat­ta­maan tätä tek­niik­kaa, ollaan­kin todel­lis­ten haas­tei­den edessä. 

  Het­kel­li­sen yli­no­peu­den sal­li­mi­nen on esim. ohi­tus­ti­lan­teis­sa myös tur­val­li­suut­ta lisää­vä teki­jä. Mut­ta lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den näkö­kul­mas­ta on vai­kea ymmär­tää, mik­si sivii­li­lii­ken­tee­seen saa edes rekis­te­röi­dä auto­ja joi­den huip­pu­no­peus on tupla­ten maan kor­kein sal­lit­tu ajo­no­peus. Yksi­lön­va­pau­den näkö­kul­mas­ta tämä oikeus on tie­ten­kin perus­tel­tua. Eivät­hän autot aja yli­no­peut­ta vaan ihmiset.

 11. Syl­ves­te­rin kom­ment­tia lukies­sa tulee kyl­lä nyt mie­leen, ettei ihmi­sil­lä ole mitään rea­lis­tis­ta käsi­tys­tä lii­ken­neon­net­to­muuk­sien seuraamuksista. 

  Lii­ken­tees­sä kuo­lee Suo­mes­sa vuo­des­sa 400 ihmis­tä, mut­ta vam­mau­tuu 9000. Nämä “pie­nem­mät” tra­ge­diat aina tup­paa­vat unoh­tu­maan, vain meneh­ty­neet ovat otsikoissa. 

  Jokai­nen voi arvioi­da, mitä tämä koko­nai­suus mak­saa: sato­ja teho­hoi­to­vuo­ro­kausia, sato­ja leik­kauk­sia, mene­tet­ty­jä työ­päi­viä, ‑viik­ko­ja, ‑kuu­kausia, ‑vuo­sia, loput­to­miin kes­tä­viä kun­tou­tuk­sia, tera­pioi­ta, sai­ras­päi­vä­ra­ho­ja, eläk­kei­tä, taksiseteleitä.… 

  Ja tie­ten­kin ne romut­tu­neet autot, nekin me maksamme. 

  Uskon, että hyvin­kin kal­liil­ta vai­kut­ta­va jär­jes­tel­mä kyl­lä mak­sai­si itsen­sä takai­sin pian, jos sil­lä olen­nai­ses­ti vähen­net­täi­siin onnet­to­muuk­sia. Mikä­li ket­ju elää vie­lä parin päi­vän pääs­tä, voi­sin etsiä joi­tain lukuja.

 12. Jos kaa­hai­luun halu­taan tek­ni­sil­lä kei­noil­la vai­kut­taa, kan­nat­tai­si ylin mah­dol­li­nen nopeus var­maan lait­taa 110km/t ‑tasol­le ja muut­taa ylin lain sal­li­ma moot­to­ri­tie­no­peus samal­la tuo­hon nopeu­teen ja pudot­taa 80:stä saman tien 70:ksi. Mah­dol­li­set tör­mäys­no­peu­det pie­ne­ni­si­vät olen­nai­ses­ti. Lisäk­si polt­toai­neen kulu­tus laskisi.
  Yksi olen­nai­nen puo­li asias­sa on mie­les­tä­ni se käsit­tä­mä­tön ihai­lu, jota niin sanot­tu moot­to­riur­hei­lu saa meil­lä osakseen.
  Joku vuo­si sit­ten teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan nuo­ret kaa­hai­li­jat ovat poik­keuk­set­ta innok­kai­ta for­mu­la- yms. puu­han seuraajia.
  Moto­ri­soi­dul­la ajo­neu­vol­la saa­vu­tet­tua suur­ta nopeut­ta ei pitäi­si ihail­la samal­la taval­la urhei­lusaa­vu­tuk­se­na kuin omin voi­min kipi­tel­tyä juok­su­lenk­kiä tai hiihtosuoritusta.
  Nykyi­sin van­hem­pia keho­te­taan seu­raa­maan nuor­ten tupa­koin­tia, kos­ka se kuu­le­ma enna­koi hyvin mah­dol­lis­ta kiin­nos­tus­ta huumeisiin.
  Ehkä samal­la taval­la kan­nat­tai­si kat­soa vähän las­ten for­mu­lain­non perään.

 13. Lau­ra Hil­tu­nen on teh­nyt diplo­mi­työn lii­ken­neon­net­to­muuk­sien kus­tan­nuk­sis­ta Tek­nil­li­ses­sä Kor­kea­kou­lus­sa 2006. Luin tiivistelmän. 

  Sii­nä hän pää­tyy tulok­seen, että koko­nais­kus­tan­nuk­sia on mah­do­ton arvioi­da, kos­ka epä­suo­rat kus­tan­nuk­set tule­vat niin luke­mat­to­mis­ta läh­teis­tä. Hän kir­joit­taa, että lii­ken­ne­kuo­le­ma on aina hal­vem­pi vaih­toeh­to kuin vaka­va vam­mau­tu­mi­nen. Totean tämän täs­sä sik­si, että kes­kus­te­lus­sa aina koros­tu­vat kuo­le­mat, vaik­ka pahat vam­mau­tu­mi­set ovat ylei­sem­piä ja saat­ta­vat aiheut­taa niin inhi­mil­lis­tä kär­si­mys­tä kuin talou­del­lis­ta vahin­koa huo­mat­ta­vas­ti kuo­le­maa enemmän.

 14. Tek­niik­kaa on help­po teh­dä älyk­kääm­mäk­si. Esi­mer­kik­si siten, että lai­te sal­lii tila­päi­sen yli­no­peu­den ohi­tet­taes­sa, mut­ta vain minuu­tin keral­laan, eikä kovin mon­ta ker­taa saman tun­nin aika­na. Jos ollaan vie­mäs­sä louk­kaan­tu­nut­ta sai­raa­laan, lait­teen voi­si ottaa pois pääl­tä, mut­ta se ilmoit­tai­si täs­tä toi­men­pi­tees­tä aina eteen­päin. Ja niin edelleen.

 15. Voi kun jos­kus jotain asi­aa yri­tet­täi­siin rat­kais­ta muu­ten­kin kuin rajoit­ta­mal­la sitä tai kiel­tä­mäl­lä tätä. Myön­nän kyl­lä, että tämä rajoi­tuk­siin ja kiel­toi­hin perus­tu­va tapa toi­mia on niin kovin helppo.

 16. Rajoit­ti­mis­sa on se ongel­ma, että sit­ten aje­taan aina rajoit­ti­men mak­si­mil­la. Rek­ka­kus­kit eivät nykyi­sin juu­ri väli­tä nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta ja kelio­lo­suh­teis­ta, kos­ka rajoi­tin päät­tää puo­les­ta. Legen­dan mukaan, kun 70-luvul­la raken­nus­työ­mail­la lou­naal­la sai juo­da mak­si­mis­saan kol­me kal­jaa, monet joi­vat että tuli hyö­dyn­net­tyä koko kiintiö.

 17. Meil­lä on kiel­loil­la rajoi­tet­tu esi­mer­kik­si oikeut­ta ampua ihmi­siä. Miten muu­ten sini­vih­reä ajat­te­li­si suit­sia tap­pa­mis­ha­lu­ja kuin rajoi­tuk­sin ja kiellon?

 18. Mik­si ihmees­sä lait­teen pitäi­si ohi­tus­ti­lan­teen yli­no­peus sal­lia? Yli­no­peus on lai­ton­ta ohittaessakin. 

  Vää­rin­kä­si­tys on jään­ne jos­tain 70-luvul­ta Osmon ajo­kor­tin saan­nin aikoi­hin, sil­loin sai het­kel­li­ses­ti ylit­tää nopeus­ra­joi­tuk­sen ohittaessa.

 19. Onhan se muka­va aja­tel­la että nopeus­ra­joi­tin vähen­tää kuo­lon­ko­la­re­ja. Mut­ta lii­ken­tee­seen pitäi­si täl­löin kehiht­tää lai­te joka rajoit­taa seu­raa­via asioita:

  - Nopeus­ra­joi­tuk­sen rikkominen
  — Kol­mion takaa eteen tulemisen
  — Ohit­ta­mi­sen ohituskieltoaöueella
  — Ohit­ta­mi­sen huo­nois­sa näkyvyysolosuhteissa
  — Aja­mi­sen vastraan tuli­joi­den kais­tal­la pait­si sal­li­tus­sa ohitustilanteessa
  — Väsy­nee­nä ajamisen
  — Huma­las­sa ajamisen
  — Agres­sii­vi­ses­sa olo­ti­las­sa ajamisen
  — Rakas­tu­nee­na aja­mi­sen (saat­taa olo olla niin ruusun­pu­nai­nen että aja­mi­nen häiriintyy)
  — Jne…

  Kiel­lot, nii­den val­vo­mi­nen, asen­ne­kas­va­tus sekä esim. ajo­tai­don ja asen­tei­den uudel­leen arvioin­ti voi­si olla aika hyvä jut­tu. Usko­sin edel­leen­kin enem­män enna­koi­vaan kou­lu­tuk­seen, mätien ome­nien kerää­mi­seen sekä uudel­leen­kou­lu­tuk­seen. Mie­luum­min kou­lu­tus­ta ja val­von­taa kuin tek­ni­siä lelu­ja jot­ka voi­daan aina kiertää.

 20. Vii­mek­si eilen ajoin Jyväs­ky­län suun­nas­ta Hel­sin­kiä koh­ti, kun saa­vu­tin edel­lä aja­van kuor­ma-auton. Ohi­tus­kais­tan koh­dal­la ryh­dyin ohit­ta­maan ja yllä­tyk­sek­se­ni huo­ma­sin kuor­ma-auton­kin kiih­dyt­tä­vän. Sel­vää kiusan­te­koa siis. Kos­ka muu­ta lii­ken­net­tä ei ollut ja kais­taa jäl­jel­lä vie­lä pit­kä pät­kä niin pää­tin kat­soa mitä tapah­tuu, kun itse­kin kirin vauh­tia hil­jal­leen. Yllä­tyk­sek­se­ni huo­ma­sin kuor­ma- auton kul­ke­van 103km/h oman auton GPS:n mukaan!!!

  Eli mitä hyö­tyä rajoit­ti­mis­ta on, kun ne voi­daan ohittaa ???

  Ainoa seu­raus on, että “taval­li­nen” kan­sa kär­sii. Ei vii­nan juon­ti­kaan lop­pu­nut kiel­to­lain aikaan vaik­ka sil­loin oli viran­omai­sil­la kovem­mat eväät ja lii­pa­sin­sor­mi herkkänä.

  Päät­tä­jil­lä tun­tuu nykyi­sin ole­van sel­lai­nen aja­tus­maa­il­ma, että jokai­seen ongel­maan teh­dään joku kiel­to jol­la ongel­man pitäi­si pois­tua. Ei puu­tu­ta itse syy­hyn ollen­kaan, eikä myös­kään taju­ta sitä, että kai­kis­ta rajoi­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta darwi­nis­mi kor­jaa oman satonsa!

 21. Pro­mil­le­mit­ta­ri autoon joka mit­taa jat­ku­vas­ti kus­kin pro­mil­le­ja ja kun se ylit­tyy auto ei toimi.

 22. Aikai­sem­paan lisä­ten että täm­möi­nen mit­ta­ri niil­le jot­ka on ker­ran­kin jää­nyt kiin­ni kän­nis­sä ajaessaan.

 23. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Meil­lä on kiel­loil­la rajoi­tet­tu esi­mer­kik­si oikeut­ta ampua ihmisiä.”

  Sini­vih­reä:

  Toi­saal­ta meil­lä on kiel­loil­la ja mää­räyk­sil­lä rajoi­tet­tu oikeut­ta olla ampu­mat­ta ihmi­siä vrt. asevelvollisuus.

  Ihmis­ten on kou­lu­tet­ta­va itse­ään yhä enem­män ja enem­män. Oppi­vel­vol­li­suus­kin kes­tää koh­ta kai elä­kei­kään saak­ka (tai­taa­pa esim. työt­tö­mien osal­ta jo olla­kin niin). Samaan aikaan kun ihmi­set kou­lut­tau­tu­vat yhä osaa­vam­mik­si, heil­le lado­taan lisää ja lisää itse­ään kos­ke­via kiel­to­ja ja rajoi­tuk­sia. Mitä hyö­tyä on kou­lia ja sivis­tää ihmi­siä, jos hei­dän elä­män­sä on kui­ten­kin tar­koi­tus nor­mit­taa ja ohjas­taa alus­ta lop­puun yhteis­kun­nan toi­mes­ta niin, että he eivät voi itse käyt­tää omaa har­kin­ta­ky­ky­ään. Näki­sin parem­pa­na sel­lai­sen kehi­tyk­sen jos­sa ajat­te­lua ja har­kin­taa ei koko­naan ulkois­tet­tai­si yksi­löl­tä yhteiskunnalle.

 24. Ter­ve Osmo!
  Ymmär­rän, että yri­tät pyr­kiä nuor­ten ja mui­den­kin lii­ken­tees­sä tapah­tu­vien kuo­le­mien ja vam­mau­tu­mi­sien estoon kei­nol­la mil­lä hyvän­sä ja se onkin todel­la hie­noa. Kui­ten­kin, täl­lai­nen nopeu­den­ra­joi­tin­han saat­tai­si vain lisä­tä ris­kiä muun muas­sa ohi­tus­ti­lan­tees­sa. Tie­dos­sa­han on kyl­lä, että nopeus ei saa ylit­tää nopeus­ra­joi­tus­ta ohi­tet­taes­sa­kaan, mut­ta täpä­ris­sä tilan­teis­sa käyt­täi­sin kyl­lä sitä jal­kaa enem­män­kin. Aja­tel­laan­pa tilan­ne. Edel­lä­si ajaa rek­ka-auto 80km/h. Tiel­lä on 100km/h rajoi­tus. Läh­det ohit­ta­maan rek­ka-autoa 100km/h nopeu­del­la. Ker­keät rin­nal­le, kun­nes näet että edes­sä vilk­kuu jo valoa. Et ker­keä ohit­ta­maan rek­kaa, etkä ker­keä jar­rut­ta­maan, kos­ka rekan kerää­mä jono on jo pakan­nut kais­tan tuk­koon ja pahim­mil­laan peräs­sä­si on jo yksi auto. Mit­kä oli­si­vat seu­rauk­set? Pahim­mil­laan mas­sii­vi­nen jouk­ko­ko­la­ri. Näi­tä tilan­tei­ta näen lii­ken­tees­sä JOKA PÄIVÄ! Vaa­ral­li­sia ohi­tuk­sia, jot­ka kum­min­kin onnek­si kor­jaan­tu­vat vie­lä kaa­sul­la. Kuin­ka ne sit­ten estet­täi­siin? Ohi­tuk­sen rajoit­ti­mil­la? Kuin­ka tämä toi­mi­si? Vai miten oli­si sel­lai­nen idea, että jätet­täi­siin van­ha tapa, mut­ta lisät­täi­siin asen­ne­kas­va­tus­ta. Tuom­moi­set gps-lait­teet ovat aivan nau­ret­ta­va ehdo­tus ja ne kier­täi­si jokai­nen vähän­kin autos­ta jotain tie­tä­vä het­kes­sä. Help­po asen­taa, help­po pois­taa. Tämä gps-jär­jes­tel­mä vain jät­täi­si polii­se­ja entis­tä enem­män työt­tö­mäk­si. Minä tah­don asioi­da ihmis­ten kans­sa, en koneiden.

 25. Nykyi­ses­sä nopeus­ra­joi­tus­mal­lis­sa on mie­les­tä­ni vika­na se, että se ei tue kul­jet­ta­jan omaa jär­jen­käyt­töä oikean tilan­ne­no­peu­den valin­nas­sa. Onnet­to­mui­den syy­nä on usein vää­rä tilan­ne­no­peus, joka ei lähes­kään aina ole sama asia kuin ylinopeus. 

  Suu­rin osa autoi­li­jois­ta pitää suu­rin­ta sal­lit­tua nopeut­ta oikea­na, satoi tai pais­toi, tien liuk­kau­des­ta välit­tä­mät­tä. Tämä on aja­nut osal­taan tar­pee­seen luo­da eril­li­set talvinopeusrajoitukset.

  Jos ehdot­tet­tu nopeu­den­ra­joi­tin tuli­si käyt­töön, vie se minus­ta vie­lä­kin enem­män poh­jaa pois oikean tilan­ne­no­peu­den valin­nal­ta. Vaik­ka se ei tie­ten­kään suo­ra­nai­ses­ti estäi­si oikean tilan­ne­no­peu­den aja­mis­ta, antaa se mie­les­tä­ni vah­van sig­naa­lin sii­tä, että kun­han vain ajaa tätä hol­hoa­van yhteis­kun­nan par­haak­si mää­rit­te­le­mää mak­si­mi­no­peut­ta niin muus­ta ei tar­vit­se juu­ri­kaan välittää.

  Yhdes­sä auto­jen viih­de-elek­to­nii­kan lisään­ty­mi­sen kans­sa nopeu­den­ra­joit­ti­men vai­ku­tus tiel­lä­liik­ku­jien vireys­ta­soon tulee ole­maan negatiivinen.

  Itse olen koke­nut Osmon mai­nit­se­mat “Sak­san kaa­haus­tiet” aivan lois­ta­va­na lii­ken­neym­pä­ris­tö­nä, jos­sa kul­jet­ta­ja jou­tuu todel­la aktii­vi­ses­ti kes­kit­ty­mään aja­mi­seen jos halu­aa käyt­tää suur­ta nopeut­ta, mut­ta jos­sa myös kun­nioi­te­taan toi­sia tiel­lä­liik­ku­jia huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin mis­sään koti­maam­me lii­ken­tee­sä. Minus­ta on upe­aa että vie­lä edes yksi maa antaa kul­jet­ta­jil­le vas­tuun teoistaan.

 26. Onko se kep­pi aina ensim­mäi­se­nä mielessä?

  Kan­na­tan ja hom­maan nopeu­den­ra­joit­ti­men autoo­ni, jos saan näin toi­mien hel­po­tus­ta esim. auto­ve­ro­tuk­sen suhteen. 

  Uuden auton osta­ja esim. sai­si rajoit­ti­mel­la varus­te­tun auton täten hal­vem­mal­la, kuin rajoit­ta­mat­to­man auton + pie­nem­män auto­ve­ron. Käy­te­tyn auton omis­ta­ja, joka asen­taa rajoit­ti­men autoon­sa sai­si myös­kin hel­po­tus­ta autoverotukseen.

  Uskoi­sin vakuu­tus­yh­tiöi­den tar­joa­van myös­kin edul­li­sem­pia vakuu­tuk­sia ajo­neu­voi­hin, jot­ka ovat varus­tet­tu­ja rajoittimella?

  Vaik­ken itse ole viet­tä­nyt, kuin vas­ta kym­me­nen vuot­ta autoi­li­ja­na sekä moto­ris­ti­na, ilman sak­ko­ja sekä onnet­to­muuk­sia, niin haluan kum­min­kin pidät­tää oikeu­den itsel­lä­ni esim. tehok­kaa­seen har­ras­teau­toon vail­la rajoit­ti­mia, jos sem­moi­sen haluaisin.

  Vaik­ka ehdo­tuk­sen­ne hen­ki, kos­kien pakol­li­sia nopeu­den­ra­joit­ti­mia, on ymmär­ret­tä­vä ja hyvän­tah­toi­nen, niin en vain itse näe sii­tä koi­tu­via hyö­ty­jä, kos­kien sitä pro­mil­lea kan­sa­lai­sis­ta, jot­ka aja­vat tuol­la tänä­päi­vä­nä­kin kuin pel­lol­la ja vaik­ka mis­sä mömmöissä.

  Sen sijaan näen ehdo­tuk­sen­ne aiheut­ta­van vain tar­pee­ton­ta mie­li­pa­haa, kos­kien val­tao­saa tiel­lä liik­ku­jis­ta, jot­ka tänä­päi­vä­nä­kin aja­vat tuol­la kunnollisesti.

 27. Kan­nat­tai­si siis häi­ri­tä gps:ää kuu­den­kym­pin alu­eel­la, niin pää­si­si aja­maan ylinopeutta. 

  Olen jos­kus kai­van­nut omi­nai­suut­ta näh­dä val­lit­se­va nopeus­ra­joi­tus, kun en ole aivan var­ma, onko vaik­ka­pa 100 km/h rajoi­tus vaih­tu­nut 80 km/h:ksi. Oli­si käte­vää, jos kart­toi­hin lisät­täi­siin myös nopeusrajoitustieto. 

  Jos nopeu­den­ra­joit­ti­mien lisää­mi­nen on lii­an suu­ri ope­raa­tio, toi­nen suu­ri­suun­tai­nen iso­ve­li­vaih­toeh­to voi­si olla seu­ra­ta auto­maat­ti­ses­ti auto­jen nopeuk­sia ja lähet­tää yli­no­peus­sak­ko kotiin, jos joku ajaa lii­an lujaa. Jos gps oli­si kyl­lin tark­ka, myös pysä­köin­nin val­von­ta hel­pot­tui­si kummasti.

 28. Usein nuo jär­jet­tö­mät kaa­hauk­set liit­ty­vät johon­kin het­kel­li­seen mike­len­häi­ri­öön tai pöihtymistilaan”
  Miten ehdot­ta­ma­si nopeu­den­ra­joi­tin estää mie­len­häi­riös­sä tai huma­las­sa aja­mi­sen? Pitäi­si­kö kes­kit­tyä kui­ten­kin todel­li­siin syi­hin suu­rim­paan osaan lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­ta ja yrit­tää estää niitä?

  Auto­maat­ti­nen lii­ken­ne­val­von­ta, nopeu­den­ra­joit­ti­met eikä edes nykyi­nen liik­ku­van polii­sin val­von­ta estä tai vähen­nä rat­ti­juop­po­jen aje­lu­ja tai huu­me­kus­kien mää­rää. Mel­kein kaik­ki lii­ken­ne­val­von­ta on tänä päi­vä­nä pelk­kää nopeu­den val­von­taa ja kai­ken lisäk­si val­von­taa suo­ri­te­taan enim­mäk­seen niil­lä alueil­la jot­ka on alun­pe­rin jo teh­ty kovem­pia nopeuk­sia var­ten (val­ta­tiet, ohi­tus­kais­tat, jne).

  Val­von­ta noil­la pai­koil­la on toki tuot­ta­vaa ja tilas­to­jen kan­nal­ta hie­noa, mut­ta todel­li­nen lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den val­von­ta pitäi­si suo­rit­taa ihan jos­sain muu­al­la ja täy­sin eri näkökulmasta.

 29. Mie­les­tä­ni on hie­man eri asia ammus­kel­la ihmi­siä tai ajaa yli­no­peut­ta. Toi­nen asia on kai­kis­sa nor­maa­leis­sa val­tiois­sa kri­mi­na­li­soi­tu, mut­ta esi­mer­kik­si Sak­sas­sa saa jaa autol­la nopeus­ra­joit­ta­mat­to­mil­la moot­to­ri­teil­lä. Itse aina­kin las­ken Sak­san sivis­ty­neek­si euroop­pa­lai­sek­si val­tiok­si. Mikä­li ihmi­siä ammus­kel­laan niin aina tapah­tu­mal­le löy­tyy kongreet­ti­nen uhri. Kuka on uhri jos vaik­ka ajan hel­sin­gis­tä hämeen­lin­naan moot­to­ri­tie­tä 130km/h kel­lo 23:30 tiistai-iltana?

  Onko mie­les­tä­si “Ne, joi­den mie­les­tä on kiva ajaa las­ten ylit­se kän­nis­sä, vas­tus­tai­si­vat tie­tys­ti.” tai puheet autoi­li­joi­den tahal­li­sis­ta suo­ja­tien ylit­tä­jien jah­taa­mi­ses­ta sopi­vaa kan­san­edus­ta­jal­le? Tun­net­ko ketään joka käyt­täy­tyy tuol­lai­sel­la aja­tus­mal­lil­la tai jol­la on tuol­lai­sia aja­tuk­sia mielessään?

 30. Osmo hyvä !

  Onko mie­les­tä­si kor­rek­tia ver­ra­ta ehdo­tuk­see­si kriit­ti­ses­ti suh­tau­tu­via sel­lai­siin hen­ki­löi­hin ” joi­den mie­les­tä on kiva ajaa kän­nis­sä las­ten päälle ” ??
  Mie­les­tä­ni vaik­ka oli­si­kin lii­ken­ne asiois­sa hie­man vih­reä tulee aina har­ki­ta mitää suus­taan päästelee !
  Voi­si­han pyö­ri­li­jöil­le­kin vaa­tia suu­ka­pu­laa kos­ka huu­te­le­vat hävyt­tö­myyk­siä ? ( lin­jaa­si jatkaakseni )

 31. Soi­nin­vaa­ra says “miten muu­ten sini­vih­reä ajat­te­li­si kuin rajoi­tuk­sin ja kielloin?”
  Niin­pä niin, tuo­ta aja­tus­mal­lia voi pitää “oiko­tie­nä onneen”, vaik­ka käy­tän­nös­sä se on aivan usko­mat­to­man typerä.
  “Kiel­le­tään ja rajoi­te­taan kaik­kea, näin saa­daan parem­pi yhteis­kun­ta!” — hevon***kaa, sanon minä. Ei ne rajoi­tuk­set ja sään­nöt käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja sane­le, vaan ihmi­set. Demo­kra­tian peri­aat­tee­na on ymmär­tääk­se­ni se, että yhteis­kun­ta on asuk­kien­sa “näköi­nen”. Eli jos yhdes­sä pää­te­tään / toi­mi­taan tie­tyl­lä taval­la, on se ns. “maan tapa & laki”. Jos 4 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta ajaa kän­nyk­kään puhuen, ei 100 hen­gen jouk­ko saa sitä kiel­tää demo­kraat­ti­ses­sa yhteiskunnassa.

  Ja sit­ten itse asi­aan. Nopeu­den­ra­joit­ti­met kaik­kiin autoi­hin on jo idea­na niin nis­ka­vil­lat pys­tyyn nos­ta­va, että ei voi kuin ihme­tel­lä miten tuol­lais­ta kukaan keh­taa ehdottaa.

  Hie­man faktoja;
  -“Hel­pos­ti stan­dar­di­soi­ta­vis­sa ja käyt­töön otet­ta­vis­sa”. Niin, suo­mi­han onkin niin mer­kit­tä­vä talous­a­lue että kaik­ki auto­val­mis­ta­jat ilo­mie­lin teki­si­vät eri­kois­tuo­tan­to­na suo­meen auto­ja jois­sa tuo rajoi­tin on? Ja tämä­kin vain uusis­sa autois­sa, van­hoi­hin tuo­ta ei ole edes tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta toteut­taa jär­ke­vin kustannuksin.

  -“Yli­no­peus tap­paa” Kyl­lä, yli­no­peus on osa­syyl­li­se­nä moniin onnet­to­muuk­siin. Mut­ta lähes kai­kis­sa pää­syyl­li­se­nä on ollut alko­ho­li, huu­meet tai muut lää­ke­ai­neet / sai­raus. Sik­si minua kum­mas­tut­taa­kin, että taker­ru­taan sivuseik­kaan eikä käy­dä suo­raan pää­syyl­lis­ten — alko­ho­lin ja huu­mei­den — kimppuun.
  Ainiin­joo, nii­tä­hän onkin jo pal­jon vai­keam­pi val­voa. “Rahat pois mah­dol­li­sim­man hel­poin tavoin”.

  -Ohit­ta­mi­nen, mitä nopeam­pi ohi­tus — sen tur­val­li­sem­paa. Tätä lie­nee tur­ha edes perustella?

  Kai­ken­maa­il­man “iso­ve­li val­voo” — kek­sin­tö­jä tulee ja menee, toi­von sydäm­mes­tä­ni että tämä kuu­luu jäl­kim­mäi­seen kategoriaan.

  T. Auto­har­ras­ta­ja

 32. Ei tule toi­mi­maan. Kom­men­teis­ta pää­tel­len tämä nopeus­ra­joi­tin­han tulee nuo­rien kaa­ha­rei­den takia? Nuo­ret tun­te­vat tek­niik­kaa aika pal­jon. Kai­ken lisäk­si tuo on hel­pos­ti kier­ret­tä­vis­sä, oli suo­jaus mikä tahan­sa. Esim. kau­kooh­jai­mel­la on/off tilan­teen mukaan. Muu­ta­maa joh­toa muut­ta­mal­la auton joh­to­sar­jas­ta tuo onnis­tu­nee, vähem­mäl­lä jos ei ole gps:sään yhteydessä.

  Toi­sek­si, olet­ko miet­ti­nyt kus­tan­nus arvio­ta? Ainiin, tai­taa olla ihan sama, kun kan­sa­han sen mak­saa. Ja lakia­han täs­sä jou­tuu muut­ta­maan, ihan yksi­lö­va­pau­den­kin kannalta.

  Täs­sä­hän ollaan hyvää vauh­tia vie­mäs­sä suo­ma­lai­sil­ta yksi­lö­va­paut­ta. Kuk­ka­hat­tu­tä­deil­tä aina­kin saat äänet, se on varmaa.

  Minun mie­les­tä nämä rahat mit­kä tähän mah­dol­li­ses­ti sat­sa­taan, voi­tai­siin ennem­min­kin pis­tää sel­lai­seen käyt­töön jos­sa nii­tä oikes­ti tar­vi­taan. esim rais­kauk­sien ja koti­vä­ki­val­lan uhrit/näiden ehkäi­sy oli­si pal­jon parem­pi vaihtoehto.

  Just my 20 cents.

 33. Suo­mi on jo hol­housyh­teis­kun­ta. Mie­les­tä­ni aivan lii­kaa! Kuo­le­man­ta­pauk­set ovat vali­tet­ta­via mut­ta nii­tä ei tul­la kos­kaan estämään. 

  Väi­tän, että mitä enem­män on sään­tö­jä ja esto­ja niin sitä parem­min ne aivot viih­tyy siel­lä nari­kas­sa. Tie­ten­kin pitää olla tiet­ty lakien ja sään­nök­sien kehik­kö, kun­han sii­tä ei tule lii­an tiiivis!

  Elä­mä on elä­mis­tä var­ten, ei kah­le jalas­sa ole­mis­ta. EN mis­sään tapauk­ses­sa hyväk­si vas­tuu­ton­ta käyt­täy­ty­mis­tä, mut­ta vas­tuut­to­mam­paa on rajoit­taa yksilönvapautta.

  Idean olen aiem­min­kin kuul­lut, mut­ta voi olla että haluat­te kes­kus­te­lua käy­tä­vän asiasta.

 34. osmol­le pitäi­si saa­da rajoit­ti­met tuo­hon pos­ket­to­maan mie­li­pi­de­vir­taan. pol­ku­pyö­räi­li­jä mikä polkupyöräilijä.

 35. Omis­taa­ko itse Osmo kort­tia, tai edes omaa autoa mil­lä tulee ajet­tua muu­al­la­kin kuin pel­käs­tään pk-seu­dul­la? Menep­pä vaik­ka pitem­mäl­le reis­sul­le poh­jo­seen päin, kovim­man ruuh­kan sekaan.

  Huo­maat että lii­ken­ne ei ole suju­vaa, mat­ka-autot tuk­kii isot tiet, ohi ei pääs­tä (var­sin­kaan rajot­ti­men myö­tä) rekat hidas­te­lee tiel­lä jne.

  Rajot­ti­men kans­sa ei todel­la­kaan teh­dä mitään tur­val­li­sia ohi­tuk­sia, joka joh­taa mones­ti nok­ka­ko­la­riin vas­taan­tu­li­joi­den kanssa..Vähintäänkin ilkei­tä ilmei­tä muil­ta lii­ken­teen kanssakävijöiltä.

  Oli­si­ko Osmol­la idea miten kysei­nen jär­jes­tel­mä saa­daan toi­mi­maan, esim jos 100km/h rajoi­te­tun tien vie­res­sä on 40km/h rajoit­teel­la ole­va tie? Voi­han se het­kel­li­ses­ti toi­mia, mut­ta entäs kun muu­ta­ma käy­tös­sä ole­va sate­liit­ti muut­taa paik­kaan­sa, tai puto­aa pelistä?

  Onnek­si näin jär­jet­tö­miä aja­tuk­sia ei ihan heti ole läpi menos­sa, mut­ta ymmär­rän vihreitä..

  Yli­no­peus tap­paa? Eli ajat mota­ril­la (LUE=moottoritie) suu­rin­ta sal­lit­tua nopeut­ta ja satut ajau­tu­maan vas­taan­tu­li­joi­den kais­tal­le aukos­ta, tai pel­käs­tään muu­ten pahan kola­rin, niin kysyi­sin­kin että pelas­taa­ko se että nopeus on rajoi­tet­tu 120kmh, eikä kus­ki pää­se aja­maan vaik­ka sitä suu­rin­ta “sal­lit­tua” nopeut­ta eli 130–135km/h?

  Ajat kau­pun­gis­sa 50km/h lap­sen yli, rajo­tin pääl­lä tot­ta­kai.. Pelas­tuu­ko lap­si kun nopeus oli 50km/h eikä esim 55km/h?

 36. Eihän täs­sä ideas­sa ole mitään jär­kea. Ohi­tus­ti­lan­teet muut­tu­vat heti vaa­ral­li­sem­mak­si kun het­kel­lis­tä suu­rem­paa tilan­ne­no­peut­ta ei voi käyt­tää. Olet­ko aja­tel­lut, että täs­tä seu­raa ruuh­kia, kun sitä hitaas­ti köröt­te­le­vää fii­at­tia ei uskal­la läh­tä tur­val­li­ses­ti ohittamaan.
  Mil­lä tämä kus­tan­net­tai­siin? Nos­tel­laan­ko lisää polt­toai­ne­ve­ro­ja vai jou­tuu­ko ihmi­set kus­tan­ta­maan nämä suo­raan itse?
  Tähän tuh­lau­tu­vat rahat kan­nat­tai­si ennem­min käyt­tää sii­hen ASENNEKASVATUKSEEN! Tai vaik­ka lisä­tä lii­ken­teen­val­von­taa… tai tei­den huoltoa..

 37. Ihan mie­len­kiin­nos­ta kysyn että, omis­taa­ko her­ra Soi­nin­vaa­ra ajo­kort­tia? Ja jos omis­tat, miten usein aje­let Suo­men teil­lä, muu­al­la­kin kuin kehä­kol­mo­sen sisäpuolella?

 38. Mik­si ihmees­sä rikol­li­sin mie­lin lii­ken­tees­sä ole­va, joka siis ajaa juo­vuk­sis­sa autol­la, piit­tai­si jos­tain nopeu­den­ra­jot­ti­mes­ta? Hän­hän tie­ten­kin pois­taa koko rajoit­ti­men ensi­töik­seen ja jat­kaa kän­nis­sä kaa­hai­lua. Ei täl­lai­ses­ta ole kuin nor­maa­lil­le kan­sa­lai­sel­le haittaa.

  Herää jo Osmo! Omis­tat­ko edes ajo­kort­tia? Käy­te­tään tähän­kin mene­vät rahat nuo­ri­son valis­ta­mi­seen ja ehkäis­tään näin PYSYVÄSTI ja ENNALTA kaa­ha­rit ja rat­ti­juo­pot. Jär­jes­te­tään nuorisolle/kaahareille ajo­har­joit­te­lu­ra­dat mis­sä saa­vat ajaa niin kovaa kuin sie­lu sie­tää. Vie­lä jää rahaa­kin yli.

 39. Kuu­los­taa taas sil­tä että on alet­tu väy­rys­te­leen kun on näh­ty lii­ken­neon­net­to­muus. Jos autois­sa oli­si laki­sää­tei­set rajoit­ti­met niin kyl­lä nämä kaa­hai­li­jat joka tapauk­ses­sa ajai­si­vat yli­no­peut­ta. Lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa kuo­lee ja vam­mau­tuu joka vuo­si joka maas­sa jon­kun ver­ran immei­siä. Omas­sa autois­sa­ni on jo (Lagu­na) sekä speed limi­ter ja crui­se. Speed limi­ter pääl­lä ajaes­sa auto ei suos­tu kul­ke­maan kuin sitä nopeut­ta min­kä olen sil­le itse sää­tä­nyt ja yleen­sä käy­tän sitä sää­töä joka on lii­ken­ne­mer­kin osoit­ta­ma nopeus + n. 10–20 km/h yli­mää­räis­tä ohi­tuk­sia ja kiih­dy­tyk­siä var­ten. Nopeus on kui­ten­kin yleen­sä muun lii­ken­teen mukais­ta mikä on yleen­säk­kin tärkeää…ruuhkassa men­nään hitaas­ti ja illal­la / yöl­lä voi ajaa lie­vää yli­no­peut­ta­kin aina­kin hyväl­lä säällä.

  Mut­ta noin hypo­teet­ti­ses­ti aja­tel­len jos hen­ki­lö­au­tois­sa oli­si tal­lai­set rajoit­ti­met niin miten niil­lä este­tään aja­mas­ta 120:ä 40 alu­eel­la?? Osmon kan­nat­tai­si muu­ten­kin hie­man miet­tiä aja­tuk­si­aan ennen kuin pääs­tää tun­teet pin­taan ja lau­koo kan­sa­kun­taa paran­ta­vat idean­sa mark­ki­noil­le. Aina­kaan itse en mis­sään tapauk­ses­sa yhdy moi­seen kan­sa­lais­ten kyt­tää­mi­seen sen takia että muu­ta­mat idioo­tit ajaa aina kovaa ja tur­haan. Täs­sä maas­sa on “hyys­sä­lät” teh­ty jo niin monel­le asial­le ettei mitään rajaa. Ran­gais­tuk­set niil­le kel­le se kuu­luu eikä koko suo­men kan­sal­le. Vitut­taa tuom­mo­nen yleis­tä­mi­nen ja sit­ten itse mak­saa tois­ten törttöilyistä.

  Edel­leen hypoteettisesti..eikö voi­tais vaan yksin­ker­tai­ses­ti ottaa kuo­le­man­tuo­miot käyt­töön. Jos ajaa yli­no­peut­ta niin polii­si voi lan­get­taa kuo­le­man­tuo­mion pai­kan­pääl­lä. Tulee edul­li­sek­si kun tuom­mo­nen 38 pati ei pal­joa mak­sa. Mut­ta tas­a­puo­li­suu­den takia sama tuo­mio pitää antaa myös pyö­räi­li­jöil­le jot­ka vaa­ran­taa lii­ken­net­tä omil­la asen­ne­vam­moil­laan. Var­sin­kin aktii­vi­ses­ti pyö­rää käyt­tä­vät näyt­tä­vät tule­van ris­teyk­siin aika ennakkoluulottomasti…

  Tosia­sias­sa täs­sä maas­sa on teh­ty jo lii­ken­teen val­von­nan suh­teen vaik­ka mitä kuten poliis­seil­la resurs­se­ja vaik­ka kuin hel­ve­tis­ti kun ehti­vät kyt­tää­mään pai­kois­sa mis­sä ei mitään vaa­raa edes ole kuten taa­ja­ma-aluei­den rajat jois­sa nopeus las­kee 60 => 50 ja rysä on val­mis, joka mum­mo­kin ajaa sii­nä vie­lä noin 70–75 ja päi­vä­sak­ko­ja ropi­see. Sit­te on pel­ti­po­lii­sit, pom­put, lii­ken­neym­py­rät, kame­rat jne…eikö tämä val­von­ta jo rii­tä ja siir­ry­tään mui­hin toimenpiteisiin..

  Tämä uta­jär­ven tur­ma­kin osoit­taa että ei sii­nä rajoi­tin oli­si aut­ta­nut jos ker­ran ei käy­te­tä tur­va­vöi­tä ja auto täyn­nä intoa ilman älyä. Eivät kaa­haa enää mei­dän mui­den kiusa­na mut­ta hin­ta het­ken iloit­te­lus­ta ja nuo­ruu­den huu­mas­ta oli kyl­lä lii­an kal­lis. Muut kir­joit­ta­jat: Muis­tel­kaa omaa nuo­ruut­tan­ne mikä­li teil­lä sel­lai­nen oli vai meni­kö sekin vaan jeesustellessa.

 40. Lai­te­taan samal­la pol­ku­pyö­riin apu­pyö­rät pakol­li­sik­si, eihän kypä­rä kaa­tu­mi­ses­sa mitään auta luun­rik­kou­tu­mi­siin ym.. tai jos­pa kiel­le­tään­kin alko­ho­li joka aiheut­taa rat­ti­juo­pu­muk­sen. mah­do­ton idea kertakaikkiaan.

 41. Sini­vih­reä, mitä ne muut kei­not ovat? Ker­ro­pa jokin sel­lai­nen, joka myös toi­mii. Ihmi­syh­tei­söt ovat aiko­jen alus­ta asti tar­vin­neet sään­tö­jä ja rajoi­tuk­sia toi­miak­seen niin, että yksi­löt voi­vat tun­tea olon­sa tur­val­li­sek­si. Samas­ta on Soi­nin­vaa­ran ehdo­tuk­ses­sa kyse, tek­niik­ka kehit­tää mah­dot­to­mia auto­ja, tek­niik­kaa käy­tet­tä­köön myös nii­den kau­heim­pien seu­raus­ten ehkäi­syyn. Vii­kon­lo­pun kuo­lon­ko­la­rin kal­tai­set uuti­set kyl­lä jär­kyt­tä­vät kenet tahan­sa. Nuo­ri kul­jet­ta­ja ei var­maan­kaan ollut muis­ta piit­taa­ma­ton kaa­hai­li­ja, mut­ta täy­sin koke­ma­ton hän oli itsel­leen vie­ras­ta ajo­neu­voa ajaes­saan, vauh­din hur­maa se lie­nee ollut. 

  Mut­ta nii­tä muis­ta piit­taa­mat­to­mia kaa­haa­jia olem­me jokai­nen Suo­men maan­teil­lä jää­neet ihmet­te­le­mään, kun ne ovat mei­dän ohit­ta­neet ja juu­ri ja juu­ri omal­le kais­tal­leen pääs­seet mui­den antaes­sa heil­le tilaa. Voi­si tie­ten­kin aja­tel­la, ettei heil­le pitäi­si antaa tilaa, mut­ta lii­ken­tees­sä ei voi mene­tel­lä niin ilman että vaa­ran­taa pait­si oman hen­ken­sä, myös monien mui­den hen­gen, sik­si me väis­te­lem­me ja jar­rut­te­lem­me, kun nämä kaa­ha­rit aja­vat taval­li­sel­la tiel­lä kuin rallikuskit.

 42. Vaik­ka tuo Ilta-Sano­mien haas­tat­te­luun pai­net­tu muo­toi­lu ei ollut ihan onnis­tu­nut, tämä mie­li­pi­tei­den tul­va osoit­taa perus­väit­teen oikeak­si: jois­ta­kin on niin haus­kaa hur­jas­tel­la, että se kan­nat­taa, vaik­ka sen hin­ta­na aina sil­loin täl­löin joku jää alle. 

  Olen jos­kus tut­ki­nut lii­ken­neon­net­to­muuk­sia. Sii­tä on aikaa,mutta tuol­loin kuo­le­maan joh­ta­nei­siin lii­ken­neon­net­to­muuk­siin liit­tyi lähes aina yli­no­peus. Pie­net yli­no­peu­det tap­pa­vat Suo­mes­sa pal­jon enem­män kuin murhaajat.

  Minus­ta oli­si haus­ka saa­da sanoik­si muo­toil­tu­na perus­te­lut sil­le, mik­si lai­te, joka estää lain­rik­ko­mi­sen, on asian­omai­sen kan­sa­lai­soi­keuk­sia louk­kaa­va. Mik­si asian omai­nen ei ole hu9olissaa rek­ka­kus­kien kan­sa­lai­soi­keuk­sis­ta, kos­ka rekois­sa­han tuol­lai­nen rajoi­tin on. 

  Ilta-Sano­mis­sa oli yllä uuti­nen, jos­sa joku kaa­ha­si polii­sia kar­kuun 230 kilo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la. Sekin oli­si jää­nyt tapah­tu­mat­ta, jos autos­sa oli­si rajoi­tin. Tuos­sa tapauk­ses­sa oli­si riit­tä­nyt karvalakkiversio,joka sää­tää auton mak­si­mi­no­peu­dek­si 120 km tun­nis­sa. Sitä kai kukaan ei voi jär­ki­syil­lä vastustaa?

  Pelko,että tämä rajoi­tin riko­taan, on aihee­ton, kos­ka toki sen on mah­dol­lis­ta sää­tää sel­lai­sek­si, että auto ei lii­ku lain­kaan, jos rajoi­tin on rikki.

 43. Rami Nie­mi­sel­le: Et tain­nut kovin tark­kaan pereh­tyä ehdo­tuk­seen. Nopeu­den­ra­joit­ti­men pois­kyt­ken­tä luet­tai­siin tahal­li­sek­si lii­ken­teen vaa­ran­ta­mi­sek­si, jol­loin ran­gais­ta­vuu­den aste kohoai­si. Pois­kyt­ke­tyt rajoit­ti­met on myös­kin help­po rekis­te­röi­dä ja niis­tä pitäi­si myös jää­dä mer­kin­tä rajoit­ti­men muistiin.

 44. Osmol­la on ajo­kort­ti, saa­ke­lin tör­pöt ja O. on var­maan sata ker­taa parem­pi kus­ki­kin kuin te yhteensä. 

  On autoi­lu niin pyhä leh­mä kyl­lä, että ei voi muu­ta kuin ihme­tel­lä näi­tä kom­ment­te­ja. Nuo­ruu­den iloit­te­lua vain ja jee­sus­te­lua on, jos ei tätä hyväk­sy (mm. VP)

 45. Porin­tien bus­sit aina­kin ohit­te­le­vat suju­vas­ti. Eikös niis­sä­kin ole ollut nopeu­den­ra­joi­tin vaik­ka kuin­ka pit­kään? Onko näi­den ras­kaan lii­ken­teen nopeu­den­ra­joi­tin aiheut­ta­nut onnet­to­muuk­sia joi­ta tääl­lä maalaillaan?

  Minus­ta riit­täi­si, että auto alkai­si pitää hur­jaa mete­liä esim. yli 10% ylinopeudessa.

 46. Kus­tan­nuk­set?

  Tuo rajoi­tin tuli­si var­maan val­tion varois­ta, vähe­ni­si­vät­hän sii­nä onnet­to­muuk­sis­ta yhteis­kun­nal­le siheu­tu­vat kulut niin pal­jon että val­tio kui­ten­kin jäi­si net­to­hyö­ty­jäk­si, var­sin­kin kun samal­la voi­tai­siin vähen­tää rei­lus­ti polii­sien määrää.

  Toi­vea­jat­te­lua­ko?

 47. Tar­koit­taa­ko tämä nyt sitä, että jos val­tiol­la on oikeus rajoit­taa nopeuk­sia, mut­ta sil­ti tapah­tuu onnet­to­muus, niin val­tio on myös vas­tuul­li­nen kor­vaa­maan aiheu­tu­neet vahin­got? Ei val­taa ilman vas­tuu­ta ja sama pätee myös toisinpäin.

  Osmo, pelaat nyt hie­man outoa peliä. Kir­joi­tuk­ses­ta­si saa sen kuvan, että jos vas­tus­taa nopeu­den­ra­joit­ta­mis­ta, niin auto­maat­ti­ses­ti on kaa­ha­ri ja ihan­noi yli­no­peuk­sia. Samaa kort­tia pela­taan net­ti­sen­suu­ri­kes­kus­te­lus­sa, jos­sa sen­suu­rin vas­tus­ta­jat ovat auto­maat­ti­ses­ti pedo­fii­le­ja tai muten vain perverssejä.

  Mut­ta jos nopeut­ta rajoi­te­taan, niin mik­si ei samal­la lai­te­ta autoi­hin kiih­dy­tin joka pakot­taa aja­maan nopeus­ra­joi­tuk­sen mukais­ta nopeut­ta. Yhtä­lail­la nämä tei­den hidas­te­li­jat pitäi­si pakot­taa aje­le­maan sitä nopeut­ta mitä muut­kin. Lisäk­si trak­to­reil­la ylei­sil­lä teil­lä aje­le­mi­nen pitäi­si kiel­tää, juu­ri sii­tä syys­tä että aiheut­ta­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta kos­ka jono­ja muodostuu.

  Osmon sisäi­nen tota­li­tää­ri näyt­tää heränneen.

 48. Osmo sanoi: “Meil­lä on kiel­loil­la rajoi­tet­tu esi­mer­kik­si oikeut­ta ampua ihmi­siä. Miten muu­ten sini­vih­reä ajat­te­li­si suit­sia tap­pa­mis­ha­lu­ja kuin rajoi­tuk­sin ja kiellon?”

  Eikö ole pelot­taa asua maa­il­mas­sa, jos­sa laki on ainoa asia, joka estää ihmi­siä ampu­mas­ta toi­si­aan? Etkö todel­la­kaan luo­ta ihmis­ten moraa­liin tuon enempää?

  Ps. mis­tä päät­te­lit, että kysei­nen vai­naa oli rik­ko­nut lakia? Surul­li­nen tosia­sia on, että onnet­to­muuk­sia sat­tuu, vaik­ka kaik­kia lake­ja nou­da­tet­tai­siin ja koi­vun­run­ko voi lävis­tää auton pel­lit, vaik­ka vauh­tia oli­si alla 40 km/h (aivan kuten lei­kat­tu vesak­ko voi huo­nol­la tuu­ril­la lävis­tää tiel­tä ajau­tu­neen pyö­räi­li­jän rintalastan.

 49. Paik­ka­tie­toon perus­tu­va nopeu­den­ra­joi­tin ei uusis­sa ajo­neu­vois­sa oli­si tek­ni­ses­ti kovin­kaan moni­mut­kai­nen, mut­ta se tus­kin tulee sel­lai­se­naan yksin toteu­tu­maan. Samal­la lait­teis­tol­la voi­tai­siin kui­ten­kin toteut­taa myös esi­mer­kik­si lii­ken­ne­suo­rit­tee­seen perus­tu­va tien­käyt­tö- tai ruuh­ka­mak­su ja suo­rit­tee­seen perus­tu­va liikennevakuutusmaksu.

 50. Nopeu­den­ra­jot­ti­mel­la saa­daan lisää ruuh­kia, enem­män saas­tei­ta ja lisää vaa­ral­li­sia ohi­tuk­sia. Mie­les­tä­ni kan­nat­tai­si kes­kit­tyä ajo­ta­pa­kou­lu­tuk­seen ja päih­teet­tö­mään liikennekulttuuriin.

 51. Koi­ta nyt rakas Soi­nin­vaa­ra taju­ta, ettei tuon toi­mi­vuut­ta voi­da taa­ta 100% tapauksista.
  Sinä­kö rakas Osmo­se­ni puli­tat euron jokai­sel­ta sekun­nil­ta, jon­ka ihmi­set jumit­ta­vat lii­ken­tees­sä kun auto ei anna jon­kin rik­ki­näi­sen rajoi­tin­jär­jes­tel­män takia ajaa edes sitä suu­rin­ta sallittua?
  Oli­sit hil­jaa jos et ymmär­rä mis­tä puhut.

 52. 120km/h kiin­teä rajoi­tin toi­mii niin kau­an kuin nopeus voi­daan luo­tet­ta­vas­ti las­kea (uudes­sa autos­sa­kin heit­to on hel­pos­ti jopa 5km/h ylös­päin, eli jos rajoi­te­taan mit­ta­rin mukaan 120km/h jää­kin nopeus 115km:iin tun­nis­sa) EIKÄ autol­la eksy­tä ulko­mail­le, iki­nä. Len­to­yh­tiöt kiit­tä­vät, ympä­ris­tö ei.

 53. Peri­aat­tees­sa kan­na­tan yksi­lön­va­paut­ta, vaik­ka sit­ten ylei­sen tur­val­li­suu­den kus­tan­nuk­sel­la. Jos lii­ken­tees­sä kuo­lee muu­ta­mia sato­ja vuo­des­sa, se on vapau­den hin­ta ja ilol­la sen mak­san vaik­ka omal­la tai lähes­te­ni kus­tan­nuk­sel­la. En voi ymmär­tää halua rajoit­taa vapaut­ta ja tur­va­ta ihmi­se­lä­mä laatikkoon. 

  Englan­nis­ta löy­tyy muu­ta­mia hyviä lii­ken­ne­tut­ki­muk­sia. Kun nopeus­ra­joi­tus alen­ne­taan ult­ra­tur­val­li­sek­si ja val­vo­taan ajo­no­peut­ta liki joka met­ril­lä, pitäi­si Osmon ajat­te­lun mukaan saa­vut­taa tur­val­li­suu­den mak­si­mi. Näin ei käy­nyt­kään, vaan onnet­to­muu­det nousi­vat kai­kis­sa riip­pu­mat­to­mis­sa kokeis­sa tap­piin. Ihmi­set muut­tui­vat supe­ragres­sii­vi­sik­si, ajoi­vat hil­jaa mut­ta itsek­kääs­ti ja agres­sii­vi­ses­ti. Ymmär­tääk­se­ni (joku asian­tun­te­vam­pi voi kom­men­toi­da) näi­den tut­ki­mus­ten sar­ja on syy­nä mik­si Englan­nis­sa kame­ra­val­von­taa vähen­ne­tään ja nopeus­ra­joi­tuk­sen voi kan­sa­lai­nen vie­dä asian­tun­ti­ja­lau­ta­kun­nan tar­kas­tel­ta­vak­si. Poh­jim­mil­taa kyse on psy­ko­lo­gias­ta. Ihmi­nen on luo­tu vapaak­si ja rea­goi huo­nos­ti pak­koon, sään­töi­hin, rajoi­tuk­siin ja valvontaan.

  Koti­mai­siin lii­ken­ne­tut­ki­muk­siin ei muu­ten kan­na­ta luot­taa. Olen muu­ta­man niis­tä luke­nut ja kai­kis­sa oli tut­ki­jan mie­les­tä usei­ta puut­tei­ta. Meto­di on ollut tulok­sia ohjaa­va ja ver­tai­luai­neis­toa tul­kin­taa var­ten ei ole ole­mas­sa. Pahim­pa­na on ollut tut­ki­muk­sen teks­tin ja joh­to­pää­tös­ten ris­ti­rii­dat, aivan kun joku oli­si edi­toi­nut joh­to­pää­tök­set halua­man­sa kaltaiseksi.

 54. Myös huu­mausai­nei­den käyt­tö on rikol­lis­ta. Oli­si­ko sinun­mie­les­tä­si koh­tuul­lis­ta kehi­tel­lä lai­te joka estäi­si lain­rik­ko­mi­sen ja estäi­si vaik­ka­pa jat­si­tu­pa­kan pol­ton suun eteen ase­tet­ta­val­la sul­ku­lä­päl­lä? Sekään ei estäi­si taval­li­sen ihmi­sen syö­mis­tä tai tupa­koin­tia eikä siten louk­kai­si kene­kään kan­sa­lai­soi­keuk­sia ja estäi­si lain rikkomisen.

  Ilmei­ses­ti et ole tek­ni­sen kou­lu­tuk­sen omaa­va kun kuvit­te­let että autoon voi asen­taa lait­teen jon­ka sabo­toi­mi­nen estää auton käy­tön? Nykyi­sin­kin lähes kaik­ki autot on varus­tet­tu ajo­nes­to­lait­teis­tol­la, jon­ka pitäi­si estää auton käyn­nis­tä­mi­nen ilman asian­mu­kais­ta sirua­vain­ta. Käy­tän­nös­sä rikol­li­set ohit­ta­vat tuon muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa ja varas­ta­vat auton.

 55. Mie­les­tä­ni tur­ha sot­kea täys­pe­rä­vau­nu­jen (Rek­ka) rajot­ti­mia tähän, taval­li­nen hen­ki­lö­au­to käyttäytyy/pysähtyy niin pal­jon nopeem­min kuin rek­ka, esim 100km/h alueella.

  Mut­ta et vie­lä­kään vas­tan­nut tär­kei­siin kysy­myk­siin, eli olet­ko kor­til­li­nen autoilija/riittävän koke­nut pitem­män reis­sun mat­kaa­ja miet­ti­mään täl­lä­siä asioita?

  Entäs miten ajat­te­lit tur­val­li­set ohi­tuk­set suo­ri­tet­ta­van, esim 90kmh aja­van auton/letkan ohi 100km/h alueella?

 56. Joku epäi­li nopeus­mit­ta­rin luo­tet­ta­vuut­ta-kuten aina. Jos jär­jes­tel­mä perus­tuu GPS:ään, se mit­taa myös nopeu­den ja tarkasti.

 57. Lähes jokai­seen tääl­lä esi­tet­tyyn kir­joi­tuk­seen voi esit­tää vas­tae­si­mer­kik­si ras­kaan lii­ken­teen nopeu­den rajoit­ti­met. Kir­joi­tuk­set ikään kuin todis­ta­vat, ettei­vät ne voi­si miten­kään toi­mia rek­ka-autois­sa, saa­vat kus­kit aggres­sii­vi­sik­si, louk­kaa­vat hei­dän kan­sa­lai­soi­keuk­si­aan ja ovat tek­ni­ses­ti mah­dot­to­mat toteuttaa…

 58. GPS _EI_ mit­taa nopeut­ta tar­kas­ti. Mäet ja tun­ne­lit aiheut­ta­vat piik­ke­jä ja kuop­pia nopeu­teen (heit­to voi olla jopa usei­den sekun­tien ajan kym­me­niä kilo­met­re­jä tunnissa).
  Miten jär­jes­tel­män pitäi­si suh­tau­tua näihin?
  Hävi­ää­kö ala­mäes­sä yhtäk­kiä tehot kun olet ohit­ta­mas­sa rek­kaa 100km/h ja GPS näyt­tää­kin että kul­jet 110km/h? Hävi­ää­kö vain tehot vai alkaa­ko auto jar­rut­taa — jar­rut­taen samaan nopeu­teen rekan kans­sa jos heit­to on tuon 10km/h, jol­loin ohi­tus ei onnis­tu ja olet­kin vas­taan­tu­le­vien kais­tal­la rekan vieressä?
  Miten täs­sä sääs­te­tään henkiä?
  Olet­te­ko oikeas­ti käyt­tä­nyt GPS-lai­tet­ta lii­ken­tees­sä, tun­tuu sil­tä että ette?

 59. Lähes jokai­seen tääl­lä esi­tet­tyyn kir­joi­tuk­seen voi esit­tää vas­tae­si­mer­kik­si ras­kaan lii­ken­teen nopeu­den rajoittimet.”

  Ras­kaas­sa lii­ken­tees­sä joku mak­saa sii­tä autos­sa istu­mi­ses­ta. Jos hom­mas­sa menee tun­ti kau­em­min niin sii­tä saa tun­nin lik­san ext­raa (jos ei saa niin vaih­da työ­paik­kaa — tai jos olet yrit­tä­jä, neu­vot­te­le kun­non hin­nat). Mene­tet­tyä vapaa-aikaa ei yksi­kään kansanedustaja/ministeri tun­nu sen sijaan pitä­vän min­kään arvoisena.

  Aina ei vaan voi­da men­nä sen hei­koim­man len­kin ehdoilla.

 60. Hei Osmo, aiheen vie­res­tä mut­ta olet­ko tutus­tu­nut tähän Cam­brid­gen yli­opis­ton fysii­kan pro­fes­so­rin David J.C. McKay:n kir­joit­ta­maan netis­tä vapaas­ti saa­ta­vil­la ole­vaan kir­jaan “Sus­tai­nable Ener­gy — Wit­hout the Hot Air”? Kir­ja on lois­ta­va kos­ka sii­nä käsi­tel­lään aihet­ta nume­roin eli kvan­ti­ta­tii­vi­ses­ti. Kir­ja on ladat­ta­vis­sa täältä:

  http://www.withouthotair.com/

  Pro­fes­so­rin kir­jaan liit­ty­vä blo­gi löy­tyy täältä:

  http://withouthotair.blogspot.com/

  Minus­ta kaik­kien päät­tä­jien ja mie­luus­ti suu­ren osan kan­sas­ta tuli­si lukea tämä kir­ja jot­ta ener­gia­kes­kus­te­luun saa­tai­siin enem­män jär­keä ja fak­to­ja tun­teel­lis­ten argu­ment­tien sijaan.

 61. Pelk­kä mak­si­mi­no­peu­den­ra­joi­tin on help­po ja hal­pa toteut­taa, eikä sii­hen mitään GPS-sig­naa­lia tar­vit­se. Nopeus­ra­joi­tus­ten mukaan toi­mi­va rajoi­tin onkin jo haas­ta­va, kal­lis ja var­mas­ti epä­luo­tet­ta­va. Tuli­si var­maan tapa ajaa “lusik­ka poh­jas­sa” kun tek­niik­ka ker­ran hoi­taa kaiken…

 62. En voi ymmär­tää mik­si Osmon näky­myk­sen mukaan nopeus­ra­joit­ti­men vas­tus­ta­ja on väis­tä­mät­tä jär­je­tön ja edes­vas­tuu­ton kaahaaja.

  120 km/h “kar­va­lak­ki­ver­sio” rajoit­ti­mes­ta ei toi­mi käy­tön­nös­sä niin kau­an kuin jos­sain muus­sa maas­sa saa ajaa tätä lujempaa.

  Toi­sin kuin Osmo yllä väit­tää, suu­rin teki­jä kuo­lon­ko­la­reis­sa Suo­mes­sa on rat­ti­juop­pous, ei yli­no­peus. Kuten jo aiem­min sanoin, edes lii­an suu­res­ta nopeu­des­ta joh­tu­vien onnet­to­muuk­sien taka­na ei usein­kaan ole yli­no­peus, vaan vää­rä, jopa täy­sin jär­je­tön, tilannenopeus.

  Tähän ongel­maan ei ehdo­tet­tu nopeus­ra­join tar­joa mitään apua. Ris­teyk­seen tai lii­ken­neym­py­rään tai muu­hun huo­non näky­vyy­den paik­kaan voi sil­ti ajaa 60 km/h rajoi­tusa­lu­eel­la ollen­kaan hidas­ta­mat­ta ja tämä aiheut­taa var­mas­ti yllät­tä­vän tilan­teen muil­le tielläliikkujille.

 63. Nopeu­det täy­tyi­si siis rajoit­taa alle 80km/h, kos­ka suu­rin osa kuo­le­maan joh­ta­neis­ta onnet­to­muuk­sis­ta tapah­tuu 80–90 km/h nopuk­sis­sa. Lap­pi­lai­set var­mas­ti innos­tu­vat aja­tuk­ses­ta, tai muut jot­ka aja­vat hen­ki­lö­au­tol­la pal­jon esim. työn puolesta.

 64. Eikös Kon­gin­kan­kaan tur­man yksi syy ollut juu­ri nopeu­den­ra­joi­tin? Rajoit­ti­men takia rek­ka ei voi­nut kiih­dyt­tää ja oikais­ta perä­vau­nua. Tuhoi­sin seurauksin.

 65. Ja taas tun­ge­taan autoil­la entis­tä pie­nem­piin rako­siin tuon muu­tok­sen jäl­keen, kun ketut­taa niin kovas­ti ratin taka­na. Joko­han sitä voi­si kes­kit­tyä olen­nai­sim­piin asioi­hin ja jät­tää moi­nen ihmis­ten hyy­sää­mi­nen sik­seen? Tai edes alkaa aja­maan autol­la ennen­kuin kek­sii lisää hyviä ideoita.

 66. Lähes jokai­seen tääl­lä esi­tet­tyyn kir­joi­tuk­seen voi esit­tää vas­tae­si­mer­kik­si ras­kaan lii­ken­teen nopeu­den rajoit­ti­met. Kir­joi­tuk­set ikään kuin todis­ta­vat, ettei­vät ne voi­si miten­kään toi­mia rek­ka-autois­sa, saa­vat kus­kit aggres­sii­vi­sik­si, louk­kaa­vat hei­dän kan­sa­lai­soi­keuk­si­aan ja ovat tek­ni­ses­ti mah­dot­to­mat toteuttaa…”

  Tie­sit­kö, että Kon­gin­kan­kaan onnet­to­muus muu­ta­ma vuo­si taka­pe­rin oli­si voi­tu vält­tää mikä­li kysei­ses­sä pape­ri­re­kas­sa ei oli­si ollut nopeu­den­ra­joi­tin­ta. Kysei­nen kus­ki oli­si saa­nut tuon rekan oike­ne­maan lisää­mäl­lä vauh­tia, mut­ta kun tuo oli rajoit­ti­men takia mah­do­ton­ta, kävi niin­kuin kävi.

  Pelko,että tämä rajoi­tin riko­taan, on aihee­ton, kos­ka toki sen on mah­dol­lis­ta sää­tää sel­lai­sek­si, että auto ei lii­ku lain­kaan, jos rajoi­tin on rikki.” 

  Tämä osoit­taa suo­raan sen, että aja­tuk­se­si ovat “toi­ve­maa­il­ma” — tasol­la, reaa­li­maa­il­man kans­sa täl­lä ei ole mitään tekemistä.

 67. Todel­la hyvä ehdo­tus, toi­vot­ta­vas­ti tämä vie­lä toteu­tuu. On surul­lis­ta lukea yli­no­peuk­sis­ta joh­tu­vis­ta onnet­to­muuk­sis­ta ja vie­lä surul­li­sem­paa näh­dä nii­tä. Meil­lä autoi­li­joil­la ei sai­si kos­kaan olla niin kii­ret­tä, että emme voi­si nou­dat­taa nopeus­ra­joi­tuk­sia. Itse ajan suh­teel­li­sen pal­jon, nyky­ään suu­rin osa ajaa ohit­se­ni, kun ajan 100km/h sata­sen rajoitusalueella,miksi? Kom­men­ti edel­li­seen, meil­lä tääl­lä poh­joi­ses­sa ei ole kii­ret­tä, voin ihan hyvin ajaa vaik­ka Hel­sin­kiin koko mat­kaan 80km/h.
  Toi­vot­ta­vas­ti tämä ehdo­tuk­sen­ne toteutuu!

 68. Kan­na­tet­ta­va aja­tus, jota olen jos­kus yrit­tä­nyt itse ajaa läpi hesa­rin mie­li­pi­de­pals­tal­le. Tek­ni­ses­ti vakio­no­peu­den­sää­ti­meen ja GPS-pai­kan­nuk­seen yhdis­tet­ty nopeu­den­ra­joit­ta­mi­nen ei ole var­si­nai­ses­ti ongel­ma. Yhdis­tet­ty­nä mat­ka­pu­he­lin­verk­koa hyväk­si­käyt­tä­vään data-yhtey­teen myös muut­tu­via nopeus­ra­joi­tuk­sia ja varoi­tuk­sia onnet­to­muuk­sis­ta yms. voi­si yhdis­tää järjestelmään.

  Itse haluai­sin ajaa aina lep­poi­sas­ti vakio­no­peu­den­sää­din pääl­lä suu­rin­ta sal­lit­tua nopeut­ta, mut­ta vali­tet­ta­vas­ti muut tiel­lä­liik­ku­jat eivät anna sii­hen oikein mah­dol­li­suut­ta. Jos kai­kil­la oli­si täl­lai­nen jär­jes­tel­mä käy­tös­sä, aja­mi­nen oli­si mel­ko stressitöntä.

  GPS + datayh­teys = nopeus­ra­joi­tus­tie­to, auton nopeus­mit­ta­ri taas saa­daan kali­broi­tua pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä tuon GPS:n avul­la, ja antaa het­kit­täin tasan oike­aa tietoa.

 69. Onnek­si tämä on vain Osmon idea. Taus­tal­la mie­les­sä­ni luu­len että tar­koi­tuk­sel­la ole­va pro­vo, ehkä.

  Onnek­si Osmol­la ei ole pää­tän­tä mah­dol­li­suut­ta asiassa.

  Onnek­si suu­rin­osa on ide­aa vastaan

  Onnek­si idea ei tule kos­kaan näke­mään päivänvaloa

  Onnek­si muil­la edus­ta­jil­la on ajan­mu­kai­sem­pi logiikka

  Onnek­si itse en syy­tä ide­aa vas­tus­ta­via yliajajiksi

  Onnek­si ymmär­rän laa­ja-alai­ses­ti asioi­ta vaik­ka en ole eduskunnassa

 70. Rajoit­ta­mi­sen ja kiel­tä­mi­sen tie on kul­jet­tu jo loppuun! 

  Jos yli­no­peus todel­la tap­pai­si, niin ilta­päi­vä­leh­tien mukaan esi­mer­kik­si Oulus­sa pitäi­si päi­vit­täin kuol­la ihmi­siä.. mut­ta kun ei.. Suo­mes­sa hyy­sä­tään jo ihan tar­peek­si, sil­lä vain vel­tos­te­taan kan­sa­lai­sia. Anta­mal­la vas­tuu­ta he jou­tu­vat itse miet­ti­mään teko­jaan ja otta­maan vas­tuu­ta, sil­lä­lail­la ihmis­kun­ta on sel­vin­nyt mon­ta­tu­hat­ta vuot­ta!! Nyt on jo ongel­mia muu­ta­man kym­me­nen­vuo­den jälkeen..

  Hyy­sää­mi­nen ei ole pel­käs­tään lii­ken­teen ongel­ma, vaan koko sosi­aa­li­jär­jes­tel­män seu­ras­ta. Ihmi­nen saa lyö­dä täy­sin lek­ke­rik­si ja hän sil­ti saa ruo­kaa ja asun­non.. Tämä asen­ne pik­hil­jaa siir­tyy kaik­keen elä­mäs­sä ja myös liikenteeseen!

  Lii­ken­ne kuo­le­mis­ta vain pie­ni­mur­to-osa joh­tuu suo­raan yli­no­peu­des­ta, sil­ti kaik­ki ten­ho lai­te­taan sen ris­kin las­ke­mi­seen. Nykyi­sin lii­ken­ne­no­peu­det ovat niin alhai­sia, että Jyväs­ky­lä Tam­pe­re välil­lä­kin ker­ke­ää käy­dä aja­tuk­sis­saan läpi koko edel­tä­vän vii­kon ja raken­ta­maan sitä sun tätä.. Aja­tus har­hai­lee ja samal­la kes­kit­ty­mi­nen aja­mi­seen on men­nyt­tä. Yhtäk­kiä havah­tuu ja tekee kor­jaus­liik­keen kun auto on menos­sa ojaa kohti..

  Toi­sin oli esi­me­kik­si sak­sas­sa, lii­ken­ne nopeu­det oli­vat kovem­pia, mut­ta samal­la ihmi­set kes­kit­ty­vät aja­mi­seen aivan eritavalla!!

  Käyt­tä­kää voi­ma­va­ran­ne rat­ti­juop­po­jen, vaa­ral­li­ses­ti­sai­rai­den ja havain­noin­ti­ky­kyn­sä menet­tä­nei­den ihmis­ten ja huo­no­kun­tois­ten auto­jen pois­saa­mi­seen lii­ken­tees­tä!! Sil­lä tapaa lii­ken­tees­tä tuli­si oikeas­ti­kin turvallisempaa!!

 71. onko täs­sä taas­kaan mitään jär­keä? ei ne kaik­ki yli­no­peut­ta aja­vat aja kän­nis­sä las­ten pääl­tä. ja estäis­kö tämä rajoi­tin sit­ten huma­las­sa ihmis­ten pääl­tä aja­mi­sen? EI!!!! jotain tolk­kua pitäis pik­ku hil­jaa saa­da päät­tä­jien sanomisiin.

 72. EI tai­da Osmo tie­tääk­kään, kuin­ka mones­ta rekas­ta nii­tä nopeus­ra­joit­ti­mia on pois­tet­tu… Kai­ken lisäk­si se on nau­ret­ta­van helppoa.

  Olen nyt var­maan kän­ni ääliö joka ajaa las­ten yli? Aina­kin sinun väit­tä­mä­si mukaan.

 73. Mikä vai­kut­tai­si enem­män kan­sal­li­seen hyvin­voin­tiin niin oli­si nuor­ten kou­lus­sa käy­vien asen­nus­kas­va­tuk­seen huo­mio­ta kiin­nit­tä­mi­nen ja lii­kun­ta­tun­tien tuplaa­mi­nen. Lii­kun­nan mää­rän lisää­mi­nen jokai­sel­le toi­si iso­ja sääs­tö­jä. Eihän sitä ole kiva elää huo­no­kun­toi­se­na ja sairaana.

  Mites oli­si ilmai­sen ter­vey­den­hoi­don pois­to niil­tä jot­ka ovat tahal­laan pilan­neet ter­vey­ten­sä. Tupa­koin­ti, liik­ku­mat­to­muus jne. Jos ajat yli­no­peut­ta niin mak­sat sakot, jos oot läs­ki ja et lii­ku niin mie­les­tä­ni pitää itse kus­tan­taa hoi­to, sama tupa­koin­nis­ta. Eikö näin?

 74. Haus­kas­ti taas ole­te­taan, että tuo löö­peis­sä ollut kaa­haus­jut­tu oli­si jää­nyt teke­mät­tä jos oli­si perus 120km/h rajoi­tin ollut. Rajoi­tin ei itse tapah­tu­maa oli­si estä­nyt, vaan mah­dol­li­ses­ti takaa-ajo oli­si siir­ty­nyt pie­nem­mil­le teil­le ja alueil­le, jos­sa rajoit­ti­mes­ta ei ole niin hai­tak­si, ts. rajoit­ta­mat­to­muu­den hyö­ty häi­pyy polii­sil­ta. Entä jos täl­löin oltai­si saa­vut­tu kaupunkialueelle?

  Mites kus­tan­nus­puo­li on aja­tel­tu hoi­taa? Perus “kat­to­ra­jo­tin” help­po var­mas­ti lait­taa. Miten saa­da auto­yh­tiöt mukaan hom­maan? Hei­dän­hän suo­tu­mus kait vaa­di­taan sof­ta­muu­tok­siin, muu­ten takuu häi­pyy? Onko näin muu­ten? GPS-poh­jai­ses­sa kus­tan­nuk­set ja ongel­mat vie­lä isom­pia. Vaik­ka­kin nyky­tek­nii­kal­la se on mah­dol­lis­ta, mut­ta lop­pu­pe­leis­sä kan­nat­ta­vaa? Min­kä­lai­sia tulok­sia saa­tai­siin jos lai­tet­tai­siin tuo raha asen­ne­kas­va­tuk­seen ja muu­hun ennal­taeh­käi­se­vään toi­min­taan. Vai oli­ko tar­koi­tus vään­tää laki ja kan­sa maksaa? 

  Oli­ko­han tämä­kin taas Tuo­mio­ja­mai­nen imagotempaus.

 75. Tääl­lä­hän ker­ral­la on kool­la hui­kai­se­va mää­rä suo­mi­lais­ta äly­mys­töä / älyä. Sii­hen­hän pää­see Suo­mes­sa tun­ne­tus­ti heti kun vaa­tii: nopeus­ra­joi­tus­ten alen­ta­mis­ta, yli­no­peus­sak­ko­jen tason koro­tus­ta, val­von­nan sekä eri­lais­ten kiel­to­jen ja rajoi­tus­ten lisää­mis­tä, ehkä vie­lä jotain täy­sin äly­tön­tä (sel­lais­ta mitä MISSÄÄN muu­al­la ei tar­vi­ta..) kuten täs­sä ket­jus­sa on tehty.. 

  Vaa­ti­kaa vie­lä vii­na­pul­lo­jen pie­nen­tä­mis­tä, kes­kio­luen lai­men­ta­mis­ta ja vii­nan sekä tupa­kan hin­nan korot­ta­mis­ta niin olet­te jo hyvin lähel­lä täy­sin todel­li­suu­des­ta vie­raan­tu­nut­ta ja omas­sa preu­do­to­del­li­suu­des­sa elä­vää ääri­va­sem­mis­to­lais­ta sosi­aa­li­tä­ti­ta­soa. Sitä joka pie­nin maus­tein muo­dos­taa­kin lähes kaik­kien suo­ma­lais­ten puo­luei­den ns. kovan ytimen.

 76. Suo­mes­sa näem­mä menee lii­an hyvin jos täl­läi­seen jak­se­taan huka­ta rahaa ja aikaa.

  Onnea ja menes­tys­tä miten pult­tai­let rajoit­ti­mia kiin­ni 90 luvun Civicciin mis­sä on huu­to­rän­ni kiinni.

  Eikä GPS mikään jee­sus ole, aja kes­kus­tas­sa niin vir­he­mar­gi­naa­li yli 100m pelk­kien talo­jen häi­riön takia.

  Vois­ko joku jos­kus kes­kit­tyä täs­sä maas­sa olen­nai­seen, ilta­lö­pi­nöis­sä huu­de­taan lii­ken­net­ra­ge­di­aa kun joku darwi­nis­min seu­rauk­se­na tei­laa itsen­sä ja joku kan­san­edus­ta­ja seu­raa­va­na päi­vä­nä kek­sii taas jotain uto­pis­tis­ta fantasiaa?

 77. Joku kom­men­toi­ja oli när­käs­ty­nyt Osmon kir­joi­tet­tua suo­ja­teil­lä kul­ke­via ihmi­siä vaa­ni­vis­ta autoilijoista.

  Olen itse auton ratin takaa näh­nyt vii­kon aika­na kak­si tapaus­ta, jois­sa on täy­sin oikeu­tet­tua puhua autoi­li­jan täy­del­li­ses­tä piit­taa­mat­to­muu­des­ta tois­ten ihmis­ten hen­ges­tä ja terveydestä.

  Ajoin Turus­sa katua, jos­sa on kak­si kais­taa per suun­ta. Huo­ma­sin suo­ja­tien reu­nal­la ison mää­rän ihmi­siä odot­ta­van yli­pää­syä. Kat­soin pei­lis­tä vasem­man kais­tan ole­van tyh­jän, joten uskal­sin jar­rut­taa ja pääs­tää ihmi­set suo­ja­tiel­le. Taka­na aja­nut BMW-maas­tu­ri ampui vasem­mal­le kais­tal­le ja yli suo­ja­tien hipoen katua ylit­tä­viä ihmisiä.
  Ylia­jo oli niin hil­kul­la. että ensin nousi kyl­mä hiki, sit­ten minul­le har­vi­nai­nen halu pahoin­pi­del­lä kaahari.
  Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, mitä kysei­sen kul­jet­ta­jan pääs­sä liik­kui tapahtumahetkellä.
  Ensik­si hän rik­koi lii­ken­ne­sään­töä, jon­ka mukaa suo­ja­tien eteen pysäh­ty­nyt­tä autoa ei saa pysäh­ty­mät­tä ohit­taa. Sään­tö, jon­ka logiik­ka auke­aa hel­pos­ti jokai­sel­le täysijärkiselle.
  Toi­sek­si hän näki kor­keas­ta autos­ta katua ylit­tä­mään läh­te­neet ihmiset.

  Pari päi­vää myö­hem­min näin saman­lai­sen tapah­tu­man. Ja täs­sä oli vas­ta yhden vii­kon sal­do. Näi­tä tapah­tuu jatkuvasti.

  Tätä taus­taa vas­ten on huvit­ta­vaa ja vitut­ta­vaa lukea jon­kun kir­joit­ta­van, että ex-kan­san­edus­ta­jal­le ei ole sopi­vaa kir­joit­taa jalan­kul­ki­joi­ta vaa­ni­vis­ta autoilijoista.

  Noi­den auto­maat­tis­ten rajoit­ti­mien ja val­von­ta­tek­nii­koi­den siu­nauk­sel­li­suu­des­ta en kyl­lä ole vakuuttunut.
  Mie­luum­min enem­män näky­vää polii­sien teke­mää lii­ken­ne­val­von­taa. Ja vie­lä oikeis­sa pai­kois­sa tapah­tu­vaa todel­li­sen ris­ki­käyt­täy­ty­mi­sen valvontaa.
  Lii­ken­tees­tä pitää kar­sia tör­keät yli­no­peu­det ja piit­taa­ma­ton ajo­ta­pa ris­teyk­sis­sä ja suo­ja­tei­den kohdalla.
  Tähän on mah­dol­lis­ta pääs­tä lisää­mäl­lä kiin­ni­jää­mis­ris­kiä, johon on yhdis­tet­ty kovat sakot ja pit­kät ajokiellot.

  Olet­te­ko muu­ten huo­man­neet, että lii­ken­ne­kult­tuu­rit muut­tu­vat itä-län­si-suun­nas­sa? Venä­jäl­lä aje­taan täy­sin piit­taa­mat­to­mas­ti ja jalan­kul­ki­ja on lain­suo­ja­ton. Suo­mes­sa aje­taan hie­man sii­vom­min ja Ruot­sis­sa vie­lä pykä­lää siis­tim­min, eten­kin taa­ja­mis­sa, pois­lu­kien taksikuskit.
  Tans­ka­lai­set ovat jo aivan oma lukun­sa huomaavaisuudessa.
  Sama muu­tos kyl­lä näkyy myös raken­ne­tun ympä­ris­tön kau­neu­des­sa ja siis­tey­des­sä. Nur­kat on siivottu.
  Myös ylei­nen elä­mä­na­sen­ne ja lii­ken­ne­käyt­tä­ty­mi­nen käy­vät käsi kädes­sä. Molem­mat ovat Suo­mes­sa ns. puolivenäläisiä.

 78. Jor­ma Ant­ti­lan 2007 väi­tös­kir­ja “Kan­sal­li­nen iden­ti­teet­ti ja suo­ma­lai­sek­si samas­tu­mi­nen” hah­mot­taa kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­jen, kos­mo­po­liit­ti­ses­ti ajat­te­le­vien suo­ma­lais­ten ajat­te­lu­ta­paa. Hei­dän mie­les­tään suo­ma­lai­nen puna­nis­ka ei arvos­ta van­ho­jen sivis­tys­val­tioi­den saa­vu­tuk­sia, vaan kai­paa jat­ku­vaa pai­men­ta­mis­ta. Tääl­tä kum­pua­vat nämä Osmon käsit­tä­mät­tö­mät esi­tyk­set suo­ma­lais­ten nau­ret­ta­vaan holhoamiseen.

  Ant­ti­lan väi­tös­kir­jan mukaan kans­saih­mis­ten lei­maa­mi­sel­la met­sä­läi­sik­si jokai­nen pää­see aina­kin het­kek­si tun­te­maan olon­sa älyl­li­seen eliit­tiin kuu­lu­vak­si valis­ta­jak­si. Aset­tu­mal­la siis taval­li­sen kan­san ylä­puo­lel­le, kuka tahan­sa voi osoit­taa ole­van­sa sivis­ty­nyt­tä älymystöä.

  Kan­sal­li­nen iden­ti­teet­ti on lähes kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le arki­ko­ke­muk­siin perus­tuen tär­keä asia. Toi­sin sanoen; suo­ma­lai­suu­del­la on mer­ki­tys­tä suo­ma­lai­sil­le. Suo­ma­lai­suu­teen kuu­luu mm. kyky ja halu elää ilman tark­kaa val­von­taa ja sään­te­lyä. Se ei tie­ten­kään tar­koi­ta ETTÄ JOKAINEN suo­ma­lai­nen oli­si halu­kas ja val­mis elä­mään ilman tark­kaa val­von­taa ja sään­te­lyä. Jokai­nen voi inter­ne­tin aika­kau­del­la samas­tua mihin tahan­sa vii­te­ryh­mään mis­sä tahan­sa maa­il­man­kol­kas­sa, mut­ta pys­tyäk­sem­me elä­mään täs­sä maas­sa, meil­lä täy­tyy olla joku yhdis­tä­vä teki­jä. Suo­ma­lai­suus on ainoa seik­ka, joka erot­taa suo­ma­lai­set muis­ta vii­te­ryh­mis­tä ja antaa mah­dol­li­suu­den olla ylpeä juuristaan.

  On eri asia julis­taa kan­sal­li­syl­peys tur­hak­si, kuin julis­taa toi­vo­van­sa sen ole­van tur­haa. Näis­sä pasi­fis­tis­ten maa­il­man­ky­läi­deo­lo­gioi­den unel­mis­sa tup­paa ole­maan se heik­kous, että ne eivät ole kovin kon­kreet­ti­sia, toi­sin kuin oma­lei­mai­set kan­sal­lis­val­tioi­hin perus­tu­vat iden­ti­tee­tit. Kenel­le glo­baa­lis­sa jär­jes­tel­mäs­sä mak­se­taan verot tai mis­tä hae­taan hyvinvointipalvelut?

  Osmon jat­ku­va itsen­sä aset­ta­mi­nen mui­den ylä­puo­lel­le on niin jul­ke­aa, etten enää vuo­teen ole viit­si­nyt teh­dä tähän blo­giin kuin satun­nai­sia käyn­te­jä. Toden­nä­köi­ses­ti Osmo ei ole asi­aa edes esit­tä­mäl­tä­ni kan­nal­ta edes aja­tel­lut, eikä nyt­kään ajat­te­le. Tsemp­piä Ellun ja Sini­vih­reän “tun­ne vihol­li­se­si” ‑tak­tiik­kal­le, ja jat­ka­kaa puur­ta­mis­ta. On muu­ta­ma muu­kin terä­viä kom­ment­te­ja kir­joit­ta­va, mut­ta hän­nys­te­li­jöi­den jouk­ko on nolo.

 79. Jaa että haluat mei­dän siir­ty­vän pik­ku­hil­jaa totaa­li­seen kont­rol­liyh­teis­kun­taan. Hyvä­hän se on ideoi­ta kehi­tel­lä tyy­lil­lä : ” kan­sa­lais­va­pauk­sia­han se hei­ken­tää mut­ta ei se mitään kun nii­tä­hän hei­ken­tää jo kaik­ki muut­kin sää­dök­set”.… tol­la peri­aat­teel­la koh­ta jokai­nen suo­ma­lai­nen asuu jos­sain asun­to­ka­sar­meis­sa kau­pun­kien lähiöis­sä, gps-pai­kan­ti­met upo­tet­tui­na nah­kaan, jot­ta iso­ve­li voi val­voa mitä se tyh­mä kan­sa­lai­nen tekee.…

  Mus­ta tun­tuu että päät­tä­jät pitäis pis­tää vähin­tään puo­leks vuo­deks asu­maan vuo­kra­luuk­kuun pahim­paan ker­ros­ta­lo­lä­hi­öön, kul­ke­maan jul­ki­sil­la joka paik­kaan -> ei tak­si­kyy­te­jä, ei auto­ja ei mitään. Ja toi­meen­tu­loks vaan pelk­kä perus­päi­vä­ra­ha + toi­meen­tu­lo­tu­ki. Vois vähän ava­ta sil­miä todel­li­sel­le elä­mäl­le. Onhan se siel­lä Arka­dian­mäen pil­vi­lin­nois­sa hyvä elel­lä ja kurit­taa kansaa.…..

 80. Se sit­ten sii­tä nyky­päi­väs­tä. Pala­taan takai­sin vain sin­ne 60-luvul­le kun autot kul­ki­vat juu­ri sen 80km/h. Tek­nii­kan tar­koi­tus­han on tehos­taa, eikä rajoit­taa. Tule­vai­suut­ta koh­den ede­tes­sä ajo­neu­vo­jen nopeu­det tule­vat vain kas­va­maan ja tätä myö­ten myös tehos­ta­maan sekä nopeut­ta­maan kaik­kea liikkumista. 

  Rat­kai­su ei ole nopeuk­sien rajoit­ta­mi­nen vaan nii­den korot­ta­mi­nen. Vas­ta­pai­no­na täl­le voi­daan korot­taa myös ajo­kor­tin saa­mi­sen edel­ly­tyk­siä. Jokai­nen­han taju­aa sen, että ei juu­ri kor­tin saa­nut Nin­ni, joka ei ole ennen auto­kou­lua aja­nut mil­lään moot­to­ria­jo­neu­vol­la pär­jää lii­ken­tees­sä kovin hyvin. Kyse ei ole asen­teis­ta vaan tai­dois­ta. Monen mie­les­tä hur­jal­le näyt­tä­vä ohi­tus on usein täy­sin tur­val­li­nen paran­tu­neen tek­nii­kan ja ajo­neu­vo­jen nykyi­sen suo­ri­tus­ky­vyn vuok­si, sekä ennen­kaik­kea autoi­li­joi­den koke­muk­sen vuok­si. Lii­ken­tees­sä voi liik­kua tur­val­li­ses­ti ja suju­vas­ti. Liik­ku­mi­nen kak­si­kais­tai­sel­la moot­to­ri­tiel­lä, kuten Hel­sin­ki-Lah­ti välil­lä jopa 200km/h nopeu­del­la on suht tur­val­lis­ta. Tie­ten­kin tämä kuul­los­ta mones­ta seka­val­ta, mut­ta samoin asiat toi­mi­vat myös Saksassa. 

  Pääl­lea­jot tapah­tu­vat usein taa­ja­mis­sa, eivät­kä auto­teil­lä, joil­la on 120km/h rajoi­tuk­set. Eivät­hän jalan­kul­ki­jat kuu­lu sinne. 

  Lii­ken­tees­sä liik­ku­mi­seen tar­vi­taan tai­toa ja lii­ken­ne­sil­mää. Siel­lä voi jopa liik­kua var­sin nopeas­ti, suju­vas­ti ja tur­val­li­ses­ti kun vain osaa asian­sa. Ei sitä auto- moot­to­ri­pyö­rä, taik­ka rek­ka­lii­ken­net­tä tule raken­taa sen osaa­mat­to­mim­man tiel­lä­liik­ku­jan tai­to­ja pal­ve­le­maan. Ammat­ti­mai­suus on osa tätä­kin yhteis­kun­nan osa-aluetta.

 81. Tar­peek­si kun teh­dään rajoi­tuk­sia niin ihmi­sen ei tar­vit­se aja­tel­la enään ollenkaan.

  Tuo GPS rajoi­tin var­maan hyp­pää sil­lon pois pääl­tä kun se ei saa yhteyt­tä satel­liit­tei­hin. Eli täs­sä tapauk­ses­sa se on help­po häiritä.

  GPS vaa­tii muis­taak­se­ni 3 satel­liit­tiä pai­kan­nuk­seen ja 4 tark­kaan sijain­tiin. Esi­mer­kik­si kai­kis­sa tun­ne­leis­sa­han tämä GPS ei toi­mi, taik­ka sit­ten jois­sa­kin autotalleissa.

 82. On se Soi­nin­vaa­ra sit­ten huo­maa­vai­nen mies kun sul­loo aivo­pie­run­sa vas­tus­ta­jil­le oikein val­miit argu­men­tit­kin suu­hun: “- Ne, joi­den mie­les­tä on kiva ajaa las­ten ylit­se kän­nis­sä, vas­tus­tai­si­vat tie­tys­ti.” Niin­pä niin, enää puut­tuu­kin vain “tut­ki­mus” jos­sa tode­taan Soi­nin­vaa­ran idean kan­nat­ta­jat parem­min toi­meen­tu­le­vik­si, ja kes­ki­mää­räis­tä kau­niim­mik­si sekä roh­keam­mik­si ihmisiksi…

  Ja popu­lis­ti­nen ja kan­sa­lai­soi­keuk­sia- sekä vapauk­sia louk­kaa­va viher­fa­sis­ti­nen lin­ja jat­kuu: “Soi­nin­vaa­ra muis­tut­taa, että vaik­ka lait­teet rajoit­tai­si­vat kan­sa­lai­soi­keuk­sia, nii­tä rajoi­te­taan jo nyky­mal­lil­la, kun nopeus­ra­joi­tuk­sis­ta on sää­det­ty lailla.”

  Eli että kun alkuun pääs­ty on niin antaa men­nä vaan!

  Ja kun ker­ran Soi­nin­vaa­ran toi­mes­ta näin alkeel­li­sel­la ja nime­no­maan viher­pim­pe­roil­le tyy­pil­li­sel­lä argu­men­toin­nil­la on läh­det­ty leik­ki­mään niin jat­ke­taan sit­ten samal­la lin­jal­la, eli minun mie­les­tä­ni tuol­lai­set kai­ken­maa­il­man Blo­git jois­sa kir­joit­ta­ja voi vapaas­ti ja jul­ki­ses­ti hal­vek­sua ihmis­ten vapauk­sia, tuli­si ehdot­to­mas­ti kieltää!

  Näis­tä­hän ne kai­ken­maa­il­man kou­luam­pu­jat­kin ammen­ta­vat viher­fa­sis­ti­sia ja ihmi­soi­keuk­sia hal­vek­su­via ideologioitaan.

  Ja rajoi­te­taan­han sanan­va­pauk­sia jo nyt­kin eli mik­si ei sit­ten voi­tai­si saman­tien kiel­tää Blogejakin..

 83. Eli­na: luep­pas vies­tit aja­tuk­sel­la. Eli minä­kin olen sitä miel­tä että kaa­hai­lu on tur­haa mut­ta olen myös sitä miel­tä että Osmon esi­tys on per­sees­tä. Enin osa lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­ta joh­tuu inhi­mil­li­sis­tä vir­heis­tä, tien liuk­kau­des­ta jne. eikä niis­sä ole rajoit­ti­mil­la mitään vir­kaa. Kuten mai­nit­sin niin ajan itse autol­la jos­sa on rajoi­tin­mah­dol­li­suus. Käy itse koea­ja­mas­sa jokin Renau­tin mal­li kos­ka lähes kai­kis­sa niis­sä se on ole­mas­sa tek­nii­koi­ne päi­vi­nee joten saat vähän esi­ma­kua tule­vai­suu­des­ta. Hyvä rajoi­tin mut­ta minun moti­vaa­tio­ni on se etten epä­huo­mios­sa esim. aja 50 alu­eel­la yli 70 kymp­piä jol­loin rasah­taa päi­vä­sak­ko­ja. Kyl­lä se nyt Eli­na niin on että nuo­ret on nuo­ria ja vahin­ko­ja sat­tuu eikä sii­nä mit­kään lait ja rajoit­ti­met auta. Omat lap­se­ni tule­vat koh­ta mopoi­kään ja ja annan heil­le sel­lai­sen lii­ken­nea­sen­ne­kas­va­tuk­sen ettei mene kie­roon. Mut­ta jos vää­rään kyy­tiin eksy­vät ja huo­nos­ti käy niin min­käs sil­le enää sit­te voi muu­ta kuin kuk­kia hau­dal­le. Ei sii­nä toi­del­la­kaan taas­kaan auta rajoit­ti­met tms. Into ja halu kokeil­la on nuo­re­na kovaa eikä yksi­kään van­hem­pi voi olla koko ajan las­taan vah­ti­mas­sa, var­sin­kaan tei­ne­jä ja nuo­ria aikui­sia. Kuk­kaan ei titen­kään toi­vo että jotain pahaa sat­tuu mut­ta niin vaan sat­tuu. Tilas­to­tie­toi­na suo­mes­sa oli v. 2007 2 570 356 hen­ki­lö­au­toa ja tie­lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa louk­kaan­tu­mi­siin ja kuo­le­maan joh­ta­nei­ta kola­rei­ta oli n. 7000 kpl jois­ta kän­nis­sä 920 kpl. Pikai­ses­ti las­kien rei­lus­ti alle pro­sent­ti autois­ta kola­roi olet­taen aina kak­si autoa kola­roi toi­siin­sa. Ottaen huo­mioon vie­lä kilö­met­ri­mää­rät jot­ka liik­ku­vat monis­sa mil­jar­deis­sa on suo­men lii­ken­ne kui­ten­kin aika tur­val­lis­ta mut­tei kui­ten­kaan täy­del­lis­tä enkä niin lap­sel­li­nen ole että sitä edes odot­tai­sin tai tavoit­te­li­sin. Toi­vo­taan paras­ta ja pelä­tään pahin­ta! ja ajel­laan muut­kin huo­mioon ottaen.

 84. Joku epäi­li nopeus­mit­ta­rin luo­tet­ta­vuut­ta-kuten aina. Jos jär­jes­tel­mä perus­tuu GPS:ään, se mit­taa myös nopeu­den ja tarkasti.”

  Kan­nat­taa jos­kus koit­taa miten luo­tet­ta­vas­ti gps mit­taa nopeu­den vaik­ka­pa tun­ne­lis­sa. Itse en aina­kaan nii­tä luku­ja pitäi­si luotettavina.

  Tuom­moi­set lait­teet tuli­si kal­liik­si (jokai­seen autoon moi­nen pitäi­si suun­ni­tel­la erik­seen) ja ne oli­si väit­teis­tä huo­li­mat­ta help­po kier­tää, jos niin halu­taan. Ja jos tar­koi­tuk­se­na oli­si, että lait­teen kier­tä­jä sai­si niin kovat sakot että sen pelos­sa ei mois­ta uskal­tai­si teh­dä, niin min­kä takia yli­no­peuk­sis­ta ei annet­tai­si suo­raan kovia rangaistuksia? 

  Lähes jokai­seen tääl­lä esi­tet­tyyn kir­joi­tuk­seen voi esit­tää vas­tae­si­mer­kik­si ras­kaan lii­ken­teen nopeu­den rajoit­ti­met. Kir­joi­tuk­set ikään kuin todis­ta­vat, ettei­vät ne voi­si miten­kään toi­mia rek­ka-autois­sa, saa­vat kus­kit aggres­sii­vi­sik­si, louk­kaa­vat hei­dän kan­sa­lai­soi­keuk­si­aan ja ovat tek­ni­ses­ti mah­dot­to­mat toteuttaa…”

  Rek­ko­ja ja kuor­ma-auto­ja lie­nee kui­ten­kin aika pal­jon vähem­män ja ne ovat lähes poik­keuk­set­ta ammat­ti­käy­tös­sä, jol­loin kus­ki­na­kin on har­vem­min se vii­kon­lop­pu­ka­he­li joka ajaa mie­les­sään ral­lia. Se että varus­te­taan muu­ta­mat tuhan­net rekat yksin­ker­tai­sel­la rajoit­ti­mel­la on aivan eri asia kuin, että yri­tet­täi­siin teh­dä gps-poh­jai­nen rajoi­tin muu­ta­maan sataan­tu­han­teen autoon, jois­sa bonuk­se­na mal­li­kir­jo on pal­jon laajempi.

 85. Hyvä idea, samas­sa pake­tis­sa voi­daan sää­tää laki jokai­sen tie­to­ko­neen ruu­tua kuvaa­vas­ta web kame­ras­ta jos­ta polii­si voi tar­kis­taa ettei tie­to­ko­net­ta käy­te­tä lap­si­por­non kat­se­luun. Mitä eikö pik­ku Osmo halua­kaan täl­läis­tä, mut­ta eihän tie­to­ko­neel­la sdaa muu­ten­kaan kat­soa lap­si­por­noa, joten miten pik­ku-osmo voi täl­lä­si­tä lakia vastustaa?

 86. Ja lisä­tään vie­lä että jos yli­no­peus tap­paa niin tätä kir­joit­taa monin­ker­tai­ses­ti kuol­lut mies, ei vaan näy misään nii­tä ylia­ja­mia­ni lap­sia, kum­ma jut­tu vaik­ka kil­mo­met­reä ja vuo­sia on taka­na rei­lus­ti kak­si­nu­me­roi­nen määrä. 

  Osmo per­ke­le, käy jos­kus ulko­na ja kat­so elä­mää. Jos­sei itsel­lä ole nini koi­ta ostaa jostain…

 87. Osmo, tar­koi­tat­ko sinä, että jos joku ajaa huma­la­päis­sään yli kak­sin­ker­tais­ta nopeut­ta met­sik­köön, niin sel­lais­ten tapausetn ehkäi­se­mi­sek­si tuli­si aset­taa autoi­hin rajoit­ti­met joil­la ei saa ajaa pro­sent­tia­kaan ylinopeutta? 

  Tuol­lai­sen logii­kan perus­teel­la esim. alko­ho­lin lail­li­nen myyn­ti oli­si pitä­nyt lak­kaut­taa aiko­ja sit­ten yms. kos­ka sil­loin täl­löin joku juo­vus­päis­sään tap­paa itsen­sä tai toi­sen, ja tämän perus­teel­la­han pitäi­si kai­kil­ta kiel­tää alko­ho­lin nauttiminen? 

  Kuin­ka pit­kään ja pit­käl­le olit oikeas­ti poh­ti­nut tuo­ta ehdo­tus­ta­si, vai oli­ko sinul­la vain tar­ve kalas­taa kan­san hyväk­syn­tää pahek­su­mal­la lii­ken­tees­sä­tört­töi­li­jöi­tä ja heit­tä­mäl­lä pöy­däl­le kes­ke­ne­räi­nen ehdo­tus asioi­den muka-parantamiseksi? 

  Mie­les­tä­ni idea­si on kes­ke­ne­räi­nen ja toteut­ta­mis­kel­vo­ton, tai sit­ten et kir­joit­ta­nut kaik­kia yksi­tyis­koh­tia sii­tä. Sinun mie­les­tä­si vapau­del­la ei ole mitään hin­taa, sen sijaan ihmis­ten hen­gis­sä­py­sy­mi­nen on sinus­ta vapaut­ta­kin arvok­kaam­paa, toi­sin­sa­noen sinun elä­män­kat­so­muk­sel­la mei­dät pitäi­si asut­taa pyö­rei­siin huo­nei­siin jot­ta emme voi­si vahin­goit­taa itseäm­me, jot­ta eläi­sim­me mah­dol­li­sim­man pitkään. 

  Et ymmär­rä miten elä­mä toi­mii. Sinä toden­nä­köi­ses­ti haluai­sit suo­jel­la las­ta­kin joka iki­sel­tä kol­hul­ta ja jokai­sen kär­pä­sen maan pääl­lä, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, vaik­ka elä­mis­tä jou­tui­si rajoit­ta­maan kuin­ka paljon?

  Anna hul­lu­jen tap­paa itsen­sä aja­mal­la puu­hun. Et sinä sitä voi estää. Ei jokai­sen ihmis­hen­gen pakon­omai­nen pelas­ta­mi­nen hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ole se punai­nen lan­ka täs­sä elä­mäs­sä. Herä­tys! Olet­ko val­mis kiel­tä­mään kaik­ki ext­re­me lajit, moot­to­riur­hei­lun, ja min­kä tahan­sa har­ras­tuk­sen jos­sa mah­dol­li­suus menet­tää hen­ki? Olet­ko val­mis kiel­tä­mään lentoliikenteen?

  Rajoit­ti­mien asen­ta­mi­nen autoon, taval­la jol­la sinä sen annoit ymmär­tää, on absur­di ehdo­tus. Sen sijaan kysei­nen idea oli­si mah­dol­lis­ta toteut­taa myös­kin mie­lek­kääs­ti, jos vai­vau­tui­si ajat­te­le­maan mikä on olen­nais­ta ja mikä ei;
  Eikö niin että ajoit­ti­mien tuli­si kyt­key­tyä voi­maan vain tar­vit­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa ja rajoi­tuk­set muu­tet­tai­siin olo­suh­tei­den mukaan muut­tu­vik­si. Nopeus­ra­joi­tuk­set ei enää oli­si alue­koh­tai­ses­ti kiin­tei­tä vaan dynaa­mi­ses­ti muu­tet­ta­vis­sa. Täl­löin ei myös­kään oli­si tar­vet­ta aset­taa nii­tä niin pie­nik­si (kuin nyky­ään) että ne kat­taa kaik­ki mah­dol­li­set skenaariot. 

  Hyväl­lä sääl­lä rajoi­tin moot­to­ri­tiel­lä voi­si olla haa­ru­kas­sa 120–200km/h lii­ken­ne­mää­räs­tä riip­puen, ja erit­täin pahal­la talvi/loskakelillä vaik­ka­pa jopa 80:ssä. Taa­ja­mas­sa rajoi­tin voi­si elää haa­ru­kas­sa 40–60 olo­suh­tei­den mukaan. Taa­ja­man ulko­puo­lel­la rajoi­tin voi­si hil­jai­si­na aikoi­na olla hel­pos­ti vaik­ka 120. Olet­ko val­mis kat­so­maan asioi­ta laa­jas­ti, vai kiin­nos­taa­ko sinua vain kiil­lot­taa omaa kilpeäsi? 

  Ymmär­rät­kö Osmo, että nykyi­set nopeus­ra­joi­tuk­set on laa­dit­tu tur­vaa­maan lii­ken­ne pahim­mis­sa­kin ruuh­kas­ke­naa­riois­sa kos­ka oli­si lii­an kal­lis­ta käy­dä manu­aa­li­ses­ti muut­ta­mas­sa rajoi­tuk­sia olo­suh­tei­den mukaan. Lop­pu­tu­los on se, että suu­rim­man osan ajas­ta rajoi­tuk­set ovat lii­an alhai­set, var­muus­mar­gi­naa­li on suu­ren osan ajas­ta tur­han iso. Taa­ja­mien nopeus­ra­joi­tuk­set on ok, kos­ka alhai­nen nopeus pitää myös mete­lin ja ilman­saas­teen vähäi­sem­pä­nä, mut­ta puhun taa­ja­mien ulko­puo­li­si­si­ta rajoituksista. 

  Pyy­täi­sin että vie­lä ker­ran kat­sot sitä miten sekoi­ta puu­rot ja vel­lit kes­ke­nään: yhden hul­lun toi­lai­lu ei tar­koi­ta sitä että lain­sää­dän­tö on pahas­ti pie­les­sä. Maa­il­ma tar­vit­see hul­lu­ja, kos­ka hul­lut on itsea­sias­sa ainoat vii­saat täs­sä maa­il­mas­sa, ja hei­dän teh­tä­vä­nä on osoit­taa meil­le miten hul­lu maa­il­ma me ollaan luotu. 

  Sen sijaan että kulu­tat ener­gi­aa­si nopeus­ra­joi­tus­ten miet­ti­mi­seen, mik­set poh­ti­si mitä voim­me teh­dä täl­le hul­lul­le ja mie­li­sai­raal­le maa­il­mal­le joka on koko­lail­la median, viih­teen ja rahan aivo­pe­se­mä, ja sai­ras­taa vaka­vaa kol­lek­tii­vis­ta masen­nus­ta. Sinä haluat vain saa­da masen­tu­nei­den ihmis­ten teot pii­loon, sinä kuu­lut toden­nä­köi­ses­ti nii­hin joka on val­mis kyl­läs­tä­mään masen­tu­neet ihmi­set lääk­keil­lä, jot­ta hei­dän oireet pysyi­si­vät pii­los­sa ja jot­ta he eivät hait­tai­si tämän suo­ri­tusyh­teis­kun­nan kil­pa­juok­sua oravanpyörässä?

 88. On se kum­ma kun esim. tuli­pa­los­sa tai puu­ko­tuk­sen uhri­na saa kuol­la ihan rau­has­sa, mut­ta voi her­ra­ju­ma­la jos autol­la huli­aut­taa yli­no­peut­ta met­sä­hal­li­tuk­sen puo­lel­le ja vie­lä kuu­kah­taa niin aivan jer­je­tön haloo asias­ta, ja sit­ten tulee vie­lä kai­ken maa­il­man nopeu­den rajoit­ti­mia. Ja ne jot­ka ei autoi­le voi lopet­taa sen kom­men­toi­mi­sen kokonaan.

 89. Kenel­le­kään ei lie­ne epä­sel­vää se, että Suo­men his­to­rian pahin lii­ken­neon­net­to­muus, Kon­gin­kan­kaan tur­ma, oli­si voi­tu vält­tää, jos rek­ka-autos­sa ei oli­si ollut rajoitinta.

  Nopeu­den kiih­dyt­tä­mi­nen on ainoa tapa saa­da heit­te­leh­ti­vä perä­vau­nu hal­lin­taan. Rek­ka-auto­jen nopeu­den­ra­joit­ti­met pitäi­si pois­taa käytöstä.

  Saman­lai­sia jär­ke­viä argu­ment­te­ja on esi­tet­ty täs­sä­kin kes­kus­te­lus­sa hen­ki­lö­au­to­jen rajoit­ti­mia vas­taan, mut­ta jär­ke­vä perus­te­lu ei tun­nu pää­se­vän peril­le kan­san­edus­ta­ja Soi­nin­vaa­ran tajuntaan.

  Sen lisäk­si, että rajoit­ti­mil­la on mitä ilmei­sim­min tur­val­li­suut­ta hait­taa­va vai­ku­tus, on nii­den mää­rää­mi­nen autoi­hin taas yksi askel koh­ti orwel­li­lais­ta val­von­tayh­teis­kun­taa. Ilmei­ses­ti tämä sopii val­lan mai­nios­ti kan­san­edus­ta­jan hen­ki­lö­koh­tai­siin suun­ni­tel­miin. Mikäs sen muka­vam­pi paik­ka olla kansanedustajana?

  Val­ta tur­me­lee ja ehdo­ton val­ta tur­me­lee ehdottomasti.

 90. Soi­nin­vaa­ra: “Olen jos­kus tut­ki­nut lii­ken­neon­net­to­muuk­sia. Sii­tä on aikaa,mutta tuol­loin kuo­le­maan joh­ta­nei­siin lii­ken­neon­net­to­muuk­siin liit­tyi lähes aina yli­no­peus. Pie­net yli­no­peu­det tap­pa­vat Suo­mes­sa pal­jon enem­män kuin murhaajat.”

  Täs­sä­pä taas tyy­pil­lis­tä popu­lis­mia. Tut­ki­mii­si lii­ken­neon­net­to­muuk­siin siis LIITTYI usein yli­no­peus, joten viral­li­sen totuu­den mukaan kai­kes­ta yli­no­peu­den mah­dol­lis­ta­vas­ta oli­si pääs­tä­vä, jol­loin onnet­to­muu­det katoaisivat. 

  Eräs Moot­to­ri-leh­teen kir­joit­ta­nut hen­ki­lö oli myös tut­ki­nut kuo­lon­ko­la­rei­ta ja toden­nut samoin yli­no­peu­den LIITTYNEEN usei­siin onnet­to­muuk­siin, mut­ta lähes aina _varsinainen syy_ onnet­to­muu­teen oli rat­ti­juo­pu­mus tai vas­taa­va ja tus­kin kos­kaan pelk­kä lii­ka nopeus. On vaan niin kovin help­poa aina niput­taa kaik­ki nopeu­des­ta joh­tu­vak­si ja lisä­tä sen perus­teel­la rajoi­tuk­sia. Tämä­hän näh­tiin jo joku­nen vuo­si Munk­ki­vuo­res­sa, kun päin punai­sia jonos­ta kiih­dyt­tä­nyt ajoi pik­ku­ty­tön yli suo­ja­tiel­lä. Ripeäs­ti halut­tiin näyt­tää, että jotain teh­dään ja tur­val­li­suut­ta paran­ne­taan ja nyky­ään tiel­lä onkin tus­kal­li­nen 40 km/h rajoi­tus, jota har­va nou­dat­taa. Jokai­nen voi miet­tiä tykö­nään, miten pal­jon tämän­kään onnet­to­muu­den syy­hyn vaikutettiin. 

  Vas­toin väi­tet­tä­si pie­ni yli­no­peus ei tapa ketään Suo­mes­sa, todel­li­nen syy on aina jos­sain muualla.

 91. Ker­ro­pas, Osmo, nyt ihan julkisesti:
  Kau­an­ko sinul­la on ollut ajo­kort­ti? Mon­ta­ko vuot­ta olet aja­nut itse? Pal­jon­ko lii­kut autol­la ruuh­ka-Suo­men ulko­puo­lel­la alu­eel­la, jos­sa ei ole jul­kis­ta liikennettä.
  Olet­ko kul­jet­ta­nut autoa ken­ties ammatiksesi.

  Eli: mil­lai­set eväät sinul­la on ylen­sä­kin kat­soa autoi­lua sel­lai­sen hen­ki­lön näkö­kul­mas­ta, jol­le auto on ammat­ti tai välttämättömyys.

  Ale­taan sit­ten kes­kus­te­le­maan miten tie­lii­ken­net­tä voi­daan kehit­tää turvl­li­sem­paan suuntaan.

  Sep­po, jol­la on ollut ajo­kort­ti vuo­des­ta ‑73 ja kilo­met­re­jä taka­na hie­man yli kol­me mil­joo­naa niin tak­sin, yhdis­tel­män, kuin lin­ja-auton­kin ratissa.

 92. yleen­sä rekois­ta läh­tee rajoi­tin käte­väs­ti pois otta­mal­la tiet­ty sula­ke irti koje­tau­lus­ta, samal­la tosin pime­nee muu­an mit­ta­ri mut­ta ei hait­taa menoa..

  Tuol­lai­nen auto­jen hidas­ta­mi­nen on kuol­lee­na syn­ty­nyt aja­tus, kum­me­lin sanoin “pape­ril­la se näyt­tää ihan hyvältä”

 93. When the Nazis came for the communists,
  I remai­ned silent;
  I was not a communist.

  When they loc­ked up the social democrats,
  I remai­ned silent;
  I was not a social democrat.

  When they came for the tra­de unionists,
  I did not speak out;
  I was not a tra­de unionist.

  When they came for the Jews,
  I remai­ned silent;
  I wasn’t a Jew.

  When they came for me,
  the­re was no one left to speak out.

  -Pas­tor Mar­tin Niemöller

  Kyl­lä se raja tulee vas­taan, pal­jon­ko “Iso­vel­jen” val­von­taa siedän.

 94. ehh…piti oikein pari ker­taa tar­kis­taa ettei kysees­sä ollut mikään april­li­päi­vä tms.
  Mikäs sii­nä, asen­ne­taan saman tien gprs ihmis­ten pää­hän jo syn­ny­tys­huo­nees­sa niin ei tar­vit­se enää kuin tie­to­ko­neel­ta kat­soa kuka on sat­tu­nut ole­maan lähis­töl­lä kun rikos on tapahtunut.

  Polii­se­ja on nau­ret­ta­van vähän tien pääl­lä, samoin kuin kame­ra­val­von­taa. Omal­la työ­mat­kal­la­ni ajan kol­men pön­tön ohi men­nen tul­len ja aina jono vetää 100km/h vaik­ka rajoi­tus on 80km/h.
  Eipä ole kukaan kos­kaan vie­lä sak­ko­ja saa­nut. Sen ver­ran on pie­ni kylä vie­lä että tie­dän näin väittää.

  Ker­ran oli polii­sit tut­kaa­mas­sa, sii­nä pön­tön alla. Rei­lun vuo­den ajan olen tuo­ta samaa väliä lähes joka arki­päi­vä ajel­lut. Välil­lä useam­paan­kin ker­taa päi­vän aikana.

  Jos ker­ran täl­läi­sen älyt­tö­myy­den toteut­ta­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta, niin vaik­ka­pa 1000 polii­sia tuon­ne tien pääl­le ei pitäi­si olla enää mikään ongel­ma? Samal­la muu­kin ylei­nen tur­val­li­suus para­ni­si kun polii­si näky­vyys lisään­tyi­si reilusti.

  Tosin satel­liit­te­ja pyö­rit­tä­vät yhtiöt ja gprs sof­tia tar­joa­vat yhtiöt var­maan­kin jo läm­mit­tä­vät Osmol­le sau­naa, hei­dän osak­keen­sa kun juu­ri läh­ti­vät nousuun kun kan­sa pako­te­taan jäl­leen lisäkunstannuksiin.
  Miten oli­si yksi­noi­keus vaik­ka­pa edus­kun­nan hoviyh­tiöl­le tie­toe­na­to­ril­le joka kaik­kien yri­tys­sa­lai­suuk­sien jäl­keen sit­ten ehkä vuon­na 2045 saa sof­tan toi­mi­maan edes joten­ku­ten luotettavasti?

 95. Kir­jas­sa “Mik­si rysäh­ti” eri­tel­lään kaik­ki 1998–2001 tapah­tu­neet lii­ken­neon­net­to­muu­det. Tapauk­sia, jois­sa vauh­tia on ollut yli 100km/h, kul­jet­ta­ja SELVINPÄIN, oli rei­lu 20, jois­ta kuol­lei­ta 38 — nel­jäs­sä vuo­des­sa! Muu­ten lii­ken­tees­sä kuo­li vajaa 1600 hen­keä ja mui­ta suo­ma­lai­sia n.50’000 vuo­des­sa. VTT:n tut­ki­mus ker­too, että yli­no­peus nos­taa 15% onnet­to­muus­ris­kiä — saman ver­ran kuin väsy­mys. Kokeil­kaa, vai­kut­taa­ko nopeu­den vähen­tä­mi­nen ajo­vä­sy­myk­sen lisään­ty­mi­seen, aja­kaa esim. Tre-Hel­sin­ki-väli 75 km/h vauh­dil­la. Eihän sii­nä­kään men kuin puo­li­sen tun­tia aikaa huk­kaan ja kel­läs sitä kii­re on? On tur­val­lis­ta, vai onko?

 96. Edel­li­ses­sä tapauk­sia yli 100 km/h, jois­sa nopeus on ollut ensi­si­jai­nen syy onnettomuuteen!

 97. Vai­keas­ti toteu­tet­ta­va tuol­lai­nen pakol­li­nen nopeudenrajoitin.
  Rajoit­taa lii­kaa liik­ku­vuut­ta ja siten vas­tus­ta­jia on enem­män kuin kannattajia.

  Tek­ni­ses­ti rajoi­tin var­maan voi­daan toteut­taa sii­nä kuin tur­va­vyöt­kin, joi­ta myös vas­tus­tet­tiin kuten myös nopeus­ra­joi­tuk­sia. 70-luvun alus­sa nopeuk­sia ei tai­det­tu pal­jon rajoitella.

  Käy­tös­sä­ni ole­van navi­gaat­to­rin nopeus­mit­ta­ri on tar­kem­pi kuin auton oma mit­ta­ri. Aja­mal­la sata­sen rajoi­tusa­lu­eel­la tar­kas­ti 100 km/h, jou­tuu koh­ta­lai­sen taa­jaan kyt­tää­mään ohi­tus­paik­kaa kun auto­ja alkaa tul­la perä edel­lä vastaan.
  Rat­kai­su tuo­hon ongel­maan on tie­ten­kin ajaa vähän hil­jem­paa, niin ei tar­vi ohi­tel­la vaarallisesti.

  Navi­gaat­to­ri näyt­tää myös useim­mil­la teil­lä voi­mas­sa ole­van nopeus­ra­joi­tuk­sen ja varoit­te­lee jos sen ylittää.

  Täs­sä ket­jus­sa on moni mai­nin­nut asen­ne­kas­va­tuk­sen nopeu­den­ra­joi­tin­ta parem­mak­si ratkaisuksi.
  Miten­kä­hän sitä asen­net­ta oikein kasvatetaan??

 98. Jo on kuk­ka­ha­tut taas vauh­dis­sa ja hol­hoa­mas­sa, eikö teil­le mikään rii­tä? Kiel­le­tään koko yksi­tyi­sau­toi­lu ja raken­ne­taan tilal­le pyö­rä­tei­tä niin koh­ta kiel­le­tään pol­ku­pyö­räl­lä­kin lii­an nopea vispaaminen.

 99. Kyl­lä­hän Suo­men tie­ver­kos­ta on ole­mas­sa­kin nopeus­ra­joi­tus­tie­to­kan­ta. Jois­sain navi­gaat­to­reis­sa­kin omi­nai­suus on.
  Eli GPS tun­nis­taa sijain­nin perus­teel­la suu­rim­man sal­li­tun nopeuden.

  Mut­ta kuka tuon sit­ten kus­tan­taa? Mie­les­tä­ni tuol­lais­ta ei voi sel­lai­sen autoi­li­jan autoon hänen omal­la kus­tan­nuk­sel­laan vaa­tia joka on aina aja­nut lail­li­ses­ti. Kaa­ha­rit asia erikseen.

  Jär­jes­tel­mä pitäi­si teh­dä myös riit­tä­vän avoi­mek­si että sitä voi­tai­siin myö­hem­min laa­jen­taa esim kau­pun­kien tietullimaksuihin.

 100. Jos­pa her­ra Soi­nin­vaa­ra jät­täi­si jat­kos­sa auto­lii­ken­teen vaa­ro­jen poh­ti­mi­sen pois reper­tu­aa­ris­taan, jot­tei autoi­li­joil­le muo­dos­tui­si itsen­sä kuo­li­aak­si nau­ra­mi­sen vaaraa.

  Ikä­vin­tä asias­sa tie­ten­kin on se, että juu­ri täl­lai­set päät­tö­mät ehdo­tuk­set herät­tä­vät kiin­nos­tus­ta päät­tä­jis­säm­me, var­sin­kin niis­sä autot­to­mis­sa Hel­sin­gis­sä asuvissa.

  Ter­vei­sin I.L.Kikurinen, ajo­kort­ti 25 vuot­ta, ajo­ki­lo­met­re­jä noin miljoona.

 101. Paluuviite: Go Osmo Go!
 102. Kun ker­ta vaa­di­taan Osmoa vas­taa­maan esi­tet­tyi­hin kysy­myk­siin, oli­si koh­te­lias­ta vas­ta­ta tähän: “Minus­ta oli­si haus­ka saa­da sanoik­si muo­toil­tu­na perus­te­lut sil­le, mik­si lai­te, joka estää lain­rik­ko­mi­sen, on asian­omai­sen kan­sa­lai­soi­keuk­sia loukkaava”

  Jon­kun ehdot­ta­ma net­ti­surf­fai­lun täy­del­li­nen seu­ran­ta lap­si­por­non kit­ke­mi­sek­si kyl­lä rik­koo kan­sa­lai­soi­keuk­sia, joten se ehdo­tus oli nau­ret­ta­va eikä oikein käy argumentista.

  Se että muis­sa­kin onnet­to­muuk­sis­sa kuin auto-onnet­to­muuk­sis­sa kuo­lee ihmi­siä, on tot­ta. Osmo kai arve­li, että rajoi­tin­ta­pauk­ses­sa kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sääs­tet­täi­siin todel­la monen ihmi­sen hen­ki. Tur­ha sel­lai­ses­ta on suut­tua mielestäni. 

  Tek­nii­kas­ta sen ver­ran, että se kehit­tyy. Esi­mer­kik­si uudet kiih­ty­vyy­san­tu­rit ovat käsit­tääk­se­ni hyviä ja luo­tet­ta­via ja nii­tä voi­si kali­broi­da vaik­ka GPS:llä sil­loin kun sig­naa­lit on hyviä.
  Väi­te, että rajoi­tin ei voi toi­mia, kos­ka ulko­mail­la saa men­nä kovem­paa ei kai oikein oli­si tot­ta, jos GPS:n sai­si joten­kin ker­to­maan mis­sä­päin maa­il­maa auto kul­kee. Käsit­tääk­se­ni se oli­si GPS:llä joten­kin mahdollista :).
  Jos rajoi­tin ei miten­kään tehoa, ilmi­sel­väs­ti se on rik­ki tai pois­tet­tu käy­tös­tä ja sii­tä oli­si seu­raa­muk­set. Ihmi­set väit­tää, että kuka tahan­sa muok­kaa rajoit­ti­men kuin rajoit­ti­men toi­min­ta kyvyt­tö­mäk­si ja samal­la rajoit­ti­mien asen­ta­mi­nen on lii­an vai­val­lois­ta ja kallista?

 103. Jos sovel­luk­seen GPS:ää käy­tet­täi­siin, niin sehän oli­si mie­len­kiin­tois­ta kun annet­tai­siin jen­keil­le mah­dol­li­suus päät­tää miten kovaa tääl­lä saa­daan autol­la ajaa. Lisä­tään vain esi­mer­kik­si häi­rin­tä­sig­naa­lia niin pai­kan­nuk­sen tark­kuus heik­ke­nee merkittävästi.

 104. Ah taas tätä niin lois­ta­vaa viher­fa­sis­mia! Mitä seu­raa­vak­si? Mik­ro­si­ru jokai­sen kan­sa­lai­sen pää­hän? Saa­ta­na! Olet­te­ko te kaik­ki tul­leet hul­luik­si?! Vuon­na 1984…

 105. Miten ehdot­ta­ma­si nopeu­den­ra­joi­tin estää mie­len­häi­riös­sä tai huma­las­sa ajamisen?”

  Mis­sä lue­tun ymmär­tä­mi­nen? Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus ei estä mie­len­häi­riös­sä tai huma­las­sa aja­mis­ta, vaan sen, että mie­len­häi­riös­sä tai huma­las­sa ei aje­ta kama­laa vauh­tia. Se on tär­keä asia. Sii­nä vai­hees­sa kun sinä tai joku aate­to­ve­ri­si ajaa tyt­tä­re­ni yli, olen hyvin kiin­nos­tu­nut sii­tä, onko nopeus 40 km/h vai 50 km/h. Asteik­ko saat­taa näyt­tää line­aa­ri­sel­ta siel­tä ratin takaa, mut­ta uhrin näkö­kul­mas­ta se on vali­tet­ta­vaa kyl­lä logaritminen.

  Sur­ku­hu­pai­saa seu­ra­ta moot­to­ri­väen tun­ne­pi­tois­ta ja äärim­mäi­sen epä­loo­gis­ta argu­men­toin­tia. Tek­nis­tä nopeu­den­ra­joit­ta­mis­ta pide­tään hir­vit­tä­vä­nä kyt­tää­mi­se­nä ja sitä vas­tus­te­taan ylvääs­ti yksi­lön­va­pauk­sien näkö­kul­mas­ta, kos­ka itse­ään kir­joit­ta­jaa moi­nen ei tie­ten­kään kos­ke, pait­si ehkä jos­kus iltai­sin tai kesäl­lä tai moot­to­ri­tiel­lä tai ohi­tus­ti­lan­tees­sa tai muis­sa poik­keus­ta­pauk­sis­sa. Samaan aikaan kan­na­te­taan vuo­laas­ti kai­ken­lais­ta valis­ta­mis­ta ja ennal­taeh­käi­syä ja “mätien ome­nien” tun­nis­ta­mis­ta etu­kä­teen. Mil­lä hitol­la se 14-vuo­tias tule­va ris­ki­kaa­haa­ja nimel­tä Kake pois­te­taan siel­tä lii­ken­tees­tä, jos ei nime­no­maan hir­veäl­lä kyt­tää­mi­sel­lä ja yksi­lön­va­pauk­sien rajoit­ta­mi­sel­la? Mik­si ei ole kyt­tää­vää ja yksi­lön­va­pauk­sien vas­tais­ta ran­kais­ta Kakea rikok­sis­ta, joi­ta tämä ei ole edes teh­nyt, mut­ta sen sijaan on kyt­tää­vää ehkäis­tä tek­ni­ses­ti aikuis­ta ihmis­tä teke­mäs­tä rikos­ta, jon­ka tämä itse­kin miel­tää rikok­sek­si, pait­si tie­tys­ti omal­ta koh­dal­taan, kos­ka oli kii­re tai kesä tai rakas­tu­nut olo tai ohi­tus tai mitä lie milloinkin.

  Todel­li­suu­des­sa tek­ni­nen nopeu­den­ra­joi­tus on tie­tys­ti saman­lai­nen pak­ko kuin vaik­ka­pa nykyi­sen lain­sää­dän­nön kiel­to yksi­tyis­hen­ki­löl­le pitää hal­lus­saan täy­sau­to­maat­ti­sia tulia­sei­ta. Sääs­tää mer­kit­tä­vän mää­rän ihmis­hen­kiä ja inhi­mil­lis­tä tus­kaa joka vuo­si, eikä ole kovin suu­ri ihmi­soi­keus­louk­kaus kenen­kään muun kuin Kan­sal­li­sen kivää­ri­lii­ton mielestä.

 106. Yllä nimim. Mar­kus tii­vis­ti­kin hie­nos­ti mei­tin hie­non elii­tin ajat­te­lua. Omaa kan­saan­sa mol­laa­mal­la ja täy­sin kri­tii­kit­tö­mäl­lä esim. EU ylis­tyk­sel­lä nämä heh kos­mo­po­lii­tit nos­ta­vat kil­paa arvo­aan tois­ten­sa sil­mis­sä, ja kaik­kein type­rim­mät kuvit­te­le­vat vie­lä saa­van­sa sil­lä arvos­tus­ta jopa maam­me rajo­jen ulko­puo­lel­la. Nimiä­hän täs­sä on var­maan tur­ha lis­ta­ta, mut­ta eipä tai­da nykyi­set hal­li­tuk­sem­me jäsen­ten ja mui­den ns. huip­pu­po­lii­tik­ko­jem­me kal­tai­set 100% jees­mie­het sen enem­pää arvos­tus­ta (=hie­noa vir­kaa) saa­da kuin eräs enti­nen val­tio­mies / uppo­pal­lon­pe­laa­ja­kaan.. Vaik­ka kovin tääl­lä heh­ku­tet­tiin ihan Euroo­pan Kei­sa­rin tai vas­taa­van tit­te­lis­tä.. Suo­mi­lais­ten polii­tik­ko­jen kan­nat­tai­si­kin lait­taa tavoit­teet parem­min hei­dän kyky­jään vas­taa­vik­si ja pyr­kiä esim. tapuu­ri­ma­ju­reik­si ja vah­ti­mes­ta­reik­si ves­sa­pa­pe­ri­rul­lia vaih­ta­maan sin­ne Brys­se­lin päämajaan.

  Ikä­vä kyl­lä suo­ma­lai­set äänes­tä­vät vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen val­taan hen­ki­löi­tä jot­ka näkö­jään visioi­vat orwel­li­lais­ta kyt­täy­syh­teis­kun­taa, jos­sa ihmi­set sit­ten käve­le­vät kypä­rä ja 3 ploa lai­men­net­tua kep­pa­naa pääs­sä sekä muu­ten­kin jol­lain kala­laa­ti­koil­la haar­nis­koi­tu­na vuo­kra­neuk­ku­kuu­tios­taan sos­suun, jotain avus­tus­ta hake­maan. Vir­heä puo­lu­een kan­nat­ta­jien tapauk­ses­sa sos­sus­ta sit­ten vie­lä söpö­jen eläi­mien vapau­tus miek­ka­riin.. Täy­tyy­hän kan­san saa­da eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, vai mitä?

 107. Nopeu­den­ra­joit­ti­mis­ta vie­lä. Rekois­sa ajet­taes­sa lail­lis­ta nopeut­ta tai hiu­kan yli rajoi­tin saat­taa aiheut­taa ongel­mia sil­loin kun perä­vau­nu alkaa hei­jaa­maan. Yksi ylei­nen tapa oikais­ta vau­nu on vedät­tää vetoautolla. 

  Hen­ki­lö­au­tos­sa nopeu­den­ra­joi­tin jou­dut­tai­siin käy­tän­nös­sä yhdis­tä­mään ajon­va­kau­tus­jär­jes­tel­mään. Teho­jen yllät­tä­vä katoa­mi­nen eri­lai­sis­sa ongel­ma­ti­lan­teis­sa saat­tai­si aiheut­taa hyvin, hyvin mie­len­kiin­toi­sia tilanteita. 

  Esim. nor­maa­lis­sa lii­ken­tees­sä etu­pään vesi­liir­ron huo­maa kier­ros­ten nousus­ta jol­loin oikea reak­tio lie­nee kyt­ki­men pai­na­mi­nen alas. Eri­tyi­ses­ti jopa lii­ken­ne­tur­va suo­sit­taa ettei jar­ru­te­ta (ei moot­to­ril­la / jarruilla).

  Ihan saman­lail­la liuk­kaal­la jou­tuu jos­kus ohjaa­maan autoa sekä ratil­la että kaa­sul­la. Etu­ve­tois­ta­kin pys­tyy hal­lit­se­maan ratin lisäk­si muil­la­kin hallintalaitteilla.

  Hyvään ajo­tai­toon kuu­luu muu­ta­kin kuin nopeus­mit­ta­rin tui­jot­ta­mi­nen ja luot­ta­mi­nen abs /ecs-jär­jes­tel­miin.

  Voi­si­ko jopa aja­tel­la niin, että vaik­ka ecs- jär­jes­tel­mät oli­si­vat 2000- 2006 välil­lä pelas­ta­neet noin 18 % uhreis­ta, niin ne todel­li­suu­des­sa saat­ta­vat lisä­tä onnettomuuksia.

  Lii­ken­tees­sä aja­mi­nen kui­ten­kin perus­tuu lii­ken­ne­ti­lan­teen sekä kelin mukai­seen oike­aan tilan­ne­no­peu­teen. Ajan­va­kau­tus­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mät, luk­kiu­tu­mat­to­mat jar­rut ja vaik­ka nopeu­den­ra­joi­tin vie ihmi­sel­tä pois käsi­tyk­sen todel­li­ses­ta tur­val­li­ses­ta nopeu­des­ta. Ja lii­ke­ti­lan­tee­seen sovel­tu­vas­ta nopeudesta.

  Ajon­va­kau­tus­jär­jes­tel­mät eivät suo­jaa lii­al­li­sel­ta tilan­ne­no­peu­del­ta kur­viin tul­taes­sa tai yllät­tä­vän liuk­kau­den aiheut­ta­mal­ta perään­ajol­ta. ABS- jar­rut anta­vat huo­nol­le kul­jet­ta­jal­le jotain mah­dol­li­suuk­sia ohja­ta autoa paniik­ki­jar­ru­tuk­ses­sa tai liuk­kaal­la. Hyvä kul­jet­ta­ja pys­tyy hal­lit­se­maan jar­ru­tuk­sen perin­tei­sil­lä­kin jar­ruil­la koh­tuul­li­sen hyvin.

  Sama­ten nopeu­den­ra­joi­tin antai­si mah­dol­li­suu­den ajaa jopa ilman aivo­ja. Aje­taan kaa­su poh­jas­sa ja rajoi­tin hoi­taa nopeu­den vaih­te­lut. Rajoi­tin ei kui­ten­kaan pys­ty huo­mioi­maan lii­ken­ne­ti­lan­net­ta tai kelin liuk­kaut­ta. Sama­ten kuin ei ajon­va­kau­tus­jär­jes­tel­mä tun­ne tien muo­toa ja mutkikkuutta.

  Ja tilas­tois­ta­kin vie­lä. Jos­kus vuon­na 2005 suu­rin osa kuo­le­maan joh­ta­neis­ta onnet­to­muuk­sis­ta tapah­tui 80- kym­pin rajoi­tuk­sel­la. Ja yllät­tä­vän vähän onnet­to­muuk­sia moottoritiellä.

  Kuo­le­maan joh­ta­vis­ta onnet­to­muuk­sis­ta suu­rin osa oli joko yksit­täi­son­net­to­muuk­sia eli tai­taa olla ulos­ajo­ja sekä koh­taa­mi­son­net­to­muuk­sia. Eli molem­mis­sa tapauk­sis­sa ei vält­tä­mät­tä nopeu­den­ra­joi­tin oli­si auttanut.

  Ja lopuk­si, kum­ma kun kukaan ei ole vie­lä äläh­tä­nyt ajo­ky­vyn menet­tä­neis­tä kul­jet­ta­jis­ta. Vii­me­ai­koi­na on saa­tu lukea yli 80- vuo­tias­ta kul­jet­ta­jis­ta jot­ka ovat töy­täis­seet jalan­kul­ki­joi­ta, teh­neet u- kään­nök­siä moot­to­ri­tiel­lä tai sai­ras­koh­tauk­sen takia aja­neet ulos. Tai sii­tä kuin­ka huu­me­hör­hö aje­li jar­rut­to­mal­la kuorma-autolla.

 108. Hui­kee tää kom­ment­tien taso. Ja minä luu­lin ole­va­ni juntti.

 109. Itse asias­sa fil­la­roin­ti Suo­mes­sa on eri­tyi­sen vaa­ral­lis­ta puu­haa. Ero Espan­jaan, Hol­lan­tiin jne. on murs­kaa­va. Ja mis­tä se mah­taa joh­tua tääl­lä har­vaan lii­ken­nöi­dys­sä maas­sa? Se ker­too mie­les­tä­ni suo­ma­lai­sen lii­ken­ne­kult­tuu­rin ytimen.
  Sitä kun miet­tii, niin samal­la rat­ke­ai­si aika moni muu­kin asia. Pel­kil­lä rajoi­tuk­sil­la ja mää­räyk­sil­lä kyl­lä var­mas­ti pär­jää, jos nii­tä viit­sii totel­lae­des­jär­jen mukaan. Muu tie onkin sit­ten lopu­ton pak­ko­ra­joi­tus­ten suun­ta, joka ei ehkä ole kui­ten­kaan se paras.
  Olet­te­ko muu­ten enää näh­neet telk­ka­ris­ta mitään lii­ken­ne­va­lis­tus­oh­jel­maa tms.? Vai onko valis­ta­mi­nen lii­an van­han­ai­kai­nen tapa?

 110. Osmo sanoo :
  //
  Ei oli­si yli­voi­mai­sen vai­kea­ta perus­taa jär­jes­tel­mä, jos­sa tie ilmoit­tai­si taval­la tai toi­sel­la autol­le val­lit­se­van nopeusrajoituksen.
  //

  Var­maan­kin tuli­si vai­keuk­sia tuon ole­te­tun jär­jes­tel­män kans­sa, että kuin­ka ihan met­ri­tar­kas­ti voi­tai­siin osoit­taa joil­la­kin tien­vie­ri-tolp­pa­sä­te­li­jöil­lä auton vas­taa­not­ti­mel­le se, että mil­lä nopeus­ra­joi­tuk­sen alu­eel­la auto kul­loin­kin on. Aja­tel­laan­pa moot­to­ri­tie­tä ja sen lähei­syy­des­sä ole­vaa pien­tie­tä. Kum­man­ko tie­muo­don sig­naa­li oli­si voi­kam­maam­pi auton vas­taa­not­ti­mes­sa. Ajet­tai­siin­ko moot­to­riel­lä pien­tien mak­si­no­peut­ta vai­ko toi­sin päin. 

  Gps-jär­jes­tel­män tark­kuut­ta en tie­dä, mut­ta se voi olla jo jopa +-5 met­riä (ken­ties +-0.5 metriä).

  Joo, jotain­han sivii­li­käyt­töä tule­val­le Gali­leo-jär­jes­tel­mäl­le tulee kek­siä, että miten on Osmo, olet­ko nyt aikaa­si edel­lä kun olet ken­ties kuul­lut jos­tain, että täl­lai­nen auto­jen nopeu­den­val­von­ta­jär­jes­tel­mä oli­si ihan oikeas­ti tekeil­lä EU:n teille. 

  Venä­läis­rek­ko­jen val­von­nas­ta oli­si hyvä alkaa tämän val­von­nan tuo­mi­nen keskuuteemme.

 111. Siis Soi­nin­vaa­ran ehdo­tus­ta ärhä­kim­min vas­tus­ta­vien kom­ment­tien taso

 112. Jaa­ha. On var­maan hie­noa näi­den kom­men­toi­jien mie­les­tä, kun saa tun­tea ole­van­sa “pie­nen ihmi­sen” puo­lel­la, ilke­ää ja fasis­tis­ta, eli­tis­tis­tä intel­lek­tuel­lia vastaan. 

  En ole samaa miel­tä Osmon kans­sa sii­tä, että täl­lai­nen rajoi­tin oli­si jär­ke­vää toteut­taa. Mut­ta ihme­tyt­tää vain, että mis­tä näi­den “fasis­tin” huu­te­li­joi­den mie­les­tä oikein sit­ten tulee autoi­li­joi­den oikeus ajaa yli­no­peut­ta. Se on kui­ten­kin lais­sa kiellettyä. 

  Eli eikö samo­jen ihmis­ten pitäi­si loo­gi­ses­ti aja­tel­len kan­nat­taa kaik­kien nopeus­ra­joi­tus­ten­kin pur­ka­mis­ta tai aina­kin nii­den kai­ken­lai­sen val­von­nan lopettamista?

 113. Tom­pal­la tai­taa olla itsel­lään vikaa lue­tun ymmärtämisessä? 

  Onhan tääl­lä jo moneen ker­taan perus­tel­tu että tuo sys­tee­mi oli­si lii­an hankala/kallis/monimutkainen toteut­taa saa­ta­van hyö­dyn kan­nal­ta + epä­luo­tet­ta­va ja oli­si parem­pi käyt­tää ne varat johon­kin muu­hun, kuten esi­mer­kik­si asen­ne­kas­va­tuk­seen ja valis­tuk­seen tai yksin­ker­tai­ses­ti nos­taa ran­gais­tuk­sia yli­no­peuk­sis­ta ja lii­ken­teen­vaa­ran­ta­mi­sis­ta luo­kal­la ylös­päin. Häk­ki hei­lu­maan vaan hel­pom­min lii­ken­tees­sä sähel­tä­mi­ses­tä, kuten esim. Norjassa.

 114. KariV:lle: Rekan perä­vau­nun hei­lah­te­lus­ta sen ver­ran, että sil­loin kai kysees­sä on ollut lii­an kova vauh­ti keliin näh­den. Kor­jat­kaa­pa, kun olen tod. näk. vää­räs­sä. Osmo jo ehdot­ti, että het­kel­li­ses­ti sai­si ajaa kovem­paa, kun­han sitä ei tapah­tui­si lii­an usein. Aut­tai­si siis hätätilanteisiin.

  Jär­jes­tel­mäs­sä oli­si se mah­dol­li­suus, että suu­rin­ta nopeut­ta tie­tyl­lä alu­eel­la voi­ta­siin las­kea, jos huo­ma­taan että on mus­ta jää­tä tai muu­ta vaarallista.

  Ilman aivo­ja aja­mi­nen ei onnis­tui­si, kos­ka lait­tees­sa voi­si olla esim. ärsyt­tä­vä ääni jos jat­ku­vas­ti yrit­tää ajaa lii­an kovaa eli pitää vaan kaa­sua pohjassa.

 115. Tämä­kin Osmon kir­joi­tus, vaik­ka hie­man tar­koi­tuk­sel­la pro­voa­va onkin, kuvas­taa var­sin hyvin lähes koko vih­reän edus­kun­ta­ryh­män (dema­reis­ta ja kepus­ta nyt puhu­mat­ta­kaan) eli­tis­tis­tä asen­net­ta. Help­po on Kehä kol­mo­sen sisäl­tä huu­del­la ja vaa­tia kal­lis­ta rajoi­tin­jär­jes­tel­mää, kun itsel­lä ei näy ole­van min­kään­lais­ta fak­taa koko aihees­ta, tulee kyl­lä vah­vas­ti mie­leen taan­noi­nen Suvi Lin­de­nin (kok) lob­baa­ma sen­suu­ri­la­ki, yhtä hei­koil­la eväil­lä olaan taas liikenteessä.

 116. Peri­aat­tees­sa oikein hyvä aja­tus tämä nopeu­den rajoi­tus gps:n avul­la, mut­ta kuten jo edel­lä on poh­dis­kel­tu; kuka sen sit­ten mak­sai­si (autoi­li­jat kai­va­koon kuvet­taan tie­tys­ti, sehän tai­taa olla edus­kun­nan mot­to), ja toi­mi­si­ko jär­jes­tel­mä oikeasti?

  Luu­len, että esim. kus­ki joka on vas­ta saa­nut ajo­kor­tin ja halu­aa näyt­tää kave­reil­leen miten hyvin osaa ajaa, ei tie­koh­tais­ten gps-rajoi­tus­ten val­li­tes­sa jäi­si­kään sin­ne 40 km/h rajoi­te­tul­le kylä­tiel­le, vaan hakeu­tui­si teil­le joil­la saa lail­li­ses­ti ajaa esim. tuon 120 km/h, vaik­ka eivät­hän nuo suu­rem­mil­la rajoi­tuk­sil­la varus­te­tut tiet mitään tur­val­li­sia ole (vaik­ka rajoi­tus ehkä antaa vii­tet­tä sii­hen). Koke­mat­to­man kus­kin aja­mi­nen 100–120 km/h teil­lä aiheut­taa mie­les­tä­ni seu­raa­vat ongelmat:
  1. kul­jet­ta­ja ymmär­tää ajaa omien tai­to­jen­sa mukaan ja sitä vauh­tia, min­kä tun­tee hal­lit­se­van­sa eli toden­nä­köi­ses­ti hitaam­min kuin rajoi­tus sal­lii. Täs­tä aiheu­tuu pal­jon ohi­tuk­sia ja tod.näk. myös ohi­tus­ten tuot­ta­mia vaaratilanteita.
  TAI:
  2. kul­jet­ta­ja yrit­tää pysyä muun lii­ken­ne­vir­ran muka­na ajaen vauh­tia, johon ei vie­lä ns. rah­keet rii­tä. Tämä on omi­aan aiheut­ta­maan onnet­to­muu­den johon (lii­ken­ne­mää­rän olles­sa pien­tä tie­tä suu­rem­pi) jou­tuu tod.näk. osal­li­sek­si myös toinen/toisia autoilijoita.

  Ehkä nyky­tek­nii­kal­la ja tähän hätään oli­si parem­pi kui­ten­kin antaa kou­lu­lai­sil­le (ei pel­käs­tään auto­kou­lu­lai­sil­le) ja tie­tys­ti muil­le­kin mojo­va annos asen­neo­pe­tus­ta. Kovin kevein kei­noin se ei vali­tet­ta­vas­ti tai­da men­nä peril­le. “Jar­ru­ta ajois­sa” ym. kam­pan­jat kai­ku­vat kuu­roil­le kor­vil­le. Ehkä pitäi­si havain­nol­lis­taa enem­män sitä, miten hel­pos­ti auto “kar­kaa käsis­tä” ja sitä, min­kä­lais­ta jäl­keä onnet­to­muuk­sis­sa tulee. Ei pel­käs­tään autol­le, vaan autos­sa oli­joil­le. Ja voi­si­han sitä vaik­ka istut­taa ihmi­siä rusi­nak­si men­nei­siin kola­ri­au­toi­hin ja pan­na miet­ti­mään oli­si­ko itse vie­lä hen­gis­sä jos oli­si istu­nut sii­nä onnet­to­muu­den tapah­tues­sa. Auto-onnet­to­muuk­sis­ta hen­gis­sä sel­vin­neet voi­si­vat olla mitä par­haim­pia asennekasvattajia. 

  Rat­ti­juo­pot tai­ta­vat kui­ten­kin olla pal­jon pahem­pi ongel­ma kuin päi­vit­täin pien­tä yli­no­peut­ta ajavat.

 117. Muis­tat­te­kos vie­lä ajan, kun Suo­mes­sa­kaan ei ollut type­riä nopeus­ra­joi­tuk­sia? Lap­set pomp­pi­vat autos­sa etu­pen­kil­tä taak­se ja takai­sin ja tur­va­vyö­hön ei val­koi­nen mies itte­ään suos­tu­nut lait­ta­maan. Voi oli suo­lais­ta, mai­to punais­ta ja Nort­ti täyt­tä tupakkaa. 

  Kyl­lä on maa­il­ma pahaan mal­liin men­nyt ja koh­ta var­maan jos­ta­kin tulee ruot­sa­lai­nen ombuds­man joka vaa­tii jalan­kul­ki­jal­le kypä­rää. (Lie­nee homo).

  Oli kyl­lä yllä­tys tämä tämän­päi­väi­nen vaah­toa­mi­nen. Mut­ta syy­kin sel­vi­si: link­ki Ilta-Sano­mis­ta. Kir­joi­tas Osmo vaik­ka lauh­de­voi­mas­ta tai bio­di­ver­si­tee­tis­tä jot­ta saa­daan vähän jutturauhaa. 

  Tou­ko Mettinen

 118. Hyva Osmo,

  Osoi­tit taa­sen ker­ran kuin­ka Suo­mes­sa halu­taan hol­ho­ta kaik­kea val­tion toi­mes­ta. Ei voi ymmar­taa kuin­ka polii­ti­kot sokei­ta polii­ti­kot voi­vat olla omil­le ehdo­tuk­sil­leen ja nii­den seu­rauk­sil­le. Enem­man vaan hol­hous­ta niin hyva tulee. Mites oli­si seu­raa­vak­si vii­na­pul­loi­hin pakol­li­nen alko­luk­ko jot­tei kukaan vaan tule lii­an humalaan?

  Joten­kin koko blo­gient­rys­ta­si tulee joten­kin mie­leen popu­lis­mi (vrt. paha lii­ken­neon­net­tu­muus jos­sa kuo­li nuo­ria pari pai­vaa sit­ten). Ei kaik­kea pahaa maa­il­mas­ta voi estaa tapah­tu­mas­ta vaik­ka kuin­ka yrit­tai­sit raken­taa ehdo­tuk­sil­la­si tay­sin saan­nel­tya yhteis­kun­taa (joka aja­tuk­se­na­kin jo oksettaa). 

  Eiko­han oli­si parem­pi etta miet­ti­sit vaan kuin­ka ne lii­to-ora­vat sun muut huna­ja­may­rat voi­tais sai­lyt­taa Suo­mes­sa ja pitai­sit nap­pi­si eros­sa liikenteessa

 119. GPSl­lä toi­mi­va jär­jes­tel­mä on kyl­lä yksi­lön vapau­den kan­nal­ta hie­man kysee­na­lai­nen. Rajoi­tuk­set ovat kui­ten­kin eri asia kuin oikeus olla tule­mat­ta seu­ra­tuk­si koko ajan. 

  Sen sijaan 130kmh nopeu­den­ra­joi­tin kaik­kiin autoi­hin oli­si ehkä rea­lis­ti­nen, se paran­tai­si ehkä auto­jen eko­lo­gi­suut­ta­kin sii­nä mie­les­sä, että moot­to­rin kokoa ei tar­vit­si­si mitoit­taa 250kmh tai suu­rem­man­kaan huip­pu­no­peu­den mukaan.

  Lisäk­si se oli­si huo­mat­ta­vas­ti yksin­ker­tai­sem­pi ja hal­vem­pi toteuttaa.

  Tule­vai­suu­des­sa kui­ten­kin toi­von mukaan aje­taan säh­kö­au­toil­la, jol­loin tehoa on riit­tä­miin vaik­ka mihin nopeuk­siin, joten nopeut­ta on pak­ko rajoit­taa elektronisesti.

 120. Osmo hyvä, olen täy­del­li­sen eri miel­tä kanssasi.

  Jär­jes­tel­mäs­sä tuli­si ole­maan niin pal­jon por­saan­rei­kiä, että sitä ei kan­nat­tai­si edes ottaa käyt­töön. Aivan kuten tämä “hands­free-pak­ko”. Olet­ko sat­tu­nut vil­kai­se­maan kans­sa-autoi­li­joi­ta. Kuin­ka moni oikeas­ti käyt­tää ajaes­saan hands­free­tä? Ammat­ti­au­toi­li­jois­ta var­mas­ti suu­rin osa, mut­ta sivii­li­hen­ki­löis­tä hyvin harva.

  Onko järjestelmässä/laissa, jota har­va nou­dat­taa, min­kään­lais­ta järkeä.

  Ehdo­tuk­se­ni rat­ti­juop­po­jen ja kaa­ha­rei­den kar­sin­taan pois lii­ken­tees­tä on, että rikok­sen­te­ko­vä­li­ne (auto) tuo­mi­taan välit­tö­mäs­ti val­tiol­le. Sil­loin rikos kir­pai­si­si suo­raan teki­jään­sä. Tie­tys­ti täs­sä­kin rat­kai­sus­sa on ongel­man­sa, mut­ta sel­vis­sä tapauk­sis­sa (rikok­sen teki­jä on ajo­neu­von omis­ta­ja) voi­si rikok­sen­te­ko­vä­li­neen tuo­mi­ta valtiolle.

 121. Jat­ke­taan Soininvaara:n vii­toit­ta­mal­la tiellä: 

  Juhan­nuk­seen men­nes­sä oli meil­lä 69–70 huk­ku­nut­ta, jos ihmi­set pitäi­si­vät pelas­tus­lii­ve­jä koko ajan se sääs­täi­si hen­kiä, jos et ole samaa miel­tä olet … — ?

  On se vaan mai­nio­ta että Osmo ajat­te­lee täl­läis­tä, muis­tat­han seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa käyt­tää tätä vaaliaseena?

 122. Arvon Mis­ha Del­lin­ger, auton­val­mis­ta­jat var­maan teke­vät­kin sit­ten suom­lai­sil­le ihan omat mal­lit, jois­ta löy­tyy tämä pie­nem­pi moottori.

 123. Sanoi­sin että kylä­hul­lu­jen höpi­nää koko ehdo­tus. Nyt kun ehdot­ta­ja on kui­ten­kin Soi­nin­vaa­ra, niin hom­ma muut­tuu vaa­ral­li­sek­si kos­ka esim. arvos­te­lu­ky­vy­tön viher­ko­mu­koi­den aivo­pe­se­mä nuo­ri­so voi ottaa tämän todesta.

  GPS:ää käyt­tä­vä nopeu­den­ra­joi­tus on suun­nil­leen yhtä äly­va­paa aivo­pie­ru kuin nämä uusim­mat “teki­jä­noi­keu­den­lait” jois­sa vali­taan äärim­mäi­sen kapea popu­lis­ti­nen näkö­kul­ma ja sit­ten läh­de­tään sil­lä rat­ko­maan ongel­mia. Näil­lä teki­jä­noi­keus­la­eil­la viit­taan esi­mer­kik­si sii­hen että esi­mer­kik­si DVD-levy­jen suo­jauk­sis­ta kes­kus­te­lu kiel­le­tään, suo­jaus­ten kier­tä­mi­nen kiel­le­tään ja mikä älyt­tö­min­tä; ver­tais­verk­ko­pe­ri­aa­teel­la toi­mi­vat ohjel­mis­tot kiel­le­tään (näin on teh­ty esi­mer­kik­si monis­sa kou­luis­sa). Itse rikos­ta ei ekspli­siit­ti­ses­ti kiel­le­tä vaan pel­käs­tään haa­huil­laan sii­hen käy­tet­ty­jen käy­tän­nöl­lis­ten kei­no­jen puo­lel­la! Tuubaa!

  Lii­ken­teen pro­mil­le­ra­jaa voi alen­taa, nopeu­den­val­von­taan voi pis­tää pie­nem­pää tole­rans­sia ja vaa­ral­li­sis­ta tem­puis­ta (peräs­sä roik­ku­mi­nen, kaa­hai­lu ym.) antaa ajo­kiel­to­ja (kil­vet veks.). Mut­ta kai­ken­maa­il­man sta­si-tason tie­to­jär­jes­tel­mät nopeus­ra­joi­tus­tie­to­kan­toi­neen ja vir­hei­neen mene­vät älyttömyyksiin. 

  Kii­tos tei­dän vir­hei­den (de dor­ka), Euroo­pas­sa­kin raken­ne­taan lisää hii­li­voi­maa. Mil­loin muu­ten ryh­dyt­te vas­tus­ta­maan tuu­li­voi­maa? Sii­hen liit­ty­vä tek­niik­ka­kin alkaa koh­ta ole­maan var­tee­no­tet­ta­vaa joten luu­li­si komu­koi­den jo vastustavan.

 124. Tie­de­mie­hel­le.. Käsit­tääk­se­ni myös ali­no­pu­den aja­mi­nen on lain­vas­tais­ta (Tie­lii­ken­ne­la­ki 24§: Lii­ken­net­tä ei saa estää tai hai­ta­ta aja­mal­la aiheet­to­man hitaas­ti), mut­ta sil­ti sitä­kin aje­taan. Mikä oikeus ali­no­peu­den aja­jil­la on ajaa alinopeutta?

 125. AQ Says:
  30. kesä­kuu­ta 2008 kel­lo 23.04

  Arvon Mis­ha Del­lin­ger, auton­val­mis­ta­jat var­maan teke­vät­kin sit­ten suom­lai­sil­le ihan omat mal­lit, jois­ta löy­tyy tämä pie­nem­pi moottori.”

  Täs­sä on tie­tys­ti ole­tuk­se­na Soi­nin­vaa­ran alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen ydin, että lain­sää­dän­nös­tä tuli­si EU:n laajuista.

 126. Voi luo­ja! Lisää taas näi­tä hol­hous­kek­sin­tö­jä! Kyl­lä Suo­mes­sa hol­ho­taan jo ihan tarpeeksi!

  Kyl­lä se vaan on niin, että lii­ken­tees­sä tapah­tuu onnet­to­muuk­sia väki­sin­kin, min­kä takia autoi­lus­ta pitää yrit­tää saa­da “uhri­ton­ta”, se tus­kin tulee sitä iki­nä ole­maan. Auto­jen pitäi­si kul­kea kis­koil­la tie­to­ko­neen ohjaa­mi­na, jot­ta voi­si olla jotain mah­dol­li­suuk­sia täl­läi­seen, mut­ta sel­lais­ta me emme halua! 

  Jos jotain pitäi­si teh­dä, niin asen­ne­kas­va­tus­ta! Ihmis­ten asen­tees­ta kaik­ki läh­tee noin suurinpiirtein. 

  Ite en ole mikään “jat­ku­vas­ti yli­no­peut­ta las­ten yli aja­va juop­po­kus­ki”, vaan ajan yleen­sä nopeus­ra­joi­tus­ten mukai­ses­ti, enna­koi­den, ja näy­tän muil­le aikee­ni ajois­sa. Sil­ti­kin, välil­lä on kiva las­kea tutul­la sivu­tiel­lä reip­paam­min. Ja hidas­tan ihan aikuis­ten oikeas­ti sil­loin, kun muu­ta lii­ken­net­tä ilmenee…! 

  Kir­veel­lä oli­si TAAS töitä!

  Mikä tätä Suo­men joh­toa ja viras­to­ja vai­vaa, mikään kan­sa­lais­ten asia ei mene läpi, sen sijaan kek­si­tään kokoa­jan kai­ken­lai­sia päät­tö­miä juttuja…

 127. Ja tuos­ta kuor­ma-auto­jen ja rek­ko­jen, bus­sien rajoit­ti­mis­ta. Sehän on ihan ymmär­ret­tä­vää, kun autol­la on kokoa tuon­kin ver­ran. Ei nii­den kuu­lui­si­kaan pääs­tä kovem­paa. Tänään­kin las­kin het­ken rajoi­tin­ta vas­ten, kun oli ne aivot nari­kas­sa. Sit­ten vak­ka­ril­la sää­din nopeu­den väähn rei­lu 80:iin. Toki armei­jas­sa tuli kokeil­tua kuor­ma-autol­la se rei­lu 100km/h ajaminen…

  Mut ei j‑lauta, jos paket­ti­au­tois­sa ja hen­ki­lö­au­tois­sa oli­si rajoi­tin, kyl­lä täs­sä rikol­li­sek­si jou­tuis suu­rin osa kan­sa­lai­sis­ta! Vai sitä­kö­hän täs­sä taas halu­taan­kin? Hais­kah­taa taas vähän rahan­ke­ruul­ta­kin tuo huomma…

 128. Iso­ve­li valvoo:

  GPS-pai­kan­nus­jär­jes­tel­mien asen­ta­mi­nen autoi­hin ei mah­dol­lis­ta ainoas­taan nopeuk­sien seu­ran­taa, vaan myös ihmis­ten liik­kei­den seu­ran­nan. Nopeus­seu­ran­ta-veruk­keen avul­la autoi­hin saa­tai­siin pai­kan­nus­jär­jes­tel­mä, jon­ka avul­la ihmis­ten liik­kei­tä voi­tai­siin seu­ra­ta lähes reaa­lia­jas­sa muu­ta­mien met­rien tark­kuu­del­la. Mut­ta eihän epä­re­hel­li­seen suo­men kan­saan voi­kaan luot­taa! On hyvä, että iso­ve­li val­voo suu­rem­man hyvän ja tur­val­li­suu­den nimis­sä! Val­tion kan­nal­ta oli­si jopa parem­pi, ettei rajoit­ti­mia asen­net­tai­si, vaan jär­jes­tel­mä lähet­täi­si sakot suo­raan kotio­soit­tee­seen, kun autol­la on ajet­tu ylinopeutta.

  Vai­kut­taa­kin sil­tä, ettei Geor­ge Orwel­liin kuvaa­ma tule­vai­suu­den tark­kai­lu­yh­teis­kun­ta ole­kaan pelk­kää uto­pi­aa. Ruot­sis­sa otet­tiin jo suu­ri harp­paus koh­ti tota­li­ta­ris­mia, joten eivät­kö­hän suo­ma­lai­set­kin polii­ti­kot seu­raa esi­merk­kiä. Tota­li­ta­ris­ti­seen val­tioon ei pää­dy­tä yhdes­sä yös­sä mut­ta, jos kan­sa on välin­pi­tä­mä­tön voi­daan yksi­lön oikeuk­sia pol­kea vähän ker­ral­laan, kun­nes nii­tä ei käy­tä­nös­sä enää ole.

 129. Jee­bol­le vie­lä sen ver­ran, että jos yhtään olet yhdis­tel­mäl­lä ajel­lut ei se 40tn kär­ry tar­vit­se kun ole­mat­to­man vauh­din ja ala­mä­ki vie­lä pahen­taa tätä tilan­net­ta, että kär­ry pus­kee vie­rel­le. Täl­löin ei auta kun nopeu­den kas­vat­ta­mi­nen tilan­teen kor­jaa­mi­sek­si, että yhdis­tel­mä saa­daan taas suoraan.

  Kun rajoi­tus on mää­ri­tel­ty 120km/h suu­rim­mak­si sal­li­tuk­si, entä sit­ten näi­den lait­tei­den kans­sa jos har­ras­taa rata­päi­viä? Kaik­ki nämä “onnet­to­muu­det” sun muut tilan­teet, että rajoi­tin on saa­ta­va pois pääl­tä lisää se aina lait­teen pääl­lä ole­mat­to­muut­ta muul­loin­kin. Vali­tet­ta­vas­ti idea on susi jo syn­tyes­sään moi­seen vaa­ti­muk­seen. Kuten moni on jo sano­nut joku joka ymmär­tää autois­ta ja tek­nii­kas­ta­kin jotain kier­tää järjestelmän.
  Mut­ta sit­ten on ihmi­set jot­ka vin­ku­vat, että onhan meil­lä kame­rat mois­ten varal­le, itsel­lä­ni on vara­kil­vet jot­ka ovat olleet aikai­sem­min kil­vis­sä saman merk­ki­seen ja mal­li­seen sekä vie­lä väri­seen­kin autoon. Nämä kil­vet ovat käy­tös­sä kun tie­dän että on kii­re tai ollaan lain toi­sel­la puo­lel­la, mut­ta hal­vem­mak­si se tähän asti on tul­lut 3v aika­na. Ajan siis Pk-seu­dul­la enkä ole myös­kään ainut joka näin tekee.

  T: 440hp ja 800kg

 130. Nyt on sit­ten vii­mei­nen­kin jär­jen valo kadon­nut, nopeuden
  rajoi­tin ei pois­ta sitä tosia­si­aa ettei­kö sen­kin avul­la voisi
  ajaa ihmis­ten yli…haloo.
  Se että auton ajet­ta­vuu­teen puu­tu­taan jos­tain muualta
  kuin ohjaa­jan toi­mes­ta on jo lai­ton­ta ja tör­ke­ää ihmishenkien
  vaarantamista.
  Onnek­si jou­dut­te ruk­kaa­maan koko tie­lii­ken­ne lain uudestaan
  ennen­kuin saat­te mois­ta aikai­sek­si, ja sii­hen ei Soininvaaran
  ikä onnek­si riitä.

  Ja miet­ti­kääs sitä että ulko­mail­le tuol­lai­sel­la autol­la on turha
  yrit­tää, arvaat­te kyl­lä miksi.

  Tai­taa Soi­nin­vaa­ran kausi päät­tyä tähän kauteen.
  Pitäi­si pitää täl­lai­set “kunin­gas­a­ja­tuk­set” oma­na tietonaan.

 131. E‑Kuski: En ole ajel­lut yhdis­tel­mä rekal­la, kii­tok­sia tie­dos­ta että ovat niin herk­kiä. Sanoin näin: “Osmo jo ehdot­ti, että het­kel­li­ses­ti sai­si ajaa kovem­paa, kun­han sitä ei tapah­tui­si lii­an usein. Aut­tai­si siis hätä­ti­lan­tei­siin.”. ja tar­koi­tin sil­lä, että yhdis­tel­män suo­ris­ta­mi­nen kiih­dyt­tä­mäl­lä voi­si olla sallittua.
  En nyt väi­tä, että jär­jes­tel­mä oli­si koh­tuul­li­sel­la hin­nal­la var­mas­ti mah­dol­lis­ta toteut­taa. Ihmet­te­len vain, että teknisillä/turvallisuutta hait­taa­vil­la syil­lä tor­pa­taan suo­ril­ta ilman että poh­dit­tai­siin eri­lai­sia vaihtoehtoja.

  Voi­han sitä rek­ka-autoi­hin lait­taa vaik­ka mitä vem­pai­mia joi­ta polii­sit sit­ten pis­to­ko­keil­la voi tar­kis­taa (kai pis­to­ko­kei­ta teh­dään jo nyky­ään?) ja kai­ken näköis­tä voi ideoi­da. Esim. mitä jos rekas­sa nopeut­ta ei poik­keuk­se­na oli­si rajoi­tet­tu, mut­ta siree­ni tai tor­vi läh­ti­si soi­maan jos ajaa lii­an kovaa.

 132. http://www.topgear.com/content/features/stories/2006/11/stories/13/3.html

  Olet­te­ko muu­ten kos­kaan käy­neet pereh­ty­mäs­sä Tal­lin­nan kes­kus­tan liikennekulttuuriin?

  Ter­vei­sin yli­no­peut­ta aja­va ihmi­nen, jon­ka per­heen­jä­sen on edel­leen sai­raa­las­sa tajut­to­ma­na jou­dut­tu­aan (ilmei­ses­ti) väis­tä­mään jotain pien­tä met­sä­ne­lä­vää. Mah­dol­li­ses­ti tiel­lä leik­ki­nyt lap­si ja tuke­va huma­la­ti­la oli­si­vat aut­ta­neet pysy­mään tiel­lä, kos­ka kuka­pa meis­tä ei haluai­si lap­sen pääl­le ajaa? Läh­den­hän minä­kin täs­tä koh­ta työ­mat­kal­le, ja lupaan ajaa yli­no­peut­ta. Ja toi­vot­ta­vas­ti sel­viän elos­sa peril­le. Aina­kin lupaan yrit­tää parhaani.

 133. Täs­sä on tie­tys­ti ole­tuk­se­na Soi­nin­vaa­ran alku­pe­räi­sen ehdo­tuk­sen ydin, että lain­sää­dän­nös­tä tuli­si EU:n laajuista. 

  Voin vain kuvi­tel­la kuin­ka tar­kas­ti EU poli­tii­kot seu­raa­vat suo­mi­lais­ten polii­tik­ko­jen aivop.. val­ta­van hie­no­ja aja­tuk­sia ja kes­kus­te­lun avauksia!

  Tai­taa Soi­nin­vaa­ran kausi päät­tyä tähän kauteen. 

  Ei pää­ty. Täl­lai­sil­le aja­tuk­sil­le on run­saas­ti kan­na­tus­ta, voi­vat­han nii­den kan­nat­ta­jat­kin saa­da tuu­lah­duk­sen tuos­ta samas­ta yli­mie­li­ses­tä mut­ta kui­ten­kin saman­ai­kai­ses­ti aina niin vil­pi­tön­tä vahin­go­ni­loa lisää­väs­tä hol­hoa­mi­ses­ta; naa­pu­ril­la uusi auto tms.. 

  Tämän­päi­vän suo­mi­lai­sis­ta suu­rin osa elää suo­raan jol­lain sosi­aa­li­avus­tuk­sel­la, tai sit­ten pidät­te­lee pie­rua jos­sain viras­tos­sa. Hei­dän todel­li­suu­ten­sa muo­dos­tuu sit­ten YLE:n räi­keäs­tä pro­pa­gan­das­ta ja ehkä satun­nai­sis­ta kes­kus­te­luis­ta mui­den saman­lais­ten ihmis­ten kans­sa. Väis­tä­mät­tö­mä­nä tulok­se­na täs­tä kai­kes­ta on val­tio jon­ka veroas­te on jo 5. kor­kein maa­il­mas­sa. Siis lais­ku­rien ja kateel­lis­ten type­rys­ten val­tio.. Kovin kau­as on pääs­ty yli­voi­mai­sen vihol­li­sen tor­ju­nees­ta ja maan uudel­leen raken­ta­nees­ta aika­kau­des­ta, vai mitä?

 134. Nais­kus­ki: Olet­ko tie­toi­nen tosi­asiois­ta eli fak­tois­ta 120km/h tei­den tur­val­li­suu­des­ta ja noil­la teil­lä tapah­tu­vien kuo­lon­ko­la­rei­den mää­räs­tä? Sit­ten kun ne vie­lä suh­teu­te­taan lii­ken­ne­mää­riin, niin väi­tän että puhut totuudenvastaisesti. 

  Mitä­pä jos nuo­ri koke­ma­ton kul­jet­ta­ja joka on totu­tet­tu tasa­päis­tä­mi­seen ja hol­houk­seen uskoo­kin, että yhteis­kun­ta on hänen puo­les­taan päät­tä­nyt, että 120km/h nopeus on moot­to­ri­tiel­lä tur­val­lis­ta? Onko se sitä oikeas­ti aina? Mie­les­tä­ni hol­hoa­mal­la ihmi­siä teh­dään ihmi­sis­tä pas­si­vi­sia ja välin­pi­tä­mät­tö­miä eikä hol­hoa­mi­nen kan­nus­ta otta­maan vas­tuu­ta teko­jen­sa seu­rauk­sis­ta. Tämä pätee siis ihan kaik­keen muu­hun­kin kuin lii­ken­tee­seen. Itä­naa­pu­ris­sam­me on mitä mai­nioin käy­tän­nön esi­merk­ki mitä kaik­kea voi saa­vut­taa holhoamalla.

  Nykyi­sin annet­ta­va “asen­ne­kas­va­tus” lii­ken­tees­sä on puo­li­to­tuuk­sia ja vää­ris­tel­ty­jä “tut­ki­muk­sia” jos­sa auk­to­ri­tee­tin voi­mal­la usko­tel­laan mus­ta val­koi­sek­si. Nuo­ret eivät usko val­het­ta ja kai­kil­ta tosi­asioil­ta­kin menee uskot­ta­vuus samal­la. On aika eri­kois­ta ettei tätä ymmär­re­tä. Sama ilmiö on päihdevalistuksessa.

 135. Täs­sä kom­ment­te­ja kat­soes­sa­ni muis­tuu mie­lee­ni 99′ vuon­na Sak­sas­sa tapah­tu­nut use­aan kuo­le­maan joh­ta­nut rek­ka onnet­to­muus syy­pää­nä onnet­to­muu­teen todet­tiin val­mis­tus vir­heel­li­nen nopeu­den rajoi­tin kysees­sä oli auto­maat­ti­vaih­tei­nen merce­des rek­ka-auto autos­sa oli gps lait­teet jot­ka oli­vat yhdis­tet­ty auton pää­tie­to­ko­nee­seen sekä vai­kio­no­peu­den sää­ti­meen no rajo­tin rik­kou­tui pää­tie­to­ko­ne meni luk­koon sen jäl­keen lak­ka­si ilmei­ses­ti kaik­ki toi­mi­mas­ta vakkari,abs jarrut,kaasu,automaatti vaih­teis­to auto vyö­ryi täy­del­lä vauh­dil­la­tun­ne­lin reu­naan suis­tues­saan tiel­tä vie­den rin­nal­lan­sa tul­leen hen­ki­lö­au­ton muka­naan autot pysäh­tyi­vät vas­ta tun­ne­lin reu­na­ki­ve­tyk­siin joten miet­ti­kää kah­des­ti enne­kuin äänes­tät­te mitään rajoit­ti­mia sitä pait­si ne pys­tyy kier­tä­mään joten mik­si mak­sai­si vaivan..

 136. Hyvä, hyvä. Käy­päs Osmo nyt vaik­ka ihan ensin kysy­mäs­sä sak­sa­lai­sil­ta, miten ne suh­tau­tu­vat näi­hin sinun lois­toa­ja­tuk­siin. Eikös täm­möi­nen kui­ten­kin pitäi­si kos­kea koko EU:ta? Var­mas­ti tyk­kää­vät. Toi­vot­ta­vas­ti jopa niin pal­jon, että halua­vat sinut sin­ne, eivät­kä pääs­tä enää takai­sin Suo­meen. Löy­tyy­kö sinul­ta muu­ten Osmo tas­kus­ta ajo­kort­tia? Jos löy­tyy, mil­loin vii­mek­si olet sitä tarvinnut?

 137. Vie­lä herä­si kysy­mys täs­tä ylinopeudesta.…..
  Miten tämä yli­no­peu­den aja­mi­nen rajoi­te­taan polkupyöriltä…?

  Ja lisäk­si pol­ku­pyö­rään voi­tai­siin lait­taa “mok­ku­la” joka estää
  aja­mi­sen lii­ken­ne­va­lon olles­sa punaisella.

 138. Todel­la­kin. Esti­kö ras­kaan lii­ken­teen nopeus­ra­joi­tin kon­gin­kan­kaan onnet­to­muu­den vai oli­si­ko onnet­to­muus ollut väl­tet­tä­vis­sä ilman rajoi­tin­ta, jol­loin kul­jet­ta­ja oli­si voi­nut vedät­tä­mäl­lä oikais­ta yhdistelmän?

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ahdis­tun suu­res­ti kai­ken­lai­ses­ta val­von­nas­ta, Orwell ei todel­la­kaan ollut väärässä.

  Ja kun kuol­lei­suus on kui­ten­kin täl­lä­kin pal­lol­la vie­lä 100% eikä elä­mää saa­da täy­sin tur­val­li­sek­si kuitenkaan…

 139. Nopeu­den­ra­joi­tin var­mas­ti estää 70km/h aje­lut pui­ta päin.
  Myös nämä itsen­sä rekan keu­la­mer­kik­si aja­vat, joi­ta var­mas­ti on suh­tees­sa enem­män kuin pelk­kään yli­no­peu­des­ta joh­tu­nees­sa onnet­to­muu­des­sa kuol­leet, pois­tui­si­vat tilas­tois­ta täl­lä tek­nii­kan ihme keksinnöllä-

  Kän­nis­sä, aineis­sa tai mie­len­häi­riös­sä aje­tut kuo­lon­ko­la­rit eivät voi mie­les­tä­ni sisäl­tyä “yli­no­peus” tilas­toi­hin. 80km/h ilman tur­va­vöi­tä puu­hun aja­mi­nen riit­tää tap­pa­maan, ehdo­tuk­se­ni on että Suo­men puut kaadetaan.

  Alko­luk­ko, ja itse­tu­hoi­sil­le ihmi­sil­le psy­kiat­ri sekä 100 000 euroa käteen, tulee var­mas­ti hal­vem­mak­si parem­min tuloksin.

  Jotain rea­li­teet­tia näi­hin aivo­pie­rui­hin, tun­tuu ikä­väl­tä että joka kuu­kausi saan mak­saa 30% tulois­ta ja tulok­se­na on täm­möi­siä loistoideoita.

 140. Tut­ta­val­la­ni on auto­na­vi­gaat­to­ri, joka sanoo isoon ääneen *plimplommmm* kun se huo­maa suu­rim­man sal­li­tun nopeu­den ylit­ty­neen. Ja vakio­no­peu­den­sää­ti­met ovat olleet tar­jol­la jo autoi­lun pimeäl­lä kes­kia­jal­la. Peh­mei­tä rajoit­ti­mia siis on jo.

  Oli­si haus­ka tie­tää onko “kovien” rajoit­ti­mien vai­ku­tuk­sis­ta teh­ty tut­ki­muk­sia. On help­po kek­siä (kuten Osmon blo­gi ja sen kom­men­tit edel­lä osoit­ta­vat) sekä myön­tei­siä että kiel­tei­siä vai­ku­tuk­sia, mut­ta kuin­ka suu­ria ne ovat? Ja onko para­met­re­ja sää­tä­mäl­lä koko­nais­vai­ku­tus mah­dol­lis­ta saa­da inves­toin­tiin näh­den riit­tä­väs­ti plus­san puo­lel­le, jot­ta jär­jes­tel­män käyt­töön­ot­to on perusteltua?

  Edel­lä Kal­le Vir­ta­nen viit­ta­si brit­ti­tut­ki­muk­seen tiuk­ko­jen rajoi­tus­ten ja val­von­nan vai­ku­tuk­sis­ta. Sii­tä on tie­tys­ti jotain pää­tel­tä­vis­sä (lii­an tiuk­kaa “kiel­to­la­kia” ei kan­na­ta yrit­tää), mut­ta muu­toin sovel­tu­vuu­des­ta tähän tilan­tee­seen on paha men­nä sano­maan mitään.

 141. Hiu­kan ihme­tyt­tää kuin­ka kevyes­ti tääl­lä osa suh­tau­tuu lii­ken­ne­kuo­le­miin ja vam­mau­tu­mi­siin, aivan kuin kysees­sä oli­si joku luon­non­la­ki, johon ei voi esim. lain­sää­dän­nöl­lä vai­kut­taa. Nyt kun tän­ne on kokoon­tu­nut niin pal­jon lii­ken­ne­asian­tun­ti­joi­ta, oli­si­ko jol­lain vaih­toeh­toi­sia ehdo­tuk­sia, joil­la lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta saa­tai­siin parem­mak­si. Siis jotain vähän kon­kreet­ti­sem­paa kuin “asen­ne­kas­va­tus”.

 142. Yksi vika näis­sä navi­gaat­to­reis­sa on se, että ne eivät tun­nis­ta tal­vi ja kesä­ra­joi­tuk­sia. Vaan ko. tie­o­suu­del­le on aina sama nopeus­ra­joi­tus (riip­puen ajan­koh­das­ta mil­loin rajoi­tus on mää­ri­tel­ty). Nämä­kään eivät lisäk­si tah­do pitää paik­kaan­sa. Myös tie­o­suuk­sien muut­tu­mi­nen tulee monas­ti pit­käl­lä vii­veel­lä karttapäivityksiin.

  Mie­les­tä­ni jär­ke­vin ja toteut­ta­mis­kel­poi­sin paran­nus, jota Osmon­kin kan­nat­tai­si ajaa eteen­päin, oli­si pakol­li­nen alkolukko.

 143. Hie­noa näh­dä kuin­ka pal­jon Suo­men kan­sa­lai­siin luo­te­taan. Kiel­to­ja, kiel­to­ja, kiel­to­ja… sak­koa. Ennen asut­tiin hyvin­voin­ti­val­tios­sa ja pian asum­me polii­si­val­tios­sa. Var­sin­kin jos kysees­sä on vie­lä sel­lai­nen maa­il­man­lo­pun­kek­sin­tö kuin autol­la liik­ku­mi­nen niin täl­läi­siä aivo­pie­ru­ja tun­tuu siel­tä pyl­väs­ta­los­ta sin­koi­le­van joka kuu­kausi. Ilmei­ses­ti on työn­puu­tet­ta siel­lä päin. Osmo istuu siel­lä ruu­dun ääres­sä ja hihit­te­lee kun kek­si taas lii­ken­net­tä kos­ke­van näke­myk­sen jol­la saa­tiin kan­sa­lai­siin taas kuhinaa. 

  Mitä­hän jos siel­lä­kin paneu­dut­tai­siin koh­ta­puo­liin jo ihan oikei­siin ongel­miin jot­ka tätä kan­sa­kun­taa nakertavat.

 144. No, ker­ro­pa Toni, mitä ovat nämä “oikeat ongel­mat”, ellei­vät nuor­ten ihmis­ten kuo­le­mat ja vam­mau­tu­mi­set nii­tä ole? 

  Nuor­ten lii­ken­neon­net­to­muuk­sia Suo­mes­sa on muu­ten monin­ker­tai­nen mää­rä esim. Ruot­siin näh­den, mut­ta kai­pa se ei ole oikea ongelma?

  Eli mikä on?

  Lasin­sir­pa­leet lähei­ses­sä koirapuistossa?

 145. Muis­taak­se­ni Eli­nal­le maa­han­muut­ta­jat oli­vat se kai­ken pahan alku?

 146. Vil­le says: “Nyt kun tän­ne on kokoon­tu­nut niin pal­jon lii­ken­ne­asian­tun­ti­joi­ta, oli­si­ko jol­lain vaih­toeh­toi­sia ehdo­tuk­sia, joil­la lii­ken­teen tur­val­li­suut­ta saa­tai­siin parem­mak­si. Siis jotain vähän kon­kreet­ti­sem­paa kuin “asen­ne­kas­va­tus”.

  -Pakol­li­nen alko­luk­ko jokai­seen autoon
  ‑Kes­ki­kai­teet val­ta­teil­le / leveäkaistaisiksi
  ‑Tien kun­nos­sa­pi­to­bud­je­tin kolminkertaistaminen
  ‑Nopeus­ka­me­ra (ei tyh­jä tolp­pa) jokai­sen päi­vä­ko­din ja kou­lun kohdalle.

  Noil­la eväil­lä väi­tän lii­ken­ne­kuo­le­mien puolittuvan. 

  Edel­lä mai­nit­tu­jen lisäk­si tar­vi­taan, kyl­lä, asen­ne­kas­va­tus­ta, var­sin­kin nuo­ril­le. Lisäk­si jokai­sen yli 50v pitäi­si käy­dä ajo­ko­kees­sa 5 vuo­den välein, sekä yli 70 vuo­tiai­den vuo­sit­tai­ses­sa terveystarkastuksessa.

  Ja kun kui­ten­kin kysy­tään että “mis­tä rahat”, on vas­taus yksin­ker­tai­nen. Autoi­li­jat mak­sa­vat vuo­sit­tain ~7mrd € lii­ken­ne­ve­roi­na, jois­ta palau­tuu ~750milj € ties­tön kun­nos­sa­pi­toon jne. Oli­si vähin­tään­kin koh­tuul­lis­ta, että tuol­la mak­set­ta­val­la sum­mal­la saa­tai­siin nyky­ai­kai­nen, hyvä­kun­toi­nen tie­verk­ko jol­la oli­si tur­val­lis­ta liikkua.

 147. Ciclis­ta,

  Joo, maa­han­muut­ta­ja ratis­sa, ou nou!.… voi­si­ko autoi­hin aset­taa jon­kin värisuodattimen?

  🙂

 148. Jos lii­ken­ne­tur­val­li­suus oikeas­ti oli­si ongel­ma val­tion mie­les­tä, sen kor­jaa­mi­seen kek­sit­täi­siin myös sel­lai­sia kei­no­ja jot­ka mak­sa­vat val­tiol­le rahaa (esim. moot­to­ri­tei­den lisää­mi­nen, vii­koit­tain ratis­ta pala­vien ris­ki­kus­kien pane­mi­nen kop­pi­hoi­toon, auto­ve­ron pois­ta­mi­nen auto­kan­nan tur­val­lis­ta­mi­sek­si) eikä vain nii­tä kei­no­ja joil­la sitä voi­daan ansai­ta, kuten rajoi­tus­ten las­ke­mi­nen ja nii­den val­von­ta kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti sak­ko­ka­me­roin. Kai­kis­ta tapa­tur­mai­sis­ta kuo­le­mis­ta lii­ken­tees­sä tapah­tuu vain vii­den­nes, mut­ta lähes kaik­ki val­von­ta koh­dis­tuu sin­ne. Jos iso­vel­jen ker­ran on oikeu­tet­tua vah­tia autoi­lua joka het­ki, eikö sen pitäi­si nel­jä ker­taa suu­rem­mal­la syyl­lä teh­dä rat­sioi­ta kotei­hin ja val­voa ettei kukaan tupa­koi sän­gys­sä, palo­va­roit­ti­men pat­te­ri ei ole men­nyt van­hak­si, lap­sia ei kyl­ve­te­tä sau­nas­sa jon­ka lat­tia on liukas…

  Muis­ta kuo­le­man­syis­tä puhu­mat­ta­kaan. Jos nai­nen on niin huo­no per­hee­näi­ti että ansait­see sakon ajaes­saan per­hei­neen kui­val­la moot­to­ri­tiel­lä tal­vi­päi­vä­nä sataa­kah­ta­kymp­piä, pitäi­si­kö polii­sin myös vah­tia ettei lap­sil­le syö­te­tä lii­kaa kark­kia dia­be­tek­sen ym. kan­san­mur­haa­ja­tau­tien ehkäisemiseksi?

 149. Mul ois kans yhtä hyvä ehdotus.Asennetaan polii­si­au­toi­hin nopeu­den rajoi­tin joka sää­de­tään 80km/h.Siinähän sääs­tyy mon­ta hen­keä kun polii­si ei pää­see kaa­haa­maan jon­kun pik­ku­ri­kol­li­sen peräs­sä ja yllyt­tä­mään aja­maan ylinopeutta/kolaria.

 150. Tai­taa tuo edus­kun­ta peh­men­tää pää­nup­pia kum­mas­ti, kun täl­lai­sia ehdo­tuk­sia teh­dään. Ensin­nä­kin mis­tä rahat moi­seen, no veroil­la­han ne mak­se­taan. Itse­kin kun mak­san 32% vero­ja niin sii­nä alkaa jo ole­maan omas­ta mie­les­tä­ni ihan tar­peek­si, kun ver­taa sii­hen että mitä tuol­la sum­mal­la saa, jat­ku­vas­ti kal­lis­tu­vaa ruo­kaa ja ben­saa. Kuten yllä mai­nit­tiin niin tie­ver­kos­to pitäi­si saa­da kun­toon. Sai­si­vat edes jotain hyvää aikaan näil­lä ehdo­tuk­sil­la, mut­ta aina vain kiel­to­ja. auto­ve­ro­tus­ta keven­net­tiin mut­ta heti hau­kat­tiin polt­toai­nees­ta sekin hyö­ty. Nau­ret­ta­vaa tou­hua. Täm­möi­set ehdo­tuk­set vois pitää jokai­nen viher­pii­pe­rö omas­sa päässään.

 151. Pie­net yli­no­peu­det tap­pa­vat Suo­mes­sa pal­jon enem­män kuin murhaajat.” 

  niin muu­ten voi­sit­ko osmo tar­ken­taa onko suo­mes­sa enem­män autoi­li­joi­ta vai poten­ti­aa­li­sia murhaajia???

 152. Joku epäi­li nopeus­mit­ta­rin luo­tet­ta­vuut­ta-kuten aina. Jos jär­jes­tel­mä perus­tuu GPS:ään, se mit­taa myös nopeu­den ja tarkasti.”

  Tun­ne­lis­sa­kin.…!!!!

 153. Johan meil­lä on e‑call-jär­jes­tel­mä tulos­sa. Olen muu­ten jou­tu­nut vähen­tä­mään pyö­räi­lyä­ni alle 200 kilo­met­riin vii­kos­sa, ettei tuot­ta­ma­ni hii­li­diok­si­di ja metaa­ni aiheu­ta per­ho­se­fek­ti­nä coi­tus inter­rup­tus­ta Bangla­des­his­sä. Näin sääs­tän sen­kin tule­van ihmishengen.

 154. woe hel­va­ta mitä ideoi­ta!!!! sat­tuu­ko tosi­aan Soi­nin­vaa­ral­ta löy­tyä sitä ajo­kort­tia!!!! veik­kaam­pa ettei löydy…vihreet on aina vihreitä!

  itse har­ras­tan ame­rik­ka­lai­sia auto­ja eikä yksi­kään vih­ree pel­le sil­le mah­da mitään…se o vis­sii se!!!

 155. Kun autour­hei­lu kiel­le­tään, niin kiel­le­tään samal­la sivii­li-ilmai­lu­har­ras­tus ja mopoil­la ajo (saas­tut­ta­van 100* autoi­hin ver­rat­tu­na). Lisäk­si Intian tulee teu­ras­taa kaik­ki leh­män­sä, kos­ka nii­den pääs­töt ovat myös mit­ta­vat. Kaik­kien tulee osal­lis­tua talkoisiin.

  Hybrid-autot tulee kiel­tää, kos­ka nii­den val­mis­ta­mi­nen ja käyt­tö vie enem­män koko­nais­ta­lou­del­li­ses­ti ener­gi­aa kuin sport­ti­au­to koko elin­kaa­ren­sa aikana.

 156. Hie­noa. Tämän toi­mi­vuus on var­mas­ti vie­lä parem­pi kuin Suo­meen rää­tä­löi­ty Digi-tv:n.
  Tun­nen ole­va­ni etuoi­keu­tet­tu syn­tyes­sä­ni Suo­meen, moni asia on tääl­lä niin hyvin.
  Mut­ta tämän­ta­soi­set asiat kun mene­vät läpi, läh­den hake­maan töi­tä ulkomailta. 

  Mik­si ei sään­nös­tel­lä kan­sa­lai­sen vii­kot­tai­sek­si alko­ho­lian­nok­sek­si 1 ravin­to­la-annos­ta? Eikö sil­lä jo saa­da lii­ken­tees­tä alko­ho­li­huu­rui­set kul­jet­ta­jat pois ja pal­jon­ko yhteis­kun­ta sääs­täi­si hoitokuluissa?

  Kuten tääl­lä on jo mai­nit­tu. Lii­ken­tee­seen polii­se­ja näky­väm­min esil­le! Auk­to­ri­teet­ti puree Suo­ma­lai­seen parem­min kuin automaatti.

  Suu­rim­pa­na vai­kut­ta­ja­na nos­tai­sin esil­le ties­tön huo­non kun­non. Asian­tun­ti­joi­den mukaan täl­lä yllä­pi­don tasol­la ei mene kuin muu­ta­ma vuo­si — kun ties­tö rupe­aa ole­maan täy­den remon­tin tarpeessa.
  Kos­ka ties­töä ei ole kehi­tet­ty kas­va­van lii­ken­ne­mää­rän mukaan, aiheu­te­taan vaaratilanteita.

  Eikö jo yksit­täin ties­tön huo­non kun­non ja ali­mi­toi­tuk­sen takia aiheu­du lii­kaa onnet­to­muuk­sia? Kuka vas­taa niis­tä? Mik­si edes suun­ni­tel­laan täl­lais­ta mie­let­tö­myyt­tä kun rahaa ei edel­leen­kään rii­tä edes ylläpitoon??!!

 157. 😀 Et voi olla tosissas.
  Mites olis sel­lai­nen “Anal Pro­be” kuten Cart­ma­nil­la South Par­kis­sa? Sil­lä kun vois pei­la­ta mis­sä kuka­kin menee, ja miten lujaa. Ilmoit­tai­si samal­la sii­tä että on aja­mi­ses­sa käy­tet­tä­vää aivo­toi­min­taa saman aikai­ses­ti kun veres­sä on alkoholia.
  Ei hyvää päi­vää. Kan­nat­tai­si muut­taa Kii­naan, siel­lä kun kom­mu­nis­mi ja val­von­ta pelaa yhä.

 158. http://www.hs.fi/keskustelu/Soininvaara+haluaa+autoihin+nopeusrajoittimet/thread.jspa?threadID=125484&messageID=2165935

  Lai­nat­tu HS.fi kes­kus­te­lu sai­til­ta 2.7.2008

  Tuo nopeu­den rajoi­tin oli aja­tus­koe, joka on herät­tä­nyt blo­gil­la­ni aivan rai­voi­san ja pal­jas­ta­van kes­kus­te­lun. Aja­tus oli todel­la se, että rajoi­tin taval­la tai toi­sel­la tie­tää nopeus­ra­joi­tuk­sen, joten so toi­mii taa­ja­mis­sa­kin. Tot­ta kai se on kier­ret­tä­vis­sä, mut­ta sil­loin kyse har­ki­tus­ta rikok­ses­ta, jos­ta ran­gais­taan sen mukai­ses­ti. Rajoit­ti­men rik­ko­mi­ses­ta ei voi olla jää­mät­tä kiin­ni. Sen näkee jokai­nen auton vauhdista. 

  Sitä en tie­dä, onko tuol­lai­nen koh­tuu­hin­nal­la toteu­tet­ta­vis­sa, mut­ta mie­len­kiin­tois­ta on, että niin rai­voi­sas­ti puo­lus­te­taan oikeut­ta rik­ko lakia. 

  Kar­va­hat­tu­mal­li­na rajoi­tin, joka estää aja­mas­ta yli 120 kilo­met­riä tun­nis­sa, ei mak­sai­si juu­ri mitään.

 159. Jään mie­len­kiin­nol­la odot­ta­maan uut­ta “aja­tus­koet­ta”

 160. Kir­joi­tit­ko Osmo ihan omal­la nimel­lä­si Hesa­rin kes­kus­te­lu­pals­tal­le: http://preview.tinyurl.com/6oh478

  Siel­lä kir­joi­tit näin:

  Tuo nopeu­den rajoi­tin oli aja­tus­koe, joka on herät­tä­nyt blo­gil­la­ni aivan rai­voi­san ja pal­jas­ta­van kes­kus­te­lun. Aja­tus oli todel­la se, että rajoi­tin taval­la tai toi­sel­la tie­tää nopeus­ra­joi­tuk­sen, joten so toi­mii taa­ja­mis­sa­kin. Tot­ta kai se on kier­ret­tä­vis­sä, mut­ta sil­loin kyse har­ki­tus­ta rikok­ses­ta, jos­ta ran­gais­taan sen mukai­ses­ti. Rajoit­ti­men rik­ko­mi­ses­ta ei voi olla jää­mät­tä kiin­ni. Sen näkee jokai­nen auton vauh­dis­ta. Sitä en tie­dä, onko tuol­lai­nen koh­tuu­hin­nal­la toteu­tet­ta­vis­sa, mut­ta mie­len­kiin­tois­ta on, että niin rai­voi­sas­ti puo­lus­te­taan oikeut­ta rik­ko lakia. ”

  Olen aiem­min kun­nioit­ta­nut näke­myk­siä­si mut­ta nyt jo tois­ta­mi­seen lyhyen ajan sisäl­lä olen suu­res­ti pet­ty­nyt sii­hen, miten kapea­kat­sei­seen tapaan yleis­tät asioita. 

  Väi­tät havain­nee­si että ihmi­sil­lä on rai­voi­sa tar­ve puo­lus­taa oikeut­ta rik­koa lakia. Huo­maat­ko miten pro­vo­soi­val­la taval­la yri­tät tar­jo­ta lukioil­le muo­kat­tua todel­li­suut­ta? Samal­la kun tie­dät itse­kin että kyse ei ole sii­tä että tuli­si olla oikeus rik­koa lakia, vaan kyse on vapau­den puolustamisesta. 

  Olen kovin pet­ty­nyt myös että olet liit­ty­nyt sii­hen kan­san­edus­ta­ja­mas­saan, joka ei enää kek­si muu­ta kei­noa hakea hyväk­syn­tää ja kiil­lot­taa omaa kil­pe­ään, kun miet­tiä mene­tel­miä jol­la saa­tai­siin vähen­net­tyä ihmis­kuo­le­mia, ikään­kuin se oli­si sel­lai­nen arvo jota tuli­si vaa­lia MYÖS vapau­den hinnalla. 

  Ihmis­kuo­le­mien vähen­tä­mi­ses­tä on tul­lut teil­le kan­san­edus­ta­jil­le peli­nap­pu­la jol­la jokai­nen yri­tät­te pela­ta par­haan­ne mukaan, lopul­ta vain aja­tel­lak­sen­ne itseän­ne. Sil­lä elos­sa­py­sy­mi­sel­lä ei ole mitään arvoa jos vapaus on riis­tet­ty. Maa­ham­me levin­nyt kol­lek­tii­vi­nen masen­tu­nei­suus, on jo osoit­ta­mas­sa merk­ke­jä sii­tä. Täl­läis­ta on elä­mä median, rahan, ja val­lan talu­tus­nuo­ras­sa. Vai mitä?

 161. Lyhyt tie­tois­ku lucafille: 

  Osmo Soi­nin­vaa­ra ei ole kan­san­edus­ta­ja, joten hän ei voi kuu­lua kan­san­edus­ta­ja­mas­saan eikä hänel­lä voi olla ihmis­kuo­le­mia kan­san­edus­ta­jan pelinappulanaan.

 162. Surul­lis­ta miten ihmi­nen ajau­tuu sii­hen pis­tee­seen, että alkaa miet­ti­mään täl­lai­sia asioi­ta ja kun saa vas­ta­lausei­ta, menee ja vää­ris­te­lee ihmis­ten mie­li­pi­tei­tä leh­den pals­tal­la. Täl­lai­nen mal­li ei estä mil­lään taval­la esim. mie­len­häi­riös­sä lap­sen yli aja­mis­ta, joten tuos­sa on jo ensim­mäi­nen auk­ko. Se lap­si ei jää hen­kiin, ajoit­pa 60, 80, 100 tai 120 rajoi­tuk­sen mukaan. Vai men­nään­kö Osmo ja kiel­le­tään lapsetkin?

  Hyvin mie­len­kiin­tois­ta on myös ajat­te­lu­mal­li­si: kun nii­tä kan­sa­lais­va­pauk­sia rajoi­te­taan jo lail­la niin sit­ten­hän nii­tä voi­daan rajoit­taa lisää. Aika ajat­te­le­ma­ton lausun­to. Lisäk­si sii­nä on epä­lo­giik­ka asiayh­tey­des­sä esit­tä­mää­si mie­li­pi­tee­seen. Samal­la sinun tuli­si vaa­tia mm. alko­ho­lin totaa­lis­ta kiel­tä­mis­tä. Se kun aiheut­taa pal­jon ongel­mia muu­al­la­kin kuin lii­ken­tees­sä (myös nii­tä kuolemia).

  Täs­sä ajat­te­lu­mal­lis­sa­si on sel­lai­nen perus­ta­vaa laa­tua ole­va ongel­ma, että rajoit­ta­mi­nen luo uusia lie­veil­miöi­tä, joi­ta ystä­väm­me ja erit­täin maa­lais­jär­jel­li­set val­tion mie­het yrit­tä­vät saa­da kuriin uusil­la rajoi­tuk­sil­la. Sii­tä tulee lopu­ton ora­van­pyö­rä, joka luo aina uuden lie­veil­miön. Lopp­pu­tu­le­ma on, että pel­käs­tään kuu­liai­set ja pää­osin hyvin käyt­täy­ty­vät kan­sa­lai­set kär­si­vät ja ennen kaik­kea mak­sa­vat koko lys­tin. Yleen­sä nämä rajoi­tuk­set vaa­ti­vat inves­toin­te­ja ja kukas ne mak­saa­kaan. Ai niin, ne kun­non kan­sa­lai­set. Vai sai­si­vat­ko nämä kun­non kan­sa­lai­set kun­non veroa­let aina täl­lai­sen kunin­gas­a­ja­tuk­ses­ta läh­te­neen inves­toin­nin myö­tä? Enpä usko.

  Kovas­ti ollaan val­von­taa lisää­mäs­sä, mut­ta moni­ko uusis­ta polii­seis­ta val­mis­tuu työt­tö­mäk­si. Aika moni. Mis­sä rahat? Mak­san kui­ten­kin aika pii­run ver­ran kor­kei­ta vero­ja (kuten me kaik­ki). Ai niin, Osmo osti niil­lä rahoil­la GPS-lait­tei­ta kansalle.

 163. Suo­mes­sa­han on tun­ne­tus­ti euroo­pan van­him­mat autot. Tai niin aina­kin muis­taak­se­ni jos­sain luki. Kum­min­kin: Esi­mer­kik­si ‑80luvun Ford Sier­ra. Oli se sit­ten 1.6l tai 2.0l koneel­la, puu tun­keu­tuu auton sisäl­le suo­ras­sa tör­mäyk­ses­sä keu­laan 80km/h vauh­dil­la noin 1–1.5m. Edes tur­va­vyöt ei auta vält­tä­mät­tä jos se puu sopi­vaan koh­taan osuu. Aut­tais­ko nopeu­den­ra­joo­tin täs tapaukses?

  Mut­ta niin­kuin aina mei­tä on moneen junaan. Jos tuol­laa­nen nopu­den­ra­joo­tin ote­ta­han käyt­töön niin juok­sen vaik­ka mie­luum­min. Mut­ta hei onhan juok­se­mi­nen­kin vaa­ral­lis­ta. Kan­nat­taa var­maan asen­nut­taa jal­koi­hin sen­so­rit jok­ka tun­nis­taa nii­den liik­ku­mis nopeu­den jot­ta voi­daan estää lii­an kovaa juok­se­mi­nen. Sehän on hir­mu vaa­ral­lis­ta juos­ta, jos vaik­ka kaa­tuu ja lyö päänsä.

  Vii­na on kovem­pi myrk­ky kuin kan­na­bis. Mik­si kan­na­bis on lai­ton­ta? Alko­lu­kot autoi­hin ekä mitää nopeu­den­ra­joo­tin hölyn pölyä… Ja mikä vit­tu on ajatuskoe?

 164. Voi elä­mä. Ensin­nä­kin tuo tuli­si niin kal­liik­si että ei onnis­tu, toi­sek­seen auto­mal­le­ja on niin­pal­jon eri­lai­sia että sekin han­ka­loit­tai­si asi­aa. Kyl­lä tämä on niin hie­ma hom­ma että Suo­mes­ta ale­taan teh­dä Vih­rei­den polii­si val­tio­ta. Herää jo tähän päivään.

 165. Pro­mil­le­mit­ta­ri autoi­hin. Pitää 20 min välein puhal­taa ja jos ei puhal­la niin auto ilmoit­taa sam­mu­van­sa 5 min kulues­sa ja jos puhal­taa yli niin auto sam­muu 1 min kuluessa. 😀

 166. Ei mitään jär­keä taaskaan!!!
  Jär­jen valo on sam­mu­nut jo aikoi­ja sit­ten arka­dian­mäen porukoilta!!!
  Eikö­hän nii­tä kuo­le­mia tuli­si enem­män, kun ei ohi­tus tilan­tees­sa ker­ke­kään vas­taan tule­van edes­tä omal­le kais­tal­leen… ja on nii­tä mui­ta­kin tilanteita!!

 167. Ideas­sa sinän­sä ei ole vikaa, muu­ten­kuin että se on mah­do­ton toteut­taa toimivaksi.
  Entä kun tar­vii ohittaa?
  Eihän polii­sit­kaan sai­si ketään kiin­ni kun nii­hin olis pak­ko lait­taa kans rajoit­ti­met+ mil­joo­na muu­ta syytä

  MUTTA SE ETTÄ VASTUSTAJAT LEIMATAAN KÄNNIKUSKEIKSI JA LAPSIEN YLI AJAJIKSI ON SAIRASTA!

  ITSE VASTUSTAN enkä aja kän­nis­sä. Enkä lap­sien yli!

  mie­ti­tään mitä sano­taan julkisesti.

 168. Entäs ohi­tus­ti­lan­teet?
  Eräs ystä­vä­ni sai sakot yli­no­peu­des­ta ohi­tus­ti­lan­tees­sa, vauh­ti yltää hel­pos­ti yli­no­peu­teen vaik­ka ohi­tet­ta­va ajo­neu­vo ajai­si­kin rei­lum­min alle rajoi­tuk­sen sal­li­maa vauh­tia. Mie­les­tä­ni ohi­tus on tur­val­li­sin kun se on nopeas­ti ohi, sil­ti sii­tä saa­te­taan sakot­taa. Eikö se ole tar­peek­si vaan tämän lain läpi­me­non jäl­keen ohi­tus jos­sa nopeu­den­ra­joi­tin on pois­tet­tu käy­tös­tä se on nykyi­sen yli­no­peu­den sijaan “har­kit­tu rikos”

 169. Ongel­ma on se, että Suo­mes­sa on erit­täin alhai­set nopeus­ra­joi­tuk­set. Nol­la­to­le­rans­si, joka oli­si siis seu­raus­ta täs­tä tek­ni­ses­tä val­von­nas­ta, hal­vaan­nut­tai­si koko maan lii­ken­teen. Olet­te var­maan huo­man­neet, että suu­rin osa kul­jet­ta­jis­ta ajaa yli­no­peut­ta. Suu­rin osa ajaa kui­ten­kin mal­til­li­ses­ti yli­no­peut­ta, jää­den enin­tään 10 ‑15 km ylityksiin.

  Ongel­ma meil­lä on se, että meil­lä yri­te­tään rat­kais­ta nuo­ri­son kaa­haa­mi­nen ja kän­nis­sä aja­mi­nen nopeus­ra­joi­tuk­sil­la ilman riit­tä­vää polii­si­val­von­taa. Eli ran­kai­sem­me enem­mis­töä pie­nen mar­gi­naa­li­jou­kon törttöilystä.

  Lopuk­si keho­tan käy­mään ulko­mail­la kat­so­mas­sa lii­ken­net­tä. Sen jäl­keen voi tode­ta, kuin­ka hyvin ja kuri­na­lai­ses­ti meil­lä aje­taan jo nyt.

 170. Täy­sin jär­je­tön aja­tus. Ilman muu­ta tuli­si sit­ten mai­ni­tus­sa tapauk­ses­sa rajoit­taa myös jalan­kul­ki­joi­den nopeuk­sia. Tie­dos­sa­han on, että kom­pas­tu­mi­siin kuo­lee enem­män ihmi­siä kuin auto­tör­mäyk­siin. Olen useim­mi­ten asiois­ta Osmon kans­sa ollut aikoi­naan samaa miel­tä, mut­ta täs­sä nyt on yksi hyvä esi­merk­ki sii­tä, mik­si vuo­sien toi­min­nan jäl­keen ero­sin vih­reäs­tä liik­kees­tä ja myös Vihreistä.

  Liik­kee­seen on hii­pi­nyt mer­kil­li­nen kont­rol­lifriik­kiys, jos­sa jat­ku­vas­ti hake­mal­la hae­taan uusia pik­ku asioi­ta kiel­let­tä­väk­si. Vih­rei­den aito vapau­den ja suvait­se­vai­suu­den aate on tyys­tin kadon­nut, Osmon­kin nyt tuol­la aloit­teel­laan edus­ta­man ahdas­pi­poi­sen nut­tu­ra­tä­ti­lin­jan taak­se. Mitään teke­mis­tä eko­lo­gian kans­sa ei aloit­teel­la ole, nopeuk­sien rajoit­ta­mi­nen ei auta elon­ke­hää miten­kään. On ihan sama lop­puu­ko öljy 40 vai­ko 50 vuo­den kulut­tua. Se lop­puu aika­naan, ellei sen kulu­tus­ta lope­te­ta käy­tän­nös­sä koko­naan — ja täl­le hank­keel­le kyl­lä oli­sin val­mis anta­maan ääne­ni. Mut­ta en tur­hil­le mie­li­val­tai­sil­le rajoituksille,jotka vain vie­raan­nut­ta­vat ihmi­siä todel­li­sis­ta vih­reis­tä arvoista. 

  Jos ja kun autot on suit­sit­tu aja­maan käve­ly­vauh­tia, en enää ymmär­rä mik­si nii­tä yli­pää­tään pitäi­si olla. Kysees­sä­hän on silk­ka lais­kuus, jos ker­ran pol­ku­pyö­räl­lä kui­ten­kin pää­see nopeam­min perille.

  Tosin vih­reän liik­keen nyky­lin­ja luul­ta­vas­ti halu­aa rajoit­taa myös­kin pol­ku­pyö­rien nopeut­ta, pää­see­hän niil­lä nyt jo monin pai­koin tupla­vauh­tia nopeus­ra­joi­tuk­seen nähden.

  Enkä tule kos­kaan pane­maan pyö­räi­ly­ky­pä­rää pää­hä­ni. Sekin pit­kä­ai­kai­nen har­ras­tus lop­puu sii­hen paik­kaan, kun kypä­rä­pak­ko astuu voi­maan. Enkä myös­kään tule kos­kaan sou­ta­maan tutul­le ahven­ka­ril­le ongel­le pelas­tus­lii­vit pääl­lä­ni. Jää­köön myös kalas­tus sik­seen, kun taa­tus­ti lii­vi­pak­ko­kin vie­lä lähi­vuo­si­na run­no­taan lakiin. 

  Jari
  Myrskylä

 171. Tämä on lois­ta­va idea. Rajoit­ti­mes­sa voi­si olla 120 mak­si­mi­na ja itsea­se­tet­ta­va tai tie­te­le­ma­tii­kan aset­ta­ma alhai­sem­pi raja. Täl­löin voi­si käte­väs­ti pai­nel­la rei­lus­ti kaa­sua eikä tar­vis­ti­si kytä­tä koko ajan nopeus­mit­ta­ria. Jonoa­jos­sa­kin tapah­tui­si vähem­män sou­ta­mis­ta, kun kaik­ki pai­ne­li­si­vat rei­lul­la kaa­sul­la samaa nopeut­ta. Hätäi­set voi­si­vat sit­ten ohi­tus­ta var­ten vaih­taa rajoit­ti­men 120:een ja ottaa tie­toi­sen ris­kin sakois­ta. Moot­to­ri­tiel­lä­hän ei ole tar­vet­ta pai­nel­la yli 120:n, kun ohi­tuk­seen on oma kais­ta käytettävissä.

  Jos tuol­lai­sen ase­tet­ta­van rajoit­ti­men sai­si hen­ki­lö­au­toon koh­tuu­hin­nal­la, niin ostai­sin sel­lai­sen heti. Har­mit­taa tuo mit­ta­rin kyt­täi­ly. Huom! Tämä on eri asia kuin vakio­no­peus­sää­din, joka jonoa­jos­sa on aika hankala.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.