Nopeudenrajoittimet autoihin?

Jokin viikko sit­ten ajaes­sani Van­haa Por­voon­ti­etä kohti Nikkilää osuin Van­taan Kuninkaan­tammes­sa onnet­to­muu­s­paikalle, jos­sa auto oli tör­män­nyt tuke­vaan koivu­un. Vauh­tia oli ollut paljon yli sal­li­tun (40 km/h?), sil­lä koivun runko oli tunkeu­tunut sisään keu­las­ta ja tör­röt­ti takapenkin edestä keskeltä autoa.  Siihen päät­tyi kotkalaisen 39-vuo­ti­aan miehen elämä. En tiedä, oliko kyse het­kel­lis­es­tä mie­len­häir­iöstä, vah­vas­ta humalati­las­ta tai itse­murhas­ta. Joka tapauk­ses­sa jo sil­loin mietin, mik­si autois­sa ei voisi olla nopeu­den­ra­joit­in­ta, joka estäisi aja­mas­ta yli sal­li­tun nopeusra­joituk­sen. Asia palau­tui mieleeni onnet­to­muud­es­ta, jos­sa 18-vuo­tias nainen rajual­la ylinopeudel­la ja neljä päivää van­hal­la ajoko­r­tilla riisti hen­gen komelta kaveriltaan. 

Nopeu­den­ra­joitin on autoon help­po ohjel­moi­da. Sel­l­aiset on rek­ka-autois­sa ja for­mu­la-autois­sa. Autoon saa sel­l­aisen hal­pana lisä­varus­teena, mut­ta val­lit­se­va nopeusra­joi­tus pitää siihen ohjel­moi­da käsin. Ei olisi ylivoimaisen vaikea­ta perus­taa jär­jestelmä, jos­sa tie ilmoit­taisi taval­la tai toisel­la autolle val­lit­se­van nopeusra­joituk­sen. Tiek­ilo­me­tre­jä Suomes­sa on paljon, mut­ta yli kahdek­sankympin teitä aika vähän. Aluk­si jär­jestelmä voisi toimia niin, että jos muu­ta tietoa ei ole, mak­siminopeus sää­tyy kahdek­saan kymp­pi­in. Kun koko tiev­erkko on jo gps-kar­tois­sa, nopeusra­joituk­sen lisäämi­nen tähän tietoon ei olisi kovin han­kalaa, eikä gps-laite mak­sa kuin muu­ta­man kympin.  

Kansalais­va­pauk­sia täl­lä tietysti rajoitet­taisi­in, mut­ta peri­aat­teessa niitä on jo rajoitet­tu lail­la. Moni nuori jäisi henki­in, poli­isi saisi aina kiin­ni rosvon ja niin edelleen. En tiedä, paljon täl­lainen jär­jestelmä mak­saisi, mut­ta ainakin sata ihmishenkeä se säästäisi vuodessa – ja mon­ta loukkaantunutta. 

173 vastausta artikkeliin “Nopeudenrajoittimet autoihin?”

 1. Osmon ehdo­tus kuu­lostaa hyvältä, joskin toden­näköis­es­ti on epäre­al­isti­nen. Nopeusra­joit­timien tekni­ikas­ta en juurikaan tiedä, joten sen enem­pää en osaa sitä kommentoida. 

  Olen­naista mielestäni on kuitenkin ilmapi­iri ja se kirosanal­ta kalskah­ta­va asen­nekas­va­tus. Mitä ajok­oulus­sa oikein tapah­tuu, jos neljä päivää ajoko­rtin omaa­va pimu päät­tää “näyt­tää” ja ajaa neljänkympin alueel­la sataa kaar­teessa ulos? Jokin seu­la tässä nyt vuo­taa ja pahasti. Kolme (vain) on kuol­lut, mut­ta kym­me­niltä on elämä sekaisin pitkäk­si aikaa. 

  Mitä ker­too meistä se, että nuorehkon poli­isin ja per­heenisän tahal­lis­es­ti? kuo­li­aak­si yli­a­janut kansalainen sai tässä hil­jat­tain 3,5 vuot­ta vankeut­ta. Sep­po Lehto on aiheut­tanut var­masti sit­ten suun­nilleen sama­nar­voista pahaa mieltä neek­erikyr­pä-puheil­laan. Tästä hän vas­taa siis kah­den ja puolen vuo­den tuomi­ol­la ja sen suu­ru­us­lu­okan kor­vauk­sil­la, joista ei yli­a­ja­jan tarvitse murehtia. 

  Näil­lä men­nään! Palkkioil­la ja ran­gais­tuk­sil­la määritel­lään arvostukset.

 2. En tiedä onko tuo teknis­es­ti kuitenkaan ihan niin yksinker­taista. Jos­sain autois­sa on mak­siminopeu­den­ra­joitin, mut­ta ei kaikissa, ja epäilen ettei näi­den kytkem­i­nen muuhun jär­jestelmään ole ihan triviaalia.

  Lisäk­si jär­jestelmän tulisi olla EU:n laa­juinen, ja autoli­jat eivät tätä halua…

 3. Yleen­sä kaik­ki tekniset lait­teet on mah­dol­lista kiertää. Eli aja­tus ja laite kuu­lu siihen kasti­in, jos­sa rehelliset käyt­tävät sitä ja muut ei. 

  Tämä kuu­luu mielestäni isoveli valvoo lait­tei­den kat­e­go­ri­aan. Siir­retään vas­tuu aivo­jen käytöstä automaatille. 

  Se, että tie ker­toisi autole voimas­sa ole­van nopeu­den on kylä hyvä asia. Mut­ta kyl­lä jät­täisin nopeu­den nou­dat­tamisen ihmisen oma­lle vas­tu­ulle. Täy­tyy tun­nus­taa se, että itse tarvit­sen joskus nopeusra­joi­tusten yläpuolel­la ole­vaa tilan­nenopeut­ta lyhen­tääk­seni ohi­tus­ta ja varmis­taak­seni tur­val­lisen nopeuden.

  Itse suun­taisin tar­moa mielu­um­min nopeusra­joi­tusten valvon­nas­ta ajo­ta­pavalvon­taan. Paljon aja­vana näkee täysin jär­jet­tömiä ohi­tuk­sia ohi­tusiel­topaikois­sa tai vai­h­toe­htois­es­ti niin idioot­ti­maista toim­intaa että aje­taan vas­taan­tulevil­la kaistoilla. 

  Lisäämäl­lä resurs­esse­ja NÄKYVÄÄN liiken­nevalvon­taan saataisi­in ajonopeuk­sia alaspäin ja ehkäpä myöskin kerät­tyä liiken­teestä riskikul­jet­ta­jia pois.

  Itse en usko teknisi­in vim­paimi­in vaan ihan asen­tei­den muut­tamiseen. Kuskin pitää itse tietää mil­laisel­la tap­povä­li­neel­lä liikkuu. Ja käsit­tää vas­tu­un­sa sen käytöstä.

 4. Liiken­teessä mene­htyy vuosit­tain noin 400 ihmistä. Enpä usko että tämän takia kan­nat­ta alkaa sato­ja miljoo­nia euro­ja mak­savaan mon­imutkaiseen oper­aa­tioon. Kam­er­avalvon­nal­la pääsee var­masti halvem­mal­la parem­paan lop­putu­lok­seen (=kaa­haa­jat kustantavat).

  Mielum­min määrätään alkolukko pakol­lisek­si heti ensim­mäis­es­tä rat­ti­juop­umuk­ses­ta. Täl­löin ongelmien aiheut­ta­jat mak­sa­vat itse viulunsa.

 5. Eiköhän samal­la kiel­letä koko autoilu. Ja elämä samantien yleen­sä liian vaarallisena…

 6. Ennen­pitkää tuol­lainen kän­nykkä/g­ps-jär­jestelmä on kus­tan­nuk­sil­taan olema­ton toteut­taa. Siis sel­l­ainen joka ker­too jatku­vasti poli­isille sijain­nin ja nopeu­den sekä sakottaa/verottaa automaat­tis­es­ti. Lait­tet­ta ei voisi myöskään peit­tää tai häir­itä, kos­ka tien­var­sikam­er­at rek­isteröi­sivät myös auto­ja ja ilmoit­taisi­vat heti “pimeistä” autoista. En epäile etteikö Sin­ga­poren poli­isi­val­tio-malli toimisi tääl­läkin. Vai häir­it­seekö tuo jo liikaa kansan syvien riv­ien käytän­nön vapaut­ta rikkoa lakia? 

  Mik­si poli­ise­ja on työt­töminä, onko se jotenkin edullisem­paa kuin uusien virko­jen perustaminen? 

  Autok­ouluil­la on tietääk­seni määritel­lyt oppitun­nit, joista autok­oulut laskut­ta­vat. Shokki­val­is­tus ja asen­nekas­va­tus eivät ilmeis­es­ti ole lasku­tuskelpoisia. Nuo­rille tek­isi kuitenkin ehkä hyvää käy­dä poli­isin val­oku­vien ja raport­tien kanssa läpi parikym­men­tä viimeis­in­tä teiniko­lar­ia, ehkäpä poli­isi voisi jopa vierail­la paljon enem­män auto- ja ammat­tik­ouluis­sa ker­tomas­sa elämästä. Pois­sa silmistä, pois­sa mielestä.

 7. Ciclis­tan asen­teel­la ei koskaan olisi pitänyt asen­taa autoi­hin tur­vavöitä, kos­ka elämä nyt sat­tuu ole­maan vaarallista. 

  On aika yksisilmäistä, etten sanoisi yksinker­taista olla joskus kyseenalais­ta­mat­ta val­lit­se­via käytän­teitä. Osmo, jos kuka osaa sen ja näitä ihmisiä tarvi­taan kipeäm­min kuin ketään muita. 

  Mik­si jokainen 18-vuo­tias nuori saa pienen har­joit­telun jäl­keen oikeu­den ajaa välinet­tä, joka pahim­mil­laan on suo­ranainen tap­pokone? On yhteiskun­nan arvo­val­in­ta ja sana­ton sopimus, että ne kymmenet kuolleet ja sadat vam­mau­tuneet nuoret hyväksytään osana maail­man menoa. Ei kyseessä ole mikään “elämä on” ‑luon­non­voima.

  Sala­man isku­un kuolee sil­loin täl­löin ihmi­nen. Täl­laisen onnet­to­muu­den kohdal­la hyväksyn kyseisen aja­tus­mall­in. Sala­malle ei voi mitään, sen sijaan tur­val­lisem­man ajokult­tuurin eteen tehtävis­sä on paljonkin. 

  Empa­ti­akyvyn ei tarvitse olla kum­moistakaan luokkaa taju­tak­seen, mikä suun­na­ton kär­simys kos­ket­taa täl­läkin het­kel­lä kym­meniä ihmisiä Poh­jan­maal­la. Autoa ajanut tyt­tö ilmeis­es­ti herää aikanaan. Eipä hänelle voi ennus­taa ruusu­ista tule­vaisu­ut­ta. Hän on yksin syylli­nen kol­men ihmisen kuole­maan, saa siitä oikeudessa ran­gais­tuk­sen. Mut­ta vielä suurem­pi ran­gais­tus on ihmis­ten katkeru­us ja viha sekä omat itsesyytökset. 

  Ja jos ei inhimil­li­sistä arvoista piit­taa, niin taloudel­lisetkin mene­tyk­set ovat juuri nuorten pahois­sa kolareis­sa suunnattomat.

 8. En aja autoa, mut­ta jäi mieti­tyt­tämään, että miten tässä vai­h­toe­hdos­sa ohit­ta­mi­nen onnistuu?

  Jotain täl­läisiä ihmishenkiä säästäviä rajoituk­sia voisi tehdä esimerkik­si 2015 men­nessä, ja lisätä siihen alkolukot sun muut mukaan.

  Yksi­ty­isautoilu on epäreilun help­poa joukkoli­iken­nematkus­tamiseen ver­rat­tuna. Miet­tii vaik­ka lähtöa­jan jous­toa, pysähdys­mah­dol­lisuuk­sia tai vaik­ka laukku­jen määrää jon­ka saa hel­posti mukaan.

 9. En tarkoit­tanut auton nopeu­den valvon­taa vaan ker­takaikkista ylinopeu­den estoa, jol­lainen on jo rek­ka-autois­sa. Usein nuo jär­jet­tömät kaa­hauk­set liit­tyvät johonkin het­kel­liseen mike­len­häir­iöön tai pöi­htymisti­laan, jol­loin automaat­ti­nenkaan sako­tus ei riitä.

  Siihen joukkoon, jot­ka “ovat niin paljon mui­ta parem­pia aja­jia, että voivat tur­val­lis­es­ti ajaa ylinopeut­ta” toki tuo automaat­ti­nen sako­tuskin tep­sisi. Sitä varten on halvem­pi asen­taa pääteille kilo­metrin välein kam­er­alaatikoi­ta, ja lait­taa niihin joi­hinkin myös kam­era. Tämä ei poista sitä ongel­maa, että Suomes­sa riko­taan aivan yleis­es­ti asun­tokatu­jen nopeusra­joituk­sia, mikä on väärin lap­sia ja lap­siper­heitä kohtaan.

  Toki tuol­l­laisen lait­teen saa hakkeroiduk­si pois päältä, mut­ta se ei sit­ten olisikaan mikään ere­hdyk­sessä sat­tunut ylinopeus, vaan suun­nitel­malli­nen rikos.

  Vähän yksinker­taisem­min toteutet­ta­va olisi nopeu­den­ra­joitin, joka asen­taa mak­siminopeudek­si 120 km/h, kos­ka Suomes­sa ei saa ajaa mis­sään tätä nopeam­min, tai 130 km/h, kos­ka juuri mis­sään Eioopas­sa ei saa ajaa tätä nopeam­min. Ongel­mak­si tule­vat Sak­san kaa­hausti­et, mut­ta olen aika var­ma, että yleinen nopeusra­joi­tus niillekin teille joskus tulee.

 10. Tekni­ik­ka ei ole mah­do­ton toteut­taa. Tekni­ikan stan­dar­d­oin­tikin on aika help­poa — stan­dard­e­ja­han maail­mas­sa riit­tää, ja koko ajan tulee lisää. Mut­ta kun pitäisi saa­da kaik­ki auton­va­lmis­ta­jat globaal­isti nou­dat­ta­maan tätä tekni­ikkaa, ollaankin todel­lis­ten haastei­den edessä. 

  Het­kel­lisen ylinopeu­den sal­lim­i­nen on esim. ohi­tusti­lanteis­sa myös tur­val­lisu­ut­ta lisäävä tek­i­jä. Mut­ta liiken­netur­val­lisu­u­den näkökul­mas­ta on vaikea ymmärtää, mik­si sivi­ilili­iken­teeseen saa edes rek­isteröidä auto­ja joiden huip­punopeus on tuplat­en maan korkein sal­lit­tu ajonopeus. Yksilön­va­pau­den näkökul­mas­ta tämä oikeus on tietenkin perustel­tua. Eiväthän autot aja ylinopeut­ta vaan ihmiset.

 11. Sylvesterin kom­ment­tia lukies­sa tulee kyl­lä nyt mieleen, ettei ihmisil­lä ole mitään real­is­tista käsi­tys­tä liiken­neon­net­to­muuk­sien seuraamuksista. 

  Liiken­teessä kuolee Suomes­sa vuodessa 400 ihmistä, mut­ta vam­mau­tuu 9000. Nämä “pienem­mät” trage­di­at aina tup­paa­vat uno­h­tu­maan, vain mene­htyneet ovat otsikoissa. 

  Jokainen voi arvioi­da, mitä tämä kokon­aisu­us mak­saa: sato­ja teho­hoitovuorokau­sia, sato­ja leikkauk­sia, menetet­tyjä työpäiviä, ‑viikko­ja, ‑kuukau­sia, ‑vuosia, lop­ut­tomi­in kestäviä kuntoutuk­sia, ter­a­pi­oi­ta, sairaspäivära­ho­ja, eläkkeitä, taksiseteleitä.… 

  Ja tietenkin ne romut­tuneet autot, nekin me maksamme. 

  Uskon, että hyvinkin kalli­il­ta vaikut­ta­va jär­jestelmä kyl­lä mak­saisi itsen­sä takaisin pian, jos sil­lä olen­nais­es­ti vähen­net­täisi­in onnet­to­muuk­sia. Mikäli ketju elää vielä parin päivän päästä, voisin etsiä joitain lukuja.

 12. Jos kaa­hailu­un halu­taan teknisil­lä keinoil­la vaikut­taa, kan­nat­taisi ylin mah­dolli­nen nopeus var­maan lait­taa 110km/t ‑tasolle ja muut­taa ylin lain sal­li­ma moot­tori­tienopeus samal­la tuo­hon nopeu­teen ja pudot­taa 80:stä saman tien 70:ksi. Mah­dol­liset tör­mäysnopeudet pieneni­sivät olen­nais­es­ti. Lisäk­si polt­toaineen kulu­tus laskisi.
  Yksi olen­nainen puoli asi­as­sa on mielestäni se käsit­tämätön ihailu, jota niin san­ot­tu moot­to­ri­urheilu saa meil­lä osakseen.
  Joku vuosi sit­ten teh­dyn tutkimuk­sen mukaan nuoret kaa­hail­i­jat ovat poikkeuk­set­ta innokkai­ta for­mu­la- yms. puuhan seuraajia.
  Motorisoidul­la ajoneu­vol­la saavutet­tua suur­ta nopeut­ta ei pitäisi ihail­la samal­la taval­la urheilusaavu­tuk­se­na kuin omin voimin kip­itel­tyä juok­su­lenkkiä tai hiihtosuoritusta.
  Nyky­isin van­hempia kehote­taan seu­raa­maan nuorten tupakoin­tia, kos­ka se kuule­ma ennakoi hyvin mah­dol­lista kiin­nos­tus­ta huumeisiin.
  Ehkä samal­la taval­la kan­nat­taisi kat­soa vähän las­ten for­mu­lain­non perään.

 13. Lau­ra Hiltunen on tehnyt diplomi­työn liiken­neon­net­to­muuk­sien kus­tan­nuk­sista Teknil­lisessä Korkeak­oulus­sa 2006. Luin tiivistelmän. 

  Siinä hän pää­tyy tulok­seen, että kokon­aiskus­tan­nuk­sia on mah­do­ton arvioi­da, kos­ka epä­suo­rat kus­tan­nuk­set tule­vat niin luke­mat­tomista lähteistä. Hän kir­joit­taa, että liiken­nekuole­ma on aina halvem­pi vai­h­toe­hto kuin vaka­va vam­mau­tu­mi­nen. Totean tämän tässä sik­si, että keskustelus­sa aina koros­tu­vat kuolemat, vaik­ka pahat vam­mau­tu­miset ovat yleisem­piä ja saat­ta­vat aiheut­taa niin inhimil­listä kär­simys­tä kuin taloudel­lista vahinkoa huo­mat­tavasti kuole­maa enemmän.

 14. Tekni­ikkaa on help­po tehdä älykkääm­mäk­si. Esimerkik­si siten, että laite sal­lii tilapäisen ylinopeu­den ohitet­taes­sa, mut­ta vain min­uutin ker­al­laan, eikä kovin mon­ta ker­taa saman tun­nin aikana. Jos ollaan viemässä loukkaan­tunut­ta sairaalaan, lait­teen voisi ottaa pois päältä, mut­ta se ilmoit­taisi tästä toimen­piteestä aina eteen­päin. Ja niin edelleen.

 15. Voi kun joskus jotain asi­aa yritet­täisi­in ratkaista muutenkin kuin rajoit­ta­mal­la sitä tai kieltämäl­lä tätä. Myön­nän kyl­lä, että tämä rajoituk­si­in ja kiel­toi­hin perus­tu­va tapa toimia on niin kovin helppo.

 16. Rajoit­timis­sa on se ongel­ma, että sit­ten aje­taan aina rajoit­ti­men mak­simil­la. Rekkakuskit eivät nyky­isin juuri väl­itä nopeusra­joituk­sista ja keli­olo­suhteista, kos­ka rajoitin päät­tää puoles­ta. Leg­en­dan mukaan, kun 70-luvul­la raken­nustyö­mail­la lounaal­la sai juo­da mak­simis­saan kolme kal­jaa, mon­et joi­vat että tuli hyö­dyn­net­tyä koko kiintiö.

 17. Meil­lä on kiel­loil­la rajoitet­tu esimerkik­si oikeut­ta ampua ihmisiä. Miten muuten sinivihreä ajat­telisi suit­sia tap­pamishalu­ja kuin rajoituksin ja kiellon?

 18. Mik­si ihmeessä lait­teen pitäisi ohi­tusti­lanteen ylinopeus sal­lia? Ylinopeus on laiton­ta ohittaessakin. 

  Väärinkäsi­tys on jäänne jostain 70-luvul­ta Osmon ajoko­rtin saan­nin aikoi­hin, sil­loin sai het­kel­lis­es­ti ylit­tää nopeusra­joituk­sen ohittaessa.

 19. Onhan se muka­va ajatel­la että nopeusra­joitin vähen­tää kuolonko­lare­ja. Mut­ta liiken­teeseen pitäisi täl­löin kehi­ht­tää laite joka rajoit­taa seu­raavia asioita:

  - Nopeusra­joituk­sen rikkominen
  — Kolmion takaa eteen tulemisen
  — Ohit­tamisen ohituskieltoaöueella
  — Ohit­tamisen huonois­sa näkyvyysolosuhteissa
  — Ajamisen vas­traan tuli­joiden kaistal­la pait­si sal­li­tus­sa ohitustilanteessa
  — Väsyneenä ajamisen
  — Humalas­sa ajamisen
  — Agres­si­ivises­sa oloti­las­sa ajamisen
  — Rakas­tuneena ajamisen (saat­taa olo olla niin ruusun­punainen että ajami­nen häiriintyy)
  — Jne…

  Kiel­lot, niiden valvom­i­nen, asen­nekas­va­tus sekä esim. ajo­taidon ja asen­tei­den uudelleen arvioin­ti voisi olla aika hyvä jut­tu. Uskosin edelleenkin enem­män ennakoivaan koulu­tuk­seen, mätien ome­nien keräämiseen sekä uudelleenk­oulu­tuk­seen. Mielu­um­min koulu­tus­ta ja valvon­taa kuin teknisiä lelu­ja jot­ka voidaan aina kiertää.

 20. Viimek­si eilen ajoin Jyväskylän suun­nas­ta Helsinkiä kohti, kun saavutin edel­lä aja­van kuor­ma-auton. Ohi­tuskaistan kohdal­la ryhdyin ohit­ta­maan ja yllä­tyk­sek­seni huo­masin kuor­ma-autonkin kiihdyt­tävän. Selvää kiu­san­tekoa siis. Kos­ka muu­ta liiken­net­tä ei ollut ja kaistaa jäl­jel­lä vielä pitkä pätkä niin päätin kat­soa mitä tapah­tuu, kun itsekin kirin vauh­tia hil­jalleen. Yllä­tyk­sek­seni huo­masin kuor­ma- auton kulke­van 103km/h oman auton GPS:n mukaan!!!

  Eli mitä hyö­tyä rajoit­timista on, kun ne voidaan ohittaa ???

  Ain­oa seu­raus on, että “tavalli­nen” kansa kär­sii. Ei viinan juon­tikaan lop­punut kiel­to­lain aikaan vaik­ka sil­loin oli vira­nomaisil­la kovem­mat eväät ja liipasin­sor­mi herkkänä.

  Päät­täjil­lä tun­tuu nyky­isin ole­van sel­l­ainen aja­tus­maail­ma, että jokaiseen ongel­maan tehdään joku kiel­to jol­la ongel­man pitäisi pois­tua. Ei puu­tu­ta itse syy­hyn ollenkaan, eikä myöskään taju­ta sitä, että kaik­ista rajoituk­sista huoli­mat­ta dar­win­is­mi kor­jaa oman satonsa!

 21. Promillemit­tari autoon joka mit­taa jatku­vasti kuskin promille­ja ja kun se ylit­tyy auto ei toimi.

 22. Aikaisem­paan lisäten että täm­möi­nen mit­tari niille jot­ka on ker­rankin jäänyt kiin­ni kän­nis­sä ajaessaan.

 23. Osmo Soin­in­vaara:

  “Meil­lä on kiel­loil­la rajoitet­tu esimerkik­si oikeut­ta ampua ihmisiä.”

  Sinivihreä:

  Toisaal­ta meil­lä on kiel­loil­la ja määräyk­sil­lä rajoitet­tu oikeut­ta olla ampumat­ta ihmisiä vrt. asevelvollisuus.

  Ihmis­ten on koulutet­ta­va itseään yhä enem­män ja enem­män. Oppivelvol­lisu­uskin kestää koh­ta kai eläkeikään saak­ka (taitaa­pa esim. työt­tömien osalta jo ollakin niin). Samaan aikaan kun ihmiset koulut­tau­tu­vat yhä osaavam­mik­si, heille lado­taan lisää ja lisää itseään koske­via kiel­to­ja ja rajoituk­sia. Mitä hyö­tyä on kou­lia ja sivistää ihmisiä, jos hei­dän elämän­sä on kuitenkin tarkoi­tus nor­mit­taa ja ohjas­taa alus­ta lop­pu­un yhteiskun­nan toimes­ta niin, että he eivät voi itse käyt­tää omaa hark­in­takykyään. Näk­isin parem­pana sel­l­aisen kehi­tyk­sen jos­sa ajat­telua ja hark­in­taa ei kokon­aan ulkois­tet­taisi yksilöltä yhteiskunnalle.

 24. Ter­ve Osmo!
  Ymmär­rän, että yrität pyrk­iä nuorten ja muidenkin liiken­teessä tapah­tu­vien kuolemien ja vam­mau­tu­misien estoon keinol­la mil­lä hyvän­sä ja se onkin todel­la hienoa. Kuitenkin, täl­lainen nopeu­den­ra­joit­in­han saat­taisi vain lisätä riskiä muun muas­sa ohi­tusti­lanteessa. Tiedos­sa­han on kyl­lä, että nopeus ei saa ylit­tää nopeusra­joi­tus­ta ohitet­taes­sakaan, mut­ta täpäris­sä tilanteis­sa käyt­täisin kyl­lä sitä jalkaa enem­mänkin. Ajatel­laan­pa tilanne. Edel­läsi ajaa rek­ka-auto 80km/h. Tiel­lä on 100km/h rajoi­tus. Lähdet ohit­ta­maan rek­ka-autoa 100km/h nopeudel­la. Kerkeät rin­nalle, kunnes näet että edessä vilkkuu jo val­oa. Et kerkeä ohit­ta­maan rekkaa, etkä kerkeä jar­rut­ta­maan, kos­ka rekan keräämä jono on jo pakan­nut kaistan tukkoon ja pahim­mil­laan perässäsi on jo yksi auto. Mitkä oli­si­vat seu­rauk­set? Pahim­mil­laan mas­si­ivi­nen joukkoko­lari. Näitä tilantei­ta näen liiken­teessä JOKA PÄIVÄ! Vaar­al­lisia ohi­tuk­sia, jot­ka kum­minkin onnek­si kor­jaan­tu­vat vielä kaa­sul­la. Kuin­ka ne sit­ten estet­täisi­in? Ohi­tuk­sen rajoit­timil­la? Kuin­ka tämä toimisi? Vai miten olisi sel­l­ainen idea, että jätet­täisi­in van­ha tapa, mut­ta lisät­täisi­in asen­nekas­va­tus­ta. Tuom­moi­set gps-lait­teet ovat aivan nau­ret­ta­va ehdo­tus ja ne kiertäisi jokainen vähänkin autos­ta jotain tietävä het­kessä. Help­po asen­taa, help­po pois­taa. Tämä gps-jär­jestelmä vain jät­täisi poli­ise­ja entistä enem­män työt­tömäk­si. Minä tah­don asioi­da ihmis­ten kanssa, en koneiden.

 25. Nykyisessä nopeusra­joi­tus­mallis­sa on mielestäni vikana se, että se ei tue kul­jet­ta­jan omaa jär­jenkäyt­töä oikean tilan­nenopeu­den valin­nas­sa. Onnet­to­muiden syynä on usein väärä tilan­nenopeus, joka ei läh­eskään aina ole sama asia kuin ylinopeus. 

  Suurin osa autoil­i­joista pitää suur­in­ta sal­lit­tua nopeut­ta oikeana, satoi tai pais­toi, tien liukkaud­es­ta välit­tämät­tä. Tämä on ajanut osaltaan tarpeeseen luo­da eril­liset talvinopeusrajoitukset.

  Jos ehdot­tet­tu nopeu­den­ra­joitin tulisi käyt­töön, vie se minus­ta vieläkin enem­män poh­jaa pois oikean tilan­nenopeu­den valinnal­ta. Vaik­ka se ei tietenkään suo­ranais­es­ti estäisi oikean tilan­nenopeu­den ajamista, antaa se mielestäni vah­van sig­naalin siitä, että kun­han vain ajaa tätä hol­hoa­van yhteiskun­nan parhaak­si määrit­telemää mak­siminopeut­ta niin muus­ta ei tarvitse juurikaan välittää.

  Yhdessä auto­jen viihde-elek­toni­ikan lisään­tymisen kanssa nopeu­den­ra­joit­ti­men vaiku­tus tiel­läli­ikku­jien vireysta­soon tulee ole­maan negatiivinen.

  Itse olen kokenut Osmon mainit­se­mat “Sak­san kaa­hausti­et” aivan lois­ta­vana liiken­neym­päristönä, jos­sa kul­jet­ta­ja joutuu todel­la akti­ivis­es­ti keskit­tymään ajamiseen jos halu­aa käyt­tää suur­ta nopeut­ta, mut­ta jos­sa myös kun­nioite­taan toisia tiel­läli­ikku­jia huo­mat­tavasti enem­män kuin mis­sään koti­maamme liiken­teesä. Minus­ta on upeaa että vielä edes yksi maa antaa kul­jet­ta­jille vas­tu­un teoistaan.

 26. Onko se kep­pi aina ensim­mäisenä mielessä?

  Kan­natan ja hom­maan nopeu­den­ra­joit­ti­men autooni, jos saan näin toimien helpo­tus­ta esim. autovero­tuk­sen suhteen. 

  Uuden auton osta­ja esim. saisi rajoit­timel­la varuste­tun auton täten halvem­mal­la, kuin rajoit­ta­mat­toman auton + pienem­män autoveron. Käyte­tyn auton omis­ta­ja, joka asen­taa rajoit­ti­men autoon­sa saisi myöskin helpo­tus­ta autoverotukseen.

  Uskoisin vaku­u­tusy­htiöi­den tar­joa­van myöskin edullisem­pia vaku­u­tuk­sia ajoneu­voihin, jot­ka ovat varustet­tu­ja rajoittimella?

  Vaikken itse ole viet­tänyt, kuin vas­ta kymme­nen vuot­ta autoil­i­jana sekä motoristi­na, ilman sakko­ja sekä onnet­to­muuk­sia, niin halu­an kum­minkin pidät­tää oikeu­den itsel­läni esim. tehokkaaseen har­rasteau­toon vail­la rajoit­timia, jos sem­moi­sen haluaisin.

  Vaik­ka ehdo­tuk­senne hen­ki, koskien pakol­lisia nopeu­den­ra­joit­timia, on ymmär­ret­tävä ja hyvän­tah­toinen, niin en vain itse näe siitä koitu­via hyö­tyjä, koskien sitä promil­lea kansalai­sista, jot­ka aja­vat tuol­la tänäpäivänäkin kuin pel­lol­la ja vaik­ka mis­sä mömmöissä.

  Sen sijaan näen ehdo­tuk­senne aiheut­ta­van vain tarpee­ton­ta mieli­pa­haa, koskien val­taosaa tiel­lä liikku­jista, jot­ka tänäpäivänäkin aja­vat tuol­la kunnollisesti.

 27. Kan­nat­taisi siis häir­itä gps:ää kuu­denkympin alueel­la, niin pää­sisi aja­maan ylinopeutta. 

  Olen joskus kaivan­nut omi­naisu­ut­ta nähdä val­lit­se­va nopeusra­joi­tus, kun en ole aivan var­ma, onko vaikka­pa 100 km/h rajoi­tus vai­h­tunut 80 km/h:ksi. Olisi kätevää, jos kart­toi­hin lisät­täisi­in myös nopeusrajoitustieto. 

  Jos nopeu­den­ra­joit­timien lisäämi­nen on liian suuri oper­aa­tio, toinen suurisu­un­tainen isove­li­v­ai­h­toe­hto voisi olla seu­ra­ta automaat­tis­es­ti auto­jen nopeuk­sia ja lähet­tää ylinopeussakko koti­in, jos joku ajaa liian lujaa. Jos gps olisi kyllin tark­ka, myös pysäköin­nin valvon­ta helpot­tuisi kummasti.

 28. “Usein nuo jär­jet­tömät kaa­hauk­set liit­tyvät johonkin het­kel­liseen mike­len­häir­iöön tai pöihtymistilaan”
  Miten ehdot­ta­masi nopeu­den­ra­joitin estää mie­len­häir­iössä tai humalas­sa ajamisen? Pitäisikö keskit­tyä kuitenkin todel­lisi­in syi­hin suurim­paan osaan liiken­neon­net­to­muuk­sista ja yrit­tää estää niitä?

  Automaat­ti­nen liiken­nevalvon­ta, nopeu­den­ra­joit­timet eikä edes nykyi­nen liikku­van poli­isin valvon­ta estä tai vähen­nä rat­ti­juop­po­jen ajelu­ja tai huumekuskien määrää. Melkein kaik­ki liiken­nevalvon­ta on tänä päivänä pelkkää nopeu­den valvon­taa ja kaiken lisäk­si valvon­taa suorite­taan enim­mäk­seen niil­lä alueil­la jot­ka on alun­perin jo tehty kovem­pia nopeuk­sia varten (val­tati­et, ohi­tuskai­stat, jne).

  Valvon­ta noil­la paikoil­la on toki tuot­tavaa ja tilas­to­jen kannal­ta hienoa, mut­ta todel­li­nen liiken­netur­val­lisu­u­den valvon­ta pitäisi suorit­taa ihan jos­sain muual­la ja täysin eri näkökulmasta.

 29. Mielestäni on hie­man eri asia ammuskel­la ihmisiä tai ajaa ylinopeut­ta. Toinen asia on kaikissa nor­maaleis­sa val­tiois­sa krim­i­nal­isoitu, mut­ta esimerkik­si Sak­sas­sa saa jaa autol­la nopeusra­joit­ta­mat­tomil­la moot­toriteil­lä. Itse ainakin lasken Sak­san sivistyneek­si euroop­palaisek­si val­tiok­si. Mikäli ihmisiä ammuskel­laan niin aina tapah­tu­malle löy­tyy kon­greet­ti­nen uhri. Kuka on uhri jos vaik­ka ajan helsingistä hämeen­lin­naan moot­tori­ti­etä 130km/h kel­lo 23:30 tiistai-iltana?

  Onko mielestäsi “Ne, joiden mielestä on kiva ajaa las­ten ylitse kän­nis­sä, vas­tus­taisi­vat tietysti.” tai puheet autoil­i­joiden tahal­li­sista suo­ja­tien ylit­täjien jah­taamis­es­ta sopi­vaa kansane­dus­ta­jalle? Tun­netko ketään joka käyt­täy­tyy tuol­laisel­la aja­tus­mallil­la tai jol­la on tuol­laisia ajatuk­sia mielessään?

 30. Osmo hyvä !

  Onko mielestäsi kor­rek­tia ver­ra­ta ehdo­tuk­seesi kri­it­tis­es­ti suh­tau­tu­via sel­l­aisi­in henkilöi­hin ” joiden mielestä on kiva ajaa kän­nis­sä las­ten päälle ” ??
  Mielestäni vaik­ka olisikin liikenne asiois­sa hie­man vihreä tulee aina harki­ta mitää suus­taan päästelee !
  Voisi­han pyöril­i­jöillekin vaa­tia suuka­pu­laa kos­ka huutel­e­vat hävyt­tömyyk­siä ? ( lin­jaasi jatkaakseni )

 31. Soin­in­vaara says “miten muuten sinivihreä ajat­telisi kuin rajoituksin ja kielloin?”
  Niin­pä niin, tuo­ta aja­tus­mall­ia voi pitää “oiko­tienä onneen”, vaik­ka käytän­nössä se on aivan usko­mat­toman typerä.
  “Kiel­letään ja rajoite­taan kaikkea, näin saadaan parem­pi yhteiskun­ta!” — hevon***kaa, sanon minä. Ei ne rajoituk­set ja sään­nöt käyt­täy­tymis­mall­e­ja sanele, vaan ihmiset. Demokra­t­ian peri­aat­teena on ymmärtääk­seni se, että yhteiskun­ta on asukkien­sa “näköi­nen”. Eli jos yhdessä päätetään / toim­i­taan tietyl­lä taval­la, on se ns. “maan tapa & laki”. Jos 4 miljoon­aa suo­ma­laista ajaa kän­nykkään puhuen, ei 100 hen­gen joukko saa sitä kieltää demokraat­tises­sa yhteiskunnassa.

  Ja sit­ten itse asi­aan. Nopeu­den­ra­joit­timet kaikki­in autoi­hin on jo ideana niin niskav­il­lat pystyyn nos­ta­va, että ei voi kuin ihme­tel­lä miten tuol­laista kukaan kehtaa ehdottaa.

  Hie­man faktoja;
  -“Hel­posti stan­dard­is­oitavis­sa ja käyt­töön otet­tavis­sa”. Niin, suomi­han onkin niin merkit­tävä talousalue että kaik­ki auto­valmis­ta­jat ilomielin tek­i­sivät erikois­tuotan­tona suomeen auto­ja jois­sa tuo rajoitin on? Ja tämäkin vain uusis­sa autois­sa, van­hoi­hin tuo­ta ei ole edes teknis­es­ti mah­dol­lista toteut­taa järkevin kustannuksin.

  -“Ylinopeus tap­paa” Kyl­lä, ylinopeus on osasyyl­lisenä moni­in onnet­to­muuk­si­in. Mut­ta läh­es kaikissa pääsyyl­lisenä on ollut alko­holi, huumeet tai muut lääkeaineet / sairaus. Sik­si min­ua kum­mas­tut­taakin, että tak­er­ru­taan sivu­seikkaan eikä käy­dä suo­raan pääsyyl­lis­ten — alko­holin ja huumei­den — kimppuun.
  Aini­in­joo, niitähän onkin jo paljon vaikeampi valvoa. “Rahat pois mah­dol­lisim­man helpoin tavoin”.

  -Ohit­ta­mi­nen, mitä nopeampi ohi­tus — sen tur­val­lisem­paa. Tätä lie­nee turha edes perustella?

  Kaiken­maail­man “isoveli valvoo” — keksin­töjä tulee ja menee, toivon sydämmestäni että tämä kuu­luu jälkim­mäiseen kategoriaan.

  T. Auto­har­ras­ta­ja

 32. Ei tule toim­i­maan. Kom­menteista päätellen tämä nopeusra­joit­in­han tulee nuorien kaa­harei­den takia? Nuoret tun­te­vat tekni­ikkaa aika paljon. Kaiken lisäk­si tuo on hel­posti kier­ret­tävis­sä, oli suo­jaus mikä tahansa. Esim. kaukooh­jaimel­la on/off tilanteen mukaan. Muu­ta­maa johtoa muut­ta­mal­la auton johtosar­jas­ta tuo onnis­tunee, vähem­mäl­lä jos ei ole gps:sään yhteydessä.

  Toisek­si, oletko miet­tinyt kus­tan­nus arvio­ta? Aini­in, taitaa olla ihan sama, kun kansa­han sen mak­saa. Ja laki­a­han tässä joutuu muut­ta­maan, ihan yksilö­va­pau­denkin kannalta.

  Tässähän ollaan hyvää vauh­tia viemässä suo­ma­laisil­ta yksilö­va­paut­ta. Kukka­hat­tutädeiltä ainakin saat äänet, se on varmaa.

  Min­un mielestä nämä rahat mitkä tähän mah­dol­lis­es­ti sat­sa­taan, voitaisi­in ennem­minkin pistää sel­l­aiseen käyt­töön jos­sa niitä oikesti tarvi­taan. esim raiskauk­sien ja kotiväki­val­lan uhrit/näiden ehkäisy olisi paljon parem­pi vaihtoehto.

  Just my 20 cents.

 33. Suo­mi on jo hol­housy­hteiskun­ta. Mielestäni aivan liikaa! Kuole­man­ta­pauk­set ovat valitet­tavia mut­ta niitä ei tul­la koskaan estämään. 

  Väitän, että mitä enem­män on sään­töjä ja esto­ja niin sitä parem­min ne aiv­ot viihtyy siel­lä narikas­sa. Tietenkin pitää olla tiet­ty lakien ja sään­nök­sien kehikkö, kun­han siitä ei tule liian tiiivis!

  Elämä on elämistä varten, ei kahle jalas­sa olemista. EN mis­sään tapauk­ses­sa hyväk­si vas­tu­u­ton­ta käyt­täy­tymistä, mut­ta vas­tu­ut­tomam­paa on rajoit­taa yksilönvapautta.

  Idean olen aiem­minkin kuul­lut, mut­ta voi olla että halu­at­te keskustelua käytävän asiasta.

 34. osmolle pitäisi saa­da rajoit­timet tuo­hon pos­ket­tomaan mielipi­de­vir­taan. polkupyöräil­i­jä mikä polkupyöräilijä.

 35. Omis­taako itse Osmo kort­tia, tai edes omaa autoa mil­lä tulee ajet­tua muual­lakin kuin pelkästään pk-seudul­la? Menep­pä vaik­ka pitem­mälle reis­sulle pohjoseen päin, kovim­man ruuhkan sekaan.

  Huo­maat että liikenne ei ole suju­vaa, mat­ka-autot tukkii isot tiet, ohi ei päästä (varsinkaan rajot­ti­men myötä) rekat hidastelee tiel­lä jne.

  Rajot­ti­men kanssa ei todel­lakaan tehdä mitään tur­val­lisia ohi­tuk­sia, joka johtaa mon­esti nokkako­lari­in vas­taan­tuli­joiden kanssa..Vähintäänkin ilkeitä ilmeitä muil­ta liiken­teen kanssakävijöiltä.

  Olisiko Osmol­la idea miten kyseinen jär­jestelmä saadaan toim­i­maan, esim jos 100km/h rajoite­tun tien vier­essä on 40km/h rajoit­teel­la ole­va tie? Voihan se het­kel­lis­es­ti toimia, mut­ta entäs kun muu­ta­ma käytössä ole­va sateli­it­ti muut­taa paikkaansa, tai putoaa pelistä?

  Onnek­si näin jär­jet­tömiä ajatuk­sia ei ihan heti ole läpi menos­sa, mut­ta ymmär­rän vihreitä..

  Ylinopeus tap­paa? Eli ajat motar­il­la (LUE=moottoritie) suur­in­ta sal­lit­tua nopeut­ta ja sat­ut ajau­tu­maan vas­taan­tuli­joiden kaistalle aukos­ta, tai pelkästään muuten pahan kolar­in, niin kysy­isinkin että pelas­taako se että nopeus on rajoitet­tu 120kmh, eikä kus­ki pääse aja­maan vaik­ka sitä suur­in­ta “sal­lit­tua” nopeut­ta eli 130–135km/h?

  Ajat kaupungis­sa 50km/h lapsen yli, rajotin pääl­lä tot­takai.. Pelas­tuuko lap­si kun nopeus oli 50km/h eikä esim 55km/h?

 36. Eihän tässä ide­as­sa ole mitään järkea. Ohi­tusti­lanteet muut­tuvat heti vaar­al­lisem­mak­si kun het­kel­listä suurem­paa tilan­nenopeut­ta ei voi käyt­tää. Oletko ajatel­lut, että tästä seu­raa ruuhkia, kun sitä hitaasti köröt­televää fiiat­tia ei uskalla lähtä tur­val­lis­es­ti ohittamaan.
  Mil­lä tämä kus­tan­net­taisi­in? Nos­tel­laanko lisää polt­toain­evero­ja vai joutuuko ihmiset kus­tan­ta­maan nämä suo­raan itse?
  Tähän tuh­lau­tu­vat rahat kan­nat­taisi ennem­min käyt­tää siihen ASENNEKASVATUKSEEN! Tai vaik­ka lisätä liiken­teen­valvon­taa… tai tei­den huoltoa..

 37. Ihan mie­lenki­in­nos­ta kysyn että, omis­taako her­ra Soin­in­vaara ajoko­rt­tia? Ja jos omi­s­tat, miten usein ajelet Suomen teil­lä, muual­lakin kuin kehäkol­mosen sisäpuolella?

 38. Mik­si ihmeessä rikol­lisin mielin liiken­teessä ole­va, joka siis ajaa juovuk­sis­sa autol­la, piit­taisi jostain nopeu­den­ra­jot­times­ta? Hän­hän tietenkin pois­taa koko rajoit­ti­men ensitöik­seen ja jatkaa kän­nis­sä kaa­hailua. Ei täl­lais­es­ta ole kuin nor­maalille kansalaiselle haittaa.

  Herää jo Osmo! Omis­tatko edes ajoko­rt­tia? Käytetään tähänkin menevät rahat nuori­son val­is­tamiseen ja ehkäistään näin PYSYVÄSTI ja ENNALTA kaa­har­it ja rat­ti­juopot. Jär­jestetään nuorisolle/kaahareille ajo­har­joit­telu­ra­dat mis­sä saa­vat ajaa niin kovaa kuin sielu sietää. Vielä jää rahaakin yli.

 39. Kuu­lostaa taas siltä että on alet­tu väyrys­teleen kun on nähty liiken­neon­net­to­muus. Jos autois­sa olisi lak­isääteiset rajoit­timet niin kyl­lä nämä kaa­hail­i­jat joka tapauk­ses­sa ajaisi­vat ylinopeut­ta. Liiken­neon­net­to­muuk­sis­sa kuolee ja vam­mau­tuu joka vuosi joka maas­sa jonkun ver­ran immeisiä. Omas­sa autois­sani on jo (Lagu­na) sekä speed lim­iter ja cruise. Speed lim­iter pääl­lä ajaes­sa auto ei suos­tu kulke­maan kuin sitä nopeut­ta minkä olen sille itse säätänyt ja yleen­sä käytän sitä säätöä joka on liiken­nemerkin osoit­ta­ma nopeus + n. 10–20 km/h ylimääräistä ohi­tuk­sia ja kiihdy­tyk­siä varten. Nopeus on kuitenkin yleen­sä muun liiken­teen mukaista mikä on yleen­säkkin tärkeää…ruuhkassa men­nään hitaasti ja illal­la / yöl­lä voi ajaa lievää ylinopeut­takin ainakin hyväl­lä säällä.

  Mut­ta noin hypo­teet­tis­es­ti ajatellen jos henkilöau­tois­sa olisi tal­laiset rajoit­timet niin miten niil­lä estetään aja­mas­ta 120:ä 40 alueel­la?? Osmon kan­nat­taisi muutenkin hie­man miet­tiä ajatuk­si­aan ennen kuin päästää tun­teet pin­taan ja laukoo kansakun­taa paran­ta­vat ideansa markki­noille. Ainakaan itse en mis­sään tapauk­ses­sa yhdy moi­seen kansalais­ten kyt­täämiseen sen takia että muu­ta­mat idiootit ajaa aina kovaa ja turhaan. Tässä maas­sa on “hyyssälät” tehty jo niin mon­elle asialle ettei mitään rajaa. Ran­gais­tuk­set niille kelle se kuu­luu eikä koko suomen kansalle. Vitut­taa tuom­mo­nen yleistämi­nen ja sit­ten itse mak­saa tois­t­en törttöilyistä.

  Edelleen hypoteettisesti..eikö voitais vaan yksinker­tais­es­ti ottaa kuole­man­tuomiot käyt­töön. Jos ajaa ylinopeut­ta niin poli­isi voi langet­taa kuole­man­tuomion paikan­pääl­lä. Tulee edullisek­si kun tuom­mo­nen 38 pati ei paljoa mak­sa. Mut­ta tas­a­puolisu­u­den takia sama tuomio pitää antaa myös pyöräil­i­jöille jot­ka vaaran­taa liiken­net­tä omil­la asen­nevam­moil­laan. Varsinkin akti­ivis­es­ti pyörää käyt­tävät näyt­tävät tule­van risteyk­si­in aika ennakkoluulottomasti…

  Tosi­asi­as­sa tässä maas­sa on tehty jo liiken­teen valvon­nan suh­teen vaik­ka mitä kuten poli­is­seil­la resursse­ja vaik­ka kuin hel­vetisti kun ehtivät kyt­täämään paikois­sa mis­sä ei mitään vaaraa edes ole kuten taa­ja­ma-aluei­den rajat jois­sa nopeus las­kee 60 => 50 ja rysä on valmis, joka mummokin ajaa siinä vielä noin 70–75 ja päiväsakko­ja ropisee. Sitte on peltipoli­isit, pom­put, liiken­neympyrät, kam­er­at jne…eikö tämä valvon­ta jo riitä ja siir­ry­tään mui­hin toimenpiteisiin..

  Tämä uta­jär­ven tur­makin osoit­taa että ei siinä rajoitin olisi aut­tanut jos ker­ran ei käytetä tur­vavöitä ja auto täyn­nä intoa ilman älyä. Eivät kaa­haa enää mei­dän muiden kiu­sana mut­ta hin­ta het­ken iloit­telus­ta ja nuoru­u­den huumas­ta oli kyl­lä liian kallis. Muut kir­joit­ta­jat: Muis­telkaa omaa nuoru­ut­tanne mikäli teil­lä sel­l­ainen oli vai menikö sekin vaan jeesustellessa.

 40. Laite­taan samal­la polkupyöri­in apupyörät pakol­lisik­si, eihän kypärä kaa­tu­mises­sa mitään auta luun­rikkou­tu­misi­in ym.. tai jospa kiel­letäänkin alko­holi joka aiheut­taa rat­ti­juop­umuk­sen. mah­do­ton idea kertakaikkiaan.

 41. Sinivihreä, mitä ne muut keinot ovat? Ker­ropa jokin sel­l­ainen, joka myös toimii. Ihmisy­hteisöt ovat aiko­jen alus­ta asti tarvin­neet sään­töjä ja rajoituk­sia toimi­ak­seen niin, että yksilöt voivat tun­tea olon­sa tur­val­lisek­si. Samas­ta on Soin­in­vaaran ehdo­tuk­ses­sa kyse, tekni­ik­ka kehit­tää mah­dot­to­mia auto­ja, tekni­ikkaa käytet­täköön myös niiden kauheimpi­en seu­rausten ehkäisyyn. Viikon­lop­un kuolonko­lar­in kaltaiset uutiset kyl­lä järkyt­tävät kenet tahansa. Nuori kul­jet­ta­ja ei var­maankaan ollut muista piit­taam­a­ton kaa­hail­i­ja, mut­ta täysin koke­ma­ton hän oli itselleen vieras­ta ajoneu­voa ajaes­saan, vauhdin hur­maa se lie­nee ollut. 

  Mut­ta niitä muista piit­taa­mat­to­mia kaa­haa­jia olemme jokainen Suomen maan­teil­lä jääneet ihmettelemään, kun ne ovat mei­dän ohit­ta­neet ja juuri ja juuri oma­lle kaistalleen päässeet muiden antaes­sa heille tilaa. Voisi tietenkin ajatel­la, ettei heille pitäisi antaa tilaa, mut­ta liiken­teessä ei voi menetel­lä niin ilman että vaaran­taa pait­si oman henken­sä, myös monien muiden hen­gen, sik­si me väis­telemme ja jar­rut­telemme, kun nämä kaa­har­it aja­vat taval­lisel­la tiel­lä kuin rallikuskit.

 42. Vaik­ka tuo Ilta-Sanomien haas­tat­telu­un painet­tu muo­toilu ei ollut ihan onnis­tunut, tämä mielip­itei­den tul­va osoit­taa perusväit­teen oikeak­si: jois­takin on niin hauskaa hur­jastel­la, että se kan­nat­taa, vaik­ka sen hin­tana aina sil­loin täl­löin joku jää alle. 

  Olen joskus tutk­in­ut liiken­neon­net­to­muuk­sia. Siitä on aikaa,mutta tuol­loin kuole­maan johtaneisi­in liiken­neon­net­to­muuk­si­in liit­tyi läh­es aina ylinopeus. Pienet ylinopeudet tap­pa­vat Suomes­sa paljon enem­män kuin murhaajat.

  Minus­ta olisi haus­ka saa­da sanoik­si muo­toil­tuna peruste­lut sille, mik­si laite, joka estää lain­rikkomisen, on asianomaisen kansalaisoikeuk­sia loukkaa­va. Mik­si asian omainen ei ole hu9olissaa rekkakuskien kansalaisoikeuk­sista, kos­ka rekois­sa­han tuol­lainen rajoitin on. 

  Ilta-Sanomis­sa oli yllä uuti­nen, jos­sa joku kaa­hasi poli­isia karku­un 230 kilo­metrin tuntinopeudel­la. Sekin olisi jäänyt tapah­tu­mat­ta, jos autossa olisi rajoitin. Tuos­sa tapauk­ses­sa olisi riit­tänyt karvalakkiversio,joka säätää auton mak­siminopeudek­si 120 km tun­nis­sa. Sitä kai kukaan ei voi järk­isy­il­lä vastustaa?

  Pelko,että tämä rajoitin riko­taan, on aihee­ton, kos­ka toki sen on mah­dol­lista säätää sel­l­aisek­si, että auto ei liiku lainkaan, jos rajoitin on rikki.

 43. Rami Niemiselle: Et tain­nut kovin tarkkaan pere­htyä ehdo­tuk­seen. Nopeu­den­ra­joit­ti­men poiskytken­tä luet­taisi­in tahal­lisek­si liiken­teen vaaran­tamisek­si, jol­loin ran­gais­tavu­u­den aste kohoaisi. Poiskytketyt rajoit­timet on myöskin help­po rek­isteröidä ja niistä pitäisi myös jäädä merk­in­tä rajoit­ti­men muistiin.

 44. Osmol­la on ajoko­rt­ti, saake­lin tör­pöt ja O. on var­maan sata ker­taa parem­pi kuskikin kuin te yhteensä. 

  On autoilu niin pyhä lehmä kyl­lä, että ei voi muu­ta kuin ihme­tel­lä näitä kom­ment­te­ja. Nuoru­u­den iloit­telua vain ja jeesustelua on, jos ei tätä hyväksy (mm. VP)

 45. Por­in­tien bus­sit ainakin ohit­tel­e­vat suju­vasti. Eikös niis­säkin ole ollut nopeu­den­ra­joitin vaik­ka kuin­ka pitkään? Onko näi­den raskaan liiken­teen nopeu­den­ra­joitin aiheut­tanut onnet­to­muuk­sia joi­ta tääl­lä maalaillaan?

  Minus­ta riit­täisi, että auto alka­isi pitää hur­jaa meteliä esim. yli 10% ylinopeudessa.

 46. Kus­tan­nuk­set?

  Tuo rajoitin tulisi var­maan val­tion varoista, väheni­siväthän siinä onnet­to­muuk­sista yhteiskun­nalle siheutu­vat kulut niin paljon että val­tio kuitenkin jäisi net­to­hyö­tyjäk­si, varsinkin kun samal­la voitaisi­in vähen­tää reilusti poli­isien määrää.

  Toivea­jat­telu­ako?

 47. Tarkoit­taako tämä nyt sitä, että jos val­ti­ol­la on oikeus rajoit­taa nopeuk­sia, mut­ta silti tapah­tuu onnet­to­muus, niin val­tio on myös vas­tu­ulli­nen kor­vaa­maan aiheutuneet vahin­got? Ei val­taa ilman vas­tu­u­ta ja sama pätee myös toisinpäin.

  Osmo, pelaat nyt hie­man outoa peliä. Kir­joituk­ses­tasi saa sen kuvan, että jos vas­tus­taa nopeu­den­ra­joit­tamista, niin automaat­tis­es­ti on kaa­hari ja ihan­noi ylinopeuk­sia. Samaa kort­tia pelataan net­tisen­su­urikeskustelus­sa, jos­sa sen­su­urin vas­tus­ta­jat ovat automaat­tis­es­ti ped­ofi­ile­ja tai muten vain perverssejä.

  Mut­ta jos nopeut­ta rajoite­taan, niin mik­si ei samal­la laite­ta autoi­hin kiihdytin joka pakot­taa aja­maan nopeusra­joituk­sen mukaista nopeut­ta. Yhtälail­la nämä tei­den hidasteli­jat pitäisi pakot­taa ajele­maan sitä nopeut­ta mitä muutkin. Lisäk­si trak­tor­eil­la yleisil­lä teil­lä ajelem­i­nen pitäisi kieltää, juuri siitä syys­tä että aiheut­ta­vat vaarati­lantei­ta kos­ka jono­ja muodostuu.

  Osmon sisäi­nen total­itääri näyt­tää heränneen.

 48. Osmo sanoi: “Meil­lä on kiel­loil­la rajoitet­tu esimerkik­si oikeut­ta ampua ihmisiä. Miten muuten sinivihreä ajat­telisi suit­sia tap­pamishalu­ja kuin rajoituksin ja kiellon?”

  Eikö ole pelot­taa asua maail­mas­sa, jos­sa laki on ain­oa asia, joka estää ihmisiä ampumas­ta toisi­aan? Etkö todel­lakaan luo­ta ihmis­ten moraali­in tuon enempää?

  Ps. mis­tä päät­telit, että kyseinen vainaa oli rikkonut lakia? Surulli­nen tosi­a­sia on, että onnet­to­muuk­sia sat­tuu, vaik­ka kaikkia lake­ja nou­datet­taisi­in ja koivun­runko voi lävistää auton pel­lit, vaik­ka vauh­tia olisi alla 40 km/h (aivan kuten leikat­tu vesakko voi huonol­la tuuril­la lävistää tieltä ajau­tuneen pyöräil­i­jän rintalastan.

 49. Paikkati­etoon perus­tu­va nopeu­den­ra­joitin ei uusis­sa ajoneu­vois­sa olisi teknis­es­ti kovinkaan mon­imutkainen, mut­ta se tuskin tulee sel­l­aise­naan yksin toteu­tu­maan. Samal­la lait­teis­tol­la voitaisi­in kuitenkin toteut­taa myös esimerkik­si liiken­nesuorit­teeseen perus­tu­va tienkäyt­tö- tai ruuhka­mak­su ja suorit­teeseen perus­tu­va liikennevakuutusmaksu.

 50. Nopeu­den­ra­jot­timel­la saadaan lisää ruuhkia, enem­män saastei­ta ja lisää vaar­al­lisia ohi­tuk­sia. Mielestäni kan­nat­taisi keskit­tyä ajo­ta­pak­oulu­tuk­seen ja päi­h­teet­tömään liikennekulttuuriin.

 51. Koi­ta nyt rakas Soin­in­vaara taju­ta, ettei tuon toimivu­ut­ta voi­da taa­ta 100% tapauksista.
  Sinäkö rakas Osmoseni puli­tat euron jokaiselta sekun­nil­ta, jon­ka ihmiset jumit­ta­vat liiken­teessä kun auto ei anna jonkin rikkinäisen rajoit­in­jär­jestelmän takia ajaa edes sitä suur­in­ta sallittua?
  Olisit hil­jaa jos et ymmär­rä mis­tä puhut.

 52. 120km/h kiin­teä rajoitin toimii niin kauan kuin nopeus voidaan luotet­tavasti laskea (uudessa autossakin heit­to on hel­posti jopa 5km/h ylöspäin, eli jos rajoite­taan mit­tarin mukaan 120km/h jääkin nopeus 115km:iin tun­nis­sa) EIKÄ autol­la eksytä ulko­maille, ikinä. Lentoy­htiöt kiit­tävät, ympäristö ei.

 53. Peri­aat­teessa kan­natan yksilön­va­paut­ta, vaik­ka sit­ten yleisen tur­val­lisu­u­den kus­tan­nuk­sel­la. Jos liiken­teessä kuolee muu­tamia sato­ja vuodessa, se on vapau­den hin­ta ja ilol­la sen mak­san vaik­ka oma­l­la tai läh­esteni kus­tan­nuk­sel­la. En voi ymmärtää halua rajoit­taa vapaut­ta ja tur­va­ta ihmiselämä laatikkoon. 

  Englan­nista löy­tyy muu­tamia hyviä liiken­netutkimuk­sia. Kun nopeusra­joi­tus alen­netaan ultra­tur­val­lisek­si ja valvotaan ajonopeut­ta liki joka metril­lä, pitäisi Osmon ajat­telun mukaan saavut­taa tur­val­lisu­u­den mak­si­mi. Näin ei käynytkään, vaan onnet­to­muudet nousi­vat kaikissa riip­pumat­tomis­sa kokeis­sa tap­pi­in. Ihmiset muut­tui­v­at super­a­gres­si­ivisik­si, ajoi­vat hil­jaa mut­ta itsekkäästi ja agres­si­ivis­es­ti. Ymmärtääk­seni (joku asiantun­te­vampi voi kom­men­toi­da) näi­den tutkimusten sar­ja on syynä mik­si Englan­nis­sa kam­er­avalvon­taa vähen­netään ja nopeusra­joituk­sen voi kansalainen viedä asiantun­ti­jalau­takun­nan tarkasteltavak­si. Pohjim­mil­taa kyse on psykolo­gias­ta. Ihmi­nen on luo­tu vapaak­si ja reagoi huonos­ti pakkoon, sään­töi­hin, rajoituk­si­in ja valvontaan.

  Koti­maisi­in liiken­netutkimuk­si­in ei muuten kan­na­ta luot­taa. Olen muu­ta­man niistä lukenut ja kaikissa oli tutk­i­jan mielestä usei­ta puut­tei­ta. Meto­di on ollut tulok­sia ohjaa­va ja ver­tailu­aineis­toa tulk­in­taa varten ei ole ole­mas­sa. Pahim­pana on ollut tutkimuk­sen tek­stin ja johtopäätösten ris­tiri­idat, aivan kun joku olisi edi­toin­ut johtopäätök­set halu­a­mansa kaltaiseksi.

 54. Myös huumau­sainei­den käyt­tö on rikol­lista. Olisiko sin­un­mielestäsi kohtu­ullista kehitel­lä laite joka estäisi lain­rikkomisen ja estäisi vaikka­pa jat­si­tu­pakan polton suun eteen asetet­taval­la sulkuläpäl­lä? Sekään ei estäisi taval­lisen ihmisen syömistä tai tupakoin­tia eikä siten loukkaisi kenekään kansalaisoikeuk­sia ja estäisi lain rikkomisen.

  Ilmeis­es­ti et ole teknisen koulu­tuk­sen omaa­va kun kuvit­telet että autoon voi asen­taa lait­teen jon­ka sabotoimi­nen estää auton käytön? Nyky­isinkin läh­es kaik­ki autot on varustet­tu ajon­esto­lait­teis­tol­la, jon­ka pitäisi estää auton käyn­nistämi­nen ilman asian­mukaista siru­avain­ta. Käytän­nössä rikol­liset ohit­ta­vat tuon muu­ta­mas­sa min­uutis­sa ja varas­ta­vat auton.

 55. Mielestäni turha sotkea täysperä­vaunu­jen (Rek­ka) rajot­timia tähän, tavalli­nen henkilöau­to käyttäytyy/pysähtyy niin paljon nopeem­min kuin rek­ka, esim 100km/h alueella.

  Mut­ta et vieläkään vas­tan­nut tärkeisi­in kysymyk­si­in, eli oletko kor­till­i­nen autoilija/riittävän kokenut pitem­män reis­sun matkaa­ja miet­timään täl­läsiä asioita?

  Entäs miten ajat­telit tur­val­liset ohi­tuk­set suoritet­ta­van, esim 90kmh aja­van auton/letkan ohi 100km/h alueella?

 56. Joku epäili nopeusmit­tarin luotet­tavu­ut­ta-kuten aina. Jos jär­jestelmä perus­tuu GPS:ään, se mit­taa myös nopeu­den ja tarkasti.

 57. Läh­es jokaiseen tääl­lä esitet­tyyn kir­joituk­seen voi esit­tää vas­taes­imerkik­si raskaan liiken­teen nopeu­den rajoit­timet. Kir­joituk­set ikään kuin todis­ta­vat, etteivät ne voisi mitenkään toimia rek­ka-autois­sa, saa­vat kuskit aggres­si­ivisik­si, loukkaa­vat hei­dän kansalaisoikeuk­si­aan ja ovat teknis­es­ti mah­dot­tomat toteuttaa…

 58. GPS _EI_ mit­taa nopeut­ta tarkasti. Mäet ja tun­nelit aiheut­ta­vat piikke­jä ja kuop­pia nopeu­teen (heit­to voi olla jopa usei­den sekun­tien ajan kym­meniä kilo­me­tre­jä tunnissa).
  Miten jär­jestelmän pitäisi suh­tau­tua näihin?
  Häviääkö alamäessä yhtäkkiä tehot kun olet ohit­ta­mas­sa rekkaa 100km/h ja GPS näyt­tääkin että kul­jet 110km/h? Häviääkö vain tehot vai alka­ako auto jar­rut­taa — jar­rut­taen samaan nopeu­teen rekan kanssa jos heit­to on tuon 10km/h, jol­loin ohi­tus ei onnis­tu ja oletkin vas­taan­tule­vien kaistal­la rekan vieressä?
  Miten tässä säästetään henkiä?
  Olet­teko oikeasti käyt­tänyt GPS-laitet­ta liiken­teessä, tun­tuu siltä että ette?

 59. “Läh­es jokaiseen tääl­lä esitet­tyyn kir­joituk­seen voi esit­tää vas­taes­imerkik­si raskaan liiken­teen nopeu­den rajoittimet.”

  Raskaas­sa liiken­teessä joku mak­saa siitä autossa istu­mis­es­ta. Jos hom­mas­sa menee tun­ti kauem­min niin siitä saa tun­nin lik­san extraa (jos ei saa niin vai­h­da työ­paikkaa — tai jos olet yrit­täjä, neu­vot­tele kun­non hin­nat). Menetet­tyä vapaa-aikaa ei yksikään kansanedustaja/ministeri tun­nu sen sijaan pitävän minkään arvoisena.

  Aina ei vaan voi­da men­nä sen heikoim­man lenkin ehdoilla.

 60. Hei Osmo, aiheen vier­estä mut­ta oletko tutus­tunut tähän Cam­brid­gen yliopis­ton fysi­ikan pro­fes­sorin David J.C. McKay:n kir­joit­ta­maan netistä vapaasti saatavil­la ole­vaan kir­jaan “Sus­tain­able Ener­gy — With­out the Hot Air”? Kir­ja on lois­ta­va kos­ka siinä käsitel­lään aihet­ta numeroin eli kvan­ti­tati­ivis­es­ti. Kir­ja on ladat­tavis­sa täältä:

  http://www.withouthotair.com/

  Pro­fes­sorin kir­jaan liit­tyvä blo­gi löy­tyy täältä:

  http://withouthotair.blogspot.com/

  Minus­ta kaikkien päät­täjien ja mielu­usti suuren osan kansas­ta tulisi lukea tämä kir­ja jot­ta ener­giakeskustelu­un saataisi­in enem­män järkeä ja fak­to­ja tun­teel­lis­ten argu­ment­tien sijaan.

 61. Pelkkä mak­siminopeu­den­ra­joitin on help­po ja hal­pa toteut­taa, eikä siihen mitään GPS-sig­naalia tarvitse. Nopeusra­joi­tusten mukaan toimi­va rajoitin onkin jo haas­ta­va, kallis ja var­masti epälu­otet­ta­va. Tulisi var­maan tapa ajaa “lusik­ka poh­jas­sa” kun tekni­ik­ka ker­ran hoitaa kaiken…

 62. En voi ymmärtää mik­si Osmon näkymyk­sen mukaan nopeusra­joit­ti­men vas­tus­ta­ja on väistämät­tä jär­jetön ja edesvas­tu­u­ton kaahaaja.

  120 km/h “kar­valakkiver­sio” rajoit­times­ta ei toi­mi käytön­nössä niin kauan kuin jos­sain muus­sa maas­sa saa ajaa tätä lujempaa.

  Toisin kuin Osmo yllä väit­tää, suurin tek­i­jä kuolonko­lareis­sa Suomes­sa on rat­ti­juop­pous, ei ylinopeus. Kuten jo aiem­min sanoin, edes liian suures­ta nopeud­es­ta johtu­vien onnet­to­muuk­sien takana ei useinkaan ole ylinopeus, vaan väärä, jopa täysin jär­jetön, tilannenopeus.

  Tähän ongel­maan ei ehdotet­tu nopeusra­join tar­joa mitään apua. Risteyk­seen tai liiken­neympyrään tai muuhun huonon näkyvyy­den paikkaan voi silti ajaa 60 km/h rajoi­tusalueel­la ollenkaan hidas­ta­mat­ta ja tämä aiheut­taa var­masti yllät­tävän tilanteen muille tielläliikkujille.

 63. Nopeudet täy­ty­isi siis rajoit­taa alle 80km/h, kos­ka suurin osa kuole­maan johtaneista onnet­to­muuk­sista tapah­tuu 80–90 km/h nopuk­sis­sa. Lap­pi­laiset var­masti innos­tu­vat ajatuk­ses­ta, tai muut jot­ka aja­vat henkilöau­tol­la paljon esim. työn puolesta.

 64. Eikös Konginkankaan tur­man yksi syy ollut juuri nopeu­den­ra­joitin? Rajoit­ti­men takia rek­ka ei voin­ut kiihdyt­tää ja oikaista perä­vaunua. Tuhoisin seurauksin.

 65. Ja taas tunge­taan autoil­la entistä pienem­pi­in rakosi­in tuon muu­tok­sen jäl­keen, kun ketut­taa niin kovasti ratin takana. Joko­han sitä voisi keskit­tyä olen­naisimpi­in asioi­hin ja jät­tää moinen ihmis­ten hyysäämi­nen sik­seen? Tai edes alkaa aja­maan autol­la ennenkuin kek­sii lisää hyviä ideoita.

 66. “Läh­es jokaiseen tääl­lä esitet­tyyn kir­joituk­seen voi esit­tää vas­taes­imerkik­si raskaan liiken­teen nopeu­den rajoit­timet. Kir­joituk­set ikään kuin todis­ta­vat, etteivät ne voisi mitenkään toimia rek­ka-autois­sa, saa­vat kuskit aggres­si­ivisik­si, loukkaa­vat hei­dän kansalaisoikeuk­si­aan ja ovat teknis­es­ti mah­dot­tomat toteuttaa…”

  Tiesitkö, että Konginkankaan onnet­to­muus muu­ta­ma vuosi takaperin olisi voitu vält­tää mikäli kyseisessä paperirekas­sa ei olisi ollut nopeu­den­ra­joit­in­ta. Kyseinen kus­ki olisi saanut tuon rekan oiken­e­maan lisäämäl­lä vauh­tia, mut­ta kun tuo oli rajoit­ti­men takia mah­do­ton­ta, kävi niinkuin kävi.

  “Pelko,että tämä rajoitin riko­taan, on aihee­ton, kos­ka toki sen on mah­dol­lista säätää sel­l­aisek­si, että auto ei liiku lainkaan, jos rajoitin on rikki.” 

  Tämä osoit­taa suo­raan sen, että ajatuk­sesi ovat “toive­maail­ma” — tasol­la, reaal­i­maail­man kanssa täl­lä ei ole mitään tekemistä.

 67. Todel­la hyvä ehdo­tus, toiv­ot­tavasti tämä vielä toteu­tuu. On surullista lukea ylinopeuk­sista johtu­vista onnet­to­muuk­sista ja vielä surullisem­paa nähdä niitä. Meil­lä autoil­i­joil­la ei saisi koskaan olla niin kiiret­tä, että emme voisi nou­dat­taa nopeusra­joituk­sia. Itse ajan suh­teel­lisen paljon, nykyään suurin osa ajaa ohit­seni, kun ajan 100km/h satasen rajoitusalueella,miksi? Kom­men­ti edel­liseen, meil­lä tääl­lä pohjoises­sa ei ole kiiret­tä, voin ihan hyvin ajaa vaik­ka Helsinki­in koko matkaan 80km/h.
  Toiv­ot­tavasti tämä ehdo­tuk­senne toteutuu!

 68. Kan­natet­ta­va aja­tus, jota olen joskus yrit­tänyt itse ajaa läpi hesarin mielipi­de­pal­stalle. Teknis­es­ti vakionopeu­den­sää­timeen ja GPS-paikan­nuk­seen yhdis­tet­ty nopeu­den­ra­joit­ta­mi­nen ei ole varsi­nais­es­ti ongel­ma. Yhdis­tet­tynä matka­puhe­lin­verkkoa hyväk­sikäyt­tävään data-yhtey­teen myös muut­tuvia nopeusra­joituk­sia ja varoituk­sia onnet­to­muuk­sista yms. voisi yhdis­tää järjestelmään.

  Itse halu­aisin ajaa aina lep­poisas­ti vakionopeu­den­säädin pääl­lä suur­in­ta sal­lit­tua nopeut­ta, mut­ta valitet­tavasti muut tiel­läli­ikku­jat eivät anna siihen oikein mah­dol­lisu­ut­ta. Jos kaikil­la olisi täl­lainen jär­jestelmä käytössä, ajami­nen olisi melko stressitöntä.

  GPS + datay­hteys = nopeusra­joi­tusti­eto, auton nopeusmit­tari taas saadaan kali­broitua pidem­mäl­lä aikavälil­lä tuon GPS:n avul­la, ja antaa het­kit­täin tasan oikeaa tietoa.

 69. Onnek­si tämä on vain Osmon idea. Taustal­la mielessäni luulen että tarkoituk­sel­la ole­va pro­vo, ehkä.

  Onnek­si Osmol­la ei ole päätän­tä mah­dol­lisu­ut­ta asiassa.

  Onnek­si suuri­nosa on ideaa vastaan

  Onnek­si idea ei tule koskaan näkemään päivänvaloa

  Onnek­si muil­la edus­ta­jil­la on ajan­mukaisem­pi logiikka

  Onnek­si itse en syytä ideaa vas­tus­tavia yliajajiksi

  Onnek­si ymmär­rän laa­ja-alais­es­ti asioi­ta vaik­ka en ole eduskunnassa

 70. Rajoit­tamisen ja kieltämisen tie on kul­jet­tu jo loppuun! 

  Jos ylinopeus todel­la tap­paisi, niin iltapäiväle­htien mukaan esimerkik­si Oulus­sa pitäisi päivit­täin kuol­la ihmisiä.. mut­ta kun ei.. Suomes­sa hyysätään jo ihan tarpeek­si, sil­lä vain vel­toste­taan kansalaisia. Anta­mal­la vas­tu­u­ta he joutu­vat itse miet­timään teko­jaan ja otta­maan vas­tu­u­ta, sil­lälail­la ihmiskun­ta on selvin­nyt mon­tatuhat­ta vuot­ta!! Nyt on jo ongelmia muu­ta­man kymme­nen­vuo­den jälkeen..

  Hyysäämi­nen ei ole pelkästään liiken­teen ongel­ma, vaan koko sosi­aal­i­jär­jestelmän seuras­ta. Ihmi­nen saa lyödä täysin lekkerik­si ja hän silti saa ruokaa ja asun­non.. Tämä asenne pikhil­jaa siir­tyy kaik­keen elämässä ja myös liikenteeseen!

  Liikenne kuolemista vain pien­imur­to-osa johtuu suo­raan ylinopeud­es­ta, silti kaik­ki ten­ho laite­taan sen riskin laskemiseen. Nyky­isin liiken­nenopeudet ovat niin alhaisia, että Jyväskylä Tam­pere välil­läkin kerkeää käy­dä ajatuk­sis­saan läpi koko edeltävän viikon ja rak­en­ta­maan sitä sun tätä.. Aja­tus harhailee ja samal­la keskit­tymi­nen ajamiseen on men­nyt­tä. Yhtäkkiä havah­tuu ja tekee kor­jaus­li­ik­keen kun auto on menos­sa ojaa kohti..

  Toisin oli esimekik­si sak­sas­sa, liikenne nopeudet oli­vat kovem­pia, mut­ta samal­la ihmiset keskit­tyvät ajamiseen aivan eritavalla!!

  Käyt­täkää voimavaranne rat­ti­juop­po­jen, vaar­al­lis­es­ti­sairaiden ja havain­noin­tikykyn­sä menet­tänei­den ihmis­ten ja huonokun­tois­t­en auto­jen pois­saamiseen liiken­teestä!! Sil­lä tapaa liiken­teestä tulisi oikeastikin turvallisempaa!!

 71. onko tässä taaskaan mitään järkeä? ei ne kaik­ki ylinopeut­ta aja­vat aja kän­nis­sä las­ten päältä. ja estäiskö tämä rajoitin sit­ten humalas­sa ihmis­ten päältä ajamisen? EI!!!! jotain tolkkua pitäis pikku hil­jaa saa­da päät­täjien sanomisiin.

 72. EI tai­da Osmo tietääkkään, kuin­ka mon­es­ta rekas­ta niitä nopeusra­joit­timia on pois­tet­tu… Kaiken lisäk­si se on nau­ret­ta­van helppoa.

  Olen nyt var­maan kän­ni ääliö joka ajaa las­ten yli? Ainakin sin­un väit­tämäsi mukaan.

 73. Mikä vaikut­taisi enem­män kansal­liseen hyv­in­voin­ti­in niin olisi nuorten koulus­sa käyvien asen­nuskas­vatuk­seen huomio­ta kiin­nit­tämi­nen ja liikun­tatun­tien tuplaami­nen. Liikun­nan määrän lisäämi­nen jokaiselle toisi iso­ja säästöjä. Eihän sitä ole kiva elää huonokun­toise­na ja sairaana.

  Mites olisi ilmaisen ter­vey­den­hoidon pois­to niiltä jot­ka ovat tahal­laan pilan­neet ter­veyten­sä. Tupakoin­ti, liikku­mat­to­muus jne. Jos ajat ylinopeut­ta niin mak­sat sakot, jos oot läs­ki ja et liiku niin mielestäni pitää itse kus­tan­taa hoito, sama tupakoin­nista. Eikö näin?

 74. Hauskasti taas olete­taan, että tuo lööpeis­sä ollut kaa­hausjut­tu olisi jäänyt tekemät­tä jos olisi perus 120km/h rajoitin ollut. Rajoitin ei itse tapah­tu­maa olisi estänyt, vaan mah­dol­lis­es­ti takaa-ajo olisi siir­tynyt pienem­mille teille ja alueille, jos­sa rajoit­times­ta ei ole niin haitak­si, ts. rajoit­ta­mat­to­muu­den hyö­ty häipyy poli­isil­ta. Entä jos täl­löin oltaisi saavut­tu kaupunkialueelle?

  Mites kus­tan­nus­puoli on ajatel­tu hoitaa? Perus “kat­tora­jotin” help­po var­masti lait­taa. Miten saa­da autoy­htiöt mukaan hom­maan? Hei­dän­hän suo­tu­mus kait vaa­di­taan sof­t­a­muu­tok­si­in, muuten takuu häipyy? Onko näin muuten? GPS-poh­jaises­sa kus­tan­nuk­set ja ongel­mat vielä isom­pia. Vaikkakin nykytekni­ikalla se on mah­dol­lista, mut­ta lop­pu­peleis­sä kan­nat­tavaa? Minkälaisia tulok­sia saataisi­in jos laitet­taisi­in tuo raha asen­nekas­vatuk­seen ja muuhun ennal­taehkäi­sevään toim­intaan. Vai oliko tarkoi­tus vään­tää laki ja kansa maksaa? 

  Oliko­han tämäkin taas Tuomio­ja­mainen imagotempaus.

 75. Tääl­lähän ker­ral­la on kool­la huikai­se­va määrä suomi­laista älymys­töä / älyä. Siihen­hän pääsee Suomes­sa tun­netusti heti kun vaatii: nopeusra­joi­tusten alen­tamista, ylinopeussakko­jen tason koro­tus­ta, valvon­nan sekä eri­lais­ten kiel­to­jen ja rajoi­tusten lisäämistä, ehkä vielä jotain täysin älytön­tä (sel­l­aista mitä MISSÄÄN muual­la ei tarvi­ta..) kuten tässä ketjus­sa on tehty.. 

  Vaatikaa vielä viina­pul­lo­jen pienen­tämistä, keski­olu­en lai­men­tamista ja viinan sekä tupakan hin­nan korot­tamista niin olette jo hyvin lähel­lä täysin todel­lisu­ud­es­ta vier­aan­tunut­ta ja omas­sa preudo­todel­lisu­udessa elävää ääri­vasem­mis­to­laista sosi­aal­itäti­ta­soa. Sitä joka pienin maustein muo­dostaakin läh­es kaikkien suo­ma­lais­ten puoluei­den ns. kovan ytimen.

 76. Suomes­sa näem­mä menee liian hyvin jos täl­läiseen jak­se­taan huka­ta rahaa ja aikaa.

  Onnea ja men­estys­tä miten pult­tailet rajoit­timia kiin­ni 90 luvun Civicci­in mis­sä on huu­torän­ni kiinni.

  Eikä GPS mikään jeesus ole, aja keskus­tas­sa niin virhe­mar­gin­aali yli 100m pelkkien talo­jen häir­iön takia.

  Voisko joku joskus keskit­tyä tässä maas­sa olen­naiseen, iltalöpinöis­sä huude­taan liiken­netrage­di­aa kun joku dar­win­is­min seu­rauk­se­na teilaa itsen­sä ja joku kansane­dus­ta­ja seu­raa­vana päivänä kek­sii taas jotain utopis­tista fantasiaa?

 77. Joku kom­men­toi­ja oli närkästynyt Osmon kir­joitet­tua suo­jateil­lä kulke­via ihmisiä vaanivista autoilijoista.

  Olen itse auton ratin takaa näh­nyt viikon aikana kak­si tapaus­ta, jois­sa on täysin oikeutet­tua puhua autoil­i­jan täy­del­lis­es­tä piit­taa­mat­to­muud­es­ta tois­t­en ihmis­ten hengestä ja terveydestä.

  Ajoin Turus­sa kat­ua, jos­sa on kak­si kaistaa per suun­ta. Huo­masin suo­ja­tien reunal­la ison määrän ihmisiä odot­ta­van ylipääsyä. Kat­soin peilistä vasem­man kaistan ole­van tyhjän, joten uskalsin jar­rut­taa ja päästää ihmiset suo­jatielle. Takana ajanut BMW-maas­turi ampui vasem­malle kaistalle ja yli suo­ja­tien hipoen kat­ua ylit­täviä ihmisiä.
  Yli­a­jo oli niin hilkul­la. että ensin nousi kylmä hiki, sit­ten min­ulle harv­inainen halu pahoin­pidel­lä kaahari.
  Olisi mie­lenki­in­toista tietää, mitä kyseisen kul­jet­ta­jan päässä liikkui tapahtumahetkellä.
  Ensik­si hän rikkoi liiken­nesään­töä, jon­ka mukaa suo­ja­tien eteen pysähtynyt­tä autoa ei saa pysähtymät­tä ohit­taa. Sään­tö, jon­ka logi­ik­ka aukeaa hel­posti jokaiselle täysijärkiselle.
  Toisek­si hän näki korkeas­ta autos­ta kat­ua ylit­tämään läht­e­neet ihmiset.

  Pari päivää myöhem­min näin saman­laisen tapah­tu­man. Ja tässä oli vas­ta yhden viikon sal­do. Näitä tapah­tuu jatkuvasti.

  Tätä taus­taa vas­ten on huvit­tavaa ja vitut­tavaa lukea jonkun kir­joit­ta­van, että ex-kansane­dus­ta­jalle ei ole sopi­vaa kir­joit­taa jalankulk­i­joi­ta vaanivista autoilijoista.

  Noiden automaat­tis­ten rajoit­timien ja valvon­tatekni­ikoiden siu­nauk­sel­lisu­ud­es­ta en kyl­lä ole vakuuttunut.
  Mielu­um­min enem­män näkyvää poli­isien tekemää liiken­nevalvon­taa. Ja vielä oikeis­sa paikois­sa tapah­tu­vaa todel­lisen riskikäyt­täy­tymisen valvontaa.
  Liiken­teestä pitää kar­sia törkeät ylinopeudet ja piit­taam­a­ton ajo­ta­pa risteyk­sis­sä ja suo­jatei­den kohdalla.
  Tähän on mah­dol­lista päästä lisäämäl­lä kiin­ni­jäämis­riskiä, johon on yhdis­tet­ty kovat sakot ja pitkät ajokiellot.

  Olet­teko muuten huo­man­neet, että liiken­nekult­tuu­rit muut­tuvat itä-län­si-suun­nas­sa? Venäjäl­lä aje­taan täysin piit­taa­mat­tomasti ja jalankulk­i­ja on lain­suo­ja­ton. Suomes­sa aje­taan hie­man siivom­min ja Ruot­sis­sa vielä pykälää siis­tim­min, etenkin taa­jamis­sa, pois­lukien taksikuskit.
  Tan­skalaiset ovat jo aivan oma lukun­sa huomaavaisuudessa.
  Sama muu­tos kyl­lä näkyy myös raken­netun ympäristön kauneudessa ja siistey­dessä. Nurkat on siivottu.
  Myös yleinen elämä­nasenne ja liiken­nekäyt­tä­tymi­nen käyvät käsi kädessä. Molem­mat ovat Suomes­sa ns. puolivenäläisiä.

 78. Jor­ma Antti­lan 2007 väitöskir­ja “Kansalli­nen iden­ti­teet­ti ja suo­ma­laisek­si samas­tu­mi­nen” hah­mot­taa korkeasti koulutet­tu­jen, kos­mopoli­it­tis­es­ti ajat­tele­vien suo­ma­lais­ten ajat­te­lu­ta­paa. Hei­dän mielestään suo­ma­lainen punaniska ei arvos­ta van­ho­jen sivistys­val­tioiden saavu­tuk­sia, vaan kaipaa jatku­vaa pai­men­tamista. Täältä kumpua­vat nämä Osmon käsit­tämät­tömät esi­tyk­set suo­ma­lais­ten nau­ret­tavaan holhoamiseen.

  Antti­lan väitöskir­jan mukaan kans­saih­mis­ten leimaamisel­la met­säläisik­si jokainen pääsee ainakin het­kek­si tun­temaan olon­sa älyl­liseen eli­it­ti­in kuu­lu­vak­si val­is­ta­jak­si. Aset­tumal­la siis taval­lisen kansan yläpuolelle, kuka tahansa voi osoit­taa ole­vansa sivistynyt­tä älymystöä.

  Kansalli­nen iden­ti­teet­ti on läh­es kaikille suo­ma­laisille arkikoke­muk­si­in perustuen tärkeä asia. Toisin sanoen; suo­ma­laisu­udel­la on merk­i­tys­tä suo­ma­laisille. Suo­ma­laisu­u­teen kuu­luu mm. kyky ja halu elää ilman tarkkaa valvon­taa ja sään­te­lyä. Se ei tietenkään tarkoi­ta ETTÄ JOKAINEN suo­ma­lainen olisi halukas ja valmis elämään ilman tarkkaa valvon­taa ja sään­te­lyä. Jokainen voi inter­netin aikakaudel­la samas­tua mihin tahansa viiteryh­mään mis­sä tahansa maail­mankolka­s­sa, mut­ta pystyäk­semme elämään tässä maas­sa, meil­lä täy­tyy olla joku yhdis­tävä tek­i­jä. Suo­ma­laisu­us on ain­oa seik­ka, joka erot­taa suo­ma­laiset muista viiteryh­mistä ja antaa mah­dol­lisu­u­den olla ylpeä juuristaan.

  On eri asia julis­taa kansal­li­sylpeys turhak­si, kuin julis­taa toivo­vansa sen ole­van turhaa. Näis­sä pasi­fistis­ten maail­mankyläide­olo­gioiden unelmis­sa tup­paa ole­maan se heikkous, että ne eivät ole kovin konkreet­tisia, toisin kuin oma­leimaiset kansal­lis­val­tioi­hin perus­tu­vat iden­ti­teetit. Kenelle globaalis­sa jär­jestelmässä mak­se­taan verot tai mis­tä haetaan hyvinvointipalvelut?

  Osmon jatku­va itsen­sä aset­ta­mi­nen muiden yläpuolelle on niin julkeaa, etten enää vuo­teen ole viitsinyt tehdä tähän blogi­in kuin sat­un­naisia käyn­te­jä. Toden­näköis­es­ti Osmo ei ole asi­aa edes esit­tämältäni kannal­ta edes ajatel­lut, eikä nytkään ajat­tele. Tsemp­piä Ellun ja Sinivihreän “tunne vihol­lis­esi” ‑tak­ti­ikkalle, ja jatkakaa puur­tamista. On muu­ta­ma muukin teräviä kom­ment­te­ja kir­joit­ta­va, mut­ta hän­nys­telijöi­den joukko on nolo.

 79. Jaa että halu­at mei­dän siir­tyvän pikkuhil­jaa totaaliseen kon­trol­liy­hteiskun­taan. Hyvähän se on ideoita kehitel­lä tyylil­lä : ” kansalais­va­pauk­si­a­han se heiken­tää mut­ta ei se mitään kun niitähän heiken­tää jo kaik­ki muutkin säädök­set”.… tol­la peri­aat­teel­la koh­ta jokainen suo­ma­lainen asuu jos­sain asun­tokasarmeis­sa kaupunkien lähiöis­sä, gps-paikan­timet upotet­tuina nahkaan, jot­ta isoveli voi valvoa mitä se tyh­mä kansalainen tekee.…

  Mus­ta tun­tuu että päät­täjät pitäis pistää vähin­tään puoleks vuodeks asumaan vuokraluukku­un pahim­paan ker­rostalolähiöön, kulke­maan julk­isil­la joka paikkaan -> ei tak­sikyyte­jä, ei auto­ja ei mitään. Ja toimeen­tu­loks vaan pelkkä perus­päivära­ha + toimeen­tu­lo­tu­ki. Vois vähän ava­ta silmiä todel­liselle elämälle. Onhan se siel­lä Arka­di­an­mäen pil­vilin­nois­sa hyvä elel­lä ja kurit­taa kansaa.…..

 80. Se sit­ten siitä nykypäivästä. Palataan takaisin vain sinne 60-luvulle kun autot kulki­vat juuri sen 80km/h. Tekni­ikan tarkoi­tushan on tehostaa, eikä rajoit­taa. Tule­vaisu­ut­ta kohden edetessä ajoneu­vo­jen nopeudet tule­vat vain kas­va­maan ja tätä myöten myös tehosta­maan sekä nopeut­ta­maan kaikkea liikkumista. 

  Ratkaisu ei ole nopeuk­sien rajoit­ta­mi­nen vaan niiden korot­ta­mi­nen. Vastapain­ona tälle voidaan korot­taa myös ajoko­rtin saamisen edel­ly­tyk­siä. Jokainen­han tajuaa sen, että ei juuri kortin saanut Nin­ni, joka ei ole ennen autok­oulua ajanut mil­lään moot­to­ri­a­joneu­vol­la pär­jää liiken­teessä kovin hyvin. Kyse ei ole asen­teista vaan taidoista. Mon­en mielestä hur­jalle näyt­tävä ohi­tus on usein täysin tur­valli­nen paran­tuneen tekni­ikan ja ajoneu­vo­jen nykyisen suori­tuskyvyn vuok­si, sekä ennenkaikkea autoil­i­joiden koke­muk­sen vuok­si. Liiken­teessä voi liikkua tur­val­lis­es­ti ja suju­vasti. Liikku­mi­nen kak­sikaistaisel­la moot­tori­tiel­lä, kuten Helsin­ki-Lahti välil­lä jopa 200km/h nopeudel­la on suht tur­val­lista. Tietenkin tämä kuul­losta mon­es­ta sekaval­ta, mut­ta samoin asi­at toimi­vat myös Saksassa. 

  Pääl­lea­jot tapah­tu­vat usein taa­jamis­sa, eivätkä autoteil­lä, joil­la on 120km/h rajoituk­set. Eiväthän jalankulk­i­jat kuu­lu sinne. 

  Liiken­teessä liikku­miseen tarvi­taan taitoa ja liiken­nesilmää. Siel­lä voi jopa liikkua varsin nopeasti, suju­vasti ja tur­val­lis­es­ti kun vain osaa asiansa. Ei sitä auto- moot­toripyörä, taik­ka rekkali­iken­net­tä tule rak­en­taa sen osaa­mat­tomim­man tiel­läli­ikku­jan taito­ja palvele­maan. Ammat­ti­maisu­us on osa tätäkin yhteiskun­nan osa-aluetta.

 81. Tarpeek­si kun tehdään rajoituk­sia niin ihmisen ei tarvitse ajatel­la enään ollenkaan.

  Tuo GPS rajoitin var­maan hyp­pää sil­lon pois päältä kun se ei saa yhteyt­tä satel­li­it­tei­hin. Eli tässä tapauk­ses­sa se on help­po häiritä.

  GPS vaatii muis­taak­seni 3 satel­li­it­tiä paikan­nuk­seen ja 4 tarkkaan sijain­ti­in. Esimerkik­si kaikissa tun­neleis­sa­han tämä GPS ei toi­mi, taik­ka sit­ten jois­sakin autotalleissa.

 82. On se Soin­in­vaara sit­ten huo­maavainen mies kun sul­loo aivopierun­sa vas­tus­ta­jille oikein valmi­it argu­men­titkin suuhun: “- Ne, joiden mielestä on kiva ajaa las­ten ylitse kän­nis­sä, vas­tus­taisi­vat tietysti.” Niin­pä niin, enää puut­tuukin vain “tutkimus” jos­sa tode­taan Soin­in­vaaran idean kan­nat­ta­jat parem­min toimeen­tule­viksi, ja keskimääräistä kau­ni­im­mik­si sekä rohkeam­mik­si ihmisiksi…

  Ja pop­ulisti­nen ja kansalaisoikeuk­sia- sekä vapauk­sia loukkaa­va viher­fa­sisti­nen lin­ja jatkuu: “Soin­in­vaara muis­tut­taa, että vaik­ka lait­teet rajoit­taisi­vat kansalaisoikeuk­sia, niitä rajoite­taan jo nyky­mallil­la, kun nopeusra­joituk­sista on säädet­ty lailla.”

  Eli että kun alku­un päästy on niin antaa men­nä vaan!

  Ja kun ker­ran Soin­in­vaaran toimes­ta näin alkeel­lisel­la ja nimeno­maan viher­pim­per­oille tyyp­il­lisel­lä argu­men­toin­nil­la on lähdet­ty leikkimään niin jatke­taan sit­ten samal­la lin­jal­la, eli min­un mielestäni tuol­laiset kaiken­maail­man Blog­it jois­sa kir­joit­ta­ja voi vapaasti ja julkises­ti halvek­sua ihmis­ten vapauk­sia, tulisi ehdot­tomasti kieltää!

  Näistähän ne kaiken­maail­man koulu­am­pu­jatkin ammen­ta­vat viher­fa­sis­tisia ja ihmisoikeuk­sia halvek­su­via ideologioitaan.

  Ja rajoite­taan­han sanan­va­pauk­sia jo nytkin eli mik­si ei sit­ten voitaisi samantien kieltää Blogejakin..

 83. Eli­na: luep­pas viestit ajatuk­sel­la. Eli minäkin olen sitä mieltä että kaa­hailu on turhaa mut­ta olen myös sitä mieltä että Osmon esi­tys on perseestä. Enin osa liiken­neon­net­to­muuk­sista johtuu inhimil­li­sistä virheistä, tien liukkaud­es­ta jne. eikä niis­sä ole rajoit­timil­la mitään virkaa. Kuten mainitsin niin ajan itse autol­la jos­sa on rajoit­in­mah­dol­lisu­us. Käy itse koea­ja­mas­sa jokin Renautin malli kos­ka läh­es kaikissa niis­sä se on ole­mas­sa tekni­ikoine päivi­nee joten saat vähän esi­makua tule­vaisu­ud­es­ta. Hyvä rajoitin mut­ta min­un moti­vaa­tioni on se etten epähuomios­sa esim. aja 50 alueel­la yli 70 kymp­piä jol­loin rasah­taa päiväsakko­ja. Kyl­lä se nyt Eli­na niin on että nuoret on nuo­ria ja vahinko­ja sat­tuu eikä siinä mitkään lait ja rajoit­timet auta. Omat lapseni tule­vat koh­ta mopoikään ja ja annan heille sel­l­aisen liiken­neasen­nekas­vatuk­sen ettei mene kieroon. Mut­ta jos väärään kyyti­in eksyvät ja huonos­ti käy niin minkäs sille enää sitte voi muu­ta kuin kukkia hau­dalle. Ei siinä toidel­lakaan taaskaan auta rajoit­timet tms. Into ja halu kokeil­la on nuore­na kovaa eikä yksikään van­hempi voi olla koko ajan las­taan vah­ti­mas­sa, varsinkaan teine­jä ja nuo­ria aikuisia. Kukkaan ei titenkään toi­vo että jotain pahaa sat­tuu mut­ta niin vaan sat­tuu. Tilas­toti­etoina suomes­sa oli v. 2007 2 570 356 henkilöau­toa ja tieli­iken­neon­net­to­muuk­sis­sa loukkaan­tu­misi­in ja kuole­maan johtanei­ta kolare­i­ta oli n. 7000 kpl joista kän­nis­sä 920 kpl. Pikaises­ti lask­ien reilusti alle pros­ent­ti autoista kolaroi olet­taen aina kak­si autoa kolaroi toisi­in­sa. Ottaen huomioon vielä kilömetrimäärät jot­ka liikku­vat monis­sa mil­jardeis­sa on suomen liikenne kuitenkin aika tur­val­lista mut­tei kuitenkaan täy­del­listä enkä niin lapselli­nen ole että sitä edes odot­taisin tai tavoit­telisin. Toiv­otaan paras­ta ja pelätään pahin­ta! ja ajel­laan muutkin huomioon ottaen.

 84. “Joku epäili nopeusmit­tarin luotet­tavu­ut­ta-kuten aina. Jos jär­jestelmä perus­tuu GPS:ään, se mit­taa myös nopeu­den ja tarkasti.”

  Kan­nat­taa joskus koit­taa miten luotet­tavasti gps mit­taa nopeu­den vaikka­pa tun­nelis­sa. Itse en ainakaan niitä luku­ja pitäisi luotettavina.

  Tuom­moi­set lait­teet tulisi kalli­ik­si (jokaiseen autoon moinen pitäisi suun­nitel­la erik­seen) ja ne olisi väit­teistä huoli­mat­ta help­po kiertää, jos niin halu­taan. Ja jos tarkoituk­se­na olisi, että lait­teen kiertäjä saisi niin kovat sakot että sen pelos­sa ei moista uskaltaisi tehdä, niin minkä takia ylinopeuk­sista ei annet­taisi suo­raan kovia rangaistuksia? 

  “Läh­es jokaiseen tääl­lä esitet­tyyn kir­joituk­seen voi esit­tää vas­taes­imerkik­si raskaan liiken­teen nopeu­den rajoit­timet. Kir­joituk­set ikään kuin todis­ta­vat, etteivät ne voisi mitenkään toimia rek­ka-autois­sa, saa­vat kuskit aggres­si­ivisik­si, loukkaa­vat hei­dän kansalaisoikeuk­si­aan ja ovat teknis­es­ti mah­dot­tomat toteuttaa…”

  Rekko­ja ja kuor­ma-auto­ja lie­nee kuitenkin aika paljon vähem­män ja ne ovat läh­es poikkeuk­set­ta ammat­tikäytössä, jol­loin kuski­nakin on harvem­min se viikon­lop­puka­he­li joka ajaa mielessään ral­lia. Se että varuste­taan muu­ta­mat tuhan­net rekat yksinker­taisel­la rajoit­timel­la on aivan eri asia kuin, että yritet­täisi­in tehdä gps-poh­jainen rajoitin muu­ta­maan sataan­tuhanteen autoon, jois­sa bonuk­se­na mallikir­jo on paljon laajempi.

 85. Hyvä idea, samas­sa paketis­sa voidaan säätää laki jokaisen tietokoneen ruu­tua kuvaavas­ta web kam­eras­ta jos­ta poli­isi voi tark­istaa ettei tietokonet­ta käytetä lap­si­pornon kat­selu­un. Mitä eikö pikku Osmo halu­akaan täl­läistä, mut­ta eihän tietokoneel­la sdaa muutenkaan kat­soa lap­si­pornoa, joten miten pikku-osmo voi täl­läsitä lakia vastustaa?

 86. Ja lisätään vielä että jos ylinopeus tap­paa niin tätä kir­joit­taa moninker­tais­es­ti kuol­lut mies, ei vaan näy mis­ään niitä yli­a­jami­ani lap­sia, kum­ma jut­tu vaik­ka kil­mome­treä ja vuosia on takana reilusti kaksinu­meroinen määrä. 

  Osmo perkele, käy joskus ulkona ja kat­so elämää. Jos­sei itsel­lä ole nini koi­ta ostaa jostain…

 87. Osmo, tarkoi­tatko sinä, että jos joku ajaa huma­la­päis­sään yli kaksinker­taista nopeut­ta met­sikköön, niin sel­l­ais­ten tapausetn ehkäisemisek­si tulisi aset­taa autoi­hin rajoit­timet joil­la ei saa ajaa pros­ent­ti­akaan ylinopeutta? 

  Tuol­laisen logi­ikan perus­teel­la esim. alko­holin lailli­nen myyn­ti olisi pitänyt lakkaut­taa aiko­ja sit­ten yms. kos­ka sil­loin täl­löin joku juovus­päis­sään tap­paa itsen­sä tai toisen, ja tämän perus­teel­la­han pitäisi kaik­il­ta kieltää alko­holin nauttiminen? 

  Kuin­ka pitkään ja pitkälle olit oikeasti poht­in­ut tuo­ta ehdo­tus­tasi, vai oliko sin­ul­la vain tarve kalas­taa kansan hyväksyn­tää pahek­sumal­la liiken­teessätört­töil­i­jöitä ja heit­tämäl­lä pöy­dälle kesken­eräi­nen ehdo­tus asioiden muka-parantamiseksi? 

  Mielestäni ideasi on kesken­eräi­nen ja toteut­tamiskelvo­ton, tai sit­ten et kir­joit­tanut kaikkia yksi­tyisko­htia siitä. Sin­un mielestäsi vapaudel­la ei ole mitään hin­taa, sen sijaan ihmis­ten hengis­säpysymi­nen on sinus­ta vapaut­takin arvokkaam­paa, toisin­sa­noen sin­un elämänkat­so­muk­sel­la mei­dät pitäisi asut­taa pyöreisi­in huoneisi­in jot­ta emme voisi vahin­goit­taa itseämme, jot­ta eläisimme mah­dol­lisim­man pitkään. 

  Et ymmär­rä miten elämä toimii. Sinä toden­näköis­es­ti halu­aisit suo­jel­la las­takin joka ikiseltä kol­hul­ta ja jokaisen kär­päsen maan pääl­lä, hin­nal­la mil­lä hyvän­sä, vaik­ka elämistä jou­tu­isi rajoit­ta­maan kuin­ka paljon?

  Anna hul­lu­jen tap­paa itsen­sä aja­mal­la puuhun. Et sinä sitä voi estää. Ei jokaisen ihmishen­gen pakono­mainen pelas­t­a­mi­nen hin­nal­la mil­lä hyvän­sä ole se punainen lan­ka tässä elämässä. Herä­tys! Oletko valmis kieltämään kaik­ki extreme lajit, moot­to­ri­urheilun, ja minkä tahansa har­ras­tuk­sen jos­sa mah­dol­lisu­us menet­tää hen­ki? Oletko valmis kieltämään lentoliikenteen?

  Rajoit­timien asen­t­a­mi­nen autoon, taval­la jol­la sinä sen annoit ymmärtää, on absur­di ehdo­tus. Sen sijaan kyseinen idea olisi mah­dol­lista toteut­taa myöskin mielekkäästi, jos vaivau­tu­isi ajat­tele­maan mikä on olen­naista ja mikä ei;
  Eikö niin että ajoit­timien tulisi kytkey­tyä voimaan vain tarvit­tavis­sa olo­suhteis­sa ja rajoituk­set muutet­taisi­in olo­suhtei­den mukaan muut­tuviksi. Nopeusra­joituk­set ei enää olisi alueko­htais­es­ti kiin­teitä vaan dynaamis­es­ti muutet­tavis­sa. Täl­löin ei myöskään olisi tarvet­ta aset­taa niitä niin pieniksi (kuin nykyään) että ne kat­taa kaik­ki mah­dol­liset skenaariot. 

  Hyväl­lä sääl­lä rajoitin moot­tori­tiel­lä voisi olla haarukas­sa 120–200km/h liiken­nemäärästä riip­puen, ja erit­täin pahal­la talvi/loskakelillä vaikka­pa jopa 80:ssä. Taa­ja­mas­sa rajoitin voisi elää haarukas­sa 40–60 olo­suhtei­den mukaan. Taa­ja­man ulkop­uolel­la rajoitin voisi hil­jaisi­na aikoina olla hel­posti vaik­ka 120. Oletko valmis kat­so­maan asioi­ta laa­jasti, vai kiin­nos­taako sin­ua vain kiil­lot­taa omaa kilpeäsi? 

  Ymmär­rätkö Osmo, että nykyiset nopeusra­joituk­set on laa­dit­tu tur­vaa­maan liikenne pahim­mis­sakin ruuhkaske­naar­i­ois­sa kos­ka olisi liian kallista käy­dä man­u­aalis­es­ti muut­ta­mas­sa rajoituk­sia olo­suhtei­den mukaan. Lop­putu­los on se, että suurim­man osan ajas­ta rajoituk­set ovat liian alhaiset, var­muus­mar­gin­aali on suuren osan ajas­ta turhan iso. Taa­jamien nopeusra­joituk­set on ok, kos­ka alhainen nopeus pitää myös metelin ja ilmansaas­teen vähäisem­pänä, mut­ta puhun taa­jamien ulkop­uoli­sisi­ta rajoituksista. 

  Pyytäisin että vielä ker­ran kat­sot sitä miten sekoi­ta puurot ja vel­lit keskenään: yhden hul­lun toilailu ei tarkoi­ta sitä että lain­säädän­tö on pahasti pielessä. Maail­ma tarvit­see hul­lu­ja, kos­ka hul­lut on itseasi­as­sa ain­oat viisaat tässä maail­mas­sa, ja hei­dän tehtävänä on osoit­taa meille miten hul­lu maail­ma me ollaan luotu. 

  Sen sijaan että kulu­tat ener­giaasi nopeusra­joi­tusten miet­timiseen, mik­set pohtisi mitä voimme tehdä tälle hul­lulle ja mieli­sairaalle maail­malle joka on koko­lail­la medi­an, viih­teen ja rahan aivope­semä, ja sairas­taa vakavaa kollek­ti­ivista masen­nus­ta. Sinä halu­at vain saa­da masen­tunei­den ihmis­ten teot piiloon, sinä kuu­lut toden­näköis­es­ti niihin joka on valmis kyl­lästämään masen­tuneet ihmiset lääkkeil­lä, jot­ta hei­dän oireet pysy­i­sivät piilos­sa ja jot­ta he eivät hait­taisi tämän suori­tusy­hteiskun­nan kil­pa­juok­sua oravanpyörässä?

 88. On se kum­ma kun esim. tuli­palos­sa tai puuko­tuk­sen uhri­na saa kuol­la ihan rauhas­sa, mut­ta voi her­ra­ju­mala jos autol­la huli­aut­taa ylinopeut­ta met­sähal­li­tuk­sen puolelle ja vielä kuukah­taa niin aivan jer­jetön haloo asi­as­ta, ja sit­ten tulee vielä kaiken maail­man nopeu­den rajoit­timia. Ja ne jot­ka ei autoile voi lopet­taa sen kom­men­toimisen kokonaan.

 89. Kenellekään ei liene epä­selvää se, että Suomen his­to­ri­an pahin liiken­neon­net­to­muus, Konginkankaan tur­ma, olisi voitu vält­tää, jos rek­ka-autossa ei olisi ollut rajoitinta.

  Nopeu­den kiihdyt­tämi­nen on ain­oa tapa saa­da heit­tele­htivä perä­vaunu hallintaan. Rek­ka-auto­jen nopeu­den­ra­joit­timet pitäisi pois­taa käytöstä.

  Saman­laisia järke­viä argu­ment­te­ja on esitet­ty tässäkin keskustelus­sa henkilöau­to­jen rajoit­timia vas­taan, mut­ta järkevä perustelu ei tun­nu pää­sevän per­ille kansane­dus­ta­ja Soin­in­vaaran tajuntaan.

  Sen lisäk­si, että rajoit­timil­la on mitä ilmeisim­min tur­val­lisu­ut­ta hait­taa­va vaiku­tus, on niiden määräämi­nen autoi­hin taas yksi askel kohti orwellilaista valvon­tay­hteiskun­taa. Ilmeis­es­ti tämä sopii val­lan main­iosti kansane­dus­ta­jan henkilöko­htaisi­in suun­nitelmi­in. Mikäs sen mukavampi paik­ka olla kansanedustajana?

  Val­ta turmelee ja ehdo­ton val­ta turmelee ehdottomasti.

 90. Soin­in­vaara: “Olen joskus tutk­in­ut liiken­neon­net­to­muuk­sia. Siitä on aikaa,mutta tuol­loin kuole­maan johtaneisi­in liiken­neon­net­to­muuk­si­in liit­tyi läh­es aina ylinopeus. Pienet ylinopeudet tap­pa­vat Suomes­sa paljon enem­män kuin murhaajat.”

  Tässäpä taas tyyp­il­listä pop­ulis­mia. Tutkimi­isi liiken­neon­net­to­muuk­si­in siis LIITTYI usein ylinopeus, joten viral­lisen totu­u­den mukaan kaikesta ylinopeu­den mah­dol­lis­tavas­ta olisi päästävä, jol­loin onnet­to­muudet katoaisivat. 

  Eräs Moot­tori-lehteen kir­joit­tanut henkilö oli myös tutk­in­ut kuolonko­lare­i­ta ja toden­nut samoin ylinopeu­den LIITTYNEEN useisi­in onnet­to­muuk­si­in, mut­ta läh­es aina _varsinainen syy_ onnet­to­muu­teen oli rat­ti­juop­umus tai vas­taa­va ja tuskin koskaan pelkkä liika nopeus. On vaan niin kovin help­poa aina niput­taa kaik­ki nopeud­es­ta johtu­vak­si ja lisätä sen perus­teel­la rajoituk­sia. Tämähän nähti­in jo jokunen vuosi Munkkivuores­sa, kun päin punaisia jonos­ta kiihdyt­tänyt ajoi pikku­tytön yli suo­jatiel­lä. Ripeästi halut­ti­in näyt­tää, että jotain tehdään ja tur­val­lisu­ut­ta paran­netaan ja nykyään tiel­lä onkin tuskalli­nen 40 km/h rajoi­tus, jota har­va nou­dat­taa. Jokainen voi miet­tiä tykönään, miten paljon tämänkään onnet­to­muu­den syy­hyn vaikutettiin. 

  Vas­toin väitet­täsi pieni ylinopeus ei tapa ketään Suomes­sa, todel­li­nen syy on aina jos­sain muualla.

 91. Ker­ropas, Osmo, nyt ihan julkisesti:
  Kauanko sin­ul­la on ollut ajoko­rt­ti? Mon­tako vuot­ta olet ajanut itse? Paljonko liikut autol­la ruuh­ka-Suomen ulkop­uolel­la alueel­la, jos­sa ei ole julk­ista liikennettä.
  Oletko kul­jet­tanut autoa ken­ties ammatiksesi.

  Eli: mil­laiset eväät sin­ul­la on ylen­säkin kat­soa autoilua sel­l­aisen henkilön näkökul­mas­ta, jolle auto on ammat­ti tai välttämättömyys.

  Ale­taan sit­ten keskustele­maan miten tieli­iken­net­tä voidaan kehit­tää turvl­lisem­paan suuntaan.

  Sep­po, jol­la on ollut ajoko­rt­ti vuodes­ta ‑73 ja kilo­me­tre­jä takana hie­man yli kolme miljoon­aa niin taksin, yhdis­telmän, kuin lin­ja-autonkin ratissa.

 92. yleen­sä rekoista läh­tee rajoitin kätevästi pois otta­mal­la tiet­ty sulake irti koje­taulus­ta, samal­la tosin pime­nee muuan mit­tari mut­ta ei hait­taa menoa..

  Tuol­lainen auto­jen hidas­t­a­mi­nen on kuolleena syn­tynyt aja­tus, kum­melin sanoin “paper­il­la se näyt­tää ihan hyvältä”

 93. When the Nazis came for the communists,
  I remained silent;
  I was not a communist.

  When they locked up the social democrats,
  I remained silent;
  I was not a social democrat.

  When they came for the trade unionists,
  I did not speak out;
  I was not a trade unionist.

  When they came for the Jews,
  I remained silent;
  I was­n’t a Jew.

  When they came for me,
  there was no one left to speak out.

  -Pas­tor Mar­tin Niemöller

  Kyl­lä se raja tulee vas­taan, paljonko “Isovel­jen” valvon­taa siedän.

 94. ehh…piti oikein pari ker­taa tark­istaa ettei kyseessä ollut mikään april­lipäivä tms.
  Mikäs siinä, asen­netaan saman tien gprs ihmis­ten päähän jo syn­ny­tyshuoneessa niin ei tarvitse enää kuin tietokoneelta kat­soa kuka on sat­tunut ole­maan lähistöl­lä kun rikos on tapahtunut.

  Poli­ise­ja on nau­ret­ta­van vähän tien pääl­lä, samoin kuin kam­er­avalvon­taa. Oma­l­la työ­matkallani ajan kol­men pön­tön ohi men­nen tullen ja aina jono vetää 100km/h vaik­ka rajoi­tus on 80km/h.
  Eipä ole kukaan koskaan vielä sakko­ja saanut. Sen ver­ran on pieni kylä vielä että tiedän näin väittää.

  Ker­ran oli poli­isit tutkaa­mas­sa, siinä pön­tön alla. Reilun vuo­den ajan olen tuo­ta samaa väliä läh­es joka arkipäivä ajel­lut. Välil­lä use­am­paankin ker­taa päivän aikana.

  Jos ker­ran täl­läisen älyt­tömyy­den toteut­ta­mi­nen olisi mah­dol­lista, niin vaikka­pa 1000 poli­isia tuonne tien päälle ei pitäisi olla enää mikään ongel­ma? Samal­la muukin yleinen tur­val­lisu­us paranisi kun poli­isi näkyvyys lisään­ty­isi reilusti.

  Tosin satel­li­it­te­ja pyörit­tävät yhtiöt ja gprs sof­t­ia tar­joa­vat yhtiöt var­maankin jo läm­mit­tävät Osmolle saunaa, hei­dän osak­keen­sa kun juuri läh­tivät nousu­un kun kansa pakote­taan jälleen lisäkunstannuksiin.
  Miten olisi yksi­noikeus vaikka­pa eduskun­nan hov­iy­htiölle tietoe­na­to­rille joka kaikkien yri­tys­salaisuuk­sien jäl­keen sit­ten ehkä vuon­na 2045 saa sof­t­an toim­i­maan edes jotenkuten luotettavasti?

 95. Kir­jas­sa “Mik­si rysähti” eritel­lään kaik­ki 1998–2001 tapah­tuneet liiken­neon­net­to­muudet. Tapauk­sia, jois­sa vauh­tia on ollut yli 100km/h, kul­jet­ta­ja SELVINPÄIN, oli reilu 20, joista kuollei­ta 38 — neljässä vuodessa! Muuten liiken­teessä kuoli vajaa 1600 henkeä ja mui­ta suo­ma­laisia n.50’000 vuodessa. VTT:n tutkimus ker­too, että ylinopeus nos­taa 15% onnet­to­muus­riskiä — saman ver­ran kuin väsymys. Kokeilkaa, vaikut­taako nopeu­den vähen­tämi­nen ajoväsymyk­sen lisään­tymiseen, ajakaa esim. Tre-Helsin­ki-väli 75 km/h vauhdil­la. Eihän siinäkään men kuin puolisen tun­tia aikaa hukkaan ja kel­läs sitä kiire on? On tur­val­lista, vai onko?

 96. Edel­lisessä tapauk­sia yli 100 km/h, jois­sa nopeus on ollut ensisi­jainen syy onnettomuuteen!

 97. Vaikeasti toteutet­ta­va tuol­lainen pakolli­nen nopeudenrajoitin.
  Rajoit­taa liikaa liikku­vu­ut­ta ja siten vas­tus­ta­jia on enem­män kuin kannattajia.

  Teknis­es­ti rajoitin var­maan voidaan toteut­taa siinä kuin tur­vavyötkin, joi­ta myös vas­tustet­ti­in kuten myös nopeusra­joituk­sia. 70-luvun alus­sa nopeuk­sia ei taidet­tu paljon rajoitella.

  Käytössäni ole­van nav­i­gaat­torin nopeusmit­tari on tarkem­pi kuin auton oma mit­tari. Aja­mal­la satasen rajoi­tusalueel­la tarkasti 100 km/h, joutuu kohta­laisen taa­jaan kyt­täämään ohi­tu­s­paikkaa kun auto­ja alkaa tul­la perä edel­lä vastaan.
  Ratkaisu tuo­hon ongel­maan on tietenkin ajaa vähän hiljem­paa, niin ei tarvi ohitel­la vaarallisesti.

  Nav­i­gaat­tori näyt­tää myös useim­mil­la teil­lä voimas­sa ole­van nopeusra­joituk­sen ja varoit­telee jos sen ylittää.

  Tässä ketjus­sa on moni main­in­nut asen­nekas­vatuk­sen nopeu­den­ra­joit­in­ta parem­mak­si ratkaisuksi.
  Mitenkähän sitä asen­net­ta oikein kasvatetaan??

 98. Jo on kukka­hatut taas vauhdis­sa ja hol­hoa­mas­sa, eikö teille mikään riitä? Kiel­letään koko yksi­ty­isautoilu ja raken­netaan tilalle pyöräteitä niin koh­ta kiel­letään polkupyöräl­läkin liian nopea vispaaminen.

 99. Kyl­lähän Suomen tiev­erkos­ta on ole­mas­sakin nopeusra­joi­tusti­etokan­ta. Jois­sain nav­i­gaat­tor­eis­sakin omi­naisu­us on.
  Eli GPS tun­nistaa sijain­nin perus­teel­la suurim­man sal­li­tun nopeuden.

  Mut­ta kuka tuon sit­ten kus­tan­taa? Mielestäni tuol­laista ei voi sel­l­aisen autoil­i­jan autoon hänen oma­l­la kus­tan­nuk­sel­laan vaa­tia joka on aina ajanut lail­lis­es­ti. Kaa­har­it asia erikseen.

  Jär­jestelmä pitäisi tehdä myös riit­tävän avoimek­si että sitä voitaisi­in myöhem­min laa­jen­taa esim kaupunkien tietullimaksuihin.

 100. Jospa her­ra Soin­in­vaara jät­täisi jatkos­sa autoli­iken­teen vaaro­jen pohtimisen pois reper­tu­aaris­taan, jot­tei autoil­i­joille muo­dos­tu­isi itsen­sä kuo­li­aak­si nau­ramisen vaaraa.

  Ikäv­in­tä asi­as­sa tietenkin on se, että juuri täl­laiset päät­tömät ehdo­tuk­set herät­tävät kiin­nos­tus­ta päät­täjis­sämme, varsinkin niis­sä autot­tomis­sa Helsingis­sä asuvissa.

  Ter­veisin I.L.Kikurinen, ajoko­rt­ti 25 vuot­ta, ajok­ilo­me­tre­jä noin miljoona.

 101. Paluuviite: Go Osmo Go!
 102. Kun ker­ta vaa­di­taan Osmoa vas­taa­maan esitet­ty­i­hin kysymyk­si­in, olisi kohtelias­ta vas­ta­ta tähän: “Minus­ta olisi haus­ka saa­da sanoik­si muo­toil­tuna peruste­lut sille, mik­si laite, joka estää lain­rikkomisen, on asianomaisen kansalaisoikeuk­sia loukkaava”

  Jonkun ehdot­ta­ma net­tisurf­failun täy­delli­nen seu­ran­ta lap­si­pornon kitkemisek­si kyl­lä rikkoo kansalaisoikeuk­sia, joten se ehdo­tus oli nau­ret­ta­va eikä oikein käy argumentista.

  Se että muis­sakin onnet­to­muuk­sis­sa kuin auto-onnet­to­muuk­sis­sa kuolee ihmisiä, on tot­ta. Osmo kai arveli, että rajoit­in­ta­pauk­ses­sa kus­tan­nuste­hokkaasti säästet­täisi­in todel­la mon­en ihmisen hen­ki. Turha sel­l­ais­es­ta on suut­tua mielestäni. 

  Tekni­ikas­ta sen ver­ran, että se kehit­tyy. Esimerkik­si uudet kiihtyvyysan­tu­rit ovat käsit­tääk­seni hyviä ja luotet­tavia ja niitä voisi kali­broi­da vaik­ka GPS:llä sil­loin kun sig­naalit on hyviä.
  Väite, että rajoitin ei voi toimia, kos­ka ulko­mail­la saa men­nä kovem­paa ei kai oikein olisi tot­ta, jos GPS:n saisi jotenkin ker­tomaan mis­säpäin maail­maa auto kul­kee. Käsit­tääk­seni se olisi GPS:llä jotenkin mahdollista :).
  Jos rajoitin ei mitenkään tehoa, ilmi­selvästi se on rik­ki tai pois­tet­tu käytöstä ja siitä olisi seu­raa­muk­set. Ihmiset väit­tää, että kuka tahansa muokkaa rajoit­ti­men kuin rajoit­ti­men toim­inta kyvyt­tömäk­si ja samal­la rajoit­timien asen­t­a­mi­nen on liian vaival­loista ja kallista?

 103. Jos sovel­luk­seen GPS:ää käytet­täisi­in, niin sehän olisi mie­lenki­in­toista kun annet­taisi­in jenkeille mah­dol­lisu­us päät­tää miten kovaa tääl­lä saadaan autol­la ajaa. Lisätään vain esimerkik­si häir­in­täsig­naalia niin paikan­nuk­sen tarkku­us heikke­nee merkittävästi.

 104. Ah taas tätä niin lois­tavaa viher­fa­sis­mia! Mitä seu­raavak­si? Mikrosiru jokaisen kansalaisen päähän? Saatana! Olet­teko te kaik­ki tulleet hul­luik­si?! Vuon­na 1984…

 105. “Miten ehdot­ta­masi nopeu­den­ra­joitin estää mie­len­häir­iössä tai humalas­sa ajamisen?”

  Mis­sä lue­tun ymmärtämi­nen? Soin­in­vaaran ehdo­tus ei estä mie­len­häir­iössä tai humalas­sa ajamista, vaan sen, että mie­len­häir­iössä tai humalas­sa ei aje­ta kamalaa vauh­tia. Se on tärkeä asia. Siinä vai­heessa kun sinä tai joku aate­toverisi ajaa tyt­täreni yli, olen hyvin kiin­nos­tunut siitä, onko nopeus 40 km/h vai 50 km/h. Asteikko saat­taa näyt­tää lin­eaariselta sieltä ratin takaa, mut­ta uhrin näkökul­mas­ta se on valitet­tavaa kyl­lä logaritminen.

  Surkuhu­paisaa seu­ra­ta moot­toriväen tun­nepi­toista ja äärim­mäisen epälo­ogista argu­men­toin­tia. Teknistä nopeu­den­ra­joit­tamista pide­tään hirvit­tävänä kyt­täämisenä ja sitä vas­tuste­taan ylväästi yksilön­va­pauk­sien näkökul­mas­ta, kos­ka itseään kir­joit­ta­jaa moinen ei tietenkään koske, pait­si ehkä joskus iltaisin tai kesäl­lä tai moot­tori­tiel­lä tai ohi­tusti­lanteessa tai muis­sa poikkeustapauk­sis­sa. Samaan aikaan kan­nate­taan vuo­laasti kaiken­laista val­is­tamista ja ennal­taehkäisyä ja “mätien ome­nien” tun­nistamista etukä­teen. Mil­lä hitol­la se 14-vuo­tias tule­va riskikaa­haa­ja nimeltä Kake pois­te­taan sieltä liiken­teestä, jos ei nimeno­maan hirveäl­lä kyt­täämisel­lä ja yksilön­va­pauk­sien rajoit­tamisel­la? Mik­si ei ole kyt­täävää ja yksilön­va­pauk­sien vas­taista rankaista Kakea rikok­sista, joi­ta tämä ei ole edes tehnyt, mut­ta sen sijaan on kyt­täävää ehkäistä teknis­es­ti aikuista ihmistä tekemästä rikos­ta, jon­ka tämä itsekin mieltää rikok­sek­si, pait­si tietysti oma­l­ta kohdal­taan, kos­ka oli kiire tai kesä tai rakas­tunut olo tai ohi­tus tai mitä lie milloinkin.

  Todel­lisu­udessa tekni­nen nopeu­den­ra­joi­tus on tietysti saman­lainen pakko kuin vaikka­pa nykyisen lain­säädän­nön kiel­to yksi­ty­ishenkilölle pitää hal­lus­saan täysautomaat­tisia tulia­sei­ta. Säästää merkit­tävän määrän ihmishenkiä ja inhimil­listä tuskaa joka vuosi, eikä ole kovin suuri ihmisoikeusloukkaus kenenkään muun kuin Kansal­lisen kiväärili­iton mielestä.

 106. Yllä nim­im. Markus tiivis­tikin hienos­ti meitin hienon eli­itin ajat­telua. Omaa kansaansa mol­laa­mal­la ja täysin kri­ti­ikit­tömäl­lä esim. EU ylistyk­sel­lä nämä heh kos­mopoli­itit nos­ta­vat kil­paa arvoaan tois­t­en­sa silmis­sä, ja kaikkein type­r­im­mät kuvit­tel­e­vat vielä saa­vansa sil­lä arvos­tus­ta jopa maamme rajo­jen ulkop­uolel­la. Nim­iähän tässä on var­maan turha lis­ta­ta, mut­ta eipä tai­da nykyiset hal­li­tuk­semme jäsen­ten ja muiden ns. huip­pupoli­itikko­jemme kaltaiset 100% jeesmiehet sen enem­pää arvos­tus­ta (=hienoa virkaa) saa­da kuin eräs enti­nen val­tiomies / uppopal­lon­pelaa­jakaan.. Vaik­ka kovin tääl­lä hehkutet­ti­in ihan Euroopan Keis­arin tai vas­taa­van tit­telistä.. Suomi­lais­ten poli­itikko­jen kan­nat­taisikin lait­taa tavoit­teet parem­min hei­dän kykyjään vas­taaviksi ja pyrk­iä esim. tapu­uri­ma­jureik­si ja vah­timestareik­si ves­s­apa­perir­ul­lia vai­h­ta­maan sinne Brys­selin päämajaan.

  Ikävä kyl­lä suo­ma­laiset äänestävät vuosikymmen­estä toiseen val­taan henkilöitä jot­ka näköjään visioi­vat orwellilaista kyt­täysy­hteiskun­taa, jos­sa ihmiset sit­ten kävelevät kypärä ja 3 ploa laimen­net­tua kep­panaa päässä sekä muutenkin jol­lain kalalaatikoil­la haar­niskoitu­na vuokra­neukkukuu­tiostaan sos­su­un, jotain avus­tus­ta hake­maan. Virheä puolueen kan­nat­ta­jien tapauk­ses­sa sos­sus­ta sit­ten vielä söpö­jen eläimien vapau­tus miekkari­in.. Täy­tyy­hän kansan saa­da eri­laisia vai­h­toe­hto­ja, vai mitä?

 107. Nopeu­den­ra­joit­timista vielä. Rekois­sa ajet­taes­sa lail­lista nopeut­ta tai hiukan yli rajoitin saat­taa aiheut­taa ongelmia sil­loin kun perä­vaunu alkaa hei­jaa­maan. Yksi yleinen tapa oikaista vaunu on vedät­tää vetoautolla. 

  Henkilöau­tossa nopeu­den­ra­joitin joudut­taisi­in käytän­nössä yhdis­tämään ajon­va­kau­tusjär­jestelmään. Teho­jen yllät­tävä katoami­nen eri­lai­sis­sa ongel­mati­lanteis­sa saat­taisi aiheut­taa hyvin, hyvin mie­lenki­in­toisia tilanteita. 

  Esim. nor­maalis­sa liiken­teessä etupään vesili­ir­ron huo­maa kier­rosten nousus­ta jol­loin oikea reak­tio lie­nee kytki­men painami­nen alas. Eri­tyis­es­ti jopa liiken­netur­va suosit­taa ettei jar­rute­ta (ei moot­to­ril­la / jarruilla).

  Ihan saman­lail­la liukkaal­la joutuu joskus ohjaa­maan autoa sekä ratil­la että kaa­sul­la. Etu­ve­tois­takin pystyy hal­lit­se­maan ratin lisäk­si muil­lakin hallintalaitteilla.

  Hyvään ajo­taitoon kuu­luu muu­takin kuin nopeusmit­tarin tui­jot­ta­mi­nen ja luot­ta­mi­nen abs /ecs-jär­jestelmi­in.

  Voisiko jopa ajatel­la niin, että vaik­ka ecs- jär­jestelmät oli­si­vat 2000- 2006 välil­lä pelas­ta­neet noin 18 % uhreista, niin ne todel­lisu­udessa saat­ta­vat lisätä onnettomuuksia.

  Liiken­teessä ajami­nen kuitenkin perus­tuu liiken­neti­lanteen sekä kelin mukaiseen oikeaan tilan­nenopeu­teen. Ajan­vakau­tushallinta­jär­jestelmät, lukki­u­tu­mat­tomat jar­rut ja vaik­ka nopeu­den­ra­joitin vie ihmiseltä pois käsi­tyk­sen todel­lis­es­ta tur­val­lis­es­ta nopeud­es­ta. Ja liiketi­lanteeseen sovel­tuvas­ta nopeudesta.

  Ajon­va­kau­tusjär­jestelmät eivät suo­jaa liial­liselta tilan­nenopeudelta kurvi­in tul­taes­sa tai yllät­tävän liukkau­den aiheut­ta­mal­ta perää­na­jol­ta. ABS- jar­rut anta­vat huonolle kul­jet­ta­jalle jotain mah­dol­lisuuk­sia ohja­ta autoa pani­ikki­jar­ru­tuk­ses­sa tai liukkaal­la. Hyvä kul­jet­ta­ja pystyy hal­lit­se­maan jar­ru­tuk­sen per­in­teisil­läkin jar­ruil­la kohtu­ullisen hyvin.

  Samat­en nopeu­den­ra­joitin antaisi mah­dol­lisu­u­den ajaa jopa ilman aivo­ja. Aje­taan kaa­su poh­jas­sa ja rajoitin hoitaa nopeu­den vai­hte­lut. Rajoitin ei kuitenkaan pysty huomioimaan liiken­neti­lan­net­ta tai kelin liukkaut­ta. Samat­en kuin ei ajon­va­kau­tusjär­jestelmä tunne tien muo­toa ja mutkikkuutta.

  Ja tilas­tois­takin vielä. Joskus vuon­na 2005 suurin osa kuole­maan johtaneista onnet­to­muuk­sista tapah­tui 80- kympin rajoituk­sel­la. Ja yllät­tävän vähän onnet­to­muuk­sia moottoritiellä.

  Kuole­maan johtavista onnet­to­muuk­sista suurin osa oli joko yksit­täison­net­to­muuk­sia eli taitaa olla ulosajo­ja sekä kohtaamison­net­to­muuk­sia. Eli molem­mis­sa tapauk­sis­sa ei vält­tämät­tä nopeu­den­ra­joitin olisi auttanut.

  Ja lopuk­si, kum­ma kun kukaan ei ole vielä älähtänyt ajokyvyn menet­täneistä kul­jet­ta­jista. Viimeaikoina on saatu lukea yli 80- vuo­ti­as­ta kul­jet­ta­jista jot­ka ovat töytäis­seet jalankulk­i­joi­ta, tehneet u- kään­nök­siä moot­tori­tiel­lä tai sairasko­htauk­sen takia aja­neet ulos. Tai siitä kuin­ka huume­hörhö ajeli jar­rut­toma­l­la kuorma-autolla.

 108. Huikee tää kom­ment­tien taso. Ja minä luulin ole­vani juntti.

 109. Itse asi­as­sa fil­laroin­ti Suomes­sa on eri­tyisen vaar­al­lista puuhaa. Ero Espan­jaan, Hol­lan­ti­in jne. on murskaa­va. Ja mis­tä se mah­taa johtua tääl­lä har­vaan liiken­nöidyssä maas­sa? Se ker­too mielestäni suo­ma­laisen liiken­nekult­tuurin ytimen.
  Sitä kun miet­tii, niin samal­la ratkeaisi aika moni muukin asia. Pelkil­lä rajoituk­sil­la ja määräyk­sil­lä kyl­lä var­masti pär­jää, jos niitä viit­sii totel­laedesjär­jen mukaan. Muu tie onkin sit­ten lop­u­ton pakko­ra­joi­tusten suun­ta, joka ei ehkä ole kuitenkaan se paras.
  Olet­teko muuten enää näh­neet telkkarista mitään liiken­neval­is­tu­so­hjel­maa tms.? Vai onko val­is­t­a­mi­nen liian van­hanaikainen tapa?

 110. Osmo sanoo :
  //
  Ei olisi ylivoimaisen vaikea­ta perus­taa jär­jestelmä, jos­sa tie ilmoit­taisi taval­la tai toisel­la autolle val­lit­se­van nopeusrajoituksen.
  //

  Var­maankin tulisi vaikeuk­sia tuon olete­tun jär­jestelmän kanssa, että kuin­ka ihan metri­tarkasti voitaisi­in osoit­taa joil­lakin tien­vieri-tolp­pasätelijöil­lä auton vas­taan­ot­timelle se, että mil­lä nopeusra­joituk­sen alueel­la auto kul­loinkin on. Ajatel­laan­pa moot­tori­ti­etä ja sen läheisyy­dessä ole­vaa pien­ti­etä. Kum­manko tiemuodon sig­naali olisi voikam­maampi auton vas­taan­ot­times­sa. Ajet­taisi­inko moot­to­riel­lä pien­tien maksinopeut­ta vaiko toisin päin. 

  Gps-jär­jestelmän tarkku­ut­ta en tiedä, mut­ta se voi olla jo jopa +-5 metriä (ken­ties +-0.5 metriä).

  Joo, jotain­han sivi­ilikäyt­töä tule­valle Galileo-jär­jestelmälle tulee kek­siä, että miten on Osmo, oletko nyt aikaasi edel­lä kun olet ken­ties kuul­lut jostain, että täl­lainen auto­jen nopeu­den­valvon­ta­jär­jestelmä olisi ihan oikeasti tekeil­lä EU:n teille. 

  Venäläis­rekko­jen valvon­nas­ta olisi hyvä alkaa tämän valvon­nan tuomi­nen keskuuteemme.

 111. Siis Soin­in­vaaran ehdo­tus­ta ärhäkim­min vas­tus­tavien kom­ment­tien taso

 112. Jaa­ha. On var­maan hienoa näi­den kom­men­toi­jien mielestä, kun saa tun­tea ole­vansa “pienen ihmisen” puolel­la, ilkeää ja fasis­tista, elit­is­tistä intellek­tuel­lia vastaan. 

  En ole samaa mieltä Osmon kanssa siitä, että täl­lainen rajoitin olisi järkevää toteut­taa. Mut­ta ihme­tyt­tää vain, että mis­tä näi­den “fasistin” huutelijoiden mielestä oikein sit­ten tulee autoil­i­joiden oikeus ajaa ylinopeut­ta. Se on kuitenkin lais­sa kiellettyä. 

  Eli eikö samo­jen ihmis­ten pitäisi loogis­es­ti ajatellen kan­nat­taa kaikkien nopeusra­joi­tustenkin purkamista tai ainakin niiden kaiken­laisen valvon­nan lopettamista?

 113. Tom­pal­la taitaa olla itsel­lään vikaa lue­tun ymmärtämisessä? 

  Onhan tääl­lä jo mon­een ker­taan perustel­tu että tuo sys­tee­mi olisi liian hankala/kallis/monimutkainen toteut­taa saata­van hyö­dyn kannal­ta + epälu­otet­ta­va ja olisi parem­pi käyt­tää ne varat johonkin muuhun, kuten esimerkik­si asen­nekas­vatuk­seen ja val­is­tuk­seen tai yksinker­tais­es­ti nos­taa ran­gais­tuk­sia ylinopeuk­sista ja liiken­teen­vaaran­tami­sista luokalla ylöspäin. Häk­ki heilumaan vaan helpom­min liiken­teessä säheltämis­es­tä, kuten esim. Norjassa.

 114. KariV:lle: Rekan perä­vau­nun heilahtelus­ta sen ver­ran, että sil­loin kai kyseessä on ollut liian kova vauhti keli­in näh­den. Kor­jatkaa­pa, kun olen tod. näk. väärässä. Osmo jo ehdot­ti, että het­kel­lis­es­ti saisi ajaa kovem­paa, kun­han sitä ei tapah­tu­isi liian usein. Aut­taisi siis hätätilanteisiin.

  Jär­jestelmässä olisi se mah­dol­lisu­us, että suur­in­ta nopeut­ta tietyl­lä alueel­la voitasi­in laskea, jos huo­mataan että on mus­ta jäätä tai muu­ta vaarallista.

  Ilman aivo­ja ajami­nen ei onnis­tu­isi, kos­ka lait­teessa voisi olla esim. ärsyt­tävä ääni jos jatku­vasti yrit­tää ajaa liian kovaa eli pitää vaan kaa­sua pohjassa.

 115. Tämäkin Osmon kir­joi­tus, vaik­ka hie­man tarkoituk­sel­la provoa­va onkin, kuvas­taa varsin hyvin läh­es koko vihreän eduskun­taryh­män (demareista ja kepus­ta nyt puhu­mat­takaan) elit­is­tistä asen­net­ta. Help­po on Kehä kol­mosen sisältä huudel­la ja vaa­tia kallista rajoit­in­jär­jestelmää, kun itsel­lä ei näy ole­van minkään­laista fak­taa koko aiheesta, tulee kyl­lä vah­vasti mieleen taan­noinen Suvi Lin­denin (kok) lob­baa­ma sen­su­uri­la­ki, yhtä heikoil­la eväil­lä olaan taas liikenteessä.

 116. Peri­aat­teessa oikein hyvä aja­tus tämä nopeu­den rajoi­tus gps:n avul­la, mut­ta kuten jo edel­lä on pohdiskel­tu; kuka sen sit­ten mak­saisi (autoil­i­jat kaivakoon kuvet­taan tietysti, sehän taitaa olla eduskun­nan mot­to), ja toimisiko jär­jestelmä oikeasti?

  Luulen, että esim. kus­ki joka on vas­ta saanut ajoko­rtin ja halu­aa näyt­tää kavereilleen miten hyvin osaa ajaa, ei tieko­htais­ten gps-rajoi­tusten val­lites­sa jäisikään sinne 40 km/h rajoite­tulle kylätielle, vaan hakeu­tu­isi teille joil­la saa lail­lis­es­ti ajaa esim. tuon 120 km/h, vaik­ka eiväthän nuo suurem­mil­la rajoituk­sil­la varuste­tut tiet mitään tur­val­lisia ole (vaik­ka rajoi­tus ehkä antaa viitet­tä siihen). Koke­mat­toman kuskin ajami­nen 100–120 km/h teil­lä aiheut­taa mielestäni seu­raa­vat ongelmat:
  1. kul­jet­ta­ja ymmärtää ajaa omien taito­jen­sa mukaan ja sitä vauh­tia, minkä tun­tee hal­lit­se­vansa eli toden­näköis­es­ti hitaam­min kuin rajoi­tus sal­lii. Tästä aiheutuu paljon ohi­tuk­sia ja tod.näk. myös ohi­tusten tuot­tamia vaaratilanteita.
  TAI:
  2. kul­jet­ta­ja yrit­tää pysyä muun liiken­nevir­ran mukana ajaen vauh­tia, johon ei vielä ns. rah­keet riitä. Tämä on omi­aan aiheut­ta­maan onnet­to­muu­den johon (liiken­nemäärän ollessa pien­tä tietä suurem­pi) joutuu tod.näk. osal­lisek­si myös toinen/toisia autoilijoita.

  Ehkä nykytekni­ikalla ja tähän hätään olisi parem­pi kuitenkin antaa koul­u­laisille (ei pelkästään autok­oul­u­laisille) ja tietysti muillekin mojo­va annos asen­neope­tus­ta. Kovin kevein keinoin se ei valitet­tavasti tai­da men­nä per­ille. “Jar­ru­ta ajois­sa” ym. kam­pan­jat kaiku­vat kuuroille korville. Ehkä pitäisi havain­nol­lis­taa enem­män sitä, miten hel­posti auto “karkaa käsistä” ja sitä, minkälaista jälkeä onnet­to­muuk­sis­sa tulee. Ei pelkästään autolle, vaan autossa oli­joille. Ja voisi­han sitä vaik­ka istut­taa ihmisiä rusi­naksi men­neisi­in kolar­i­au­toi­hin ja pan­na miet­timään olisiko itse vielä hengis­sä jos olisi istunut siinä onnet­to­muu­den tapahtues­sa. Auto-onnet­to­muuk­sista hengis­sä selvin­neet voisi­vat olla mitä parhaimpia asennekasvattajia. 

  Rat­ti­juopot taita­vat kuitenkin olla paljon pahempi ongel­ma kuin päivit­täin pien­tä ylinopeut­ta ajavat.

 117. Muis­tat­tekos vielä ajan, kun Suomes­sakaan ei ollut type­r­iä nopeusra­joituk­sia? Lapset pomp­pi­vat autossa etu­penkiltä taakse ja takaisin ja tur­vavyöhön ei valkoinen mies itteään suos­tunut lait­ta­maan. Voi oli suo­laista, maito punaista ja Nort­ti täyt­tä tupakkaa. 

  Kyl­lä on maail­ma pahaan malli­in men­nyt ja koh­ta var­maan jostakin tulee ruot­salainen ombuds­man joka vaatii jalankulk­i­jalle kypärää. (Lie­nee homo).

  Oli kyl­lä yllä­tys tämä tämän­päiväi­nen vaah­toami­nen. Mut­ta syykin selvisi: link­ki Ilta-San­omista. Kir­joitas Osmo vaik­ka lauhde­voimas­ta tai bio­di­ver­si­teetistä jot­ta saadaan vähän jutturauhaa. 

  Touko Met­ti­nen

 118. Hyva Osmo,

  Osoitit taasen ker­ran kuin­ka Suomes­sa halu­taan hol­ho­ta kaikkea val­tion toimes­ta. Ei voi ymmar­taa kuin­ka poli­itikot sokei­ta poli­itikot voivat olla omille ehdo­tuk­silleen ja niiden seu­rauk­sille. Enem­man vaan hol­hous­ta niin hyva tulee. Mites olisi seu­raavak­si viina­pul­loi­hin pakolli­nen alkolukko jot­tei kukaan vaan tule liian humalaan?

  Jotenkin koko blo­gien­trys­tasi tulee jotenkin mieleen pop­ulis­mi (vrt. paha liiken­neon­net­tumuus jos­sa kuoli nuo­ria pari paivaa sit­ten). Ei kaikkea pahaa maail­mas­ta voi estaa tapah­tu­mas­ta vaik­ka kuin­ka yrit­taisit rak­en­taa ehdo­tuk­sil­lasi taysin saan­neltya yhteiskun­taa (joka ajatuk­se­nakin jo oksettaa). 

  Eiko­han olisi parem­pi etta miet­tisit vaan kuin­ka ne liito-ora­vat sun muut huna­ja­mayrat voitais sai­lyt­taa Suomes­sa ja pitaisit nap­pisi erossa liikenteessa

 119. GPSllä toimi­va jär­jestelmä on kyl­lä yksilön vapau­den kannal­ta hie­man kyseenalainen. Rajoituk­set ovat kuitenkin eri asia kuin oikeus olla tulemat­ta seu­ratuk­si koko ajan. 

  Sen sijaan 130kmh nopeu­den­ra­joitin kaikki­in autoi­hin olisi ehkä real­isti­nen, se paran­taisi ehkä auto­jen ekol­o­gisu­ut­takin siinä mielessä, että moot­torin kokoa ei tarvit­sisi mitoit­taa 250kmh tai suurem­mankaan huip­punopeu­den mukaan.

  Lisäk­si se olisi huo­mat­tavasti yksinker­taisem­pi ja halvem­pi toteuttaa.

  Tule­vaisu­udessa kuitenkin toivon mukaan aje­taan sähköau­toil­la, jol­loin tehoa on riit­tämi­in vaik­ka mihin nopeuk­si­in, joten nopeut­ta on pakko rajoit­taa elektronisesti.

 120. Osmo hyvä, olen täy­del­lisen eri mieltä kanssasi.

  Jär­jestelmässä tulisi ole­maan niin paljon por­saan­reik­iä, että sitä ei kan­nat­taisi edes ottaa käyt­töön. Aivan kuten tämä “hands­free-pakko”. Oletko sat­tunut vilkaise­maan kanssa-autoil­i­joi­ta. Kuin­ka moni oikeasti käyt­tää ajaes­saan hands­freetä? Ammat­ti­au­toil­i­joista var­masti suurin osa, mut­ta sivi­il­i­henkilöistä hyvin harva.

  Onko järjestelmässä/laissa, jota har­va nou­dat­taa, minkään­laista järkeä.

  Ehdo­tuk­seni rat­ti­juop­po­jen ja kaa­harei­den karsin­taan pois liiken­teestä on, että rikok­sen­tekovä­line (auto) tuomi­taan välit­tömästi val­ti­olle. Sil­loin rikos kir­pai­sisi suo­raan tek­i­jään­sä. Tietysti tässäkin ratkais­us­sa on ongel­mansa, mut­ta selvis­sä tapauk­sis­sa (rikok­sen tek­i­jä on ajoneu­von omis­ta­ja) voisi rikok­sen­tekovä­li­neen tuomi­ta valtiolle.

 121. Jatke­taan Soininvaara:n viitoit­ta­mal­la tiellä: 

  Juhan­nuk­seen men­nessä oli meil­lä 69–70 hukkunut­ta, jos ihmiset pitäi­sivät pelas­tus­li­ive­jä koko ajan se säästäisi henkiä, jos et ole samaa mieltä olet … — ?

  On se vaan main­io­ta että Osmo ajat­telee täl­läistä, muis­tathan seu­raavis­sa vaaleis­sa käyt­tää tätä vaaliaseena?

 122. Arvon Misha Dellinger, auton­va­lmis­ta­jat var­maan tekevätkin sit­ten suom­laisille ihan omat mallit, joista löy­tyy tämä pienem­pi moottori.

 123. Sanois­in että kylähul­lu­jen höpinää koko ehdo­tus. Nyt kun ehdot­ta­ja on kuitenkin Soin­in­vaara, niin hom­ma muut­tuu vaar­al­lisek­si kos­ka esim. arvostelukyvytön viherko­mukoiden aivope­semä nuoriso voi ottaa tämän todesta.

  GPS:ää käyt­tävä nopeu­den­ra­joi­tus on suun­nilleen yhtä äly­va­paa aivopieru kuin nämä uusim­mat “tek­i­jänoikeu­den­lait” jois­sa val­i­taan äärim­mäisen kapea pop­ulisti­nen näkökul­ma ja sit­ten lähde­tään sil­lä ratko­maan ongelmia. Näil­lä tek­i­jänoikeuslaeil­la viit­taan esimerkik­si siihen että esimerkik­si DVD-levy­jen suo­jauk­sista keskustelu kiel­letään, suo­jausten kiertämi­nen kiel­letään ja mikä älyt­tömintä; ver­taisverkkope­ri­aa­teel­la toimi­vat ohjelmis­tot kiel­letään (näin on tehty esimerkik­si monis­sa kouluis­sa). Itse rikos­ta ei eksplisi­it­tis­es­ti kiel­letä vaan pelkästään haahuil­laan siihen käytet­ty­jen käytän­nöl­lis­ten keino­jen puolel­la! Tuubaa!

  Liiken­teen promiller­a­jaa voi alen­taa, nopeu­den­valvon­taan voi pistää pienem­pää tol­er­anssia ja vaar­al­li­sista tem­puista (perässä roikku­mi­nen, kaa­hailu ym.) antaa ajok­iel­to­ja (kil­vet veks.). Mut­ta kaiken­maail­man stasi-tason tieto­jär­jestelmät nopeusra­joi­tusti­etokan­toi­neen ja virhei­neen menevät älyttömyyksiin. 

  Kiitos tei­dän virhei­den (de dor­ka), Euroopas­sakin raken­netaan lisää hiilivoimaa. Mil­loin muuten ryhdytte vas­tus­ta­maan tuulivoimaa? Siihen liit­tyvä tekni­ikkakin alkaa koh­ta ole­maan var­teenotet­tavaa joten luulisi komukoiden jo vastustavan.

 124. Tiedemiehelle.. Käsit­tääk­seni myös alinop­u­den ajami­nen on lain­vas­taista (Tieli­iken­nela­ki 24§: Liiken­net­tä ei saa estää tai hai­ta­ta aja­mal­la aiheet­toman hitaasti), mut­ta silti sitäkin aje­taan. Mikä oikeus alinopeu­den aja­jil­la on ajaa alinopeutta?

 125. “AQ Says:
  30. kesäku­u­ta 2008 kel­lo 23.04

  Arvon Misha Dellinger, auton­va­lmis­ta­jat var­maan tekevätkin sit­ten suom­laisille ihan omat mallit, joista löy­tyy tämä pienem­pi moottori.”

  Tässä on tietysti ole­tuk­se­na Soin­in­vaaran alku­peräisen ehdo­tuk­sen ydin, että lain­säädän­nöstä tulisi EU:n laajuista.

 126. Voi luo­ja! Lisää taas näitä hol­houskeksin­töjä! Kyl­lä Suomes­sa hol­ho­taan jo ihan tarpeeksi!

  Kyl­lä se vaan on niin, että liiken­teessä tapah­tuu onnet­to­muuk­sia väk­isinkin, minkä takia autoilus­ta pitää yrit­tää saa­da “uhri­ton­ta”, se tuskin tulee sitä ikinä ole­maan. Auto­jen pitäisi kulkea kiskoil­la tietokoneen ohjaam­i­na, jot­ta voisi olla jotain mah­dol­lisuuk­sia täl­läiseen, mut­ta sel­l­aista me emme halua! 

  Jos jotain pitäisi tehdä, niin asen­nekas­va­tus­ta! Ihmis­ten asen­teesta kaik­ki läh­tee noin suurinpiirtein. 

  Ite en ole mikään “jatku­vasti ylinopeut­ta las­ten yli aja­va juop­pokus­ki”, vaan ajan yleen­sä nopeusra­joi­tusten mukaises­ti, ennakoiden, ja näytän muille aikeeni ajois­sa. Siltikin, välil­lä on kiva laskea tutul­la sivu­tiel­lä reip­paam­min. Ja hidas­tan ihan aikuis­ten oikeasti sil­loin, kun muu­ta liiken­net­tä ilmenee…! 

  Kirveel­lä olisi TAAS töitä!

  Mikä tätä Suomen johtoa ja viras­to­ja vaivaa, mikään kansalais­ten asia ei mene läpi, sen sijaan kek­sitään kokoa­jan kaiken­laisia päät­tömiä juttuja…

 127. Ja tuos­ta kuor­ma-auto­jen ja rekko­jen, bussien rajoit­timista. Sehän on ihan ymmär­ret­tävää, kun autol­la on kokoa tuonkin ver­ran. Ei niiden kuu­luisikaan päästä kovem­paa. Tänäänkin laskin het­ken rajoit­in­ta vas­ten, kun oli ne aiv­ot narikas­sa. Sit­ten vakkar­il­la säädin nopeu­den väähn reilu 80:iin. Toki armei­jas­sa tuli kokeil­tua kuor­ma-autol­la se reilu 100km/h ajaminen…

  Mut ei j‑lauta, jos paket­ti­au­tois­sa ja henkilöau­tois­sa olisi rajoitin, kyl­lä tässä rikol­lisek­si jou­tu­is suurin osa kansalai­sista! Vai sitäköhän tässä taas halu­taankin? Haiskah­taa taas vähän rahankeru­ul­takin tuo huomma…

 128. Isoveli valvoo:

  GPS-paikan­nusjär­jestelmien asen­t­a­mi­nen autoi­hin ei mah­dol­lista ain­oas­taan nopeuk­sien seu­ran­taa, vaan myös ihmis­ten liikkei­den seu­ran­nan. Nopeusseu­ran­ta-veruk­keen avul­la autoi­hin saataisi­in paikan­nusjär­jestelmä, jon­ka avul­la ihmis­ten liikkeitä voitaisi­in seu­ra­ta läh­es reaali­a­jas­sa muu­tamien metrien tarkku­udel­la. Mut­ta eihän epäre­helliseen suomen kansaan voikaan luot­taa! On hyvä, että isoveli valvoo suurem­man hyvän ja tur­val­lisu­u­den nimis­sä! Val­tion kannal­ta olisi jopa parem­pi, ettei rajoit­timia asen­net­taisi, vaan jär­jestelmä lähet­täisi sakot suo­raan kotiosoit­teeseen, kun autol­la on ajet­tu ylinopeutta.

  Vaikut­taakin siltä, ettei George Orwelli­in kuvaa­ma tule­vaisu­u­den tarkkailuy­hteiskun­ta olekaan pelkkää utopi­aa. Ruot­sis­sa otet­ti­in jo suuri harp­paus kohti total­i­taris­mia, joten eivätköhän suo­ma­laisetkin poli­itikot seu­raa esimerkkiä. Total­i­taris­tiseen val­tioon ei päädytä yhdessä yössä mut­ta, jos kansa on välin­pitämätön voidaan yksilön oikeuk­sia polkea vähän ker­ral­laan, kunnes niitä ei käytänössä enää ole.

 129. Jee­bolle vielä sen ver­ran, että jos yhtään olet yhdis­telmäl­lä ajel­lut ei se 40tn kär­ry tarvitse kun olemat­toman vauhdin ja alamä­ki vielä pahen­taa tätä tilan­net­ta, että kär­ry pus­kee vierelle. Täl­löin ei auta kun nopeu­den kas­vat­ta­mi­nen tilanteen kor­jaamisek­si, että yhdis­telmä saadaan taas suoraan.

  Kun rajoi­tus on määritel­ty 120km/h suurim­mak­si sal­li­tuk­si, entä sit­ten näi­den lait­tei­den kanssa jos har­ras­taa rat­apäiviä? Kaik­ki nämä “onnet­to­muudet” sun muut tilanteet, että rajoitin on saata­va pois päältä lisää se aina lait­teen pääl­lä olemat­to­muut­ta muul­loinkin. Valitet­tavasti idea on susi jo syn­tyessään moi­seen vaa­timuk­seen. Kuten moni on jo sanonut joku joka ymmärtää autoista ja tekni­ikas­takin jotain kiertää järjestelmän.
  Mut­ta sit­ten on ihmiset jot­ka vinku­vat, että onhan meil­lä kam­er­at moist­en var­alle, itsel­läni on varak­il­vet jot­ka ovat olleet aikaisem­min kil­vis­sä saman merkkiseen ja malliseen sekä vielä väriseenkin autoon. Nämä kil­vet ovat käytössä kun tiedän että on kiire tai ollaan lain toisel­la puolel­la, mut­ta halvem­mak­si se tähän asti on tul­lut 3v aikana. Ajan siis Pk-seudul­la enkä ole myöskään ain­ut joka näin tekee.

  T: 440hp ja 800kg

 130. Nyt on sit­ten viimeinenkin jär­jen valo kadon­nut, nopeuden
  rajoitin ei poista sitä tosi­asi­aa etteikö senkin avul­la voisi
  ajaa ihmis­ten yli…haloo.
  Se että auton ajet­tavu­u­teen puu­tu­taan jostain muualta
  kuin ohjaa­jan toimes­ta on jo laiton­ta ja törkeää ihmishenkien
  vaarantamista.
  Onnek­si joudutte rukkaa­maan koko tieli­ikenne lain uudestaan
  ennenkuin saat­te moista aikaisek­si, ja siihen ei Soininvaaran
  ikä onnek­si riitä.

  Ja miet­tikääs sitä että ulko­maille tuol­laisel­la autol­la on turha
  yrit­tää, arvaat­te kyl­lä miksi.

  Taitaa Soin­in­vaaran kausi päät­tyä tähän kauteen.
  Pitäisi pitää täl­laiset “kuningasa­jatuk­set” omana tietonaan.

 131. E‑Kuski: En ole ajel­lut yhdis­telmä rekalla, kiitok­sia tiedos­ta että ovat niin herkkiä. Sanoin näin: “Osmo jo ehdot­ti, että het­kel­lis­es­ti saisi ajaa kovem­paa, kun­han sitä ei tapah­tu­isi liian usein. Aut­taisi siis hätäti­lanteisi­in.”. ja tarkoitin sil­lä, että yhdis­telmän suoris­t­a­mi­nen kiihdyt­tämäl­lä voisi olla sallittua.
  En nyt väitä, että jär­jestelmä olisi kohtu­ullisel­la hin­nal­la var­masti mah­dol­lista toteut­taa. Ihmette­len vain, että teknisillä/turvallisuutta hait­taav­il­la syil­lä tor­pataan suo­ril­ta ilman että pohdit­taisi­in eri­laisia vaihtoehtoja.

  Voihan sitä rek­ka-autoi­hin lait­taa vaik­ka mitä vem­paimia joi­ta poli­isit sit­ten pis­tokokeil­la voi tark­istaa (kai pis­tokokei­ta tehdään jo nykyään?) ja kaiken näköistä voi ideoi­da. Esim. mitä jos rekas­sa nopeut­ta ei poikkeuk­se­na olisi rajoitet­tu, mut­ta sireeni tai torvi lähtisi soimaan jos ajaa liian kovaa.

 132. http://www.topgear.com/content/features/stories/2006/11/stories/13/3.html

  Olet­teko muuten koskaan käyneet pere­htymässä Tallinnan keskus­tan liikennekulttuuriin?

  Ter­veisin ylinopeut­ta aja­va ihmi­nen, jon­ka per­heen­jäsen on edelleen sairaalas­sa tajut­tomana joudut­tuaan (ilmeis­es­ti) väistämään jotain pien­tä met­sänelävää. Mah­dol­lis­es­ti tiel­lä leikkinyt lap­si ja tuke­va humalati­la oli­si­vat aut­ta­neet pysymään tiel­lä, kos­ka kuka­pa meistä ei halu­aisi lapsen päälle ajaa? Läh­den­hän minäkin tästä koh­ta työ­matkalle, ja lupaan ajaa ylinopeut­ta. Ja toiv­ot­tavasti selviän elos­sa per­ille. Ainakin lupaan yrit­tää parhaani.

 133. Tässä on tietysti ole­tuk­se­na Soin­in­vaaran alku­peräisen ehdo­tuk­sen ydin, että lain­säädän­nöstä tulisi EU:n laajuista. 

  Voin vain kuvitel­la kuin­ka tarkasti EU poli­ti­ikot seu­raa­vat suomi­lais­ten poli­itikko­jen aivop.. val­ta­van hieno­ja ajatuk­sia ja keskustelun avauksia!

  Taitaa Soin­in­vaaran kausi päät­tyä tähän kauteen. 

  Ei pää­ty. Täl­laisille ajatuk­sille on run­saasti kan­na­tus­ta, voivathan niiden kan­nat­ta­jatkin saa­da tuu­lah­duk­sen tuos­ta samas­ta ylim­ielis­es­tä mut­ta kuitenkin samanaikaises­ti aina niin vil­pitön­tä vahin­go­niloa lisäävästä hol­hoamis­es­ta; naa­puril­la uusi auto tms.. 

  Tämän­päivän suomi­lai­sista suurin osa elää suo­raan jol­lain sosi­aali­avus­tuk­sel­la, tai sit­ten pidät­telee pierua jos­sain viras­tossa. Hei­dän todel­lisuuten­sa muo­dos­tuu sit­ten YLE:n räikeästä pro­pa­gan­das­ta ja ehkä sat­un­nai­sista keskusteluista muiden saman­lais­ten ihmis­ten kanssa. Väistämät­tömänä tulok­se­na tästä kaikesta on val­tio jon­ka veroaste on jo 5. korkein maail­mas­sa. Siis laiskurien ja kateel­lis­ten type­r­ys­ten val­tio.. Kovin kauas on päästy ylivoimaisen vihol­lisen tor­juneesta ja maan uudelleen rak­en­ta­neesta aikakaud­es­ta, vai mitä?

 134. Naiskus­ki: Oletko tietoinen tosi­a­sioista eli fak­toista 120km/h tei­den tur­val­lisu­ud­es­ta ja noil­la teil­lä tapah­tu­vien kuolonko­larei­den määrästä? Sit­ten kun ne vielä suh­teutetaan liiken­nemääri­in, niin väitän että puhut totuudenvastaisesti. 

  Mitäpä jos nuori koke­ma­ton kul­jet­ta­ja joka on totutet­tu tas­apäistämiseen ja hol­houk­seen uskookin, että yhteiskun­ta on hänen puolestaan päät­tänyt, että 120km/h nopeus on moot­tori­tiel­lä tur­val­lista? Onko se sitä oikeasti aina? Mielestäni hol­hoa­mal­la ihmisiä tehdään ihmi­sistä pas­sivisia ja välin­pitämät­tömiä eikä hol­hoami­nen kan­nus­ta otta­maan vas­tu­u­ta teko­jen­sa seu­rauk­sista. Tämä pätee siis ihan kaik­keen muuhunkin kuin liiken­teeseen. Itä­naa­puris­samme on mitä main­ioin käytän­nön esimerk­ki mitä kaikkea voi saavut­taa holhoamalla.

  Nyky­isin annet­ta­va “asen­nekas­va­tus” liiken­teessä on puoli­to­tuuk­sia ja vääris­tel­tyjä “tutkimuk­sia” jos­sa auk­tori­teetin voimal­la uskotel­laan mus­ta valkoisek­si. Nuoret eivät usko val­het­ta ja kaik­il­ta tosi­a­sioil­takin menee uskot­tavu­us samal­la. On aika erikoista ettei tätä ymmär­retä. Sama ilmiö on päihdevalistuksessa.

 135. Tässä kom­ment­te­ja kat­soes­sani muis­tuu mieleeni 99′ vuon­na Sak­sas­sa tapah­tunut use­aan kuole­maan johtanut rek­ka onnet­to­muus syypäänä onnet­to­muu­teen todet­ti­in valmis­tus virheelli­nen nopeu­den rajoitin kyseessä oli automaat­ti­vai­hteinen mer­cedes rek­ka-auto autossa oli gps lait­teet jot­ka oli­vat yhdis­tet­ty auton pääti­etokoneeseen sekä vaikionopeu­den sää­timeen no rajotin rikkou­tui pääti­etokone meni lukkoon sen jäl­keen lakkasi ilmeis­es­ti kaik­ki toim­i­mas­ta vakkari,abs jarrut,kaasu,automaatti vai­hteis­to auto vyöryi täy­del­lä vauhdil­latun­nelin reunaan suistues­saan tieltä vieden rin­nal­lansa tulleen henkilöau­ton mukanaan autot pysähtyivät vas­ta tun­nelin reunakivetyk­si­in joten miet­tikää kahdesti ennekuin äänestätte mitään rajoit­timia sitä pait­si ne pystyy kiertämään joten mik­si mak­saisi vaivan..

 136. Hyvä, hyvä. Käypäs Osmo nyt vaik­ka ihan ensin kysymässä sak­salaisil­ta, miten ne suh­tau­tu­vat näi­hin sin­un lois­toa­jatuk­si­in. Eikös täm­möi­nen kuitenkin pitäisi koskea koko EU:ta? Var­masti tykkäävät. Toiv­ot­tavasti jopa niin paljon, että halu­a­vat sin­ut sinne, eivätkä päästä enää takaisin Suomeen. Löy­tyykö sin­ul­ta muuten Osmo taskus­ta ajoko­rt­tia? Jos löy­tyy, mil­loin viimek­si olet sitä tarvinnut?

 137. Vielä heräsi kysymys tästä ylinopeudesta.…..
  Miten tämä ylinopeu­den ajami­nen rajoite­taan polkupyöriltä…?

  Ja lisäk­si polkupyörään voitaisi­in lait­taa “mokku­la” joka estää
  ajamisen liiken­neval­on ollessa punaisella.

 138. Todel­lakin. Estikö raskaan liiken­teen nopeusra­joitin konginkankaan onnet­to­muu­den vai olisiko onnet­to­muus ollut väl­tet­tävis­sä ilman rajoit­in­ta, jol­loin kul­jet­ta­ja olisi voin­ut vedät­tämäl­lä oikaista yhdistelmän?

  Henkilöko­htais­es­ti ahdis­tun suuresti kaiken­lais­es­ta valvon­nas­ta, Orwell ei todel­lakaan ollut väärässä.

  Ja kun kuolleisu­us on kuitenkin täl­läkin pal­lol­la vielä 100% eikä elämää saa­da täysin tur­val­lisek­si kuitenkaan…

 139. Nopeu­den­ra­joitin var­masti estää 70km/h aje­lut pui­ta päin.
  Myös nämä itsen­sä rekan keu­lamerkik­si aja­vat, joi­ta var­masti on suh­teessa enem­män kuin pelkkään ylinopeud­es­ta johtuneessa onnet­to­muudessa kuolleet, pois­tu­isi­vat tilas­toista täl­lä tekni­ikan ihme keksinnöllä-

  Kän­nis­sä, aineis­sa tai mie­len­häir­iössä aje­tut kuolonko­lar­it eivät voi mielestäni sisäl­tyä “ylinopeus” tilas­toi­hin. 80km/h ilman tur­vavöitä puuhun ajami­nen riit­tää tap­pa­maan, ehdo­tuk­seni on että Suomen puut kaadetaan.

  Alkolukko, ja itse­tuhoisille ihmisille psyki­a­tri sekä 100 000 euroa käteen, tulee var­masti halvem­mak­si parem­min tuloksin.

  Jotain reali­teet­tia näi­hin aivopierui­hin, tun­tuu ikävältä että joka kuukausi saan mak­saa 30% tuloista ja tulok­se­na on täm­möisiä loistoideoita.

 140. Tut­taval­lani on auton­av­i­gaat­tori, joka sanoo isoon ääneen *plimplom­m­mm* kun se huo­maa suurim­man sal­li­tun nopeu­den ylit­tyneen. Ja vakionopeu­den­sää­timet ovat olleet tar­jol­la jo autoilun pimeäl­lä keski­a­jal­la. Pehmeitä rajoit­timia siis on jo.

  Olisi haus­ka tietää onko “kovien” rajoit­timien vaiku­tuk­sista tehty tutkimuk­sia. On help­po kek­siä (kuten Osmon blo­gi ja sen kom­men­tit edel­lä osoit­ta­vat) sekä myön­teisiä että kiel­teisiä vaiku­tuk­sia, mut­ta kuin­ka suuria ne ovat? Ja onko para­me­tre­ja säätämäl­lä kokon­ais­vaiku­tus mah­dol­lista saa­da investoin­ti­in näh­den riit­tävästi plus­san puolelle, jot­ta jär­jestelmän käyt­töönot­to on perusteltua?

  Edel­lä Kalle Vir­ta­nen viit­tasi brit­ti­tutkimuk­seen tiukko­jen rajoi­tusten ja valvon­nan vaiku­tuk­sista. Siitä on tietysti jotain pääteltävis­sä (liian tiukkaa “kiel­to­lakia” ei kan­na­ta yrit­tää), mut­ta muu­toin sovel­tuvu­ud­es­ta tähän tilanteeseen on paha men­nä sanomaan mitään.

 141. Hiukan ihme­tyt­tää kuin­ka kevyesti tääl­lä osa suh­tau­tuu liiken­nekuolemi­in ja vam­mau­tu­misi­in, aivan kuin kyseessä olisi joku luon­non­la­ki, johon ei voi esim. lain­säädän­nöl­lä vaikut­taa. Nyt kun tänne on kokoon­tunut niin paljon liiken­neasiantun­ti­joi­ta, olisiko jol­lain vai­h­toe­htoisia ehdo­tuk­sia, joil­la liiken­teen tur­val­lisu­ut­ta saataisi­in parem­mak­si. Siis jotain vähän konkreet­tisem­paa kuin “asen­nekas­va­tus”.

 142. Yksi vika näis­sä nav­i­gaat­tor­eis­sa on se, että ne eivät tun­nista talvi ja kesära­joituk­sia. Vaan ko. tieo­su­udelle on aina sama nopeusra­joi­tus (riip­puen ajanko­hdas­ta mil­loin rajoi­tus on määritel­ty). Nämäkään eivät lisäk­si tah­do pitää paikkaansa. Myös tieo­suuk­sien muut­tumi­nen tulee monas­ti pitkäl­lä viiveel­lä karttapäivityksiin.

  Mielestäni järkevin ja toteut­tamiskelpoisin paran­nus, jota Osmonkin kan­nat­taisi ajaa eteen­päin, olisi pakolli­nen alkolukko.

 143. Hienoa nähdä kuin­ka paljon Suomen kansalaisi­in luote­taan. Kiel­to­ja, kiel­to­ja, kiel­to­ja… sakkoa. Ennen asut­ti­in hyv­in­voin­ti­val­tios­sa ja pian asumme poli­isi­val­tios­sa. Varsinkin jos kyseessä on vielä sel­l­ainen maail­man­lop­unkeksin­tö kuin autol­la liikku­mi­nen niin täl­läisiä aivopieru­ja tun­tuu sieltä pylvästalosta sinkoil­e­van joka kuukausi. Ilmeis­es­ti on työn­pu­utet­ta siel­lä päin. Osmo istuu siel­lä ruudun ääressä ja hihit­telee kun kek­si taas liiken­net­tä koske­van näke­myk­sen jol­la saati­in kansalaisi­in taas kuhinaa. 

  Mitähän jos siel­läkin paneudut­taisi­in kohta­puoli­in jo ihan oikeisi­in ongelmi­in jot­ka tätä kansakun­taa nakertavat.

 144. No, ker­ropa Toni, mitä ovat nämä “oikeat ongel­mat”, elleivät nuorten ihmis­ten kuolemat ja vam­mau­tu­miset niitä ole? 

  Nuorten liiken­neon­net­to­muuk­sia Suomes­sa on muuten moninker­tainen määrä esim. Ruot­si­in näh­den, mut­ta kaipa se ei ole oikea ongelma?

  Eli mikä on?

  Lasin­sir­paleet läheisessä koirapuistossa?

 145. Muis­taak­seni Eli­nalle maa­han­muut­ta­jat oli­vat se kaiken pahan alku?

 146. Ville says: “Nyt kun tänne on kokoon­tunut niin paljon liiken­neasiantun­ti­joi­ta, olisiko jol­lain vai­h­toe­htoisia ehdo­tuk­sia, joil­la liiken­teen tur­val­lisu­ut­ta saataisi­in parem­mak­si. Siis jotain vähän konkreet­tisem­paa kuin “asen­nekas­va­tus”.

  -Pakolli­nen alkolukko jokaiseen autoon
  ‑Keskikaiteet val­tateille / leveäkaistaisiksi
  ‑Tien kun­nos­s­api­to­bud­jetin kolminkertaistaminen
  ‑Nopeuskam­era (ei tyhjä tolp­pa) jokaisen päiväkodin ja koulun kohdalle.

  Noil­la eväil­lä väitän liiken­nekuolemien puolittuvan. 

  Edel­lä mainit­tu­jen lisäk­si tarvi­taan, kyl­lä, asen­nekas­va­tus­ta, varsinkin nuo­rille. Lisäk­si jokaisen yli 50v pitäisi käy­dä ajoko­keessa 5 vuo­den välein, sekä yli 70 vuo­ti­aiden vuosit­taises­sa terveystarkastuksessa.

  Ja kun kuitenkin kysytään että “mis­tä rahat”, on vas­taus yksinker­tainen. Autoil­i­jat mak­sa­vat vuosit­tain ~7mrd € liiken­n­everoina, joista palau­tuu ~750milj € tiestön kun­nos­s­api­toon jne. Olisi vähin­täänkin kohtu­ullista, että tuol­la mak­set­taval­la sum­mal­la saataisi­in nykyaikainen, hyväkun­toinen tiev­erkko jol­la olisi tur­val­lista liikkua.

 147. Ciclista,

  Joo, maa­han­muut­ta­ja ratis­sa, ou nou!.… voisiko autoi­hin aset­taa jonkin värisuodattimen?

  🙂

 148. Jos liiken­netur­val­lisu­us oikeasti olisi ongel­ma val­tion mielestä, sen kor­jaamiseen kek­sit­täisi­in myös sel­l­aisia keino­ja jot­ka mak­sa­vat val­ti­olle rahaa (esim. moot­toritei­den lisäämi­nen, viikoit­tain ratista palavien riskikuskien pane­m­i­nen kop­pi­hoitoon, autoveron pois­t­a­mi­nen autokan­nan tur­val­lis­tamisek­si) eikä vain niitä keino­ja joil­la sitä voidaan ansai­ta, kuten rajoi­tusten laskem­i­nen ja niiden valvon­ta kus­tan­nuste­hokkaasti sakkokameroin. Kaik­ista tap­atur­mai­sista kuolemista liiken­teessä tapah­tuu vain viidennes, mut­ta läh­es kaik­ki valvon­ta kohdis­tuu sinne. Jos isovel­jen ker­ran on oikeutet­tua vah­tia autoilua joka het­ki, eikö sen pitäisi neljä ker­taa suurem­mal­la syyl­lä tehdä rat­sioi­ta kotei­hin ja valvoa ettei kukaan tupakoi sängyssä, palo­varoit­ti­men pat­teri ei ole men­nyt van­hak­si, lap­sia ei kyl­vetetä saunas­sa jon­ka lat­tia on liukas…

  Muista kuole­man­sy­istä puhu­mat­takaan. Jos nainen on niin huono per­heenäi­ti että ansait­see sakon ajaes­saan per­hei­neen kuiv­al­la moot­tori­tiel­lä talvipäivänä sataakah­takymp­piä, pitäisikö poli­isin myös vah­tia ettei lap­sille syötetä liikaa karkkia dia­betek­sen ym. kansan­murhaa­jatau­tien ehkäisemiseksi?

 149. Mul ois kans yhtä hyvä ehdotus.Asennetaan poli­isi­au­toi­hin nopeu­den rajoitin joka sääde­tään 80km/h.Siinähän säästyy mon­ta henkeä kun poli­isi ei pääsee kaa­haa­maan jonkun pikkurikol­lisen perässä ja yllyt­tämään aja­maan ylinopeutta/kolaria.

 150. Taitaa tuo eduskun­ta pehmen­tää päänup­pia kum­masti, kun täl­laisia ehdo­tuk­sia tehdään. Ensin­näkin mis­tä rahat moi­seen, no veroil­la­han ne mak­se­taan. Itsekin kun mak­san 32% vero­ja niin siinä alkaa jo ole­maan omas­ta mielestäni ihan tarpeek­si, kun ver­taa siihen että mitä tuol­la sum­mal­la saa, jatku­vasti kallis­tu­vaa ruokaa ja ben­saa. Kuten yllä mainit­ti­in niin tiev­erkos­to pitäisi saa­da kun­toon. Saisi­vat edes jotain hyvää aikaan näil­lä ehdo­tuk­sil­la, mut­ta aina vain kiel­to­ja. autovero­tus­ta keven­net­ti­in mut­ta heti haukat­ti­in polt­toaineesta sekin hyö­ty. Nau­ret­tavaa touhua. Täm­möiset ehdo­tuk­set vois pitää jokainen viher­pi­iperö omas­sa päässään.

 151. “Pienet ylinopeudet tap­pa­vat Suomes­sa paljon enem­män kuin murhaajat.” 

  niin muuten voisitko osmo tarken­taa onko suomes­sa enem­män autoil­i­joi­ta vai poten­ti­aal­isia murhaajia???

 152. “Joku epäili nopeusmit­tarin luotet­tavu­ut­ta-kuten aina. Jos jär­jestelmä perus­tuu GPS:ään, se mit­taa myös nopeu­den ja tarkasti.”

  Tun­nelis­sakin.…!!!!

 153. Johan meil­lä on e‑call-jär­jestelmä tulos­sa. Olen muuten joutunut vähen­tämään pyöräi­lyäni alle 200 kilo­metri­in viikos­sa, ettei tuot­ta­mani hiilid­iok­si­di ja metaani aiheuta per­hose­fek­t­inä coitus inter­rup­tus­ta Bangladeshissä. Näin säästän senkin tule­van ihmishengen.

 154. woe hel­va­ta mitä ideoita!!!! sat­tuuko tosi­aan Soin­in­vaar­al­ta löy­tyä sitä ajoko­rt­tia!!!! veikkaam­pa ettei löydy…vihreet on aina vihreitä!

  itse har­ras­tan amerikkalaisia auto­ja eikä yksikään vihree pelle sille mah­da mitään…se o vis­sii se!!!

 155. Kun autourheilu kiel­letään, niin kiel­letään samal­la sivi­ili-ilmailuhar­ras­tus ja mopoil­la ajo (saas­tut­ta­van 100* autoi­hin ver­rat­tuna). Lisäk­si Int­ian tulee teuras­taa kaik­ki lehmän­sä, kos­ka niiden päästöt ovat myös mit­ta­vat. Kaikkien tulee osal­lis­tua talkoisiin.

  Hybrid-autot tulee kieltää, kos­ka niiden valmis­t­a­mi­nen ja käyt­tö vie enem­män kokon­aistaloudel­lis­es­ti ener­giaa kuin sport­ti­au­to koko elinkaaren­sa aikana.

 156. Hienoa. Tämän toimivu­us on var­masti vielä parem­pi kuin Suomeen räätälöi­ty Digi-tv:n.
  Tun­nen ole­vani etuoikeutet­tu syn­tyessäni Suomeen, moni asia on tääl­lä niin hyvin.
  Mut­ta tämän­ta­soiset asi­at kun menevät läpi, läh­den hake­maan töitä ulkomailta. 

  Mik­si ei sään­nöstel­lä kansalaisen viikot­taisek­si alko­ho­lian­nok­sek­si 1 rav­in­to­la-annos­ta? Eikö sil­lä jo saa­da liiken­teestä alko­holi­hu­u­ruiset kul­jet­ta­jat pois ja paljonko yhteiskun­ta säästäisi hoitokuluissa?

  Kuten tääl­lä on jo mainit­tu. Liiken­teeseen poli­ise­ja näkyväm­min esille! Auk­tori­teet­ti puree Suo­ma­laiseen parem­min kuin automaatti.

  Suurim­pana vaikut­ta­jana nos­taisin esille tiestön huonon kun­non. Asiantun­ti­joiden mukaan täl­lä ylläpi­don tasol­la ei mene kuin muu­ta­ma vuosi — kun tiestö rupeaa ole­maan täy­den remon­tin tarpeessa.
  Kos­ka tiestöä ei ole kehitet­ty kas­va­van liiken­nemäärän mukaan, aiheutetaan vaaratilanteita.

  Eikö jo yksit­täin tiestön huonon kun­non ja alim­i­toituk­sen takia aiheudu liikaa onnet­to­muuk­sia? Kuka vas­taa niistä? Mik­si edes suun­nitel­laan täl­laista mielet­tömyyt­tä kun rahaa ei edelleenkään riitä edes ylläpitoon??!!

 157. 😀 Et voi olla tosissas.
  Mites olis sel­l­ainen “Anal Probe” kuten Cart­manil­la South Parkissa? Sil­lä kun vois peila­ta mis­sä kukakin menee, ja miten lujaa. Ilmoit­taisi samal­la siitä että on ajamises­sa käytet­tävää aiv­o­toim­intaa saman aikaises­ti kun ver­essä on alkoholia.
  Ei hyvää päivää. Kan­nat­taisi muut­taa Kiinaan, siel­lä kun kom­mu­nis­mi ja valvon­ta pelaa yhä.

 158. http://www.hs.fi/keskustelu/Soininvaara+haluaa+autoihin+nopeusrajoittimet/thread.jspa?threadID=125484&messageID=2165935

  Lainat­tu HS.fi keskustelu saitil­ta 2.7.2008

  Tuo nopeu­den rajoitin oli aja­tuskoe, joka on herät­tänyt blogillani aivan raivoisan ja pal­jas­ta­van keskustelun. Aja­tus oli todel­la se, että rajoitin taval­la tai toisel­la tietää nopeusra­joituk­sen, joten so toimii taa­jamis­sakin. Tot­ta kai se on kier­ret­tävis­sä, mut­ta sil­loin kyse hark­i­tus­ta rikok­ses­ta, jos­ta ran­gais­taan sen mukaises­ti. Rajoit­ti­men rikkomis­es­ta ei voi olla jäämät­tä kiin­ni. Sen näkee jokainen auton vauhdista. 

  Sitä en tiedä, onko tuol­lainen kohtu­uhin­nal­la toteutet­tavis­sa, mut­ta mie­lenki­in­toista on, että niin raivoisas­ti puo­lus­te­taan oikeut­ta rikko lakia. 

  Kar­va­hat­tumal­li­na rajoitin, joka estää aja­mas­ta yli 120 kilo­metriä tun­nis­sa, ei mak­saisi juuri mitään.

 159. Jään mie­lenki­in­nol­la odot­ta­maan uut­ta “aja­tuskoet­ta”

 160. Kir­joititko Osmo ihan oma­l­la nimel­läsi Hesarin keskustelu­pal­stalle: http://preview.tinyurl.com/6oh478

  Siel­lä kir­joitit näin:

  “Tuo nopeu­den rajoitin oli aja­tuskoe, joka on herät­tänyt blogillani aivan raivoisan ja pal­jas­ta­van keskustelun. Aja­tus oli todel­la se, että rajoitin taval­la tai toisel­la tietää nopeusra­joituk­sen, joten so toimii taa­jamis­sakin. Tot­ta kai se on kier­ret­tävis­sä, mut­ta sil­loin kyse hark­i­tus­ta rikok­ses­ta, jos­ta ran­gais­taan sen mukaises­ti. Rajoit­ti­men rikkomis­es­ta ei voi olla jäämät­tä kiin­ni. Sen näkee jokainen auton vauhdista. Sitä en tiedä, onko tuol­lainen kohtu­uhin­nal­la toteutet­tavis­sa, mut­ta mie­lenki­in­toista on, että niin raivoisas­ti puo­lus­te­taan oikeut­ta rikko lakia. ”

  Olen aiem­min kun­nioit­tanut näke­myk­siäsi mut­ta nyt jo tois­tamiseen lyhyen ajan sisäl­lä olen suuresti pet­tynyt siihen, miten kapeakat­seiseen tapaan yleistät asioita. 

  Väität havain­neesi että ihmisil­lä on raivoisa tarve puo­lus­taa oikeut­ta rikkoa lakia. Huo­maatko miten provosoival­la taval­la yrität tar­jo­ta lukioille muokat­tua todel­lisu­ut­ta? Samal­la kun tiedät itsekin että kyse ei ole siitä että tulisi olla oikeus rikkoa lakia, vaan kyse on vapau­den puolustamisesta. 

  Olen kovin pet­tynyt myös että olet liit­tynyt siihen kansane­dus­ta­ja­mas­saan, joka ei enää kek­si muu­ta keinoa hakea hyväksyn­tää ja kiil­lot­taa omaa kilpeään, kun miet­tiä menetelmiä jol­la saataisi­in vähen­net­tyä ihmiskuolemia, ikäänkuin se olisi sel­l­ainen arvo jota tulisi vaalia MYÖS vapau­den hinnalla. 

  Ihmiskuolemien vähen­tämis­es­tä on tul­lut teille kansane­dus­ta­jille peli­nap­pu­la jol­la jokainen yritätte pela­ta parhaanne mukaan, lop­ul­ta vain ajatel­lak­senne itseänne. Sil­lä elos­s­apysymisel­lä ei ole mitään arvoa jos vapaus on riis­tet­ty. Maa­hamme levin­nyt kollek­ti­ivi­nen masen­tuneisu­us, on jo osoit­ta­mas­sa merkke­jä siitä. Täl­läista on elämä medi­an, rahan, ja val­lan talu­tus­nuo­ras­sa. Vai mitä?

 161. Lyhyt tietoisku lucafille: 

  Osmo Soin­in­vaara ei ole kansane­dus­ta­ja, joten hän ei voi kuu­lua kansane­dus­ta­ja­mas­saan eikä hänel­lä voi olla ihmiskuolemia kansane­dus­ta­jan pelinappulanaan.

 162. Surullista miten ihmi­nen ajau­tuu siihen pis­teeseen, että alkaa miet­timään täl­laisia asioi­ta ja kun saa vasta­lau­sei­ta, menee ja vääris­telee ihmis­ten mielip­iteitä lehden pal­stal­la. Täl­lainen malli ei estä mil­lään taval­la esim. mie­len­häir­iössä lapsen yli ajamista, joten tuos­sa on jo ensim­mäi­nen aukko. Se lap­si ei jää henki­in, ajoit­pa 60, 80, 100 tai 120 rajoituk­sen mukaan. Vai men­näänkö Osmo ja kiel­letään lapsetkin?

  Hyvin mie­lenki­in­toista on myös ajat­telumallisi: kun niitä kansalais­va­pauk­sia rajoite­taan jo lail­la niin sit­ten­hän niitä voidaan rajoit­taa lisää. Aika ajat­telema­ton lausun­to. Lisäk­si siinä on epälogi­ik­ka asi­ay­htey­dessä esit­tämääsi mielip­i­teeseen. Samal­la sin­un tulisi vaa­tia mm. alko­holin totaal­ista kieltämistä. Se kun aiheut­taa paljon ongelmia muual­lakin kuin liiken­teessä (myös niitä kuolemia).

  Tässä ajat­telumallis­sasi on sel­l­ainen perus­tavaa laat­ua ole­va ongel­ma, että rajoit­ta­mi­nen luo uusia lieveilmiöitä, joi­ta ystävämme ja erit­täin maalaisjär­jel­liset val­tion miehet yrit­tävät saa­da kuri­in uusil­la rajoituk­sil­la. Siitä tulee lop­u­ton ora­van­pyörä, joka luo aina uuden lieveilmiön. Lopp­putule­ma on, että pelkästään kuu­li­aiset ja pääosin hyvin käyt­täy­tyvät kansalaiset kär­sivät ja ennen kaikkea mak­sa­vat koko lystin. Yleen­sä nämä rajoituk­set vaa­ti­vat investoin­te­ja ja kukas ne mak­saakaan. Ai niin, ne kun­non kansalaiset. Vai saisi­vatko nämä kun­non kansalaiset kun­non veroalet aina täl­laisen kuningasa­jatuk­ses­ta läht­e­neen investoin­nin myötä? Enpä usko.

  Kovasti ollaan valvon­taa lisäämässä, mut­ta moniko uusista poli­i­seista valmis­tuu työt­tömäk­si. Aika moni. Mis­sä rahat? Mak­san kuitenkin aika piirun ver­ran korkei­ta vero­ja (kuten me kaik­ki). Ai niin, Osmo osti niil­lä rahoil­la GPS-lait­tei­ta kansalle.

 163. Suomes­sa­han on tun­netusti euroopan van­him­mat autot. Tai niin ainakin muis­taak­seni jos­sain luki. Kum­minkin: Esimerkik­si ‑80luvun Ford Sier­ra. Oli se sit­ten 1.6l tai 2.0l koneel­la, puu tunkeu­tuu auton sisälle suo­ras­sa tör­mäyk­sessä keu­laan 80km/h vauhdil­la noin 1–1.5m. Edes tur­vavyöt ei auta vält­tämät­tä jos se puu sopi­vaan kohtaan osuu. Aut­taisko nopeu­den­ra­jootin täs tapaukses?

  Mut­ta niinkuin aina meitä on mon­een junaan. Jos tuol­laa­nen nop­u­den­ra­jootin ote­ta­han käyt­töön niin juok­sen vaik­ka mielu­um­min. Mut­ta hei onhan juok­sem­i­nenkin vaar­al­lista. Kan­nat­taa var­maan asen­nut­taa jalkoi­hin sen­sorit jok­ka tun­nistaa niiden liikku­mis nopeu­den jot­ta voidaan estää liian kovaa juok­sem­i­nen. Sehän on hir­mu vaar­al­lista juos­ta, jos vaik­ka kaatuu ja lyö päänsä.

  Viina on kovem­pi myrkky kuin kannabis. Mik­si kannabis on laiton­ta? Alkolukot autoi­hin ekä mitää nopeu­den­ra­jootin hölyn pölyä… Ja mikä vit­tu on ajatuskoe?

 164. Voi elämä. Ensin­näkin tuo tulisi niin kalli­ik­si että ei onnis­tu, toisek­seen automa­lle­ja on niin­paljon eri­laisia että sekin han­kaloit­taisi asi­aa. Kyl­lä tämä on niin hiema hom­ma että Suomes­ta ale­taan tehdä Vihrei­den poli­isi val­tio­ta. Herää jo tähän päivään.

 165. Promillemit­tari autoi­hin. Pitää 20 min välein puhal­taa ja jos ei puhal­la niin auto ilmoit­taa sam­mu­vansa 5 min kulues­sa ja jos puhal­taa yli niin auto sam­muu 1 min kuluessa. 😀

 166. Ei mitään järkeä taaskaan!!!
  Jär­jen valo on sam­munut jo aikoi­ja sit­ten arka­di­an­mäen porukoilta!!!
  Eiköhän niitä kuolemia tulisi enem­män, kun ei ohi­tus tilanteessa kerkekään vas­taan tule­van edestä oma­lle kaistalleen… ja on niitä muitakin tilanteita!!

 167. Ide­as­sa sinän­sä ei ole vikaa, muutenkuin että se on mah­do­ton toteut­taa toimivaksi.
  Entä kun tarvii ohittaa?
  Eihän poli­isitkaan saisi ketään kiin­ni kun niihin olis pakko lait­taa kans rajoit­timet+ miljoona muu­ta syytä

  MUTTA SE ETTÄ VASTUSTAJAT LEIMATAAN KÄNNIKUSKEIKSI JA LAPSIEN YLI AJAJIKSI ON SAIRASTA!

  ITSE VASTUSTAN enkä aja kän­nis­sä. Enkä lap­sien yli!

  mietitään mitä san­o­taan julkisesti.

 168. Entäs ohi­tusti­lanteet?
  Eräs ystäväni sai sakot ylinopeud­es­ta ohi­tusti­lanteessa, vauhti yltää hel­posti ylinopeu­teen vaik­ka ohitet­ta­va ajoneu­vo ajaisikin reilum­min alle rajoituk­sen sal­li­maa vauh­tia. Mielestäni ohi­tus on tur­val­lisin kun se on nopeasti ohi, silti siitä saate­taan sakot­taa. Eikö se ole tarpeek­si vaan tämän lain läpi­menon jäl­keen ohi­tus jos­sa nopeu­den­ra­joitin on pois­tet­tu käytöstä se on nykyisen ylinopeu­den sijaan “harkit­tu rikos”

 169. Ongel­ma on se, että Suomes­sa on erit­täin alhaiset nopeusra­joituk­set. Nol­la­tol­er­anssi, joka olisi siis seu­raus­ta tästä teknis­es­tä valvon­nas­ta, hal­vaan­nut­taisi koko maan liiken­teen. Olette var­maan huo­man­neet, että suurin osa kul­jet­ta­jista ajaa ylinopeut­ta. Suurin osa ajaa kuitenkin maltil­lis­es­ti ylinopeut­ta, jää­den enin­tään 10 ‑15 km ylityksiin.

  Ongel­ma meil­lä on se, että meil­lä yritetään ratkaista nuori­son kaa­haami­nen ja kän­nis­sä ajami­nen nopeusra­joituk­sil­la ilman riit­tävää poli­isi­valvon­taa. Eli rankaisemme enem­mistöä pienen mar­gin­aal­i­joukon törttöilystä.

  Lopuk­si kehotan käymään ulko­mail­la kat­so­mas­sa liiken­net­tä. Sen jäl­keen voi tode­ta, kuin­ka hyvin ja kuri­nalais­es­ti meil­lä aje­taan jo nyt.

 170. Täysin jär­jetön aja­tus. Ilman muu­ta tulisi sit­ten maini­tus­sa tapauk­ses­sa rajoit­taa myös jalankulk­i­joiden nopeuk­sia. Tiedos­sa­han on, että kom­pas­tu­misi­in kuolee enem­män ihmisiä kuin autotör­mäyk­si­in. Olen useim­miten asioista Osmon kanssa ollut aikoinaan samaa mieltä, mut­ta tässä nyt on yksi hyvä esimerk­ki siitä, mik­si vuosien toimin­nan jäl­keen erosin vihreästä liik­keestä ja myös Vihreistä.

  Liik­keeseen on hiipinyt merkilli­nen kon­trol­lifri­ikkiys, jos­sa jatku­vasti hake­mal­la haetaan uusia pikku asioi­ta kiel­let­täväk­si. Vihrei­den aito vapau­den ja suvait­se­vaisu­u­den aate on tyystin kadon­nut, Osmonkin nyt tuol­la aloit­teel­laan edus­ta­man ahdaspipoisen nut­turatätil­in­jan taakse. Mitään tekemistä ekolo­gian kanssa ei aloit­teel­la ole, nopeuk­sien rajoit­ta­mi­nen ei auta elonke­hää mitenkään. On ihan sama lop­puuko öljy 40 vaiko 50 vuo­den kulut­tua. Se lop­puu aikanaan, ellei sen kulu­tus­ta lopete­ta käytän­nössä kokon­aan — ja tälle han­kkeelle kyl­lä olisin valmis anta­maan ääneni. Mut­ta en turhille mieli­v­al­taisille rajoituksille,jotka vain vier­aan­nut­ta­vat ihmisiä todel­li­sista vihreistä arvoista. 

  Jos ja kun autot on suit­sit­tu aja­maan käve­ly­vauh­tia, en enää ymmär­rä mik­si niitä ylipäätään pitäisi olla. Kyseessähän on silk­ka laisku­us, jos ker­ran polkupyöräl­lä kuitenkin pääsee nopeam­min perille.

  Tosin vihreän liik­keen nykylin­ja luul­tavasti halu­aa rajoit­taa myöskin polkupyörien nopeut­ta, pääsee­hän niil­lä nyt jo monin paikoin tuplavauh­tia nopeusra­joituk­seen nähden.

  Enkä tule koskaan pane­maan pyöräi­lykypärää päähäni. Sekin pitkäaikainen har­ras­tus lop­puu siihen paikkaan, kun kypärä­pakko astuu voimaan. Enkä myöskään tule koskaan souta­maan tutulle ahvenkar­ille ongelle pelas­tus­li­iv­it pääl­läni. Jääköön myös kalas­tus sik­seen, kun taa­tusti liivipakkokin vielä lähivu­osi­na run­no­taan lakiin. 

  Jari
  Myrskylä

 171. Tämä on lois­ta­va idea. Rajoit­times­sa voisi olla 120 mak­sim­i­na ja itseasetet­ta­va tai tietelemati­ikan aset­ta­ma alhaisem­pi raja. Täl­löin voisi kätevästi painel­la reilusti kaa­sua eikä tarvis­tisi kytätä koko ajan nopeusmit­taria. Jonoa­jos­sakin tapah­tu­isi vähem­män soutamista, kun kaik­ki paineli­si­vat reilul­la kaa­sul­la samaa nopeut­ta. Hätäiset voisi­vat sit­ten ohi­tus­ta varten vai­h­taa rajoit­ti­men 120:een ja ottaa tietoisen riskin sakoista. Moot­tori­tiel­lähän ei ole tarvet­ta painel­la yli 120:n, kun ohi­tuk­seen on oma kaista käytettävissä.

  Jos tuol­laisen asetet­ta­van rajoit­ti­men saisi henkilöau­toon kohtu­uhin­nal­la, niin ostaisin sel­l­aisen heti. Har­mit­taa tuo mit­tarin kyt­täi­ly. Huom! Tämä on eri asia kuin vakionopeussäädin, joka jonoa­jos­sa on aika hankala.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *