Sitra tähtää tiikerinloikkaan energiatehokkuudessa

Jos­ta­kin itsel­le­ni­kin tun­te­mat­to­mas­ta syys­tä kuu­lun Sit­ran ener­gia­noh­jel­man ohjaus­ryh­mään. Ohjel­man tar­koi­tuk­se­na on olla osal­taan edis­tä­mäs­sä ilmas­toa sääs­tä­vää ener­gia­po­li­tiik­kaa ja syn­nyt­tää sen poh­jal­ta myös kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa. Rahaa tähän on käy­tet­tä­vis­sä noin 25 mil­joo­naa euroa. Pal­jon kiin­ni­te­tään huo­mio­ta raken­nus­ten läm­pö­ta­lou­teen, jos­sa uusien raken­nus­ten osal­ta läm­mön­ku­lu­tus tulee putoa­maan mur­to-osaan – pää­osin raken­nuk­set läm­piäi­si­vät  muun säh­kön­ku­lu­tuk­sen huk­ka­läm­möl­lä ja asuk­kai­den kehän läm­möl­lä. Tämä on tot­ta jo nyt – tai siis alkaa olla tot­ta noin vuo­den kulut­tua raken­net­ta­vis­sa talois­sa ylei­sem­min, nyt vas­ta jois­sa­kin pilottihankkeissa. 

Uuden raken­nus­kan­nan ener­gian­ku­lu­tus tulee siis vähe­ne­mään mel­koi­ses­ti – niin pal­jon, että alkaa olla kysee­na­lais­ta, kan­nat­taa­ko nii­tä liit­tää kau­ko­läm­pöön. Ongel­ma­na on van­ha kan­ta, jota on pal­jon. Kau­ka­na ei ole sekään aja­tus, että joi­ta­kin 1960- ja 1970-luku­jen epä­on­nis­tu­nei­ta beto­ni­hir­vi­tyk­siä kan­nat­tai­si purkaa. 

6 vastausta artikkeliin “Sitra tähtää tiikerinloikkaan energiatehokkuudessa”

 1. Reken­nusa­lal­la­han on kehi­tyk­ses­sä tiet­ty­jä ongel­mia, jot­ka joh­tu­vat sii­tä, että raken­ta­ja ei hyö­dy pät­kää­kään sii­tä, että teh­täi­siin rat­kai­su­ja, jot­ka nos­ta­vat raken­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia, mut­ta sääs­tä­vät pidem­män pääl­le koko­nais­kus­tan­nus­ta­soa (ei tar­vit­se teh­dä kor­jauk­sia yms.)

  Nyky­ään­hän kaik­ki teh­dään niin hal­val­la ja huo­nos­ti kuin mitä ilje­tään ja mihin sää­dök­set tai­pu­vat. Raken­nus­yh­tiön ei esi­mer­kik­si kan­na­ta teh­dä lisäe­ris­tei­tä, kos­ka niis­tä tulee lisä­kus­tan­nuk­sia, vaik­ka ne sääs­täi­si­vät­kin itsen­sä takai­sin muu­ta­man vuo­den lämmityskuluissa.

  Kan­nat­tai­si har­ki­ta jon­kin­lais­ta elin­kaa­ri­mal­lia, jota on Suo­mes­sa onnis­tu­nees­ti toteu­tet­tu tie­hank­keis­sa (nelos­tie ja toteu­tus­vai­hees­sa ole­va ykkös­tie). Raken­ta­ja vas­tai­si kor­jaus­kus­tan­nuk­sis­ta ja vas­taa­vis­ta esi­mer­kik­si 30 vuo­den ajan Täl­löin tuli­si moti­vaa­tio­ta raken­taa toi­mi­via ja help­po­huol­toi­sia rat­kai­su­ja. Läm­mi­tys­ku­lu­ja täl­lä voi­si myös hal­li­ta, jos raken­ta­ja vas­taa myös läm­mi­tys­ku­luis­ta (voi­tai­siin tosin tar­vi­ta jon­kin­lais­ta tasaus­ta, jos joku asu­kas halu­aa pitää kovin poik­kea­vaa läm­pö­ti­laa asunnossaan).

  Kari

 2. Niin­pä, Kari. Raken­ta­jat tuli­si­kin vel­voit­taa ener­gia­te­hok­kaa­seen raken­ta­mi­seen. Hurs­kail­la toi­veil­la ei pal­jon saavuteta.

  Mitä tulee jo ole­mas­sa ole­viin pien­ta­loi­hin pal­jon on teh­tä­vis­sä. Oman talo­ni öljyn­ku­lu­tus putoai­si mon­ta kym­men­tä pro­sent­tia. jos sai­sin kaa­taa naa­pu­ri­ton­teil­ta pois kaik­ki puo­li­tusi­naa taloa­ni pahas­ti var­jos­ta­vaa kor­kea­ta ja leve­ää puuta.

 3. Raken­ta­jat tuli­si­kin vel­voit­taa ener­gia­te­hok­kaa­seen rakentamiseen”

  Raken­nus­nor­mit kiris­ty­vät kokoa­jan. Kai ne kiris­ty­vät myös ener­gia­te­hok­kuu­den alal­la eikä pel­käs­tään asu­mis­mu­ka­vuu­den (äänie­ris­tys jne)?

 4. Huo­le­na­ni on sisäil­man laa­dun heik­ke­ne­mi­nen, jos asuin­ta­lo­jen ener­gia­te­hok­kuut­ta ruve­taan yli-innok­kaas­ti aja­maan. Jo täl­lä het­kel­lä omas­sa asuin­ta­los­sa­ni ilmas­toin­ti on riittämätöntä.

 5. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Uuden raken­nus­kan­nan ener­gian­ku­lu­tus tulee siis vähe­ne­mään mel­koi­ses­ti – niin pal­jon, että alkaa olla kysee­na­lais­ta, kan­nat­taa­ko nii­tä liit­tää kaukolämpöön.”

  Sini­vih­reä:

  Näin juu­ri. Tule­vai­suu­den talois­sa suu­ri osa läm­mön­tar­pees­ta saa­daan tuo­tet­tua kodin säh­kö­lait­teil­la. Lopun hoi­taa vaik­ka­pa jous­ta­va ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen suo­ra sähkölämmitys. 

  Juha­na Harju:

  Huo­le­na­ni on sisäil­man laa­dun heik­ke­ne­mi­nen, jos asuin­ta­lo­jen ener­gia­te­hok­kuut­ta ruve­taan yli-innok­kaas­ti ajamaan.”

  Sini­vih­reä:

  Jo nyt ollaan eris­te­pak­suuk­sis­sa lähel­lä tilan­net­ta, että raken­nuk­sen raken­teet eivät enää tuu­le­tu siten, että ne pysyi­si­vät kuivina. 

  Yksi ongel­ma on säh­kön hin­nan kohoa­mi­nen. Ihmi­set pitä­vät monas­ti hätä­päis­sään koneel­lis­ta ilman­vaih­toa lii­an pie­nel­lä, tai jopa koko­naan pois­sa pääl­tä, säh­köä sääs­tääk­seen. Pul­los­sa ei ole hyvä asua, jos sin­ne ei välil­lä vaih­da ilmaa.

 6. Ilmas­toin­ti = Koneel­li­nen ilmanjäähdytys. 

  Ilman­vaih­to on toden­nä­köi­ses­ti oikea ter­mi mitä hait. Ilman­vaih­to­nor­meis­sa on ollut jo pit­kään mää­ri­tel­mät mini­mi ilman­vaih­don mää­räs­tä. Mie­les­tä­ni ne ovat jopa hive­nen yli­suu­ret. Tämä tie­tys­ti kos­kee talo­ja jot­ka ovat ilman­vaih­don osal­ta oikein tehdyt.

  Tule­vis­sa nor­meis­sa ei ote­ta kan­taa ilman­vaih­don mää­rään, vaan läm­mön tal­teen­o­ton mini­mi­ta­soa nos­te­taan nor­mi­ta­sol­la 30%–> 50%. Ener­gia­te­hok­kuus ei tar­koi­ta huo­noa sisäil­maan vaan päin­vas­toin se paran­taa sitä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.