Kaupunki rakennuttamaan omistusasuntoja

Leh­ti­tie­to­jen mukaan raken­nus­liik­keet hidas­ta­vat uusien asun­to­jen raken­ta­mis­ta kuin yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta. Täl­lä halu­taan tukea asun­to­jen hin­ta­ta­soa. Tämä tun­tuu vähän koh­tuut­to­mal­ta, kos­ka uusien asun­to­jen myyn­ti­hin­ta ylit­tää raken­ta­mis­kus­tan­nuk­set roi­mas­ti. Täy­del­li­ses­ti toi­mi­vas­sa kil­pai­lus­sa näin ei voi­si käydä.

Jos kil­pai­lu ei toi­mi, Hel­sin­gin kau­pun­gin on puu­tut­ta­va mark­ki­noi­hin samal­la taval­la kuin se puut­tuu bus­si­lii­ken­teen kil­pa­luun omal­la yhtiöl­lä. Kau­pun­gin tulee siis ryh­tyä raken­nut­ta­maan — tai raken­nu­tut­ta­maan — myös omis­tusa­sun­to­ja sil­loin, kun raken­ta­mi­nen ei yksi­tyis­sek­to­ria huvita. 

35 vastausta artikkeliin “Kaupunki rakennuttamaan omistusasuntoja”

 1. Jos kil­pai­lu ei toi­mi, Hel­sin­gin kau­pun­gin on puu­tut­ta­va mark­ki­noi­hin samal­la taval­la kuin se puut­tuu bus­si­lii­ken­teen kil­pa­luun omal­la yhtiöllä.”

  Tämä nyt ei oikein auen­nut. Eihän Hel­sin­gil­lä ole omaa bus­siyh­tiö­tä sen vuok­si, että se haluai­si puut­tua bus­si­lii­ken­teen kil­pai­luun (kun sitä muka ei sit­ten muu­ten tar­peek­si oli­si?), vaan sen vuok­si, että se on kau­pun­gil­le jää­nyt, kun kau­pun­ki hoi­si aika­naan itse myös bus­sien lii­ken­nöin­nin. Käsit­tääk­se­ni YTV-alu­een kil­pai­lu­tus toi­mii muu­ten­kin jopa lii­an hyvin, kun bus­siyh­tiöt teke­vät tap­pio­ta. Vai viit­taat­ko ken­ties johon­kin muuhun?

  Eikö parem­pi tapa puut­tua raken­ta­mat­to­muu­teen oli­si kiin­teis­tö­ve­ron käyt­tö? Kaa­voi­te­tus­ta ton­tis­ta jou­tuu käsit­tääk­se­ni mak­sa­maan kiin­teis­tö­ve­ron. Jos vero on riit­tä­vän kor­kea, ei raken­nus­liik­keen tai maa­no­mis­ta­jan kan­na­ta pitää tont­tia raken­ta­mat­toa­na, kos­ka raken­ta­ma­ton tont­ti ei tuo­ta mitään, mut­ta verot juok­se­vat koko ajan.

  Kari

 2. Oli­si­han kau­pun­ki voi­nut myy­dä bus­siyh­tiön­sä ulko­mai­sil­le kil­pai­li­joil­le Espoon ja Van­taan tapaan. Näin ei halu­ta teh­dä, kos­ka se joh­tai­si heti tar­jous­hin­to­jen nousuun.

  Koro­tet­tu kiin­teius­tö­ve­ro on hyvä kei­no. Jos­tain syys­tä se ei eräi­tä hel­sin­ki­läi­siä puo­luei­ta innos­ta. Sitä jou­dut­tiin nos­ta­maan, kun edus­kun­ta sää­ti sii­tä lain, mut­ta tuon lain aset­ta­man vähim­mäis­ta­son ylä­puo­lel­le ei halu­ta mennä. 

  Kun kau­pun­ki omis­taa suu­ren osan maas­ta, se voi pan­na ton­tin­luo­vu­tuk­sen ehdok­si nopean rakentamisen.

  Muu­ten olen sitä miel­tä, että Hel­sin­kiin pitäi­si hou­ku­tel­la raken­nus­yh­tiöi­tä muu­al­ta maas­ta ja vaik­ka ulkomailtakin.

 3. Ei kii­tos. Tosia­sia on se, että kau­pun­gis­sa on run­saas­ti suh­teel­li­sen edul­lis­ta asu­mis­ta tar­jol­la, siis esi­mer­kik­si 2000 euroo neliö, joka
  on his­to­rial­li­ses­sa kat­san­nos­sa ihan koh­tuu­ka­maa. Pula on jos­tain muus­ta. Ihmi­set osta­vat itsel­leen naa­pu­rei­ta. Ja naa­pu­rei­ta ei saa hala­val­la. Kun­non naa­pu­rus­ton hin­ta on tosi­aan 5000 erk­kiä neliö. Kun­non naa­pu­reis­sa on voi­maa. Töö­löös­sä naa­pu­rus­to pys­tyy aiheut­ta­maan sel­la­sen möli­nän Hesa­ris­sa, ettei Töö­löö­seen tule ensim­mäis­tä­kään tukia­sun­toa tai vam­mais­pa­ran­to­laa. Sii­nä mie­les­sä 5000 euroo töö­löös­sä on tur­val­li­sem­pi sijoi­tus kuin 2000 euroo vuosaaressa. 

  Muis­tan hyvin tapauk­sen Alp­pi­las­sa, että kau­pun­ki perus­ti päi­vä­ko­din toi­seen ker­rok­seen ja ala­puo­li­sen asun­non arvo välit­tö­mäs­ti puo­lit­tui. Sel­lais­ta ei voi­si tapah­tua Eiras­sa. Täs­tä on kysymys.

  Kat­se­lin tuos­sa Hert­to­nie­men ran­nan asu­mi­sa­luet­ta. Se oli­si luk­susa­lue mis­sä tahan­sa maas­sa. Pait­si leik­ki­pai­kan osal­ta. Pik­ku­ty­töt jou­tu­vat hel­tees­sä kasaa­maan hiek­ka­kak­ku­ja kai­ken peit­tä­vä kaa­pu pääl­lä. Se on tajut­to­man masen­ta­va näky jos­tain kes­kia­jan yhteis­kun­nas­ta. En tosi­aan haluai­si asua tom­mos­ten ihmis­ten paris­sa, joi­den mie­les­tä täm­mös­tä pitäi­si suvaita.

 4. Oli­si­han kau­pun­ki voi­nut myy­dä bus­siyh­tiön­sä ulko­mai­sil­le kil­pai­li­joil­le Espoon ja Van­taan tapaan. Näin ei halu­ta teh­dä, kos­ka se joh­tai­si heti tar­jous­hin­to­jen nousuun.”

  En minä tähän oikein usko. YTV-alu­eel­la hin­nat puto­si­vat aluk­si noin 20 % (joka oli bus­siyh­tiöi­den talou­den kan­nal­ta jopa lii­kaa), eivät­kä ne kai ole kii­ven­neet enti­sel­le tasol­leen (siis suh­tees­sa, toki hin­nat ovat nous­seet kun kulut­kin ovat nous­seet). Peri­aat­tees­sa hom­ma toi­mii niin kau­an kuin kil­pai­lua on riit­tä­väs­ti, bus­si­lii­ken­ne kun kui­ten­kaan ei ole luon­tai­nen monopoli.

  Mut­ta en minä vält­tä­mät­tä bus­si­lii­ken­net­tä oli­si heti myy­mäs­sä (aina­kaan koko­naan), kos­ka sii­tä on myös se etu, että kau­pun­ki saa sil­lä tavoin myös “sisä­pii­ri­tie­toa” toi­min­taym­pä­ris­tös­tä ja asian­tun­te­mus pysyy parem­mal­la tasol­la, kun omis­te­taan oma fir­ma. Asian­tun­te­mus­ta kui­ten­kin tar­vi­taan, jos kil­pai­lu­tus halu­taan hoi­taa hyvin. Hait­ta­puo­le­na on tie­ten­kin sit­ten mah­dol­li­nen puo­lu­eel­li­suus tai sen epäi­ly, mut­ta riit­tä­vän avoi­mes­ti toi­mi­mal­la tämä­kin pys­ty­tään välttämään.

  Koro­tet­tu kiin­teius­tö­ve­ro on hyvä kei­no. Jos­tain syys­tä se ei eräi­tä hel­sin­ki­läi­siä puo­luei­ta innos­ta. Sitä jou­dut­tiin nos­ta­maan, kun edus­kun­ta sää­ti sii­tä lain, mut­ta tuon lain aset­ta­man vähim­mäis­ta­son ylä­puo­lel­le ei halu­ta mennä.”

  Tämä on vähän sää­li, kos­ka se oli­si var­sin oikeu­den­mu­kai­nen ja teho­kas tapa. Käsit­tääk­se­ni Oulus­sa kiin­teis­tö­ve­roa on enem­män käytetty?

  Kun kau­pun­ki omis­taa suu­ren osan maas­ta, se voi pan­na ton­tin­luo­vu­tuk­sen ehdok­si nopean rakentamisen.”

  Näin­kin toki voi­daan teh­dä, mut­ta itse pitäi­sin veroa “neut­raa­lim­pa­na” keinona.

  Muu­ten olen sitä miel­tä, että Hel­sin­kiin pitäi­si hou­ku­tel­la raken­nus­yh­tiöi­tä muu­al­ta maas­ta ja vaik­ka ulkomailtakin.”

  Saat­taa olla, että olen hie­man pes­si­mis­ti, mut­ta minus­ta näyt­tää sil­tä, että kun­nal­lis­po­lii­tik­ko­jen, raken­ta­jien ja maa­no­mis­ta­jien “yhteis­työ” on vähän lii­an­kin tii­vis­tä. Muu­al­la tätä kut­sut­tai­siin kor­rup­tiok­si, mut­ta Suo­mes­sa­han ei mää­ri­tel­mäl­li­ses­ti kor­rup­tio­ta ole, joten kysees­sä on jokin muu ilmiö.

  Mut­ta joka tapauk­ses­sa se vähen­tä­nee ulko­paik­ka­kun­ta­lais­ten ja ulko­mais­ten kil­pai­li­joi­den kiin­nos­tus­ta (saa­ne­vat parem­mat tuo­tot omil­ta koti­kon­nuil­taan, jois­sa on “tutut” poliitikot).

  Kari

 5. En ymmär­tä­nyt tuo­ta Karin bus­si­lo­giik­kaa. Hin­nat eivät ole palan­neet enti­sel­le tasol­leen juu­ri sik­si, että HKL bus­si­lii­ken­ne häi­ri­köi mark­ki­noil­la. Se osal­lis­tuu myös YTV-alu­een liikenteeseen.

 6. En ymmär­tä­nyt tuo­ta Karin bus­si­lo­giik­kaa. Hin­nat eivät ole palan­neet enti­sel­le tasol­leen juu­ri sik­si, että HKL bus­si­lii­ken­ne häi­ri­köi mark­ki­noil­la. Se osal­lis­tuu myös YTV-alu­een liikenteeseen.”

  Voi nyt olla, että hata­rat muis­ti­ku­va­ni ovat vää­riä, mut­ta käsit­tääk­se­ni YTV-alu­een lii­ken­ne kil­pai­lu­tet­tiin usei­ta vuo­sia aiem­min. Täl­löin Hel­biä ei oltu vie­lä perus­tet­tu ja HKL ope­roi Hel­sin­gin lii­ken­net­tä ilman kil­pai­lua. Eikä täl­löin käsit­tääk­se­ni esiin­ty­nyt viit­tei­tä sii­tä, että hin­nat oli­si­vat nouse­mas­sa “koh­tuut­to­mik­si”. Pikem­min­kin kan­net­tiin huol­ta sii­tä, että hin­nat ovat lii­an hal­vat. Mark­ki­nat eivät toi­mi ter­vees­ti, jos kil­pai­lu­te­tut fir­mat teke­vät jat­ku­vas­ti tappiota.

  En osaa arvioi­da pal­jon­ko Helb:n olo mak­ki­noil­la lopul­ta vai­kut­taa (eihän se kui­ten­kaan kaik­kea lii­ken­net­tä pys­ty hoi­ta­maan), mut­ta YTV:n koke­muk­set tai kan­sain­vä­li­set ver­tai­lu­koh­dat eivät anna viit­tei­tä sii­tä, että hin­nat kar­kai­si­vat ilman kil­pai­lut­ta­jan omis­ta­maa operaattoria.

  Aina­kin Tuk­hol­mas­sa hin­nat ovat pysy­neet hyvin kuris­sa. Tosin siel­lä­kin tai­taa SL:llä olla omis­tus­ta (muis­taak­se­ni kol­mas­osan vähem­mis­tö­osuus) Bus­link-yhtiös­sä, mut­ta sekin toi­mii nor­maa­li­na lii­key­ri­tyk­se­nä. Ja siel­lä bus­si­lii­ken­net­tä on kil­pai­lu­tet­tu jo koh­ta 20 vuot­ta, joten tran­sient­ti­vai­he lie­nee ohi (en tosin tie­dä, mis­sä vai­hees­sa SL luo­pui Bus­lin­kin enemmistöstä).

  Eli lyhyes­ti. En pidä Helb:n omis­ta­juus­ku­vioi­ta mer­kit­tä­vä­nä teki­jä­nä YTV-alu­een bus­si­lii­ken­teen hinnanmuodostuksessa.

  Kari

 7. Muis­ti­ku­va­si on vää­rä. Lii­ken­net­tä ei kil­pai­lu­te­ta ker­ral­la vaan vai­heit­tain. Hel­sin­gin eri­ni­mi­set bus­siyh­tiöt ovat osal­lis­tu­neet sii­hen pitkään.

 8. Minä kai­pai­sin nyt aika rut­kas­ti lisä­to­dis­tei­ta ennen kun meni­sin julis­ta­maan, että mark­ki­nat eivät toi­mi. Tun­tui­si toden­nä­köi­sem­mäl­tä, että Osmo et ole onnis­tu­nut arvioi­maan raken­nusa­lan tilan­net­ta oikein, kuin että raken­nus­liik­keil­lä on joku kartelli. 

  Muu­ten­kin jos nykyi­set raken­nus­liik­keet eivät raken­na, niin mik­si yksi­tyi­nen sek­to­ri ei perus­tai­si uusia raken­nus­liik­kei­tä? Mik­si ne mai­nit­se­ma­si ulko­mai­set raken­nus­liik­keet eivät tuli­si Hel­sin­kiin raken­ta­maan? Tie­tys­ti syy voi olla jos­sa­kin sää­dök­ses­sä tai veros­sa, joka tekee asun­to­jen raken­ta­mi­ses­ta kan­nat­ta­ma­ton­ta, mut­ta rat­kai­su ei ole vero varoil­la asun­to­jen raken­ta­mi­nen, vaan tämän sää­dök­sen tai veron poistaminen.

  Suun­ni­tel­ma­si hais­kah­taa samal­ta, kuin kaik­ki jul­ki­sen val­lan bis­nes­seik­kai­lut, jois­sa luva­taan, että mark­ka tulee euro­na takai­sin ja jäl­keen päin huo­ma­taan, että tas­kus­sa on vain 50 penniä.

 9. Saa­ko toi­sen ton­til­le raken­taa?” Nim. “Paa­lu­tin­ko turhaan?”

  Noil­la raken­ta­mis­ta hidas­te­le­vil­la raken­nus­liik­keil­lä on ton­tit hallussaan. 

  En esit­tä­nyt, että Hel­sin­ki raken­tai­si vaan että Hel­sin­ki raken­nut­tai­si — ja käyt­täi­si nii­tä mui­ta rakennusliikkeitä.

 10. Oikeas­sa olet, kyl­lä Helb:n edel­tä­jät ovat ilmei­ses­ti osal­lis­tu­neet YTV-alu­een kil­pau­lu­tuk­seen jo alus­ta alkaen, vaik­ka Hel­sin­gis­sä kil­pai­lu­tus toteu­tet­tiin­kin vuo­sia myö­hem­min kuin muul­la YTV-alueella.

  Kari

 11. En ymmär­rä. Käsi­tin, että alku­pe­räi­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa olit sitä miel­tä, että kos­ka raken­nus­liik­keet (yksi­tyi­nen sek­to­ri) ei raken­na, jul­ki­sen sek­to­rin pitäi­si. Mik­si ole­tat, että yksi­tyis­sek­to­rin raken­ta­mat­to­muus joh­tuu jos­ta­kin muus­ta kuin sii­tä, että raken­ta­mi­nen ei kan­na­ta riit­tä­väs­ti? Mik­si tämä raken­ta­mi­nen kan­nat­tai­si jul­ki­sel­le sek­to­ril­le joten­kin enem­män? Vai perus­tuu­ko ole­tuk­se­si sii­hen, että yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la on vää­rää tie­toa mark­ki­nois­ta ja oikea tie­to on jul­ki­sel­la sek­to­ril­la? (raken­nus­kus­tan­nuk­set, asun­to­jen hin­nat etc.)

 12. Ilmei­ses­ti isla­mo­fo­bia nyt vähän taas puhuu sii­nä Hert­to­nie­men­ran­nan tapauk­ses­sa. Kaa­pu­ja en minä­kään ihas­te­le, mut­ta ei siel­lä HR:ssa nii­tä nyt niin kau­hean pal­jon ollut. Kyl­lä se aika lail­la veh­nä­jau­hon väris­tä ja suo­ma­lais­ta se popu­laa­tio on siel­lä leik­ki­pai­koil­la. Aina­kaan Tuo­rin­nie­men leik­ki­puis­tos­sa en näh­nyt ketään mis­sään kaa­vuis­sa sen puo­len vuo­den aika­na mitä siel­lä asuin.

 13. Nyt asun­to­jen hinn­an­nousu on pysäh­ty­nyt. Jos kau­pun­ki tulee mark­ki­noil­le raken­nut­ta­ja­na, se ei toi­mi vas­tuul­li­ses­ti jos pai­naa ylei­set mark­ki­na­hin­nat väki­sin las­kuun. Asun­to-osak­keet ovat var­maan ylei­sin lai­nan vakuus Suo­mes­sa. Ei ole jär­ke­vää masi­noi­da tän­ne väki­sin luot­to­krii­siä sik­si että muil­la­kin on sellainen.

  Toi­saal­ta asu­mi­nen on perus­tar­ve. Kau­pun­gin vuo­kra-asun­toi­hin on jär­kyt­tä­vän pit­kät jonot. Pää­kau­pun­ki­seu­dun asun­to­pu­la on Suo­men talous­kas­vun suu­rin pul­lon­kau­la. Kau­pun­gin on perus­tel­tua toi­mia raken­nut­ta­ja­na jol­la­kin volyy­mil­la joil­le­kin koh­de­ryh­mil­le, mut­tei mah­dol­li­sim­man suu­rel­la volyy­mil­la kai­kil­le kohderyhmille. 

  Jos raken­ta­mat­to­man maan kiin­teis­tö­ve­ron korot­ta­mi­nen lisäi­si asun­to­ra­ken­ta­mi­sen yleis­tä akti­vi­teet­tia, kau­pun­ki voi­si pitää fokuk­sen­sa raken­nut­ta­ja­na kapeam­pa­na ja aiheut­taa pie­nem­män häi­riön markkinoilla. 

  Bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­ti­lan­ne ei ole ter­ve, kos­ka kau­pun­gin bus­si­fir­ma on mark­kin­ajoh­ta­jan ase­mas­sa ja pai­naa yleis­tä hin­ta­ta­soa alas ilman perus­tel­tua sosi­aa­lis­ta koh­den­nus­ta. Ts. Hel­sin­gin kau­pun­ki on pää­vas­tuus­sa sii­tä, että bus­si­kus­kien työ­olot kokoa­jan tiuk­ke­ne­vat ja kalus­ton kun­to heikkenee. 

  Kil­pai­lu­vi­ras­ton pitäi­si­kin kehot­taa kau­pun­gin bus­si­fir­ma myy­mään osa toi­min­nois­taan, kos­ka kil­pai­lu­ti­lan­ne bus­si­lii­ken­tees­sä ei ole rei­lu. Kil­pai­lu­vi­ras­ton pitäi­si huo­leh­tia sii­tä, että kil­pai­lu on mah­dol­li­sim­man rei­lua eikä sii­tä, että se on mah­dol­li­sim­man kire­ää. Mah­dol­li­sim­man kireä kil­pai­lu tuot­taa pie­nem­män hyvin­voin­nin kuin mah­dol­li­sim­man rei­lu kil­pai­lu. Mah­dol­li­sim­man kireä kil­pai­lu on jos­sain mää­rin orjuu­teen ver­rat­ta­vis­sa ole­va ilmiö. Alis­ta­ja ja sen etu­pii­ri hyö­tyy, mut­ta alis­tet­ta­va kär­sii. Koko­nais­hy­vin­voin­ti on kui­ten­kin pie­nem­pi kuin mah­dol­li­sim­man rei­lun kil­pai­lun oloissa.

 14. En ymmär­rä. Käsi­tin, että alku­pe­räi­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa olit sitä miel­tä, että kos­ka raken­nus­liik­keet (yksi­tyi­nen sek­to­ri) ei raken­na, jul­ki­sen sek­to­rin pitäi­si. Mik­si ole­tat, että yksi­tyis­sek­to­rin raken­ta­mat­to­muus joh­tuu jos­ta­kin muus­ta kuin sii­tä, että raken­ta­mi­nen ei kan­na­ta riittävästi?

  Pitää erot­taa mono­po­lis­ti­sen yri­tyk­sen voi­ton­mak­si­moin­ti kannattavuudesta. 

  Jos mah­dol­li­suu­te­si on raken­taa 10000 neliö­tä tuhan­nen euron voitolla/neliö (= 10 mil­joo­naa) tai 15000 euroa 500 euron voi­tol­la /neliö (7,5 mil­joo­naa) kan­nat­taa raken­taa 10 000 neliö­tä, vaik­ka se vii­mei­set 5000 neliö­tä­kin tuot­ta­vat voit­toa. Täy­del­li­ses­sä kil­pai­lus­sa et voi vali­ta näin, kos­ka tulee uusi yrit­tä­jä, joka raken­taa sen 5000 neliö­tä ja kää­rii 2,5 mil­joo­nan voi­ton ja sinä saat sii­tä 10 000 neliös­tä­si “vain” vii­si miljoonaa. 

  Jos hin­noit­te­lu näyt­tää mono­po­lis­ti­sel­ta, sii­hen jul­ki­sel­la val­lal­la on oikeas­taan vel­vol­li­suus­kin puut­tua. Hel­sin­gil­le puut­tu­mi­nen on jär­ke­vää myös sik­si, että kau­pun­gil­le ja kau­pun­ki­lai­sil­le koi­tuu eri­lais­ta har­mia ja hait­taa asu­mi­sen yli­mää­räi­ses­tä kalleudesta.

  Ei voi­da ajatella,että luot­to­krii­sin tor­ju­mi­sek­si asun­to­jen hin­to­jen pitäi­si jat­ku­vas­ti vain nous­ta. Luot­to­krii­siä tor­juu par­hai­ten siten, ettei asun­to­ja lai­noi­te­ta sata­pro­sent­ti­ses­ti. Hel­sin­gis­sä asun­to­jen hin­ta on joka tapauk­ses­sa rei­lus­ti yli raken­ta­mis­kus­tan­nus­ten joi­ta­kin har­vo­ja kau­pun­gi­no­sia lukuun ottamatta.

 15. Hel­sin­gin bus­si­lii­ken­teel­lä ei ole mää­rää­vää mark­ki­na-ase­maa, jol­la se voi­si hank­kia mono­po­lis­ti­sia voit­to­ja — pikem­min­kin se har­ras­taa pol­ku­myyn­tiä kau­pun­gin rahoil­la. Voit­toa mak­si­moi­vat bus­siyh­tiöt myös aja­vat juu­ri niin huo­nol­la kalus­tol­la, jon­ka YTV suo. kalus­ton laa­tu on muka­na tar­jous­kil­pai­lun ehdoissa. 

  Hel­sin­gis­sä hie­man epäil­tiin, että ulko­mai­set yri­tyk­set tuli­vat tän­ne alun­pe­rin kovin mata­lil­la tar­jouk­sil­la kaa­taak­seen koti­mai­set yhtiöt alal­ta ja pääs­täk­seen myö­hem­min nos­ta­maan hin­to­jaan. Sik­si omaa toi­min­taa pide­tään yllä tap­piois­ta huo­li­mat­ta. Nyt ne tap­piot ovat kui­ten­kin men­neet lii­an suu­rik­si ja lähen­te­le­vät laittomuutta.

 16. ! Miten suu­ret tap­piot lähen­te­le­vät lait­to­muut­ta? Onko Suo­mes­sa oikeas­ti joku laki, joka estää lii­ke­toi­min­nan, mis­tä on suh­teet­to­mas­ti hyö­tyä asiakkaalle?

  Eli siis tar­koi­tit­ko Osmo, että Hel­sin­gis­sä maa­no­mis­tus on kes­kit­ty­nyt­tä raken­nus­liik­keil­le, joil­la on kar­tel­li, vai mik­si ei tule sitä yrit­tä­jää, joka raken­tai­si ne vii­mei­set­kin neliöt? Jos näin on, oli­si­ko parem­paa lää­ket­tä myy­dä kau­pun­gin mai­ta eni­ten tar­joa­val­le ja antaa hei­dän kaa­voit­taa mail­leen mitä lys­tää, kuin että jul­ki­nen sek­to­ri alkaa raken­nut­taa omil­le mailleen.

  Minus­ta muu­ten esit­tä­mä­si mal­li sii­tä miten voi olla kan­nat­ta­vaa raken­taa vähem­män vai­kut­taa aika epä­rea­lis­ti­sel­ta, kos­ka asun­to­ja ei todel­la­kaan tar­vit­se myy­dä samal­la hin­nal­la kaik­kia. Edel­leen­kin kai­pai­sin huo­mat­ta­vas­ti enem­män todis­tei­ta kar­tel­lis­ta sala­liit­to­teo­rioi­den sijaan.

 17. Mul­le jäi edel­leen hämä­räk­si mis­sä se “asun­to­pu­la” ilme­nee. Töö­lön asun­nois­ta on yli­ky­syn­tää sen myön­nän, tosin alu­een vuo­kra-asun­not ovat ihmeen hal­po­ja, jos asun­to­si­joi­tuk­sel­le oli­si tar­koi­tus saa­da reaa­li­tuot­toa. Mut­ta kaik­ki eivät voi asua kes­kus­tas­sa. Alle sadal­la donal­la saa ihan kivo­ja per­hea­sun­to­ja 15 min­san bus­si­mat­kan päästä.

  Pulaa on tosi­aan laa­dus­ta, siis naa­pu­rei­den laa­dus­ta, ei raken­ta­mi­sen, sil­lä suu­ri osa Töö­lön­kin talois­ta on 30-luvun pulun­pas­kaa, joka mure­nee käsiin ja joh­taa melua kol­men sei­nän takaa. 

  Haus­kin­ta täs­sä laa­dun­ta­voit­te­lus­sa on että kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Zah­ra Astra­bul­la, joka asuu siis Hert­to­nie­men­ran­nas­sa, on sitä miel­tä, että kotout­ta­mi­nen edel­lyt­täi­si sitä, että uus­suo­ma­lai­sia asu­tet­tai­siin tas­a­ses­ti jokai­seen kau­pun­gin­osaan. Tämä ei innos­ta­nut päät­tä­jiä pät­kää­kään, sil­lä he osal­lis­tu­vat jo moni­kult­tuu­ris­ta­mis­työ­hön kan­ta­mal­la Ras­kaan Vas­tuun ja niinpä
  hei­til­lä onkin mie­les­tään oikeus asua rau­has­sa Töö­lös­sä, Eiras­sa ja Kata­ja­no­kal­la kal­tais­ten­sa parissa.

 18. Ter­ve­tu­loa, ulko­mai­set yri­tyk­set kokei­le­maan yrit­tä­mis­tä suomeen! 

  Muis­tat­te­han, että yrit­tä­jä­toi­min­ta edel­lyt­tää muu­ta­kin, kuin kalus­ton han­kin­taa ja kus­kin palk­kaa­mis­ta. Useil­la “ulko­mai­sil­la” pie­ny­rit­tä­jil­lä aja­tus on se, että han­ki­taan tilat ja täy­te­tään ne tava­roil­la tai pal­ve­luil­la ja kas; yri­tys on perus­tet­tu ja pyörii.

  Myös ulko­mai­sen yrit­tä­jän pitää huo­leh­tia arvon­li­sä­ve­rois­ta, pää­oma­tu­lo­jen vero­tuk­ses­ta, pal­kan vero­tuk­ses­ta, yrit­tä­jän elä­ke­va­kuu­tuk­sis­ta, hen­ki­lös­tön pal­kois­ta ja verois­ta, vakuu­tus­mak­suis­ta, kalus­ton han­kin­nas­ta ja yllä­pi­dos­ta, muis­ta juok­se­vis­ta kuluis­ta, mah­dol­lis­ten lai­no­jen kuol­le­tuk­sis­ta jne jne.
  Raken­nusa­lal­la on jo pal­jon esi­merk­ke­jä sii­tä kuin­ka ulko­mai­set “yri­tyk­set” toi­mi­vat markkinoillamme.
  Myös Pizza- ja Kebab-ala oli­si syy­tä tar­kis­taa koko­nai­suu­des­saan huo­lel­li­ses­ti verot­ta­jan toimesta.

  Mikä­li bus­si­fir­man pyö­rit­tä­mi­nen oli suo­mes­sa kan­nat­ta­vaa ja mah­dol­lis­tai­si yrit­tä­jäl­le hyvän tai koh­tuul­li­sen toi­meen­tu­lon, meil­lä oli­si jo riit­tä­väs­ti kil­pai­lua alalla.

  Ylei­ses­ti ottaen minua vitut­taa kes­kus­te­lu ulko­mais­ten “yri­tys­ten” pelas­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta. Kes­kus­te­lua sävyt­tää aina jokin ennak­ko­luu­lo sii­tä, että ulko­mai­set yri­tyk­set oli­si­vat auto­maat­ti­ses­ti rei­lum­pia, pie­nem­mäl­lä bud­je­til­la pär­jää­viä, vähem­män voit­to­ja tavoit­te­le­via, pal­ve­lualt­tiim­pia ja päläpälä.
  Mikä­li suo­meen halu­taan oikes­ti ter­vei­tä, pit­käl­le tule­vai­suu­teen kat­so­via yri­tyk­siä jot­ka raken­ta­vat hyvin­voin­ti­suo­mea, tuli­si ensin tar­kas­tel­la vero­tus­ta yrit­tä­jän näkö­kul­mas­ta. Tämä on yrit­tä­mi­ses­tä ja oikeas­ta työn­te­ke­mi­ses­tä koke­mus­ta vail­le jää­neil­le päät­tä­jil­le hel­ve­tin vai­ke­aa. Eri­tyi­sen vai­ke­aa tämä on juu­ri Vih­rei­den ja Vasu­rei­den riveissä.

 19. Muu­ten olen sitä miel­tä, että Hel­sin­kiin pitäi­si hou­ku­tel­la raken­nus­yh­tiöi­tä muu­al­ta maas­ta ja vaik­ka ulkomailtakin.”

  Vai­keu­te­na se, että maa­kun­nan fir­mat ovat useas­ti iso­jen omis­tuk­ses­sa. Jos kat­soo esi­mer­kik­si Lem­min­käi­sen vuo­si­ker­to­mus­ta (s. 76 alkaen vaik­ka­pa), saa alku­kä­si­tyk­sen sii­tä, kuin­ka kes­kit­ty­nyt raken­nusa­la on. Lis­tas­sa ei edes näy kaik­kia nii­tä fir­mo­ja (Lip­sa­nen, Bygg­nads Ab Fors­ström Raken­nus Oy, Kron­qvist Oy, Zacus Oy jne. jne.) jot­ka tytä­ryh­tiöt ovat osta­neet tai jot­ka on jo ehdit­ty sulaut­taa emoon tai tyttäreen. 

  Raken­ta­mi­nen on val­ta­va*) bis­ness ja sil­loin siel­lä on val­ta­vas­ti etu­ja val­vot­ta­va­na — eräil­lä. En usko, että aina­kaan maa­kun­nan fir­mat pää­se­vät ete­lään mui­ta kuin muru­ja kerää­mään. Siis voit­ta­maan pis­to­keik­ko­ja jul­ki­sen puo­len tar­jous­kil­pai­luis­sa tai raken­ta­maan riva­rei­ta jos­ta­kin Nur­mi­jär­vel­tä hank­ki­mil­leen ton­teil­le. Jo yksin takui­siin sitou­tuu sel­lai­sia sum­mia, ettei­vät pie­net kes­tä niitä.

  Sil­lä välin isot kes­kus­te­le­vat vir­ka­mies­ten ja päät­tä­jien kans­sa maa­kun­ta­kaa­va-tason kysy­myk­sis­tä. Tai vas­tus­ta­vat minis­te­rien kera kään­ne­tyn ALV:n otta­mis­ta käyttöön.

  (* Luin alaa kos­ke­van sel­vi­tyk­sen, jon­ka mukaan puo­let BKT:stamme menee raken­ne­tun ympä­ris­tön tuot­ta­mi­seen ja hoitoon.)

 20. Täy­del­li­ses­sä kil­pai­lus­sa et voi vali­ta näin, kos­ka tulee uusi yrit­tä­jä, joka raken­taa sen 5000 neliö­tä ja kää­rii 2,5 mil­joo­nan voi­ton ja sinä saat sii­tä 10 000 neliös­tä­si “vain” vii­si miljoonaa.”

  Täy­del­li­sen kil­pai­lun teo­reet­ti­sen mal­lin mukai­sis­sa olo­suh­teis­sa kukaan ei saa voit­toa sent­tiä­kään. Se on mono­po­lis­ti­seen tilan­tee­seen ver­rat­tu­na tie­tyn­lai­nen toi­nen ääri­pää eikä kum­pi­kaan tilan­ne ole yleen­sä tavoit­te­le­mi­sen arvoinen.

 21. Onko Suo­mes­sa oikeas­ti joku laki, joka estää lii­ke­toi­min­nan, mis­tä on suh­teet­to­mas­ti hyö­tyä asiakkaalle?”

  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040318

  Edel­leen­kin kai­pai­sin huo­mat­ta­vas­ti enem­män todis­tei­ta kar­tel­lis­ta sala­liit­to­teo­rioi­den sijaan.”

  Kukaan ter­ve­jär­ki­nen ei mene todis­teit­ta syyt­tä­mään ketään kar­tel­leis­ta ellei ole kil­pai­lu­vi­ras­to jol­la on varaa hävi­tä kun­han sil­loin täl­löin myös voit­taa joka ei Suo­mes­sa näy­tä ole­van ongel­ma. Sano­taan vaik­ka että raken­nusa­lan kil­pai­lu­ti­lan­ne on haas­teel­li­nen kuten tääl­tä voi nähdä:

  http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/rakennusprojektin-loppuraportti.pdf

 22. Hel­sin­gis­sä hie­man epäil­tiin, että ulko­mai­set yri­tyk­set tuli­vat tän­ne alun­pe­rin kovin mata­lil­la tar­jouk­sil­la kaa­taak­seen koti­mai­set yhtiöt alal­ta ja pääs­täk­seen myö­hem­min nos­ta­maan hin­to­jaan. Sik­si omaa toi­min­taa pide­tään yllä tap­piois­ta huo­li­mat­ta. Nyt ne tap­piot ovat kui­ten­kin men­neet lii­an suu­rik­si ja lähen­te­le­vät laittomuutta.”

  Oli­si­ko ihan mah­do­ton­ta aja­tel­la, että ne tap­piot joh­tu­vat Helb:n tehot­to­mas­ta toi­min­nas­ta ja huo­nos­ta orga­ni­soin­nis­ta? Vai onko kau­pun­gin puo­lel­ta annet­tu Helb:lle mää­räys myy­dä lii­ken­net­tä tappiolla?

  En osaa sanoa, onko tuol­lai­ses­sa toi­min­nas­sa mitään lai­ton­ta, mut­ta type­rää se joka tapauk­ses­sa on. Kil­pai­lu­tuk­sen tavoi­te kun kai nime­no­maan on tehos­taa toi­min­taa mark­ki­na­me­ka­nis­mien avul­la, jol­loin pääs­täi­siin eroon tehot­to­mas­ta toi­min­nas­ta, jos­ta jouk­ko­lii­ken­ne­käyt­tä­jät ja veron­mak­sa­jat jou­tu­vat maksamaan.

  Hyvin toteu­te­tus­sa kil­pai­lu­tuk­ses­sa toi­min­ta tehos­tuu ja bus­siyh­tiöt pys­ty­vät teke­mään voit­toa samal­la kuin kus­tan­nuk­set pysy­vät koh­tuul­li­si­na. En oikein näe jär­keä tilaa­jan har­jot­ta­mas­sa hin­ta­häi­ri­köin­nis­sä, kos­ka suu­rem­pia viit­tei­tä mono­po­lia­se­man tuo­mas­ta hin­ta­vää­ris­ty­mäs­tä ei ole näh­tä­vis­sä. YTV:n kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen kus­tan­nuk­set ovat las­ke­neet ja pal­ve­lu­ta­so on pysy­nyt suun­nil­leen sama­na kuin aiemmin.

  Kari

 23. No, ihan vaan Odel­la takai­sin heit­to­na, että mitä mak­saa mis­sä­kin pai­kas­sa ja maas­sa taval­li­sel­le pul­liai­sel­le asua vaik­ka­pa New Yor­kis­sa, Ber­lii­nis­sä … taik­ka Suo­men pää­kau­pun­gis­sa Hel­sin­gis­sä kul­loi­sel­lek­kin tulon­saa­ja per­heel­le maassaan.

  Jos kal­ja on tääl­lä kall­lis­ta, niin mikä sit­ten Suo­mes­sa on hal­paa ver­rat­tu­na mui­hin ver­rat­ta­va­ni­na ole­viin jäseniin.

  Minä ihan kes­ki­kou­lu­poh­jal­ta väi­tän, että jokai­ses­sa maas­sa maan talous “ulos­mit­taa” kes­ki­ver­to­pul­liai­sels­ta ns. elä­mi­sen varat. Sit­ten on eri asia kuka ja mikä on elä­män­sä var­rel­la saa­nut sää­töön asun­non muo­dos­sa omai­suut­taan jota sit­ten jää­kin peril­li­sil­le sijoi­tet­ta­vak­si ja syötäväksi.

  Eikös ennen sanot­tu, että ei ne suu­ret tulot vaan pie­net menot. Mut­ta oli­si­ko Odel­la heit­tää sivus­tol­leen sel­lai­sia tau­luk­ko­ja joi­den­ka perus­teel­la voi­tai­siin lausua, että täs­sä maas­sa ja täs­sä iäs­sä että täl­lä vero­tuk­sel­la kan­sa­lai­nen saa paras­ta hyö­tyä itsel­leen ja perillisilleen.

 24. Spot­tu: Eikös tuo sinun laki­link­ki­si sal­li kil­pai­lun, jos­sa kat­teet pai­nu­vat nega­tii­vi­sek­si. Se estää kyl­lä yrit­tä­jiä hyö­ty­mäs­tä tämän kil­pai­lun seu­rauk­se­na saa­mas­taan markkina-asemasta.

  Tuos­ta toi­ses­ta lin­kis­tä sen ver­ran, että luin joh­dan­non ja raport­ti vai­kut­taa oikein päte­väl­tä. Voi olla toki mah­dol­lis­ta, että alan toi­mi­jat rajoit­ta­vat kil­pai­lua. Olen­nai­nen kysy­mys on se, että jos kat­teet ker­ta ovat niin kor­keat, mik­si mark­ki­noil­le ei tule uusia kil­pai­li­joi­ta? Olen tai­pu­vai­nen ajat­te­le­maan, että tähän vai­kut­taa huo­mat­ta­vas­ti enem­män val­tio lakei­neen ja sää­dök­si­neen, kuin raken­nus­liik­keet. Sik­si vas­taus ongel­maan ei mie­les­tä­ni ole jul­ki­sen val­lan toi­mi­mi­nen raken­nut­ta­ja­na, vaan näi­den lakien ja sään­nös­ten pur­ka­mi­nen, joka estää kil­pai­li­joi­den tule­mis­ta markkinoille.

 25. ATT kyl­lä raken­taa ja raken­nut­taa. Itsel­lä jäi kyn­nyk­sek­si perin­tei­nen rahoi­tus­mal­li. Isoil­la raken­ta­jil­la on varaa neu­vo­tel­la kun­non yhtiö­lai­nat Ent­re-tyy­liin, ATT:n kämp­pä pitää ostaa koko­naan pank­ki­lai­nal­la. Ehkä se ei nyky­ään ole ongelma.

  Hert­to­nie­men­ran­nas­sa ainoat kaa­pu­tyy­pit ovat muu­ten olleet pesun­kes­tä­viä hin­du­ja. Mus­li­mi­ty­töt alka­vat pitää nii­tä kaa­pu­ja aika pal­jon hiek­ka­kak­kuiän jälkeen.

 26. Hel­sin­gin bus­si­lii­ken­teen tap­pioi­den lait­to­muu­des­ta. Tuo lin­ki­tet­ty kil­pai­lun­ra­joi­tus­la­ki ei täs­sä ole olen­nai­nen vaan se, että Hel­sin­ki ei sai­si tukea yhtiö­tään vero­va­roin. Hel­sin­gil­le­hän se sinän­sä kan­nat­taa, kos­ka kau­pun­ki on myös lii­ken­teen osta­ja. (Siis kau­pun­ki ostaa lii­ken­teen. Lipun hin­toi­hin täl­lä ei ole suo­raa vai­ku­tus­ta vaan kau­pun­gin tarif­fi­tuen määrään) 

  Ymmär­tääk­se­ni kiel­let­tyä on sekin,että iso kan­sain­vä­li­nen yri­tys yrit­tää val­la­ta mark­ki­noi­ta pol­ku­myyn­nil­lä, jot­ka se rahoit­taa muu­al­ta saa­mil­laan kat­teil­la, mut­ta tämä on “vähem­män kiel­let­tyä”. Tätä lain­sää­dän­töä en kui­ten­kaan tun­ne kunnolla.

 27. Raken­nus­liik­keet saa­vat mono­po­lin siten, että kau­pun­ki kaa­voit­taa tont­te­ja, yleen­sä omis­taa ne itse ja myy tai vuo­kraa raken­nut­ta­jil­le tai suo­raan raken­nus­liik­keil­le. Jos raken­nus­lii­ke ei tont­tia raken­na­kaan, toi­nen raken­nus­lii­ke ei sitä voi myös­kään raken­taa. Sik­si kau­pun­gin pitäi­si aset­taa ton­tin­luo­vu­tuk­sen ehdok­si kaa­van pikai­sen toteut­ta­mi­sen. Jos yksi­kään raken­nus­lii­ke ei tähän jär­ke­väl­lä ton­tin­hin­nal­la suos­tu, annet­ta­koon tont­ti ATT:lle, joka kyl­lä toteut­taa kaavan.

  Voi­tai­siin tie­tys­ti kaa­voit­taa pal­jon tont­te­ja varas­toon ja lisä­tä näin kil­pai­lua, mut­ta tämä oli­si yhdys­kun­ta­ra­ken­teen kan­nal­ta kal­lis­ta. Pitäi­si raken­taa kadut ja vie­mä­rit alueil­le, jois­ta raken­tuu heti vain pie­ni osa ja loput jos­kus tule­vai­suu­des­sa. Tätä ymmär­tääk­se­ni Kil­pai­lu­vi­ras­to esitti. 

 28. Minua ihme­tyt­tää kau­pun­kien itku koh­tuu­hin­tai­sis­ta asun­nois­ta ja sit­ten ne toi­mi­vat äärim­mäi­sen type­räs­ti, kuten tämä Ava­ran tapaus osoit­taa. Jos joh­to rys­sii, niin suu­omis­ta­ja­na ain­tai­sin kyl­lä sil­le pot­kut, en lait­tai­si koko pot­tia myyntiin.

  Ja muu­ten­kin kau­pun­kien näke­mys sii­tä että Ava­ran pitäi­si vain raken­taa sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa on kuin suo­raan 70-luvun sosia­lis­ti­ses­ta onne­las­ta. Kuten Osmo­kin on toden­nut, on yksi lys­ti kenel­le ne asun­not tar­kal­lee­not­taen raken­ne­taan, kun­han nii­tä vain raken­ne­taan tarpeeksi.

 29. Hel­sin­gin bus­si­lii­ken­teen tap­pioi­den lait­to­muu­des­ta. Tuo lin­ki­tet­ty kil­pai­lun­ra­joi­tus­la­ki ei täs­sä ole olen­nai­nen vaan se, että Hel­sin­ki ei sai­si tukea yhtiö­tään verovaroin.”

  Tämä kuul­los­taa ihan jär­ke­väl­tä, muu­toin­han syn­tyi­si mel­koi­set mah­dol­li­suu­det näp­pä­räs­ti siir­tää vero­ra­ho­ja eril­lis­ten fir­mo­jen kaut­ta parem­piin taskuihin.

  Hel­sin­gil­le­hän se sinän­sä kan­nat­taa, kos­ka kau­pun­ki on myös lii­ken­teen osta­ja. (Siis kau­pun­ki ostaa lii­ken­teen. Lipun hin­toi­hin täl­lä ei ole suo­raa vai­ku­tus­ta vaan kau­pun­gin tarif­fi­tuen määrään)”

  No enpä tie­dä, kan­nat­taa­ko. Peri­aat­tees­sa­han tuos­sa vähän niin­kuin siir­rel­lään rahaa tas­kus­ta toi­seen. Hyö­ty­nä voi tie­ten­kin olla se, että kil­pai­li­jat jou­tu­vat las­ke­maan hin­to­jaan, mut­ta hait­ta on tie­ten­kin se, ettei sen kau­pun­gin fir­man toi­min­nan tehos­tu­mi­seen tule mitään pai­nei­ta, jos tap­pio­lil­la ei ole väliä.

  Ja aika idioot­ti­mai­sel­ta pel­lei­lyl­tä se muu­ten­kin kuu­los­taa. Jos ker­ran ei usko­ta kil­pail­tui­hin mark­ki­noi­hin, niin mik­si nii­hin sit­ten on alun­pe­rin­kään lähdetty?

  Ymmär­tääk­se­ni kiel­let­tyä on sekin,että iso kan­sain­vä­li­nen yri­tys yrit­tää val­la­ta mark­ki­noi­ta pol­ku­myyn­nil­lä, jot­ka se rahoit­taa muu­al­ta saa­mil­laan kat­teil­la, mut­ta tämä on “vähem­män kiel­let­tyä”. Tätä lain­sää­dän­töä en kui­ten­kaan tun­ne kunnolla.”

  Kil­pai­lu­lain­sää­dän­nös­sä täs­tä­kin lie­nee sää­det­ty. Mut­ta tätä ei kai tul­ki­ta kovin tiu­kas­ti, kos­ka jos­sain mää­rin se on myös asiak­kaan etu (niin kau­an kuin kil­pai­li­joi­ta ei tosia­sias­sa saa­da savus­tet­tua ulos markkinoilta).

  Minä pidän tuo­ta ulko­mais­ten yhtiöi­den pol­ku­myyn­nin uhkaa jos­sain mää­rin lii­oi­tel­tu­na. Alu­eel­la kun kui­ten­kin on sen ver­ran rajal­li­ses­ti yli­mää­räis­tä kapa­si­teet­tia (bus­se­ja, kus­ke­ja), ettei yksi toi­mi­ja aina­kaan kovin nopeal­la aika­tau­lul­la pys­ty val­taa­maan mark­ki­noi­ta, pait­si tie­ten­kin osta­mal­la kil­pai­li­jat pois (mut­ta tähän­kin puut­tui­si kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö). Tilan­ne tai­taa nykyi­sel­lään­kin jo olla se, että jois­sain tapauk­sis­sa tar­jouk­sen voit­ta­nut yhtiö hank­kii osan kul­je­tuk­sis­ta tar­jouk­sen hävin­neel­tä kilpailijalta.

  Kul­je­tus­ka­pa­si­tee­tin rajal­li­suu­des­ta on myös se seu­raus, että VR:lle jou­du­taan mak­sa­maan yli­hin­taa, kun junayh­teyk­siä ei ole mah­dol­lis­ta siir­tää edul­li­sem­mak­si bus­si­lii­ken­teek­si, kos­ka tar­vit­ta­via bus­se­ja (ja kul­jet­ta­jia) ei ole.

  Kari

 30. Osmo: Joo siis voi kyl­lä olla, että jos aja­tel­laan kei­no­ja, joi­ta Hel­sin­gin kau­pun­gil­la on käy­tet­tä­vis­sään, niin ehdo­tuk­se­si on ihan ok. Toi­saal­ta, jos halu­taan kes­tä­vä rat­kai­su raken­nusa­lan kil­pai­luon­gel­miin, niin vai­kut­tai­si, että lain­sää­dän­nös­sä oli­si ruk­kaa­mis­ta, jos se estää tont­tien kaa­voit­ta­mis­ta niin, että kil­pai­lu toteutuu.
  Kui­ten­kin kun raken­nus­liik­keel­lään on hal­lus­sa tont­ti se ei tuo­ta mitään ennen kuin sen raken­taa. On vai­kea uskoa, että näi­den tont­tien pant­taa­mi­nen oli­si niin hyvää bis­nes­tä nii­den raken­ta­mi­seen ver­rat­tu­na, että tätä har­ras­tet­tai­siin laa­ja­mit­tai­ses­ti. En pidä sitä pois­sul­jet­tu­na, mut­ta pidän toden­nä­köi­sem­pä­nä, että raken­nus­liik­kei­den kat­teet eivät ole niin iso­ja kuin luul­laan ja että asun­to­ra­ken­ta­mi­sen vähyys joh­tuu ihan nor­maa­leis­ta talou­del­li­sis­ta syistä.

 31. No, ihan vaan Odel­la takai­sin heit­to­na, että mitä mak­saa mis­sä­kin pai­kas­sa ja maas­sa taval­li­sel­le pul­liai­sel­le asua vaik­ka­pa New Yor­kis­sa, Ber­lii­nis­sä … taik­ka Suo­men pää­kau­pun­gis­sa Hel­sin­gis­sä kul­loi­sel­lek­kin tulon­saa­ja per­heel­le maassaan.”

  Vähän aikaa sit­ten oli Hesa­ris­sa jut­tu sak­sa­lais­per­hees­tä, joka asui Ber­lii­nin kes­kus­tas­sa 90 neliön asun­nos­sa. Vuo­kra oli jotain rei­lut 600 euroa. Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa saa yksiös­tä saa mak­saa saman verran.

 32. mikä estää kil­pai­le­via raken­nus­yh­tiöi­tä raken­ta­mas­ta. Jos kat­teet on noin hyvät kuin kir­joit­ta­ja antaa ymmär­tää, niin minä aina­kin oli­sin val­mis sijoit­ta­maan sii­hen kapi­nal­li­seen raken­nus­yh­ti­öön joka tar­jo­aa nii­tä hie­man hal­vem­pia omis­tusa­sun­to­ja joi­ta hel­sin­gis­sä halutaan. 

  itse kyl­lä uskoi­sin, että kaa­voit­ta­jat estä­vät kapi­na­ra­ken­nut­ta­jien menes­ty­mi­sen, mut­ta jos näin on niin toi­voi­sin, että syy osat­tai­siin pan­na oike­aan osoit­tee­seen, eikä esi­tet­täi­si kar­tel­li­syy­tök­siä ja vaa­dit­tai­si jul­ki­sen val­lan väliintuloa.

 33. Nau­res­ke­lin jo pariin ker­taan tuo­ta “asun­to­pu­laa”, sehän on vähän saman­lai­nen kuin “työ­voi­ma­pu­la”, jota vih­reät EK:ta pee­sa­ten ovat huutamassa.

  Täs­sä ovat­kin nämä molem­mat Uhkaa­vat Pulat näppärästi
  yhdis­tet­ty. Luet­te­lo on nyy­sit­ty Arvo­pa­pe­ri-leh­den kiinteistökeskustelusta.

  ================ 22.6.2008 =================
  Työ­voi­ma­toi­mis­ton avoi­met työ­pai­kat (palk­ka­työ ja kes­to yli
  12kk). Etuo­ven asun­not samas­ta kau­pun­gis­ta ja
  asunnot/työpaikka. Muu­tos edell­li­ses­tä sulkeissa.

  Hel­sin­ki:
  Työ­pai­kat 1383 (-252)
  Asun­not 4758 (-71)
  3.44 asuntoa/työpaikka (+0.49)

  Espoo:
  Työ­pai­kat 507 (-38)
  Asun­not 2651 (-76)
  5.2 asuntoa/työpaikka (+0.2)

  Van­taa:
  Työ­pai­kat 443 (-57)
  Asun­not 1373 (-123)
  3.1 asuntoa/työpaikka (+0.1)

  Tur­ku:
  Työ­pai­kat 244 (-41)
  Asun­not 1650 (-17)
  6.76 asuntoa/työpaikka (+1.1)

  Tam­pe­re:
  Työ­pai­kat 469 (-26)
  Asun­not 1960 (-23)
  4.18 asuntoa/työpaikka (+0.18)

  Oulu:
  Työ­pai­kat 121 (-4)
  Asun­not 3250 (-7)
  26.9 asuntoa/työpaikka (+0.8)

 34. Asun­to­pu­la tar­koit­taa tie­tys­ti sitä, että asun­to­jen hin­nat nouse­vat. Sik­si myy­tä­vien asunto0jen mää­rät eivät ker­ro muu­ta kuin kier­to­no­peu­des­ta. Työ­voi­ma­toi­mis­ton osuus uusien työ­suh­tei­den syn­ty­mi­ses­sä taas on jok­seen­kin mar­gi­naa­li­nen, joten sekään tilas­to ei ker­ro mitään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.