Kateus vie kalatkin vedestä

Kau­ko­läm­pö­kes­kus­te­lus­sa on usean hen­ki­lön voi­min käy­nyt ilmi, että liit­ty­mi­nen ton­tin vie­res­tä kul­ke­vaan kau­ko­läm­pöön on niin kal­lis­ta, että hal­vem­mak­si tulee läm­mit­tää säh­köl­lä tai öljyllä.

Ymmär­tääk­se­ni täs­sä on kyse “tas­a­puo­li­suu­des­ta”. Aika­naan kau­ko­läm­mön käyt­tä­jät ovat rahoit­ta­neet ver­kos­ton. Jos sii­hen pää­si­si nyt mar­gi­naa­li­kus­tan­nuk­sil­la (mak­sai­si vain mat­kan put­kes­ta taloon) sai­si etua van­hoi­hin asiak­kai­siin näh­den. Niin­pä sit­ten käy kuten Turus­sa: kiin­teis­tö­jä ei lii­te­tä kau­ko­läm­pöön, vaik­ka put­ki kul­kee ton­tin vie­res­tä. Tähän on pak­ko saa­da muutos!

21 vastausta artikkeliin “Kateus vie kalatkin vedestä”

 1. Aika­naan kau­ko­läm­mön käyt­tä­jät ovat rahoit­ta­neet verkoston.”

  No, kuka­han se kek­si tämän kau­ko­läm­mön käyt­tä­jil­leen. Väit­täi­sin että polii­ti­kot ja insi­nöö­rit tai toi­sin päin. Nyt­kö sit­ten tule­vai­suu­des­sa oli­si niin eri erner­gia­muo­to­jen käyt­tö­jen suh­teen, että käyt­tä­jät sane­li­si­vat­kin mil­lais­ta ener­gian muo­toa haluai­si­vat käyttää.

  Että, jos­ko jos­kus Osmos­ta ener­gia­mins­te­ri tuli­si, niin tääl­tä tulee yksi ääni Osmon äänes­ty­sark­kuun. Har­mi vaan että kan­sa­lai­set eivät pää­tä minis­te­rien salk­ku­jen kantajista.

 2. Ehdo­tan sosia­lis­mia ja nor­mioh­jaus­ta. Kau­ko­läm­pö­put­ki on, tai sen pitäi­si olla, ihan saman­lais­ta perus­in­fraa kuin tiet ja vesi­joh­dot. Eli kau­pun­ki yksin­ker­tai­ses­ti laa­jen­taa put­kis­toa ja mää­rää talot lii­tet­tä­väk­si sii­hen ilman eril­las­ku­tus­ta. Rahoi­tus tulee käyttömaksuista.

 3. Nyt on taas lausut­tu ääneen vaa­ral­li­nen aja­tus: “pak­ko saa­da muu­tos” tämän­tyyp­pi­ses­sä asias­sa joh­taa usein huo­noon tulok­seen, vaik­ka aja­tus sinän­sä onkin var­mas­ti hyväätarkoittava.

  Uskal­tai­si­ko muu­tok­sen kei­no­ja ja (tahal­li­sia sekä tahat­to­mia) sivu­vai­ku­tuk­sia tiedustella?

 4. Liit­ty­mis­kus­tan­nus­ten peri­mi­nen ener­gia­las­kun yhtey­des­sä vähit­täin oli­si toden­nä­köi­ses­ti toi­sek­si paras kei­no saa­da ihmi­set liit­ty­mään kau­ko­läm­pöön. Tuhan­sien euro­jen las­ku on jotain sel­lais­ta, mitä jopa kan­san­edus­ta­jan palk­kaa pie­nem­mil­lä tuloil­la kär­vis­te­le­vät yleen­sä kavah­ta­vat. Vähit­täin voi­tai­siin periä jopa monin­ker­tai­ses­ti todel­li­set liit­ty­mis­kus­tan­nuk­set asiak­kail­ta, kos­ka eivät he yleen­sä osaa edes laskea.. 

  Mal­lis­sa oli­si vie­lä sekin hyvä puo­li että aina tar­peel­li­nen mää­rä eriar­voi­suut­ta saa­tai­siin aikaan sil­lä, että wan­hat liit­ty­jät mak­sai­si­vat hie­man vähem­män ener­gias­taan. Tämä oli­si tie­tys­ti hyvä saa­da ker­ro­tuk­si muil­le­kin, ehkä­pä jon­kin­lai­sel­la mer­kil­lä.. Tehok­kain­ta oli­si tie­ten­kin mää­rä­tä liit­ty­mi­nen pakolliseksi.

 5. Sta­din­gra­din kau­ko­läm­pö tuo­te­taan kivi­hii­lel­lä ml. edus­kun­ta­ta­lon läm­mi­tys. Että se sii­tä, ikään­kuin kau­ko­läm­pö oli­si auto­maat­ti­ses­ti ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen ratkaisu!

 6. Tra­ve­ler: Ongel­ma eivät ole pel­käs­tään liit­ty­mis­kus­tan­nuk­set. Kau­ko­läm­mön hin­ta lie­nee nyt jotain 50€/MWh, hiu­kan yli. Koro­tus­pai­neet aja­ne­vat hin­nan lähiai­koi­na tuon­ne 60€ tuntumaan.
  Öljyn hin­nan olles­sa euron per lit­ra, niin megawat­ti­tun­ti mak­saa noin 90€. Muut­tu­va kus­tan­nus on puolitoistakertainen.

  Mut­ta: Suo­ra säh­kö on nyt jo hal­vem­paa tai suun­nil­leen saman hin­tais­ta kuin öljy. maa­läm­pö­pump­pu tekee yhdes­tä megawat­ti­tun­nis­ta säh­köä aina­kin kak­si läm­pöä. Muut­tu­va kus­tan­nus alit­taa kirk­kaas­ti kaukolämmön.
  Maa­läm­pö­pum­pun asen­ta­mi­sen voi las­kea mak­sa­van sel­lai­sen (pyö­reäs­ti) 10 000 euroa. Kau­ko­läm­pöön vaih­ta­mi­sen inves­toin­ti on mones­ti pal­jon suurempi.

 7. Hel­sin­gin ener­gia­lai­tok­sen pää­polt­toai­ne on maa­kaa­su, mut­ta kivi­hiil­tä­kin on. Myös säh­kö­läm­mi­te­tyt talot läm­mi­te­tään kivi­hii­lel­lä, mut­ta hyö­ty­suh­de on kuu­des­osa sii­tä, mitä kaukolämmössä.

 8. Jep. Kau­ko­läm­pö­liit­ty­mä ver­kon lähel­lä uusiin raken­nuk­siin raken­nus­lu­van ehdok­si vaik­kei sitä käyt­täi­si­kään, ja van­haan taloon kun­nal­ta liit­ty­män raja­kus­tan­nus­hin­nal­la (run­ko­ver­kon pii­lo­kus­tan­nuk­sia huo­mioi­mat­ta), jol­loin ker­ta­kus­tan­nus on molem­mis­sa tapauk­sis­sa asiak­kaal­le vähäi­nen jos kil­pai­lu toi­mii. Ver­kon yllä­pi­toon ja kehit­tä­mi­seen tar­vit­ta­vat varat nykyis­tä kor­keam­mis­ta käyt­tö­mak­suis­ta, jois­ta siir­ty­mä­ai­ka­na jol­lain kaa­val­la huo­jen­nus­ta niil­le jot­ka ovat liit­ty­mis­mak­sut aika­naan maksaneet.

  Kau­ko­läm­pö­ver­kon omis­tus­ta ei mis­sään olo­suh­teis­sa tule antaa kun­nal­ta pois jot­ta mono­po­lin mah­dol­lis­ta­ma rahas­tus este­tään ja läm­mön­tuot­ta­jien väli­nen kil­pai­lu taataan.

  Jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa näkee usein esi­tet­tä­vän että kau­ko­läm­mös­tä on pää­kau­pun­ki­seu­dul­la yli­tar­jon­taa. Jos tämä pitää paik­kan­sa niin sitä suu­rem­mal­la syyl­lä pitäi­si saa­da kau­ko­läm­pöön liit­ty­mi­nen hou­kut­te­le­vam­mak­si. Perus­ta­mis­kus­tan­nus­ten siir­to käyt­tö­kus­tan­nuk­siin oli­si juu­ri­kin tätä.

 9. Lai­toin juu­ri tar­jous­pyyn­nön liit­ty­mäl­le. Put­ki kul­kee alle 10 met­rin pääs­sä talos­ta. Sil­loin, kun put­ki vedet­tiin, noin vii­si vuot­ta sit­ten ei saa­nut kau­ko­läm­mös­tä miten­kään kannattavaa. 

  Onko­han tilan­ne muuttunut?

 10. Tör­mä­sin tuos­sa vähän aikaa sit­ten Tekniikka&Talous ‑leh­den uutiseen(T&T20.11.2007), joka vähän sivu­aa aihet­ta: http://www.tekniikkatalous.fi/energia/ilmastonmuutos/article48409.ece

  Uuti­ses­sa Vapaa­vuo­ri toteaa:
  “… ympä­ris­tö­mi­nis­te­riös­sä on käyn­nis­tet­ty maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain muu­tos­han­ke, jon­ka avul­la voi­daan jo ase­ma­kaa­vas­sa mää­rä­tä uudis­ra­ken­nus­ten liit­tä­mi­ses­tä kau­ko­läm­pö­verk­koon, mikä­li alu­eel­la sel­lai­nen on”

  Toki tämä ei tie­tys­ti hel­pot­tai­si ongel­maa ollen­kaan van­han raken­nus­kan­nan osal­ta. Toi­saal­ta tuo uudis­tus han­ke voi vie­lä moneen ker­taan juut­tua minis­te­riöi­den hämärään.

 11. Mikä Vapaa­vuor­ta vai­vaa — Kokoo­muk­se­lai­nen ja tekee ja puhuu koko ajan fiksuja.

  Kau­ko­läm­mön liit­ty­mä­kus­tan­nus­ten alen­ta­mi­nen lie­nee suu­rim­mas­sa osas­sa tapauk­sia polii­tik­ko­jen hal­lus­sa. Ehdo­tus on ker­ras­saan hyvä.

  Onko­han muu­ten mah­dol­lis­ta käyt­tää maa­läm­pöä kau­ko­läm­mön läh­tee­nä? Jos kesän säh­kön­tuo­tan­nos­sa syn­tyy yli­jää­mä­läm­pöä, niin eikö se kan­nat­tai­si varas­toi­da maan alle ja ottaa sit­ten käyt­töön pakkasilla?

 12. Tie­dän muu­ta­man tapauk­sen, mis­sä talon liit­tä­mi­nen kau­kolm­pöön mak­sai­si ~10000€/kotitalous. Eipä ole lii­tet­ty taloja.

 13. Kau­ko­läm­pöön liit­ty­mi­nen tulee myös mah­dol­li­sek­si mei­dän alu­eel­le, mitä mah­dol­li­suut­ta aikai­sem­min ei ole ollut. Elik­kä mitään sii­pei­lyä täs­sä ei ole. Tosin voi­ma­la ja put­ki sijait­see suh­teel­li­sen lähellä.
  Liit­ty­mi­sen koko­nais­kus­tan­nus pyö­rii sii­nä 10.000- 11.000 tuhan­nen välil­lä. Eräs asia sii­nä ihme­tyt­tää, nimit­täin voi­ma­lan omis­taa Vapo, joka käyt­tää pää­asial­li­se­na polt­toai­nee­na tur­vet­ta. Mut­ta ope­roi­ja­na toi­mii Vat­ten­fall, joka ensin ostaa läm­mön Vapol­ta, ja myy sit­ten sitä lähes maa­il­man­mark­ki­na­hin­taan asiak­kail­le. Eli tämä toi­min­ta on täy­sin kan­sain­vä­li­sen pörs­siyh­tiön kei­not­te­lun koh­tee­na. Jos tämä ilmas­ton­muu­tos otet­tai­siin tosis­saan, ei niin­kin tär­keä asia kuin läm­mit­tä­mi­nen ilmas­ton­muu­tok­sen kan­nal­ta jätet­täi­si täy­sin vapait­ten mark­ki­noit­ten hoidettavaksi.

  Itse aina­kin otan liit­ty­mi­seen aika­li­sän, ja olen har­kin­nut myös mui­ta vaih­toeh­to­ja. Yksi mah­dol­li­suus on aurin­ko­ke­räi­met käyt­tö­ve­den läm­mit­tä­mi­seen, ja jät­täi­si vie­lä öljyn rin­nal­le. Aina­kaan kan­sain­vä­li­set mark­ki­nat ei hei­lu­ta auringonpaistetta.

 14. Kymp­pi­ton­ni +- muu­ta­ma tuhat on sat­tu­mal­ta myös maa­läm­mön asen­ta­mi­sen kus­tan­nus. Ja kuten sanoin, tämän het­ken hin­noil­la maa­läm­pö on hal­vem­paa kuin kau­ko­läm­pö. Jos kau­ko­läm­mös­tä halu­taan teh­dä hou­kut­te­le­vam­paa, niin hin­nan pitää tul­la alas pait­si liit­ty­mis­kus­tan­nuk­sen koh­dal­la, myös ener­gia­kus­tan­nus­ten kohdalla. 

  Lisää ydin­voi­maa.

 15. Minus­ta kyl­lä, jos tämä ilmas­ton muu­tos otet­tai­siin vaka­vas­ti, niin­kin tär­ke­ää asi­aa kuin läm­mit­tä­mi­nen ei pitäi­si mis­sään nimes­sä jät­tää polii­tik­ko­jen hoidettavaksi.

  On kui­ten­kin haus­ka lukea Sepe, että vie­lä nau­tit mark­ki­noi­den suo­mas­ta vapau­des­ta vali­ta myös mui­ta läm­mi­tys­muo­to­ja, kuin kau­ko­läm­pö. Sit­ten kun toi­vee­si tote­tuu, niin voit muis­tel­la tätä aikaa kaiholla.

 16. Tie­de­mies, mis­tä löy­tää maa­läm­pö­lait­teet asen­net­tu­na noin kymp­pi­ton­nil­la? Alkoi kiin­nos­taa, kos­ka kol­me tut­tua­ni, jot­ka ovat maa­läm­pöön siir­ty­neet, ovat mak­sa­neet sii­tä noin 15000 euroa.

 17. Las­kin tuo­hon koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen ja pyö­ris­tin. Suu­ruus­luok­ka on sama kui­ten­kin, joten sil­lä ei ole oikeas­taan ole väliä. Jos läm­pö­pump­puin­ves­toin­ti on 20000 ja kor­ko­kan­ta 6%, niin sen vuo­si­kus­tan­nus on 1200, eli noin 50€ kuus­sa. Jos kau­ko­läm­pöön liit­ty­mi­nen mak­saa puo­let täs­tä, se tekee 25€ kuussa.

  230 neliöi­sen talon läm­mit­tä­mi­nen kau­ko­läm­möl­lä mak­saa täl­lä het­kel­lä pyö­reäs­ti 2000 euroa vuo­des­sa, pyö­ris­te­tään alas­päin ja sano­taan 160€ kuus­sa, yhteen­sä siis pää­oma­kus­tan­nuk­si­neen 185€ kuu­kau­des­sa. (las­ken­nal­li­nen hin­ta on noin 40 MWh/a)

  OK, 40MWh vuo­des­sa tuo­tet­tu­na maa­läm­pö­pum­pul­la tar­koit­taa pyö­reäs­ti 20MWh säh­kön­ku­lu­tus­ta. Ylä­kant­tiin­kin arvioi­den, sano­taan, että kilowat­ti­tun­ti mak­saa 8 sent­tiä. Se tekee MWh:lta 80€, eli yhteen­sä 1600€ pa. Eli 135 euroa. Lisä­tään tähän pää­oma­kus­tan­nus, niin hin­ta on 185€, eli tar­kal­leen sama.

  Ja huo­mat­kaa, arvioin kau­ko­läm­mön hin­nan alas­päin ja maa­läm­mön hin­nan ylöspäin.

 18. Mitä­hän tuos­sa oikein olen sekoil­lut. 6% 20000:sta on kyl­lä 1200, mut­ta sehän on 100 euroa kuus­sa. Las­kel­mat mene­vät sil­loin vähän toisin. 

  No, saman tulok­sen saa, jos kor­ko­na käyt­tää kol­mea pro­sent­tia; se on lähem­pä­nä nykyis­tä reaa­li­kor­koa (joka on välil­lä negatiivinen…)

 19. Maa­läm­pö­pum­pun asen­nus ei ole mitään sala­tie­det­tä, kun läm­mön­ke­ruu­put­kis­ton asen­taa itse esim. pel­lol­le, niin maa­läm­pö­pum­pun hin­nan saa vii­teen tont­tuun. Toki tuol­lai­nen trak­to­ri­kai­vu­ri pitää olla taik­ka lainata.

  Maa­läm­pö on by the way aurin­ko­läm­pöä. Kau­ko­läm­pö tuo­te­taan vaan ongel­mal­li­sil­la kei­noin, hii­li, kas­su, met­sän­rais­kaus, jne.

  Kau­ko­löm­pö on ainoas­taan kun­tien ja kau­pun­kien rahas­tus­ta var­ten ole­mas­sa, ja nyt siis kepun tuki­jus­sien rahas­tus­ta varten.

 20. E ole var­ma asiasta.Käsittääkseni maa­läm­pö on maan sisä­sääs hitaat­si tapah­tuv­na radiaok­tii­vi­sen hajoam­sien­tuot­ta­maa läm­pöä. Ilman sitä maan oli­si pal­jon nykyis­tä kylmempi.

 21. Mark­ku aH:
  >Käsit­tääk­se­ni maa­läm­pö on maan sisä­sääs hitaatsi
  >tapah­tuv­na radiaok­tii­vi­sen hajoamsientuottamaa
  >läm­pöä. Ilman sitä maan oli­si pal­jon nykyistä
  >kyl­mem­pi.

  Kyl­lä, pää­asias­sa näin — wiki­pe­dian mukaan 80 % geo­ter­mi­ses­tä läm­mös­tä syn­tyy radio­ak­tii­vi­ses­ta hajoa­mi­ses­ta. Lop­pu 20 % on jään­nös­läm­pöä Maan muo­dos­tu­mi­ses­ta joku­nen mil­jar­di vuot­ta sitten.

  Tämä kaik­ki on siis uusiu­tu­ma­ton­ta ydin­e­ner­gi­aa, kuten tie­tys­ti Aurin­gon sätei­ly­kin, mut­ta toi­saal­ta se sätei­lee ava­ruu­teen joka tapauk­ses­sa, joten ant­ro­po­gee­ni­nen Maan jääh­ty­mi­nen on jok­seen­kin merkityksetöntä.

  Maa­läm­pö­pump­pu­ja voi­daan kyl­lä käyt­tää geo­ter­mi­sen läm­mön lisäk­si myös aurin­gon ener­gian kerää­mi­seen, esi­mer­kik­si jos lai­te­taan put­ki­lenk­ki jär­ven pohjaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.