Uusiutuvat energianlähteet ja synninpäästö

Jos­ta­kin osui sil­mii­ni taas Mat­ti Van­ha­sen kir­joi­tus, jos­sa hän puo­lus­te­lee yhdys­kun­ta­ra­ken­teen hajot­ta­mis­ta. Hänen mukaan­sa oma­ko­ti­lo ja kak­si autoa pihas­sa ‑mal­lis­ta saa­daan eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vä, kun ryh­dy­tään käyt­tä­mään uusiu­tu­via ener­gia­läh­tei­tä läm­mit­tä­mi­seen ja autoi­luun. Aja­tus, että ener­gi­aa voi rau­has­sa haas­ka­ta, kun­han se on uusiu­tu­vaa, on loo­gi­ses­ti vää­rin niin kau­an, kun uusiu­tu­via ei rii­tä kaik­keen ener­gian­käyt­töön. Se on loo­gi­ses­ti vää­rin, vaik­ka kuvit­te­li­sim­me, että ”uusiu­tu­va” ener­gia oli­si sitä oikeas­ti, mikä ei pel­toe­ner­gian osal­ta edes pidä paikkaansa.

Niin kau­an kun uusiu­tu­vas­ta ener­gias­ta val­lit­see niuk­kuut­ta, se, että yksi käyt­tää uusiu­tu­vaa enem­män mer­kit­see, että sitä riit­tää muil­le vähem­män.  Van­ha­sen ihai­le­ma pen­de­löi­jä­per­he pahen­taa ilmas­ton­muu­tos­ta, vaik­ka kuin­ka tank­kai­si pal­mu­öl­jys­tä val­mis­te­tul­la biodieselillä.

Pie­ni myön­ny­tys Van­ha­sel­le on teh­tä­vä: jos per­he siir­tyy maa­läm­mön käyt­tä­jäk­si, sii­nä yhtey­des­sä lisään­tyy myös uusiu­tu­van ener­gian tar­jon­ta. Maa­läm­pö­kin on kui­ten­kin haas­kaa­vam­paa kuin on jopa kivi­hii­lel­lä yhdis­te­tys­sä säh­kön ja läm­mön tuo­tan­nos­sa tuo­tet­tu kau­ko­läm­pö. Jos maa­läm­pöä käyt­tä­vä muut­taa säh­köä läm­mök­si hyö­ty­suh­teel­la 3:1, hän käyt­tää (mar­gi­naa­li­ses­ti) säh­köä, joka on val­mis­tet­tu lauh­de­voi­ma­las­sa, jos­sa läm­pöä on muu­tet­tu säh­kök­si hyö­ty­suh­teel­la 1:3, eli koko tou­hus­sa muu­te­taan läm­pöä läm­mök­si hyö­ty­suh­teel­la 1:1 – tai jotain sin­ne päin.

20 vastausta artikkeliin “Uusiutuvat energianlähteet ja synninpäästö”

 1. Tätä en oikein kos­kaan ole ymmär­tä­nyt. Maa­läm­mös­tä puhu­taan uusiu­tu­va­na ener­gian­läh­tee­nä, mut­ta minä en osaa piir­tää mie­les­sä­ni sel­lais­ta tase­ra­jaa, jon­ka perus­teel­la maa­läm­pö­sys­tee­mi toi­mi­si ener­gian läh­tee­nä ver­kos­sa. Maa­läm­pö kulut­taa, ei tuo­ta ener­gi­aa. Myön­nän, että maa­läm­pö kulut­taa ener­gi­aa vähem­män kuin moni muu sys­tee­mi, mut­ta ei kai kukaan täy­si­päi­nen sei­nän läm­pö­eris­tys­tä­kään ener­gian­läh­teek­si väitä.

  Van­ha­sen kom­ment­tien ihmet­te­lyyn minul­la ei ole lisättävää.

 2. Hänen mukaan­sa oma­ko­ti­lo ja kak­si autoa pihas­sa ‑mal­lis­ta saa­daan eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vä, kun ryh­dy­tään käyt­tä­mään uusiu­tu­via ener­gia­läh­tei­tä läm­mit­tä­mi­seen ja autoiluun.”

  Niin on jos sil­tä näyt­tää. Loo­gi­set argu­men­tit eivät muu­ta asi­aa suun­taan tai toi­seen. Fak­tat ovat lopul­ta aika ikävystyttäviä.

  Kyse on kai lopul­ta sii­tä miten kog­ni­tii­vis­ta dis­so­nans­sia hoi­de­taan. Kes­kus­tan tapa on kiel­tää ris­ti­rii­dan ole­mas­sao­lo. Käy­hän se niinkin.

 3. Käsit­tääk­se­ni Van­ha­nen aikoo kokeil­la uudes­sa talos­saan teo­ri­aan­sa käy­tän­nös­sä. Var­maan­kin saa talon­sa ja ehkä pen­de­löin­tin­sä­kin eko­lo­gi­sem­mak­si kuin kau­pun­gis­sa, jos vain rahaa riit­tää poltettavaksi. 

  Epä­var­maa käsit­tääk­se­ni on vain se, mene­vät­kö inves­toin­nit nykyi­sil­lä hin­noil­la älyt­tö­mik­si eli pitäi­si­kö hänen kui­ten­kin muut­taa Eiraan ja ostaa sit­ten “sääs­ty­neil­lä” rahoil­la jotain muu­ta eet­ti­ses­tä. Vai pitäi­si­kö hän­tä ver­ra­ta kes­ki­ver­to eira­lai­seen, joka käyt­tää “sääs­ty­neet” rahat SUViin, kesä­hu­vi­laan ja ulkomaanmatkailuun.

  Taval­li­nen pul­liai­nen Nur­mi­jär­vel­tä ei kai pys­ty kus­tan­ta­maan ihan vie­lä kau­pun­kia eko­lo­gi­sem­paa elä­mää, mut­ta koh­ta pys­tyy. Sil­loin paket­tiin kuu­lu­nee maa- tai jär­vi­läm­pö, aurin­ko­pa­nee­lit ja oma tai osuus­kun­nan omis­ta­ma tuu­li­myl­ly plus säh­kö­au­to. Ener­gia­te­ho­kas talo tie­tys­ti myös. 

  Täl­lai­nen sys­tee­mi lisää uusiu­tu­van ener­gian niuk­kuut­ta vain pit­kän mut­kan kaut­ta jos silloinkaan.

 4. Sama niuk­kuusar­gu­ment­ti pitäi­si saa­da nii­den päi­hin, jot­ka kaup­paa­vat tai osta­vat van­haa vesi­voi­maa Norp­pa­säh­kö­nä tai muu­ten eri­tyi­sen ympä­ris­töys­tä­väl­li­se­nä. Rajal­li­sen kapa­si­tee­tin haa­li­mi­nen muil­ta omaan töp­se­liin ei auta ympä­ris­töä pät­kän ver­taa, var­sin­kin jos oste­tun oma­tun­non tur­vin on hel­pom­pi polt­taa vähän enem­män ylimääräistä.

 5. Kysy­mys on sii­tä, että ver­ra­taan uudem­paa tek­no­lo­gi­aa van­haan. Tek­no­lo­gia­myyn­nis­sä, tun­nus­tan osal­li­suu­te­ni, tämä menee niin että mei­dän tie­to­ko­ne, pesu­ko­ne, tms. kulut­taa 50% vähem­män säh­köä kuin kil­pai­li­jan ylei­ses­ti käy­tös­sä ole­va mal­li, eli sääs­tät kuin vaih­dat merk­kiä. Saman tosin yleen­sä saa­vut­taa osta­mal­la kil­pai­li­jan uudet lait­teet. Se että ver­taa uuden oma­ko­ti­ta­lon kulu­tus­ta kes­ki­mää­räi­seen, eli noin 30 vuot­ta van­haan hel­sin­ki­läi­seen ker­ros­ta­loon on sitä samaa puppua.

  Puus­ta teh­dyt raken­nuk­set sito­vat hiil­tä, niin kau­pun­gis­sa kuin maal­la. Tuu­li­voi­mal­la voi tuot­taa säh­köä niin rati­koil­le kuin säh­kö­au­toil­le­kin, ja ratik­ka kulut­taa edel­leen vähem­män ener­gi­aa. Auton voi teh­dä keveäm­mis­tä mate­ri­aa­leis­ta, esim. hii­li­kui­dis­ta tai alu­mii­nis­ta, jol­loin se vie vähem­män ener­gi­aa, mut­ta niin voi teh­dä bus­sin­kin (Sveit­sis­sä on muu­ten kuu­lem­ma teh­ty täl­lai­sia kevyt­ju­nia). Maa­läm­pöä­kin voi hyö­ty­käyt­tää kes­ki­te­tys­ti, jos se on järkevää.

  Pää­sään­töi­ses­ti kaik­ki van­has­lai­set ener­gian­sääs­tö­kons­tit voi­daan toteut­taa niin hajau­te­tus­ti kuin kes­ki­te­tys­ti­kin, ja jäl­kim­mäi­nen on yleen­sä tehok­kaam­paa. Tar­kem­min, sil­lä onko asuin­ra­ken­nus raken­net­tu puus­ta ei ole mitään teke­mis­tä Nur­mi­jär­vel­lä tai Hel­sin­gis­sä asu­mi­sen kanssa. 

  Sata vuot­ta sit­ten teh­taat, sai­raa­lat, jne. tuot­ti­vat itse säh­kön­sä. Sit­tem­min ollaan siir­ryt­ty kes­ki­tet­tyyn ener­gian­tuo­tan­toon sen takia että se on tehok­kaam­paa ja joustavampaa.

 6. Jos Lovii­san ydin­voi­ma­lat oli­si aika­naan raken­net­tu esim. Öster­son­do­miin, nii­den tuot­ta­ma läm­min vesi oli­si nyt yhdys­kun­ta­käy­tös­sä ja lai­tok­sen ener­gia­te­hot huip­pu­luok­kaa. Nyt läm­min vesi pum­pa­taan mereen. Suur­ta tuhlausta.

  Onko tie­too, onko mis­sään maa­il­man ydin­voi­ma­lois­sa lauh­de­ve­si jos­sain täys­päi­ses­sä käy­tös­sä. Ellei ole, ydin­voi­ma on suur­ta tuhlausta.

 7. Vih­reä euroe­dus­ta­jam­me Satu Has­si on rat­kais­sut oman haja­si­joit­tu­mi­sen­sa Brys­se­lin ja Tam­pe­reen välil­le, sekä muut­kin run­saat len­to­mat­kat onnis­tu­nees­ti juu­ri täl­lai­sel­la ane­kau­pal­la. Hän mak­saa sak­sa­lai­sel­le Atmos­fair nimi­sel­le yri­tyk­sel­le 18 euroa ja saa sii­tä ilmas­toa­neen jol­la pää­see Tam­pe­reel­ta Brys­se­liin ja takai­sin ili­man päästöjä.

  Eikö juu­ri täs­sä oli­si rat­kai­su tähän haja­si­joit­tu­mi­son­gel­maan­kin? Mat­ti voi­si mak­saa esi­mer­kik­si 18 cent­tiä ajaes­saan Audil­la Nur­mi­jär­vel­tä Hel­sin­kiin! Tie­ten­kin on sel­vää ettei Mat­ti kan­san pal­ve­li­ja­na ja kes­kus­ta­lai­se­na mak­sai­si tätä­kään mak­sua itse, vaan sekin voi­tai­siin mak­saa val­tion varois­ta tai jol­lain eri­tyi­sel­lä tukiaisella.

  Uskon­kin että juu­ri tämän­kal­tai­nen toi­min­ta on sitä Euroo­pan tule­vai­suut­ta. Jat­ku­vien veron­ko­ro­tus­ten ja lisään­ty­vän ane­kau­pan teräk­si­nen liit­to nos­taa BKT:me tasol­le, jol­la voim­me pelas­taa koko maa­il­man! Teol­li­suus ja sen muka­na muu­kin tek­ni­nen osaa­mi­nen onkin jo pal­jol­ti läh­te­nyt, joten kyl­lä tätä­kin huip­puo­sa­mis­ta tar­vi­taan! Kui­ten­kin aja­tus sii­tä että täl­lai­nen anei­den myyn­ti voi­si olla jon­kin suo­ma­lai­sen yri­tyk­sen tai lai­tok­sen käsis­sä, on tie­ten­kin tor­jut­ta­va ehdot­to­mas­ti. Jo pelk­kä aja­tus­kin täs­tä puis­tat­taa ava­ra­kat­sei­sem­paa mieltä.

 8. Tuol­lai­set “ilmas­toa­neet” voi­vat olla ihan asial­li­sia­kin. En tuo­ta sak­sa­lais­ta tun­ne, mut­ta jos rahat käy­te­tään esi­mer­kik­si met­sit­tä­mi­seen tai uusiu­tu­vien ener­gia­läh­tei­den edis­tä­mi­seen, ilmas­ton kan­nal­ta tulos voi olla ihan siedettävä.

  Sen sijaan perus­tee­ton­ta viher­pe­sua on se, että oste­taan vesi­voi­maa ja väi­te­tään omaa tuo­tan­toa pääs­töt­tö­mäk­si. Myös VR on sor­tu­nut mai­non­nas­saan tähän. Jos minä käy­tän vesi­voi­maa, se on jon­kun toi­sen käy­tös­tä pois. Van­haa vesi­voi­maa ei tule lisää, vaik­ka mak­san sen osta­mi­ses­ta aneita. 

  Tuu­li­voi­ma on sil­tä välil­tä. Jos ostan tuu­li­voi­maa ja mak­san sii­tä enem­män, rahat ohjau­tu­vat — tai aina­kin nii­den pitäi­si ohjau­tua — tuu­li­voi­man lisäämiseen.

 9. Näis­sä eko­säh­kö­ser­ti­fioin­neis­sa (ja yli­pää­tään säh­kö­mark­ki­noil­la) mie­les­tä­ni iso ongel­ma on tie­tyn­lai­nen epä­sym­met­ri­syys. Vih­re­ää säh­köä voi ostaa rahal­la, mut­ta kukaan ei jou­du myön­tä­mään, että käyt­tää vas­taa­vas­ti enem­män mus­taa hii­li­säh­köä tai venä­läis­tä tuontisähköä.
  Mie­les­tä­ni pitäi­si vaka­vas­ti har­ki­ta kai­ken säh­kö­ener­gian kor­va­mer­kit­se­mis­tä jon­kin­lai­sel­la ser­ti­fi­kaat­ti­jär­jes­tel­mäl­lä, jol­loin kai­kel­la tuotetulla/tuodulla säh­köl­lä oli­si nimet­ty loppukäyttäjä.
  Täl­löin jos uusiu­tu­vien tuot­ta­jat pelaa­vat mark­ki­noin­tin­sa hyvin, niin voi­si olla sel­lai­nen­kin tilan­ne mah­dol­li­nen, että hii­li­säh­kön tuot­ta­ja jou­tuu mak­sa­maan jol­le­kin, että tämä joku suos­tuu vas­taa­not­ta­maan hii­li­ser­ti­fi­kaat­te­ja ja iden­ti­fioi­tu­maan hii­li­säh­kön käyttäjäksi.

 10. Pää­sään­töi­ses­ti kaik­ki van­has­lai­set ener­gian­sääs­tö­kons­tit voi­daan toteut­taa niin hajau­te­tus­ti kuin kes­ki­te­tys­ti­kin, ja jäl­kim­mäi­nen on yleen­sä tehokkaampaa.”

  Ei Van­ha­nen ei löy­dä “hii­li­neut­raa­lia” asu­mus­ta kaupungista. 

  Jos­sain vai­hees­sa tule­vai­suu­des­sa kau­pun­kei­hin­kin toki ale­taan ylei­ses­ti raken­taa talo­ja, joi­ta mark­ki­noi­daan eko­lo­gi­si­na, ehkä lopul­ta hii­li­neut­raa­lei­na tai ‑posi­tii­vi­si­na.

  Tois­tai­sek­si niil­le ei oikein löy­dy raken­nut­ta­jia. Vie­lä pitää odo­tel­la, että täl­lai­set van­ha­set mak­sa­vat tuo­te­ke­hi­tyk­sen. Rik­kaat nimit­täin mak­sa­vat yleen­sä tuo­te­ke­hi­tyk­sen, pait­si jos hei­tä ei huvi­ta. Sil­loin tar­vi­taan mark­ki­noi­den ulko­puo­li­sia kan­nus­tei­ta, pääs­tö­kaup­paa, vero­ja tms. 

  Sel­lai­nen maa­il­ma, jos­sa kes­ki­tet­ty ener­gia­te­hok­kuus on parem­pi kuin hajau­tet­tu, on hel­pom­pi kuvi­tel­la kuin toteut­taa. Mut­ta vaik­ka toteut­ta­mi­nen onnis­tui­si­kin, jäl­jel­le jää Soi­nin­vaa­ran yllä esit­tä­mä niuk­kuu­den ongelma. 

  Oma tuu­li­myl­ly, maa­läm­pö tms. sen sijaan on usein eril­lään muis­ta ener­gia­mark­ki­nois­ta sii­nä mie­les­sä, että har­ki­tes­sa­ni aurin­ko­pa­nee­lien osta­mis­ta vaih­toeh­to­na ei ole esim. aurin­koe­ner­gian osta­mi­nen sitä toi­mit­ta­val­ta yri­tyk­sel­tä. Käy­tän­nön syis­tä ker­ros­ta­lon asuk­ki siis inves­toi tois­tai­sek­si ihan muu­hun, kun ei voi maa­läm­pö­put­kia pihal­le vetää, vaik­ka­pa kesämökkiin.

  Mut­ta kuten sanoin, parem­pi on sit­ten, kun kau­pun­ki­lai­set lopul­ta kan­nus­te­taan mak­sa­maan tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä, van­has­ten varaan ei voi pal­joa las­kea. Onhan vau­rai­ta kau­pun­ki­lai­sia monin­ker­tai­ses­ti van­ha­siin ver­rat­tu­na — ja rahaa vie­lä useampikertaisesti.

  Sit­ten vain odo­tel­laan muu­ta­ma vuo­si ja köy­hem­mäl­lä­kin kan­san­osan­osal­la on varaa elää eko­lo­gi­ses­ti, ehkä jopa omas­sa talossa.

  Lupaan, etten enää ker­taa­kaan uudes­taan vään­nä rau­ta­lan­gas­ta tätä var­sin simp­pe­liä aja­tus­kul­kua aina­kaan täs­sä blo­gis­sa. Rupe­aa­han täs­sä itseä­kin jo pitkästyttämään 😉

 11. Tee­mu ja Osmo: Se että ihmi­set ovat val­mii­ta mak­sa­maan enem­män pääs­töt­tö­mäs­tä ener­gias­ta (vesi­voi­ma, tuu­li­voi­ma jne.) tar­koit­taa sitä, että uudet pääs­töt­tö­män ener­gian tuo­tan­to­lai­tok­set tule­vat talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vam­mik­si. Sil­lä ostaa­ko van­haa vesi­voi­maa vai uut­ta tuu­li­voi­maa ei ole mitään väliä.

 12. Art­tu­ril­le:
  Jos eko­ku­lut­ta­jat halua­vat ostaa kuut­ti­säh­köä kuvit­teel­li­sel­ta ener­gia­kon­ser­ni For­tel­ta, ja For­te saa myy­dä van­han vesi­voi­ma­säh­kön­sä kuut­ti­säh­kö­nä, ei For­ten tar­vit­se hank­kia uut­ta, pääs­tö­tön­tä tuo­tan­toa; riit­tää, kun siir­tää kor­va­mer­kin­tö­jä tas­kus­ta toi­seen. Lisäk­si hal­pa vesi­kuut­ti­voi­ma työn­tää muut, oikei­ta eko­tuo­tan­toin­ves­toin­te­ja har­kit­se­vat toi­mi­jat mark­ki­noil­ta — hei­dän tuot­teen­sa on ser­ti­fi­kaa­tin mukaan sama, mut­ta kal­lii­den inves­toin­ti­tar­pei­den vuok­si kil­pai­lu­ky­vy­tön mark­ki­na­hin­taan myy­tä­vän For­te-kuut­ti­säh­kön kanssa.

  Seu­raus: ympä­ris­tö­tie­toi­set kulut­ta­jat imu­roi­daan mark­ki­noil­ta pois, mut­ta yhtään uut­ta inves­toin­tia ei tehdä.

  Kulut­ta­ja­käyt­täy­ty­mi­nen alkai­si pur­ra vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun kaik­ki van­ha vesi­voi­ma on jo myy­ty eko­säh­kö­nä. Ongel­ma ei tie­tys­ti oli­si sil­loin­kaan ohi, sil­lä täs­sä tilan­tees­sa val­ta­va mää­rä kulut­ta­jia oli­si hukan­nut raho­jaan muka-eko-ostok­seen. (Pitää tie­tys­ti muis­taa se, että jokai­nen ekoe­ner­gia-MW lie­nee edel­lis­tä kal­liim­pi, joten oikeas­ti uut­ta tuo­tan­toa vaa­ti­vaa ekoe­ner­gi­aa ei var­mas­ti meni­si yhtä pal­jon kau­pak­si kuin oma­tun­non viher­pe­suun sopi­vaa vesivoima-energiaa.)

 13. Tee­mu: Joo siis oon kans­sa­si samaa miel­tä sii­tä miten mark­ki­nat noin suun­nil­leen toi­mi­si­vat. En kyl­lä ymmär­rä, että mitä pahaa tuos­sa on, että ole­mas­sa ole­vaa pääs­tö­tön­tä ener­gi­aa saa myy­dä sel­lai­se­na. Jos pääs­töt­tö­mäl­le ener­gial­le on enem­män kysyn­tää, kuin mitä on tar­jon­taa, niin sen hin­ta nousee ja sil­loin uudet uusiu­tu­vien tuo­tan­to­lai­tos­ten raken­ta­mi­nen tulee kannattavaksi. 

  Minus­ta on aika epä­rea­lis­ti­nen aja­tus, että jo raken­net­tua pääs­tö­tön­tä ener­gi­aa ei saa myy­dä sel­lai­se­na, vaan kuut­ti­säh­kö­nä sai­si myy­dä vain raken­ta­ma­ton­ta kapa­si­teet­tia ja sit­ten kun se raken­net­tai­siin, niin se lak­kai­si ole­mas­ta kuuttisähköä.

 14. Ongel­ma on sii­nä, että vesi­voi­mal­la tuo­te­tun “Norp­pae­ner­gian” osta­mi­nen ei lupauk­sis­ta huo­li­mat­ta auta ympä­ris­töä yhtään. Eko­tah­tois­ta kulut­ta­jaa har­hau­te­taan pahas­ti, kun hän vesi­voi­ma-norp­pae­ner­gi­aa ostaes­saan luu­lee teke­vän­sä ympä­ris­tö­teon. Todel­li­suu­des­sa vai­ku­tus säh­kön tuo­tan­to­ta­poi­hin on tasan nolla.

  http://www.norppaenergia.fi:n etusi­vul­ta: “Siir­ty­mi­nen vih­re­ään säh­köön on vai­kut­ta­vim­pia yksit­täi­siä ympä­ris­tö­te­ko­ja, jon­ka jokai­nen voi teh­dä! Siir­ty­mäl­lä vih­re­ään säh­köön on mah­dol­lis­ta vähen­tää kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä ja olla muka­na säi­lyt­tä­mäs­sä moni­muo­tois­ta luon­toa tule­vil­le sukupolville.”

  Mark­ki­nat tuot­ta­vat säh­kön edul­li­sim­mal­la mah­dol­li­sel­la taval­la, ja sii­nä ver­tai­lus­sa esim. tuu­lie­ner­gia ei oikein pär­jää. Tar­peek­si suu­ren lisä­mak­sun mak­sa­mi­nen tekee­kin sit­ten tuu­lie­ner­gias­ta kan­nat­ta­van inves­toin­nin, ja siten kon­kreet­ti­ses­ti siir­tää tuo­tan­toa hii­les­tä tuu­leen. Eli tuu­lie­ner­gian tuke­mi­nen vähen­tää oikeas­ti hiilipäästöjä.

  Vesi­voi­maan eivät lisä­tuet vai­ku­ta. Van­hois­ta vesi­voi­ma­lois­ta puris­te­taan kaik­ki säh­kö irti joka tapauk­ses­sa. Vesi­voi­man kor­va­mer­kit­se­mi­nen itsel­le ei lisää vesi­voi­man koko­nais­tuo­tan­toa yhtään. Koo­mi­sin­ta on tie­tys­ti se, että jos luon­to­ys­tä­väl­li­nen vesi­voi­ma­lan paik­ka jos­tain nyt löy­det­täi­siin, niin sehän ei norp­pa­lei­maa sai­si, kos­ka ei ole “van­haa” vesivoimaa…

  Mitä tulee väit­tee­seen “jos pääs­töt­tö­mäl­le ener­gial­le on enem­män kysyn­tää, kuin mitä on tar­jon­taa, niin sen hin­ta nousee ja sil­loin uudet uusiu­tu­vien tuo­tan­to­lai­tos­ten raken­ta­mi­nen tulee kan­nat­ta­vak­si”, niin val­ta­va eko­säh­kö­nä myy­tä­vä vesi­voi­ma­ka­pa­si­teet­ti pitää eko­säh­kön hin­nan erit­täin tehok­kaas­ti mata­lal­la, ja siten pikem­min­kin estää uusiu­tu­vaan tuo­tan­toon inves­toin­nin: vaik­ka kaik­ki eko­tie­toi­set kulut­ta­jat ostai­si­vat vesi­voi­ma-eko­säh­köä, ei kapa­si­teet­ti tule lähel­le­kään käy­te­tyk­si, eikä eko­säh­kös­tä siis syn­ny hin­taa nos­ta­vaa (ja inves­toin­tei­hin kan­nus­ta­vaa) niukkuutta.

  Ympä­ris­tö­mer­kin anta­mi­nen vesi­voi­ma-säh­köl­le on kar­hun­pal­ve­lus ympä­ris­töl­le ja hyvän­tah­toi­sen kulut­ta­jan har­haut­ta­mis­ta, mut­ta lihot­taa erit­täin tehok­kaas­ti mer­kin myön­tä­jän kas­sa­kirs­tua ver­rat­tu­na sel­lai­seen tilan­tee­seen, että merk­ki ohjai­si tuo­tan­toa oikeas­ti ympä­ris­töys­tä­väl­li­seen suuntaan…

 15. Tee­mu: Onko sinus­ta joku säh­kön­tuo­tan­to­ta­pa itses­sään parem­pi kuin toi­nen, vai saa­vat kulut­ta­jat itse arvot­taa osta­man­sa säh­kön? Minus­ta ihmi­sil­le pitää antaa oikeus arvot­taa itse omia valin­to­jaan. Peri­aat­tees­sa­han kai­kil­la säh­kön tuo­tan­to­muo­doil­la tuo­te­taan samaa tuo­tet­ta, eli säh­köä. Jos pääs­tö­tön­tä säh­köä tuo­te­taan enem­män kuin mitä sil­le on kysyn­tää, niin sen tuo­tan­toa ei pidäk­kään lisätä.
  (Jos taas halu­taan vähen­tää hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä, niin tämä tavoi­te saa­vu­te­taan parem­min pääs­tö­kau­pal­la, kuin mil­lään tuu­li­voi­man takuuhinnalla.)

 16. Olet­ko nyt ihan oikeas­ti sitä miel­tä, että jos sinua ei kiin­nos­ta ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta, sinul­la on oikeus käyt­tää mah­dol­li­sim­man saas­tut­ta­via ener­gia­muo­to­ja. Kos­kee­ko tämä kaik­kea muu­ta­kin. Jäte­ve­sien las­ke­mis­ta naa­pu­rin ton­til­le, tava­ran varas­ta­mis­ta kau­pois­ta (ne jot­ka halua­vat mak­saa, ne mak­sa­vat ja jot­ka halua­vat kan­taa tava­raa ulos mak­sa­mat­ta teke­vät niin) tai että kukin mak­saa vero­ja niin pal­jon kuin halu­aa ja jos ei halua, ei mak­sa mitään?

 17. öööö… EI! Minus­ta jos joku yrit­tää tuho­ta toi­sen ympä­ris­töä, niin hänet pitää vie­dä toi­min­nas­taan oikeu­teen. (esim. jos ei suos­tu osta­maan hii­li­diok­si­di­pääs­tö­oi­keuk­sia ja posot­taa hii­li­diok­si­dia taivaalle.)

  Minus­ta norp­pa­merk­ki toi­mii ihan hyvin sii­nä, että se merk­kaa säh­köä, jon­ka tuo­tan­nos­sa tuo­te­taan hyvin vähän hii­li­diok­si­dia. Minus­ta vain joku säh­kön­tuo­tan­to­ta­pa ei voi olla itses­sään parem­pi kuin toi­nen, vaan nämä arvo­te­taan kulut­ta­jien toi­mes­ta. Eli tuu­li­voi­ma ei ole sen parem­paa kuin vesi­voi­ma. Joku voi arvos­taa vapai­ta kos­kia ja sik­si vali­ta tuu­li­voi­maa, joku toi­nen arvos­taa vapai­ta meri­nä­ky­miä ja sik­si valit­see vesi­voi­maa, joku toi­nen arvos­taa molem­pia ja on val­mis mak­sa­maan hii­li­voi­mas­ta sen vaa­ti­mat pääs­tö­oi­keu­det, hän valit­see kivi­hii­len. Jos jol­lek­kin muun­lai­sel­le säh­kön­ser­ti­fioin­ti­jär­jes­tel­mäl­le on tilaus­ta, niin sel­lai­nen kan­nat­taa tot­ta­kai luo­da. Minä vaan vie­ras­tan tätä asen­net­ta, että kulut­ta­jat eivät sai­si halu­ta pääs­tö­va­paa­ta säh­köä, vaan hei­dän pitäi­si halu­ta tuulivoimasähköä. 

  Vaik­ka sinä var­maan yri­tit vaan pro­vo­soi­da noil­la hei­toil­la­si, niin vas­taan­pa silti:

  Jäte­ve­siä ei saa kaa­taa naa­pu­rin ton­til­le, kos­ka se louk­kaa naa­pu­rin itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta. Jos joku tur­me­lee omai­suut­ta­si, niin hän on vel­vol­li­nen mak­sa­maan vahingonkorvauksia.

  Kau­pas­ta ei tie­tys­ti saa kan­taa ulos mitä halu­aa, kos­ka sil­loin louk­kaa kaup­pi­aan itsemääräämisoikeutta.

  Vero­ja voi­tai­siin kyl­lä mak­saa esit­tä­mä­si mal­lin mukaan, mut­ta sit­ten tie­tys­ti pal­ve­lut­kin jakau­tui­si­vat sen mukaan miten mak­sa­jat ne haluai­si­vat jakaa, eikä enem­mis­tön dik­ta­tuu­ril­la kuten nykyään.

 18. Art­tu­ri: “Minä vaan vie­ras­tan tätä asen­net­ta, että kulut­ta­jat eivät sai­si halu­ta pääs­tö­va­paa­ta säh­köä, vaan hei­dän pitäi­si halu­ta tuulivoimasähköä.”

  Olet nyt ymmär­tä­nyt kan­ta­ni ihan vää­rin. Kri­tiik­ki­ni koh­dis­tuu nime­no­maan sii­hen, että (hiili)päästövapaata säh­köä halua­vaa kulut­ta­jaa har­hau­te­taan, kun hänel­le myy­dään vesi­voi­mal­la tuo­tet­tua norp­pa­säh­köä eko­te­ko­na. Ollaan­ko täs­tä saa­maa mieltä?

  Kun kym­me­nen­tu­hat­ta oma­ko­ti­ta­loa vaih­taa “seka­säh­kös­tä” vesi­voi­ma-norp­pa­säh­köön, on täs­tä ympä­ris­töl­le koi­tu­va etu käy­tän­nös­sä tasan nol­la, kos­ka säh­kön tuo­tan­to­ra­ken­ne ei muu­tu, kos­ka vesi­voi­man täy­si­mää­räi­nen tuot­ta­mi­nen on aina talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa. Ollaan­ko täs­tä samaa mieltä? 

  Jos eko­mer­kil­lä myy­täi­siin vain sel­lais­ta säh­kö­tuo­tan­toa, jota ei ilman lisä­mak­sua tuo­tet­tai­si, oli­si jokai­sen kulut­ta­jan siir­ty­mi­nen täl­lai­seen eko­säh­köön oikea ympä­ris­tö­te­ko; kulut­ta­ja sai­si oikeas­ti sitä, mitä uskoi tilaa­van­sa. Eko­säh­kön kysyn­tä kas­vai­si, hin­ta nousi­si, ja inves­toin­nit tuli­si­vat kan­nat­ta­vik­si. Ollaan­ko täs­tä samaa miel­tä? Käy­tin tuu­li­säh­köä vain esi­merk­ki­nä — kyl­lä se sai­si olla vaik­ka aurinko‑, kuu- tai hokkuspokkussähköä.

  (Toi­min säh­kö­mark­ki­noi­den paris­sa työn puo­les­ta. Kulut­ta­jien eko­va­lin­noil­la ei ole minul­le kui­ten­kaan talou­del­lis­ta mer­ki­tys­tä — otan näi­hin asioi­hin kan­taa vain kiin­nos­tu­nee­na kansalaisena.)

 19. No kun nyt hal­pa öljy on lop­pu­mas­sa ja ener­gias­ta tulee pulaa, niin ihan oikeas­ti vain kulu­tus­ta vähen­tä­mäl­lä täs­sä sel­vi­tään, sil­lä ei mil­lään maal­la ole mah­dol­li­suut­ta raken­taa kor­vaa­vaa ener­gian­tuo­tan­toa niin nopeas­ti, ettei pula iski­si. Ainoa, jol­la öljyn voi kor­va­ta ener­gian­tuo­tan­nos­sa tar­peek­si nopeas­ti, on hii­li niis­sä mais­sa, joil­la hiil­tä on (kuten USA ja Kii­na). Joten hii­li­voi­man nousu vie­lä näh­dään. Ongel­ma on se polt­toai­neen saa­mi­nen, sitä kun ei hal­val­la saa muus­ta kuin öljystä.

  Mut­ta toi­saal­ta sääs­tä­mi­nen tulee tapah­tu­maan ihan luon­nos­taan­kin, sil­lä jos öljyä ja maa­kaa­sua ei vaan rii­tä vaik­ka­pa Suo­men voi­ma­loi­den tar­pei­siin, niin sit­ten sitä säh­köä vaan on vähem­män. Ja kun sama tilan­ne on muis­sa­kin mais­sa, ei lisä­säh­köä enää saa­kaan rajo­jen takaa osta­mal­la, vaan sit­ten säh­kö vaan lop­puu kes­ken ja ihmi­set sääs­tä­vät, kun ei ole säh­köä jota kuluttaa.

 20. Kuusa­mon Kuusin­ki­joen lat­val­la ole­van voi­ma­lan pato­lu­kuut jumiu­tui­vat. Koko joki on kui­vu­nut ja eko­sys­tee­min tuhoutunut.

  Ympä­ris­töys­tä­väl­li­sen norp­pa­säh­kön tuo­tan­to vois alkaa uudel­leen, kun­han vika saa­daan korjattua

Vastaa käyttäjälle Teemu Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.