Uusiutuvat energianlähteet ja synninpäästö

Jostakin osui silmi­i­ni taas Mat­ti Van­hasen kir­joi­tus, jos­sa hän puo­lus­telee yhdyskun­tarak­en­teen hajot­tamista. Hänen mukaansa omakoti­lo ja kak­si autoa pihas­sa ‑mallista saadaan ekol­o­gis­es­ti kestävä, kun ryhdytään käyt­tämään uusi­u­tu­via ener­gialähteitä läm­mit­tämiseen ja autoilu­un. Aja­tus, että ener­giaa voi rauhas­sa haaska­ta, kun­han se on uusi­u­tu­vaa, on loogis­es­ti väärin niin kauan, kun uusi­u­tu­via ei riitä kaik­keen ener­giankäyt­töön. Se on loogis­es­ti väärin, vaik­ka kuvit­telisimme, että ”uusi­u­tu­va” ener­gia olisi sitä oikeasti, mikä ei pel­toen­er­gian osalta edes pidä paikkaansa.

Niin kauan kun uusi­u­tu­vas­ta ener­gias­ta val­lit­see niukku­ut­ta, se, että yksi käyt­tää uusi­u­tu­vaa enem­män merk­it­see, että sitä riit­tää muille vähem­män.  Van­hasen ihaile­ma pen­delöi­jäper­he pahen­taa ilmas­ton­muu­tos­ta, vaik­ka kuin­ka tankkaisi pal­muöljys­tä valmis­te­tul­la biodieselillä.

Pieni myön­ny­tys Van­haselle on tehtävä: jos per­he siir­tyy maaläm­mön käyt­täjäk­si, siinä yhtey­dessä lisään­tyy myös uusi­u­tu­van ener­gian tar­jon­ta. Maaläm­pökin on kuitenkin haaskaavam­paa kuin on jopa kivi­hi­ilel­lä yhdis­te­tyssä sähkön ja läm­mön tuotan­nos­sa tuotet­tu kaukoläm­pö. Jos maaläm­pöä käyt­tävä muut­taa sähköä läm­mök­si hyö­ty­suh­teel­la 3:1, hän käyt­tää (mar­gin­aalis­es­ti) sähköä, joka on valmis­tet­tu lauhde­voimalas­sa, jos­sa läm­pöä on muutet­tu sähkök­si hyö­ty­suh­teel­la 1:3, eli koko touhus­sa muute­taan läm­pöä läm­mök­si hyö­ty­suh­teel­la 1:1 – tai jotain sinne päin.

20 vastausta artikkeliin “Uusiutuvat energianlähteet ja synninpäästö”

 1. Tätä en oikein koskaan ole ymmärtänyt. Maaläm­möstä puhutaan uusi­u­tu­vana ener­gian­läh­teenä, mut­ta minä en osaa piirtää mielessäni sel­l­aista taser­a­jaa, jon­ka perus­teel­la maaläm­pösys­tee­mi toimisi ener­gian läh­teenä verkos­sa. Maaläm­pö kulut­taa, ei tuo­ta ener­giaa. Myön­nän, että maaläm­pö kulut­taa ener­giaa vähem­män kuin moni muu sys­tee­mi, mut­ta ei kai kukaan täysipäi­nen seinän läm­pöeristys­täkään ener­gian­läh­teek­si väitä.

  Van­hasen kom­ment­tien ihmette­lyyn min­ul­la ei ole lisättävää.

 2. “Hänen mukaansa omakoti­lo ja kak­si autoa pihas­sa ‑mallista saadaan ekol­o­gis­es­ti kestävä, kun ryhdytään käyt­tämään uusi­u­tu­via ener­gialähteitä läm­mit­tämiseen ja autoiluun.”

  Niin on jos siltä näyt­tää. Loogiset argu­men­tit eivät muu­ta asi­aa suun­taan tai toiseen. Fak­tat ovat lop­ul­ta aika ikävystyttäviä.

  Kyse on kai lop­ul­ta siitä miten kog­ni­ti­ivista dis­so­nanssia hoide­taan. Keskus­tan tapa on kieltää ris­tiri­idan ole­mas­sao­lo. Käy­hän se niinkin.

 3. Käsit­tääk­seni Van­hanen aikoo kokeil­la uudessa talos­saan teo­ri­aansa käytän­nössä. Var­maankin saa talon­sa ja ehkä pen­delöintin­säkin ekol­o­gisem­mak­si kuin kaupungis­sa, jos vain rahaa riit­tää poltettavaksi. 

  Epä­var­maa käsit­tääk­seni on vain se, menevätkö investoin­nit nyky­isil­lä hin­noil­la älyt­tömik­si eli pitäisikö hänen kuitenkin muut­taa Eiraan ja ostaa sit­ten “säästyneil­lä” rahoil­la jotain muu­ta eet­tis­es­tä. Vai pitäisikö hän­tä ver­ra­ta keskiver­to eiralaiseen, joka käyt­tää “säästyneet” rahat SUVi­in, kesähuvi­laan ja ulkomaanmatkailuun.

  Tavalli­nen pul­li­ainen Nur­mi­järveltä ei kai pysty kus­tan­ta­maan ihan vielä kaupunkia ekol­o­gisem­paa elämää, mut­ta koh­ta pystyy. Sil­loin paket­ti­in kuu­lunee maa- tai järviläm­pö, aurinkopa­neel­it ja oma tai osu­uskun­nan omis­ta­ma tuulimyl­ly plus sähköau­to. Ener­giate­hokas talo tietysti myös. 

  Täl­lainen sys­tee­mi lisää uusi­u­tu­van ener­gian niukku­ut­ta vain pitkän mutkan kaut­ta jos silloinkaan.

 4. Sama niukku­usar­gu­ment­ti pitäisi saa­da niiden päi­hin, jot­ka kaup­paa­vat tai osta­vat van­haa vesivoimaa Norp­pasähkönä tai muuten eri­tyisen ympäristöys­täväl­lisenä. Rajal­lisen kap­a­siteetin haal­im­i­nen muil­ta omaan töpseli­in ei auta ympäristöä pätkän ver­taa, varsinkin jos oste­tun omatun­non turvin on helpom­pi polt­taa vähän enem­män ylimääräistä.

 5. Kysymys on siitä, että ver­rataan uudem­paa teknolo­giaa van­haan. Teknolo­giamyyn­nis­sä, tun­nus­tan osal­lisuuteni, tämä menee niin että mei­dän tietokone, pesukone, tms. kulut­taa 50% vähem­män sähköä kuin kil­pail­i­jan yleis­es­ti käytössä ole­va malli, eli säästät kuin vai­h­dat merkkiä. Saman tosin yleen­sä saavut­taa osta­mal­la kil­pail­i­jan uudet lait­teet. Se että ver­taa uuden omakoti­talon kulu­tus­ta keskimääräiseen, eli noin 30 vuot­ta van­haan helsinkiläiseen ker­rostaloon on sitä samaa puppua.

  Puus­ta tehdyt raken­nuk­set sito­vat hiiltä, niin kaupungis­sa kuin maal­la. Tuulivoimal­la voi tuot­taa sähköä niin ratikoille kuin sähköau­toillekin, ja ratik­ka kulut­taa edelleen vähem­män ener­giaa. Auton voi tehdä keveäm­mistä mate­ri­aaleista, esim. hiilikuidista tai alu­mi­in­ista, jol­loin se vie vähem­män ener­giaa, mut­ta niin voi tehdä bussinkin (Sveit­sis­sä on muuten kuulem­ma tehty täl­laisia kevytju­nia). Maaläm­pöäkin voi hyö­tykäyt­tää keskite­tysti, jos se on järkevää.

  Pääsään­töis­es­ti kaik­ki van­haslaiset ener­gian­säästökon­stit voidaan toteut­taa niin hajaute­tusti kuin keskite­tys­tikin, ja jälkim­mäi­nen on yleen­sä tehokkaam­paa. Tarkem­min, sil­lä onko asuin­raken­nus raken­net­tu puus­ta ei ole mitään tekemistä Nur­mi­järvel­lä tai Helsingis­sä asumisen kanssa. 

  Sata vuot­ta sit­ten tehtaat, sairaalat, jne. tuot­ti­vat itse sähkön­sä. Sit­tem­min ollaan siir­ryt­ty keskitet­tyyn ener­giantuotan­toon sen takia että se on tehokkaam­paa ja joustavampaa.

 6. Jos Lovi­isan ydin­voimalat olisi aikanaan raken­net­tu esim. Öster­son­domi­in, niiden tuot­ta­ma läm­min vesi olisi nyt yhdyskun­takäytössä ja laitok­sen ener­giate­hot huip­pu­lu­okkaa. Nyt läm­min vesi pumpataan mereen. Suur­ta tuhlausta.

  Onko tietoo, onko mis­sään maail­man ydin­voimalois­sa lauhde­vesi jos­sain täyspäisessä käytössä. Ellei ole, ydin­voima on suur­ta tuhlausta.

 7. Vihreä euroe­dus­ta­jamme Satu Has­si on ratkaissut oman hajasi­joit­tumisen­sa Brys­selin ja Tam­pereen välille, sekä muutkin run­saat lentomatkat onnis­tuneesti juuri täl­laisel­la anekau­pal­la. Hän mak­saa sak­salaiselle Atmos­fair nimiselle yri­tyk­selle 18 euroa ja saa siitä ilmas­toa­neen jol­la pääsee Tam­pereelta Brys­seli­in ja takaisin ili­man päästöjä.

  Eikö juuri tässä olisi ratkaisu tähän hajasi­joit­tumisongel­maankin? Mat­ti voisi mak­saa esimerkik­si 18 cent­tiä ajaes­saan Audil­la Nur­mi­järveltä Helsinki­in! Tietenkin on selvää ettei Mat­ti kansan palveli­jana ja keskusta­laise­na mak­saisi tätäkään mak­sua itse, vaan sekin voitaisi­in mak­saa val­tion varoista tai jol­lain eri­tyisel­lä tukiaisella.

  Uskonkin että juuri tämänkaltainen toim­inta on sitä Euroopan tule­vaisu­ut­ta. Jatku­vien veronko­ro­tusten ja lisään­tyvän anekau­pan teräksi­nen liit­to nos­taa BKT:me tasolle, jol­la voimme pelas­taa koko maail­man! Teol­lisu­us ja sen mukana muukin tekni­nen osaami­nen onkin jo paljolti läht­enyt, joten kyl­lä tätäkin huip­pu­osamista tarvi­taan! Kuitenkin aja­tus siitä että täl­lainen anei­den myyn­ti voisi olla jonkin suo­ma­laisen yri­tyk­sen tai laitok­sen käsis­sä, on tietenkin tor­jut­ta­va ehdot­tomasti. Jo pelkkä aja­tuskin tästä puis­tat­taa avarakat­seisem­paa mieltä.

 8. Tuol­laiset “ilmas­toa­neet” voivat olla ihan asial­lisi­akin. En tuo­ta sak­salaista tunne, mut­ta jos rahat käytetään esimerkik­si met­sit­tämiseen tai uusi­u­tu­vien ener­gialähtei­den edis­tämiseen, ilmas­ton kannal­ta tulos voi olla ihan siedettävä.

  Sen sijaan perus­tee­ton­ta viher­pe­sua on se, että oste­taan vesivoimaa ja väitetään omaa tuotan­toa päästöt­tömäk­si. Myös VR on sor­tunut main­on­nas­saan tähän. Jos minä käytän vesivoimaa, se on jonkun toisen käytöstä pois. Van­haa vesivoimaa ei tule lisää, vaik­ka mak­san sen ostamis­es­ta aneita. 

  Tuulivoima on siltä väliltä. Jos ostan tuulivoimaa ja mak­san siitä enem­män, rahat ohjau­tu­vat — tai ainakin niiden pitäisi ohjau­tua — tuulivoiman lisäämiseen.

 9. Näis­sä ekosähköser­ti­fioin­neis­sa (ja ylipäätään sähkö­markki­noil­la) mielestäni iso ongel­ma on tietyn­lainen epäsym­metrisyys. Vihreää sähköä voi ostaa rahal­la, mut­ta kukaan ei joudu myön­tämään, että käyt­tää vas­taavasti enem­män mus­taa hiil­isähköä tai venäläistä tuontisähköä.
  Mielestäni pitäisi vakavasti harki­ta kaiken sähköen­er­gian kor­vamerk­it­semistä jonkin­laisel­la ser­ti­fikaat­ti­jär­jestelmäl­lä, jol­loin kaikel­la tuotetulla/tuodulla sähköl­lä olisi nimet­ty loppukäyttäjä.
  Täl­löin jos uusi­u­tu­vien tuot­ta­jat pelaa­vat markki­nointin­sa hyvin, niin voisi olla sel­l­ainenkin tilanne mah­dolli­nen, että hiil­isähkön tuot­ta­ja joutuu mak­samaan jollekin, että tämä joku suos­tuu vas­taan­ot­ta­maan hiilis­er­ti­fikaat­te­ja ja iden­ti­fioi­tu­maan hiil­isähkön käyttäjäksi.

 10. “Pääsään­töis­es­ti kaik­ki van­haslaiset ener­gian­säästökon­stit voidaan toteut­taa niin hajaute­tusti kuin keskite­tys­tikin, ja jälkim­mäi­nen on yleen­sä tehokkaampaa.”

  Ei Van­hanen ei löy­dä “hiilineu­traalia” asumus­ta kaupungista. 

  Jos­sain vai­heessa tule­vaisu­udessa kaupunkei­hinkin toki ale­taan yleis­es­ti rak­en­taa talo­ja, joi­ta markki­noidaan ekol­o­gisi­na, ehkä lop­ul­ta hiilineu­traaleina tai ‑posi­ti­ivisi­na.

  Tois­taisek­si niille ei oikein löy­dy raken­nut­ta­jia. Vielä pitää odotel­la, että täl­laiset van­haset mak­sa­vat tuoteke­hi­tyk­sen. Rikkaat nimit­täin mak­sa­vat yleen­sä tuoteke­hi­tyk­sen, pait­si jos heitä ei huvi­ta. Sil­loin tarvi­taan markki­noiden ulkop­uolisia kan­nustei­ta, päästökaup­paa, vero­ja tms. 

  Sel­l­ainen maail­ma, jos­sa keskitet­ty ener­giate­hokku­us on parem­pi kuin hajautet­tu, on helpom­pi kuvitel­la kuin toteut­taa. Mut­ta vaik­ka toteut­ta­mi­nen onnis­tu­isikin, jäl­jelle jää Soin­in­vaaran yllä esit­tämä niukku­u­den ongelma. 

  Oma tuulimyl­ly, maaläm­pö tms. sen sijaan on usein eril­lään muista ener­gia­markki­noista siinä mielessä, että harkites­sani aurinkopa­neel­ien ostamista vai­h­toe­htona ei ole esim. aurinkoen­er­gian ost­a­mi­nen sitä toimit­taval­ta yri­tyk­seltä. Käytän­nön syistä ker­rostalon asuk­ki siis investoi tois­taisek­si ihan muuhun, kun ei voi maaläm­pöputkia pihalle vetää, vaikka­pa kesämökkiin.

  Mut­ta kuten sanoin, parem­pi on sit­ten, kun kaupunki­laiset lop­ul­ta kan­nuste­taan mak­samaan tuoteke­hi­tyk­ses­tä, van­has­ten varaan ei voi paljoa laskea. Onhan vau­rai­ta kaupunki­laisia moninker­tais­es­ti van­hasi­in ver­rat­tuna — ja rahaa vielä useampikertaisesti.

  Sit­ten vain odotel­laan muu­ta­ma vuosi ja köy­hem­mäl­läkin kansanosanos­al­la on varaa elää ekol­o­gis­es­ti, ehkä jopa omas­sa talossa.

  Lupaan, etten enää ker­taakaan uud­estaan vään­nä rauta­lan­gas­ta tätä varsin simp­peliä aja­tuskulkua ainakaan tässä blo­gis­sa. Rupeaa­han tässä itseäkin jo pitkästyttämään 😉

 11. Teemu ja Osmo: Se että ihmiset ovat valmi­ita mak­samaan enem­män päästöt­tömästä ener­gias­ta (vesivoima, tuulivoima jne.) tarkoit­taa sitä, että uudet päästöt­tömän ener­gian tuotan­to­laitok­set tule­vat taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavam­mik­si. Sil­lä ostaako van­haa vesivoimaa vai uut­ta tuulivoimaa ei ole mitään väliä.

 12. Art­turille:
  Jos ekoku­lut­ta­jat halu­a­vat ostaa kuut­tisähköä kuvit­teel­liselta ener­giakon­serni Fortelta, ja Forte saa myy­dä van­han vesivoimasähkön­sä kuut­tisähkönä, ei Forten tarvitse han­kkia uut­ta, päästötön­tä tuotan­toa; riit­tää, kun siirtää kor­vamerk­in­töjä taskus­ta toiseen. Lisäk­si hal­pa vesiku­ut­tivoima työn­tää muut, oikei­ta eko­tuotan­toin­vestoin­te­ja hark­it­se­vat toim­i­jat markki­noil­ta — hei­dän tuot­teen­sa on ser­ti­fikaatin mukaan sama, mut­ta kalli­iden investoin­ti­tarpei­den vuok­si kil­pailukyvytön markki­nahin­taan myytävän Forte-kuut­tisähkön kanssa.

  Seu­raus: ympäristöti­etoiset kulut­ta­jat imuroidaan markki­noil­ta pois, mut­ta yhtään uut­ta investoin­tia ei tehdä.

  Kulut­ta­jakäyt­täy­tymi­nen alka­isi purra vas­ta siinä vai­heessa, kun kaik­ki van­ha vesivoima on jo myy­ty ekosähkönä. Ongel­ma ei tietysti olisi sil­loinkaan ohi, sil­lä tässä tilanteessa val­ta­va määrä kulut­ta­jia olisi hukan­nut raho­jaan muka-eko-ostok­seen. (Pitää tietysti muis­taa se, että jokainen ekoen­er­gia-MW lie­nee edel­listä kalli­impi, joten oikeasti uut­ta tuotan­toa vaa­ti­vaa ekoen­er­giaa ei var­masti menisi yhtä paljon kau­pak­si kuin omatun­non viher­pe­su­un sopi­vaa vesivoima-energiaa.)

 13. Teemu: Joo siis oon kanssasi samaa mieltä siitä miten markki­nat noin suun­nilleen toimi­si­vat. En kyl­lä ymmär­rä, että mitä pahaa tuos­sa on, että ole­mas­sa ole­vaa päästötön­tä ener­giaa saa myy­dä sel­l­aise­na. Jos päästöt­tömälle ener­gialle on enem­män kysyn­tää, kuin mitä on tar­jon­taa, niin sen hin­ta nousee ja sil­loin uudet uusi­u­tu­vien tuotan­to­laitosten rak­en­t­a­mi­nen tulee kannattavaksi. 

  Minus­ta on aika epäre­al­isti­nen aja­tus, että jo raken­net­tua päästötön­tä ener­giaa ei saa myy­dä sel­l­aise­na, vaan kuut­tisähkönä saisi myy­dä vain rak­en­tam­a­ton­ta kap­a­siteet­tia ja sit­ten kun se raken­net­taisi­in, niin se lakkaisi ole­mas­ta kuuttisähköä.

 14. Ongel­ma on siinä, että vesivoimal­la tuote­tun “Norp­paen­er­gian” ost­a­mi­nen ei lupauk­sista huoli­mat­ta auta ympäristöä yhtään. Eko­tah­toista kulut­ta­jaa harhaute­taan pahasti, kun hän vesivoima-norp­paen­er­giaa ostaes­saan luulee tekevän­sä ympäristö­teon. Todel­lisu­udessa vaiku­tus sähkön tuotan­to­tapoi­hin on tasan nolla.

  http://www.norppaenergia.fi:n etu­sivul­ta: “Siir­tymi­nen vihreään sähköön on vaikut­tavimpia yksit­täisiä ympäristöteko­ja, jon­ka jokainen voi tehdä! Siir­tymäl­lä vihreään sähköön on mah­dol­lista vähen­tää kasvi­huonekaa­supäästöjä ja olla mukana säi­lyt­tämässä mon­imuo­toista luon­toa tuleville sukupolville.”

  Markki­nat tuot­ta­vat sähkön edullisim­mal­la mah­dol­lisel­la taval­la, ja siinä ver­tailus­sa esim. tuuliener­gia ei oikein pär­jää. Tarpeek­si suuren lisä­mak­sun mak­sami­nen tekeekin sit­ten tuuliener­gias­ta kan­nat­ta­van investoin­nin, ja siten konkreet­tis­es­ti siirtää tuotan­toa hiilestä tuuleen. Eli tuuliener­gian tukem­i­nen vähen­tää oikeasti hiilipäästöjä.

  Vesivoimaan eivät lisätuet vaiku­ta. Van­hoista vesivoimaloista puris­te­taan kaik­ki sähkö irti joka tapauk­ses­sa. Vesivoiman kor­vamerk­it­sem­i­nen itselle ei lisää vesivoiman kokon­ais­tuotan­toa yhtään. Koomis­in­ta on tietysti se, että jos luon­toys­tävälli­nen vesivoimalan paik­ka jostain nyt löy­det­täisi­in, niin sehän ei norp­paleimaa saisi, kos­ka ei ole “van­haa” vesivoimaa…

  Mitä tulee väit­teeseen “jos päästöt­tömälle ener­gialle on enem­män kysyn­tää, kuin mitä on tar­jon­taa, niin sen hin­ta nousee ja sil­loin uudet uusi­u­tu­vien tuotan­to­laitosten rak­en­t­a­mi­nen tulee kan­nat­tavak­si”, niin val­ta­va ekosähkönä myytävä vesivoimaka­p­a­siteet­ti pitää ekosähkön hin­nan erit­täin tehokkaasti mata­lal­la, ja siten pikem­minkin estää uusi­u­tu­vaan tuotan­toon investoin­nin: vaik­ka kaik­ki ekoti­etoiset kulut­ta­jat ostaisi­vat vesivoima-ekosähköä, ei kap­a­siteet­ti tule lähellekään käyte­tyk­si, eikä ekosähköstä siis syn­ny hin­taa nos­tavaa (ja investoin­tei­hin kan­nus­tavaa) niukkuutta.

  Ympäristömerkin anta­mi­nen vesivoima-sähkölle on karhun­palvelus ympäristölle ja hyvän­tah­toisen kulut­ta­jan harhaut­tamista, mut­ta lihot­taa erit­täin tehokkaasti merkin myön­täjän kas­sakirstua ver­rat­tuna sel­l­aiseen tilanteeseen, että merk­ki ohjaisi tuotan­toa oikeasti ympäristöys­täväl­liseen suuntaan…

 15. Teemu: Onko sinus­ta joku sähkön­tuotan­to­ta­pa itsessään parem­pi kuin toinen, vai saa­vat kulut­ta­jat itse arvot­taa osta­mansa sähkön? Minus­ta ihmisille pitää antaa oikeus arvot­taa itse omia val­in­to­jaan. Peri­aat­teessa­han kaikil­la sähkön tuotan­to­muodoil­la tuote­taan samaa tuotet­ta, eli sähköä. Jos päästötön­tä sähköä tuote­taan enem­män kuin mitä sille on kysyn­tää, niin sen tuotan­toa ei pidäkkään lisätä.
  (Jos taas halu­taan vähen­tää hiilid­iok­sidipäästöjä, niin tämä tavoite saavute­taan parem­min päästökau­pal­la, kuin mil­lään tuulivoiman takuuhinnalla.)

 16. Oletko nyt ihan oikeasti sitä mieltä, että jos sin­ua ei kiin­nos­ta ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta, sin­ul­la on oikeus käyt­tää mah­dol­lisim­man saas­tut­tavia ener­gia­muo­to­ja. Kos­keeko tämä kaikkea muu­takin. Jätevesien laskemista naa­purin ton­tille, tavaran varas­tamista kaupoista (ne jot­ka halu­a­vat mak­saa, ne mak­sa­vat ja jot­ka halu­a­vat kan­taa tavaraa ulos mak­samat­ta tekevät niin) tai että kukin mak­saa vero­ja niin paljon kuin halu­aa ja jos ei halua, ei mak­sa mitään?

 17. öööö… EI! Minus­ta jos joku yrit­tää tuho­ta toisen ympäristöä, niin hänet pitää viedä toimin­nas­taan oikeu­teen. (esim. jos ei suos­tu osta­maan hiilid­iok­sidipäästöoikeuk­sia ja posot­taa hiilid­iok­sidia taivaalle.)

  Minus­ta norp­pamerk­ki toimii ihan hyvin siinä, että se merkkaa sähköä, jon­ka tuotan­nos­sa tuote­taan hyvin vähän hiilid­iok­sidia. Minus­ta vain joku sähkön­tuotan­to­ta­pa ei voi olla itsessään parem­pi kuin toinen, vaan nämä arvote­taan kulut­ta­jien toimes­ta. Eli tuulivoima ei ole sen parem­paa kuin vesivoima. Joku voi arvostaa vapai­ta koskia ja sik­si vali­ta tuulivoimaa, joku toinen arvostaa vapai­ta mer­inäkymiä ja sik­si val­it­see vesivoimaa, joku toinen arvostaa molem­pia ja on valmis mak­samaan hiilivoimas­ta sen vaa­ti­mat päästöoikeudet, hän val­it­see kivi­hi­ilen. Jos jollekkin muun­laiselle sähkönser­ti­fioin­ti­jär­jestelmälle on tilaus­ta, niin sel­l­ainen kan­nat­taa tot­takai luo­da. Minä vaan vieras­tan tätä asen­net­ta, että kulut­ta­jat eivät saisi halu­ta päästö­va­paa­ta sähköä, vaan hei­dän pitäisi halu­ta tuulivoimasähköä. 

  Vaik­ka sinä var­maan yri­tit vaan provosoi­da noil­la heitoil­lasi, niin vas­taan­pa silti:

  Jätevesiä ei saa kaataa naa­purin ton­tille, kos­ka se loukkaa naa­purin itsemääräämisoikeut­ta. Jos joku turmelee omaisu­ut­tasi, niin hän on velvolli­nen mak­samaan vahingonkorvauksia.

  Kau­pas­ta ei tietysti saa kan­taa ulos mitä halu­aa, kos­ka sil­loin loukkaa kaup­pi­aan itsemääräämisoikeutta.

  Vero­ja voitaisi­in kyl­lä mak­saa esit­tämäsi mallin mukaan, mut­ta sit­ten tietysti palve­lutkin jakau­tu­isi­vat sen mukaan miten mak­sa­jat ne halu­aisi­vat jakaa, eikä enem­mistön dik­tatu­uril­la kuten nykyään.

 18. Art­turi: “Minä vaan vieras­tan tätä asen­net­ta, että kulut­ta­jat eivät saisi halu­ta päästö­va­paa­ta sähköä, vaan hei­dän pitäisi halu­ta tuulivoimasähköä.”

  Olet nyt ymmärtänyt kan­tani ihan väärin. Kri­ti­ikki­ni kohdis­tuu nimeno­maan siihen, että (hiili)päästövapaata sähköä halu­avaa kulut­ta­jaa harhaute­taan, kun hänelle myy­dään vesivoimal­la tuotet­tua norp­pasähköä ekotekona. Ollaanko tästä saa­maa mieltä?

  Kun kymme­nen­tuhat­ta omakoti­taloa vai­h­taa “sekasähköstä” vesivoima-norp­pasähköön, on tästä ympäristölle koitu­va etu käytän­nössä tasan nol­la, kos­ka sähkön tuotan­torakenne ei muu­tu, kos­ka vesivoiman täysimääräi­nen tuot­ta­mi­nen on aina taloudel­lis­es­ti kan­nat­tavaa. Ollaanko tästä samaa mieltä? 

  Jos ekomerkil­lä myytäisi­in vain sel­l­aista sähkö­tuotan­toa, jota ei ilman lisä­mak­sua tuotet­taisi, olisi jokaisen kulut­ta­jan siir­tymi­nen täl­laiseen ekosähköön oikea ympäristöteko; kulut­ta­ja saisi oikeasti sitä, mitä uskoi tilaa­vansa. Ekosähkön kysyn­tä kas­vaisi, hin­ta nousisi, ja investoin­nit tuli­si­vat kan­nat­taviksi. Ollaanko tästä samaa mieltä? Käytin tuulisähköä vain esimerkkinä — kyl­lä se saisi olla vaik­ka aurinko‑, kuu- tai hokkuspokkussähköä.

  (Toimin sähkö­markki­noiden paris­sa työn puoles­ta. Kulut­ta­jien eko­valin­noil­la ei ole min­ulle kuitenkaan taloudel­lista merk­i­tys­tä — otan näi­hin asioi­hin kan­taa vain kiin­nos­tuneena kansalaisena.)

 19. No kun nyt hal­pa öljy on lop­pumas­sa ja ener­gias­ta tulee pulaa, niin ihan oikeasti vain kulu­tus­ta vähen­tämäl­lä tässä selvitään, sil­lä ei mil­lään maal­la ole mah­dol­lisu­ut­ta rak­en­taa kor­vaavaa ener­giantuotan­toa niin nopeasti, ettei pula iskisi. Ain­oa, jol­la öljyn voi kor­va­ta ener­giantuotan­nos­sa tarpeek­si nopeasti, on hiili niis­sä mais­sa, joil­la hiiltä on (kuten USA ja Kiina). Joten hiilivoiman nousu vielä nähdään. Ongel­ma on se polt­toaineen saami­nen, sitä kun ei hal­val­la saa muus­ta kuin öljystä.

  Mut­ta toisaal­ta säästämi­nen tulee tapah­tu­maan ihan luon­nos­taankin, sil­lä jos öljyä ja maakaa­sua ei vaan riitä vaikka­pa Suomen voimaloiden tarpeisi­in, niin sit­ten sitä sähköä vaan on vähem­män. Ja kun sama tilanne on muis­sakin mais­sa, ei lisäsähköä enää saakaan rajo­jen takaa osta­mal­la, vaan sit­ten sähkö vaan lop­puu kesken ja ihmiset säästävät, kun ei ole sähköä jota kuluttaa.

 20. Kuusa­mon Kuusinki­joen lat­val­la ole­van voimalan patoluku­ut jumi­u­tu­i­v­at. Koko joki on kuiv­unut ja ekosys­teemin tuhoutunut.

  Ympäristöys­täväl­lisen norp­pasähkön tuotan­to vois alkaa uudelleen, kun­han vika saadaan korjattua

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.