Yksinhuoltajaetuudet

Rau­ta­tie­a­se­mal­la minut yhyt­ti kelan vir­kai­li­ja, joka halusi pyur­kaa sydän­tään yksin­huol­tae­tuuk­sien vää­rin­käy­tös­tä. Hei­dän lähiös­sään on kuu­lem­ma tapa­na, että paris­kun­ta “ero­aa”, mies muut­taa Pos­te res­tan­te ‑osoit­te­seen ja nai­nen nos­taa kaik­ki aja­tel­ta­vis­sa ole­vat yksin­huol­ta­jae­tuu­det. Las­ten tuloa sen saman mie­hen kans­sa ero ei miten­kään estä. Ker­ros­ta­lo­val­tai­ses­sa lähiös­sä sana kii­rii nopeas­ti. Kun yksi kek­sii tämän, koh­ta sen osaa­vat kaikki.

Yksin­huol­ta­jae­tuu­det on taroi­tet­tu tuke­maan sitä, että (yleen­sä) äiti jou­tuu vas­taa­maan yksin per­hees­tä. On vähän ikä­vää, jos täl­le rii­si­ku­pil­le ilmoit­tau­tu­vat muut­kin. Ei se aina­kaan hel­po­ta yksin­huol­ta­jien ase­man parantamista. 

40 vastausta artikkeliin “Yksinhuoltajaetuudet”

 1. Myös anek­doot­ti­poh­jal­ta: Vakuu­tus­vir­kai­li­ja ker­toi minul­le tapauk­ses­ta jos­sa neli­kymp­pi­nen paris­kun­ta ero­si, nos­ti elä­ke­va­kuu­tuk­sen­sa, ja meni parin vuo­den pääs­tä uudes­taan nai­mi­siin. Jol­loin nap­sah­ti syy­te petok­ses­ta. Jos ker­ran tuos­ta voi nos­taa syyt­ten, niin mik­sei tuos­ta pos­te res­tan­te ‑kuvios­ta­kin?

 2. Nyt tulee hyvin ilkeä veto: Mik­si ihmees­sä yksin­huol­ta­juut­ta pitäi­si tukea? On aivan murs­kaa­vaa evi­dens­siä sii­tä, että yksin­huol­ta­juu­des­ta seu­raa mel­kein kai­ken­lai­sia aja­tel­ta­vis­sao­le­via ikä­vyyk­siä pait­si lap­sil­le myös vanhemmille.

  Se, että joi­den­kin on ratio­naa­lis­ta ero­ta tukien takia vain ker­too, että jär­jes­tel­mä todel­la­kin kan­nus­taa eroa­maan. Sel­lai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä on jotain aivan perus­ta­van­laa­tuis­ta vikaa.

 3. Yksin­huol­ta­jien etuu­det lie­ne­vät täs­sä maas­sa sel­lai­nen TABU ettei asi­aan pys­ty­tä kos­ke­maan. Odel­le pis­teet kun uskal­sit edes asias­ta mai­ni­ta. Kuvit­te­len että dema­rien uusi ja rai­kas nais­pu­heen­joh­ta­ja tekee jo hen­gi­tys­har­joi­tuk­sia seu­raa­via vaa­le­ja var­ten: SIKA SIKA NAISEN EURO ON 8 SENTTIÄ JA YKSINHUOLTAJAT KUOLEVAT NÄLKÄÄN SIKA SIKA KAIKKI ILMAISEKSI YKSINHUOLTAJILLE VALTIO MAKSAA SIKA SIKA! Tai jotain vas­taa­vaa. Voin tiet­ty olla vää­räs­sä­kin mut­ta se oli­si 1. kerta 🙂

 4. Onhan noi­ta. Tie­dän itse­kin mon­ta tapausta. 

  Aina­kaan isom­mis­sa ker­ros­ta­lois­sa nyt ei kukaan kiin­ni­tä sii­hen huo­mio­ta onko joku talos­sa tosia­sial­li­ses­ti asu­va kir­joil­la vai ei. 

  Mut­ta min­käs teet? Miten tuol­lai­nen voi­tai­siin estää? En minä aina­kaan kek­si mitään keinoa.

 5. tpyy­luo­ma:

  Jol­loin nap­sah­ti syy­te petoksesta”

  Sini­vih­reä:

  Syy­tet­tiin­kö­hän sii­nä alku­pe­räi­ses­tä avio­lii­tos­ta, avio­eros­ta, myö­hem­mäs­tä avio­lii­tos­ta vai jos­tain näi­den yhdis­tel­mäs­tä. Epäi­len kyl­lä, että syyt­teen asteel­le jäi. Tota­li­ta­ris­ti­sel­la yhteis­kun­nal­la oli­si toden­nä­köi­ses­ti kei­not kit­keä aloi­tuk­ses­sa kuvat­tu toi­min­ta, mut­ta suo­ma­lai­ses­sa yhteis­kun­nas­sa ainoa tapa rea­goi­da tai­taa olla mora­li­soin­ti ympä­röi­vän yhtei­sön tahol­ta, mihin täs­sä tapauk­ses­sa ehkä on aihettakin.

 6. Ei yksin­huol­ta­juut­ta tue­ta, pölk­ky­päät (sori)… vaan lap­sia, jot­ka ovat yhden ihmi­sen huollossa. 

  Ainoa yksin­huol­ta­juu­den muka­na tule­va etuus muu­ten on lap­si­li­sän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tus. Ei ole ole­mas­sa mitään mui­ta etuuk­sia, jot­ka lan­ke­ai­si­vat yksin­huol­ta­juu­den perus­teel­la. Muut etuu­det tule­vat pie­ni­tu­loi­suu­den perus­teel­la huol­ta­jien luku­mää­rään katsomatta.

 7. Se, että joi­den­kin on ratio­naa­lis­ta ero­ta tukien takia vain ker­too, että jär­jes­tel­mä todel­la­kin kan­nus­taa eroa­maan. Sel­lai­ses­sa jär­jes­tel­mäs­sä on jotain aivan perus­ta­van­laa­tuis­ta vikaa.” (Tie­de­mies)

  Olen ihan samaa miel­tä. Ratio­naa­li­set ihmi­set teke­vät sitä, mikä on heil­le eduk­kain­ta. Juu­ri tämä tukien tar­ve­har­kin­tai­suus ja elä­män­ti­lan­teen­mu­kaan mää­ri­tel­tä­vä rahan­tar­ve on suo­raan sanot­tu­na päin per…ttä. Se kan­nus­taa ihmi­siä keplot­te­le­maan eli toi­mi­maan siten, että he saa­vat par­haan edun. Usein tämä keplot­te­lu joh­taa koko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­jet­tö­miin ratkaisuihin. 

  Täl­lai­set tar­ve­har­kin­tai­suu­det ovat myös juu­ri nii­tä seik­ko­ja, jot­ka ehkä eni­ten kat­ke­ruut­ta ja tur­hau­tu­mis­ta tukien saa­jien välil­lä: “Tilan­tees­ta­ni joh­tuen en saa tukea X, kos­ka olen luo­ki­tel­tu luok­kaan B, mut­ta naa­pu­rin juop­po saa tuen X , kos­ka hän on luo­kas­sa C ja sik­si kat­sot­tu tar­vit­se­van tukea enem­män kuin minä.” “Ehkä­pä minu­kin pitäi­si ruve­ta juo­pok­si, niin…”

  Mie­les­tä­ni ainoa rat­kai­su oli­si perus­tu­lo-peri­aa­te: Kaik­ki saa samat tuet ilman mitään rahan tar­peen har­kit­se­mis­ta ja elä­män­ti­lan­teen luo­kit­te­lua. Aina­kin pää­osin kaik­ki “tar­ve­har­kin­tai­set” tuet tuli­si pois­taa. Tämä joh­tai­si jär­ke­väm­piin rat­kai­sui­hin ilman tur­haa keplot­te­lua ja byro­kra­ti­aa. Mon­ta mur­het­ta pois­tui­si ja töi­hin­kin oli­si työt­tö­män­kin hel­pom­pi mennä.

 8. Niin ovat ajat muut­tu­neet (ja hyvä niin), että vie­lä 1900-luvun alku­puo­lis­kol­la pidet­tiin täy­sin käsit­tä­mät­tö­mä­nä ja suo­ras­taan moraa­lit­to­ma­na että muil­le yksin­huol­ta­jil­le kuin les­kil­le oli­si mitään eri­tyi­sem­piä avus­tuk­sia annettu. 

  Mut­ta siis, jos ker­ran yksi­huol­ta­jak­si ryh­ty­mi­nen on talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa, on ihan sama, mis­tä se joh­tuu. Se on yksin­huol­ta­juu­den tuke­mis­ta de fac­to, vaik­ka sitä ei sel­lai­sek­si suo­raan nimitettäisikään.

 9. Jos tämä Eli­nan kom­ment­ti “ainoa yksin­huol­ta­juu­den muka­na tule­va etuus muu­ten on lap­si­li­sän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tus” pitää paik­kaan­sa niin kyse tai­taa vaa­li­avus­tus­ten tapaan olla sii­tä, että laki on ihan ok kun­han sitä vain noudatettaisiin.

  Nyt lakia vain tai­de­taan tul­ki­ta siten, että kun yksin­huol­ta­ja menee sos­suun niin kom­ment­tia tulee tyy­liin “on se rank­kaa, kyl­lä mä ymmär­rän, täs­sä sul­le vähän asi­mis­tu­kea, toi­meen­tu­lo­tu­kea ja muu­ta sel­las­ta” ja sit­ten sii­nä toi­ses­sa tapauk­ses­sa tulee että “miten­käs se sun mie­hes, eikös se vois men­nä vaik­ka töihin”.

 10. Olen yksin­huol­ta­ja.

  Otan kii­tol­li­se­na vas­taan nämä “yksin­huol­ta­jae­tuu­det”, kun­han vain joku ker­too, mitä ne ovat ja mis­tä nii­tä voi hakea. 

  Ainoa yksin­huol­ta­juu­den perus­teel­la minul­le tule­va etu on lap­si­li­sän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tus. Kah­des­ta lap­ses­ta täl­lä het­kel­lä noin 90 euroa kuus­sa. Tähän tuli­kin nyt roi­ma koro­tus. Aikai­sem­min se oli 70 euroa.

 11. Eron, todel­li­sen tai pos­te­res­tan­te ‑eron jäl­keen yksin­huol­ta­ja saa koro­te­tun lap­si­li­sän lisäk­si sel­väs­ti parem­paa asu­mis­tu­kea kuin sai­si, jos mies tuloi­neen kuu­lui­si samaan ruo­ka­kun­taan. Lisäk­si var­sin moni yksin­huol­ta­ja saa kun­nal­ta — myö­hem­min val­tiol­ta — ela­tus­tu­kea, jol­la yhteis­kun­ta kor­vaa sen, ettei mies mak­sa ela­tus­mak­su­ja lap­ses­ta. Asu­mis­tuen tau­luk­ko on myös teh­ty kovin yksin­huol­ta­jia suo­si­vak­si. Käy­tän­nös­sä asu­mis­tu­kea saa­vat lähin­nä vain työt­tö­mät ja yksinhuoltajat. 

  Kyl­lä Tie­de­mies on oikeas­sa sii­nä, että yhteis­kun­ta tukee avio­eroa runsaskätisesti.

 12. Kyl­lä Tie­de­mies on oikeas­sa sii­nä, että yhteis­kun­ta tukee avio­eroa runsaskätisesti.”
  Asu­mis­tuen kri­tee­rit ovat sen ver­ran tiu­kat, ettei edes yksin­huol­ta­juus ole mikään asu­mis­tu­ki­au­to­maat­ti. Tot­ta kai on toden­nä­köi­sem­pää, että yhden huol­ta­jan per­hees­sä kri­tee­rit täyt­ty­vät hel­pom­min kuin kah­den huoltajan.
  Ela­tus­tu­kea saa, jos ela­tus­vel­vol­li­nen ei mak­sa osuut­taan. Toi­meen­tu­lo­tu­kea saa, jos tulo­jen ei kat­so­ta riit­tä­vän elä­mi­seen. Yhden huol­ta­jan per­hees­sä näin on useam­min, mut­ta ei pitäi­si sot­kea yksin­huol­ta­jia könt­tä­nä tähän ryh­mään. Vää­rin­käyt­tä­jät ovat asia erik­seen — tuki­vii­da­kon por­saan­reiät ja seka­vuus eivät ole perus­te syyl­lis­tää kaik­kia eronneita.

 13. Mut­ta ei asu­mis­tu­ki ole mikään yksin­huol­ta­jae­tuus, vaan ainoas­taan pie­ni­tu­loi­suu­den peru­teel­la tule­va etuus. Jos palk­ka­ni on kol­me ton­nia, en saa mitään asumistukea. 

  Sen sijaan, jos koto­na on mies pie­nel­lä sai­ras­le­läk­keel­lä ja minul­la kah­den ton­nin palk­ka niin riip­puen muu­ten ruo­ka­kun­nan koos­ta, niin saam­me asumistukea. 

  Asu­mis­tu­ki nousee ruo­ka­kun­nan koon mukaan eli ei miten­kään suo­si yksin­huol­ta­juut­ta. Onko nyt joten­kin vai­kea ymmärtää?

  Ela­tus­tuet val­tio perii takai­sin ulos­o­ton kaut­ta las­ten isäl­tä. Eli sen lisäk­si että pos­te res­tan­te ‑osoi­te, pitää olla tulo­ton lop­pue­läl­män­sä. Veik­kaan­pa että hyvin har­vi­nai­sia lop­pu­jen lopuk­si täl­lai­set jär­jes­te­lyt ovat. Jos nor­maa­li palk­kaa saa­va mies panos­taa lap­siin­sa aina­kin ton­nin kuus­sa, niin val­tiol­ta saa 118 euroa kuus­sa per lap­si. Pitäi­si­kö tätä­kin ilman siis olla, jos lap­sen kusi­päi­nen isä ei mak­sa mitään. Eihän tämä ole mikään etuus vaan pie­ni kor­vaus lap­sel­le sii­tä, että lap­sen toi­nen huol­ta­ja ei osal­lis­tu elatukseen. 

  En vie­lä­kään käyt­täi­si sana­mu­toa “yhteis­kun­ta tukee avio­ero­ja”, kun tar­koi­tus on tasa­ta las­ten hyvin­voin­tia kah­den huol­ta­jan per­hei­sin näh­den. Kenen etu se on, että yksin­huol­ta­jien lap­set syr­jäy­ty­vät. Kyl­lä yksin­huol­ta­jil­la on ihan tar­peek­si tiuk­kaa ilman täl­lais­ta propagandaa. 

  Ja kuka kos­kaan tie­tää oman liit­ton­sa koh­ta­los­ta. Tie­de­mies­kin voi joku kau­nis päi­vä herä­tä tilan­tee­seen, jos­sa vai­mo onkin löy­tä­nyt toi­sen ja paluu­ta enti­seen ei ole. Kai­kil­le yksin­huol­ta­juus ei todel­la­kaan ole mikään ratio­naa­li­nen valin­ta, vaan pakko.

 14. Vie­lä jan­ku­tan ja haluan koros­taa esi­mer­kil­lä, että te Tah­vot­kin ymmärrätte. 

  Tyy­pil­li­ses­sä avio­ero­ti­lan­tees­sa äiti ja lap­set jää­vät per­heen omis­tusa­sun­toon ja isä mak­saa ela­tus­a­pua. Yhteis­kun­nal­ta saa tämän em. lap­si­li­sän koro­tuk­sen. Edes toi­meen­tu­lo­tu­kea ei ole mah­dol­li­suut­ta saa­da niin kau­an kun asuu omas­sa asunnossta. 

  Kaik­ki etuu­det tule­vat ruo­ka­kun­nan tulo­jen mukaan, eivät yksin­huol­ta­juu­den. Voi­daan siis sanoa, että yhteis­kun­ta tukee pie­ni­tu­loi­suut­ta run­sas­kä­ti­ses­ti, jos todel­la run­sas­kä­ti­syyt­tä näis­sä sum­mis­sa näkee. Yksin­huol­ta­jien ruo­ka­kun­nat tie­tys­ti ovat pie­ni­tu­loi­sia useam­min kuin kaksinhuoltajaperheet.

 15. Rupe­si ärsyt­tä­mään sii­hen mal­liin, että teks­tiä tulee: 

  Ela­tus­tu­ki on ver­rat­ta­vis­sa sii­hen, kun rikok­sen uhri ei saa kor­vauk­sia varat­to­mal­ta rikok­sen­te­ki­jäl­tä, vaan Val­tion­kont­to­ris­ta. Kor­vaus on usein olen­nai­ses­ti pie­nem­pi kuin mitä oikeus on mää­rän­nyt. Onko se jokin etuus?

  Lap­si ei saa hänel­le kuu­lu­vaa ela­tus­ta toi­sel­ta van­hem­mal­taan. Hän saa pie­nen kor­vauk­sen sii­tä val­tiol­ta, rei­lun ton­nin vuo­des­sa. Onko tämä jokin etuus? Ei ole, lap­sel­le kuu­luu ela­tus jo lain mukaan. 

  Ja kuten sanot­tu ela­tus­tuet mene­vät äkäi­ses­ti ulos­ot­toon ja siel­lä ne ovat etusi­jal­la kaik­kiin mui­hin saataviin. 

  En nyt kau­heas­ti aina luot­tai­si tuol­lai­siin kadul­la tapah­tu­viin pur­kauk­siin, jot­ka auk­to­ri­soi­daan sil­lä, että on Kelan vir­kai­li­ja. Tie­dän kak­si tapaus­ta, jois­sa on toi­mit­tu näin, että mies tosia­sial­li­ses­ti asui ex-vai­mon­sa luo­na. Toi­nen pari toi­mi ihan las­kel­moi­den, toi­nen pari oli Mat­ti-Mer­vi ‑suh­de, jos­sa tar­koi­tuk­se­na tus­kin oli tulo­jen mak­si­moi­mi­nen, vaan kaik­ki nyt oli yhtä sekoi­lua kai­kin puo­lin. Eli jos­sain vai­hees­sa oli erot­tu, mut­ta sit­ten men­ty­kin taas yhteen, erot­tu jne. 

  Ottaen huo­mioon, että tie­dän var­mas­ti yli sata avio­ero­per­het­tä, pidän epä­us­kot­ta­va­na, että kysees­sä on ylei­nen ilmiö. Ei hyväk­syt­tä­vä sil­ti tie­ten­kään. Mut­ta kek­si­kää­pä, miten sen voi­si estää?

 16. Myös tar­ha­mak­sut tai­taa kuu­lua samaan luok­kaan. Kuvi­tel­laan ääri­ti­lan­ne jos­sa iskä on hyvin tie­naa­va ja äis­kä koto­na. Yhdes­sä asuen 230 ekee (niin­hän se mak­su­kat­to muis­taak­se­ni koro­tet­tiin) ja yksin­huol­ta­ja­na se on sit­ten pyö­reä 0. Ja vie­lä kan­nat­ta­vam­mak­si käy jos on useam­pi lap­si. Eli sääs­tö vuo­si­ta­sol­la yli 2500 ja kuka nyt ei sääs­tää haluaisi…

 17. Tie­de­mies: En usko, että kukaan ryh­tyi­si “oikeak­si” yksin­huol­ta­jak­si, siis yhden van­hem­man per­heek­si, vain tukien takia. Eivät ne tuet niin iso­ja ole. Tukien tar­koi­tuk­se­na ei ole kan­nus­taa yksin­huol­ta­juu­teen tai avio­eroon, vaan tar­jo­ta yksin­huol­ta­jan muk­suil­le mah­dol­li­suus pon­nis­taa elä­mään talou­del­li­ses­ti sama­nar­voi­sel­ta vii­val­ta mui­den las­ten kanssa. 

  Suo­mes­sa on “pula” syn­ty­vis­tä lap­sis­ta. Yksin­huol­ta­jien osuus lap­si­per­heis­tä kas­vaa. Jos val­tio poli­tii­kal­laan halu­aa vähen­tää yksin­huol­ta­ja­per­hei­tä, tip­puu myös syn­ty­vien las­ten mää­rä. Ja sehän­hän ei ollut tarkoitus.

 18. Oikai­su:

  Vil­kais­tua­ni Ilta­sa­no­mia kor­jaan tuon Mat­ti-Mer­vi ‑suh­teen Saa­re­la-Kar­pe­la ‑suh­teel­la.

  Mat­ti ja Mer­vi­hän ovat jo pit­kään viet­tä­neet sees­teis­tä elä­mää Tampereella.

 19. Eli­nal­le kaka­si huo­mio­ta: ela­tus­tu­ki­vel­kai­sen ei tar­vit­se pakoil­la koko ikään­sä, vii­si vuot­ta tai­taa riit­tää velan van­he­ne­mi­seen. Nyt kun peri­mi­nen siir­tyy kelal­le, pakoi­lu on asteen ver­ran vai­keam­paa, kos­ka kela voi periä sen itse mak­sa­mis­taan tuista.

  Muu­ten Eli­nan sot­kee kes­ke­nään sen, tukee­ko yhteis­kun­ta avio­ero­ja sii­hen pitää­kö tukea.

  Kun kak­si ero­aa ja muut­taa oikeas­ti kah­teen eri asun­toon, täs­tä aiheu­tuu heil­le lisää meno­ja. Näi­den meno­jen kat­ta­mi­seen yhteis­kun­ta osal­lis­tuu, joten se siis tukee eroa­mis­ta. Tämän Eli­na voi­si kes­kus­te­lun poh­jak­si myön­tää, jot­ta pää­si­sim­me kes­kus­te­le­maan sii­tä, onko oikein että yhteis­kun­ta osal­lis­tuu avio­erois­ta aiheu­tu­viin kustannuksiin.

  Jos mitään täl­lai­sia etu­ja ei oli­si, mik­si ne mie­het siirtäisi8vät kir­jan­sa pos­te­res­tan­teen. Se lap­si­li­sän yksin­huol­ta­ja­ko­ro­tuk­sen takiako?

 20. Emma Lon­do­nil­le:

  Kyl­lä minuun aika­naan otti yhteyt­tä moni­kin sel­lai­nen, joka ker­toi eron­neen­sa sosi­aa­li­tur­van sään­nös­ten takia; joi­ta­kin jopa oli kelan toi­mis­tos­sa neu­vot­tu niin teke­mään. Usein kysy­mys oli työ­mark­ki­na­tues­ta, jota ei saa lain­kaan, jos puo­li­so on kun­nol­li­ses­sa työsuhteessa. 

  On tie­tys­ti makua asia, eroa­mi­nen tukien takia tar­koit­taa. Kun ennen pien­ti­la­val­tai­ses­sa talou­des­sa ero mer­kit­si toi­sel­le tai molem­mil­le talou­del­lis­ta kata­stro­fia, huo­nos­sa­kin suh­tees­sa roi­kut­tiin pit­kään. En tar­koi­ta, että tämä oli­si miten­kään tavoi­tel­ta­vaa, mut­ta toki on tapauk­sia, jois­sa eron rata­ki­see se, että se yli­pään­sä on talou­del­li­ses­ti mahdollinen.

  Pal­jon ylei­sem­pää on, ettei uut­ta suh­det­ta muo­dos­te­ta tai aina­kaan viral­lis­te­ta tukien menet­tä­mi­sen vuok­si. Moni ei tun­nu ymmär­tä­vän tai hyväk­sy­vän sitä, että uusi suh­de vie yksin­huol­ta­jae­tuu­det, niin ela­tus­tuen, yksin­huol­ta­jan lap­si­li­sän, alhai­set päi­vä­hoi­to­mak­sut ja asu­mis­tuen, vaik­ka uusi mie­sys­tä­vä ei kat­so ole­van­sa mis­sään vas­tuus­sa tyt­töys­tä­vän­sä edel­lis­ten puo­li­soi­den lap­sis­ta. (Tuos­ta ela­tus­tues­ta en ole ihan varma.) 

  Jopa iäk­käät les­ket vält­tä­vät yhteen muuttamista,koska se alen­taa molem­pien kansaneläkettä.

 21. Emma Lon­don: Kukaan ei yleen­sä elä­mäs­sä tee yhtään mitään vain yhden syyn takia. Tämä EI tar­koi­ta sitä, että joku yksit­täi­nen syy ei vai­kut­tai­si päätökseen. 

  Jos hyväk­syt, että ihmi­set rea­goi­vat kan­nus­ti­miin, sii­tä seu­raa, että jos isän ja äidin yhteen­las­ke­tut tulot nouse­vat, kun he eroa­vat, hei­tä kan­nus­te­taan eroa­maan yhteis­kun­nan toimesta.

 22. Yksin­huol­ta­jien etuu­det pitäi­si kyl­lä yhteis­huol­ta­juu­des­sa tasa­ta isän ja äidin kans­sa. Nyt­hän äidit saa­vat kaiken.

  Jos­tain syys­tä tasa-arvoa aja­vat femi­nis­tit ovat täs­sä koh­ti aivan hiljaa.

 23. vaik­ka uusi mie­sys­tä­vä ei kat­so ole­van­sa mis­sään vas­tuus­sa tyt­töys­tä­vän­sä edel­lis­ten puo­li­soi­den lapsista. ”
  En eka ker­taa ihmet­te­le mil­lai­nen on suh­de, jos­sa puo­li­son lap­set eivät miten­kään kuu­lu uuden suh­teen molem­mil­le osa­puo­lil­le. Bio­lo­gi­sen van­hem­man kuu­luu osal­taan huo­leh­tia las­ten­sa ela­tuk­ses­ta ja toi­vot­ta­vas­ti muu­ten­kin pitää heis­tä huol­ta. Mut­ta kuka viit­sii ottaa kämp­pään­sä tyy­pin, jol­le sopii yhtei­nen jää­kaap­pi, mut­ta eivät lapset?
  Tämä nyt menee aihees­ta sivuun … sorry.

 24. Jäl­leen esi­merk­ki sii­tä miten moraa­li­sel­la när­käs­tyk­sel­lä saa­tai­siin aikaan jär­kyt­tä­viä ongel­mia, jos siis när­käs­tys vie­täi­siin lop­puun saakka.
  Nämä “pos­te res­tan­te” ihmi­set tus­kin muo­dos­ta­vat mitää sosi­aa­li­pum­mien har­maa­ta mas­saa joka juh­lii mei­dän hyvä­osais­ten rahoilla.
  Yhteis­kun­ta tukee huo­no-osai­sia ja se on hyvä asia. Piste.

 25. Yksin­huol­ta­jien etuu­det pitäi­si kyl­lä yhteis­huol­ta­juu­des­sa tasa­ta isän ja äidin kans­sa. Nyt­hän äidit saa­vat kaiken.”
  — Tar­koi­tat kai, että las­ten viral­li­nen huol­ta­ja, jon­ka luo­na he asu­vat, saa kai­ken? Ela­tusa­vun mak­sa­ja saa vain jon­kin­lai­sen vero­vä­hen­nyk­sen mak­suis­taan. Mies­ten sor­ta­mis­ta saat­taa olla sii­nä, että huol­ta­juus useam­min anne­taan äidil­le, mut­ta etuu­det eivät ole sukupuolisidonnaisia.

 26. Vika ei ole sii­nä, että yhteis­kun­ta tukee huo­no-osai­sia. Vika on sii­nä, että tuen muo­to luo kan­nus­teet toi­mia taval­la, joka ei ole var­mas­ti ollut tarkoitus. 

  Olen samaa miel­tä sii­tä, että ihmi­set eivät eroa ns. oikeas­ti sik­si, että sai­si­vat parem­mat tuet. Mut­ta kyl­lä se vai­kut­taa hei­dän pää­tök­sen­te­koon­sa. Enkä minä­kään väi­tä, että ne feik­kie­rot oli­si­vat kovin yleisiä. 

  Herää kui­ten­kin kysy­mys, että mik­si ihmees­sä yhteis­kun­nan pitää luo­da kan­nus­teet jois­sa yksi­lön ja yhteis­kun­nan edut mene­vät näin­kin pahas­ti ris­tiin? Täl­lä het­kel­lä se tapa, jol­la tue­taan köy­hyyt­tä, syn­nyt­tää köy­hyyt­tä. Ei se nyt tain­nut olla sen jär­jes­tel­män tarkoitus?

 27. Sos­sun mak­sa­mat har­kin­nan­va­rai­set tuet ovat juu­ri nii­tä jot­ka aiheut­ta­vat kai­ken­lai­sia vää­ris­ty­miä. Ei sel­lai­sia pitäi­si edes olla, vaan ne tilan­teet jois­sa van­hem­mat ovat esi­mer­kik­si juo­neet ruo­ka­ra­hat pitäi­si hoi­taa mak­susi­toumk­sil­la ruo­ka­kaup­paan ja jne.

  Yhteis­kun­ta tukee huo­no-osai­sia ja se on hyvä asia. Piste. 

  Täl­lä tar­koi­te­taan yleen­sä var­mas­ti talou­del­lis­ta huo­no-osai­suut­ta. Raja ns. huo­no-osai­sen ja ei huo­no-osai­sen välil­lä on kui­ten­kin epä­mää­räi­nen kuten tääl­lä­kin on todet­tu mon­ta ker­taa. Luu­li­sin että useim­pien työ­tä­te­ke­vien ihmis­ten on vai­kea käsit­tää että he ovat enem­män huo­no-osai­sia kuin pel­kil­lä tulon­siir­roil­la elä­vät ns. vira­li­set huono-osaiset.. 

  Tämä suo­ma­lai­nen kom­mu­nis­mi on tar­koi­tuk­sel­la teh­ty niin moni­mut­kai­sek­si jär­jes­tel­mäk­si että jo pelk­kä sii­tä kes­kus­te­le­mi­nen on taval­li­sil­le ihmi­sil­le lähes mah­do­ton­ta ja edes näi­hin asioi­hin pereh­ty­nyt ammat­ti­po­lii­tik­ko kuten Ode ei tun­ne sitä täy­sin. Eikö tämä jo itses­sään todis­ta sen että jär­jes­tel­mä on mätä? Ei tämä enään fik­saa­mal­la para­ne vaan pur­ka­mal­la koko jär­jes­tel­mä ja teke­mäl­lä koko­naan uusi; kan­sa­lais­ten arvo­jen ja MAKSUKYVYN mukaan.

  En usko että suo­ma­lai­set polii­ti­kot pys­tyi­si­vät luo­maan täl­lais­ta uut­ta mal­lia, mut­ta esi­mer­kik­si jo Viros­ta saat­tai­si löy­tyä toi­mi­va sosi­aa­li­toi­men mal­li Suo­men­kin käyttöön.

 28. Aiem­mis­sa puheen­vuo­rois­sa on käsi­tel­ty sitä kun avios­sa ole­va paris­kun­ta tekee pos­te­res­tan­te-eron ja pyr­kii näin mak­si­moi­maan etunsa.

  Mut­ta pal­jon parem­paan tukien hyö­ty­suh­tee­seen pääs­tään (molem­mat työt­tö­miä) kun ei muu­te­ta yhteen osoit­tee­seen eikä sol­mi­ta avio­liit­toa sekä lap­sen isyyt­tä ei tun­nus­te­ta. Näin isä vält­tyy ela­tus­tuen takaisinperinnältä. 

  Kun on vie­lä kysy­myk­ses­sä per­hees­tään huo­leh­ti­vä isä, niin hän ryh­tyy­kin vuo­kraa­maan pimeäs­ti vuo­kra-asun­to­aan muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si vuo­den aika­na. Täl­lais­ta­kin näkö­kul­maa on pai­kal­li­sen kup­pi­lan ker­hoil­lois­sa pohdittu.

 29. Näi­den meno­jen kat­ta­mi­seen yhteis­kun­ta osal­lis­tuu, joten se siis tukee eroa­mis­ta. Tämän Eli­na voi­si kes­kus­te­lun poh­jak­si myöntää”

  Tuo­han on ihan hir­veä­tä tuu­baa. Ode on jos­sain, var­maan­kin aika var­hai­ses­sa, vai­hees­sa huo­man­nut ole­van­sa hyvä käyt­tä­mään kiel­tä ja tot­tu­nut sii­hen että asiat voi vään­tää mihin muo­toon tahan­sa sopi­vas­ti sano­ja vää­rin­käyt­tä­mäl­lä. Kie­li­ku­va “tukea eroa­mis­ta” tuo sopi­vas­ti mie­leen että yhteis­kun­ta tavoit­te­lee ja edis­tää suh­tei­den kariu­tu­mis­ta ja ihmis­ten epäonnea.

  Ei se mitään, noin me kaik­ki vää­rin­käy­täm­me sano­ja, mut­ta jos tuol­lais­ta työn­tää “kes­kus­te­lun poh­jak­si” niin onnea vaan kes­kus­te­lul­le, sii­tä tulee var­maan tosi rakentavaa.

 30. Ei tavoit­te­le, mut­ta edis­tää. Kan­nus­tin­vai­ku­tuk­set ovat jos­kus sellaisia.

 31. - Tar­koi­tat kai, että las­ten viral­li­nen huol­ta­ja, jon­ka luo­na he asu­vat, saa kai­ken? Ela­tusa­vun mak­sa­ja saa vain jon­kin­lai­sen vero­vä­hen­nyk­sen mak­suis­taan. Mies­ten sor­ta­mis­ta saat­taa olla sii­nä, että huol­ta­juus useam­min anne­taan äidil­le, mut­ta etuu­det eivät ole sukupuolisidonnaisia.”

  Tar­koi­tan, että äidit saa­vat kai­ken, jos vain halua­vat. Jo ensim­mäi­nen vies­ti oli kir­joi­tet­tu kuten tarkoitettu. 

  Ket­jun alku­pe­räi­seen point­tiin vie­lä: maal­li­kon tun­tu­ma­ni on, että Ode on oikeas­sa. Yhteis­kun­ta halu­aa antaa mah­dol­li­suu­den eroon ja tukea eron jäl­keis­tä elä­mää. Täs­tä syys­tä alus­sa kuva­tut tilan­teet ovat mahdollisia. 

  Poh­jim­mil­taan tämä juon­taa vasem­mis­to­lai­seen ajat­te­luun, jon­ka mukaan ydin­per­het­tä ja suku­lais­suh­tei­ta yleen­sä pitäi­si hei­ken­tää ihmis­ten elä­mäs­sä. Avio­erot ja isän eris­tä­mi­nen lap­sis­taan edis­tä­vät näi­tä tavoitteita.

 32. BRG:lle:

  Tai­sit lukea rivien välis­tä sel­lais­ta, jota en sii­hen ole tar­koit­ta­nut. Kun sanon,että yhteis­kun­ta tukee avio­eroa, tar­koi­tan, että se osal­lis­tuu nii­den kulu­jen kat­ta­mi­seen, joi­ta eros­ta aiheu­tuu. Se ei tarkoita,että tämän toi­min­nan tar­koi­tus oli­si edis­tää eroja.

 33. Kun sanon,että yhteis­kun­ta tukee avio­eroa, tar­koi­tan, että se osal­lis­tuu nii­den kulu­jen kat­ta­mi­seen, joi­ta eros­ta aiheutuu”

  Myön­nän että kom­men­toin välil­lä hie­man lii­an­kin kii­vaas­ti mut­ta jos todel­la tar­koi­tat mitä edel­lä kuvaat niin ehdot­tai­sin käyt­tä­mään sanon­taa “yhteis­kun­ta tukee eron­nei­ta” sanon­nan “yhteis­kun­ta tukee avio­eroa” sijaan. Jos kukaan muu ei näe näis­sä mitään eroa niin tun­nus­tau­dun vainoharhaiseksi.

  Eri asia on jos haluat pitää blo­gin elä­väi­se­nä pro­vo­kaa­tion kei­noin, sekin kyl­lä on mie­les­tä­ni ihan hyväksyttävää.

 34. BRG: point­ti onkin, että tuo ero on ainoas­taan mie­li­ku­vis­sa. Se että tue­taan eron­nei­ta tai tue­taan ero­ja on käy­tän­nös­sä ihan sama asia. Tie­tys­ti edus­kun­ta ei iki­nä sää­täi­si lakia, jol­la tue­taan ero­ja, kos­ka se tun­tui­si kai­kis­ta “vää­räl­tä”, mut­ta he saa­vat aikaan tasan saman kan­nus­te­vai­ku­tuk­sen tuke­mal­la eronneita.

 35. Täl­lai­nen käy­tän­tö on hyvin ylei­nen tääl­lä Itä-Hel­sin­gis­sä, jos­sa monet erää­seen vähem­mis­tö­ryh­mään kuu­lu­vat nou­dat­ta­vat samaa käy­tän­töä. Joil­lain isil­lä on kak­si, tai jopa kol­me­kin per­het­tä. Kun isi ilmoit­tau­tuu asunn­ot­to­mak­si, saa hän usein muka­van mat­kan pääs­tä oman yksiön, jos­ta voi välil­lä pii­pah­taa koto­na syö­mäs­sä ja lisään­ty­mäs­sä. Ja yhteis­kun­ta mak­saa. Sosi­aa­li­toi­mi tie­tää kyl­lä ongel­man, mut­ta on usein kyke­ne­mä­tön todis­ta­maan tätä jär­jes­te­lyä, vaik­ka lap­sia syn­tyy kuin tyh­jäs­tä vuo­den välein.

 36. Ja yksin­huo­ta­jae­tuu­det ovat vain yksi monis­ta tuki­vii­da­kois­ta, jois­sa enem­män rahaa saa­dak­seen kan­nat­taa toi­mia koko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­jet­tö­mäs­ti. Esi­mer­kik­si aikoi­na­ni minun kan­nat­ti asua eri asun­nos­sa kuin sil­loi­nen poi­kays­tä­vä­ni, kos­ka olin työs­sä ja poi­kays­tä­vä opis­ke­li. Muu­toin hän oli­si menet­tä­nyt asu­mis­li­sän­sä. Ts täs­sä­kin eroa­mi­nen kannattaa.

 37. Yksi point­ti

  Sii­nä mie­les­sä on hyvä, että hei­koim­pia yksin­huol­ta­jia tue­taan, että he eivät ole pako­tet­tu­ja otta­maan ketä tahan­sa mies­tä. Vaih­toeh­toi­nen tilan­ne joh­tai­si kur­juu­den kierteeseen.

  Vah­vem­mat yksin­huol­ta­jat pär­jää­vät omil­laan ja ovat kovil­la. Heil­lä on kui­ten­kin yksi etu hei­kom­piin yksin­huol­ta­jiin näh­den. Mah­dol­li­sen uuden mie­hen ei tar­vit­se nokit­taa etuus­jär­jes­tel­män kans­sa kil­paa. Kaik­ki raha jon­ka tämä lait­taa peliin kas­vat­taa hyvin­voin­tia. Kos­ka nais­ten kans­sa vär­kä­tes­sä joka tapauk­ses­sa kulun­ke­ja ker­tyy, yksi lap­si ei vält­tä­mät­tä oleel­li­ses­ti muu­ta tilan­net­ta uuden mie­hen kannalta.

  => Hei­kon­kin yksin­huol­ta­jan kan­nat­taa pyr­kiä niin vah­vak­si että pää­see tulos­i­don­nai­sis­ta etuuk­sis­ta mah­dol­li­sim­man pit­käl­ti irti.

 38. Kyl­lä minuun aika­naan otti yhteyt­tä moni­kin sel­lai­nen, joka ker­toi eron­neen­sa sosi­aa­li­tur­van sään­nös­ten takia; joi­ta­kin jopa oli kelan toi­mis­tos­sa neu­vot­tu niin teke­mään. Usein kysy­mys oli työ­mark­ki­na­tues­ta, jota ei saa lain­kaan, jos puo­li­so on kun­nol­li­ses­sa työsuhteessa.

  On tie­tys­ti makua asia, eroa­mi­nen tukien takia tar­koit­taa. Kun ennen pien­ti­la­val­tai­ses­sa talou­des­sa ero mer­kit­si toi­sel­le tai molem­mil­le talou­del­lis­ta kata­stro­fia, huo­nos­sa­kin suh­tees­sa roi­kut­tiin pitkään.”

  Sii­nä­pä se. Jos ihmi­sil­lä oli­si riit­tä­vä toi­meen­tu­lo ilman eroa­mis­ta, ei kenen­kään tar­vit­si­si ero­ta vain saa­dak­seen riit­tä­vän toimeentulon.
  Las­ten kan­nal­ta aja­tel­tu­na kan­nat­tai­si val­tio­val­lan paneu­tua sii­hen, miten var­mis­te­taan pie­ni­tu­lois­ten per­hei­den (myös per­hei­den, jois­sa työ­ky­vy­tön van­hem­pi!) toi­meen­tu­lo, var­sin­kin nyt rank­ko­jen hin­nan­ko­ro­tus­ten jäljiltä.
  Lii­an kireä talou­del­li­nen tilan­ne sinän­sä kär­jis­tää ihmis­suh­teet, jat­ku­va huo­li ei voi olla vai­kut­ta­mat­ta per­heen ilmapiiriin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.