Miten nuoren saisi töihin?

Tulo­jen­ta­saus­jär­jes­tel­mäm­me ei oikein toi­mi nuor­ten osal­ta, ei aina­kaan kal­lii­den asu­mis­kus­tan­nus­ten kau­pun­geis­sa. Jos vuo­kra on 500 euroa kuus­sa, yksi­näi­nen hen­ki­lö saa mitään teke­mät­tä 900 euroa tulon­siir­to­ja puh­taa­na käteen. Täs­tä menee siis 500 euroa vuo­kraan ja 400 euroa muu­hun elä­mi­seen. Opis­ke­li­jaa ei tue­ta yhtä run­sas­kä­ti­ses­ti. Niin­pä nuo­ri, joka ei mene töi­hin eikä opis­ke­le­maan, elää kor­keam­mal­la tulo­ta­sol­la kuin opis­ke­le­maan läh­te­nyt ikä­to­ve­rin­sa.Jos tuo kou­lut­ta­ma­ton nuo­ri taas menee töi­hin, hän voi olet­taa saa­van­sa aika pien­tä palk­kaa – aina­kin aluk­si. Sii­tä ei jää käteen juu­ri enem­pää kuin soh­val­la makaa­mi­ses­ta sai­si. Se on hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tyh­mä valin­ta, kos­ka töi­hin mene­vä voi­si olet­taa palk­kan­sa nouse­van koke­muk­sen kart­tues­sa. Lyhyt­jän­nit­tei­sen käy täs­sä huonosti.

Jos sosi­aa­li­tur­van tuli­si taa­ta mah­dol­li­suus elä­män­muo­toon, joka ei koh­tuut­to­mas­ti poik­kea mui­den elä­män­muo­dos­ta, oli­si oikeas­taan perus­tel­tua por­ras­taa sosi­aa­li­tur­va iän mukaan. Ei ole oikein sekään, että sosi­aa­li­tur­va nos­taa elin­ta­son yli ikä­to­ve­rien. Sen vas­ta­pai­no­na taas pitäi­si tukea sitä nuo­ren, aina­kin aluk­si pie­ni­palk­kai­sen hen­ki­lön työuraa.

Vie­lä 1970-luvul­la oli käy­tän­tö, että alle 24-vuo­ti­aan mak­soi­vat alem­paa veroa kuin sitä van­hem­mat. Ilmiö tun­net­tiin nimel­lä van­han pii­an vero, kos­ka vero  nousi kun täyt­ti 24 vuot­ta eikä ollut perus­ta­nut per­het­tä. Ruot­sis­sa taas alle 30-vuo­tias­ta tue­taan asu­mis­tuel­la, joka lak­kaa 30 vuo­den iäs­sä, jos lap­sia ei ole sii­hen men­nes­sä tullut.

Entä, jos nuor­ten palk­ka­tu­lo­ja vero­tet­tai­siin lie­vem­min kuin vähän van­hem­pien. He jou­tu­vat usein kovin pie­ni­palk­kai­siin töi­hin ajan­koh­ta­na, jol­loin pitäi­si perus­taa oma koti ja hank­kia sin­ne eri­lais­ta rompetta. 

30 vastausta artikkeliin “Miten nuoren saisi töihin?”

 1. Kaik­ki tulon­siir­rot aiheut­ta­vat tur­hia ja ketään pait­si byro­kraat­te­ja hyö­dyt­tä­mät­tö­miä pape­rien­siir­te­ly­kus­tan­nuk­sia. Tai­taa tuo val­tion raha­ti­lan­ne, ja sen myö­tä mah­dol­li­suu­det­kin, huo­non­tua jo lähi­vuo­si­na kun aika hidas­ta talous­kas­vua on lupail­tu seu­raa­vik­si vuosikymmeniksi:

  http://www.jyu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote-2008–06-11–09-50–30-392875

  Ilmas­to­kin muut­tuu koko ajan; koh­ta on pal­jon läm­pi­mäm­pää, ja ettei tämä­kään vie­lä oli­si kyl­lin pahaa, taas puo­len vuo­den kulut­tua on nykyis­tä KYLMEMPÄÄ! Mihin­kään ei voi ENÄÄ luottaa.

  Niin miten sai­sim­me nuo­ret töi­hin? Asia on kyl­lä hoi­det­ta­vis­sa. Ensik­si pitää olla olla nii­tä työ­paik­ko­ja joi­hin nuoret(kin) voi­si­vat men­nä, mut­ta tämä asia on var­maan­kin jo hoi­dos­sa kos­ka meil­lä­hän on huu­ta­va työ­voi­ma­pul­la! Tämä ris­ti­rii­ta huu­ta­van pul­lan ja jouk­ko­työt­tö­myy­den välil­lä on tie­ten­kin hel­pos­ti kumot­ta­vis­sa muu­ta­mal­la yli­mie­li­ses­ti sano­tul­la taika(=ns. sivistys)sanalla ja puhu­mal­la esi­mer­kik­si koh­taan­to-ongel­mis­ta.. Kukaan yksi­tyi­nen ei halua mak­saa esim. 3000 e / kk napit kor­vil­la räki­mi­ses­tä tai muus­ta kau­pun­ki­ti­lan haltuunotosta..

  Nuor­ta rapa­la­naa­maa ei siis HUVITA men­nä lisää­mään glo­ba­li­saa­tio­ta ym. paho­ja asioi­ta, siis men­nä töi­hin. Entä­pä jos työ­tä­te­ke­viä ei HUVITA elät­tää mai­nit­tua hen­ki­löä? Usein ei huvi­ta, ei minua aina­kaan. Täs­tä voi­daan pää­tel­lä että rat­kai­su ongel­maan on lei­ka­ta sosi­aa­li­avus­tuk­sia ja mie­lui­ten vie­lä siten että osa niis­tä pois­te­taan koko­naan, eikä mil­lään juus­to­höy­lä­me­ne­tel­mäl­lä jol­loin kulut ja kan­nus­tin­lou­kut jää­vät mut­ta avus­tuk­ses­ta ei ole juu­ri edes hyötyä…

  Osal­la nuo­ris­ta on työl­lis­ty­mi­sen estee­nä koke­muk­sen puut­te ja näin pie­nem­pi tuot­ta­vuus työ­nan­ta­jal­le. Tämä on oikeas­sa työ­elä­mäs­sä aina nopeas­ti kor­jaan­tu­va asia ja luu­li­si työ­nan­ta­jien­kin asian ymmär­tä­vän. Itse kan­nat­tai­sin sitä että nuo­ril­le mak­set­tai­siin jo heti alku­vai­hees­sa hyvää palk­kaa jol­la pys­tyy elä­mään ja vaik­ka vie­lä hie­man pie­nem­mäl­lä vero­tuk­sel­la­kin. Näin se kan­nus­ta­vuus para­ni­si aimo askeleen.

  Tie­ten­kin eri­lai­sil­le vähä­po­jil­le ja ‑tytöil­le voi­tai­siin luo­da omat työ­mark­ki­nat vaik­ka tukiai­sil­la­kin. Niis­tä mak­set­ta­vien palk­ko­jen pitäi­si vain olla pie­nem­piä kuin nii­den jot­ka jou­tu­vat teke­mään oike­aa työ­tä (=siis työ­tä jon­ka teke­mi­ses­tä joku halu­aa mak­saa omil­la rahoillaan)

 2. Jos ei ilmot­tau­du työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si tai kiel­täy­tyy työ­voi­ma­po­liit­tii­sis­ta kou­lu­tuk­sis­ta, niin tuo vuo­kran ylit­tä­vä osuus puto­aa 40 pro­sent­tia kyl­lä hyvin nopeasti.

 3. Sinän­sä nuor­ten väi­tet­ty makoi­lu­ha­lui­suus on tie­tys­ti kiel­tei­nen ilmiö, mut­ta aika käsit­tä­mä­tön­tä on sekin, ettei niin sanot­tu työ­voi­ma­pu­la tun­nu nos­ta­van kaik­kein alim­pia palkkoja.
  Sel­keäs­ti toi­meen­tu­lo­tu­kea parem­pi palk­ka var­maan vai­kut­tai­si kannustavasti.
  Olen itse seu­ran­nut monien nuo­reh­ko­jen ja hiu­kan vart­tu­neem­pien­kin ihmis­ten työ­ha­lu­ta­son kas­vua, kun työl­lä on mah­dol­li­suus edes hiu­kan nos­taa toi­meen­tu­lon­sa tasoa.
  Havain­to­je­ni mukaan suu­rin työ­mo­ti­vaa­tio­ta lisää­vä kyn­nys on tapauk­sis­sa, jois­sa työ­mark­ki­na­tuel­la elä­vä hen­ki­lö pää­see töi­hin, jois­ta mak­se­taan yllä­pi­to­kor­vaus­ta. Se lisää net­to­tu­lo­ja aika tark­kaan 160 euroa kuu­kau­des­sa, mut­ta noin 400 euron enti­siin tuloi­hin ver­rat­tu­na koro­tus on mitä kannustavin.
  Samal­la pal­kan nousul­la tus­kin kes­ti­tu­loi­ses­ta saa kovin pal­jon irti.
  Toi­saal­ta sosi­aa­li­tur­van varas­sa elä­mi­nen ei todel­la­kaan ole mitään herk­kua, vaik­ka sil­lä nipin napin hen­gis­sä pysyykin.
  Itse nau­tin täl­lä het­kel­lä kan­nus­tin­ta sii­tä, että olen vii­mei­set 15 vuot­ta elä­nyt työ­tu­loil­la enkä sosi­aa­li­tur­val­la, välil­lä satun­nai­sis­sa palk­ka­töis­sä, välil­lä yrit­tä­jä­nä. (Sitä ennen olin nor­maa­li­palk­kai­sis­sa töis­sä eikä raha tun­tu­nut kos­kaan riittävän).
  Tuos­ta työ­ha­lui­suu­des­ta pal­kak­si nau­tin täl­lä het­kel­lä sai­raus­päi­vä­ra­haa 13,95 euroa päi­väs­sä. Rahas­ta luon­nol­li­ses­ti vähen­ne­tään verot.
  Sen osaan sanoa, että täl­lai­nen tur­van taso ei juu­ri moti­voi työ­hön ihmis­tä, joka ennen nykyis­tä tilan­net­ta ole juu­ri sai­raa­na jou­tu­nut olemaan.
  Tie­dän kyl­lä, että sai­sin hake­mal­la toi­meen­tu­lo­tu­kea, mut­ta sen hank­ki­mi­nen on todel­li­suu­des­sa aika työ­läs­tä puuhaa.
  Eikä mikään hel­po­ta yri­tys­toi­min­taan liit­ty­viä kulu­ja, esi­mer­kik­si työ­huo­neen vuo­kraa sekä YEL-maksuja.

 4. Tai­taa tuo val­tion raha­ti­lan­ne, ja sen myö­tä mah­dol­li­suu­det­kin, huo­non­tua jo lähi­vuo­si­na kun aika hidas­ta talous­kas­vua on lupail­tu seu­raa­vik­si vuosikymmeniksi:

  http://www.jyu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote-2008–06-11–09-50–30-392875

  Aika hyvä­us­koi­nen täy­tyy olla, jos luu­lee jon­kun voi­van luo­tet­ta­vas­ti ennus­taa talou­den kehi­tys­tä 20 vuo­den pää­hän. Tus­kin edes Neu­vos­to­lii­tos­sa esi­tet­tiin noin yksi­tyis­koh­tai­sia ennus­tei­ta monen vuo­si­kym­me­nen talouskehityksestä.

 5. Tuo kes­ti­tu­loi­nen on osu­vin kir­joi­tus­vir­he (?) pit­kään aikaan.

  Mitäs jos núor­ten toi­meen­tu­lo­tu­kea muu­tet­tai­siin sosi­aa­li­sen lai­noi­tuk­sen suun­taan, elä­vät­hän opis­ke­le­vat ikä­to­ve­rit­kin opin­to­lai­nal­la? Ja korot + lyhen­nyk­set sai­si vähen­tää palk­ka­tu­lon veroista.

 6. Hel­sin­gis­sä on tar­jol­la yli 1500 euron työ­paik­ko­ja ener­gi­sel­le ja perus­fik­sul­le ihmi­sel­le. Kou­lu­tus­ta ja koke­mus­ta ei vaadita.

  Muut voi­vat kei­tel­lä itsel­leen maka­ro­nia beto­niyk­siös­sä. Täs­sä­kään ei kai ole mitään val­ta­vaa ongel­maa. Hei­dän pot­ki­mi­sen­sa töi­hin ei ole miten­kään vält­tä­mä­tön­tä, eikä kokoo­mus­kaan näy­tä sel­lais­ta puu­haa­van, vaik­ka sen äänes­tä­jien sydän­tä lähel­lä onkin tee­ma “mä mak­san aika pal­jon vero­ja, ja joku juo kal­jaa mun kustannuksella”.

  Vih­reä­nä tie­tys­ti vähän ihmet­te­len, kun yksi puo­lu­ee­ni arvos­te­tuim­mis­ta nimis­tä ehdot­taa veron­alen­nuk­sia sil­lä perus­teel­la, että jon­kun pitäi­si ostaa “rom­pet­ta”. Vält­tä­mät­tö­mät tava­rat voi hank­kia hal­val­la, var­sin­kin jos käy­tet­ty kelpaa.

 7. Kysy­myk­sen otsik­ko oli “Miten nuo­ren sai­si töi­hin?”. Sii­hen voi­si yhtä haas­ta­vas­ti vas­ta­ta: tar­joa­mal­la oike­aa työ­tä jos­ta mak­se­taan myös palk­kaa. Toi­vot­ta­vaa oli­si myös että sil­lä palk­kal­la voi­si tul­la toi­meen. Ei se sen moni­mut­kai­sem­paa olisi 😉

  Mut­ta mikä on tilan­ne: vuo­kra-asun­not ovat pää­kau­pun­ki­seu­dul­la karan­neet pie­ni­palk­kais­ten ulottumattomiin.

  Tar­jol­la on val­ta­va mää­rä eri­lai­sia muu­ta­man kuu­kau­den pitui­sia har­joit­te­lu­paik­ko­ja jois­ta osas­ta ei edes mak­se­ta palk­kaa. Pää­set “tutus­tu­maan” työ­elä­mään. On nii­tä tar­jot­tu omil­le lap­sil­le­ni­kin yms.

  Aidos­ti työ­ha­lut­to­mia nuo­ria olen tavan­nut aika har­voin. Mut­ta syr­jäy­ty­nei­tä ja vie­raan­tu­nei­ta tapaa luvat­to­man paljon.

  Muis­tan ker­ran kuul­lee­ni erään lap­sen kysy­neen isäl­tään: “Isä, pitää­kö kaik­kien opis­kel­la IT-alaa että pää­si­si töihin?”

  Pitäi­si­kö?

 8. Muut voi­vat kei­tel­lä itsel­leen maka­ro­nia betoniyksiössä.”

  Point­ti nyt on juu­ri se, että ne työs­sä­käy­vät­kin keit­te­le­vät maka­ro­nia beto­niyk­siös­sä… ja ne työs­sä käy­mät­tö­mät mah­dol­li­ses­ti saa­vat vie­lä jau­he­li­haa­kin sekaan. 

  Meni­kö ohi?

 9. Minus­ta idea on kokei­le­mi­sen arvoi­nen. Yhteis­kun­nan kan­nal­ta on ongel­ma, että opis­ke­le­van tai työ­tä teke­vän nuo­ren elin­ta­so on alem­pi tai sama kuin työt­tö­män nuo­ren. Se ettei työ tai opis­ke­lu kan­na­ta lyhyt­jän­tei­sen ihmi­sen mie­les­tä on ongel­ma jol­le pitää teh­dä jotain.

  Saa­han nuo­ril­le mak­saa vähem­män palk­kaa­kin. Kesä­työn­te­ki­jäl­le saa mak­saa työs­tä 75% alle taulukkopalkkojen.

 10. Muut voi­vat kei­tel­lä itsel­leen maka­ro­nia beto­niyk­siös­sä. Täs­sä­kään ei kai ole mitään val­ta­vaa ongel­maa. Hei­dän pot­ki­mi­sen­sa töi­hin ei ole miten­kään vält­tä­mä­tön­tä, eikä kokoo­mus­kaan näy­tä sel­lais­ta puu­haa­van, vaik­ka sen äänes­tä­jien sydän­tä lähel­lä onkin tee­ma “mä mak­san aika pal­jon vero­ja, ja joku juo kal­jaa mun kustannuksella”.”

  Mie­les­tä­ni perus­ter­veel­tä ihmi­sel­tä on vas­tuu­ton­ta tekey­tyä täy­sin sää­lit­tä­väk­si ja elää täy­sin mui­den hyvän-teke­väi­syy­den varas­sa. Tuo joh­taa sii­hen, että oikeas­ti täy­sin sää­lit­tä­väs­sä tilan­tees­sa ole­via ei ole varaa aut­taa tar­peek­si. Vih­reät ovat pro­fi­loi­tu­neet kor­kean moraa­lin puo­lu­eek­si, Kokoo­mus oli sitä ennen ja pyr­kii sel­lai­sek­si jäl­leen. Vih­rei­den ei kan­na­ta antaa arvo­joh­ta­jan val­tik­kaan­sa ilmai­sek­si takai­sin Kokoo­muk­sel­le alka­mal­la symp­paa­maan vas­tuu­ton­ta sluibaamista.

 11. Minä en oikein jak­sa uskoa, että kovin­kaan moni todel­li­suu­des­sa työ­ky­kyi­nen ei meni­si töi­hin, jos sii­hen on mahdollisuus.
  Mah­taa­ko olla niin, että aika moni työ­nan­ta­ja on mie­lum­min ilman teki­jää, kuin uskal­taa ottaa sii­hen vähän kou­lu­te­tun, ulko­maa­lai­sen tai muu­ten per­soon­nal­li­sel­ta näyt­tä­vän ihmisen.
  Osaa poruk­kaa tus­kin saa töi­hin ennen kuin tulee kova näl­kä, eikä kaik­kia sittenkään.

 12. Ton­ni käteen:

  Mie­les­tä­ni perus­ter­veel­tä ihmi­sel­tä on vas­tuu­ton­ta tekey­tyä täy­sin sää­lit­tä­väk­si ja elää täy­sin mui­den hyvän-teke­väi­syy­den varassa”

  Sini­vih­reä:

  Mie­les­tä­ni täs­sä oli­si läh­tö­koh­ta tukien mak­sa­mi­sel­le. Työ­ky­kyi­sil­le ja ‑ikäi­sil­le ihmi­sil­le ei läh­tö­koh­tai­ses­ti yhteis­kun­nan etuuk­sia annet­tai­si. Työ­ky­kyis­ten ja ‑ikäis­ten jou­kon ulko­puo­lel­la on jo täl­lä het­kel­lä niin iso ryh­mä ihmi­siä, että hei­dän­kin huol­ta­mi­nen­sa hyväk­syt­tä­väl­lä taval­la vaa­ti yhteis­kun­nal­ta mel­kois­ta ponnistelua.

 13. Työ on hyvin arka aihe Suo­mes­sa. Mis­sä vai­hees­sa ihmi­sen on pak­ko teh­dä mitä vaan, mil­lä hin­nal­la vaan? Peri­aat­tees­sa mikä työ vain on pidem­män pääl­le parem­pi kuin koto­na makoi­lu, mut­ta omal­la koh­dal­la tuo “mikä vaan” ei kum­mas­ti enää hou­ku­tak­kaan. Peri­aat­tees­sa kan­na­tan sitä, että ihmi­sen on pak­ko teh­dä työ­tä elääk­seen ja ilman töi­tä ei tukia­kaan tipu, mut­ta tie­dän todel­li­suu­den; jär­jes­tel­mä tuo­mit­see työ­ha­lut­to­mik­si myös esi­mer­kik­si pit­kä­ai­kais­sai­rai­ta ja muu­ten ongel­mai­sia, jot­ka syr­jäy­ty­vät lopul­li­ses­ti jos tuet lakkaavat. 

  Ja vie­lä sii­tä, että mie­li muut­tuu, kun on oma työ kysees­sä, esi­merk­ki­nä tun­te­ma­ni jo iäkäs pit­kä­ai­kais­työ­tön: Hänel­le tar­jot­tiin kesä­si­jai­suut­ta R‑kioskissa, työ­voi­ma­toi­mis­ton spon­so­roi­ma­na. Jat­ku­vat 12 tun­nin työ­päi­vät (=lain vas­tais­ta), ei tauot­ta­jaa (yksin töis­sä, kios­kia ei voi jät­tää var­tioi­mat­ta), palk­kaa ton­ni kuus­sa ja työ­mat­ka mah­do­ton jul­ki­sil­la. Kiel­täy­ty­mi­ses­tä nap­sah­ti karens­si. Vali­tuk­sen jäl­keen lau­ta­kun­ta “huo­ma­si”, että ei ollut edes luke­nut valit­ta­jan vas­taus­ta (jos­sa oli täy­sin päte­vä työ­mat­ka­syy kiel­täy­ty­mi­seen). Ups?

 14. Nimi­merk­ki Ton­ni käteen har­joit­taa puh­das­ta 90-luku­lais­ta uus­mo­ra­lis­mia: yhteis­kun­nan puh­dis­ta­mi­nen loi­sis­ta näh­dään sekä talou­del­li­ses­ti että moraa­li­ses­ti vält­tä­mät­tö­mä­nä, muu­ten hyvin­voin­ti­val­tio­ta jou­du­taan pur­ka­maan huo­men­na vie­lä kol­me ker­taa enemmän.

  Ei voi olla sel­lais­ta sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää, jota suo­ma­lais­ten enem­mis­tö pitäi­si riit­tä­vä­nä mut­ta joka ei tar­joai­si työn­vie­rok­su­jal­le maka­ro­ni-tasois­ta elä­män­laa­tua. Emme voi mil­lään peh­meäl­lä kei­nol­la sel­vit­tää, kuka on aito työ­tön ja kuka sluibaa. 

  Hyvä uuti­nen on se, että tämä ongel­ma ei ole räjäh­tä­mäs­sä käsiin: vää­rin­käy­tös­ten mää­rä ei kas­va koh­tuut­to­mas­ti, val­tion­ta­lous ei ole romah­ta­mas­sa, eikä kan­sa­kun­nan moraa­li­nen sel­kä­ran­ka ole katkeamassa.

 15. Eli­na: “ne työs­sä­käy­vät­kin keit­te­le­vät maka­ro­nia beto­niyk­siös­sä… ja ne työs­sä käy­mät­tö­mät mah­dol­li­ses­ti saa­vat vie­lä jau­he­li­haa­kin sekaan”

  Sink­ku saa Osmon mukaan 900 euroa teke­mät­tä mitään. Pal­ve­lua­lan ammat­ti­lii­ton mukaan “myy­jän” kes­ki­palk­ka on yli 1700 euroa. Koke­mat­to­man kau­pan­kas­san palk­ka ei jää kau­as täs­tä. (Oikea ver­tai­lu­koh­ta sosi­aa­li­tur­val­le ei kai sen­tään ole se mata­lin palk­ka, mitä jol­le­kin sii­voo­jal­le tai puhe­lin­myy­jäl­le jos­tain syys­tä tarjotaan.)

  Perus­ku­vio on kun­nos­sa, mut­ta var­maan­kin “devil is in the details”. En nyt kui­ten­kaan ymmär­rä, mik­si juu­ri veron­alen­nus­ta esi­te­tään lääk­keek­si — se ei pureu­du esi­mer­kik­si “epä­tyy­pil­li­sen” työn ongelmiin.

 16. Ciclis­ta: Vii­mei­nen lausee­si kumo­aa ensim­mäi­sen lausee­si. Aika tyy­pil­lis­tä Ciclis­taa. Mil­lään muul­la ei ole väliä kuin puna­vih­reäl­lä moni­kult­tuu­ri­aat­teel­la. Alkaa jutut olla jo Hesaritasoa.

 17. Ensim­mäi­se­nä, kun ryh­dy­tään poh­ti­maan tätä “miten nuo­ren sai­si töi­hin” ‑ongel­man rat­kai­sua, oli­si syy­tä hah­mot­taa, min­kä kokoi­ses­ta ongel­mas­ta on kyse. Van­taal­la­han Simo Pok­ki (sd.) puhui vaik­ka mis­tä toi­meen­tu­lo­tuel­la elä­vis­tä elä­män­ta­pain­ti­aa­neis­ta. Kun toi­meen­tu­lo­tu­kea saa­vat nuo­ret käy­tiin sit­ten läpi kun­nol­la niin sel­vi­si, että tukeen oli syyn­sä. Soh­val­la makaa­jia mah­tui mukaan muutama.

  Joh­tuu­ko­han se maan ikään­ty­mi­ses­tä, että eri­lai­sia nuo­ri­soa koh­taan suun­nat­tu­ja eri­kois­toi­men­pi­tei­tä, mora­li­soi­via kom­ment­te­ja ja hyök­käyk­siä tun­tuu tule­van yhä tiu­hem­paan tahtiin?

 18. Suo­men kan­sa on niin pie­ni, ja ikä­luo­kat niin kapei­ta, että meil­lä ei ole varaa jät­tää yhtään kiveä kään­tä­mät­tä nuor­ten saa­mi­sek­si mukaan. Vaik­ka oli­si mil­lai­nen moraa­li taus­ta­tu­ke­na mie­li­pi­teil­le. Syö­köön vero­ra­hoil­la­ni maka­ro­nia yksiös­sä tai vak­ka kaksiossa.
  Oikeis­to­lai­set ovat otta­neet ideo­lo­gi­sen val­ti­kan käteen­sä. Ideo­lo­gia on sitä, että jär­ke­vien rat­kai­su­jen sijas­ta kan­na­te­taan “moraa­lia”.

 19. Ihan tur­haa täs­sä nyky­jär­jes­tel­mäs­sä on miet­tiä mitään pik­ku­vii­lauk­sia sin­ne tän­ne, tulon­ta­sauk­siin liit­tyen. Tois­tu­va perus­tee­ma on se, että mata­lim­mat sosi­aa­li­tuet ovat lii­an kor­keat ver­ra­ten mata­lim­piin palk­koi­hin tahi mui­hin vaih­toeh­toi­hin. Ainoa tapa rat­kais­ta tämä umpi­sol­mu on nykyi­nen, eli korot­taa val­tion mak­sa­mia tukia hitaam­min kuin inflaa­tio ete­nee. Muut rat­kai­sut eivät ole poliit­ti­ses­ti mahdollisia.

 20. Sosi­aa­li­tuet ovat jää­neet ylei­ses­tä ansio­ta­sos­ta jäl­keen lähes 30 pro­sent­tia vuo­des­ta 1990. Pitäi­si riit­tää jrn:lleklin. Se, mikä tuot­taa nykyi­sen työl­lis­ty­mis­lou­kun on asu­mi­sen kor­kea hin­ta kas­vu­kes­kuk­sis­sa, jol­loin pie­nim­mil­lä pal­koil­la ei tule toimeen.

 21. Osmo sanoi “Sosi­aa­li­tuet ovat jää­neet ylei­ses­tä ansio­ta­sos­ta jäl­keen lähes 30 pro­sent­tia vuo­des­ta 1990”.

  Mut­ta miten sosi­aa­li­tuet ovat kehit­ty­neet suh­tees­sa alim­piin palk­koi­hin? Jos sosi­aa­li­tu­ki ja mata­la­palk­ka­työ ovat vaih­toeh­to­ja kes­ke­nään, niin ylei­nen ansio­ta­so ei vält­tä­mät­tä ole se oikea mittari.

 22. Työ­mark­ki­na­tu­ki on nous­sut vain hin­tain­dek­sin mukaan. Alim­pia palk­ko­ja on nos­tet­tu soli­daa­ri­sel­la palk­ka­po­li­tii­kal­la yleis­tä ansio­ke­hi­tys­tä­no­peam­min, joten täs­sä mie­les­sä sosi­aa­li­tur­van oli­si pitä­nyt jää­dä jäl­keen niis­tä vie­lä nopeam­min. Toi­saal­ta palk­ka-astei­kon ala­pää­hän on ilmaan­tu­nut uusia teh­tä­viä ja nuo­ril­le voi mak­saa har­joit­te­lua­jal­ta sopi­muk­sia alem­pia palkkoja.

  Toi­meen­tu­lo­tu­ki mak­saa vuo­kras­ta 100 % ja Hel­sin­gis­sä aika kor­ke­aan tasoon asti, mikä luo tämän ristiriidan.

 23. Kyse­hän ei ole sii­tä mikä minul­le riit­tää vaan mikä bloginpitäjälle(kin) riit­tää: kuten täs­sä usean jutun voi­min on todis­tel­tu, tulo­louk­ko­ja on vähän siel­lä sun tääl­lä. Jos tuet ovat pudon­neet 30% hui­pus­taan, asia pitäi­si var­maan ymmär­tää niin että aikoi­naan ei kan­nat­ta­nut edes har­ki­ta mata­la­palk­kai­sia töitä.

  Kri­tii­kin kär­ki koh­dis­tui kui­ten­kin oikeas­taan sii­hen tapaan jol­la näi­tä tulo­louk­ko­ja pure­taan. Mikään aktii­vi­nen kei­no ei ole poliit­ti­ses­ti mah­dol­li­nen, joten asia on pak­ko rat­kais­ta odottamalla.

 24. Aika hyvä­us­koi­nen täy­tyy olla, jos luu­lee jon­kun voi­van luo­tet­ta­vas­ti ennus­taa talou­den kehi­tys­tä 20 vuo­den pää­hän.

  Suo­mes­sa on siis tavat­to­man hyvä­us­koi­nen hal­li­tus.. Pak­ko­han tuon­kin ennus­teen on olta­va tot­ta, onhan se Tut­kit­tua Tie­toa. Se että joku toi­nen tut­ki­mus osoit­taa jotain täy­sin muu­ta, ei se kui­ten­kaan kumoa tätä­kään, hal­li­tuk­ses­sa vali­taan vain sopi­vim­mat palat kus­ta­kin totuu­des­ta ja se on sii­nä. Ei kai kukaan jär­ke­vä ihmi­nen ase­ta edes kysee­na­lai­sek­si esi­mer­kik­si sitä että meil­lä on huu­ta­va työ­voi­ma­pul­la ja jouk­ko­työt­tö­myys samaan aikaan.

  Tus­kin edes Neu­vos­to­lii­tos­sa esi­tet­tiin noin yksi­tyis­koh­tai­sia ennus­tei­ta monen vuo­si­kym­me­nen talouskehityksestä. 

  Luul­ta­vas­ti esi­te­tiin­kin, tulos täs­tä oli sama kuin mei­dän­kin kom­mu­nis­mis­sam­me. Rahat lop­pu­vat, vain etu­jou­kol­la on kivaa.

 25. Turk­ka­lo
  “Perus­ku­vio on kun­nos­sa, mut­ta var­maan­kin “devil is in the details”. 

  Juu­ri näin. 

  En nyt kui­ten­kaan ymmär­rä, mik­si juu­ri veron­alen­nus­ta esi­te­tään lääk­keek­si — se ei pureu­du esi­mer­kik­si “epä­tyy­pil­li­sen” työn ongelmiin.”

  Nyky­ään työ­elä­mään men­nään mones­ti epä­tyy­pil­li­sen työn kaut­ta. Se, että kym­me­nen esim. 900 e kuus­sa ansait­se­van osa-aikai­sen pal­ve­lu­työn­te­ki­jän täy­tyy mak­saa 95 euroa kuus­sa veroa, jot­ta moraa­lit­to­mal­le slui­ba­ril­le voi­daan mak­saa 950 euroa sii­tä, että tämä syö maka­roo­nia on kes­kei­nen oikeu­den­mu­kai­suus­ky­sy­mys nykyi­ses­sä kannustinloukkutilanteessa.

  Rat­kai­su tähän ei ole se, että nämä kym­me­nen osa-aikais­ta hal­lin­nol­li­ses­ti pako­te­taan teke­mään täyt­tä työ­viik­koa. On aika van­ha­kan­tais­ta ajat­te­lua, että jokai­sen ihmi­sen täy­tyi­si teh­dä töi­tä 37,5h / viik­ko tai sit­ten ei ollen­kaan. Rat­kai­su ei ole myös­kään se, että moraa­li­asiois­ta puhu­jaa lei­ma­taan mora­lis­tik­si jär­ke­vien rat­kai­su­jen esit­tä­mi­sen sijaan. Rat­kai­su ole edes se, että neu­vo­taan osa-aikai­nen sos­suun hake­maan lisä­ra­haa, kos­ka täl­löin hän menet­tää sen itse­näi­syy­den tun­teen, jon­ka työn teke­mi­nen ja omil­laan pär­jää­mi­nen hänel­le antaa. Rat­kai­su on se, että nos­te­taan ansio­tu­lo­ve­ro­tuk­sen ala­ra­ja sosi­aa­li­tur­van minimitasolle. 

  Vai onko jon­kun teis­tä mie­les­tä jär­ke­vää tai oikeu­den-mukais­ta, että 950 e kuus­sa ansait­se­va osa-aikai­nen mak­saa tulo­ve­ro­ja ja naa­pu­ri saa saman käteen maka­roo­nia syömällä?

 26. Vai onko jon­kun teis­tä mie­les­tä jär­ke­vää tai oikeu­den-mukais­ta, että 950 e kuus­sa ansait­se­va osa-aikai­nen mak­saa tulo­ve­ro­ja ja naa­pu­ri saa saman käteen maka­roo­nia syömällä? 

  Maka­ro­nien ja toki mui­den­kin elin­tar­vi­kei­den syö­mi­nen ker­ros­ta­lo­huo­neis­tos­sa suo­rien tulon­siir­to­jen varas­sa on juu­ri sel­lais­ta huip­puo­saa­mis­ta mitä Suo­mi tar­vit­see sel­vi­täk­seen tule­vai­suu­den haas­teis­ta. Aina­kin jos kat­soo har­joi­tet­tua poli­tiik­kaa niin EI VOI miten­kään pää­tyä muu­hun lopputulemaan.. 

  Ei kai nyt KUKAAN voi­si edes aja­tel­la ettei esi­mer­kik­si hal­li­tuk­sem­me tär­keim­mät minis­te­rit kuten mat­ti v ja jyr­ki k oli­si­vat ehkä kyl­män talou­del­li­sia, mut­ta kui­ten­kin aivan hu(i)ppupäteviä pää­tök­sen teki­jöi­tä joil­la on myös var­mas­ti run­saas­ti omia näke­myk­siä talous­asioi­den vii­saas­ta hoi­dos­ta. Yli­pää­tään koke­muk­set eri­lai­sis­ta jär­jes­tö­töis­tä ja luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä anta­vat aivan toi­sen­lais­ta poh­jaa pää­tök­sen­te­koon kuin joku tyl­sä työn teke­mi­nen tai yrittäminen. 

  Voi­si­ko Suo­mi siir­tyä suo­raan ns. uuteen talou­teen toi­mi­mal­la esi­mer­kik­si koko maa­il­man sosi­aa­li­toi­mis­to­na vel­ka­ra­hal­la kuten nykyi­sin vai voi­sim­me­ko sen lisäk­si lisä­tä voi­mak­kaas­ti mak­suo­suut­tam­me EU:ssa, sii­nä­pä on mie­les­tä­ni Suo­men suu­rim­mat kysy­myk­set heti ili­mas­ton muu­tok­sen jälkeen!

  EU:n perus­so­pi­muk­ses­ta ei tar­vin­nut äänes­tää muu­al­la pait­si tyl­sä­mie­lis­ten irlan­ti­lais­ten saa­rel­la. Näi­den (juop­po­jen) lime­rik tasoi­set vää­rät mie­li­pi­teet voi­daan kui­ten­kin onnek­si ohit­taa hel­pos­ti käyt­tä­mäl­lä asias­sa ns. kor­kein­ta demo­kra­ti­aa. Suo­mes­sa on jo hyvä hal­li­tus, mik­si tääl­lä siis pitää yli­pää­tään jär­jes­tää vaa­le­ja? Emme­kö voi­si aikui­ses­ti sopia kes­ke­näm­me niin että dema­rit vuo­rot­te­le­vat kokoo­muk­sen kans­sa hal­li­tuk­ses­sa mui­den hal­li­tus­puo­luei­den jat­kaes­sa, näin kui­ten­kin tapah­tuu, ja lai­tet­tai­siin sit­ten nekin vaa­leis­sa kulu­vat rahat johon­kin hyö­dyl­li­sem­pään. Mut­ta hei, ihmi­siä jos­sain kuo­lee näl­kään­kin, asioil­le tärkeysjärjestys!

 27. Itse omas­ta koke­muk­ses­ta voin tode­ta, että ilman työ­ko­ke­mus­ta nuo­ret eivät saa töi­tä. Var­mas­ti nämä nuo­ret mit­kä “makaa­vat” koto­na on juu­ri näi­tä, tur­haut­ta­vaan työ­han­kuun kyl­läs­ty­nei­tä. Kui­ten­kaan ilman Cv:tä ei saa mitään.

  Mis­tä nuo­ri saa työ­ko­ke­mus­ta jos ei pää­se töi­hin. Nyky­ään var­mas­ti työ­voi­ma­kus­tan­nuk­set tap­paa työl­li­syyt­tä ja syr­jäyt­tää ihmi­siä. Ei vähän tuot­ta­via kan­na­ta työl­lis­tää, kos­ka on yri­tyk­sil­le lii­an kallista.

 28. Soi­nin­vaa­ra, et tai­da siis tie­tää sosi­aa­lie­tuuk­sien määräytymisestä.

  Työ­tön yksi­näi­nen nuo­ri ei todel­la­kaan saa tulon­siir­to­ja 900 euroa, ellei ole sit­ten ansio­si­don­nai­sel­la päivärahalla.

  Käsit­tääk­se­ni on täy­sin hyväk­syt­tä­vää käyt­tää ansio­si­don­nai­se­tuu­ten­sa ihan rau­has­sa, jos ei töi­tä­kään ole lii­em­min tar­jol­la ja on vih­reäm­mäl­le oksal­le het­kek­si päässyt.

  Työ­paik­ko­ja ei täs­sä maas­sa kai­kil­le ole­kaan ja työn­haus­sa on olta­va kuin fil­mi­täh­ti, jos aikoo mitään saa­da. Joh­tuu ilmei­ses­ti kor­keis­ta sivu­ku­luis­ta, joit­ten vuok­si Suo­mes­sa ei palk­kaa­mi­nen kovin kan­nat­ta­vaa ole. Vii­mek­si yri­tyk­siä vedet­tiin laman aika­na kon­kurs­siin ura­kal­la ja työ­paik­ko­ja hävi­si Suo­mes­ta roppakaupalla.

  Peri­aat­tees­sa työ­tön työn­ha­ki­ja täy­sin työ­mark­ki­na­tuel­la sai­si alle 450 euroa ja sii­tä oli­si mak­set­ta­va vuo­kra ja eläminen. 

  Suo­mes­sa jos ei tar­vit­si­si elät­tää niin pal­jon mui­ta, niin työ­paik­ko­ja­kin oli­si tar­jol­la enem­män. Hyvä hyvä SDP!

  1. en tar­koit­ta­nut työt­tö­myys­tur­vaa vaan toi­meen­tul­tu­kea, jota saa Hel­sin­gis­sä asu­mi­seen maks. 560 euroa ja mui­hin menoi­hin vähän yli 400 euroa, yhteen­sä 960 euroa. 400 eurol­la kuus­sa ei-kovin leveäs­ti elä, vaik­ka ‑vuo­kra maksetaankin.

 29. ”ilman työ­ko­ke­mus­ta nuo­ret eivät saa töi­tä.” ja mites sitä työ­ko­ke­mus­ta saa jos ei saa töi­tä, make sense.……

Vastaa käyttäjälle turkkalo Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.