Miten nuoren saisi töihin?

Tulo­jen­tasausjär­jestelmämme ei oikein toi­mi nuorten osalta, ei ainakaan kalli­iden asumiskus­tan­nusten kaupungeis­sa. Jos vuokra on 500 euroa kuus­sa, yksinäi­nen henkilö saa mitään tekemät­tä 900 euroa tulon­si­ir­to­ja puh­taana käteen. Tästä menee siis 500 euroa vuokraan ja 400 euroa muuhun elämiseen. Opiske­li­jaa ei tue­ta yhtä run­saskä­tis­es­ti. Niin­pä nuori, joka ei mene töi­hin eikä opiskele­maan, elää korkeam­mal­la tulota­sol­la kuin opiskele­maan läht­enyt ikä­toverin­sa.Jos tuo koulut­tam­a­ton nuori taas menee töi­hin, hän voi olet­taa saa­vansa aika pien­tä palkkaa – ainakin aluk­si. Siitä ei jää käteen juuri enem­pää kuin sohval­la makaamis­es­ta saisi. Se on henkilöko­htais­es­ti tyh­mä val­in­ta, kos­ka töi­hin menevä voisi olet­taa palkkansa nou­se­van koke­muk­sen karttues­sa. Lyhytjän­nit­teisen käy tässä huonosti.

Jos sosi­aal­i­tur­van tulisi taa­ta mah­dol­lisu­us elämän­muo­toon, joka ei kohtu­ut­tomasti poikkea muiden elämän­muo­dos­ta, olisi oikeas­t­aan perustel­tua por­ras­taa sosi­aal­i­tur­va iän mukaan. Ei ole oikein sekään, että sosi­aal­i­tur­va nos­taa elin­ta­son yli ikä­tove­r­ien. Sen vastapain­ona taas pitäisi tukea sitä nuoren, ainakin aluk­si pieni­palkkaisen henkilön työuraa.

Vielä 1970-luvul­la oli käytän­tö, että alle 24-vuo­ti­aan mak­soi­vat alem­paa veroa kuin sitä van­hem­mat. Ilmiö tun­net­ti­in nimel­lä van­han piian vero, kos­ka vero  nousi kun täyt­ti 24 vuot­ta eikä ollut perus­tanut per­het­tä. Ruot­sis­sa taas alle 30-vuo­ti­as­ta tue­taan asum­istuel­la, joka lakkaa 30 vuo­den iässä, jos lap­sia ei ole siihen men­nessä tullut.

Entä, jos nuorten palkkat­u­lo­ja verotet­taisi­in lievem­min kuin vähän van­hempi­en. He joutu­vat usein kovin pieni­palkkaisi­in töi­hin ajanko­htana, jol­loin pitäisi perus­taa oma koti ja han­kkia sinne eri­laista rompetta. 

30 vastausta artikkeliin “Miten nuoren saisi töihin?”

 1. Kaik­ki tulon­si­ir­rot aiheut­ta­vat turhia ja ketään pait­si byrokraat­te­ja hyödyt­tämät­tömiä pape­rien­si­irte­lykus­tan­nuk­sia. Taitaa tuo val­tion rahati­lanne, ja sen myötä mah­dol­lisu­ude­tkin, huonon­tua jo lähivu­osi­na kun aika hidas­ta talouskasvua on lupail­tu seu­raaviksi vuosikymmeniksi:

  http://www.jyu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote-2008–06-11–09-50–30-392875

  Ilmas­tokin muut­tuu koko ajan; koh­ta on paljon lämpimäm­pää, ja ettei tämäkään vielä olisi kyllin pahaa, taas puolen vuo­den kulut­tua on nyky­istä KYLMEMPÄÄ! Mihinkään ei voi ENÄÄ luottaa.

  Niin miten saisimme nuoret töi­hin? Asia on kyl­lä hoidet­tavis­sa. Ensik­si pitää olla olla niitä työ­paikko­ja joi­hin nuoret(kin) voisi­vat men­nä, mut­ta tämä asia on var­maankin jo hoi­dos­sa kos­ka meil­lähän on huu­ta­va työvoima­pul­la! Tämä ris­tiri­ita huu­ta­van pul­lan ja joukko­työt­tömyy­den välil­lä on tietenkin hel­posti kumot­tavis­sa muu­ta­mal­la ylim­ielis­es­ti san­otul­la taika(=ns. sivistys)sanalla ja puhu­mal­la esimerkik­si kohtaan­to-ongelmista.. Kukaan yksi­tyi­nen ei halua mak­saa esim. 3000 e / kk napit korvil­la räkimis­es­tä tai muus­ta kaupunki­ti­lan haltuunotosta..

  Nuor­ta rapalanaa­maa ei siis HUVITA men­nä lisäämään glob­al­isaa­tio­ta ym. paho­ja asioi­ta, siis men­nä töi­hin. Entäpä jos työtäteke­viä ei HUVITA elät­tää mainit­tua henkilöä? Usein ei huvi­ta, ei min­ua ainakaan. Tästä voidaan päätel­lä että ratkaisu ongel­maan on leika­ta sosi­aali­avus­tuk­sia ja mieluiten vielä siten että osa niistä pois­te­taan kokon­aan, eikä mil­lään juus­to­höylämenetelmäl­lä jol­loin kulut ja kan­nustin­loukut jäävät mut­ta avus­tuk­ses­ta ei ole juuri edes hyötyä…

  Osal­la nuorista on työl­listymisen esteenä koke­muk­sen puutte ja näin pienem­pi tuot­tavu­us työ­nan­ta­jalle. Tämä on oike­as­sa työelämässä aina nopeasti kor­jaan­tu­va asia ja luulisi työ­nan­ta­jienkin asian ymmärtävän. Itse kan­nat­taisin sitä että nuo­rille mak­set­taisi­in jo heti alku­vai­heessa hyvää palkkaa jol­la pystyy elämään ja vaik­ka vielä hie­man pienem­mäl­lä vero­tuk­sel­lakin. Näin se kan­nus­tavu­us paranisi aimo askeleen.

  Tietenkin eri­laisille vähäpo­jille ja ‑tytöille voitaisi­in luo­da omat työ­markki­nat vaik­ka tuki­aisil­lakin. Niistä mak­set­tavien palkko­jen pitäisi vain olla pienem­piä kuin niiden jot­ka joutu­vat tekemään oikeaa työtä (=siis työtä jon­ka tekemis­es­tä joku halu­aa mak­saa omil­la rahoillaan)

 2. Jos ei ilmot­taudu työt­tömäk­si työn­hak­i­jak­si tai kieltäy­tyy työvoimapoli­it­ti­i­sista koulu­tuk­sista, niin tuo vuokran ylit­tävä osu­us putoaa 40 pros­ent­tia kyl­lä hyvin nopeasti.

 3. Sinän­sä nuorten väitet­ty makoiluhaluisu­us on tietysti kiel­teinen ilmiö, mut­ta aika käsit­tämätön­tä on sekin, ettei niin san­ot­tu työvoima­pu­la tun­nu nos­ta­van kaikkein alimpia palkkoja.
  Selkeästi toimeen­tu­lo­tukea parem­pi palk­ka var­maan vaikut­taisi kannustavasti.
  Olen itse seu­ran­nut monien nuorehko­jen ja hiukan vart­tuneem­pi­enkin ihmis­ten työha­lu­ta­son kasvua, kun työl­lä on mah­dol­lisu­us edes hiukan nos­taa toimeen­tu­lon­sa tasoa.
  Havain­to­jeni mukaan suurin työ­mo­ti­vaa­tio­ta lisäävä kyn­nys on tapauk­sis­sa, jois­sa työ­markki­nat­uel­la elävä henkilö pääsee töi­hin, joista mak­se­taan ylläpi­toko­r­vaus­ta. Se lisää net­to­tu­lo­ja aika tarkkaan 160 euroa kuukaudessa, mut­ta noin 400 euron entisi­in tuloi­hin ver­rat­tuna koro­tus on mitä kannustavin.
  Samal­la palkan nousul­la tuskin kesti­t­u­lois­es­ta saa kovin paljon irti.
  Toisaal­ta sosi­aal­i­tur­van varas­sa elämi­nen ei todel­lakaan ole mitään herkkua, vaik­ka sil­lä nipin napin hengis­sä pysyykin.
  Itse nautin täl­lä het­kel­lä kan­nustin­ta siitä, että olen viimeiset 15 vuot­ta elänyt työ­tu­loil­la enkä sosi­aal­i­tur­val­la, välil­lä sat­un­nai­sis­sa palkkatöis­sä, välil­lä yrit­täjänä. (Sitä ennen olin nor­maali­palkkai­sis­sa töis­sä eikä raha tun­tunut koskaan riittävän).
  Tuos­ta työhaluisu­ud­es­ta palkak­si nautin täl­lä het­kel­lä sairaus­päivära­haa 13,95 euroa päivässä. Rahas­ta luon­nol­lis­es­ti vähen­netään verot.
  Sen osaan sanoa, että täl­lainen tur­van taso ei juuri motivoi työhön ihmistä, joka ennen nyky­istä tilan­net­ta ole juuri sairaana joutunut olemaan.
  Tiedän kyl­lä, että saisin hake­mal­la toimeen­tu­lo­tukea, mut­ta sen han­kkimi­nen on todel­lisu­udessa aika työlästä puuhaa.
  Eikä mikään helpota yri­tys­toim­intaan liit­tyviä kulu­ja, esimerkik­si työhuoneen vuokraa sekä YEL-maksuja.

 4. “Taitaa tuo val­tion rahati­lanne, ja sen myötä mah­dol­lisu­ude­tkin, huonon­tua jo lähivu­osi­na kun aika hidas­ta talouskasvua on lupail­tu seu­raaviksi vuosikymmeniksi:

  http://www.jyu.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote-2008–06-11–09-50–30-392875

  Aika hyväuskoinen täy­tyy olla, jos luulee jonkun voivan luotet­tavasti ennus­taa talouden kehi­tys­tä 20 vuo­den päähän. Tuskin edes Neu­vos­toli­itossa esitet­ti­in noin yksi­tyisko­htaisia ennustei­ta mon­en vuosikymme­nen talouskehityksestä.

 5. Tuo kesti­t­u­loinen on osu­vin kir­joi­tusvirhe (?) pitkään aikaan.

  Mitäs jos núorten toimeen­tu­lo­tukea muutet­taisi­in sosi­aalisen lain­oituk­sen suun­taan, eläväthän opiskel­e­vat ikä­tover­itkin opin­to­lainal­la? Ja korot + lyhen­nyk­set saisi vähen­tää palkkat­u­lon veroista.

 6. Helsingis­sä on tar­jol­la yli 1500 euron työ­paikko­ja ener­giselle ja perus­fik­sulle ihmiselle. Koulu­tus­ta ja koke­mus­ta ei vaadita.

  Muut voivat keit­el­lä itselleen maka­ro­nia betoniyk­siössä. Tässäkään ei kai ole mitään val­tavaa ongel­maa. Hei­dän potkimisen­sa töi­hin ei ole mitenkään vält­tämätön­tä, eikä kokoomuskaan näytä sel­l­aista puuhaa­van, vaik­ka sen äänestäjien sydän­tä lähel­lä onkin teema “mä mak­san aika paljon vero­ja, ja joku juo kal­jaa mun kustannuksella”.

  Vihreänä tietysti vähän ihmette­len, kun yksi puolueeni arvoste­tu­im­mista nimistä ehdot­taa veronalen­nuk­sia sil­lä perus­teel­la, että jonkun pitäisi ostaa “rompet­ta”. Vält­tämät­tömät tavarat voi han­kkia hal­val­la, varsinkin jos käytet­ty kelpaa.

 7. Kysymyk­sen otsikko oli “Miten nuoren saisi töi­hin?”. Siihen voisi yhtä haas­tavasti vas­ta­ta: tar­joa­mal­la oikeaa työtä jos­ta mak­se­taan myös palkkaa. Toiv­ot­tavaa olisi myös että sil­lä palkkalla voisi tul­la toimeen. Ei se sen mon­imutkaisem­paa olisi 😉

  Mut­ta mikä on tilanne: vuokra-asun­not ovat pääkaupunkiseudul­la karan­neet pieni­palkkaisten ulottumattomiin.

  Tar­jol­la on val­ta­va määrä eri­laisia muu­ta­man kuukau­den pitu­isia har­joit­telu­paikko­ja joista osas­ta ei edes mak­se­ta palkkaa. Pääset “tutus­tu­maan” työelämään. On niitä tar­jot­tu omille lap­sil­lenikin yms.

  Aidosti työha­lut­to­mia nuo­ria olen tavan­nut aika har­voin. Mut­ta syr­jäy­tyneitä ja vier­aan­tunei­ta tapaa luvat­toman paljon.

  Muis­tan ker­ran kuulleeni erään lapsen kysyneen isältään: “Isä, pitääkö kaikkien opiskel­la IT-alaa että pää­sisi töihin?”

  Pitäisikö?

 8. “Muut voivat keit­el­lä itselleen maka­ro­nia betoniyksiössä.”

  Point­ti nyt on juuri se, että ne työssäkäyvätkin keit­televät maka­ro­nia betoniyk­siössä… ja ne työssä käymät­tömät mah­dol­lis­es­ti saa­vat vielä jauhe­li­haakin sekaan. 

  Menikö ohi?

 9. Minus­ta idea on kokeilemisen arvoinen. Yhteiskun­nan kannal­ta on ongel­ma, että opiskel­e­van tai työtä tekevän nuoren elin­ta­so on alem­pi tai sama kuin työt­tömän nuoren. Se ettei työ tai opiskelu kan­na­ta lyhytjän­teisen ihmisen mielestä on ongel­ma jolle pitää tehdä jotain.

  Saa­han nuo­rille mak­saa vähem­män palkkaakin. Kesä­työn­tek­i­jälle saa mak­saa työstä 75% alle taulukkopalkkojen.

 10. “Muut voivat keit­el­lä itselleen maka­ro­nia betoniyk­siössä. Tässäkään ei kai ole mitään val­tavaa ongel­maa. Hei­dän potkimisen­sa töi­hin ei ole mitenkään vält­tämätön­tä, eikä kokoomuskaan näytä sel­l­aista puuhaa­van, vaik­ka sen äänestäjien sydän­tä lähel­lä onkin teema “mä mak­san aika paljon vero­ja, ja joku juo kal­jaa mun kustannuksella”.”

  Mielestäni peruster­veeltä ihmiseltä on vas­tu­u­ton­ta tekey­tyä täysin säälit­täväk­si ja elää täysin muiden hyvän-tekeväisyy­den varas­sa. Tuo johtaa siihen, että oikeasti täysin säälit­tävässä tilanteessa ole­via ei ole varaa aut­taa tarpeek­si. Vihreät ovat pro­filoituneet korkean moraalin puolueek­si, Kokoomus oli sitä ennen ja pyrkii sel­l­aisek­si jälleen. Vihrei­den ei kan­na­ta antaa arvo­jo­hta­jan valtikkaansa ilmaisek­si takaisin Kokoomuk­selle alka­mal­la symp­paa­maan vas­tu­u­ton­ta sluibaamista.

 11. Minä en oikein jak­sa uskoa, että kovinkaan moni todel­lisu­udessa työkykyi­nen ei menisi töi­hin, jos siihen on mahdollisuus.
  Mah­taako olla niin, että aika moni työ­nan­ta­ja on mielum­min ilman tek­i­jää, kuin uskaltaa ottaa siihen vähän koulute­tun, ulko­maalaisen tai muuten per­soon­nal­liselta näyt­tävän ihmisen.
  Osaa porukkaa tuskin saa töi­hin ennen kuin tulee kova nälkä, eikä kaikkia sittenkään.

 12. Ton­ni käteen:

  “Mielestäni peruster­veeltä ihmiseltä on vas­tu­u­ton­ta tekey­tyä täysin säälit­täväk­si ja elää täysin muiden hyvän-tekeväisyy­den varassa”

  Sinivihreä:

  Mielestäni tässä olisi lähtöko­h­ta tukien mak­samiselle. Työkyky­isille ja ‑ikäisille ihmisille ei lähtöko­htais­es­ti yhteiskun­nan etuuk­sia annet­taisi. Työkyky­is­ten ja ‑ikäis­ten joukon ulkop­uolel­la on jo täl­lä het­kel­lä niin iso ryh­mä ihmisiä, että hei­dänkin huolt­a­mi­nen­sa hyväksyt­täväl­lä taval­la vaati yhteiskunnal­ta melkoista ponnistelua.

 13. Työ on hyvin arka aihe Suomes­sa. Mis­sä vai­heessa ihmisen on pakko tehdä mitä vaan, mil­lä hin­nal­la vaan? Peri­aat­teessa mikä työ vain on pidem­män päälle parem­pi kuin kotona makoilu, mut­ta oma­l­la kohdal­la tuo “mikä vaan” ei kum­masti enää houku­takkaan. Peri­aat­teessa kan­natan sitä, että ihmisen on pakko tehdä työtä elääk­seen ja ilman töitä ei tuki­akaan tipu, mut­ta tiedän todel­lisu­u­den; jär­jestelmä tuomit­see työha­lut­tomik­si myös esimerkik­si pitkäaikais­sairai­ta ja muuten ongel­maisia, jot­ka syr­jäy­tyvät lop­ullis­es­ti jos tuet lakkaavat. 

  Ja vielä siitä, että mieli muut­tuu, kun on oma työ kyseessä, esimerkkinä tun­te­mani jo iäkäs pitkäaikaistyötön: Hänelle tar­jot­ti­in kesäsi­jaisu­ut­ta R‑kioskissa, työvoima­toimis­ton spon­soroimana. Jatku­vat 12 tun­nin työpäivät (=lain vas­taista), ei tauot­ta­jaa (yksin töis­sä, kioskia ei voi jät­tää var­tioimat­ta), palkkaa ton­ni kuus­sa ja työ­mat­ka mah­do­ton julk­isil­la. Kieltäy­tymis­es­tä nap­sahti karenssi. Val­i­tuk­sen jäl­keen lau­takun­ta “huo­masi”, että ei ollut edes lukenut valit­ta­jan vas­taus­ta (jos­sa oli täysin pätevä työ­matkasyy kieltäy­tymiseen). Ups?

 14. Nim­imerk­ki Ton­ni käteen har­joit­taa puh­das­ta 90-luku­laista uus­moral­is­mia: yhteiskun­nan puhdis­t­a­mi­nen loi­sista nähdään sekä taloudel­lis­es­ti että moraalis­es­ti vält­tämät­tömänä, muuten hyv­in­voin­ti­val­tio­ta joudu­taan purka­maan huomen­na vielä kolme ker­taa enemmän.

  Ei voi olla sel­l­aista sosi­aal­i­tur­va­jär­jestelmää, jota suo­ma­lais­ten enem­mistö pitäisi riit­tävänä mut­ta joka ei tar­joaisi työn­vieroksu­jalle maka­roni-tasoista elämän­laat­ua. Emme voi mil­lään pehmeäl­lä keinol­la selvit­tää, kuka on aito työtön ja kuka sluibaa. 

  Hyvä uuti­nen on se, että tämä ongel­ma ei ole räjähtämässä käsi­in: väärinkäytösten määrä ei kas­va kohtu­ut­tomasti, val­tion­talous ei ole rom­ah­ta­mas­sa, eikä kansakun­nan moraa­li­nen selkäran­ka ole katkeamassa.

 15. Eli­na: “ne työssäkäyvätkin keit­televät maka­ro­nia betoniyk­siössä… ja ne työssä käymät­tömät mah­dol­lis­es­ti saa­vat vielä jauhe­li­haakin sekaan”

  Sinkku saa Osmon mukaan 900 euroa tekemät­tä mitään. Palvelu­alan ammat­tili­iton mukaan “myyjän” keskipalk­ka on yli 1700 euroa. Koke­mat­toman kau­pankas­san palk­ka ei jää kauas tästä. (Oikea ver­tailuko­h­ta sosi­aal­i­tur­valle ei kai sen­tään ole se matal­in palk­ka, mitä jollekin siivoo­jalle tai puhe­lin­myyjälle jostain syys­tä tarjotaan.)

  Perusku­vio on kun­nos­sa, mut­ta var­maankin “dev­il is in the details”. En nyt kuitenkaan ymmär­rä, mik­si juuri veronalen­nus­ta esitetään lääk­keek­si — se ei pureudu esimerkik­si “epä­tyyp­il­lisen” työn ongelmiin.

 16. Ciclista: Viimeinen lauseesi kumoaa ensim­mäisen lauseesi. Aika tyyp­il­listä Ciclis­taa. Mil­lään muul­la ei ole väliä kuin punav­ihreäl­lä monikult­tuuri­aat­teel­la. Alkaa jutut olla jo Hesaritasoa.

 17. Ensim­mäisenä, kun ryhdytään pohti­maan tätä “miten nuoren saisi töi­hin” ‑ongel­man ratkaisua, olisi syytä hah­mot­taa, minkä kokois­es­ta ongel­mas­ta on kyse. Van­taal­la­han Simo Pok­ki (sd.) puhui vaik­ka mis­tä toimeen­tu­lotuel­la elävistä elämän­ta­painti­aaneista. Kun toimeen­tu­lo­tukea saa­vat nuoret käyti­in sit­ten läpi kun­nol­la niin selvisi, että tukeen oli syyn­sä. Sohval­la makaa­jia mah­tui mukaan muutama.

  Johtuuko­han se maan ikään­tymis­es­tä, että eri­laisia nuorisoa kohtaan suun­nat­tu­ja erikois­toimen­piteitä, moral­isoivia kom­ment­te­ja ja hyökkäyk­siä tun­tuu tule­van yhä tiuhempaan tahtiin?

 18. Suomen kansa on niin pieni, ja ikälu­okat niin kapei­ta, että meil­lä ei ole varaa jät­tää yhtään kiveä kään­tämät­tä nuorten saamisek­si mukaan. Vaik­ka olisi mil­lainen moraali taus­tatuke­na mielip­iteille. Syököön verora­hoil­lani maka­ro­nia yksiössä tai vak­ka kaksiossa.
  Oikeis­to­laiset ovat otta­neet ide­ol­o­gisen valtikan käteen­sä. Ide­olo­gia on sitä, että järke­vien ratkaisu­jen sijas­ta kan­nate­taan “moraalia”.

 19. Ihan turhaa tässä nykyjär­jestelmässä on miet­tiä mitään pikku­vi­ilauk­sia sinne tänne, tulon­tasauk­si­in liit­tyen. Tois­tu­va perus­teema on se, että matal­im­mat sosi­aal­ituet ovat liian korkeat ver­rat­en matalimpi­in palkkoi­hin tahi mui­hin vai­h­toe­htoi­hin. Ain­oa tapa ratkaista tämä ump­isol­mu on nykyi­nen, eli korot­taa val­tion mak­samia tukia hitaam­min kuin inflaa­tio ete­nee. Muut ratkaisut eivät ole poli­it­tis­es­ti mahdollisia.

 20. Sosi­aal­ituet ovat jääneet yleis­es­tä ansio­ta­sos­ta jäl­keen läh­es 30 pros­ent­tia vuodes­ta 1990. Pitäisi riit­tää jrn:lleklin. Se, mikä tuot­taa nykyisen työl­listymis­loukun on asumisen korkea hin­ta kasvukeskuk­sis­sa, jol­loin pien­im­mil­lä palkoil­la ei tule toimeen.

 21. Osmo sanoi “Sosi­aal­ituet ovat jääneet yleis­es­tä ansio­ta­sos­ta jäl­keen läh­es 30 pros­ent­tia vuodes­ta 1990”.

  Mut­ta miten sosi­aal­ituet ovat kehit­tyneet suh­teessa alimpi­in palkkoi­hin? Jos sosi­aal­i­tu­ki ja mata­la­palkkatyö ovat vai­h­toe­hto­ja keskenään, niin yleinen ansio­ta­so ei vält­tämät­tä ole se oikea mittari.

 22. Työ­markki­natu­ki on nous­sut vain hin­tain­deksin mukaan. Alimpia palkko­ja on nos­tet­tu sol­i­daarisel­la palkkapoli­ti­ikalla yleistä ansioke­hi­tys­täno­peam­min, joten tässä mielessä sosi­aal­i­tur­van olisi pitänyt jäädä jäl­keen niistä vielä nopeam­min. Toisaal­ta palk­ka-asteikon alapäähän on ilmaan­tunut uusia tehtäviä ja nuo­rille voi mak­saa har­joit­telu­a­jal­ta sopimuk­sia alem­pia palkkoja.

  Toimeen­tu­lo­tu­ki mak­saa vuokras­ta 100 % ja Helsingis­sä aika korkeaan tasoon asti, mikä luo tämän ristiriidan.

 23. Kyse­hän ei ole siitä mikä min­ulle riit­tää vaan mikä bloginpitäjälle(kin) riit­tää: kuten tässä use­an jutun voimin on todis­tel­tu, tuloloukko­ja on vähän siel­lä sun tääl­lä. Jos tuet ovat pudon­neet 30% hui­pus­taan, asia pitäisi var­maan ymmärtää niin että aikoinaan ei kan­nat­tanut edes harki­ta mata­la­palkkaisia töitä.

  Kri­ti­ikin kär­ki kohdis­tui kuitenkin oikeas­t­aan siihen tapaan jol­la näitä tuloloukko­ja pure­taan. Mikään akti­ivi­nen keino ei ole poli­it­tis­es­ti mah­dolli­nen, joten asia on pakko ratkaista odottamalla.

 24. Aika hyväuskoinen täy­tyy olla, jos luulee jonkun voivan luotet­tavasti ennus­taa talouden kehi­tys­tä 20 vuo­den päähän.

  Suomes­sa on siis tavat­toman hyväuskoinen hal­li­tus.. Pakko­han tuonkin ennus­teen on olta­va tot­ta, onhan se Tutkit­tua Tietoa. Se että joku toinen tutkimus osoit­taa jotain täysin muu­ta, ei se kuitenkaan kumoa tätäkään, hal­li­tuk­ses­sa val­i­taan vain sopivim­mat palat kus­takin totu­ud­es­ta ja se on siinä. Ei kai kukaan järkevä ihmi­nen ase­ta edes kyseenalaisek­si esimerkik­si sitä että meil­lä on huu­ta­va työvoima­pul­la ja joukko­työt­tömyys samaan aikaan.

  Tuskin edes Neu­vos­toli­itossa esitet­ti­in noin yksi­tyisko­htaisia ennustei­ta mon­en vuosikymme­nen talouskehityksestä. 

  Luul­tavasti esiteti­inkin, tulos tästä oli sama kuin mei­dänkin kom­mu­nis­mis­samme. Rahat lop­pu­vat, vain etu­joukol­la on kivaa.

 25. Turkka­lo
  “Perusku­vio on kun­nos­sa, mut­ta var­maankin “dev­il is in the details”. 

  Juuri näin.

  “En nyt kuitenkaan ymmär­rä, mik­si juuri veronalen­nus­ta esitetään lääk­keek­si — se ei pureudu esimerkik­si “epä­tyyp­il­lisen” työn ongelmiin.”

  Nykyään työelämään men­nään mon­esti epä­tyyp­il­lisen työn kaut­ta. Se, että kymme­nen esim. 900 e kuus­sa ansait­se­van osa-aikaisen palve­lu­työn­tek­i­jän täy­tyy mak­saa 95 euroa kuus­sa veroa, jot­ta moraalit­toma­lle sluibar­ille voidaan mak­saa 950 euroa siitä, että tämä syö maka­roo­nia on keskeinen oikeu­den­mukaisu­uskysymys nykyisessä kannustinloukkutilanteessa.

  Ratkaisu tähän ei ole se, että nämä kymme­nen osa-aikaista hallinnol­lis­es­ti pakote­taan tekemään täyt­tä työvi­ikkoa. On aika van­hakan­taista ajat­telua, että jokaisen ihmisen täy­ty­isi tehdä töitä 37,5h / viikko tai sit­ten ei ollenkaan. Ratkaisu ei ole myöskään se, että moraalia­sioista puhu­jaa leimataan moral­is­tik­si järke­vien ratkaisu­jen esit­tämisen sijaan. Ratkaisu ole edes se, että neu­votaan osa-aikainen sos­su­un hake­maan lisära­haa, kos­ka täl­löin hän menet­tää sen itsenäisyy­den tun­teen, jon­ka työn tekem­i­nen ja omil­laan pär­jäämi­nen hänelle antaa. Ratkaisu on se, että nos­te­taan ansio­tulovero­tuk­sen alara­ja sosi­aal­i­tur­van minimitasolle. 

  Vai onko jonkun teistä mielestä järkevää tai oikeu­den-mukaista, että 950 e kuus­sa ansait­se­va osa-aikainen mak­saa tulovero­ja ja naa­puri saa saman käteen maka­roo­nia syömällä?

 26. Vai onko jonkun teistä mielestä järkevää tai oikeu­den-mukaista, että 950 e kuus­sa ansait­se­va osa-aikainen mak­saa tulovero­ja ja naa­puri saa saman käteen maka­roo­nia syömällä? 

  Maka­ronien ja toki muidenkin elin­tarvikei­den syömi­nen ker­rostalo­huoneis­tossa suorien tulon­si­ir­to­jen varas­sa on juuri sel­l­aista huip­pu­osaamista mitä Suo­mi tarvit­see selvitäk­seen tule­vaisu­u­den haasteista. Ainakin jos kat­soo har­joitet­tua poli­ti­ikkaa niin EI VOI mitenkään pää­tyä muuhun lopputulemaan.. 

  Ei kai nyt KUKAAN voisi edes ajatel­la ettei esimerkik­si hal­li­tuk­semme tärkeim­mät min­is­ter­it kuten mat­ti v ja jyr­ki k oli­si­vat ehkä kylmän taloudel­lisia, mut­ta kuitenkin aivan hu(i)ppupäteviä päätök­sen tek­i­jöitä joil­la on myös var­masti run­saasti omia näke­myk­siä talousasioiden viisaas­ta hoi­dos­ta. Ylipäätään koke­muk­set eri­lai­sista jär­jestötöistä ja luot­ta­muste­htävistä anta­vat aivan toisen­laista poh­jaa päätök­sen­tekoon kuin joku tyl­sä työn tekem­i­nen tai yrittäminen. 

  Voisiko Suo­mi siir­tyä suo­raan ns. uuteen talouteen toim­i­mal­la esimerkik­si koko maail­man sosi­aal­i­toimis­tona velka­ra­hal­la kuten nyky­isin vai voisim­meko sen lisäk­si lisätä voimakkaasti mak­su­o­su­ut­tamme EU:ssa, siinäpä on mielestäni Suomen suurim­mat kysymyk­set heti ili­mas­ton muu­tok­sen jälkeen!

  EU:n perus­sopimuk­ses­ta ei tarvin­nut äänestää muual­la pait­si tyl­sämielis­ten irlan­ti­lais­ten saarel­la. Näi­den (juop­po­jen) limerik tasoiset väärät mielip­i­teet voidaan kuitenkin onnek­si ohit­taa hel­posti käyt­tämäl­lä asi­as­sa ns. korkein­ta demokra­ti­aa. Suomes­sa on jo hyvä hal­li­tus, mik­si tääl­lä siis pitää ylipäätään jär­jestää vaale­ja? Emmekö voisi aikuis­es­ti sopia keskenämme niin että demar­it vuorot­tel­e­vat kokoomuk­sen kanssa hal­li­tuk­ses­sa muiden hal­li­tus­puoluei­den jatkaes­sa, näin kuitenkin tapah­tuu, ja laitet­taisi­in sit­ten nekin vaaleis­sa kulu­vat rahat johonkin hyödyl­lisem­pään. Mut­ta hei, ihmisiä jos­sain kuolee nälkäänkin, asioille tärkeysjärjestys!

 27. Itse omas­ta koke­muk­ses­ta voin tode­ta, että ilman työkoke­mus­ta nuoret eivät saa töitä. Var­masti nämä nuoret mitkä “makaa­vat” kotona on juuri näitä, turhaut­tavaan työhanku­un kyl­lästyneitä. Kuitenkaan ilman Cv:tä ei saa mitään.

  Mis­tä nuori saa työkoke­mus­ta jos ei pääse töi­hin. Nykyään var­masti työvoimakus­tan­nuk­set tap­paa työl­lisyyt­tä ja syr­jäyt­tää ihmisiä. Ei vähän tuot­tavia kan­na­ta työl­listää, kos­ka on yri­tyk­sille liian kallista.

 28. Soin­in­vaara, et tai­da siis tietää sosi­aalietuuk­sien määräytymisestä.

  Työtön yksinäi­nen nuori ei todel­lakaan saa tulon­si­ir­to­ja 900 euroa, ellei ole sit­ten ansiosi­don­naisel­la päivärahalla.

  Käsit­tääk­seni on täysin hyväksyt­tävää käyt­tää ansiosi­don­naise­tuuten­sa ihan rauhas­sa, jos ei töitäkään ole liiem­min tar­jol­la ja on vihreäm­mälle oksalle het­kek­si päässyt.

  Työ­paikko­ja ei tässä maas­sa kaikille olekaan ja työn­haus­sa on olta­va kuin filmitähti, jos aikoo mitään saa­da. Johtuu ilmeis­es­ti korkeista sivuku­luista, joit­ten vuok­si Suomes­sa ei palkkaami­nen kovin kan­nat­tavaa ole. Viimek­si yri­tyk­siä vedet­ti­in laman aikana konkurssi­in urakalla ja työ­paikko­ja hävisi Suomes­ta roppakaupalla.

  Peri­aat­teessa työtön työn­hak­i­ja täysin työ­markki­nat­uel­la saisi alle 450 euroa ja siitä olisi mak­set­ta­va vuokra ja eläminen. 

  Suomes­sa jos ei tarvit­sisi elät­tää niin paljon mui­ta, niin työ­paikko­jakin olisi tar­jol­la enem­män. Hyvä hyvä SDP!

  1. en tarkoit­tanut työt­tömyys­tur­vaa vaan toimeen­tul­tukea, jota saa Helsingis­sä asumiseen maks. 560 euroa ja mui­hin menoi­hin vähän yli 400 euroa, yhteen­sä 960 euroa. 400 eurol­la kuus­sa ei-kovin lev­eästi elä, vaik­ka ‑vuokra maksetaankin.

 29. ”ilman työkoke­mus­ta nuoret eivät saa töitä.” ja mites sitä työkoke­mus­ta saa jos ei saa töitä, make sense.……

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.