“Perintö ei ole kaikille ilmaista rahaa”

Ilkko B. Voipio peruetelee päivän Hesaris­sa per­in­töveros­ta luop­umista sil­lä, että moni per­i­jä on tosi­asi­as­sa työsken­nel­lyt maati­lal­la ja yri­tyk­sessä ja ollut siten kar­tut­ta­mas­sa yri­tyk­sen omaisu­ut­ta. Sik­si siitä on väärin per­iä perintöveroa.

Tuo­ta, tuo­ta…? Eikö siitä pitäisi sil­loin per­iä ansiotuloveroa?

30 vastausta artikkeliin ““Perintö ei ole kaikille ilmaista rahaa””

 1. Tuo­hon ei voi sanoa juuri muu­ta kuin aamen. On tietenkin hienoa että hal­li­tuk­semme ja edel­liset hal­li­tuk­set ovat pystyneet vaivo­jaan säästämät­tä luo­maan meille verova­pai­ta ja vain kohtu­ullis­es­ti verotet­tu­ja ihmis­ryh­miä. Luo­vathan nämä ryh­mät pien­tä väriä muuten niin har­maaseen päivit­täin raatavien ja hel­vetisti vero­ja mak­savien ihmis­ten suureen joukkoon. 

  Kaiken­lainen moraal­isäteily muukin hie­man ns. korkeata­soisem­pi ajat­telu pulp­puaakin useim­miten juuri näistä ihmi­sistä, siis ihmi­sistä jot­ka eivät ole joutuneet itse likaa­maan käsiään mihinkään niin vähäpätöiseen, ja ehkä jopa haitalliseenkin asi­aan, kuin työ. Jo pelkkä työn_tekijöiden useinkin tuulipuku­un ver­hot­tu keski­var­taloli­ha­va ole­mus aiheut­taa pahoin­voin­tia suvait­se­vais­ten ja älykkäi­den ihmis­ten herkkään mieleen.

  Nämä parem­mat ihmiset ovat var­masti ansain­neet alem­mat veron­sa ja muut etuoikeuten­sa, sil­lä ovathan he oikeas­ta ******* syn­tymisen huip­pu­osaa­jia! Ja eikö hal­li­tuk­semme olekin huolis­saan juuri näi­den ns. penaalin terävimpi­en kynien hyv­in­voin­nista? Hehän juuri tuo­vat­ta­vat meille jos ei nyt mitään mitat­tavis­sa ole­vaa kuten rahaa tai palvelu­ja, niin kuitenkin mieli­hyvää ja sitä kaut­ta osal­lisu­ut­ta jos­sain suurem­mas­sa sekä moraal­ista ylemmyyttä.

 2. Oliko­han trolli?

  Tuo mielipi­dekir­joi­tus oli kyl­lä niin pöl­hö, että pitää ihme­tel­lä per­in­töverorälssin puo­lus­ta­jia, että eikö heil­lä todel­lakaan ole parem­paa argu­men­toin­tia. Tuo oli jo niin tyh­mää, että perustelun ont­touden tajuaa kuka tahansa.

  Kun itse olin lap­si ja nuori, me köy­hät ja perin­nöt­tömät kyl­lä tehti­in töitä kesät tal­vet kansak­oulun ohel­la. Usein kat­selin sok­er­i­ju­urikaspel­lon laidal­ta kun maati­lan lapset menivät uimaan ja me har­ven­net­ti­in hei­dän pel­ton­sa. Eikö se verova­paus kuu­luisi siis mielu­um­min meikäläisille eikä niille rikkaille?

  Oli se Antti Her­linkin var­maankin jotenkin nuore­na poikana kesätöis­sä Koneel­la. Tot­ta kai hänen sukun­sa pitää sen takia saa­da mil­jardiper­in­tön­sä verovapaasti.

  Raken­na tässä parem­paa maail­maa kun kansa on näin viisasta.

 3. Pitäiskö kau­ni­ik­si syn­tyvää lyödä paistin­pan­nul­la päähän, jos on syn­tynyt kau­ni­im­mak­si kuin naa­puri? Entä mitä tulisi tehdä älykkäik­si syntyneille? 

  Per­in­tövero­tus aiheut­taa kiivas­ta keskustelua, mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että perin­nöistä on mon­et ker­rat mak­set­tu jo verot ja että per­itövero nousee pro­gres­si­ivis­es­ti 16 prosenttiin.

 4. On aina yhtä häkel­lyt­tävää kuul­la tämä “perin­nöstä on mak­set­tu jo verot” ‑argu­ment­ti. Eikö näin ole ihan jokaisen tulon­si­ir­ron kohdal­la, jos rahan his­to­ri­aa ruve­taan tarkastele­maan? Kaikesta on mak­set­tu verot ja mon­een ker­taan, eikö?

  Se onko van­hem­mil­la omaisu­ut­ta ja mil­lä ehdoil­la sen saa omak­seen ei ole kauneu­teen ja älykkyy­teen ver­rat­ta­va syn­nyn­näi­nen ominaisuus. 

  Se on vain yhteiskun­nalli­nen sopimus.

 5. Mitäs mieltä olette — ja mitä mieltä blo­gi-isän­tä, eri­tyis­es­ti — lesken per­in­töveros­ta? En ole lehdis­sä huo­man­nut sitä otet­ta­van eri­tyis­es­ti esille muuten kuin yleisönosas­tokir­joituk­sis­sa. Miksei?

  Lesken per­in­tövero on ainakin taviksen kohdal­la tuhoisa. Se huole­htii siitä, mis­tä blo­gi-isän­tämme on jos­sakin kir­jas­saan ollut kovasti huolis­saan, eli turhan isos­ta asun­nos­ta: lesken on pakko myy­dä kotin­sa joka on hänen omansa ihan yhtä paljon kuin oli vaina­jankin, riip­pumat­ta siitä kenen nimis­sä koti on ollut. Ja siitä kuka on tien­an­nut työu­ransa aikana enemmän.

  Jos vält­tämät­tä halu­taan eksyä käsit­telemään poikkeustapauk­sia, jois­sa vaina­ja on van­hana höp­pänänä nain­ut nuoren onnenonki­jan, niin kehitel­lään sit­ten lakipykäläe­hdo­tuk­sia näitä eri­ty­istapauk­sia varten.

 6. Tun­tuu tarpeel­liselta lisätä, että lesken per­in­tövero on eri­ty­istapaus, enkä muu­toin ole yleisen per­in­töverot­to­muu­den kan­nal­la. Eli­nan kom­ment­ti on järkevä.

 7. Per­in­töa­sioista voi yrit­tää huole­htia jo ennen kuole­man­ta­pauk­sia tai höp­pänäk­si tulemisia. Minus­ta tun­tuu, että viidakko­posti liikkuu myös eläkeläis­ten maail­mas­sa eli ei liene suuri ongel­ma yhteiskunnassa.

 8. No anna joku vink­ki, Jouni! En siis puhu perikun­nas­ta enkä muista per­il­li­sistä enkä pesän­jaos­ta vaan per­in­töveros­ta. Ja ota vinkissäsi huomioon että on kyse taviksista, ei niistä jot­ka naut­ti­vat afäärien hoi­dos­ta ja riskino­ton tuo­mas­ta jännityksestä.

 9. Help­po tapa päästä omaisu­ud­estaan vähillä veroil­la on lahjoit­taa se esim lap­sille. Lah­javeron mak­sa­vat lapset. Lah­javero mak­se­taan vero­tusar­vos­ta, joka on yleen­sä paljon alem­pi kuin markki­na-arvo. Epävi­ral­lis­es­ti voi las­ten kanssa hoitaa sit­ten raha-asioi­ta miten viisaak­si näkee. Halvin viralli­nen tapa on siis lahjoitus. 

  Sitä minä en tunne, jos lahjoit­taa omaisuuten­sa esim Suomen luon­non­suo­jeluli­itolle, kuka mak­saa sil­loin viu­lut. Vaali­ra­hoituk­seen viitat­en arve­len, että lahjoi­tus on vero­ton. Jos lahjoitaa omaisuuten­sa esim Jut­ta Urpalaisen vaal­i­jär­jestöön, veroar­vo on nolla.

  Toisaal­ta jokainen voi myy­dä omaisuuten­sa vaik­ka ukko musta­laiselle. Siihen ei perikun­nal­la ole nokan kop­ut­tamista. Suo­mi on siinä suh­teessa vapaa maa.

 10. No höh. Ei tässä ollut omaisu­ud­es­ta eroon pääsys­tä kyse eikä las­ten per­in­töveroista vaan siitä miten les­ki saisi ilman vero­ja pitää sen mam­mo­nan, mikä ei pesästä mene muille per­il­lisille ja mikä oikeasti jo on hänen omaansa. Eikös täl­lä het­kel­lä lesken omak­si las­ke­ta avio-oikeu­den perus­teel­la vain puo­let pesästä? Lop­ut hän perii, tai siis sen osu­u­den mikä ei mene lap­sille. Asun­to tietenkin se tärkein. Vaikkei pesän­jaon takia tarvitse asun­toa myy­dä, per­in­töveron takia usein tarvit­see. En ole per­in­tökaa­reen kovin pere­htynyt, kor­jatkaa jos erehdyn!

 11. Goo­glasin hie­man, ja näyt­tää siltä että les­ki perii vain, jos lap­sia ei ole. Lesken omaisu­udek­si las­ke­taan puo­let pesästä avio-oikeu­den perus­teel­la, toisen puolen hän perii, ja siitä mak­saa perintöveroa. 

  Jos lap­sia on, les­ki ei peri, vaan hänelle kuu­luu vain tuo puolisko pesästä. Toisen puolen perivät lapset. Lapselli­nen les­ki ei siis mak­sa per­in­töveroa — kos­ka ei peri.

  Avioe­hdot, keskinäiset tes­ta­men­tit ja uus­per­heku­viot muut­ta­vat kaik­ki tilannetta.

  Lähde: http://www.saunalahti.fi/jplaki/testamenttipa.htm

 12. Jouni Lundqvist says: “Vaali­ra­hoituk­seen viitat­en arve­len, että lahjoi­tus on veroton”.

  Mie­lenki­in­toinen point­ti. Ske­naario: lapseni aset­tuu vaaliehdokkaak­si, tuen hänen vaa­likas­saansa vaikka­pa kymp­pi­ton­nil­la. Jos vaal­i­työhön kuluukin vain satku, saako lop­ut 9900 käyt­tää miten halu­aa, verottomasti?

 13. Eduskun­tavaaleis­sa ehdokkaan taakse perustet­tu yhdis­tys on verot­ta­jan tulkin­nan mukaan yleishyödylli­nen yhdis­tys ja sille tehdyt lahjoituk­set ovat lah­javeros­ta vapai­ta. Siitä vaan kiertämään vero­ja. Sen hom­man nimi on sit­ten poli­it­ti­nen veronkier­to, kuten eräs prof­fa asian ilmaisi.

 14. Antero Kos­ki Says:
  “Pitäiskö kau­ni­ik­si syn­tyvää lyödä paistin­pan­nul­la päähän, jos on syn­tynyt kau­ni­im­mak­si kuin naa­puri? Entä mitä tulisi tehdä älykkäik­si syntyneille?”

  Kyl­läpä on taas niin äly­va­paa­ta argu­men­taa­tio­ta että ihan itkettää. 

  “mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että perin­nöistä on mon­et ker­rat mak­set­tu jo verot ja että per­itövero nousee pro­gres­si­ivis­es­ti 16 prosenttiin.”

  No onpa aivan älytön pros­ent­ti! Ihan mah­do­ton! Tuo­han on jopa puo­let mun kek­si­t­ulovero­pros­en­tista, siis aivan kaamean val­ta­va summa!

  Ode voisi vähän sen­suroi­da näitä kaikkein vam­maisimpia heit­to­ja, ettei tarvit­sisi tääl­lä työ­paikalla lauan­taina kel­lo 16.00 alkaa itkemään (me jotkut teemme töitäkin, toiset ne vaan perii). 

  (her­mot meni argu­men­taa­tion vajavaisu­u­den takia)

 15. Ruot­salaiset taita­vat nykyään pär­jätä ilman perintoveroa!
  Mik­sei sit­ten suomalaiset?

  Vajavaista argu­men­toin­tia tuokin.

  Tui­ki taval­liset suo­ma­laiset tuos­ta per­in­töveros­ta kär­sivät ja koke­vat sen hyvin epäreiluk­si ja jopa loukkaavak­si surun­sa keskellä.

  Mielestäni tarpee­ton vero, jon­ka pois­tu­mi­nen ei val­tion talout­ta heilau­ta. Ja niil­lä tosi­varakkail­la on nykyäänkin mah­dol­lisu­udet min­i­moi­da veronsa. 

  Maati­laka­teusko veron oikeuttaa?

 16. Kun oma jär­ki ei riitä, lainaan Hesarin yleiönosas­toa (7.5.) ja nimeä Lars E Laak­so­nen. “Kaikkein oikeu­den­mukaisin on silti Ruotsin malli. Per­in­tövero lakkaute­taan ja verot kerätään — jo ennen leskeyt­tä- omaisuusverolla”.

  Oisko tuos­sa ohjet­ta jollekin puolueelle omi­in ohjelmiinsa.

 17. “Tui­ki taval­liset suo­ma­laiset tuos­ta per­in­töveros­ta kär­sivät ja koke­vat sen hyvin epäreiluk­si ja jopa loukkaavak­si surun­sa keskellä”

  Heh, ihmis­ten mielialo­jen mukaanko vero­tuk­sen sit­ten pitäisi men­nä? Yrjö Yrit­täjä voi kovasti pahoit­taa mie­len­sä mon­en­lai­sista veroista kuten Paula Palka­nsaa­jal­lakin saat­taa tirah­taa kyynel silmäkul­maan tilin­auhan nähdessään väheksymät­tä tässä nyt lainkaan Leena Lesken kärsimyksiä.….

  Eikö puh­tai­ta “lot­tovoit­to­ja” , mihin saa­jal­la ei ole oma­l­la toimin­nal­laan osaa eikä arpaa voisi pikem­minkin verot­taa rankem­mal­la kädel­lä ja ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta keventää?

 18. Toisen perin­nöstä voi olla kateelli­nen, aivan kuten esimerkik­si ulkonäöstä tai älykkyy­destä. Edel­lä mainit­tui­hin perit­tävi­in asioi­hin vaikut­taa hyvin oleel­lis­es­ti se, minkälaiset van­hem­mat ihmisel­lä on. Jos väit­tää, että per­in­töä ei saa saa­da, kos­ka se on väärin, tulisi luon­no­lis­es­ti myös miet­tiä, mitä tehdä älykkäille, pitkille tai kau­ni­ille . Pitkäthän tutk­i­tusti saa­vat helpom­min esim. esimiesase­man töissä.

  “No onpa aivan älytön pros­ent­ti! Ihan mahdoton!Tuohan on jopa puo­let mun kek­si­t­ulovero­pros­en­tista, siis aivan kaamean val­ta­va sum­ma!” Per­in­tö ei ole tuloa, vaan per­in­töä, jos­ta on mak­set­tu jo use­asti verot. Per­in­töä myy­dessä eteen­päin luon­no­lis­es­ti mak­saa nor­maalit verot.

  Har­vas­ta asi­as­ta maail­mas­sa voi sanoa läpät silmil­lä, että asia nyt on näin. En itsekään kan­na­ta per­in­töveron pois­toa, mut­ta on mielestäni on nau­ret­tavaa väit­tää, että nykyi­nen 16% olisi liian pieni. 

  Jos perin­nön saami­nen on väärin, niin voisi sanoa myös, että työe­htosopimuk­set on heit­et­tävä roskako­ri­in, kos­ka TES:n sanele­maa palkkaa ei ole ansait­tu markki­noiden mukaan itse.

 19. Vapaas­sa per­in­töoikeudessa yhdis­tet­tynä omaisu­usveron pois­toon ja omaisu­us­tu­lo­jen hyvin mata­laan vero­tuk­seen on se vika, että muu­tamssa sukupolves­sa se johtaa samaan tilanteeseen kuin oli ennen Suur­ta val­lanku­moius­ta Ran­skas­sa. Läh­es kymme­nen pros­ent­tia väestöstä eli jouti­laina omaisu­us­tu­lo­jen vurvin. Jos mitään omaisuuk­sia tasaus­ta ei tehdä, kansakun­ta jakau­tuu erit­täin jyrkästi — kunnes tulee se vallankumous.

 20. Myön­nän, että nuo aiem­mat tek­s­ti­ni oli vähän provosoivia, mut­ta mielestäni kuitenkin on kohtu­ullista, jos esim. perii asun­toa ja kesämökkiä. 

  Tuo Soin­in­vaaran val­lanku­moustek­sti oli hyvä. Vaik­ka suh­taudun per­in­töi­hin suh­teel­lisen lep­peästi, on kuitenkin hyvä muis­taa, ettei omi­akaan silmiä sul­je lapuil­la. Perintöä/varallisuutta on hyvä omas­takin mielestä verot­taa, mut­ta en lähtisi silti sille lin­jalle, että per­in­tö on väärin.

 21. Kos­ki:
  Per­in­toveron keräämisen idea on min­un mielestäni siinä, että kukaan, EI KUKAAN, jätä kuolemat­ta sik­si että per­in­tövero on 17 eikä 16%. Sen­si­jaan joku saat­taa jät­tää men­emät­tä töi­hin kun mar­gin­aaliv­ero-% on mitä on. 

  Tietenkin kaik­ki ruotsin män­nävu­osien jär­jet­tömyy­det pitää jät­tää kokeilemat­ta, ei perintövero-%kaan pidä olla niin korkea että ihmiset kiertävät sitä kaikil­la mah­dol­lisil­la tavoilla.

  Talo­du­el­lis­es­ta näkökul­mas­ta kat­soen per­in­tövero aiheut­taa siis vähem­män tuhoa taloudelle kuin esimerkik­si ansio- tai pääo­mat­uloverot. Kun vero­ja nyt kuitenkin tarvi­taan niin paljon kuin tarvi­taan, niin kaipa ne kan­nat­taa kerätä mah­dol­lisim­man vähän taloudel­lista tuhoa aiheuttaen.

  (mulle kyl­lä kel­paisi että leikataan se 50% julkises­ta sek­torista ja vero­ja samal­la lail­la, kyl­lä minä aina pär­jään joten tästä ei kan­na­ta alkaa mussuttamaan)

  Ja mitä tulee per­heyrit­täjien itku­un siitä ettei kan­na­ta per­in­tövero­jen takia, niin yrit­täjänä sanon: täl­laiset onnet­tomat fir­mat saakin lait­taa lahtipenkki­in. Yri­tys­toimin­nan per­im­mäi­nen idea on tuot­taa voit­toa ja jos se ei sitä ver­taa tuo­ta että per­in­töverot saisi mak­set­tua, niin ei sel­l­aisel­la fir­mal­la ole pidem­mäl­lä aikavälil­lä mitään virkaa. Parem­pi lakkaut­taa ja siirtää resurssit johonkin vähän tuot­tavam­paan hom­maan (esimerkik­si kil­pail­i­jan leivis­sä ne työn­tek­i­jät voisi­vat toimia huo­mat­tavasti tehokkaam­min yms. ).

  Muutenkin huvit­taa per­heyrit­täjien itku. Minä sen­tään olen itse omani perus­tanut, nol­las­ta lähtenyt.Sitten jotkut per­heyrit­täjät puhu­vat kaikkien yrit­täjien nimis­sä että per­in­tövero­tus­ta pitäisi alen­taa kos­ka muuten tää hom­ma ei kan­na­ta. Voi että alkaa sapet­ta­maan! On siinä ONNETTOMIA yri­tysjo­hta­jia hem­met­ti. Johan me tässäkin fir­mas­sa mak­se­taan joka vuosi var­maan enem­män fir­man tulovero­ja mitä olisi fir­man per­in­tövero (en ole jak­sanut alkaa laskemaan).

 22. Maalli­nen mam­mona on mie­lenki­in­toinen jut­tu. Tekee jopa sanoa Marx­in sanoin, että kap­i­tal­is­mi on ahneu­teen perus­tu­va systeemi.

  Jos pap­pa omis­taa 50 hehtaaria hyvää talous­met­sää, hän saat­taa ajatel­la, antaa­pa puun humista, minä en noi­ta raho­ja tarvitse. Sen sijaan perikun­ta kat­se­lee kieli pitkäl­lä ja harmis­saan, kun pap­pa antaa met­sän laho­ta käsiin.

  Pap­pa kuolee ja perikun­ta lyö met­sän tasaisek­si. Kuukau­den päästä ilmestyy paikalliseen lehteen kir­joi­tus, kuin­ka on äärim­mäisen suuri vääryys, että perin­nöstä joutuu mak­samaan kasinker­taisen veron. Ensin on met­sän myyn­tivero ja sit­ten per­in­tövero päälle. Eihän sil­lä voi erkkikään elää.

 23. Sylvesteri esit­ti minus­ta viimeisessä kom­men­tis­saan hyvät peruste­lut per­in­töverolle ja olen niistä samaa mieltä. Niin kauan kuin vero­tu­lo­ja kansalaisil­ta kerätään, per­in­tövero on sieltä parhaim­mas­ta päästä. Sinän­sä per­im­isessä ei ole mitään väärää, eikä sitä pidä mielestäni kat­soa perin­nön saa­jan näkökul­mas­ta vaan perin­nön anta­jan. Perintövero(/lahjavero) tietysti rikkoo perin­nön anta­jien omis­tu­soikeut­ta, kun heil­lä ei ole vapaut­ta tehdä omaisu­udel­laan mitä lystää, mut­ta tämä pätee myös mui­hin veroihin.

 24. Pitipä vielä sanomani, että tätä per­in­töasi­aa mutk­istaa täysin turhaan kaiken maail­man lait. Mik­si emme voisi antaa jokaisen ihmisen päät­tää omista varois­taan siten, että hän voi lahjoit­taa ne kenelle lystää joko eläessään tai tes­ta­men­til­la kuole­mansa jäl­keen? Näitä kaikkia lahjo­ja voitaisi­in verot­taa samal­la lah­javerol­la ja samal­la veroas­t­eel­la (oli se sit­ten tasavero tai progressiivinen).

 25. Osmo Soin­in­vaara:

  “…muu­tamssa sukupolves­sa se johtaa samaan tilanteeseen kuin oli ennen Suur­ta val­lanku­moius­ta Ran­skas­sa. Läh­es kymme­nen pros­ent­tia väestöstä eli jouti­laina omaisu­us­tu­lo­jen vurvin. Jos mitään omaisuuk­sia tasaus­ta ei tehdä, kansakun­ta jakau­tuu erit­täin jyrkästi — kunnes tulee se vallankumous.”

  Sinivihreä:

  Mielestäni pal­stan­pitäjän mainit­se­ma val­lanku­mouk­sen vaara pystyt­täisi­in estämään sil­lä, että vaikka­pa alle miljoo­nan euron perin­nöt oli­si­vat verova­pai­ta. Sitä suurem­mista sit­ten val­tio ottaisi osansa yleisen järjestyk­sen nimissä.

  Jouni Lundqvist:

  “Pap­pa kuolee ja perikun­ta lyö met­sän tasaiseksi.” 

  Sinivihreä:

  Kenel­lä on varaa per­iä met­sää ilman, että tulout­taa met­sästä per­in­töveroi­hin menevää osuutta?

 26. Nythän meil­lä ollaan tekemässä niin, että yli miljoo­nan euron perin­nöt ovat verot­to­mia ja sitä pienem­mistä mak­se­taan vero.

 27. Per­in­tövero on siinä mielessä hyvä vero että, kuten Sylvesteri sanoikin, kukaan ei jätä kuolemat­ta vero­pros­entin takia. Perin­nön verot­ta­mi­nen ei vääristä ihmis­ten kan­nustei­ta siinä mielessä, että joku jät­täisi tuot­ta­mas­ta jotain hyödyl­listä sik­si, että per­in­töjä verote­taan. Se voi toki muut­taa ihmis­ten käyt­täy­tymistä siten, että vero­ja pyritään kiertämään tai siten, että säästämi­nen vähe­nee, kun per­in­töä ei “kan­na­ta” jät­tää. Näil­lä voi jois­sain erikoistapauk­sis­sa olla merkit­täviä makro­taloudel­lisia vaikutuksia. 

  Mitä tulee omaisu­u­den keskit­tymiseen, niin se ei ole kauhean suuri ongel­ma (oden esit­tämässä mielessä) niin kauan kuin per­in­töjä ei voi jät­tää vain yhdelle lap­sista. Neljän­nessä sukupolves­sa alku­peräistä pot­tia on jaka­mas­sa jo sil­lä keskimääräisel­lä 1.9 lapsel­lakin keskimäärin reilut 13 per­il­listä, joten se kyl­lä pirstoutuu lop­ul­ta. Tuo 16% vaiku­tus on sama kuin jos kuusi­lap­siseen per­heeseen tulee keskimäärin yksi jaka­ja lisää.

 28. Min­un on rehellis­es­ti myön­net­tävä, etten täysin ymmär­rä minkään osa­puolen argu­men­taa­tio­ta tässä perintöverosotkussa. 

  Ei ihmis­ten, joil­la on usei­den miljoonien omaisu­us tarvitse mak­saa per­in­tövero­ja, mikäli he eivät halua. 

  Her­li­inien suku voi muut­taa vaik­ka veropako­laisek­si Ruot­si­in, mikäli eivät halua mak­saa per­in­töveroa (Suomen) val­ti­olle. Muitakin tapo­ja on, mut­ta niistä ajat­telin laskut­taa konsulttipalkkion. ‚-)

  Suo­ma­laista verokeskustelua vaivaa sama ongel­ma kuin enem­män julk­isu­udessa ollut­ta tekijänoikeuskeskustelua.
  Kun yläpää on hau­dat­tu syvälle hiekkaan, ei huo­ma­ta ympäristössä tapah­tunei­ta muu­tok­sia, vaik­ka ne oli­si­vat paljon helpom­min havait­tavis­sa kuin esimerkik­si ilmastonmuutos.

 29. Tiedemies:

  “Perin­nön verot­ta­mi­nen ei vääristä ihmis­ten kan­nustei­ta siinä mielessä, että joku jät­täisi tuot­ta­mas­ta jotain hyödyl­listä sik­si, että per­in­töjä verotetaan.”

  Sinivihreä:

  Jos edel­lä kuvat­tu pitää paikkansa, mik­si niin mon­et iäkkäät ihmiset halu­a­vat toimia tietyl­lä tavoin moti­iv­inaan se, että he näin toimien jät­tävät tuleville sukupolville mah­dol­lisu­u­den hyvään elämään. 

  Min­ul­la on ilmeis­es­ti harv­inais­laa­tuiset suku­laiset. Oman suku­ni van­hem­mat jäsenet ovat omas­ta valin­nas­taan eläneet suh­teel­lisen vaa­ti­ma­ton­ta van­hu­ut­ta yht­enä ilon­ai­heenaan ja moti­iv­inaan suvun nuorten jäsen­ten hyv­in­voin­ti. Hyv­in­voin­nil­la en tarkoi­ta pelkästään taloudel­lista hyv­in­voin­tia, mut­ta sitäkin. Van­huk­set ovat siis siirtäneet omaa kulu­tus­taan omien jälkeläis­ten­sä eduk­si. Sosial­isoimal­la perin­nöt saadaan var­masti hävitet­tyä moti­ivi täl­laiseen toimintaan.

 30. En väit­tänyt, että per­in­tövero ei muut­taisi ihmis­ten käyt­täy­tymistä. Väitin, että kukaan ei työikäisenä jätä työtä tekemät­tä, eikä kuole­man läh­estyessä jätä kuolemat­ta sik­si, että per­in­tövero on se mikä se on. Ja edelleen, 16 pros­entin per­in­töverol­la on suun­nilleen sama kuin jos kuu­den hen­gen kuolin­pesään tulisi yksi uusi osakas. Merk­i­tyk­selli­nen ehkä, mut­ta tuskin vaikut­taa kauheasti käyt­täy­tymiseen työikäisenä. Tämän vuok­si per­im­isen verot­ta­mi­nen on ihan hyvä idea: se on ansain­ta­muo­tona sel­l­ainen, ettei yksilö kauheasti voi sen toteu­tu­miseen vaikuttaa. 

  Perit­tävä kyl­läkin voi etukä­teen vaikut­taa eri­laisil­la jär­jeste­ly­il­lä. Veron kiertämiseen pyrkivä toim­inta toki voi olla haitak­si kaikille ja sitä kaut­ta per­in­tövero voi vääristää kannustimia. 

  En ota kan­taa per­im­isen moraaliseen ulot­tuvu­u­teen. Itsekin van­hempana ymmär­rän hyvin moti­ivin jät­tää lap­sille perintö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.