Perintö ei ole kaikille ilmaista rahaa”

Ilk­ko B. Voi­pio perue­te­lee päi­vän Hesa­ris­sa perin­tö­ve­ros­ta luo­pu­mis­ta sil­lä, että moni peri­jä on tosia­sias­sa työs­ken­nel­lyt maa­ti­lal­la ja yri­tyk­ses­sä ja ollut siten kar­tut­ta­mas­sa yri­tyk­sen omai­suut­ta. Sik­si sii­tä on vää­rin periä perintöveroa.

Tuo­ta, tuo­ta…? Eikö sii­tä pitäi­si sil­loin periä ansiotuloveroa?

30 vastausta artikkeliin “Perintö ei ole kaikille ilmaista rahaa””

 1. Tuo­hon ei voi sanoa juu­ri muu­ta kuin aamen. On tie­ten­kin hie­noa että hal­li­tuk­sem­me ja edel­li­set hal­li­tuk­set ovat pys­ty­neet vai­vo­jaan sääs­tä­mät­tä luo­maan meil­le vero­va­pai­ta ja vain koh­tuul­li­ses­ti vero­tet­tu­ja ihmis­ryh­miä. Luo­vat­han nämä ryh­mät pien­tä väriä muu­ten niin har­maa­seen päi­vit­täin raa­ta­vien ja hel­ve­tis­ti vero­ja mak­sa­vien ihmis­ten suu­reen joukkoon. 

  Kai­ken­lai­nen moraa­li­sä­tei­ly muu­kin hie­man ns. kor­kea­ta­soi­sem­pi ajat­te­lu pulp­pu­aa­kin useim­mi­ten juu­ri näis­tä ihmi­sis­tä, siis ihmi­sis­tä jot­ka eivät ole jou­tu­neet itse likaa­maan käsi­ään mihin­kään niin vähä­pä­töi­seen, ja ehkä jopa hai­tal­li­seen­kin asi­aan, kuin työ. Jo pelk­kä työn_tekijöiden usein­kin tuu­li­pu­kuun ver­hot­tu kes­ki­var­ta­lo­li­ha­va ole­mus aiheut­taa pahoin­voin­tia suvait­se­vais­ten ja älyk­käi­den ihmis­ten herk­kään mieleen.

  Nämä parem­mat ihmi­set ovat var­mas­ti ansain­neet alem­mat veron­sa ja muut etuoi­keu­ten­sa, sil­lä ovat­han he oikeas­ta ******* syn­ty­mi­sen huip­puo­saa­jia! Ja eikö hal­li­tuk­sem­me ole­kin huo­lis­saan juu­ri näi­den ns. penaa­lin terä­vim­pien kynien hyvin­voin­nis­ta? Hehän juu­ri tuo­vat­ta­vat meil­le jos ei nyt mitään mitat­ta­vis­sa ole­vaa kuten rahaa tai pal­ve­lu­ja, niin kui­ten­kin mie­li­hy­vää ja sitä kaut­ta osal­li­suut­ta jos­sain suu­rem­mas­sa sekä moraa­lis­ta ylemmyyttä.

 2. Oli­ko­han trolli?

  Tuo mie­li­pi­de­kir­joi­tus oli kyl­lä niin pöl­hö, että pitää ihme­tel­lä perin­tö­ve­ro­räls­sin puo­lus­ta­jia, että eikö heil­lä todel­la­kaan ole parem­paa argu­men­toin­tia. Tuo oli jo niin tyh­mää, että perus­te­lun ont­tou­den taju­aa kuka tahansa.

  Kun itse olin lap­si ja nuo­ri, me köy­hät ja perin­nöt­tö­mät kyl­lä teh­tiin töi­tä kesät tal­vet kan­sa­kou­lun ohel­la. Usein kat­se­lin soke­ri­juu­ri­kas­pel­lon lai­dal­ta kun maa­ti­lan lap­set meni­vät uimaan ja me har­ven­net­tiin hei­dän pel­ton­sa. Eikö se vero­va­paus kuu­lui­si siis mie­luum­min mei­kä­läi­sil­le eikä niil­le rikkaille?

  Oli se Ant­ti Her­lin­kin var­maan­kin joten­kin nuo­re­na poi­ka­na kesä­töis­sä Koneel­la. Tot­ta kai hänen sukun­sa pitää sen takia saa­da mil­jar­di­pe­rin­tön­sä verovapaasti.

  Raken­na täs­sä parem­paa maa­il­maa kun kan­sa on näin viisasta.

 3. Pitäis­kö kau­niik­si syn­ty­vää lyö­dä pais­tin­pan­nul­la pää­hän, jos on syn­ty­nyt kau­niim­mak­si kuin naa­pu­ri? Entä mitä tuli­si teh­dä älyk­käik­si syntyneille? 

  Perin­tö­ve­ro­tus aiheut­taa kii­vas­ta kes­kus­te­lua, mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että perin­nöis­tä on monet ker­rat mak­set­tu jo verot ja että peri­tö­ve­ro nousee progres­sii­vi­ses­ti 16 prosenttiin.

 4. On aina yhtä häkel­lyt­tä­vää kuul­la tämä “perin­nös­tä on mak­set­tu jo verot” ‑argu­ment­ti. Eikö näin ole ihan jokai­sen tulon­siir­ron koh­dal­la, jos rahan his­to­ri­aa ruve­taan tar­kas­te­le­maan? Kai­kes­ta on mak­set­tu verot ja moneen ker­taan, eikö?

  Se onko van­hem­mil­la omai­suut­ta ja mil­lä ehdoil­la sen saa omak­seen ei ole kau­neu­teen ja älyk­kyy­teen ver­rat­ta­va syn­nyn­näi­nen ominaisuus. 

  Se on vain yhteis­kun­nal­li­nen sopimus.

 5. Mitäs miel­tä olet­te — ja mitä miel­tä blo­gi-isän­tä, eri­tyi­ses­ti — les­ken perin­tö­ve­ros­ta? En ole leh­dis­sä huo­man­nut sitä otet­ta­van eri­tyi­ses­ti esil­le muu­ten kuin ylei­sön­osas­to­kir­joi­tuk­sis­sa. Miksei?

  Les­ken perin­tö­ve­ro on aina­kin tavik­sen koh­dal­la tuhoi­sa. Se huo­leh­tii sii­tä, mis­tä blo­gi-isän­täm­me on jos­sa­kin kir­jas­saan ollut kovas­ti huo­lis­saan, eli tur­han isos­ta asun­nos­ta: les­ken on pak­ko myy­dä kotin­sa joka on hänen oman­sa ihan yhtä pal­jon kuin oli vain­ajan­kin, riip­pu­mat­ta sii­tä kenen nimis­sä koti on ollut. Ja sii­tä kuka on tie­nan­nut työ­uran­sa aika­na enemmän.

  Jos vält­tä­mät­tä halu­taan eksyä käsit­te­le­mään poik­keus­ta­pauk­sia, jois­sa vai­na­ja on van­ha­na höp­pä­nä­nä nai­nut nuo­ren onne­non­ki­jan, niin kehi­tel­lään sit­ten laki­py­kä­läeh­do­tuk­sia näi­tä eri­tyis­ta­pauk­sia varten.

 6. Tun­tuu tar­peel­li­sel­ta lisä­tä, että les­ken perin­tö­ve­ro on eri­tyis­ta­paus, enkä muu­toin ole ylei­sen perin­tö­ve­rot­to­muu­den kan­nal­la. Eli­nan kom­ment­ti on järkevä.

 7. Perin­tö­asiois­ta voi yrit­tää huo­leh­tia jo ennen kuo­le­man­ta­pauk­sia tai höp­pä­näk­si tule­mi­sia. Minus­ta tun­tuu, että vii­dak­ko­pos­ti liik­kuu myös elä­ke­läis­ten maa­il­mas­sa eli ei lie­ne suu­ri ongel­ma yhteiskunnassa.

 8. No anna joku vink­ki, Jou­ni! En siis puhu peri­kun­nas­ta enkä muis­ta peril­li­sis­tä enkä pesän­jaos­ta vaan perin­tö­ve­ros­ta. Ja ota vin­kis­sä­si huo­mioon että on kyse tavik­sis­ta, ei niis­tä jot­ka naut­ti­vat afää­rien hoi­dos­ta ja ris­kin­o­ton tuo­mas­ta jännityksestä.

 9. Help­po tapa pääs­tä omai­suu­des­taan vähil­lä veroil­la on lah­joit­taa se esim lap­sil­le. Lah­ja­ve­ron mak­sa­vat lap­set. Lah­ja­ve­ro mak­se­taan vero­tusar­vos­ta, joka on yleen­sä pal­jon alem­pi kuin mark­ki­na-arvo. Epä­vi­ral­li­ses­ti voi las­ten kans­sa hoi­taa sit­ten raha-asioi­ta miten vii­saak­si näkee. Hal­vin viral­li­nen tapa on siis lahjoitus. 

  Sitä minä en tun­ne, jos lah­joit­taa omai­suu­ten­sa esim Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­tol­le, kuka mak­saa sil­loin viu­lut. Vaa­li­ra­hoi­tuk­seen vii­ta­ten arve­len, että lah­joi­tus on vero­ton. Jos lah­joi­taa omai­suu­ten­sa esim Jut­ta Urpa­lai­sen vaa­li­jär­jes­töön, veroar­vo on nolla.

  Toi­saal­ta jokai­nen voi myy­dä omai­suu­ten­sa vaik­ka ukko mus­ta­lai­sel­le. Sii­hen ei peri­kun­nal­la ole nokan koput­ta­mis­ta. Suo­mi on sii­nä suh­tees­sa vapaa maa.

 10. No höh. Ei täs­sä ollut omai­suu­des­ta eroon pää­sys­tä kyse eikä las­ten perin­tö­ve­rois­ta vaan sii­tä miten les­ki sai­si ilman vero­ja pitää sen mam­mo­nan, mikä ei pesäs­tä mene muil­le peril­li­sil­le ja mikä oikeas­ti jo on hänen omaan­sa. Eikös täl­lä het­kel­lä les­ken omak­si las­ke­ta avio-oikeu­den perus­teel­la vain puo­let pesäs­tä? Loput hän perii, tai siis sen osuu­den mikä ei mene lap­sil­le. Asun­to tie­ten­kin se tär­kein. Vaik­kei pesän­jaon takia tar­vit­se asun­toa myy­dä, perin­tö­ve­ron takia usein tar­vit­see. En ole perin­tö­kaa­reen kovin pereh­ty­nyt, kor­jat­kaa jos erehdyn!

 11. Googla­sin hie­man, ja näyt­tää sil­tä että les­ki perii vain, jos lap­sia ei ole. Les­ken omai­suu­dek­si las­ke­taan puo­let pesäs­tä avio-oikeu­den perus­teel­la, toi­sen puo­len hän perii, ja sii­tä mak­saa perintöveroa. 

  Jos lap­sia on, les­ki ei peri, vaan hänel­le kuu­luu vain tuo puo­lis­ko pesäs­tä. Toi­sen puo­len peri­vät lap­set. Lap­sel­li­nen les­ki ei siis mak­sa perin­tö­ve­roa — kos­ka ei peri.

  Avio­eh­dot, kes­ki­näi­set tes­ta­men­tit ja uus­per­he­ku­viot muut­ta­vat kaik­ki tilannetta.

  Läh­de: http://www.saunalahti.fi/jplaki/testamenttipa.htm

 12. Jou­ni Lund­qvist says: “Vaa­li­ra­hoi­tuk­seen vii­ta­ten arve­len, että lah­joi­tus on veroton”.

  Mie­len­kiin­toi­nen point­ti. Ske­naa­rio: lap­se­ni aset­tuu vaa­lieh­dok­kaak­si, tuen hänen vaa­li­kas­saan­sa vaik­ka­pa kymp­pi­ton­nil­la. Jos vaa­li­työ­hön kuluu­kin vain sat­ku, saa­ko loput 9900 käyt­tää miten halu­aa, verottomasti?

 13. Edus­kun­ta­vaa­leis­sa ehdok­kaan taak­se perus­tet­tu yhdis­tys on verot­ta­jan tul­kin­nan mukaan yleis­hyö­dyl­li­nen yhdis­tys ja sil­le teh­dyt lah­joi­tuk­set ovat lah­ja­ve­ros­ta vapai­ta. Sii­tä vaan kier­tä­mään vero­ja. Sen hom­man nimi on sit­ten poliit­ti­nen veron­kier­to, kuten eräs prof­fa asian ilmaisi.

 14. Ante­ro Kos­ki Says:
  “Pitäis­kö kau­niik­si syn­ty­vää lyö­dä pais­tin­pan­nul­la pää­hän, jos on syn­ty­nyt kau­niim­mak­si kuin naa­pu­ri? Entä mitä tuli­si teh­dä älyk­käik­si syntyneille?”

  Kyl­lä­pä on taas niin äly­va­paa­ta argu­men­taa­tio­ta että ihan itkettää. 

  mut­ta kan­nat­taa muis­taa, että perin­nöis­tä on monet ker­rat mak­set­tu jo verot ja että peri­tö­ve­ro nousee progres­sii­vi­ses­ti 16 prosenttiin.”

  No onpa aivan äly­tön pro­sent­ti! Ihan mah­do­ton! Tuo­han on jopa puo­let mun kek­si­tu­lo­ve­ro­pro­sen­tis­ta, siis aivan kaa­mean val­ta­va summa!

  Ode voi­si vähän sen­su­roi­da näi­tä kaik­kein vam­mai­sim­pia heit­to­ja, ettei tar­vit­si­si tääl­lä työ­pai­kal­la lau­an­tai­na kel­lo 16.00 alkaa itke­mään (me jot­kut teem­me töi­tä­kin, toi­set ne vaan perii). 

  (her­mot meni argu­men­taa­tion vaja­vai­suu­den takia)

 15. Ruot­sa­lai­set tai­ta­vat nyky­ään pär­jä­tä ilman perintoveroa!
  Mik­sei sit­ten suomalaiset?

  Vaja­vais­ta argu­men­toin­tia tuokin.

  Tui­ki taval­li­set suo­ma­lai­set tuos­ta perin­tö­ve­ros­ta kär­si­vät ja koke­vat sen hyvin epä­rei­luk­si ja jopa louk­kaa­vak­si surun­sa keskellä.

  Mie­les­tä­ni tar­pee­ton vero, jon­ka pois­tu­mi­nen ei val­tion talout­ta hei­lau­ta. Ja niil­lä tosi­va­rak­kail­la on nyky­ään­kin mah­dol­li­suu­det mini­moi­da veronsa. 

  Maa­ti­la­ka­teus­ko veron oikeuttaa?

 16. Kun oma jär­ki ei rii­tä, lai­naan Hesa­rin yleiön­osas­toa (7.5.) ja nimeä Lars E Laak­so­nen. “Kaik­kein oikeu­den­mu­kai­sin on sil­ti Ruot­sin mal­li. Perin­tö­ve­ro lak­kau­te­taan ja verot kerä­tään — jo ennen les­keyt­tä- omaisuusverolla”.

  Ois­ko tuos­sa ohjet­ta jol­le­kin puo­lu­eel­le omiin ohjelmiinsa.

 17. Tui­ki taval­li­set suo­ma­lai­set tuos­ta perin­tö­ve­ros­ta kär­si­vät ja koke­vat sen hyvin epä­rei­luk­si ja jopa louk­kaa­vak­si surun­sa keskellä”

  Heh, ihmis­ten mie­lia­lo­jen mukaan­ko vero­tuk­sen sit­ten pitäi­si men­nä? Yrjö Yrit­tä­jä voi kovas­ti pahoit­taa mie­len­sä monen­lai­sis­ta verois­ta kuten Pau­la Pal­kan­saa­jal­la­kin saat­taa tirah­taa kyy­nel sil­mä­kul­maan tili­nau­han näh­des­sään vähek­sy­mät­tä täs­sä nyt lain­kaan Lee­na Les­ken kärsimyksiä.….

  Eikö puh­tai­ta “lot­to­voit­to­ja” , mihin saa­jal­la ei ole omal­la toi­min­nal­laan osaa eikä arpaa voi­si pikem­min­kin verot­taa ran­kem­mal­la kädel­lä ja ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta keventää?

 18. Toi­sen perin­nös­tä voi olla kateel­li­nen, aivan kuten esi­mer­kik­si ulko­näös­tä tai älyk­kyy­des­tä. Edel­lä mai­nit­tui­hin perit­tä­viin asioi­hin vai­kut­taa hyvin oleel­li­ses­ti se, min­kä­lai­set van­hem­mat ihmi­sel­lä on. Jos väit­tää, että perin­töä ei saa saa­da, kos­ka se on vää­rin, tuli­si luon­no­li­ses­ti myös miet­tiä, mitä teh­dä älyk­käil­le, pit­kil­le tai kau­niil­le . Pit­kät­hän tut­ki­tus­ti saa­vat hel­pom­min esim. esi­mies­a­se­man töissä.

  “No onpa aivan äly­tön pro­sent­ti! Ihan mahdoton!Tuohan on jopa puo­let mun kek­si­tu­lo­ve­ro­pro­sen­tis­ta, siis aivan kaa­mean val­ta­va sum­ma!” Perin­tö ei ole tuloa, vaan perin­töä, jos­ta on mak­set­tu jo useas­ti verot. Perin­töä myy­des­sä eteen­päin luon­no­li­ses­ti mak­saa nor­maa­lit verot.

  Har­vas­ta asias­ta maa­il­mas­sa voi sanoa läpät sil­mil­lä, että asia nyt on näin. En itse­kään kan­na­ta perin­tö­ve­ron pois­toa, mut­ta on mie­les­tä­ni on nau­ret­ta­vaa väit­tää, että nykyi­nen 16% oli­si lii­an pieni. 

  Jos perin­nön saa­mi­nen on vää­rin, niin voi­si sanoa myös, että työ­eh­to­so­pi­muk­set on hei­tet­tä­vä ros­ka­ko­riin, kos­ka TES:n sane­le­maa palk­kaa ei ole ansait­tu mark­ki­noi­den mukaan itse.

 19. Vapaas­sa perin­tö­oi­keu­des­sa yhdis­tet­ty­nä omai­suus­ve­ron pois­toon ja omai­suus­tu­lo­jen hyvin mata­laan vero­tuk­seen on se vika, että muu­tams­sa suku­pol­ves­sa se joh­taa samaan tilan­tee­seen kuin oli ennen Suur­ta val­lan­ku­moi­us­ta Rans­kas­sa. Lähes kym­me­nen pro­sent­tia väes­tös­tä eli jou­ti­lai­na omai­suus­tu­lo­jen vur­vin. Jos mitään omai­suuk­sia tasaus­ta ei teh­dä, kan­sa­kun­ta jakau­tuu erit­täin jyr­käs­ti — kun­nes tulee se vallankumous.

 20. Myön­nän, että nuo aiem­mat teks­ti­ni oli vähän pro­vo­soi­via, mut­ta mie­les­tä­ni kui­ten­kin on koh­tuul­lis­ta, jos esim. perii asun­toa ja kesämökkiä. 

  Tuo Soi­nin­vaa­ran val­lan­ku­mous­teks­ti oli hyvä. Vaik­ka suh­tau­dun perin­töi­hin suh­teel­li­sen lep­peäs­ti, on kui­ten­kin hyvä muis­taa, ettei omia­kaan sil­miä sul­je lapuil­la. Perintöä/varallisuutta on hyvä omas­ta­kin mie­les­tä verot­taa, mut­ta en läh­ti­si sil­ti sil­le lin­jal­le, että perin­tö on väärin.

 21. Kos­ki:
  Perin­to­ve­ron kerää­mi­sen idea on minun mie­les­tä­ni sii­nä, että kukaan, EI KUKAAN, jätä kuo­le­mat­ta sik­si että perin­tö­ve­ro on 17 eikä 16%. Sen­si­jaan joku saat­taa jät­tää mene­mät­tä töi­hin kun mar­gi­naa­li­ve­ro-% on mitä on. 

  Tie­ten­kin kaik­ki ruot­sin män­nä­vuo­sien jär­jet­tö­myy­det pitää jät­tää kokei­le­mat­ta, ei perintövero-%kaan pidä olla niin kor­kea että ihmi­set kier­tä­vät sitä kai­kil­la mah­dol­li­sil­la tavoilla.

  Talo­duel­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta kat­soen perin­tö­ve­ro aiheut­taa siis vähem­män tuhoa talou­del­le kuin esi­mer­kik­si ansio- tai pää­oma­tu­lo­ve­rot. Kun vero­ja nyt kui­ten­kin tar­vi­taan niin pal­jon kuin tar­vi­taan, niin kai­pa ne kan­nat­taa kerä­tä mah­dol­li­sim­man vähän talou­del­lis­ta tuhoa aiheuttaen.

  (mul­le kyl­lä kel­pai­si että lei­ka­taan se 50% jul­ki­ses­ta sek­to­ris­ta ja vero­ja samal­la lail­la, kyl­lä minä aina pär­jään joten täs­tä ei kan­na­ta alkaa mussuttamaan)

  Ja mitä tulee per­hey­rit­tä­jien itkuun sii­tä ettei kan­na­ta perin­tö­ve­ro­jen takia, niin yrit­tä­jä­nä sanon: täl­lai­set onnet­to­mat fir­mat saa­kin lait­taa lah­ti­penk­kiin. Yri­tys­toi­min­nan perim­mäi­nen idea on tuot­taa voit­toa ja jos se ei sitä ver­taa tuo­ta että perin­tö­ve­rot sai­si mak­set­tua, niin ei sel­lai­sel­la fir­mal­la ole pidem­mäl­lä aika­vä­lil­lä mitään vir­kaa. Parem­pi lak­kaut­taa ja siir­tää resurs­sit johon­kin vähän tuot­ta­vam­paan hom­maan (esi­mer­kik­si kil­pai­li­jan lei­vis­sä ne työn­te­ki­jät voi­si­vat toi­mia huo­mat­ta­vas­ti tehok­kaam­min yms. ).

  Muu­ten­kin huvit­taa per­hey­rit­tä­jien itku. Minä sen­tään olen itse oma­ni perus­ta­nut, nol­las­ta lähtenyt.Sitten jot­kut per­hey­rit­tä­jät puhu­vat kaik­kien yrit­tä­jien nimis­sä että perin­tö­ve­ro­tus­ta pitäi­si alen­taa kos­ka muu­ten tää hom­ma ei kan­na­ta. Voi että alkaa sapet­ta­maan! On sii­nä ONNETTOMIA yri­tys­joh­ta­jia hem­met­ti. Johan me täs­sä­kin fir­mas­sa mak­se­taan joka vuo­si var­maan enem­män fir­man tulo­ve­ro­ja mitä oli­si fir­man perin­tö­ve­ro (en ole jak­sa­nut alkaa laskemaan).

 22. Maal­li­nen mam­mo­na on mie­len­kiin­toi­nen jut­tu. Tekee jopa sanoa Marxin sanoin, että kapi­ta­lis­mi on ahneu­teen perus­tu­va systeemi.

  Jos pap­pa omis­taa 50 heh­taa­ria hyvää talous­met­sää, hän saat­taa aja­tel­la, antaa­pa puun humis­ta, minä en noi­ta raho­ja tar­vit­se. Sen sijaan peri­kun­ta kat­se­lee kie­li pit­käl­lä ja har­mis­saan, kun pap­pa antaa met­sän laho­ta käsiin.

  Pap­pa kuo­lee ja peri­kun­ta lyö met­sän tasai­sek­si. Kuu­kau­den pääs­tä ilmes­tyy pai­kal­li­seen leh­teen kir­joi­tus, kuin­ka on äärim­mäi­sen suu­ri vää­ryys, että perin­nös­tä jou­tuu mak­sa­maan kasin­ker­tai­sen veron. Ensin on met­sän myyn­ti­ve­ro ja sit­ten perin­tö­ve­ro pääl­le. Eihän sil­lä voi erk­ki­kään elää.

 23. Syl­ves­te­ri esit­ti minus­ta vii­mei­ses­sä kom­men­tis­saan hyvät perus­te­lut perin­tö­ve­rol­le ja olen niis­tä samaa miel­tä. Niin kau­an kuin vero­tu­lo­ja kan­sa­lai­sil­ta kerä­tään, perin­tö­ve­ro on siel­tä par­haim­mas­ta pääs­tä. Sinän­sä peri­mi­ses­sä ei ole mitään vää­rää, eikä sitä pidä mie­les­tä­ni kat­soa perin­nön saa­jan näkö­kul­mas­ta vaan perin­nön anta­jan. Perintövero(/lahjavero) tie­tys­ti rik­koo perin­nön anta­jien omis­tusoi­keut­ta, kun heil­lä ei ole vapaut­ta teh­dä omai­suu­del­laan mitä lys­tää, mut­ta tämä pätee myös mui­hin veroihin.

 24. Piti­pä vie­lä sano­ma­ni, että tätä perin­tö­asi­aa mut­kis­taa täy­sin tur­haan kai­ken maa­il­man lait. Mik­si emme voi­si antaa jokai­sen ihmi­sen päät­tää omis­ta varois­taan siten, että hän voi lah­joit­taa ne kenel­le lys­tää joko eläes­sään tai tes­ta­men­til­la kuo­le­man­sa jäl­keen? Näi­tä kaik­kia lah­jo­ja voi­tai­siin verot­taa samal­la lah­ja­ve­rol­la ja samal­la veroas­teel­la (oli se sit­ten tasa­ve­ro tai progressiivinen).

 25. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  …muu­tams­sa suku­pol­ves­sa se joh­taa samaan tilan­tee­seen kuin oli ennen Suur­ta val­lan­ku­moi­us­ta Rans­kas­sa. Lähes kym­me­nen pro­sent­tia väes­tös­tä eli jou­ti­lai­na omai­suus­tu­lo­jen vur­vin. Jos mitään omai­suuk­sia tasaus­ta ei teh­dä, kan­sa­kun­ta jakau­tuu erit­täin jyr­käs­ti — kun­nes tulee se vallankumous.”

  Sini­vih­reä:

  Mie­les­tä­ni pals­tan­pi­tä­jän mai­nit­se­ma val­lan­ku­mouk­sen vaa­ra pys­tyt­täi­siin estä­mään sil­lä, että vaik­ka­pa alle mil­joo­nan euron perin­nöt oli­si­vat vero­va­pai­ta. Sitä suu­rem­mis­ta sit­ten val­tio ottai­si osan­sa ylei­sen jär­jes­tyk­sen nimissä.

  Jou­ni Lundqvist:

  Pap­pa kuo­lee ja peri­kun­ta lyö met­sän tasaiseksi.” 

  Sini­vih­reä:

  Kenel­lä on varaa periä met­sää ilman, että tulout­taa met­säs­tä perin­tö­ve­roi­hin mene­vää osuutta?

 26. Nyt­hän meil­lä ollaan teke­mäs­sä niin, että yli mil­joo­nan euron perin­nöt ovat verot­to­mia ja sitä pie­nem­mis­tä mak­se­taan vero.

 27. Perin­tö­ve­ro on sii­nä mie­les­sä hyvä vero että, kuten Syl­ves­te­ri sanoi­kin, kukaan ei jätä kuo­le­mat­ta vero­pro­sen­tin takia. Perin­nön verot­ta­mi­nen ei vää­ris­tä ihmis­ten kan­nus­tei­ta sii­nä mie­les­sä, että joku jät­täi­si tuot­ta­mas­ta jotain hyö­dyl­lis­tä sik­si, että perin­tö­jä vero­te­taan. Se voi toki muut­taa ihmis­ten käyt­täy­ty­mis­tä siten, että vero­ja pyri­tään kier­tä­mään tai siten, että sääs­tä­mi­nen vähe­nee, kun perin­töä ei “kan­na­ta” jät­tää. Näil­lä voi jois­sain eri­kois­ta­pauk­sis­sa olla mer­kit­tä­viä mak­ro­ta­lou­del­li­sia vaikutuksia. 

  Mitä tulee omai­suu­den kes­kit­ty­mi­seen, niin se ei ole kau­hean suu­ri ongel­ma (oden esit­tä­mäs­sä mie­les­sä) niin kau­an kuin perin­tö­jä ei voi jät­tää vain yhdel­le lap­sis­ta. Nel­jän­nes­sä suku­pol­ves­sa alku­pe­räis­tä pot­tia on jaka­mas­sa jo sil­lä kes­ki­mää­räi­sel­lä 1.9 lap­sel­la­kin kes­ki­mää­rin rei­lut 13 peril­lis­tä, joten se kyl­lä pirs­tou­tuu lopul­ta. Tuo 16% vai­ku­tus on sama kuin jos kuusi­lap­si­seen per­hee­seen tulee kes­ki­mää­rin yksi jaka­ja lisää.

 28. Minun on rehel­li­ses­ti myön­net­tä­vä, etten täy­sin ymmär­rä min­kään osa­puo­len argu­men­taa­tio­ta täs­sä perintöverosotkussa. 

  Ei ihmis­ten, joil­la on usei­den mil­joo­nien omai­suus tar­vit­se mak­saa perin­tö­ve­ro­ja, mikä­li he eivät halua. 

  Her­lii­nien suku voi muut­taa vaik­ka vero­pa­ko­lai­sek­si Ruot­siin, mikä­li eivät halua mak­saa perin­tö­ve­roa (Suo­men) val­tiol­le. Mui­ta­kin tapo­ja on, mut­ta niis­tä ajat­te­lin las­kut­taa konsulttipalkkion. ‚-)

  Suo­ma­lais­ta vero­kes­kus­te­lua vai­vaa sama ongel­ma kuin enem­män jul­ki­suu­des­sa ollut­ta tekijänoikeuskeskustelua.
  Kun ylä­pää on hau­dat­tu syväl­le hiek­kaan, ei huo­ma­ta ympä­ris­tös­sä tapah­tu­nei­ta muu­tok­sia, vaik­ka ne oli­si­vat pal­jon hel­pom­min havait­ta­vis­sa kuin esi­mer­kik­si ilmastonmuutos.

 29. Tie­de­mies:

  Perin­nön verot­ta­mi­nen ei vää­ris­tä ihmis­ten kan­nus­tei­ta sii­nä mie­les­sä, että joku jät­täi­si tuot­ta­mas­ta jotain hyö­dyl­lis­tä sik­si, että perin­tö­jä verotetaan.”

  Sini­vih­reä:

  Jos edel­lä kuvat­tu pitää paik­kan­sa, mik­si niin monet iäk­käät ihmi­set halua­vat toi­mia tie­tyl­lä tavoin motii­vi­naan se, että he näin toi­mien jät­tä­vät tule­vil­le suku­pol­vil­le mah­dol­li­suu­den hyvään elämään. 

  Minul­la on ilmei­ses­ti har­vi­nais­laa­tui­set suku­lai­set. Oman suku­ni van­hem­mat jäse­net ovat omas­ta valin­nas­taan elä­neet suh­teel­li­sen vaa­ti­ma­ton­ta van­huut­ta yhte­nä ilo­nai­hee­naan ja motii­vi­naan suvun nuor­ten jäsen­ten hyvin­voin­ti. Hyvin­voin­nil­la en tar­koi­ta pel­käs­tään talou­del­lis­ta hyvin­voin­tia, mut­ta sitä­kin. Van­huk­set ovat siis siir­tä­neet omaa kulu­tus­taan omien jäl­ke­läis­ten­sä eduk­si. Sosia­li­soi­mal­la perin­nöt saa­daan var­mas­ti hävi­tet­tyä motii­vi täl­lai­seen toimintaan.

 30. En väit­tä­nyt, että perin­tö­ve­ro ei muut­tai­si ihmis­ten käyt­täy­ty­mis­tä. Väi­tin, että kukaan ei työi­käi­se­nä jätä työ­tä teke­mät­tä, eikä kuo­le­man lähes­tyes­sä jätä kuo­le­mat­ta sik­si, että perin­tö­ve­ro on se mikä se on. Ja edel­leen, 16 pro­sen­tin perin­tö­ve­rol­la on suun­nil­leen sama kuin jos kuu­den hen­gen kuo­lin­pe­sään tuli­si yksi uusi osa­kas. Mer­ki­tyk­sel­li­nen ehkä, mut­ta tus­kin vai­kut­taa kau­heas­ti käyt­täy­ty­mi­seen työi­käi­se­nä. Tämän vuok­si peri­mi­sen verot­ta­mi­nen on ihan hyvä idea: se on ansain­ta­muo­to­na sel­lai­nen, ettei yksi­lö kau­heas­ti voi sen toteu­tu­mi­seen vaikuttaa. 

  Perit­tä­vä kyl­lä­kin voi etu­kä­teen vai­kut­taa eri­lai­sil­la jär­jes­te­lyil­lä. Veron kier­tä­mi­seen pyr­ki­vä toi­min­ta toki voi olla hai­tak­si kai­kil­le ja sitä kaut­ta perin­tö­ve­ro voi vää­ris­tää kannustimia. 

  En ota kan­taa peri­mi­sen moraa­li­seen ulot­tu­vuu­teen. Itse­kin van­hem­pa­na ymmär­rän hyvin motii­vin jät­tää lap­sil­le perintö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.