Nelosen toinen haara Munkkivuoreen!

Kun Pek­ka Sau­ri saa ysin ratik­ka­lin­jan ja Kam­pin kis­kot val­miik­si, radan­ra­ken­ta­jil­la ei ole töitä.

Mitä jos haa­ro­tet­tai­siin nelo­sen ratik­ka Munk­ki­nie­mes­sä niin, että toi­nen haa­ra meni­si Pro­fes­so­rin­tien sil­lan yli Munk­ki­vuo­reen? Ei mak­sai­si pal­jon ja paran­tai­si munk­ki­vuo­re­lais­ten olo­ja huo­mat­ta­vas­ti. Munk­ki­vuo­re­lais­ten oli­si tosin hyväk­syt­tä­vä, että ratik­ka tulee puis­toon. Ei var­maan­kin oli­si jär­keä pan­na sitä kier­tä­mään lenk­ki­nä Ulvi­lan­tie­tä vaan antaa sen lävis­tää ympy­rä kes­kel­tä ja men­nä rans­ka­lai­sen kou­lun vie­res­tä ostarille.

17 vastausta artikkeliin “Nelosen toinen haara Munkkivuoreen!”

 1. Mie­les­tä­ni riit­täi­si, kun rai­teet tuli­si­vat sil­lan yli ja kään­tö­paik­ka­na oli­si enti­sen huol­toa­se­man tyh­jä tont­ti heti sil­lan jäl­keen oikealla. 

  Toi­nen vaih­toeh­to oli­si, että ratik­ka kään­tyi­si sil­lan jäl­keen oikeal­le ja jat­kai­si osta­ril­le. Siel­lä­kin on tyh­jä tont­ti kään­tö­pai­kak­si. Kuu­lin kyl­lä huhua, että sii­hen ollaan raken­tams­sa jokin toimitalo. 

  Ei ratik­ka Rans­ka­lais-suo­ma­lai­sen kou­lun ohi meni­si mis­sään tapauk­ses­sa. Sen sijaan, jos rai­teet vedet­täi­siin sil­lal­ta puis­ton poik­ki osta­ril­le, niin ratik­ka meni­si ihan Munk­ki­vuo­ren ala-asteen vie­res­tä. Sii­tä ei var­maan tykät­täi­si täällä. 

  Toi­nen ehkä hel­pom­min toteu­tet­ta­va vaih­toeh­to oli­si kym­pin jat­ka­mi­nen Pik­ku Huo­pa­lah­des­ta Huo­pa­lah­den­tien kupee­seen. Nyt­hän sii­hen koh­taan on val­mis­tu­nut ali­kul­ku­tun­ne­li, niin se oli­si lap­sil­le­kin tur­val­li­nen paikka.

 2. Menee se nelo­nen Kata­ja­no­kal­la­kin ala-asteen lähel­tä, eikä kukaan ole valit­ta­nut. Nelo­nen on parem­pi kuin kymp­pi, kos­ka eli­mel­li­ses­ti Munk­ki­vuo­ri ja ‑nie­mi kuu­lu­vat yhteen, joten oli­si hyvä, että ne oli­si­vat myös samas­sa liikennejärjestelmässä.

 3. Niin, ei kai se vaa­ti­si kuin aidan. Tie­dän vain, että jokais­ta puis­to­tilk­kua tääl­lä vaa­li­taan hen­keen ja vereen, joten kyl­lä sitä vastustettaisiin. 

  Mikä on vika­na sii­nä, että nelo­nen kään­tyi­si sil­lan jäl­keen Ulvi­lan­tie­tä ostarille?

  Pahem­mas­sa jouk­ko­lii­ken­ne­ku­ri­muk­ses­sa on kyl­lä vie­lä Talin asui­na­lue. Kun Taliin päin tulee Hel­sin­gis­tä, niin pää­te­py­säk­ki on osta­ril­la. Sii­nä sit­ten bus­si 18 mat­kus­ta­ji­neen sei­soo usein kym­me­nen­kin minuut­tia ennen kuin läh­tee Taliin. Lin­ja 18 tekee siis Ulvi­lan­tiel­tä kouk­kauk­sen Taliin ja jat­kaa Ulvi­lan­tie­tä joka on hevo­sen­ken­gän muotoinen.

 4. Yksi vaih­toeh­to vie­lä oli­si lii­tyn­tä­lin­ja Huo­pa­lah­den ase­mal­le, johon on noin puo­li­tois­ta kilo­met­riä ostarilta. 

  Huo­pa­lah­den ase­mal­ta kul­kee junia Hel­sin­gin rau­ta­tie­a­se­mal­le jat­ku­vas­ti ja mat­ka-aika on vain 9 minuut­tia, Pasi­laan nel­jä minuut­tia. Tämä sys­tee­mi oli­si jopa nopeam­pi kuin ratikka. 

  Ehdo­tin­kin tätä aikoi­naan ja saim­me­kin ruuh­ka-aikoi­na pal­ve­le­van lin­jan 52 A, joka kul­kee Huo­pa­lah­den ase­man kaut­ta. Tämä ei kui­ten­kaan loh­du­ta nii­tä, jot­ka eivät kul­je ruuhka-aikana.

 5. Ei kai sil­lan jäl­keen vasem­mal­le ja Ulvi­lan­tie­tä 3/4 ympy­rä myö­tä­päi­vään huo­no aja­tus oli­si sekään. Mat­kus­ta­ja­mää­ris­tä ei kyl­lä mitään havain­toa. Jos osta­rin pys­tyi­si kier­tä­mään kään­tö­paik­ka­na, ei sii­hen tar­vit­si­si uhra­ta kal­lis­ta tonttia.

 6. Mitä jos haa­ro­tet­tai­siin nelo­sen ratik­ka Munk­ki­nie­mes­sä niin, että toi­nen haa­ra meni­si Pro­fes­so­rin­tien sil­lan yli Munkkivuoreen?”

  Tuol­la tapaa Munk­ki­nie­mes­tä pää­si­si käte­väs­ti Munk­ki­vuo­ren osta­ril­le S- ja K‑marketteihin pävit­täi­sos­tok­sil­le. Se ehkä teki­si hal­laa Munk­ki­nie­men kivi­jal­ka-Ale­poil­le, mut­ta toi­saal­ta pää­si­si isom­piin ja laa­jem­man vali­koi­man ruo­ka­kaup­poi­hin ilman että tar­vit­see kävel­lä rei­lua kil­saa. (Bus­seil­la on han­ka­la men­nä, kun aika­tau­lut ovat pal­jon spo­raa harvemmat.)

 7. Hie­no että Osmo nos­taa asian esil­le, moi­nen jat­ko oli­si tosi­aan tar­peen ja vie­lä­pä suh­teel­li­sen help­po ja hal­pa toteut­taa. Mie­les­tä­ni reit­ti Ulvi­lan­tie­tä osta­rin ohi ja kään­tö­lenk­ki Tel­jän­tiel­le oli­si parem­pi. Näin ei Tar­vit­si­si men­nä puis­to­jen läpi. Kol­me pysäk­kiä, yksi Pro­fes­so­rin­tien ja Ulvi­lan­tien ris­teyk­seen, yksi osta­ril­le ja päät­tä­ri Tel­jän­tiel­lä pal­ve­li­si­vat munk­ki­vuor­ta erit­täin hyvin. Tai ehkä lin­jan voi­si jat­kaa jopa vie­lä Talin­ran­taan jos sin­ne sai­si kääntölenkin.

 8. Ylei­ses­ti ottaen, päin­vas­toin kuin eräis­sä kal­lio­ra­ken­nus­hank­keis­sa, ratik­ka­kis­kon raken­ta­jia on meil­lä ja maa­il­mal­ta saa­ta­va­na, joten en ymmär­rä mik­si pitäi­si odo­tel­la ysin valmistumista?

  Munk­ki­vuo­ren yhteyt­tä on pyö­ri­tel­ty yhden jos toi­sen toi­mes­ta. Joku vih­reä yhdistýs tai­si ehdot­taa ysin jat­ka­mis­ta Munk­ki­vuo­reen, joka ei ole ihan huo­no idea.

  Ehdo­te­tun rei­tin heik­kous on se että Talin­ran­ta jää ulos. Mie­luum­miin kier­re­tään Uli­vi­lan­tie myö­tä­päi­vään sil­lan jäl­keen aina osta­ril­le saak­ka, jol­loin Talin­ran­ta­kin on sie­det­te­vän käve­ly­mat­kan päässä.

  Osta­ril­ta eteen­päin on sit­ten vaih­toeh­to­ja, lyhyim­mil­lään jat­ke­taan pro­fes­so­rin­tien sil­lal­le takai­sin jol­loin muo­dus­tuu (yksi­rai­tei­nen) lenk­ki jota kier­re­tään vas­ta­päi­vään. Tai sit­ten jat­ke­taan ete­lään Huo­pa­lah­den­tie­tä takai­sin nelo­sen kis­koil­le. Tai itään kym­pin päät­tä­ril­le, jol­loin nelo­sen ja kym­pin voi­si yhdis­tä, tai ysil­le saak­ka… Tai poh­joi­seen, Huo­pa­lah­teen, Pitä­jän­mä­keen, jne.

  Ongel­ma laa­jen­nuk­sis­sa on tosin vau­nu­jen eikä niin­kään kis­ko­jen puu­te. Pitäi­si olla yleis­suun­ni­tel­ma rati­kan laa­jen­nuk­sis­ta, sisäl­täen vau­nu­han­kin­nat, parem­mat etuu­det ja remon­tin ole­mas­sao­le­val­le ver­kol­le. Lin­jas­tos­sa läh­ti­sin sii­tä, että Joke­ri muu­te­taan pika­ra­ti­kak­si joka on yhteen­so­pi­va ratik­ka­ver­kon kans­sa, ja ole­mas­sao­le­va lin­jas­to jat­ke­taan sen tasol­le ja vähän ylikin.

 9. Sel­lai­se­naan tuo ehdo­tet­tu haa­roi­tus voi­si joh­taa bus­si­lin­jan 18 lak­kaut­ta­mi­seen, jol­loin töö­lö­läi­set kär­si­si­vät. Aja­tus­leik­kiä voi­si näin ollen vie­dä eteen­päin ja miet­tiä, mitä vaa­ti­si ko. lin­jan tar­joa­man pal­ve­lun kor­vaa­mi­nen rai­tio­lin­jal­la? Uut­ta kis­koa ei nimit­täin tar­vit­tai­si miten­kään mah­dot­to­mas­ti — lähin­nä kyse oli­si poliit­ti­ses­ta tah­dos­ta, jot­ta ahtaim­mis­sa pai­kois­sa saa­tai­siin tilaa kadun­var­si­py­sä­köin­nin kustannuksella.

  Ja kun Tope­liuk­sen­ka­dul­la oli­si jo kis­kot 18:aa var­ten, ei 14:n rei­til­tä puut­tui­si enää käy­tän­nös­sä kuin Simon­ka­dun ja Bule­var­din väli­nen pät­kä Fre­daa sekä yhteys Munk­ki­vuo­res­ta Joke­rin rei­til­le Pitäjänmäkeen…

 10. Vaik­ka Munk­ki­nie­me­läi­nen olen­kin (vuo­des­ta 1948, tosin “muu­ta­man” vuo­den evak­ko­na Espoos­sa täs­sä välil­lä) ja vaik­ka ratik­ka 4 voi puo­les­ta­ni teh­dä mut­kia ihan mihin tahan­sa, olen sitä miel­tä, että käy­tän­nöl­li­sem­pää oli­si kat­soa 10 rati­kan jat­koa Munk­ki­vuo­reen ja Taliin. 

  Tai, mik­sei, voi­si raken­taa radan, joka kään­tyy Paciuk­sen­ka­dul­ta Huo­pa­lah­den­tiel­le, siel­tä kään­tyi­si Ulvi­lan­tien poh­jois­reu­naa Taliin.

  Joten­kin on tul­lut sel­lai­nen käsi­tys, että vaik­ka Munk­ki­nie­mi ja Munk­ki­vuo­ri mones­sa ovat yhte­näi­nen kylä, nii­den poik­ki­lii­ken­tees­tä ei oli­si vas­taa­vaa lii­ken­teel­lis­tä hyötyä.

 11. Tämä oli tie­tys­ti ihan hihas­ta vedet­ty esi­tys; sitä jo osoit­taa sekin, että muis­tin vää­rin kou­lu­jen sijain­nin. Kuitenkin:

  Mik­si nelo­nen, mik­sei kymp­pi. Lii­ken­teen reit­tien tuli­si kun­nioit­taa ole­via raken­tei­ta ja toi­min­to­jen suun­tau­tu­mis­ta. Munk­ki­vuo­re­lai­set ovat pal­jon enem­män suun­tau­tu­neet Munk­ki­nie­meen päin ja sen kaut­ta kuin Pik­ku­huo­pa­lah­teen. mer­kit­tä­väm­pi syy kui­ten­kin on, että kymp­piä on suun­ni­tel­tu jat­ket­ta­vak­si Huo­pa­lah­den ase­mal­le. Ysin vetä­mi­nen Munk­ki­vuo­reen ei minus­ta ole hyvä aja­tus, kos­ka mat­ka kes­kus­taan kes­täi­si tol­kut­to­man kau­an Läpi itä-Pasi­lan ja Kallion. 

  Mik­si meni­sin mie­luum­min Ulvi­lan­tien muo­dos­ta­man ympy­rän hal­ki kuin sitä pit­kin? Nopeu­den takia, mut­ta en ole käy­nyt maas­tos­sa kat­so­maan, sai­si­ko kis­kot sin­ne kun­nol­la. Aja­tuk­se­na myös oli, että rata voi­si jos­kus jat­kua Paja­mä­keen ja Pitä­jän­mäen asemalle. 

  Se rat­kai­su oli­si huo­no, että ratik­ka kier­täi­si bus­sin tavoin Ulvi­lan­tien. Jos­sain pitäi­si olla päät­tä­ri, mikä alen­tai­si pal­ve­lu­ta­soa, kos­ka jol­ta­kin kehän osal­ta jou­tui­si aina odot­ta­maan joko kotiin tul­les­sa tai kau­pun­kiin lähtiessä.

 12. Olen samaa miel­tä kuin tpyy­luo­ma, eli oli­si hyvä tavoi­te jat­kaa ratik­ka­lin­jas­to­ja eri suun­nil­la joke­ril­le asti (ja aika­naan ken­ties jokeri-II:llekin asti sovel­tu­vin osin). Prio­ri­tee­tit eri suun­tien raken­ta­mi­seen voi sit­ten mää­ri­tel­lä erik­seen ja nelo­sen suun­nal­la jat­koa voi­si teh­dä nopeam­min kuin esim. ykkö­sen. Tie­tys­ti oli­si hie­noa, että heti rai­de-joke­rin val­mis­tues­sa sil­le oli­si jo val­mii­na jotain ratikkaliityntää.

  J. Värä­lä esit­ti hyvän kysy­myk­sen: mik­si ei pyr­ki­si suo­raan kor­vaa­maan bus­sia 18 (ja/tai 14) uudel­la ratikkalinjalla.

  Sehän tosi­aan on tot­ta, että vau­nu­pu­la on pahin ongel­ma, mut­ta jos halua on tar­peek­si, niin tus­kin­pa oli­si mah­do­ton­ta lisä­tä uusim­paan kil­pai­lu­tuk­seen (jota kai­ke­ti val­mis­tel­laan lähi­tu­le­vai­suu­des­sa?) tar­vit­ta­va mää­rä ja näin ne oli­si­vat käy­tös­sä par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa jo muu­ta­man vuo­den kulut­tua. Tar­vit­ta­vaa tah­toa onkin sit­ten haas­ta­vam­paa saa­da nopeas­ti kokoon.

 13. Tuol­la tapaa Munk­ki­nie­mes­tä pää­si­si käte­väs­ti Munk­ki­vuo­ren osta­ril­le S- ja K‑marketteihin pävit­täi­sos­tok­sil­le. Se ehkä teki­si hal­laa Munk­ki­nie­men kivi­jal­ka-Ale­poil­le, mut­ta toi­saal­ta pää­si­si isom­piin ja laa­jem­man vali­koi­man ruo­ka­kaup­poi­hin ilman että tar­vit­see kävel­lä rei­lua kil­saa. (Bus­seil­la on han­ka­la men­nä, kun aika­tau­lut ovat pal­jon spo­raa harvemmat.)”

  Munk­ki­nie­mes­sä­hän oli vie­lä 80-luvun lopus­sa 10–15 kivi­jal­ka­kaup­paa, nyt vain Yle­pa, Ale­pa ja yksi pie­ni kaup­pa Tam­mi­tien suun­nas­sa. Ruo­ka­va­li­koi­ma on kaup­po­jen tason mukainen.

  Ratik­ka Munk­ki­vuo­reen tai­tai­si olla paras vaihtoehto?

 14. Tämä on ongelma:
  “…mer­kit­tä­väm­pi syy kui­ten­kin on, että kymp­piä on suun­ni­tel­tu jat­ket­ta­vak­si Huo­pa­lah­den asemalle.”
  Ongel­ma ei ole, että kymp­piä jat­ket­tai­siin Huoplah­den ase­mal­le, se on oikein hyvä aja­tus. Ongel­ma on tämä “on suunniteltu”.

  Hel­sin­gin jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen tun­tuu ole­van jotain omi­tuis­ta sala­tie­det­tä, jos­sa enem­män tai vähem­män viral­li­set tahot suun­nit­te­le­vat sitä sun tätä. Esi­mer­kik­si ns. len­to­kent­tä­met­ro on käy­tän­nös­sä yksi Power­Point-esi­tys, ja sekin on joi­den­kin mie­les­tä “suun­nit­teil­la”.

  En tie­dä mikä tuon kym­pin jat­kon kaa­va­ti­lan­ne on, eli onko kis­koil­le mitään varaus­ta? Sinän­sä eri­kois­ta on muu­ten että kuu­lem­ma Munk­ki­nie­mi — Ota­nie­mi välil­le on kaa­va­va­raus mm. Kuusi­saa­res­sa, mut­tei taas “suun­ni­tel­maa”.

  Asi­aa ihan har­ras­tus­poh­jal­ta seu­raa­val­le­kin, on suh­teel­li­sen sel­vää miten ratik­ka­ver­kos­toa laa­jen­ne­taan, jos niin halu­taan teh­dä. Täs­sä on kui­ten­kin sen ver­ran vaih­toeh­to­ja, että pitäi­si olla jon­kin­lai­nen kokonaisnäkemys.

  Esi­mer­kik­si poi­kit­tais­lin­ja Pasi­laan on oikein hyvä aja­tus, mut­ta parem­pi vaih­toeh­to ysin vie­mi­sel­le Munk­ki­vuo­reen on, öö… suun­ni­tel­tu lin­ja Ara­bias­ta Kum­pu­lan läpi Pasi­laan, ja siel­tä Töö­lön­tul­lin kaut­ta Munk­ki­nie­meen päin. Län­si­suun­nas­sa on poten­ti­aa­li­sia suun­tia nel­jä: Ota­nie­mi, Perkkaa/Leppävaara, Pitäjänmäki/Konala, ja Huo­pa­lah­ti, jois­ta on kaik­ki ovat myös joke­rin rei­tin var­res­sa. Näi­tä tuli­si kat­soa kokonaisuutena.

 15. tpyy­luo­ma: “Sinän­sä eri­kois­ta on muu­ten että kuu­lem­ma Munk­ki­nie­mi — Ota­nie­mi välil­le on kaa­va­va­raus mm. Kuusi­saa­res­sa, mut­tei taas “suun­ni­tel­maa”.”

  Kuusi­saa­res­sa on todel­la­kin kaa­va­va­raus lisä­kais­toil­le, mut­ta varaus ulot­tuu öky­ta­lo­jen muu­rien sisä­puo­lel­le. Jos tuo­ta tilaa ale­taan jos­kus tosis­saan hai­kail­la ylei­seen käyt­töön, tul­laan näke­mään nim­by-ilmiön uusi maa­il­ma­nen­nä­tys — vai pitäi­si­kö täs­sä tapauk­ses­sa puhua “not in my front yard” ‑ilmiös­tä…

 16. Hyvä avaus Osmo. Mun­kin­seu­tu on pahas­sa lii­ken­ne­sum­pus­sa, joka rajoit­taa ihmis­ten liik­ku­mis­ta. Seu­dul­le kes­tää tol­kut­to­man kau­an mis­tä tahan­sa päin Hel­sin­kiä, siis ellei käy­tä omaa autoa: kes­kus­tas­ta saa mat­ka­ta yli puo­li tun­tia ja Poh­jois-Haa­gas­ta noin tun­nin. Ver­tai­lun vuok­si voi mai­ni­ta, että Poh­jos-Haa­gas­ta pyö­räi­lee Munk­ki­vuo­reen 10 minuutissa. 

  Kuka halu­aa muut­taa alu­eel­le jos­ta ei pää­se pois? Poi­kit­tais­lin­jat, nume­rois­ta viis, poh­joi­seen ja Ilma­laan teki­si­vät alu­eel­le terää.

 17. Vahin­gos­sa tulin sivuil­le­si. Haluan vas­ta­ta yksi­tyis­hen­ki­lö­nä, joka muut­ti Taka-Töö­lös­tä Munk­ki­vuo­reen vuo­si sit­ten. Käy­tän sekä nelos­ta että kymp­piä kau­pun­kiin men­nes­sä­ni tai tul­les­sa­ni. Käte­vin­tä oli­si kyt­keä nämä yhteen siten, että molem­piin suun­tiin kul­ki­si ratik­ka. Kol­mo­sen päät­tä­ril­lä­kin olen istu­nut muu­ta­man minuu­tin luke­mat­to­mia ker­to­ja — ei se hait­taa mitään, kun sen tie­tää. Ympy­rä­lin­jo­ja on aivan lii­an vähän Hel­sin­gis­sä. Kaik­ki yölin­jat­kin voi­si muut­taa ympy­röik­si kyt­ke­mäl­lä nii­tä “ylä­pääs­tä” yhteen. Yöl­lä ei yleen­sä ole tiuk­kaa aika­tau­lua, vaan pää­asia on, että joku bus­si kulkee.…

  Sen puis­ton poik­ki ‑idean tyr­mään heti — se kat­kai­si­si munk­ki­vuo­re­lais­ten ala-astei­käis­ten tur­val­li­sen koulutien.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.