Nelosen toinen haara Munkkivuoreen!

Kun Pekka Sauri saa ysin ratikkalin­jan ja Kampin kiskot valmi­ik­si, radan­rak­en­ta­jil­la ei ole töitä.

Mitä jos haarotet­taisi­in nelosen ratik­ka Munkkiniemessä niin, että toinen haara menisi Pro­fes­sor­in­tien sil­lan yli Munkkivuoreen? Ei mak­saisi paljon ja paran­taisi munkkivuore­lais­ten olo­ja huo­mat­tavasti. Munkkivuore­lais­ten olisi tosin hyväksyt­tävä, että ratik­ka tulee puis­toon. Ei var­maankin olisi järkeä pan­na sitä kiertämään lenkkinä Ulvi­lanti­etä vaan antaa sen lävistää ympyrä keskeltä ja men­nä ran­skalaisen koulun vier­estä ostarille.

17 vastausta artikkeliin “Nelosen toinen haara Munkkivuoreen!”

 1. Mielestäni riit­täisi, kun raiteet tuli­si­vat sil­lan yli ja kään­tö­paikkana olisi entisen huoltoase­man tyhjä tont­ti heti sil­lan jäl­keen oikealla. 

  Toinen vai­h­toe­hto olisi, että ratik­ka kään­ty­isi sil­lan jäl­keen oikealle ja jatkaisi ostar­ille. Siel­läkin on tyhjä tont­ti kään­tö­paikak­si. Kuulin kyl­lä huhua, että siihen ollaan rak­en­tamssa jokin toimitalo. 

  Ei ratik­ka Ran­skalais-suo­ma­laisen koulun ohi menisi mis­sään tapauk­ses­sa. Sen sijaan, jos raiteet vedet­täisi­in sil­lal­ta puis­ton poik­ki ostar­ille, niin ratik­ka menisi ihan Munkkivuoren ala-asteen vier­estä. Siitä ei var­maan tykät­täisi täällä. 

  Toinen ehkä helpom­min toteutet­ta­va vai­h­toe­hto olisi kympin jatkami­nen Pikku Huopalahdes­ta Huopalah­den­tien kupeeseen. Nythän siihen kohtaan on valmis­tunut alikulku­tun­neli, niin se olisi lap­sillekin tur­valli­nen paikka.

 2. Menee se nelo­nen Kata­janokallakin ala-asteen läheltä, eikä kukaan ole valit­tanut. Nelo­nen on parem­pi kuin kymp­pi, kos­ka elimel­lis­es­ti Munkkivuori ja ‑nie­mi kuu­lu­vat yhteen, joten olisi hyvä, että ne oli­si­vat myös samas­sa liikennejärjestelmässä.

 3. Niin, ei kai se vaatisi kuin aidan. Tiedän vain, että jokaista puis­totilkkua tääl­lä vaal­i­taan hen­keen ja vereen, joten kyl­lä sitä vastustettaisiin. 

  Mikä on vikana siinä, että nelo­nen kään­ty­isi sil­lan jäl­keen Ulvi­lanti­etä ostarille?

  Pahem­mas­sa joukkoli­iken­nekurimuk­ses­sa on kyl­lä vielä Tal­in asuinalue. Kun Tali­in päin tulee Helsingistä, niin päätepysäk­ki on ostar­il­la. Siinä sit­ten bus­si 18 matkus­ta­ji­neen seisoo usein kymme­nenkin min­u­ut­tia ennen kuin läh­tee Tali­in. Lin­ja 18 tekee siis Ulvi­lantieltä koukkauk­sen Tali­in ja jatkaa Ulvi­lanti­etä joka on hevosenkengän muotoinen.

 4. Yksi vai­h­toe­hto vielä olisi liityn­tälin­ja Huopalah­den ase­malle, johon on noin puoli­toista kilo­metriä ostarilta. 

  Huopalah­den ase­mal­ta kul­kee junia Helsin­gin rautatiease­malle jatku­vasti ja mat­ka-aika on vain 9 min­u­ut­tia, Pasi­laan neljä min­u­ut­tia. Tämä sys­tee­mi olisi jopa nopeampi kuin ratikka. 

  Ehdotinkin tätä aikoinaan ja saim­mekin ruuh­ka-aikoina palvel­e­van lin­jan 52 A, joka kul­kee Huopalah­den ase­man kaut­ta. Tämä ei kuitenkaan lohdu­ta niitä, jot­ka eivät kul­je ruuhka-aikana.

 5. Ei kai sil­lan jäl­keen vasem­malle ja Ulvi­lanti­etä 3/4 ympyrä myötäpäivään huono aja­tus olisi sekään. Matkus­ta­jamääristä ei kyl­lä mitään havain­toa. Jos ostarin pysty­isi kiertämään kään­tö­paikkana, ei siihen tarvit­sisi uhra­ta kallista tonttia.

 6. “Mitä jos haarotet­taisi­in nelosen ratik­ka Munkkiniemessä niin, että toinen haara menisi Pro­fes­sor­in­tien sil­lan yli Munkkivuoreen?”

  Tuol­la tapaa Munkkiniemestä pää­sisi kätevästi Munkkivuoren ostar­ille S- ja K‑marketteihin pävit­täisos­tok­sille. Se ehkä tek­isi hal­laa Munkkiniemen kivi­jal­ka-Ale­poille, mut­ta toisaal­ta pää­sisi isom­pi­in ja laa­jem­man valikoiman ruokakaup­poi­hin ilman että tarvit­see kävel­lä reilua kil­saa. (Bus­seil­la on han­kala men­nä, kun aikataulut ovat paljon spo­raa harvemmat.)

 7. Hieno että Osmo nos­taa asian esille, moinen jatko olisi tosi­aan tarpeen ja vieläpä suh­teel­lisen help­po ja hal­pa toteut­taa. Mielestäni reit­ti Ulvi­lanti­etä ostarin ohi ja kään­tölenk­ki Teljän­tielle olisi parem­pi. Näin ei Tarvit­sisi men­nä puis­to­jen läpi. Kolme pysäkkiä, yksi Pro­fes­sor­in­tien ja Ulvi­lantien risteyk­seen, yksi ostar­ille ja päät­täri Teljän­tiel­lä palveli­si­vat munkkivuor­ta erit­täin hyvin. Tai ehkä lin­jan voisi jatkaa jopa vielä Tal­in­ran­taan jos sinne saisi kääntölenkin.

 8. Yleis­es­ti ottaen, päin­vas­toin kuin eräis­sä kallio­raken­nushankkeis­sa, ratikkakiskon rak­en­ta­jia on meil­lä ja maail­mal­ta saata­vana, joten en ymmär­rä mik­si pitäisi odotel­la ysin valmistumista?

  Munkkivuoren yhteyt­tä on pyöritel­ty yhden jos toisen toimes­ta. Joku vihreä yhdis­týs taisi ehdot­taa ysin jatkamista Munkkivuoreen, joka ei ole ihan huono idea.

  Ehdote­tun reitin heikkous on se että Tal­in­ran­ta jää ulos. Mielu­um­mi­in kier­retään Ulivi­lantie myötäpäivään sil­lan jäl­keen aina ostar­ille saak­ka, jol­loin Tal­in­ran­takin on siedet­tevän käve­ly­matkan päässä.

  Ostar­il­ta eteen­päin on sit­ten vai­h­toe­hto­ja, lyhy­im­mil­lään jatke­taan pro­fes­sor­in­tien sil­lalle takaisin jol­loin muo­dus­tuu (yksir­aiteinen) lenk­ki jota kier­retään vastapäivään. Tai sit­ten jatke­taan etelään Huopalah­den­ti­etä takaisin nelosen kiskoille. Tai itään kympin päät­tärille, jol­loin nelosen ja kympin voisi yhdis­tä, tai ysille saak­ka… Tai pohjoiseen, Huopalah­teen, Pitäjän­mä­keen, jne.

  Ongel­ma laa­jen­nuk­sis­sa on tosin vaunu­jen eikä niinkään kisko­jen puute. Pitäisi olla yleis­su­un­nitel­ma ratikan laa­jen­nuk­sista, sisältäen vaunuhank­in­nat, parem­mat etu­udet ja remon­tin ole­mas­saol­e­valle verkolle. Lin­jas­tossa lähtisin siitä, että Jok­eri muute­taan pikaratikak­si joka on yhteen­sopi­va ratikkaverkon kanssa, ja ole­mas­saol­e­va lin­jas­to jatke­taan sen tasolle ja vähän ylikin.

 9. Sel­l­aise­naan tuo ehdotet­tu haaroi­tus voisi johtaa bus­sil­in­jan 18 lakkaut­tamiseen, jol­loin töölöläiset kär­si­sivät. Aja­tusleikkiä voisi näin ollen viedä eteen­päin ja miet­tiä, mitä vaatisi ko. lin­jan tar­joa­man palvelun kor­vaami­nen raiti­olin­jal­la? Uut­ta kiskoa ei nimit­täin tarvit­taisi mitenkään mah­dot­tomasti — lähin­nä kyse olisi poli­it­tis­es­ta tah­dos­ta, jot­ta ahtaim­mis­sa paikois­sa saataisi­in tilaa kadun­var­sipysäköin­nin kustannuksella.

  Ja kun Topeliuk­senkadul­la olisi jo kiskot 18:aa varten, ei 14:n reitiltä puut­tuisi enää käytän­nössä kuin Simonkadun ja Bule­vardin väli­nen pätkä Fredaa sekä yhteys Munkkivuores­ta Jok­erin reit­ille Pitäjänmäkeen…

 10. Vaik­ka Munkkiniemeläi­nen olenkin (vuodes­ta 1948, tosin “muu­ta­man” vuo­den evakkona Espoos­sa tässä välil­lä) ja vaik­ka ratik­ka 4 voi puolestani tehdä mutkia ihan mihin tahansa, olen sitä mieltä, että käytän­nöl­lisem­pää olisi kat­soa 10 ratikan jatkoa Munkkivuoreen ja Taliin. 

  Tai, mik­sei, voisi rak­en­taa radan, joka kään­tyy Paciuk­senkadul­ta Huopalah­den­tielle, sieltä kään­ty­isi Ulvi­lantien pohjois­re­unaa Taliin.

  Jotenkin on tul­lut sel­l­ainen käsi­tys, että vaik­ka Munkkinie­mi ja Munkkivuori mon­es­sa ovat yht­enäi­nen kylä, niiden poikkili­iken­teestä ei olisi vas­taavaa liiken­teel­listä hyötyä.

 11. Tämä oli tietysti ihan hihas­ta vedet­ty esi­tys; sitä jo osoit­taa sekin, että muistin väärin koulu­jen sijain­nin. Kuitenkin:

  Mik­si nelo­nen, mik­sei kymp­pi. Liiken­teen reit­tien tulisi kun­nioit­taa ole­via rak­en­tei­ta ja toim­into­jen suun­tau­tu­mista. Munkkivuore­laiset ovat paljon enem­män suun­tau­tuneet Munkkiniemeen päin ja sen kaut­ta kuin Pikkuhuopalah­teen. merkit­tävämpi syy kuitenkin on, että kymp­piä on suun­nitel­tu jatket­tavak­si Huopalah­den ase­malle. Ysin vetämi­nen Munkkivuoreen ei minus­ta ole hyvä aja­tus, kos­ka mat­ka keskus­taan kestäisi tolkut­toman kauan Läpi itä-Pasi­lan ja Kallion. 

  Mik­si menisin mielu­um­min Ulvi­lantien muo­dosta­man ympyrän hal­ki kuin sitä pitkin? Nopeu­den takia, mut­ta en ole käynyt maas­tossa kat­so­maan, saisiko kiskot sinne kun­nol­la. Ajatuk­se­na myös oli, että rata voisi joskus jatkua Pajamä­keen ja Pitäjän­mäen asemalle. 

  Se ratkaisu olisi huono, että ratik­ka kiertäisi bussin tavoin Ulvi­lantien. Jos­sain pitäisi olla päät­täri, mikä alen­taisi palve­lu­ta­soa, kos­ka joltakin kehän osalta jou­tu­isi aina odot­ta­maan joko koti­in tul­lessa tai kaupunki­in lähtiessä.

 12. Olen samaa mieltä kuin tpyy­lu­o­ma, eli olisi hyvä tavoite jatkaa ratikkalin­jas­to­ja eri suun­nil­la jok­er­ille asti (ja aikanaan ken­ties jokeri-II:llekin asti sovel­tuvin osin). Pri­or­i­teetit eri suun­tien rak­en­tamiseen voi sit­ten määritel­lä erik­seen ja nelosen suun­nal­la jatkoa voisi tehdä nopeam­min kuin esim. ykkösen. Tietysti olisi hienoa, että heti raide-jok­erin valmistues­sa sille olisi jo valmi­ina jotain ratikkaliityntää.

  J. Värälä esit­ti hyvän kysymyk­sen: mik­si ei pyrk­isi suo­raan kor­vaa­maan bus­sia 18 (ja/tai 14) uudel­la ratikkalinjalla.

  Sehän tosi­aan on tot­ta, että vaunupu­la on pahin ongel­ma, mut­ta jos halua on tarpeek­si, niin tuskin­pa olisi mah­do­ton­ta lisätä uusim­paan kil­pailu­tuk­seen (jota kaiketi valmis­tel­laan lähi­t­ule­vaisu­udessa?) tarvit­ta­va määrä ja näin ne oli­si­vat käytössä parhaim­mas­sa tapauk­ses­sa jo muu­ta­man vuo­den kulut­tua. Tarvit­tavaa tah­toa onkin sit­ten haas­tavam­paa saa­da nopeasti kokoon.

 13. “Tuol­la tapaa Munkkiniemestä pää­sisi kätevästi Munkkivuoren ostar­ille S- ja K‑marketteihin pävit­täisos­tok­sille. Se ehkä tek­isi hal­laa Munkkiniemen kivi­jal­ka-Ale­poille, mut­ta toisaal­ta pää­sisi isom­pi­in ja laa­jem­man valikoiman ruokakaup­poi­hin ilman että tarvit­see kävel­lä reilua kil­saa. (Bus­seil­la on han­kala men­nä, kun aikataulut ovat paljon spo­raa harvemmat.)”

  Munkkiniemessähän oli vielä 80-luvun lopus­sa 10–15 kivi­jalka­kaup­paa, nyt vain Ylepa, Alepa ja yksi pieni kaup­pa Tam­mi­tien suun­nas­sa. Ruokava­likoima on kaup­po­jen tason mukainen.

  Ratik­ka Munkkivuoreen taitaisi olla paras vaihtoehto?

 14. Tämä on ongelma:
  “…merkit­tävämpi syy kuitenkin on, että kymp­piä on suun­nitel­tu jatket­tavak­si Huopalah­den asemalle.”
  Ongel­ma ei ole, että kymp­piä jatket­taisi­in Huo­plah­den ase­malle, se on oikein hyvä aja­tus. Ongel­ma on tämä “on suunniteltu”.

  Helsin­gin joukkoli­iken­teen kehit­tämi­nen tun­tuu ole­van jotain omi­tu­ista salatiedet­tä, jos­sa enem­män tai vähem­män viral­liset tahot suun­nit­tel­e­vat sitä sun tätä. Esimerkik­si ns. lento­kent­tämetro on käytän­nössä yksi Pow­er­Point-esi­tys, ja sekin on joidenkin mielestä “suun­nit­teil­la”.

  En tiedä mikä tuon kympin jatkon kaa­vati­lanne on, eli onko kiskoille mitään varaus­ta? Sinän­sä erikoista on muuten että kuulem­ma Munkkinie­mi — Otanie­mi välille on kaavava­raus mm. Kuu­sisaa­res­sa, mut­tei taas “suun­nitel­maa”.

  Asi­aa ihan har­ras­tus­po­h­jal­ta seu­raavallekin, on suh­teel­lisen selvää miten ratikkaverkos­toa laa­jen­netaan, jos niin halu­taan tehdä. Tässä on kuitenkin sen ver­ran vai­h­toe­hto­ja, että pitäisi olla jonkin­lainen kokonaisnäkemys.

  Esimerkik­si poikit­tais­lin­ja Pasi­laan on oikein hyvä aja­tus, mut­ta parem­pi vai­h­toe­hto ysin viemiselle Munkkivuoreen on, öö… suun­nitel­tu lin­ja Ara­bi­as­ta Kumpu­lan läpi Pasi­laan, ja sieltä Töölön­tullin kaut­ta Munkkiniemeen päin. Län­sisu­un­nas­sa on poten­ti­aal­isia suun­tia neljä: Otanie­mi, Perkkaa/Leppävaara, Pitäjänmäki/Konala, ja Huopalahti, joista on kaik­ki ovat myös jok­erin reitin var­res­sa. Näitä tulisi kat­soa kokonaisuutena.

 15. tpyy­lu­o­ma: “Sinän­sä erikoista on muuten että kuulem­ma Munkkinie­mi — Otanie­mi välille on kaavava­raus mm. Kuu­sisaa­res­sa, mut­tei taas “suun­nitel­maa”.”

  Kuu­sisaa­res­sa on todel­lakin kaavava­raus lisäkaistoille, mut­ta varaus ulot­tuu öky­talo­jen muurien sisäpuolelle. Jos tuo­ta tilaa ale­taan joskus tosis­saan haikail­la yleiseen käyt­töön, tul­laan näkemään nim­by-ilmiön uusi maail­ma­nen­nä­tys — vai pitäisikö tässä tapauk­ses­sa puhua “not in my front yard” ‑ilmiöstä…

 16. Hyvä avaus Osmo. Munk­in­seu­tu on pahas­sa liiken­nesum­pus­sa, joka rajoit­taa ihmis­ten liikku­mista. Seudulle kestää tolkut­toman kauan mis­tä tahansa päin Helsinkiä, siis ellei käytä omaa autoa: keskus­tas­ta saa matka­ta yli puoli tun­tia ja Pohjois-Haa­gas­ta noin tun­nin. Ver­tailun vuok­si voi maini­ta, että Pohjos-Haa­gas­ta pyöräilee Munkkivuoreen 10 minuutissa. 

  Kuka halu­aa muut­taa alueelle jos­ta ei pääse pois? Poikit­tais­lin­jat, numeroista viis, pohjoiseen ja Ilmalaan tek­i­sivät alueelle terää.

 17. Vahin­gos­sa tulin sivuille­si. Halu­an vas­ta­ta yksi­ty­ishenkilönä, joka muut­ti Taka-Töölöstä Munkkivuoreen vuosi sit­ten. Käytän sekä nelosta että kymp­piä kaupunki­in men­nessäni tai tul­lessani. Kätev­in­tä olisi kytkeä nämä yhteen siten, että molem­pi­in suun­ti­in kulk­isi ratik­ka. Kol­mosen päät­täril­läkin olen istunut muu­ta­man min­uutin luke­mat­to­mia ker­to­ja — ei se hait­taa mitään, kun sen tietää. Ympyrälin­jo­ja on aivan liian vähän Helsingis­sä. Kaik­ki yölin­jatkin voisi muut­taa ympyröik­si kytkemäl­lä niitä “yläpäästä” yhteen. Yöl­lä ei yleen­sä ole tiukkaa aikataulua, vaan pääa­sia on, että joku bus­si kulkee.…

  Sen puis­ton poik­ki ‑idean tyr­mään heti — se katkai­sisi munkkivuore­lais­ten ala-asteikäis­ten tur­val­lisen koulutien.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.