Vauhtia Pohjanmaanradan peruskorjaukseen

Juna­lii­ken­teen hyvin alka­nut nousu uhkaa päät­tyä, kos­ka Sei­nä­jo­ki-Oulu rata tulee kär­si­mään vuo­sia rata­töis­tä, kun rataa perus­pa­ran­ne­taan.  Mik­si se kes­tää vuo­sia? Eikö maas­ta löy­tyi­si väkeä teke­mään inves­toin­nin nopeam­min? Kyse lie­nee val­tion van­hen­tu­nees­ta bud­jet­ti­tek­nii­kas­ta. Ei rii­tä rahaa.

Täs­sä ei ole kyl­lä pää­tä eikä hän­tää. Sitä var­ten maas­sa on pank­ke­ja, ett ä inves­toin­nit voi­daan ajoit­taa jär­ke­väs­ti. Tuo hitaas­ti raken­ta­mi­nen tulee erit­täin kal­liik­si. Oli­si pal­jon hal­vem­paa raken­taa nopeas­ti ja mak­saa lai­nas­ta korkoa.

10 vastausta artikkeliin “Vauhtia Pohjanmaanradan peruskorjaukseen”

 1. Arvaus: Rata­hal­lin­to­kes­kuk­sel­le hakeu­tu­vat ihmi­set jot­ka arvos­ta­vat vapaa-aikaan­sa ja ovat val­mii­ta tin­ki­mään elin­ta­sos­taan val­tion lei­vis­sä. Vas­taa­vas­ti elin­kaa­ri­mal­li­pro­jek­tit hou­kut­te­le­vat nii­tä jot­ka arvos­ta­vat enem­män rahaa. Lop­pu­tu­lok­se­na moot­to­ri­tei­tä raken­ne­taan täs­sä maas­sa ennä­ty­sa­jas­sa mut­ta rato­jen perus­kor­jaus kestää.

 2. Olen ymmär­tä­nyt asian joten­kin niin että jul­ki­sen velan ottoa pide­tään paha­na, jos­ta seu­raa että inves­toin­nit ovat pie­niä ja vuo­sit­tai­sia. Tämä selit­tää innon muu­ten idioot­ti­mai­seen elin­kaa­ri­ra­hoi­tuk­seen, kun iso inves­toin­ti annua­li­soi­daan vuo­si­kus­tan­nuk­sek­si se onkin yhtä äkkiä täy­sin jär­ke­vä han­ke. Moot­to­ri­tie­ra­ken­ta­jat ymmär­tä­vät tämän, ris­teys ker­ral­laan ja pidem­mät pät­kät elinkaarimallilla.

  Ide­aa­li­maa­il­mas­sa ymmär­ret­täi­siin nor­maa­lien meno­jen ja inves­toin­tien ero, ja eri­to­ten se että jäl­kim­mäi­siin voi ottaa vel­kaa. Täs­sä Suo­mes­sa jos­sa eläm­me oin hel­pom­paa teh­dä rai­de­hank­keet pätkissä.

 3. Kos­ka en ole kos­kaan perus­kor­jan­nut yhtään rataa, haluai­sin tie­tää mil­lai­nen on kysees­sä ole­va perus­kor­jaus. Tus­kin kyl­py­huo­ne­re­mont­tiin rin­nas­tet­ta­va urakka.

 4. Parem­pi (?) arvaus; raken­nus­tek­ni­ses­ti erit­täin han­ka­la koh­de ja käy­tän­nös­sä vain yksi ura­koit­si­ja (VR-rata).
  Suu­ri ongel­ma on myös se, että radal­la täy­tyy lii­ken­teen jat­kua koko ura­kan ajan, eri­tyi­ses­ti mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne aika­tau­lui­neen aiheut­taa ongel­mia. Yksi­rai­tei­sel­la radal­la tämä tah­di­tus on todel­la han­ka­laa, käy­tän­nös­sä töi­tä teh­dään öisin ja tava­ra­lii­ken­ne jous­taa aika­tau­luis­saan. Ongel­ma on siis perua parin- kol­men­kym­me­nen vuo­den takaa; remont­ti kak­si­rai­tei­sek­si oli­si pitä­nyt teh­dä sil­loin, kun rai­teil­la oli vie­lä tilaa… mut­ta sil­loin ei ollut rahaa/hanke ei ollut kannattava.

 5. Olen­ko minä ymmär­tä­nyt oikein, että tuon elin­kaa­ri­ra­hoi­tuk­sen ydin on sii­nä, että sen sijaan, että val­tio (joka saa lai­naa mark­ki­noil­ta hal­val­la) lai­nai­si rahat pro­jek­tiin, joku yksi­tyi­nen yri­tys (joka jou­tuu lai­naa­maan kal­liil­la korol­la) lai­naa rahaa mark­ki­noil­ta ja myy sit­ten “pal­ve­lua” val­tiol­le? Ja tämä joten­kin kum­mal­li­ses­ti on tehok­kaam­paa kuin val­tion rahoit­ta­ma projekti?

 6. Ja tämä joten­kin kum­mal­li­ses­ti on tehok­kaam­paa kuin val­tion rahoit­ta­ma projekti? 

  Jos­tain syys­tä jul­ki­sen sek­to­rin hoi­ta­mat pro­jek­tit mene­vät aina jol­lain taval­la ns. käteen. Ei täs­sä tosin mitään kum­mal­lis­ta ole..

 7. Elin­kaa­ri­mal­lin ydin ei käy­tän­nös­sä ole rahoi­tus vaan ajan­sääs­tö jos­ta mak­se­taan (käsit­tääk­se­ni aika pal­jon) toimittajalle.

  Tehok­kuus on suh­teel­lis­ta (raha vs aika) mut­ta mitään kum­mal­lis­ta ei ole sii­nä että asiat tapah­tu­vat nopeam­min ja jous­ta­vam­min kun jol­le­kin anne­taan ansain­ta­mah­dol­li­suus. Val­tion raho­jen sääs­tä­mi­nen / rahan ansain­ta yhtei­seen kas­saan kun ei oikein moti­voi ketään.

 8. En vie­lä­kään oikein ymmär­rä. Jos val­tio kil­pai­lut­taa moot­to­ri­tien raken­ta­mi­sen, niin lop­pu­tu­los on tark­kaan ottaen mil­lä taval­la enem­män altis “käteen mene­mi­seen” kuin elinkaarimalli?

  Mis­tä tuo ajan­sääs­tö elin­kaa­ri­mal­lis­sa tulee?

 9. tcrow­nil­le: Tiet Suo­mes­sa on perin­tei­ses­ti raken­ta­nut TVH ali­hank­ki­joi­den avul­la. Itse en ole tien­ra­ken­nuk­sen asian­tun­ti­ja, mut­ta sen perus­teel­la mitä olen KUULLUT vai­vaa TVH:ta samat ongel­mat kuin mui­ta­kin jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joi­ta: kun on kai­vin­ko­ne ei ole kuor­ma-autoa, kun on nos­tu­ri ei ole nos­tet­ta­vaa jne.. Sii­tä se “käteen meneminen”

  Elin­kaa­ri­mal­lin toteu­tuk­sis­sa taas käsit­tääk­se­ni yksi ura­koit­si­ja ottaa vas­tuun pro­jek­tis­ta ja rahan­tu­lo täl­le toi­mi­jal­le alkaa heti kun tie on val­mis. Sii­tä ajansäästö.

 10. Kyl­lä se suu­rin teho, joka elin­kaa­ri­ra­hoi­tuk­sel­la saa­daan irti, joh­tuu bud­jet­ti­ra­hoi­tuk­sen jäyk­kyy­des­tä. Kun bud­jet­tiin vara­taan jol­le­kin E18-tyyp­pi­sel­le hank­keel­le rahaa, se tapah­tuu vuo­si ker­ral­laan (esim. 2010 10Me, 2011 25Me, 2012 25Me…) niin monel­le vuo­del­le, kun hank­keen talous­ar­vio edellyttää.
  Jos sit­ten koh­dal­le sat­tuu suu­rem­pi tun­ne­li­ra­ken­nus tai vas­taa­va, johon koko vuo­den rahoi­tus­val­tuus menee­kin jo maa­lis­kuun lopus­sa, ei bud­jet­ti­ra­hoi­tus­hank­keel­la ole rahaa raken­taa lop­pu­vuon­na… tämä on kär­jis­tet­ty esi­merk­ki, mut­ta suun­nil­leen noin se voi­si men­nä. Kun rahoi­tus tulee yksi­tyis­läh­tees­tä, on se jous­ta­vas­ti käy­tös­sä. Vaik­ka koko 100Me ker­ral­la, joten raken­ta­mi­nen voi­daan teh­dä juu­ri niin tehok­kaas­ti kuin mah­dol­lis­ta. Samoin, kun sopi­muk­ses­sa on tar­peek­si voi­ma­kas pork­ka­na nopeas­ta val­mis­tu­mi­ses­ta (bonus, jos han­ke val­mis ennen las­ket­tua tavoi­tet­ta), saat­taa se antaa raken­nut­ta­jal­le voi­maa teet­tää työ­tä ylitöinä/viikonloppuina tms. Tämä ei edel­leen­kään ole bud­jet­ti­ra­hoi­tuk­sel­la mah­dol­lis­ta, kos­ka rahoi­tus kat­ke­aa aina vuodenvaihteessa…
  Sinäl­lään­hän opti­mi oli­si, että val­tio ottai­si tuon velan, kos­ka sen kor­ko­kan­ta on var­mas­ti pie­nem­pi kuin yksi­tyis­yri­tyk­sen. Toi­saal­ta voi­si kuvi­tel­la, että yksi­tyi­nen­kin saa lai­nan mel­ko hal­val­la, jos pant­ti­na on esim. E18 🙂

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.