Kannattaisiko myös puoluerahoitusta penkoa?

Sähkö­posti­i­ni putkahti oheinen viesti, jon­ka ajat­telin lähet­täjän nimen osalta sen­suroitu­na saat­taa listalle:

Arvoisa Lip­pos-intellek­tuel­li,

Mainit­sit viime vaa­likaudel­la jos­sakin yhtey­dessä puolueiden
kun­nal­lisjär­jestö­jen saamista yri­tys­ra­hoista. Ajanko­h­ta olisi
nyt otolli­nen tuon huomion tois­tamiseen, joko julkises­ti tai
jollekin toimit­ta­jalle. Asia tuli mieleeni jo ennen nykyistä
vaali­ra­hoi­tusko­hua, sil­lä parisen viikkoa sit­ten postiluukusta
kolahti Kokoomuk­sen lähet­tämä Uusi Espoo ‑lehden numero 1/2008.

Tuor­eim­mas­sa kun­nal­lisjär­jestön lehdessä on mainoksina:
1/2 sivua S‑market
1/2 sivua Esport Are­na (Färid Aine­dinin urheilubisnes)
1/8 sivua raken­nus­li­ike Hartela
1/4 sivua Sato
1/4 sivua NCC liikeki­in­teistö (Fal­con Busi­ness Park)
1/2 sivua Teboil (venäläisen Lukoilin bensakauppa)
1/4 sivua VVO
1/2 sivua NCC perheasuntoja
1/2 sivua Timanttiset-kelloliike
pikku­main­os Asuntosäätiö
pari pien­tä kiin­teitöhuoltoy­htiön mainosta

Näistä kel­loli­ike lie­nee ain­oa, joka voisi kuvitel­la ilmoit­ta­van 100
000 pain­ok­sel­la liikku­vas­sa neliv­äri-ilmaisle­hdessä ilman pienintäkään
poli­it­tisen lahjuk­sen epäilystä.

Ilmoituk­sia on noin parinkymme­nen kilo­eu­ron +Alv edestä

http://www.espoonkokoomus.fi/index/mediatiedot
Ilmoi­tushin­nat 1.1.2008
Tek­stis­sä 1,70 ?/pmm
Määrä­paik­ka 0,40 ?/pmm
4‑väri-ilmoi­tus 2,45 ?/pmm
Moduulit:
84 x 40 mm  4‑väri 100 ?
1/4 sivu mv 950 ?/4‑väri 1.400 ?
1/2 sivu mv 1.750 ?/4‑väri 2.600 ?

Hin­toi­hin lisätään alv. 22 %”

12 vastausta artikkeliin “Kannattaisiko myös puoluerahoitusta penkoa?”

 1. Onko nuo hin­nat nyt sit­ten jotenkin korkei­ta tuo­hon levikki­in suh­teutet­tuina? Luulisi, että NCC:t yms. voisi­vat ihan hyvin main­os­taa, jos vaan hin­ta on kohdallaan.

 2. Puoluer­a­hoi­tus­ta ei ain­oas­taan kan­nat­taisi, vaan jopa pitäisi penkoa — perin pohjin. Toiv­ot­tavasti toimit­ta­jat tart­tuvat juuri tähän seu­raavak­si, ja ryhty­i­sivät selvit­tämään, mis­tä ja miten ja minkälaisil­ta tahoil­ta puolueet ovat saa­neet rahaa esimerkik­si eduskun­tavaalei­hin tai muuhun toim­intaan. Ja mihin rahaa on käytetty. 

  Ideaal­i­ti­lanteessa kaik­ki rahankulku tulo- ja menop­uolel­la olisi avoin­ta. Samal­la puoluei­ta lähel­lä ole­vien yhdis­tys­ten ja säätiöi­den rahankulkua pitäisi ava­ta — eri­tyis­es­ti vasem­mal­la niitä riittää.

  Puhun nyt oman viiteryh­mäni puoles­ta, mut­ta puhun­pa silti: Vihreät julk­isti puoluekok­ouk­ses­saan Mikke­lis­sä viime viikon­lop­puna eduskun­tavaaleis­sa 07 puolueelle tulleet vaali­avus­tuk­set. Pidän sitä eri hyvänä jut­tuna ja avauk­se­na, johon muiden soisi tart­tuvan. Silti aika vähän tuos­ta uuti­soiti­in, joten pis­tetään luvut nyt kuriosi­teet­ti­na tähänkin:

  75 000 e: tuki Markus Rimonil­ta (hämeen­lin­nalainen lääkäri; Vihrei­den kun­nal­lis­vaaliehdokas, puoluekok­ouse­dus­ta­ja yms)
  4 000 e: OP-keskus
  1 000 e: MTK
  500 e: Öljyalan keskusliitto

  Yhteen­sä rahaa ker­tyi n 260 000 euroa. Sum­ma tulee em. luvuista plus puoluetues­ta. Ei kauhei­ta yllä­tyk­siä, siis. Pait­si onhan se yllät­tävää, että Öljyalan keskus­li­it­to tukee Vihre­itä. Paljonko­han muut ovat samal­ta tahol­ta saaneet? 🙂

  (Yksi­ty­ishenkilönä toki kir­joit­te­len, vaik­ka Vihreil­lä olen duu­nis­sa, ihan vaan disclaimerina)

 3. Hmm…Ainakin Teboil main­os­taa usein myös mei­dän, Turun Vasem­mis­toli­iton, Uusi Päivä-lehdessä.Muista en osaa sanoa.Itse olen ajatel­lut kysyä raken­nus­fir­moil­ta vaalirahaa.Saa nähdä miten nyt sit­ten käy.Varmaan joutuu käymään vaale­ja työmarkkinatuella.

 4. Itse VVO-kytköisenä olen pan­nut merkille, että he main­os­ta­vat asun­to­jaan muis­sakin julka­isu­is­sa. Myös julk­i­sis­sa liiken­nevä­lineis­sä on viime aikoina näkynyt VVO:n main­oskam­pan­ja. Mut­ta kyl­lä kai mm. raken­nus­fir­mo­jen kan­nat­taa main­os­ra­hoil­lakin verkos­toitua puolueisi­in ja päät­täji­in päin.

 5. Puoli­julki­nen, epämääräi­nen, epä­suo­ra jne..

  Nämä kaik­ki nyky­isin käytössä ole­vat tavat ovat kuitenkin parem­pia, tai ainakin vähem­män huono­ja tapo­ja vaikut­taa poli­ti­ikkaan ja sen tek­i­jöi­hin kuin aivan suo­ra lahjon­ta ruskeil­la kir­jekuo­ril­la. Suo­ras­ta kiristyk­ses­tä ja uhkailus­ta nyt puhumattakaan.

 6. Nyt käytävä vaali­ra­hoi­tuskeskustelu on tarpeel­lista ja ken­ties jopa jotain muuttavaa.

  Pidän kuitenkin hiukan ikävänä, että nyt kat­so­taan vaali­ra­hoi­tus­ta omana ilmiönään eikä sitä, mikä sen takana on. 

  Asioi­ta ja poli­ti­ikkaa sivus­ta seu­raa­vana olen viimeiset 20 vuot­ta, eli jok­seenkin täysi-ikäisyyteni ajan, miet­tinyt sekä Helsingis­sä että muual­la Suomes­sa epäpy­hää allianssia poli­itikko­jen, raken­nus­li­ikkei­den ja maan­omis­ta­jien välillä. 

  Tietysti on aivan oikein pal­jas­taa raho­jen alku ja perä. Mut­ta nyt kun kohkataan vain rahas­ta itsessään, epäilen, että täysin sivuhuomioon jää se, että se tulee juuri raken­nus- ja kiinteistömafialta. 

  Tuo yllä ole­va lista ker­too juurikin siitä, mis­sä pesii suo­ma­lainen kor­rup­tio, maas­sa, jos­sa kor­rup­tio­ta ei maail­mal­la lainat­tu­jen tutkimusten mukaan esiinny.

  Ja mainit­tu pesä on suuri ja haisee.

 7. Nois­sa Espoon kokoomuk­sen main­os­ta­jis­sa on se huomionar­voinen piirre, että main­os­ta­jien jakau­ma poikkeaa aika paljon vaikka­pa Helsin­gin Sanomien tai Län­siväylän ilmoit­ta­jista, vaik­ka samoille luk­i­joille tämä menee. Ilmoit­ta­jat oli­vat melkein kaik­ki oli­vat sel­l­aisia, jot­ka ovat jul­lain tavoin riip­pu­vaisia kun­nal­lis­ten päät­täjien suo­si­ol­lisu­ud­es­ta, ennen kaikkea tont­tien ja liike­paikko­jen saamises­sa. Lehti jae­taan sadalle tuhan­nelle kulut­ta­jalle, mut­ta yksikään kulut­ta­jien kanssa kaup­paa käyvä taho ei sitä kel­loli­iket­tä luku­unot­ta­mat­ta kat­sonut vaivan arvoisek­si tavoit­taa sataa tuhat­ta asiakasta. 

  Täl­laises­sa puoluer­a­hoituk­ses­sa on se hyvä puoli, että ainakin se on avointa.

 8. Täy­den­nyk­sek­si yllä esit­tämääni rahoituslistaan;

  Vihreät äsket­täin julka­isi tiedot rahoituk­sis­taan ja mm siitä, ketkä/mitkä tahot ovat rahoit­ta­neet toim­intaa. Lis­tat­tuna on myös Vihrei­den osakeomis­tuk­set. Yritämme haas­taa muut puolueet julkaise­maan vas­taa­vat tiedot, meni syteen tai saveen.

  http://www.vihreat.fi/rahoitus sisältää tietoa. Lisäin­foa voi myös kysyä!

 9. Vesa Saari­nen:

  “http://www.vihreat.fi/rahoitus sisältää tietoa. Lisäin­foa voi myös kysyä!”

  Sinivihreä:

  Huo­masin että vihrei­den omis­tuk­seen kuu­luu Ab Korsnäs Vind. Suomen ensim­mäi­nen tuulivoima­puis­to ei ole iäl­lä pilat­tu, mut­ta siitä huoli­mat­ta elinkaaren­sa päässä. Liian pienet myl­lyt ja tekni­ik­ka on muutenkin tul­lut tien­sä päähän. Kor­jausku­lut suh­teessa tuotan­toon ovat suuret. Kysymys. Miten olette aikoneet omis­tus­tanne hoitaa, että tuulipuis­tonne on toimin­nas­sa vielä viidenkin vuo­den kuluttua?

 10. Van­ho­ja säätiöitä ja yhdis­tyk­siä jot­ka ovat voidelleet vuosia poli­ti­ikko­ja ei media pöyhi:)

  Media on sen sijaan laitet­tu Kakkosen ja Sukarin perään. Syykin on selvä: He sotki­vat vaki­in­tunei­ta “hyviksi havait­tu­ja” vaalirahoituskuvioita;)

  Kaik­ki olisi jatkunut ennal­laan ellei hal­pa­hal­liyrit­täjä ja huonekalukaup­pias olisi tul­lut vaki­in­tuneit­ten puolue­oli­garkkien hiekkalaatikolle.

  Sen jäl­keen yhäkkiä löy­tyi ongelmia vaali­ra­hoituk­ses­ta;) hhehheheee.

  Noloin­ta tilanne on medi­alle, toimit­ta­jille, jot­ka eivät voi tun­nus­taa, että hei­dät on pan­tu pitämään huol­ta, että huomio pysyy pois­sa esim. sel­l­ai­sista säätiöistä kuin Stif­telse för det tvåspråki­ga Fin­land mis­sä Björn Wahlroos ja pari muu­ta pörssiyri­tyk­sen johta­jaa ohjailee poli­itikoille raha-avustuksia.

 11. Kau­nainen Paa­vo Lip­po­nen sanoi edel­listä hal­li­tus­ta koot­taes­sa, että RKP on hyvä liima iso­jen puoluei­den välis­sä. Voisiko olla niin, että tämän liiman nimi on raha. Siis vaali­ra­ha. Vai onko niin, että stif­tel­sit tuke­vat vain omi­aan. Siinä olisi tutki­valle jour­nal­is­mille hommia.

 12. ““Osmo Soin­in­vaara Says:
  22. toukoku­u­ta 2008 kel­lo 8.19

  Nois­sa Espoon kokoomuk­sen main­os­ta­jis­sa on se huomionar­voinen piirre,—clip— mut­ta yksikään kulut­ta­jien kanssa kaup­paa käyvä taho ei sitä kel­loli­iket­tä luku­unot­ta­mat­ta kat­sonut vaivan arvoisek­si tavoit­taa sataa tuhat­ta asiakasta. “”

  Tuo­ta, kyl­lä kai mei­dän S‑Market käy aika tehokkaasti kulut­ta­jien kanssa kaup­paa myös Espoos­sa? Tuon vaalile­hden main­oskon­tak­ti­hin­ta on kuitenkin alle sentin per lehti, joten aika kohtu­ullisil­ta nuo kon­tak­ti­hin­nat näyt­tävät. Totea­mus näin täysin ulkop­uolise­na (ei-kok) syn­type­r­äisenä stadilaisena

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.