Turha laki

Suvin Lin­den (kok) esit­tää työ­nan­ta­jil­le oikeu­den tut­kia työn­te­ki­jöi­den säh­kö­pos­tien osoit­tei­ta. Täs­sä halu­taan estää yri­tys­ten tuo­te­ke­hi­tys­tie­to­jen vuo­ta­mi­nen kilpailijoille.

Siis oikeas­ti­ko?

Mik­si joku oli­si niin höl­mö, että lähet­täi­si kiel­let­ty­jä tie­to­ja Nokian säh­kö­pos­tis­ta Moto­ro­laan, kun voi lähet­tää ne mis­tä säh­kö­pos­tis­ta hyvän­sä? Eri­tyi­ses­ti sen jäl­keen, kun suu­rel­la kohul­la on teh­ty laki, jon­ka mukaan yri­tyk­sel­lä on oikeus tark­kail­la tätä liikennettä.

12 vastausta artikkeliin “Turha laki”

 1. Lakia­loit­tees­sa on yksi hyvä puo­li. Se ker­too kai­ken oleel­li­sen esittäjästään.

 2. Pitä­nee lin­kit­tää tän­ne­kin leh­den mai­nio artik­ke­li aihees­ta : http://lehti.samizdat.info/2008/04/24/2312/

  Ilmei­ses­ti ministerillä/ministeriössä on hie­man lii­an vähän hom­mia, kun pitää tuol­lais­ten kans­sa puu­has­tel­la. Mis­tä niil­le oikein maksetaan?

  Vaik­ka kokoo­mus­ta on jos­kus tul­lut äänes­tet­tyä, niin on sil­ti pak­ko tode­ta, että Lin­den on ehdot­to­mas­ti epä­pä­te­vin minis­te­ri mihin olen het­keen tör­män­nyt, aina­kin kai­kes­sa mikä liit­tyy tie­to­tek­niik­kaan. Vaik­ka hänel­lä on ilmei­ses­ti kui­ten­kin mais­te­rin pape­rit aihees­ta (täl­läi­nen hämä­rä muis­ti­ku­va minul­la on aiheesta).

 3. Mik­si työ­suh­tees­sa ole­van työn­te­ki­jän työ­säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen lähe­te­tyis­sä vies­teis­sä “se jol­le vies­ti on tar­koi­tet­tu” Säh­köi­sen vies­tin­nän tie­to­suo­ja­lain 3 luvun 8§ tar­koit­ta­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sä yli­pää­tään pitäi­si olla joku muu kuin työnantaja ?

 4. Toi­seen suun­taan, mik­si pitäi­si auto­maat­ti­ses­ti olla niin että työ­suh­tees­sa ole­van työn­te­ki­jän työ­säh­kö­pos­tio­soit­teel­la ja lähet­tä­jä­tie­doil­la lähe­te­tyt säh­kö­pos­ti­vies­tit “eivät ole tar­koi­tet­tu” työ­nan­ta­jal­le Säh­köi­sen vies­tin­nän tie­to­suo­ja­lain 2 luvun 5§ tar­koit­ta­mas­sa merkityksessä ?

 5. Jos haluai­sin vuo­taa salai­sia tie­to­ja, pak­kai­sin yri­tyk­se­ni pal­ve­li­mien tär­keät tie­dos­tot paril­la komen­nol­la USB-muis­ti­ti­kul­le ja kii­kut­tai­sin sen kil­pai­li­jal­le. Kryp­tat­tu­na tie­ten­kin. Kukaan ei voi­si tie­tää tai aina­kaan kyke­ni­si todis­ta­maan mitä olen tehnyt.

  Eikö minis­te­reil­lä ja muil­la päät­tä­jil­lä ole IT-alaa tun­te­via kon­sult­te­ja vah­ti­mas­sa tuol­lai­sia sam­ma­koi­ta, kun nii­tä jat­ku­vas­ti saa ihmetellä?

  Vai onko kyse vain sii­tä että lob­ba­rit aja­vat tar­koi­tuk­sel­la eteen­päin tuol­lai­sia “iso­ve­li val­voo” jut­tu­ja tai eri­lais­ten kau­pal­lis­ten taho­jen etuja.

 6. Tämä laki ei näh­däk­se­ni ollut mikään itse­tar­koi­tuk­sel­li­nen. Halut­tiin sää­tää pal­jon enem­män, mut­ta kun ymmär­ret­tiin ettei se tuli­si mene­mään läpi niin tyy­dyt­tiin tähän. Ensi ker­ral­la sit­ten hiu­kan lisää. Ehkä tuos­sa oli kui­ten­kin tär­keä peri­aat­teel­li­nen pää­na­vaus kun saa­tiin työn­te­ki­jän vies­tin salai­suut­ta mur­ret­tua työ­nan­ta­jan eduk­si. Tuos­ta on kokoo­muk­sen sit­ten hyvä pon­nis­taa kun ensi ker­ral­la halu­taan työ­nan­ta­jal­le oikeus lukea työn­te­ki­jän säh­kö­pos­te­ja (alkuun tie­tys­ti vain esim. hätätapauksessa.)

  Tämä kaik­ki vain lie­nee osa suu­rem­paa tren­diä jos­sa pain­opis­te siir­tyy työ­suh­teis­sa koko ajan työ­nan­ta­jan eduksi.

 7. No mitä­pä väliä täl­lä kai­kel­la on, kun tär­keät asiat voi hoi­taa omal­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la spostilla?

 8. Kuin­ka­han moni pyyt­tä hen­ki­lö­koh­tai­sia pape­ri­sia kir­jei­tään työ­pai­kan osoit­tee­seen. Sama jut­tu säh­kö­pos­tis­sa, omat omaan osoitteeseen.
  Entä jos työn­te­ki­jä yllät­täen sai­ras­tuu vaka­vas­ti tai kuo­lee ja työ­nan­ta­jal­le tär­kei­tä tie­to­ja on hänen sähköpostissaan?

 9. Voi olla, että asi­aa on minis­te­riös­sä mie­tit­ty muul­ta­kin kan­nal­ta kuin “miten kan­nus­taa iso­vel­jeä yhä parem­piin suorituksiin”.

  Ilmi­sel­väs­ti — yhtä ilmi­sel­väs­ti kuin säh­kö­lamp­pu­jen läm­mi­tys­vai­ku­tus, sanoi­sin — tar­koi­tuk­se­na on teh­dä yri­tys­va­koi­lu mah­dol­li­sim­man ris­kialt­tiik­si. Jeps, voit kopioi­da ohjel­man­pät­kän muis­ti­ti­kul­le, rom­pul­le, säh­kö­pos­tiin tai min­ne nyt sit­ten tahan­sa, mut­ta tie­to mah­dol­li­ses­ta kiin­ni jää­mi­ses­tä hil­lit­see. Vaik­ka ove­laa ja päät­tä­väis­tä yri­tys­va­koi­li­jaa ei ehkä näil­lä kei­noin este­tä , ehkä joku hep­poi­nen yri­tys jää väliin tai kiinni.

  Jol­le­kin Nokial­le on tär­ke­ää sekä suo­jel­la omai­suut­taan että edis­tää vapaa­ta tie­don­kul­kua fir­man sisäl­lä. Tie­to­tur­va yrit­tää täs­sä välis­sä keikkua.

  Mut­ta onko tosi­aan niin, fir­ma ei pys­ty val­vo­maan, kuka lähet­te­lee mitä muil­la kuin fir­man omal­la säh­kö­pos­til­la lain­muu­tok­sen jäl­keen­kään? Siis että hen­ki­lö­koh­tai­seen Hot­mai­liin voi kop­sa­ta fir­man ydin­tek­no­lo­gian ja lähet­tää kenel­le vain? Itse olen aina aja­tel­lut, että kovan pai­kan tul­len kyl­lä kai­ve­taan kun­kin net­ti­lo­git esiin. Jos noin ei ole, mik­si kii­na­lai­set eivät jo ole alka­neet val­mis­taa kän­ny­köi­tä? Ai, ne jo on 😉

 10. Tomi: “Mut­ta onko tosi­aan niin, fir­ma ei pys­ty val­vo­maan, kuka lähet­te­lee mitä muil­la kuin fir­man omal­la säh­kö­pos­til­la lain­muu­tok­sen jälkeenkään?”

  Ei kai ole tar­koi­tus­kaan että yri­tys­ten talou­del­lis­ten int­res­sien suo­jauk­seen anne­tuil­la lail­li­sil­la kei­noil­la voi­si puut­tua kan­sa­lais­ten perus­oi­keuk­siin jois­ta yksi on oikeus luot­ta­muk­sel­li­seen vies­tin­tään. Itse haas­tai­sin työ­nan­ta­ja­ni oikeu­teen välit­tö­mäs­ti jos tämä val­voi­si hen­ki­lö­koh­tais­ta säh­kö­pos­ti­lii­ken­net­tä­ni mil­lään tavoin. Huo­mat­ta­koon että työ­osoit­teel­la­ni kul­ke­vaa säh­kö­pos­tia en pidä henkilökohtaisena.

  Uusin lakieh­do­tus on has­su, ja perus­te­lut silk­kaa dadaa mut­ta nykyi­seen arve­lut­ta­vaan tilan­tee­seen on ajau­dut­tu ensi­si­jai­ses­ti joh­tuen sii­tä että säh­kö­pos­ti on vää­räs­sä seu­ras­sa säh­köi­sen vies­tin­nän tie­to­suo­ja­lais­sa, jos­sa yhtei­sö­ti­laa­jan (työ­nan­ta­jan) ja käyt­tä­jän (työn­te­ki­jän) vel­vol­li­suu­det poik­kea­vat toi­sis­taan. Lais­sa yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta työ­elä­mäs­sä lisäk­si vel­voi­te­taan työ­nan­ta­ja huo­leh­ti­maan nimel­lä lähe­tet­ty­jen säh­kö­pos­ti­vies­tien suo­jas­ta (mik­si ?) jot­ta työ­nan­ta­jal­la yli­pää­tään säi­lyi­si oikeus mis­sään olo­suh­teis­sa ava­ta työn­te­ki­jän säh­kö­pos­ti­vies­te­jä. Tans­sias­ke­leet jota mai­ni­tun lain 6 pykä­läs­sä edel­ly­te­tään estä­vät käy­tän­nös­sä hyvin tehok­kaas­ti jous­ta­van asia­kas­pal­ve­lun, ja kiusaus oikoa on mel­koi­nen. Ter­vey­den­huol­to­sek­to­ril­la näh­dään mitä tapah­tuu kun tie­to­suo­ja­sää­dök­siä nou­da­te­taan kirjaimellisesti.

  Nyt kun Säh­köi­sen vies­tin­nän tie­to­suo­ja­la­ki ja Laki yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta työ­elä­mäs­sä ovat anta­neet (mie­les­tä­ni alun­pe­rin vir­hel­li­ses­ti) työn­te­ki­jän työ­säh­kö­pos­ti­vies­teil­le yksi­tyi­syy­den suo­jan, niin tätä on läh­det­ty kor­jaa­maan uudel­la urkin­ta­lail­la, ja lop­pu­tu­los on vähin­tään outo. Maal­lik­ko­na minul­la ei ole käsi­tys­tä onko lail­li­ses­ti mah­dol­lis­ta työ­so­pi­muk­sen yhtey­des­sä sopia työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan kes­ken ettei työ­nan­ta­ja tar­joa mah­dol­li­suut­ta luot­ta­muk­sel­li­seen vies­tin­tään työ­nan­ta­jan säh­kö­pos­tio­soit­tei­ta käyt­täen, mut­ta molem­pien sopi­mus­os­a­puol­ten kan­nal­ta tämä oli­si oleel­li­ses­ti nykyis­tä sel­keäm­pi ja yksin­ker­tai­sem­pi arkijärkiratkaisu.

  Kysy­myk­seen “No mitä­pä väliä täl­lä kai­kel­la on, kun tär­keät asiat voi hoi­taa omal­la hen­ki­lö­koh­tai­sel­la spos­til­la?” voi­si tode­ta että yri­tyk­ses­sä jon­kun täy­tyy teh­dä säh­kö­pos­tien käsit­te­lyyn liit­ty­vät käy­tän­nön pää­tök­set, ja vaik­kei asia suo­ra­nai­ses­ti työ­teh­tä­viin lii­ty­kään, niin näin IT-duu­na­rin näkö­kul­mas­ta alkaa olla pik­kui­sen koh­tuu­ton­ta että tämän­kin sinän­sä yksin­ker­tai­sen asian hoi­ta­mi­seen asian­mu­kai­ses­ti pitäi­si aut­ta­vas­ti ymmär­tää kol­men eril­li­sen lain kir­jain ja henki.

 11. Minus­ta työ­nan­ta­jan puhe­li­men, laa­ja­kais­tan jne käyt­tä­mi­nen yksi­tyis­jut­tui­hin on varas­ta­mis­ta, ellei sii­tä ole etu­kä­teen sovit­tu ja vero­tusar­vot hoidettu.

 12. Itse olen miel­tä­nyt asian näin että työ­nan­ta­jan käyt­töö­ni anta­mat väli­neet (tie­to­ko­ne, työ­säh­kö­pos­ti, verk­ko­yh­teys kont­to­ril­la) ovat työ­nan­ta­ja­ni omai­suut­ta. Näi­tä väli­nei­tä käyt­täes­sä­ni otan huo­mioon sen että käy­tän jon­kun toi­sen kamo­ja ja käy­töl­lä on tie­tyt sään­nöt. Ja toki tajuan sen­kin että lähet­täes­sä­ni pos­tia työ­nan­ta­ja­ni pos­ti­pal­ve­li­men kaut­ta ko yri­tyk­sen palk­ka­lis­toil­la ole­vat, riit­tä­vin käyt­tö­oi­keuk­sin varus­te­tut admi­ni­straat­to­rit voi­vat näh­dä mitä lähe­tin kenel­le ja milloin.

  En näe mitään ongel­maa sii­nä jos työ­nan­ta­ja tark­kai­lee työn­te­ki­jöi­den yhteyk­sien käyt­töä, sil­loin kun käyt­tö tapah­tuu työ­pai­kal­la työaikana. 

  Yksi­tyis­pos­tin urk­ki­mi­nen tai omaan tie­to­ko­nee­see­ni koh­dis­tu­vat yksi­tyi­syy­den louk­kauk­set ovat toki asia erikseen.

  Mut­ta; tuo laki tus­kin saa­vut­taa tavoit­tei­taan. Eihän tuo tie­to­vuo­to­ja estä sen enem­pää kuin “Laki Lap­si­por­non Levi­tyk­sen Estä­mi­sek­si” estää lap­si­por­non levittämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.