Turha laki

Suvin Lin­den (kok) esit­tää työ­nan­ta­jille oikeu­den tutkia työn­tek­i­jöi­den sähkö­postien osoit­tei­ta. Tässä halu­taan estää yri­tys­ten tuoteke­hi­tysti­eto­jen vuo­t­a­mi­nen kilpailijoille.

Siis oikeastiko?

Mik­si joku olisi niin hölmö, että lähet­täisi kiel­let­tyjä tieto­ja Nokian sähkö­postista Motoro­laan, kun voi lähet­tää ne mis­tä sähkö­postista hyvän­sä? Eri­tyis­es­ti sen jäl­keen, kun suurel­la kohul­la on tehty laki, jon­ka mukaan yri­tyk­sel­lä on oikeus tarkkail­la tätä liikennettä.

12 vastausta artikkeliin “Turha laki”

 1. Lakialoit­teessa on yksi hyvä puoli. Se ker­too kaiken oleel­lisen esittäjästään.

 2. Pitänee linkit­tää tän­nekin lehden mainio artikke­li aiheesta : http://lehti.samizdat.info/2008/04/24/2312/

  Ilmeis­es­ti ministerillä/ministeriössä on hie­man liian vähän hom­mia, kun pitää tuol­lais­ten kanssa puuhastel­la. Mis­tä niille oikein maksetaan?

  Vaik­ka kokoomus­ta on joskus tul­lut äänestet­tyä, niin on silti pakko tode­ta, että Lin­den on ehdot­tomasti epäpätevin min­is­teri mihin olen het­keen tör­män­nyt, ainakin kaikessa mikä liit­tyy tietotekni­ikkaan. Vaik­ka hänel­lä on ilmeis­es­ti kuitenkin mais­terin paper­it aiheesta (täl­läi­nen hämärä muis­tiku­va min­ul­la on aiheesta).

 3. Mik­si työ­suh­teessa ole­van työn­tek­i­jän työsähkö­pos­tiosoit­teeseen lähete­tyis­sä viesteis­sä “se jolle viesti on tarkoitet­tu” Sähköisen viestin­nän tieto­suo­jalain 3 luvun 8§ tarkoit­ta­mas­sa merk­i­tyk­sessä ylipäätään pitäisi olla joku muu kuin työnantaja ?

 4. Toiseen suun­taan, mik­si pitäisi automaat­tis­es­ti olla niin että työ­suh­teessa ole­van työn­tek­i­jän työsähkö­pos­tiosoit­teel­la ja lähet­täjätiedoil­la lähete­tyt sähkö­pos­tivi­estit “eivät ole tarkoitet­tu” työ­nan­ta­jalle Sähköisen viestin­nän tieto­suo­jalain 2 luvun 5§ tarkoit­ta­mas­sa merkityksessä ?

 5. Jos halu­aisin vuo­taa salaisia tieto­ja, pakkaisin yri­tyk­seni palve­lim­ien tärkeät tiedos­tot par­il­la komen­nol­la USB-muis­ti­tikulle ja kiikut­taisin sen kil­pail­i­jalle. Kryptat­tuna tietenkin. Kukaan ei voisi tietää tai ainakaan kykenisi todis­ta­maan mitä olen tehnyt.

  Eikö min­is­tereil­lä ja muil­la päät­täjil­lä ole IT-alaa tun­te­via kon­sult­te­ja vah­ti­mas­sa tuol­laisia sam­makoi­ta, kun niitä jatku­vasti saa ihmetellä?

  Vai onko kyse vain siitä että lob­bar­it aja­vat tarkoituk­sel­la eteen­päin tuol­laisia “isoveli valvoo” jut­tu­ja tai eri­lais­ten kau­pal­lis­ten taho­jen etuja.

 6. Tämä laki ei nähdäk­seni ollut mikään itse­tarkoituk­selli­nen. Halut­ti­in säätää paljon enem­män, mut­ta kun ymmär­ret­ti­in ettei se tulisi men­emään läpi niin tyy­dyt­ti­in tähän. Ensi ker­ral­la sit­ten hiukan lisää. Ehkä tuos­sa oli kuitenkin tärkeä peri­aat­teelli­nen pää­navaus kun saati­in työn­tek­i­jän viestin salaisu­ut­ta mur­ret­tua työ­nan­ta­jan eduk­si. Tuos­ta on kokoomuk­sen sit­ten hyvä pon­nistaa kun ensi ker­ral­la halu­taan työ­nan­ta­jalle oikeus lukea työn­tek­i­jän sähkö­poste­ja (alku­un tietysti vain esim. hätätapauksessa.)

  Tämä kaik­ki vain lie­nee osa suurem­paa trendiä jos­sa pain­opiste siir­tyy työ­suhteis­sa koko ajan työ­nan­ta­jan eduksi.

 7. No mitäpä väliä täl­lä kaikel­la on, kun tärkeät asi­at voi hoitaa oma­l­la henkilöko­htaisel­la spostilla?

 8. Kuinka­han moni pyyt­tä henkilöko­htaisia paperisia kir­jeitään työ­paikan osoit­teeseen. Sama jut­tu sähkö­postis­sa, omat omaan osoitteeseen.
  Entä jos työn­tek­i­jä yllät­täen sairas­tuu vakavasti tai kuolee ja työ­nan­ta­jalle tärkeitä tieto­ja on hänen sähköpostissaan?

 9. Voi olla, että asi­aa on min­is­ter­iössä mietit­ty muul­takin kannal­ta kuin “miten kan­nus­taa isovel­jeä yhä parem­pi­in suorituksiin”.

  Ilmi­selvästi — yhtä ilmi­selvästi kuin sähkölamp­pu­jen läm­mi­tys­vaiku­tus, sanois­in — tarkoituk­se­na on tehdä yri­tys­vakoilu mah­dol­lisim­man riskialt­ti­ik­si. Jeps, voit kopi­oi­da ohjel­man­pätkän muis­ti­tikulle, rompulle, sähkö­posti­in tai minne nyt sit­ten tahansa, mut­ta tieto mah­dol­lis­es­ta kiin­ni jäämis­es­tä hillit­see. Vaik­ka ove­laa ja päät­täväistä yri­tys­vakoil­i­jaa ei ehkä näil­lä keinoin estetä , ehkä joku hep­poinen yri­tys jää väli­in tai kiinni.

  Jollekin Nokialle on tärkeää sekä suo­jel­la omaisu­ut­taan että edis­tää vapaa­ta tiedonkulkua fir­man sisäl­lä. Tieto­tur­va yrit­tää tässä välis­sä keikkua.

  Mut­ta onko tosi­aan niin, fir­ma ei pysty valvo­maan, kuka lähet­telee mitä muil­la kuin fir­man oma­l­la sähkö­pos­til­la lain­muu­tok­sen jäl­keenkään? Siis että henkilöko­htaiseen Hot­maili­in voi kop­sa­ta fir­man ydin­te­knolo­gian ja lähet­tää kenelle vain? Itse olen aina ajatel­lut, että kovan paikan tullen kyl­lä kaive­taan kunkin net­tilog­it esi­in. Jos noin ei ole, mik­si kiinalaiset eivät jo ole alka­neet valmis­taa kän­nyköitä? Ai, ne jo on 😉

 10. Tomi: “Mut­ta onko tosi­aan niin, fir­ma ei pysty valvo­maan, kuka lähet­telee mitä muil­la kuin fir­man oma­l­la sähkö­pos­til­la lain­muu­tok­sen jälkeenkään?”

  Ei kai ole tarkoi­tuskaan että yri­tys­ten taloudel­lis­ten intressien suo­jauk­seen anne­tu­il­la lail­lisil­la keinoil­la voisi puut­tua kansalais­ten peru­soikeuk­si­in joista yksi on oikeus luot­ta­muk­sel­liseen viestin­tään. Itse haas­taisin työ­nan­ta­jani oikeu­teen välit­tömästi jos tämä valvoisi henkilöko­htaista sähkö­pos­tili­iken­net­täni mil­lään tavoin. Huo­mat­takoon että työosoit­teel­lani kulke­vaa sähkö­pos­tia en pidä henkilökohtaisena.

  Uusin lakiehdo­tus on has­su, ja peruste­lut silkkaa dadaa mut­ta nykyiseen arve­lut­tavaan tilanteeseen on ajaudut­tu ensisi­jais­es­ti johtuen siitä että sähkö­posti on väärässä seuras­sa sähköisen viestin­nän tieto­suo­jalais­sa, jos­sa yhteisöti­laa­jan (työ­nan­ta­jan) ja käyt­täjän (työn­tek­i­jän) velvol­lisu­udet poikkea­vat toi­sis­taan. Lais­sa yksi­ty­isyy­den suo­jas­ta työelämässä lisäk­si velvoite­taan työ­nan­ta­ja huole­hti­maan nimel­lä lähetet­ty­jen sähkö­pos­tivi­estien suo­jas­ta (mik­si ?) jot­ta työ­nan­ta­jal­la ylipäätään säi­ly­isi oikeus mis­sään olo­suhteis­sa ava­ta työn­tek­i­jän sähkö­pos­tivi­este­jä. Tanssi­askeleet jota maini­tun lain 6 pykälässä edel­lytetään estävät käytän­nössä hyvin tehokkaasti jous­ta­van asi­akas­palvelun, ja kiusaus oikoa on melkoinen. Ter­vey­den­huoltosek­to­ril­la nähdään mitä tapah­tuu kun tieto­suo­jasäädök­siä nou­date­taan kirjaimellisesti.

  Nyt kun Sähköisen viestin­nän tieto­suo­jala­ki ja Laki yksi­ty­isyy­den suo­jas­ta työelämässä ovat anta­neet (mielestäni alun­perin virhellis­es­ti) työn­tek­i­jän työsähkö­pos­tivi­esteille yksi­ty­isyy­den suo­jan, niin tätä on lähdet­ty kor­jaa­maan uudel­la urk­in­ta­lail­la, ja lop­putu­los on vähin­tään outo. Maal­likkona min­ul­la ei ole käsi­tys­tä onko lail­lis­es­ti mah­dol­lista työ­sopimuk­sen yhtey­dessä sopia työn­tek­i­jän ja työ­nan­ta­jan kesken ettei työ­nan­ta­ja tar­joa mah­dol­lisu­ut­ta luot­ta­muk­sel­liseen viestin­tään työ­nan­ta­jan sähkö­pos­tiosoit­tei­ta käyt­täen, mut­ta molem­pi­en sopimu­sos­a­puolten kannal­ta tämä olisi oleel­lis­es­ti nyky­istä selkeämpi ja yksinker­taisem­pi arkijärkiratkaisu.

  Kysymyk­seen “No mitäpä väliä täl­lä kaikel­la on, kun tärkeät asi­at voi hoitaa oma­l­la henkilöko­htaisel­la spos­til­la?” voisi tode­ta että yri­tyk­sessä jonkun täy­tyy tehdä sähkö­postien käsit­te­lyyn liit­tyvät käytän­nön päätök­set, ja vaikkei asia suo­ranais­es­ti työte­htävi­in liitykään, niin näin IT-duu­nar­in näkökul­mas­ta alkaa olla pikkuisen kohtu­u­ton­ta että tämänkin sinän­sä yksinker­taisen asian hoita­miseen asian­mukaises­ti pitäisi aut­tavasti ymmärtää kol­men eril­lisen lain kir­jain ja henki.

 11. Minus­ta työ­nan­ta­jan puhe­li­men, laa­jakaistan jne käyt­tämi­nen yksi­ty­isjut­tui­hin on varas­tamista, ellei siitä ole etukä­teen sovit­tu ja vero­tusar­vot hoidettu.

 12. Itse olen mieltänyt asian näin että työ­nan­ta­jan käyt­tööni anta­mat väli­neet (tietokone, työsähkö­posti, verkkoy­hteys kont­to­ril­la) ovat työ­nan­ta­jani omaisu­ut­ta. Näitä välineitä käyt­täessäni otan huomioon sen että käytän jonkun toisen kamo­ja ja käytöl­lä on tietyt sään­nöt. Ja toki tajuan senkin että lähet­täessäni pos­tia työ­nan­ta­jani posti­palve­li­men kaut­ta ko yri­tyk­sen palkkalis­toil­la ole­vat, riit­tävin käyt­töoikeuksin varuste­tut admin­is­traat­torit voivat nähdä mitä lähetin kenelle ja milloin.

  En näe mitään ongel­maa siinä jos työ­nan­ta­ja tarkkailee työn­tek­i­jöi­den yhteyk­sien käyt­töä, sil­loin kun käyt­tö tapah­tuu työ­paikalla työaikana. 

  Yksi­ty­is­postin urkkimi­nen tai omaan tietokoneeseeni kohdis­tu­vat yksi­ty­isyy­den loukkauk­set ovat toki asia erikseen.

  Mut­ta; tuo laki tuskin saavut­taa tavoit­teitaan. Eihän tuo tietovuo­to­ja estä sen enem­pää kuin “Laki Lap­si­pornon Lev­i­tyk­sen Estämisek­si” estää lap­si­pornon levittämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *