Eläkeläiset eivät ole eläkettään säästäneet

Eläke on takaisin­mak­sua siitä osas­ta palkkaa, joka on työssäolovu­osi­na jäänyt kulut­ta­mat­ta, eli säästöön,”, sanoi nim­imerk­ki Sinivihreä edel­lisessä viestiketjus­sa. Tämä on niin syvään juur­tunut väärinkäsi­tys, että se kan­nat­taa  taas ker­ran oikeista.

Suuret ikälu­okat, jot­ka  nyt ovat siir­tymässä eläk­keelle, eivät ole koskaan eläke­mak­suil­laan mak­sa­neet nyky­isiä eläkkeitä. Jos hei­dän eläke­mak­sun­sa olisi tal­letet­tu eläketilille ja yritet­ty säi­lyt­tää reaaliar­vo teol­lisu­u­sosakkeil­la, sen rahas­ton tuo­toil­la ei pystyt­täisi mak­samaan läh­eskään niin suuria eläkkeitä kuin suuret ikälu­okat ovat päät­täneet itselleen mak­set­ta­van. Niitä eläkkeitä ei todel­lakaan ole säästet­ty kuin pieneltä osin.

Eläke­jär­jestelmämme on pääosin niin san­ot­tu jako­jär­jestelmä. Kul­loinkin töis­sä ole­vat mak­sa­vat sil­lä het­kel­lä eläk­keel­lä ole­vien eläk­keet. Suuret ikälu­okat mak­soi­vat todel­la huonoa eläket­tä van­hem­milleen, mut­ta edel­lyt­tävät että hei­dän lapsen­sa mak­sa­vat heille paljon suurem­paa eläket­tä. Eläke­mak­su oli 1970-luvul­la huikeat 8 % palka­s­ta, nyt se uhkaa nous­taa 30 %:iin. Kos­ka las­ten mak­su­taak­ka on muo­dos­tu­mas­sa kohtu­ut­toman suurek­si, sitä päätet­ti­in keven­tää huonon­ta­mal­la las­ten omia eläkkeitä roimasti. Suuret ikälu­okat otta­vat  eläke­jär­jestelmästä ulos paljon enem­män kuin ovat siihen pan­neet ja vas­taavasti nuorem­mat ikälu­okat mak­sa­vat paljon enem­män kuin saavat.

Jonkin ver­ran jär­jestelmämme rahas­toi. Sil­lä on tarkoi­tus kor­va­ta ikälu­okkien pienen­e­mistä, mut­ta eläkkei­den mak­su­un nuo rahas­tot eivät riitä alkuunkaan.

24 vastausta artikkeliin “Eläkeläiset eivät ole eläkettään säästäneet”

 1. Jep. Surullista vain on, että näitä totuuk­sia kuulee vain poli­ti­ikas­ta lupuneil­ta. Aktivipoli­itikko­jen eläke­pop­ulis­mil­la ei juuri rajaa ole. Hupaisana esimerkkinä on viime eduskun­tavaalien alla kiivana käynyt työeläkeläis­ten verokeskustelu. Epä­suh­ta palka­nsaa­jien ja keski­t­u­lois­t­en eläkeläis­ten vero­tuk­ses­sa­han syn­tyi aikanaan täysin tietoisin ja poli­it­tisin päätöksin, joiden peruste oli muuten myös hyvin järkevä. Pieni­palkkaista työtä halut­ti­in tehdä kan­nat­tavak­si, minkä seu­rauk­se­na tietysti sosi­aalietuuk­sien vero­tuk­ses­ta tuli ansio­tu­lo­jen vero­tus­ta kireäm­pää. Työl­lisyyt­tä ja työn teon kan­nat­tavu­ut­ta halut­ti­in lisätä ja se oli pitkään aivan yleis­es­ti hyväksyt­ty peri­aate. Jostakin syys­tä siitä vain tehti­in yleis­es­ti jae­tun käsi­tyk­sen mukaan suuri epäoikeu­den­mukaisu­us jon­ka kor­jaamiseen kaik­ki puolueet ilmoit­ti­vat ensi­ti­las­sa ryhtyvänsä.

 2. Olen kir­joit­tanut tästä itsekin joskus. Suuret ikälu­okat todel­lakin ovat säätäneet itselleen eläk­keet, joi­ta heil­lä oli ehkä jopa itsel­lään (melkein) varaa mak­saa van­hem­milleen kun nämä vielä nos­ti­vat eläket­tä, kos­ka huolto­suhde oli niin edullinen.

 3. Tässä tulee mieleen, että kyl­lä myös eri­tyis­es­ti meil­lä nuorem­mil­la on peili­in kat­somisen paik­ka. Tietysti poli­itikot ovat eläke­pop­ulis­te­ja kos­ka he ovat eduskun­nas­sa suurelta osin eläkeläis­ten äänil­lä. Nuorten pas­si­ivi­su­us poli­ti­ikas­sa karah­taa ilois­es­ti omaan nilkkaan kun siel­lä ei ole juuri ketään jon­ka poli­it­ti­nen tule­vaisu­us olisi riip­pu­vainen nuorten äänistä. Tästä eläke­pom­mista ja siihen liit­tyvästä työvoima­pu­las­ta on muutenkin tul­lut sel­l­ainen hoke­ma poli­ti­ikas­sa jol­la voidaan nykyään perustel­la ihan mitä vaan maan ja taivaan väliltä.

 4. Ei kuitenkaan kan­na­ta syyl­listää yksit­täistä suuren ikälu­okan jäsen­tä ahneud­es­ta, sil­lä he eivät yleen­sä ole edes ajatelleet koko asi­aa. Eikä tämä kysymys ole tul­lut kovin suure­na pääpuoluei­ta erot­tel­e­vana vaali­tee­m­anakaan esi­in, joten miten siihen oikeas­t­aan pysty­isikään vaikut­ta­maan (halusi­pa sit­ten lisätä tai pienen­tää ikälu­okkansa eläkettä).

 5. Amerikas­sa yksi­tyiset ihmiset sijoit­ta­vat “eläk­er­a­ho­jaan” eläk­er­a­has­to­jen kaut­ta mm Noki­aan. Ne lienevät yksi suurim­mista Nokian omistajista.

  Meil­lä sijoit­ta­jana on val­tio. En vaan muista, miten se tapah­tuu. Nokia siel­läkin taitaa olla iso sijoi­tusko­hde. Ja osa mei­dän työssäkäyvien eläke­mak­su­ista menee tot­ta kai jo eläk­keel­lä ole­vien eläkkeisiin.

  Tulev­ina lähivu­osi­na joka vuosi jää 100 000 ihmistä eläk­keelle. Kuka­han ne viu­lut mak­saa, jos sijoituk­set ovat men­neet ketu­ille ja työikäisil­lä ei ole tarpeek­si työtä.

 6. En tiedä, olisiko suuril­la ikälu­okil­la ollut varaa mak­saa yhtä hyvät eläk­keet van­hem­milleen kuin minkä mak­sat­ta­vat lap­sil­laan itselleen, mut­ta eivät mak­sa­neet. Työeläke­jär­jestelmä perustet­ti­in 1962, jon­ka jäl­keen jokainen työssäolovu­osi kar­tut­ti eläket­tä 1,5 %:lla. Jos jäi pois töistä vuon­na 1972 sai siis 15 % lop­pu­palka­s­taan työeläket­tä. (Itse asi­as­sa taisi sil­loin saa­da vain 10 %, kos­ka aluk­si eläke­vaku­u­tus tähtäsi 40 %:n eläk­keeseen loppupalkasta)

  Jär­jestelmä tuli täy­teen vas­ta vuon­na 2002 jol­loin eläk­keelle pää­sivät ensim­mäiset täyt­tä työeläket­tä (60 %) saa­vat. Val­ti­ol­la ja kun­nil­la eläke­tur­va tosin oli kun­nos­sa jo aiemmin. 

  Suuret ikälu­okat mak­soi­vat van­hem­milleen lähin­nä kansaneläket­tä. Sil­loin eläkeläisköy­hyys oli suur­ta ja yleistä.

 7. Kyl­lä nyt Osmo et tai­da oikein muis­taa mitä TEL jär­jestelmää käyn­nistyessä 1961 muis­taak­seni kir­joitet­ti­in ja sanottiin.

  Jär­jestelmän piti nimeno­maan olla rahas­toi­va. Ja mon­een ker­taan korostet­ti­in että kyse on mei­dän palka­nsaa­jien omista rahoista, jot­ka vain viivästyte­tysti maksetaan.

  Voi vain kysyä oli­vatko sil­loiset vaku­u­tus­matemaatikot ihan täysiä lasku­taidot­to­mia pölväste­jä. Kyl­lähän suuret ikälu­okat oli­vat sil­loin jo syn­tyneet että ei siinä mikään Delfoin oraakke­li olisi tarvin­nut olla.

  Vai tuh­lat­ti­inko rahat mil­loin mis­säkin ja kalli­iseen hallintoin­ti­in ja SEN VUOKSI siir­ryt­ti­in nopeasti pois rahas­toivas­ta jär­jestelmästä? Vai tuh­lat­ti­inko rahat eri­lai­sis­sa kan­sain­väli­sis­sä “rahaleikeis­sä”? En ole jak­sanut vihas­tu­mat­ta ihme­tel­lä Kansa yhtiöi­den eläke­varo­jen tap­pi­oi­ta. Siinä mm yksi seli­tys mik­si rahat ei riitä.

  Kyl­lä olisi ihan oikeasti syytä etsiä ja pal­jas­taa syyl­lisiä. Minä en ainakaan viit­si raivos­tu­mat­ta kuun­nel­la nuorem­pi­en väit­teitä kuin­ka he joutu­vat mei­dät elät­tämään. Valitet­tavasti se pitää tänä päivänä paikkansa mut­ta MIKSI? Pitäisi jonkun kyetä heille ker­tomaan kuka tämän “kuse­tuk­sen” jär­jesti. Turha hei­dän on omia van­hempiaan syyllistää.

 8. Äkkiseltään veikkaan (kun en jak­sa tark­istaa) että eläk­er­a­has­tois­sa on rahas­toitua rahaa 80 mil­jar­dia ja että rahas­tot pikem­min kas­va­vat kuin pienenevät tule­vaisu­udessa. Hyvä on kuitenkin pitää asi­aa, eli rahas­toi­hin liit­tyvää poli­ti­ikkaa esillä.

  Työläis­per­heen lap­su­u­den 60-luvul­ta tun­tien tiedän myös, että palkan “TEL-pros­en­teista” puhumi­nen ei ole ihan reilua, kun tulot on pienet. Vielä tänä päivänä muis­tan, kun van­hem­mat lähet­tivät min­ut kioskille osta­maan jäätelöä sun­nun­tai-illal­la vaikkei ollut edes mitkään juh­lat. Mikä lie hei­hin tul­lut? Nykyään meil­lä taas päätetään erik­seen olla osta­mat­ta jäätelöä, mut­ta yri­tyk­sistä huoli­mat­ta sitä melkein aina on pakastimessa.

  No, elämänker­ran kir­joit­tamisen sijaan palaan asi­aan: ei ole ihan reilua väit­tää, että suuren ikäpol­ven jälkeläiset tekevät suurem­man uhrauk­sen pros­ent­tei­hin viittaamalla.

 9. Ensin­näkin kiitok­sia alku­peräisen kir­joituk­seni saa­mas­ta huomios­ta. Imartelee­han tuo.

  Toisaal­la netis­sä eläke­mak­sun ja eläk­keen suhdet­ta on kuvat­tu seuraavasti.

  “Eläke­mak­su. Palkkaa elämän­työstä. Työeläke­vaku­u­tus Ilmarisesta.”
  Lähde: http://www.ilmarinen.fi

  “Työn­tek­i­jän eläkemaksu
  Työn­tek­i­jänä osal­lis­tut oman eläke­tur­vasi kus­tan­ta­miseen mak­samal­la osan eläkevakuutusmaksusta” 

  Lähde: http://www.etera.fi/Fi/tyontekijan_elaketurva/tietoa_tulevasta_elakkeestasi/Ty%C3%B6ntekij%C3%A4n+el%C3%A4kemaksu/sisaltosivu.htm

  Jos täl­lais­ten myyn­ti­lau­sei­den jäl­keen erot­taa mak­sun eläk­keestä, on näin tehdessään tul­lut myyneek­si mopon autona. 

  Osmo Soin­in­vaara:

  “Suuret ikälu­okat mak­soi­vat todel­la huonoa eläket­tä van­hem­milleen, mut­ta edel­lyt­tävät että hei­dän lapsen­sa mak­sa­vat heille paljon suurem­paa eläkettä.”

  Sinivihreä:

  En halu­aisi nähdä tätä sukupolvikysymyk­senä, mut­ta mieleen tulee kysymys, mil­laista eläket­tä suurten ikälu­okkien van­hem­mat sit­ten mak­soi­vat omille van­hem­milleen. Miten suurten ikälu­okkin “käyt­täy­tymi­nen” näyt­täy­tyy tässä suh­teessa. Lie­nee hyvä muis­taa, että arvioimme jär­jestelmää joka on nuori. 

  Toisaal­ta mikä olisi vai­h­toe­hto suurten ikälu­okkien “kaap­pauk­selle”. Hiipu­vien eläkkei­den ja hiipu­van ostovoiman jär­jestelmä? Jos eläkkei­den ostovoima on läh­estymässä tasoa, jol­la ei ole enää eläk­keen­saa­jan kannal­ta merk­i­tys­tä, mik­si ylläpitää sitä lainkaan. Maail­mal­ta löy­tyy kyl­lä malle­ja siitä, että yksilöt vas­taa­vat itse eläkkeistään.

 10. Tätä taus­taa vas­ten taitet­tu idek­si siis ei ollutkaan epäoikeu­den­mukainen päätös. Eläk­keen superkart­tuma 67 ikävuo­den jäl­keen saisi olla vielä super­impi. Vaan valitet­ta­van har­va mah­taa olla työkykyi­nen ammat­ti­in­sa seit­senkymp­pisenä? Etenkin raskas­ta fyy­sistä työtä tekevät ja vuorotyön­tek­i­jät. Entäs kaik­ki ne työ­markki­noil­ta aikaa sit­ten pudon­neet? Siihen alkaa kuu­lua yhä nuorem­pia ja nuorem­pia. Nyt tuote­taan vielä ulko­mail­ta lisää syr­jäy­tyjiä jot­ka jo lähtöko­htais­es­ti ovat työ­markki­noiden ulkop­uolel­la. Ei ole enää niitä help­po­ja töitä ole­mas­sakaan, joi­ta voidaan tehdä ilman luku-ja kir­joi­tus­taitoa, kieli­tai­dos­ta puhu­mat­takaan ja aina korkeaan ammatil­liseen osaamiseen asti. Mis­tä siis tul­laan repimään ne rahat joil­la kaik­ki elätetään? EU:stako?

 11. No noiden Joukon mainit­semien elät­tämiseen­hän riit­tää mak­set­ta­va kansaneläke. Ja sen tark­istuk­si­in­han palkat eivät vaiku­ta minkään vertaa.

 12. Sinivihreä kir­joit­taa: “Maail­mal­ta löy­tyy kyl­lä malle­ja siitä, että yksilöt vas­taa­vat itse eläkkeistään.”

  Tot­takai löy­tyy. Koh­ta 63 v täyt­tävänä pitää tode­ta ettei TEL jär­jestelmää luo­taes­sa melkein 50 v sit­ten tuol­lainen kuitenkaan ollut tarkoi­tus. Itse asi­as­sa eri­laiset sään­nöt vielä alus­sa antoi­vat ymmärtää ettei sel­l­ainen olisi ollut edes kan­nat­tavaa (=tuplavaku­ut­tamis­es­ta ei olisi saanut tuplakorvausta). 

  Siinä vai­heessa kun tämä “kuse­tus” edel­lisen vuosi­tuhan­nen lopus­sa alkoi min­ulle pal­jas­tua oli myöhäistä paika­ta tilan­net­ta ja alkaa ottaa yksi­ty­istä eläke­vaku­u­tus­ta. Jot­ta sil­lä olisi ollut jotain merk­i­tys­tä oli­si­vat mak­sut olleet kohtu­ut­toman isot.

  Lisäk­si tässä takavu­osi­na (viimeisen 10 v aikana) huonon­net­ti­in eräitä yksi­ty­isi­inkin eläke­vaku­u­tuk­si­in liit­tyviä säädök­siä JÄLKIKÄTEEN. Muis­tan nuorem­pi­en niitä vaku­u­tuk­sia han­kkinei­den kol­le­goiden kironneen.

 13. Tot­takai löy­tyy. Koh­ta 63 v täyt­tävänä pitää tode­ta ettei TEL jär­jestelmää luo­taes­sa melkein 50 v sit­ten tuol­lainen kuitenkaan ollut tarkoitus. 

  Tuo­ta joo.. Min­un mielestäni on aika kohtu­u­ton­ta että moitit nykysys­teemiä, jos­ta saa­masi eläke on moninker­tainen siihen ver­rat­tuna mitä me Sin­ua paljon nuorem­mat aikanaan saamme jos ylipäätään saamme (eläket­tä). Nyt näyt­täisi siltä että me saamme ain­oas­taan mak­saa tei­dän 60 — lukuis­ten kom­mu­nis­mi­houre­i­ta.. No ehkäpä noiden kävele­vien lenin — muumioiden putoami­nen eduskun­nas­ta muut­taa tilan­net­ta tule­vaisu­udessa ja jos ei muu­ta, ei hyvä..

 14. Yleistys on kohtu­u­ton. Isäni saa enem­män eläket­tä kuin minä palkkaa (pro­fes­so­ri­na). Eräät yrit­täjäryh­mät sääs­tivät itselleen eläkkeen.

  Val­tion ja kun­tien työn­tek­i­jöi­den eläkekysymys on edel­lä esitet­tyä mutkikkaampi.

  Meitä on ainakin kym­meniä tuhan­sia, jot­ka lohdut­tauduimme hyväl­lä eläk­keel­lä valites­samme val­tion viran. Esimerkik­si lakimiehille tämä oli aito val­in­tati­lanne. Kun menin tuo­marik­si (esit­telijäk­si) 1970-luvul­la yksi­tyisen palveluk­ses­ta, net­topalkkani putosi kolmannekseen.

  TEL- ja LEL-lain­säädän­töä 60-luvun alus­sa luo­taes­sa poli­it­ti­nen tais­telu rahoista oli hyvin kiivas. Kela-malli ei men­nyt läpi. Työeläk­keet toteutet­ti­in takaisin­lain­auk­sen turvin — ja mak­sut tilit­täneet työ­nan­ta­jat käyt­tivät näitä varo­ja hyvin laa­jasti etenkin investointeihin.

 15. Eikö nuorten kan­nat­taisi “kaa­p­a­ta” eduskun­ta? Siel­lähän nääkin lait sääde­tään. Ihmette­len vaan, kuka nuori lähtisi kam­pan­jaan alen­ta­maan eläkkeitä? Eläkeläisiä ja juuri tule­via on niin paljon, että taitaisi olla vaikea­ta, varsinkin kun nuoret eivät ole itse kovin innokkai­ta äänestäjiä.
  Kyl­lähän sit­ten pakon edessä taas jotain tehdään niinkuin on nytkin tehty.

 16. Yrit­täjät, eli henkilöt jot­ka kulu­vat YEL-jär­jestelmän piiri­in ovat ain­oa eläkeläis­ryh­mä, joka on säästänyt ihan oikeasti eläkkeensä. 

  Min­ulle suo­ma­lainen eläke­jär­jestelmä on tar­joa­mas­sa diil­iä, mak­sa sata­nen eläke­mak­su­ja, saat sit­ten kuusikymp­piä eläket­tä. J.Kemppisen ikälu­okalla sopimus on ollut, mak­sa kuusikymp­piä eläke­mak­su­ja, saat satasen eläkettä. 

  Haus­ka yksi­tyisko­h­ta on nykyisen eläkeläisen, entisen pro­fes­sori Mikael Hiden lausuma tule­vien eläkkei­den perutus­lain suo­jas­ta. Hän elää siinä harhalu­u­los­sa, että lail­la voidaan säädel­lä taloudel­lisia luon­non­lake­ja. Tai ehkä hän ajoi vain omaa etuansa.

 17. Otat­teko huomioon mitä suuret ikälu­okat ovat sotien jäl­keen maa­hamme rakentaneet.
  Nyky­porukalla on varaa säästää tai ottaa vaku­u­tuk­sia eläke­tur­vak­seen. Onko eläke­laitok­set real­isoi­neet rahas­toitu­ja varo­ja, maa‑,metsä- ym. sijoituk­sia niin että niiden nykyr­vot osat­taisi­in ottaa laskuis­sa huomioon. kym­me­nien vuosien takaiset markat kir­jan­pidos­sa ja taseis­sa eivät alku­unkaan vas­taa nykyarvoja.
  Olen tietysti aivan väärässä.

 18. Laskekaa­pa huviksenne ref­er­enssi eläke­mak­suil­lenne vaik­ka niin, että voisitte käyt­tää nykyiset eläke­mak­sunne palka­s­ta (vaik­ka 22% tai 25%) eläkeikään saak­ka (70 vuot­ta) nyt otta­mal­la se raha nykyisel­lä korol­la pankista. Sijoit­taisitte sen vaikka­pa heti vuokraatuot­tavi­in kiinteistöihin.
  Paljonko teil­lä olisi 70-vuo­ti­aana omaisu­ut­ta? Muu­ta­ma vela­ton kiin­teistö, pieni eläke, kiin­teiestö­jen vuokratuot­to jne. jol­la jo peit­toaisi hyvän (35–40%) tule­van työeläk­keesi mennentullen.

  Näppe­jään jäisi nuole­maan sin­un rahoil­lasi asun­tokaup­po­ja tekevät vihe­liäiset ja työeläke­jo­hta­jat. Ja kaik­ki tuo mak­samasi työeläke jää työeläkey­htiölle kun vaik­ka mene­hdyt sopi­vasti eläk­keelle päästyäsi. Vai­h­toe­htoisel­la mallil­la perikun­nal­la olisi kiin­teistöt ja muut sekä vuokratuotot.

  Eläkesys­tee­mi on pakko­laki­nen hui­jaus ja läskiä elät­tävä korruptiosysteemi.

 19. Nos­taisin esille räikeim­män epäko­hdan eli jos eläkeläi­nen kuolee 1. eläkepäivänä, hän eivätkä omaiset (ellei ole alaikäisiä huol­let­tavia) hyödy mak­se­tu­ista eläke­mak­su­ista mitenkään vaan varat jäävät yhteiseen pot­ti­in. Ilman muu­ta pitäisi joku osu­us mak­se­tu­ista eläken­mak­su­ista olla kor­vamerkit­tynä maksajalle.

 20. Janne Kalle:
  Nos­taisin esille räikeim­män epäko­hdanIl­man muu­ta pitäisi joku osu­us mak­se­tu­ista eläken­mak­su­ista olla kor­vamerkit­tynä maksajalle.

  Jos talo ei ole palanut, pitäisi sen myy­dessä saa­da palo­vaku­u­tus­ra­hat takaisin?

 21. jokaises­ta palka­s­ta on osa viety, eli min­ul­ta noin 30%, kun jään eläk­keelle mak­san edelleen eläk­keestä suurin piirtein euromääräis­es­ti saman sum­man kuin työan­siois­tani aikanaan. Kokon­aisveroas­t­eeni lähen­telee eläk­keel­lä ollessani jopa 65%. Mielestäni joku mät­tää tämän van­han vihreän ukon laskelmissa.

 22. OSMO SOININVAARALLE:

  KOSKA OLET OLLUT YKSITYSENSEKTORIN TÖISSÄ?

  ENTÄPÄ KOSKA KUNTIEN TAI VALTION ts JULKISENSEKTORIN TÖISSÄ?

  ns SELVENNYKSIÄ ‘KAIPAAVA’

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.