Eurooppalaista protektionismia

Uutis­ten mukaan EU on aset­ta­nut suo­ja­tul­lit kii­na­lai­sil­le ener­gian­sääs­tö­lam­puil­le suo­jel­lak­seen Osra­min tuot­tei­ta lii­an hal­voil­ta kil­pai­li­joil­ta. Kyse on Sak­san työ­pai­kois­ta. Mon­ta­ko­han työ­paik­kaa koko EU:n alu­eel­la vie, että EU:n ikt­sen­sä aset­ta­miin pääs­tö­kiin­tiöi­hin pää­se­mi­sek­si on vas­taa­vas­ti mui­ta kei­no­ja käy­tet­tä­vä vas­taa­vas­ti enemmän?

Kun nyt nois­ta ener­gian­sääs­tö­lam­puis­ta tuli puhe, pitäi­si kaik­kia säh­köl­lä talo­jaan läm­mit­tä­viä muis­tut­taa sii­tä, ettei hei­dän ole mitään jär­keä läm­mi­tys­kau­den aika­na tuh­la­ta raho­jaan ener­gian­sääs­tö­lamp­pui­hin vaan käyt­tää surut­ta taval­li­sia heh­ku­lamp­pu­ja vaik­ka läpi vuo­ro­kau­den palamassa.

19 vastausta artikkeliin “Eurooppalaista protektionismia”

 1. …pitäi­si kaik­kia säh­köl­lä talo­jaan läm­mit­tä­viä muis­tut­taa sii­tä, ettei hei­dän ole mitään jär­keä läm­mi­tys­kau­den aika­na tuh­la­ta raho­jaan ener­gian­sääs­tö­lamp­pui­hin vaan käyt­tää surut­ta taval­li­sia hehkulamppuja… 

  Mit­käs puo­lue sitä vaa­ral­lis­ta elo­ho­pe­aa­kin sisäl­tä­vää ener­gian­sääs­tö­lamp­pua on perä­ti pakol­li­sek­si sää­tä­mäs­sä.. On pal­jon koh­tei­ta jois­sa huo­kea heh­ku­lamp­pu on aivan hyvä rat­kai­su ympä­ris­tön­kin kannalta.

  EU tul­lee tar­joa­maan meil­le vie­lä monet han­ka­lat tilan­teet tule­vai­suu­des­sa kun kes­kieu­roop­pa­lai­set polii­ti­kot suo­je­le­vat koti­mai­den­sa teol­li­suus­museo­toi­min­taa = siis var­mis­ta­vat ääniä itselleen..

 2. Usein näkee toi­to­tet­ta­van tätä heh­ku­lamp­pu­jen huk­kae­ner­gian saman­te­ke­vyyt­tä suo­ran säh­kö­läm­mi­tyk­sen tapauksessa.

  Muis­tan kui­ten­kin luke­nee­ni tut­ki­muk­sia, että par­haim­mil­laan­kin vain 70 % heh­ku­lamp­pu­jen tuot­ta­mas­ta läm­pö­ener­gias­ta saa­daan hyödynnettyä.

  Lam­put ovat useim­mi­ten katon­ra­jas­sa tai aina­kin kor­keal­la, hyvin har­voin mata­lal­la. Läm­mi­tys asen­ne­taan yleen­sä lat­ti­aan tai lat­tian­ra­jaan, hyväs­tä syys­tä. Läm­min ilma nousee ylös­päin. Katon­ra­jas­sa ole­vat heh­ku­lam­put läm­mit­tä­vät huo­nom­min mei­tä ihmi­siä kuin alhaal­la ole­va lämpöpatteri.

  Toki kon­vek­tio toi­mii ja mer­kit­tä­vä osa heh­ku­lamp­pu­jen läm­mös­tä tulee hyö­ty­käy­tet­tyä. Mut­ta se toi­mii myös talos­ta ulos ja mer­kit­tä­vä osa läm­mös­tä menee hukkaan.

  On täy­sin höl­möä ver­ra­ta ener­gian­sääs­tö- ja heh­ku­lamp­pu­ja yksioi­koi­ses­ti säh­kö­läm­mit­tei­sen talon tapauk­ses­sa unoh­taen lamp­pu­jen läm­mi­tys­vai­ku­tus, mut­ta yhtä suur­ta pup­pua on väit­tää lamp­pu­jen kai­ken ener­gian tule­van käy­te­tyk­si. Asia on useim­mi­ten fif­ty-fif­ty, sanoisin.

 3. Toi­saal­ta on muis­tet­ta­va, että ener­gian­sääs­tö­lam­pun käyt­töi­kä on 7–15 ker­taa pidem­pi kuin taval­li­sen heh­ku­lam­pun. Voi hyvin­kin olla, että ener­gian­sääs­tö­lamp­pu mak­saa itsen­sä takai­sin, vaik­ka lamp­pu­jen säh­kön­ku­lu­tus­ta ei edes huo­mioi­tai­si. Tämä tie­tys­ti sel­lai­sis­sa pai­kois­sa, jois­sa valo­ja pide­tään pääl­lä niin pal­jon, että läm­pön käyt­töi­kä tulee vastaan.

 4. Lamp­pu läm­mit­tää tosi­aan tyy­pil­li­ses­ti vää­räs­tä pai­kas­ta. Kak­si­ker­rok­si­ses­sa talos­sa ala­ker­ras­sa voi pitää­kin lamp­pu­ja pääl­lä, mut­ta ylä­ker­ras­sa ei yleen­sä kannata.

 5. Heh­ku­lamp­pu­jen vaih­ta­mi­nen ns. ener­gian­sääs­tö­lamp­pui­hin, lie­nee Suo­men olo­suh­teis­sa jok­seen­kin neut­raa­li ympä­ris­tö­te­ko. Ihmi­set toden­nä­köi­ses­ti ulos­mit­taa­vat osan pie­nem­mäs­tä säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta pitä­mäl­lä ener­gian­sääs­tö­lamp­pu­ja pääl­lä sil­loin­kin, kun he oli­si­vat sam­mut­ta­neet heh­ku­lam­pun. Toi­saal­ta e.s.lamppuihin liit­tyy jäteongelma. 

  Itse olen valin­nut lamp­pu­tyy­pin käyt­tö­omi­nai­suuk­sien perus­teel­la. Tilat, jois­sa tar­vi­taan nopeas­ti tasai­nen valo­te­ho ovat oival­li­nen käyt­tö­koh­de heh­ku­lam­puil­le. Myös hyvä sää­det­tä­vyys on heh­ku­lamp­pu­jen omi­nai­suus. Halo­gee­nit puo­les­taan sopi­vat sin­ne, mis­sä tar­vi­taan pal­jon koh­den­net­tua valoa. Ener­gian­sääs­tö­lam­put sopi­vat koh­tei­siin, jois­sa polt­ti­mon vaih­ta­mi­nen on han­ka­laa. Lisäk­si ener­gian­sääs­tö­lam­pul­la saa hyvän valo­te­hon, kun ottaa nimel­li­sel­tä valo­te­hol­taan vas­taa­vaa heh­ku­lamp­pua suu­rem­man polttimon.

 6. Tuo heh­ku­lamp­pu­jen avul­la läm­mit­tä­mi­nen on kyl­lä enem­män myyt­ti kuin fak­taa. Läm­mit­tä­mi­nen katon­ra­jas­sa on niin teho­ton­ta, että on fik­sum­paa hoi­taa läm­mit­tä­mi­nen läm­mi­tys­lait­teel­la ja valais­tus energiansäästölampulla:

  http://www.motiva.fi/fi/kuluttajat/asuminen/kodinhankinnat/energiansaastolamppu.html

  http://www.keravanenergia.fi/page_wide.asp?Section=8810&item=10915

  http://www.demari.fi/Article.jsp?article=8757&category=12&main=12

 7. Yhden seka­jät­teen jouk­koon hei­te­tyn sääs­tö­lam­pun sisäl­tä­mä elo­ho­pea sot­kee jät­teen­polt­to­lai­tok­sen savu­kaa­su­jen puh­dis­tus­pro­ses­sin mel­ko pit­käk­si aikaa. Lisäk­si tule­vat elo­ho­pea­pääs­töt ympäristöön.

  Niin, ne sääs­tö­lam­put ja lois­te­put­ket pitäi­si vie­dä eril­li­seen keräyk­seen, kuten mei­dän per­hees­sä toimitaankin.
  Jyväs­ky­län yli­opis­tos­sa teh­dyn tut­ki­muk­sen mukaan per­heem­me on kui­ten­kin poikkeus.
  Tut­ki­muk­sen mukaan ns. läh­tö­paik­ka­la­ji­tel­lun jät­teen jou­kos­ta löy­tyy aivan mitä tahan­sa, myös ongelmajätteitä.

  Oli­si kiin­nos­ta­vaa tie­tää kuin­ka suu­ri osuus sääs­tö­lam­puis­ta pää­tyy seka­jät­teen jouk­koon. Oma arvauk­se­ni on, että rei­lus­ti yli puo­let. Mel­koi­nen elohopeamäärä.

 8. Mik­ko Huovila:

  Tuo heh­ku­lamp­pu­jen avul­la läm­mit­tä­mi­nen on kyl­lä enem­män myyt­ti kuin faktaa.” 

  Sini­vih­reä:

  Myyt­ti tai­taa itses­sään olla myytti. 

  Valais­tus­te­hon tar­ve on suu­rim­mil­laan samaan aikaan kuin läm­mi­tys­te­hon tar­ve. Pyö­ris­tet­ty­nä koko heh­ku­lam­pun nimel­lis­te­ho muut­tuu läm­mök­si, jon­ka nykyi­set pat­te­ri­ter­mos­taa­tit pys­ty­vät vai­vat­ta hyö­dyn­tä­mään. Tie­ten­kin jos halu­aa kom­pu­roi­da pimeäs­sä asun­nos­sa pelk­kien pat­te­ri­ter­mos­taat­tien ledi­va­los­sa, sekin on mah­dol­lis­ta, mut­ta säh­köä ei sii­nä tou­hus­sa tai­da pal­jon­kaan säästyä.

 9. Lap­suu­den­ko­dis­sa­ni oli kat­to­läm­mi­tys ja hyvin se tun­tui toi­mi­van. Mik­sei katos­sa ole­va lamp­pu läm­mit­täi­si samaan tapaan?

 10. Sini­vih­reäl­lä tai­taa nyt olla vai­keuk­sia ymmär­tää yksin­ker­tais­ta perus­fy­siik­kaa vai onko sinul­la koto­na­si ne valai­si­met lattialla?

  Ter­mos­taa­tit var­mas­ti hoi­ta­vat oman osuu­ten­sa, mut­ta kun mer­kit­tä­vä osa läm­mös­tä ei katon­ra­jas­ta kan­tau­du hyötykäyttöön.

  Tämä ei ole mutua, vaan tut­ki­mus­pe­räis­tä tie­toa, jon­ka tulos on help­po käsit­tää edes perus­teet luon­non­tie­teis­tä ymmär­tä­vä­nä. On täy­sin käsit­tä­mä­tön­tä, että täl­lai­set huu­haa-väit­teet muut­tu­vat ylei­ses­ti hyväk­sy­tyk­si totuu­dek­si, kun nii­tä tar­peek­si toistelee.

 11. JL kysyi:

  Lap­suu­den­ko­dis­sa­ni oli kat­to­läm­mi­tys ja hyvin se tun­tui toi­mi­van. Mik­sei katos­sa ole­va lamp­pu läm­mit­täi­si samaan tapaan?”

  Kat­to­läm­mi­tyk­ses­sä on laa­ja mata­la­läm­pöi­nen ele­ment­ti, joka ei läm­mi­tä ilmaa, vaan läm­pö siir­tyy läm­pö­sä­tei­lyn väli­tyk­sel­lä huo­neis­ton kai­kil­le pin­noil­le. Myös esi­mer­kik­si ihmi­sen ihol­le. Sik­si kat­to­läm­mi­te­tyn huo­neen läm­pö­ti­la tun­tuu kor­keam­mal­ta ja ilman läm­pö­ti­laa voi­daan pitää muu­ta­man aste “ilma­läm­mit­teis­tä” alhaisempana.

  Kuu­ma heh­ku­lamp­pu toi­mii kuten säh­kö­pat­te­ri, eli se luo­vut­taa läm­pö­te­hos­taan suu­rim­man osan joh­tu­mal­la sitä ympä­röi­vään ilmaan, joka kevyem­pä­nä jää huo­neen yläosiin.

 12. Sini­vih­reäl­lä tai­taa nyt olla vai­keuk­sia ymmär­tää yksin­ker­tais­ta perus­fy­siik­kaa vai onko sinul­la koto­na­si ne valai­si­met lattialla? 

  Niin tai sit­ten täl­lä “sini­vih­reäl­lä” on toi­mi­va koneel­li­nen ilman­vaih­to läm­mön tal­tee­no­tol­la. Eivät kaik­ki ihmi­set suin­kaan asu ilman­vaih­dol­taan hara­kan­pe­sää muis­tut­ta­vis­sa van­hois­sa homei­sis­sa puu­ta­lois­sa tai sit­ten neuk­ku­kuu­tiois­sa. Tie­tys­ti kun näi­tä ker­ran pie­ni­pääs­töi­sel­lä NL rau­han­kaa­sul­la, tai kivi­hii­lel­lä kuten hesas­sa, läm­mit­tää ja katos­sa vie­lä him­meäs­ti kiil­tää orja­työ­voi­mal­la val­mis­tet­tu “made in peoples republic of chi­na” merk­ki­nen hal­pi­se­ner­gian­sääs­tö­lamp­pu niin tai­vas­paik.. öh. paik­ka tie­dos­ta­vas­sa etu­jou­kos­sa on var­mis­tet­tu vaik­ka len­to­ko­neel­la­kin välil­lä len­täi­si­kin. Näin se menee. de Vihreys.

 13. JL: On yksin­ker­tai­nen perus­to­tuus, että läm­min ilma kevyem­pä­nä (läm­pi­mäm­pi ilma vie enem­män tila­vuut­ta ja on siten vähem­män tihe­ää) nousee ylös­päin. Tämän voi hel­pos­ti tode­ta vaik­ka sau­nas­sa: katon­ra­jas­sa on kuu­min­ta ja alhaal­la vii­lein­tä. Sama pätee taval­li­siin huo­nei­siin, vaik­ka läm­pö­ti­lae­rot ovat pienempiä.

  Lat­tia­ta­sos­sa ole­va läm­mi­tys läm­mit­tää sitä paik­kaa, jos­sa muu­ten oli­si kyl­min­tä. Sii­tä läm­min ilma nousee hil­jal­leen ylös­päin. Täl­lai­nen läm­mi­tys saa tasai­sim­man läm­mön ja me ihmi­set­hän olem­me suu­rim­mal­ta osin lähem­pä­nä lat­ti­aa kuin kat­toa. Tar­vit­sem­me läm­pöä alas.

  Jos läm­mi­täm­me katon­ra­jas­sa ole­vaa ilmaa, läm­pö jakau­tuu pal­jon huo­nom­min koko asun­toon. Toki ent­ro­pian lakien mukai­ses­ti läm­pö­ti­lae­rot tasoit­tu­vat hil­jal­leen, mut­ta har­van kaa­suseok­sen tapauk­ses­sa tämä tasoit­tu­mi­nen on hidas­ta. Kun asun­to on har­vem­min ilma­tii­vis, pää­see mer­kit­tä­vä osa läm­mi­te­tys­tä ilmas­ta ja läm­mös­tä poistumaan.

  Katos­sa ja ulko­na ole­vat läm­mit­ti­met ovat yleen­sä sätei­ly­läm­mit­ti­miä, joi­den vai­ku­tus perus­tuu infra­pu­na­sä­tei­lyyn. Sätei­ly ei suo­raan läm­mi­tä ilmaa, vaan pin­to­ja, jot­ka ovat siten ympä­röi­vää ilmaa läm­pi­mäm­piä. Heh­ku­lam­pun tapauk­ses­sa tämä meka­nis­mi ei kui­ten­kaan ole vallitseva.

 14. Heh­ku­lamp­pu­jen vaih­ta­mi­nen ns. ener­gian­sääs­tö­lamp­pui­hin, lie­nee Suo­men olo­suh­teis­sa jok­seen­kin neut­raa­li ympä­ris­tö­te­ko. Ihmi­set toden­nä­köi­ses­ti ulos­mit­taa­vat osan pie­nem­mäs­tä säh­kön­ku­lu­tuk­ses­ta pitä­mäl­lä ener­gian­sääs­tö­lamp­pu­ja pääl­lä sil­loin­kin, kun he oli­si­vat sam­mut­ta­neet heh­ku­lam­pun. Toi­saal­ta e.s.lamppuihin liit­tyy jäteongelma”

  Onhan perus­te­lu­ja. Siis ei kan­na­ta vaih­taa, kos­ka enr­gian­sääs­tö­lamp­pu­ja pidet­täi­sin kum­min­kin koko ajan pääl­lä, eikä sääs­töä tulisi.
  Eikä kan­na­ta kerä­tä, kos­ka kaik­ki pais­kaa­vat lam­put kum­min­kin sekaroskiin.

  Jos itse on idioot­ti, ei kan­na­ta olet­taa, että kaik­ki muut­kin ovat. 

  EU:ssa on par­hail­laan syn­ty­mäs­sä uusi elo­ho­pea-ase­tus, jol­la Hg-jät­teen syn­tyä suit­si­taan. Ener­gian­sääs­tö­lamp­pu­jen elo­ho­pea ote­taan tal­teen ja se kier­rä­te­tään. Elo­ho­pean ja eräi­den sen yhdis­tei­den vien­ti kiel­le­tään kokonaan.

  Jär­ki­vih­reän logii­kan mukaan vien­tiä ei kai kan­nat­tai­si kiel­tää, kos­ka elo­ho­pe­aa kum­min­kin tar­vi­taan kehi­tys­mai­den pie­ni­muo­toi­ses­sa kul­lan­huuh­don­nas­sa (mikä ei muu­ten pidä lain­kaan paikkaansa).

  Aika eri­koi­nen suo­si­tus Soi­nin­vaa­ral­ta kehot­taa polt­ta­maan surut­ta vuo­ro­kau­det ympä­riin­sä heh­ku­lamp­pu­ja kotonaan.

  Mikä sur­kea tule­vai­suus meil­lä onkaan, kun “jär­ki­vih­reät” on pääs­tet­ty irti.
  Minä pidin enem­män Koijärvi-liikkeestä.

 15. Usko­taan nyt sit­ten. Yksi­ker­rok­si­ses­sa talos­sa on mer­ki­tys­tä sil­lä, mil­lä kor­keu­del­la huo­neis­tos­sa läm­mön­läh­de on. Tämä on relevanttia,koska säh­kö­läm­mi­te­tyt talot lie­ne­vät pää­soin pien­ta­lo­ja. Itse asun kerrostalossa,jossa asia on ylin­tä ker­ros­ta lukuun otta­mat­ta yksi ja hai­lee. Tar­koi­tuk­se­ni oli vain koros­taa sitä, kuin­ka type­rää on säh­köl­lä läm­mit­tä­mi­nen. Tuhan­nen watin säh­kö­läm­mit­ti­men voi­si kor­va­ta 17 (oikeal­le kor­keu­del­le sijoi­te­tul­la) 60Watin hehkulampulla.

 16. Tar­koi­tuk­se­ni oli vain koros­taa sitä, kuin­ka type­rää on säh­köl­lä läm­mit­tä­mi­nen. Tuhan­nen watin säh­kö­läm­mit­ti­men voi­si kor­va­ta 17 (oikeal­le kor­keu­del­le sijoi­te­tul­la) 60Watin hehkulampulla”

  Onhan tuos­sa oma hyy­tä­vä logiik­kan­sa. En kui­ten­kaan demo­ni­soi­si vain säh­kö­läm­mit­tei­siä, koko pien­ta­loa­su­mi­nen on tuh­laa­vaa ja ympä­ris­töä tuhoa­vaa. Eko­lo­gi­sin asu­mis­muo­to ovat tii­viit kerrostalolähiöt.
  Tule­vai­suu­des­sa tosin pitäi­si A Clar­ken visioi­den mukai­ses­ti asua yläil­ma­ke­häs­sä ava­ruus­his­siyh­teyk­sin, tämä voi­si olla parem­pi vaih­toeh­to. Tai sit­ten siir­tää osa poru­kas­ta Kuu­hun, osa Mar­siin. Ame­rik­ka­lai­set voi­tai­siin huo­let­ta hei­va­ta Tita­niin, sai­si­vat lät­rä­tä tar­peek­seen hii­li­ve­dyil­lä siellä.

 17. Täs­sä ket­jus­sa toi­set kes­kus­te­le­vat aidas­ta toi­set aidan­sei­päis­tä. Taval­laan kaik­ki ovat oikeas­sa. Heh­ku­lamp­pu on läm­mön­läh­de oli se huo­ne­ti­las­sa mis­sä tahan­sa, vaik­ka katon­ra­jas­sa. Läm­min ilma ker­ros­tuu huo­nee­seen tie­tyl­lä taval­la. Ikku­noi­den alle sijoi­te­tut läm­pö­pat­te­rit huo­leh­ti­vat kier­ros­ta. Nyky­ai­kai­set heh­ku­lam­put on saa­ta­vis­sa myös hei­jas­ti­mil­la varus­tet­tui­na. Sitä voi­daan tehos­taa lisäheijastimella/varjostimella. Sil­loin sätei­ly­läm­pö tulee hyväk­si­käy­tet­tyä. Ja ei ole pak­ko sijoit­taa lamp­pu­ja katon­ra­jaan. Voi­daan ne aset­taa tun­nel­mal­li­ses­ti lat­tian­ra­jaan pane­loi­tui­na. Sil­loin ne toi­mi­vat lämpöpattereina.
  Ener­gia­lamp­pu on ongel­ma­jä­te ja vaa­tii enem­män ener­gi­aa ja mate­ri­aa­le­ja val­mis­tuk­seen. Koko­nais­hyö­ty ympä­ris­tön kan­nal­ta saat­taa jää­dä nega­tii­vi­sek­si. Enin­tään ne hyö­dyt­tä­vät vuo­kra­ka­sar­meis­sa asu­via rahal­li­ses­ti. Mut­ta mis­sä ajas­sa lamp­pu mak­saa itsen­sä takai­sin? Muu­tos­sa kan­nat­taa lam­put ottaa mukaan. Jokai­sel­la muut­ta­jal­la siis pitää olla perus­lamp­pusar­ja aina muka­naan kun pois­muut­ta­ja on ruu­van­nut irti kaik­ki osta­man­sa ener­gia­lam­put. Mihin­kä­hän tämä joh­taa? Aina­kin ongel­ma­jät­tei­den kas­vuun. Osa pää­tyy var­mas­ti seka­jät­teen joukkoon.

 18. Tra­ve­ler sen oival­si­kin. Meil­lä, kuten kai kai­kis­sa nyky­ai­kai­ses­ti raken­ne­tuis­sa asun­nois­sa ilma vaih­tuu koneel­li­ses­ti ja läm­pö ote­taan tal­teen. Lisäk­si todet­ta­koon, että nykyi­sin liki kai­kis­sa asun­nois­sa tup­paa ole­maan enem­män kuin yksi ker­ros, jol­loin läm­pö tulee hyö­tyyn sitä­kin kautta.

  Jari Huh­ta­la:

  Siis ei kan­na­ta vaih­taa, kos­ka enr­gian­sääs­tö­lamp­pu­ja pidet­täi­sin kum­min­kin koko ajan pääl­lä, eikä sääs­töä tulisi.
  Eikä kan­na­ta kerä­tä, kos­ka kaik­ki pais­kaa­vat lam­put kum­min­kin sekaroskiin.”

  Sini­vih­reä:

  Ihmi­nen nyt vain tup­paa jos­kus (aina?) ole­maan sel­lai­nen. Ote­taan esi­mer­kik­si auto­jen tur­va­va­rus­teet. Auto­jen muut­tu­mi­nen tur­val­li­sem­mak­si on joh­ta­nut sii­hen, että autoil­la aje­taan vähän nopeam­paa ja saa­vu­tet­tu tur­val­li­suus­hyö­ty pie­ne­nee. Näi­tä esi­merk­ke­jä pii­saa ja nii­tä voi kysyä mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­sil­ta lisää.

  Jari Huh­ta­la:

  Jos itse on idioot­ti, ei kan­na­ta olet­taa, että kaik­ki muut­kin ovat.”

  Sini­vih­reä:

  Ei nyt kan­na­ta tuol­la tavoin. Minä vain ihmet­te­len, mik­si asun­to­jen hajau­tet­tu läm­mön­tuo­tan­to ei kai­kil­le kelpaakaan 🙂

 19. Alku­pe­räi­nen aihe kos­ki siis sitä, että EU on sak­sa­lais­ta Osra­mia suo­jel­lak­seen lait­ta­nut pol­ku­myyn­ti­tul­lit kii­na­lai­sil­le ener­gian­sääs­tö­lam­puil­le (Phi­lips?). Kyse min­kään ener­gian­sääs­tön mie­lek­kyy­des­tä säh­kö­läm­mit­tei­sis­sä talois­sa on aka­tee­mi­ses­ti mie­len­kiin­toi­nen, mut­ta pää­mää­rä­nä tulee tie­tys­ti olla, ettei talo­ja läm­mi­te­tä säh­köl­lä — kuin kor­kein­taan kesäisin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.