Tilastollinen kuolema ja murha

Äskei­ses­sä vies­ti­ket­jus­sa tie­to­suo­jas­ta huo­les­tu­nei­ta tun­tui syväs­ti lou­kan­neen, kun sanoin, että hei­dän aikaan­saa­man­sa lain­sää­dän­tö joh­taa ihmis­hen­kien mene­tyk­siin. Kun asia on minul­le noto­ri­nen tosia­sia, en tul­lut aja­tel­leek­si­kaan, että juu­ri se voi­si täs­sä asias­sa jotain loukata.

Kyse tilas­tol­li­ses­ta kuo­le­mas­ta on mie­len­kiin­toi­nen. Sitä ei joten­kin aja­tel­la kuo­le­mak­si lain­kaan.  Aja­tel­laan­pa, että edus­kun­ta äänes­täi­si ehdo­tuk­ses­ta, että Suo­mes­sa sää­det­täi­siin kak­si­kais­tai­sil­le teil­le kai­kil­le 80 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus ja että tämän las­ket­tai­siin sääs­tä­vän 50 ihmis­hen­keä vuo­des­sa. Jos esi­tys kaa­tui­si, emme syyt­täi­si voit­ta­nut­ta osa­puol­ta 50 ihmi­sen mur­has­ta, emme edes kuo­le­man tuottamuksesta. 

Entä, jos voi­tai­siin ennal­ta tie­tää, ket­kä nimel­tä mai­ni­tut 50 hen­keä uhra­taan autoi­li­jan vapau­den puo­les­ta, Ilta-Sano­mat haas­tat­te­li­si­vat hei­tä, näyt­täi­si­vät hel­lyyt­tä­viä kuvia pik­ku Lii­sas­ta nal­le sylis­sään? Luu­len, että edus­kun­nan enem­mis­töä päät­tä­mään hei­dän sur­maa­mi­ses­taan ei löy­tyi­si. Jopa Auto­lii­tos­sa puhut­tai­sin häpeil­len kor­keam­pien nopeuk­sien puo­les­ta. Tilas­tol­li­nen ennal­ta mää­rää­mät­tö­mien ihmis­ten tap­pa­mi­nen on pal­jon kepeäm­pi jut­tu kuin se, että kuo­le­maan tuo­mi­tuil­la on kasvot.

Sama pätee ter­vey­den­huol­los­sa. Ennal­taeh­käi­se­väs­sä hoi­dos­sa nou­da­te­taan kan­nat­ta­vuus­pe­ri­aa­tet­ta. Syö­pä­seu­lon­ta on kan­nat­ta­va, jos sil­lä saa­daan aikaan yksi ter­ve elin­vuo­si alle 60 000 euron  kus­tan­nuk­sil­la. Jos leik­kaus­pöy­däl­lä on poti­las, jon­ka hen­ki voi­daan pelas­taa suu­rin kus­tan­nuk­sin, ei mitään kus­tan­nus­kat­toa tunneta.

22 vastausta artikkeliin “Tilastollinen kuolema ja murha”

 1. Minun mie­les­tä­ni aja­tuk­se­si tie­to­tur­van tasos­ta ter­vey­den­hoi­dos­sa ovat aivan oikei­ta. Ihmet­te­len hie­man joi­den­kin hys­tee­ri­siä reak­tioi­ta asi­aan. Jos ihmi­nen on psyyk­ki­ses­ti tai fyy­sis­ti hyvin sai­ras, jos­kus lie­vem­mät­kin oireet riit­tä­vät, niin se näkyy sel­väs­ti jo pääl­le päin. Jos tie­to­tur­va on kaik­ki kai­kes­sa niin eikö nämä ihmi­set joi­den sai­rau­det näky­vät pääl­le­päin, ja usein jopa hai­se­vat, ole huo­nom­mas­sa ase­mas­sa kuin ne joi­den vai­vat eivät näy niin selvästi?

  Eikö yhden­ver­tai­suu­den nimis­sä kaik­kien pitäi­si näyt­tää hie­man sai­rail­ta hul­luil­ta jol­loin erot­tu­mis­ta ja tie­to­tur­van vaa­ran­tu­mis­ta ei tapah­tui­si? Vai olis­ko ken­ties ais­tien hei­ken­tä­mi­nen rat­kai­su tähän tie­to­tur­vaon­gel­maan? Entä­pä kaik­kien puke­mi­nen löyh­kää­vään kaapuun?

  Tie­to­tek­niik­ka mah­dol­lis­tai­si mer­kit­tä­vät kus­tan­nus­sääs­töt ter­vey­den­hoi­dos­sa ja minä­kään en ymmär­rä mik­sei sitä voi­da lisä­tä. Mik­si pitää täyt­tää samat tie­dot joka lomak­kee­seen jota sit­ten siir­rel­lään jos­sain jon­ne­kin aika­na jol­loin tek­niik­ka mah­dol­lis­tai­si tähän­kin tuh­la­tun ajan käyt­tä­mi­sen hoi­to­työ­hön? Mik­sei hoi­ta­va lää­kä­ri saa näh­dä heti ja hel­pos­ti hoi­to­his­to­ri­aa jne.. Tulee vaan mie­leen että hör­höt kier­tä­vät lää­kä­ril­tä toi­sel­le resep­te­jä von­kaa­mas­sa, näi­tä­kö nyt sit­ten pitää suo­jel­la? Vai nii­tä resep­te­jä teh­tai­le­via yksi­tyis­lää­kä­rei­tä joi­den raha­kas biz­nes tämä­kin on.. eikä hai­tan­ne ne Upp­sa­lan hie­man kevyem­mät pape­rit­kaan niin täs­sä työssä..

 2. Kir­joi­tat “Jos leik­kaus­pöy­däl­lä on poti­las, jon­ka hen­ki voi­daan pelas­taa suu­rin kus­tan­nuk­sin, ei mitään kus­tan­nus­kat­toa tun­ne­ta.” Se ei ole arki­päi­vän rea­lis­mia enää

  Unoh­dit täs­men­tää onko tämä ihmi­nen jo sii­nä ase­mas­sa että hänen kat­so­taan enää ole­van oikeu­te­tun vain “hyvään perus­hoi­toon” vai sat­tui­si­ko hän kuu­lu­maan oikeu­te­tuk­si “tehos­tet­tun hoitoon”? 

  Enti­se­nä ter­veys­mi­nis­te­ri­nä ja ex-kan­san­edus­ta­ja­na kuu­lut var­mas­ti lop­pue­lä­mä­si sel­lai­seen etuoi­keu­tet­tuun ihmis­ryh­mään jol­le tuo tehos­tet­tu hoi­to on päivänselvää. 

  Kir­joi­tat myös “Ennal­taeh­käi­se­väs­sä hoi­dos­sa nou­da­te­taan kan­nat­ta­vuus­pe­ri­aa­tet­ta”. Tuo kan­nat­ta­vuus­pe­ri­aa­te ei kos­ke vain ennal­taeh­käi­se­vää hoi­toa vaan nyky­ään kaik­kia hoi­to­lin­jauk­sia. Kyl­lä sai­rau­den­hoi­to­hen­ki­lö­kun­nas­ta on onnis­tut­tu jo kou­li­maan aika “kus­tan­nus­tie­toi­sia”.

  Mut­ta on ymmär­ret­tä­vää että asiat näyt­tä­vät kovin eri­lai­sil­ta enti­sen ter­veys­mi­nis­te­rin hori­son­tis­ta kuin näi­tä pal­ve­lu­ja käyt­tä­vän taval­li­sen kan­sa­lai­sen sammakkoperspektiivistä.

  Juu­ri tuos­ta em kus­tan­nus­tie­toi­suu­des­ta joh­tuen on sel­väs­ti havait­ta­vis­sa että jul­ki­sis­sa sai­raa­lois­sa saa­ta­van hoi­don tasoon vai­kut­ta­vat monet muut­kin kuin lää­ke­tie­teel­li­set asiat. Se joka osaa itse tai jon­ka omai­set osaa­vat vaa­tia saa­vat parem­paa hoitoa.

  Tuo ter­veys- tai hoi­to­tie­to­jen tie­to­suo­ja lie­nee sit­ten­kin yksi pie­nim­pia ter­vey­den­huol­lon ongel­mia tänä päivänä.

  On ihan ymmär­ret­tä­vää että kuten polii­sit haluai­si­vat koko ajan laa­jen­taa kai­ken­lai­sia tie­to­jen­saan­ti- ja urkin­ta­oi­keuk­si­aan rikos­tor­jun­nan argu­men­tein niin aivan samoin ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä haluai­si laa­jen­taa omia tie­don­saan­tioi­keuk­si­aan argu­men­toi­den ihmis­hen­kien pelastamisella.

  Ja jokai­nen joka vas­tus­taa lei­ma­taan hyvien paran­nus­ten estäjäksi.

  Kyl­lä lom­pa­kos­sa kan­net­ta­vat tie­dot tai samat tie­dot sisäl­tä­vä ran­ne­ke voi­vat olla joi­den­kin mie­les­tä “han­ka­lia” mut­ta ne ovat ongel­man K.I.S.S. rat­kai­su JO NYT eivät­kä edes joh­da mihin­kään moni­mut­kai­siin popu­lis­ti­siin tietosuojapohdintoihin.

 3. On tot­ta, että ter­vey­den­huol­los­sam­me on suu­ri tasa-arvon­gel­ma, teol­li­suus­mai­den suu­rim­pia. Luke­kaa ensi­vii­kon Kuvalehteä!

  Tie­to­suo­jas­sa on kyse myös sel­lai­sis­ta asiois­ta, voi­ko kah­den orga­ni­saa­tion välil­lä vaih­taa rönt­gen­ku­via. Ei mah­du lom­pak­koon eikä ran­nek­kee­seen. Minä en myös­kään mene uimaan lom­pak­ko taskussa. 

  Muu­ten­kin tätä logiik­kaa on työ­läs­tä seu­ra­ta. Ensin ne tie­dot ovat niin arka­luon­tei­sia, että haluan estää ambu­lans­si­lää­kä­riä luke­mas­ta nii­tä päät­teel­tään, sit­ten minun pitäi­si kui­ten­kin pan­na ne lom­pak­koo­ni saman ambu­lans­si­lää­kä­rin ja myös satun­nai­sen lom­pak­ko­var­kaan luettavaksi. 

  Enkä edel­leen­kään ymmär­rä, että jos joku halu­aa kiel­tää ter­veys­tie­to­jen­sa vaih­don eri ter­vey­den­huol­lon yksi­köi­den välil­lä, ne pitää kiel­tää minun­kin osal­ta­ni. Eikö se rii­tä, mitä ter­veys­sek­to­ri esit­ti, että se joka halu­aa kiel­tää, saa kiel­tää, eikä mui­den hyvää hoi­toa estet­täi­si sen takia. 

  En muis­ta, mihin muo­toon laki lopul­ta edus­kun­nas­sa pää­tyi, mut­ta se aina­kin annet­tiin muo­dos­sa, jos­sa poh­joi­sen las­ket­te­lu­kes­kuk­ses­sa jal­kan­sa kat­kais­seen pitää pai­kal­li­ses­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa äly­tä antaa lupa rönt­gen­ku­van­sa siir­toon. Jos ei tätä lupaa anta­nut, ei sitä voi­nut enää koti­paik­ka­kun­nal­laan antaa, joten kuva on otet­ta­va uudes­taan. Täl­lai­set mää­räyk­set louk­kaa­vat minun oikeut­ta­ni hyvään hoi­toon. En ymmär­rä, mik­si minun pitää kär­siä sii­tä, että joku pel­kää rönt­gen­ku­vaa käy­tet­tä­vän vää­rin, jos se siir­re­tään ter­vey­den­huol­lon yksi­kös­tä toiseen.

  Jos joku on huo­les­tu­nut tie­to­tur­vas­ta, miet­ti­köön, mihin voi käyt­tää yksi­tyis­koh­tais­ta tie­toa KAIKISTA ostok­sis­ta­si, jois­sa olet vilaut­ta­nut jotain kan­ta-asia­kas­kort­tia. Vih­je ukko­mie­hil­le: jos ostat­te kon­do­mi­pak­kauk­sen paras­ta tyt­töys­tä­vään­ne aja­tel­len, älkää näyt­tä­kö sitä kan­ta-asia­kas­kort­tia. Ties mitä vai­mol­le vie­lä kerrotaan!

 4. Nai­sil­la on mam­mo­gra­fia eli rin­ta­syö­vän­seu­lon­ta. Mie­hil­le suun­ni­tel­tiin hie­man vas­taa­vaa eli etu­rau­has­syö­pä­seu­lon­taa PSA. Ei onnistunut.

  PSA:n saa ter­veys­kes­kuk­ses­sa ilmai­sek­si, jos äly­ää pyy­tää. Lää­kä­rit perus­te­le­vat PSA:n “pakol­li­suu­den” estä­mis­tä sil­lä, että kus­tan­nuk­set sii­tä ovat tuot­toa pie­nem­mät. Siis että syö­pä­ta­pauk­sia on niin vähän, että koko mies­jouk­koa ei kan­na­ta syynätä. 

  Onko jol­la­kin parem­paa tie­toa. Van­haa mies­tä aihe kiin­nos­taa. Vii­si vuot­ta sit­ten olin PSA syy­nis­sä kun äly­sin kysyä.

 5. Tie­to­ni ovat van­hat ja voi­vat olla jo vanhentuneita.

  Vuo­si­kym­me­nen alus­sa PSA-tes­tiä ei halut­tu kai­kil­le, kos­ka sitä pidet­tiin epäeet­ti­se­nä. Mel­kein kai­kil­la van­hoi­na kuol­leil­la mie­hil­lä on pros­ta­ta­syö­pä, jos­ta ei ole heil­le mitään hait­taa, kos­ka ehti­vät kuol­la johon­kin muu­hun sitä ennen. Hoi­dos­ta sen sijaan oli­si huo­mat­ta­vaa hait­taa ja syö­vän pelos­ta. Pros­ta­tan seu­lon­ta oli­si sil­loin ollut vähän sama kuin nai­sis­ta oli­si tut­kit­tu, onko heil­lä rin­nat ja jos on, lei­ka­taan ne var­muu­den vuok­si pois. 

  Var­maan­kin jos­kus (ken­ties jo nyt) kehi­te­tään parem­mat tes­tit, jot­ka osaa­vat tun­nis­taa vaa­ral­li­set syö­pä­tyy­pit, jot­ka tar­vit­se­vat­kin hoi­toa ja ovat hoidettavissa.

 6. Toi rönt­gen­ku­va­jut­tu on muu­ten haus­ka. Itse olen jou­tu­nut eri­näis­ten urhei­lu­vam­mo­jen takia tänä vuon­na useam­man ker­taa rönt­ge­niin ja jopa ker­ran mag­neet­ti­ku­viin. Nyky­ään ne antaa kuvat rom­pul­la mukaan, joten kuvat siir­ty­vät suht vai­vat­to­mas­ti pai­kas­ta toi­seen poti­laan povi­tas­kus­sa (eli kehi­tys­tä on tapah­tu­nut jon­kin verran). 

  Tämä voi­si olla käte­väm­pää­kin, eikä nii­tä kyl­lä tapa­tur­mis­sa ole apua kun ei ole romp­pua mukana.

 7. Tilas­tol­lis­ten kuo­le­mien” hah­mot­ta­mi­sen vai­keus tulee esil­le medias­sa har­va­sen päivä. 

  Sun­nun­tai hesa­riin pitäi­si lisä­tä sel­lain­nen “vii­kon aika­na kuol­leet ja kuol­man syyt”- tilas­to. Sii­tä voi­si sit­ten tode­ta, että täl­lä­kin vii­kol­la sydän­sai­rauk­siin kuo­li kym­men­ker­tai­nen mää­rä ihmi­siä kuin lii­ken­tees­sä tai, että tänä­kin kesä­nä hir­vet “tap­poi­vat” enem­män ihmi­siä kuin sudet…

  Se aut­tai­si lait­ta­maan asioi­ta oikei­siin mittasuhteisiin.

 8. Näin “tie­to­suo­jaih­mi­se­nä” esi­tän­päs piruut­ta­ni, että mitä jos teh­täi­siin jär­jes­tel­mä jos­sa joka suo­ma­lai­sen kela­kor­tin nume­rol­la sai­si kai­vet­tua sai­raus­his­to­rian, mut­ta se vaa­ti­si joko 1) lää­kä­rin oikeu­det 2) poti­laan henk­koh­tai­sen sala­sa­nan. Koko hoi­to saa­tai­siin säi­löt­tyä yhteen pis­tee­seen, tär­keis­sä tapauk­sis­sa tie­dot saa­tai­siin kai­vet­tua esiin ja vähem­män tär­keis­sä poti­las voi itse vali­ta luo­vut­taa­ko tie­dot. Sala­sa­naa voi­si vaik­ka säi­lyt­tää lom­pa­kos­sa, ran­nek­kees­sa tai tatuoin­nis­sa kos­ka ei sii­hen taval­li­nen tal­laa­ja kui­ten­kaan pää­se käsik­si. Kus­tan­nuk­sil­taan jär­jes­tel­mä oli­si suun­nil­leen nykyi­sen­kal­tai­nen, isoin yksit­täi­nen kus­tan­nus­te­ki­jä on ihmi­sen sala­sa­nan postittaminen.

  Joil­le­kin meis­tä nuo ter­veys­tie­dot ovat yksi­tyi­s­asioi­ta jot­ka eivät kuu­lu lää­kä­riä lukuu­not­ta­mat­ta kenel­le­kään. Tar­vit­see­ko sen angii­naa syy­nää­vän hoit­sun tai jalan­mur­tu­maa kip­saa­van har­joit­te­li­jan tie­tää erek­tio­häi­riös­tä­si tai virtsanpidätysvaikeuksistasi?

 9. Noin avoin­ta jär­jes­tel­mää kuin jrn esit­tää, ei ter­vey­den­huol­to itse­kään ole halun­nut. Täs­tä on nyt aikaa, kun tuon lain­sää­dän­nön kans­sa pon­nis­te­lin, mut­ta sil­loin esi­tet­tiin, että poti­las voi­si itse antaa luvan jokai­sen lää­kä­rin kat­soa kaik­kia tie­to­jaan, mut­ta voi­si sen joi­den­kin tie­ro­jen osal­ta myös estää ja raja­ta sitä jouk­koa, joka pää­see esi­mer­kik­si hänen alko­ho­lis­mis­taan peril­le. Aja­tel­tiin, että kos­ka suu­ri­mas­sa osas­sa ter­veys­tie­to­ja ei ole ker­ras­saan mitään salat­ta­vaa, poti­las voi­si antaa yleis­val­tuu­tuk­sen kaik­kiin tie­toi­hin­sa ja perua tämän sit­ten yksi­löi­ty­jen tie­to­jen osalta. 

  Tie­to­suo­jas­ta huo­les­tu­neet halusi­vat kui­ten­kin estää sen, että kukaan voi­si antaa kaik­ki tie­ton­sa kaik­kien lää­kä­rien käyt­töön, vaan jokai­ses­ta tie­dos­ta piti teh­dä erik­seen vapau­tus­pää­tös, mikä tuot­taa tavat­to­mas­ti paperi(!)työtä tietoyhteiskuntaaikana.

  Visai­sem­pi ongel­ma on, onko poti­laal­la aina pää­sy omiin tie­toi­hin­sa. Lää­kä­rei­den mukaan poti­aal­le voi olla suur­ta hait­taa esi­mer­kik­si tie­dos­ta, että hänen säh­kö­al­ler­gi­aan­sa hoi­de­taan menes­tyk­sel­li­ses­ti lumelääkkeellä.

 10. Kir­joi­tat “Visai­sem­pi ongel­ma on, onko poti­laal­la aina pää­sy omiin tie­toi­hin­sa. Lää­kä­rei­den mukaan poti­aal­le voi olla suur­ta hait­taa esi­mer­kik­si tie­dos­ta, että hänen säh­kö­al­ler­gi­aan­sa hoi­de­taan menes­tyk­sel­li­ses­ti lumelääkkeellä.”

  Onpa epäeet­tis­tä lää­kä­reil­tä. Tuos­sa minus­ta huo­maa ettei lää­kä­rien vaa­ti­muk­siin sai­si ihan kri­tii­kit­tä suh­tau­tua. Tuos­sa­kin perus­te­lu on ole­vi­naan “hoi­dol­li­nen”. Mihin se raja vedet­täi­siin min­kä lää­kä­ri sai­si poti­laal­taan pimittää? 

  Eikä se säh­kö­al­ler­gia kai edes ole lää­ke­tie­teel­li­ses­ti­kään ihan sel­vä luu­los­ai­raus. Tai­taa olla aika kiis­tel­ty asia.
  http://www.tct.hut.fi/opetus/s38118/s99/htyo/25/index.shtml

  Mil­lä oikeu­del­la oikeus­toi­mi­kel­pois­ta kan­sa­lais­ta noin hol­ho­taan? Tai sit­ten tuol­lai­ses­sa tapauk­ses­sa pitäi­si mie­les­tä­ni ihmi­sel­le jo mää­rä­tä edun­val­vo­ja, jol­la oli­si noi­hin tie­toi­hin 100% oikeus.

  Ja mitä­pä jos lää­kä­ri on ereh­ty­nyt ja poti­las haluai­si saa­da ns second opinionin?

 11. Ei pidä kivit­tää vies­tin­tuo­jaa. Tuo ei ollut minun­mie­li­pi­tee­ni vaan rapor­toin, mil­lais­ta kes­kus­te­lua asias­ta on käy­ty. En todel­la tie­dä, miten tuo kysy­mys rat­kais­tiin. Var­maan­kin se rat­kai­siin niin, että poti­laal­la on pää­sy omiin tie­toi­hin­sa. Lää­kä­rit tämän tie­täen har­kit­se­vat, mitä poti­las­tie­toi­hin lait­ta­vat. Eivät tie­ten­kään kir­joi­ta, että lume­hoi­to toi­mii hyvin.

  Vaik­ka säh­kö­al­ler­gia ei oli­si aina luu­los­ai­raus, on se sitä ymmär­tääk­se­ni sil­loin, kun se pla­se­bol­la korjautuu. 

  Olen minä­kin jou­tu­nut samaan epä­re­hel­li­syy­teen tur­vau­tu­maan. Eräs kan­sa­lai­sen maa­seu­tu­kau­pun­gis­ta soit­ti ja valit­ti, kuin­ka hel­vel­til­lis­tä hänen elä­män­sä on radio­aal­to­jen takia. Hänel­lä ei tonil­laan ole kuin kah­vi­pöy­dän ympä­rys, jon­ne ne eivät ulo­tu. Mei­na­sin ihme­tel­lä, mikä sitä kah­vi­pöy­tää niil­tä aal­loil­ta suo­jaa, mut­ta tajusin juu­ri ennen kuin ava­sin suu­ni, että sit­ten hän ei voi­si oles­kel­la sielläkään.

 12. Hel­sin­gin Sano­mis­sa oli tänään Tors­ti tie­tää ‑pals­tal­la mie­len­kiin­tois­ta kom­ment­tia poti­las­asia­kir­jo­jen tietosuojasta. 

  Ter­veys­kes­kuk­ses­sa työs­ken­nel­lyt kir­joit­taa: Lää­kä­ri pää­see ihmi­sen tie­dos­toi­hin jopa ilman sotua, vaik­ka ei hoi­tai­si kyseis­tä poti­las­ta. Käy­tän­nös­sä kukaan ei jää kiin­ni täl­lai­ses­ta rikok­ses­ta. Itse­kään en saa­nut tie­toa sitä pyy­täes­sä­ni, kuka on käy­nyt tie­dos­tois­sa­ni. Säh­köi­nen jär­jes­tel­mä on tur­vat­to­mam­pi kuin pape­ri­nen vas­taa­va. Sih­tee­rit eivät kyse­le lää­kä­ril­tä min­ne ja mik­si tie­to­ja tar­vi­taan. Käy­tän­tö ja teo­ria ovat kak­si eri asi­aa. Lää­kä­rit ja muu hoi­to­he­ni­lö­kun­ta ovat ute­liai­ta ja usein sää­li­mät­tö­miä ihmi­siä sii­nä mis­sä muutkin. 

  (Em. sitee­raus ei ole ihan suora)

  Toi­nen kir­joit­ta­ja valit­taa, että joku toi­nen hen­ki­lö oli käy­nyt muut­ta­mas­sa hänen mie­hen­sä lähio­mai­sek­si tie­to­jär­jes­tel­miin itsen­sä kir­joit­ta­jan (vai­mo) sijal­le vain kans­lia­käyn­nil­lä. “Vai että poti­las­jär­jes­tel­mä sisäl­tää var­men­ti­mia ja käyt­tö­oi­keuk­sia. Kat­tia kans­sa!”, hän toteaa.

  Aja­tel­kaa, mitä vahin­koa sai­si aikaan ihmi­sel­le mer­kit­se­mäl­lä tämä asia­kir­joi­hin kuol­leek­si. Mie­len­vi­kai­sia kiusaa­jia on hoi­to­hen­ki­lö­kun­nas­sa taa­tus­ti sii­nä mis­sä muuallakin.

 13. Otta­mat­ta itse kan­taa säh­kö­al­ler­gian ole­mas­sao­loon niin totean kui­ten­kin, että kysees­sä on viral­li­sen kou­lu­lää­ke­tie­teen mukaan tyy­pil­li­nen hypokondria. 

  Gran­paI­go­rin lin­kit­tä­mä sivus­to on TKK:n opis­ke­li­joi­den har­joi­tus­työ, jos­sa tar­koi­tus on ollut ope­tel­la sivus­to­jen tekoa. Sisäl­tö on sii­nä sel­väs­ti yhden­te­ke­vä ja teki­jöil­lä on tus­kin mitään kom­pe­tens­sia arvioi­da luo­tet­ta­vas­ti lähteitään.

 14. Jos arka­luon­toi­set, mut­ta hoi­ta­val­le lää­kä­ril­le tär­keät tie­dot tulee säi­lyt­tää rannekkeessa(voi vaa­tia aika ison ran­nek­keen), lom­pa­kos­sa tai tatuoin­ti­na, miten taa­taan, ettei­vät nämä arka­luon­toi­set tie­dot pää­dy ulko­puo­li­sen lom­pak­ko­var­kaan tai uima­hal­li­vie­raan tie­toon? En ymmärrä.

 15. Tois­tai­sek­si ei ole löy­ty­nyt ihmis­tä, joka rea­goi­si val­vo­tus­sa koe­ti­lan­tees­sa miten­kään sähköön.
  Kaik­kien säh­kö­al­ler­gik­ko­jen “reak­tiot” ovat täy­sin riip­pu­mat­to­mia säh­kö­ken­tän ole­mas­sa olosta.
  Peri­aat­tees­sa on tie­tys­ti mah­dol­lis­ta, että sel­lai­nen hen­ki­lö jos­kus vie­lä löy­tyy, mut­ta tois­tai­sek­si kaik­ki tes­ta­tut ovat olleet luulosairaita.

  Mut­ta takai­sin asiaan.
  Voi­si todel­la­kin olla hyvä idea tatuoi­da sai­ras­ker­to­mus jokai­sel­le nah­kaan. Venee­ri­set tau­dit otsaan ja alko­ho­lis­mi pos­kiin. Ei oli­si pel­koa, että joku vie tie­don luvat­to­mas­ti mennessään.
  Myös siru nahan alle oli­si hyvä aja­tus. Saa­tai­si hyvät mark­ki­nat baa­rei­hin ja mui­hin kos­tei­siin olo­suh­tei­siin sovel­tu­vil­le lukulaitteille.
  Tie­to tip­pu­ris­ta voi­si olla tie­tys­ti myös ran­nek­kees­sa, kun­han se vain oli­si riit­tä­vä isol­la ja sel­väl­lä fontilla.

 16. En oikein ymmär­rä joi­den­kin kom­ment­te­ja sii­tä, että pape­ri­nen doku­ment­ti oli­si jol­lain taval­la tie­to­suo­jal­le parem­pi kuin säh­köi­ses­sä muo­dos­sa oleva. 

  Ver­kos­sa liik­kuu hir­veä mää­rä rahaa joka päi­vä digi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa ja tähän luo­te­taan, mut­ta sit­ten kun tulee kysy­mys äänes­tä­mi­ses­tä, sai­raus­tie­to­kan­nas­ta tai muis­ta niin nos­te­taan kädet pystyyn.

  Sekä pape­ri­nen, että säh­köi­nen doku­ment­ti voi­daan arkis­toi­da huo­nos­ti tai hyvin. Kyse on puh­taas­ti tek­ni­nen asia ja en ymmär­rä mik­si asi­aan liit­tyy näin suu­ret tun­teet puo­les­ta ja vas­taan. Yksin­ker­tai­ses­ti kan­nat­taa vaan lis­ta­ta molem­pien arkis­toin­ti­ta­po­jen plus­sat ja mii­nuk­set ja teh­dä nii­den poh­jal­ta ver­tai­lu. Sit­ten vain valit­tai­siin voit­ta­ja­puo­li ja ruve­taan kehit­tä­mään sitä, että pääs­tään sen mii­nuk­sis­ta eroon.

 17. Yksi tut­ta­va ker­toi vie­neen­sä ystä­vään­sä taas ker­ran tar­kas­tuk­siin aivo­ve­ren­vuo­don jäl­keen. Vuo­dos­ta on nyt jo mon­ta vuot­ta, mut­ta kave­ri on aika keh­nos­sa kun­nos­sa. Asuu koto­na, mut­ta ei kyke­ne kun­nol­li­ses­ti huo­leh­ti­maan itsestään.

  Tuol­la lää­kä­ri­käyn­nil­lä oli ollut puhet­ta sii­tä, että poti­las on ajoit­tain ollut öitä pois koto­aan. Tut­ta­va osa­si ker­toa mil­loin näin on tapah­tu­nut (asuu vie­rei­ses­sä asun­nos­sa ja pitää vähän sil­mäl­lä). Lää­kä­ri kat­soi koneel­taan ja ker­toi kum­man­kin nime­tyn yön osal­ta poti­laan olleen put­kas­sa. Ja tämän ker­toi tutul­le­ni, joka ei ole sukua. On toki enti­nen vai­mo, mut­ta nyky­ään viral­li­sel­ta sta­tuk­sel­taan naa­pu­ri. Tut­tu­ni ja lää­kä­ri eivät ole tavan­neet kuin pari kertaa.

  Minus­ta aika kum­mal­li­nen tari­na, mut­ta uskon sit­ten­kin tuttuani.

  Kuu­luu­ko lää­kä­rin näh­dä put­ka­reis­su­jen his­to­ria? Kuu­luu­ko hänen ker­toil­la niis­tä poti­laan naapurille.

 18. Äänes­tä­mi­sen koh­dal­la älähdän.

  Äänes­tä­mi­ses­sä ei ole kyse tie­to­suo­jas­ta vaan äänioi­keu­des­ta. Haluam­me­ko todel­la antaa (kar­ri­koi­den) vai­mon­hak­kaa­jil­le kak­si ään­tä yhden sijaan? Tätä­hän ver­kos­sa äänes­tä­mi­nen tarkoittaa!

 19. Put­kas­sao­lo näkyy sai­ras­ker­to­muk­ses­sa, jos, kuten luu­len, polii­si on halun­nut tie­de­tys­ti sai­raan ihmi­sen ter­vey­den­ti­lan var­mis­tet­ta­van putkankestäväksi.

 20. Tie­de­mies:

  Haluam­me­ko todel­la antaa (kar­ri­koi­den) vai­mon­hak­kaa­jil­le kak­si ään­tä yhden sijaan? Tätä­hän ver­kos­sa äänes­tä­mi­nen tarkoittaa!”

  Sini­vih­reä:

  Ste­reo­tyyp­pi­nen kuva­ni puo­li­so­aan hak­kaa­vas­ta hen­ki­lös­tä, ei kyl­lä ole noin yhteis­kun­ta-aktii­vi­nen. Jos jat­ke­taan aja­tus­leik­kiä, voi toi­saal­ta olla niin­kin, että haka­tun hen­ki­lön ainoa tapa pääs­tä äänes­tä­mään, oli­si nime­no­maan ver­kon kaut­ta. Kom­men­tis­ta­ni huo­li­mat­ta, ymmär­rän ja hyväk­syn kyl­lä näkemyksesi.

 21. En oikein ymmär­rä joi­den­kin kom­ment­te­ja sii­tä, että pape­ri­nen doku­ment­ti oli­si jol­lain taval­la tie­to­suo­jal­le parem­pi kuin säh­köi­ses­sä muo­dos­sa oleva.°”

  Säh­köi­ses­sä muo­dos­sa ole­vaa doku­ment­tia voi­daan käsi­tel­lä koneel­li­ses­ti. Tie­to­ko­neen avul­la on mah­dol­lis­ta mur­tau­tua jär­jes­tel­miin ja kerä­tä auto­maat­ti­ses­ti suu­ri mää­rä tie­toa ihmi­sis­tä ilman että käy edes pai­kan­pääl­lä. Lisäk­si on mah­dol­lis­ta yhdis­tää nopeas­ti eri rekis­te­rei­tä, ja kai­vaa tie­to­ja, joi­ta ei yhdes­sä rekis­te­ris­sä ole.

  Tätä ongel­maa ei ole pape­ri­re­kis­te­reis­sä. Edel­leen­kin tie­toi­hin on tosin mah­dol­lis­ta pääs­tä käsik­si, mut­ta tämä vaa­tii huo­mat­ta­vas­ti enem­män aikaa ja vai­vaa, eikä aina ole edes mah­dol­lis­ta (etsip­pä kaik­ki hen­ki­löt jot­ka sai­ras­ta­vat etu­rau­has­syö­pää ilman tietokonetta)

  Teo­rias­sa on mah­dol­lis­ta teh­dä tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä tur­val­li­nen, mut­ta käy­tän­nös­sä en sel­lais­ta toteu­tus­ta näh­nyt. Jos jär­jes­tel­mää voi­daan käyt­tää vää­rin, sitä tul­laan käyt­tä­mään väärin.

  Osmo on tie­ten­kin fak­ti­ses­ti oikeas­sa sii­nä, että tie­to­suo­jan vuok­si kuo­lee ihmi­siä, mut­ta se on hin­ta yksi­tyi­syy­den suo­jas­ta. Tämä on poliit­ti­nen pää­tös ja olen itse val­mis elin­aja­no­dot­tee­ni pie­ne­ne­mi­seen muu­ta­mal­la minuu­til­la sen vuok­si. Toki ymmär­rän myös vas­tak­kai­sia näkemyksiä.

  Ehkä­pä täs­sä­kin oikea tapa on siel­lä väli­maas­tos­sa (tin­gi­tään tur­val­li­suu­des­ta ja yksi­tyi­syy­den­suo­jas­ta vähän, jot­ta saa­daan parem­pi lopputulos)

  Kari

  Kari

 22. Kari says: “Ehkä­pä täs­sä­kin oikea tapa on siel­lä välimaastossa”.

  Näin­hän sen on pak­ko olla kos­ka tätä Osmon aja­tus­ta voi jat­kaa loput­to­miin: “Aja­tel­laan­pa, että edus­kun­ta äänes­täi­si ehdo­tuk­ses­ta, että Suo­mes­sa sää­det­täi­siin kak­si­kais­tai­sil­le teil­le kai­kil­le 80 kilo­met­rin nopeus­ra­joi­tus ja että tämän las­ket­tai­siin sääs­tä­vän 50 ihmis­hen­keä vuodessa.”

  Las­ke­taan 70 km/h ja taas kuo­lee vähem­män ja sit­ten 60, 50, 40… Kiel­le­tään sit­ten kaik­ki mihin voi kuol­la, ammu­taan vaik­ka ne kaik­ki kar­hut kun nii­den vuok­si on joku 1800 luvul­la delannut.

  Eikä nii­hin jär­jes­tel­miin tar­vi edes mur­tau­tua, bugi-ilmon sel­vit­tääk­seen Help­Des­kin on pak­ko pääs­tä tois­ta­maan vir­he tuo­tan­to­ym­pä­ris­tös­sä jos vika ei satu muu­al­la tois­tu­maan. Mit­kään logit ei auta jos luet tie­to­kan­taa suo­raan etkä logia kir­joit­ta­van käyt­tö­liit­ty­män kaut­ta. Tai dump­paa vaik­ka koko kan­ta ja vie tikul­la kotiin “jat­ko­ja­los­tet­ta­vak­si”.

  Tai­dan men­nä kat­so­maan Jänik­sen Vuoden…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.