Tilastollinen kuolema ja murha

Äskeisessä viestiketjus­sa tieto­suo­jas­ta huolestunei­ta tun­tui syvästi loukan­neen, kun sanoin, että hei­dän aikaansaa­mansa lain­säädän­tö johtaa ihmishenkien mene­tyk­si­in. Kun asia on min­ulle notori­nen tosi­a­sia, en tul­lut ajatelleek­sikaan, että juuri se voisi tässä asi­as­sa jotain loukata.

Kyse tilas­tol­lis­es­ta kuole­mas­ta on mie­lenki­in­toinen. Sitä ei jotenkin ajatel­la kuole­mak­si lainkaan.  Ajatel­laan­pa, että eduskun­ta äänestäisi ehdo­tuk­ses­ta, että Suomes­sa säädet­täisi­in kak­sikaistaisille teille kaikille 80 kilo­metrin nopeusra­joi­tus ja että tämän las­ket­taisi­in säästävän 50 ihmishenkeä vuodessa. Jos esi­tys kaa­tu­isi, emme syyt­täisi voit­tanut­ta osa­puol­ta 50 ihmisen murhas­ta, emme edes kuole­man tuottamuksesta. 

Entä, jos voitaisi­in ennal­ta tietää, ketkä nimeltä maini­tut 50 henkeä uhrataan autoil­i­jan vapau­den puoles­ta, Ilta-Sanomat haas­tat­telisi­vat heitä, näyt­täi­sivät hellyyt­täviä kuvia pikku Liisas­ta nalle sylis­sään? Luulen, että eduskun­nan enem­mistöä päät­tämään hei­dän sur­maamis­es­taan ei löy­ty­isi. Jopa Autoli­itossa puhut­taisin häpeillen korkeampi­en nopeuk­sien puoles­ta. Tilas­tolli­nen ennal­ta määräämät­tömien ihmis­ten tap­pami­nen on paljon kepeämpi jut­tu kuin se, että kuole­maan tuomi­tu­il­la on kasvot.

Sama pätee ter­vey­den­huol­los­sa. Ennal­taehkäi­sevässä hoi­dos­sa nou­date­taan kan­nat­tavu­us­pe­ri­aatet­ta. Syöpäseu­lon­ta on kan­nat­ta­va, jos sil­lä saadaan aikaan yksi ter­ve elin­vu­osi alle 60 000 euron  kus­tan­nuk­sil­la. Jos leikkaus­pöy­däl­lä on poti­las, jon­ka hen­ki voidaan pelas­taa suurin kus­tan­nuksin, ei mitään kus­tan­nuskat­toa tunneta.

22 vastausta artikkeliin “Tilastollinen kuolema ja murha”

 1. Min­un mielestäni ajatuk­sesi tieto­tur­van tasos­ta ter­vey­den­hoi­dos­sa ovat aivan oikei­ta. Ihmette­len hie­man joidenkin hys­teerisiä reak­tioi­ta asi­aan. Jos ihmi­nen on psyykkises­ti tai fyy­sisti hyvin sairas, joskus lievem­mätkin oireet riit­tävät, niin se näkyy selvästi jo päälle päin. Jos tieto­tur­va on kaik­ki kaikessa niin eikö nämä ihmiset joiden sairaudet näkyvät päällepäin, ja usein jopa hai­se­vat, ole huonom­mas­sa ase­mas­sa kuin ne joiden vai­vat eivät näy niin selvästi?

  Eikö yhden­ver­taisu­u­den nimis­sä kaikkien pitäisi näyt­tää hie­man sairail­ta hul­luil­ta jol­loin erot­tumista ja tieto­tur­van vaaran­tu­mista ei tapah­tu­isi? Vai olisko ken­ties aistien heiken­tämi­nen ratkaisu tähän tieto­tur­vaon­gel­maan? Entäpä kaikkien pukem­i­nen löyhkäävään kaapuun?

  Tietotekni­ik­ka mah­dol­lis­taisi merkit­tävät kus­tan­nussäästöt ter­vey­den­hoi­dos­sa ja minäkään en ymmär­rä mik­sei sitä voi­da lisätä. Mik­si pitää täyt­tää samat tiedot joka lomak­keeseen jota sit­ten siir­rel­lään jos­sain jon­nekin aikana jol­loin tekni­ik­ka mah­dol­lis­taisi tähänkin tuh­latun ajan käyt­tämisen hoito­työhön? Mik­sei hoita­va lääkäri saa nähdä heti ja hel­posti hoito­his­to­ri­aa jne.. Tulee vaan mieleen että hörhöt kiertävät lääkäriltä toiselle resepte­jä vonkaa­mas­sa, näitäkö nyt sit­ten pitää suo­jel­la? Vai niitä resepte­jä tehtaile­via yksi­ty­is­lääkäre­itä joiden rahakas biznes tämäkin on.. eikä hai­tanne ne Upp­salan hie­man kevyem­mät paper­itkaan niin tässä työssä..

 2. Kir­joi­tat “Jos leikkaus­pöy­däl­lä on poti­las, jon­ka hen­ki voidaan pelas­taa suurin kus­tan­nuksin, ei mitään kus­tan­nuskat­toa tun­neta.” Se ei ole arkipäivän real­is­mia enää

  Uno­hdit täs­men­tää onko tämä ihmi­nen jo siinä ase­mas­sa että hänen kat­so­taan enää ole­van oikeutetun vain “hyvään perushoitoon” vai sat­tuisiko hän kuu­lumaan oikeutetuk­si “tehostet­tun hoitoon”? 

  Entisenä ter­veysmin­is­ter­inä ja ex-kansane­dus­ta­jana kuu­lut var­masti lop­puelämäsi sel­l­aiseen etuoikeutet­tuun ihmis­ryh­mään jolle tuo tehostet­tu hoito on päivänselvää. 

  Kir­joi­tat myös “Ennal­taehkäi­sevässä hoi­dos­sa nou­date­taan kan­nat­tavu­us­pe­ri­aatet­ta”. Tuo kan­nat­tavu­us­pe­ri­aate ei koske vain ennal­taehkäi­sevää hoitoa vaan nykyään kaikkia hoitolin­jauk­sia. Kyl­lä sairau­den­hoito­henkilökun­nas­ta on onnis­tut­tu jo kouli­maan aika “kus­tan­nusti­etoisia”.

  Mut­ta on ymmär­ret­tävää että asi­at näyt­tävät kovin eri­laisil­ta entisen ter­veysmin­is­terin horison­tista kuin näitä palvelu­ja käyt­tävän taval­lisen kansalaisen sammakkoperspektiivistä.

  Juuri tuos­ta em kus­tan­nusti­etoisu­ud­es­ta johtuen on selvästi havait­tavis­sa että julk­i­sis­sa sairaalois­sa saata­van hoidon tasoon vaikut­ta­vat mon­et muutkin kuin lääketi­eteel­liset asi­at. Se joka osaa itse tai jon­ka omaiset osaa­vat vaa­tia saa­vat parem­paa hoitoa.

  Tuo ter­veys- tai hoitoti­eto­jen tieto­suo­ja lie­nee sit­tenkin yksi pien­impia ter­vey­den­huol­lon ongelmia tänä päivänä.

  On ihan ymmär­ret­tävää että kuten poli­isit halu­aisi­vat koko ajan laa­jen­taa kaiken­laisia tieto­jen­saan­ti- ja urk­in­taoikeuk­si­aan rikos­tor­jun­nan argu­mentein niin aivan samoin ter­vey­den­huolto­jär­jestelmä halu­aisi laa­jen­taa omia tiedon­saan­tioikeuk­si­aan argu­men­toiden ihmishenkien pelastamisella.

  Ja jokainen joka vas­tus­taa leimataan hyvien paran­nusten estäjäksi.

  Kyl­lä lom­pakos­sa kan­net­ta­vat tiedot tai samat tiedot sisältävä ran­neke voivat olla joidenkin mielestä “han­kalia” mut­ta ne ovat ongel­man K.I.S.S. ratkaisu JO NYT eivätkä edes joh­da mihinkään mon­imutkaisi­in pop­ulis­tisi­in tietosuojapohdintoihin.

 3. On tot­ta, että ter­vey­den­huol­los­samme on suuri tasa-arvon­gel­ma, teol­lisu­us­maid­en suurimpia. Lukekaa ensivi­ikon Kuvalehteä!

  Tieto­suo­jas­sa on kyse myös sel­l­ai­sista asioista, voiko kah­den organ­isaa­tion välil­lä vai­h­taa rönt­genku­via. Ei mah­du lom­pakkoon eikä ran­nek­keeseen. Minä en myöskään mene uimaan lom­pakko taskussa. 

  Muutenkin tätä logi­ikkaa on työlästä seu­ra­ta. Ensin ne tiedot ovat niin arkalu­on­teisia, että halu­an estää ambu­lanssilääkäriä luke­mas­ta niitä päät­teeltään, sit­ten min­un pitäisi kuitenkin pan­na ne lom­pakkooni saman ambu­lanssilääkärin ja myös sat­un­naisen lom­pakko­varkaan luettavaksi. 

  Enkä edelleenkään ymmär­rä, että jos joku halu­aa kieltää ter­veysti­eto­jen­sa vai­h­don eri ter­vey­den­huol­lon yksiköi­den välil­lä, ne pitää kieltää min­unkin osaltani. Eikö se riitä, mitä ter­veyssek­tori esit­ti, että se joka halu­aa kieltää, saa kieltää, eikä muiden hyvää hoitoa estet­täisi sen takia. 

  En muista, mihin muo­toon laki lop­ul­ta eduskun­nas­sa pää­tyi, mut­ta se ainakin annet­ti­in muo­dos­sa, jos­sa pohjoisen las­ket­telukeskuk­ses­sa jalka­nsa katkaisseen pitää paikallises­sa ter­veyskeskuk­ses­sa älytä antaa lupa rönt­genku­vansa siir­toon. Jos ei tätä lupaa antanut, ei sitä voin­ut enää koti­paikkakun­nal­laan antaa, joten kuva on otet­ta­va uud­estaan. Täl­laiset määräyk­set loukkaa­vat min­un oikeut­tani hyvään hoitoon. En ymmär­rä, mik­si min­un pitää kär­siä siitä, että joku pelkää rönt­genku­vaa käytet­tävän väärin, jos se siir­retään ter­vey­den­huol­lon yksiköstä toiseen.

  Jos joku on huolestunut tieto­tur­vas­ta, miet­tiköön, mihin voi käyt­tää yksi­tyisko­htaista tietoa KAIKISTA ostok­sis­tasi, jois­sa olet vilaut­tanut jotain kan­ta-asi­akasko­rt­tia. Vih­je ukkomiehille: jos ostat­te kon­domi­pakkauk­sen paras­ta tyt­töys­täväänne ajatellen, älkää näyt­täkö sitä kan­ta-asi­akasko­rt­tia. Ties mitä vaimolle vielä kerrotaan!

 4. Naisil­la on mam­mo­grafia eli rin­ta­syövänseu­lon­ta. Miehille suun­nitelti­in hie­man vas­taavaa eli etu­rauhas­syöpäseu­lon­taa PSA. Ei onnistunut.

  PSA:n saa ter­veyskeskuk­ses­sa ilmaisek­si, jos älyää pyytää. Lääkärit perustel­e­vat PSA:n “pakol­lisu­u­den” estämistä sil­lä, että kus­tan­nuk­set siitä ovat tuot­toa pienem­mät. Siis että syöpä­ta­pauk­sia on niin vähän, että koko miesjoukkoa ei kan­na­ta syynätä. 

  Onko jol­lakin parem­paa tietoa. Van­haa miestä aihe kiin­nos­taa. Viisi vuot­ta sit­ten olin PSA syynis­sä kun älysin kysyä.

 5. Tietoni ovat van­hat ja voivat olla jo vanhentuneita.

  Vuosikymme­nen alus­sa PSA-testiä ei halut­tu kaikille, kos­ka sitä pidet­ti­in epäeet­tisenä. Melkein kaikil­la van­hoina kuolleil­la miehillä on prostata­syöpä, jos­ta ei ole heille mitään hait­taa, kos­ka ehtivät kuol­la johonkin muuhun sitä ennen. Hoi­dos­ta sen sijaan olisi huo­mat­tavaa hait­taa ja syövän pelosta. Prostatan seu­lon­ta olisi sil­loin ollut vähän sama kuin nai­sista olisi tutkit­tu, onko heil­lä rin­nat ja jos on, leikataan ne var­muu­den vuok­si pois. 

  Var­maankin joskus (ken­ties jo nyt) kehitetään parem­mat testit, jot­ka osaa­vat tun­nistaa vaar­al­liset syöpä­tyyp­it, jot­ka tarvit­se­vatkin hoitoa ja ovat hoidettavissa.

 6. Toi rönt­genku­va­jut­tu on muuten haus­ka. Itse olen joutunut erinäis­ten urheilu­vam­mo­jen takia tänä vuon­na use­am­man ker­taa rönt­geni­in ja jopa ker­ran mag­neet­tiku­vi­in. Nykyään ne antaa kuvat rompul­la mukaan, joten kuvat siir­tyvät suht vai­vat­tomasti paikas­ta toiseen poti­laan povi­taskus­sa (eli kehi­tys­tä on tapah­tunut jonkin verran). 

  Tämä voisi olla käteväm­pääkin, eikä niitä kyl­lä tap­atur­mis­sa ole apua kun ei ole romp­pua mukana.

 7. “Tilas­tol­lis­ten kuolemien” hah­mot­tamisen vaikeus tulee esille medi­as­sa har­vasen päivä. 

  Sun­nun­tai hesari­in pitäisi lisätä sel­l­ain­nen “viikon aikana kuolleet ja kuol­man syyt”- tilas­to. Siitä voisi sit­ten tode­ta, että täl­läkin viikol­la sydän­sairauk­si­in kuoli kym­menker­tainen määrä ihmisiä kuin liiken­teessä tai, että tänäkin kesänä hirvet “tap­poi­vat” enem­män ihmisiä kuin sudet…

  Se aut­taisi lait­ta­maan asioi­ta oikeisi­in mittasuhteisiin.

 8. Näin “tieto­suo­jaih­misenä” esitän­päs piru­ut­tani, että mitä jos tehtäisi­in jär­jestelmä jos­sa joka suo­ma­laisen kelako­rtin numerol­la saisi kaivet­tua sairaushis­to­ri­an, mut­ta se vaatisi joko 1) lääkärin oikeudet 2) poti­laan henkko­htaisen salasanan. Koko hoito saataisi­in säilöt­tyä yhteen pis­teeseen, tärkeis­sä tapauk­sis­sa tiedot saataisi­in kaivet­tua esi­in ja vähem­män tärkeis­sä poti­las voi itse vali­ta luovut­taako tiedot. Salasanaa voisi vaik­ka säi­lyt­tää lom­pakos­sa, ran­nek­keessa tai tatuoin­nis­sa kos­ka ei siihen tavalli­nen tal­laa­ja kuitenkaan pääse käsik­si. Kus­tan­nuk­sil­taan jär­jestelmä olisi suun­nilleen nykyisenkaltainen, isoin yksit­täi­nen kus­tan­nustek­i­jä on ihmisen salasanan postittaminen.

  Joillekin meistä nuo ter­veystiedot ovat yksi­ty­isas­ioi­ta jot­ka eivät kuu­lu lääkäriä luku­unot­ta­mat­ta kenellekään. Tarvit­seeko sen angi­inaa syynäävän hoit­sun tai jalan­mur­tu­maa kip­saa­van har­joit­teli­jan tietää erek­tio­häir­iöstäsi tai virtsanpidätysvaikeuksistasi?

 9. Noin avoin­ta jär­jestelmää kuin jrn esit­tää, ei ter­vey­den­huolto itsekään ole halun­nut. Tästä on nyt aikaa, kun tuon lain­säädän­nön kanssa pon­nis­telin, mut­ta sil­loin esitet­ti­in, että poti­las voisi itse antaa luvan jokaisen lääkärin kat­soa kaikkia tieto­jaan, mut­ta voisi sen joidenkin tiero­jen osalta myös estää ja raja­ta sitä joukkoa, joka pääsee esimerkik­si hänen alko­holis­mis­taan per­ille. Ajatelti­in, että kos­ka suuri­mas­sa osas­sa ter­veysti­eto­ja ei ole ker­ras­saan mitään salat­tavaa, poti­las voisi antaa yleis­val­tu­u­tuk­sen kaikki­in tietoi­hin­sa ja perua tämän sit­ten yksilöi­ty­jen tieto­jen osalta. 

  Tieto­suo­jas­ta huolestuneet halu­si­vat kuitenkin estää sen, että kukaan voisi antaa kaik­ki tieton­sa kaikkien lääkärien käyt­töön, vaan jokaises­ta tiedos­ta piti tehdä erik­seen vapau­tus­päätös, mikä tuot­taa tavat­tomasti paperi(!)työtä tietoyhteiskuntaaikana.

  Visaisem­pi ongel­ma on, onko poti­laal­la aina pääsy omi­in tietoi­hin­sa. Lääkärei­den mukaan poti­aalle voi olla suur­ta hait­taa esimerkik­si tiedos­ta, että hänen sähköal­ler­giaansa hoide­taan men­estyk­sel­lis­es­ti lumelääkkeellä.

 10. Kir­joi­tat “Visaisem­pi ongel­ma on, onko poti­laal­la aina pääsy omi­in tietoi­hin­sa. Lääkärei­den mukaan poti­aalle voi olla suur­ta hait­taa esimerkik­si tiedos­ta, että hänen sähköal­ler­giaansa hoide­taan men­estyk­sel­lis­es­ti lumelääkkeellä.”

  Onpa epäeet­tistä lääkäreiltä. Tuos­sa minus­ta huo­maa ettei lääkärien vaa­timuk­si­in saisi ihan kri­ti­ikit­tä suh­tau­tua. Tuos­sakin perustelu on olev­inaan “hoidolli­nen”. Mihin se raja vedet­täisi­in minkä lääkäri saisi poti­laal­taan pimittää? 

  Eikä se sähköal­ler­gia kai edes ole lääketi­eteel­lis­es­tikään ihan selvä luu­lo­sairaus. Taitaa olla aika kiis­tel­ty asia.
  http://www.tct.hut.fi/opetus/s38118/s99/htyo/25/index.shtml

  Mil­lä oikeudel­la oikeustoimikelpoista kansalaista noin hol­ho­taan? Tai sit­ten tuol­laises­sa tapauk­ses­sa pitäisi mielestäni ihmiselle jo määrätä edun­valvo­ja, jol­la olisi noi­hin tietoi­hin 100% oikeus.

  Ja mitäpä jos lääkäri on ere­htynyt ja poti­las halu­aisi saa­da ns sec­ond opinionin?

 11. Ei pidä kivit­tää viestin­tuo­jaa. Tuo ei ollut min­un­mielip­i­teeni vaan rapor­toin, mil­laista keskustelua asi­as­ta on käy­ty. En todel­la tiedä, miten tuo kysymys ratkaisti­in. Var­maankin se ratkaisi­in niin, että poti­laal­la on pääsy omi­in tietoi­hin­sa. Lääkärit tämän tietäen hark­it­se­vat, mitä poti­lasti­etoi­hin lait­ta­vat. Eivät tietenkään kir­joi­ta, että lume­hoito toimii hyvin.

  Vaik­ka sähköal­ler­gia ei olisi aina luu­lo­sairaus, on se sitä ymmärtääk­seni sil­loin, kun se plase­bol­la korjautuu. 

  Olen minäkin joutunut samaan epäre­hellisyy­teen tur­vau­tu­maan. Eräs kansalaisen maaseu­tukaupungista soit­ti ja valit­ti, kuin­ka helveltil­listä hänen elämän­sä on radioaal­to­jen takia. Hänel­lä ei tonil­laan ole kuin kahvipöy­dän ympärys, jonne ne eivät ulo­tu. Meinasin ihme­tel­lä, mikä sitä kahvipöytää niiltä aal­loil­ta suo­jaa, mut­ta tajusin juuri ennen kuin avasin suu­ni, että sit­ten hän ei voisi oleskel­la sielläkään.

 12. Helsin­gin Sanomis­sa oli tänään Torsti tietää ‑pal­stal­la mie­lenki­in­toista kom­ment­tia poti­lasasi­akir­jo­jen tietosuojasta. 

  Ter­veyskeskuk­ses­sa työsken­nel­lyt kir­joit­taa: Lääkäri pääsee ihmisen tiedos­toi­hin jopa ilman sotua, vaik­ka ei hoitaisi kyseistä poti­las­ta. Käytän­nössä kukaan ei jää kiin­ni täl­lais­es­ta rikok­ses­ta. Itsekään en saanut tietoa sitä pyytäessäni, kuka on käynyt tiedos­tois­sani. Sähköi­nen jär­jestelmä on tur­vat­tomampi kuin paper­i­nen vas­taa­va. Sih­teer­it eivät kyse­le lääkäriltä minne ja mik­si tieto­ja tarvi­taan. Käytän­tö ja teo­ria ovat kak­si eri asi­aa. Lääkärit ja muu hoito­he­nilökun­ta ovat uteliai­ta ja usein säälimät­tömiä ihmisiä siinä mis­sä muutkin. 

  (Em. siteer­aus ei ole ihan suora)

  Toinen kir­joit­ta­ja valit­taa, että joku toinen henkilö oli käynyt muut­ta­mas­sa hänen miehen­sä lähiomaisek­si tieto­jär­jestelmi­in itsen­sä kir­joit­ta­jan (vaimo) sijalle vain kansli­akäyn­nil­lä. “Vai että poti­lasjär­jestelmä sisältää var­men­timia ja käyt­töoikeuk­sia. Kat­tia kanssa!”, hän toteaa.

  Ajatelkaa, mitä vahinkoa saisi aikaan ihmiselle merk­it­semäl­lä tämä asi­akir­joi­hin kuolleek­si. Mie­len­vikaisia kiusaa­jia on hoito­henkilökun­nas­sa taa­tusti siinä mis­sä muuallakin.

 13. Otta­mat­ta itse kan­taa sähköal­ler­gian ole­mas­saoloon niin totean kuitenkin, että kyseessä on viral­lisen koul­ulääketi­eteen mukaan tyyp­illi­nen hypokondria. 

  GranpaIg­orin linkit­tämä sivus­to on TKK:n opiske­li­joiden har­joi­tustyö, jos­sa tarkoi­tus on ollut opetel­la sivus­to­jen tekoa. Sisältö on siinä selvästi yhden­tekevä ja tek­i­jöil­lä on tuskin mitään kom­pe­tenssia arvioi­da luotet­tavasti lähteitään.

 14. Jos arkalu­on­toiset, mut­ta hoitavalle lääkärille tärkeät tiedot tulee säi­lyt­tää rannekkeessa(voi vaa­tia aika ison ran­nek­keen), lom­pakos­sa tai tatuointi­na, miten taataan, etteivät nämä arkalu­on­toiset tiedot päädy ulkop­uolisen lom­pakko­varkaan tai uima­hal­livier­aan tietoon? En ymmärrä.

 15. Tois­taisek­si ei ole löy­tynyt ihmistä, joka reago­isi valvo­tus­sa koeti­lanteessa mitenkään sähköön.
  Kaikkien sähköal­lergikko­jen “reak­tiot” ovat täysin riip­pumat­to­mia sähköken­tän ole­mas­sa olosta.
  Peri­aat­teessa on tietysti mah­dol­lista, että sel­l­ainen henkilö joskus vielä löy­tyy, mut­ta tois­taisek­si kaik­ki tes­tatut ovat olleet luulosairaita.

  Mut­ta takaisin asiaan.
  Voisi todel­lakin olla hyvä idea tatuoi­da sairasker­to­mus jokaiselle nahkaan. Veneeriset tau­dit otsaan ja alko­holis­mi poski­in. Ei olisi pelkoa, että joku vie tiedon luvat­tomasti mennessään.
  Myös siru nahan alle olisi hyvä aja­tus. Saataisi hyvät markki­nat baarei­hin ja mui­hin kosteisi­in olo­suhteisi­in sovel­tuville lukulaitteille.
  Tieto tip­purista voisi olla tietysti myös ran­nek­keessa, kun­han se vain olisi riit­tävä isol­la ja selväl­lä fontilla.

 16. En oikein ymmär­rä joidenkin kom­ment­te­ja siitä, että paper­i­nen doku­ment­ti olisi jol­lain taval­la tieto­suo­jalle parem­pi kuin sähköisessä muo­dos­sa oleva. 

  Verkos­sa liikkuu hirveä määrä rahaa joka päivä dig­i­taalises­sa muo­dos­sa ja tähän luote­taan, mut­ta sit­ten kun tulee kysymys äänestämis­es­tä, sairausti­etokan­nas­ta tai muista niin nos­te­taan kädet pystyyn.

  Sekä paper­i­nen, että sähköi­nen doku­ment­ti voidaan ark­istoi­da huonos­ti tai hyvin. Kyse on puh­taasti tekni­nen asia ja en ymmär­rä mik­si asi­aan liit­tyy näin suuret tun­teet puoles­ta ja vas­taan. Yksinker­tais­es­ti kan­nat­taa vaan lis­ta­ta molem­pi­en ark­istoin­ti­tapo­jen plus­sat ja miinuk­set ja tehdä niiden poh­jal­ta ver­tailu. Sit­ten vain valit­taisi­in voit­ta­japuoli ja ruve­taan kehit­tämään sitä, että päästään sen miinuk­sista eroon.

 17. Yksi tut­ta­va ker­toi vie­neen­sä ystävään­sä taas ker­ran tarkas­tuk­si­in aivov­eren­vuodon jäl­keen. Vuo­dos­ta on nyt jo mon­ta vuot­ta, mut­ta kaveri on aika kehnos­sa kun­nos­sa. Asuu kotona, mut­ta ei kykene kun­nol­lis­es­ti huole­hti­maan itsestään.

  Tuol­la lääkärikäyn­nil­lä oli ollut puhet­ta siitä, että poti­las on ajoit­tain ollut öitä pois kotoaan. Tut­ta­va osasi ker­toa mil­loin näin on tapah­tunut (asuu viereisessä asun­nos­sa ja pitää vähän silmäl­lä). Lääkäri kat­soi koneeltaan ja ker­toi kum­mankin nime­tyn yön osalta poti­laan olleen putkas­sa. Ja tämän ker­toi tutul­leni, joka ei ole sukua. On toki enti­nen vaimo, mut­ta nykyään viral­liselta statuk­seltaan naa­puri. Tut­tuni ja lääkäri eivät ole tavan­neet kuin pari kertaa.

  Minus­ta aika kum­malli­nen tari­na, mut­ta uskon sit­tenkin tuttuani.

  Kuu­luuko lääkärin nähdä putkareis­su­jen his­to­ria? Kuu­luuko hänen ker­toil­la niistä poti­laan naapurille.

 18. Äänestämisen kohdal­la älähdän.

  Äänestämisessä ei ole kyse tieto­suo­jas­ta vaan äänioikeud­es­ta. Halu­am­meko todel­la antaa (kar­rikoiden) vai­mon­hakkaa­jille kak­si ään­tä yhden sijaan? Tätähän verkos­sa äänestämi­nen tarkoittaa!

 19. Putkas­sao­lo näkyy sairasker­to­muk­ses­sa, jos, kuten luulen, poli­isi on halun­nut tiede­tysti sairaan ihmisen ter­vey­den­ti­lan varmis­tet­ta­van putkankestäväksi.

 20. Tiedemies:

  “Halu­am­meko todel­la antaa (kar­rikoiden) vai­mon­hakkaa­jille kak­si ään­tä yhden sijaan? Tätähän verkos­sa äänestämi­nen tarkoittaa!”

  Sinivihreä:

  Stereo­tyyp­pinen kuvani puolisoaan hakkaavas­ta henkilöstä, ei kyl­lä ole noin yhteiskun­ta-akti­ivi­nen. Jos jatke­taan aja­tusleikkiä, voi toisaal­ta olla niinkin, että hakatun henkilön ain­oa tapa päästä äänestämään, olisi nimeno­maan verkon kaut­ta. Kom­men­tis­tani huoli­mat­ta, ymmär­rän ja hyväksyn kyl­lä näkemyksesi.

 21. “En oikein ymmär­rä joidenkin kom­ment­te­ja siitä, että paper­i­nen doku­ment­ti olisi jol­lain taval­la tieto­suo­jalle parem­pi kuin sähköisessä muo­dos­sa oleva.°”

  Sähköisessä muo­dos­sa ole­vaa doku­ment­tia voidaan käsitel­lä koneel­lis­es­ti. Tietokoneen avul­la on mah­dol­lista mur­tau­tua jär­jestelmi­in ja kerätä automaat­tis­es­ti suuri määrä tietoa ihmi­sistä ilman että käy edes paikan­pääl­lä. Lisäk­si on mah­dol­lista yhdis­tää nopeasti eri rek­istere­itä, ja kaivaa tieto­ja, joi­ta ei yhdessä rek­isteris­sä ole.

  Tätä ongel­maa ei ole paperirek­istereis­sä. Edelleenkin tietoi­hin on tosin mah­dol­lista päästä käsik­si, mut­ta tämä vaatii huo­mat­tavasti enem­män aikaa ja vaivaa, eikä aina ole edes mah­dol­lista (etsip­pä kaik­ki henkilöt jot­ka sairas­ta­vat etu­rauhas­syöpää ilman tietokonetta)

  Teo­ri­as­sa on mah­dol­lista tehdä tieto­jär­jestelmästä tur­valli­nen, mut­ta käytän­nössä en sel­l­aista toteu­tus­ta näh­nyt. Jos jär­jestelmää voidaan käyt­tää väärin, sitä tul­laan käyt­tämään väärin.

  Osmo on tietenkin fak­tis­es­ti oike­as­sa siinä, että tieto­suo­jan vuok­si kuolee ihmisiä, mut­ta se on hin­ta yksi­ty­isyy­den suo­jas­ta. Tämä on poli­it­ti­nen päätös ja olen itse valmis eli­na­jan­odot­teeni pienen­e­miseen muu­ta­mal­la min­uu­til­la sen vuok­si. Toki ymmär­rän myös vas­takkaisia näkemyksiä.

  Ehkäpä tässäkin oikea tapa on siel­lä väli­maas­tossa (tin­gitään tur­val­lisu­ud­es­ta ja yksi­ty­isyy­den­suo­jas­ta vähän, jot­ta saadaan parem­pi lopputulos)

  Kari

  Kari

 22. Kari says: “Ehkäpä tässäkin oikea tapa on siel­lä välimaastossa”.

  Näin­hän sen on pakko olla kos­ka tätä Osmon aja­tus­ta voi jatkaa lop­ut­tomi­in: “Ajatel­laan­pa, että eduskun­ta äänestäisi ehdo­tuk­ses­ta, että Suomes­sa säädet­täisi­in kak­sikaistaisille teille kaikille 80 kilo­metrin nopeusra­joi­tus ja että tämän las­ket­taisi­in säästävän 50 ihmishenkeä vuodessa.”

  Las­ke­taan 70 km/h ja taas kuolee vähem­män ja sit­ten 60, 50, 40… Kiel­letään sit­ten kaik­ki mihin voi kuol­la, ammu­taan vaik­ka ne kaik­ki karhut kun niiden vuok­si on joku 1800 luvul­la delannut.

  Eikä niihin jär­jestelmi­in tarvi edes mur­tau­tua, bugi-ilmon selvit­tääk­seen HelpDe­skin on pakko päästä tois­ta­maan virhe tuotan­toym­päristössä jos vika ei satu muual­la tois­tu­maan. Mitkään log­it ei auta jos luet tietokan­taa suo­raan etkä logia kir­joit­ta­van käyt­töli­it­tymän kaut­ta. Tai dump­paa vaik­ka koko kan­ta ja vie tikul­la koti­in “jatko­jalostet­tavak­si”.

  Taidan men­nä kat­so­maan Jäniksen Vuoden…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.