Eikö tietosuojaväkeä saada mitenkään järjestykseen?

Tie­to­suo­jaih­mi­set ovat kek­si­neet, että vaa­ran­taa ihmis­ten yksi­tyi­syy­den suo­jaa, jos ter­vey­den­hoi­don tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä ollaan yhtey­des­sä ambu­lans­siin. Tämä yhtey­den­pi­to voi olla tajut­to­mal­le poti­laal­le elin­tär­keä­tä, kos­ka ensia­pua anta­van on hyvä tie­tää, mitä poti­las sairastaa.

Olem­me kokoa­mas­sa Suo­meen laa­jaa yhte­näis­tä poti­la­sar­kis­toa, jos­sa on mei­dän itse kun­kin ter­veys­tie­dot. Nämä kor­vaa­vat pape­ri­set arkis­tot, joi­den osal­ta aina oli ris­ki, että joku kävi nii­tä luvat­ta kurk­ki­mas­sa. Elekt­ro­ni­nen tie­to avau­tuu vain sil­le, jol­la on sitä lupa kat­soa ja jokai­ses­ta käyn­nis­tä jää jälki.

Näin siis piti tapah­tua. Sit­ten kek­sit­tiin, että poti­laan pitää aktii­vi­ses­ti antaa lupa tie­to­jen tal­let­ta­mi­seen. Ei siis rii­tä, että hän voi sen halu­tes­saan kiel­tää. Har­va ymmär­tää, kuin­ka vaa­ral­lis­ta on, jos lää­ket­tä mää­rää­vä lää­kä­ri ei tie­dä poti­laan muus­ta lää­ki­tyk­ses­tä tai hänen mah­dol­li­sis­ta sairauksistaan.Eikö voi­si olla niin,että tie­dot tal­le­te­taan, ellei sitä erik­seen kiel­le­tä ja vie­lä niin­kin, että tie­to­jen tal­le­tutk­ses­ta kiel­täy­ty­vät ilmoit­ta­vat ymmär­tä­vän­sä, että tämä voi joh­taa hoi­to­vir­hei­siin, jot­ka ovat hei­dän itsen­sä vastuulla.

On myös vähän outoa, että vaa­di­taan erik­seen lupa sii­hen, että sai­raa­las­sa ole­van­po­ti­laan hoi­don onnis­tu­mi­ses­ta tai ei onnis­tu­mi­ses­ta saa­ta­vaa tie­toa saa käyt­tää lää­ke­tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen. Koko lää­ke­tie­teen kehi­tys perus­tuu sii­hen, että hoi­to­jen vai­kut­ta­vuu­des­ta kerä­tään koke­mus­ta. Myös sen tie­to­jen käy­tös­tä kiel­täy­ty­vän poti­laan hoi­to perus­tuu aiem­pien poti­lai­den hoi­dos­ta saa­tui­hin kokemuksiin.

Tie­to­suo­ja­väen takia kuo­lee mon­ta ihmis­tä turhaan.

49 vastausta artikkeliin “Eikö tietosuojaväkeä saada mitenkään järjestykseen?”

 1. Täs­sä on kyse kui­ten­kin vain kan­san­ter­vey­des­tä, ei esi­mer­kik­si yrityssalaisuuksista.

 2. > Tie­to­suo­ja­väen takia kuo­lee mon­ta ihmis­tä turhaan

  Tämä “sata­tu­hat­ta meni rik­ki” tai­si nous­ta hat­tuun, nyt näkö­jään pitää tuot­taa mas­sal­le lisää yksin­ker­tais­tet­tu­ja slo­ga­nei­ta. Ter­min kel­tai­nen leh­dis­tö rin­nal­le voi­si luo­da ter­min kel­tai­nen blo­gis­to. Käy nyt vaik­ka luke­mas­sa asial­lis­ta poh­din­taa tie­to­tur­vas­ta osoit­tees­sa http://www.kasvi.org.

  eivät suo­ma­lai­set­kaan mitään yli-ihmi­siä ole. Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun pöy­däl­lä näi­tä tapauk­sia riit­tää. Kun esi­mer­kik­si suo­ma­lai­sil­le polii­seil­le annet­tiin mah­dol­li­suus sel­vit­tää sako­tet­ta­vien tulo­tie­dot suo­raan verot­ta­jan tie­to­kan­nas­ta, jär­jes­tel­män avul­la sel­vi­tet­tiin lait­to­mas­ti myös naa­pu­rei­den ja suku­lais­ten tulotietoja.”

  Jos et satu muis­ta­maan niin viran­omai­set­kin ovat ihmi­siä, yli­lyön­te­jä tapah­tuu molem­piin suun­tiin. Mut­ta täl­lai­sil­la iltis tyyp­pi­sil­lä yksin­ker­tais­tuk­sil­la sinun tavoit­tee­si tai­taa olla enem­mä­kin mai­ne ja luki­ja­mää­rä kuin keskustelu.

 3. Tie­to­suo­ja­väen takia kuo­lee mon­ta ihmis­tä turhaan.”
  Toi­von että tämä oli pro­vo. Enem­män kuo­lee kont­rol­li- ja iso­ve­liyh­teis­kun­nan aiheut­ta­man ahdis­tuk­sen vuoksi.

  Pape­ri­sis­sa arkis­tois­sa on se etu/haitta, että ne ovat aina yhden arkis­ton­hoi­ta­jan taka­na. Elekt­ro­ni­ses­sa se etu/haitta että ne ovat kaik­kien saa­ta­vis­sa. Pöy­däl­lä­ni on pape­ri veri­ko­kei­de­ni tulok­sis­ta jot­ka on siir­ret­ty salaa­mat­to­ma­na toi­mi­jal­ta toi­sel­le nime­ni ja hen­ki­lö­kun­nuk­se­ni kera. Ei kiitos,
  sal­lin tie­to­ni ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le mut­ten kel­le tahan­sa satun­nai­sel­le nettihörhölle.

 4. Kiel­tä­mät­tä minul­le­kin on tämän blo­gin useis­ta vii­me­ai­kai­sis­ta kir­joi­tuk­sis­ta on tul­lut elä­väs­ti mie­leen USA:laisen kon­ser­va­tii­vi­sen popu­lis­ti­me­dian ääni­tor­vet, kuten Bill O’Reil­ly. Moni­mut­kai­sia asioi­ta yksin­ker­tais­taan help­poon popu­lis­ti­seen muo­toon. Lisäk­si Ame­ri­kas­ta tut­tua on se että vas­ta­puo­li demo­ni­soi­daan raken­ta­van kes­kus­te­lun sijas­ta: vies­ti on että “tie­to­suo­ja­vä­ki” tap­paa viat­to­mia ihmi­siä! Ei sitä ihan näin sano­ta, mut­ta se on se vies­ti joka täs­tä tyy­lis­tä mie­leen jää.

  Tämä otta­mat­ta kan­taa itse tämän­ker­tai­seen asi­aan. Esi­tys­ta­pa vain on aika rai­vos­tut­ta­va. Jos sat­tui­si ole­maan eri miel­tä, oli­si jo val­miik­si lei­mat­tu hen­ki­lök­si, joka antaa monen ihmi­sen kuol­la tur­haan. Tai erääs­sä aiem­mas­sa kir­joi­tuk­ses­sa hen­kiök­si, jon­ka mie­les­tä rikol­lis­ten kiin­ni­saa­mi­ses­sa on jota­kin pahaa.

  Haluat­ko että ihmi­set kuo­le­vat tur­haan vai että poti­las­tie­dot vie­dään säh­köi­seen arkis­toon?” Täk­si kysy­myk­sek­si­hän tämä täs­sä yri­te­tään yksin­ker­tais­taa, vaik­ka asias­sa on tie­ten­kin vähän mui­ta­kin puo­lia joi­ta oli­su syy­tä arvioida.

  Kom­ment­ti­ni jää nyt meta-tasol­le. En koe tie­tä­vä­ni asias­ta tar­peek­si, jot­ta voi­sin muu­ten kommentoida.

 5. Onko jotain näyt­töä, että täl­lai­sia “tur­hia” kuo­le­mia oli­si ollut? Aika räväk­kä aloi­tus tosi­aan Osmol­ta, kuten BRG jo totesi. 

  Minä en aina­kaan ole luke­nut yhdes­tä­kään tapauk­ses­ta, jos­sa jo ambu­lans­sis­sa joku oli­si kuol­lut sen takia, että jotain detal­jia poti­laas­ta oli­si tie­det­ty. En nyt kui­ten­kaan väi­tä, ettei­kö näin oli­si voi­nut käydä. 

  Epäi­len, että kysees­sä on hätä­var­je­lun lii­oit­te­lu ja tur­ha vou­ho­tus lop­pu­jen lopuk­si lähes mer­ki­tyk­set­tö­mäs­tä asiasta. 

  Sen sijaan mer­ki­tyk­sel­lis­tä on, jos ihmi­nen paik­ka­kun­nal­laan lei­mau­tuu HIV:n kan­ta­jak­si tai “hul­luk­si”, kun hänen psy­kiat­ri­nen sai­ras­ker­to­muk­sen­sa vuo­taa vää­riin käsiin.

 6. Täs­sä teks­tis­sä ilmais­tiin jär­ke­vä ja tär­keä huo­le­nai­he hie­man huonosti. 

  Ensin­nä­kin: tie­to­suo­jas­ta huo­lis­saan ole­vat ovat huo­lis­saan ihan aihees­ta ja hyväs­tä syys­tä. Arka­luon­toi­set tie­dot voi­vat tosi­aan jou­tua vää­riin käsiin, jos jär­jes­tel­mä on huo­li­mat­to­mas­ti raken­net­tu. Ja hyvin­kin raken­net­tu jär­jes­tel­mä on mah­dol­lis­ta mur­taa. Tämä ris­ki voi­daan kui­ten­kin teh­dä pieneksi. 

  Toi­sek­si: Jos se tie­to on jo ole­mas­sa vai­vaa jo jos­kus hoi­ta­neen lää­kä­rin arkis­tois­sa, on aika vähän ris­kiä sii­nä, että seu­raa­va lää­kä­ri tai esi­mer­kik­si ambu­lans­si­hen­ki­lö­kun­ta pää­see sii­hen käsik­si. Jos jär­jes­tel­män jokai­nen tie­to­ha­ku kir­ja­taan ja tie­don haki­ja iden­ti­fioi­daan, ris­ki sii­tä, että tämän takia tulee tie­to­vuo­to­ja, on aika vähäinen. 

  Olen Osmon kans­sa samaa miel­tä täs­sä asias­sa, mut­ta eivät ne tie­to­suo­ja­huo­let aiheet­to­mia­kaan ole.

 7. BRG:
  “Mut­ta täl­lai­sil­la iltis tyyp­pi­sil­lä yksin­ker­tais­tuk­sil­la sinun tavoit­tee­si tai­taa olla enem­mä­kin mai­ne ja luki­ja­mää­rä kuin keskustelu.”

  Pro­vo­kaa­tiot ovat mie­les­tä­ni hyviä kun­han nii­tä käy­te­tään sääs­te­li­ääs­ti ja ne tai­ta­vat pikem­min­kin lisä­tä kes­kus­te­lun mää­rää kuin vähen­tää sitä. Makua­sia tie­tys­ti on mil­loin käy­te­tään liikaa. 

  Minul­la ei ole vie­lä men­nyt yli. Point­ti tuli sel­keäs­ti esiin ja perus­te­lui­den kera. Kyl­lä täs­tä on vie­lä ilta­leh­teen aika pal­jon matkaa.

  Tie­to­suo­jas­ta:

  Vai­mo yrit­ti teh­dä 13- vuo­ti­aa­na itse­mur­han. Kun olim­me vai­mon kans­sa syn­ny­tys­lai­tok­sel­la niin huo­ma­sim­me, että syn­ny­tys­lai­tok­sen pape­rei­hin oli joten­kin kul­keu­tu­nut tie­to itse­mur­hay­ri­tyk­ses­tä. En tie­dä mitä teke­mis­tä täl­lä asial­la oli syn­nyt­tä­mi­sen kans­sa. No ei se vai­moa miten­kään hai­tan­nut kun pääs­syt yli asias­ta, mut­ta aja­tel­tiin vain, että ei ole muka­vaa muis­tel­la syn­ny­tys­lai­tok­sel­la tuo­ta ikä­vää tapah­tu­maa. No oli sii­nä sel­lai­nen posi­tii­vi­nen seik­ka et tuli hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­ta mie­les­tä­ni parem­paa pal­ve­lua ver­rat­tu­na mui­hin synnytyksiin 🙂

  Toi­saal­ta tie­tyis­sä amma­teis­sa oli­si ehkä hyvä työ­nan­ta­jan saa­da esil­le työ­ha­ki­jan ter­veys­tie­dot. Ei ehkä oli­si hyvä idea, että len­tä­jä­nä oli­si itse­mur­haa (lähiai­koi­na) yrit­tä­nyt henkilö.
  Ehkä kaik­ki vai­mon ter­veys­tie­dot hoi­ta­jien näky­vil­lä oli hyvä asia. Var­mis­te­taan, että epä­va­kaat hen­ki­löt ei tee aina­kaan vau­voil­le pahaa. 

  Mihin rajan vetää näis­sä tapauk­sis­sa on tie­tys­ti hankalaa.

 8. Olen pahoil­la­ni, jos suo­ra puhe­ta­pa­ni louk­kaa. Minus­ta minul­la on kui­ten­kin oikeus sanoa käsi­tyk­se­nä­ni, että nykyi­nen tul­kin­ta tie­to­suo­jas­ta joh­taa hoi­to­vir­hei­siin ja tuot­taa kuo­le­man­ta­pauk­sia. Tämä käsi­tyk­se­ni perus­tuu kes­kus­te­luun usei­den asias­ta huo­les­tu­nei­den ter­vey­den­huol­los­ta vas­taa­vien ihmis­ten kans­sa. Voi­ko joku perus­tel­la, mik­si tätä argu­ment­tia ei sai­si tuo­da esille. 

  Minä syön kei­no­lä­pän takia Mare­va­nia, samaa ainet­ta, jota käy­te­tään rotan­myr­kys­sä tap­pa­maan rot­tia. Tämä lää­ke on sikä­li vaa­ral­li­nen, että se tekee mones­ta muus­ta lääk­kees­tä ja annet­ta­vas­ta hoi­dos­ta vaa­ral­li­sen. Minun oikeus­tur­vaa­ni louk­kaa, jos joku kiel­tää ker­to­maas­ta täs­tä lää­ke­hoi­dos­ta ambu­lans­si­mie­his­töl­le. Se, ettei ambu­lans­si­hen­ki­lös­töl­le saa ker­toa, mikä poti­las­ta vai­vaa, on kyl­lä tie­to­suo­jan yli­mi­toi­tus­ta ja mak­saa ihmishenkiä.

  En esit­tä­nyt, että ter­vey­den­huol­lon tie­to­jär­jes­tel­mään sai­si lait­taa poti­laan tah­don vas­tai­ses­ti tie­to­ja vaan, että ole­tuk­se­na oli­si, että tie­don saa lait­taa ja tämä estyi­si, jos poti­las sen kiel­tää. Nyt poti­laan pitää itsen­sä kek­siä aktii­vi­ses­ti sal­lia tal­let­ta­mi­nen. Esi­tin myös, että sil­le, joka kiel­tää tie­don tal­let­ta­mi­sen, ker­rot­tai­siin, että tämä kiel­to voi joh­taa hoitovirheeseen.

  Tuo vai­mon itse­mur­hay­ri­tys oli tyy­pil­li­nen tapaus. Jos tie­dot oli­si­vat kes­ki­te­tys­sä rekis­te­ris­sä, ne oli­si­vat tus­kin kul­keu­tu­neet syn­ny­tys­sai­raa­lan hoi­ta­jil­le, kos­ka jär­jes­tel­män on mää­rä antaa vain olen­nai­set tie­dot käyt­töön, eikä tuol­la tie­dol­la ollut mitään käyt­töä käti­löil­le. Pape­riar­kis­to­jen ongel­ma­na on juu­ri tuo, että ne ovat ulko­puo­lis­ten luet­ta­vis­sa ja kaik­ki tie­dot ovat samas­sa kasas­sa. Kun tar­vit­set yhtä tie­toa, saat näh­däk­se­si kaikki. 

  Tie­to­suo­ja­fi­lo­si­fian syvin ole­mus sel­vi­si minul­le ker­ran aamu­yöl­lä, kun vein las­ta­ni ter­veys­kes­kus­päi­vys­tyk­seen, joka sil­loin ola HYKS:in tilois­sa. Ali­pal­kat­tu vas­taan­ot­to­hen­ki­lö otti tie­tom­me ylös. Ter­veys­kes­kus­lää­kä­ri lähet­ti mei­dät käy­tä­vän toi­sel­le puo­lel­le eri­kois­lää­kä­ril­le (HUS) jol­loin sama vas­taan­ot­toa­pu­lai­nen kysyi tie­dot uudes­taan. Ihmet­te­lin tätä, kos­ka se aiem­pi loma­ke oli sii­nä hänen edes­sään. Kos­ka HUS ja Hel­sin­ki ovat eri orga­ni­saa­tio­ta, hän ei saa­nut kat­soa osoi­tet­tam­me niis­tä Hel­sin­gin pape­reis­ta, vaan hänen piti kysyä ne uudestaan. 

  Tur­hia kuo­le­mia aiheut­taa jo se, että ote­taan pal­jon tur­hia rönt­gen­ku­via, kos­ka tie­so­tuo­jaa­ni louk­kai­si se, että Kola­rin ter­veys­kes­kuk­ses­sa otet­tu kuva siir­ret­täi­siin elekt­ro­ni­ses­ti Hel­sin­kiin. Aika pal­jon tähän menee myös rahaa, joi­ta voi­tai­siin käyt­tää hoitoon.

 9. Osmon lauseen loppu: …

  […]Voi­ko joku perus­tel­la, mik­si tätä argu­ment­tia [kts. aloi­tus] ei swai­si tuo­da esille. ”

  Toki swaa! Ei kai kukaan sitä kieltänyt?

  Tie­tys­ti nyt vain Val­ta­kun­nan Ylim­pä­nä Älyk­kö­nä (VYÄ) pitäi­si ymmär­tää, että jokai­nen ammat­ti­kun­ta pyr­kii laa­jen­ta­maan omaa vai­ku­tus­val­taan­sa ja toi­min­ta­pii­riän­sä usein kei­no­ja kaih­ta­mat­ta. Näin tekee myös ambu­lans­sin lääkintähenkilökunta. 

  Täs­tä uni­ver­saa­lis­ta peri­aat­tees­ta kum­pua­vat nämä vaa­ti­muk­set kumo­ta näin radi­kaa­lis­ti tie­to­suo­ja. Eli vähän kriit­ti­sem­min suh­tau­tui­sin näi­hin alal­la toi­mi­vien puhei­siin. Täl­lai­nen tie­don­siir­to­jär­jes­tel­mä muu­ten oli­si ensim­mäi­nen ja ainoa laa­tu­aan maa­il­mas­sa.. Eli ei aina­kaan voi vedo­ta sii­hen iäni­kui­seen “muu­al­la on parem­min” ‑jar­go­niin.

  Osmo syö mare­va­nia, joka tap­pai­si rotan.…

  Mare­van estää sel­lais­ten lää­keä­ai­ne­den käy­tön, joi­ta ambu­lans­sis­sa nyt ei muu­ten­kaan käy­tet­täi­si. Ambu­lans­sis­sa on hen­ki­lö­kun­taa, joka huo­leh­tii elin­toi­min­to­jen pri­maa­ris­ta yllä­pi­dos­ta, antaa siis ensia­pua, hap­pea ja tekee tar­vit­taes­sa intu­baa­tion. Uskon, että ambu­lans­sis­sa voi olla rau­hal­li­sin mie­lin sen suh­teen, että sai­si vää­rän­lais­ta lääkettä. 

  Osmo jat­kaa mus­tan­pu­hu­vaa maalailuaan: 

  Tur­hia kuo­le­mia aiheut­taa jo se, että ote­taan pal­jon tur­hia röntgenkuvia, ”

  Nyt kyl­lä pik­ku hil­jaa koko luki­ja­kun­ta odot­taa jotain luke­mia näis­tä “tur­his­ta kuo­le­mis­ta”. Ei VYÄ:ltäkään ihan kaik­kea niel­lä ilman lähdeviitteitä.

 10. Ambu­lans­sis­sa anne­taan esi­mer­kik­si liu­o­tus­hoi­toa infark­tei­hin, jol­loin poti­laan sai­raus­his­to­ria oli­si hyvä olla tiedossa.

 11. Eräs asia, jota yri­tin tämän lain edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä ajaa oli se, että täs­tä tie­to­suo­jas­ta voi­si vapaa­eh­toi­ses­ti vapau­tua. Voi­si antaa jär­jes­tel­mään yleis­lu­van käyt­tää omia ter­veys­tie­to­jaan jul­ki­sen ter­vey­den­hoi­don puit­teis­sa vapaas­ti. Lupa oli­si tie­tys­ti mil­loin tahan­sa peruu­tet­ta­vis­sa Tämä­kään ei tie­to­suo­jas­ta huo­leh­ti­vil­le kelvannut.

 12. Jo väi­te “jokai­ses­ta käyn­nis­tä jää jäl­ki” on hive­nen epäi­lyt­tä­vä. Jää­kö oikeas­ti? Ja jos jää niin val­voo­ko nii­tä joku? Minul­la on päin­vas­tais­ta­kin tietoa. 

  Epi­lep­sias­ta, dia­be­tek­ses­tä, Marevanin/warfarinin käy­tös­tä yms on sinul­la mah­dol­li­suus kan­taa ran­tees­sa­si ran­ne­ket­ta jos­sa voi­vat olla tuol­lai­set olen­nai­set tie­dot. Tie­dot ovat aina muka­na­si ja jos olet taju­ton tms niin ran­nek­kees­ta­si luettavissa.

  Vien tie­to­suo­jak­se­naa­rio­ta vie­lä eteenpäin: 

  Lai­te­taan kai­kil­le niil­le jot­ka halua­vat, vaik­ka­pa vasem­paan olka­pää­hän, kuten rotu­koi­ril­le nyky­ään, etä­luet­ta­va siru, jos­sa on kaik­ki tuol­lai­set tie­dot. Toteu­te­taan monien usko­vais­ten käsi­tyk­set Ilmes­tys­kir­jan ennusteista 😉

  Eikä niin että tie­dot ovat luet­ta­vis­sa ympä­ri Suo­men joka pai­kas­sa ja hyväs­sä lykys­sä vaik­ka­pa ulko­mail­la yms. 

  Sekä tie­to­suo­jal­la mut­ta myös yksi­tyi­syy­den suo­jal­la on arvon­sa. vali­tet­ta­vas­ti nii­den kes­ki­näis­tä suh­det­ta jou­du­taan miet­ti­mään hiu­kan moni­mut­kai­sem­min kuin Soi­nin­vaa­ra kir­joit­ti. Uskon kui­ten­kin Soi­ni­vaa­ran ymmär­ryk­seen ja ole­tan kär­ke­vän mie­li­pi­teen edus­ta­neen ehkä tilan­puut­teen vuok­si vain kes­kus­te­lun avausta. 

  Oli­sin kui­ten­kin Soi­ni­vaa­ran tasoi­sel­ta ajat­te­li­jal­ta odot­ta­nut tas­a­puo­li­sem­paa kirjoitusta.

  Saa­han Soi­ni­vaa­ral­la olla omat mie­li­pi­teet ja asen­teet eikä sinän­sä tuo ihmis­hen­kien pelas­ta­mi­sen argu­ment­ti ollut huo­no. Vain yksipuolinen.

  Mut­ta tur­ha tie­to­suo­jas­ta huio­les­tu­nei­ta ihmi­siä on syyl­lis­tää ihmis­ten kuo­le­mien aiheut­ta­mi­ses­ta. Kyl­lä meil­lä var­maan yhtä pal­jon ellei enem­män tape­taan ihmi­siä nyky­ään huo­noon tai lähes lai­min­lyö­tyyn sai­raa­la­hoi­toon sääs­tö­jen ja “arvot­to­man elä­män” nimissä. 

  Kyl­lä meil­lä alkaa olla jo hyvät perus­teet myös val­voa ja huo­leh­tia yksi­tyi­syy­des­tä ja riit­tä­väs­tä tie­to­suo­jas­ta myös terveydenhuollossa.

 13. Minun on vai­kea hyväk­syä sitä, että minun pitäi­si ottaa tatuoin­ti tai kan­taa han­ka­laa ran­ne­ket­ta sen sijaan, että minul­la oli­si oikeus ilmoit­taa tie­to­kan­taan, että minun Mare­van­tie­to­ni ovat kaik­kien ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten käy­tet­tä­vis­sä. Ne jot­ka halua­vat Mare­va­nin­sa sala­ta esi­mer­kik­si kirur­gil­taan, teh­kööt sen. Minun puo­les­ta­ni kai­kil­la saa olla oikeus sala­ta lää­kä­ril­tä mitä halua­vat, mut­ta heil­lä ei ole oikeus pakot­taa minua samaan.

 14. Tuo ker­to­mus naa­pu­rien­sa tulo­tie­to­ja luvat­ta urk­ki­vis­ta polii­seis­ta oli kah­del­la taval­la opettavainen.

  1) He jäi­vät sii­tä kiin­ni. Minä olin aika­naan ase­vel­vol­li­se­na soti­las­pii­rin esi­kun­nas­sa pane­mas­sa arkis­to­kort­te­ja aak­kos­jär­jes­tyk­seen. Sii­nä välis­sä oli hyvää aikaa kat­soa kaik­kien tut­tu­jen palik­ka­tes­ti­tu­los, eikä sii­tä jää­nyt kiin­ni. (Rikos on jo vanhentunut)

  2) Jos olet ute­lias naa­pu­rie­si tulo­jen suh­teen, mene vero­toi­mis­toon ja kysy. Minun on tätä aika vai­kea ymmär­tää, mut­ta tulo­tie­dot ovat jul­ki­sia. Ilta-Sano­mat jul­kai­see ker­ran­vuo­des­sa kiin­nos­ta­vik­si arvioi­tu­jen hen­ki­löi­den tulo­tie­dot. Polii­sin rikos täs­sä tapauk­ses­sa ei ollut, että he oli­si­vat hank­ki­neet salas­sa pidet­tä­viä tie­to­ja vaan että he käyt­ti­vät polii­sin jär­jes­tel­mää vää­rin — yhtä vää­rin oli­si ollut kat­soa naa­pu­rin puhe­lin­nu­me­ro tietokannasta.

 15. Tuo Mare­van esi­merk­ki­si on aika kärjistetty. 

  Tule mie­leen miten yksi­tyi­syy­den suo­jaa on aste asteel­ta vuo­sien var­rel­la kaven­net­tu ammat­ti­ri­kol­li­suu­den, huu­mei­den ja pedo­fi­lian var­jol­la. Juu­ri saman­lai­sil­la “hyvil­lä” asioil­la vas­tus­taa. Juu­ri kuten tul­la joku kir­joit­ti­kin: argu­men­tout kuin par­haat ame­rik­ka­lai­set republikaani-konservatiivit.

  Itse­kin Mare­van käyt­tä­jä­nä ymmär­rän tuon osan huo­les­ta­si. Jos et hyväk­sy “han­ka­lia” vaih­toeh­to­ja niin teh­dään tuo mer­kin­ta olka­var­tee­si vaik­ka tatuoi­mal­la. Han­ka­luus-käsi­te­kin on aika suh­teel­li­nen. Käy­tät var­maan ran­ne­kel­loa­kin. Han­ka­la­han sekin. Pitää­kö kai­ken olla “help­poa”?

  Tai perus­te­taan hem­met­ti vaik­ka val­ta­kun­na­li­nen Mare­van tie­to­kan­ta johon ter­vey­den­huol­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on pää­sy tai muut vas­taa­vat. Rat­kai­see tuon ongelman. 

  Mut­ta jäte­tään sai­raan­hoi­dos­sa hoi­de­tut esim burn-outit sit­ten­kin edel­leen erit­täin tiu­kan yksi­tyi­syy­den suo­jan piik­kiin. Jos sinä et hyväk­sy että muut pakot­ta­vat sinua niin ihan sama v.v.

  Tuo Marevan/warfarin on omal­la taval­laan sekä hyvä että huo­no esi­merk­ki. Kun tyk­käät tie­to­tek­nii­kas­ta niin perus­te­taan vaik­ka joku val­ta­kun­nal­li­nen eril­li­nen tie­to­kan­ta johon kaik­ki sel­lai­set tapauk­set joil­la on hen­kien pelas­ta­mi­sek­si mer­ki­tys­tä voi­daan rekisteröidä.

  Ja sit­ten tur­hien “elin­kel­vot­to­mien” hoi­ta­mi­sen vält­tä­mi­sek­si pan­nan tie­dot siel­tä pois­tu­maan heti kun ihmi­nen menee eläk­keel­le. On sil­loin taval­laan jo “tur­ha”. Ele­gant­ti tapa rajoi­tet­tu­jen resurs­sien “koh­den­ta­mi­sek­si” 😉

 16. Mare­van on aika help­po ja mer­ki­tyk­se­tön esi­merk­ki. Han­ka­lam­pia ovat psyy­ken lääk­keet, joil­la on pal­jon vai­ku­tuk­sia muu­hun lää­ki­tyk­seen ja jois­ta voi olla syy­tä­kin vaieta.

  Mitä yri­tin sanoa oli, että tämä ambu­lans­si­lää­kä­rien sul­ke­mi­nen tie­don ulko­puo­lel­la on type­rää. Jos jaet­tai­siin ihmi­sil­le kyse­ly­kaa­va­ke, jos­sa kysyt­täi­siin, saa­ko ambu­lans­si­lää­kä­ri tai vaik­ka­pa ensi­hoi­ta­ja saa­da sinus­ta tie­toa, kun hen­ke­si on sii­tä kiin­ni, en usko kovin suur­ta pro­sent­tia löy­ty­vän sen puo­les­ta, ettei ei saa. Eikö riit­täi­si, että hei­dän tie­to­jaan ei sai­si välit­tää ambu­lans­sil­le? Ne tie­to­suo­ja­ju­ris­tit, jot­ka ovat tämän­kin vai­keu­den kek­si­neet, elä­vät aika kau­ka­na todellisuudesta.

  Toi­sek­si nii­den, jot­ka niin halua­vat, pitäi­si olla oikeus vapaut­taa KAIKKI ter­veys­tie­ton­sa koko ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­män käyt­töön. Nyt kun ollaan siir­ty­mäs­sä elekt­ro­ni­siin arkis­toi­hin, eikö voi­tai­si lähet­tää suos­tu­mus kaa­va­ke koko väers­töl­le, jos­sa ne jot­ka niin halua­vat, voi­si­vat sal­lia tie­to­jen­sa vapaan käy­tön jul­ki­sen ter­vey­den­hoi­don pii­ris­sä. Olen aij­ka vakuut­tu­nut, että 90 % antai­si tähän suostumuksensa.

  Joten­kin ymmär­sin asian niin, ettei tämä sovi tie­to­suio­je­asian­tun­ti­joil­le, kos­ka jäl­jel­le jää­vä 10 % tuli­si saa­maan huo­nom­paa hoi­toa. Tasa-arvo vaa­tii, että kaik­kien hoi­to on yhtä huo­noa. Minun ymmär­rys ei taas ulo­tu tähän.

  Vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si olen sitä miel­tä, että uudes­sa arkis­tos­sa tulee panos­taa pal­jon tie­to­suo­jaan. Ongel­ma on sii­nä, että tie­to­suu­ojan asian­tun­ti­joi­den ymmär­rys ter­vey­den­huol­lon tar­peis­ta tun­tuu ole­van vähäi­nen, eikä ainoas­taan ensi­hoi­don osal­ta. Jos­kus poti­las tar­vit­see pikais­ta vero­siir­toa, jos­sa aivo­jen tuhou­tu­mi­nen on sekun­neis­ta kiin­ni. Jos jou­tui­sin tähän tilan­tee­seen, en koki­si oikeuk­sia­ni lou­ka­tuk­si, vaik­ka kat­soi­si­vat veri­ryh­mä­ni tietokannasta.

 17. Kuo­le­man­pel­ko on Osmol­la raas­ta­va. Sen­hän täs­tä ymmär­tää jokai­nen pöytälaatikkopsykologikin. 

  Se on tiet­ty inhi­mil­lis­tä, mut­ta tun­teen­sa oli­si hyvä tie­dos­taa eikä niin kovas­ti ulkois­taa eri­lai­siin tuhoon tuo­mit­tui­hin maa­il­man­pa­ran­nus­yri­tyk­siin. Noin ihan itsen­sä kan­nal­ta elä­män rajal­li­suu­den hyväk­sy­mi­nen vain yksin­ker­tai­ses­ti tuo rau­hal­li­sem­man ja parem­man elä­män. Lop­pun­sa on koh­dat­ta­va, eikä ambu­lans­si ympä­ris­tö­nä ole tar­jol­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta huonoin.

 18. Hau­taus­maal­la on kivis­sä jul­ki­ses­ti nimiä ja syn­ty­mä­ai­ko­ja. Pitäi­si­kö tähän puut­tua? Itse olen Eko­no­mi­mat­rik­ke­lis­sa ja RUK:n kurs­si­jul­kai­sus­sa ihan kuvan kans­sa. Mis­sä on yksi­tyi­syy­den suo­ja? Työ­nan­ta­jal­la­ni on pank­ki­ti­li­ni nume­ro jne…

 19. ” Polii­sin rikos täs­sä tapauk­ses­sa ei ollut, että he oli­si­vat hank­ki­neet salas­sa pidet­tä­viä tie­to­ja vaan että he käyt­ti­vät polii­sin jär­jes­tel­mää vää­rin — yhtä vää­rin oli­si ollut kat­soa naa­pu­rin puhe­lin­nu­me­ro tietokannasta.”

  No vie­dään­pä ajat­te­lua eteen­päin: per­he jos­sa mies on mus­ta­suk­kai­suu­teen tai­pu­vai­nen ja sat­tu­mal­ta amma­til­taan polii­si. Epäi­lee että vai­mol­la on jotain peliä naa­pu­rin reis­kan kans­sa. Vai­mon puhe­lin­tie­dot on ihan tuos­sa hii­ren klik­kauk­sen ulot­tu­vil­la, onko soi­tel­lut tai saa­nut soit­to­ja reis­kal­ta. Ja vie­lä kun laki on kir­joi­tet­tu niin että se ei vel­voi­ta ilmoit­ta­maan vai­mol­le sii­tä että polii­si­se­tä on käy­nyt urk­ki­mas­sa. Ja saat­toi­han se olla tot­ta että naa­pu­rin reis­ka on käy­nyt kylässä…

  Itse olen sitä miel­tä että polii­si, työ­nan­ta­ja, naa­pu­ri jne. saa urk­kia miten lys­tää jos välit­tö­mäs­ti tulee tie­to sii­tä että kuka on tie­to­ja­ni urk­ki­nut, voin käy­dä heti seu­raa­va­na päi­vä­nä kysy­mäs­sä pomol­ta että mik­si kävit. NyKyi­nen laki jos­sa polii­sia ei ole vel­voi­tet­tu ker­to­maan urkin­nan koh­teel­le sii­tä että sinua on sala­kuun­nel­tu, on aivan siel­tä mis­sä aurin­ko ei paista.

 20. Minun on vai­kea hyväk­syä sitä, että minun pitäi­si ottaa tatuoin­ti tai kan­taa han­ka­laa ran­ne­ket­ta sen sijaan, että minul­la oli­si oikeus ilmoit­taa tie­to­kan­taan, että minun Mare­van­tie­to­ni ovat kaik­kien ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten käytettävissä.”

  Minä olen kan­ta­nut lom­pa­kos­sa­ni elin­luo­vu­tus­kort­tia vii­mei­set 20 vuot­ta enkä ole koke­nut sitä miten­kään hankalaksi.

 21. Eikö nyt kui­ten­kin oli­si yksin­ker­tai­sem­paa, että kaik­ki ne,jotka halua­vat, ettei hei­dän tie­to­jaan väli­te­tä hei­tä pelas­ta­maan tule­vil­le ambu­lams­si­lää­kä­riel­le, ilmoit­tai­si­vat tämän tah­ton­sa tietokantaan.En usko, että hei­tä on kovin mon­ta. Mik­si kaik­kien múi­den­pi­tää kul­jet­taa mapil­lis­ta sai­raus­ker­to­muk­si­aan mukanaan?

 22. Hie­noa, että Osmo olet sitä miel­tä, että ihmi­set osaa­vat itse­näi­ses­ti teh­dä pää­tök­sen hei­tä kos­ke­vien tie­to­jen luo­vut­ta­mi­ses­ta viran­omai­sil­le ja että val­tion ei tar­vit­se hei­tä täs­sä pää­tök­ses­sä hol­ho­ta. Olen täs­mäl­leen samaa mieltä.
  Minus­ta on myös käsit­tä­mä­tön­tä, mik­si ihmi­nen ei saa vapaas­ta tah­dos­taan luo­pua “oikeuk­sis­taan”.
  Täs­sä on taval­laan kyse tie­tys­ti tie­to­suo­jas­ta, mut­ta ihan yhtä pal­jon itsemääräämisoikeudesta.

 23. Veri­ryh­mä tes­ta­taan aina — se on nopea ja var­ma tapa. Vää­rä veri tap­paa ja tie­to­kan­taan kir­jauk­ses­sa voi sat­tua virhe.

  Toki sai­ras­ker­to­mus­tie­dot tulee olla myös ambu­lans­si­lää­kä­rien käy­tös­sä. Nyky­tek­nii­kan tun­tien en jätä mitään sen varaan.
  Kan­nan lom­pa­kos­sa­ni kort­tia lääk­keis­tä­ni, siel­tä ne kat­so­vat jo sel­vit­tääk­seen asuin­kun­nan — jos en itse kyke­ne kertomaan. 

  Kun tie­to­suo­ja­vaih­mi­siä nyt syyl­lis­te­tään, kysyn kul­ke­vat tie­dot suo­jat­tu­na? Nimit­täin kyse suo­jaa­mat­to­mas­sa yhtey­des­sä ei ole vain sii­tä että joku sivul­li­nen pää­si­si nii­tä luke­maan. Kyse on myös tie­don ehdey­des­tä, sii­tä ettei tie­toa pää­se muut­ta­maan. Suo­jaa­ma­ton­ta pää­seee nimit­täin sekä luke­maan että muuttamaan.

 24. Osmo on oikeassa. 

  En voi edes ymmär­tää, mik­si jot­kut vas­tus­ta­vat sitä että minul­la oli­si mah­dol­li­suus antaa ter­veys­tie­to­ni auto­maat­ti­ses­ti minua hoi­ta­vien ihmis­ten tietoon? 

  1. Mitä se teil­le kuu­luu saa­ko hoi­to­tie­to­ni hel­pos­ti käyttöön?
  2. Tei­dän hoi­to­tie­ton­ne pysy­vät han­ka­lam­min etsit­tä­vi­nä ellet­te tee mitään

 25. Osmo,

  Jos saat sydä­nin­fark­tin, on tur­ha odo­tel­la lää­kä­riä hätä­kes­kuk­ses­ta. Ambu­lans­sis­sa on ns. pelas­tus­hen­ki­lö­kun­taa, joi­den taus­ta on var­sin kirjava. 

  Sai­raan­kul­jet­ta­jat on kou­lu­tet­tu anta­maan ns. ensi­vas­te: tur­vaa­maan elin­toi­min­not anta­mal­la ensia­pua. Hei ovat alun perin usein palo­mie­hiä tai sai­raan­hoi­ta­jia. Ambu­lans­si­lää­kä­ri antaa tar­vit­taes­sa ohjei­ta val­vo­mos­ta. Suu­ron­net­to­muuk­sien yhtey­des­sä tie­tys­ti läh­tee lää­kä­ri­kun­taa­kin paikalle. 

  Vähän nyt myös BRG:n ohel­la ihmet­te­len sitä, että jos sinua huo­les­tut­taa toi­men­pi­tei­den oikeel­li­suus koh­dal­la­si, niin mik­set käyt­täi­si ran­ne­ket­ta kuten monet muut­kin. Tai kan­tai­si lap­pus­ta lom­pa­kos­sa­si. Lom­pak­ko etsi­tään aina ensim­mäis­ten toi­men­pi­tei­den ohel­la. Vai­ku­tat sen ver­ran toi­min­ta­ky­kyi­sel­tä ihmi­sel­tä, että tus­kin sitä poti­las­tie­toa mapil­lis­ta on. 

  Lää­kin­tä­hen­ki­lö­kun­nal­le olen­nais­ta on vain lää­ki­tys, sii­tä he kyl­lä pys­ty­vät päät­te­le­mään, mit­kä sai­rau­det ovat kysees­sä. Ehkä myös se kei­no­läp­pä on mai­nit­se­mi­sen arvioi­nen, en tiedä.

 26. Hel­sin­gis­sä lähe­te­tään lää­kä­riam­bu­lans­si pai­kal­le, jos on syy­tä epäil­lä infarktia.Se läh­tee samas­ta pai­kas­ta kuin ambu­lans­si­kin. Olen ymmär­tä­nyt, että liu­o­tus­hoi­toon liit­tyy jokin sel­lai­nen ongel­ma, että oli­si hyvä tie­tää, onko sitä käy­tet­ty poti­laal­le aiemmin.

  Tämä lää­kä­riam­bu­lans­sien tie­don­saan­tioi­keus ei tai­da­kaan olla seu­raus­ta tie­to­suo­jas­ta huo­les­tu­nei­den yli­var­je­lus­ta. Tähän sot­kuun tar­vi­taan juris­ti. Voi olla, että olen vää­räs­sä, mut­ta kyse tai­taa olla sii­tä, että ambu­lans­sien hen­ki­lö­kun­ta on pelas­tus­lai­tok­sen alais­ta. Jos ambu­lans­si­lää­kä­rit oli­si­vat sai­raan­hoi­to­pii­rin väkeä, asias­sa ei oli­si mitään tie­to­suo­jaon­gel­maa. Vähän siis sama asia kuin tuol­la ylem­pä­nä ker­to­muk­se­ni öisen vas­taan­ot­toa­pu­lai­sen kak­si­ja­koi­ses­ta tehtävästä.

  Täs­sä yhtey­des­sä ei ole mai­nit­tu perus­tee­na sitä, että joku voi­si kaa­pa­ta lan­gat­to­man viestin.

 27. BRG,

  Ei polii­si saa kenen­kään puhe­lu­tie­to­ja muu­toin kun rikos­tut­kin­nan yhtey­des­sä. Ne pitää pyy­tää ope­raat­to­ril­ta, ei polii­sil­la ole mitään auto­maat­tis­ta pää­syä kenen­kään puhelutietoihin. 

  Se on muis­taak­se­ni niin, ettei polii­si saa nii­tä edes ope­raat­to­ril­ta pyy­tää, ellei tut­kin­ta kos­ke rikos­ta, jos­sa ran­gais­tus­mak­si­mi on vähin­tään 6 kk vankeutta.

 28. Alku­pe­räi­ses­sä esi­mer­kis­sä ei myös­kään puhut­tu puhe­lu­tie­dois­ta vaan puhe­lin­nu­me­rois­ta. Esi­merk­ki oli sikä­li huo­no, että toi­sin kuin tulo­tie­dot, puhe­lin­nu­me­rot eivät ole jul­ki­sia, ellei nii­tä asian­omai­nen ole jul­ki­sik­si halun­nut. Sikä­li naa­pu­rin puhe­lin­nu­me­ron kat­so­mi­nen polii­sin tie­to­kan­nas­ta oli­si suu­rem­pi rikos kuin naa­pu­rin tulo­tie­to­jen urkkiminen.

 29. Kuo­le­man­pel­ko on Osmol­la raas­ta­va. Sen­hän täs­tä ymmär­tää jokai­nen pöytälaatikkopsykologikin.

  Tämä Eli­nan kom­ment­ti on aivan mau­ton. Olen enti­nen ter­veys­mi­nis­te­ri. Eikö miten­kään juo­lah­da mie­leen, että minua har­mit­taa se,että kök­kö lain­sää­dän­tö tekee tyh­jik­si yri­tyk­set jär­keis­tää ter­vey­den­huol­toa, lisä­tä poti­las­tur­val­li­suut­ta ja sääs­tää ihmis­hen­kiä ihan ilman mitään hen­ki­lö­koh­tais­ta kuolemanpelkoa.

  Edel­leen Eli­na kuvit­te­lee minun har­kit­se­van muut­toa pois Hel­sin­gis­tä. Hel­sin­gin ambu­lans­seil­la­han tämä tie­don­siir­to­jär­jes­tel­mä on ja pelaa. Nyt on estet­ty saman hyvän käy­tän­nön laa­jen­ta­mi­nen Hel­sin­gin ulkopuolelle.

  Kuo­le­man­pel­ko näyt­tää levin­neen myös edus­kun­taan, jos­sa on vaa­dit­tu ambu­lans­sien tie­to­yh­teyk­sien turvaamista.

 30. Jezze sanoo:

  Veri­ryh­mä tes­ta­taan aina”

  Itse asias­sa kaik­ki tar­vit­ta­va tes­ta­taan aina. Dia­be­tes­kin tode­taan koh­tauk­ses­ta, ei ran­nek­kees­ta… Mut­ta onhan se diag­noo­sin tuke­na. Insu­lii­nin pis­tä­mi­nen ter­vee­seen hen­ki­löön on hengenvaarallista.

 31. Hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­la on vai­tio­lo­vel­vol­li­suus. Sama kos­kee kai ambu­lans­se­ja. Meil­lä on toi­saal­ta laa­ja avoi­muus, mut­ta toi­saal­ta myös laa­ja salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suus. Mikä täs­sä on se ongelma.

 32. Kuo­le­man­pel­ko on uni­ver­saa­li, ylei­sin­hi­mill­li­nen tun­ne ja minus­ta on itses­tään­sel­vää, että tämä ohjaa ihmis­ten kan­to­ja tur­val­li­suut­ta lisää­vis­sä kysy­myk­sis­sä. Kuten sanot­tu ei tar­vit­se mikään kum­moin­nen psy­ko­lo­gi olla. 

  Kun otit oma­koh­tai­sen lää­ki­tyk­se­si esiin, niin en minä voi­nut vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että aloi­tuk­seen moti­voi myös huo­li omas­ta itses­tä. Tämä on minus­ta täy­sin ymmär­ret­tä­vää eikä mitään eri­tyis­tä heik­kout­ta. En tar­koit­ta­nut lou­ka­ta. Anteek­si kuitenkin!

  Käsi­tin Hesa­ris­ta, että jois­sain sai­raan­kul­je­tusyk­si­köis­sä Hel­sin­gis­sä sys­tee­mi on käy­tös­sä, mut­tei kaik­kial­la. Mis­sään muu­al­la maa­il­mas­sa tätä tie­don­siir­toa ei ole käy­tös­sä eli pilot­ti­han­ke kysees­sä. Eli älä nyt aina­kaan ulko­mail­le muu­ta parem­man tule­vai­suu­den toivossa.… 

  Menee asian vie­res­tä, mut­ta kyl­lä polii­si saa käsit­tääk­se­ni salai­set nume­rot ope­raat­to­reil­ta ihan ilman perus­te­lu­ja, mut­ta ei siis puhe­lu­tie­to­ja (min­ne on soit­ta­nut ja mil­loin jne.) Menee nyt vähän puu­rot ja vel­lit taas iloi­ses­ti sekaisin.

 33. Kuo­le­man­pel­ko on Osmol­la raas­ta­va. Sen­hän täs­tä ymmär­tää jokai­nen pöytälaatikkopsykologikin.

  Se on tiet­ty inhi­mil­lis­tä, mut­ta tun­teen­sa oli­si hyvä tie­dos­taa eikä niin kovas­ti ulkois­taa eri­lai­siin tuhoon tuo­mit­tui­hin maa­il­man­pa­ran­nus­yri­tyk­siin. Noin ihan itsen­sä kan­nal­ta elä­män rajal­li­suu­den hyväk­sy­mi­nen vain yksin­ker­tai­ses­ti tuo rau­hal­li­sem­man ja parem­man elä­män. Lop­pun­sa on koh­dat­ta­va, eikä ambu­lans­si ympä­ris­tö­nä ole tar­jol­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta huonoin.”

  Mikä type­rä kom­ment­ti Eli­nal­ta ottaen huo­mioon, että ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män tar­koi­tus on hen­kien pelas­ta­mi­nen ja ter­vey­den huol­ta­mi­nen. Huo­mat­kaa myös­kin täy­sin tur­ha ad hominem.

 34. Samaa miel­tä Mark­ku J:n kans­sa. Eli­na W:n ärhä­köi­tä kom­ment­te­ja on välis­tä ilo lukea mut­ta joku tolk­ku sen­tään sai­si olla.

 35. Jeps, pojat! Oli tosi­aan tyy­li­puh­das ad homi­nem kyseessä. 

  Aloi­tus oli sen ver­ran pro­vo­ka­tii­vi­nen (tie­to­suo­ja­vä­ki tap­paa talos­sa ja puu­tar­has­sa…) että ajat­te­lin jat­kaa samoil­la lin­joil­la. Tar­koi­tuk­se­na oli myös jon­kin sor­tin huu­mo­ri, mut­ta pitäi­si minun­kin aina muis­taa, että sel­lai­set yri­tyk­set ovat yleen­sä tuhoon tuomittuja. 

  Käsi­tin aloi­tuk­sen­kin sitä pait­si aivan vää­rin. Rupe­sin tar­kas­te­le­maan kysy­mys­tä hen­ki­lö­tie­to­lain poh­jal­ta, kos­ka käsi­tin, että oltai­siin perus­ta­mas­sa uut­ta rekis­te­riä ihmis­ten ter­veys­tie­dois­ta. Täl­löin­hän lain­sää­dän­tö on var­sin kimu­rant­ti. Eili­ses­tä Hesa­ris­ta ja Osmon myö­hem­mis­tä kom­men­teis­ta minul­le kui­ten­kin sel­vi­si, että tie­don­siir­to on jo käy­tös­sä suu­rim­mas­sa osas­sa Hel­sin­kiä ja käy­tän­töä oli­si laa­jen­net­tu muu­al­le. Täs­sä vai­hees­sa asia oli sit­ten juut­tu­nut tietosuojabyrokratiaan. 

  Täs­sä kysy­myk­ses­sä on tie­tys­ti vas­tak­kain eri­lai­set arvot. Pahen­nus­ta herät­tä­neen kom­ment­ti­ni sano­ma oli siis, että yksi­lön kan­ta täl­lai­siin kysy­myk­siin on arvo­va­lin­ta, jota ohjaa ratio­naa­li­sen jär­jen lisäk­si tun­ne­poh­jai­nen, oma­koh­tai­nen suh­de kuo­le­maan. Sil­lä, että asian esit­tä­jä on enti­nen perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri ei ole mie­les­tä­ni mitään merkitystä. 

  Sekin on itse asias­sa erään­lai­nen ad homi­nem ‑argu­ment­ti.

 36. Mar­kun ja Sepe­teuk­sen kans­sa samaa mieltä.

  Kuo­le­man­pel­ko, tai aina­kin voi­ma­kas halu vält­tää kuo­le­maa, on kai mel­ko ylei­nen ja ikiai­kai­nen ilmiö.
  Ilman sitä meil­lä tus­kin oli­si koko terveydenhuoltoa.

  Tie­to­vuo­don pel­ko, tai aina­kin halu peit­tää tiu­kas­ti oma iden­ti­tee­tin­sä, on sel­väs­ti uudem­pi ilmiö.
  Eten­kin sen netis­sä esiin­ty­vä hys­tee­ri­nen ilme­ne­mis­muo­to on minus­ta lähin­nä koominen.
  Tun­tuu, että lap­sil­le koh­dis­tet­tu varoit­te­lu ote­taan aikuis­ten kes­kuu­des­sa tar­peet­to­man vaka­vas­ti. Eivät aikui­set ennen otta­neet vaka­vas­ti varoi­tuk­sia, että lai­tu­rin pääs­sä asuu näk­ki ja se vie men­nes­sään, jos lai­tu­ril­le menee yksin.
  Nyt net­ti näyt­tää vie­neen arvos­te­lu­ky­vyn lähin­nä juu­ri aikui­sil­ta ihmisiltä.

  Itse olen 80-luvun lopus­sa selan­nut kor­tis­toa Suo­men hiv posi­tii­vi­sis­ta hen­ki­löis­tä. Jos se oli­si ollut säh­köi­ses­sä muo­dos­sa, sitä ei oli­si jätet­ty yök­si auki pöydälle.
  Suu­rin ris­ki tie­to­tur­val­le ei pape­ri­kor­tis­ton aika­na ollut tie­to­vä­li­ne, eikä se myös­kään säh­köi­sen tie­to­kan­nan aika­na ole tietoväline.
  Kun salat­ta­vaa tie­toa inhi­mil­li­sen ereh­dyk­sen kaut­ta jou­tuu ulko­puo­li­sen ulot­tu­vil­le, ei sil­lä useim­mi­ten ole mitään käy­tän­nön mer­ki­tys­tä. Mitä esi­mer­kik­si minä oli­sin teh­nyt hiv posi­tii­vis­ten tiedoilla?

  Itse antai­sin omat ter­veys­tie­to­ni ehdot­to­mas­ti kaik­kien minua hoi­ta­vien ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten käyt­töön. Oikeas­taan jopa vaa­ti­sin sitä.
  Minus­ta Oden perus­te­lut ovat loo­gi­sia ja vastaansanomattomia.

 37. Kun täs­sä anne­taan tukea tois­ten lausun­noil­le niin minä annan tuke­ni Eli­na W:lle.

  Lisää argu­men­toin­tia ad homi­nem. Tie­to­tek­niik­ka- ja tie­to­tek­nii­kan tur­val­li­suus­asian­tun­ti­ja­na, jol­la on vie­lä eri­tyi­nen mie­len­kiin­to yksi­lön- ja yksi­tyi­syy­den suo­jaan län­si­mai­ses­sa mie­les­sä en oli­si ollen­kaan niin luot­ta­vai­nen kaik­kiin tie­to­tek­ni­siin rat­kai­sui­hin ja nii­den siu­nauk­sel­li­suu­teen. Minä en aina­kaan näe iso­ve­li val­voo yhteis­kun­taa toi­vot­ta­va­na, mut­ta sekin on Eli­na W:n kuvaa­ma arvovalinta.

  Vii­me­ai­kai­set esi­mer­kit Suo­mes­sa mm eri syis­tä pie­leen men­neis­tä tie­to­ko­ne­vaa­leis­ta osoit­ta­vat että kun kuvi­tel­laan ettei mikään voi men­nä vikaan niin menee kui­ten­kin. Ja nyt jo seu­raa­vis­sa kun­nal­lis­vaa­leis­sa on tar­koi­tus tes­ta­ta mois­ta (minun mie­les­tä­ni) järjettömyyttä.
  http://granpaigor.blogspot.com/2007/08/ministeri-ehdottaa-tietokonenestyst.html

  Tai tuo­reet Sam­po-pan­kin sotkut.

  Mitä­pä jos siel­tä tie­to­ko­neel­ta näkyy­kin vahin­gos­sa vää­rän ihmi­sen tie­dot yms täy­sin mah­dol­li­set kau­hus­ke­naa­riot ja sai­raan­hoi­to saa siten vää­rät läh­tö­koh­dat? Nyt jo vaka­vas­ti kes­kus­tel­laan ter­vey­den­huol­los­sa käy­tös­sä ole­vien tie­to­jär­jes­tel­mien vaka­vis­ta viois­ta, puut­teis­ta ja kes­ki­näi­ses­tä yhteensopimattomuudesta. 

  Olen edel­leen vakaas­ti sitä miel­tä (mie­li­pi­tees­tä­hän täs­sä on vain kysy­mys) että esi­mer­kik­si se ran­ne­ke Mare­van tms tie­toi­nen on yksin­ker­tai­nen ja toi­mi­va rat­kai­su jo nyt sekä koti­maas­sa että ihan globaalistikin.

 38. Pek­ka Rau­kon paljastuksia: 

  Itse olen 80-luvun lopus­sa selan­nut kor­tis­toa Suo­men hiv posi­tii­vi­sis­ta hen­ki­löis­tä. Jos se oli­si ollut säh­köi­ses­sä muo­dos­sa, sitä ei oli­si jätet­ty yök­si auki pöydälle.”

  No jaa­has! Ehkä juu­ri sinun kal­tais­te­si takia on ihan hyvä pitää kiin­ni tääl­lä­kin ano­ny­mi­tee­tis­ta. Asia, jota olet lähes joka ket­jus­sa kri­ti­soi­mas­sa. Kuten taas!

  Mik­si kone ei voi jää­dä tie­tyl­tä sivul­ta auki tai sala­sa­na vuo­taa tms. Enpä usko lain­kaan, että säh­köi­nen jär­jes­tel­mä tie­to­suo­jan kan­nal­ta on miten­kään parem­pi kuin van­han­ai­kai­nen lukol­li­nen arkis­to. Ehkä­pä jopa päinvastoin.

 39. Gran­paI­gor.

  Tie­to­ko­neel­ta voi näh­dä vää­rän ihmi­sen tie­dot sii­nä kun pape­ril­ta­kin. Inhi­mil­li­nen ereh­dys on tie­to­vä­li­nees­tä riippumaton.
  Jos vaa­dim­me abso­luut­ti­sen oike­aa tie­to kai­ken pää­tök­sen­teon poh­jak­si, emme voi teh­dä lää­ke­tie­teel­lis­tä hoi­to­pää­tös­tä sen parem­min kuin mitään muu­ta­kaan päätöstä.

  Edel­leen­kin siis toi­von, että minua mah­dol­li­ses­ti jos­kus hoi­ta­va lää­kä­ri ei ajat­te­le niin, että kun ei hoi­da ollen­kaan, niin ei tule hoitovirhettäkään.
  Ja kun hän näkee poti­las­tie­to­ni, hän lukee huo­lel­li­ses­ti kenen tie­dot ne ovat ja toi­mii sen jäl­keen nii­den pohjalta.

  Vaa­lien siir­tä­mis­tä verk­koon en minä­kään pidä hyvä­nä aja­tuk­se­na. Se ei tuo mitään lisä­ar­voa vaa­lei­hin. Jokai­nen, jol­la on halua vai­kut­taa yhteis­ten asioi­den hoi­toon valeis­sa, voi sen halu­tes­saan riit­tä­vän hel­pos­ti teh­dä nykyi­sel­lä­kin vaalijärjestelmällä.

 40. Asia­kas­tie­to­jen siir­tä­mi­sen esteet ovat olleet ongel­ma­na ter­vey­den­huol­los­sa jo pit­kään. Tähän on kui­ten­kin tulos­sa paran­nus­ta uuden kan­sal­li­sen arkis­ton myö­tä (http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tietoh/index.htx)

  Alaa jon­kin ver­ran tun­te­va­na väit­täi­sin kui­ten­kin, että ongel­mia ei voi pis­tää pel­käs­tään lii­an tiu­kan tie­to­suo­jan piik­kiin. Kyl­lä myös ohjel­mis­to­y­ri­tyk­sis­sä pitäi­si hie­man skar­pa­ta. Siel­tä puut­tuu sel­väs­ti käy­tän­nön tie­to­tai­toa alal­ta. Koo­da­rit ei aina ole riit­tä­vän peril­lä ter­vey­den­huol­lon rea­li­tee­teis­tä. Tämä pätee tie­tys­ti toi­sin­kin päin.

 41. En tun­ne ter­vey­den­hoi­toa­lan lin­jaa, mut­ta minä voi­sin koo­ta jon­kun mää­rän tie­to­ja vaik­ka­pa Osmo Soi­nin­vaa­ras­ta ihan täl­tä istu­mal­ta. Täs­tä jäi­si tie­to lokiin, ja kiin­ni jää­des­sä­ni vah­ti­mes­ta­ri saat­tai­si minut ulos enti­sel­tä työ­pai­kal­ta­ni saman tien. Minus­ta tämä on toi­mi­vam­pi rat­kai­su kuin se, että kaik­kien suo­ma­lais­ten kaik­ki tie­dot siir­ret­täi­siin tur­val­li­ses­ti pape­ril­le luk­ko­jen taak­se, vaik­ka oli­si­han sil­lä tie­tys­ti työl­lis­tä­vä vai­ku­tus. Ter­vey­den­huol­lon oikeus­tur­va­kes­kus pyr­kii käsit­tääk­se­ni pitä­mään ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­tä kuris­sa koh­tuul­li­sel­la menes­tyk­sel­lä. Kyl­lä lää­kä­ri­kin pää­see amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keuk­sis­taan, kun oikein yrittää.
  Grand­pa Igor kysyy, mitä teh­dään, jos tie­to­ko­neel­ta näkyy vää­rän hen­ki­lön tie­dot, joi­ta sovel­le­taan sit­ten hoi­dos­sa. Olen kuul­lut tapauk­sis­ta, jois­sa hen­ki­löi­den tie­dot ovat men­neet autu­aas­ti sekai­sin ja vää­riä lääk­kei­tä on syö­tet­ty ilman yhden­kään pahan, pahan tie­to­ko­neen sekaan­tu­mis­ta asi­aan. Jos hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta ei var­mis­ta hen­ki­löl­li­syyt­tä, vika on tie­to­jär­jes­tel­män hei­koim­mas­sa len­kis­sä. Kuten yleensä.

 42. Polii­sin rikos täs­sä tapauk­ses­sa ei ollut, että he oli­si­vat hank­ki­neet salas­sa pidet­tä­viä tie­to­ja vaan että he käyt­ti­vät polii­sin jär­jes­tel­mää vää­rin — yhtä vää­rin oli­si ollut kat­soa naa­pu­rin puhe­lin­nu­me­ro tietokannasta.”
  Polii­sin kuu­luu olla esi­mer­ki­nä. Kysei­ses­sä 2003 tam­mi­kuun tapauk­ses­sa tie­to­ja käy­tet­tiin myös muu­huin kuin laki sal­lii. Nii­tä teh­tiin kaik­ki­aan 9000, jois­ta 2000 on laittomia.

  Var­mas­ti tie­toi­suu­den val­von­nas­ta myö­tä vää­rin­käy­tök­set ovat vähen­ty­neet, mut­ta luku ker­too asenneongelmasta.
  Ilmi­tu­lee tie­to­verk­ko­jen vää­rin­käy­töis­tä alle 5%. 

  STM: sivuil­ta en löy­tä­nyt asian sel­vit­te­lys­tä mitään. Outoa.
  Poti­las­tie­to­jen mer­ki­tys sai­raan­kul­je­tuk­ses­sa on vähäi­nen mut­ta ambu­lans­si­lää­kä­rei­den toi­min­ta-alueil­la hyvä lisä. Toi­vot­ta­vas­ti ker­ran­kin toi­mi­va ja tie­to­tur­val­li­nen jär­jes­tel­mä saa­daan pian käyt­töön. Lain­sää­tä­jä muo­kat­koon tar­vit­taes­sa lakia. Kaik­kien kan­sa­lais­ten tie­to­ja sai­raan­kul­je­tuk­sen­kaan ei pidä pääs­tä näke­mään, riit­tä että hoi­det­ta­van poti­laan tie­toi­hin on pääsy.

 43. Eli­na:
  “Mik­si kone ei voi jää­dä tie­tyl­tä sivul­ta auki tai sala­sa­na vuo­taa tms. Enpä usko lain­kaan, että säh­köi­nen jär­jes­tel­mä tie­to­suo­jan kan­nal­ta on miten­kään parem­pi kuin van­han­ai­kai­nen lukol­li­nen arkis­to. Ehkä­pä jopa päinvastoin.”

  Jos jär­jes­tel­mä on kun­nol­li­nen, kone lukit­tuu mää­rit­te­lyn mukaan vaik­ka vii­des­sä sekun­nis­sa, kun sitä ei käy­te­tä. Voi­daan myös mää­ri­tel­lä mil­lä tun­nuk­sil­la, mil­tä työ­ase­mal­ta pää­see mihin­kin tie­to­hin käsik­si. Pape­ri­kor­tis­tos­sa on han­ka­lam­pi raja­ta mitä tal­len­net­tu­ja tie­to­ja kor­til­ta näkee.
  Inhi­mil­li­siä ereh­dyk­siä ja huo­li­mat­to­muut­ta ei voi estää sen parem­min pape­ri­sis­sa kuin säh­köi­sis­sä­kään järjestelmissä.
  Kor­tis­ton avain­ta ei vält­tä­mät­tä säi­ly­te­tä yhtään sen parem­mas­sa pii­los­sa kuin sala­sa­no­ja. Tosin säh­köi­siin voi­daan kehit­tää ohjel­mis­to­ja, jot­ka osoit­ta­vat aina­kin osan vir­heis­tä ja puut­teis­ta ja/tai vaa­ti­vat nii­den kor­jaa­mis­ta ennen tal­len­nus­ta. Ei sitä­kään aukot­to­mak­si voi teh­dä. Poti­las­kort­ti sujah­taa aika hel­pos­ti vää­rään paik­kaan laa­ti­kos­sa eikä sen jäl­keen hevin löy­dy. Tie­to­jär­jes­tel­mä voi myös kaa­tua, kone til­ta­ta tms. Jos se kui­ten­kin pää­sään­töi­ses­ti toi­mii, se on koko­nai­suut­ta mita­ten toi­mi­vam­pi kuin eri puo­lil­la maa­ta ja kau­pun­kia ole­vat paperikortistot.

 44. En ole tie­to­suo­ja-asian­tun­ti­ja, mut­ta stunt­taan tar­vit­taes­sa: Tie­to­suo­ja on aina tasa­pai­noi­lua hyö­ty­jen ja hait­to­jen välil­lä. Asi­aa tar­kas­tel­laan usein niin että anne­taan hyö­dyil­le ja hai­toil­le hin­nat, mikä on vai­ke­aa, joten täl­lai­sis­sa yksi­tyi­syy­s­asiois­sa aja­tel­laan usein että kukin päät­tä­köön itse. Vaik­ka­pa näky­väs­sä ase­mas­sa toi­mi­va yri­tys­joh­ta­ja lie­nee aivan eri taval­la tark­ka yksi­tyi­syy­des­tään kuin saman fir­man duunari. 

  Toi­saal­ta yksi­tyi­syy­des­tä ei kan­na­ta tin­kiä jos ei sii­tä ole mitään hyö­tyä (ja arka­luon­tois­ta infor­maa­tio­ta ei kan­na­ta kerä­tä jos ei sitä käy­tä.) Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa lain­sää­tä­jä voi aivan hyvin ohjeis­taa, että pide­tään yksi­tyi­syy­des­tä kiinni.

  Mut­ta ambu­lans­si-tapauk­ses­sa lie­nee kyse enem­män jär­jes­tel­män ongel­mis­ta kuin peri­aat­teis­ta. Pitäi­si ensin­nä­kin tie­tää mitä tie­toa on kerät­ty, kuka on sitä on käsi­tel­lyt, ja kuka sii­hen on anta­nut luvan. Miten se ambu­lans­si­lää­kä­ri autorisoidaan?

  Se että yhteen­kään nois­ta kol­mes­ta kysy­myk­ses­tä löy­tyy vas­taus on kaik­kea muu­ta kuin päi­vän­sel­vää, var­sin­kin kun puhu­taan ter­vey­den­huol­lon tie­to­tek­nii­kas­ta. Ja sit­ten kun ei osa­ta vas­ta­ta niin syy­te­tään tietoturvaihmisiä.

 45. Opt-in vs. Opt-out?
  Jul­ki­nen vs. yksi­tyi­nen palvelu?
  Google Health ‑lähes­ty­mi­nen?
  http://googleblog.blogspot.com/2008/02/google-health-first-look.html
  … vs. stan­dar­dien puute.

  Näi­tä on tääl­lä sivut­tu­kin jo jon­kun ver­ran, mut­ta kysyi­sin kui­ten­kin, mik­si minä en sai­si yksit­täi­se­nä kan­sa­lai­se­na ihan itse sel­väs­ti kes­kus­tel­tua suu­rem­paa val­taa päät­tää sii­tä kehen luo­tan ja mitä tie­to­ja kenel­le­kin anna­na? Sys­tee­min raken­ta­mi­nen toki mak­saa, mut­ta “kan­sio” itses­sään ei mak­sa käy­tän­nös­sä mitään.

 46. Hei!
  Yri­tin vaan kysyä..mistä saan mare­van rannekkeita…mut tuli kai­ken­maa­il­man “soinivaaraa””..Help

 47. Minul­le tuo tie­to­jen keruu ja sen lähes jul­ki­se­na ole­mi­nen on aiheut­ta­nut erit­täin pal­jon hait­taa. Minul­ta on evät­ty työ­voi­ma­kou­lu­tus nii­den tie­to­jen takia, minut on irti­sa­not­tu sen takia ja en ole pääs­syt haet­ta­viin töi­hin nii­den takia.

  Nyky­ään työ­ter­veys­lää­kä­ri halu­aa kaik­ki tie­dot mitä sinus­ta on. Se halu­aa pääs­tä Kan­taan. Siel­lä jos ihmi­sel­lä on vaik­ka migree­ni niin hän lait­taa välit­tö­mäs­ti mer­kin­nän että työ­hön sopimaton. 

  Minä tein sen vir­heen että käy­tin työ­ter­veys­lää­kä­rin pal­ve­lui­ta. Lopul­ta sain ken­kää (olin vuo­kra­työn­te­ki­jä) sen takia kos­ka työ­ter­veys­lää­kä­ri kir­joit­ti pape­rei­hin että hei­ken­ty­nyt työkyky.

  Kun hain tois­ta työ­tä (jota olen teh­nyt menes­tyk­kääs­ti ennen) niin he soit­ti­vat edel­li­sel­le työ­nan­ta­jal­le. Sit­ten he sanoi­vat että sinul­la on kuu­lem­ma alen­tu­nut työ­ky­ky joten emme sinua palkkaa. 

  Työ­voi­ma­kou­lu­tuk­seen en pääs­syt kos­ka tie­toi­hi­ni oli kir­jat­tu että ei voi teh­dä sel­lai­sia töi­tä. Myö­hem­min sain kuul­la että kiel­täy­ty­mi­nen joh­tui migreenistä.

  Minul­la on toi­nen­kin sai­raus. No sen­kin hoi­ta­mi­nen on han­ka­loi­tu­nut tämän kai­kil­le vapaan tie­don takia. Kun syön use­aa lää­ket­tä migree­niin niin minun kaik­kien vai­vo­je­ni kat­sot­tiin joh­tu­van lääk­keis­tä vaik­ka kum­mat­kin vai­vat on minul­la ollut koko elinikäni. 

  Minul­le vih­jat­tiin että minul­la oli­si lääk­kei­den vää­rin­käyt­töä ja sen takia minul­la oli­si näi­tä mui­ta oirei­ta. Minul­le ehdo­tet­tiin myös psy­kiat­ria. Kuu­lem­ma kuvit­te­len oireet.

  Joten olen jou­tu­nut täy­sin kiel­täy­ty­mään hoi­dois­ta muis­sa ongel­mis­sa­ni. Kos­ka jopa yksi­tyis­ten pitää nyky­ään kir­ja­ta tie­dot sin­ne niin en saa mis­tään hoitoa. 

  En voi ottaa sitä ris­kiä että toi­sen sai­rau­den tie­dot mene­vät työ­nan­ta­jien kor­viin. En sai­si enää kos­kaan töi­tä. Sai­raus eikä tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sia minul­le ei myön­ne­tä sai­rau­te­ni takia.

 48. Pek­ka:
  Minul­le tuo tie­to­jen keruu ja sen lähes jul­ki­se­na ole­mi­nen on aiheut­ta­nut erit­täin pal­jon hait­taa. Minul­ta on evät­ty työ­voi­ma­kou­lu­tus nii­den tie­to­jen takia, minut on irti­sa­not­tu sen takia ja en ole pääs­syt haet­ta­viin töi­hin nii­den takia.

  Nyky­ään työ­ter­veys­lää­kä­ri halu­aa kaik­ki tie­dot mitä sinus­ta on. Se halu­aa pääs­tä Kan­taan. Siel­lä jos ihmi­sel­lä on vaik­ka migree­ni niin hän lait­taa välit­tö­mäs­ti mer­kin­nän että työ­hön sopimaton. 

  Minä tein sen vir­heen että käy­tin työ­ter­veys­lää­kä­rin pal­ve­lui­ta. Lopul­ta sain ken­kää (olin vuo­kra­työn­te­ki­jä) sen takia kos­ka työ­ter­veys­lää­kä­ri kir­joit­ti pape­rei­hin että hei­ken­ty­nyt työkyky.

  Kun hain tois­ta työ­tä (jota olen teh­nyt menes­tyk­kääs­ti ennen) niin he soit­ti­vat edel­li­sel­le työ­nan­ta­jal­le. Sit­ten he sanoi­vat että sinul­la on kuu­lem­ma alen­tu­nut työ­ky­ky joten emme sinua palkkaa. 

  Työ­voi­ma­kou­lu­tuk­seen en pääs­syt kos­ka tie­toi­hi­ni oli kir­jat­tu että ei voi teh­dä sel­lai­sia töi­tä. Myö­hem­min sain kuul­la että kiel­täy­ty­mi­nen joh­tui migreenistä.

  Minul­la on toi­nen­kin sai­raus. No sen­kin hoi­ta­mi­nen on han­ka­loi­tu­nut tämän kai­kil­le vapaan tie­don takia. Kun syön use­aa lää­ket­tä migree­niin niin minun kaik­kien vai­vo­je­ni kat­sot­tiin joh­tu­van lääk­keis­tä vaik­ka kum­mat­kin vai­vat on minul­la ollut koko elinikäni. 

  Minul­le vih­jat­tiin että minul­la oli­si lääk­kei­den vää­rin­käyt­töä ja sen takia minul­la oli­si näi­tä mui­ta oirei­ta. Minul­le ehdo­tet­tiin myös psy­kiat­ria. Kuu­lem­ma kuvit­te­len oireet.

  Joten olen jou­tu­nut täy­sin kiel­täy­ty­mään hoi­dois­ta muis­sa ongel­mis­sa­ni. Kos­ka jopa yksi­tyis­ten pitää nyky­ään kir­ja­ta tie­dot sin­ne niin en saa mis­tään hoitoa. 

  En voi ottaa sitä ris­kiä että toi­sen sai­rau­den tie­dot mene­vät työ­nan­ta­jien kor­viin. En sai­si enää kos­kaan töi­tä. Sai­raus eikä tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sia minul­le ei myön­ne­tä sai­rau­te­ni takia.

  Minul­la on saman­lai­sia koke­muk­sia. Mut­ta enem­män­kin mie­len­ter­vey­den kan­nal­ta. Nuo­re­na ollut masen­nus­ta ja nyt se näkyy joka paikassa.

  Työ­tä ei saa eikä kou­lu­tuk­seen pää­se. Kun sain vai­mo­ni kans­sa lap­sen niin välit­tö­mäs­ti las­ten­suo­je­lu otti mei­dän per­heen tut­kit­ta­vak­si. Kun kuu­lem­ma mah­dol­li­nen masen­tu­nut voi olla vaa­rak­si lap­sel­le (siis masen­nus jota ei ole kym­me­neen vuo­teen ollut). 

  Oma­kan­ta on yksi kar­meim­pia kek­sin­tö­jä mitä täs­sä maas­sa on kos­kaan ollut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.