Eikö tietosuojaväkeä saada mitenkään järjestykseen?

Tieto­suo­jaih­miset ovat keksi­neet, että vaaran­taa ihmis­ten yksi­ty­isyy­den suo­jaa, jos ter­vey­den­hoidon tieto­jär­jestelmästä ollaan yhtey­dessä ambu­lanssi­in. Tämä yhtey­den­pito voi olla tajut­toma­lle poti­laalle elin­tärkeätä, kos­ka ensi­a­pua anta­van on hyvä tietää, mitä poti­las sairastaa.

Olemme kokoa­mas­sa Suomeen laa­jaa yht­enäistä poti­lasark­istoa, jos­sa on mei­dän itse kunkin ter­veystiedot. Nämä kor­vaa­vat paperiset ark­istot, joiden osalta aina oli ris­ki, että joku kävi niitä luvat­ta kurkki­mas­sa. Elek­tron­i­nen tieto avau­tuu vain sille, jol­la on sitä lupa kat­soa ja jokaises­ta käyn­nistä jää jälki.

Näin siis piti tapah­tua. Sit­ten kek­sit­ti­in, että poti­laan pitää akti­ivis­es­ti antaa lupa tieto­jen tal­let­tamiseen. Ei siis riitä, että hän voi sen halutes­saan kieltää. Har­va ymmärtää, kuin­ka vaar­al­lista on, jos lääket­tä määräävä lääkäri ei tiedä poti­laan muus­ta lääk­i­tyk­ses­tä tai hänen mah­dol­li­sista sairauksistaan.Eikö voisi olla niin,että tiedot tal­lete­taan, ellei sitä erik­seen kiel­letä ja vielä niinkin, että tieto­jen tal­letutk­ses­ta kieltäy­tyvät ilmoit­ta­vat ymmärtävän­sä, että tämä voi johtaa hoitovirheisi­in, jot­ka ovat hei­dän itsen­sä vastuulla.

On myös vähän outoa, että vaa­di­taan erik­seen lupa siihen, että sairaalas­sa ole­van­poti­laan hoidon onnis­tu­mis­es­ta tai ei onnis­tu­mis­es­ta saatavaa tietoa saa käyt­tää lääketi­eteel­liseen tutkimuk­seen. Koko lääketi­eteen kehi­tys perus­tuu siihen, että hoito­jen vaikut­tavu­ud­es­ta kerätään koke­mus­ta. Myös sen tieto­jen käytöstä kieltäy­tyvän poti­laan hoito perus­tuu aiem­pi­en poti­laiden hoi­dos­ta saa­tu­i­hin kokemuksiin.

Tieto­suo­javäen takia kuolee mon­ta ihmistä turhaan.

49 vastausta artikkeliin “Eikö tietosuojaväkeä saada mitenkään järjestykseen?”

 1. Tässä on kyse kuitenkin vain kansan­ter­vey­destä, ei esimerkik­si yrityssalaisuuksista.

 2. > Tieto­suo­javäen takia kuolee mon­ta ihmistä turhaan

  Tämä “satatuhat­ta meni rik­ki” taisi nous­ta hat­tuun, nyt näköjään pitää tuot­taa mas­salle lisää yksinker­tais­tet­tu­ja slo­ganei­ta. Ter­min keltainen lehdis­tö rin­nalle voisi luo­da ter­min keltainen blo­gis­to. Käy nyt vaik­ka luke­mas­sa asial­lista pohd­in­taa tieto­tur­vas­ta osoit­teessa http://www.kasvi.org.

  “eivät suo­ma­laisetkaan mitään yli-ihmisiä ole. Tieto­suo­javal­tu­ute­tun pöy­däl­lä näitä tapauk­sia riit­tää. Kun esimerkik­si suo­ma­laisille poli­i­seille annet­ti­in mah­dol­lisu­us selvit­tää sakotet­tavien tulotiedot suo­raan verot­ta­jan tietokan­nas­ta, jär­jestelmän avul­la selvitet­ti­in lait­tomasti myös naa­purei­den ja suku­lais­ten tulotietoja.”

  Jos et satu muis­ta­maan niin vira­nomaisetkin ovat ihmisiä, ylilyön­te­jä tapah­tuu molem­pi­in suun­ti­in. Mut­ta täl­laisil­la iltis tyyp­pisil­lä yksinker­tais­tuk­sil­la sin­un tavoit­teesi taitaa olla enem­mäkin maine ja luk­i­jamäärä kuin keskustelu.

 3. “Tieto­suo­javäen takia kuolee mon­ta ihmistä turhaan.”
  Toivon että tämä oli pro­vo. Enem­män kuolee kon­trol­li- ja isoveliy­hteiskun­nan aiheut­ta­man ahdis­tuk­sen vuoksi.

  Paperi­sis­sa ark­istois­sa on se etu/haitta, että ne ovat aina yhden ark­iston­hoita­jan takana. Elek­tro­n­ises­sa se etu/haitta että ne ovat kaikkien saatavis­sa. Pöy­däl­läni on paperi verikokei­deni tulok­sista jot­ka on siir­ret­ty salaa­mat­tomana toim­i­jal­ta toiselle nimeni ja henkilökun­nuk­seni kera. Ei kiitos,
  sallin tietoni ter­vey­den­huol­lon henkilöstölle mut­ten kelle tahansa sat­un­naiselle nettihörhölle.

 4. Kieltämät­tä min­ullekin on tämän blo­gin useista viimeaikai­sista kir­joituk­sista on tul­lut elävästi mieleen USA:laisen kon­ser­vati­ivisen pop­ulis­ti­me­di­an ään­i­torvet, kuten Bill O’Reil­ly. Mon­imutkaisia asioi­ta yksinker­tais­taan help­poon pop­ulis­tiseen muo­toon. Lisäk­si Amerikas­ta tut­tua on se että vastapuoli demon­isoidaan rak­en­ta­van keskustelun sijas­ta: viesti on että “tieto­suo­javä­ki” tap­paa viat­to­mia ihmisiä! Ei sitä ihan näin san­o­ta, mut­ta se on se viesti joka tästä tyylistä mieleen jää.

  Tämä otta­mat­ta kan­taa itse tämänker­taiseen asi­aan. Esi­tystapa vain on aika raivos­tut­ta­va. Jos sat­tuisi ole­maan eri mieltä, olisi jo valmi­ik­si leimat­tu henkilök­si, joka antaa mon­en ihmisen kuol­la turhaan. Tai eräässä aiem­mas­sa kir­joituk­ses­sa henkiök­si, jon­ka mielestä rikol­lis­ten kiin­nisaamises­sa on jotakin pahaa.

  “Halu­atko että ihmiset kuol­e­vat turhaan vai että poti­lastiedot viedään sähköiseen ark­istoon?” Täk­si kysymyk­sek­si­hän tämä tässä yritetään yksinker­tais­taa, vaik­ka asi­as­sa on tietenkin vähän muitakin puo­lia joi­ta olisu syytä arvioida.

  Kom­ment­ti­ni jää nyt meta-tasolle. En koe tietäväni asi­as­ta tarpeek­si, jot­ta voisin muuten kommentoida.

 5. Onko jotain näyt­töä, että täl­laisia “turhia” kuolemia olisi ollut? Aika räväkkä aloi­tus tosi­aan Osmol­ta, kuten BRG jo totesi. 

  Minä en ainakaan ole lukenut yhdestäkään tapauk­ses­ta, jos­sa jo ambu­lanssis­sa joku olisi kuol­lut sen takia, että jotain detaljia poti­laas­ta olisi tiedet­ty. En nyt kuitenkaan väitä, etteikö näin olisi voin­ut käydä. 

  Epäilen, että kyseessä on hätä­var­jelun liioit­telu ja turha vouho­tus lop­pu­jen lopuk­si läh­es merk­i­tyk­set­tömästä asiasta. 

  Sen sijaan merk­i­tyk­sel­listä on, jos ihmi­nen paikkakun­nal­laan leimau­tuu HIV:n kan­ta­jak­si tai “hul­luk­si”, kun hänen psyki­a­tri­nen sairasker­to­muk­sen­sa vuo­taa vääri­in käsiin.

 6. Tässä tek­stis­sä ilmais­ti­in järkevä ja tärkeä huole­nai­he hie­man huonosti. 

  Ensin­näkin: tieto­suo­jas­ta huolis­saan ole­vat ovat huolis­saan ihan aiheesta ja hyvästä syys­tä. Arkalu­on­toiset tiedot voivat tosi­aan joutua vääri­in käsi­in, jos jär­jestelmä on huoli­mat­tomasti raken­net­tu. Ja hyvinkin raken­net­tu jär­jestelmä on mah­dol­lista mur­taa. Tämä ris­ki voidaan kuitenkin tehdä pieneksi. 

  Toisek­si: Jos se tieto on jo ole­mas­sa vaivaa jo joskus hoi­ta­neen lääkärin ark­istois­sa, on aika vähän riskiä siinä, että seu­raa­va lääkäri tai esimerkik­si ambu­lanssi­henkilökun­ta pääsee siihen käsik­si. Jos jär­jestelmän jokainen tieto­haku kir­jataan ja tiedon hak­i­ja iden­ti­fioidaan, ris­ki siitä, että tämän takia tulee tietovuo­to­ja, on aika vähäinen. 

  Olen Osmon kanssa samaa mieltä tässä asi­as­sa, mut­ta eivät ne tieto­suo­jahuo­let aiheet­to­mi­akaan ole.

 7. BRG:
  “Mut­ta täl­laisil­la iltis tyyp­pisil­lä yksinker­tais­tuk­sil­la sin­un tavoit­teesi taitaa olla enem­mäkin maine ja luk­i­jamäärä kuin keskustelu.”

  Pro­vokaa­tiot ovat mielestäni hyviä kun­han niitä käytetään säästeliäästi ja ne taita­vat pikem­minkin lisätä keskustelun määrää kuin vähen­tää sitä. Makua­sia tietysti on mil­loin käytetään liikaa. 

  Min­ul­la ei ole vielä men­nyt yli. Point­ti tuli selkeästi esi­in ja perustelu­iden kera. Kyl­lä tästä on vielä iltale­hteen aika paljon matkaa.

  Tieto­suo­jas­ta:

  Vaimo yrit­ti tehdä 13- vuo­ti­aana itse­murhan. Kun olimme vai­mon kanssa syn­ny­tys­laitok­sel­la niin huo­masimme, että syn­ny­tys­laitok­sen paperei­hin oli jotenkin kulkeu­tunut tieto itse­murhayri­tyk­ses­tä. En tiedä mitä tekemistä täl­lä asial­la oli syn­nyt­tämisen kanssa. No ei se vaimoa mitenkään hai­tan­nut kun päässyt yli asi­as­ta, mut­ta ajatelti­in vain, että ei ole mukavaa muis­tel­la syn­ny­tys­laitok­sel­la tuo­ta ikävää tapah­tu­maa. No oli siinä sel­l­ainen posi­ti­ivi­nen seik­ka et tuli hoito­henkilökunnal­ta mielestäni parem­paa palvelua ver­rat­tuna mui­hin synnytyksiin 🙂

  Toisaal­ta tietyis­sä ammateis­sa olisi ehkä hyvä työ­nan­ta­jan saa­da esille työhak­i­jan ter­veystiedot. Ei ehkä olisi hyvä idea, että lentäjänä olisi itse­murhaa (lähi­aikoina) yrit­tänyt henkilö.
  Ehkä kaik­ki vai­mon ter­veystiedot hoita­jien näkyvil­lä oli hyvä asia. Varmis­te­taan, että epä­vakaat henkilöt ei tee ainakaan vau­voille pahaa. 

  Mihin rajan vetää näis­sä tapauk­sis­sa on tietysti hankalaa.

 8. Olen pahoil­lani, jos suo­ra puheta­pani loukkaa. Minus­ta min­ul­la on kuitenkin oikeus sanoa käsi­tyk­senäni, että nykyi­nen tulk­in­ta tieto­suo­jas­ta johtaa hoitovirheisi­in ja tuot­taa kuole­man­ta­pauk­sia. Tämä käsi­tyk­seni perus­tuu keskustelu­un usei­den asi­as­ta huolestunei­den ter­vey­den­huol­losta vas­taavien ihmis­ten kanssa. Voiko joku perustel­la, mik­si tätä argu­ment­tia ei saisi tuo­da esille. 

  Minä syön keinoläpän takia Mare­va­nia, samaa ainet­ta, jota käytetään rotan­myrkyssä tap­pa­maan rot­tia. Tämä lääke on sikäli vaar­alli­nen, että se tekee mon­es­ta muus­ta lääk­keestä ja annet­tavas­ta hoi­dos­ta vaar­al­lisen. Min­un oikeustur­vaani loukkaa, jos joku kieltää ker­tomaas­ta tästä lääke­hoi­dos­ta ambu­lanssimiehistölle. Se, ettei ambu­lanssi­henkilöstölle saa ker­toa, mikä poti­las­ta vaivaa, on kyl­lä tieto­suo­jan ylim­i­toi­tus­ta ja mak­saa ihmishenkiä.

  En esit­tänyt, että ter­vey­den­huol­lon tieto­jär­jestelmään saisi lait­taa poti­laan tah­don vas­tais­es­ti tieto­ja vaan, että ole­tuk­se­na olisi, että tiedon saa lait­taa ja tämä esty­isi, jos poti­las sen kieltää. Nyt poti­laan pitää itsen­sä kek­siä akti­ivis­es­ti sal­lia tal­let­ta­mi­nen. Esitin myös, että sille, joka kieltää tiedon tal­let­tamisen, ker­rot­taisi­in, että tämä kiel­to voi johtaa hoitovirheeseen.

  Tuo vai­mon itse­murhayri­tys oli tyyp­illi­nen tapaus. Jos tiedot oli­si­vat keskite­tyssä rek­isteris­sä, ne oli­si­vat tuskin kulkeu­tuneet syn­ny­tys­sairaalan hoita­jille, kos­ka jär­jestelmän on määrä antaa vain olen­naiset tiedot käyt­töön, eikä tuol­la tiedol­la ollut mitään käyt­töä kätilöille. Pape­ri­ark­isto­jen ongel­mana on juuri tuo, että ne ovat ulkop­uolis­ten luet­tavis­sa ja kaik­ki tiedot ovat samas­sa kasas­sa. Kun tarvit­set yhtä tietoa, saat nähdäk­sesi kaikki. 

  Tieto­suo­jafilosi­fi­an syvin ole­mus selvisi min­ulle ker­ran aamuyöl­lä, kun vein las­tani ter­veyskeskus­päivystyk­seen, joka sil­loin ola HYKS:in tilois­sa. Ali­palkat­tu vas­taan­ot­to­henkilö otti tietomme ylös. Ter­veyskeskus­lääkäri lähet­ti mei­dät käytävän toiselle puolelle erikois­lääkärille (HUS) jol­loin sama vas­taan­ot­toa­pu­lainen kysyi tiedot uud­estaan. Ihmettelin tätä, kos­ka se aiem­pi lomake oli siinä hänen edessään. Kos­ka HUS ja Helsin­ki ovat eri organ­isaa­tio­ta, hän ei saanut kat­soa osoitet­tamme niistä Helsin­gin papereista, vaan hänen piti kysyä ne uudestaan. 

  Turhia kuolemia aiheut­taa jo se, että ote­taan paljon turhia rönt­genku­via, kos­ka tieso­tuo­jaani loukkaisi se, että Kolar­in ter­veyskeskuk­ses­sa otet­tu kuva siir­ret­täisi­in elek­tro­n­is­es­ti Helsinki­in. Aika paljon tähän menee myös rahaa, joi­ta voitaisi­in käyt­tää hoitoon.

 9. Osmon lauseen loppu: …

  “[…]Voiko joku perustel­la, mik­si tätä argu­ment­tia [kts. aloi­tus] ei swaisi tuo­da esille. ”

  Toki swaa! Ei kai kukaan sitä kieltänyt?

  Tietysti nyt vain Val­takun­nan Ylimpänä Älykkönä (VYÄ) pitäisi ymmärtää, että jokainen ammat­tikun­ta pyrkii laa­jen­ta­maan omaa vaiku­tus­val­taansa ja toim­intapi­ir­iän­sä usein keino­ja kai­h­ta­mat­ta. Näin tekee myös ambu­lanssin lääkintähenkilökunta. 

  Tästä uni­ver­saal­ista peri­aat­teesta kumpua­vat nämä vaa­timuk­set kumo­ta näin radikaal­isti tieto­suo­ja. Eli vähän kri­it­tisem­min suh­tau­tu­isin näi­hin alal­la toimivien puheisi­in. Täl­lainen tiedon­si­ir­to­jär­jestelmä muuten olisi ensim­mäi­nen ja ain­oa laat­u­aan maail­mas­sa.. Eli ei ainakaan voi vedo­ta siihen iänikuiseen “muual­la on parem­min” ‑jar­goni­in.

  Osmo syö mare­va­nia, joka tap­paisi rotan.…

  Mare­van estää sel­l­ais­ten lääkeäaine­den käytön, joi­ta ambu­lanssis­sa nyt ei muutenkaan käytet­täisi. Ambu­lanssis­sa on henkilökun­taa, joka huole­htii elin­toim­into­jen pri­maarista ylläpi­dos­ta, antaa siis ensi­a­pua, hap­pea ja tekee tarvit­taes­sa intubaa­tion. Uskon, että ambu­lanssis­sa voi olla rauhal­lisin mielin sen suh­teen, että saisi väärän­laista lääkettä. 

  Osmo jatkaa mus­tan­puhu­vaa maalailuaan: 

  “Turhia kuolemia aiheut­taa jo se, että ote­taan paljon turhia röntgenkuvia, ”

  Nyt kyl­lä pikku hil­jaa koko luk­i­jakun­ta odot­taa jotain lukemia näistä “turhista kuolemista”. Ei VYÄ:ltäkään ihan kaikkea niel­lä ilman lähdeviitteitä.

 10. Ambu­lanssis­sa annetaan esimerkik­si liuo­tushoitoa infark­tei­hin, jol­loin poti­laan sairaushis­to­ria olisi hyvä olla tiedossa.

 11. Eräs asia, jota yritin tämän lain eduskun­takäsit­telyssä ajaa oli se, että tästä tieto­suo­jas­ta voisi vapaae­htois­es­ti vapau­tua. Voisi antaa jär­jestelmään yleis­lu­van käyt­tää omia ter­veysti­eto­jaan julkisen ter­vey­den­hoidon puit­teis­sa vapaasti. Lupa olisi tietysti mil­loin tahansa peru­utet­tavis­sa Tämäkään ei tieto­suo­jas­ta huole­htiville kelvannut.

 12. Jo väite “jokaises­ta käyn­nistä jää jäl­ki” on hive­nen epäi­lyt­tävä. Jääkö oikeasti? Ja jos jää niin valvooko niitä joku? Min­ul­la on päin­vas­tais­takin tietoa. 

  Epilep­si­as­ta, dia­betek­ses­tä, Marevanin/warfarinin käytöstä yms on sin­ul­la mah­dol­lisu­us kan­taa ranteessasi ran­neket­ta jos­sa voivat olla tuol­laiset olen­naiset tiedot. Tiedot ovat aina mukanasi ja jos olet taju­ton tms niin ran­nek­keestasi luettavissa.

  Vien tieto­suo­jak­se­naar­i­o­ta vielä eteenpäin: 

  Laite­taan kaikille niille jot­ka halu­a­vat, vaikka­pa vasem­paan olka­päähän, kuten rotukoir­ille nykyään, etäluet­ta­va siru, jos­sa on kaik­ki tuol­laiset tiedot. Toteutetaan monien usko­vais­ten käsi­tyk­set Ilmestyskir­jan ennusteista 😉

  Eikä niin että tiedot ovat luet­tavis­sa ympäri Suomen joka paikas­sa ja hyvässä lykyssä vaikka­pa ulko­mail­la yms. 

  Sekä tieto­suo­jal­la mut­ta myös yksi­ty­isyy­den suo­jal­la on arvon­sa. valitet­tavasti niiden keskinäistä suhdet­ta joudu­taan miet­timään hiukan mon­imutkaisem­min kuin Soin­in­vaara kir­joit­ti. Uskon kuitenkin Soini­vaaran ymmär­ryk­seen ja ole­tan kärkevän mielip­i­teen edus­ta­neen ehkä tilan­pu­ut­teen vuok­si vain keskustelun avausta. 

  Olisin kuitenkin Soini­vaaran tasoiselta ajat­teli­jal­ta odot­tanut tas­a­puolisem­paa kirjoitusta.

  Saa­han Soini­vaar­al­la olla omat mielip­i­teet ja asen­teet eikä sinän­sä tuo ihmishenkien pelas­tamisen argu­ment­ti ollut huono. Vain yksipuolinen.

  Mut­ta turha tieto­suo­jas­ta huiolestunei­ta ihmisiä on syyl­listää ihmis­ten kuolemien aiheut­tamis­es­ta. Kyl­lä meil­lä var­maan yhtä paljon ellei enem­män tapetaan ihmisiä nykyään huonoon tai läh­es laimin­lyö­tyyn sairaala­hoitoon säästö­jen ja “arvot­toman elämän” nimissä. 

  Kyl­lä meil­lä alkaa olla jo hyvät perus­teet myös valvoa ja huole­htia yksi­ty­isyy­destä ja riit­tävästä tieto­suo­jas­ta myös terveydenhuollossa.

 13. Min­un on vaikea hyväksyä sitä, että min­un pitäisi ottaa tatuoin­ti tai kan­taa han­kalaa ran­neket­ta sen sijaan, että min­ul­la olisi oikeus ilmoit­taa tietokan­taan, että min­un Mare­vanti­etoni ovat kaikkien ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten käytet­tävis­sä. Ne jot­ka halu­a­vat Mare­vanin­sa sala­ta esimerkik­si kirurgiltaan, tehkööt sen. Min­un puolestani kaikil­la saa olla oikeus sala­ta lääkäriltä mitä halu­a­vat, mut­ta heil­lä ei ole oikeus pakot­taa min­ua samaan.

 14. Tuo ker­to­mus naa­purien­sa tuloti­eto­ja luvat­ta urkkivista poli­i­seista oli kahdel­la taval­la opettavainen.

  1) He jäivät siitä kiin­ni. Minä olin aikanaan asevelvol­lise­na soti­laspi­irin esikun­nas­sa pane­mas­sa ark­istoko­rt­te­ja aakkosjärjestyk­seen. Siinä välis­sä oli hyvää aikaa kat­soa kaikkien tut­tu­jen palikkat­esti­t­u­los, eikä siitä jäänyt kiin­ni. (Rikos on jo vanhentunut)

  2) Jos olet utelias naa­puriesi tulo­jen suh­teen, mene vero­toimis­toon ja kysy. Min­un on tätä aika vaikea ymmärtää, mut­ta tulotiedot ovat julk­isia. Ilta-Sanomat julkaisee ker­ran­vuodessa kiin­nos­taviksi arvioitu­jen henkilöi­den tulotiedot. Poli­isin rikos tässä tapauk­ses­sa ei ollut, että he oli­si­vat han­kki­neet salas­sa pidet­täviä tieto­ja vaan että he käyt­tivät poli­isin jär­jestelmää väärin — yhtä väärin olisi ollut kat­soa naa­purin puhe­lin­nu­mero tietokannasta.

 15. Tuo Mare­van esimerkkisi on aika kärjistetty. 

  Tule mieleen miten yksi­ty­isyy­den suo­jaa on aste asteelta vuosien var­rel­la kaven­net­tu ammat­tirikol­lisu­u­den, huumei­den ja ped­ofil­ian var­jol­la. Juuri saman­laisil­la “hyvil­lä” asioil­la vas­tus­taa. Juuri kuten tul­la joku kir­joit­tikin: argu­mentout kuin parhaat amerikkalaiset republikaani-konservatiivit.

  Itsekin Mare­van käyt­täjänä ymmär­rän tuon osan huolestasi. Jos et hyväksy “han­kalia” vai­h­toe­hto­ja niin tehdään tuo merk­in­ta olka­var­teesi vaik­ka tatuoimal­la. Han­kalu­us-käsitekin on aika suh­teelli­nen. Käytät var­maan ran­nekel­loakin. Han­kala­han sekin. Pitääkö kaiken olla “help­poa”?

  Tai peruste­taan hem­met­ti vaik­ka val­takun­nali­nen Mare­van tietokan­ta johon ter­vey­den­huolto­henkilökun­nal­la on pääsy tai muut vas­taa­vat. Ratkaisee tuon ongelman. 

  Mut­ta jätetään sairaan­hoi­dos­sa hoide­tut esim burn-out­it sit­tenkin edelleen erit­täin tiukan yksi­ty­isyy­den suo­jan piikki­in. Jos sinä et hyväksy että muut pakot­ta­vat sin­ua niin ihan sama v.v.

  Tuo Marevan/warfarin on oma­l­la taval­laan sekä hyvä että huono esimerk­ki. Kun tykkäät tietotekni­ikas­ta niin peruste­taan vaik­ka joku val­takun­nalli­nen erilli­nen tietokan­ta johon kaik­ki sel­l­aiset tapauk­set joil­la on henkien pelas­tamisek­si merk­i­tys­tä voidaan rekisteröidä.

  Ja sit­ten turhien “elinkelvot­tomien” hoita­misen vält­tämisek­si pan­nan tiedot sieltä pois­tu­maan heti kun ihmi­nen menee eläk­keelle. On sil­loin taval­laan jo “turha”. Ele­gant­ti tapa rajoitet­tu­jen resurssien “kohden­tamisek­si” 😉

 16. Mare­van on aika help­po ja merk­i­tyk­setön esimerk­ki. Han­kalampia ovat psyyken lääk­keet, joil­la on paljon vaiku­tuk­sia muuhun lääk­i­tyk­seen ja joista voi olla syytäkin vaieta.

  Mitä yritin sanoa oli, että tämä ambu­lanssilääkärien sulkem­i­nen tiedon ulkop­uolel­la on type­r­ää. Jos jaet­taisi­in ihmisille kyse­lykaavake, jos­sa kysyt­täisi­in, saako ambu­lanssilääkäri tai vaikka­pa ensi­hoita­ja saa­da sinus­ta tietoa, kun henke­si on siitä kiin­ni, en usko kovin suur­ta pros­ent­tia löy­tyvän sen puoles­ta, ettei ei saa. Eikö riit­täisi, että hei­dän tieto­jaan ei saisi välit­tää ambu­lanssille? Ne tieto­suo­ja­juris­tit, jot­ka ovat tämänkin vaikeu­den keksi­neet, elävät aika kaukana todellisuudesta.

  Toisek­si niiden, jot­ka niin halu­a­vat, pitäisi olla oikeus vapaut­taa KAIKKI ter­veysti­eton­sa koko ter­vey­den­hoito­jär­jestelmän käyt­töön. Nyt kun ollaan siir­tymässä elek­tro­n­isi­in ark­istoi­hin, eikö voitaisi lähet­tää suos­tu­mus kaavake koko väer­stölle, jos­sa ne jot­ka niin halu­a­vat, voisi­vat sal­lia tieto­jen­sa vapaan käytön julkisen ter­vey­den­hoidon piiris­sä. Olen aij­ka vaku­ut­tunut, että 90 % antaisi tähän suostumuksensa.

  Jotenkin ymmärsin asian niin, ettei tämä sovi tieto­suio­jeasiantun­ti­joille, kos­ka jäl­jelle jäävä 10 % tulisi saa­maan huonom­paa hoitoa. Tasa-arvo vaatii, että kaikkien hoito on yhtä huonoa. Min­un ymmär­rys ei taas ulo­tu tähän.

  Väärinkäsi­tys­ten vält­tämisek­si olen sitä mieltä, että uudessa ark­istossa tulee panos­taa paljon tieto­suo­jaan. Ongel­ma on siinä, että tieto­su­uo­jan asiantun­ti­joiden ymmär­rys ter­vey­den­huol­lon tarpeista tun­tuu ole­van vähäi­nen, eikä ain­oas­taan ensi­hoidon osalta. Joskus poti­las tarvit­see pikaista verosi­ir­toa, jos­sa aivo­jen tuhou­tu­mi­nen on sekun­neista kiin­ni. Jos jou­tu­isin tähän tilanteeseen, en kok­isi oikeuk­siani loukatuk­si, vaik­ka kat­soisi­vat veriryh­mäni tietokannasta.

 17. Kuole­man­pelko on Osmol­la raas­ta­va. Sen­hän tästä ymmärtää jokainen pöytälaatikkopsykologikin. 

  Se on tiet­ty inhimil­listä, mut­ta tun­teen­sa olisi hyvä tiedostaa eikä niin kovasti ulkois­taa eri­laisi­in tuhoon tuomit­tui­hin maail­man­paran­nusyri­tyk­si­in. Noin ihan itsen­sä kannal­ta elämän rajal­lisu­u­den hyväksymi­nen vain yksinker­tais­es­ti tuo rauhal­lisem­man ja parem­man elämän. Lop­pun­sa on koh­dat­ta­va, eikä ambu­lanssi ympäristönä ole tar­jol­la ole­vista vai­h­toe­hdoista huonoin.

 18. Hau­taus­maal­la on kivis­sä julkises­ti nim­iä ja syn­tymäaiko­ja. Pitäisikö tähän puut­tua? Itse olen Ekonomi­ma­trikke­lis­sa ja RUK:n kurssi­julka­is­us­sa ihan kuvan kanssa. Mis­sä on yksi­ty­isyy­den suo­ja? Työ­nan­ta­jal­lani on pankki­tili­ni numero jne…

 19. ” Poli­isin rikos tässä tapauk­ses­sa ei ollut, että he oli­si­vat han­kki­neet salas­sa pidet­täviä tieto­ja vaan että he käyt­tivät poli­isin jär­jestelmää väärin — yhtä väärin olisi ollut kat­soa naa­purin puhe­lin­nu­mero tietokannasta.”

  No viedään­pä ajat­telua eteen­päin: per­he jos­sa mies on mus­ta­sukkaisu­u­teen taipu­vainen ja sat­tumal­ta ammatil­taan poli­isi. Epäilee että vaimol­la on jotain peliä naa­purin reiskan kanssa. Vai­mon puhe­lin­tiedot on ihan tuos­sa hiiren klikkauk­sen ulot­tuvil­la, onko soitel­lut tai saanut soit­to­ja reiskalta. Ja vielä kun laki on kir­joitet­tu niin että se ei velvoita ilmoit­ta­maan vaimolle siitä että poli­i­sisetä on käynyt urkki­mas­sa. Ja saat­toi­han se olla tot­ta että naa­purin reiska on käynyt kylässä…

  Itse olen sitä mieltä että poli­isi, työ­nan­ta­ja, naa­puri jne. saa urkkia miten lystää jos välit­tömästi tulee tieto siitä että kuka on tieto­jani urkkin­ut, voin käy­dä heti seu­raa­vana päivänä kysymässä pomol­ta että mik­si kävit. NyKyi­nen laki jos­sa poli­isia ei ole velvoitet­tu ker­tomaan urkin­nan kohteelle siitä että sin­ua on salaku­un­nel­tu, on aivan sieltä mis­sä aurinko ei paista.

 20. “Min­un on vaikea hyväksyä sitä, että min­un pitäisi ottaa tatuoin­ti tai kan­taa han­kalaa ran­neket­ta sen sijaan, että min­ul­la olisi oikeus ilmoit­taa tietokan­taan, että min­un Mare­vanti­etoni ovat kaikkien ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten käytettävissä.”

  Minä olen kan­tanut lom­pakos­sani elin­lu­ovu­tusko­rt­tia viimeiset 20 vuot­ta enkä ole kokenut sitä mitenkään hankalaksi.

 21. Eikö nyt kuitenkin olisi yksinker­taisem­paa, että kaik­ki ne,jotka halu­a­vat, ettei hei­dän tieto­jaan välitetä heitä pelas­ta­maan tuleville ambu­lamssilääkärielle, ilmoit­taisi­vat tämän tah­ton­sa tietokantaan.En usko, että heitä on kovin mon­ta. Mik­si kaikkien múi­den­pitää kul­jet­taa mapil­lista sairausker­to­muk­si­aan mukanaan?

 22. Hienoa, että Osmo olet sitä mieltä, että ihmiset osaa­vat itsenäis­es­ti tehdä päätök­sen heitä koske­vien tieto­jen luovut­tamis­es­ta vira­nomaisille ja että val­tion ei tarvitse heitä tässä päätök­sessä hol­ho­ta. Olen täs­mälleen samaa mieltä.
  Minus­ta on myös käsit­tämätön­tä, mik­si ihmi­nen ei saa vapaas­ta tah­dostaan luop­ua “oikeuk­sis­taan”.
  Tässä on taval­laan kyse tietysti tieto­suo­jas­ta, mut­ta ihan yhtä paljon itsemääräämisoikeudesta.

 23. Veriryh­mä tes­tataan aina — se on nopea ja var­ma tapa. Väärä veri tap­paa ja tietokan­taan kir­jauk­ses­sa voi sat­tua virhe.

  Toki sairasker­to­mustiedot tulee olla myös ambu­lanssilääkärien käytössä. Nykytekni­ikan tun­tien en jätä mitään sen varaan.
  Kan­nan lom­pakos­sani kort­tia lääkkeistäni, sieltä ne katso­vat jo selvit­tääk­seen asuinkun­nan — jos en itse kykene kertomaan. 

  Kun tieto­suo­javaih­misiä nyt syyl­lis­tetään, kysyn kulke­vat tiedot suo­jat­tuna? Nimit­täin kyse suo­jaa­mat­tomas­sa yhtey­dessä ei ole vain siitä että joku sivulli­nen pää­sisi niitä luke­maan. Kyse on myös tiedon ehdey­destä, siitä ettei tietoa pääse muut­ta­maan. Suo­jaam­a­ton­ta pääseee nimit­täin sekä luke­maan että muuttamaan.

 24. Osmo on oikeassa. 

  En voi edes ymmärtää, mik­si jotkut vas­tus­ta­vat sitä että min­ul­la olisi mah­dol­lisu­us antaa ter­veysti­etoni automaat­tis­es­ti min­ua hoitavien ihmis­ten tietoon? 

  1. Mitä se teille kuu­luu saako hoitoti­etoni hel­posti käyttöön?
  2. Tei­dän hoitoti­etonne pysyvät han­kalam­min etsit­täv­inä ellette tee mitään

 25. Osmo,

  Jos saat sydän­in­fark­tin, on turha odotel­la lääkäriä hätäkeskuk­ses­ta. Ambu­lanssis­sa on ns. pelas­tushenkilökun­taa, joiden taus­ta on varsin kirjava. 

  Sairaankul­jet­ta­jat on koulutet­tu anta­maan ns. ensi­vaste: tur­vaa­maan elin­toimin­not anta­mal­la ensi­a­pua. Hei ovat alun perin usein palomiehiä tai sairaan­hoita­jia. Ambu­lanssilääkäri antaa tarvit­taes­sa ohjei­ta valvo­mos­ta. Suuron­net­to­muuk­sien yhtey­dessä tietysti läh­tee lääkärikun­taakin paikalle. 

  Vähän nyt myös BRG:n ohel­la ihmette­len sitä, että jos sin­ua huolestut­taa toimen­pitei­den oikeel­lisu­us kohdal­lasi, niin mik­set käyt­täisi ran­neket­ta kuten mon­et muutkin. Tai kan­taisi lap­pus­ta lom­pakos­sasi. Lom­pakko etsitään aina ensim­mäis­ten toimen­pitei­den ohel­la. Vaiku­tat sen ver­ran toim­intakykyiseltä ihmiseltä, että tuskin sitä poti­lasti­etoa mapil­lista on. 

  Lääk­in­tähenkilökun­nalle olen­naista on vain lääk­i­tys, siitä he kyl­lä pystyvät päät­telemään, mitkä sairaudet ovat kyseessä. Ehkä myös se keinoläp­pä on mainit­semisen arvioinen, en tiedä.

 26. Helsingis­sä lähetetään lääkäri­ambu­lanssi paikalle, jos on syytä epäil­lä infarktia.Se läh­tee samas­ta paikas­ta kuin ambu­lanssikin. Olen ymmärtänyt, että liuo­tushoitoon liit­tyy jokin sel­l­ainen ongel­ma, että olisi hyvä tietää, onko sitä käytet­ty poti­laalle aiemmin.

  Tämä lääkäri­ambu­lanssien tiedon­saan­tioikeus ei taidakaan olla seu­raus­ta tieto­suo­jas­ta huolestunei­den yli­var­jelus­ta. Tähän sotku­un tarvi­taan juristi. Voi olla, että olen väärässä, mut­ta kyse taitaa olla siitä, että ambu­lanssien henkilökun­ta on pelas­tus­laitok­sen alaista. Jos ambu­lanssilääkärit oli­si­vat sairaan­hoitopi­irin väkeä, asi­as­sa ei olisi mitään tieto­suo­jaon­gel­maa. Vähän siis sama asia kuin tuol­la ylem­pänä ker­to­muk­seni öisen vas­taan­ot­toa­pu­laisen kak­si­jakois­es­ta tehtävästä.

  Tässä yhtey­dessä ei ole mainit­tu perus­teena sitä, että joku voisi kaa­p­a­ta lan­gat­toman viestin.

 27. BRG,

  Ei poli­isi saa kenenkään puhe­lu­ti­eto­ja muu­toin kun rikos­tutkin­nan yhtey­dessä. Ne pitää pyytää oper­aat­to­ril­ta, ei poli­isil­la ole mitään automaat­tista pääsyä kenenkään puhelutietoihin. 

  Se on muis­taak­seni niin, ettei poli­isi saa niitä edes oper­aat­to­ril­ta pyytää, ellei tutk­in­ta koske rikos­ta, jos­sa ran­gais­tus­mak­si­mi on vähin­tään 6 kk vankeutta.

 28. Alku­peräisessä esimerkissä ei myöskään puhut­tu puhe­lu­tiedoista vaan puhe­lin­nu­meroista. Esimerk­ki oli sikäli huono, että toisin kuin tulotiedot, puhe­lin­nu­merot eivät ole julk­isia, ellei niitä asianomainen ole julk­isik­si halun­nut. Sikäli naa­purin puhe­lin­nu­meron kat­somi­nen poli­isin tietokan­nas­ta olisi suurem­pi rikos kuin naa­purin tuloti­eto­jen urkkiminen.

 29. Kuole­man­pelko on Osmol­la raas­ta­va. Sen­hän tästä ymmärtää jokainen pöytälaatikkopsykologikin.

  Tämä Eli­nan kom­ment­ti on aivan mau­ton. Olen enti­nen ter­veysmin­is­teri. Eikö mitenkään juo­lah­da mieleen, että min­ua har­mit­taa se,että kökkö lain­säädän­tö tekee tyhjik­si yri­tyk­set järkeistää ter­vey­den­huoltoa, lisätä poti­las­tur­val­lisu­ut­ta ja säästää ihmishenkiä ihan ilman mitään henkilöko­htaista kuolemanpelkoa.

  Edelleen Eli­na kuvit­telee min­un hark­it­se­van muut­toa pois Helsingistä. Helsin­gin ambu­lans­seil­la­han tämä tiedon­si­ir­to­jär­jestelmä on ja pelaa. Nyt on estet­ty saman hyvän käytän­nön laa­jen­t­a­mi­nen Helsin­gin ulkopuolelle.

  Kuole­man­pelko näyt­tää levin­neen myös eduskun­taan, jos­sa on vaa­dit­tu ambu­lanssien tietoy­hteyk­sien turvaamista.

 30. Jezze sanoo:

  “Veriryh­mä tes­tataan aina”

  Itse asi­as­sa kaik­ki tarvit­ta­va tes­tataan aina. Dia­bete­skin tode­taan kohtauk­ses­ta, ei ran­nek­keesta… Mut­ta onhan se diag­noosin tuke­na. Insuli­inin pistämi­nen ter­veeseen henkilöön on hengenvaarallista.

 31. Hoito­henkilökun­nal­la on vaiti­olovelvol­lisu­us. Sama kos­kee kai ambu­lansse­ja. Meil­lä on toisaal­ta laa­ja avoimuus, mut­ta toisaal­ta myös laa­ja salas­s­api­tovelvol­lisu­us. Mikä tässä on se ongelma.

 32. Kuole­man­pelko on uni­ver­saali, yleis­in­himil­lli­nen tunne ja minus­ta on itses­tään­selvää, että tämä ohjaa ihmis­ten kan­to­ja tur­val­lisu­ut­ta lisäävis­sä kysymyk­sis­sä. Kuten san­ot­tu ei tarvitse mikään kum­moin­nen psykolo­gi olla. 

  Kun otit omako­htaisen lääk­i­tyk­sesi esi­in, niin en minä voin­ut vält­tyä ajatuk­selta, että aloituk­seen motivoi myös huoli omas­ta itses­tä. Tämä on minus­ta täysin ymmär­ret­tävää eikä mitään eri­ty­istä heikkout­ta. En tarkoit­tanut louka­ta. Anteek­si kuitenkin!

  Käsitin Hesarista, että jois­sain sairaankul­je­tusyk­siköis­sä Helsingis­sä sys­tee­mi on käytössä, mut­tei kaikkial­la. Mis­sään muual­la maail­mas­sa tätä tiedon­si­ir­toa ei ole käytössä eli pilot­ti­hanke kyseessä. Eli älä nyt ainakaan ulko­maille muu­ta parem­man tule­vaisu­u­den toivossa.… 

  Menee asian vier­estä, mut­ta kyl­lä poli­isi saa käsit­tääk­seni salaiset numerot oper­aat­tor­eil­ta ihan ilman perustelu­ja, mut­ta ei siis puhe­lu­ti­eto­ja (minne on soit­tanut ja mil­loin jne.) Menee nyt vähän puurot ja vel­lit taas ilois­es­ti sekaisin.

 33. “Kuole­man­pelko on Osmol­la raas­ta­va. Sen­hän tästä ymmärtää jokainen pöytälaatikkopsykologikin.

  Se on tiet­ty inhimil­listä, mut­ta tun­teen­sa olisi hyvä tiedostaa eikä niin kovasti ulkois­taa eri­laisi­in tuhoon tuomit­tui­hin maail­man­paran­nusyri­tyk­si­in. Noin ihan itsen­sä kannal­ta elämän rajal­lisu­u­den hyväksymi­nen vain yksinker­tais­es­ti tuo rauhal­lisem­man ja parem­man elämän. Lop­pun­sa on koh­dat­ta­va, eikä ambu­lanssi ympäristönä ole tar­jol­la ole­vista vai­h­toe­hdoista huonoin.”

  Mikä type­rä kom­ment­ti Elinal­ta ottaen huomioon, että ter­vey­den­huolto­jär­jestelmän tarkoi­tus on henkien pelas­t­a­mi­nen ja ter­vey­den huolt­a­mi­nen. Huo­matkaa myöskin täysin turha ad hominem.

 34. Samaa mieltä Markku J:n kanssa. Eli­na W:n ärhäköitä kom­ment­te­ja on välistä ilo lukea mut­ta joku tolkku sen­tään saisi olla.

 35. Jeps, pojat! Oli tosi­aan tyylipuh­das ad hominem kyseessä. 

  Aloi­tus oli sen ver­ran pro­vokati­ivi­nen (tieto­suo­javä­ki tap­paa talos­sa ja puu­tarhas­sa…) että ajat­telin jatkaa samoil­la lin­joil­la. Tarkoituk­se­na oli myös jonkin sortin huumori, mut­ta pitäisi min­unkin aina muis­taa, että sel­l­aiset yri­tyk­set ovat yleen­sä tuhoon tuomittuja. 

  Käsitin aloituk­senkin sitä pait­si aivan väärin. Rupesin tarkastele­maan kysymys­tä henkilöti­eto­lain poh­jal­ta, kos­ka käsitin, että oltaisi­in perus­ta­mas­sa uut­ta rek­ister­iä ihmis­ten ter­veystiedoista. Täl­löin­hän lain­säädän­tö on varsin kimu­rant­ti. Eilis­es­tä Hesarista ja Osmon myöhem­mistä kom­menteista min­ulle kuitenkin selvisi, että tiedon­si­ir­to on jo käytössä suurim­mas­sa osas­sa Helsinkiä ja käytän­töä olisi laa­jen­net­tu muualle. Tässä vai­heessa asia oli sit­ten juut­tunut tietosuojabyrokratiaan. 

  Tässä kysymyk­sessä on tietysti vas­takkain eri­laiset arvot. Pahen­nus­ta herät­täneen kom­ment­ti­ni sanoma oli siis, että yksilön kan­ta täl­laisi­in kysymyk­si­in on arvo­val­in­ta, jota ohjaa ratio­naalisen jär­jen lisäk­si tun­nepo­h­jainen, omako­htainen suhde kuole­maan. Sil­lä, että asian esit­täjä on enti­nen perus­palve­lu­min­is­teri ei ole mielestäni mitään merkitystä. 

  Sekin on itse asi­as­sa erään­lainen ad hominem ‑argu­ment­ti.

 36. Markun ja Sepe­teuk­sen kanssa samaa mieltä.

  Kuole­man­pelko, tai ainakin voimakas halu vält­tää kuole­maa, on kai melko yleinen ja iki­aikainen ilmiö.
  Ilman sitä meil­lä tuskin olisi koko terveydenhuoltoa.

  Tietovuodon pelko, tai ainakin halu peit­tää tiukasti oma iden­ti­teetinsä, on selvästi uudem­pi ilmiö.
  Etenkin sen netis­sä esi­in­tyvä hys­teer­i­nen ilmen­e­mis­muo­to on minus­ta lähin­nä koominen.
  Tun­tuu, että lap­sille kohdis­tet­tu varoit­telu ote­taan aikuis­ten kesku­udessa tarpeet­toman vakavasti. Eivät aikuiset ennen otta­neet vakavasti varoituk­sia, että lai­turin päässä asuu näk­ki ja se vie men­nessään, jos lai­turille menee yksin.
  Nyt net­ti näyt­tää vie­neen arvostelukyvyn lähin­nä juuri aikuisil­ta ihmisiltä.

  Itse olen 80-luvun lopus­sa selan­nut kortis­toa Suomen hiv posi­ti­ivi­sista henkilöistä. Jos se olisi ollut sähköisessä muo­dos­sa, sitä ei olisi jätet­ty yök­si auki pöydälle.
  Suurin ris­ki tieto­tur­valle ei paperiko­rtis­ton aikana ollut tietovä­line, eikä se myöskään sähköisen tietokan­nan aikana ole tietoväline.
  Kun salat­tavaa tietoa inhimil­lisen ere­hdyk­sen kaut­ta joutuu ulkop­uolisen ulot­tuville, ei sil­lä useim­miten ole mitään käytän­nön merk­i­tys­tä. Mitä esimerkik­si minä olisin tehnyt hiv posi­ti­ivis­ten tiedoilla?

  Itse antaisin omat ter­veysti­etoni ehdot­tomasti kaikkien min­ua hoitavien ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten käyt­töön. Oikeas­t­aan jopa vaatisin sitä.
  Minus­ta Oden peruste­lut ovat loogisia ja vastaansanomattomia.

 37. Kun tässä annetaan tukea tois­t­en lausun­noille niin minä annan tukeni Eli­na W:lle.

  Lisää argu­men­toin­tia ad hominem. Tietotekni­ik­ka- ja tietotekni­ikan tur­val­lisu­usasiantun­ti­jana, jol­la on vielä eri­tyi­nen mie­lenki­in­to yksilön- ja yksi­ty­isyy­den suo­jaan län­si­maises­sa mielessä en olisi ollenkaan niin luot­tavainen kaikki­in tietoteknisi­in ratkaisui­hin ja niiden siu­nauk­sel­lisu­u­teen. Minä en ainakaan näe isoveli valvoo yhteiskun­taa toiv­ot­ta­vana, mut­ta sekin on Eli­na W:n kuvaa­ma arvovalinta.

  Viimeaikaiset esimerk­it Suomes­sa mm eri syistä pieleen men­neistä tietokonevaaleista osoit­ta­vat että kun kuvitel­laan ettei mikään voi men­nä vikaan niin menee kuitenkin. Ja nyt jo seu­raavis­sa kun­nal­lis­vaaleis­sa on tarkoi­tus tes­ta­ta moista (min­un mielestäni) järjettömyyttä.
  http://granpaigor.blogspot.com/2007/08/ministeri-ehdottaa-tietokonenestyst.html

  Tai tuoreet Sam­po-pankin sotkut.

  Mitäpä jos sieltä tietokoneelta näkyykin vahin­gos­sa väärän ihmisen tiedot yms täysin mah­dol­liset kauhuske­naar­i­ot ja sairaan­hoito saa siten väärät lähtöko­h­dat? Nyt jo vakavasti keskustel­laan ter­vey­den­huol­los­sa käytössä ole­vien tieto­jär­jestelmien vakav­ista vioista, puut­teista ja keskinäis­es­tä yhteensopimattomuudesta. 

  Olen edelleen vakaasti sitä mieltä (mielip­i­teestähän tässä on vain kysymys) että esimerkik­si se ran­neke Mare­van tms tietoinen on yksinker­tainen ja toimi­va ratkaisu jo nyt sekä koti­maas­sa että ihan globaalistikin.

 38. Pekka Raukon paljastuksia: 

  “Itse olen 80-luvun lopus­sa selan­nut kortis­toa Suomen hiv posi­ti­ivi­sista henkilöistä. Jos se olisi ollut sähköisessä muo­dos­sa, sitä ei olisi jätet­ty yök­si auki pöydälle.”

  No jaa­has! Ehkä juuri sin­un kaltais­te­si takia on ihan hyvä pitää kiin­ni tääl­läkin anonymi­teetista. Asia, jota olet läh­es joka ketjus­sa kri­ti­soimas­sa. Kuten taas!

  Mik­si kone ei voi jäädä tietyltä sivul­ta auki tai salasana vuo­taa tms. Enpä usko lainkaan, että sähköi­nen jär­jestelmä tieto­suo­jan kannal­ta on mitenkään parem­pi kuin van­hanaikainen lukolli­nen ark­isto. Ehkäpä jopa päinvastoin.

 39. GranpaIg­or.

  Tietokoneelta voi nähdä väärän ihmisen tiedot siinä kun paper­il­takin. Inhimilli­nen ere­hdys on tietovä­li­neestä riippumaton.
  Jos vaadimme absolu­ut­tisen oikeaa tieto kaiken päätök­sen­teon poh­jak­si, emme voi tehdä lääketi­eteel­listä hoitopäätöstä sen parem­min kuin mitään muu­takaan päätöstä.

  Edelleenkin siis toivon, että min­ua mah­dol­lis­es­ti joskus hoita­va lääkäri ei ajat­tele niin, että kun ei hoi­da ollenkaan, niin ei tule hoitovirhettäkään.
  Ja kun hän näkee poti­lasti­etoni, hän lukee huolel­lis­es­ti kenen tiedot ne ovat ja toimii sen jäl­keen niiden pohjalta.

  Vaalien siirtämistä verkkoon en minäkään pidä hyvänä ajatuk­se­na. Se ei tuo mitään lisäar­voa vaalei­hin. Jokainen, jol­la on halua vaikut­taa yhteis­ten asioiden hoitoon valeis­sa, voi sen halutes­saan riit­tävän hel­posti tehdä nykyisel­läkin vaalijärjestelmällä.

 40. Asi­akasti­eto­jen siirtämisen esteet ovat olleet ongel­mana ter­vey­den­huol­los­sa jo pitkään. Tähän on kuitenkin tulos­sa paran­nus­ta uuden kansal­lisen ark­iston myötä (http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tietoh/index.htx)

  Alaa jonkin ver­ran tun­te­vana väit­täisin kuitenkin, että ongelmia ei voi pistää pelkästään liian tiukan tieto­suo­jan piikki­in. Kyl­lä myös ohjelmis­toyri­tyk­sis­sä pitäisi hie­man skarpa­ta. Sieltä puut­tuu selvästi käytän­nön tieto­taitoa alal­ta. Koodar­it ei aina ole riit­tävän per­il­lä ter­vey­den­huol­lon reali­teeteistä. Tämä pätee tietysti toisinkin päin.

 41. En tunne ter­vey­den­hoitoalan lin­jaa, mut­ta minä voisin koo­ta jonkun määrän tieto­ja vaikka­pa Osmo Soin­in­vaaras­ta ihan tältä istu­mal­ta. Tästä jäisi tieto loki­in, ja kiin­ni jäädessäni vah­times­tari saat­taisi min­ut ulos entiseltä työ­paikaltani saman tien. Minus­ta tämä on toimi­vampi ratkaisu kuin se, että kaikkien suo­ma­lais­ten kaik­ki tiedot siir­ret­täisi­in tur­val­lis­es­ti paper­ille lukko­jen taakse, vaik­ka olisi­han sil­lä tietysti työl­listävä vaiku­tus. Ter­vey­den­huol­lon oikeustur­vakeskus pyrkii käsit­tääk­seni pitämään ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­henkilöitä kuris­sa kohtu­ullisel­la men­estyk­sel­lä. Kyl­lä lääkärikin pääsee ammat­in­har­joit­tamisoikeuk­sis­taan, kun oikein yrittää.
  Grand­pa Igor kysyy, mitä tehdään, jos tietokoneelta näkyy väärän henkilön tiedot, joi­ta sovel­letaan sit­ten hoi­dos­sa. Olen kuul­lut tapauk­sista, jois­sa henkilöi­den tiedot ovat men­neet autu­aasti sekaisin ja vääriä lääkkeitä on syötet­ty ilman yhdenkään pahan, pahan tietokoneen sekaan­tu­mista asi­aan. Jos hoito­henkilökun­ta ei varmista henkilöl­lisyyt­tä, vika on tieto­jär­jestelmän heikoim­mas­sa lenkissä. Kuten yleensä.

 42. “Poli­isin rikos tässä tapauk­ses­sa ei ollut, että he oli­si­vat han­kki­neet salas­sa pidet­täviä tieto­ja vaan että he käyt­tivät poli­isin jär­jestelmää väärin — yhtä väärin olisi ollut kat­soa naa­purin puhe­lin­nu­mero tietokannasta.”
  Poli­isin kuu­luu olla esimerk­inä. Kyseisessä 2003 tam­miku­un tapauk­ses­sa tieto­ja käytet­ti­in myös muuhuin kuin laki sal­lii. Niitä tehti­in kaikki­aan 9000, joista 2000 on laittomia.

  Var­masti tietoisu­u­den valvon­nas­ta myötä väärinkäytök­set ovat vähen­tyneet, mut­ta luku ker­too asenneongelmasta.
  Ilmi­t­ulee tietoverkko­jen väärinkäytöistä alle 5%. 

  STM: sivuil­ta en löytänyt asian selvit­telystä mitään. Outoa.
  Poti­lasti­eto­jen merk­i­tys sairaankul­je­tuk­ses­sa on vähäi­nen mut­ta ambu­lanssilääkärei­den toim­inta-alueil­la hyvä lisä. Toiv­ot­tavasti ker­rankin toimi­va ja tieto­tur­valli­nen jär­jestelmä saadaan pian käyt­töön. Lain­säätäjä muokatkoon tarvit­taes­sa lakia. Kaikkien kansalais­ten tieto­ja sairaankul­je­tuk­senkaan ei pidä päästä näkemään, riit­tä että hoidet­ta­van poti­laan tietoi­hin on pääsy.

 43. Eli­na:
  “Mik­si kone ei voi jäädä tietyltä sivul­ta auki tai salasana vuo­taa tms. Enpä usko lainkaan, että sähköi­nen jär­jestelmä tieto­suo­jan kannal­ta on mitenkään parem­pi kuin van­hanaikainen lukolli­nen ark­isto. Ehkäpä jopa päinvastoin.”

  Jos jär­jestelmä on kun­nolli­nen, kone lukit­tuu määrit­te­lyn mukaan vaik­ka viidessä sekun­nis­sa, kun sitä ei käytetä. Voidaan myös määritel­lä mil­lä tun­nuk­sil­la, miltä työase­mal­ta pääsee mihinkin tieto­hin käsik­si. Paperiko­rtis­tossa on han­kalampi raja­ta mitä tal­len­net­tu­ja tieto­ja kor­til­ta näkee.
  Inhimil­lisiä ere­hdyk­siä ja huoli­mat­to­muut­ta ei voi estää sen parem­min paperi­sis­sa kuin sähköi­sis­säkään järjestelmissä.
  Kortis­ton avain­ta ei vält­tämät­tä säi­lytetä yhtään sen parem­mas­sa piilos­sa kuin salasano­ja. Tosin sähköisi­in voidaan kehit­tää ohjelmis­to­ja, jot­ka osoit­ta­vat ainakin osan virheistä ja puut­teista ja/tai vaa­ti­vat niiden kor­jaamista ennen tal­len­nus­ta. Ei sitäkään aukot­tomak­si voi tehdä. Poti­lasko­rt­ti sujah­taa aika hel­posti väärään paikkaan laatikos­sa eikä sen jäl­keen hevin löy­dy. Tieto­jär­jestelmä voi myös kaat­ua, kone tilta­ta tms. Jos se kuitenkin pääsään­töis­es­ti toimii, se on kokon­aisu­ut­ta mitat­en toimi­vampi kuin eri puo­lil­la maa­ta ja kaupunkia ole­vat paperikortistot.

 44. En ole tieto­suo­ja-asiantun­ti­ja, mut­ta stunt­taan tarvit­taes­sa: Tieto­suo­ja on aina tas­apain­oilua hyö­ty­jen ja hait­to­jen välil­lä. Asi­aa tarkastel­laan usein niin että annetaan hyödy­ille ja haitoille hin­nat, mikä on vaikeaa, joten täl­lai­sis­sa yksi­ty­isyysasiois­sa ajatel­laan usein että kukin päät­täköön itse. Vaikka­pa näkyvässä ase­mas­sa toimi­va yri­tysjo­hta­ja lie­nee aivan eri taval­la tark­ka yksi­ty­isyy­destään kuin saman fir­man duunari. 

  Toisaal­ta yksi­ty­isyy­destä ei kan­na­ta tin­kiä jos ei siitä ole mitään hyö­tyä (ja arkalu­on­toista infor­maa­tio­ta ei kan­na­ta kerätä jos ei sitä käytä.) Täl­lai­sis­sa tapauk­sis­sa lain­säätäjä voi aivan hyvin ohjeis­taa, että pide­tään yksi­ty­isyy­destä kiinni.

  Mut­ta ambu­lanssi-tapauk­ses­sa lie­nee kyse enem­män jär­jestelmän ongelmista kuin peri­aat­teista. Pitäisi ensin­näkin tietää mitä tietoa on kerät­ty, kuka on sitä on käsitel­lyt, ja kuka siihen on antanut luvan. Miten se ambu­lanssilääkäri autorisoidaan?

  Se että yhteenkään noista kolmes­ta kysymyk­ses­tä löy­tyy vas­taus on kaikkea muu­ta kuin päivän­selvää, varsinkin kun puhutaan ter­vey­den­huol­lon tietotekni­ikas­ta. Ja sit­ten kun ei osa­ta vas­ta­ta niin syytetään tietoturvaihmisiä.

 45. Opt-in vs. Opt-out?
  Julki­nen vs. yksi­tyi­nen palvelu?
  Google Health ‑läh­estymi­nen?
  http://googleblog.blogspot.com/2008/02/google-health-first-look.html
  … vs. stan­dar­d­i­en puute.

  Näitä on tääl­lä sivut­tukin jo jonkun ver­ran, mut­ta kysy­isin kuitenkin, mik­si minä en saisi yksit­täisenä kansalaise­na ihan itse selvästi keskustel­tua suurem­paa val­taa päät­tää siitä kehen luotan ja mitä tieto­ja kenellekin annana? Sys­teemin rak­en­t­a­mi­nen toki mak­saa, mut­ta “kan­sio” itsessään ei mak­sa käytän­nössä mitään.

 46. Hei!
  Yritin vaan kysyä..mistä saan mare­van rannekkeita…mut tuli kaiken­maail­man “soinivaaraa””..Help

 47. Min­ulle tuo tieto­jen keruu ja sen läh­es julkise­na olem­i­nen on aiheut­tanut erit­täin paljon hait­taa. Min­ul­ta on evät­ty työvoimak­oulu­tus niiden tieto­jen takia, min­ut on irti­san­ot­tu sen takia ja en ole päässyt haet­tavi­in töi­hin niiden takia.

  Nykyään työter­veyslääkäri halu­aa kaik­ki tiedot mitä sinus­ta on. Se halu­aa päästä Kan­taan. Siel­lä jos ihmisel­lä on vaik­ka migreeni niin hän lait­taa välit­tömästi merkin­nän että työhön sopimaton. 

  Minä tein sen virheen että käytin työter­veyslääkärin palvelui­ta. Lop­ul­ta sain kenkää (olin vuokratyön­tek­i­jä) sen takia kos­ka työter­veyslääkäri kir­joit­ti paperei­hin että heiken­tynyt työkyky.

  Kun hain toista työtä (jota olen tehnyt men­estykkäästi ennen) niin he soit­ti­vat edel­liselle työ­nan­ta­jalle. Sit­ten he sanoi­vat että sin­ul­la on kuulem­ma alen­tunut työkyky joten emme sin­ua palkkaa. 

  Työvoimak­oulu­tuk­seen en päässyt kos­ka tietoi­hi­ni oli kir­jat­tu että ei voi tehdä sel­l­aisia töitä. Myöhem­min sain kuul­la että kieltäy­tymi­nen joh­tui migreenistä.

  Min­ul­la on toinenkin sairaus. No senkin hoit­a­mi­nen on han­kaloitunut tämän kaikille vapaan tiedon takia. Kun syön use­aa lääket­tä migreeni­in niin min­un kaikkien vaivo­jeni kat­sot­ti­in johtu­van lääkkeistä vaik­ka kum­matkin vai­vat on min­ul­la ollut koko elinikäni. 

  Min­ulle vih­jat­ti­in että min­ul­la olisi lääkkei­den väärinkäyt­töä ja sen takia min­ul­la olisi näitä mui­ta oire­i­ta. Min­ulle ehdotet­ti­in myös psyki­a­tria. Kuulem­ma kuvit­te­len oireet.

  Joten olen joutunut täysin kieltäy­tymään hoidoista muis­sa ongelmis­sani. Kos­ka jopa yksi­ty­is­ten pitää nykyään kir­ja­ta tiedot sinne niin en saa mis­tään hoitoa. 

  En voi ottaa sitä riskiä että toisen sairau­den tiedot menevät työ­nan­ta­jien korvi­in. En saisi enää koskaan töitä. Sairaus eikä tap­atur­mavaku­u­tuk­sia min­ulle ei myön­netä sairaut­eni takia.

 48. Pekka:
  Min­ulle tuo tieto­jen keruu ja sen läh­es julkise­na olem­i­nen on aiheut­tanut erit­täin paljon hait­taa. Min­ul­ta on evät­ty työvoimak­oulu­tus niiden tieto­jen takia, min­ut on irti­san­ot­tu sen takia ja en ole päässyt haet­tavi­in töi­hin niiden takia.

  Nykyään työter­veyslääkäri halu­aa kaik­ki tiedot mitä sinus­ta on. Se halu­aa päästä Kan­taan. Siel­lä jos ihmisel­lä on vaik­ka migreeni niin hän lait­taa välit­tömästi merkin­nän että työhön sopimaton. 

  Minä tein sen virheen että käytin työter­veyslääkärin palvelui­ta. Lop­ul­ta sain kenkää (olin vuokratyön­tek­i­jä) sen takia kos­ka työter­veyslääkäri kir­joit­ti paperei­hin että heiken­tynyt työkyky.

  Kun hain toista työtä (jota olen tehnyt men­estykkäästi ennen) niin he soit­ti­vat edel­liselle työ­nan­ta­jalle. Sit­ten he sanoi­vat että sin­ul­la on kuulem­ma alen­tunut työkyky joten emme sin­ua palkkaa. 

  Työvoimak­oulu­tuk­seen en päässyt kos­ka tietoi­hi­ni oli kir­jat­tu että ei voi tehdä sel­l­aisia töitä. Myöhem­min sain kuul­la että kieltäy­tymi­nen joh­tui migreenistä.

  Min­ul­la on toinenkin sairaus. No senkin hoit­a­mi­nen on han­kaloitunut tämän kaikille vapaan tiedon takia. Kun syön use­aa lääket­tä migreeni­in niin min­un kaikkien vaivo­jeni kat­sot­ti­in johtu­van lääkkeistä vaik­ka kum­matkin vai­vat on min­ul­la ollut koko elinikäni. 

  Min­ulle vih­jat­ti­in että min­ul­la olisi lääkkei­den väärinkäyt­töä ja sen takia min­ul­la olisi näitä mui­ta oire­i­ta. Min­ulle ehdotet­ti­in myös psyki­a­tria. Kuulem­ma kuvit­te­len oireet.

  Joten olen joutunut täysin kieltäy­tymään hoidoista muis­sa ongelmis­sani. Kos­ka jopa yksi­ty­is­ten pitää nykyään kir­ja­ta tiedot sinne niin en saa mis­tään hoitoa. 

  En voi ottaa sitä riskiä että toisen sairau­den tiedot menevät työ­nan­ta­jien korvi­in. En saisi enää koskaan töitä. Sairaus eikä tap­atur­mavaku­u­tuk­sia min­ulle ei myön­netä sairaut­eni takia.

  Min­ul­la on saman­laisia koke­muk­sia. Mut­ta enem­mänkin mie­len­ter­vey­den kannal­ta. Nuore­na ollut masen­nus­ta ja nyt se näkyy joka paikassa.

  Työtä ei saa eikä koulu­tuk­seen pääse. Kun sain vai­moni kanssa lapsen niin välit­tömästi las­ten­suo­jelu otti mei­dän per­heen tutkit­tavak­si. Kun kuulem­ma mah­dolli­nen masen­tunut voi olla vaarak­si lapselle (siis masen­nus jota ei ole kymme­neen vuo­teen ollut). 

  Omakan­ta on yksi karmeimpia keksin­töjä mitä tässä maas­sa on koskaan ollut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.