Viljan hinta ja pellon

Kun vil­jan maa­il­man­mark­ki­na­hin­ta on kak­sin­ker­tais­tu­nut on tämä radio­uu­tis­ten mukaan joh­ta­nut myös pel­lon hin­nan nousuun niin, että Pir­kan­maal­la taval­li­nen hin­ta on noin 6600 euroa heh­taa­ril­ta. Täs­sä ei pitäi­si olla kenel­le­kään mitään yllät­tä­vää. Se mikä ei mah­du kau­pun­ki­lais­jär­keen on, ettei tämä herä­tä päät­tä­jis­sä aja­tus­ta las­kea hehtaaritukia.

Heh­taa­ri­tu­ki ei ole tukea vil­je­lyl­le vaan pel­lon omis­ta­mi­sel­le. Jos heh­taa­ri­tu­ki on 100 euroa heh­taa­ril­ta, nos­taa se vii­den pro­sen­tin kor­ko­kan­nal­la las­ket­tu­na pel­to­heh­taa­rin hin­taa 2000 eurol­la, alem­mal­la kor­ko­kan­nal­la las­kien vähän enemmän.

Suo­men pel­lois­ta on kai 40 % vuo­kral­la, mil­tä osal­ta tuki menee siis koko­naan vil­je­li­jäl­tä sivu suun. Kun tuo­tan­non tuke­mi­ses­ta luo­vut­tiin, halut­tiin tukea pel­lon hin­taa, kos­ka sen romah­ta­mi­nen oli­si köyh­dyt­tä­nyt vil­je­li­jät ja maa­no­mis­ta­jat. Minus­ta EU:n pitäi­si ottaa heh­taa­ri­tu­kien taso tar­kas­te­luun pikai­ses­ti. Muu­ta­man vuo­den kulut­tua tämä kohon­nut pel­lon hin­ta on taas se taso, jota val­tio on vel­vol­li­nen tukemaan.

Jos kaik­ki pel­lot oli­si­vat vuo­kral­la, heh­taa­ri­tu­ki ei tuki­si vil­je­li­jää lain­kaan. Nyt kun vil­je­li­jät omis­ta­vat yli puo­let pel­lois­taan, tuki aina­kin tun­tuu koh­dis­tu­van myös heil­le. Maan­vil­je­li­jät kui­ten­kin osta­vat kol­me ker­taa vuo­si­sa­das­sa pel­lot sisa­ril­taan. Pää­asial­li­nen maa­ta­lous­tuen net­to­hyö­ty­jä onkin vil­je­li­jän kau­pun­kiin muut­ta­va sisar.

10 vastausta artikkeliin “Viljan hinta ja pellon”

 1. ! Luu­lin, että en yllä­ty enää mis­tään mikä liit­tyy maa­ta­lou­den tuke­mi­seen, mut­ta tai­sin ereh­tyä. En siis tien­nyt, että pel­lon omis­ta­mi­ses­ta­kin saa yhteis­kun­nal­ta rahaa. Kaik­kea sitä…
  Kyl­lä pel­to­jen omis­ta­mi­sen tuke­mi­ses­ta pitäi­si luo­pua pikim­mi­ten, mut­ta sen ei kyl­lä tar­vit­se liit­tyä pel­to­jen hin­to­jen nousuun, vaan se pitäi­si toteut­taa joka tapauk­ses­sa. Tie­tys­ti jot­kut var­maan nyt vaa­ti­vat tämän omis­tus­tuen koro­tus­ta, kos­ka omis­tuk­ses­sa­kin on nyt kiin­ni suu­rem­pi mää­rä rahaa, jol­la pitää saa­da parem­pi “kor­ko”. Vähät sii­tä, että maa­ta­lous­maan oikea tuot­to saa­daan niis­tä myy­tä­vis­tä maataloustuotteista.

 2. Maa­ta­lou­den tuke­mi­seen liit­tyen tämä auto­maat­ti lie­nee jo ylei­ses­ti tiedossa:

  http://yle.fi/uutiset/ymparisto/oikea/id86817.html

  MTK/maaseutuyrittäjyyslinjan sinän­sä viih­dyt­tä­vä mate­ri­aa­li näyt­tää päää­se­vän TEMin sivuil­le sellaisenaan:

  http://www.tem.fi/files/18624/TEM_ilmasto-_ja_energiastrategia_MTK.pdf

  Lai­nauk­sia:
  “Biokaasu..Kaavailuja 22snt/kWh säh­kön­hin­ta tuottajalle”
  “Tai­de­taan jää­dä plus­san puo­lel­le ! Ilpo ja kave­rit maalta”

 3. Ei sii­nä mitään omis­ta­mis­ta tue­ta vaan tuo­tan­toa. Tuki mak­se­taan tie­ten­kin heh­taa­rien ja eläin­ten mukaan. Voi­ko joku olla niin pihal­la asiois­ta, että ei ole tätä tien­nyt. Mitään mui­ta perus­tei­ta ei voi olla. Jos vil­jan hin­ta on las­ke­nut 100 vuot­ta put­keen , on vain oikeus ja koh­tuus, että se on vih­doin­kin kään­ty­nyt nousuun ja todenn­nä­köi­ses­ti jos­kus tule­vai­suu­des­sa saa­vut­taa tuo­tan­to­kus­tan­nuk­siin näh­den rea­lis­ti­sen hin­ta­ta­son. Pel­to­jen vuo­kraa­mi­nen on hyvä tapa kas­vat­taa ja tehos­taa tuo­tan­toa ilman tar­vet­ta sitoa suu­ria pää­omia tuo­tan­toon. Kun lisää pel­toa ei enää teh­dä, niin ei sitä kenen­kään kan­na­ta edes myy­dä. Eihän sen arvo voi muu­ta kuin nousta.

 4. Eipä kai tuo ole enää kenel­le­kään yllä­tys; myös EU maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on läpi­mä­tää. Sen tar­koi­tuk­se­na­han on ollut ainoas­taan tuot­taa euroop­pa­lai­sel­le, usein jopa muu­ten­kin para­siit­ti­sel­le suur­maa­no­mis­ta­ja­luo­kal­le, val­tai­sat tulon­siir­rot veron­mak­sa­jil­ta; tämä luok­ka­han on rin­nas­tet­ta­vis­sa maa­or­jiin täs­sä EUvos­to­lii­tos­sa. Lisäk­si EU on dum­pan­nut sai­rail­la tuo­tan­to­ta­voil­la tuo­tet­tua mos­kaan­sa 3. maa­il­man mark­ki­noil­le ja tuhon­nut näin siel­lä mah­dol­li­suu­det jär­ke­vään maa­taous­tuo­tan­toon. Täs­sä asias­sa kysees­sä ei ole mikään muu kuin epä­suo­ra kansanmurha.

  Pel­to­maan hinn­an­nousu ja puheet ruo­an ALVin alen­ta­mi­ses­ta on tyy­pil­lis­tä kepun poli­tiik­kaa; todel­la har­vo­ja hyö­dyt­tä­vää, mut­ta kal­lis­ta ja type­rää. Eipä muul­la hal­li­tuk­sel­la tosin näy­tä ole­van pal­joa sano­mis­ta täs­sä­kään asiassa.

  Rat­kai­su niin pel­to­maan hin­taan, kal­lii­siin tukiai­siin kuin kan­san­ter­vey­teen­kin oli­si tie­ten­kin ter­ve hin­ta­ta­so, jota sit­ten voi­tai­siin sää­del­lä tar­vit­taes­sa kiin­tiöil­lä. Mail­man­mark­ki­na­hin­nan mah­dol­li­ses­ti nous­te­tes­sa täl­le tasol­le mah­dol­lis­tui­si vien­ti­kin, itse en kyl­lä usko tätä.. Ruo­an ALVia ei pitäi­si las­kea vaan parem­min­kin mää­rä­tä joil­le­kin elin­tar­vik­keil­le kuten veh­nä­jau­hoil­le lisä­ve­ro­ja. Ei tar­vit­se kuin kat­sel­la suo­mi­lais­ten paa­rus­ta­mis­ta kaduil­la niin ymmär­tää miksi..

 5. Pin­ta-ala­tu­ki on pal­jon parem­pi kuin tuo­tan­toon sidot­tu tuki, joka kan­nus­ti yli­lan­noit­ta­maan pel­to­ja. Kir­joi­tuk­se­ni tar­koi­tus ei ollut kri­ti­soi­da tuen muo­toa vaan sitä, että jos tuki on sovi­tet­tu sil­le tasol­le, että vil­je­ly oli kan­nat­ta­vaa vii­si vuot­ta sit­ten ja sen jäl­keen vil­jan hin­ta on kak­sin­ker­tais­tu­nut. joten­kin tun­tui­si sil­tä, että tuen tar­ve on vähen­ty­nyt. Pel­lon hin­ta on hyvä mit­ta­ri vil­je­lyn kan­nat­ta­vuu­del­le. Kaik­ki vil­je­lyl­le annet­ta­va tuki kapi­ta­li­soi­tuu pel­lon hih­taan ja siir­tyy maanomistajalla,jos vil­je­li­jä ei itse omis­ta peltojaan. 

 6. Pin­ta-ala­tu­ki on pal­jon parem­pi kuin tuo­tan­toon sidot­tu tuki, joka kan­nus­ti yli­lan­noit­ta­maan peltoja. 

  Juu­ri näin saa­daan käte­väs­ti mak­set­tua jät­ti­tu­kiai­sia mm. kunin­kaal­lis­ten rat­sas­tus- ja met­säs­tys­mail­le.. Niin, onhan asial­le toki teh­ty jotain EU toi­mes­ta; pyrit­ty mm. vim­mai­ses­ti salaa­maan tukien suu­ruu­det. Kas kun minä veron­mak­sa­ja­na, siis näi­den tukien mak­sa­ja­na, en ole oikeu­tet­tu samal­la taval­la sala­maan tulo­ja­ni ja näin vält­tä­mään mie­les­tä­ni koh­tuut­to­mia veroja. 

  Lisäk­si täl­lai­nen äly­tön pin­ta-ala­tu­ki nos­taa pel­to­maan hin­taa täy­sin ansiot­ta. Tai niin, onhan se pelk­kä OMISTAMINEN ja maan PERIMINEN jo osoi­tus yli­ver­tai­ses­ta kepu­lai­suu­des­ta ja kuu­lu­mi­ses­ta hie­man parem­paan, ehkä­pä jopa lie­väs­ti aate­li­sem­paaan, yhteis­kun­ta­luok­kaan joi­ta veron­mak­sa­jien kuu­luu­kin pait­si elät­tää niin myös kun­nioit­taa vai­ke­na­mal­la täs­tä­kin epäkohdasta..

  Mikä­li elin­tar­vik­kei­den hin­ta­ta­so oli­si ter­ve ja yli­tuo­tan­to­ti­lan­tees­sa kiin­tiöi­ty väl­tet­täi­siin yli­lan­noi­tuk­set ym. epä­ter­veet ilmiöt, nehän oli­si­vat vain lisä­ku­lu­ja maajusseille..

 7. Jos olen ihan rehel­li­nen, niin minä kyl­lä luo­pui­sin kai­kis­ta maataloustuista. 

  Täs­sä en ole samaa miel­tä Osmon kans­sa. Pin­ta-ala­tu­ki on tuki omis­ta­mi­sel­le, siis sil­le, että joku omis­taa pel­lon. Kuten Osmo kir­joit­ti, tämä tuki menee oikeas­taan nii­den tas­kuun, jot­ka peri­vät pel­to­ja ja myy­vät ne.

  Ruo­ka on yksi nii­tä har­vo­ja asioi­ta, jois­sa uskon, että mikä­li tukea halu­taan, niin sil­loin oli­si parem­pi tukea hin­ta­sub­ven­tiol­la. Se on hal­vem­pi kuin pin­ta-ala­tu­ki, ja tehok­kaam­pi. Pin­ta-ala­tu­ki on in cash tuki tuo­tan­to­po­ten­ti­aa­lil­le, mut­ta poten­ti­aa­li­na pel­lon ala on huo­no mit­ta­ri. Sitä jou­du­taan sää­tä­mään kau­heas­ti, jot­ta se oli­si tehokas.

  Sen­si­jaan jos ruo­an tuot­ta­ja­hin­taa sub­ven­toi­daan, niin kai­kil­la toi­mi­joil­la on tar­kal­leen kaik­ki infor­maa­tio, jota he tar­vit­se­vat. Maa­ta­lous­tuen perus­tee­na­han on, että ruo­ka on vält­tä­mä­tön hyö­dy­ke ja että se on infe­rio­ri­nen, so. köy­hät käyt­tä­vät ruo­kaan suu­rem­man osuu­den tulois­taan kuin rik­kaat. Lisäk­si “hyvän” ruo­an kulu­tuk­sel­la aja­tel­laan ole­van posi­tii­vi­sia ulkois­vai­ku­tuk­sia: pie­nem­män ter­vey­den­huol­to­me­not, parem­pi tuot­ta­vuus jne.

 8. Maa­ta­lous­tuet muut­tui­vat kai pin­ta-ala­pe­rus­tei­sik­si, kos­ka maa­il­man­kau­pan vapaut­ta­mi­seen täh­tää­vis­sä neu­vot­te­luis­sa EU:n hin­ta­sub­ven­tio­ta pidet­tiin epä­rei­lu­na. Kun hin­ta­sub­ven­tios­ta pää­osin luo­vut­tiin, EU:n yli­tuo­tan­to-ongel­ma pää­osin lop­pui ja elin­tar­vik­kei­den alas dum­pa­tut maa­il­man­mark­ki­na­hin­nat nousi­vat useam­pien kus­tan­nuk­set kat­ta­val­le tasolle. 

  Ongel­ma on oikeas­taan sii­nä, että köy­hem­pien mai­den asuk­kaat totu­tet­tiin kei­no­te­koi­sen mata­liin elin­tar­vek­kei­den hin­toi­hin, jon­ka jäl­keen mark­ki­noi­den kor­jaus­lii­ke rea­lis­ti­sem­mal­le tasol­le tapah­tui yllät­täen ja hyvin äkki­näi­ses­ti jät­täen huo­nos­ti sopeutumisaikaa.

  Kos­ka koti­mai­nen maa­ta­lous­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä huol­to-var­muus­te­ki­jä, oikeu­des­ta sen tuke­mi­seen ei kan­na­ta kevein perus­tein luo­pua. Kos­ka maa­ta­lous­po­li­tiik­ka on EU-tason asia, suu­rin sal­lit­tu ja käy­tän­nös­sä toteu­tet­tu tuki­ta­so tup­paa­vat ole­maan samoja. 

  Eli maa­ta­lous­tuet mää­rit­ty­ne­vät jat­kos­sa­kin niin, että kun ulkoi­nen pai­ne pakot­taa EU:n / Suo­men alen­ta­maan tuki­ta­so­ja se / ne mukau­tu­vat tuo­hon pai­nee­seen. Vapaa­eh­toi­sia myön­ny­tyk­siä ei teh­dä, kos­ka muu­ten ei ole “kaup­pa­ta­va­raa”, jol­la saa­daan muut­kin oiko­maan kie­ro­ja rakenteitaan.

 9. Itse vil­je­liä­nä ihmet­te­len mik­si mak­se­taan tukia hen­ki­löil­le jot­ka ei ole pää­toi­mi­sia vil­je­liöi­tä , minus­ta maa­ta­lous­tu­kia pitäi­si mak­saa vain pää­toi­mi­sil­le vil­je­liöil­le ja kiin­teäl­lä heh­taa­ri­hin­nal­la vil­je­li mitä tahan­sa ja myös met­säl­le ilman isoa pape­ri­so­taa joka vuosi..

 10. Vil­je­li­jäl­tä enem­pi kysy­mät­tä tuki muu­tet­tiin pin­ta-ala perus­tei­sek­si. Kes­kus­te­lus­sa ihme­tyt­tää käsi­tys tuen mene­mi­ses­tä pel­lon omis­ta­jan tas­kuun. Minä aina­kin olen ymmär­tä­nyt, että vil­je­li­jä tuen saa, jos on tukioi­keu­det vuo­kran­nut. Tot­ta­han tuet tie­tys­ti jon­kin ver­ran vai­kut­ta­vat pel­lon­kin hin­taan, kun tulo­puo­li alkaa lähes­ty­mään meno­puol­ta ja siten innos­taa lisää­mään vil­je­ly­alaa. Pel­toa kun kui­ten­kin on vain vakio määrä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.