Isoja terveysasemia?

(Kolum­ni Hel­sin­gin Uuti­sis­sa 18.4.2008)

Kan­sal­li­ses­sa ter­veys­oh­jel­mas­sa lin­jat­tiin, että toi­mi­vas­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa oli­si olta­va vähin­tään kah­dek­san lää­kä­riä. Tämä edel­lyt­tää 20 000 asuk­kaan väes­tö­poh­jaa. Täl­lai­ses­sa mini­mi­ko­koi­ses­sa ter­veys­kes­kuk­ses­sa lää­kä­rit voi­vat edes vähän eri­kois­tua – van­hus­ten hoi­to esi­mer­kik­si vaa­tii oman­lais­taan osaa­mis­ta. Yhden lää­kä­rin olles­sa pois­sa muut voi­vat hoi­taa hänen potilaansa.

Kah­dek­san lää­kä­rin ter­veys­kes­kus oli kom­pro­mis­si, jon­ka sane­li­vat maam­me har­va asu­tus ja pit­kät etäisyydet.

Hel­sin­ki­läi­siä pal­ve­lee 29 ter­veys­a­se­maa, jot­ka toi­mi­vat käy­tän­nös­sä kuin oma ter­veys­kes­kuk­sen­sa. Kes­ki­mää­rin ter­veys­a­se­maa koh­den on alle 20 000 asukasta.

Lei­ki­tään­pä aja­tuk­sel­la, että Hel­sin­gis­sä oli­si vain 8–10 ter­veys­a­se­maa, jois­sa oli­si kol­mi­sen­kym­men­tä lää­kä­riä kus­sa­kin. Tuo­hon jouk­koon mah­tui­si sekä yleis­lää­kä­rei­tä että eri­kois­lää­kä­rei­tä. Oli­si geriat­re­ja van­huk­sil­le, gyne­ko­lo­ge­ja nai­sil­le ja päih­de­lää­kä­rei­tä juo­poil­le. Jot­kut eri­kois­tui­si­vat lap­si­po­ti­lai­siin. Oli­si myös muu­ta­ma vuo­de­paik­ka huo­no­kun­toi­sim­mil­le potilaille.

Jos yleis­lää­kä­ri ei poti­laan vai­vois­ta sel­viäi­si, tätä ei tar­vit­si­si lähet­tää jat­ko­tut­ki­muk­siin muu­al­le, vaan lää­kä­ri kut­sui­si spe­sia­lis­tin käy­tä­vän toi­sel­ta puo­lel­ta vil­kai­se­maan poti­las­ta. Yleis­lää­kä­ri sai­si eri­kois­lää­kä­ril­tä väli­tön­tä neu­voa ja osai­si ensi­ker­ral­la ken­ties itse­kin. Lää­kä­rin ammat­ti edel­lyt­tää jat­ku­vaa uuden oppimista.

Mat­kat ter­veys­a­se­mil­le tie­ten­kin pite­ni­si­vät, mut­ta pit­kiä niis­tä ei tuli­si. Vii­kon­lop­puos­tok­sil­la käy­dään pitem­mäl­lä. Hel­sin­ki­läi­sel­lä on kes­ki­mää­rin pitem­pi mat­ka Alkoon kuin terveysasemalle.

Mat­kan lyhyys ei ole tär­keä vaan sen help­pous. Kun kata­ja­nok­ka­lais­ten ja kruu­nun­ha­ka­lais­ten ter­veys­a­se­ma siir­tyi Viis­kul­maan, ongel­ma­na ei ollut, että Viis­kul­ma on kau­ka­na vaan että se on syr­jäs­sä. Hel­sin­gin nie­mel­le riit­täi­si yksi ter­veys­a­se­ma, jos se oli­si jos­sain Sokok­sen nur­kil­la, vaik­ka Pos­ti­ta­los­sa. Suu­res­ta luku­mää­räs­tään huo­li­mat­ta ter­veys­a­se­mat ovat monel­le han­ka­lan mat­kan pääs­sä; pai­kois­sa, jon­ne kau­pal­li­sia pal­ve­lu­ja ei iki­nä perustettaisi.

Esi­tys 20 ter­veys­a­se­man lak­kaut­ta­mi­ses­ta tus­kin sai­si suo­sio­no­soi­tuk­sia. Ihmi­set on help­po agi­toi­da tutun asian menet­tä­mis­tä vas­taan. Pitäi­si aloit­taa innos­ta­val­la esi­mer­kil­lä. Itä­kes­kus on nor­maa­li asioin­ti­paik­ka Hert­to­nie­men itä­puo­lel­la asu­vil­le. Jos­pa perus­tet­tai­siin sin­ne super-ter­veys­a­se­ma? Pian muut kadeh­ti­si­vat ja vaa­ti­si­vat heil­le­kin yhtä hyvää.

Kau­pun­gi­no­siin voi­si jää­dä neu­vo­la­ver­kos­to tai laa­jem­min­kin ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to­pis­te. Luon­te­vin paik­ka sel­lai­sel­le oli­si aptee­kin yhteydessä.

28 vastausta artikkeliin “Isoja terveysasemia?”

 1. Hel­sin­ki­läi­sel­lä on kes­ki­mää­rin pitem­pi mat­ka Alkoon kuin terveysasemalle.”

  Noh, eikö näin saa ollakin…? 

  Luot mie­lel­lä­si mie­li­ku­via luot­taen, että ne toi­mi­vat, ja kukaan ei itse asias­sa tar­kis­ta asioi­den toden­pe­räi­syyt­tä. Ter­veys­a­se­mia on Hel­sin­gis­sä mai­nit­se­ma­si 29 ja alko­ja 33…

  Minus­ta ter­veys­a­se­ma saa pitää paik­kan­sa lähi­pal­ve­lu­na. Jos autot­to­ma­na esim. lap­sen sai­ras­tut­tua rupean mak­sa­maan tak­sin ter­veys­kes­kuk­seen, niin yhtä hyvin voin men­nä sit­ten yksi­tyi­sel­le lää­kä­ria­se­mal­le, joi­ta­han riit­tää tiu­hem­mas­sa kuin alkoja..

 2. Eli­na W.:
  “Minus­ta ter­veys­a­se­ma saa pitää paik­kan­sa lähi­pal­ve­lu­na. Jos autot­to­ma­na esim. lap­sen sai­ras­tut­tua rupean mak­sa­maan tak­sin ter­veys­kes­kuk­seen, niin yhtä hyvin voin men­nä sit­ten yksi­tyi­sel­le lää­kä­ria­se­mal­le, joi­ta­han riit­tää tiu­hem­mas­sa kuin alkoja..”
  Niin­kuin Ode sanoi, mat­kan help­pous on olen­nai­sem­pi kuin sen pituus. Jos jou­tuu vaih­ta­maan kul­ku­neu­vos­ta toi­seen han­ka­las­ti, se on aina­kin lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le tak­sin paik­ka, vaik­ka mat­ka oli­si vain pari kilo­met­riä. Näin on juu­ri esi­mer­kis­sä Kata­ja­nok­ka-Viis­kul­ma (han­ka­lam­pia­kin var­maan on). Nykyi­sin eri­kois­lää­kä­riä tar­vit­se­va jou­tuu ensin mene­mään ter­veys­a­se­mal­le, saa lähet­teen, mat­kus­taa taas han­ka­las­ti ties min­ne vai­vas­ta riip­puen — ja yleen­sä sairaana.
  Vaik­ka eri­kois­lää­kä­ri tus­kin ihan sekun­neis­sa tulee siel­tä toi­sel­ta käy­tä­väl­tä oman poti­laan­sa luo­ta, sel­viäi­si kui­ten­kin odot­ta­mal­la samois­sa tiloissa.

  Oli­si­ko­han Pos­ti­ta­los­ta ter­veys­a­se­mak­si — ja halut­tai­siin­ko se sel­lai­seen käyt­töön. Mie­luum­min kai vähem­män rajattuun.
  Alkot muu­ten ovat kes­kit­ty­neet mm. kes­kus­taan, nii­tä on siel­lä vie­ri vie­res­sä, siis­pä muu­al­la har­vem­mas­sa kuin luku­mää­räs­tä olet­tai­si. Mut­ta ei tuo ver­taus ihan peril­le men­nyt minullekaan.
  Annukka

 3. Idea tuos­sa Alko-ver­tai­lus­sa oli juu­ri se,että vaik­ka Alko on (kes­ki­mää­rin) kilo­met­rei­nä kau­em­pa­na kuin ter­veys­a­se­ma, ne ovat pal­jon saa­vu­tet­ta­vam­mis­sa pai­kois­sa. Alko­ja on 33 ja ter­veys­a­se­mia 29, mut­ta kun Alko­ja on ydin­kes­kus­tas­sa (jos­sa ei asu juu­ri ketään) kah­dek­san, ydin­kes­kus­tan ulko­puo­lel­la on Alko­ja 25 ja ter­veys­a­se­mia 29. Täs­tä tuo hatus­ta vedet­ty väi­te, että kes­ki­mää­räi­nen mat­ka Alkoon on pidem­pi. Stoc­kan Alkoon monel­le hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va, mut­ta har­va asuu sen vieressä. 

  Täl­tä istu­mal­ta väit­täi­sin myös, että yksi­tyi­siä ter­veys­a­se­mia on har­vem­mas­sa, mut­ta nekin ovat pal­jon saa­vu­tet­ta­vam­mis­sa paikoissa.

 4. Saman saa­vu­tet­ta­vuus-argu­men­tin voi siir­tää moneen muu­hun­kin jul­ki­seen pal­ve­luun. Lin­nun­teit­se mitat­tu väli­mat­ka ei ole yhtä tär­keä kuin “hen­ki­nen etäisyys”.

  Kir­jas­to hyvä esi­merk­ki; Hel­sin­gin lai­na­mää­ril­tään suu­rin kir­jas­to on Rik­har­din­ka­dun toi­mi­pis­te, ei Pasi­lan “pää­kir­jas­to”, suu­rim­mat palau­tus­mää­rät taas muis­taak­se­ni Kir­jas­to kym­pis­sä Rau­ta­tie­a­se­man vieressä.

 5. Täl­tä istu­mal­ta väit­täi­sin myös, että yksi­tyi­siä ter­veys­a­se­mia on har­vem­mas­sa, mut­ta nekin ovat pal­jon saa­vu­tet­ta­vam­mis­sa paikoissa.”

  Har­vem­mas­sa? Istu­pa Osmo toi­sen ker­ran! Yksi­tyi­siä lää­kä­ria­se­mia on Hel­sin­gis­sä lähes 70. Tosin osa näis­tä on eri­kois­tu­nut vaik­ka­pa lap­siin tai orto­pe­di­aan, mut­ta pit­käl­le yli 50 yksik­köä antaa hoi­toa vai­vaan kuin vaivaan. 

  Täl­tä istu­mal­ta minä puo­les­tai­ni väit­täi­sin, että noin 90 pro­sent­tia ter­veys­kes­kus­käyn­neis­tä teh­dään hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­den ym. pik­ku­vai­vo­jen takia, kun esi­mer­kik­si lap­sen sai­ras­tu­mi­ses­ta hae­taan sai­raus­lo­maa ja/tai täl­le anti­bioot­ti­kuu­ria. Täl­löin ter­veys­a­se­man on hyvä olla kon­kreet­ti­ses­ti lähel­lä, ei “saa­ta­vas­sa” pai­kas­sa. Nii­tä eri­kois­lää­kä­rei­ta ei tar­vi­ta näis­sä tapauk­sis­sa ja sil­loin jos tar­vi­taan, niin lähe­te tas­kuun ja menoksi. 

  Ihan toi­mi­va sys­tee­mi nyt. Ja mik­si ehdo­tat juu­ri 8–10 ter­veys­a­se­maa? Mis­tä tämä luku­mää­rä? Mik­sei sit­ten yksi super-hyper-mega ‑ter­veys­a­se­ma sin­ne pos­ti­ta­lon lie­peil­le, jos­sa oli­si kaik­ki her­kut tarjolla?

 6. Ter­veys­kes­kus­käyn­neis­tä vain 40 pro­sent­tia on lää­kä­ri­käyn­te­jä, loput ovat hoi­ta­ja­käyn­te­jä. Tämä tulee muis­taa poh­dit­taes­sa eri vaihtoehtoja. 

  En ymmär­rä Osmon ehdo­tus­ta, että ter­vey­den­hoi­ta­jien vas­taan­ot­to ja neu­vo­la­pal­ve­lut oli­si­vat juu­ri aptee­kin yhtey­des­sä. Ei aptee­keil­la ole sel­lai­sia tilo­ja ole­mas­sa. Ja mitä ihmet­tä sil­lä aptee­kin lähei­syy­del­lä teki­si, kun ei oli­si ensim­mä­si­tä­kään lää­kä­riä kir­joit­ta­mas­sa resep­te­jä? Lähi­kou­luis­sa on ter­vey­den­hoi­ta­jil­le tilo­ja parem­min, jos täl­lai­seen päädyttäisiin. 

  Ihme­tyt­tää myös aja­tus, että saman käyn­nin yhtey­des­sä pää­si­si tar­vit­taes­sa eri­kois­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le. Miten tämä oli­si jär­jes­tet­tä­vis­sä? Pitäi­si olla reser­vi kaik­kien alo­jen eri­kois­asian­tun­ti­joi­ta tyh­jän pant­ti­na odot­te­le­mas­sa, jos­ko joku sat­tui­si tar­vit­se­maan kou­lu­tet­tua hypnoterapeuttia…

  Käy­tän­nös­sä joka tapauk­ses­sa eri­kois­lää­kä­ril­le jou­tui­si tule­maan uudem­man ker­ran tai muu­ten sys­tee­mi oli­si juma­lat­to­man kallis.

 7. Näin yksi­tyi­set ter­veys­a­se­mat on orga­ni­soi­tu ja se toi­mii hyvin. Täl­lai­nen jär­jes­te­ly on kan­sain­vä­li­ses­ti var­sin ylei­nen. Kun ase­ma on riit­tä­vän suu­ri, siel­lä voi olla eri­kois­lää­kä­rei­tä “päi­vys­tä­mäs­sä” yleis­lää­kä­rei­den kon­sul­taa­tio­pyyn­tö­jä. Tie­tys­ti myös vas­taan­ot­to­hen­ki­lö­kin osaa ohja­ta jot­kut poti­laat suo­raan erikoislääkärille. 

  Pie­nes­sä tämä ei onnis­tu, kos­ka pal­jon tuli­si lup­poai­kaa. Tie­tys­ti tämä kos­ki­si vain tavan­omai­sim­pia yleislääkäripalveluja. 

  Mones­sa maas­sa ter­veys­neu­von­ta ja vaik­ka­pa haa­vo­jen puh­dis­tus on kes­ki­tet­ty apteek­kei­hin ja sekin toi­mii hyvin. Aptee­keis­ta saa myös lääk­kei­tä ilman resep­tiä. Parai­kaa sel­vi­te­tään myös hoi­ta­jien reseptinkirjoitusoikeutta.

  Olen myös aika vakuut­tu­nut, että jos Hel­sin­gin nie­men kaik­ki ter­veys­a­se­mat kes­ki­tet­täi­siin yhteen pis­tee­seen Pos­ti­ta­lol­le, useim­mil­le alu­een asuk­kais­ta asioin­ti helpottuisi. 

 8. Tai­dat nyt olla jumit­tu­nut aja­maan rati­kal­la ympy­rää Kata­ja­nok­ka-Pos­ti­ta­lo-Kata­ja­nok­ka etkä näe muu­ta Hel­sin­kiä laisinkaan. 

  Ker­ro­pa nyt minul­le oikein kädes­tä pitäen, miten ter­veys­kes­kus­reis­su­ni hel­pot­tuu ja mui­den­kin mun­kin­seu­tu­lais­ten tie­tys­ti, kun ter­veys­a­se­ma siir­re­tään käve­ly­mat­kan etäi­syy­del­tä Munk­ki­nie­men ja Munk­ki­vuo­ren välis­tä Pos­ti­ta­lol­le? Kuu­mei­sen lap­sen kans­sa tak­si oli­si ainoa mah­dol­li­suus. Vai oli­si­ko siel­lä sato­ja park­ki­paik­ko­ja? Mis­tä tont­tia niille?

  Hel­sin­gis­sä on 4, 5 käyn­tiä per asu­kas vuo­des­sa ter­veys­kes­kuk­sis­sa. Näis­tä suu­ri osa on koto­na ole­vien äitien, lap­si­po­ti­lai­den, kou­lu­lais­ten ja van­hus­väes­tön käyn­te­jä. Näil­lä ihmi­sil­lä ei ole mitään asi­aa ihan­noi­maa­si kes­kus­taan, vaan he arvos­ta­vat nur­kal­la ole­vaan terveyskeskusta. 

  Osmo tie­tää:

  Olen myös aika vakuut­tu­nut, että jos Hel­sin­gin nie­men kaik­ki ter­veys­a­se­mat kes­ki­tet­täi­siin yhteen pis­tee­seen Pos­ti­ta­lol­le, useim­mil­le alu­een asuk­kais­ta asioin­ti helpottuisi.”

  Olen vakuut­tu­nut, että olet vää­räs­sä ja tämä­hän on aivan hel­pos­ti toden­net­ta­vis­sa. Ihme, että nyt kyl­lä autoi­lu on sinul­le parem­pi vaih­toeh­to kuin käve­ly. Omil­la autoil­la­han näi­hin super­kes­kuk­siin sit­ten pal­jol­ti tultaisiin.

 9. Kun lää­kä­ri­käyn­ti on vain sai­raus­lo­man kir­joit­ta­mis­ta var­ten, ongel­ma on työ­nan­ta­ja­puo­lel­la ja työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa. Lap­sen nuha­kuu­mees­ta sai­raus­lo­man voi­si var­sin hyvin antaa lähi­neu­vo­lan ter­vey­den­hoi­ta­ja. Joil­la­kin työ­nan­ta­jil­le on se käsi­tys, että sai­ras­ta­mi­nen — oma tai lap­sen — ei sovi työ­elä­mään eikä sel­lai­seen ole aikaa. Käsi­tys on todel­li­suu­den vas­tai­nen eikä sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ten aiheut­ta­mien ongel­mien rat­kai­se­mi­nen minus­ta ole jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon, vaan työ­ter­ves­huol­lon vastuulla.
  Anti­bioot­ti­kuu­ri taas on lää­kä­rin asia ja sen mää­rää­mi­nen ilman labro­ja var­muu­den vuok­si usein enem­män hai­tak­si kuin hyödyksi.
  Oden mai­nit­se­mas­ta hoi­ta­jien resep­tin­kir­joi­tusoi­keus aina­kin joi­den­kin taho­jen mukaan (lää­kä­rit?) vaa­ti­si pal­jon lisäkoulutusta.

 10. Eli­nal­le:
  Munk­ki­vuo­ri ei ole Hel­sin­gin nie­mel­lä. Munk­ki­nie­men ter­veys­a­se­ma on kyl­lä esi­mer­kik­si leh­ti­saa­re­lais­ten kan­nal­ta aika huo­nos­sa pai­kas­sa. Sil­tä suun­nal­ta on kyl­lä hyvää paik­kaa vai­kea löy­tää­kään. Voi­tai­siin tie­tys­ti aja­tel­la, että kun muu hel­sin­ki siir­tyi­si super­ter­veys­a­se­miin, Mun­kin­seu­dul­la säi­ly­tet­täi­siin van­has­ta muis­tis­ta van­ha arvaus­kes­kus, jot­ta muut osai­si­va­ty olla tyy­ty­väi­siä omiin pal­ve­lui­hin­sa. HYKS oli­si sinän­sä sijain­nil­taan aika sopi­va, kos­ka kaik­ki seu­dun ihmi­set pöää­se­vät sin­ne ilman autoa.

 11. Pari kor­jaus­ta asiatietoihin:

  Ter­veys­kes­kuk­sis­sa suu­rin hoi­don­tar­ve ei muo­dos­tu hen­gi­tys­tiein­fek­tiois­ta ja sai­raus­lo­mien haki­jois­ta vaan yli­voi­mai­ses­ti moni­sai­rais­ta van­huk­sis­ta ja hei­dän veren­pai­ne­tau­din ja dia­be­tek­sen hoi­dos­taan. Tätä ei kan­na­ta unoh­taa kun puhuu työs­sä­käy­vän suulla. 

  Hoi­ta­jien resep­tin­kir­joi­tusoi­keu­des­ta: Risik­ko on ilmoit­ta­nut, että Suo­meen kehi­tel­tä­vä mal­li oli­si Ruot­sis­sa ole­van kal­tai­nen. Ruot­sis­sa hoi­ta­jat kir­joit­ta­vat resep­te­jä lähin­nä lääk­kei­siin, mit­kä Suo­mes­sa ovat resep­ti­va­pai­ta eivät­kä suin­kaan anti­bioot­te­ja mm. hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin. Tämä sik­si, että hoi­ta­jien ammat­ti­tai­to ei rii­tä muu­hun ilman mas­sii­vis­ta lisä­kou­lu­tus­ta. Täs­tä on samaa miel­tä myös hoi­ta­jien enem­mis­tö. Lisäk­si hoi­ta­jis­ta on erit­täin kova pula eikä ole siis kovin jär­ke­vää kou­lut­taa hei­tä pois työ­teh­tä­vis­tä, jot­ka jon­kun on joka tapauk­ses­sa hoi­det­ta­va. Jär­ke­väm­pää vaik­ka­kin myös type­rää oli­si kou­lut­taa vie­lä­kin enem­män lää­kä­rei­tä kuin nyt.

  Ruot­sis­sa on hoi­ta­jien resep­tin­kir­joi­tusoi­keu­des­ta huo­li­mat­ta yhtä paha jul­ki­sen puo­len yleis­lää­kä­ri­pu­la kuin meillä.

 12. Osmo,

  Väi­tit, että USEIMMILLA mat­ka helpottuisi. 

  Leh­ti­saa­res­sa on tuhat ihmis­tä. Munk­ki­nie­mes­sä ja Munk­ki­vuo­res­sa 13 000. 

  Tuhan­nen leh­ti­saa­re­lai­sen oli­si tosi­aan jos­sain mää­rin hel­pom­pi men­nä bus­sil­la Hyk­siin kuin nyt tul­la Laa­ja­lah­den­tiel­le, olet oikeas­sa, mut­ta 13 000 munk­ka­lai­sel­la mat­ka vaikeutuisi. 

  Eli esi­merk­ki­si oli pepusta!

  Hyvin siel­lä Munk­ki­nie­men arvaus­kes­kuk­ses­sa muu­ten arvail­laan, pal­ve­lu on aina ollut erinomaista.

 13. Yksi­tyi­siä ter­veys­a­se­mia yllä­pi­tä­vil­lä yhtiöil­lä on kun­nal­li­seen ter­vey­den­hoi­toon ver­rat­tu­na se etu ettei nii­den tar­vit­se välit­tää asiak­kai­den­sa ole­tet­tui­hin pal­ve­lu­ta­so-odo­tuk­siin liit­ty­väs­tä kog­ni­tii­vi­ses­ta dis­so­nans­sis­ta. Yksi­tyi­nen ter­veys­kes­kus voi ilman kun­nal­lis­po­liit­ti­sia seu­raa­muk­sia sijoit­tau­tua sin­ne mis­sä asiak­kaat sen halua­vat ole­van eikä sin­ne min­ne jul­ki­sen kes­kus­te­lun poh­jal­ta se voi­tai­siin olet­taa halut­ta­van. Oli­si­ko täs­sä kysees­sä saman­lai­nen ilmiö kun päi­vit­täis­ta­va­ra­kau­pas­sa; kyse­lyis­sä “lähi­kaup­pa on erit­täin tär­keä” mut­ta käy­tän­nös­sä käy­dään mie­lum­min hypermarketeissa. 

  Esi­mer­kik­si: Pos­ti­ta­lo on lois­ta­va paik­ka ter­veys­pal­ve­luil­le, jos­ta syys­tä siel­lä yksi­tyi­nen lää­kä­ria­se­ma onkin. Näyt­tää ole­van myös Isos­sa Ome­nas­sa, Sel­los­sa, Jum­bos­sa, Itä­kes­kuk­ses­sa yms hen­ki­lö­lo­gis­ti­sis­sa hubeissa.

  Mitä Pos­ti­ta­lon saa­vu­tet­ta­vuu­teen ja mikä tär­keäm­pää, koko­nais­li­sä­ar­voon tulee niin oli­si se aina­kin omal­ta koh­dal­ta­ni Viis­kul­maan ver­rat­tu­na parem­pi vaik­ka fyy­si­ses­ti kau­em­pa­na onkin. Bus­sil­la pää­see vie­reen, autol­la läm­pi­mäh­köön hal­liin (jota arvos­taa tal­vel­la kun lap­set ovat kuu­mees­sa), ja suu­rem­mas­sa yksi­kös­sä voi­si olet­taa laa­jem­man pal­ve­lu­pa­le­tin ja jär­ke­väm­pien aukio­loai­ko­jen ole­van hel­pom­min toteutettavissa.

  Koko­naan toi­nen kysy­mys on sit­ten se kan­nat­tai­si­ko kun­nal­lis­ten ter­veys­kes­kus­pal­ve­lu­jen pal­ve­lu­ta­soa ja hou­kut­te­le­vuut­ta ver­rat­tu­na yksi­tyi­siin pikem­min­kin kei­no­te­koi­ses­ti hei­ken­tää sijoit­ta­mal­la ne tie­toi­ses­ti lii­ken­ne­vir­to­jen kan­nal­ta syr­jäi­siin pie­niin yksi­köi­hin jot­ka ovat vie­lä mak­su­ky­kyi­sen asiak­kaan kan­nal­ta han­ka­las­ti auki jot­ta saa­daan poti­laat siir­ty­mään yksi­tyi­sel­le puolelle.

 14. Jos hen­ki­lö sai­si itse vali­ta, min­kä ter­veys­a­se­man asiak­kaak­si kir­joit­tau­tuu, eikä sitä mää­rät­täi­si hänel­le osoit­teen mukaan, luu­len, että moni Mun­kin­seu­dun asu­kas valit­si­si mie­luum­min kes­kus­tas­sa sijait­se­van ter­veys­a­se­man. Täl­lai­nen jär­jes­te­ly voi­si muu­ten­kin olla hyvä; var­maan­kin se joh­tai­si sii­hen, että ter­veys­a­se­mat sijoit­tui­si­vat aika eri tavoin. Tähän voi­si lisä­tä sen, että kau­pun­gis­sa oli­si valit­ta­vien jou­kos­sa muu­ta­ma iso, moni­puo­li­nen ja kes­kei­ses­ti sijait­se­va terveysasema.

 15. Osmon mutu-olet­ta­muk­sia:

  ” […] moni Mun­kin­seu­dun asu­kas valit­si­si mie­luum­min kes­kus­tas­sa sijait­se­van terveysaseman.

  Jaa, mil­lä­hän peurs­teel­la? Ja kuin­ka “moni”, tuhat, kym­me­nen tuhatta…?

  Lääk.kandi yllä sanoo, että val­tao­sa käyn­neis­tä on van­hus­ten pit­kä­ai­kais­sai­rauk­sien hoi­toa. Miten nämä van­huk­set hyö­tyi­si­vät sii­tä, että jou­tu­vat rytyyt­tä­mään ehkä ker­ran vii­kos­sa bussilla/raitiovaunulla kes­kus­taan omal­la kustannuksellaan?

  Toi­nen iso ryh­mä ovat hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­laat. Täl­lai­nen hen­ki­lö on val­miik­si koto­naan, ei kes­kus­tas­sa. Miten hän­tä­kään hyö­dyt­tää kuu­mei­se­na pidem­pi mat­ka sik­si, että geriat­ri­sen orto­pe­dian eri­kois­lää­kä­ri istuu vie­rei­ses­sä huo­nees­sa yleis­lää­kä­rin mää­rä­tes­sä hänen tar­vit­se­man­sa anti­bioo­tit toisessa. 

  Tot­ta­kai joil­le­kin ihmi­sil­le kes­kus­ta­si­jain­ti on edul­li­sem­pi, mut­ta ei USEIMMILLE eikä eten­kään pal­jon ter­veys­kes­kus­ta käyttäville.

 16. Munk­ki­nie­men mat­ko­jen pituuk­sis­ta en tie­dä. Joku­nen asu­kas siel­tä pää­see rai­tio­vau­nul­la suo­raan esim. Lasi­pa­lat­sin pysä­kil­le. Joi­ta­kin bus­se­ja­kin kai tulee suo­raan kes­kus­taan ilman vaihtoja.
  Hen­gi­tys­tiein­fek­tio­po­ti­laat jou­tu­vat joka tapauk­ses­sa mat­kus­ta­maan, tus­kin hekään halua­vat sei­sos­kel­la vaihtopysäkeillä.
  Lääk.kandin mukaan siis: “Ter­veys­kes­kuk­sis­sa suu­rin hoi­don­tar­ve ei muo­dos­tu hen­gi­tys­tiein­fek­tiois­ta ja sai­raus­lo­mien haki­jois­ta vaan yli­voi­mai­ses­ti moni­sai­rais­ta van­huk­sis­ta ja hei­dän veren­pai­ne­tau­din ja dia­be­tek­sen hoidostaan.”
  Anti­bioot­tien mää­rää­mi­nen auto­maat­ti­ses­ti näi­den moni­sai­rai­den, las­ten tai työs­sä­käy­vien infek­tioi­hin saat­taa olla maan tapa, mut­ta ei hoi­to­suo­si­tus­ten mukaista.
  Auto­maat­ti­na niis­tä tulee lume­hoi­toa, joka mm. syn­nyt­tää anti­bioo­teil­le vas­tus­tus­ky­kyi­siä bak­tee­ri­kan­to­ja. Ks. mm.
  http://acta.uta.fi/teos.phtml?10833

 17. Osmo kir­joit­ti:

  Suu­res­ta luku­mää­räs­tään huo­li­mat­ta ter­veys­a­se­mat ovat monel­le han­ka­lan mat­kan pääs­sä; pai­kois­sa, jon­ne kau­pal­li­sia pal­ve­lu­ja ei iki­nä perustettaisi.”

  Lai­naan rauk­ka­mai­ses­ti vain pien­tä pät­kää, kos­ka en ota kan­taa koko teks­tiin vaan tuon vain poh­jois-hel­sin­ki­läis­tä näkö­kul­maa kysei­seen väitteeseen. 

  Tilan­ne voi olla tuo kes­kus­tas­sa ja hel­sin­gin­nie­mel­lä, mut­ta tilan­ne kään­tyy nurin­ku­rin jos­sain kehä ykkö­sen tie­noil­la. Kau­pat kar­kaa­vat autot­to­man näkö­kul­mas­ta kau­as ja ter­veys­a­se­ma on edel­leen lähel­lä. Toi­von, ettei ter­veys­a­se­mien tehos­ta­mis­oh­jel­ma vei­si myös ter­veys­kes­kus­ta Van­taan jum­boon, vaan ne edes sin­nit­te­li­si­vät siel­lä mis­sä ihmi­set­kin asuvat. 

  Kan­na­tan Eli­naa sii­nä, että ter­veys­kes­kuk­set pysyi­si­vät siel­lä mis­sä ihmi­set. En ota kan­taa koke­neem­pien ker­to­muk­siin hoi­to­jen kes­ki­mää­räi­ses­tä luon­tees­ta, mut­ta kun itse olen sai­ras, tot­ta tosi­aan en halua mat­kus­taa kau­as — en vaik­ka pää­si­sin ilman lin­ju­rin vaih­toa. Suu­rem­mal­la toden­nä­köi­syy­del­lä lähel­le pää­see sil­ti hel­pom­min, kävel­len tms. Siis koko hel­sin­gin näkö­kul­mas­ta, ei vain keskustan.

  Kan­na­tan Spot­tun ehdo­tus­ta kun­nal­lis­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen hei­ken­tä­mi­ses­tä siten, että ne eivät ole siel­lä mis­sä kau­pan suu­ryk­si­köt — ei edes anne­ta olla. Lois­ta­vaa. Aina­kin itse hyö­tyi­sin sii­tä suu­res­ti ja se pelas­tai­si lähi­pal­ve­lut myös jat­kos­sa, ja uskon myös että en oli­si ainoa.

 18. Kyl­lä nyt joku (siis Eli­na) jak­saa väit­tää vas­taan näin päi­vän­sel­väs­tä asiasta.

  Kyl­lä ihmi­set mie­luum­min mene­vät sin­ne, min­ne pää­se­vät hel­pos­ti kuin sin­ne mikä on lähel­lä. Itse asuin jon­kin aikaa Hert­to­nie­men­ran­nas­sa ja mei­dän ter­veys­a­se­mam­me oli Hert­to­nie­mes­sä. Se oli lähel­lä ja sin­ne pää­si koh­tuul­li­sen hel­pos­ti, joten minul­la ei sii­tä ole valit­ta­mis­ta, mut­ta 81 (muis­taak­se­ni) meni mei­dän kotio­vel­ta suo­raan sin­ne. Ne alu­eel­la, jot­ka oli­vat mui­den bus­sien var­rel­la, jou­tui­vat vaih­ta­maan met­roa­se­mal­la, jos halusi­vat bus­sil­la men­nä. Pal­jon hel­pom­min sil­loin sujui­si, jos ter­veys­a­se­mal­le pää­si­si suo­raan met­rol­la. Mat­ka sai­si olla vähän pidem­pi­kin, ja sil­ti kannattaisi.

  Aika har­val­la moni­sai­raal­la van­huk­sel­la — jos vie­lä koto­na asuu — on mah­dol­li­suut­ta tai halua kävel­lä mon­taa­kaan kilo­met­riä. Niin vaan siel­lä­kin suu­rin osa kans­sa­mat­kus­ta­jis­ta oli van­huk­sia sin­ne ter­veys­a­se­mal­le bus­sil­la kul­kies­sa. Väi­te, jon­ka mukaan ter­veys­a­se­mien asiak­kaat kul­ki­si­vat kävel­len, on aina­kin sil­mä­mää­räi­ses­ti arvioi­den täy­sin väärä.

 19. Mitä jär­keä on muu­ten sii­nä, että puo­len Hel­sin­gin päi­vys­tys on Mal­mil­la eikä Marias­sa? Jos ei nyt asu Mal­mil­la, niin Mari­aan pää­see yleen­sä parem­min. Kyse tus­kin on tilan puutteesta.

  Ongel­ma on sii­nä, että ter­vey­den­hoi­don kan­nal­ta on täy­sin yhden­te­ke­vää kuin­ka pal­jon poti­laat jou­tu­vat ravaa­maan. Mil­lään väes­tö­ti­hey­sop­ti­moin­nil­la tähän tus­kin myös­kään saa­daan vas­taus­ta. Se että ihmi­set äänes­täi­si­vät jaloil­laan, eli sai­si­vat käyt­tää sitä ter­veys­kes­kus­ta joka heil­le par­hai­ten sopii on ihan jär­ke­vä rat­kai­su, se luul­ta­vas­ti joh­tai­si sii­hen että kes­kus­tan ter­veys­kes­kus kas­vai­si isok­si, eli siel­lä oli­si enem­män erikoisosaamista.…

  Muu­ten, en ymmär­rä mik­sei terveyskeskuslääkäri/sairaanhoitaja voi käy­dä van­hus­ten koto­na vaik­ka ker­ran kuus­sa jos ei täs­sä ker­ran ole kyse akuu­tis­ta ongel­mas­ta? Yli­pään­sä, lää­kä­ri­tak­si voi­si olla ihan kus­tan­nus­te­ho­kas rat­kai­su jos ote­taan huo­mioon poti­laan ja tak­si­kuit­te­ja mak­sa­van Kelan kustannukset.

  Toi­nen muu­ten, en tie­dä mihin Osmo vetää kes­kus­tan rajat, mut­ta Töö­lön­lah­des­ta ete­lään asuu tie­tääk­se­ni vajaa 100 000 ihmis­tä, joka on olen­nai­ses­ti enem­män kuin “ei juu­ri ketään”.

 20. Ydin­kes­kus­tas­ta on ole­mas­sa viral­li­nen­kin mää­ri­tel­mä, mut­ta minun ydin­kes­kus­ta­ni rajau­tuu poh­joi­ses­sa Arka­dian­ka­tuun, ase­maan ja Kai­sa­nie­men puis­toon, ete­läs­sä Espla­na­diin, län­nes­sä Kam­pin kes­kuk­seen ja Yrjön­ka­tuun ja idäs­sä Snell­man­nin­ka­tuun. Täl­lä alu­eel­la on kah­dek­san Alkoa, aika mon­ta yksi­tyis­tä lää­kä­ria­se­maa mut­ta ei yhtään terveyskeskusta.

 21. Tie­de­mies sanoo: 

  Kyl­lä ihmi­set mie­luum­min mene­vät sin­ne, min­ne pää­se­vät hel­pos­ti kuin sin­ne mikä on lähellä. ”

  Olet var­mas­ti nimi­merk­ki­si veroi­nen älyk­kö, mut­ta unoh­dat, että näi­den kyseis­ten adver­bien välil­lä val­lit­see voi­ma­kas kor­re­laa­tio. Lähel­le pää­see yleen­sä hel­pom­min kuin kauas. 

  Osmo väit­ti, että monet mun­kin­seu­tu­lai­set meni­si­vät ter­veys­kes­kuk­seen mie­luum­min kes­kus­taan kuin lähia­se­mal­le, johon useim­mil­la tääl­lä on noin kilo­met­rin mat­ka. Jos tämä on sinul­le päi­vän­sel­vää, niin mun­kin­seu­tu­lai­se­na ei minul­le. Tie­tys­ti Osmon pitäi­si mää­ri­tel­lä tämä “monet”, jot­ta asias­ta voi­si enem­män keskustella. 

  Mik­sem­me muu­ten vei­si tätä nero­kas­ta aja­tus­ta pidem­mäl­le? Ehkä­pä Osmo jo suun­nit­te­lee mega­lo­maa­nis­ta, inno­va­tii­vis­ta huip­pu­ter­veys­kes­kus­ta Kes­ki-Suo­meen, johon jokai­sel­la meil­lä on raideyhteys…

 22. En ole seu­ru­een ainoa jan­kut­ta­ja. Osmon esi­mer­kit alka­vat olla vanhentuneita: 

  […] Täl­lä alu­eel­la on kah­dek­san Alkoa, aika mon­ta yksi­tyis­tä lää­kä­ria­se­maa mut­ta ei yhtään terveyskeskusta.”

  Anna nyt Alko­jen olla ihan rau­has­sa siel­lä mis­sä ovat, var­mas­ti tar­vit­set­kin “ydin­kes­kus­tas­sa­si” useam­min alkoa kuin ter­veys­kes­kus­ta… toivottavasti?

 23. Kuten OS tuos­sa ehdot­ti, mik­si ihmi­set pitää asuin­paik­kan­sa mukaan mää­rä­tä johon­kin terveyskeskukseen?

  Bri­tan­nias­sa NHS-sys­tee­mi toi­mii niin, että jokai­nen saa kir­jau­tua halua­mal­leen yleis­lää­kä­ria­se­mal­le (olet­taen, että lää­kä­ria­se­mal­la on resurs­se­ja ottaa vas­taan) ja sitä saa vaih­taa ilmoi­tus­asia­na. Ongel­ma Bri­tan­nian sys­tee­mis­sä on se, että esi­mer­kik­si itse en ole pääs­syt halua­maa­ni paik­kaan (useam­man lää­kä­rin kios­ki aivan kul­man taka­na), kos­ka se on Lewis­ha­mis­sa ja minä asun kort­te­lin pääs­sä, ja välil­lä kul­kee Kuo­le­man lin­ja, elik­kä Greenwic­hin ja Lewis­ha­min raja. Ja hiu­kan kau­em­pa­na mut­ta asian­mu­kai­ses­ti Greenwic­his­sä ole­va useam­man lää­kä­rin kios­ki on täyn­nä ja sin­ne on sie­tä­mä­tön jono. 

  Tilaa on lähin­nä pie­nis­sä yhden mie­hen prak­tii­kois­sa, jois­sa on ongel­ma­na saa­da aikaa sin­ne sil­loin kun tar­vit­see. Täs­sä mie­les­sä “mark­ki­na­ta­lous” on osoit­ta­nut ihmis­ten aina­kin tuol­la päin pal­loa suo­si­van suu­rem­pia ter­veys­kes­kuk­sia kuin pienempiä. 

  Täs­sä on lisäk­si useas­ti ker­rot­tu, että pidem­mät mat­kat ovat myrk­kyä van­huk­sil­le ja lap­si­per­heil­le, joi­hin muu­ten­kin kuu­luu aina vedo­ta kun vas­tus­te­taan uudis­tuseh­do­tuk­sia ilman kum­mem­pia perus­te­lu­ja. Minä en ole van­hus enkä lap­si­per­he, mut­ta liik­ku­mi­sen vai­van kan­nal­ta sekä pal­ve­lun laa­dun vink­ke­lis­tä luu­li­si ole­van hel­pom­paa teh­dä pidem­pi mat­ka paik­kaan, jos­ta tul­laan ulos asian­mu­kai­nen resep­ti tai hoi­to-ohje kou­ras­sa kuin että mat­kus­te­taan “hel­pol­la” sii­hen puo­leen väliin, mut­ta kos­ka siel­lä ei ole spe­sia­lis­tia eikä mitään muu­ta­kaan, saa­daan vain lähe­te johon­kin kau­em­mak­si, jos­ta ken­ties lähe­te­tään vie­lä kau­em­mak­si. Täs­sä on aika mon­ta mat­kaa ja lisäk­si hom­maan kuluu tuhot­to­mas­ti aikaa. 

  Jos Munk­ki­vuo­ren väki halu­aa san­koin jou­koin käyt­tää Munk­ki­vuo­res­sa ole­vaa ter­veys­kes­kus­ta, sil­le riit­tää run­saas­ti asiak­kai­ta ja mitään ongel­maa ei olekaan. 

  Mut­ta toi­voi­sin, että pidät­täy­dyt­täi­siin julis­ta­mas­ta, mitä kaik­ki jon­kun alu­een asuk­kaat aivan var­mas­ti halua­vat teh­dä, sil­lä mui­den suul­la puhu­mi­nen on lähin­nä toi­sen käden tie­don kuvit­te­lua ja saat­taa perus­tua toi­vei­den tyn­ny­riin eikä tosiasioihin.

 24. Myös Tans­kas­sa on käy­tös­sä Han­nu Vis­tin kom­men­tis­saan mai­nit­se­ma tai sen tapai­nen mal­li: asu­kas valit­see kau­pun­gin osoit­ta­mis­ta lää­kä­reis­tä mie­lei­sen­sä oma­lää­kä­rin. Valin­taa var­ten lää­kä­ris­tä saa tie­tää nimen, iän, suku­puo­len, mah­dol­li­sen eri­kois­tu­mi­sen, vas­taan­ot­toa­jat ja vas­taan­o­ton osoit­teen. Yksit­täi­sen lää­kä­rin sijaan voi vali­ta myös lää­kä­ri­kes­kuk­sen. Per­he voi vapaas­ti päät­tää käyt­tä­vät­kö kaik­ki samaa lää­kä­riä vai kukin per­heen­jä­sen oman mie­len­sä mukaan eri lää­kä­rei­tä. Lää­kä­ri puo­les­taan ilmoit­taa kun­taan kuin­ka mon­ta “oma­po­ti­las­ta” hänen työ­kuor­mak­seen vie­lä mah­tuu, valit­ta­vis­sa ole­vien lis­taa päi­vi­te­tään siis tämän suh­teen jat­ku­vas­ti ja ajoit­tain jot­kut lää­kä­rit voi­vat olla “lop­puun buukattuja”.

  Oman tans­kas­sa-asu­mis­ko­ke­muk­se­ni mukaan hom­ma toi­mi — näin kan­sa­lai­sen näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na aina­kin — ker­ras­saan lois­ta­vas­ti. Lähel­tä valit­tu oma­lää­kä­ri tuli (mie­he­ni sai­ras­tut­tua lii­kun­ta­ky­vyt­tö­mään kun­toon) ilman eri kor­vaus­ta katu­vä­lin pää­hän koti­käyn­nil­le, kun edel­li­se­nä päi­vä­nä puhe­lin­kon­sul­taa­tiol­la mää­rä­tyt kipu­lääk­keet eivät olleet aut­ta­neet. Täs­sä välis­sä tak­sil­la liik­ku­va laa­jem­man alu­een päi­vys­tä­vä lää­kä­ri oli käy­nyt jo yöl­lä anta­mas­sa mor­fii­ni­pii­kin kipu­jen lie­vit­tä­mi­seen. Koti­käyn­nin tilan­near­vion jäl­keen mies pää­si oman lää­kä­rin lähet­teel­lä sai­raa­laan eri­kois­lää­kä­rin, lopul­ta muis­taak­se­ni perä­ti vii­den sel­lai­sen, tut­kit­ta­vak­si. Kus­tan­nuk­sia yhteis­kun­nal­le olen poh­ti­nut: kai­kis­ta tut­ki­muk­sis­ta ja mie­hen kah­den vii­kon sai­raa­la­täys­hoi­dos­ta huo­li­mat­ta me emme mak­sa­neet lys­tis­tä mitään, vero­ja Tans­kaan tosin sii­tä­kin edes­tä. Mie­les­tä­ni kan­nat­ti tuos­ta hyväs­tä maksaakin. 

  Olen täs­sä hil­jal­leen miet­ti­nyt, mik­sei vas­taa­van “oma­lää­kä­ri lähel­lä, eri­kois­lää­kä­rit ja sai­raa­la­hoi­to sai­raa­las­sa” ‑sys­tee­min ole aja­tel­tu toi­mi­van Suo­mes­sa — kai Tans­kan mal­li tääl­lä­kin asiois­ta päät­tä­vil­le sen­tään tut­tu on. Niin, mik­si meil­lä on toisin?

 25. Täs­sä kes­kus­te­lus­sa on väi­tet­ty, että van­huk­set usein käve­li­si­vät ter­veys­a­se­mal­le. Se ei ole tot­ta, aina­kaan Hert­to­nie­mes­sä ei ollut, vaan kyl­lä sin­ne tul­tiin bussilla. 

  Help­pous tar­koit­taa sitä, että jos bus­sil­la pitää men­nä, niin on se ja sama mihin menee, jos ei jou­du vaih­ta­maan. Toi­saal­ta, jos jou­tuu vaih­ta­maan bus­sia, niin ver­ra­ten lyhyt­kin mat­ka on hankala.

  Tämän te toki tie­dät­te, mut­ta kuten niin usein, kyse ei ole­kaan sii­tä. Kyl­lä teks­teis­tä näkee, että vika ei ole sii­nä mitä ehdo­te­taan, vaan sii­nä, että ehdo­te­taan ja sii­nä kuka ehdottaa. 

  Jos ensik­si läh­det­täi­siin sii­tä, että ihmi­set voi­si­vat asioi­da sii­nä ter­veys­kes­kuk­ses­sa, mis­sä halua­vat, niin näki­sim­me, mihin ihmi­set mie­luum­min mene­vät. Tämän jäl­keen ter­veys­kes­kus­ten paik­kaa ja mää­rää oli­si hel­pom­pi sää­tää ja kuor­man tasaus ja tehok­kuu­den paran­nuk­set oli­si­vat mahdollisia.

 26. Vaik­ka ter­veys­kes­kuk­siin tul­tai­siin­kin usein bus­sil­la, niin joka tapauk­ses­sa nii­hin kävel­lään sitä USEAMMIN, mitä lähem­pä­nä ne ovat. Ja aina­kaan minul­le ei ole yhden­te­ke­vää istun­ko bus­sis­sa vii­si minuut­tia vai kak­si­kym­men­tä­vii­si minuut­tia, vaan pidän ensim­mäis­tä vaih­toeh­toa ehdot­to­mas­ti parempana. 

  Olen käyt­tä­nyt kol­mi­lap­si­sen per­heen äiti­nä Haa­gan, Kan­nel­mäen ja Munk­ki­nie­men ja Kruu­nun­haan ter­veys­a­se­mia. Kaik­kiin näi­hin olen aina kävel­lyt, mat­kaa on ollut noin kilo­met­ri kaik­kial­la. (Kruu­nun­haas­sa oli sil­loin t‑keskus Vironkadulla.)

  Kuu­mei­nen lap­si on men­nyt rat­tais­sa läm­pi­mäs­ti puet­tu­na. Myös useim­mat tut­ta­va­ni ympä­ris­tös­tä ovat kävel­leet mat­kan tai jos oma auto on pihas­sa, niin vali­tet­ta­vas­ti­han sitä sit­ten usein käy­te­tään, vaik­kei todel­lis­ta tar­vet­ta olisi. 

  Ehkä Tie­de­mie­hel­lä on elä­ke­läis­väes­tös­tä vähän lii­an synk­kä käsi­tys. Kyl­lä useim­mat käve­le­vät vai­vat­ta muu­ta­mat sadat met­rit. Ja jos eivät käve­le, niin ei se bus­si­mat­ka kes­kus­taan­kaan oikein suju eli tak­si­mat­kak­si­han se sit­ten menee. Kyl­lä kai se sen­tään on fak­ta, että lyhyem­pi tak­si­mat­ka on vähä­va­rai­sel­le elä­ke­läi­sel­le parem­pi vaih­toeh­to kuin pit­kä taksimatka?

  Tie­de­mies menee deba­tis­sa alkeel­li­sel­le ad homi­nem ‑tasol­le:

  Kyl­lä teks­teis­tä näkee, että vika ei ole sii­nä mitä ehdo­te­taan, vaan sii­nä, että ehdotetaan…” 

  Tot­ta kai saa ehdot­taa ihan mitä vain. Minus­ta vain aloi­tuk­sen ehdo­tuk­ses­sa on pal­jon huo­no­ja puo­lia ja käsi­tyk­se­ni mukaan tämän pals­tan tar­koi­tus onkin nos­tat­taa kes­kus­te­lua aina kysei­ses­tä aihees­ta. Pitäi­si­kö tääl­lä vain nyö­ky­tel­lä ja hymis­tä kuo­ros­sa ylis­tys­lau­lua Suu­ren Mes­ta­rin aja­tuk­sil­le? Osmo kor­jat­koon, jos olen käsi­tyk­se­ni kans­sa väärässä. 

  …ja sii­nä kuka ehdottaa.”

  Osmon ja minun väleis­tä sinä et tie­dä yhtään mitään, joten outoa vih­jai­lua minusta.

 27. Pää­sään­tö­nä näki­sin valin­nan­mah­dol­li­suu­den lisää­mi­sen jul­ki­ses­sa ter­vey­den­hoi­dos­sa. Ilman mah­dol­li­suut­ta vali­ta, pal­ve­lu­jen taso ei ole alt­tii­na min­kään­lai­sel­le käyt­tä­jien kont­rol­lil­le, mikä, uskal­tai­sin väit­tää, joh­taa lopul­ta huo­noon pal­ve­lun laatuun.

 28. Kun luen Osmon alku­pe­räi­sen kir­joi­tuk­sen uudes­taan, en edel­leen löy­dä sii­tä mitään muu­ta kuin pari, lopul­ta­kin aika itses­tään­sel­vää asiaa:
  1. Ongel­ma ter­veys­a­se­mis­sa ei pää­sään­töi­ses­ti ole se, että ne oli­si­vat kau­ka­na (eivät ole), vaan se, että osa on sil­lä taval­la syr­jäs­sä, että mat­ka saat­taa olla hankala.
  2. Ter­vey­den­huol­to hyö­tyi­si suu­res­ti sii­tä, että yksik­kö­ko­ko mah­dol­lis­tai­si eri­kois­lää­kä­rien päivystyksen.

  Näi­den lisäk­si teks­tis­sä annet­tiin muu­ta­ma kon­kreet­ti­nen ehdo­tus sii­tä, miten pal­ve­lua voi­tai­siin näis­tä läh­tö­koh­dis­ta kehittää. 

  Isos­sa osas­sa kom­men­teis­ta puu­tut­tiin sii­hen, että etäi­syyk­sien kas­vaes­sa täy­tyi­si kul­kea autol­la tai tak­sil­la. Tämä var­maan pitäi­si paik­kaan­sa osal­le ihmi­sis­tä, mut­ta minä väi­tin — ja väi­tän edel­leen — että nyt­kin suu­rin osa ihmi­sis­tä kul­kee ter­veys­a­se­mil­le bus­seil­la. Eivät var­maan kaik­ki, mut­ta sil­lä ei ole mitään mer­ki­tys­tä. Asia on sel­vi­tet­tä­vis­sä ja rat­kais­ta­vis­sa täy­sin yksi­kä­sit­tei­ses­ti, eikä se vii­me­kä­des­sä ole mikään mie­li­pi­dea­sia, ihmi­sis­tä tiet­ty osuus kul­kee ter­veys­kes­kuk­seen bus­sil­la tai autol­la ja loput eivät. Täs­tä on lopul­ta­kin tur­ha kiistellä.

  Olen kri­ti­soi­nut, ja aion vas­ta­kin kri­ti­soi­da näi­tä kir­joi­tuk­sia. Vaik­ka olen Osmon kans­sa aika usein samaa miel­tä, olen usein myös eri miel­tä. En tie­ten­kään tie­dä mitään tän­ne kir­joit­ta­vis­ta nimi­mer­keis­tä. En vain ymmär­rä kir­joi­tus­ten sävyä, niis­sä kun on usein aivan koh­tuu­ton­ta ja perus­te­le­ma­ton­ta hauk­ku­mis­ta. Sii­tä syn­tyy sel­lai­nen mie­li­ku­va, että kom­men­toi­jal­la on jotain ham­paan­ko­los­sa. Eten­kin kun blo­gin­pi­tä­jää hau­ku­taan vuo­roin sosia­lis­tik­si vuo­roin riis­to­por­va­rik­si, mikä nyt mihin­kin ide­aan kul­loin­kin sat­tuu sopimaan. 

  Hel­sin­gin maa-pin­ta-ala 186 neliö­ki­lo­met­riä. Vaik­ka se oli­si neliön muo­toi­nen ja vaik­ka nuo 29 ter­veys­a­se­maa — pyö­ris­te­tään vaik­ka 30:een — sijait­si­si­vat kukin 5x6 ris­ti­kos­sa niin, että kukin neliö oli­si n. 2.5 kilo­met­riä sivul­taan — niin ihmi­sil­lä oli­si sil­ti kes­ki­mää­rin noin kilo­met­rin mat­ka lähim­mäl­le ter­veys­a­se­mal­le. Jos popu­laa­tio oli­si tasan jakau­tu­nut, asui­si kes­ki­mää­rin 50.2 pro­sent­tia (saa­toin las­kea vää­rin) yli kilo­met­rin päässä.

  Minä, ja moni muu­kin ter­ve­jal­kai­nen aikui­nen, käve­li­sin tuon mat­kan hel­pos­ti, las­ten­vau­nu­jen kans­sa taik­ka ilman (ja olen kävel­lyt­kin), mut­ta aika har­va sai­ras van­hus jaksaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.