Hitaspolitiikan järkevyydestä

Olen kan­nat­tanut voimakkaasti Helsin­gin har­joit­ta­maa Hitas-sään­nöste­lyä, mut­ta aika-ajoin on hyvä kat­soa, ovatko sen perus­teet yhä voimis­saan.

Edel­lisessä keskusteluketjus­sa nim­imerk­ki Tiedemies ja eräät muut kyseenalais­ti­vat sen, onko Helsin­gin Hitas-poli­ti­ikan nimis­sä toteut­ta­mas­sa hin­tasään­nöstelyssä ylipään­sä mitään järkeä. Joku on joskus sanonut, että kansan­talousti­eteen ensim­mäi­nen pääsään­tö on, ettei hin­to­ja voi säännöstellä.

Kun Hitas-sään­te­ly alkoi, maas­sa val­lit­si luo­ton­sään­te­ly. Luo­ton­sään­nöste­ly merk­it­si, että omis­tusasum­i­nen kus­tan­nuk­set pain­ot­tui­v­at vah­vasti asum­isuran ensim­mäisi­in vuosi­in, kos­ka asun­to­lainat piti mak­saa pois muu­ta­mas­sa vuodessa. Näis­sä olois­sa oli järkevää sään­nöstel­lä asun­to­jen hin­to­ja, jot­ta nuo­ril­la, asum­isuransa aloit­tavil­la oli mah­dol­lisuuk­sia päästä asumaan. Tämä argu­ment­ti on pois­tunut, kun pankista saa vaik­ka ikuisen asun­to­lainan, jota ei tarvitse lyhen­tää lainkaan.

Hitaspoli­ti­ik­ka ja varsin run­sas sosi­aa­li­nen asun­to­tuotan­to, joka jae­taan tasan liki kaikille uud­is­rak­en­tamisalueille, on osa Helsin­gin har­joit­ta­maa seg­re­gaa­tion vas­taista poli­ti­ikkaa. Jos kaupun­ki luovut­taisi ton­tit huu­tokau­pal­la eniten mak­sav­ille, kaupun­ki ker­ros­tu­isi tulota­son mukaisi­in asuinalueisi­in, rikkaat yhtäälle, köy­hät toisaalle ja keski­t­u­loisille oman alueen­sa. Näin toki aika paljon nytkin tapah­tuu, sil­lä val­taosa Helsin­gin van­has­ta asun­tokan­nas­ta on vapaasti markki­noil­la myytäviä. Eril­liset leimau­tuneet huono-osais­ten asuinalueet ovat suuri ongel­ma, jol­laisen muo­dos­tu­mista kan­nat­taa vält­tää aika suurin kustannuksin.

Helsin­gin har­joit­ta­ma asun­topoli­ti­ik­ka tulee kun­nal­listaloudel­lis­es­ti hyvin kalli­ik­si. Siinä ei ain­oas­taan menetetä noi­ta ton­tin­hin­to­ja. Ton­tit yleen­sä vuokrataan, mut­ta voimme silti tarkastel­la tämän merk­i­tys­tä ikään kuin ton­tit myytäisi­in; näin tule­va vuokratuot­to taval­laan rediskon­tataan nyky­het­keen. Jos tuo­ta hin­tatukea on vaikka­pa 500 euroa neliöltä, kaupun­gin mene­tyk­set ovat yli satamiljoon­aa euroa. Me kaik­ki mak­samme yli yhden­pros­entin tulois­tamme siitä, että kaupun­ki ei ahneesti mak­si­moi tontinluovutustulojaan.

Tämä ei ole kuitenkaan koko mene­tys, sil­lä myymäl­lä eniten tar­joav­ille kaupun­ki onnis­tu­isi ilmeis­es­tikin haal­i­maan asukkaik­seen suu­rit­u­loisem­pia, joi­ta on aina kiva päästä verot­tomaan; tosin kaik­ista suu­rit­u­loisim­mat eivät kun­nal­lisveroa juuri mak­sa, kos­ka otta­vat tulon­sa pääomatuloina.

Helsingis­sä on lähtöko­htana ollut, että emme syn­nytä eril­lisiä köy­hien asuinaluei­ta, emmekä rikkaiden reser­vaat­te­ja. Tämä jälkim­mäi­nen poli­ti­ik­ka on epäon­nis­tunut, kun kos­ka naa­purimme kyl­lä suo­si­vat niitä. Se, että Helsin­ki näin tukee naa­purikun­tien har­joit­ta­maa sosi­aal­ista ker­mankuor­in­taa, on tämän poli­ti­ikan selvä heikkous, vaik­ka se naa­purikun­nista kat­soen tietysti näyt­tää hyvinkin kannatettavalta.

Helsin­ki teki poikkeuk­sen har­joit­ta­maansa poli­ti­ikkaan Eiran­ran­nas­sa. Tuo alue kat­sot­ti­in niin arvokkaak­si, ettei se oikein sopin­ut sosi­aaliseen asun­to­tuotan­toon eikä Hitas-sään­te­lyynkään. Alue myyti­in eniten tar­joav­ille raken­nus­li­ikkeille, jot­ka myivät asun­not edelleen erit­täin hyväl­lä voitol­la eniten tar­joav­ille asukkaille. Sen, miten tar­jouskil­pailu johti niin matali­in ton­tin­hin­toi­hin suh­teessa valmi­ista asun­noista mak­set­tavi­in hin­toi­hin, pitäisi toki kiin­nos­taa kaupunkia ja kilpailuviranomaisia.

Helsingille on tulos­sa huo­mat­ta­van arvokkai­ta tont­te­ja raken­net­tavak­si Jätkäsaa­res­sa ja Kalasa­ta­mas­sa. Eiran­ran­nan esimerk­ki osoit­taa mon­en mielestä, että jos ne myytäisi­in vapail­la markki­noil­la, sinne tulisi pelkkiä ökyrikkai­ta. Ei kyl­lä tulisi, sil­lä rikkaat lop­pu­vat kesken.

Kun rahoi­tus markki­nat ovat Hitasin ensim­mäi­sistä vuo­sista muut­tuneet ja kun Hitas-sään­te­ly näytetään tuhot­ta­van määräaikaisu­udel­la, on hyvä selvit­tää sekin vai­h­toe­hto, voitaisi­inko niil­lä rahoil­la, jot­ka kaupun­ki nyt menet­tää tyy­tyessään pienem­pi­in maan­vuokri­in, tuot­taa enem­män sosi­aal­ista hyvää jol­lakin toisel­la tavalla.

10 vastausta artikkeliin “Hitaspolitiikan järkevyydestä”

 1. AMEN!

  Tuo seg­re­gaa­tion vas­tainen poli­ti­ikkakin on min­un mielestä hyvä kyseenalais­taa. Kaupun­gin vuokra-asun­to­tuotan­to ei ainakaan ole onnis­tunut seg­re­gaa­tio­ta pysäyt­tämään vaan slum­mit syn­tyy sinne mis­sä vuokrat­alo­ja on paljon. Jos kaik­ki raken­nuk­set oli­si­vat asun­to-osakey­htiöitä joiden omis­ta­jat asu­isi­vat tai vuokraisi­vat on oletet­tavaa, että asu­ja­joukko olisi paljon het­ero­geenisem­pää. (Väite perus­tuu hyvin pie­neen oman käden koke­muk­seen vallilan suurista asunto-osakeyhtiöistä.)

  Koko seg­re­gaa­tion näkem­i­nen ongel­mana on vain “val­in­ta”. Use­assa kaupungis­sa kaupungi­nosil­la on hyvin eri­laiset luon­teen­sa johtuen juuri asu­jaimis­ton eri­laisuuk­sista. Luon­nol­lis­es­ti jotkin alueet näin leimau­tu­vat hienos­toalueik­si, joi­hin pyritään ja toiset huonom­mik­si joista pyritään pois, mut­ta mikäs siinä? Toinen ympäristö sopii niille, jot­ka arvosta­vat asuinalueen sta­tus­ta yms. ja toinen ympäristö niille, joil­la täl­laisil­la asioil­la ei ole lisäar­voa. Seg­re­gaa­tion vaar­al­lisu­ut­ta ei pitäisikään tutkia mis­sään Pari­i­sis­sa, jos­sa se on seu­ran­nut sosi­aalis­es­ta asun­to­tuotan­nos­ta vaan mielu­um­min vaik­ka New York­ista, mis­sä se on syn­tynyt enem­män markki­navoimien vaiku­tuk­sen seurauksena.

 2. “Sen, miten tar­jouskil­pailu johti niin matali­in ton­tin­hin­toi­hin suh­teessa valmi­ista asun­noista mak­set­tavi­in hin­toi­hin, pitäisi toki kiin­nos­taa kaupunkia ja kilpailuviranomaisia.”

  San­o­taan ruma sana suo­raan, Helsin­gin uusien asun­to­jen myyn­ti­hin­nat ovat raken­nut­ta­jas­ta riip­pumat­ta niin yht­enevät, että kyl­lä se kartellil­ta näyt­tää. Se hyvä puoli HITAS-asun­nois­sa on että kaupun­ki valvoo raken­nuskus­tan­nuk­sia, eroa on hin­nas­sa viereisen ton­tin vapaara­hoit­teeseen parhaim­mil­laan parikym­men­tä pros­ent­tia vaik­ka kum­matkin ovat vuokra­ton­til­la. Laadus­ta on vaikea löytää mitään eroja.

 3. Olen aiem­minkin kri­ti­soin­ut sitä Osmon näke­mys­tä, jon­ka mukaan ongel­ma on siinä, että Helsin­gin naa­purikun­nat yleen­sä ja Espoo eri­tyis­es­ti on ongel­ma, kos­ka ne haali­vat hyvät veron­mak­sa­jat ja aiheut­ta­vat mm. yhteiskun­tarak­en­teen hajau­tu­mista. Ongel­ma on todel­li­nen, mut­ta mielestäni vika on Helsin­gin (ja jos­sain määrin val­tion) har­joit­ta­mas­sa politiikassa.

  Viimekädessä omakoti­talo­ma­ton rak­en­t­a­mi­nen Espooseen mah­dol­lis­tuu sil­lä, että Helsin­ki 1) mah­dol­lis­taa autoli­iken­teen kasvun alueel­laan varaa­mal­la suuria aluei­ta liiken­teen käyt­töön (40 % ydinkeskus­tan pin­ta-alas­ta on varat­tu liiken­teelle) ja 2) Helsin­ki ei käytä kaavoitus­mo­nop­o­lia ja kiin­teistöveroa työkalu­na, jol­la pakoite­taan maan­omis­ta­jat rakentamaan.

  On jos­sain määrin uni­ver­saali vakio, että ihmiset käyt­tävät keskimäärin noin tun­nin päivässä matkus­tamiseen. Tämä toteu­tuu suurin pirtein saman­laise­na kaikkial­la maail­mas­sa johtuen siitä, että ihmisil­lä on käytet­tävis­sään 24 tun­tia aikaa päivässä. Tämän vakion seu­raus on myös se, että jos liiken­ney­htey­det paranevat, kaupun­ki kas­vaa pin­ta-alal­taan suurem­mak­si. Kun Espoos­ta pääsee nopeasti keskus­taan moot­toriteitä pitkin, on itses­tään selvää, että ihmiset muut­ta­vat yhä kauem­mas keskustasta.

  Usein esitetään väite, että jos autoilua rajoite­taan keskus­tas­sa, se johtaa keskus­tan arvon alen­e­miseen ja super­mar­ket­tien rak­en­tamiseen pitkin kehäteitä. Tämä on täysin puu­ta heinää. Yhdys­val­lois­sa on lukuisia esimerkke­jä siitä, miten keskus­tan ase­ma ja arvo tuho­taan mah­dol­lis­ta­mal­la autoli­iken­teen kasvu. Mitä parem­min keskus­taan pääsee autol­la sitä helpom­paa laa­jen­e­m­i­nen on. Lisäk­si autoli­iken­teen kasvu johtaa siihen, että keskus­tas­sa tulee ole­maan entistä epämiel­lyt­täväm­pää asua, jol­loin ihmiset muut­ta­vat yhä kauem­mas “luon­non­läheisyy­teen”. Tästä syn­tyy noidanke­hä, jos­sa ihmiset muut­ta­vat yhä kauem­mas karku­un auto­ja ja aiheut­ta­vat samal­la lisää liiken­net­tä ja haittaa.

  Helsin­ki voisi tehdä toisinkin. Voitaisi­in päät­tää, että autoli­iken­net­tä keskus­tas­sa ei hyväksytä nykyisel­lä tasol­la. Jos autol­la keskus­taan tulem­i­nen on kallista ja han­kalaa, autol­la ei tul­la keskus­taan. Tämä las­kee kysyn­tää alueil­la, joil­la ei ole toimi­vaa joukkoli­iken­net­tä. Kysyn­nän alen­tu­mi­nen johtaa pitkäl­lä tähtäimel­lä siihen, että kaavoitus kek­sit­tyy niille alueille, joil­ta pääsee liikku­maan joukkoli­iken­teel­lä (tai jot­ka ovat lähel­lä keskustaa).

  On täysin väärä käsi­tys, että asun­to­jen hin­to­ja sään­nöstelemäl­lä voitaisi­in voit­taa markki­noiden paine. Se voi “toimia” jos­sain total­i­taris­tises­sa val­tios­sa, jos­sa ihmis­ten oikeudet päät­tää omas­ta asumis­es­taan on rajoitet­tu, mut­ta ns. vapaas­sa yhteiskun­nas­sa se ei ker­takaikki­aan toi­mi. Täl­laista suun­nitel­mat­alout­ta on sovel­let­tu mm. Neu­vos­toli­itossa ja Ruot­sis­sa, ja jäl­ki on rumaa. Perusvi­ka on siinä, ettei markki­noi­ta viimekädessä voi sään­nöstel­lä, “osta HITAS kämp­pä hin­nal­la 100 000 euroa (sään­nösten mukainen hin­ta), mut­ta sit­ten sun pitää ostaa tää mikroaal­tou­u­ni 50 000 eurol­la kanssa”. Kaik­ki hin­to­jen sään­nöste­ly johtaa pimeisi­in markki­noi­hin ja kor­rup­tioon. Tästä on lukuisia esimerkke­jä Tukhol­mas­ta, Helsingistä ja itäblokin maista.

  Asun­to­jen hin­nat laske­vat ain­oas­taan jos niitä raken­netaan riit­tävästi. Tämä on mah­dol­lista toteut­taa sil­lä, että kaavoite­taan uusia aluei­ta ja mätkäistään riit­tävän korkea kiin­teistövero (rak­en­ta­mat­tomille) tonteille.

  Kari

 4. Olen Karin kanssa koko­lail­la samaa mieltä suun­nilleen jokaises­ta asi­as­ta tämän rak­en­tamisen suhteen.

 5. Helsin­gin muut­toli­ik­keessä on käsit­tääk­seni jatku­va net­to­tap­pio lap­siper­hei­den osalta, ja yhdessä ikälu­okkien pienen­e­misen kanssa tämä on johtanut siihen että koulu- ja päiväkoti-infra­struk­tu­uria jää vajaakäytölle. 

  HITAS-jär­jestelmän sijaan kan­nat­taisi ehkä miet­tiä vai­h­toe­htoa jos­sa kaavoite­taan “markki­noiden tarpeeseen” eli
  raken­nut­ta­jan ja kaupun­gin välit­tömien voit­to­jen mak­si­moin­nin kannal­ta opti­maaliseen asun­tokokoon ver­rat­tuna ylim­i­toitet­tu määrä suuria (kerrostalo)perheasuntoja ja pyritään näin aktiivisesti
  markki­nahäiriköimään maini­tus­sa asuntosegmentissä.

  Kaupun­gin talouden kannal­ta lie­nee järkevää ryhtyä kil­paile­maan hyvin tai edes kohtu­ullis­es­ti toimeen­tule­vista lap­siper­heistä ja ylipäätäänkin nos­taa asun­to­jen keskikokoa nykyis­es­tä. Kansan­taloudenkaan kannal­ta ei kuu­losta mielekkäältä rak­en­taa lap­siper­hei­den edel­lyt­tämä infra­struk­tu­uri uudelleen naa­purikaupunkei­hin ja kehyskuntiin.

 6. “HITAS-jär­jestelmän sijaan kan­nat­taisi ehkä miet­tiä vai­h­toe­htoa jos­sa kaavoite­taan “markki­noiden tarpeeseen” eli
  raken­nut­ta­jan ja kaupun­gin välit­tömien voit­to­jen mak­si­moin­nin kannal­ta opti­maaliseen asun­tokokoon ver­rat­tuna ylim­i­toitet­tu määrä suuria (kerrostalo)perheasuntoja ja pyritään näin aktiivisesti
  markki­nahäiriköimään maini­tus­sa asuntosegmentissä.”

  Tämä on täs­mälleen se mitä Helsin­gin kaupun­ki tekee. Nyt sit­ten raken­nus­li­ik­keet itkevät etteivät nämä mene kau­pak­si. Eivät menekään jos niitä yritetään myy­dä yksiön neliöhinnoilla.

  Nimeno­maan tästä johtuu, että uusia asun­to­ja on jokunen tuhat myymät­tä. Jos minä yritän myy­dä asun­toani 400 000 eurol­la, ja kukaan ei ostaa, niin minä lasken hin­taa. Hin­ta määräy­tyy markkinoilla. 

  Mut­ta ainakin kiin­teistövälit­täjien mukaan on ihan turha edes tehdä tar­jous­ta uud­es­ta alle pyyn­ti­hin­nan. Yksinker­tais­es­ti “käytän­tö” on että näistä ei jouste­ta, kos­ka se olisi “ennakko­ta­paus”, mielum­min annetaan asun­to­jen olla tyhjil­lään vuosi­akin. Ei oikeasti kil­pail­luil­la markki­noil­la tuol­lainen olisi mahdollista.

  Emme ole lähel­läkään alara­jaa jos­sa raken­nut­ta­ja tek­isi tap­pi­o­ta, raken­nus­li­ik­keen tuot­to sijoite­tulle pääo­ma­lle on tuol­laiset 30%. Ja ei, raken­nuskus­tan­nuk­sil­la ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Ker­rostalon asuin­neliön (verolli­nen) raken­nuskus­tan­nus on 1500 — 2000 euroa, sitä vähem­män mitä suurem­pi asun­to on kyseessä.

  Kaupun­gin tulee pitää kiin­ni asun­to­jen keskikoko­min­imistä, ennem­min tai myöhem­min raken­nus­li­ik­keet joutu­vat purka­maan varas­to­jaan. Lisäk­si kaupun­gin tulee rohkaista ker­ros- ja kaupunkip­i­en­talo­jen oma­toimi­rak­en­tamiseen. Tämä on se mekanis­mi joka pitää omakoti­talo­rak­en­tamisen hin­nat kuris­sa. Lisää toim­i­joi­ta, lisää kilpailua.

  HS rapor­toi rohkai­sev­asti: “Helsin­gin kaupun­ki on muut­tanut lin­jaansa: edullisia kaupun­gin tont­te­ja jae­taan nyt myös asukkaiden oma­toimi­porukoille. Enää ei ole niin, että vain isot rak­en­ta­jat pää­si­sivät jaolle.”
  http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Omatoimirakennuttajat+saavat+edullisia+tontteja+Helsingin+kaupungilta/1135235524659

  Hyvä näin, on tätä kärtet­tykin. KSV:n ja kaupun­gin kaavoitus­poli­ti­ikan haukku­mi­nen laa­jem­min on helsinkiläisen luovut­tam­a­ton peru­soikeus, mut­ta pakko sanoa että viime vuosi­na suun­ta on ollut hyvä.

 7. “Tämä on täs­mälleen se mitä Helsin­gin kaupun­ki tekee. Nyt sit­ten raken­nus­li­ik­keet itkevät etteivät nämä mene kaupaksi.”

  Hyvä niin, vielä kun kaupun­ki hah­mot­taisi että lap­siper­heet näyt­tävät ole­van valmi­ita mak­samaan merkit­täviä sum­mia sekä rahal­lis­es­ti että päivit­täisessä työ­mat­ka-ajas­sa homogeenis­es­ta ts. pelkkiä asun­to­ja ja palvelu­ja sisältävästä asun­toalueesta jos­sa ei ole merkit­tävää liiken­nehait­taa päivä­saikaan. Yri­tyk­set taas hake­vat joko ima­goon tai logis­ti­ikkaan sopi­vaa sijain­tia, joka selit­tää toimistopaon kan­takaupungista liiken­neväylien varrelle.

  Tämän huomioiden esimerkik­si 2000 työ­paikan suun­nit­telu Her­ne­saaren liiken­nesump­pu­un on vaikeasti ymmärrettävissä.

  Yksi vai­h­toe­htoinen kohde HITAS-rahoille voisi olla (perhe)kaupunkiasumisen käytän­nön logis­ti­ikan kehit­tämi­nen kil­paile­maan täl­lä het­kel­lä toimivu­udeltaan aika lail­la ylivoimaisen auto+lähiökauppakeskuskonseptin kanssa. Jos ker­ran autoli­ja pääsee kotioveltaan kaup­pakeskuk­sen lämpimään parkki­hal­li­in ja aja­maan ostoskär­ry­il­lä ostok­set auton viereen, niin mik­sei sama voi toimia kaupungis­sa, tosin ilman autoa ? Mik­si joukkoli­iken­net­tä käyt­tävät ihmiset aje­taan uusil­lakin kaa­va-alueil­la säästä riip­pumat­ta ulos kadulle sen sijaan että maan alla voisi työn­tää kär­ryn­sä hissi­in asti tai kul­jet­taa lapset päivähoitoon ylit­tämät­tä ain­ut­takaan kat­ua ? Esimerkik­si lentoasemil­la kukaan ei tee ongel­maa siitä että pitää siir­tyä johonkin suun­taan kilo­metri jalka­isin vaan asia ratkaistaan käytävällä+liukuhihnalla, aika yleis­es­ti maan alla välit­tömästi katu­ta­son alapuolella.

 8. Liiken­teen määräl­lä asuinalueel­la on aika vähän tekemistä sen kanssa onko sil­lä työ­paikko­ja, jos eivät ne työ­paikat ole kuri­iri­palvelun. Yleen­sä omakoti­taloalueil­la on hirveä nuri­na sen ja tuon kadun liiken­teestä, joka on koomista jos pihas­sa on keskimäärin kak­si autoa.

  Ja auto + lähikaup­pakeskus on kätevä yhdis­telmä? Omis­tan auton, mut­ta en jak­sa lähteä ajele­maan jon­nekin kun on use­ampi ihan kohtu­ulli­nen ruokakaup­pa käve­lyetäisyy­del­lä. Tai sit­ten voi käy­dä töistä tul­lessaan vaik­ka Hakaniemen hallissa. 

  Kuka täysjärki­nen ihmi­nen halu­aa paka­ta lapset autoon, ajaa jon­nekin kehä­mar­ket­ti­in, paka­ta lapset ulos autos­ta, kävel­lä noin kilo­metrin, paka­ta tavarat ja lapset takaisin autoon, ajaa koti­in, purkaa lapset ja tavarat, jos on ruokakaup­pa muu­ta­man min­uutin käve­ly­matkan päässä? Se toimi­vak­si havait­tu vai­h­toe­hto on pysäk­ki (mielel­lään ratikan), jon­ka luona on päiväkoti ja muut julkiset palve­lut sekä ruokakaup­pa tai kak­si, käve­lyetäisyy­del­lä (maks. 600m) asunnosta.

 9. “Liiken­teen määräl­lä asuinalueel­la on aika vähän tekemistä sen kanssa onko sil­lä työ­paikko­ja, jos eivät ne työ­paikat ole kuri­iri­palvelun. Yleen­sä omakoti­taloalueil­la on hirveä nuri­na sen ja tuon kadun liiken­teestä, joka on koomista jos pihas­sa on keskimäärin kak­si autoa.”

  Mis­tähän tämä käsi­tys on peräisin? Vaikka­pa Itäkeskuk­ses­sa sit­ten ei ilmeis­es­ti ole liiken­net­tä yhtään enem­pää kuin vas­taa­van kokoises­sa nukku­malähiössä tai omakoti­taloalueel­la? Ja ydinkeskus­tan liiken­teestä asioin­tili­iken­teen osu­us on häviävän pieni?

  Nukku­malähiöistä toki tehdään matko­ja työ­paikoille ja kaup­poi­hin, mut­ta tämä ei oikeas­t­aan ole suuri ongel­ma, kos­ka alue voidaan suun­nitel­la ja kaavoit­taa siten, että hait­to­ja ei merkit­tävästi syn­ny (pienet nopeusra­joituk­set, hidas­teet, aluei­den sijoit­telu siten että autoille tarkoite­tut alueet on erotet­tu jalankulk­i­joille tarkoite­tu­ista alueista). Hai­tat tietenkin syn­tyvät sit­ten muualle, kuten vaik­ka sinne palvelu­jen läheisyy­teen, tiivi­isti raken­ne­tu­ille alueille ja näi­den aluei­den väli­in (moot­tori­ti­et, läpikulkuliikenne).

  Kun on raken­net­tu autoilu­un perus­tu­va kaupunki­rakenne, auto­ja päsee parhait­en karku­un nimeno­maan muut­ta­mal­la sinne omako­tialueelle. Täl­lainen alue ei tietenkään toi­mi, mikäli sinne sijoite­taan myös liike­toim­intaa ja kaup­po­ja (kun sinne sit­ten tul­laan pöris­telemään niil­lä peltilehmil­lä jonkun palvelun tai makkara­paketin perässä). Tämän vuok­si ne palve­lut kan­nat­taakin sijoit­taa sinne moot­tori­tien var­teen, jonne ei esimerkik­si meluhait­to­jen vuok­si voi asun­to­jakaan sijoit­taa, mut­ta liiken­ney­htey­det ovat hyvät.

  Kari

 10. Kari, Itäkeskuk­ses­sa on itseasi­as­sa aika vähän työ­paikko­ja, kau­pat ja vas­taa­vat palve­lut syn­nyt­tävät suh­teessa työ­paikkamäärän­sä paljon liiken­net­tä. Tietääk­seni esim. Her­ne­saa­reen on kaavoitet­tu jonkin ver­ran toimis­to­ja, mikä on ihan eri asia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.