Vielä Kleinista

Pistin Hesarin net­ti­sivuille oheisen kom­mentin siel­lä käytävään keskustelu­un. Panen saman tek­stin tännekin.

Olen pahoil­lani, jos kir­ja-arvostelus­tani jäi sel­l­ainen kuva, ettei Kleinin kir­jas­sa ole mitään hyvää. Hän on parhaim­mil­laan kuvaa­maan sitä, miten eri­ar­voisu­us maail­mas­sa kär­jistyy, siis maid­en sisäl­lä, maid­en välil­lähän tulo­erot pienenevät. Tältä kannal­ta kir­ja kan­nat­taa lukea. Sen kuvaa­jana, mitä tapah­tuu, Klein on jour­nailisti­na hyvä.

 

Mut­ta sit­ten tuol­laan siihen mik­si.  

Mut­ta kir­jan nimenä on sokki­dok­tri­i­ni kuvat­en sitä, että kir­jas­sa esitet­täisi­in jokin teo­ria siitä, mitä maail­mas­sa tapah­tuu ja mik­si. Tämä teo­ria on suurelta osalta silkkaa potaskaa, sisältää aivan kum­mallisia väit­teitä ja jopa vain­o­harhaisu­ut­ta. Otin arvostelu­un yhden kohdan, jos­sa Klein väit­tää USA:n päät­täneen Sak­san jakamis­es­ta Itä- ja Län­si-Sak­saan saadak­seen edes Län­si-Sak­san pelaste­tuk­si kap­i­tal­is­mille. Tämä ei ollut pahin, mut­ta helpoin osoit­taa vääräk­si, kos­ka moni suo­ma­lainen sen­tään muis­taa his­to­ri­ankir­joituk­ses­ta, että oli siel­lä puna-armei­jakin. Saman­laisia out­o­ja väit­teitä sisäl­tyy myös viimeaiko­jen val­u­ut­takri­isien käsit­te­lyyn, mut­ta niiden esit­tämi­nen suurelle yleisölle on han­kalam­paa. Täl­laiset virheet veivät ainakin min­un uskoni siihen, että muutkaan väit­teet pitäi­sivät paikkaansa. Kir­jas­sa sinän­sä esitet­ti­in mie­lenk­in­toisia tieto­ja tapah­tu­mien syy- ja seu­raus­suhteista, mut­ta kaik­ki pitäisi tarkas­taa ennen kuin uskoo.  

Argen­ti­inan per­o­nis­min ihailu sat­tui min­ul­la kovasti silmään, kos­ka juuri Per­onin pop­ulis­ti­hallinto varsin yleistyneen käsi­tyk­sen mukaan tuhosi vau­raan Argen­ti­inan ja teki siitä kehitysmaan.

Pahim­mil­laan Klein on kuitenkin siinä, kun hän yrit­tää — tosin aika vähän sivu­ja tähän uhrat­en — selit­tää, mitä pitäisi tehdä.

Hänen mielestään esimerkik­si keskus­pankkien tulisi olla hal­li­tusten ohjat­tavis­sa, jot­ta sosi­aalio­hjel­mat voitaisi­in rahoit­taa rahaa paina­mal­la. Setelira­hoi­tus on varkaut­ta, joka kohdis­tuu vaar­al­lis­es­ti taval­liseen köy­hään kansaan mut­ta johtaa myös talouden rak­en­tei­den tuhou­tu­miseen. Hän kan­nat­taa aina ja kaikkial­la hin­tasään­nöste­lyä, mikä on vähän kuin paran­taisi kra­pu­laa alko­ho­lil­la. Jotenkin tun­tu­isi parem­mal­ta käyt­tää kehi­tys­maid­en val­tioiden rahaa vaikka­pa koulu­tuk­sen jär­jestämiseen, kun ben­si­inin hin­nan subventointiin. 

Klein sot­kee täysin mon­e­taris­tisen talous­teo­ri­an ja kehi­tys­maid­en epäoikeu­den­mukaiset yhteiskun­nal­liset olot. Sil­lä, että köy­hiltä voidaan varas­taa maat, ei ole mitään tekemistä mon­e­taris­min kanssa.

Klein ei Etelä-Amerikan ongelmien syinä mainitse ker­taakaan väestönkasvua, joka juuri tekee mon­e­taris­mista kelvot­toman. Kun ihmistä arvote­taan hänen mar­gin­aalisen tuot­tavuuten­sa perus­teel­la, aika huonos­ti köy köy­hien, joiden pär­jäämisen säätelemät­tömässä kap­i­tal­is­mis­sa paisu­va työt­tömien vara-armei­ja tekee täysin mahdottomaksi. 

Klein kyl­lä mainit­see pohjo­is­maiset hyv­in­voin­ti­val­tiot tavoit­teek­seen, mut­ta ne keinot, joi­ta hän suosit­telee, vievät kauas pois siitä.

24 vastausta artikkeliin “Vielä Kleinista”

 1. En oo lukenut sitä hesarin keskustelua, mut­ta GO OSMO!

 2. Vaik­ka blog­gaa­jal­la var­maan on syyn­sä nos­taa juuri väestönkasvu esi­in, täy­tyy kuitenkin ihme­tel­lä, mik­si juuri Etelä-Amerik­ka olisi malthusi­laises­sa ansas­sa, jos­sa siis väestö kas­vaa nopeam­min kuin tuot­tavu­us. Ja vaik­ka olisikin, tärkeää olisi sit­ten kek­siä syyt, mik­si mod­ernisaa­tio ei (muka) ole kyseistä man­ner­ta saavuttanut.

  Vähin­tään yhtä oikein olisi var­maan arvel­la, kuin Che aikoinaan, että suurin syy taka­pa­juisu­u­teen on itsekäs — tai omaa pitkän tähtäi­men etu­aan ymmärtämätön — suur­maan­omis­ta­jalu­ok­ka tai muu liian rikas eliitti. 

  Tuol­lais­es­ta ana­ly­y­sistä taas ei ole pitkä mat­ka sel­l­aiseen ajatuk­seen, että uus­lib­er­al­isti­nen poli­ti­ik­ka on vain yksi tapa, jol­la nuo eli­itit tar­rautu­vat val­taansa ja rikkauk­si­in­sa. Ja ihan uskot­tavasti noin voi väit­tääkin. Eivät kai rikkaat läh­es kaik­ki ja vuosikymmen­estä toiseen äänestä tai muuten toi­mi omaa etu­aan vastaan.

  Noin ajatellen Klein, Chom­sky ja muut eivät ole niin hakoteil­lä kuin äkkiä kuvittelisi.

 3. Oli tilaisu­us viet­tää muu­ta­ma päivä mökil­lä viime viikol­la. Lukemise­na oli matkas­sa juuri tuo Kleinin kir­ja. Kovin oli häm­men­tävää lukemista. Huikei­ta speku­lati­ivisia yhteyk­siä kovin kovin kaukaisten asioiden välille raken­nelti­in sivu sivun jälkeen.

  Itse asi­as­sa jäin odot­ta­maan, että Hesari ennen pitkää julkaisee Heik­ki Patomäen arvion ko. kir­jas­ta. Siinä todet­taisi­in Kleinin “osoit­ta­neen” juuri noiden em. yhteyk­sien ja salali­it­to­jen ole­mas­saolon ja paikkansapitävyy­den. Yllä­tys ja ilo oli suuri, kun arvio tulikin Odelta, ja hyvä arvio tulikin (näin tietysti sik­si, että se vas­taa pitkälle omaa näke­mys­täni!). Pin­nat siis Hesar­ille komen­taat­torin valin­nas­ta, mut­ta ennen kaikkea tietysti Soin­in­vaar­alle, joka jälleen ker­ran näyt­tää ajat­tel­e­vansa omil­la aivoil­laan. Se on näinä sop­ulien kukois­tuk­sen aikoina valitet­ta­van harv­inainen luon­non­va­ra. Hyvä Osmo S.!

  Kun näitä kom­ment­te­ja tulee kovin har­voin esite­tyk­si, kiitet­täköön samal­la muista tämän pal­stan anneista ja ennen kaikkea fil­lari­blo­geista. Upeata!

 4. Tomi: Moni kyl­lä ajat­telee kans niin, että niistä rikkaista elit­is­ti­sistä kap­i­tal­is­teista päästään just eroon vapaan kau­pan avul­la ja että pro­tek­tion­is­mi vaan pönkit­tää niiden ase­maa siel­lä. Tiet­ty pääsee niistä eroon kans sosial­is­mil­la… (siinä menee samal­la vaan turhaan taloudel­lista tehokku­ut­ta ja ihmis­ten vapauk­sia roskiin…)

 5. Ei tain­nut Kleinia huo­let­taa myöskään Afrikan väestöräjähdys.. Tai islami­laisen maail­man.. Täl­lä ei tietenkään ole myöskään mitään osu­ut­ta hiilid­iok­sipäästöi­hin tai mui­hin keskeisi­in autu­aak­si teke­vi­in uskonkappaleisiin.

 6. “Mik­si kut­sut glob­al­isaa­tiokri­it­tisiä aktivis­te­ja glob­al­isaa­tion vas­taisik­si aktivisteiksi?”

  Eikö se ole vasem­mis­to­jar­gonis­sa täs­mälleen sama asia?

 7. Ainakin omas­ta puolestani voin sanoa, että olen osal­lis­tunut use­am­paan “glob­al­isaa­tiokri­it­tisen liikeen” ‑tapah­tu­maan. Pidän itseäni glob­al­isaa­tion puo­lus­ta­jana, kyse on siitä, mil­lai­sista globaaleista pros­es­seista on kyse.

  Minä halu­an ylikansal­lista hallintoa ja rajo­jen kaatamista ihmisiltä. Etenkin viimeinen on yleen­sä kova pala kovillekin vapaan markki­na­t­alouden puolustajille.

 8. “Moni kyl­lä ajat­telee kans niin, että niistä rikkaista elit­is­ti­sistä kap­i­tal­is­teista päästään just eroon vapaan kau­pan avul­la ja että pro­tek­tion­is­mi vaan pönkit­tää niiden ase­maa siellä.”

  Tämä on kiin­nos­ta­va kysymys. Olen ymmärtänyt, että suuret Etelän kansalais­li­ik­keet (esim. Via Campesina) pitävät maat­alous­tuot­tei­den vapaa kaup­paa pahana asiana juuri sik­si, että se entis­es­tään pönkit­täisi rikkaan maan­omis­ta­jalu­okan asemaa.

  Tilanne on siis se, että maaomis­tus on äärim­mäisen keskit­tynyt­tä mon­es­sa kehi­tys­maas­sa. Jos täl­laises­sa tilanteessa tämän maan tuot­to kas­vaa vapaa kau­pan kaut­ta vielä lisää, maare­formin aikaansaamis­es­ta tulee näis­sä mais­sa täysin mah­do­ton­ta. Eli­itin edut vain ovat niin suuret etteivät ne anna maare­formin koskaan tapahtua.

  En tiedä, olenko samaa mieltä väit­teen kanssa, mut­ta täl­lainen puoli on hyvä huomioi­da. Län­si­maid­en vien­tituet sen sijaan olisi syytä hei­va­ta välit­tömästi ja yksipuolisesti.

 9. “Minä halu­an ylikansal­lista hallintoa ja rajo­jen kaatamista ihmisiltä. Etenkin viimeinen on yleen­sä kova pala kovillekin vapaan markki­na­t­alouden puolustajille.”

  Ylikansalli­nen hallinto on aika vaikeak­si osoit­tau­tunut pala jär­jestää: YK on keskusteluk­er­ho joka kat­soo vier­estä vaik­ka mitä tapah­tu­isi eikä kil­pail­i­joi­ta oikeas­t­aan ole. 

  Ihmis­ten vapaa liikku­vu­us taas sopii heti, kun suos­tut pudot­ta­maan sosi­aal­i­tur­van nol­laan ettei tarvitse elät­tää entisen rajan ylitse hyökyvän seka­pul­jan aal­toa. Ter­ve­tu­loa vaan min­un puolestani, mut­ta ei tääl­lä mitään ilmaisia lounai­ta tarjoilla.

 10. Soin­in­vaara nyt taas tulk­it­see tuon kir­jas­sa esil­lä olleen Sak­san jakokysymyk­senkin vähän miten sat­tuu. Klein­han tarkoit­ti sitä, ettei Län­si-Sak­sas­sa ollut kant­tia toteut­taa raakaa radikaa­likap­i­tal­is­mia, kos­ka pelät­ti­in sosial­is­min tun­tu­van liian hyvältä vai­h­toe­hdol­ta siihen ver­rat­tuna. Sik­si men­ti­in pehmeästi kansankotiperi­aat­teel­la ‑jonkin aikaa.

 11. Jari Huh­ta­la tarkoit­ta­nee tätä kohtaa:

  ”Sosial­is­mi vetosi niin moni­in sak­salaisi­in, että Yhdys­val­lat päät­ti jakaa Sak­san kah­tia ennem­minkin kuin ottaa riskin, että se menetet­täisi­in kokon­aan rom­ah­duk­selle tai vasemmistolle”

  En minä ole tulkin­nut tätä mitenkään. Se on suo­ra sitaat­ti Kleinilta.

 12. No, tuo­han on yksi niistä asioista, joka voidaan Kleinil­ta itseltään tark­istaa, kun hän kesäku­us­sa tulee vierailulle Suomeen. Sovi­taan sit­ten, että minä tulk­it­sen kohdan näin, ellei alku­peräis­tek­stis­sä ole tarkem­paa kuvausta.
  Kyse on nimit­täin nyt siitä, ettei Soin­in­vaara näe met­sää puil­ta. Kleinin kir­jan tarkoi­tus nimeno­maan on kuva­ta sitä suun­na­ton­ta kär­simys­tä, jota län­ti­nen riis­tokap­i­tal­is­mi maail­mas­sa aiheuttaa.
  Pääsanoma on kristallinkirkas.
  Min­ulle ei ollut het­keäkään epä­selvää kir­jaa lukies­sani se, ettei Klein ole talousti­eteil­i­jä vaan jour­nal­isti. Luulisi tämän olleen Soin­in­vaar­allekin selvää.
  Aina on han­kalaa se, jos joutuu lop­ut­tomi­in selit­telemään omaa kir­ja-arvostelu­aan, kuten Soinivaara.

 13. Mitä tark­istamista tuos­sa on? Se on suo­ra sitaat­ti enkä ole tulkin­nut sitä mitenkään. En myöskään ole joutunut kir­ja-arvostelua selit­telemään vaan olen vas­tan­nut sitä koske­vi­in kysymyksiin.

  Klein on hyvä kuvaa­maan mainit­tu­ja vääryyk­siä, mut­ta pidän edelleen kiin­ni siitä, että kir­jas­sa esite­tyt teo­ri­at ovat aivan out­o­ja. Minus­ta se on san­ot­ta­va jul­ki, kos­ka jos en sitä sanoisi, hyväksy­isin nyt esimerkik­si tuon teo­ri­an siitä,miksi Sak­sa jaet­ti­in ja kuka siitä päätti.

 14. “Min­ulle ei ollut het­keäkään epä­selvää kir­jaa lukies­sani se, ettei Klein ole talousti­eteil­i­jä vaan jour­nal­isti. Luulisi tämän olleen Soin­in­vaar­allekin selvää.”

  Jos lehti­in kir­joitet­taisi­in vain kaik­ki se, jota osa ihmi­sistä ennakol­ta tietää, painet­taisi­in lähin­nä tyhjiä sivuja.

  Hyvässä kir­ja-arvostelus­sa olen­naista on välit­tää kuva kir­jas­ta. Se Pihtiputaan mummokin kat­sos pitää muistaa.

  Tässä Osmo onnistui.

  “Kyse on nimit­täin nyt siitä, ettei Soin­in­vaara näe met­sää puil­ta. Kleinin kir­jan tarkoi­tus nimeno­maan on kuva­ta sitä suun­na­ton­ta kär­simys­tä, jota län­ti­nen riis­tokap­i­tal­is­mi maail­mas­sa aiheut­taa. Pääsanoma on kristallinkirkas.”

  Pääsanoma on kir­jas­sa kristallinkirkas. Olen aivan samaa mieltä. Ker­ro­taan valikoiden mitä tapah­tui, luo­daan salali­it­to­teo­ria mik­si tapah­tui ja suosite­taan toim­i­mat­to­mia keinoja.

  Soin­in­vaaran mainit­se­ma kol­mas tie on tarpeelli­nen löytää. Sen sijaan tämän kir­jan sisältö ei siinä työssä paljon edes auta.

 15. Tulk­in­ta Sak­san jaos­ta perus­tuu viiteluet­telon mukaan pro­fes­sori Eisen­ber­gin kir­jaan Draw­ing the Line, jos­sa hän esit­tää päätök­sen Sak­san jakamis­es­ta olleen amerikkalais­ten eikä Stalinin.
  Nyt minä sit­ten odotan Soin­in­vaaran Eisen­berg-kri­ti­ikkiä asiasta.
  Edelleen olen sitä mieltä, että Soin­in­vaaran Klein-tyr­mäys perus­tuu kokon­aisu­u­den kannal­ta epäolenaisuuksiin.

  Soini­vaaran kan­ta hei­jas­ta­nee laa­jem­min Vihrei­den uut­ta roo­lia Van­hasen oikeis­to­hal­li­tuk­ses­sa, jon­ka aikana mm. van­ho­jen met­sien suo­jelu­o­hjel­ma on oleel­lis­es­ti heiken­tynyt vapaae­htoisen piper­ryk­sen tasolle, jon­ka aikana vesi­lait revitään auki tekoal­taiden tieltä, jon­ka aikana ydin­voi­ma­te­ol­lisu­ut­ta entis­es­tään vahvis­te­taan ja jon­ka aikana ympäristömin­is­ter­iön hallintoa pure­taan. Uusliberalismia?

 16. Huh­ta­lan kri­ti­ik­ki tun­tui mie­lenki­in­toiselta siihen asti, kun hän pääsi yhdis­tämään Soin­in­vaaran Klein ‑arvion Vihrei­den “kaikkien peri­aat­tei­den myymiseen” Van­hasen hallituksessa.

  Voi ehdot­taa täy­den­nyk­sek­si, että “RANSKALAISTA ydin­voi­ma­te­ol­lisu­ut­ta vahvis­te­taan” — tulisi sekin, että raha vir­taa ulos Suomes­ta Vihrei­den syyksi. 

  Oli­si­vatko nyt harmil­lisen vajaasti saavute­tut ympäristö­tavoit­teet toteu­tuneet, jos Vihrei­den sijaan hal­li­tuk­seen olisi otet­tu vaik­ka Perussuomalaiset?

 17. Vajaasti toteu­tuneet ympäristö­tavoit­teet? Ai että onko jotain toteu­tunutkin, ympäristön kannal­ta myön­teis­es­ti? Van­ho­jen met­sien suo­jelu­o­hjel­ma on käytän­nössä romutet­tu, mikä on suuri rikos, sil­lä lajisukupu­ut­to tulee kiihtymään kaikkial­la maail­mas­sa, myös Suomes­sa. Hallintoa kar­si­taan koval­la kädel­lä, tarkoi­tus on tehdä val­tion­hallinnos­ta jonki­lainen mini­ta­son etä­toimis­to ja ulkois­taa toimia yksi­ty­isyri­tyk­sille. Suo­raan uus­lib­er­al­is­min oppikir­jas­ta. Suuret hal­li­tus­puolueet haikail­e­vat tekoal­tai­ta ja saadaan­pa nähdä sekin päivä, jol­loin vesi­lait pure­taan altaiden tieltä ja vihreät jatka­vat silti hal­li­tuk­ses­sa. Ydin­voima­han on jo OK vihreille. Sauli Niin­istö tote­si hal­li­tus­neu­vot­teluis­sa, että vihreät tuo­vat hal­li­tuk­seen “ripauk­sen vihreyt­tä”, se vihreys on kyl­lä homet­ta, ei muu­ta. Vihrei­den oikeis­to­lais­tu­mi­nen on selvästi nähtävästi täy­del­lisenä pas­si­ivise­na toimet­to­muute­na hal­li­tuk­ses­sa ja vaikka­pa Vihreän Lan­gan artikkeleis­sa. Vihreä Lan­ka mataa jo poh­ja­mu­das­sa. Demar­i­jo­hta­jien tapaan voidaan tosi­aankin kysyä, mihin vihre­itä tarvi­taan, kun esimerkik­si Helsin­gin kaupung­in­val­tu­u­tossakaan vihreät eivät näy mitenkään. No, onhan Vihrei­den sal­dol­la Vuosaaren tarpee­ton sata­ma, joka on tuhon­nut alueen luon­toar­vot ja jatku­vasti kallis­tu­vat joukkoli­iken­teen lip­pu­jen hinnat.

 18. Jari Huh­ta:
  Tulk­in­ta Sak­san jaos­ta perus­tuu viiteluet­telon mukaan pro­fes­sori Eisen­ber­gin kir­jaan Draw­ing the Line, jos­sa hän esit­tää päätök­sen Sak­san jakamis­es­ta olleen amerikkalais­ten eikä Stalinin.
  Nyt minä sit­ten odotan Soin­in­vaaran Eisen­berg-kri­ti­ikkiä asiasta.

  Kos­ka en ole his­to­ri­antutk­i­ja, en ryhdy väit­telemään asi­as­ta. Min­ulle riit­tää, että Jari Huh­ta nyt myön­tää Kleinin näin väit­täneen, kun hän ensin sen kielsi.

  En sen sijaan ymmär­rä, miten vihreät voisi­vat olla vas­r­tu­us­sa viidennestä ydin­voimalas­ta, jon­ka takia he jät­tivät Lip­posen hallituksen.

 19. G‑liikkeen edus­ta­jat kut­sui­v­at itseään glob­al­isaa­tion vas­tus­ta­jik­si 90-luvun lop­ul­la. Varsinkin mus­tan blokin symp­par­it Seat­tleas­ta Gen­o­vaan vas­tus­ti­vat glob­al­isaa­tio­ta, ja heistä kehit­tyneet nykyiset anarko­prim­i­tivis­tit (tosin hyvin pieni ryh­mä) vas­tus­ta­vat sitä yhä. Samoin vas­tus­ta­vat linkolalaiset/Sierra Clu­bi­laiset syväekolog­it. Nykypäivän anarko-ekolog­it muuten vas­tus­ta­vat vasemmistoakin.

  Glob­al­isaa­tion vas­tus­t­a­mi­nen pehmen­net­ti­in kri­it­tisyy­dek­si, kun jär­jestäy­tyneem­mät toim­i­jat kuten Attac otti­vat puhe­val­lan. Hei­dän agen­dansa oli hiukan eri­lainen, ehkä van­hoil­lisem­man vasem­mis­to­lainen. Koko liike­hd­in­tä rakoili anark­istisem­man ja vasem­mis­to­laisem­man siiv­en välil­lä, ja tietysti kii­s­tat foku­soi­tu­i­v­at väki­val­lan käyttöön.

  Syysku­un 2001 jäl­keen halut “näyt­tää muskelei­ta” vähenivät, ja esimerkik­si radikaaleim­mat ekol­o­giset ryh­mät kuten ELF asetet­ti­in USA:ssa ter­ror­i­s­tiryh­mien kat­e­go­ri­aan. Radikaalien ryh­mien toim­intakyky vähen­tyi huo­mat­tavasti, eikä uut­ta Seat­tlea ole näköpiirissä.

  Euroopas­sa Attacin kaltaiset “kri­it­tiset” ryh­mät lähen­tyivät huo­mat­tavasti vasem­mistop­uoluei­ta, ja min­is­ter­i­ta­son ihmis­ten oli hyväksyt­tävää olla mes­sis­sä. Val­lanku­mouk­sel­lisu­ud­es­ta ei siis enää ollut mitään puhet­ta. Samaan aikaan maail­man sosi­aal­i­foo­rumeis­sa kehi­tys­maid­en kansalais­li­ik­keet halu­si­vat taas uut­ta käsit­teel­listämistä: halut­ti­in puhua globaal­ista oikei­den­mukaisu­u­den liikkeestä.

 20. Jari Huh­dalle:
  Onko oikeis­to­hal­li­tuk­ses­sa muka jotakin pahasti vial­la, vaik­ka kansa sel­l­aista on tah­tonut? Pitäisikö alkaa hark­it­se­maan kansan vai­h­toa, se kun on uskaltau­tunut äänestämään eduskun­taan por­var­il­lisen enem­mistön ja pahus vieköön par­la­men­taris­min idean mukaan hal­li­tuskin on muo­dostet­tu tältä poh­jal­ta! Nykyään ei enää ole edes niitä “yleisiä syitä”, joil­la kokoomus pidet­ti­in oppo­si­tios­sa vaaleista viis.

  “Oikeis­to­lainen joka ei pelkää sanoa ole­vansa oikeistolainen”

 21. Jos Klein väit­tää, että sak­salaiset oli­si­vat halun­neet yleis­es­ti Neu­vos­toli­iton satel­li­it­ti­val­tiok­si, min­un täy­tyy kor­ja­ta hiukan mielipi­det­täni hänestä: kyseessähän on selvästi fak­toista välit­tämätön pro­pa­gan­disti aitoon neukku­tyyli­in. Mitenkähän vään­ty­isi Kleinin tulk­in­ta talvi­so­das­ta? Tuhokap­i­tal­is­tit setä-Stal­in-paran kim­pus­sa? Entäs raken­net­ti­inko Berli­inin muuri todel­la estämään län­nen ihmiskauppaa?

  Jos Kleinin big­ger pic­ture taas on, että kylmän sodan aloit­ta­jia oli kak­si ja että län­ti­nen osa­puoli toi­mi häikäilemät­tömän “neu­vos­to­vas­tais­es­ti”, se on tietysti totta.

 22. Jotenkin ainakin nois­sa Jari Huh­dan viimei­sis­sä kom­menteis­sa tulee hyvin esi­in se, mik­si tämä kir­ja-arvostelu lie­nee aiheut­tanut näin paljon keskustelua. Huh­ta ym. Kleinia fanit­ta­vat ilmeis­es­ti näkevät asian ide­ol­o­gise­na. Heille ei tule mieleenkään, että yksit­täistä kir­jaa arvosteltaisi­in kir­jana, sen kir­jal­lis­ten ansioiden ja infor­maa­tioar­von perus­teel­la, vaan arvosteli­jan tehtävä on muo­dostaa mielip­i­teen­sä sen mukaan sopi­iko kir­ja hänen ide­olo­giaansa. Jos Kleinia kri­ti­soi, se voi johtua vain siitä, että on paha oikeis­to­lainen. Kaik­ki, jot­ka eivät ole sat­apros­ent­tis­es­ti ja täysin kri­ti­ikit­tä “glob­al­isaa­tiokri­it­tis­ten” puolel­la ovat heitä vastaan

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.