Katainen teki väärin

Olen poli­ti­ikas­sa hyvin mon­es­ta asi­as­ta eri mieltä Ilk­ka Kan­er­van kanssa. Silti mielestäni Jyr­ki Katainen teki väärin erot­taes­saan ulkoministerinsä. 

Mietitään­pä rauhas­sa, mikä on Kan­er­van rikos.

Naiset ovat Kan­er­van heikkous, mikä ei voi mitenkään olla yllä­tys hänen äänestäjilleen, joil­ta hän tästä huoli­mat­ta on saanut roiman tuen. Sek­siri­ip­pu­vu­us ei ole mitenkään harv­inaista, eikä siinä pitäisi olla mitään järin tuomit­tavaa. Aikamoisia ker­to­muk­sia ker­ro­taan myös J.F. Kennedys­tä. Vastikään eräs eduskun­nas­ta pois jäänyt nais­puo­li­nen kansane­dus­ta­ja pal­jasti julkises­ti saman piir­teen itses­tään. Ihmis­ten sek­suaa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen ja sek­si­ta­vat poikkea­vat kovin paljon toi­sis­taan. Minä olen oppin­ut sietämään niitä, kun­han toisia ei vahin­goite­ta tai käytetä hyväk­si. Ihmi­nen voi olla min­un puolestani min­is­teri, vaik­ka kiin­nos­tus toiseen – tai vaik­ka samaan – sukupuoleen olisi yliko­ros­tunut. Gun­nar Adler-Karssonin mukaan kansakun­nan johta­jil­la on usein yliko­ros­tunut testos­teronier­i­tys – vähän kuin johtavil­la apinoilla.

Hymyn pal­jas­tamis­sa viesteis­sä ei tain­nut olla kenellekään mitään yllät­tävää. Kuten san­ot­tu, jokaisel­la on tapansa, eikä niistä pitäisi olla muiden niin kiin­nos­tunei­ta, kun­han ei tuote­ta vahinkoa. Aikuiset ihmiset saa­vat tehdä tuol­laisia asioi­ta keskenään eikä se muille kuu­lu. Juuri sik­si meil­lä on laki intimiteettisuojasta.

Kos­ka tek­stivi­este­jä oli läht­enyt yli 200, on minus­ta varsin luul­tavaa, että neiti Tuki­ainen vas­tasi niihin samal­la mital­la. Muuten luulisi Kan­er­van hel­lit­täneen viimeistään 50. viestin kohdal­la. Olisi mie­lenki­in­toista kuul­la Tuki­aiselta, mihin hän tähtäsi antaes­saan viestit Hymylle.  

Tuki­ainen oli huo­mat­tavasti Kan­er­vaa nuorem­pi, mut­ta reilusti täysi-ikäi­nen, joten asi­as­sa ei pitäisi olla tältäkään osin mitään huomauttamista.

Kan­er­van nais­maku poikkeaa melkois­es­ti omas­tani. Kum­mek­sun sitä kuten kum­mek­sun ihmisiä, jot­ka käyvät kat­so­mas­sa Turha­puro-eloku­via, mut­ta en kuitenkaan olisi erot­ta­mas­sa Turha­puroa katso­via mis­tään töistään. 

Kan­er­va on pet­tänyt elämänkump­panin­sa. Voi olla, mut­ta kuu­luuko tämä muille? 

Tosi­asi­as­sa Kan­er­van rikos on se, että hän jäi kiin­ni. Se häpäisi hänet taval­la, joka teki hänestä toim­intakyvyt­tömän. Kyse on vähän samas­ta ilmiöstä kuin siinä, että jois­sakin kult­tuureis­sa yhteisö hylkää raiskatuk­si tulleet naiset näi­den koke­man häpeän takia. Kun yksi­tyiselämän pal­jas­tuk­set on otet­tu ker­ran väli­neek­si poli­ti­ikas­sa, niistä on vaikea päästä eroon. Luulisi Yhdys­val­tain tien pelottavan. 

Hymyn pää­toimit­ta­jan täy­tyy olla äärim­mäisen tyy­tyväi­nen itseen­sä. Taas sai tuho­tuk­si yhden ihmisen. 

98 vastausta artikkeliin “Katainen teki väärin”

 1. Kan­er­van “rikos” on se, että hän ei pitänyt Kataiselle anta­maansa lupaus­ta siitä, ettei edel­lisker­tainen sähellys tois­tu ja se, että hän vale­hteli kaiken­laista. Kan­er­va mm. väit­ti viestien koske­neen työasioita.

  Ei sel­l­aiseen min­is­teri­in voi oikein luot­taa sit­ten muis­sakaan asioissa.

 2. Olen samaa mieltä Oden kanssa sek­suaal­is­ten miel­tymys­ten henkilöko­htaisu­ud­es­ta, mut­ta en muus­ta. Olisin pitänyt Kan­er­van, jos:

  -hän olisi heti ker­tonut, mis­tä viesteis­sä on kysymys
  ‑olisi pyytänyt anteek­si tapah­tu­maa kun kaik­ki on selvitet­ty. (Nyt anteek­sipyyn­tö tehti­in kier­rellen, ennen kuin ensim­mäistäkään viestiä oli julkaistu)
  ‑hän ei olisi vale­hdel­lut ensin kokoomuk­sen ryh­mälle ja myöhem­min medi­alle viestien sisällöstä. 

  Minä en halua julkises­ti vale­hdel­lut­ta ihmistä johtavaan virkaan, varsinkin kun tilanne on sel­l­ainen, että toden ker­tomi­nen heti alus­sa ei olisi aiheut­tanut ongelmia. 

  Toisaal­la verkkokeskusteluis­sa on viitat­tu, että sek­si­ad­dik­ti min­is­ter­im­ies ei ole sel­l­ainen, jolle muiden val­tioiden edus­ta­jat mielel­lään ker­to­vat arkalu­on­toisia tieto­ja. Täl­lainen “tap­atur­ma-altis” henkilö on kiristettävissä.

 3. “Mietitään­pä rauhas­sa, mikä on Kan­er­van rikos.”

  Tässähän ei ole mitään miet­timistä, kos­ka mitään rikos­ta tai edes riket­tä ei juridises­sa mielessä ole tapahtunut. 

  Luot­ta­muk­sen­sa nyt voi menet­tää vain ihan muis­takin syistä. Tuleeko tämä ex-min­is­ter­ille yllä­tyk­senä? Ilmeisesti?

  Lupauk­sen­sa pet­tämi­nen, irvokkaan näytelmän jär­jestämi­nen, kansal­lisen häpeän tuot­ta­mi­nen, röyhkeä uppiniskaisu­us, vas­tu­un vierit­tämi­nen Tuki­aiselle, medi­alle ja tirk­iste­lyn­haluiselle kansalle.… riitt­tääkö “rikok­se­na”.

  Katainen toi­mi täysin oikein, mut­ta tietysti selkä seinää vas­ten. Ei voi sanoa, toimiko oikein vai väärin, kos­ka vai­h­toe­hto­ja ei ollut.

 4. Olen pääosin samaa mieltä kanssasi. Kan­er­van lähet­tämis­sä viesteis­sä ei käsit­tääk­seni ollut sinän­sä mitään sopi­ma­ton­ta tai tuomit­tavaa. Aiheesta nous­sut tai nos­tet­tu kohu sen sijaan on aiheut­tanut Kan­er­valle suuria painei­ta ja kohun vaiku­tus alkoi jo hai­ta­ta merkit­tävästi min­is­terin tehtävien hoita­mista. Kataiselle ei tässä tain­nut oikein jäädä muu­ta vai­h­toe­htoa. Huono päätös, mut­ta se oli tehtävä.

 5. “Hymyn pää­toimit­ta­jan täy­tyy olla äärim­mäisen tyy­tyväi­nen itseen­sä. Taas sai tuho­tuk­si yhden ihmisen.”

  Tämä on mielestäni törkeä kun­ni­an­loukkaus Tulus­toa kohtaan. Medi­an tehtävä on pitää kansa val­taapitäjien asioista ajan tasal­la. Enpä jak­sa uskoa, että Tulus­tol­la on henkilöko­htaisia intresse­jä ketään tuho­ta. Mik­si olisi?

  Ihan itse Kan­er­va tuhosi itsensä…

  Eiköhän Kan­er­va sitä pait­si ole viikon kulut­tua tolpil­laan jos­sain hyvässä viras­sa? Että ota Osmo ihan ren­nos­ti, kyl­lä Ike pärjää..

 6. Ketä/keitä kohtaan Katainen teki väärin? Tuskin kuitenkaan niitä ulko­min­is­tere­itä kohtaan jot­ka kiusaan­tuneina istu­vat Kan­er­van vier­essä ja yrit­tävät vään­tää kom­ment­tia kysymyk­si­in joiden ain­oa aihe on tekstiviestit.

 7. Aprikoin tässä juuri, että jos nuorem­mal­ta nais­es­ta vonkaami­nen kat­so­taan edus­tuste­htävät estäväk­si paheek­si, niin noin kol­mannes aikuisväestöstä kar­si­u­tuu saman tien.

 8. Vapaa ja val­pas media on demokra­t­ian eline­hto, mut­ta äänestäjän hyvästä palveli­jas­ta on tul­lut isän­tä joka nimit­tää ja erot­taa tasaval­lan ministerit.
  Sitä­pait­si viikos­ta toiseen jatku­va määräti­etoinen jah­taami­nen ei ole miel­lyt­tävää seu­rat­tavaa, tulee mieleen brit­tien har­ras­ta­ma ketunajo.
  Tämä oli jo toinen ison luokan poli­it­ti­nen ruumis joka voidaan laskea medi­an voitok­si, Jäät­teen­mä­ki oli ensim­mäi­nen ja Van­hanenkin lie­nee vielä tähtäimessä.
  Tiedän tiedän, syyte­tyn on paras­ta ker­toa heti koko totu­us mitään salaa­mat­ta, se tulee kuitenkin ilmi tipoit­tain kuin kissan hän­nän katkaisu pala ker­ral­laan. Itse näk­isin kuitenkin val­takun­nan asioiden tilas­ta vale­htelun oleel­lisem­mak­si kuin esim. sen mis­sä on tavan­nut naisys­tävän­sä ensim­mäisen ker­ran, mut­ta näköjäään toimit­ta­jien pri­or­isoin­ti on eri­lainen, siis poli­ti­ikan toimit­ta­jienkin, ei pelkästään seurapiiritoimittajien.
  Sitä­pait­si ilmeisenä vaarana on O.S. mainit­se­ma tekopy­hä rikkei­den esi­in tonkimi­nen joka osaltaan kar­sii parhaat kyvyt pois politiikasta

 9. Moi

  Otta­mat­ta sinän­sä kan­taa koko sop­paan mil­lään taval­la, niin huo­mau­tan kuitenkin, että hal­lit­se­ma­ton sek­siri­ip­pu­vu­us ulko­min­is­terin kohdal­la lie­nee ihan oikeasti ris­ki maan tur­val­lisu­u­den ja asioiden hoidon kannalta.

  Ja vielä kuten Niklas sanoo, kos­ka Kan­er­va pet­ti lupauk­sen­sa, ettei parin vuo­den takainen sotku enää tois­tu, mikä ker­too mah­dol­lis­es­ta riippuvuudesta.

  Tosin minä en tiedä oliko ja onko tämä riip­pu­vu­us Kan­er­van kohdal­la hal­lit­se­ma­ton ja pystyykö hän yleis­es­ti työssään päteväk­si tun­nustet­tuna henkilönä pitämään työasi­at 100 pros­ent­tisen eril­lään yksi­tyiselämästään ja vält­tämään riip­pu­vu­ud­estaan huoli­mat­ta mah­dol­liset kiristys- ja tieto­jen vuototilanteet.

  Sinän­sä tämä Kanerva/Vanhanen kohu herät­tää huol­ta, että tule­vaisu­udessa poli­ti­ikkaan kel­paisi­vat ain­oas­taan fun­da­men­tal­is­tisen puh­tois­t­en kris­til­lis­ten het­eroar­vo­jen raamei­hin mah­tu­vat henkilöt, mikä kaven­taisi huolestut­tavasti edus­ta­jiemme edus­tavu­ut­ta koko kansan kir­joa ajatellen.

  Van­hasenkin rik­keek­si kun tun­tui käräjäoikeu­den päätök­sen mukaan jäävän, että hän haki nais­seu­raa tun­netul­ta net­tideit­ti­pal­stal­ta. Sehän on kauheaa se.

  Olisi todel­la sääli, jos tule­vaisu­u­den poli­itikoik­si kel­paisi­vat ain­oas­taan päällepäin jeesus­maiset koskaan elämässään kol­hu­ja kärsi­neet tai virheitä tehneet esimerkkikansalaiset.

  Mut­ta nykyi­nen pudo­tus­pe­likult­tuuri ei tun­nekaan armoa taik­ka ihmisenä kas­vamista, vaan pelkästään mui­ta uljaampia CV ansi­oluet­teloi­ta, joi­hin ei saa tul­la ain­oatakaan edes inhimil­listä tahraa. Mitä natsismia.

  Juho Järvelin

  PS
  Minä arvostan Kataista siinä, että hän ei tehnyt hätiköi­tyä päätöstä, vaan todel­lakin kat­soi tilan­net­ta rauhassa.

 10. Peri­aat­teessa on min­unkin mielestä jokaisen oma asia miten sukupuolielämän­sä hoitaa. Vaik­ka olisi sek­si­ad­dik­ti. Ehkä kuitenkin ped­ofil­ia, sodomia ja nekro­fil­ia poissuljettuina 😉

  Mut­ta muis­te­len kuu­luisia lor­di Pro­fu­mo ja Chris­tine Keel­er tapauk­sia yms. Mikä olisi estänyt jonkun KGB/CIA:n lavas­ta­mas­ta tuol­laiselle “hän­täheikille” sopi­van ansan ja sit­ten sopi­vasti käyt­tämästä kiristysvälineenä.

  Kyl­lä neiti Tuki­aisen tem­put haiskah­ta­vat erään sortin hyväk­sikäytöltä. Ja juuri tuol­laiseen varo­mat­to­muu­teen en ainakaan minä soisi nähdä mei­dän ulko­min­is­ter­imme lankea­van. Tuol­lainen tois­tu­va varo­mat­to­muus “lange­ta loveen” (vaik­ka ei kai ihan 100% onnis­tunutkaan 😉 osoit­taa ainakin min­un mielestä sovel­tumat­to­muut­ta noin vaa­ti­valle postille.

  Mitään rikosta­han ei ole tapah­tunut siitä olen myös samaa mieltä ellei nyt mah­dol­lista hätä­val­het­ta pienenä rik­keenä kat­sot­taisi. Inhimil­listä mut­ta ei silti hyväksyttävää.

  Silti hiukan sääli potku­ja, sil­lä Kan­er­va vaikut­ti näin sam­makkop­er­spek­ti­ivistä kykenevältä ulkoministeriltä

 11. Tpyy­lyuo­ma,

  Onko se nyt niin ylivoimaisen vaikea ymmärtää, mis­tä tapauk­ses­sa oli kyse? 

  Jokainen aikuinen saa lähetel­lä toiselle aikuiselle ihan minkälaisia tek­stivi­este­jä tahansa yhteisym­mär­ryk­sen val­lites­sa. Tästä tuskin kukaan on eri mieltä. 

  Tietysti Tuki­ainen kohah­dut­ti ole­muk­sel­laan ja pornokuvil­laan, ja mon­en mielestä min­is­terin arvolle ei ole sopi­vaa olla teke­mis­sis­sä tämänkaltaisen ilmiön/ilmestyksen kanssa varsinkaan kuin julk­isu­udessa esi­in­tyy parisuhteessa. 

  Täy­delli­nen arvostelukyvyn puute näkyy siis Kan­er­val­la siinä, että viestit­te­lyn kohteet ova­tolleet julk­isu­ustyrkkyjä pros­ti­tuu­tion raja­mail­la toimivia, ilmeisen rahanah­nei­ta, tyttöjä/naisia. Koke­muk­sen­sa peusteel­la Kan­er­van todel­lakin olisi pitänyt tietää, mitä tässä taas ker­ran tulee käymään. Nainen tuo tek­stivi­estit julkisuuteen. 

  Mut­ta ei, addik­tio vei jälleen ker­ran voiton! Kan­er­va oli sitä pait­si henkilöko­htais­es­ti luvan­nut Kataiselle, että täl­laiset kohu­ju­tut ovat mennyttä. 

  Mitä tulee medi­an osu­u­teen, niin näen pikem­minkin vaar­al­lise­na, että media säätelisi sitä, mitä rah­vas saa tietää val­lankäyt­täjistä. Kyl­lä län­si­maises­sa demokra­ti­as­sa, medi­an tehtävä on tuo­da jul­ki ole­mas­sa ole­va tieto. Kansa sit­ten arvioi onko se relevanttia.

 12. Kan­er­van ongel­ma ei minus­takaan ollut tek­stivi­estit tai sek­si­ad­dik­tio, vaan jatku­va “päät­tävän eli­men­sä” puoles­ta suoritet­tu vale­htelu ja venkoilu.

  Kuten Kataisen seli­tyk­ses­tä kävi ilmi, Kokoomuk­ses­sa tiedet­ti­in varsin hyvin että Suomen ulkopoli­ti­ikkaa johta­maan nimitet­ti­in tosi­asi­as­sa Kan­er­van etu­veitik­ka, ja että Iken toiv­ot­ti­in kulke­van siinä mukana ilman että aiheut­taa suur­ta hämmennystä.

  Kovin riemuis­sani en ole tästä uud­estakaan min­is­ter­istä, jon­ka henkilöko­htainen hinku päästä osal­lis­tu­maan sivil­isaa­tioiden väliseen sotaa täy­s­pain­ois­es­ti, eikä vain NRF joukois­sa, on jopa edeltäjään­sä suurempi.
  Se että hän lupaa hillitä omaa henkilöko­htaista sotaki­imaansa min­is­ter­inä, on kuitenkin posi­ti­ivista. Toiv­otaan vain että tämä min­is­teri hal­lit­see himon­sa parem­min kuin edeltäjänsä.

 13. Kielta­mat­ta Kan­er­van nais­maku on ham­mastyt­ta­van huono. Nau­rat­taa tama nei­din kommentti/// Kan­er­van viestien mukaan hän piti ulkonäöstäni ja sen lisäk­si olin hänestä hyvin älykäs.

 14. Eli­nan aja­tus, että medi­al­la ei ole pait­si oikeus vaan on jopa velvol­lisu­us tuo­da julk­isu­u­teen kaik­ki tieton­sa poli­itikko­jen yksi­tyiselämästä, luulen, että on aika vaikea saa­da poli­ti­ikkaan mui­ta kuin julk­isu­u­den kipeitöä missejä.

 15. Osmo,

  Onko esimerkik­si Yhdys­val­lois­sa. Sak­sas­sa ja Englan­nis­sa poli­ti­ikas­sa vain julk­isu­u­denkipeitä missejä?

  Siel­lähän kult­tuuri on tässä suh­teessa huo­mat­tavasti tiukem­pi eikä asi­aa olisi vatvot­tu viikkokau­sia kuten tääl­lä. Min­is­teri olisi toden­näköis­es­ti läht­enyt itse jo kohun varhaises­sa vaiheessa. 

  Min­is­terin työtä arvioidaan kokon­aisuute­na ja hark­in­takyky myös yksi­tyiselämän puolel­la kuu­luu siihen. Onko siitä jokin epä­selvyys, että se pet­ti pahem­man ker­ran? Tuskin!

  Ja tietysti nämä hilpeyt­tä herät­täneet selit­te­ly-yri­tyk­set työperäi­sistä tek­stareista, veivät lop­ullis­es­ti uskottavuuden. 

  Taisi­han siel­lä jokin sel­l­ainenkin olla koskien puutarhanhoitoa 😉

 16. Men­estyväl­lä poli­itikol­la tulee olla haarem­invar­ti­jan kyvyt!

 17. Eli­na, kyl­lä minä ymmär­rän että asi­as­ta vale­htelu on se mikä Kan­er­van tiput­ti. Käytän­nön seu­raus on se että kukaan täysjärki­nen jon­ka yksi­tyiselämässä on mitään mikä ei kestä lööp­pi­val­oa ei nykyti­lanteessa lähde poli­ti­ikkaan. Hieno homma?

  En syytä media sinän­sä siitä että se rapor­toi aiheista jot­ka ovat yksi­ty­isyy­den raja­mail­la, parem­pi niin että ere­hdytään yksi­ty­isyy­den loukkaami­iseen kuin itsesen­su­urin suuntaan. 

  Kuvaavaa asi­as­sa kuitenkin on että keskiver­tokansalaiset eivät tun­nu pitävän kuin korkein­taan maut­tom­i­na Kan­er­van toimia, kts. esim. aamun Hesarin katuhaas­tat­te­lut. Toimit­ta­jat käyt­täy­tyvät ikäänkuin he edus­taisi­vat jotain yleistä moraalia (“Suo­mi on rikkaampi kuin koskaan!”) ja vielä sen tiukkapipois­in­ta sada­sosaa. Närkästys on help­po ja hal­pa näkökul­ma, eikä tarvitse vai­va­ta päätään vaikeil­la asioilla.

  “Kansa sit­ten arvioi onko se rel­e­vant­tia.” Ker­ro mulle yksi tapaus, jos­sa “kansa” on tul­lut tulok­seen että jokin lehdis­tön ylläpitämä aihe on tot­ta tosi­aan irrel­e­vant­ti, ja sen riepot­telemis­es­ta on luovut­tu? Sitä­pait­si lehde­thän kir­joit­ti­vat tek­stivi­estiko­hus­ta, eli siitä että lehdet ovat kir­joit­ta­neet tekstiviesteistä…

 18. Jos poli­itikon libidos­ta saadaan vih­jekin, on saas­ta­me­dia aina kärkkymässä ja revit­telemässä otsikoi­ta — ja kansa lukee. Men­estys on taat­tu. Valitet­tavaa on se, että täl­laisen tiedon levit­tämi­nen ei perus­tu niinkään yhteiskun­nali­iseen merkit­tävyy­teen, vaan ain­oas­taan kansan tirk­iste­ly- ja moral­isoin­tivi­et­tien hal­paan ruokkimiseen.

  Joku voisi sanoa, että jour­nal­i­sista arvoa on kaikel­la sil­lä, mille on kysyn­tää. Paskan mar­jat, se on huumekaup­pi­aan moraalia, ei mitään muuta.

  Medi­an val­taa ei tule vas­taisu­udessakaan rajoit­taa, mut­ta olisin kiin­nos­tunut tietämään, nukku­vatko eräi­den lehtien toimit­ta­jat hyväl­lä omallatunnolla.

 19. Tpyy­lu­o­ma:

  “Käytän­nön seu­raus on se että kukaan täysjärki­nen jon­ka yksi­tyiselämässä on mitään mikä ei kestä lööp­pi­val­oa ei nykyti­lanteessa lähde poli­ti­ikkaan. Hieno homma?”

  Aika paljon yksi­tyiselämässä jää liikku­mavaraa ilman, että tarvit­see sekaan­tua pri­vaat­tistrip­paus­ta har­ras­ta­neen puolirikol­li­sis­sa piireis­sä liikku­vaan silikonikauhis­tuk­seen. Eikö vain? 

  Jos Kan­er­van ihas­tuk­sen kohde olisi ollut asialli­nen, lähempänä hänen ikään­sä ole­va henkises­ti samal­la viival­la (olet­taen että Kan­er­va olisi ikä­ta­soinen mies) ole­va nainen, niin tuskin koko jupakkaa koskaan olisi syntynyt.

  Viit­taat hesarin katu­gallupi­in. Tuos­ta kansan­mielip­i­teestä ei nyt kymme­nen ihmisen otok­sen perus­teel­la voi mitään päätel­lä. Iltasanomien kyse­lyyn on vas­tan­nut 54 000 ihmistä, joista 60 pros­ent­tia on sitä mieltä, että erot­ta­mi­nen oli oikea ratkaisu. 

  Lukekaa hesarin pääkir­joi­tus tänään, minus­ta siinä oli oikein hyvin san­ot­tu, mis­tä on kyse. 

  Jep, jep:

  “Valitet­tavaa on se, että täl­laisen tiedon levit­tämi­nen ei perus­tu niinkään yhteiskun­nali­iseen merkittävyyteen”

  No, jos täl­lä ei ker­ran ollut mitään yhteiskun­nal­lista merkit­tävyyt­tä, niin mik­si Kan­er­va erotet­ti­in? Ris­tiri­itaista minusta.

 20. Rikos­ta ei var­maankaan ole tapah­tunut ja itse en henkilöko­htais­es­ti lähtisi moral­isoimaan viestit­te­lyä. Nyt vain taisi käy­dä niin, että kohu sai aikaan sen että Kan­er­vas­ta ei ollut tekemään töitään. Paine kasvoi hänelle liian kovak­si kan­taa. En tiedä olenko oike­as­sa sanoes­sani, että jos kyseessä olisi ollut vielä kovem­pi “kar­ju” hän ei olisi antanut ympäril­lään vellovan kohun vaikut­taa työsken­te­lyn­sä, ja olisi saanut jatkaa?

 21. Minus­ta tässä on mon­ta tasoa. Ensik­sikin: Minus­ta Katainen teki oikean ratkaisun. Toisek­si: Minus­takaan Kan­er­van “rikos” ei ollut sel­l­ainen, jon­ka takia hänet olisi pitänyt erottaa.

  Tosi­asi­as­sa media erot­ti Kan­er­van. Kataisel­la ei ollut paljoa mah­dol­lisuuk­sia tilanteessa. Ja mielestäni Stubb voi hyvinkin olla parem­pi ulko­min­is­terik­si kuin Kanerva. 

  Kan­er­va olisi selvin­nyt tilanteesta parem­min, jos olisi heti aluk­si, tek­stivi­estien tul­tua jul­ki, joko sanonut reilusti lähetelleen­sä vieste­jä tai vetänyt tyystin luukut kiin­ni ja vedonnut siihen, että tämä on yksi­ty­isa­s­ia, jon­ka ei pitäisi ketään kiin­nos­taa. Sen­si­jaan hän toi­mi epäjo­hdon­mukaises­ti ja osoit­ti näin huonoa hark­in­taa ja kriisinhallintakykyä. 

  Pidän minäkin medi­an toim­intaa vas­ten­mielisenä, mut­ta media toimii vuorovaiku­tuk­ses­sa kansalais­ten kanssa. Tilanne on ajau­tunut valitet­tavaan suun­taan, mut­ta ei siitä voi pelkkiä lehtiä syyt­tää, kyl­lä niiden asi­akkail­lakin on vastuunsa.

 22. Kan­er­van luot­ta­mus­ta ei pet­tänyt Hymy-lehti vaan Tuki­ainen, joka antoi viestit julk­isu­u­teen niiden ilmeis­es­tä henkilöko­htaisu­ud­es­ta huoli­mat­ta. Hymy-lehden käytös oli sen sijaan täysin ennakoitavis­sa. En siis syyt­täisi Hymyä kenenkään tuhoamis­es­ta, vaan työn­sä tekemis­es­tä kuten oli oletettavaa.
  Medi­an val­ta on mie­lenki­in­toinen kysymys… Esit­tikö tiedo­tusvä­li­neet ain­oas­taan tosi­a­sioi­ta, vai arvot­ti­vatko he yleisön­sä puolesta?
  Sinän­sä on sääli, että poli­itikko­jen yksi­tyiselämäl­lä retostel­laan julk­isu­udessa, mut­ta jos kansalaiset halu­a­vat tehdä täl­lais­ten asioiden perus­teel­la äänestyspäätök­siään, niin siihen heil­lä pitää olla oikeus. Tämän seu­rauk­se­na voi tietysti olla, että poli­ti­ikkaamme jää pelkästään lööp­pi­julk­isu­u­denkipeät tai sit­ten muut joutu­vat pitämään tiukem­min kiin­ni yksityisyydestään.
  En kuitenkaan usko, että yksi­tyiselämän omaperäisyy­det kaataisi­vat poli­itikko­ja, jot­ka joko pitävät ne omana tiet­on­aan tai suh­tau­tu­vat nousseeseen kohu­un asiallisesti.

 23. Eihän sil­lä näytä ole­van mitään väliä, että min­is­teri lähet­telee veron­mak­sajien varoil­la henkilöko­htaisia vieste­jään. Kuinka­han paljon mah­dol­lis­es­ti ko. min­is­terin syn­tymäpäivien viet­toon kului yhteisiä varo­jamme. Holtit­to­muus ja välin­pitämät­tömyys ovat nähtävästi hyveitä, mitä ylem­mäs kivu­taan sosi­aal­i­sis­sa luokissa.
  PS. täysin käsit­tämätön “ver­taus” Soin­in­vaaran tek­stis­sä on koh­ta, jos­sa mietitään Turha­puro- eloku­vis­sa kävijöitä.

 24. Tuskin Katainen on niin herkkähip­iäi­nen etteikö sietäisi tois­t­en naisseikkailuja. 

  Tässä alku­vi­ikos­ta oli pohjo­is­maid­en ulko­min­is­te­rien kok­ous: ain­oa ker­rot­ta­va medi­al­la taisi olla Kan­er­van naisju­tut tai viime viikko­jen kok­ouk­set maail­mal­la: kok­ousten anti­na vain Kan­er­van kom­men­tit tek­stivi­esti­ju­pakkaan. Eihän se Kan­er­van tai Kataisen vika ole mis­tä media on kiin­nos­tunut mut­ta ilmi­selvästi hait­taa ainakin kansalais­ten tiedon­saan­tia asioista. Sitä­pait­si onhan Katainen vas­tu­us­sa myös oma­lle puolueelle miten toim­i­taan moi­sen kohun keskel­lä, hait­taa alkoi tehdä jo puolue­tovereille kun aina oli toimit­ta­jat tent­timässä kunkin suh­tau­tu­mista Kan­er­van elämään. Kohu ja media voitti.

 25. Kun tun­nette min­ut, tun­nette äänestäjäni, Ilk­ka Kan­er­va. Ennuste: Kan­er­va on ensi syksyn ääni­har­a­va Turun vaaleis­sa. Tuki­ainen puolestaan pääsee läpi Helsingis­sä Perus­suo­ma­lais­ten lis­toil­ta. Kyl­lä kansa tietää.

  Urpo Lah­tisen Hymyle­hden his­to­ri­aa lukies­sa selviää hyvin, miten likasanko­jour­nal­is­mi toimii. Mut­ta sehän tyy­dyt­tää vain luk­i­jan tarpei­ta, kuten Viikkole­hti Seiska vai mikä sen nimi nykyään on. Kun tun­nette lehden, tun­nette lukijat.

 26. En usko että tek­stivi­esteil­lä oli mitään tekemistä Kan­er­van erot­tamisen kanssa, se oli vain veruke.

  Sen sijaan mie­lenki­in­toista olisi tietää todel­li­nen syy, olisiko se NATO-vas­taisu­us, tai muu kokoomuk­sen sisäi­nen karsastus.

  Mut­ta oli todel­liset syyt mitä tahansa. Stub­bin val­in­ta ulko­min­is­terik­si, ja Pietikäisen pää­tymi­nen MEPik­si tun­tuu posi­ti­iviselta tapahtumalta.

 27. Aivan samaa mieltä Osmon kanssa — Katainen teki nuoru­ut­taan ja koke­mat­to­muut­taan väärän ratkaisun medi­an paineen alla. 

  Kuten useim­mille selvisi heti kohun alus­sa, Kan­er­va ei ollut tehnyt mitään laiton­ta tai edes lait­to­muu­teen viit­taavaa, tai mogan­nut töis­sään taval­la joka voisi olla eroamisen peruste. 

  Medi­an toim­inta sen­si­jaan oli täysin moraali­ton­ta ja demokra­t­ian ohit­tavaa. Tekopy­hä pahek­sun­ta oli kuvot­tavaa ja uuti­soin­ti pyr­ki akti­ivis­es­ti ja suo­raan poli­it­tiseen päämäärään eli Kan­er­van erot­tamiseen eri­tyis­es­ti Iltasanomien taholta. 

  Pää­toimit­ta­jat käyt­tävät nykyään Suomes­sa vas­taavaa val­taa kuin min­is­ter­it ja kansane­dus­ta­jat, mut­ta heitä ei ole valit­tu demokraat­tis­es­ti eikä heitä kon­trol­loi kukaan (JSN on medi­an edus­ta­jista valit­tu “tehdään joku huo­mau­tus että näyt­täisi siltä että kon­trol­lia on”-kerho). Oli järkyt­tävää huo­ma­ta ettei käytän­nössä minkään kau­pal­lisen medi­an edus­ta­ja pystynyt alkeel­lisem­paankaan medi­akri­ti­ikki­in ja tekopy­hän ajo­jahdin kyseenalaistamiseen. 

  Sain viime kuun tapah­tu­mista vaikutel­man, että val­tame­dioiden toimit­ta­jat ovat joko olleet kouluk­iusaa­jia ja jatka­vat samal­la ural­la, tai ovat joutuneet koulus­sa kiusatuk­si ja päät­täneet kostaa van­hem­mal­la iällä. 

  Ehdotankin että peruste­taan kansalais­me­dia, jos­sa repostel­laan val­tavaa yhteiskun­nal­lista val­taa käyt­täviä pää­toimit­ta­jia ja toimit­ta­jia samal­la lail­la kuin he repostel­e­vat A‑luokan poli­itikko­ja. Vai onko jol­lain parem­pi idea medi­an mieli­v­al­lan vastapainoksi?

 28. Hyvä veto Heikki, 

  Ilmeisty­i­hän se ensim­mäi­nen salali­it­to­te­o­ri­oiden rak­en­ta­ja tän­nekin.… Tuki­ainen oli tietysti juones­sa jo alun perin mukana, vai mitä?

 29. En usko, että Katainen olisi voin­ut perustel­la äänestäjille: “Ulko­min­is­ter­il­lä on pakono­mainen sek­siri­ip­pu­vu­us, joka saa hänet vale­htele­maan ja pet­tämään lupauk­sen­sa min­ulle ja muille, mut­ta hänel­lä on siitä huoli­mat­ta täysi tukeni ulko­min­is­ter­inä”. Siis olet­taen, että Kan­er­val­la tuol­lainen mon­en ounastele­ma riip­pu­vu­us todel­la on.

  Ohi­men­nen täy­tyy vielä sanoa, että niiden apinaserkku­jen kesku­udessa, ainakin lähimpi­en suku­lais­ten, ei suinkaan “testos­tero­nisin” ja samal­la agres­si­ivi­nen joh­da ryh­mää vaan ovelin ja sosi­aal­isin, ehkäpä sosi­aalis­es­ti ovelin on oikea ter­mi, bonoboil­la vieläpä naaras. Mut­ta ehkä se ihmisy­hteisöis­sä sit­ten on eri, kyl­lä kai enti­nen min­is­teri tietää 😉

  Jos kyökkievoluu­tiop­sykologi­na eli apinal­in­jal­la hiukan jatkaa, niin ei se var­maan edes voisi olla testos­teroni, joka kuusikymp­pisel­lä äijäl­lä voisi johtaa tuol­laiseen käytök­seen, jos hän ei sit­ten ota piikke­jä. Kyseessä saat­taa olla aidosti pakko, vähän kuin alko­holis­mi toisille. Jotain Kan­er­van ani­mal mag­net­ismista tietäen voihan olla, että kyseessä on hänen varsin val­ta­van sosi­aal­isuuten­sa “pimeä puoli”. Mon­ethan saa­vat jut­telus­ta endor­fi­ini­paukku­ja — ihan amerikkalais­ten tutkimusten mukaan — kai niihin voi jäädä koukku­un kuin vaikka­pa juok­semisen endorfiinpaukkuihin.

 30. Tomi,

  Oli apinoiden kanssa niin tai näin, ihmiseltä ja varsinkin korke­as­sa ase­mas­sa toimivil­ta henkilöiltä on oikeutet­tua odot­taa etteivät eläimel­liset viet­ti­toimin­not ohjaa käyt­täy­tymistä, vaan ratio­naa­li­nen hark­in­ta ja tas­apain­oisen ihmisen tunneäly. 

  On myös muis­tet­ta­va, että Kan­er­van käytös on vas­ten­mielestä ja tunkkaista mod­ernista nais­näkökul­mas­ta. Taustal­la ovat vah­vasti iki­aikaisen äijäkult­tuurin arvot, jois­sa nuori nainen on van­han äijän käytet­tävis­sä kun­han täl­lä vain on tarpeek­si val­taa ja rahaa toteut­taa fan­tasiansa. Hyvä veli ‑verkos­tokin tuli esi­in sumen­taen vas­tu­u­ta omista tekemisistä. 

  Se, että Tuki­ainen on tämän puputyt­töroolin vapaae­htois­es­ti omak­sunut, ei muu­ta asi­aa. Ei myöskään se, että maail­man meno on täl­laista ja pojat ovat poikia… 

  Kovasti on meuhkat­tu oikeud­es­ta yksi­tyiselämään, vaik­ka eihän sitä kukaan ole keneltäkään viemässä. Eiköhän jokaisel­la min­is­ter­il­lä ole oma yksi­tyiselämän­sä. Useim­mat poli­it­tiset henkilöt vain osaa­vat pitää sen yksityisenä. 

  Kuka­pa tietää, mitä luu­ranko­ja esimerkik­si Osmol­la on kaapis­saan. Oli mitä oli, niin ainakin ne siel­lä kaapis­sa tun­tu­vat pysyvän. Toimit­ta­jat eivät väk­isin tule kenenkään koti­in, eivätkä varastele kän­nyköitä lukeak­seen tois­t­en viestejä. 

  Varsin miesvoit­toiselta tun­tuu taas keskusteluseu­ra. Noh, yritän kor­va­ta kom­ment­tien määräl­lä ja laadul­la sukupuolista vääristymää blogilla. 🙂

 31. ‘Kyl­lä län­si­maises­sa demokra­ti­as­sa, medi­an tehtävä on tuo­da jul­ki ole­mas­sa ole­va tieto. Kansa sit­ten arvioi onko se rel­e­vant­tia.’ (Eli­na W)
  Kansa saa ihan vapaasti arvioi­da julka­istu­jen tiedon rel­e­vant­tiu­den, mut­ta julka­isupäätök­sen (tai salaus-) teko on demokraat­tisen kon­trol­lin ulkop­uolel­la ole­van val­lankäyt­täjän, lehdis­tön, käsis­sä. Lehdis­tö ei ole kansa eikä sil­lä ole mitään man­daat­tia kansalta, se edus­taa vain omis­ta­ji­aan. Kansane­dus­ta­ja Kan­er­val­la täl­lainen man­daat­ti kyl­lä on, joten tapaus­ta voidaan pitää demokra­t­ian tappiona.

 32. “Aika paljon yksi­tyiselämässä jää liikku­mavaraa ilman, että tarvit­see sekaan­tua pri­vaat­tistrip­paus­ta har­ras­ta­neen puolirikol­li­sis­sa piireis­sä liikku­vaan silikonikauhis­tuk­seen. Eikö vain?”

  Niin no, tähän men­nessä meil­lä on selvin­nyt, että kansanedustaja/ministeri:
  — ei ole saanut koskaan polt­taa pil­veä, tai ainakaan ker­toa siitä, tai vale­hdel­la jos asi­as­ta kysytään
  — ei saa olla sukupuolisuh­teessa itseään nuorem­man, köy­hem­män, tai muuten alem­mas­sa ase­mas­sa ole­van ihmisen kanssa, joka kieltämät­tä rajaa valikoimaa aika tehokkaasti jos on kyseessä esim. pääministeri
  — jos em. ihmi­nen on nainen, se on “sek­sis­tistä” ja ker­too asen­teista jot­ka ovat “naisia hal­ven­tavia ja alis­tavia”, kuten Hesarin pääkir­joi­tus val­is­taa “kult­tuurimuu­tok­ses­ta”
  — ei saa vale­hdel­la vas­tates­saan mihinkä tahansa kysymyk­seen, riip­pumat­ta siitä onko kysymys asialli­nen tai liit­tyykö se mil­lään tavoin luottamustehtävään
  — ei saa ajaa autoa kännissä
  — ei saa pitää minihametta.

  Olet­tet­tavasti sopi­ma­ton­ta, pitäisi var­maan kysyä joltain pää­toimit­ta­jal­ta, on myös esimerkiksi:
  — olla psyykelääk­keen vaiku­tuk­sen alaisena
  — ajaa polkupyörää humalassa
  — kat­soa pornoa netistä
  — sanoa jotain type­r­ää humalas­sa jos paikalla on joku videokam­er­an kanssa, eli kuka tahansa jol­la uudehko kännykkä
  — polt­taa tupakkaa niin että siitä voidaan kuva, eli mis­sä tahansa jos­sa jol­lakul­la on uudehko kännykkä.

  Näi­den rikkomis­es­ta seu­raa “äänestäjien tuomio” joka tosin uuti­soidaan ja toimeen­pan­naan hyvis­sä ajoin ennen seu­raavia vaale­ja. Ja jos seu­raavis­sa vaaleis­sa saa ääniä, niin kansa on antanut anteeksi.

  Ottaen huomioon että toisaal­ta lestaa­di­o­laisu­ut­ta pide­tään vähän epäi­lyt­tävänä piir­teenä, niin raamit täyt­tävien min­is­terin löytämiseen tarvi­taan jo Supon apua.

  Muuten, minäkin olisin luul­tavasti vas­tan­nut IS:n kyse­lyyn että tulee ero­ta. Jos kysymys asetet­taisi­in niin, että tuleeko ero­ta min­is­terin viras­ta sik­si että vehtaa puputytön kanssa, niin oma vas­tauk­seni olisi ollut että ei, tarkem­min ei kuu­lu min­ulle, eikä kiin­nos­ta. Veikkaan että kyse­ly­tu­lok­setkin oli­si­vat aika lail­la toisen näköiset.

 33. On huolestut­tavaa, jos julk­isi­in virkoi­hin valikoituu ain­oas­taan medi­an hyväksymiä, tahrat­toman track recordin omaavia henkilöitä, kun val­in­takri­teer­inä pitäisi olla pätevyys.

  Siis yleis­es­ti, Kan­er­van pätevyy­teen en ota kantaa.

  Ymmär­rän kuitenkin Kataista, Kan­er­va valehteli.

 34. Medi­al­la ei ole oikeut­ta repostel­la tois­t­en yksi­tyiselämäl­lä, vaik­ka kyseessä olisi ulko­min­is­teri (tai päämin­is­teri). Mielestäni yksi­ty­isas­i­at ovat nimeno­maan yksi­ty­isas­ioi­ta niin kauan kuin rikos­ta ei ole tapah­tunut (esimerkik­si jotaku­ta vahingoitettu).
  Kansal­la on yhtä vähän oikeut­ta tietää toisen tek­stivi­esteilyn sisäl­löstä, on kyseessä sit­ten oma naa­puri tai ulko­min­is­teri. Jär­jetön­tä prässäämistä ollut koko asian käsit­te­ly kellertävässä lehdis­tössä. Hyh­hyh. (Ja kansa ostaa lehtiä onnes­ta kiljuen…)

 35. Olen kom­men­toin­ut aiheesta jo niin paljon blo­gis­sani, että tun­tuu jo tois­tolle. Silti tun­tuu, että mielip­i­teesi ovat samoil­la lin­joil­la ja on muka­va tietää, että joku muukin ajat­telee asi­aa tältä kannalta. 

 36. Eli­na W kirjoitti:
  “On myös muis­tet­ta­va, että Kan­er­van käytös on vas­ten­mielestä ja tunkkaista mod­ernista nais­näkökul­mas­ta. Taustal­la ovat vah­vasti iki­aikaisen äijäkult­tuurin arvot, jois­sa nuori nainen on van­han äijän käytet­tävis­sä kun­han täl­lä vain on tarpeek­si val­taa ja rahaa toteut­taa fantasiansa.”

  Eikö “mod­ernista nais­näkökul­mas­ta” ole yhtä tunkkaista, että nuoret naiset arvosta­vat miehissä kult­tuurista riip­pumat­ta varakku­ut­ta ja korkeaa yhteiskun­nal­lista asemaa.

  Sille, että miehet arvosta­vat nai­sis­sa nuoru­ut­ta ja ter­veyt­tä (hyvää lisään­tymis­po­ten­ti­aalia) ja naiset arvosta­vat miehissä varakku­ut­ta ja ase­maa (resursse­ja ja kykyä huole­htia jälkikasvus­ta) on ole­mas­sa selkeät biol­o­giset perusteet.

  Vaik­ka meille ihmisille laji­tyyp­illi­nen käyt­täy­tymi­nen tun­tu­isi mod­ernista nais­es­ta tunkkaiselta, niin sitä ei ilmeis­es­ti ole kovin help­poa muuk­si muut­taa sen parem­min naisen kuin miehenkään kohdalla.

 37. Tpyy­lu­o­ma,

  Kyl­läpä sin­ul­la on surkei­ta esimerkke­jä. Keskustelua nämä asi­at ovat voineet julk­isu­udessa herät­tää. Mut­ta kukaan ei ole eron­nut mainit­semiesi asioiden vuok­si yhtä poikkeusta luku­un ottamatta:

  “-ei saa ajaa autoa kännissä”

  Onko sin­ulle epä­selvää, ettei KUKAAN saa ajaa autoa kän­nis­sä oli luot­ta­muste­htävässä tai ei? Olisi se ainakin min­un oikeusta­ju­ni vas­taista, jos min­is­teri jatkaisi rikos­tuomion jäl­keen täy­del­lä luot­ta­muk­sel­la virassaan. 

  Oli aihe mikä tahansa, niin on ihmistyyp­pi, joka näkee maail­man­lop­un läh­estyvän ja suurentelee, liioit­telee ja paisut­taa asian koske­maan aivan mui­ta aluei­ta kuin alku­peräi­nen tapahtuma. 

  Näin mielestäni nyt teet!

 38. Otta­mat­ta kan­taa tämän tapauk­sen yksi­tyisko­hti­in, on hienoa, että joku uskaltaa kan­taa lib­er­al­is­min lip­pua näinä uus­moral­is­min aikoina.

 39. Enää puut­tumat­ta tähän varsi­naiseen tek­sti­ju­pakkaan. Mut­ta voi tätä jeesustelua tästä kauheas­ta moraalit­tomas­ta mediasta.
  En nyt tarkoi­ta näitä roskale­htiä Hymyjä ja seisko­ja, joi­ta en tunne. Mut­ta itsekkin muis­tan ajan, kun poli­tikon saneli mitä pääle­hden kir­joit­taa. Niitä aiko­ja en kaipaa.
  Eikä tarvitse kaukaa hakea esimerkkiä, mitä merk­it­see kun ei ole riip­puma­ton­ta medi­aa. Eikös tuos­sa naa­puris­sa tape­ta kym­menkun­ta toimit­ta­jaa vuodessa.

 40. Pekka:

  “Eikö “mod­ernista nais­näkökul­mas­ta” ole yhtä tunkkaista, että nuoret naiset arvosta­vat miehissä kult­tuurista riip­pumat­ta varakku­ut­ta ja korkeaa yhteiskun­nal­lista asemaa.”

  Varakku­ut­ta ja korkeaa yhteiskun­nal­lista ase­maa arvoste­taan uni­ver­saal­isti ikään tai sukupuoleen kat­so­mat­ta. Asia on siis mielestäni eri… Varakkail­la ja vaiku­tus­val­taisil­la miehillä on vain paras mah­dol­lisu­us vali­ta kauneim­mat naiset. Syy ei siis ole siinä, että juuri nuoret naiset arvostaisi­vat mui­ta enem­män val­taa ja vaurautta. 

  Useim­mat fik­sut miehet nyt kuitenkin arvosta­vat myös naisen henkisiä omi­naisuuk­sia ja ulkonäkö suh­teen men­estys­tek­i­jänä jää iän myötä taka-alalle pas­si­ivisek­si ihailuk­si nuo­ria tyt­töjä kohtaan eikä real­isoidu säälit­täv­inä iskuyri­tyksinä. Ei enem­mistö nai­sista kuitenkaan halua parisuhdet­ta 30–40 vuot­ta van­hem­man ukon kanssa, vaik­ka täl­lä olisikin antaa taloudel­lisia puit­tei­ta elämälle. 

  “Sille, että miehet arvosta­vat nai­sis­sa nuoru­ut­ta ja terveyttä […]”

  Noh, Tuki­ainen ei kyl­lä näytä min­un silmi­i­ni sen enem­pää nuorelta kuin ter­veeltäkään 🙂 Kulah­ta­neen näköi­nen kolmikymp­pinen. Moni nuori nainen on tuos­sa vai­heessa vielä todel­la raikas ja hehkeä.

 41. Vielä henkilöko­htaista tarinaa.… 

  Kyl­lä itseäni ja useimpia ystäviäni on aina suo­ras­taan inhot­tanut reilusti van­hempi­en miesten lähen­te­ly-yri­tyk­set täysin var­al­lisu­u­teen kat­so­mat­ta. Eli ei tämä Raukon mainit­se­ma biologi­nen lainalaisu­us nyt auko­ton teo­reema tun­nu olevan. 

  Kyl­lä se nai­sis­sakin on vähän oma rotun­sa, joka kat­soo oras­tavia pig­ment­tiläiskiä, silmä­pusse­ja, roikku­vaa nahkaa ja jatku­via erek­tio­vaikeuk­sia palkkion­aan raja­ton luot­to Stockmannille.

 42. Minus­ta tek­stivi­estiko­hus­sa ei ole mis­sään nimessä tarpeek­si syytä min­is­terin eroamiselle tai erot­tamiselle. Vaikkakin kuten Tiedemies sanoi, Kan­er­va on oma­l­la epäjo­hdon­mukaisu­udel­laan var­masti pahen­tanut tilannetta.

  Sinän­sä Stub­bin val­it­sem­i­nen min­is­terik­si voi olla kokoomuk­sen kannal­ta hyväkin asia. Kokoomuk­sel­la alkaa olla aika nuorekas min­is­terikaar­ti. Taita­vat olla kaik­ki alle 50. 

  Minus­ta huolestut­tavin­ta nykyisessä medi­an ja poli­ti­ikan suh­teessa ei ole niinkään se, mis­tä puhutaan vaan se, mis­tä ei puhuta. Suomes­sa on kuitenkin menos­sa monia tule­vaisu­u­den kannal­ta erit­täin tärkeitä uud­is­tus­pros­esse­ja. Näistä suurim­mat lie­nee sosi­aal­i­tur­van uud­is­tus, kun­ta- ja palvelu­raken­neu­ud­is­tus sekä yliopis­to­lain uud­is­tus. Näistä eri­tyis­es­ti tuo sosi­aal­i­tur­van uud­is­tus, mut­ta taval­laan myös nuo kak­si muu­ta, tun­tu­vat ole­van val­ta­me­di­al­ta piilos­sa. Ehkä ne eivät ole tarpeek­si mediaseksikkäitä. 

  Se olisi kyl­lä hienoa lukea iltapäiväle­hden isos­ta lööpistä esimerkik­si “Hal­li­tus salaa tukire­mon­tin” tai “Sosi­aalire­mont­ti eli­itin käsis­sä: Miten käy duunarin?“tai vaik­ka “Suuri tukire­mont­ti: kat­so ketkä häviävät?” tai mik­sei “Mik­si tukire­mont­ti salataan?”. Mut­ta ei var­maan vielä vähään aikaan…

 43. Tuo­mo said: “On huolestut­tavaa, jos julk­isi­in virkoi­hin valikoituu ain­oas­taan medi­an hyväksymiä, tahrat­toman track recordin omaavia henkilöitä, kun val­in­takri­teer­inä pitäisi olla pätevyys.”

  Kyl­läpä siitä huoli syn­tyy, kun viedään väite ääreen­sä. Min­ul­la on vas­ta-argu­ment­ti. Eduskun­nas­sa on kak­sisa­taa kansane­dus­ta­jaa. Kan­er­va on lähet­tänyt sek­suaalis­es­ti vih­jaile­via tek­stivi­este­jä, mut­ta 199 ei. Sit­ten on tämä ras­vainen puoli­tusi­na, jot­ka ovat kat­soneet tissin lovia hissin ovien sijaan. Vieläkin jää 193 edus­ta­jaa, jot­ka eivät ole tätä tehneet.

  Meil­lä on siis jo nyt eduskun­nas­sa 96,5 pros­ent­tis­es­ti “medi­an hyväksymiä, tahrat­toman track recordin omaavia henkilöitä”!

  En näe kovin suur­ta ongel­maa siinä, jos sek­si­in, alko­holi­in tai huumeisi­in addik­toituneet henkilöt pysyt­täy­tyvät eduskun­nan ja johtavien julk­isten virko­jen ulkop­uolel­la. En vielä ole näh­nyt tutkimus­ta, joka tuk­isi aja­tus­ta, että juuri täl­laiset ääri-ihmiset oli­si­vat eri­tyisen päte­viä johtajia.

  Niin, ja saati­inko nyt sit­ten haju­ton, mau­ton ja puh­toinen, mut­ta pätevyy­deltään puut­telli­nen ulko­min­is­teri — tohtori Stubb, jota läh­es kaik­ki koti- ja ulko­mail­la pitävät kovana jätkänä.

 44. Miten min­is­terin ero on lain mukaan mahdollista?
  Itse eroaa/eduskunta erot­taa. Onko mui­ta vaihtoehtoja?

 45. “Minus­ta tek­stivi­estiko­hus­sa ei ole mis­sään nimessä tarpeek­si syytä min­is­terin eroamiselle tai erottamiselle.”

  Haloo, Oskari!

  Olisiko syytä joskus raot­taa muu­takin kuin paikallisle­hteä. Sieltä olisit voin­ut tode­ta, että Kan­er­va oli jo täysin nau­runalainen pelle kan­sain­välis­es­ti ja koko Suomen poli­it­ti­nen uskot­tavu­us olisi men­nyt Kan­er­van jatkaes­sa. Mut­ta jos maineel­la ulko­mail­la sin­un mielestäsi ei ole mitään merk­i­tys­tä ulko­min­is­terin viran­hoidolle, niin sitten.….

  Ja tietysti jos on sitä mieltä että jatku­va tari­noiden muun­telu, suo­ranaiden vale­htelu ja lupauk­sen rikkomi­nen puolueen puheen­jo­htalle yhdeltä korkeim­mista val­tion päämiehistä, on syytä ohit­taa olan kohau­tuk­sel­la, niin tästä sit­ten tietysti on turha keskustel­la. Se on sit­ten mielipide-ero. 

  Kym­men­nen­nen ker­ran: Ei kyse niistä tek­stivi­esteistä sinän­sä ollut, vaan Kan­er­van täysin hark­in­taa vail­la olev­as­ta käytök­ses­tä, niin viestien kohde­valin­nan kuin tiedot­tamisen suh­teen asian tul­tua julki. 

  Mitä muu­ta voi odot­taa julk­isu­ushaluiselta täys­bim­bol­ta? Nythän Tuki­aisel­la on omat vaal­i­sivut, puoluet­ta vain ei ole vielä löy­tynyt.. LOL!

 46. Eli­na, ihmis­ten käyt­täy­tymi­nen seksin suh­teen on ulkop­uolelta kat­sot­tuna läh­es aina koomista, joskus noloa tai peräti vas­ten­mielistä. Yksi syy lisää mik­si se on yksityisasia.

  Yhden kansane­dus­ta­jan ura tyssäsi ainakin osit­tain huumeko­hu­un, Kan­er­van nuorten nais­ten vokot­telu­un. Mis­sä se raja kul­kee? Saako min­is­teri esimerkik­si käyt­tää psyykelääkkeitä, kuten puoli miljoon­aa muu­ta suo­ma­laista, kun nämä määritelmäl­lis­es­ti vaikut­ta­vat aivotoimintaan?

  Suo­ma­laisen kansan­val­lan parhaimpia per­in­teitä on että kansa val­it­see itselleen edus­ta­jia joiden­ka edus­tavu­us ainakin lehdis­tön mielestä on kyseenalainen (ajat­te­len nyt lähin­nä Ahti­saar­ta). Minus­ta on hienoa asua maas­sa jos­sa poli­itikko voi olla ruma, liha­va, kärt­tyi­nen tai peräti epämiellyttävä.

  Se mikä min­ua etoo lehdis­tön toimin­nas­sa tässä (ja muis­sa) yhteyk­sis­sä on jonkin­lainen kansan äänenä esi­in­tymi­nen, esimerkik­si Hesari ottaa asi­ak­seen ker­toa Kan­er­van loukan­neen kaikkia naisia, vaik­ka edes ain­oa asi­aan suo­ranais­es­ti liit­tyvä nainen ei vaiku­ta loukkaan­tuneelta. Hys­teer­i­nen moral­isoin­ti ei fak­tis­es­ti edus­ta kansan mielipi­det­tä, eikä tiedo­tusvä­li­neelle ole mitään man­daat­tia raivos­tua kansan puoles­ta. Olen joskus poht­in­ut kamp­pan­jaaa, jos­sa joka ker­ta kun Iltapäiväle­hti otsiko “Kansa raivos­tui…”, lähetetään pää­toimit­ta­jalle kir­je: “Uuti­sointinne on virheel­listä, en raivos­tunut. t. Kansalainen.”

 47. Vielä siitä vale­htelus­ta… Hesarin keskustelu­pal­stal­la oli hyvä aja­tuskoe (siistin hie­man): SFT:n toimit­ta­ja olisi kysynyt, että onko teil­lä min­is­teri Kan­er­va erek­tio-ongel­ma? Kan­er­va olisi vas­tan­nut että ei ole. Tuki­ainen olisi todis­tanut (mah­dol­lis­es­ti kuva­ma­te­ri­aalin avul­la) että kyl­lä min­is­ter­il­lä on erek­tio-ongel­ma. Olisiko Kan­er­va syyl­listynyt törkeään vale­htelu­un? Hän­hän on suo­ras­taan myynyt itseään äänestäjille viri­il­inä miehenä.

 48. Eli­na W kirjoitti:

  “Varakku­ut­ta ja korkeaa yhteiskun­nal­lista ase­maa arvoste­taan uni­ver­saal­isti ikään tai sukupuoleen katsomatta.”

  Vau­raut­ta ja ase­maa arvoste­taan ehkä ikään ja sukupuoleen kat­so­mat­ta, mut­ta kump­panin valin­nas­sa miehen vau­raus ja ase­ma on naiselle hyvin merkit­tävä kri­teeri, kun mies pain­ot­taa kump­panin omi­naisuuk­sista ikää ja terveyttä.

  ” Asia on siis mielestäni eri… Varakkail­la ja vaiku­tus­val­taisil­la miehillä on vain paras mah­dol­lisu­us vali­ta kauneim­mat naiset. Syy ei siis ole siinä, että juuri nuoret naiset arvostaisi­vat mui­ta enem­män val­taa ja vaurautta.”

  Mod­ernista nais­näkökul­mas­ta on hyvin tunkkaista pitää naista vain tah­dot­tomana objek­ti­na, jon­ka mies valitsee.
  Myöskään tehdyt tutkimuk­set eivät tue tuo­ta tunkkaista näke­mys­tä, vaan naiset myös kaikissa tehdyis­sä tutkimuk­sis­sa itse ilmoit­ta­vat arvosta­vansa kump­panin valin­nas­sa var­al­lisu­ut­ta ja asemaa.
  Kun kat­so­taan eri sukupuolten roole­ja lisään­tymis­bi­olo­gias­sa, tämä on oikeas­t­aan itsestäänselvyys.

 49. Nyt kun “tek­stivi­estiko­hu” (höh) alkaa pikkuhil­jaa laan­tua, uusi on kehit­tymässä. Yleen­sä paikkaansapitämät­tömistä lähteistä on tihkunut, tosin epävi­ral­lisia, tieto­ja, joiden mukaan uusi ulko­min­is­teri on OIKEASTI har­ras­tanut sek­siä! Ei siis pelkkää virtuaalisellaista.
  Alkaa men­nä kauheak­si tämä maail­ma. Tässä on medi­al­la todel­li­nen mis­sio: pelas­taa maailma!

 50. Pekka,

  “Mod­ernista nais­näkökul­mas­ta on hyvin tunkkaista pitää naista vain tah­dot­tomana objek­ti­na, jon­ka mies valitsee.”

  Näin on! Tietysti kum­matkin osa­puo­let län­si­mais­sa tekevät val­in­to­ja. Lähdin vain mukaan tähän val­in­ta-ajat­telu­un, jon­ka itse esi­tit ja joka tietysti on nyky-yhteiskun­nas­sakin osin totta. 

  “…naiset myös kaikissa tehdyis­sä tutkimuk­sis­sa itse ilmoit­ta­vat arvosta­vansa kump­panin valin­nas­sa var­al­lisu­ut­ta ja asemaa.”

  Kyl­lä tietysti jokainen tietoises­sa vas­tauk­ses­saan ilmaisee otta­vansa mielum­min rikkaan ja komean johta­jan kuin köy­hän surkimuk­sen kapakan nurkkapyödästä, jos sitä suo­rasanais­es­ti kysytään. 

  Rakas­tu­mi­nen on kuitenkin vähän mon­imutkaisem­pi pros­es­si, eivätkä kaik­ki kykene tekemään täl­lä tavoin ratio­naal­isia val­in­to­ja ja opti­moimaan parisuh­teen solmimista omien resurssien­sa mukaan. 

  Monil­la täys­ren­tu­il­la on kau­nis, nuori ja ter­ve tyttöystävä/vaimo… Mut­ta tietysti parisuhde­markki­nat toimi­vat peri­aat­teessa kuvat­ul­la taval­la. Kau­ni­it ja rikkaat nai­vat toisi­aan. Harvem­min kyl­lä toisin päin näkee korkeis­sa ase­mis­sa olevil­la miehillä susiru­maa vaimoa, mut­ta tiedän pari täl­lais­takin tapausta. 

  Tietysti “korke­as­sa ase­mas­sa” voi olla monel­la tapaa. Huumei­ta vetävä kuu­luisa rock-muusikko voi olla (on) paljon halu­tumpi kuin vaikka­pa Mau­ri Pekkarinen 🙂

  Sori Mauk­ka, jos luet tätä…

 51. Pekalle vielä.

  Tuol­laiset kyse­lyt ovat jotakuinkin sama­nar­voisia kuin että kysyt­täisi­in, otanko mielum­min miehen keinoläpäl­lä, ast­mal­la ja kaljul­la… vai ilman. Vas­taus lie­nee selvä. 

  Kuitenkaan tämä tuskin todel­lises­sa tilanteessa olisi perus­teena hylätä poten­ti­aali kumppani.

 52. Nim­imerk­ki Mar­tel on erääl­lä toisel­la pal­stal­la esit­tänyt main­iosti kuvitel­lun toimit­ta­jan haas­tat­telun avul­la, kuin­ka Ike olisi selin­nyt jupakas­ta kuiville:

  “Kan­er­van virhe oli ryhtyä kiertelemään. Jos hän heti asian pal­jas­tut­tua olisi vas­tan­nut ensim­mäisi­in yhtey­de­not­toi­hin täysin suo­raan, peit­telemät­tä tai häpeilemät­tä, media ei olisi kyen­nyt keit­tämään mitään skandaalia.”

  *

  Hymy: Ilk­ka Kan­er­va, olemme saa­neet tietää, että olette lähet­täneet tek­stivi­este­jä tanssi­ja Johan­na Tuki­aiselle. Pitääkö paikkansa?

  Ike: Tot­ta se on. Tavat­ti­in jos­sain Lapis­sa ja sen jäl­keen on tek­stail­tu säännöllisesti.

  Hymy: Oliko niitä tek­stare­i­ta paljon?

  Ike: Tot­takai, tykkään nuorista, viehät­tävistä nai­sista. Oli niitä ainakin kym­meniä, ellei enemmän. 

  Hymy: Mil­laisia jut­tu­ja niis­sä oli?

  Ike: Tuh­mia jut­tu­ja tietenkin, oli­pa tuokin kysymys! Luulet­teko että kyl­lästytän naisia luen­noimal­la jostain eduskun­nan asioista?

  Hymy: Alapään juttuja?

  Ike: Kyl­lä. Muu olisikin ajanhukkaa.

  Hymy: Etkö ole lainkaan pahoillasi?

  Ike: Ai mis­tä? Pahoil­lani siitä, että tykkään nai­sista? Ei koskaan. Oma­lle kump­panil­leni tämän julk­i­t­u­lo on tietenkin raskas­ta, ja siitä olen pahoil­lani, mut­ta toisaal­ta kyl­lä hänkin jo tun­tee mut. Naiset on todel­li­nen rikkaus mun elämässä, ja ei sel­l­ais­es­ta voi olla pahoillaan.

  Hymy: Mut­ta eikö tämä ole tei­dän ase­mas­sanne olevalle…

  Ike: Hei kamoon! Kaik­ki tun­tee mut. Mä oon Ilk­ka Kan­er­va, enkä muuk­si muu­tu. Työni hoidan niin hyvin kuin osaan ja siitä ei tin­gitä. Oma­l­la ajal­lani teen mitä huvit­taa. Onnek­si omaa aikaakin on, ei tätä hom­maa muuten jak­saisikaan. Oliko muuta?

  Hymy: No ei täl­lä erää.. Kiitos haastattelusta. ”

 53. Eli­na W kirjoitti:

  “Tuol­laiset kyse­lyt ovat jotakuinkin sama­nar­voisia kuin että kysyt­täisi­in, otanko mielum­min miehen keinoläpäl­lä, ast­mal­la ja kaljul­la… vai ilman. Vas­taus lie­nee selvä.”

  Tuo on vain yksi tapa suh­tau­tua tieteel­liseen tutkimuk­seen. Se tuskin on mitenkään eri­tyis­es­ti naisille tyypillinen.

  Kaiken tutkimuk­sen suh­teen minus­ta on hedelmäl­lisem­pi asenne sel­l­ainen, että ensin pere­htyy aiheeseen, ja vas­ta sen jäl­keen ryhtyy anta­maan “asiantun­te­via” arvioi­ta tutkimuk­sen kysymyk­se­naset­telus­ta, menetelmistä ja tuloksista.
  Suosit­te­len kokeilemaan!

 54. Tämä viimeinen kom­men­ti oli hyvä! Kan­er­valle­han kävi tosi­aan ns. Jäät­teen­mäet: Hänen varsi­nainen rik­keen­sä ei ollut kovin suuri, mut­ta yrit­täessään rim­puil­la siitä irti hän sot­ki itsen­sä verkkoon taval­la, joka vei hänen usko­tavuuten­sa ja tätä kaut­ta mah­dol­lisuuten­sa toimia min­is­ter­inä. Ja en myöskään usko, että Kataisen päätök­sen taustal­la oli ensisi­jais­es­ti aja­tus kansakun­nan edus­ta vaan se, että hän pelkäsi Kan­er­van säh­läyk­sen vahin­goit­ta­van kokoomus­ta. Ei kovin ylevää, mut­ta niin puolue­poli­ti­ik­ka toimii.

 55. Urhei­lu­mies Kan­er­va sai nyt oppia, mitä eroa on Nyrkkeilyli­iton ja Jour­nal­is­tili­iton sään­nöis­sä. Nyrkkeilyli­iton sään­tö­jen mukaan maas­sa makaavaa ei enää saa hakata.
  Voi tätä jeesustelun määrää. Voi näitä ilmas­sa sakeana lentäviä ensim­mäisiä kiviä. Voi tätä omahyväisyy­den mäh­nää. Iltale­hden toimit­ta­ja sei­so­mas­sa Kan­er­van kotiovel­la ja otta­mas­sa val­oku­via hänelle ruokakas­sia kan­tavas­ta raskaana olev­as­ta tyt­tärestä. Kas kun ei ollut A‑studio ja Helsin­gin Sanomat samas­sa jonos­sa. Ehkä oli­vat sen sijas­ta selaa­mas­sa porno­sait­te­ja ja etsimässä van­haa kuva-aineis­toa näyt­telijätär Tukiaisesta.
  Kiitos Soin­in­vaar­alle rohkeas­ta ja kiihkot­tomas­ta arvios­ta, jos­sa ei sor­rut­tu ulvo­maan susien mukana.

 56. Pekka sanoo

  “Tuo on vain yksi tapa suh­tau­tua tieteel­liseen tutkimukseen.”

  Tarkoitin siis, että jos kysytään val­it­senko hyvän vai huonon, niin vas­taan val­it­se­vani hyvän. Todel­lisu­udessa en kuitenkaan vält­tämät­tä niin tee, kos­ka val­in­taan sekoit­tuu väli­in­tule­via muut­tu­jia todel­lises­sa elämässä yleen­sä paljon: omat sisäiset per­soon­nal­lisu­utek­i­jäni ja keskenään ris­tiri­itaiset moti­ivi­ni ja mon­et moni­tuiset ulkoiset seikat. Tämä tietysti kos­kee muitakin kuin minua. 

  En tietenkään tiedä kysymysaset­telua tutkimuksessa/tutkimuksissa joi­hin viit­taat. Kan­nat­taisikin lait­taa lähde­vi­it­teet, mikäli väit­tää jotain tutkimuk­si­in vedoten. 

  Sil­loin min­ul­lakin olisi mah­dol­lisu­us pere­htyä penäämi­isi menetelmi­in ja tulok­si­in toiveit­teisi mukaises­ti “asiantun­tev­asti”.

 57. Mielestäni olen­naisin tek­i­jä tässä koko jupakas­sa oli se, että Kner­va potkit­ti­in pihalle medi­an, mielestäni ensi sijas­sa HS:n toimit­ta­jien, toimes­ta. Helsin­gin Sanomat täyt­tivät uutisen­sa viikko­jen ajan speku­loin­nil­la ja turhan­päiväisil­lä kyse­ly­il­lä, kuten “pitäisikö Kan­er­van ero­ta”, “Kan­er­va kieltäy­tyy kom­men­toimas­ta”. Kyseessä tehti­in tikus­ta asi­aa ja kir­joitet­ti­in siihen tyyli­in, että ero on jo täysin selvä asia. On tietenkin selvää, että Suomen suurim­man lehden rum­mu­tus johtaa uuti­soin­ti­in myös ulkomailla.

  Minä keksin neljä mah­dol­lista syytä täl­laiseen toimintaan:
  1) HS halu­aa tehdä poli­ti­ikkaa lait­ta­mal­la kapu­loi­ta kokoomuk­sen, Kan­er­van tai nykyisen hal­li­tuk­sen rattaisiin
  2) HS halu­aa peit­tää joitakin mui­ta tapah­tu­mia turhan­päiväisen navanalusjour­nal­is­min alle
  3) HS aikoo siir­tyä Iltapäiväle­htien markki­na-alueelle, kun Inter­net alkaa syödä levikkiä ja mainosmyyntiä
  4) HS:n toim­i­tuskun­ta on ammat­ti­taido­ton­ta, eikä kykene erot­ta­maan tärkeitä asioi­ta turhanpäiväisistä.

  Oma­l­ta kohdal­tani ainakin tämä jupak­ka oli viimeinen pis­ara riip­pumat­ta siitä, mikä noista oli pääasialli­nen syy. Minä en enää Helsin­gin Sanomia tilaa tai sitä lue. Samaa suosit­te­len kaikille muillekin.

  Onpa­han ainakin pakko­ruot­sista ollut jotain hyö­tyä, voi siir­tyä Höblän luk­i­jak­si ilman suurem­pia ongelmia 🙂

  Kari

 58. Eli­na W. kirjoitti:

  “… Kan­er­va oli jo täysin nau­runalainen pelle kan­sain­välis­es­ti ja koko Suomen poli­it­ti­nen uskot­tavu­us olisi men­nyt Kan­er­van jatkaessa…”

  Joo, on se tot­ta, että tek­stivi­estiko­hu lev­isi lehti­in ympäri­maail­maa. Reuters uuti­nen asi­as­ta oli eri lehdis­sä aina Wash­ing­town postista Hin­du news asti. Mut­ta minä en ole ollenkaan vaku­ut­tunut siitä, olisiko koko Suomen poli­it­ti­nen uskot­tavu­us men­nyt Kan­er­van jatkaes­sa. Toden­näköis­es­ti paris­sa kuukaudessa kukaan ei olisi enää muis­tanut. Näitä min­is­ter­i­ta­son kohu­ja on kuitenkin maail­mal­la aika paljon, eikä niiden takia läh­eskään aina ero­ta tai menetetä uskottavuuttaan. 

  Edelleen Eli­na W. kirjoitti:

  “Ja tietysti jos on sitä mieltä että jatku­va tari­noiden muun­telu, suo­ranaiden vale­htelu ja lupauk­sen rikkomi­nen puolueen puheen­jo­htalle yhdeltä korkeim­mista val­tion päämiehistä, on syytä ohit­taa olan kohau­tuk­sel­la, niin tästä sit­ten tietysti on turha keskustel­la. Se on sit­ten mielipide-ero. ”

  Olisiko pitänyt ohit­taa pelkäl­lä olan kohau­tuk­sel­la, ei; Mut­ta ei erot­tamisel­lakaan. Toki täl­laisen välimuo­to ran­gais­tuk­sen kek­simi­nen ei ole help­poa, olisiko julki­nen nöyryyt­tämi­nen hyvä?

  Katainen olisi voin­ut tosis­saan haukkua Kan­er­van toim­intaa yksi­tyiselämään liit­tyvis­sä asiois­sa. Mut­ta tode­ta, niin kuin taisi ennen kohua jos­sain yhtey­dessä tode­ta, että Kan­er­va on hoi­tanut eri­no­mais­es­ti ulko­min­is­terin toin­ta, eikä kat­so, että eroon on aihetta. 

  Kan­er­va olisi voin­ut pyytä vielä vähän enem­män madellen anteek­si, jäädä parik­si viikok­si sairaslomalle. 

  Olet­taen, että myös min­is­ter­it ovat ihmisiä, niin voisin melkein lyödä vetoa, että hal­li­tuk­sen sisäl­lä on myös ei jul­ki tul­lut­ta “kohuaines­ta”. Kaikkia yksi­tyiselämästään Kataiselle tai eduskun­taryh­mälle vale­hdellei­ta min­is­tere­jä tai mui­ta keskeisessä ase­mas­sa ole­via poli­itikko­ja tuskin on erotet­tu, mut­ta tämä on tietysti arvailua. 

  Toisaal­ta oike­as­sa­han sinä olet. Poli­it­ti­sis­sa toimis­sa on kysymys luot­ta­muk­ses­ta. Jos kohu on vienyt Kan­er­val­ta eduskun­taryh­män luot­ta­muk­sen, hänet on syytä erottaa(tai hän­tä on syytä pyytää eroamaan). 

  Jos minä olisin päässyt asi­as­ta äänestämään Kan­er­van luot­ta­muk­ses­ta, niin olisin luot­tamisen puolesta.

 59. Eli­nalle

  Ei kukaan sanonut, että kysytään otatko hyvän vai huonon. Usei­den tieteenalo­jen tutkimuk­sis­sa on päädyt­ty siihen johtopäätök­seen, että naiset suo­si­vat kump­panin valin­nas­sa varakas­ta ja korke­as­sa ase­mas­sa ole­vaa miestä ja miehet suo­si­vat nuor­ta ja ter­vet­tä naista, jol­la on tiet­ty tarkoin määritel­ty lantio-vyötärösuhde.
  Se, että kaik­ki eivät voi saa­da juuri sitä mitä tah­to­vat kuu­luu tietysti asiaan.

  Ihmisen par­in­valin­nan perus­teet kuu­lu­vat minus­ta oikeas­t­aan yleis­sivistyk­seen, ja siitä on julka­istu melkoinen määrä pop­u­lar­isoitu­ja teoksia.

  Antropol­o­gisen näkökul­man tar­joaa esimerkiksi
  David M. Buss: Halun evoluutio

  Luon­non­ti­eteel­listä näkökul­maa löy­tyy Matt Rid­leyn use­ast­akin kir­jas­ta. Esimerkik­si “Geen­it koke­mus ja ihmisenä oleminen”.
  Tai Osmo Tam­misa­lon “Rakkau­den evoluutio”

  Ei näil­lä näkökul­mil­la sinän­sä ole mitään merkit­tävää eroa. Suosit­te­len aluk­si “Halun evoluutiota”.

  Geen­it “selit­tävät” ja ohjaa­vat käyt­täy­tymistämme vain oma­l­ta osaltaan. Vähin­tään yhtä merkit­tävässä roolis­sa on kulttuuri(evoluutio).
  Kan­er­van ongel­ma on, että hän on liikaa gee­nien­sä vietävis­sä, eikä osaa sovit­taa tai hillitä käytöstään ympäröivän kult­tuurin vaa­timuk­si­in sopiviksi.

 60. Nythän sen sit­ten Halo­nenkin on sanonut: Poli­itikoil­ta odote­taan siis­tiä ja sääl­listä käytöstä. 

  Tietäkää tämä kaik­ki vas­ten­mieliset per­voil­i­jat täl­lä blogilla. Poli­ti­ikkaan ei enää ole asiaa.

 61. Pekka ker­too Eli­nalle yleis­sivistyk­ses­tä ja Eli­na tietysti kuun­telee Pekkaa: 

  “Ihmisen par­in­valin­nan perus­teet kuu­lu­vat minus­ta oikeas­t­aan yleissivistykseen”

  Kyl­lä olen näi­hin perustei­hin tutus­tunut, enkä oikeas­t­aan tarvitse linkke­jä kansan­ta­juisi­in teok­si­in. Ihan tieteelli­nen tek­stikin on hal­lus­sa. Sosio­bi­olo­gias­ta olen aina ollut eri­tyisen kiin­nos­tunut sen poli­it­tis­es­ta epäko­r­rek­tiud­es­ta huolimatta. 

  Oletko sinä saanut/valinnut/tms. var­al­lisu­ut­tasi ja muu­ta sek­sikkyyt­täsi vas­taa­van vaimon?

 62. Kut­ka kirjoitti:
  “Kyl­läpä siitä huoli syn­tyy, kun viedään väite ääreen­sä. Min­ul­la on vas­ta-argu­ment­ti. Eduskun­nas­sa on kak­sisa­taa kansane­dus­ta­jaa. Kan­er­va on lähet­tänyt sek­suaalis­es­ti vih­jaile­via tek­stivi­este­jä, mut­ta 199 ei. Sit­ten on tämä ras­vainen puoli­tusi­na, jot­ka ovat kat­soneet tissin lovia hissin ovien sijaan. Vieläkin jää 193 edus­ta­jaa, jot­ka eivät ole tätä tehneet.”

  En ole väit­tänyt, että meil­lä olisi ongel­ma nykyisen eduskun­nan jäsen­ten track recor­di­en saatik­ka pätevyy­den suhteen.

  Kut­ka kir­joit­ti myös:
  “En näe kovin suur­ta ongel­maa siinä, jos sek­si­in, alko­holi­in tai huumeisi­in addik­toituneet henkilöt pysyt­täy­tyvät eduskun­nan ja johtavien julk­isten virko­jen ulkop­uolel­la. En vielä ole näh­nyt tutkimus­ta, joka tuk­isi aja­tus­ta, että juuri täl­laiset ääri-ihmiset oli­si­vat eri­tyisen päte­viä johtajia.” 

  En myöskään minä näe mitään ongel­maa siinä, että mainit­se­masi “seksi‑, alko­holi- ja huumead­dik­toituneet” pysyt­televät julk­isten johtovirko­jen ulkop­uolel­la. Kun­han ei vain käy niin, että esimerkik­si alatylis­ten tek­stivi­estien lähet­te­ly vie paikan kyvykkääm­mältä kyvyt­tömäm­män eduk­si. Huumeet ovat sitä pait­si laittomia.

  Tuskin­pa tulet ikinä näkemään sel­l­aista tutkimus­ta, että mainit­se­masi “ääri-ihmiset” oli­si­vat eri­tyisen päte­viä johtajia. 

  Tuskin­pa sel­l­ais­takaan, että sek­si­ad­dik­tio epäpätevöittäisi.

  Kuriosi­teet­ti­na. Seu­raa­vat ihmiset, joiden pätevyy­den arvostelemiseen en ole tarpeek­si pätevä, ovat käsit­tääk­seni käyt­täneet huumei­ta: Al Gore, Ben Franklin, Bill Clin­ton, Win­ston Churchill, Steve Jobs, Sig­mund Freud, Mao Zedong.

  Ja Mao­han taisi olla myös seksiaddikti:)

 63. —“Hymyn pää­toimit­ta­jan täy­tyy olla äärim­mäisen tyy­tyväi­nen itseen­sä. Taas sai tuho­tuk­si yhden ihmisen.” —
  “Tämä on mielestäni törkeä kun­ni­an­loukkaus Tulus­toa kohtaan. Medi­an tehtävä on pitää kansa val­taapitäjien asioista ajan tasal­la. Enpä jak­sa uskoa, että Tulus­tol­la on henkilöko­htaisia intresse­jä ketään tuho­ta. Mik­si olisi?”

  Ei ehkä muu­ta henkilöko­htaista intres­siä kuin pitää levikkilu­vut korkealle. Eivät siihen käytet­ty­jen ihmis­ten tun­teet tai tule­vat kohtalot sen rin­nal­la ole tärkeitä. En ihan jak­sa uskoa, että edes val­lan vahtikoirana olem­i­nen ajaisi nuuski­maan ihmis­ten yksi­tyiselämää (muidenkin kuin ns. julk­isu­u­den henkilöi­den) yhtä tehokkaasti kuin lehden tulostavoitteet.

  ” Että ota Osmo ihan ren­nos­ti, kyl­lä Ike pärjää..”

  Ike pär­jää tai ei. Ikävää minus­ta on se, että meil­lä olen­nais­in­ta uuti­saines­ta näyt­tää ole­van yksi­tyiselämän penkomi­nen. Media val­tiom­ahdin roolin­sa toteut­ta­jana on sen­traal­isantro­jen ja kansanki­ihot­ta­jien tasol­la. Kansalta kysytään: “kiv­itäm­mekö?”. Kuoro vas­taa: “kiv­itämme!”
  Yht­enä päivänä otsikois­sa tunkeudu­taan lapsen­sa menet­täneen suru­un, toise­na vänkäy­dytään suuron­net­to­muud­es­ta pelas­tuneen ja ambu­lanssimi­esten väli­in kysymään miltä nyt tuntuu…
  Hirveän tärkeätä on tietenkin ker­toa etu­sivul­la kuin­ka Idol­spo­jat kiis­televät Idols-Mian muistosta.

  Kan­er­van nais­maku on mitä on.
  Mik­si ulkop­uolis­ten pitää päät­tää siitä, mil­laisia ikäero­ja, nais- tai mies­maku­ja itsekul­lakin saa olla? Puolirikol­li­sista piireistä en ole huo­man­nut mitään. Jos niin todis­tet­tavasti on, ker­tokaa ihmeessä. – Mikä onkaan rikol­lisen ja puolirikol­lisen ero?
  Olisin toivonut (vaik­ka en uskonut), että äijä olisi saanut pitää virkansa. Ker­ran olisi katkaistu medi­an vyöry­tys, annet­tu sille nenille.
  Nyt pres­i­dent­tim­mekin jo sanoo, että tämä on merk­ki uusista ajoista … ja tähän on mukaudut­ta­va. Sic!
  Joku poli­ti­ikan tutk­i­ja tote­si, että kansan moraali oli ennen kireämpi kirkon otteen ollessa luja. Kun kansan moraali nyt on jous­tavampi (hän taisi kyl­lä sanoa löy­sem­pi), poli­tikoil­ta vaa­di­taan yksi­tyiselämässä tiukem­paa moraalia, kos­ka media vetää esi­in asioi­ta, joista ennen vaiettiin.
  Asioiden ker­tomi­nen — siis asioiden — ei min­ua kiusaa. Tonkimi­nen, tunkeu­tu­mi­nen ja vyöry­tys kiusaavat.

 64. Eli­nalle kirjoitti:

  “Kyl­lä olen näi­hin perustei­hin tutus­tunut, enkä oikeas­t­aan tarvitse linkke­jä kansan­ta­juisi­in teok­si­in. Ihan tieteelli­nen tek­stikin on hallussa.”

  Jos psykolo­gian pro­fes­sori Bussin kir­joit­ta­ma kir­ja on sin­ulle liian rah­vaanomainen, niin siitä löy­tyy kyl­lä kat­ta­va lähdeluet­te­lo alku­peräisi­in tutkimuksiin.
  Minus­ta vain vaikut­ti, että sin­ul­la ei kir­joi­tuste­si perus­teel­la ole hajuakaan siitä mis­tä on kysymys, joten ajat­telin että olisi helpom­paa aloit­taa pere­htymi­nen aiheeseen valmi­ista yhteenvedosta.

  “Oletko sinä saanut/valinnut/tms. var­al­lisu­ut­tasi ja muu­ta sek­sikkyyt­täsi vas­taa­van vaimon?”

  Nämä tutkimus­tu­lok­set eivät tietenkään ole siir­ret­tävis­sä yksilöön, eivätkä ne edes ker­ro kuin­ka elävässä elämässä todel­la tapah­tuu. Ne ker­to­vat arvos­tuk­sista ja jos­sain mielessä myös tavoit­teista. Useim­mat ihmiset ymmärtävät elävään elämään sisäl­tyvät rajoit­teet ja pitävät sik­si tavoit­teen­sa ja vaa­timuk­sen­sa kohtu­ullisi­na. Viri­ilistä ja varakkaas­ta ulko­min­is­ter­istä haaveile­vista nuorista nai­sista val­taosa ei hän­tä koskaan saa. Val­taosa heistä myös ymmärtää sen.

  Minä olen kuitenkin sat­tumal­ta varsin hyvin tilas­toi­hin sopi­va tavis. Puolisoni on min­ua neljä vuot­ta nuorem­pi, ja selvästi itseäni kauniimpi

 65. “Oli järkyt­tävää huo­ma­ta ettei käytän­nössä minkään kau­pal­lisen medi­an edus­ta­ja pystynyt alkeel­lisem­paankaan medi­akri­ti­ikki­in ja tekopy­hän ajo­jahdin kyseenalaistamiseen.”

  Täs­mälleen samaa mieltä Petrus Pen­nasen kanssa. Ongel­mana tässä oli nimeno­maan se, että käytän­nössä koko val­ta­me­dia lähti täysin sokeana mukaan tähän ajo­jahti­in ja oikeas­t­aan kil­paili siitä, kuka saisi eniten “pal­jastet­tua” jotain. Jos tek­stivi­es­timyl­ly­tys olisi rajoit­tunut pelkkään keltaiseen lehdis­töön ja “vakavasti” otet­ta­va poli­it­ti­nen lehdis­tö olisi päät­tänyt pitäy­tyä asial­in­jal­la, Kataiselle ei ikinä olisi syn­tynyt pakkoa erot­taa Kanervaa. 

  Sisämin­is­teri Holm­lundin pelasti viime vuon­na juuri se, etteivät muut lehdet läht­e­neet mukaan Alma Medi­an Stasi-aineis­ton tiimoil­ta käyn­nistämään rum­mu­tuk­seen. Nyt nimeno­maan medi­an yksi­tu­umainen pain­os­tus esti tilanteen rauhoit­tumisen, jol­loin mikään luot­ta­muk­sen vaku­ut­ta­mi­nen Kataisen ja Van­hasen osalta ei riittänyt.

  “Ehdotankin että peruste­taan kansalais­me­dia, jos­sa repostel­laan val­tavaa yhteiskun­nal­lista val­taa käyt­täviä pää­toimit­ta­jia ja toimit­ta­jia samal­la lail­la kuin he repostel­e­vat A‑luokan poli­itikko­ja. Vai onko jol­lain parem­pi idea medi­an mieli­v­al­lan vastapainoksi?”

  Eri­no­mainen ehdo­tus. Olen itse ajatel­lut täs­mälleen samaa tämän vas­ten­mielisen episodin aikana. Media pesee parhail­laan käsiään koko keis­sistä infan­ti­ileil­la “Turha syyt­tää medi­aa, Kan­er­va itse ne tek­stivi­estit kirjoitti”-tyylisillä verukkeil­la, eikä aitoa medi­akri­it­tistä keskustelua pystytä käymään mis­sään. Media on jotenkin pakotet­ta­va puhu­maan itses­tään ja omas­ta roolis­taan val­lankäyt­täjänä, se on ain­oa tie ter­veem­män poli­it­tisen medi­akult­tuurin kehit­tämisek­si. Kansalais­me­dia olisi hyvä alku.

 66. Tuol­la yllä ole­va SAIntin lain­aus Martelin blo­gista osuu san­gen oikeaan. Jos kohun alus­sa Ilk­ka Kan­er­va olisi tun­nus­tanut tilanteen sel­l­aise­na, kuin se oli, kohu olisi luul­tavasti laan­tunut piankin (Ike on Ike). Vieste­jä olisi pahek­sut­tu, mut­ta kos­ka kyse ei selvästikään ollut ahdis­telus­ta, pahek­sun­nan tasolle olisi voitu jäädä.

  Kan­er­van kierte­ly-yri­tyk­set kuitenkin aiheut­ti­vat kier­teen, jos­sa medi­an oli help­po tart­tua kul­loiseenkin Kan­er­van kom­ment­ti­in, ja osoit­taa se vääräk­si. Tämä söi Kan­er­van uskot­tavu­ut­ta. Jotenkin julkises­ta keskustelus­ta jäi kuva, että per­im­mäi­nen totu­us valkeni Kokoomuk­sen piiris­säkin vähitellen, joka teki Kokoomusjo­hdonkin tilanteen mahdottomaksi.
  .

 67. Annuk­ka Karo­nen dramatisoi: 

  “Kansalta kysytään: “kiv­itäm­mekö?”. Kuoro vas­taa: “kiv­itämme!” ”

  Kyl­lä siitä on kivit­tämi­nen kaukana, jos min­is­ter­il­lä ei ole oman toim­intansa seu­rauk­se­na mitään edel­ly­tyk­siä jatkaa. Turhaa retori­ikkaa päivän­selvän asian ympäril­la. Täl­lais­ten sanaval­in­to­jen takana on vain nos­taa itsen­sä muiden yläpuolelle… 

  Min­ulle täl­lä ei ainakaan ole mitään moraal­ista merk­i­tys­tä. Kan­er­va jatkaa hänelle parem­min sopivis­sa tehtävis­sä urheilun puolel­la ja eihän hänen kansane­dus­ta­jan pos­tilleen mitenkään käynyt. Turha hakea, Annu­ka, nyt ver­tausku­via Raa­ma­tus­ta sädeke­hä pään päällä. 

  Minus­ta hurskastelu tässä keskustelus­sa on aivan toisel­la puolel­la kuin siel­lä, jos­sa eroa pidet­ti­in vält­tämät­tömänä. Ollaan niin kirka­sot­saista, sal­li­vaa ja parem­paa ihmistä ja tuomi­taan lehdis­tö “paskana ja saas­tana”.. ja ase­tu­taan tirk­iste­lyn­haluisen ja tyh­män kansan yläpuolelle. 

  Eilen A‑talkissa kukaan keskustelijoista ei ollut sitä mieltä, että Kan­er­val­la olisi ollut mitään jatkom­ah­dol­lisuuk­sia. Media ei lähetel­lyt pornom­allille tek­stare­i­ta eikä rikkonut lupauk­sia Kataiselle, se tun­tuu nyt tääl­lä unohtuvan.

  Tänne nyt tun­tuu, ymmär­ret­tävää kyl­lä, kokoon­tu­van aina Osmon Anonyymit Mielis­telijät ‑klu­bi, jos­sa sit­ten Hänen Viisaut­en­sa dog­mit kyseenalais­ta­va on aika ahtaas­sa paikas­sa. Kukaan ei edes puut­tunut tök­eröön ja suo­ras­taan pyöristyt­tävään ver­tauk­seen aloituk­sen viitates­sa kunniamurhiin. 

  Mut­ta se on niin ylevää tehdä tois­es­ta uhri ja säälitel­lä tätä, siitä tulee hyvä mieli, kun tun­tee itsen­sä hyväk­si ihmisek­si… Pahat ne kivittää…

 68. Annuk­ka sanoo vielä: 

  “Mik­si ulkop­uolis­ten pitää päät­tää siitä, mil­laisia ikäero­ja, nais- tai mies­maku­ja itsekul­lakin saa olla?”

  Voitko osoit­taa jonkin kohdan medi­as­ta tai tästä keskustelus­ta, jos­sa joku sanelee minkälainen nais- tai mies­maun PITÄÄ olla. Halu­at vain täl­läkin itse kek­simäl­lä jutul­lasi aset­tua parem­mak­si ihmiseksi. 

  Sal­lit­tu­ja maku­ja ei kukaan ole määrit­telemässä. Ehkä kuitenkin hillitön himo vain naisen ulkokuoreen, joka tässä tapauk­ses­sa on ilmeistä, on kuitekin minus­ta varsin alkeel­lista ja ker­too ihmisen mie­len­maail­mas­ta kiel­teisiä asioita. 

  Se ker­too sek­sis­ti­sistä ja naista jos­sain mielessä hal­ven­tavista asen­teista. Kyseessä ei ole siis varsi­nais­es­ti “nais­maku”. Tuskin, jos Halo­nen Ara­jär­ven selän takana tek­stail­isi tuh­mia Hen­ry Saarelle, niin kukaan puhuisi Halosen “mies­maus­ta”, vaan kaik­ki tajuaisi­vat toimin­nan feti­sis­tisen luonteen. 

  Se on kulunut klisee tämän naisen esineel­listämi­nen, mut­ta sopi­va tähän yhtey­teen. Kyseessä on fetis­si Kanervalle.

  “Puolirikol­li­sista piireistä en ole huo­man­nut mitään. Jos niin todis­tet­tavasti on, ker­tokaa ihmeessä”

  Pros­ti­tuu­tion ympäril­lä on aina rikol­lisu­ut­ta. Tämä tietänet, ellet ole tyn­nyris­sä kas­vanut. Älä esitä naiivia!

 69. Minus­ta jotenkin vaikut­taa, että Ilk­ka Kan­er­van luot­ta­mus ei men­nyt sik­si, että hänel­lä on omaperäi­nen nais­maku vaan sik­si, että hän ei pystynyt ennal­ta tun­nista­maan selvää onnen onki­jaa. Eli peri­aat­teessa, jos tek­stivi­esteilyn kohteena olisi ollut henkilö jon­ka ei olisi voitu olet­taa myyvän­sä skan­daalin lehdelle Kan­er­vaa ei olisi erotet­tu. (Vrt. esim. Mat­ti Van­hasen parisuhdekohu.)

 70. Art­turi Björk, 

  Se, mitä san­ot on minus­ta päivän­selvää. Olen sitä nyt tolkut­tanut tääl­lä var­maan kah­denkymme­nen viestin voimal­la, mut­ta ilmeisen huonol­la menestyksellä. 

  Täy­delli­nen hark­in­takyvyn puute viestien kohteen valin­nas­sa oli erot­tamisen epävi­ralli­nen nimike eivät tek­star­it sinäl­lään. Erot­tamisen vas­tus­ta­jat vain yrit­tävät saa­da vastapuolen edus­ta­jat näyt­tämään pahek­sut­tavil­ta moral­is­teil­ta korosta­mal­la tek­stivi­estien osuutta. 

  Tosi­asi­as­sa rohkeusasteikol­la mielestäni Kan­er­van julk­isu­u­teen tulleet viestit ovat läh­es sitä keskustelus­sa mainit­tua pyhäkoulumateriaalia. 

  Näk­isit­tepä min­un viestini 😉

 71. Kun en kaikkien vuo­da­tusten perässä ole pysynyt, kysyn esim. Elinal­ta seu­raavaa. Miten olisit suh­tau­tunut Kan­er­van erot­tamisas­i­aan, jos hän olisi heti kät­telyssä tun­nus­tanut tek­starin­sa, niiden sisäl­löt ja oman hölmöytensä.

 72. “Ehkä kuitenkin hillitön himo vain naisen ulkokuoreen, joka tässä tapauk­ses­sa on ilmeistä, on kuitekin minus­ta varsin alkeel­lista ja ker­too ihmisen mie­len­maail­mas­ta kiel­teisiä asioi­ta. Se ker­too sek­sis­ti­sistä ja naista jos­sain mielessä hal­ven­tavista asen­teista. Kyseessä ei ole siis varsi­nais­es­ti “nais­maku”.”

  Ker­rotko Eli­na sit­ten vielä että minkälaista on se himo joka ei suun­taudu ulkokuoreen, ei ole sek­sis­tistä, ja ei ole jos­sain mielessä naista hal­ven­tavaa? Jatkokysymyk­senä, mik­si tämä on parem­paa himoa?

 73. Jouni,

  Vaikea kysymys,… tarkoit­tanet A, henkilöko­htaista suh­tau­tu­mis­tani eikä B, objek­ti­ivista speku­laa­tiotani siitä mitä olisi tapahtunut?

  Käsit­te­len kuitenkin kum­matkin vai­h­toe­hdot, kun nyt kau­ni­isti kysytään: 

  A: Henkilöko­htainen kantani: 

  Pidän kyl­lä tietyl­lä taval­la sopi­mat­tomana ulko­min­is­terin tek­stailua pornom­allille. Tätä on vaikea mitenkään fak­toil­la perustella! 

  On vain vah­va sub­jek­ti­ivi­nen tunne siitä, että asi­at eivät ole niin kuin pitäisi. Se EI ole laiton­ta, eikä ilmeis­es­ti mon­en mielestä edes mil­lään tavoin epäasial­lista. Mielestäni kuitenkin korkea vir­ka edel­lyt­tää sääl­lisem­pää käytöstä kuin keskiver­rol­ta odote­taan. Näin­hän juuri muun muas­sa min­un ajatuk­seni Halo­nenkin muo­toili. Suuri palk­ka ja etu­udet tule­vat muus­takin kuin tarkoin raja­tu­ista työtehtävistä. 

  Jos on valit­ta­va, olisiko Kan­er­va pitänyt erot­taa puh­taasti tek­stivi­estien perus­teel­la, niin vas­tauk­seni on kuitenkin ei. Eli puol­lan erot­tamista vedoten hänen kyvyt­tömyy­teen­sä hal­li­ta tekemisiään ja varsinkin niiden jälkiseu­rauk­sia. Olisi nyt edes ottanut pre­paid-liit­tymän 🙂 Kaik­ki hänen reak­tion­sa tapah­tu­mien kään­teis­sä osoit­ta­vat suun­na­ton­ta tyh­myyt­tä. Tyh­mä min­is­teri ei ole Suomen etu. 

  Vas­taus b‑kohtaan:

  Uskon, että Kan­er­va olisi selvin­nyt ilman eroa, jos olisi hoi­tanut viestin­nän avoimesti, muodikkasti san­ot­tuna nöyrästi. Toki varsin kol­hi­in­tuneena kap­paleena olisi jatkanut työtään ja nähtäväk­si olisi jäänyt liianko kolhiintuneena…

 74. Tpyy­lu­o­ma:

  “Ker­rotko Eli­na sit­ten vielä että minkälaista on se himo joka ei suun­taudu ulkokuoreen”

  Osmon blo­gi on ilmeis­es­ti muut­tumas­sa Ellun eroti­ikka­pal­stak­si, kun min­ul­ta odote­taan himon määritelmää… 😉

  Olet sitä mieltä, että himo on fyy­sistä ja kohdis­tuu puh­taasti feno­tyyp­pi­in. Kyl­lä kai näin voi sanoa! Sana­muo­toni oli kan­er­va­mais­es­ti hark­it­se­ma­ton ja aiheut­ti var­maan väärinkäsityksen. 

  Tarkoitin sek­suaalisen halun/himon SYNTYÄ, jon­ka saa ainakin min­ul­la aikaan miehen psyko­fyysi­nen kokon­aisu­us, tilanteen tun­nel­ma ja tietysti oma mie­len­ti­lani suh­teessa koko val­lit­se­vaan ympäristöön. Tässä mah­dol­lis­es­ti hier­arkkises­sa rak­en­teessa yleis­es­ti komeana pidet­ty ulkonäkö ei ole dominantti… 

  Tuki­ainen edus­taa per­in­teisiä naiseu­den sym­bol­e­ja: vyötärölle ulot­tu­va, kihara (teko)tukka, kurvikas var­ta­lo (silikonit), pitkät (teko)ripset jne. Eli Kan­er­van halun syn­ty vaikut­taa raja­tum­mal­ta ja fetissi­no­maisem­mal­ta. Tietysti voidaan ajatel­la, että min­ul­la on fetis­si älyyn, huumori­in ja “henkevyy­teen”.

  Mut­ta tun­nus­takaa rehellis­es­ti… kyl­lä kai sitä panis saunan takana? Ehkä kaik­ki miehet tääl­läkin vain yrit­tävät peit­el­lä luo­lamiehen vais­to­jaan vaikut­taak­seen sivistyneemmiltä?

 75. Eli­na W:
  ”Turhaa retori­ikkaa päivän­selvän asian ympäril­la. Täl­lais­ten sanaval­in­to­jen takana on vain nos­taa itsen­sä muiden yläpuolelle…”
  ”Tänne nyt tun­tuu, ymmär­ret­tävää kyl­lä, kokoon­tu­van aina Osmon Anonyymit Mielis­telijät ‑klu­bi, …”

  - Se mikä Sin­ulle on päivän­selvää, ei muiden mielestä sitä aina ole. Sinä näytät pitävän selvänä, että muiden toisen­laiset mielip­i­teet ovat yri­tys tekey­tyä suvait­se­vaisek­si ja aset­tua muiden yläpuolelle – vähin­täänkin sanan­valin­noil­laan. Mui­ta pseu­do­nyymejä nipu­tat Osmon Anonyymeik­si mielis­telijöik­si. Min­un nimeni ei ole nim­imerkin takana ja mielip­i­teeni oli­vat omi­ani jo ennen kuin luin blogin.

  Eli­na W:
  ”Voitko osoit­taa jonkin kohdan medi­as­ta tai tästä keskustelus­ta, jos­sa joku sanelee minkälainen nais- tai mies­maun PITÄÄ olla. Halu­at vain täl­läkin itse kek­simäl­lä jutul­lasi aset­tua parem­mak­si ihmiseksi.”
  — En yritäkään, kos­ka sanoin ”saa olla”.

  Eli­na W:
  ”Pros­ti­tuu­tion ympäril­lä on aina rikol­lisu­ut­ta. Tämä tietänet, ellet ole tyn­nyris­sä kas­vanut. Älä esitä naiivia!”
  ‑Tiedän kyl­lä, että niil­lä on yhteyt­tä – en tiedä kuin­ka usein. Miten Sinä tiedät, että on aina? Näytät usein vaa­ti­van muil­ta fak­to­ja ja perustelu­ja, entä itseltäsi?

  En ilmeis­es­ti kyllin selvästi osan­nut tuo­da ilmi sitä, etten pahek­sunut ain­oas­taan tätä Kan­er­va-keis­siä, vaan medi­an farisealaisu­ut­ta (jos­ta min­ua ja muitakin keskustelijoi­ta tun­nut syyt­tävän) yleen­sä ja tunkeu­tu­mista ihmis­ten, muidenkin kuin julk­isu­u­den henkilöi­den, yksi­tyiselämään, surui­hin ja onnet­to­muuk­si­in. Tietysti tämäkin on ”makua­sia”, minus­ta se on usein ollut julmaa.

 76. Annuk­ka,

  Min­un silmi­i­ni ei kyl­lä medi­amyl­läkän keskel­lä osunut yhtäkään jut­tua, jos­sa media eli käytän­nössä joku toimit­ta­ja olisi varsi­nais­es­ti pahek­sunut tek­stivi­este­jä ja niiden sisältöjä. Kyl­lä toimit­ta­jat vain siteera­si­vat muiden puheen­vuoro­ja. Toimit­ta­jien omat kolum­nit aiheesta oli­vat asen­teil­taan laidas­ta laitaan kuten ei-toimit­ta­jienkin. Kolum­neis­sa on oikeus ja tarkoi­tuskin tuo­da henkilöko­htainen kan­ta esiin. 

  Eli minus­ta tun­tuu käsit­tämät­tömiltä täl­laiset: “Media erot­ti Kan­er­van” ‑käsi­tyk­set. Ja edelleen vielä käsit­tämät­tömim­miltä vaa­timuk­set, joiden mukaan Hymyn olisi pitänyt pidät­täy­tyä julkaise­mas­ta vieste­jä. Hymy on muutenkin joutunut syn­tipukik­si, vaik­ka pros­es­si­han meni siten, että Iltasanomat julka­isi ensim­mäisen viestin ja siinähän oli kaik­ki olen­nainen. Mitään uut­ta tietoa eivät Hymyn julkaise­mat viestit tuoneet. 

  Kuten var­masti tulikin jo selväk­si, niin minä pidän hurskastelu­na ainaista medi­an pahek­sum­ista uutiskyn­nyk­sen ylit­tävien tapah­tu­mien yhtey­dessä, se on minus­ta nimeno­maan moralismia.

  Pros­ti­tuu­tion ja rikol­lisu­u­den yhteyk­sistä on paljon tek­stiä mm. Anna Kon­tu­lal­ta. Tästä Tuki­aisen yksit­täistapauk­ses­ta en voi tähän lait­taa tietojani. 

  Nyt pois­tun tästä keskustelus­ta, joten min­ulle ei kan­na­ta tähän ketju­un osoit­taa kom­ment­te­ja. Olen san­ot­ta­vani sanonut. Ugh…

 77. Eli­na W kirjoitti:

  “Ehkä kuitenkin hillitön himo vain naisen ulkokuoreen, joka tässä tapauk­ses­sa on ilmeistä, on kuitekin minus­ta varsin alkeel­lista ja ker­too ihmisen mie­len­maail­mas­ta kiel­teisiä asioita.”

  Minus­ta on erikoista, että nais­ten hillitön himo vas­takkaisen sukupuolen lom­pakolle ei herätä juuri minkään sortin pahek­sun­taa, vaik­ka minus­ta rahan pitäisi on parisuh­teen moti­iv­ina vähin­tään yhtä “arve­lut­ta­va” kuin kauneuden.

  Eli­na jatkaa:
  “Tarkoitin sek­suaalisen halun/himon SYNTYÄ, jon­ka saa ainakin min­ul­la aikaan miehen psyko­fyysi­nen kokon­aisu­us, tilanteen tun­nel­ma ja tietysti oma mie­len­ti­lani suh­teessa koko val­lit­se­vaan ympäristöön. Tässä mah­dol­lis­es­ti hier­arkkises­sa rak­en­teessa yleis­es­ti komeana pidet­ty ulkonäkö ei ole dominantti…”

  No joo.
  Ei ole sopi­vaa ker­toa, että vetoa vas­takkaisen sukupuolen yksilöön syn­nyt­tää tämän hal­lit­se­ma var­al­lisu­us ja yhteiskun­nalli­nen asema.
  Käyt­täy­dyt siis tässä kohdas­sa täysin kor­rek­tisti, vaik­ka lymy­iletkin nim­imerkin suojissa.
  Komea ulkonäkö ei muuten ole nais­ten todel­lis­ten arvos­tusten hier­arki­as­sa kovinkaan korkeal­la. Puheis­sa se saat­taa olla korkeal­la, kos­ka todel­li­sista arvos­tuk­sista vai­etaan häveliäästi, tai niitä ei edes tiedoste­ta tai tunnisteta.

 78. Menee taas komeasti ohi, mut­ta menköön. Pekka kir­joit­ti vapaasti kään­net­tynä, että naiset rakas­tu­vat mm miehen lom­pakkoon, ase­maan ja niiden tuo­maan tur­val­lisu­u­teen ja hyvi­in geeneihin.

  Miten Pekka tulk­it­set sel­l­aisen näke­myk­sen, että naiset rakas­tu­vat myös rent­tui­hin. Tästäkään ei voi olla tieteel­lisiä tulok­sia, mut­ta vahvo­ja näyt­töjä löytyy.

 79. Jouni kir­joit­ti:

  “Miten Pekka tulk­it­set sel­l­aisen näke­myk­sen, että naiset rakas­tu­vat myös renttuihin.”

  Tilas­tol­lis­es­ti­han se ei pidä paikkansa — naiset eivät nai sosi­aalises­sa hier­arki­as­sa alas päin. Siis keskimäärin.

  Jos ren­tul­la tarkoite­taan “mäk­i­hypääjägeenin” omaavia impul­si­ivisia rämäpäitä, niin näiltä varakkaan alfau­roksen parisuh­teeseen sitoneet naiset hake­vat syr­jähypy­il­lä jälkeläisilleen kri­isi­aikoina tarvit­tavia “action-geene­jä”. Naisen­han ei ole järkevää lait­taa kaikkia munia samaan kup­pi­in, vaan hakea jälkeläisilleen usei­ta eri­laisia geeniyhdistelmiä.
  Jos ryhdytään jälkeläis­ten geene­jä kuurn­i­maan, niin pal­jas­tuukin että uskot­to­muus ei suinkaan ole miehi­nen ominaisuus.

  Jos ren­tul­la tarkoite­taan syr­jäy­tynyt­tä rep­panaa, niin kyse lie­nee virhetoimin­nas­ta, jos­sa naisen hoivavi­et­ti sekaan­tuu pariutumistapahtumaan.

 80. Mies­nais­suhteista on ole­mas­sa myös van­ha sanon­ta, että vak­ka kan­ten­sa val­it­see. Uskon, että näin se suun­nilleen menee. Jotkut rakas­tu­vat rent­tui­hin ja jotkut raha­pus­sei­hin, mut­ta mar­gin­aali­in he jäävät.

 81. Jouni kir­joit­ti:

  “Mies­nais­suhteista on ole­mas­sa myös van­ha sanon­ta, että vak­ka kan­ten­sa valitsee.”

  Tämä voi kuva­ta todel­lisu­ut­ta varsin hyvin — vak­ka voi suo­ja­ta sisältön­sä vain omaa kokoaan suurem­mal­la kan­nel­la, ja kan­si putoaisi poh­jalle itseään suurem­mas­sa vakassa.
  Käytän­nöl­lisyys on parhaim­mil­laan kun koko­ero ei ole kovin suuri

 82. Lupasin jo ker­taalleen häipyä tästä ketjus­ta, mut­ta Pekka on niin provosoi­va, ettei se nyt onnistunutkaan.

  Pekka mus­sut­taa:

  “Minus­ta on erikoista, että nais­ten hillitön himo vas­takkaisen sukupuolen lom­pakolle ei herätä juuri minkään sortin paheksuntaa”

  Miten niin ei herätä? Minus­ta Anna Nicole Smith oli iljet­tävä tapaus, löy­tyy myös koti­maisia esimerkke­jä nim­iä mainit­se­mat­ta. Joskin pidän ensim­mäistä tapaus­ta jopa jol­lain taval­la henkises­ti sairaana ja tietyn­laise­na uhrina. 

  “Ei ole sopi­vaa ker­toa, että vetoa vas­takkaisen sukupuolen yksilöön syn­nyt­tää tämän hal­lit­se­ma var­al­lisu­us ja yhteiskun­nalli­nen asema.”

  Siis mis­sä kohtaa ole sanonut, etteikö näil­lä olisi merk­i­tys­tä. Mielestäni jo ker­taalleen nimeno­maan sanoin, että näin on tietysti peri­aat­tel­lisel­la tasol­la ja var­masti tilas­to­jenkin valossa. 

  Sinä kuitenkin puhut asi­as­ta ikään kuin kaik­ki naiset oli­si­vat ns. rahan perässä juok­si­joi­ta. Voitko uskoa että keskiver­to parikymp­pinen ei rupea seu­rustele­maan varakakkaan 50–60 ‑kymp­pisen kanssa.. suo­ma­laiset tytöt eivät ole niin huonos­sa taloudel­lises­sa ase­mas­sa, että heil­lä olisi täl­laista itsen­sä myymisen tarvet­ta. Onko tei­dän tut­tava­pi­iris­sänne paljon nuo­ria naisia, jot­ka seu­rustel­e­vat van­ho­jen ukko­jen kanssa? Min­ul­la ei tule ketään mieleen ja tämä ei johdu siitä, etteikö näitä vonkaa­jia riittäisi. 

  Itse olen 40 plus ja van­non, ettei niin pak­sua lom­pakkoa löy­dykään, että aloit­taisin sek­sisuh­teen jonkun 80-vuo­ti­aan kre­ma­to­ri­on ovia kolkut­tel­e­van kääkän kanssa. Ei ole sel­l­aisia raha­sum­mia, joil­la voi kor­va­ta jatku­van häpeän ja fyy­sisen pahoin­voin­nin. Anna Nicole Smithin strate­gia olikin tietysti, että kuukke­li kuukah­taa mah­dol­lisim­man nopeasti ja näin­hän sit­ten kävikin. 

  Riidat siipan las­ten kanssa ja vähin­täänkin ali­ta­juinen itsein­ho kuitenkin ajoi Annan huumei­den käyt­täjäk­si ja surullisen lop­un­han me tiedäm­mekin. Tai ainakin me Seiskan lukijat 🙂

  “Käyt­täy­dyt siis tässä kohdas­sa täysin kor­rek­tisti, vaik­ka lymy­iletkin nim­imerkin suojissa.”

  Mitähän sel­l­aista olen sanonut, jos­sa iden­ti­teet­ti­ni on jotenkin tärkeä? Ja mitä aina kitiset tästä samas­ta asi­as­ta, sem­minkin kun SINÄ kyl­lä tiedät kuka olen. Jos se jollekulle muulle on myös tärkeä tieto, niin Osmol­ta saa yhteysti­etoni tarpeen vaatiessa.

  Netis­sä ei ole järkevä levitel­lä omaa nimeään joka kään­teessä. Näin­hän lap­sil­len­nekin opetatte.

 83. Pekka:

  “naiset eivät nai sosi­aalises­sa hier­arki­as­sa alas päin” 

  Miten­hän tämä nyky-Suomes­sa on mah­dol­lista, kun varakkaisi­in per­heisi­in syn­tyy yhtä paljon tyt­töjä ja poikia, ja naiset ovat koulute­tumpia kuin miehet?

 84. Tämä on Nyky-Suomes­sa mah­dol­lista siten, että koulu­tut naiset ja vähän koulute­tut miehet jäävät mui­ta use­am­min sinkuiksi.

 85. Eli­na W kirjoitti:

  “Mitähän sel­l­aista olen sanonut, jos­sa iden­ti­teet­ti­ni on jotenkin tärkeä?”

  Sin­un iden­ti­teet­tisi ei ole mitenkään tärkeä, mut­ta on varsin koomista nal­jail­la muiden anonymi­teetistä tyyli­in “Osmon Anonyymit Mielis­telijät ‑klu­bi”, kun samaan aikaan itse kyyris­telee anonymi­teetin suojissa.

  “Netis­sä ei ole järkevä levitel­lä omaa nimeään joka kään­teessä. Näin­hän lap­sil­len­nekin opetatte.”

  Las­ten ja kohdal­la neu­vo on paikallaan.
  Nor­maal­isti käyt­täy­tyvän täyspäisen aikuisen kohdal­la anonymi­teet­ti netis­sä on yhtä perustel­tua, kuin kulkem­i­nen paperi­pus­si päässä julkisel­la paikalla.

 86. Eli­nalle suosit­telisin muuten Hen­ry Laasasen tuoret­ta kir­jaa “Nais­ten sek­suaa­li­nen val­ta”, mut­ta se edus­taa valitet­tavasti help­polukuista ja pop­u­laaria yhteiskun­ta­teo­ri­aa, joten se ei ole Eli­nan arvolle sopi­vaa luettavaa.

 87. Osmo,

  Kolmikymp­pi­sistä nai­sista korkea-asteen tutk­in­to on noin 45 pros­en­til­la. Miehistä kolmasosalla. 

  Miten nämä 45 pros­ent­tia naimaikäi­sistä nai­sista nai­vat ylöspäin.… Odot­tel­e­vat tohtoritutkin­non valmis­tu­mista miehiltä? 

  Ei pidä siis enää tämä paikkaansa Suomes­sa, ehkä sin­un naima-aikoinasi vielä kyl­lä. Se on sinän­sä tot­ta, että korkeasti koulute­tut naiset ja syr­jäy­tyneet miehet jäävät mui­ta use­am­min sinkuik­si. Se on kuitenkin mar­gin­aal­ista. Tyyp­il­li­sis­sä häis­sä tämän het­ken Suomes­sa nainen on korkeam­min koulutet­tu kuin mies. 

  Pelkän perusk­oulunkin käyneet miehet solmi­vat parisuhtei­ta. Naisia tässä kat­e­go­ri­as­sa ei juuri ole.

 88. Pelkän perusas­teen suorit­taneista miehistä naimi­sis­sa on vähem­män kuin aka­teemisen lop­pututkin­non suorit­taneista. Nais­puoli­sista tohtor­eista vas­taavasti vähem­män kuin vaikka­pa perushoitajista.

 89. Eihän men­estys­tä voi mita­ta pelkästään koulu­tus­ta­sol­la. Yhä use­am­min ihmiset tutkimuk­sis­sa luokitel­laan vuosi­t­u­lo­jen ja ammatil­lisen ase­man perus­teel­la. Aka­teem­i­nen lop­pututk­in­to ei takaa enään suuria tulo­ja tai esimiesase­maa, vaan yhä use­am­malle pätkätöitä tai aka­teemista työttömyyttä.

 90. Osmo klo 13.08

  Tarkoitin, että ilman jatko-opin­to­ja ole­via naimaikäisiä naisia on paljon vähem­män kuin miehiä. Ilmaisuni oli epä­selvä, joten käsi­tit kai väärin? Avi­o­li­iton solminei­den tilas­tolu­vut ovat muuten harhaan­jo­hatavia, kos­ka yhä use­ampi asuu avoli­itossa ja yhä use­ampi lap­si syn­tyy avoliittoon. 

  Pekka:

  “on varsin koomista nal­jail­la muiden anonymi­teetistä tyyli­in “Osmon Anonyymit Mielis­telijät ‑klu­bi”, ”

  Koomista sen oli tarkoi­tuskin olla… eli se oli vit­si. En mitenkään ajatel­lut itse asi­as­sa viita­ta siihen, ovatko “mielis­telijät” oma­l­la nimel­lään vai nim­imerkil­lä liikkeellä. 

  “Las­ten ja kohdal­la neu­vo on paikallaan [anonymi­teet­ti netissä]”

  Kyl­lä se on aikuis­tenkin kohdal­la paikallaan. Henkilöl­lisyyteni pal­jas­tut­tua sain ker­rankin eräältä Pekka Raukol­ta viestin pri­vaat­ti­in meiliosoitteeseeni. 

  Laasasen kir­ja on teilat­tu aika pahasti, mut­ta kiitos suosit­telus­ta ja vit­tuilus­ta. Luke­nen sen kyllä.

 91. Eli­na W kirjoitti.

  “Kyl­lä se on aikuis­tenkin kohdal­la paikallaan. Henkilöl­lisyyteni pal­jas­tut­tua sain ker­rankin eräältä Pekka Raukol­ta viestin pri­vaat­ti­in meiliosoitteeseeni.”

  No voi kauheaa!!
  Voit tietysti kysyä vielä asiantun­ti­joil­ta, mut­ta minä luulen että et tule toipumaan siitä koskaan, vaan elämäsi on lop­ullis­es­ti pilalla.

  Juu­pa juu.
  Jos netistä tah­too etsiä negati­ivisia puo­lia, niin minus­ta se on tämä aikuis­ten vas­tu­u­ton käytös, joka perus­tuu nim­imerkin takana kyyris­te­lyyn. Minus­ta ei ole mitään syytä, mik­si esimerkik­si tääl­lä Oden blo­gis­sa, jos­sa isän­tä esi­in­tyy oma­l­la nimel­lään, pitäisi aikuisen ihmisen piileskel­lä nim­imerkin takana. Jos ei kehtaa seisoa sano­jen­sa takana, niin kan­nat­taa minus­ta miet­tiä onko niitä syytä ollenkaan tuo­da julki.

  En ymmär­rä, mikä siinä lähet­tämässäni sähkö­postis­sa sin­ua loukkasi tai vahin­goit­ti? Siinä ei ollut mitään sel­l­aista, jota en olisi voin­ut sanoa IRL. Voin sen tän­nekin lait­taa, jos se sin­ulle sopii.
  Minä olen saanut var­masti 100.000 viestiä pri­vaat­ti­in sähkö­posti­i­ni, ja olen edelleen hengis­sä. Enkä ole edes ymmärtänyt että olisi joutunut jonkin vaka­van loukkauk­sen kohteeksi.

 92. Venku­la mikä venku­la, sanois­in Ilestä, vaan noin hölmösti en silti olisi uskonut hänenkään toimi­van. Lähetel­lä nyt tek­stivi­este­jä, kun alalu­okkalainenkin tietää mil­laista his­tori­ikkia siitä aina jää vas­taan­ot­ta­jan puhelinlaitteeseen.

  Seli­tyk­sek­si tuol­laiseen toh­eloin­ti­in ei voine ymmärtää muu­ta kuin sen, että taas on Ile ollut whiskyis­sä ja melkoisen paksusti.

  Tek­stivi­estien lähet­tämi­nen sinäl­lään ei ole pahe, pait­si Nokian Suomes­sa :D. Kun niitä lähet­telee tuol­laiseen sävyyn ja tajua­mat­ta mah­dol­lisia, jopa toden­näköisiä seu­rauk­sia mies, jon­ka pitäisi olla kykenevä erot­ta­maan järkevät ja vähem­män järkevät päätök­set mei­dän kaikkien hyväk­si ja puoles­ta, sil­loin tyypin pitää ehdot­tomasti saa­da kenkää, kun ja jos ei tajua itse ottaa ja lähteä.

  En koskaan lähetä itse ‘tek­stare­i­ta’, puhe­lin on soit­tamista varten.

  Ei Ile toki ain­ut siinä porukas­sa ole. Hän vain sat­tuu kuu­lumaan oman suo­mi-poli­ti­ikan parhait­en tun­te­mani ‑ryh­mään, syys­tä tai toisesta.

 93. Eli­na W kir­joit­ti: “Miten nämä 45 pros­ent­tia naimaikäi­sistä nai­sista nai­vat ylöspäin…. Odot­tel­e­vat tohtoritutkin­non valmis­tu­mista miehiltä?”

  Otta­vat vaikka­pa putkimiesyrit­täjän joka tien­aa noin 5 ker­taa enem­män kuin julkisen sek­torin suo­jatyö­paikas­sa kyyris­televä maisterisnainen. 

  Kan­nat­taa nyt huomioi­da että miehet pyörit­tävät talouselämää ja tekevät ne duu­nit jois­sa liikkuu raha. Jos sosi­aal­ista sta­tus­ta mitataan rahal­la ja varaudel­la kuten taval­lis­es­ti tehdään, löy­tyy se sta­tus huo­mat­tavasti use­am­min miehiltä kuin naisil­ta huoli­mat­ta siitä että miesten koulu­tus­ta­so on alem­pi. Taloudel­lisin kri­teere­in keskiver­ron aka­teemisen naisen ei siis yhäkään ole vaikeaa löytää kumppania.

 94. Asi­a­han alkaa jo van­heta, mut­ta tuo puo­lus­telu on naivi:
  “Ei Ike mitään laiton­ta ole tehnyt”.

  Ei niin. Mitä sitte?

  Ei Suomen lakien mukaan esim. housui­hin­sa paskomi­nen ole rikos. Siitä vaan, antaa men­nä. Ei siitä käräjille joudu. Ympäristö tosin saat­taa hiukan vieroksua.

  Henkilöä, jol­la olisi tapana kul­jeskel­la puolen päivää paskat housus­sa, ei kuitenkaan kait lähet­täisi edus­ta­maan Suomea ulko­maisi­in kok­ouk­si­in ja kon­fer­ens­sei­hin. Yleinen pilkan kohde­han siitä tulisi.

  No, esimerk­ki on banaali, mut­ta siitähän on kysymys. Min­is­terin pitää olla aut­tavasti uskot­ta­van ja luotet­ta­van oloinen voidak­seen hoitaa postin­sa. Höm­pän seksi(viesti)addiktin riivaa­ma ukonkäp­pänä ei oikein täytä vaa­timuk­sia. Yleinen pilkan kohde ei voi hoitaa tehtävää vakuuttavasti.

 95. Palaan vielä tähän vale­htelu­un. Iken väitetään vale­hdelleen. Jos vale­hteli, niin minus­ta ne oli­vat valkoisia val­hei­ta. Siis sel­l­aisia, joil­la ei pyritä tois­t­en vahin­goit­tamiseen. Olisi kiin­toisaa tietää ketkä saa­vat vale­hdel­la medi­as­sa. Ilmeis­es­ti monien mielestä eivät ainakaan poli­itikot. Saa­vatko sit­ten toimit­ta­jat? Omas­ta mielestään luul­tavasti kyl­lä. Esitän nämä kysymyk­set huolestuneena toimit­ta­jien (siis huo­mat­ta­van osan heistä) älyn tai moraalin tasos­ta. Esimerkik­si Hesaris­sa ennen Kan­er­van eroa pro­fes­sori Mikko Lehto­nen. toimit­ta­jien koulut­ta­ja väit­ti Kan­er­van ahdis­telleen Johan­na T:ta. Oman todis­tuk­sen­sa mukaan, Johan­na ei kokenut tulleen­sa ahdis­te­tuk­si vaan pikem­minkin hausku­ute­tuk­si. Siis pro­fes­sori Lehto­nen vale­hteli, ellei vale­hteli­ja sit­ten ollut hän­tä haas­tatel­lut toimit­ta­ja. Lehtosen vale ei ole mikään valkoinen vale, vaan vahin­goit­tamis­tarkoituk­ses­sa lausut­tu mus­ta vale. Täl­laiset ihmiset koulut­ta­vat toimittajia!

  Perus­tus­la­ki muuten takaa kansalaisille sekä kir­je- että puhe­lin­salaisu­u­den. Tämän pitäisi koskea myös Ilk­ka Kan­er­vaa. Häm­mästyneenä totean, ettei yksikään val­tiosään­nön asiantun­ti­ja ole kom­men­toin­ut tässä suh­teessa tapah­tunut­ta perus­tus­lain rikkomista. En ainakaan ole huo­man­nut muiden edes viitan­neen tähän ongel­maan kuin pro­fes­sori Juk­ka Kemppisen.

 96. Jor­ma V. kirjoitti:

  “Perus­tus­la­ki muuten takaa kansalaisille sekä kir­je- että puhe­lin­salaisu­u­den. Tämän pitäisi koskea myös Ilk­ka Kanervaa.”

  Kir­je­salaisu­us tarkoit­taa min­un ymmärtääk­seni sitä, että vain se, jolle kir­je on osoitet­tu, saa sen avata.
  Se ei tarkoi­ta, että kir­jeen tai viestin saanut ei saisi sitä omas­ta vapaas­ta tah­dostaan näyt­tää muille.
  Kan­er­van kohdal­la kir­je­salaisu­u­den piiris­sä ovat siis ne viestit, jot­ka hän on itse saanut. Niitä ei käsit­tääk­seni ole julk­isu­udessa esitettykään.

 97. Erikoisen ja ilmeis­es­ti ennakko­ta­pauk­sen luon­teisen tästä asi­as­ta tekee se, että sekä vas­taan­ot­ta­ja että lähet­täjä viime vai­heessa pyy­sivät viesteille julka­isukiel­toa. Olisi tärkeää saa­da lop­ulli­nen tuomiois­tu­imen, siis ylim­män asteen, päätös täl­lais­es­ta asi­as­ta. Vas­ta sen jäl­keen voidaan pohtia, onko tässä lain­säädän­nön täs­men­tämisen paikka.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.