Tuhokapitalismin nousu

Oheinen kir­joi­tus on julka­istu arvostelu­na Helsin­gin Sanomis­sa. Tämä tek­sti poikkeaa hie­man lehdessä julka­istus­ta hie­man lyhen­nety­w­stä ver­sios­ta. Kos­ka sanomat­ta jäi paljon, saatan täy­den­tää arvio­ta lisäosilla. 

 

Nao­mi Kleinin vuon­na 2000 julkaise­ma No Logo nousi glob­al­isaa­tion vas­taisen liik­keen kult­tikir­jak­si. Kir­joit­ta­jan uusi järkälemäi­nen teos Tuhokap­i­tal­is­min nousu on kulunee samo­jen piirien käsis­sä. Suo­ma­laisen kään­nök­sen nimestä on jostain syys­tä jätet­ty pois kir­jan sisältöä olen­nais­es­ti kuvaa­va pääot­sikko ”The Shock Doc­trine

Kir­jas­sa mon­e­taris­tisen talousti­eteen isä Mil­ton Fried­man oppi­laineen seikkailee viime vuosikym­menten his­to­ri­as­sa kuin Pul­lo ja Vorenus ja tele­vi­siosar­jas­sa Rooma. Val­tion­päämiehet ovat sivuroolis­sa, kun Chicagon pojat panevat tuulemaan. 

Kleinin mukaan oikeis­to­laista talousop­pia on ajet­tu eteen­päin sokkien avul­la. ”Vain kri­isi, joko todel­li­nen tai kuvitel­tu, johtaa todel­lisi­in muu­tok­si­in.” (Mil­ton Fried­man) Aja­tus ei ole omintakeinen. Toinen maail­man­so­ta johti Suomes­sakin yhteiskun­nal­lisi­in uud­is­tuk­si­in, jot­ka oli­si­vat olleet mah­dot­to­mia ilman sotaa. Lip­posen ensim­mäisen hal­li­tuk­sen toteut­ta­mat säästöt teki mah­dol­lisek­si kansan kriisitietoisuus. 

Sok­ki voi olla luon­non­mullis­tus, taloudelli­nen kri­isi tai soti­lasjun­tan raakaa ter­ro­r­ia vas­tus­ta­ji­aan kohtaan. Klein vahvis­taa vas­ten­mielistä miel­ley­htymää ker­toma­l­la kuvot­tavia tari­noi­ta 1950-luvun sähkösokkihoidoista. 

Min­ul­la oli aluk­si suuria vaikeuk­sia lukea kir­jaa. Klein on rankat­tu yhden­nek­si­toista maail­man sadan intellek­tu­aalin joukos­sa. Tuhokap­i­tal­is­min nousua on ylis­tet­ty ja palkit­tu ympäri maail­maa. Silti kir­ja tun­tui roskalta. Sit­ten ymmärsin, ettei sitä pidä lukea talous­poli­it­tise­na puheen­vuorona. Klein kat­soo maail­maa jour­nal­istin silmin huono-osais­ten näkökulmasta. 

Kir­jas­sa on vah­vaa tek­stiä soti­las­dik­tatu­urien toteut­tamista kidu­tuk­sista ja murhista, USA:n armei­jan kuu­lus­telumenetelmistä, Venäjän val­tiono­maisu­u­den kaap­paamis­es­ta yksi­ty­isille oli­garkeille, kalas­ta­jien häätämis­es­tä lois­to­hotel­lien tieltä Sri Lankas­sa ja mon­es­ta muus­ta vääryydestä.

Klein vyöryt­tää luk­i­jalleen hengästyt­tävän määrä yksi­tyisko­htia; kir­jas­sa on yli 1200 lähde­vi­it­taus­ta. Val­ta­va detalji­tiedon tuput­ta­mi­nen on tehokas­ta suos­tut­telua, mut­ta sil­lä voidaan perustel­la yhtä hyvin oikei­ta kuin vääriä väitteitä.

Kir­jas­sa on kiehtovia ker­to­muk­sia siitä, mitä tapah­tui ja mik­si. Esimerkik­si Taivaal­lisen Rauhan auki­ol­la oli­vat hänen mukaansa vas­takkain kom­mu­nis­tisia arvo­ja puo­lus­ta­vat mie­lenosoit­ta­jat ja tuhokap­i­tal­is­mia aja­va hallitus.

Jotenkin min­ul­la oli jatku­vasti tunne, että pitäisi kuul­la myös toinen mielipi­de. Meniköhän kaik­ki juuri näin? Kleinille koko his­to­ria on maail­man­laa­juista oikeis­ton juon­ta. Esimerkik­si Sak­san jakamisen toisen maail­man­so­dan jäl­keen Klein selit­tää näin: ”Sosial­is­mi vetosi niin moni­in sak­salaisi­in, että Yhdys­val­lat päät­ti jakaa Sak­san kah­tia ennem­minkin kuin ottaa riskin, että se menetet­täisi­in kokon­aan rom­ah­duk­selle tai vasem­mis­tolle”. Vähäisek­si jäi puna-armei­jan rooli.

Sala­juoni­teo­ri­at ovat kiehtovia, mut­ta kuu­lu­vat kaunokirjallisuuteen.

Kleinin mukaan esimerkik­si Argen­ti­ina olisi voin­ut per­o­nis­tis­ten hyvis­ten hallinnas­sa kehit­tyä vau­raak­si euroop­palaisek­si hyv­in­voin­ti­val­tiok­si, mut­ta Chicagon pojat syök­sivät sen köy­hyy­teen.  Argen­ti­inan elin­ta­so oli todel­lakin sodan jäl­keen euroop­palaisel­la tasol­la. Mon­en muun mielestä Per­onin pop­ulis­ti­hallinto sai Argen­ti­inan vajoa­maan kehi­tys­maid­en joukkoon. Emme saa­neet nähdä, olisiko Chilen Sal­vador Alliende pystynyt per­o­nis­te­ja parem­paan. Kleinin mukaan hänet syr­jäytet­ti­in, kos­ka Kissinger pelkäsi hänen onnistues­saan vetävän mon­ta muu­takin maa­ta vasemmalle.

Etelä-Amerikan mail­la ei ole ollut san­ot­tavaa her­raon­nea. Joko on ollut raako­ja soti­las­dik­tatu­ure­ja tai pop­ulis­tisia vasem­mis­to­hal­li­tuk­sia, jot­ka ovat jaka­neet köy­hille rahaa, jota niil­lä ei ole ollut, sen sijaan, että oli­si­vat rak­en­ta­neet hyv­in­voin­ti­val­tio­ta alhaal­ta päin huole­hti­mal­la esimerkik­si koko kansan koulut­tamis­es­ta. Etelä-Amerikan ongel­mana ovat pait­si köy­hyyt­tä uus­in­ta­va väestönkasvu myös vau­rau­den perus­tu­mi­nen yksipuolis­es­ti luon­non­va­roi­hin, mil­lä on tapana syn­nyt­tää jät­timäisiä tuloeroja.) 

Kleinin mielestä Maail­man­pank­ki oli pahis, kun se vaati solakoit­ta­maan val­tion hallintoa. Kyse ei kuitenkaan ollut sairaaloista tai kouluista vaan pöhöt­tyneen hallinnon kar­simis­es­ta. Argen­ti­inas­sa hallinnon­palkkalis­toil­la oli val­tavasti väkeä, kun isot pomot oli­vat palkan­neet suku­laisi­aan pienem­mik­si pomoik­si tekemään ei mitään. 

Sri Lankas­sa ran­nat ryövät­ti­in tsunamin jäl­keen köy­hiltä kalas­ta­jil­ta rikkaiden lois­to­hotelleille. Avus­tus­ra­ho­ja käytet­ti­in tehokkaiden kalas­tusalus­ten ostoon, mikä vei kalas­ta­jil­ta vielä elinkeinonkin. Köy­hiä kalas­ta­jia kohdelti­in väärin, mut­ta syynä eivät olleet Chicagon pojat vaan paikalliset iso­kenkäiset ja se, ettei maan­omis­tu­solo­ja ollut määritel­ty. Tästä talousop­pi­neet ovat mon­esti varoit­ta­neet. Jos kalas­ta­jat oli­si­vat omis­ta­neet rantansa, he oli­si­vat olleet muu­tok­ses­sa voit­tavalle puolella. 

Vas­tus­taes­saan tehokkaampia ja rahakkaampia elinkeino­ja Klein samal­la tuomit­see sri­lankalaiset roman­ti­soitu­un köy­hyy­teen. Phuketin tur­istibis­nek­sen rikas­tut­ta­mat thaimaalaiset tuskin halu­aisi­vat pala­ta köy­hik­si kalastajiksi. 

Kir­jan lop­pu­osas­sa keski­tytään yhteis­ten varo­jen kähveltämiseen. Minäkin olen ihme­tel­lyt, miten Neu­vos­toli­iton rau­nioista nousi nopeasti mil­jardööre­jä. Klein ker­too mon­isanais­es­ti, , miten Irakin sodan yksi­ty­istämi­nen on tuonut suuria voit­to­ja lähel­lä Bushin hallintoa oleville ja miten huonos­ti asi­at Irakissa ovat tämän seu­rauk­se­na men­neet. Kan­nat­taa lukea, mut­ta ei ottaa objek­ti­ivise­na totuutena.

Klein kuvaa Chicagon koulun oppe­ja ikään kuin koko poruk­ka olisi ottanut tavoit­teek­seen pahan ajamisen. Täl­lä on esiku­vansa: kris­tit­ty­jen Saatana, Har­ry Pot­terin Volde­mort tai Bushin pahan akseli. Län­si­maid­en Venäjään kohdis­te­tus­ta poli­ti­ikas­ta Klein sanoo: ”he toteut­ti­vat puh­das­ta Chicagon  koulun ide­olo­giaa anta­mal­la markki­noiden tehdä mah­dol­lisim­man paljon hallaa.” 

Kir­jas­sa ei etsitä syitä vaan syyl­lisiä. Klein syyt­tää suo­raan Chicagon koulua Pinochetin Chi­lessä tekemistä jul­muuk­sista, kos­ka soti­lashal­li­tus nou­dat­ti Fried­manin talousoppe­ja. Dif­fer­en­ti­aaliy­htälöitä liitu­taul­ul­la nyhertävi­in ekon­o­mis­teista on pitkä mat­ka yöl­lisi­in katoamisi­in ja vankien kidu­tuk­si­in. En pidä uus­lib­er­al­is­ti­sista talousopeista, mut­ta syytös on kohtuuton. 

Kiusal­lista kyl­lä, maat, jos­sa Chicagon pojat riehui­v­at, ovat men­estyneet myöhem­min varsin hyvin, mut­ta men­estyk­sen hin­tana ovat val­ta­vat tulo­erot. On arvos­tuskysymys, olisiko ollut parem­pi jäädä sol­i­daariseen köy­hyy­teen. On talous­te­o­reet­ti­nen kysymys, olisiko ollut tasa-arvoisem­paa tietä vau­rauteen. Tämä kiin­nos­taisi min­ua, mut­ta sitä Klein ei juuri käsit­tele, eikä se hänen alaansa olekaan.

Etelä-Afrikas­sa olisi pitänyt toimia kuin Mugaben Zim­bab­wes­sa, kon­fiskoi­da valkois­t­en omaisu­us ja antaa hal­li­tuk­selle val­tu­udet painaa rahaa köy­hien aut­tamisek­si.  Puo­las­sa olisi kap­i­tal­is­min sijas­ta pitänyt siir­tyä työläis­ten osu­us­toimin­nal­lis­es­ti omis­tami­in yrityksiin.

Yhdys­val­tain pres­i­den­teistä Kleinil­la on hyvää san­ot­tavaa vain Richard Nixon­ista, kos­ka tämä kieltäy­tyi pois­ta­mas­ta tuki­aisia ja hin­tasään­nöste­lyä. Hin­tasään­nöstelystä Klein pitää, hän kan­nat­taa jopa ben­si­inin hin­nan sub­ven­toimista! Taloudel­lis­es­ta kehi­tyk­ses­tä hän ei pidä, kos­ka aina joku kär­sii. Hän olisi ollut ensim­mäisenä särkemässä Kehruujennyjä.

Klein kan­nat­taa ”key­ne­siläistä” talous­poli­ti­ikkaa, jol­la hän tarkoit­taa jotain pohjo­is­maid­en mukaista hyv­in­voin­ti­val­tio­ta. Tätä vai­h­toe­htoa olisi suonut tarkastelta­van enem­män. Kir­ja tekee luk­i­jan vihaisek­si, mut­ta ei tar­joa muu­ta purkau­tu­misti­etä kuin mel­lakoin­nin aina siel­lä, mis­sä maail­man johta­jat kokoontuvat. 

Kleinin kuvaa­va eri­ar­voisu­u­den kasvu, rikkaiden eristäy­tymi­nen omille aida­tu­ille alueilleen ja köy­hien eristämi­nen slum­mei­hin on tot­ta ja raas­tavaa. Glob­al­isaa­tion aikana oikeu­den­mukaisu­ut­ta etsivät eivät voi olla vain taak­sepäin katso­via konei­den särk­i­jöitä. Tarvit­taisi­in kun­non ohjel­ma, jon­ka voisi esit­tää nykyke­hi­tyk­sen vai­h­toe­hdok­si. Se kir­ja on vielä kirjoittamatta. 

51 vastausta artikkeliin “Tuhokapitalismin nousu”

 1. Huo­mau­tan noin yleis­es­ti, että jos min­un olisi valit­ta­va _itselleni_ yksi psyki­a­tri­nen hoit­o­muo­to, val­it­sisin epäröimät­tä ECT:n, eli “sähköshokin”. Jos joskus sitä vaa­ti­va tilanne tulee eteen, minä myös osaan _vaatia_ sitä, ja vaadin var­masti myös, ensim­mäisenä vaihtoehtona.

 2. Hyvää ja tiukkaa ana­lyysiä. En ole tätä kir­jaa lukenut, mut­ta No Logo tuli aikoinaan kahlat­tua läpi. 

  “Kleinin kuvaa­va eri­ar­voisu­u­den kasvu, rikkaiden eristäy­tymi­nen omille aida­tu­ille alueilleen ja köy­hien eristämi­nen slum­mei­hin on tot­ta ja raas­tavaa. Glob­al­isaa­tion aikana oikeu­den­mukaisu­ut­ta etsivät eivät voi olla vain taak­sepäin katso­via konei­den särk­i­jöitä. Tarvit­taisi­in kun­non ohjel­ma, jon­ka voisi esit­tää nykyke­hi­tyk­sen vai­h­toe­hdok­si. Se kir­ja on vielä kirjoittamatta.”

  Juuri tämä ongel­ma ahdis­taa min­ua syvästi. On kuin kat­soisi kär­sivää eläin­tä tai kitu­vaa kasvia voimat­tomana, tietämät­tä kuin­ka aut­taa. Luulen että tämä on myös yksi tärkeim­mistä syistä nykyiseen poli­ti­ikas­ta vier­aan­tu­miseen. Kun kaik­ki kehi­tys ete­nee vääjäämät­tä kohti glob­al­isaa­tio­ta ja vapaam­paa kaup­paa (mikä ei sinän­sä ole huono asia) tun­tuu että poli­ti­ik­ka on hyödytön­tä kiis­te­lyä tämän kehi­tyk­sen hedelmien jakamis­es­ta. Suun­ta on oikea, mut­ta keinot joil­la siihen ede­tään eivät todel­lakaan ole parhai­ta mah­dol­lisia. Kenel­läkään ei ole esit­tää kun­non vai­h­toe­htoa sta­tus quolle, eikä edes parannusehdotuksia.

 3. Stiglitz, Joseph: Glob­al­isaa­tion sivutuotteet
  Jos on luke­mat­ta, niin lukekaa.

  Nao­mi Kleinin tyyli ilmaista asioi­ta saa tek­stin todel­lakin vaikut­ta­maan roskalta. Tosin on huomioita­va se, kenelle kir­ja on kirjoitettu.

 4. I enjoyed your arti­cle in today’s Helsin­gin Sanomat. 

  Like you, I find Nao­mi Klein’s writ­ing frus­trat­ing. She is force­ful in her view that all is not well in soci­ety. This is easy. She is enter­tain­ing and her books sell. As you say, the real chal­lenge is what to do about it.

  My book, ‘Adapt and Thrive: The Sus­tain­able Rev­o­lu­tion’ pub­lished recent­ly in the UK pro­pos­es the solu­tion (or at least is real progress towards the solu­tion). I think that you will find it inter­est­ing. A flavour of my views can be found at: 

  Peter McMan­ners

  Liv­ing here in Espoo, I have drawn inspi­ra­tion from Fin­land. Finnish soci­ety may not be per­fect but it far ahead of most oth­er devel­oped nations such as the US and the UK. We need real action and I believe that Fin­land can teach the world a few lessons.

  Peter McMan­ners

 5. Hyvältä vaikut­tavaa ana­lyysia. Tuo­hon Kleinin uusim­paan en kyl­lä ole vielä koskenut, mut­ta No Logo tuli kahlat­tua läpi ja tuos­sa ana­ly­y­sis­sä kyl­lä erit­täin terävästi tulee esi­in sen mikä No Logos­sa ärsyt­ti. Klein taitaa olla vähän kuin Voima-lehti. Tarkoit­taa hyvää ja puhuu tärkeistä asioista , mut­ta käsit­telee niitä hyvin yksisilmäis­es­ti ja dog­maat­tis­es­ti jakaen koko maail­man mus­tavalkois­es­ti hyvi­in ja pahoi­hin. Ja Kleinin (samoin kuin voima-lehden) tarkoi­tuskaan ei ilmeis­es­ti ole etsiä varsi­nais­es­ti ratkaisu­ja, vaan ain­oas­taan korostaa edus­ta­mansa “hyvän akselin” hyvyyt­tä ker­toma­l­la kaikille kuin­ka ilmestyskir­ja­maisen paho­ja vääräl­lä taval­la ajat­tel­e­vat ovat.

 6. Peter says:

  ” […]This is easy. She is enter­tain­ing and her books sell” 

  Jos se niin help­poa olisi, niin var­masti sen muutkin tek­i­sivät. Ihan mielel­läni minä ainakin. Se on aina kovin help­poa sanoa, että on helppoa… 

  “I believe that Fin­land can teach the world a few lessons.”

  Tästä lauseesta pidän kovasti näinä aikoina, jol­loin suo­ma­laisu­udessa on aina jotain syvästi hävet­tävää viral­lisen dok­tri­in­imme mukaan. Yleis­maail­mallisu­us (Osmo huom. Opet­ta­ja-lehti) on jotain paljon parempaa.

  Kovasti pal­sta­ti­laa ainakin maan johta­van lehden mielestä tämä opus ansain­nut. Ei joka kir­ja saa puolen sivun arvostelua Hänen Viisaudeltaan.

 7. “Kleinin kuvaa­va eri­ar­voisu­u­den kasvu, rikkaiden eristäy­tymi­nen omille aida­tu­ille alueilleen ja köy­hien eristämi­nen slum­mei­hin on tot­ta ja raastavaa.”

  Tästä ilmiöstä kan­nat­taa lukea Amy Chuan “Maail­ma liekeis­sä”. Chua osoit­taa, että etenkin kehi­tys­mais­sa on paljon etnisiä vähem­mistöjä, jot­ka domi­noi­vat maid­en­sa talouk­sia: kiinalaiset Kaakkois-Aasi­as­sa, intialaiset, ara­bit ja valkoiset monis­sa Afrikan mais­sa, valkoiset Lati­nalaises­sa Amerikas­sa, juu­ta­laiset Venäjäl­lä (90-luvul­la nous­seista oli­garkeista läh­es kaik­ki ovat juu­ta­laisia) jne. 

  Talouden glob­al­isoi­tu­mi­nen, so. rikas­tu­miskeino­jen anta­mi­nen maail­man kaikille kyvykkäille, on kiihdyt­tänyt tätä taloudel­lista seg­re­gaa­tio­ta etnisen taus­tan perus­teel­la. Kun sop­paan heit­etään vielä demokrati­soi­tu­mi­nen eli val­taväestön poli­it­ti­nen heräämi­nen, etni­nen kon­flik­ti on valmis.

  Chua ei varsi­nais­es­ti ota kan­taa siihen, mis­tä etnis­ten ryh­mien erot taloudel­li­sis­sa kyvyis­sä johtu­vat, mut­ta selvää on, että päämin­is­ter­imme isän pahamaineiset teo­ri­at nat­saa­vat hyvin yhteen tämän ilmiön kanssa.

  Kap­i­tal­is­mis­sa syn­tyy tulo­ero­ja etenkin henkilöi­den kyvykkyy­den perus­teel­la. Tulo­ero­ja voidaan tasa­ta jakopoli­ti­i­ikan avul­la. Vähiten näitä tulo­ero­ja syn­tyy siel­lä, mis­sä ihmiset eroa­vat vähiten toi­sis­taan, so. etnis­es­ti homogeeni­sis­sä val­tiois­sa, eniten etnis­es­ti kir­javis­sa paikois­sa. Tästä syys­tä sosi­aal­isi­in tulon­si­ir­toi­hin on eniten poli­it­tista tah­toa homogeeni­sis­sä val­tiois­sa, vähiten heterogeenisissä. 

  Pohjo­is­mainen hyv­in­voin­ti­val­tio on mah­dolli­nen vain etnisen homogeenisyy­den (tai vähin­tään etnis­ten ryh­mien kyky­jen keskinäisen homogeenisyy­den) olo­suhteis­sa. Tätä eivät monikult­tuurista hyv­in­voin­ti­val­tio­ta aja­vat ole valitet­tavasti tajun­neet. (Anteek­si että tämä meni jälleen tähän aiheeseen, mut­ta sitä ei voi välttääkään.)

 8. JL:

  Lati­nalaises­sa Amerikas­sa, juu­ta­laiset Venäjäl­lä (90-luvul­la nous­seista oli­garkeista läh­es kaik­ki ovat juu­ta­laisia) jne.

  Lundqvist kysyy:

  Kuin­ka tot­ta tämä juu­ta­laisjut­tu on. En usko. Fak­to­ja pöytään please.

 9. Jouni, Amy Chua esit­tää tuon väit­teen kir­jas­saan. Hänen mukaansa Venäjän seit­semästä oli­gark­ista kuusi on juu­ta­laisia. Kir­ja on kuitenkin vuodelta 2002, en tiedä onko tilanne enää tämä, Putin­han on kai har­joit­tanut oli­garkki­vas­taista poli­ti­ikkaa. Wikipedi­as­sa on paljon pidem­pi lista (http://tinyurl.com/39xuw9) Venäjän raharikkaista, en tiedä kuin­ka suuri osa heistä on juutalaisia.

 10. Hyvä ana­lyyt­ti­nen arvio Kleinin kir­jas­ta. Monil­ta osin olen Soin­in­vaaran kanssa samaa mieltä. No Logos­sa Klein vält­ti esim. Michael Moorelle tyyp­il­lisen yksioikoisen sormel­la osoit­telun. Valitet­tavasti nyt Klein paikoin sor­tuu tähän.

  Asial­la on kuitenkin toinen puoli ja sen olisin Soin­in­vaaran suonut kri­ti­ikissään osaa­van tuo­da esi­in. Klein ei ole taloushis­tori­joit­si­ja eikä kansan­talousti­eteil­i­jä vaan jour­nal­isti. Klein on kir­joit­tanut kir­jan juuri jour­nal­istin näkökul­mas­ta, jol­loin hänel­lä on enem­män vapausastei­ta tiukan lähdekri­it­tistä ja objek­ti­ivista tutkimustek­stiä kir­joit­taval­la tutk­i­jal­la. Sen ver­ran taita­va Klein toki on, että hän on etsinyt kri­it­tisille merkin­nöil­len­sä lähde­tiedot. Hän­tä ei pääse syyt­tämään his­to­ri­al­lis­ten fak­tati­eto­jen vääristelystä.

  Eräs kiin­nos­ta­van (ja myös myyvän) jour­nal­is­min kul­makivistä on löytää syille “kasvot”. Kleinin kir­ja ei olisi lähellekään niin kiin­nos­ta­va, mikäli “paha” ei saisi Fried­manin, Sachsin, Rums­feldin, Cheneyn jne. kasvo­ja. Kovin abstrak­ti uus­lib­er­aali talous­poli­ti­ik­ka ja sen tulok­set (hyvässä ja pahas­sa) konkreti­soituu henkilö­jen kaut­ta. Hehän kuitenkin viime kädessä ovat päätök­set tehneet, eivät asi­at itsekseen.

  Oli sinän­sä kiin­nos­tavaa lukea saman päivän Helsin­gin San­omista Soin­in­vaaran kri­it­tisen arvion Kleinin kir­jas­ta ja artikke­lin Paraquaysta, jos­sa on har­joitet­tu sen naa­puri­val­tioista jo tut­tua talouden shokki­hoitoa (mm. val­tioy­htiöi­den yksityistämiset). 

  Klein vetää mutkia suorik­si ja jät­tää tarkoi­tushakuis­es­ti ker­tomat­ta joitain näkökul­mia, mut­ta hänen tarkoituk­sen­sa onkin ollut tehdä kir­ja, joka aiheut­taa keskustelua. Hän onnis­tuu siinä, ja vieläpä läh­es kaut­ta maail­man. Tämä jos mikä on jour­nal­istin märkä päiväuni.

 11. “Kuin­ka tot­ta tämä juu­ta­laisjut­tu on. En usko. Fak­to­ja pöytään please.”

  Amy Chual­la ei kai ole syytä vale­hdel­la, kun hän luet­telee näitä etnisiä talous­mahte­ja. Kiinalais­ten ja juu­ta­lais­ten tapais­ten tut­tu­jen ryh­mien ohel­la löy­tyy sel­l­ainen itsel­leni yllät­tävä poruk­ka kuin libanon­i­laiset. Chua olisi voin­ut maini­ta sak­salaiset myös, jos olisi penkonut his­to­ri­al­lista aineis­toa tarkem­min. Ja onhan noi­ta muitakin ollut ennen muinoin.

  Kleinin kir­ja min­ul­la jäi kesken siinä vai­heessa, kun alkoi tun­tua, että Irakin sota oli McDon­aldsin tilaustyö. Onko Klein Chom­skyn nim­imerk­ki kokaiinipöllyssä?

 12. Jos Klein niput­taa kir­jas­saan yhteen Fried­manin, Rums­feldin ja Cheneyn “uus­lib­er­aalin” poli­ti­ikan, niin se on ihan sama kun niput­tais vaik­ka Tar­ja Halosen ja Kim Jong Ilin, kun ne on molem­mat saman val­tion­muodon (tasaval­lan) päämiehiä.

  George Bushin hallinto var­masti mielel­lään aset­taa itsen­sä jonkun markki­nal­ib­er­aalin talous­poli­ti­ikan yhtey­teen vetäänkseen savu­ver­hoa sen eteen, että ne kas­vat­taa val­tion roo­lia niin taloudessa kuin ihmis­ten yksi­tyiselämässä sumeilemat­ta vas­toin perus­tus­lakia ja vas­toin Chicagon koulukun­nan (tai Itä­val­ta­laisen talousti­eteen) oppeja.

  Vasem­mis­tolle uus­lib­er­aali on yhtä käyt­tökelpoinen ter­mi kuin McCarthyn jenkeis­sä kom­mu­nis­mi. Siitä voidaan syyt­tää poli­it­tisia vas­tus­ta­jia täysin riip­pumat­ta siitä ovatko he oikeasti uus­lib­er­aale­ja ja tietysti myös riip­pumat­ta siitä, että kukaan ei oikeas­t­aan edes tiedä mitä se tarkoittaa…

 13. En tuo­ta shokkikap­i­tal­is­mia ole lukenut, mut­ta netin kan­sain­väliset keskustelu­pal­stat tar­joa­vat vas­taa­van kat­tauk­sen enem­män tai vähem­män uskot­tavia tapauk­sia. Ystäväni suosit­teli luke­maan aiheen tiimoil­ta esimerkik­si “Con­fes­sions of an Eco­nom­ic Hit­man” ‑teok­sen. Olen edel­lisen kir­joit­ta­jan kanssa samaa mieltä siitä että on mie­lenki­in­toista pyrk­iä kir­joit­ta­maan henkilöistä. Mielestäni mon­et väärinkäytök­set ovat julkisen val­lan käyt­töä eli­ti­in kesken henkilöko­htais­ten etu­jen saavut­tamisek­si, joil­la ei ole juurikaan tekemistä markki­nameka­n­imin kanssa. Täten kri­ti­ik­ki ns lib­er­aalia markki­na­t­alout­ta kohtaan on väärin kohdistettu.

 14. Janne: “Mielestäni mon­et väärinkäytök­set ovat julkisen val­lan käyt­töä eli­ti­in kesken henkilöko­htais­ten etu­jen saavut­tamisek­si, joil­la ei ole juurikaan tekemistä markki­nameka­n­imin kanssa. Täten kri­ti­ik­ki ns lib­er­aalia markki­na­t­alout­ta kohtaan on väärin kohdistettu.”

  Kai sen niinkin voi nähdä jos halua mut­ta ikävä kyl­lä tuo henkilöko­htais­ten etu­jen saavut­ta­mi­nen vie koko yhteiskun­nan tuhoon, ja aiheut­taa suur­taa kär­simys­tä ja epäoikeu­den­mukaisu­ut­ta maail­mas­sa. Ja neolib­er­al­is­min käytetään näit­ten etu­jen saavut­tamisek­si, joten uskon että kri­ti­ik­ki lib­er­aalia markki­na­t­alout­ta kohtaan on täysin oikeutet­tu, kun suuri määrä intellek­tu­aale­ja sitä terävästi kritisoivat. 

  Argenti­nalainen ekon­o­misti Wal­ter Graziano kir­joit­ti mielestäni lois­ta­va kir­ja: “Hitler voit­ti sodan” (Hitler ganó la guer­ra) mis­sä hän teki per­in­po­h­jainen ja doku­men­toitu tutkimus oli­garkkian eli­it­tiä joka kon­troloi val­taa USA:ssa ja sen his­to­ri­as­ta val­tiona. Tut­ki tarkasti kuka on joh­dos­sa nyky­maail­man tilanteessa mikä USA johtaa. Pääosa kir­jas­sa on angloamerikkalainen eli­it­ti, mis­tä se tulee ja mitä se tekee. Pääpiste on taloudelli­nen­val­ta ja miten tämä muut­tuu poli­it­tisek­si eli­it­tik­si. Täl­lä taloudelli­nen-poli­it­ti­nen val­lal­la on nimet, paikat, ja ajanko­h­dat. Täl­lä val­lal­la ja val­lan pitääjil­lä on analo­gia hit­leri­in val­taan. Se on kuin men­estyvä nazin malli nykypäivässä suh­teen val­lan jär­jestelmää ja sen intres­sit talous kor­po­ra­tivis­mi­in — val­lan pitääjiin. 

  Graziano puhuu val­lan verkos­ta mikä ulot­tuu kaikkialle maail­malle ja jot­ka johta­vat miljönääre­itä per­heklaane­ja, jot­ka hal­lit­sevät öljyn, pankit ja talousjär­jestelmät, eri tutkimus organ­i­sa­tioi­ta, sota­te­ol­lisu­us, parhaat yliopis­tot ja tärkeim­mät medi­at maailmassa.

  En minäkään usko että talous­lib­er­al­is­mi olisi jotenkin erik­seen näistä val­tavista intres­seistä, se on keino varas­taa köy­hiltä ja yri­tys ikuista elli­itin val­taan. Varsinkin kuin yksi neu­vo­nan­ta­jista Bushin hallinnos­sa on ollut pitkään Leo Strauss.

 15. Lattareista ja rosvokapitalismista.

  Lati­nalaisen Amerikan ongel­mana on ollut, että minkään­laista maltil­lisen jakopoli­ti­ikan lin­jaa ei ole pystyt­ty toteut­ta­maan. Paikalli­nen eli­it­ti on käyt­tänyt mitä tahansa keino­ja ryöstääk­seen itselleen mah­dol­lisim­man suuret taloudel­liset voitot. Köy­hät ovat vas­tan­neet tähän usein esimerkik­si sis­siso­dan keinoin.

  Kaikkein tärkein­tä olisi saa­da aikaan jonkin­lainen maare­for­mi. Aasian ns. Tiik­er­i­mais­sa tämä on saatu toteutet­tua ja muutenkin maare­for­mi tun­tuu monis­sa paikois­sa ole­van keskeinen tie kohti parem­paa. Mut­ta kun tätä yritet­ti­in esim. Guatemalas­sa 1953 jaka­mal­la Unit­ed Fruitin käyt­tämät­tömiä mai­ta niin USA jär­jesti sotilasvallankaappauksen.

  Uhkaavaa on se, jos vas­taa­va ros­vokap­i­tal­is­min ja köy­hyy­den turhau­tu­misen kierre vain lev­iää ympäri maail­maa. Muu­tamien käsi­in jäävä talouskasvu saat­taa mur­tua varsin nopeasti ja erit­täin ikävin seurauksin.

 16. En ole Kleinin kir­jaa lukenut, mut­ta IMF:n ja Maail­man­pankin surkeat talous­poli­it­tiset opit 1980–90 ‑luvuil­la on kyl­lä doku­men­toitu varsin kat­tavasti. Tulok­se­na oli kehi­tys­maid­en menetet­ty vuosikym­men, jon­ka hin­taa mak­se­taan edelleen.

  Kuvaavaa oli esimerkik­si 2001 IMF:n jär­jetön vaa­timus Argen­ti­inalle olla devalvoimat­ta (saman­ta­painen “vah­van markan” ide­olo­gia, jos­ta Suo­mi sai mak­saa pahasti). Male­sia puolestaan selvisi omas­ta finanssikri­i­sistään kohtu­ullis­es­ti toim­i­mal­la kaikkia viral­lisia talousoppe­ja vas­taan ja rajoit­ta­mal­la pääo­ma­li­ikkeitä. Tämä rauhoit­ti tilanteen.

 17. “Mielestäni mon­et väärinkäytök­set ovat julkisen val­lan käyt­töä eli­ti­in kesken henkilöko­htais­ten etu­jen saavut­tamisek­si, joil­la ei ole juurikaan tekemistä markki­nameka­n­imin kanssa. Täten kri­ti­ik­ki ns lib­er­aalia markki­na­t­alout­ta kohtaan on väärin kohdistettu.”

  Tämä kuul­lostaa mielestäni vähän samal­ta kuin “kom­mu­nis­mi on ihan hyvä aate, mut­ta sitä on vain toteutet­tu väärin” ‑ajat­telu.

  Lib­er­aalin markki­na­t­alouden keskeinen puo­lus­tus­puhe­han on yleen­sä se, että kun kaik­ki menee päin seiniä niin vika on siinä ettei olla tarpeek­si lib­er­aale­ja. Pitää vapaut­taa enem­män, pitää yksi­ty­istää, vähem­män interventiota.

  Onnek­si fried­mani­laisen talousti­eteen vul­gaarisovel­lus­ten pahim­mat ajat tun­tu­vat ole­van ohi. Vaik­ka tietysti Kim­mo Sasi edelleen muis­taa HS:n mielipi­desivuil­la tulki­ta kaiken sään­te­lyn paluuk­si reaalisosialismiin.

  Lib­er­aalin talousti­eteen IDEOLOGIAN suurin ongel­ma on ollut, että sitä on sovel­let­tu etenkin julkises­sa keskustelus­sa 1. vuosikurssin peri­aat­teista läh­tien: “Vapaas­sa markki­na­t­aloudessa näkymätön käsi tuo automaat­tis­es­ti onnen. Markki­nat ovat täy­del­liset. Val­tio ja julki­nen val­ta on paha ja ne täy­tyy purkaa.”

  Markki­noil­la on tiet­ty rooli, mut­ta yksin jätet­tynä ne aiheut­ta­vat lähin­nä kur­ju­ut­ta ja tuhoa.

 18. “Uus­lib­er­al­is­mil­la” tarkoite­taan yleen­sä jotakuinkin pyrkimyk­siä kau­pan ja pääo­man liikku­misen estei­den purkamisek­si. Ei se ole mikään keino varas­taa köy­hiltä, vaan se mah­dol­lis­taa rikas­tu­misen niille, joil­la ei estei­den takia ole pääo­maa tai joil­la on pääo­maa, mut­ta joka estei­den vuok­si tuot­taa huonos­ti. Jos yksinker­tais­tan tässä “uus­lib­er­al­is­min” pelkik­si pääo­man liikkeik­si, niin asi­aa on helpom­pi hahmottaa.

  On tot­ta, että joku häviää kun pääo­maa liikkuu paljon. Jos tehdas on maas­sa, jos­sa työn­tek­i­jöistä on pulaa ja jos­sa palkat ovat korkeat, tehtaaseen sitoutunut pääo­ma tuot­taa huonom­min kuin maas­sa, jos­sa tek­i­jöitä on paljon ja palkat mata­lat. Kun tuotan­toa siir­retään, niin näis­sä mata­lan palkan mais­sa pääo­ma tuot­taa sit­ten parem­min ja ihmiset saa­vat töitä. Uudet työn­tek­i­jät ja pääo­man omis­ta­ja voit­ta­vat. Van­hat työn­tek­i­jät häviävät. 

  En tiedä tarkkaan, mitä Klein puhuu tuhokap­i­tal­is­mista, kos­ka en kir­jaa ole lukenut. Mut­ta mon­et muut puhu­vat siitä, kuin­ka hirveää on se, että kun jos­sain on katas­trofi (hir­mumyrsky, sota, tsuna­mi), niin joku tulee ja rikas­tuu. Mut­ta katas­trofis­sa käy juuri niin, että pääo­maa tuhoutuu. Jos pääo­maa tarvit­tin ennen katas­trofia, niin sitä tarvi­taan katas­trofin jäl­keen vielä kipeäm­min ja sil­loin se myös tuot­taa parem­min. Ilman kap­i­tal­istin “ahneut­ta” ei pääo­maa tulisi tuhoutuneen tilalle ja katas­trofin jäljiltä jäätäisi­in paljon köyhemmiksi.

  Eri asia ovat sit­ten kaiken­laiset “kansal­liset edut”, joi­ta yri­tyk­setkin mielel­lään käyt­tävät hyväk­seen. Val­lan­hi­moi­set hal­lit­si­jat niin mais­sa itsessään kuin niiden ulkop­uolel­lakin, ovat paljon suurem­pi kur­ju­u­den ja köy­hyy­den aiheut­ta­jia kuin “kap­i­tal­is­mi”. Oli jär­jestelmä mikä hyvän­sä, näi­den rois­to­jen jäljis­sä kul­kee aina oppor­tunis­te­ja, jot­ka halu­a­vat hyö­tyä. Lailli­nen yhteiskun­ta­järjestys ja vapaat markki­nat takaa­vat, että nämä oppor­tunis­tit hyödyt­tävät muitakin. Vai­h­toe­htona ei ole kiva yhdessä talkoil­la tekem­i­nen, vaan köy­hyys ja kuolema.

 19. Tapio Laak­solle sanois­in vielä: IMF:n ja kump­panien ohjei­ta on pop­ulis­tis­es­ti vääris­tel­ty. En kiistä, etteikö esimerkik­si rahapoli­ti­ikan suh­teen olisi huono­jakin neu­vo­ja ja vaa­timuk­sia annet­tu, var­masti on, mut­ta vaa­timuk­set julkisen sek­torin kar­simis­es­ta esimerkik­si juuri Argen­ti­inas­sa oli­vat ihan paikallaan. Näis­sä mais­sa usein virkamieskun­nas­ta merkit­tävä osa on johto­por­taan suku­laisia ja kavere­i­ta, joiden ain­oa funk­tio on kas­vataa omaa pötsiä. 

  Etelä-Amerikas­sa myös — ja osin USA:n toimien vuok­sikin — 1900-luvul­la luot­ta­mus lail­liseen yhteiskun­taan mureni mon­es­sa maas­sa sisäl­liso­tien ja vähem­män mukavien hal­li­tusten val­lan alla. Sel­l­aises­sa ympäristössä on vaikeaa tehdä pitkäjän­teistä talouspolitiikkaa. 

  Aika hyvä esimerk­ki juuri nyt on Argen­ti­ina, jos­sa vään­netään kät­tä elin­tarvikkei­den vien­ti­t­ulleista. Vien­ti­t­ul­lit ja vien­ti­ra­joituk­set — joi­ta glob­al­isaa­tion vas­tus­ta­jat mielel­lään ylistävät — köy­hdyt­tävät maanvil­jeli­jöitä ja nos­ta­vat ruoan maail­man­markki­nahin­taa entis­es­tään. On jotenkin kuvaavaa, että juuri nyt, kun ruo­ka on kallis­tunut, olisi mah­dol­lisu­us maat­alous­val­taisille maille vauras­tua tekemäl­lä sitä, mitä niis­sä osa­taan, niin nämä “köy­hien ystävät” rum­mut­ta­vat innois­saan, kuin­ka hienoa on, että köy­hien maid­en hal­li­tuk­set pistävät kapu­loi­ta rat­taisi­in vien­ti­ra­joi­tusten avulla. 

  Vasem­mis­to on tässä(kin) asi­as­sa pet­tänyt juuri ne, joi­ta se väit­tää edustavansa.

 20. Kir­joitin jo vas­taus­ta Tapio Laak­solle, jon­ka kanssa olen täysin eri mieltä, mut­ta Tiedemies sanoi asian jo niin ele­gan­tisti, että en ole mitään lisättävää.

 21. Tiedemies: “Ei se ole mikään keino varas­taa köy­hiltä, vaan se mah­dol­lis­taa rikas­tu­misen niille, joil­la ei estei­den takia ole pääo­maa tai joil­la on pääo­maa, mut­ta joka estei­den vuok­si tuot­taa huonosti”

  Jos tuo olisi tot­ta, Bolivia, Argenti­na, Venezuela, Brasil, Perú jne oli­si­vat maail­man rikkai­ta ja oikeu­den­mukaisia mai­ta , kos­ka niiltä löy­tyy kaik­ki luon­non­va­rat mut­ta ain­oas­taan niiden elli­it­ti hyvinkin vau­raus­tui. Ikävä kyl­lä todel­lisu­us on eri­lainen kuin teo­ria, ja eli­it­ti on päässyt val­taan USA:n ja EU:n avul­la, minne kaik­ki rikkaudet menevät. Help­po on syyt­tää hal­lit­si­joi­ta epäpätevyy­destä (sitä ne on), mut­ta val­taan he pää­sivät ei hal­lit­se­maan vaan ylläpitämään USA: ryöstökap­i­tal­is­mia, samaan aikaan kansa näki nälkää ja oma öljy karkasi USA:n ja EU:n. Ei voi­da erot­taa talous poli­ti­ikas­ta kun itse halu­aa, ja sik­si tarvi­taan pelisään­töjä ja normeja.

  Tiedemies:” IMF:n ja kump­panien ohjei­ta on pop­ulis­tis­es­ti vääris­tel­ty. En kiistä, etteikö esimerkik­si rahapoli­ti­ikan suh­teen olisi huono­jakin neu­vo­ja ja vaa­timuk­sia annet­tu, var­masti on, mut­ta vaa­timuk­set julkisen sek­torin kar­simis­es­ta esimerkik­si juuri Argen­ti­inas­sa oli­vat ihan paikallaan. Näis­sä mais­sa usein virkamieskun­nas­ta merkit­tävä osa on johto­por­taan suku­laisia ja kavere­i­ta, joiden ain­oa funk­tio on kas­vataa omaa pötsiä.”

  Jos julki­nen sek­tori on kor­rup­toitunut, mikä johtuu jun­tan perin­nöstä joka USA:n avul­la ja rahal­la pääsi val­taan, se saadaan vähen­emään normeil­la ja pelisään­nöil­lä, ei kär­simäl­lä sitä. Se johti siihen että suury­htiöt sai­vat otteen val­taan entistä enem­män, ja nämä suku­laiset ja kaveruk­set perus­ti­vat omat yhtiot mihin val­tio pump­pasi rahaa tai osti­vat suo­raan sen val­ti­ol­ta tukkuhin­taan. Ja kanssa kärssi kaiken enem­män ja kyöhtyi entistä enemmän. 

  Maat­aloustues­ta: Hin­nat ovat nousseet Argen­ti­inas­sa kos­ka öljyn hin­ta on nous­sut myös sielä, korkea inflaa­tio. Tuotan­to mak­saa enem­män ja sik­si hin­nat myös nousee. Maat­alous­tuot­teet eivät pääse USA:n tai EU:n markki­noille vas­ta kun ovat alekir­joit­ta­neet hyvin epäedulli­nen vapaakaup­pa­sopimus. Jos vapaakaup­pa olisi tosi­a­sia, USA ja EU oli­si­vat purka­neet omat sub­ven­tiot ja rajo­tuk­set, eli omat nor­mit ja pelisään­nöt mitkä ovat vaan hei­dän eduk­si, ei Argentinan. 

  Maat­alous­tuot­teet eivät pääse vapaasti EU:n tai USA:n mut­ta kasvipo­h­jaiset biopolt­toaineet kyl­lä tuo­daan estet­tä, kun sitä tarvi­taan, ilman mitään vapaakaup­pa­sopimus­ta. Mut­ta entä seu­rauk­set tuot­ta­ja­mais­sa? Edelleen, et voi erot­taa talous poli­ti­ikas­ta. Kun asi­at menee huonos­ti, ei sitä kor­ja­ta pelkästään sovelta­mal­la talous­lasku­ja ja vapaakau­pan sään­töjä. Ei tehokku­us ja tuot­tavu­us voi kor­va­ta eet­tisiä sään­töjä. Argenti­na on mainio esimerk­ki jos­sa on nähty pahoin­voin­nin oireet kun taipumisen merkke­jä ja pahoin­voin­nin syyt on nähty kun parannuskeino.

  Argenti­nas­sa kuten muaal­la maail­mas­sa talouskasvu onnis­tuu, mut­ta mikä kasvu? mitä varten? kenelle ja ketä se hyödyt­tää? mitkä ovat kus­tan­nuk­set? ja mihin se mei­dät vie? Näitä ei vas­ta­ta vapaakaupalla.

  Uskon että jos tiedemies olisi elän­nyt roomas­sa pari tuhat­ta vuot­ta sit­ten hän ei olisi pystynyt kuvit­tele­maan maail­maa ilman orjia, tai maail­maa ilman kuninkai­ta Bous­setin ajal­la. Tai­ta olla talouskasvu jotain koske­ma­ton­ta, pyhää kuten uskon­to, ja IMF:n ohjeet kuten sen kirkon dogma. 

  Mut­ta kun pyhää ei ole mitään maail­mas­sa, olisi hyvä uno­htaa että tehokku­us on aina hyväk­si, välit­tämät­tä siitä mitä ja mihin se käytetään ja mitkä ovat sen seu­rauk­set (ihmiset eivät ole pelkkiä numeroi­ta tilas­tois­sa). Talouskasvu lib­er­aalises­sa vapaa­markki­nois­sa on tänään enem­män kuin eilen mut­ta vähem­män kuin huomen­na. Kuin­ka pitkään pistytään samaan?

 22. Juani­to:
  “Jos julki­nen sek­tori on kor­rup­toitunut, mikä johtuu jun­tan perin­nöstä joka USA:n avul­la ja rahal­la pääsi val­taan, se saadaan vähen­emään normeil­la ja pelisään­nöil­lä, ei kär­simäl­lä sitä.”

  Nor­mit ja pelisään­nöt eivät riitä. Olen­naista on poli­it­tisen ja taloudel­lisen val­lan eriyt­tämi­nen. Jos virkamiehet voivat päät­tää vaikka­pa siitä mikä yri­tys saa tuo­da auto­ja maa­han niin lahjuk­set autokaup­pi­ail­ta on väistämätön seu­raus. Ihan Yhdys­val­loista riippumatta.

 23. En ymmär­rä, mis­tä tulee täl­lainen käsi­tys, että jos kan­nat­taa vapaa­ta kau­pankäyn­tiä, jotenkin automaat­tis­es­ti kan­nat­taisi USA:n mätää ulkopoli­ti­ikkaa. Ne ovat täysin toi­sis­taan riip­pumat­to­mia asioi­ta, mut­ta ne koplataan yhteen, kos­ka USA kan­nat­taa “vapaa­ta” kaup­paa juh­la­puheis­sa (vaik­ka onkin yksi maail­man pro­tek­tion­is­tisimpia maita). 

  EU on myös yksi pahimpia rois­to­ja maail­man kaup­pa­poli­ti­ikas­sa ja eri­tyis­es­ti maat­alous­poli­ti­ikan osalta, ja tästä olenkin kir­joit­tanut use­aan otteeseen. En ole sitä mis­sään kiistänyt. Siitä on vapaakaup­pa kaukana.

  Kau­pankäyn­ti on köy­hälle maalle ain­oa keino vauras­tua. Talouskasvu on seu­raus, se on mit­tari, joka ker­too, että vau­raut­ta syn­tyy. Vau­raus on joukko konkreet­tisia asioi­ta: Riit­tävästi ruokaa, puh­das­ta vet­tä, koulu­tus­ta, ter­vey­den­hoitoa, logis­ti­ikkaa, viihdet­tä, kult­tuuria, kaikkea ihmis­ten­välistä vai­h­toa. Näis­sä jutuis­sa on jokin sel­l­ainen kum­malli­nen sanamys­ti­ik­ka, että “talouskasvu” olisi jotain täysin abstrak­tia ja pelkkää her­ro­jen kon­stailua. Voi se sitäkin olla, esimerkik­si kun syn­tyy eri­laisia pörssi‑, kiin­teistö- tai mui­ta kuplia, joiden takia ote­taan holtit­tomasti lainaa ja kulute­taan enem­män kuin tienataan. 

  Etelä-Amerikas­sa on toki paljon luon­non­va­ro­ja, mut­ta luon­non­va­rat ovat vain yksi osatek­i­jä siinä, miten vauras­tu­mi­nen tapah­tuu. Niistä pitää tehdä jotain. Tyyp­il­lis­es­ti luon­non­va­roil­taan rikkaissa mais­sa tulo­erot ovat suuret, kos­ka niiden omis­tus on keskit­tynyt. Tämä on ongel­ma, joka pitää ratkaista, mut­ta ei se ratkea sil­lä, että kieltäy­dytään käymästä kaup­paa. Kau­pan tyre­htymi­nen vain pahen­taa asiaa. 

  Tehokku­us on aina hyväk­si, määritelmän nojal­la. Se, että joku asia tehdään tehokkaasti tarkoit­taa, ettei resursse­ja tuh­la­ta matkalla. Tämän pitäisi olla itses­tään­selvästi hyvä asia. Jos tehokkud­es­ta saadut hyödyt jakau­tu­vat epä­ta­sais­es­ti, se on ongel­ma, johon on syytä puut­tua sinäl­lään, mut­ta tehokku­ud­es­ta tin­kimi­nen tarkoit­taa aina käytän­nössä sitä, että hävitetään tahal­laan jotain sel­l­aista, jos­ta olisi ollut iloa kans­saih­misille. Että riko­taan lelut mielu­um­min kuin annetaan muiden leikkiä niillä.

 24. Juani­to: Useim­mat halu­aa korkeam­paa aineel­lista elin­ta­soa, eli toisin sanoen talouskasvua. Me jot­ka pär­jätään vähem­mäl­lä kyl­lä pär­jätään sil­lä vähem­mäl­lä, vaik­ka muil­la oliskin enemmän.

 25. Häm­mästyt­tävän innokkaasti ihmiset tun­tu­vat vieläkin tois­ta­van vapaan kau­pan evanke­li­u­mia. Täl­lainen kri­ti­ikit­tömyys on vas­tu­u­ton­ta, Aina pitäisi muis­taa lisätä, että vapaal­la kau­pal­la on ulkoisia vaiku­tuk­sia: kaup­paa käyvien osa­puolten kannal­ta järkevä, omaisu­ut­ta kas­vat­ta­va toim­inta on usein kol­man­sien osa­puolten kannal­ta vahingollista. 

  Esimerkik­si kun sene­galilainen kana­far­mari vapaakau­pan takia joutuu lopet­ta­maan (EU:n hal­patuon­nin takia), siinä on vaaras­sa hänen toim­intaansa ehkä vuosikym­me­nien aikana kasaan­tunut taloudelli­nen, sosi­aa­li­nen ja inhimilli­nen pääo­ma. Kulut­ta­jan ja uuden far­marin kannal­ta hyvä päätös saat­taa osoit­tau­tua tuhoisak­si monel­lakin tapaa, kun enti­nen kana­far­mari ajau­tuu Dakarin slum­mi­in työt­tömäk­si rettelöijäksi.

  Lisäk­si muut väistämät­tömät markki­nahäir­iöt saat­ta­vat eri­tyis­es­ti kehit­tymät­tömil­lä markki­noil­la kään­tää vapaakau­pan katas­trofik­si yhteiskun­nan, köy­hien, tiet­ty­jen aluei­den tai ympäristön kannal­ta. Stiglitzin IMF-kri­ti­ik­istä löy­tyy paljon märe­hdit­tävää tässä suhteessa. 

  Suosit­te­len myös Jef­frey Sachsin “The End of Pover­tyä” nimeno­maan ker­to­muk­se­na siitä, miten koke­mus vähitellen muut­taa rehellisen “Chicagon pojan” oikeasti ratio­naalisek­si. Lääkäri­vaimoltaan hän oppii ajat­tele­maan talous­vaikeuk­sis­sa kamp­paile­via mai­ta yksit­täistapauksi­na; pitää tutkia jokaisen poti­laan eri­tyiset vai­vat ennen kun ryhtyy paran­ta­maan, ei sovelta­maan jokaiseen samaa (shokki)terapiaa.

  Lisäk­si olen kerettiläi­nen sen suh­teen, etten uskalla olla ihan satavar­ma, että vapaakaup­pa on yleisenäkään tavoit­teena ihmiskun­nalle hyväk­si. Ainakin ympäristösy­istä kaup­paan on suit­sit­ta­va yhä enem­män jatkossa.

  Niin tai näin, jos tekee mieli aloit­taa kom­men­toin­ti sanom­al­la jotain niin yleis­laa­tu­ista kuin “vapaa kaup­pa mah­dol­lis­taa rikas­tu­misen niille, joil­la ei estei­den takia ole pääo­maa”, voi suht’ hel­posti vaik­ka Maail­man Pankin sivuil­ta käy­dä päivit­tämässä käsi­tyk­siään tälle vuosituhannelle 😉

 26. Nämä sepus­tuk­set menevät jo ihan älyt­tömyyk­si­in asti, kos­ka minäkään en ole väit­tänyt että vapaakaup­pa automaat­tis­es­ti paran­taa kaiken. Ceteris paribus se on hyv­in­voin­nin kannal­ta parempi. 

  EU:n hal­patuon­ti ei ole mitään vapaakaup­paa, vaan EU käy akti­ivis­es­ti kaup­pa­so­taa kehi­tys­mai­ta vas­taan omil­la tulleil­laan ja maat­alous­tuki­aisil­la. Vapaakaup­pa tarkoit­taa sitä, että käy­dään kaup­paa vapaae­htois­es­ti, ei sitä, että verora­hoil­la sub­ven­toidaan polkumyyntiä. 

  Ei vapaakaup­pa “pelas­ta” ketään, vaan mah­dol­lis­taa rikas­tu­misen niille, joil­ta se kau­pan estei­den vuok­si puut­tuu. Jos myyn­tiar­tikke­li on huono, se ei mene kau­pak­si vaik­ka kuin­ka vapautet­taisi­in. Ja tot­takai ver­tailus­sa “tul­lit vs ei tulle­ja” joku kär­sii siitä, että tul­lit pois­te­taan. Kyse on siitä, ovatko hyödyt suurem­mat kuin hai­tat. On toki kos­ket­tavaa tarkastel­la yksit­täis­ten ihmis­ten kohtaloi­ta, mut­ta samaan aikaan uno­htaa ne sadat tuhan­net, jot­ka saa­vat syödäk­seen halvem­paa kanaa, kun kau­pan esteet puretaan. 

  Äkil­liset muu­tok­set markki­naolo­suhteis­sa aiheut­ta­vat ongelmia, joten ker­tarysäyk­sel­lä markki­noiden avaami­nen ei tee ketään automaat­tis­es­ti rikkaak­si. Se, ettei näin käy, on toki kätevä lyömäase “vapaakaup­paa” vas­taan, mut­ta valitet­tavasti edelleenkään, vapaakau­pan vai­h­toe­htona ei ole mikään muka­va ja kiva jut­tu, vaan hitaasti pahene­va köy­hyys suh­teessa niihin, jot­ka käyvät kauppaa. 

  Jos köy­häl­lä maal­la ei ole mitään myytävää, se ei rikas­tu kaup­paa vapaut­ta­mal­la, tietenkään. Ei kukaan ole sel­l­aista väit­tänytkään. Sen­si­jaan riehumi­nen ja infran rikkomi­nen, McDon­aldsin ikkunoiden rikkomi­nen tai polt­top­ul­lo­jen heit­te­ly por­varien päälle ei ainakaan auta.

 27. Olen Tapio Laak­son kanssa samaa mieltä IMF:n sekä Maail­man Pankin ehdol­lisen avun turmi­ol­lisu­ud­es­ta monien kehit­tyvien maid­en talouk­sille. Neolib­er­aalin talous­poli­ti­ikan tai Wash­ing­tonin kon­sen­suk­sen puoles­ta puhu­jat ohit­ta­vat mm. maid­en eri­laisen his­to­ri­an (esim. kolon­al­is­min) sekä muutkin erot taloudel­li­sis­sa lähtöko­hdis­sa. Myöskään markki­nat eivät toi­mi täy­del­lis­es­ti, neolib­er­aalia talous­poli­ti­ikkaa toitot­ta­va USA:kin har­ras­taa piilo­pro­tek­tion­is­mia mm. maat­alous­tukien ja “antidump­ing duties” (en nyt kek­si hyvää kään­nöstä) avul­la. Nao­mi Kleinin uus­in­ta en ole vielä lukenut, mut­ta iltalukemisek­si voisi vaik­ka suositel­la Stiglitzin “Mak­ing Glob­al­iza­tion Work” ‑kir­jaa. Siinä on aika mie­lenki­in­toisia ajatuksia.

 28. Olk­iukko­jen tais­to menee ilmeis­es­ti aina kovak­si, kun keskustel­laan niin pyhästä asi­as­ta kuin vapaakaup­pa. En esimerkik­si ymmär­rä, mitä yksit­täistapaus- tai EU-olk­iukot liit­tyvät itse asiaan.

  Aivan lyhyesti vielä uud­estaan: Vapaakaup­pa voi olla hyväk­si maalle, jos ulkois­vaiku­tuk­set ja muut markki­nahäir­iöt eivät kään­nä tulok­sia päin­vas­taisik­si. Näin tupaa käymään huonos­ti toimivil­la markki­noil­la ja huonos­ti toimivis­sa demokra­tiois­sa tai muis­sa hallintosys­teemeis­sä. Pitem­mäl­lä aikavälil­lä pyrkimys kau­pan ja pääomien vapaut­tamiseen lie­nee kuitenkin paras keino nos­taa talous suos­ta näi­den uudem­pi­en oppi­enkin mukaan. 

  Koko ihmiskun­nan kannal­ta vapaakaup­pa voi olla hyvä asia, jos ei se aiheuta globaale­ja ympäristö­tuho­ja, kuten esim. Kiina uhkaa aiheuttaa.

  Ja vielä: minus­ta pitäisi aina muis­taa sanoa nuo varauk­set — useim­mat täyspäiset ihmisethän kuitenkin ovat samaa mieltä — jo pelkästään sen haak­sirikon takia, jon­ka tuo yksinker­taisem­pi, “chicago­lainen” ver­sio koki viime vuosi­tuhan­nel­la, mis­tä Kleinkin tarinoi.

 29. Tiedemiehelle: Vapaakau­pal­la on oma paik­ka maail­mas­sa ja taloudessa, mut­ta se miten sitä sovel­letaan, ei voi­da kut­sua vapaak­sikau­pak­si. Ongel­mat ei ratkaista pelkäl­lä vapaal­lakau­pal­la. Kaup­pa ei käy ilman pelisään­töjäkään ja norme­ja. Pääon­gel­ma uus­lib­er­al­is­mi­taloudessa on tulo­jako — tulo­ero. Mik­si ei voitais keskit­tyä siihen, se on mikä aiheut­ta tehot­to­muut­ta, köy­hyyt­tä. Tulo­jaon epäoikeu­den­mukaisu­us ei ratkaista kau­pal­la tal vapaal­lakau­pal­la, lisäämäl­lä vapaakaup­pa (se syven­tää ongel­maa). Mik­si turhaan tehdä “vapaatakaup­paa” jos suurem­mat hyödyt menevät rikkaille ja risät köyhille.

  Vapaakau­pan perusase­tus on että sen toimivu­u­den ja tehokku­u­den kannal­ta, kaik­ki osa­puo­let pitäisi olla suun­nilleen samas­sa lähtöasetelmis­sä. Se ei toteudu mitenkään nykyisessä makrotalousmallissa.

  Jos maail­man globaaliekosys­tee­mi on rajalli­nen, kan­tokyky, uusi­u­tu­miskyky ovat rajal­lisia, miten voi olet­taa että jatku­va kasvu on oikea par­a­dig­ma? Maail­man ekologi­nen jalan­jäl­ki on täl­lä het­kel­lä 23% (ainakin) yli opti­im­iä (jos ylipään­sä tiede­tään mitä se on) globaal­ista kantokyvystä. 

  Ker­ro min­ulle miten tämä yhtälö ratkaistaan kas­va­mal­la, jos kasvu perus­tuu kulu­tuk­seen, kulu­tus kas­vaa expo­nen­ti­aalis­es­ti, ja ekote­hokku­us ei saa sitä edes hidas­tu­maan? Miten tämä hoide­taan kas­va­mal­la, vapaakaupalla?

 30. Tomi:“Koko ihmiskun­nan kannal­ta vapaakaup­pa voi olla hyvä asia, jos ei se aiheuta globaale­ja ympäristö­tuho­ja, kuten esim. Kiina uhkaa aiheuttaa.”

  Aina voidaan jos­sitel­la. Reali­teet­ti on että se on aiheut­tanut ja aiheut­taa suuria ympäristö­tuho­ja. Kaik­ki ympäristö­tuhot; bio­di­ver­si­teetin katoami­nen, kasvi­huonekaa­sut-ilmas­to­muu­tos, veden­puute, eroosio, nälkä jne ovat saan­neet alkua kolo­nial­is­mista ja jatkuneet nykyaikaan teol­lisu­us­maid­en globaal­i­talous­poli­ti­ikan aiheut­tamia enim­mäk­seen. Esimerkkiä kaik­ista niistä kir­joista mitä tässä blo­gis­sa on mainittu. 

  Kiina, joka tapauk­ses­sa, tulee lisäämään oma osuuten­sa nai­hin jo meneil­lä ole­via tuho­ja. Jos me kas­vataan ympäristön kus­tan­nuk­sel­la, onhan nil­lä samat oikeudet.

  Sik­si en vieläkään voi uskoa talouskasvuun.

 31. Tämä alkaa olla aika type­r­ää int­tämistä. Ceteris paribus ilman vapaa­ta kaup­paa käytetään suun­nilleen sama määrä luon­non­va­ro­ja ja tuote­taan suun­nilleen sama määrä saastei­ta kuin ilmankin, mut­ta ollaan köy­hempiä. Vapaakaup­pa ei ratkaise ongelmia, mut­ta sen estämi­nen aiheut­taa lisää ongelmia, niiden ongelmien päälle, joi­ta jo on. 

  Tehokku­us tarkoit­taa juuri sitä, että samoil­la resurs­seil­la saadaan enem­män aikaan. Eksten­si­ivi­nen kasvu on ihan eri asia. 

  Vasuri-ide­al­is­teil­la on sama ongel­ma kuin oikeis­to­laisil­lakin. Päätetään, mitkä ovat hyviä ja paho­ja asioi­ta ja näitä sit­ten kan­nate­taan ja vas­tuste­taan täysin riip­pumat­ta siitä, mitä lop­putu­lok­set ovat. On täysin sat­tumaa, että oikeis­to­laiset piir­it kan­nat­ta­vat vapaakaup­paa; he kan­nat­ta­vat sitä kos­ka se sopii hei­dän ide­olo­giaansa, mut­ta jos ei sopisi, he eivät sitä kan­nat­taisi — eivätkä kan­na­ta, kun joku sopi­va tilanne tulee. Vasem­mis­to­laisil­la on taas kään­teinen jut­tu; he vas­tus­ta­vat vapaakaup­paa ja talouskasvua sinän­sä ja kek­sivät uusia syitä niiden vas­tus­tamiseen aina kun se sopii, kun­han oikeis­to­laiset kan­nat­ta­vat sitä. 

  Poli­it­tisen ide­olo­gian sijaan olisi parem­pi kan­nat­taa pehmeitä ja ihmis­läheisiä arvo­ja, kuten taloudel­lista tehokkuutta.

 32. Enpä ole vieläkään jak­sanut han­kkia tätä Kleinin kir­jaa käsi­i­ni, mut­ta tämän arvostelun perus­teel­la vaikut­taa aika kauheal­ta. Jäi sel­l­ainen käsi­tys, että Klein vihaisi yksilön­va­paut­ta erit­täin paljon, ja pyrkii hyökkäämään sitä vas­taan keinol­la mil­lä hyvän­sä: vale­htele­mal­la ja vääris­telemäl­lä yksilön­va­pau­den kan­nat­ta­jien argu­ment­te­ja ja demon­isoimal­la hei­dät kaiken pahan kan­nat­ta­jik­si. Jos uus­nat­si-ter­mi ei olisi jo käytössä toisen­laises­sa yhtey­dessä, se sopisi Kleinille oikein hyvin. En ymmär­rä, miten täl­laista henkilöä voidaan pitää minkään­laise­na intellektuellina.

  Eri­tyis­es­ti suu­tut­taa Fried­manin mol­laami­nen. Mitä olen lueskel­lut hänen jut­tu­jaan ja kat­sonut hän­tä vide­ol­ta, olen saanut kuvan hänestä oikein inhimil­lisenä ja sym­pa­at­tise­na henkiönä. Sel­l­aise­na, joka on koko elämän­sä puo­lus­tanut pien­tä ihmistä kor­rup­toitunei­den ja nepo­tis­tis­ten poli­itikoiden ja byrokraat­tien yhä syvem­mälle tunkeu­tu­val­ta alis­tamiselta. Hän­hän muun muas­sa ehdot­ti kaiken­laisia “uus­lib­er­al­is­tisia kauheuk­sia”, kuten negati­ivista tuloveroa, joka takaisi yksilön riip­pumat­to­muu­den rahaa jakavas­ta vira­nomais­es­ta, sekä vaikut­ti luul­tavasti eniten siihen, että Yhdys­val­lat luopui asevelvollisuudesta.

 33. Juani­to, Saikku ja Tomi: Tei­dän vapaakau­pan kri­ti­sointinne on ihan älytön­tä. Otat­te esimerkin jostakin törkeästä pro­tek­tion­is­mista tai muus­ta kau­pan esteestä ja väitätte sen ole­van vapaa­ta kaup­paa. Vapaa­ta kaup­paa on nimen omaan kaiken­lais­ten tukien ja tul­lien pois­to. Vapaa­ta kaup­paa on myös se, että ympäristön tuhoamista ei sosial­isoi­da val­tioiden hoidet­tavak­si. (Mitä siis tehdään täl­lä het­kel­lä.) Ympäristö­tuhoista vas­taa vapaas­sa kau­pas­sa niiden aiheut­ta­ja ja tätä vas­tu­u­ta perät­täisi­in oikeu­sis­tu­imis­sa. (Nythän val­tiot ovat lail­lis­ta­neet suurim­man osan saas­tut­tamis­es­ta eikä ympäristö­tuhoista kär­si­jät voi hakea korvauksia.)
  “Kolon­a­lial­is­mi ja teol­lisu­us­maid­en globaal­i­talous­poli­ti­ik­ka” ei ole vapaa­ta kauppaa.

 34. Juani­to: Vapaan kau­pan perusa­ja­tus ei nimen omaan ole, että kaik­ki oli­si­vat samal­la kehi­tysas­teel­la vaan se, että kaik­ki ovat eri­laises­sa tilanteessa. Näistä eri­lai­sista lähtöko­hdista jokainen voi sit­ten tehdä itselleen edullisia vai­h­tokaup­po­ja ilman, että val­tiot yms. tule­vat väli­in sohi­maan. Tämän seu­rauk­se­na köy­hätkin maat pystyvät kehit­tymään. Jos taas edes jotain näistä molem­pia hyödyt­tävistä vai­h­tokaupoista kiel­letään niin hyv­in­voin­ti kärsii.

 35. Kyl­lä, “Tiedemies” ja Art­turi Björk, esit­tääk­seen vapaakaup­pakri­ti­ikkiä täy­tyy olla älytön vasem­mis­to­lainen … vai oliko se oikeis­to­lainen, kuka näitä olk­iukko­jen asemia jak­saa aina muistaa?

  Kum­mallista on, että niinkään yksinker­taiset tosi­asi­at kuin yllä esitin eivät uppoa tajun­taan, kun on vain etukä­teen päät­tänyt, mitä mieltä sat­tuu ole­maan. Mikä ihme sit­ten on, että joidenkin IMF:n, World Bankin tai jopa Suomen kehi­tystuen kurssin kään­tämi­nen täyspäiselle suun­nalle on ollut niin vaikea­ta ja kestänyt niin kauan? 

  Ehkä kyseessä on se mieli­hyvä, joka syn­tyy, kun maail­ma näyt­tää ymmär­ret­tävältä eli yksinker­taiselta. Kun esim. kuvit­telee, että tehokku­us on eksak­ti käsite (no, sitähän se onkin, kun­han Jumala ilmoit­taa ulkois­vaiku­tusten kus­tan­nuk­set sun muut tun­tem­at­tomat muut­tu­jat). Tai kun kuvit­telee, että koko maail­man voisi inter­nal­isoi­da ja sit­ten vain lähetel­lä ympäristö­tuho­lasku­ja ympäriinsä. 

  Noi­ta odotel­lessa kehotan laa­jen­ta­maan sivistys­tä asian tiimoil­ta vaik­ka sieltä mainit­semil­tani World Bankin sivuilta.

 36. Kiitok­set Tiedemiehelle selkeästä esi­tyk­ses­tä. Samaa ei voi sanoa muista. 

  Vapaa kaup­pa tuomi­taan sen perus­teel­la, että se kytketään mon­een muuhun pahaan, kuten ympäristö­tuhoi­hin ja köy­hyy­teen. Sehän on help­poa kun sen tekee näin, mut­ta suvait­sisiko kukaan silti hie­man valaista mekanis­mia, joka kyt­kee nämä yhteen? 

  Juani­to pitää Etelä-Amerikan maid­en tilan­net­ta todis­teena siitä, ettei vapaakaup­pa voi toimia heikom­man osa­puolen kannal­ta. On niin mon­ta yksit­täistä syytä sille, mik­seivät nämä maat ole men­estyneet, että kuvaan ei tarvi­ta vapaakauppaa. 

  Mik­sei voisi yhtä hyvin voisi vilka­ista toiselle suun­nalle, Kaakkois-Aasi­aan ja Tyy­nen val­tameren saaristoketjuun?Nämä oli­vat vielä ‑70 luvul­la kehit­tymät­tömiä aluei­ta, jois­sa köy­hän maaseudul­la asu­van väestön kasvu alkoi räjäht­tää käsi­in. Pahenevaa nälän­hätää, hökke­likyliä, ym. ym. Sit­ten tapah­tui jotain. Häikäilemät­tömät, oman­voiton­pyyteiset globaalit suuryri­tyk­set hais­toi­vat hal­van työvoiman, ja perus­ti­vat paikalle tehtai­ta, jois­sa työolot oli­vat — ihan var­masti — karmeat. Ilmeis­es­ti ei kuitenkaan niin huonot, etteikö työ­paikat olisi men­neet hyvin kau­pan. Niin surkeat kuin palkat oli­vatkin, ne oli­vat köy­hälle väestönos­alle silti merkit­tävästi parem­mat kuin kaatopaikko­jen tonkimis­es­ta saatu elan­to. Yksit­täis­ten työn­tek­i­jöi­den hyv­in­voin­nin parane­m­i­nen alkoi näkyä yhteiskun­nas­sa. Hyv­in­voin­nin kasvun ohel­la parani myös infra­struk­tu­urim ja palkkavaa­timuk­set nousi­vat. Palk­ka nousi, hyv­in­voin­ti kasvoi, infra parani,palkkavaatimukset nousi­vat. Palkat nousi­vat, hyv­in­voin­ti kasvoi, infra parani. Palkat nousi­vat, infra parani, palkkavaa­timuk­set nousi­vat. jne. jne. 

  Nyky­isin nuo maat ovat, no, eivät rikkai­ta, mut­ta huo­mat­tavasti rikkaampia kuin kak­sikym­men­tä vuot­ta takaperin. Parhait­en men­estynyt on Etelä-Korea, jos­sa palkkata­so on korkeampi kuin mon­es­sa Itä-Euroopan maas­sa. Kehi­tys­a­pua nämä maat ovat saa­neet hyvin vähän. Kaik­ki on pelkkien kasvot­tomien pääomien ja globaalien suuryri­tys­ten itsekkään voiton­tavoit­telun taha­ton sivu­tuote. Ja tietenkin vapaakaupan. 

  Varsi­nainen lyömäase on Juani­tol­la: se että Brasil­ia ym. eivät ole rikkai­ta, on hänen mielestään todis­tus siitä,

 37. En ole mis­sään kohtaa väit­tänyt, että maail­ma on yksinker­tainen. En edes väit­tänyt, että tämä kaup­pa­poli­ti­ik­ka-asia on yksinker­tainen. Sen­si­jaan olen väit­tänyt, että ilman kau­pankäyn­tiä on huo­mat­tavasti vaikeampi vauras­tua. Se, että pääo­ma­markki­nat toimi­vat, mah­dol­lis­taa — mut­ta ei tietenkään takaa — sen, että ne, joil­ta pääo­ma puut­tuu, voivat vauras­tua, jos se on pelkästä pääo­mas­ta kiin­ni. Ja se takaa sen, että ne, joil­la on pääo­maa, voivat pyrk­iä parem­paan tuot­toon laa­jem­mas­sa mittakaavassa.

  Sen­si­jaan vapaa kau­pankäyn­ti ei takaa ihmisoikeuk­sia, se ei takaa sosi­aal­i­tur­vaa, ei koulu­tus­ta tai ympäristöstä huole­htimista. Mut­ta niitä ei myöskään takaa kau­pan puute, vaan päin­vas­toin, se hait­taa niiden kehitystä.

 38. Tiedemiehelle ja Jan­nelle ym. vapaan kau­pan puoles­ta puhu­jlle, ensin­näkin olisi muka­va tietää mis­säpäin maail­maa har­joite­taan täl­lä het­kel­lä todel­lista vapaa­ta kaup­paa. Main­in­tani USA:n kaup­pa­poli­ti­ikan pro­tek­tion­is­mista oli tarkoi­tus osoit­taa kaksi­nais­moral­is­mia, jota teol­lisu­us­maat vapaan kau­pan puoles­ta puhues­saan har­joit­ta­vat. Esim. EU ja USA suos­tu­vat käymäään “vapaa­ta kaup­paa” ain­oas­taan niil­lä sek­tor­eil­la, joil­la niil­lä on suh­teelli­nen etu ver­rat­tuna esim. kehitysmaihin.
  Vapaa kaup­pa voi olla teo­reet­tise­na ajatuk­se­na ihan mie­lenki­in­toinen, mut­ta käytän­nössä se ei kyl­lä toi­mi! Ja Jan­nelle vielä sen ver­ran, että Etelä-Kore­an talous ei todel­lakaan nous­sut vapaan kau­pan ja neolib­er­al­is­min oppi­en avul­la, vaan nimeno­maan niitä vält­täen, val­tion ohjauk­sel­la! Vas­ta kau­pan vapaut­ta­mi­nen ja maan avaami­nen “kuumalle rahalle” meinasi kumo­ta sen talouskasvun, mitä siihen men­nessä olti­in saatu aikaan.

 39. Kyl­lä peri­aat­teessa komu­nis­mikin oli hyvä asia, mut­ta käytän­nössä reali­teet­ti oli eri­lainen, ei toimin­ut. Ei voi­da elää pelkästään teo­ria tasol­la, eikä voi­da erot­taa poli­ti­ik­ka taloud­es­ta, eikä vapaakaup­pa sen negati­ivista seu­rauk­sista. Olen sanon­nut että kau­pal­la on paikansa, mut­ta on myös pelisään­nöil­lä ja eet­tisu­udel­la. Mitään ongelmia ei ratkaista ain­oas­taan osatek­i­joil­la, vaan kokon­aisu­udel­la. Mut­ta ”grow­ma­nia” kan­nat­ta­jat näette vaan hyödyt ja halvek­sitte haitat.

  Aikaisem­min esitin kysymyk­siä jot­ka ketään vapaakau­pan kan­nat­ta­jista ei ole voin­nut vas­ta­ta. Min­un huoleni on epä­ta­sainen rikkau­den jako, ja jatku­van kasvun tuo­va tule­vaisu­us, sietämät­tömän kestämätön­tä. Sitä ei pois­te­ta pelkästään vapaakau­pal­la, kulu­tuk­sel­la, tehokku­udel­la. Herätys! 

  John Nash esit­ti hyvin tarkoin että vapaankau­pan oikeu­den­mukaisu­udelle tarvi­taan että kaik­ki lähtevät samal­ta lähtö­ta­sol­ta. Kan­nat­taisi perehtyä.

  Tässä ei ole kysymys vasem­mis­tos­ta tai oikeis­tos­ta, molem­mil­la on taloudel­lisen kasvun päämäärä, eli lib­er­aal­i­talous tai kon­troloitu­talous. Kumpikaan ei käy.

  Kukaan ei ole mol­lan­nut Fried­ma­nia, vaan joitakin hänen talous­te­o­ri­oi­ta, mut­ta kyl­läkin olen kri­ti­soin­nut Chicagon talousop­pia, mis­sä Fried­man on vain yksitekijä. 

  Kun ”vapaakau­pan” sopimuk­sia solmi­taan Lati­nalaises­saamerikas­sa, se tehdään vain osa-alueista jot­ka rikkaat määräävät, ja hei­dän ehdoil­la. Poli­it­ti­nen ja taloudelli­nen paine on val­ta­va ja sitä on pakko hyväk­siä, muuten kaup­pa lopete­taan kokon­aan (tai niin uhataan). 

  Vapaakaup­pa sopimus on täynä ehto­ja ja norme­ja, mutt­ta oikean kau­pan aisoista paljon vähem­män. Eli, onko tuo se tei­dän vapaakaup­pa? Peri­aat­teessa se voisi toimia, mut­ta käytän­tö on tarkein ja se ei toi­mi, ei ole oikeu­den­mukainen, eikä demokraatista. Eli mis­tä vapaakau­pas­ta te puhutte???? Pelkästään teo­ria tason kaupaa?

  Jo mainit­ti­in että E.Korea ja Tai­wan rikas­tu­i­v­at nimeno­maan taloussään­nöstelul­la, mis­sä sit­ten tei­dän vapaakau­pan onnis­tunei­ta esimerkkejä?

 40. On jotenkin surullista lukea, miten vinoon argu­men­tit kier­outu­vat, kun omaa poli­it­tista ide­olo­giaa pitää perustel­la toinen tois­taan hataram­min argu­mentein. Kukaan ei mis­sään kir­joituk­ses­sa esimerkik­si esitä mitään perustelui­ta sille, mik­si vapaakaup­pa ei “käytän­nössä” toi­mi, vaan esit­tää ain­oas­taan esimerkke­jä toisen­sa jäl­keen tilanteista, jois­sa ei käy­dä vapaa­ta kaup­paa. Ei kai se käytän­nössä voi toimia, jos sitä ei käytän­nössä harjoiteta!

  Vapaakau­pas­ta on run­saasti oikei­ta esimerkke­jä, mut­ta ne eivät kiin­nos­ta, kos­ka ne ovat tyl­siä. EU:n sisäl­lä on käy­ty vapaakaup­paa jo mon­ta kym­men­tä vuot­ta. Vielä parem­pi esimerk­ki on vapaa kaup­pa USA:n sisäl­lä, jota on jatkunut jo pari sataa vuot­ta, muu­tamia tuoteryh­miä luku­unot­ta­mat­ta. Nämä ovat tyl­siä ja epämie­lenki­in­toisia esimerkke­jä, kos­ka niihin ei liity (kovin) kor­rup­toitunei­ta val­tioi­ta, käh­mintää, val­lankaap­pauk­sia ja mui­ta täysin kau­pas­ta riip­pumat­to­mia asioita. 

  Näil­lä alueil­la teo­ria toimii erit­täin hyvin, kaik­ista EU:n vas­tus­ta­jien höpö­tyk­sistä huoli­mat­ta Suomen talous on kas­vanut ja työt­tömyys vähen­tynyt rajusti EU-jäsenyy­den aikana. Viiden pen­nin pop­ulis­tit väit­tävät tietysti, että vielä parem­min olisi men­nyt ilman, mut­ta parhaan ja luotet­tavim­man käytössäol­e­van tiedon val­os­sa EU (ja muukin) vapaakaup­pa on eräs merkit­tävim­mistä seikoista, joka on mah­dol­lis­tanut Suomen ennen­näkemät­tömän vaurastumisen. 

  Vapaakaup­pa ei tee ketään onnel­lisek­si automaat­tis­es­ti, ja sitä ei ole kukaan väit­tänyt. Vapaakaup­pa vähen­tää eri­ar­voisu­ut­ta maid­en välil­lä, mut­ta niis­sä mais­sa, jois­sa se aiheut­taa raken­nemuu­tok­sia — kun suo­jel­tu teol­lisu­u­den­haara tms ei enää pär­jää kan­sain­välisessä kil­pailus­sa — se aiheut­taa maan sisäl­lä tulon­jaon epä­ta­sais­tu­mista. Tämä on valitet­tavaa, mut­ta kuten Osmo tässä ja muual­la kir­joit­ti, sen kor­jaami­nen pitää tehdä maan sisäl­lä tulon­jakoa muut­ta­mal­la, ei maid­en välil­lä keinotekoisia raja-aito­ja pystyt­tämäl­lä. Suo­mi on pär­jän­nyt juuri täl­lä tavalla. 

  Maid­en sisäl­lä tapah­tu­va sään­te­ly on oikeas­t­aan kokon­aan eril­lään tästä asi­as­ta. Etelä-Kore­as­sa nimeno­maan ei estet­ty pääo­man tuloa maa­han, ei estet­ty kau­pankäyn­tiä ulko­maid­en kanssa jne, vaan niis­sä panos­tet­ti­in koulu­tuk­seen, omis­tu­soikeuk­sien suo­jelemiseen ja — täy­tyy myön­tää, vaik­ka niihin nuiv­asti suh­taudunkin — eri­laisi­in yri­tys- ja investointitukiin.

  Olen täysin samaa mieltä siitä, että talouskasvu on päämääränä aivan väärä. Oikei­ta päämääriä ovat tuot­tavu­us ja tehokku­us. Eli se, ettei joudu­ta tekemään niin paljoa työtä ja että ei heit­etä resursse­ja hukkaan. Tähän ei päästä pelkäl­lä “uus­lib­er­al­is­mil­la”, mut­ta globaalin resurssien­jaon tehokku­us on erit­täin merkit­tävä osa tätä paket­tia. Kau­pan esteet aiheut­ta­vat sitä, että resursse­ja käyteään tehot­tomasti. Esimerkik­si maat­alout­ta har­joite­taan liikaa Suomes­sa (ja EU:ssa), usein paikallisel­la tuotan­nol­la tuote­taan enem­män saastei­ta kuin rah­taa­mal­la opti­maalisen matkan päästä. Jos esimerkik­si päästöille on yhteiset (tehokkaat) säädök­set, polt­toainei­den hin­ta muo­dos­tuu sel­l­aisek­si, että tämä toteu­tuu. Pro­tek­tion­is­mi “kansal­lisen edun” var­jol­la sen­si­jaan johtaa juuri päin­vas­taiseen tilanteeseen. 

  Rikkail­la mail­la on tässä paljon parannettavaa.

 41. Tiedemies: “On jotenkin surullista lukea, miten vinoon argu­men­tit kier­outu­vat, kun omaa poli­it­tista ide­olo­giaa pitää perustel­la toinen tois­taan hataram­min argumentein.”

  Ter­vet­tuloa klu­bi­in! Uud­estaan, vapaakaup­pa on se mitä käy­dään todel­lisu­udessa kun alekir­joite­taan vapaakau­pan sopimus­ta, sil­lä nimel­lä sitä kut­su­taan, ei se ole sitä mitä päässäsi pyörii, tai sitä mitä sen pitäisi olla.

  Miten voit ver­ra­ta EU: sisäistä kaup­pa, riikkaat vs köy­hät kaup­paa? EU on maail­man talouskeskus (tai ainakin yksi tär­keem­mistä), johon kaik­ki EU:n maat kuu­lu­vat ja kaikil­la on läh­es samat lähtöko­h­dat. Vapaakaup­paa EU:n sisäl­lä alet­ti­in kun kaik­ki oli jo tarpeeks rikkai­ta, muu­ta­ma vuot­ta sitten(ei niin mon­ta vuosikym­meniä sit­ten), ja ei voi sanoa että tulok­set ovat mitenkään hur­maavia. Köy­hyys on lisään­tynyt kuten eri­ar­voisu­us EU:ssa, samoin kuin työt­tömyys ja ter­vey­den­huol­lon kulut. Rikkaista on toki tul­lut rikkaampia. Suo­mi ei ole ain­oa maa EU:ssa

  Yksi ongel­ma kau­pan käynis­sä on se että puhutaan per­ife­ria taloud­es­ta (Lati­nalaisamerik­ka, Afrik­ka) vas­taan keskustalout­ta (EU, USA). Suo­mi rikas­tui kuten muut EU: maat kaymäälä hyvin sään­nöstel­tua kaup­paa vuosikau­sia, tiukasti normeer­at­tua, oman maan eduk­si, eli tiukkaa pro­tek­tion­is­mia. Per­ife­ri­at­alousalueet ei voi kil­pail­la ilman sään­töjä talouskeskuk­sia vas­taan, esimerkke­jä on tuhansia.

  Kiinas­ta on tulos­sa vaha­va talouskeskus, ja se saat­taa vetää mui­ta mai­ta kasvu­un samoin kuin tapah­tui EU:ssa. Tai ehkä ei. Mut­ta vas­taavaa ei ole Afrikas­sa tai Latinalaisessaamerikassa. 

  Tulon­jaon epä­ta­sais­tu­mista pitää kor­ja­ta kan­sain­välis­es­ti kos­ka se on kan­sain­vä­li­nen ongel­ma, suurin osa mai­ta kokee sen ja se kos­kee kaikkia ihmisia joka maas­sa. Kor­rup­toituneet maat ovat läh­es poikeukkset­ta per­ifer­ian talousalu­en mai­ta, entisia siir­tomai­ta tai kolo­nial­is­mi­in piiri­in kuu­lu­via. Ei voi väit­tää että niiden kesken ei olisi yhteyksiä. 

  Teol­lisu­us­mail­la on suuri ekologi­nen, sosi­aa­li­nen vel­ka per­ife­ria-alueisi­in, ja suurin osa dik­ta­toor­eista ja kor­rup­tios­ta löyy­tyy intresse­ja ja manip­u­loin­tia jot­ka teol­lisu­us­maat ovat aiheut­ta­neet. Ei se voi olla ain­oas­taan maan sisäi­nen asia, varsinkin kun maan asukkat ei sitä halua eikä toi­vo eikä nau­ti. Jos et usko, muu­ta P. Kore­aan tai mugaben Zimbabween. 

  Etelä korea vauras­tui kos­ka oma hal­li­tus suo­jasi kynsin ja ham­pain omaa teol­lisu­ut­ta, Sam­sung, Dae­wood jne, tiukasti sään­nöl­lis­tet­tua kaup­paa (kaup­pa on hyvä asia, kukaan sitä ei kiel­lä, mut­ta kun se on oman edun hyväk­si). Sen saa­mat edut investoi oikein, koulu­tuk­seen jne.

  Oikei­ta päämääriä EIVÄT ole tuot­tavu­us ja tehokku­us. Ne ovat pelkästään keino­ja mil­lä saavute­taan päämääriä, samoin kuin talouskasvu, tai nk “degrow”. Ei ne voi olla päämääriä kos­ka niitä sovel­letaan johonkin, jotenkin, päämäärän mukaises­ti tai sen saavuttamiseksi. 

  Kaup­pa on hyvä asia AINOASTAAN jos se on KAIKKIEN eduk­si, maat ja sen asukkaat. 

  Kun uskon­nos­ta puhutaan, niin on se vaikea nähdä muu­ta kuin omat uskomuset.

 42. Uus­lib­er­al­isti­nen ide­olo­gia on kap­i­tal­is­min fun­da­men­tal­is­mia, kuten mus­lim­ien mil­i­tant­tisim­mat muodot. Mil­ton Fried­man ei ole tiedemies , vaan poli­itikko, joka ei esitä eikä hyväksy ideoit­ten­sa empi­iristä testiä. Hänel­lä ei ole mitään esimerkkiä toi­mi vas­ta kap­i­tal­is­mista, jos­sa julkisen talouden alasajo hyödyt­täisi koko yhteiskun­taa. Nao­mi Klein on nerokas näk­i­jä, joka uskaltaa pan­na fak­tat järjestyk­seen. Suomes­sakin toteutet­ti­in tuhon kap­i­tal­is­mia laman muo­dos­sa. Relander tote­si uutis­lähetyk­sessä 90 ‑luvun alus­sa, että tähän maa­han tarvi­taan lama. Kon­ser­vati­ivien kok­ouk­ses­sa Fin­lan­di­at­alos­sa oli samoi­hin aikoi­hin Thatch­er neu­vo­mas­sa nöyrää Salo­laista. Tan­skas­sa oli toteutet­tu sama sys­tee­mi, mut­ta fik­sum­min. On kyse siitä, että oikeis­to kat­soi Suomen taipu­van EU:hun liit­tymiseen parem­min, jos buu­mi katkaistaan ja sääte­ly lopete­taan ker­ta heitol­la. Pankeille lahjoitet­ti­in mil­jardit veron­mak­sajien raho­ja, kos­ka fun­da­men­tal­is­tit eivät kestäneet sitä pilkkaa, että oikeis­to­hal­li­tus saisi aikaan “hal­li­t­ul­la raken­nemuu­tok­sel­la” sen mitä vasem­mis­ta­hal­li­tuk­set eivät saa­neet vuosikuym­meni­in aikaan eli pankkien sosial­isoin­nin. Soin invaara ei kestä totu­ut­ta val­lan karmeas­ta kor­rup­toituneisu­ud­es­ta, kos­ka itse on osa tätä järjestelmää.

 43. hmmm… esität Heljä aika poleemisia väit­teitä, mut­ta et oikein mitään näi­den väit­tei­den tueksi.

 44. Tapio Laak­so asso­sioi IMF:n “kovan markan poli­ti­ikan” uus­lib­er­al­is­mi­in ja kai Fried­mani­inkin. Uus­lib­er­al­is­mil­la eri ihmiset tarkoit­ta­vat aivan eri asioi­ta, mut­ta Fried­man kan­nat­ti kel­lu­vaa val­u­ut­taa. Hänen nuoret ruot­sala­is­fanin­sa oli­vatkin keskeisessä roolis­sa aktivis­teina, kun euro kaadet­ti­in kansanäänestyk­sessä jokunen vuosi sit­ten ja kru­unu jäi. Fried­manin mielestä jous­tavampi talous on inhimil­lisem­pää kuin se, että val­u­u­tan sijaan työl­lisyys jous­taa — ilmeis­es­ti hän ei usko Ruotsin ay-liik­keen oppi­van noin vaan ääret­tömän jous­tavak­si vaan luop­u­van mielu­um­min työl­lisyy­destä kuin palkkatasosta.

  Muutenkin maail­man­pank­ki ja IMF ovat Key­nesin perus­tamia sääntelyelimiä.

  George Bush on monil­la mittareil­la USA:n sosial­is­tisin pres­i­dent­ti, mm. korot­tanut julk­isia meno­ja eniten, vaikkei soti­las­meno­ja las­ket­taisi. Bill Clin­ton ja Ronald Rea­gan oli­vat paljon lib­er­aalimpia, vaik­ka heil­läkin oli huonot puolen­sa — enkä viit­taa naisas­ioi­hin tai mui­hin yksityisasioihin.

 45. Erit­täin hyvää ja lähde­ti­etoista kri­ti­ikkiä! Kir­jas­sa esitetään käytän­nössä kaik­ki samat asi­at ja teo­ri­at, kuin William Blu­min Rois­to­val­tios­sa, joskin ero­tuk­se­na on Blu­min vielä raflaavampi tyyli proosaan. Kleinia vaivaa se aut­tam­a­ton vika, että hän ei pysty kat­so­maan kolikon toista puol­ta, jos­ta hän syyt­tää kap­i­tal­ista uus­lib­er­aa­likoneis­toa — eli onok hän vihol­lis­taan parem­pi. Kir­ja alkaa erit­täin ahdistvil­la ja tarkaan kuva­tu­il­la sähköshok­ki- ja kidu­tusku­vauk­sil­la, jot­ka vaikut­ta­vat enem­mänkin eloku­vakäsikir­joituk­selta tai Da Vin­cikood­i­maiselta action-pläjäyk­seltä, kuin vakavasti otet­taval­ta tutkimuk­selta talouden nykyti­laan. Kir­jas­ta pais­taa läpi viha ja irra­tionaal­isu­us, joskin Kleinia myötäilevänä ja aja­tus­maail­maa jaka­vana voin olla use­asta asi­as­ta samaa mieltä, mut­ta kuten ylhääl­lä lukee: “Silti kir­ja tun­tui roskalta. Sit­ten ymmärsin, ettei sitä pidä lukea talous­poli­it­tise­na puheenvuorona.”

 46. Tässä on suomek­si ydinko­htia Nor­ber­gin kri­ti­ik­istä kir­jalle. Kaik­ki Kleinin pääväit­teet ovat valheellisia.
  http://www.vapaasana.net/artikkelit/2008/09/naomi-klein-tuhokapitalismin-nousu

  Bush oli kyl­lä mätä, mut­ta niin on Kleinkin. USA:n syyt­tämi­nen epädemokraat­tisen ja ihmisoikeusvi­hamielisen DDR:n syn­nys­tä on kir­jan mität­tömimpiä valheita. 

  Kleinin tyyli on myös hyvin vih­jail­e­va: hän esit­tää totu­u­den­vas­taiset asi­at usein juristin tapaan niin, että johtaa luk­i­jan tahal­laan harhaan mut­ta ei aivan suo­raan tul­lut sanoneek­si jotain. Esimerkkinä vaikka­pa tuo Mil­ton Fried­manin syyt­tämi­nen Irakin sodas­ta, jota Fried­man vas­tusti, tai Pinochetin dik­tatu­urista, jota Fried­man vas­tusti kuten kaikkia dik­tatu­ure­ja aina, vaik­ka ker­toikin silti Kiinan, Chilen ym. johta­jille, miten nämä voisi­vat tehdä maas­taan parem­man paikan kansalaisilleen. Ain­oal­la Chilen-matkallaan Fried­man luen­noi siitä, miten taloudelli­nen vapaut­ta­mi­nen ennem­min tai myöhem­min johtaa myös kansalais­ten muun vapau­den lisään­tymiseen — kuten Chi­lessä kävikin. Vau­raat ja val­in­to­ja elämässään itse tekemään tot­tuneet ihmiset eivät lop­ut­toman pitkään siedä määräi­lyä, vaan väki vähitellen oppii irti autori­taaris­es­ta kult­tuurista, ja jos­sain vai­heessa pato mur­tuu vähitellen tai rytisten.

 47. Erit­täin hyvä kir­ja, joka pitäisi pistää jokainen suo­ma­lainen luke­maan. Uuden­laista näke­mys­tä tähän maail­maan. Vas­taavaa toim­intaa Suomes­sakin käyn­nis­sä kokoa­jan. Tääl­lä asioi­ta ei voi viedä läpi soti­lasjun­tal­la, vaan hil­jalleen hivutellen ja samal­la shok­ki-kri­isiä odotellen.

  Maail­man lama on ollut hyvä shok­ki-kri­isi nos­tel­la vero­jen keru­u­ta uusil­la pros­en­teil­la. Tot­takai laina pitää mak­saa pois, jos ei muul­la niin vero­ja korot­ta­mal­la. Kun vain ei olisi men­ty ihan kaikkea julkisen puolen pyörit­tämää toim­intaa myymään kap­i­tal­is­teille. Ei nyt oltaisi tässä. Julkiset palve­lut huononevat laadul­taan sitä mukaan kuin niiden voit­toa tuot­ta­vat osat annetaan tuhokap­i­tal­istien käsi­in. Täl­löin voitot siir­tyvät kap­i­tal­is­teille ja saman palvelun tap­pi­ol­liset osat jäävät veron­mak­sajien mak­set­taviksi. Lop­ul­ta tuhokap­i­tal­is­tit syyt­tävät julk­istapuol­ta kalli­ik­si ja tap­pi­ol­lisek­si, kos­ka itse ovat anas­ta­neet sen tuot­ta­van osan toimin­nas­ta, jon­ka voitoil­la ennen rahoitet­ti­in tap­pi­ol­lista puolta.

  On vapaas­sa markki­na­t­aloidessa hyvätkin puo­let, mut­ta kaikkia val­tion toimia ei pidä ulkois­taa ahneille kapitalisteille…

 48. nikki:Tiedemies kir­joit­ti:

  Kan­nat­taisiko­han lop­ul­takin ymmärtää per­im­mäi­nen totu­us ? Fried­mani­lainen “Free Mar­ket” on pelkkä utopia. Sitä ei edes ole mah­dol­lista käytän­nössä toteut­taa. Voidaan esim. pois­taa hallinnon “vääristävä” vaiku­tus markki­noi­hin, mut­ta saman­lainen “vääristävä” vaiku­tus markki­noi­hin on myös yri­tys­ten omis­ta­jil­la — sitä vääristävää vaiku­tus­ta “talousti­eteil­i­jät” vain eivät halua huomata.

  Teorisoin­ti on niin help­poa kun pois­sul­kee realiteetit.

  Nao­mi Klein:in kir­jaa lukies­sani eniten arve­lut­ti juurikin se, että mikäli kir­jan väit­tämät ovat tosia, niin Fried­manin oppei­hin oikeasti uskovien pitäisi olla todel­lisu­ud­es­ta vier­aan­tunei­ta teoreetikkoja.

  Heh M.O.T

 49. nikki:Tiedemies kir­joit­ti:

  “Kukaan ei mis­sään kir­joituk­ses­sa esimerkik­si esitä mitään perustelui­ta sille, mik­si vapaakaup­pa ei “käytän­nössä” toi­mi, vaan esit­tää ain­oas­taan esimerkke­jä toisen­sa jäl­keen tilanteista, jois­sa ei käy­dä vapaa­ta kaup­paa. [b]Ei kai se käytän­nössä voi toimia, jos sitä ei käytän­nössä harjoiteta![/b]”

  Kan­nat­taisiko­han lop­ul­takin ymmärtää per­im­mäi­nen totu­us ? Fried­mani­lainen “Free Mar­ket” on pelkkä utopia. Sitä ei edes ole mah­dol­lista käytän­nössä toteut­taa. Voidaan esim. pois­taa hallinnon “vääristävä” vaiku­tus markki­noi­hin, mut­ta saman­lainen “vääristävä” vaiku­tus markki­noi­hin on myös yri­tys­ten omis­ta­jil­la — sitä vääristävää vaiku­tus­ta “talousti­eteil­i­jät” vain eivät halua huomata.

  Teorisoin­ti on niin help­poa kun pois­sul­kee realiteetit.

  Nao­mi Klein:in kir­jaa lukies­sani eniten arve­lut­ti juurikin se, että mikäli kir­jan väit­tämät ovat tosia, niin Fried­manin oppei­hin oikeasti uskovien pitäisi olla todel­lisu­ud­es­ta vier­aan­tunei­ta teoreetikkoja.

  Heh M.O.T

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.