Onko kestokulutustavaroiden kaupoilla tulevaisuutta?

Helsingis­sä parikin liiket­tä myy Sonyn Blue-ray ‑soit­in­ta 475 euron hin­taan. Kävin huvikseni kat­so­mas­sa ran­skalaises­sa net­tikau­pas­sa, mitä sama laite siel­lä mak­saa. Hin­ta oli 332 euroa + 14,70 euroa koti­inkul­je­tuk­ses­ta, yhteenssä 346,70 euroa. Olen myös osta­mas­sa läp­päriä hajon­neen tilalle. Ei tulisi mieleenkään kul­jeskel­la kaupois­sa kat­se­le­mas­sa, kun voin etsiä sopi­vaa mallia vai­vat­tomasti netistä.

Onko kameroi­ta, tele­vi­sio­ta, tietokonei­ta ja muu­ta sel­l­aista myyvil­lä kaupoil­la enää tulevaisuutta?

19 vastausta artikkeliin “Onko kestokulutustavaroiden kaupoilla tulevaisuutta?”

 1. On, mut­ta markki­nat tull­e­vat muut­tumaan voimakkaasti. 

  Verkkokau­pat voivat tar­jo­ta hyviä palau­tuse­hto­ja, mikä kan­nus­taa tilaa­maan tuot­tei­ta koti­in kokeil­tavak­si. Siinä on kuitenkin oma säätön­sä, vaik­ka logis­ti­ik­ka olisi kuin­ka suju­vaa ja palau­tuse­hdot hyvät — tiet­tyjä tuot­tei­ta halu­aa päästä käpälöimään (niin elek­tron­i­ikkaa kuin muitakin kulu­tus­tavaroi­ta). Nim­imerkil­lä 5 vuot­ta koke­mus­ta Yhdys­val­to­jen eri­no­mai­sista verkkomarkkinoista.

  Tarvi­taan siis myös kaup­po­ja, jot­ka voivat tar­jo­ta näp­pitun­tu­maa — tiet­ty osa ihmisiä tullee myös aina arvosta­maan mah­dol­lisu­ut­ta noutaa “lähi“kaupasta. Valikoima on tietysti netistä aina suurempi.

  Isoil­la ketjuil­la tulee ole­maan entistä suurem­pi rooli ja hin­tak­il­pailu painaa niskaan. Pien­ten pitää erikois­tua valikoimaan ja/tai palvelu­un tai käy köpelösti.

 2. On niil­lä jonkin sortin tule­vaisu­us ainakin niin pitkään, kun on kaltaisiani junt­te­ja, jot­ka tah­to­vat koh­da­ta kestoku­lu­tus­tavarankin IRL, ennen pitkäaikaista sitoutumista.

  Minus­ta on myös mukavaa saa­da ostoti­lanteessa palvelua ja asiantun­te­via vas­tauk­sia mieltäni askar­rut­tavi­in kysymyksiin.

  Mut­ta olet var­masti oike­as­sa. Myös tavarakau­pas­sa siir­rymme edelleenkin palveluy­hteiskun­nas­ta kohti itsepalveluyhteiskuntaa.

 3. Kyl­lä niitä jos­sain täy­tyy voi­da käteen sovit­taa. Eihän tietokoneli­ikkei­den hyl­ly­il­lä sinän­sä enään mitään myytävää ole. Ne ovat pelkkiä sovi­tuskoppe­ja jo nyt.

 4. Muu­ta­makin liike Helsingis­sä on tarkem­pia tieto­ja tuot­teis­taan kysel­lessäni tar­jon­nut vas­tauk­sek­si: “Kato netistä, siel­lä ne on.”. Tuol­laisel­la asi­akas­palvelul­la ei ole kestoku­lu­tus­tavaroiden myyn­nil­lä mitään tule­vaisu­ut­ta. Sen sijaan muu­ta­mas­sa liik­keessä asioin nimeno­maan myyjien asiantun­te­muk­sen ja hyvän palvelun vuoksi. 

  Kaup­po­jen pitää pystyä tar­joa­maan jotain “lisäar­voa”, jot­ta muu­ta­man kympin kalli­im­mat hin­nat oli­si­vat hyväksyt­täviä. Jos hin­taero on sato­ja euro­ja, niin sil­loin ei var­maan mikään auta.

  Suomen suurin musi­ikkikaup­pa on jo vuosia ollut sak­salainen net­tikaup­pa Thomann, “T‑kauppa”. Sak­san hin­nat ovat koti­mais­ten liikkei­den ref­er­enssi — hin­nat Suomes­sa tup­paa­vat ole­maan suur­in­pi­irtein pos­ti­mak­sun ver­ran kalli­impia kuin teutoonien.

 5. Jos olisin osta­mas­sa läp­päriä, niin ostaisin sen paikallis­es­ta kau­pas­ta, enkä net­tikau­pas­ta, sillä:

  a) Ostaisin ompun, jota netistä ei saa halvemmalla.
  b) Suo­ma­lais­es­ta kau­pas­ta saa pidem­män takuun.

  Kun viimeek­si kat­selin hin­to­ja blue­tooth gps paikan­timelle oli halvin (minkä löysin) net­tikau­pas­ta koti­in 55 euroa. Paikalli­nen otti 60 euroa. Kohtu­ullista sanois­in. Kun tarvitsin uut­ta laturia löy­tyi huoltoli­ik­keestä käytet­ty kympil­lä, uusi hal­val­la tilat­tuna noin satasen.

  Toivoisin ennem­minkin sitä, että taval­liset kau­pat saisi­vat aikaan toimi­vat koti­inkul­je­tus ja tilaus­palve­lut. Jos maail­mas­sa on kaltaisiani sen olisi pakko olla kannattavaa.

 6. Olen viimeisen parin vuo­den aikana ostanut mm. Sak­san ja Englan­nin net­tikaupoista usei­den tuhan­sien arvos­ta tavaraa. 

  Ver­tailen tietysti aina hin­to­ja ja toimivu­ut­ta Suo­ma­laisi­in kaup­poi­hin, ja olen valmis mak­samaan vähän enem­män. Usein sitä kuitenkin ihmettelee että kuka vetää välistä kun UPS tuo tuot­teen Sak­sas­ta kotiovelle kaikkine kuluineen 20% halvem­mal­la kuin mitä mikään Suo­ma­lainen myymälä tai verkkokauppa.

  Tähän men­nessä olen ollut poikkeuk­set­ta tyy­tyväi­nen Sak­salaisi­in verkkokaup­poi­hin. Suo­ma­lais­ten kanssa on ollut vaik­ka mitä ongelmia. 

  Osmon mainit­se­ma ran­skalainen verkkokaup­pa on ilmeis­es­ti Pix­ma­nia. Sak­san hin­to­ja voi ver­tail­la mm. osoit­teessa http://www.bizrate.de/ ja http://geizhals.at/

  Vielä kun saisi kulku­vä­lineitä ostaa. Jos tilaan Sak­sas­ta 4000€ edestä viihde-elek­tron­i­ikkaa, se ei kiin­nos­ta ketään. Mut­ta jos ostankin 4000€ moot­toripyörän, saan mak­saa siitä vielä 2–3000€ vero­ja ja mak­su­ja päälle.

 7. Ketju lie­nee taas varsin miehi­nen? Sik­si ehkä puut­tuu näkökul­ma kaup­pakeskuk­sis­sa vael­telus­ta ja tavaroiden hipelöin­nistä syvää tyy­dy­tys­tä tuo­vana viihdykkeenä. 

  Shop­pailu täyt­tää mon­en per­heen lauan­tait kansan­huvina, ja vaik­ka ost­a­mi­nen kohdis­tuu enen­m­män mui­hin hyödykkeisi­in kuin kestoku­lu­tus­tavaroi­hin, on niil­läkin tässä rit­u­aalis­sa roolinsa.

  Tääl­lä on kir­joitet­tu vain elek­tron­i­ikas­ta ja moot­to­ri­a­joneu­voista, mut­ta esimerkik­isi huoneka­lut ovat yleisiä pidem­piaikaisia han­k­in­to­ja. Min­un on vaikea kuvitel­la, että ostaisin sohvan kokeilemat­ta sen pehmeyt­tä, tun­nustelemat­ta mate­ri­aalia ja näkemät­tä sen mit­ta­suhtei­ta ja todel­lista värisävyä luonnossa. 

  Matka­puhe­lin­takaan en ostaisi netistä tilaa­mal­la, kos­ka olen Kan­er­vaakin pahempi tek­stau­sad­dik­ti. Näin ollen näp­päimien malli ja kos­ke­tush­erkkyys on min­ulle tärkeä ja tästä en voi saa­da tun­tu­maa muuten kuin kokeile­mal­la laitet­ta käsissäni. 

  Aina­han voin tietysti tila­ta usei­ta puhe­lim­ia koti­i­ni, vali­ta parhaim­man ja lähet­tää muut takaisin. Eli käy­hän se niin, mut­ta en nyt tiedä onko se ainakaan min­ulle vähem­män vaival­loista kuin astelem­i­nen fyy­sis­es­ti myymälään. 

  Olen kuul­lut, että net­tikaupoista oste­tun tavaran alku­peräi­nen vial­lisu­us tai rikkou­tu­mi­nen taku­ua­jan sisäl­lä tai varsinkin sen umpeudut­tua, on tuot­tanut ongelmia huo­mat­tavasti enem­män kuin suo­ma­lai­sis­sa elek­tron­i­ikkaa myyvis­sä ketjuissa. 

  Min­ul­la ei kuitenkaan ole tästä omako­htaista kokemusta.

 8. Pakko lisätä tähän: musi­ik­ki-ihmisenä tulee käytän­nössä kaik­ki vähänkin isom­mat jutu tilat­tua sak­salais­es­ta net­tikau­pas­ta. Jo puo­len­toista ton­nin soit­times­sa voi hin­taero olla 300 Euroa kul­je­tuskus­tan­nusten jäl­keenkin. Ja takuu on parem­pi kuin suomes­ta ostettaessa.

  Hom­ma siis toimii niin, että käy ensin hyp­is­telemässä paikallises­sa kau­pas­sa ja sit­ten jos miel­lyt­tää niin tilaa ulko­mail­ta. Ei ehkä jonkun mielestä reilua kau­paa kohtaan, mut­ta en suos­tu asi­as­ta huonoa omaatun­toa potemaan.

 9. Eli­na W: soh­vathan usein tilataan tehtaal­ta myös sen paikallisen huonekaluli­ik­keen toimes­ta. Peri­aat­teessa senkin voisi han­kkia netistä tilaa­mal­la, kun­han on ker­ran tes­tannut. Vir­tu­aali-istu­mi­nen tietenkään ei kuu­losta noin muu­toin houkuttelevalta. 

  Vähän kum­mallista on muuten se, että esimerkik­si ulko­mais­ten sohvien tai muiden huonekalu­jen osalta meille ei ole syn­tynyt edullista online-myyn­tiä, kun niis­sä kat­teet ovat aika kohdal­laan. Suurin osa­han tulee kaukoidästä / itäis­es­tä Euroopasta.

 10. Tsekkasin tuos­sa MicroSd-kortin hin­taa Nier­leltä samal­la, kun tilasin 50 DVD:tä kympil­lä. Yllät­tävästi saan kah­den gigan kortin halvem­mal­la Itäiseltäpitkältäkadul­ta suo­raa hyllystä kuin Saksasta. 

  Suomen elek­tron­i­ikkakaup­pa on ilmeis­es­ti edelleen kil­pailukykyi­nen; asian­har­ras­ta­jat tietävät, että elek­tron­i­ikkakom­po­nent­tien hin­nat tup­paa­vat ole­maan kohtu­ullisia Suomessa. 

  Juuri tuo nört­tiost­a­mi­nen vie hin­to­ja alas. Kun tiedät täs­mäl­lisen mitä halu­at tiedät enem­män kuin Mus­tan­pörssin myyjä, on hölmöä mak­saa “asiantun­te­muk­ses­ta”.

  Mut­ta het­ki­nen! Yleen­sä osta­ja ei ole homo eco­nom­i­cus, kyse ei ole ratio­naal­isu­ud­es­ta vaan shop­pailus­ta … kon­sumeris­mista elämän­ta­pana kuten sosi­olo­gi kai sanoisi.

  Eilen olin Mod­er­na museetis­sa Warhol näyt­telyssä per­heen kanssa. Sit­ten men­ti­in Gal­le­ri­aan (se on se iso ostokeskus). Warhol oli parem­pi, pait­si että har­mit­ti kun ei voin­ut ostaa mitään. Ne Din­Skon kengät tuot­ta­vat mieli­hyvää edelleen tuol­la eteisessä.

 11. Näin se on. Esim Harley David­son moot­toripyörän varaosia ja lisä­varustei­ta tuskin kukaan enään ostaa Suomes­ta liik­keestä vain itse kukin tilaa ne Usas­ta, jos­ta ne parhaim­mil­laan tulee kotiovelle viikos­sa. Ja kuluineenkin puo­let halvemmalla.

 12. Tsekkaa­pa ainakin täältä USAs­ta lyö­tyvä Apple kaup­pa, eli pitää tehdä riit­tävän hyvä koke­mus ja kyl­lä ihmiset aika paljon lisähin­taa ovat valmi­ita mak­samaan tues­ta ja tuot­tei­den hipelöin­nistä. Tavalli­nen mus­ta pörssi on var­mas­ta pulas­sa. Eli kuten yleen­säkin, kaup­pi­aan pitää vali­ta, hal­paa tai hyvää, ei jotain siitä väliltä:
  http://www.usatoday.com/tech/techinvestor/corporatenews/2004–11-21-apple-cov_x.htm
  The con­cept has become so suc­cess­ful that 100,000 peo­ple vis­it the Genius­es every week. And the stores rep­re­sent near­ly 50% of Apple’s retail sales. (Relat­ed: Apple stock sets four-year high)
  Thanks to bril­liant mar­ket­ing, savvy neigh­bor­hood loca­tions and a revival of the com­pa­ny’s for­tunes sparked by the hip iPod dig­i­tal music play­er, Apple stores are hot.
  Walk into one in Los Ange­les’ out­door mall The Grove, in New York’s Soho dis­trict, on Chicago’s North Michi­gan Avenue or in Austin’s Bar­ton Creek Mall, and it is like­ly to be jammed with cus­tomers. Sat­ur­day, Apple opened its first Euro­pean store, in Lon­don’s West End dis­trict. Next month, the 100th store will open, in Bethes­da, Md.

 13. Sana jut­tu esim. fil­larei­den osien suh­teen. Sak­sas­ta. Englan­nista jopa Ruot­sista saa tavaran kotiovelle parhaim­mil­laan paris­sa päivässä 30–70% halvem­mal­la kuin Suomes­ta. Esim. pelkästään kil­pa­pyörän renkaas­sa voi hin­taero olla 60%. Eli Sak­sas­ta saat kak­si ren­gas­ta samal­la hin­nal­la kuin Suomes­ta yhden.
  Kau­pat ovat luotet­tavia, tavara on tuoret­ta ja se on usein­miten varastossa.

 14. Ciclista:

  “Sana jut­tu esim. fil­larei­den osien suh­teen. Saksasta…”

  Sinivihreä:

  Ajanko­htainen asia min­ullekin. Olen kat­se­le­mas­sa uut­ta pyörää, mut­ta en halua ostaa sitä ilman, että pääsen ensin kokeile­maan juuri kyseistä mallia ja kokoa. Paikalli­nen pyöräkaup­pias, jol­ta ostin nykyisenkin pyöräni, lupasi tila­ta min­ulle oikean kokoisen pyörän tes­tat­tavak­si ja mah­dol­lis­es­ti ostet­tavak­si. No joo, koea­jon jäl­keen voisin sit­ten tila­ta samaisen pyörän netistä ehkä satas­ta-kah­ta halvem­mal­la, mut­ta sen lisäk­si että menet­te­ly olisi mielestäni epäreilu, ottaisin net­tikau­pas­sa hie­man suurem­man riskin lähikaup­paan ver­rat­tuna. Tässä tapauk­ses­sa olen varautunut palvelus­ta tuon ver­ran maksamaan.

 15. Nykypäivänä mon­et tekevät ostopäätök­sen­sä netin kaut­ta selat­en, joten on huonoa markki­noin­tia kau­pal­ta, jollei se tee toimivia verkko­sivu­ja. Net­ti on hal­pa ja paljon käytet­ty markki­noin­tikana­va. Tämä suun­taus tulee var­masti voimis­tu­maan entis­es­tään. Itsekään en koskaan kiertele kaupois­sa ja surf­faan ostok­seni. Kul­je­tus­fir­moil­la pyyhkii var­maan hyvin nyt ja jatkossa.

 16. Har­mi kun ei voi edi­toi­da omaa viestiään.

  Pyöristä kun oli puhe, niin itse ostin Kona merkkisen fil­lar­i­ni Jehle Bikes nimis­es­tä liik­keestä Sak­sas­ta. Pyörän hin­ta olisi Suomes­sa ollut 1200 euroa, Sak­sas­ta 600 plus rahdit 159 eli 759 euroa. Säästöä tuli siis yli 400 euroa. Pyörä tuli nätisti per­ille. Polkimet ja tanko kiin­ni ja menok­si. Kaik­ki säädöt oli­vat kohdal­laan. On muuten kiva pyörä ajaa tuo Kona! Hydrauliset levy­jar­rut ovat nannaa =)

 17. Tilasin sak­salais­es­ta verkkokau­pas­ta Gib­son-merkkisen sähkök­i­taran, Fend­erin putki­vah­varin, kieliä eri­laisi­in kitaroi­hin n. 30 sar­jaa, kitara­s­tandy­ja ja muu­ta pikkukrääsää. Hin­nat oli­vat läh­es puo­let suomes­sa pyy­de­ty­istä. Toim­i­tus oli virheetön ja tavarat saa­pui­v­at alle viikos­sa. Puhe­limeeni tuli väli­aikati­eto­ja kul­je­tuk­sen eten­e­mis­es­tä. 10 pis­tet­tä ja papukaijamerkki.

  Tuli paha mieli. Ajat­telin pien­tä suo­ma­laisyrit­täjää pienessä liikkeessään.
  Kos­ka mielessä oli tila­ta vielä joitain pedaalei­ta ja muu­ta tilpe­hööriä, marssin lähim­pään soit­timia ja mui­ta musi­ikki­tarvikkei­ta myyvään liik­keeseen. Liik­keessä ei ollut mitään sel­l­aista, jota olin ajatel­lut. En kuitenkaan tyy­tynyt tar­jol­laole­vi­in vai­h­toe­htoi­hin vaan myyjän suos­tut­telul­la tein tilauk­sen tarvikkeista kyseiseen liik­keeseen. Toim­i­tusa­jak­si ilmoitet­ti­in alle viikko, joka lop­ul­ta venyi noin kuukau­den mit­taisek­si. Hin­ta oli alen­net­tunakin noin kol­man­nek­sen kalli­impi, kuin sak­salainen verkkokaup­pa samaan aikaan tarjosi.

  Ei ole help­poa lait­taa pienen isolle kam­poi­hin. En siis osta enää koskaan mis­tään mitään:)

 18. Jatkan vielä apple kaup­pa kom­ment­tiani, jospa vaik­ka saisin keskustelun itse shop­pailun perus ole­muk­ses­ta aikaiseksi. 

  Mielestäni siis kyse ei ole vain siitä että saa tavaran A käyt­töön B, ote­taan esimerkik­si nuo pyörät joista itsekin pidän ja keskustelua on jo syn­tynyt. Eli pyöräkau­pas­sa ei saa pelkästään toimi­vaa pyörää ja hyvää huoltoa, vaik­ka ne ovatkin molem­mat tärkeitä, webistähän ei huoltoakaan hel­posti varsinkin raskaan-ison jutun kuten pyörän kohdalla. 

  Mielestäni esim pyörä shop­pailus­sa jopa tärkein­tä on myös sen sosi­aa­li­nen ole­mus, eli esim kon­tak­tit ja infor­maa­tio, infor­maa­tion jako jo mon­enkin esim etäkok­ouk­sia tutki­van tutkimuk­sen val­os­sa tapah­tuu parhait­en ihan face-to-face, ei webin kaut­ta. Toisek­seen, mitäs sil­lä ihmis­ten vapaa ajal­la sen kum­mem­paa tek­isi, kuin keskustelisi samas­ta asi­as­ta kiin­nos­tunei­den henkilöi­den kanssa, joka ehkä helpoiten varsinkin vier­aal­la paikkakun­nal­la tapah­tuu alan liikkessä. Eli sama kuin apple kaup­pa, pyöräkau­pan tulee olla läh­es spir­i­tu­aa­li­nen elämys :), ei vain ruma ikku­na­ton varas­to rikkinäisil­lä halo­geeni valoilla…

  Tässä vielä pari tut­tua esimerkkiä, käykää tutus­tu­mas­sa jos olette näil­lä paikkakunnilla:
  Tääl­lä on muka­va kahvi­la jos­ta saa ital­i­aisia espres­so­ja yms pyörien lisäksi:
  http://revocycles.com/

  Tämä on taas suo­ras­taa pyörä museo jos­sa on myös käsin mit­toi­hin tehtyjä runkoja:
  http://www.elliottbaybicycles.com/

 19. Vielä yksi piirre net­tikaupoista. Hyvin monien tuot­tei­den osalta Suo­mi on liian pieni markki­na-alue, että tuot­teille olisi jär­jestet­ty maa­han­tuo­jaa. Varsin monis­sa tapauk­sis­sa net­ti aut­taa tässä. Vielä use­am­mis­sa tapauk­sis­sa maa­han­tuo­ja, ja ain­oat vähit­täis­myyjät sijoit­tuvat pk-seudulle, jol­loin koko muu Suo­mi on ilman myyjää. Net­tikaup­pa aut­taa tähänkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.