Ulkomaalaisviha sumentaa analyysikyvyn

Siirsin tämän vas­tauk­seni uuteen ketju­un, kos­ka van­ha on kovin pitkä.

Olin jok­seenkin tyr­mistynyt saa­mas­tani vas­tauk­ses­ta kir­joituk­seen, jon­ka tarkoituk­se­na oli Turkua esimerkkinä käyt­täen osoit­taa, että kaupunkien sisäl­lä ei pitäisi olla kun­nan­ra­jo­ja tai että ainakin verot pitäisi kerätä yhteiseen kas­saan seg­re­gaa­tion vält­tämisek­si. Kävin run­saslukuisen puheen­vuoro­jen ketjun läpi vas­tatak­seni esitet­ty­i­hin argu­ment­tei­hin. Noista kir­joituk­sista tuli esille vain yksi argu­ment­ti:  kos­ka kir­joit­ta­ja vihaa ulko­maalaisia yleen­sä ja kaikkia islami­nuskoisia eri­tyis­es­ti – luku­un otta­mat­ta tataare­ja – kaikkien onnet­to­muuk­sien yleen­sä tulee johtua kir­joit­ta­jan syvästi inhoamista islami­nuskoi­sista. Näin esitet­tyyn argu­ment­ti­in on hie­man vaikea vastata.

Koete­taan siis paloitel­la sitä. Turun talousongelmien ilmeis­es­ti olete­taan johtu­van maa­han­muut­ta­jien aiheut­tamista menoista tai sit­ten niistä tulo­jen mene­tyk­sistä, joi­ta väitet­ty white flight ‑ilmiö aiheuttaa.

Aloite­taan menoista. Yksikään kir­joit­ta­jista ei ole esit­tänyt ensim­mäistäkään numeerista tietoa niistä lisäku­luista, joi­ta maa­han­muut­ta­jat aiheut­ta­vat. Sal­sa-kurssit on mainit­tu, mut­ta tuskin kir­joit­ta­ja vakavis­saan väit­ti, että tämä kaa­toi Turun talouden. Tähän argu­ment­ti­in ei voi vas­ta­ta, ennen kuin joku lyö luvut pöytään. Turun  kun­nal­lispoli­ti­ikkaan sekaan­tuneet kyl­lä kir­joit­ti­vat, ettei bud­jetin ana­lyysi oikein tue tätä argu­ment­tia., joten todis­tus­taak­ka on väit­teen esittäjillä.

Entä tämä kovin poli­it­tis­es­ti värit­tynyt white flight? Turku koos­t­uu erit­täin vetovoimai­sista asuinalueista lähel­lä keskus­taa ja rantaa ja vähem­män vetovoimai­sista alueista Itä-Turus­sa. Nämä Varis­suot raken­net­ti­in samaan aikaan kun Helsinki­inkin raken­net­ti­in aluei­ta, joil­ta yhä saa asun­to­ja edullisesti. 

Näil­lä alueil­la asuu paljon (min­unkin mielestäni aivan liian paljon) ulko­maalaisia ja hei­dän lisäk­seen keskimäärin melko pien­i­t­u­loisia ja usein työt­tömyy­den vaivaamia suo­ma­laisia. Kaikkial­la vas­taav­il­la alueil­la asuu pien­i­t­u­loista porukkaa. Ver­rokke­ja kan­nat­taisi etsiä Porista ja Kotkas­ta, jot­ka ovat koke­neet aika saman­laisen raken­nemuu­tok­sen kuin savupi­ip­pute­ol­lisu­us Turus­sa. Ennen kuin väit­tää, että Turus­sa näi­den aluei­den heikko tulota­so johtuu naa­pureina ole­vista islami­nuskoi­sista, pitäisi osoit­taa, että kehi­tys on jotenkin eri­laista kuin vas­taavis­sa alueil­la muual­la. Luvut pöytään, saanko pyytää.

Keskustelus­sa on käynyt ilmi myös, että rikkaim­mat ihmiset Turun seudul­la asu­vat edelleen Turun hyvil­lä asuinalueil­la ja että muualle muute­taan vain sik­si, että Turus­sa on niin kallista. Tuon white flight –ilmiön pitäisi aiheut­taa sen, että asun­not Turus­sa ovat halvem­pia kuin ympäröiväl­lä repub­likaanivyöhyk­keel­lä. Ei kuitenkaan näytä siltä. Voiko joku ker­toa, miten Turun rikkaat oli­si­vat vielä rikkaampia ilman islaminuskoisia. 

Min­un käsit­tääk­seni Turun asukas­rak­en­teessa ei ole mitään ihmeel­listä. Betoni­bru­tal­is­min aikana raken­ne­tu­il­la ker­rostaloalueil­la on saman­lainen asu­jaimis­to kuin muis­sakin vas­taavis­sa kaupungeis­sa ja varakkail­la alueil­la aivan saman­lainen,  keskus­tas­sa varakas­ta väkeä, betoni­bru­tal­is­min alueil­la paljon köy­hiä ja ympäröivil­lä omako­tialueil­la kohta­laisen varakas­ta keskilu­okkaa. Turun talousongel­mat johtu­vat siitä, että itse Turun alueel­la Itä-Turun paino on niin suuri ja mak­sukykyi­nen repub­likaanivyöhyke kuu­luu naa­purikun­ti­in.  Joka muu­ta väit­tää, voisi tuo­da fak­to­ja pöytää, jot­ta niistä voisi keskustella.

Joku raisi­o­lainen sanoi, ettei heil­läkään niin hyvin mene, että voisi­vat köy­hää Turkua aut­taa. Sepä se. Koko Turun seudul­la menee huo­mat­tavasti huonom­min kuin pitäisi ottaen huomioon kaupun­gin edullisen sijain­nin, koon ja yliopis­tot. Tämän Turun­seudun tilanne haavoit­taa koko aluetta.

87 vastausta artikkeliin “Ulkomaalaisviha sumentaa analyysikyvyn”

 1. Osmo, mik­set itse lait­tanut numeroti­eto­ja esille? Olet käsit­tääk­seni tilastotieteilijä.

  Olet myös merkit­tävä mielipi­de­vaikut­ta­ja ja enti­nen ministeri.
  Kir­joitit yksioikois­es­ti kun­tien pakkoli­itosten pelas­ta­van Turun talouden. Eikö sin­un olisi pitänyt ensim­mäisenä lyödä numerot pöytään?

  Niin, maa­han­muut­ta­jat ovat TALOUDELLINEN rasite Turulle. Korostan sanaa taloudelli­nen, kos­ka itse olen tul­lut hei­dän kanssaan hyvin toimeen.
  Olisiko mah­dol­lista siirtää maa­han­muut­ta­jista aiheutu­vat eri­tyisku­lut, kuten tulkkipalve­lut, oman kie­len opiske­lut ja muut vas­taa­vat eri­ty­is­tarpeet val­tion kontolle?

 2. “Turkua esimerkkinä käyt­täen osoit­taa, että kaupunkien sisäl­lä ei pitäisi olla kun­nan­ra­jo­ja tai että ainakin verot pitäisi kerätä yhteiseen kas­saan seg­re­gaa­tion välttämiseksi.”

  Turun sisäl­lä ei ole kuntarajoja.

  Mik­si väite “Halu­an pakkoli­itok­sen, jol­la ympäryskun­nat liitetään Turku­un” + peruste­lut päälle, pitää naamioi­da tuol­laiseen liirum­laaru­mi­in, joka ei tosi­asial­lis­es­ti pidä paikkaansa?

 3. Osmo kaipasi luku­ja. Niitä var­masti lait­ta­vat muutkin, mut­ta tässä vähän aluk­si jotain. 

  Helsin­gin sanomat 4.2.2008:

  “Suomea puhu­va oppi­las mak­saa 7 000 euroa vuodessa, ulko­maalais­peräi­nen 10 500 euroa.”

  Ikälu­okas­sa on noin 60 000 las­ta ja maa­han­muut­ta­jataus­taisia näistä nykyisel­lään hie­man alle 10 000 eli ikälu­okkaa kohden lisäkus­tan­nuk­set ovat noin 35 miljoon­aa ja koko perusk­oulu­a­jal­ta siis noin 300 miljoonaa. 

  En tiedä mitä tähän luku­un sisäl­tyy. Onko siinä esim. eri­ty­is­lu­okkien, joil­la ulko­maalais­peräiset ovat yliedustet­tuina, kus­tan­nuk­set jyvitet­tynä? Onko mukana sian­li­ha­ton ruokailu, vai­h­toe­htoinen liikun­ta ja musi­ik­ki mus­lim­i­lap­sille vai ain­oas­taan suo­rat tuk­i­toimen­piteet ja erikieli­nen ope­tus. Jos kiin­nos­tus­ta riit­tää, voin tietysti ottaa alku­peräis­es­tä selvi­tyk­ses­tä selkoa. 

  Ja tämä nyt on vain perusk­oulun kus­tan­nuk­set. Maa­han­muut­ta­jat sairastel­e­vat kan­taväestöä huo­mat­tavasti enem­män (linkitän tarvit­taes­sa), päiväkodis­sa tarvit­se­vat monia eri­tyyp­pisiä tuk­i­toimia ja ennen kaikkea ovat monikym­menker­tais­es­ti kan­taväestöä enem­män työt­töminä. Kuusi­henk­i­nen per­he saa hyvinkin tulon­si­ir­toina läh­es 3000 euroa kuus­sa ja tähän tietysti tule­vat harkin­nan­varaiset erät (tue­tut lomat, kodinkoneet ja ‑kalus­teet, las­ten har­ras­tusten tukem­i­nen) ja kaik­ki monikult­tuurisu­u­den vaa­ti­ma infra­struk­tu­uri tulkkei­neen ym. 

  Miten joku voi edes tosis­saan kysyä, että mitä kus­tan­nuk­sia ei-työperäis­es­tä maa­han­muu­tos­ta on? 

  Osmo ilmeis­es­ti voi!

  Halu­aisin kovasti kyl­lä perustelu­ja, mik­si näi­den fak­to­jen val­os­sa tun­neti­laani voi kuva­ta sanal­la viha. 

 4. Jos joku esit­tää väit­teen, että ulko­maalaiset ovat kaata­neet Turun talouden, hei­dän tehtävän­sä on perustel­la tämä väite, ei min­un. Tuon laskel­man tekem­i­nen on aika työlästä, ja se kuu­luu sille, joka väit­tää näin ole­van. Nythän väit­teen perus­tak­si ei ole esitet­ty muu­ta kuin se, että kir­joit­ta­jat inhoa­vat ulkomaalaisia.

 5. Annetaan nyt sit­ten ihan viral­lista dataa. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt265.pdf

  Turus­sa taitaa olla aika paljon juuri JIIS-ryh­mään maa­han­muu­ta­jia. (Jugoslavia, Iran, Irak, Somalia)
  Hyvä oival­lus min­is­ter­iön tilastonikkareilta!?

  Mielestäni niil­lä, jot­ka niput­ta­vat ulko­maalaiset yhteen ryh­mään, on vakavia puut­tei­ta ana­lyyt­tisessä ajattelukyvyssä. 

  Tosin ihmiset niput­ta­vat kaik­ki vihreät, maalais­li­it­to­laiset, demar­it ja kom­mu­nisti samaan nip­pu­un puoluekir­jan perus­teel­la. Sanois­in myös tämän ole­van paha harha-ajatus.

 6. Onko­han Eli­na käynyt Keskus­tan puoluek­oulun. Siel­lä opete­taan tuol­laista väit­te­lyä. Kun sanoin, että pitäisi esit­tää, mitä maa­han­muut­ta­jat ovat mak­sa­neet Turulle, hän esit­tää hie­man ylim­i­toite­tun laskel­man koko maas­ta sisäl­lyt­täen laskel­maan erät, jot­ka menevät val­tion mak­set­taviksi val­tiono­suuk­sien kaut­ta. En tiedä, mis­tä on peräisin Eli­nan väite, että koko maas­sa olisi läh­es 18 % koul­u­lai­sista maa­han­muut­ta­jia, mut­ta kovin isol­ta tuo luku kuu­lostaa, kun ei se pidä paikkaansa edes Helsingissä.

 7. Osmo,

  Nyt alkaa men­nä her­mo! Mitä ihmettä janku­tat tuo­ta ulko­maalaisvi­haa pro­jisoimal­la jonkin ihme oman jumit­tumasi mui­hin ihmisi­in? Provoatko ja trol­laatko oma­l­la blogillasi? No, min­un kohdal­lani ainakin onnistut. 

  En väitä, etteikö tänne joku vihamieli­nenkin henkilö olisi kir­joit­tanut ikävästi, mut­ta pääsään­töis­es­ti aivan asi­apo­h­jal­ta ollaan keskustel­tu muu­tamia ulko­maalais­ten potkimisjut­tu­ja luku­un ottamatta.

 8. Niin, itse en kyl­lä väit­tänyt maa­han­muut­ta­jien kaata­neen Turun talout­ta. Heistä aiheutuneet kulut ovat olleet siinä vain pienenä osana. Vai väitätkö, että maa­han­muut­ta­jas­ta ei aiheudu ylimääräisiä kulu­ja kunnalle.
  Korostan edelleen, että minä tulen hyvin toimeen mamu­jen kanssa. Turun ystäväl­lisim­mät bus­sikuskit ovat mamu­ja. Mei­dän kylän parhaan Veg­e­tar­i­ana-piz­zan tekee turkki­lainen mies.

  Viit­tasin tuol­la kom­men­til­lani kan­nat­ta­maasi kun­tien pakkoli­itok­seen. Ex-min­is­terin ehdot­taes­sa moisia olisi reilua Turun naa­purikun­tien asukkai­ta kohtaan esit­tää jotain faktaa
  asiasta.

 9. Joo.. luku oli vain Helsingistä ja sekin jonkin ver­ran yläkant­ti­in. Se oli min­ul­ta väärin laitet­tu, sori. 

  Kovaa kyytiä men­nään osu­udessa kuitenkin ylöspäin. Vuon­na 2025 ulko­maalais­peräis­ten koul­u­lais­ten osu­us on jo neljännes kaik­ista. Kun tämä jakau­tuu alueel­lis­es­ti erit­täin epä­ta­sais­es­ti, niin tänne tulee koulu­ja jois­sa osu­us voi olla 80 prosenttiakin. 

  Tästä link­ki:

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/13532–2025-joka-neljas-koululainen-on-maahanmuuttaja

 10. “Nythän väit­teen perus­tak­si ei ole esitet­ty muu­ta kuin se, että kir­joit­ta­jat inhoa­vat ulkomaalaisia.”

  Tarkalleen mis­sä tääl­lä esitetään täl­laista? Kuka ja mil­loin? Viitet­tä pöytään, todis­tus­taak­ka sinun.

 11. Minä en ole väit­tänyt maa­han­muu­ta­jien kaata­neen Turun talout­ta. Toki heistä aiheutuneet kulut ovat PIENENÄ osana siel­lä menopuolella.
  Jos näitä kulu­ja joku halu­aa selvit­tää, niin se on kuten Osmo sanoi hyvin työlästä. Eikä taval­liselle kun­ta­laiselle ole edes mah­dol­lista saa­da tarkkaa tietoa Turun menopuolesta.

  Esim. näistä maa­han­muut­ta­ji­in liit­tyvistä menoista on virkamiehillä tiedot. Mik­sei niitä voi lait­taa esille ja osak­si demokraat­tista päätök­sen­teko­pros­es­sia. Lop­puisi täl­lainen turha väit­te­ly siitä, mitä mikäkin mak­saa. Ja tuskin sieltä edes löy­ty­isi mitään järkyt­tävän suuria sum­mia. Ja vaik­ka löy­ty­isikin, niin kun­ta­laisil­la on oikeus tietää.

  Mielestäni päätök­sen­teon läpinäkyvyys on todel­lisen demokra­t­ian peruse­hto, jota Hei­di Hau­ta­la on ansiokkaasti puolustanut.

  Turus­sa junail­laan rahal­lis­es­ti paljon suurem­pia asioi­ta savu­ver­hon suojissa.
  Osmo, Turun vihreistä Katri Sar­lund ja Ville Niin­istö var­maan ker­to­vat mielel­lään esim. jätea­sioiden junailusta.

  Ja vielä lopuk­si kaikille luk­i­joille, ei Turus­sa ole tapah­tu­mas­sa mitään white-flight- ilmiötä. Minä en ole kuul­lut yhdenkään ihmisen perustel­e­van muut­toaan naa­purikun­ti­in maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­mal­la haital­la. Jos sel­l­ainen hait­ta olisi ole­mas­sa, niin ei mei­dänkään per­he asu­isi tässä, mis­sä nyt asumme. Naa­pu­rus­tossamme on asunut sato­ja mamuja
  vuosien ajan ilman pien­in­täkään haittaa.

  Ongel­mat mamu­jen työl­listymisessä johtu­vat paapo­vas­ta ja pas­sivoivas­ta sys­teemistämme ja mata­la­palkkaisen työn tar­joamisen kalleudesta.

  Lopetan mamu-keskusteluk­si muut­tuneen kun­tien pakkoli­itoskeskustelun oma­l­ta osaltani totea­muk­seen, että liitok­set eivät ratkaise Turun ongelmia. Toisaal­ta olisi mie­lenki­in­toista nähdä mitkä oli­si­vat tulok­set liitoksista.

 12. Enpä nyt jak­sanut tuo­ta toista ketjua lukea läpi kun siinä on niin pirun mon­ta viestiä ja Osmon kom­ment­tien perus­teel­la keskustelu keskit­tyy etnisi­in vähem­mistöi­hin. Itse olen sitä mieltä, että Suomes­sa ulko­maalaisväestö on onnek­si (ainakin tois­taisek­si) sen ver­ran pieni ryh­mä, että se tuskin kaataa ensim­mäisenkään kaupun­gin talout­ta. Ruot­sis­sa tilanne saat­taa jo olla toisin ja siitä var­maan saataisi­in ihan Osmon kaipaamia numeroitakin jos haluttaisiin.

  Mut­ta suh­taudun skep­tis­es­ti myös siihen, että ongel­ma olisi ensisi­jais­es­ti se, että naa­purikun­nat “kalastel­e­vat” hyviä veron­mak­sajia. Minä näen ongel­man siinä, että Turku on akti­ivis­es­ti kehit­tänyt han­kilöau­toilu­un perus­tu­vaa kaupunki­raken­net­ta. Tämä on viimekädessä mah­dol­lis­tanut sen, että ihmiset muut­ta­vat “repub­likaanivyöhyk­keelle”. Jos Turku olisi käsit­tänyt suurem­man alueen, sama kehi­tys olisi tapah­tunut joka tapauk­ses­sa kos­ka vika ei ole kun­tarak­en­teessa tai naa­purikin­nis­sa vaan val­i­tus­sa politiikassa. 

  Yht­enä esimerkkinä turun poli­it­tis­es­ta lin­jas­ta on esimerkik­si raitio­vaunuli­iken­teen lakkaut­ta­mi­nen aikanaan:
  http://jlf.fi/f14/633-pro-gradu-turun-raitiotielakkautuksesta-nyt-netissa/

  Sama kehi­tys on miel­stäni tapah­tunut jos­sain määrin myös Helsingis­sä. Erona on lähin­nä se, että Helsin­gin kokoises­sa kaupungis­sa rajat henkilöau­toilun kasvulle on saavutet­tu jo ajat sit­ten, jol­loin autoli­iken­teen kas­vat­ta­mi­nen vaatisi tolkut­to­mia investoin­te­ja (Län­simetro, keskus­tatun­neli, keskus­tan prkkilu­o­lat, jne.) joi­ta ei ole ollut varaa tehdä.

 13. No nyt eili­nenkin kom­ment­ti­ni näkyy ole­van tuos­sa arvioita­vana. Nois­sa on osit­tain samat jutut. Word­Pres­sis­sä on ollut ilmeis­es­ti jotain häikkää.

 14. Osmo, min­un nähdäk­seni kukaan ei ole esit­tänyt väitet­tä, että ulko­maalaiset ovat kaata­neet Turun talouden. Samoin ulko­maalais­ten syyl­listämi­nen yht­enäisenä ryh­mänä on kohtu­u­ton­ta. Ilman Turun jär­jetön­tä monikult­tuuri-ide­olo­giaa Turus­sa ei edes olisi niin paljon työt­tömiä ja sopeu­tu­mat­to­mia ulko­maalaisia kuin nyt on. Turun nou­dat­ta­ma poli­ti­ik­ka ei ole mil­lään taval­la ulko­maalais­ten vika, eikä monikult­tuuri­hul­lu­tus yksinään riitä kaata­maan kaupun­gin talout­ta, mut­ta sil­lä on kyl­lä oma vaiku­tuk­sen­sa talousongelmi­in ja ihmis­ten poismuuttohaluihin.

  Myös min­un mielestäni on kohtu­u­ton­ta, että min­is­ter­i­ta­son ihmiset vaa­ti­vat taval­lisil­ta tal­laa­jil­ta fak­to­ja siitä, mitä mikäkin mak­saa. Varsinkin, kun täl­lais­ten tieto­jen löytämi­nen on tarkoituk­sel­la tehty mah­dol­lisim­man vaikeak­si. Äsket­täin esim. min­is­teri Astrid Thors esit­ti, että pitäisi selvit­tää, mitä yhden maa­han­muut­ta­jan kotou­tu­mi­nen mak­saa, jot­ta keskustelua voitaisi­in käy­dä asi­apo­h­jal­ta. No, mik­si ihmeessä maa­han­muut­to­min­is­teri ei itse selvi­tytä täl­laista omaan alaansa kuu­lu­vaa peruskysymystä?

  Yritetään kuitenkin tar­jo­ta niitä numeroi­ta Turus­ta. Tuos­sa jo Eli­na tote­si, että mamu­las­ten koulu­tus mak­saa noin 1,4 ker­tais­es­ti. Arvio on yhtäpitävä Tapio Laak­son anta­man tiedon kanssa. Täl­lä het­kel­lä ja varsinkin tule­vaisu­udessa, merkit­tävä osa Turun lap­sista on maahanmuuttajataustaisia.

  Mie­lenki­in­toinen yhteen­ve­to Turun talous­vaikeuk­sista ja bud­jetin tas­apain­o­tusyri­tyk­sistä löy­tyy tuolta:
  http://www.uutiskynnys.fi/mielipide/2007/turun-tauti-jaytaa-taloutta

  Suo­raan maa­han­muut­ta­ji­in liit­tyviä kulu­ja on Turun talousarvios­sa vuodelta 2007 esim. kohdas­sa SOSIAALILAUTAKUNTA, ULKOMAALAISTOIMISTO 4,3 miljoon­aa euroa. Tämä tietenkin vain pis­ara mer­essä ja vain 1,5% koko sosi­aal­ibud­jetista, mut­ta rahaa kuitenkin. Suuri osa näistä ylimääräi­sistä kuluista saadaan takaisin val­ti­ol­ta, joka mak­saa tulkkauk­seen yms. liit­tyvät kulut tietyn vuosimäärän ajan. Mut­ta entä sen jäl­keen, kun val­tion­a­pu lop­puu ja maa­han­muut­ta­ja ei vieläkään osaa tarpeek­si suomea edes sosi­aal­i­toimis­tossa asioidakseen?

  Paljon suurem­pi meno­erä tulee ole­maan pysyvästi syr­jäy­tynei­den elät­tämi­nen sukupolves­ta toiseen. Muiden maid­en koke­muk­ses­ta me tiedämme jo sen, että (län­si­maid­en ulkop­uolis­ten) maa­han­muut­ta­jien ensim­mäi­nen sukupolvi on yleen­sä se kaikkein parhait­en työl­listyvä ja sopeu­tu­va. Seu­raav­il­la sukupolvil­la on suuri taipumus syr­jäy­tyä, radikalisoitua ja jäädä työttömiksi.

  Turun kaupun­gin sivuil­ta löy­tyy “Turun muu­tok­sen suun­nat” ‑kat­saus osoitteesta:
  http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentId=2560

  Jatkos­sa kaik­ki “lain­aus­merkeis­sä” ole­va on otet­tu suo­raan tuos­ta Turun kaupun­gin omas­ta julkaisusta.

  Turus­sa on ulko­maankielisiä noin 11 000. Suurim­mat muunkielis­ten ryh­mät ovat: “venäjä 2 360, ara­bia 1 217, kur­di 978, alba­nia 953, viro 691, soma­li 545, viet­nam 457, englan­ti 452, kiina 318, per­sia 267 ja espan­ja 216.” “Muunkieli­nen väestö on sijoit­tunut Turus­sa epä­ta­sais­es­ti. Suurim­mat muunkielis­ten osu­udet (%) oli­vat väestöltään yli 100 asukkaan pien­alueil­la: Varis­suo 32, Lauste 25, Hali­nen 22…” Sat­tumoisin nämä samat alueet ovat kär­jessä myös työt­tömyysas­teessa: “Varis­suo 17,9, Lauste 16,6, Hali­nen 15,7”.

  Kaiken lisäk­si työt­tömyysasteis­sa on eri kansalaisuuk­sien välil­lä suuria ero­ja. “Kun koko Turun työt­tömyysaste vuo­den 2005 lopus­sa oli 11,2 %, suomenkielisil­lä se oli 10,4 %, ruotsinkielisil­lä 6,1 %, venäjänkielisil­lä 30,3 %, ara­bi­ankielisil­lä 55,9 %, kur­dinkielisil­lä 50,2 % ja alba­ni­ankielisil­lä 49,5 %.” Kun tiede­tään, että noille kaikkein suurim­mas­ta työt­tömyy­destä kär­siville kansal­lisuuk­sille on tilas­to­jen mukaan tyyp­il­listä se, että vain hyvin pieni osa väestöstä kuu­luu työvoimaan (=paljon lap­sia ja kotiäite­jä, jot­ka jäävät pysyvästi koti­in), niin huo­mataan, että noista ryh­mistä erit­täin har­va käy töis­sä. Tämä siis tilanteessa, jos­sa taloudelli­nen nousukausi on hui­pus­saan ja telakalla on huu­ta­va työvoimapula.

  Mikäli kehi­tys Turus­sa kul­kee kuten muual­la Euroopas­sa, sinne on vaaras­sa syn­tyä pysyvästi syr­jäy­tynyt tiet­ty­jen kansal­lisuuk­sien kansanosa, jos­sa huono-osaisu­us periy­tyy sukupolves­ta toiseen ja joka kas­vaa suuren syn­tyvyy­den takia mui­ta nopeam­min. Täl­lainen kehi­tys ei var­masti ole kenenkään edun mukaista. Ja tuhan­sien pysyvästi syr­jäy­tynei­den elät­tämi­nen mak­saa nyt ja jatkos­sa val­tavasti sekä rahas­sa että sosi­aal­isi­na ongelmina.

  Täl­lä het­kel­lä white flight ‑ilmiö kos­kee ensisi­jais­es­ti vain muu­tamia lähiöitä (Varis­suo 32% ulko­maalaisia, Lauste 25, Hali­nen 22). “ulko­maalaiso­su­u­den nousu 30 %:iin tietyl­lä alueel­la voi käyn­nistää pros­essin, jos­sa kan­taväestö alkaa
  tun­tea itsen­sä muukalaisik­si eli kokee joutu­vansa vähem­mistök­si. Varis­suo on Turus­sa ensim­mäi­nen alue, jol­la tämä raja on ylittynyt.” 

  Min­un käsit­tääk­seni Turus­ta pois muut­ta­vat eivät ole ökyrikkai­ta vaan pääosin aivan taval­lisia työssäkäyviä per­heel­lisiä ihmisiä, joille Turun har­vat omakoti­ton­tit ovat liian kalli­ita, mut­ta jot­ka joka tapauk­ses­sa halu­a­vat pois ongel­malähiöistä keinol­la mil­lä hyvän­sä. Jos jol­lakin on varaa pit­si­huvi­laan Ruissa­los­sa, niin hänel­lä ei ole mitään syytä muut­taa pois Turus­ta. Siinä mielessä pidän käyt­tämääsi ter­miä ‘mak­sukykyi­nen repub­likaanivyöhyke’ vähän has­suna, kos­ka min­un tun­te­mani Turus­ta pois muut­ta­neet ovat pikem­minkin pien­i­t­u­loisia duunareita.

 15. Keskustelu tosi­aan lähti harhaile­maan melkoisen maa­han­muut­topain­ot­teisek­si, mut­ta mielestäni on melko alhaista leima­ta koko ketju “ulko­maalaisvi­hak­si ja sen sumen­ta­mak­si ana­lyysikyvyk­si”. Joukos­sa oli var­maankin mukana ala-arvoisia heit­to­ja, mut­ta myös joitain hyviä point­te­ja asi­aan liit­tyen… joi­hin ei muuten tul­lut juuri mitään vastinei­ta. No, ehkä on tosi­aan käteväm­pää niput­taa kaik­ki epämiel­lyt­tävät ja maail­manku­vaan sopi­mat­tomat asi­at ulko­maalaisvi­hak­si. Tosin jos olisit pitänyt keskustelun alku­peräis­es­tä aiheesta kiin­ni etkä olisi läht­enyt vas­taile­maan sat­un­nais­es­ti vain sin­ulle sopivi­in kohti­in, olisi lop­putu­los ollut ehkä kannal­tasi parempi.

  No nyt on sit­ten tosi­aan nipu­tus tehty ja kaik­ki väärää mieltä ole­vat “ulko­maailaisia vihaavia”. Kuin­ka tyyp­il­listä vähät­te­lyä euroop­palaises­sa maa­han­muut­tokeskustelus­sa. Tosin esim. Ran­skas­sa ollaan edet­ty jo siihen, että osit­tain ko. aiheen avul­la voitet­ti­in pres­san vaalit, mut­ta onko siinä vai­heessa tilanne karan­nut jo käsistä?

 16. Turku­lainen: “ei Turus­sa ole tapah­tu­mas­sa mitään white-flight- ilmiötä.”

  Muu­tok­sen suun­nat ‑julka­isun mukaan suomenkielis­ten määrä Turus­sa on vähen­tynyt viime vuosi­na noin 600 hen­gel­lä vuodessa. Kaupun­gin kokon­aisväestö ja ruotsinkielis­ten määrä on pysynyt suun­nilleen samana.

  Lähiöi­den ulko­maalais­pros­en­tit ovat kah­den vuo­den aikana nousseet selvästi:
  1/2008 Varis­suo 32, Lauste 25, Hali­nen 22
  1/2006 Varis­suo 27, Lauste 22, Hali­nen 20

 17. Niin tääl­lä Jyväskylässäkin hyvin toimeen tule­vat lap­siper­heet muut­ta­vat mm. Muu­rameen, Kor­pi­lahdelle ja Uuraisille. Ihan san vuok­si, että siel­lä on tont­te­ja tar­jol­la vaik­ka kuin­ka ja hal­val­la. Saa ison talon, ja vielä jää rahaa toiseen autoon.

 18. Fak­ta:
  On hel­posti tilas­toil­la osoitet­tavis­sa, että tiety­iltä alueil­ta saa­pu­vat maa­han­muut­ta­jat osal­lis­tu­vat työelämään huo­mat­tavasti kan­taväestöä harvem­min ja toisaal­ta tarvit­se­vat sosi­aal­isia tulon­si­ir­to­ja kan­taväestöä enem­män. Kukaan tuskin yrit­tääkään kistää, että nämä maa­han­muut­ta­jaryh­mät ovat kokon­aisuute­na taloudelises­sa mielessä taakka.

  Päät­te­ly:
  Muual­la Euroopas­ta tapah­tu­va kehi­tys viit­taa siihen, että samat maa­han­muut­ta­jaryh­mät ovat taloudelli­nen taak­ka myös jatkos­sa. Huono pär­jäämi­nen yhteiskun­nas­sa johtaa pysyvään syr­jäy­tymiske­hi­tyk­seen. Maa­han­muut­to ja maa­hamuut­ta­jien kan­taväestöä suurem­pi syn­tyvyys johtaa siihen, että tulon­si­ir­to­jen net­toku­lut­ta­jien suh­teelli­nen määrä lisääntyy. 

  Fak­ta:
  Yhtä hel­posti tilas­tol­lis­es­ti on todet­tavis­sa, että samat maa­han­muut­ta­jaryh­mät ovat yliedustet­tuina väki­val­ta- ja muis­sa henkilöön kohdis­tu­vis­sa rikok­sis­sa. Tätäkään tuksin kukaan enää yrit­tää kiistää. 

  Päät­te­lyä:
  Nimeno­maan täl­laiset rikok­set lisäävät tur­vat­to­muut­ta ja vähen­tävät alueen halut­tavu­ut­ta asukkaiden silmis­sä. Maa­han­muut­ta­jien määrän lisään­tymi­nen vähen­tää täten alueen halut­tavu­ut­ta, ja johtaa kan­taväestön määrän vähen­e­miseen. Ruot­sista tästä on myös tutkimustietoa.

  Yhteen­ve­to (päät­te­lyä):
  Alueen halut­tavu­u­den heikken­e­m­i­nen johtaa siihen, että alueel­la asuu yhä vähem­män tulon­si­ir­to­jen net­tomak­sajia ja yhä enem­män net­tosaa­jia. Täl­löin net­tomak­sajien pitää suh­teessa mak­saa yhä enem­män mikä tekee alueesta entistä väheem­män halut­ta­van ja vähen­tää hei­dän määrään­sä entis­es­tään. Tulok­se­na on kur­jis­tu­misen ja alueel­lisen eri­ar­voisu­u­den kierre a la Ruotsi.

  Halusin näin yleisel­lä tasol­la heit­tää muu­ta­man fak­tan ja muu­ta­man väit­teen tes­tatak­seni voim­meko olla näistä samaa mieltä. Korostan, etten tunne Turun kaupun­gin talout­ta yhtään, enkä väitä että Turun taloudel­liset ongel­mat joh­tu­isi­vat maa­hamuut­ta­jista. Lie­nee kuitenkin selvä, että maa­han­muut­ta­jat vaikut­ta­vat negati­ivi­esti kokon­ais­ti­lanteeseen. Onko tämä vaiku­tus suuri vai pieni on eri asia.

 19. Voi hyvät hyssykät. Olen silmäil­lyt keskustelu­ja, enkä oikein tah­do ymmärtää tätä jankkaamisen määrää. Vaik­ka itse kuu­lun näi­hin “pako­laisi­in”, eli muu­timme naa­purikun­taan jokunen vuosi sit­ten, ymmär­rän kir­joit­ta­jan väit­teet mainiosti.

  Onhan väit­teis­sä perää, joten mik­si siitä pitää tehdä peri­aate­tais­telu? 😮 Her­ra Soin­in­vaara ei kuu­losta ulko­maalaisvi­haa­jal­ta laisinkaan, joten melkoisen asi­a­ton­ta lähteä perustele­maan moista väitet­tä riv­ien väle­jä vil­listi tulkitsemalla.

  Ugh. Olen puhunut.

 20. En ole mikään eri­tyisen suuri täysin vapaan maa­han­muu­ton ystävä, jos en nyt mikään suuren­su­uri nat­sien kätyrikään. Turkuakaan en tunne järin hyvin, sil­lä se lie­nee ain­oa Suomen kaupun­ki, johon tul­lessani ja jos­ta lähtiessäni olen aina ollut hiukan tai vähän enem­män pöh­nässä. Mut­ta johtuuko Turun seudun jäämi­nen jos­sain määrin jäl­keen muiden kasvukeskusten vauhdista Varis­suon ulko­maalais­nu­meroista vai siitä, että kaupungis­sa ei koulute­ta hirveästi diplomi-insinöörejä? 

  Suomes­sa otet­ti­in jonkun­näköi­nen rykäisy 90-luvun it-buumis­sa, ja siinä näyt­tävät pär­jän­neen pääkaupunkiseu­tu, Tam­pere ja Oulu, ja kaik­ki nämä ovat kun­nos­tau­tuneet tietotekni­ikkaa lähel­lä ole­vien diplo­mi-insinöörien koulu­tuk­ses­sa. Tämä on vaikut­tanut siihen, mihin fir­mat sijoit­tuvat ja puolestaan työl­listävät muitakin ja mis­sä ne ovat nyt, vaik­ka kymme­nen vuo­den takainen it-hype oli ja meni. Turku ei ollut tässä junas­sa mukana, ja seu­raa­van tuloa pitää odotel­la, mikä se sit­ten liekin.

  En minä tiedä, epäil­isin kuitenkin, ettei joku pakas­ta vedet­ty lähiö ole etu tai hait­ta tässä asiassa.

  Sen sijaan alku­peräisessä OS:n kir­joituk­ses­sa min­ua hie­man ihme­tyt­ti tämä koh­ta: “Turun talousongel­mat johtu­vat siitä, että itse Turun alueel­la Itä-Turun paino on niin suuri ja mak­sukykyi­nen repub­likaanivyöhyke kuu­luu naapurikuntiin.” 

  Mikä on sanan “repub­likaani” merk­i­tys tässä yhteydessä?

 21. Jari Leino:

  “Osmo, min­un nähdäk­seni kukaan ei ole esit­tänyt väitet­tä, että ulko­maalaiset ovat kaata­neet Turun talouden.”

  Jos käyt läpi nuo run­saat sata viestiä, siel­lä on paljon kir­joituk­sia, jois­sa esitetään myön­teinen suh­tau­tu­mi­nen ulko­maalaisi­in AINOANA syynä Turun ongelmiin.

 22. En ollut oikein tyy­tyväi­nen tuo­hon aiem­paan kom­ment­ti­i­ni, enkä kai keskustelu­un yleen­säkään, varsinkaan kun nyt luin nuo viestiketjut läpi…

  Mielestäni Osmo haukkuu väärää puu­ta tässä tais­tossaan keskuskaupun­gin “loisia” vas­taan. Naaa­purikaupunkien loisimine­nen on nimit­täin vain ja ain­oas­taan seu­raus­ta keskikaupun­gin val­it­se­mas­ta poli­ti­ikas­ta. Karkeasti san­ot­tuna Espoon ja Kirkkon­um­men veron­mak­sajien kalas­t­a­mi­nen lop­puu sinä päivänä kun Helsin­ki asen­taa betoni­por­saat rajalleen Länsiväylälle.

  Mikä tahansa kaupun­ki (riit­tävän elin­ta­son tar­joavis­sa mais­sa ainakin), joka val­it­see lin­jak­seen saavutet­tavu­u­den takaamisen autoil­i­joille, kas­vat­taa ympärilleen “repub­likaanivyöhy­keen”. Tästä lin­jas­ta on run­saasti esimerkke­jä sekä Euroopas­ta että Amerikas­ta. Toisen­laisi­akin vai­h­toe­hto­ja on, niistäkin on esimerkke­jä sekä Amerikas­sa että Euroopassa.…

  Kun­tien yhdis­tämi­nen Osmon esit­tämäl­lä taval­la ain­oas­taan pahen­taa tilan­net­ta kos­ka sekä PK-seudul­la että Turus­sa ongel­ma on keskuskaupun­gin väärä poli­ti­ik­ka. Kun­tien yhdis­tämisel­lä tämä väärä poli­ti­ik­ka lev­iää laa­jem­malle alueelle eivätkä sitä rajoi­ta edes taloudel­liset reali­teetit (ainakaan lyhyel­lä tähtäimel­lä). Tämä olisi kyseis­ten kaupunkikeskusten kehi­tyk­sen kannal­ta tuhoisaa.

  Kari

 23. Osmo on lukenut paljon viestejä

  “…jois­sa esitetään myön­teinen suh­tau­tu­mi­nen ulko­maalaisi­in AINOANA syynä Turun ongelmiin…”

  En ole käynyt Keskus­tan puoluek­oulun väit­te­lylin­jaa, vaik­ka Osmo näin epäilee. Olen oppin­ut tiet­tyjä argu­men­toin­nin lainalaisuuk­sia mm. yliopis­ton logi­ikan kurssil­la käytän­nöl­lisen filosofi­an laitok­sel­la. Yleen­sä kyl­lä ilman yliopis­to-opin­to­jakin on nor­maal­i­järkiselle selvää esim: 

  Mikäli keskusteli­ja esit­tää yhden syyn ilmiölle ei se automaat­tis­es­ti tarkoi­ta, että se olisi AINOA syy, vaan tämän pitää eksplisi­it­tis­es­ti olla kom­men­tista havait­tavis­sa. Täl­laisia vieste­jä en löytänyt. Oli vieste­jä, jois­sa monikult­tur­isu­u­den tukemisen san­o­taan ole­van kyl­lä SUURI syy. 

  Turus­sa on väkimäärään näh­den panos­tet­tu maa­han­muut­ta­jatyöhön enem­män kuin kun­nis­sa keskimäärin. Tämän voi lukea Turun kaupun­gin www-sivuil­ta. Liikun­ta­palve­lut esim. ovat kolme ensim­mäistä vuot­ta maa­han­muut­ta­jille mak­sut­to­mia. Tämänkin jäl­keen maa­han­muut­ta­jat mak­sa­vat vain sen (tilanteestaan riip­pumat­ta) mitä muut erityisryhmät. 

  Liikun­ta­palveluis­sa on paljon sel­l­aista, jota ei kan­taväestö edes tarvitse: polkupyörän ajo-ope­tus­ta, liukkaan kelin käve­lykursse­ja ym. (Tämä ei ole vit­si, etenkään naiset eivät uskalla kävel­lä liukkaal­la, vaan voivat tämän vuok­si lin­noit­tau­tua koti­in­sa viikkokausik­si las­ten­sa kanssa)

  Itse asi­as­sa keskustelun avaa­jan velvol­lisu­us olisi mielestäni numeeris­es­ti val­ot­taa asi­aa heit­täessään väit­teen Turun talouden kurimuk­ses­ta. Epäilen­pä, että maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sista ei edes ole ole­mas­sa yksiselit­teistä könt­tä­sum­maa las­ket­tuna. Joten Osmo vaatii niitä vain kiusal­laan tietäen, ettei kenel­läkään ole niitä esittää. 

  Voin tietysti sähkö­pos­titse kysyä Turun talousjo­hta­jal­ta, miten asia on. 

  Tässä on näkökul­ma aiheeseen: 

  http://www.uutiskynnys.fi/mielipide/2007/turun-tauti-jaytaa-taloutta

 24. Kiitos Odelle keskustelunavauksesta. 

  Turku ei ole “haal­in­ut” sen enem­pää maa­han­muut­ta­jia kuin muitakaan pien­i­t­u­loisia. Turku­un vain tulee kaupungis­sa jo asu­vien lisäksi
  — opiske­li­joi­ta, kos­ka tääl­lä on paljon ammt­tiop­pi­laitok­sia ja korkeakouluja
  — työt­tömiä, kos­ka tääl­lä on ympäristökun­tia enem­män työllistymismahdollisuuksia
  — maa­han­muut­ta­jia, kos­ka tääl­lä on suurehko maa­han­muut­ta­jay­hteisö ja enem­män työl­listymis­mah­dol­lisuuk­sia (Turun kaupun­gin itsen­sä vas­taan­ot­tamia pako­laisia on kaupun­gin maa­han­muut­ta­javäestöstä vain pieni osa, Suomes­sa on vapaa liikku­misoikeus kun­nas­ta toiseen)
  — eläkeläisiä, kos­ka tääl­lä on palvelu­ja ja ikäih­misille sopivia asuntoja.

  Tätä kut­su­taan sosi­aalisen vas­tu­un kan­tamisek­si. Kieltämät­tä se myös mak­saa. Mut­ta mikä olisi vai­h­toe­hto? Jät­tää kaupun­gin asukkaat kadulle, vai? Asukkai­ta ne ovat kaupunki­in muuttavatkin.

  Kermankuorijakunta/republikaanivyöhykekeskustelussa on kyse siitä, miten tas­a­puolis­es­ti ja oikeu­den­mukaises­ti sosi­aa­li­nen vas­tuu jae­taan. On täysin perustelua kysyä ja kyseenalais­taa, onko Turun kaupunkiseudun kun­nil­la täl­lä het­kel­lä käytössä pelisään­nöt, jot­ka ovat sekä oikeu­den­mukaisia kaikille että ajal­lis­es­ti kestäviä. Tarkoi­tan kestäväl­lä kestävän kehi­tyk­sen mukaista, niin sen taloudel­lises­sa, sosi­aalises­sa kuin ekol­o­gises­sakin merkityksessä.

  Tässä hie­man tilas­toti­etoa Tilas­tokeskuk­sen ja Kun­tali­iton sivuilta. 

  Verotet­ta­vat tulot €/asukas 2005

  Turun seudun kunnat:

  Verotet­ta­vat tulot €/asukas 2005 (suluis­sa työ­paikkao­mavaraisu­us% 2004)

  Kaa­ri­na 15 170 (67,4%)
  Naan­tali 14 843 (74,1%)
  Raisio 13 729 (83,3%)
  Lieto 13 548 (64,4%)
  Paimio 13 260 (81,2%)
  Turku 13 237 (123,3%)
  Rusko 13 038 (61,0%)
  Varsi­nais-Suo­mi keskimäärin 12 741 (98%)
  Piikkiö 12 728 (63,3%)
  Vah­to 11 249 (53,0%)

  Ja ver­tailun vuok­si muut kuusikkokaupungit:

  Espoo 19 430 (93,6%)
  Helsin­ki 17 111 (134,3%)
  Van­taa 15 561 (100,6%)
  Oulu 13 957 (121,2%)
  Tam­pere 13 942 (120,0%)

 25. Mie­lenki­in­toista että “Kukkis” saa main­os­taa vih­ablo­giaan tääl­lä, vaik­ka oma viit­tauk­seni siihen pois­tet­ti­in keskivi­ikkona. Ehkäpä “Kukkis” kuu­luu oikeaan viiteryhmään.

  Olen viimeaikoina vaku­ut­tunut vah­vasti siitä, että vihrei­den, “rajat auki”-ihmisten sekä antifa­sistien toim­inta­malli on otet­tu suo­raan NSDAP:in ohjekirjasta.

  (Viestis­dtä on pois­tet­tu linkki)

 26. Leonin kir­joi­tus pois­tet­ti­in, kos­ka hän oli lähet­tänyt sen ketju­un, jon­ka olin rauhoit­tanut ulkomaalaiskeaskustelulta. 

  Tuo Kukkik­sen tek­sti on vähän rajat­a­paus. Kyseinen link­ki johtaa tek­sti­in, joka val­oit­taa osu­vasti näi­den spam­maa­jien aja­tus­maail­maa ‑olet­taen tietysti että sitaatit ovat oikein. Tutus­tu­in itsekin noi­hin sivui­hin syksyl­lä, kun blogi­ni jou­tui samanalisen spam­mauk­sen kohteek­si. Tuol­laisia tek­ste­jä siel­lä oli. 

  Kukkik­sen viitoit­ta­mal­ta sivul­ta on jatkolinkke­jä tek­stei­hin, jot­ka minus­ta ovat vuorostaan törkeätä solvaus­ta, mut­ta kat­son, etten voi mitenkään olla vas­tu­us­sa koko linkkiketjusta.

 27. Nuo Katri Sar­lundin luvut muut­tuvat toisen­laisik­si, jos kokon­ais­tu­lot las­ke­taan aikuista eikä koko väestöä kohden. Kehyskun­nis­sa on paljon enem­män lap­sia, mikä vähen­tää tuloja/asukas ‑lukua.

 28. Mitkä ovat ne maa­han­muut­topoli­ti­ikan virheet, jot­ka on tehty Ruot­sis­sa, Ran­skas­sa, Englan­nis­sa, Hol­lan­nis­sa ja Tan­skas­sa mut­ta jot­ka on Suomes­sa onnis­tut­tu välttämään? 

  Mihin perus­tuu usko, että k.o. mais­sa esi­in­tyvät ongel­mat eivät ole lähi­t­ule­vaisu­udessa myös Suomen ongelmia?

  Onko järkevää kinastel­la jostain yksit­täi­sistä luvuista ja ummis­taa silmän­sä kokonaisuudelta?

 29. Katri Sar­lund tuos­sa ylem­pänä mielestäni kiitet­tävän avoimesti ja rehellis­es­ti myön­si, että Turun talous­vaikeudet johtu­vat Turun har­joit­ta­mas­ta poli­ti­ikas­ta, jos­sa sosi­aa­li­nen vas­tuu on koros­tunut. Ja se maksaa.

  Jos yksi kun­ta panos­taa sosi­aaliseen vas­tu­useen vas­taan­ot­ta­mal­la pako­laisia ja anta­mal­la asun­to­jonois­sa etusi­jan eri­laisille sosi­aal­i­ta­pauk­sille ja toinen kun­ta puolestaan har­joit­taa hie­man “itsekkääm­pää” poli­ti­ikkaa ole­mal­la vas­taan­ot­ta­mat­ta pako­laisia ja panos­ta­mal­la tont­tipoli­ti­ikallaan vaikka­pa työssäkäyvi­in lap­siper­heisi­in sosi­aal­i­ta­pausten sijaan, niin on melko var­maa, että näi­den kah­den kun­nan taloudelli­nen ja sosi­aa­li­nen tilanne on het­ken päästä melko erilainen.

  Kakkoskun­nan asukkaat voivat olla hyvinkin tyy­tyväisiä oman kun­tansa har­joit­ta­maan “itsekkääseen” poli­ti­ikkaan. Onko siis reilua, että kun ykköskun­ta huo­maa ole­vansa ongelmis­sa, niin ne ongel­mat pitää väk­isin levit­tää myös kakkoskun­taan, joka on hoi­tanut asiansa omien kun­ta­lais­ten­sa kannal­ta vastuullisesti?

  Sosi­aalisen vas­tu­un har­joit­tamis­es­ta pitäisi sopia (etukä­teen) val­ti­ol­lisel­la tasol­la. Jos kansalaisille ker­rot­taisi­in avoimesti ja rehellis­es­ti, miten paljon esim. sosi­aaliseen maa­han­muut­toon liit­tyvä sosi­aa­li­nen vas­tuu mak­saa per tuli­ja, niin kansalaiset voisi­vat sen jäl­keen fak­to­jen perus­teel­la päät­tää, miten suureen sosi­aaliseen vas­tu­useen Suomel­la on halua ja varaa.

  Vihrei­den mielestä globaalin sosi­aalisen vas­tu­un kan­t­a­mi­nen on erit­täin tärkeä asia. Min­un mielestäni Suomen pitäisi keskit­tyä pitämään huol­ta yhdestä maail­man pien­im­mistä vähem­mistöistä eli suo­ma­lai­sista, joi­ta on alle promille maail­man väestöstä. Kumpikaan näistä mielip­iteistä ei ole vält­tämät­tä toista “oikeampi” tai “parem­pi”. Demokra­ti­as­sa mei­dän pitäisi ker­toa kansalaisille totu­us ja sen jäl­keen kansalais­ten enem­mistön mielipi­de saisi päättää. 

  Globaalin sosi­aalisen vas­tu­un kan­t­a­mi­nen tarkoit­taa liian usein sitä, että jos jos­sain on liial­lisen väestönkasvun tai muuten kestämät­tömän kehi­tyk­sen takia ongelmia, niin niitä ongelmia ei pyritäkään ratkaise­maan siel­lä paikan pääl­lä, vaan ne tuo­daan Suomeen asumaan. Tämä ei tietenkään ole ongelmien ratkaisemista vaan niiden levittämistä.

  Sosi­aalidemokra­t­ian pääpe­ri­aate on se, että kenel­läkään ei saa olla asi­at parem­min kuin jol­lain toisel­la. Vihreä aate muis­tut­taa nykyään yhä enem­män kom­mu­nis­mia: yksikään ei saa pelastua.

 30. Kukkis Says: “ulko­maalaisvi­ha sumen­taa arvostelukyvyn”. Leon todisti sen juuri oma­l­la kommentillaan.

  Mut­ta kyl­lä tuo Leonin link­ki todisti myös sen että arvostelukyky on sumen­tunut paljon muil­takin, voisi pelk­istää “viha sumen­taa arvostelukyvyn”. Täy­tyy tun­nus­taa että tämän blo­gin seu­raami­nen avar­taa, jos ei maail­maa, niin suo­ma­laisu­ut­ta. Vähän kun seu­raa linkke­jä niin löytää sel­l­aisia etäpesäkkeitä, että tulee säde­hoitoa ikävä.

 31. Juu, kyl­lä tuo kansan­ha­janaisu­us-blo­gi vetää ver­to­ja ääri­oikeis­ton vas­taav­ille. Ei voi kuin päätä pyöritel­lä näi­den ääripäi­den touhuille…

 32. “itsekäs” pakolaispolitiikka?Monikultturistajien pitäisi nyt jo päät­tää, onko pako­lais­ten vas­taan­oto­s­ta ja asut­tamis­es­ta kun­taan kieltäy­tymi­nen itsekästä vai välttämätöntä.

  Kansal­lis­mieliset elävät siis muka men­neessä maail­mas­sa ja ovat itsekkäitä epä­sol­i­daarisu­udessaan ajatel­lessaan pelkästään yksit­täisen (oman) kansan etua, kos­ka eivät halua maa­han­muut­ta­jia eivätkä (teko)pakolaisia.
  Toisaal­ta MAAHANMUUTTO on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ kansakun­nan selviämisen takia niin TYÖVOIMAPULAN kuin SISÄSIITOISUUDENKIN estämisen takia.

  SUURI KYSYMYS: Miten voi olla ITSEKÄS vas­tus­taes­saan siis PELASTAVAA maa­han­muut­toa, jos ker­ran maa­han­muu­ton vas­tus­t­a­mi­nen johtaa maan taloudel­liseen ja degen­eroi­tu­mis­es­ta johtu­vaan tuhoon?

 33. Osmo on kyl­lä aika lail­la hakoteil­lä, jos nim­imerk­ki Kukkik­sen linkkaa­ma blo­gi hänen mielestään “val­oit­taa osu­vasti näi­den spam­maa­jien aja­tus­maail­maa”. Kyseessä on net­tikult­tuurin lieveilmiöi­hin kuu­lu­va anonyy­mi mus­ta­maalaus­blo­gi, jon­ka tarkoituk­se­na ei ole “val­oit­taa” yhtään mitään, vaan ain­oas­taan ärsyt­tää Hal­la-ahoa ja kump­panei­ta. Tämä tulee ilmi mm. henkilöko­htaisuuk­sien suures­ta määrästä ja värikkään suo­ra­sukaises­ta kielestä.

  Veikkaan­pa, että tuon blo­gin ylläpitäjä, kuka lie­neekään, on nau­ranut melkoiset hörö­nau­rut par­taansa nuo Osmon suo­peat kom­men­tit luettuaan.

  Mitä tuo­hon späm­määmiseen tulee, sitä ei kukaan ole “masi­noin­ut”, siitä olen var­ma. Hal­la-aho­lai­sis­sa on kir­joi­tusin­nos­saan paljon samaa, kuin Yhdys­val­tain pres­i­dentin­vaalien ehdokkaan Ron Paulin kan­nat­ta­jis­sa. Molem­mat usko­vat vil­pit­tömästi, että heil­lä on hal­lus­saan jokin vas­taansanomat­toman jär­keenkäypä sanoma, joka pitää vain saa­da taval­la tai toisel­la esille, ja kaiken­laiset net­tikeskuste­lut tar­joa­vat siihen näp­pärän tavan.

 34. Tutus­tut­tuani vähän tarkem­min siihen, mitä tuol­la kansan­ha­janaisu­us ‑blogilla kir­joite­taan, poistin siihen viit­taa­vat linkit. Tämä tarkoit­taa myös, ettei nim­imerk­ki Kukkis kir­joi­ta täl­lä blogilla niin kauan kun hänen nim­imerk­istään on suo­ra link­ki hänen kotisivuilleen.

  Viime syksynä, kun blogi­ni jou­tui saman­laisen viesti­t­ul­van kohteek­si, paljon oli liiken­net­tä tuol­ta Suomen sisun sivuil­ta. Kävin niitä sil­loin kat­so­mas­sa ja se johti koko keskustelun sulkemiseen. Minus­ta oli hyvä, että Kukkis sitaateil­la ker­too, mitä tuo poruk­ka oikein kir­joit­telee — ymmärtääk­seni sitaatit oli­vat aito­ja. Asial­la on sikäli yhteiskun­nal­lista vaiku­tus­ta, että sama joukko aikoo ymmärtääk­seni osal­lis­tua kun­nal­lis­vaalei­hin Perus­suo­ma­lais­ten lis­toila. Sivus­ton muu kie­lenkäyt­tö on niin her­jaavaa, että kieltäy­dyn sitä linkit­tämästä sivuilleni. 

  Min­ul­la olisi oikeas­t­aan halu­ja keskustel­la myös ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta — mis­tä ei sovi puhua siitä ei voi vai­eta — mut­ta jos tuol­laisen keskustelun avaan, joudun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saasti sensuuria.

 35. Han­nu Visti ja Jari Leino mainit­si­vat pari hyvää pointtia. 

  Itse Tam­pere­laise­na olen kyl­lä Turus­sa käy­dessäni pan­nut merkille ettei siel­lä näytä olleen saman­laista posi­ti­ivista talouske­hi­tys­tä ja ‑kasvua kuin Tampereella. 

  Turun asun­not ovat myös halvem­pia kuin Tam­pereel­la. (www.etuovi.com), IT-alan työ­paikko­ja on Turus­sa auki paljon vähem­män kuin Tam­pereel­la. (www.mol.fi)

  Tuos­sa luku­ja Tilas­tokeskuk­selta (www.stat.fi):

  - Tam­pere:
  Ulko­maalais­ten osu­us 3,0 %
  Vuokra-asun­nos­sa asu­vien osu­us 41,1 %
  Työssä käyvien henkilöi­den osu­us 45,2 %

  - Turku
  Ulko­maalais­ten osu­us 4,3 %
  Vuokra-asun­nos­sa asu­vien osu­us 43,1 %
  Työssä käyvien henkilöi­den osu­us 44,1 %

  Turus­sa ei ilmeis­es­ti ole koet­tu saman­laista IT-fir­mo­jen nousua kuin Tam­pereel­la Nokian imus­sa, joka on tuonut myön­teisiä ker­ran­nais­vaiku­tuk­sia Tam­pereelle. Nuo pros­ent­tierot eivät ole kovin suuria, mut­ta ehkä niistä voi päätel­lä ainakin sen, että jos Tam­pere ja Turku oli­vat 90-luvuil­la “tasois­sa”, Tam­pereelle on nyt tul­lut muun kehi­tyk­sen ohel­la 2000 kova­palkkaista diplo­mi-insinööriä siinä mis­sä Turku­un on tul­lut 2000 työtöntä.

  Tam­pereel­la ei myöskään ole yhtään leimallista maa­han­muut­ta­jalähiötä. Her­van­nas­ta olen kyl­lä kuul­lut että sinne ei voi lap­siper­he muut­taa, kun joil­lakin luokil­la on jopa kol­mannes maa­han­muut­ta­jia. Toisaal­ta Her­van­ta on kuitenkin yleis­es­ti vetovoimainen ja posi­ti­ivi­nen paik­ka, kiitos Teknil­lisen Yliopis­ton ja Her­mi­an kym­me­nien IT-yritysten.

 36. Osmo: Min­ul­la olisi oikeas­t­aan halu­ja keskustel­la myös ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta — mis­tä ei sovi puhua siitä ei voi vai­eta — mut­ta jos tuol­laisen keskustelun avaan, joudun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saasti sensuuria.

  Se voi johtaa kaaok­seen, mut­ta tämä on oikeas­t­aan ain­oa paik­ka netis­sä (jon­ka tiedän) jos­sa asialli­nen keskustelu saat­taisi onnis­tua siten, että kaik­ki osa­puo­let saa­vat asiansa esille. Vetoomus asial­lisu­ud­es­ta viestin alku­un, mitataan onko suo­ma­lai­sista sivistyskansak­si. Hyvin kan­natet­ta­va ajatus.

 37. Johan on varsi­nainen tor­na­do menos­sa tääl­lä! Kaik­ki tan­si­maan sal­saa, mus­li­im­it kuten jäykät suo­ma­laiset myös. Se on hyvää liikun­taa, ehkäisee selkä vaivo­ja ja siten pienen­tää ter­veysku­lu­ja, tuot­taa hyvää mieltä ja siitä saa hyviä ystäviä (jos kyke­nee) joten vähen­tää mie­len­ter­veys kulu­ja ja huumeit­ten käyt­töä ja kaiken paras­ta, paran­taa ihmis­ten yhteise­loa ja yhteisymmärrystä.

 38. Osmo: “Min­ul­la olisi oikeas­t­aan halu­ja keskustel­la myös ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta — mis­tä ei sovi puhua siitä ei voi vai­eta — mut­ta jos tuol­laisen keskustelun avaan, joudun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saasti sensuuria.”

  No ei muu­ta kuin polkaiset keskustelun käyn­ti­in. Kyl­lä minä ainakin jak­san vään­tää. Maa­han­muut­topoli­ti­ikka­han on täl­lä het­kel­lä suurin yksit­täi­nen asia, joka tulee vaikut­ta­maan Suomen ja suo­ma­lais­ten tulevaisuuteen.

  Minä olen jo antanut mahtikäskyn, että mei­dän sylt­tyte­htaas­ta masi­noidaan vain asial­lisia vieste­jä siihen keskustelu­un, eli jos jotain epäasial­lista tulee, niin se on joku antifa, joka yrit­tää provota maa­han­muut­tokri­it­tisenä esi­in­tymäl­lä. Ja ne saa tietenkin poistaa. 🙂

 39. Kaipa mr. Soin­in­vaara on myös tutus­tunut mr. Hal­la-ahon sivul­la löy­tyvään mate­ri­aali­in ja linkkei­hin siel­lä. Sekin lie­nee melkoisen her­jaavaa ja vas­ten­mielistä? Avoin­ta rasis­mia ainakin min­un mielestäni. Niitä kun lukee niin ymmärtää mikä on tuon “potku­pal­lok­er­hon” harrastus.

 40. “Tam­pereel­la ei myöskään ole yhtään leimallista maa­han­muut­ta­jalähiötä. Her­van­nas­ta olen kyl­lä kuul­lut että sinne ei voi lap­siper­he muut­taa, kun joil­lakin luokil­la on jopa kol­mannes maa­han­muut­ta­jia. Toisaal­ta Her­van­ta on kuitenkin yleis­es­ti vetovoimainen ja posi­ti­ivi­nen paik­ka, kiitos Teknil­lisen Yliopis­ton ja Her­mi­an kym­me­nien IT-yritysten.”

  Her­van­nas­sa asu­vien ulko­maalais­ten osu­us väestöstä on noin kahdek­san pros­ent­tia. Her­van­nan ulko­maalaisväestö on alku­perältään aika kir­javaa. Tääl­lä on maa­han­muut­ta­jia laidas­ta laitaan JIIS-maista (Jugoslavia, Irak, Iran, Soma­lia) peräisin ole­vista pako­lai­sista tietokonein­tialaisi­in ja ‑kiinalaisi­in. Myös inker­iläisiä palu­umuut­ta­jia on run­saasti. Ulko­maalaiset vai­h­to-opiske­li­jat pois­lukien yleisimpiä ulko­maankieliä Her­van­nan bus­seis­sa ovat venäjä, hin­di (tai muut Inti­as­sa puhutut kielet tai urdu) ja kiina.

  Mitään Nuoriso™-jengejä tääl­lä ei ole. Nuorisoa on muutenkin melko vähän, kos­ka pääosa Her­van­nan asukkaista on kes­ki-ikäisiä alku­peräisas­ukkai­ta, joiden lapset ovat aikuis­tuneet, tai TTY:n ja Tam­pereen yliopis­ton opiske­li­joi­ta. Noin 24000 asukkaan Her­van­nas­sa asuu yli 900 diplo­mi-insinööriä, mikä tekee Her­van­nas­ta Suomen tiheim­män DI-keskittymän.

 41. “Min­ul­la olisi oikeas­t­aan halu­ja keskustel­la myös ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta — mis­tä ei sovi puhua siitä ei voi vai­eta — mut­ta jos tuol­laisen keskustelun avaan, joudun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saasti sensuuria.”

  Ei muu­ta kuin keskutelua jär­jestämään. Aiheessa ei ole mitään todel­lista pelät­tävää, en ainakaan ymmär­rä mitä olisi. Olisi tietenkin varsin antoisaa, että sel­l­aiseen keskutelu­un osal­lis­tu­isi myös maa­han­muut­ta­jia mon­elta eri alueelta.
  Ja sen­su­uri on pahas­ta. Selkeät oksen­nuk­set pois, ei mui­ta. Asioista pitää uskaltaa keskustel­la ilman herkkää omaa hipiää!

 42. Osmo,

  “hal­la-aho­laiset” ovat varsin het­ero­geeni­nen joukko ihmisiä, jot­ka ovat muo­dosta­neet löy­hän keskustelu- ja kon­tak­tik­er­hon hänen vieraskir­jansa ympärille. Kukkis on joku anonyy­mi, joka vihaa heitä kaikkia, tai oikeam­min heistä muo­dosta­maansa mieliku­vaa, maanis­es­ti. Suuri­mal­la osal­la “hal­la-aho­lai­sista” ei ole mitään tekemistä Suomen Sisun kanssa — osa heistä on sen jäseniä. “Hal­la-aho­laiset” eivät suinkaan ole samaa mieltä edes kaikesta, mitä hänen vieraskir­jaansa kir­joite­taan — itse asi­as­sa vieraskir­jas­sa väitel­lään usein. Omas­ta mielestäni osal­la järke­vistä kir­joit­ta­jista on rasis­tisia mielip­iteitä. Se ei estä min­ua ole­mas­ta samaa mieltä monien muiden kir­joit­ta­jien kanssa.

  Suomen Sisu ei moderoi keskustelu­pal­staansa, vaan siel­lä saa­vat kir­joit­taa kaik­ki, myös ei-jäsenet, myös sairaat rasis­tit. Näitä on kuitenkin sen ver­ran paljon siel­lä, että esim. itse en viit­si käyt­tää ko. pal­staa. En ole myöskään Sisun jäsen, kos­ka en ole kaik­ista sen peri­aat­teista samaa mieltä. Tämä ei estä min­ua äänestämästä sisu­laista ihmistä, jos pidän hänen poli­it­tista ohjel­maansa järkevänä.

 43. Min­ul­la on tuos­ta Sisun pal­stan moderoin­nista hie­man eri­lainen kuva. Siel­lähän on jopa ennakkosen­su­uri käytössä, kuten tosin tässäkin blogissa.
  Ja oman koke­muk­seseni mukaan tietyn sin­un kan­taa vas­taan ole­vat viestit menevät aika huonos­ti läpi. Mikä nyt ei min­ulle ainakaan ollut mikään yllätys.

 44. Inti­aanii kysyy: 

  “Kaipa mr. Soin­in­vaara on myös tutus­tunut mr. Hal­la-ahon sivul­la löy­tyvään mate­ri­aali­in ja linkkei­hin siellä.” 

  Hal­la-ahol­la on linkit viidelle monikult­tuuria kri­ti­soivalle sivus­tolle, jot­ka ovat kaik­ki aivan asial­lisia. Lisäk­si sivuil­ta löy­tyvät linkit kuu­teen­toista monikult­tuurisu­u­teen myön­teis­es­ti suh­tau­tu­vaan sivus­toon. Lop­ut lukuisat linkit ovat aivan neu­traalei­hin kaikkien tun­temi­in uutis­lähteisi­in, suo­ma­laisi­in ja ulko­maisi­in sanomale­hti­in ym. 

  Kukkis solvaa yksit­täisiä tun­nis­tet­tavis­sa ole­via ihmisiä mitä inhot­tavim­min sanakään­tein. En ymmär­rä rin­nas­tus­ta Hal­la-ahon sivui­hin laisinkaan.

 45. Onko kukaan kehit­tänyt meto­dia kuin­ka nämä ei toiv­o­tut, muitakin rikok­sia tekevät raiskaa­vat ulko­maalaiset saataisi­in erotel­tua näistä min­un tun­temis­tani. Voisko KRP käyt­tää hyväk­si­havait­tua suo­da­tustekni­ikkaansa esim. DNA näyt­teisi­in. Lapseni on juuri täl­lä het­kel­lä leikkimässä tarhakaverin­sa kanssa, per­he on Iranista tullei­ta kur­de­ja, aivan lois­tavaa porukkaa. Miten saisin heit­et­tyä nuo ulko­maalaiset ulos maas­ta siten ettei se koskisi naapureitani?

 46. Ciclista: voi olla, että moderoin­tipoli­ti­ik­ka on muut­tunut. Itse en ole käynyt Sisun pal­stal­la pitkään aikaan.

  BRG: En oikein ymmär­rä kysymys­tä. Ei tarvit­sisi muu­ta kuin nou­dat­taa voimas­sa ole­via lake­ja, ja karkot­taa vakavia rikok­sia tehneet ulko­maalaiset. Ulko­maalaiset rikol­liset tun­nis­te­taan, ote­taan kiin­ni ja tuomi­taan aivan saman­laisil­la menetelmil­lä kuin kotimaisetkin.

 47. Käypä Eli­na vaik­ka siel­lä vieraskir­jas­sa. Tai vaik­ka reino ‑blo­gis­sa.
  Tosin ainakin min­un mielestä Hal­la-ahon kir­joituk­setkaan eivät niin kovin asial­lisia ole, riip­puen tietenkin mitä sit­ten kukakin asial­lise­na pitää. Ompa jopa alaikäis­ten las­ten rasis­min vas­taisia kir­joituk­sia repostel­tu yms. Ja toisaal­ta siel­lä saa jokainen tässä maas­sa viran puoles­ta ulko­maalaisas­ioista päät­tävä melkoista “potkua persuuksiin”.

 48. Vihan lisäk­si arvostelukyvyn voi sumen­taa ulko­maalais-ihan­noin­ti, ulko­maalais-usko­muk­set ja toiseu­den palvon­ta. Muis­takaa vaan, miten NL oli ihmemaa ja onnela osalle suo­ma­laisia, kuten toisille Jenkkilä.
  Minäku­van määrit­tämi­nen suh­tau­tu­misel­la moni/yk­si-kult­tuuri­in ja maahanmuuttajiin/pakolaisiin ei minus­ta toi­mi. Se on liian pin­nal­lista. Kans­saih­misen arvioin­ti myös sil­lä perus­teel­la mitä hän tuumii ulko­lai­sista on pin­nal­lisen lokeroivaa.
  Sama ihmis­ryh­mä joka on mielestään Hyvä Ihmi­nen (suh­teessa maa­han­muut­ta­ji­in) voi olla Pahis ja Kelmien Ker­ho muiss­sa suhteis­sa. He voivat jul­masti ja kylmästi ajaa van­hus­ten ja las­ten ase­maa alas, vaivihkaa kulissien takana näkymät­tömis­sä, mut­ta julkises­ti huu­taa kaduil­la : ei rasismille.
  Kun pako­lainen saa­puu, hänel­lä on edun­valvon­ta­jär­jestelmä valmi­ina Suomes­sa. Hin­taa ei kysytä.
  Mut­ta kun van­ha van­he­nee avut­to­muu­teen, huimaa ja on demen­ti­aa ja rappeu­tuu, mitään edun­valvon­taa ei löy­dy. Kukin jää sekä sukun­sa että kun­nal­lisen palvelun armoille, joka on joskus hyvää, joskus tosi huonoa. Uloskaan ei pääse lain nojal­la van­hus, mut­ta hevo­nen pääsee eläin­suo­jelu­lain nojalla.

 49. Mamu-kysymyk­sen nos­t­a­mi­nen keskeisek­si teemak­si johtuu siitä, että siitä ei julk­isu­udessa esitetä kri­it­tisiä kan­to­ja kovinkaan paljon. Har­va vakavasti otet­ta­va poli­itikko on suos­tunut ruo­ti­maan asi­aa perin pohjin ja nos­ta­maan ongelmia esille ja vas­tus­tanut sosi­aal­ista maa­han­muut­toa. Veikkaisin, että tämä ns patoutunut asia purkau­tuu nyt pin­nalle mm blo­gis­sasi, vaik­ka jokainen var­masti tietää etteivät Turun ongel­mat ole pelkästään sosi­aalisen maa­han­muu­ton kaut­ta tullei­den mamu­jen syytä. Käsit­tääk­seni Turun talous on ollut kural­la jo pitkään. Mut­ta siinä tilanteessa rahan syytämi­nen mm polkupyöräl­läa­jokurs­sei­hin tun­tuu harv­inaisen oudol­ta. Muual­la Euroopas­sa, jos­sa ongel­mat ovat kir­jaimel­lis­es­ti räjähtäneet silmille, hyssyt­te­ly ei enää auta eikä muukalaisviha/rasistikortteja kri­it­tisi­in ääni­in voi käyt­tää. Siis edes aloite­taan keskustele­maan niistä asioista, joista mon­et taval­liset tal­laa­jat ovat tien­neet vuosia. Euroopan tilanteen ja keskustelun siel­lä tietäen en voi kuin ihme­tel­lä, miten olet sor­tunut ulko­maalaisvi­ha-kom­ment­ti­in. Se on loukkaa­va ja ker­too, ettet ole oikein tilanteen tasal­la. Kakka­pos­tia on ikävä saa­da, mut­ta (suurin) osa keskustelijoista käy asioi­ta läpi rel­e­van­til­la ja asial­lisel­la tasolla.

  Mut­ta takaisin Turku­un. Pyysit luku­ja, joi­ta tuskin on kel­lään. Mamukus­tan­nuk­sia ei tilas­toi­da omana eränään, vaan ne täy­tyy laskea erik­seen muista kus­tan­nuk­sista (koulu­tus, ter­vey­den­huolto, sosi­aal­i­menot jne),mikäli mamu­jen osu­ut­ta niis­sä on aina edes eritel­ty. Lisäk­si kun­nan ja val­tion hoita­mat kuluerät täy­tyy laskea vielä erik­seen. Tämä olisi erit­täin mie­lenki­in­toista tietoa Turun ja koko maan osalta. Voisitko sinä arvo­val­taasi hyväk­sikäyt­täen nos­taa tämän esi­in ja pyytää laskelmien tekemistä? En tiedä, onko Astridin työ laskel­man paris­sa edis­tynyt. Toden­näköis­es­ti tulok­set ovat niin suo­laisia, ettei Astrid-rou­va halua ottaa tutkimuk­ses­ta kun­ni­aa itselleen, vaik­ka mamuku­lut suh­teutet­tuina kokon­aiskus­tan­nuk­si­in oli­si­vat pieniä, ainakin vielä mamu­västön ollessa pieni.

 50. Eli­na: “Kukkis solvaa yksit­täisiä tun­nis­tet­tavis­sa ole­via ihmisiä mitä inhot­tavim­min sanakään­tein. En ymmär­rä rin­nas­tus­ta Hal­la-ahon sivui­hin laisinkaan.”

  Hal­la-ahon vieraskir­jan mot­to täl­lä hetkellä:

  “Isäm­maan pual­lus­ta­jat ja maa­ham muut­ta­jien potki­at yhdistys
  Lisäti­eto­ja antaa Osmo Soinin vaara”

  Soin­in­vaaraa pilkkaavas­ta moto­s­ta löy­tyy link­ki tänne. Hal­la-ahon vieraskir­jas­sa on Soin­in­vaaran ohel­la sol­vat­tu kym­meniä ihmisiä ja tiet­tyjä ihmis­ryh­miä mitä kuvot­tavim­min sanakään­tein, myös tähän blogikeskustelu­un osal­lis­tunei­ta vihreän liik­keen jäseniä. 

  Nation­al­is­tit eivät kestä sitä, että he saa­vat mais­taa omaa lääket­tään. Blogi­ni on sar­ja nim­imerkki­blog­gaa­jista piir­ret­tyjä Muhammed-pilaku­via, joil­la tes­taan, ovatko nation­al­is­tit tosis­saan sanan­va­paut­ta puo­lus­taes­saan. Eivät näköjään ole. He halu­a­vat vapau­den sol­va­ta maa­han­muut­ta­jia ja pako­laisia, mut­ta eivät kestä, kun hei­hin sovel­letaan samaa vapautta.

 51. Osmon kanssa käsit­tääk­seni spos­titse aikanaan sovit­ti­in, että tääl­lä ei keskustel­la Suomen Sis­us­ta. Kan­nat­taa muuten tark­istaa kuka sen keskustelun sil­loin aloitti.

 52. Jos tuo 4,3% ulko­maalaisia Turus­sa pitää paikkaansa, niin olen todel­la tyrmistynyt.

  Tääl­lä Lappeen­ran­nas­sa ulko­maalaisia on n.4% väestöstä, eikä mitään ongelmia ole havait­tavis­sa. Ter­ve­tu­loa kat­so­maan, miten tääl­läpäin on asi­at hoidettu.

  Tosin on todet­ta­va, että Lappeen­ran­taa ja Turkua ei voi ver­ra­ta keskenään. Tääl­lä todel­la merkit­tävä osa kau­pas­ta tehdään Venäjälle. Ulko­maalais­ten yri­tyk­siä tääl­lä on väk­iluku­un suh­teutet­tun kol­man­nek­si eniten. 

  Tax-free myyn­ti on sijalu­vul­la kak­si Helsin­gin jäl­keen. Ulko­maalaisia Lappeen­ran­nas­sa kävi vuon­na 2005 329 000, joka jää sekin ain­oas­taan Helsin­gin luku­jen taakse. Suh­teut­takaa­pa tämä siihen, että Lappeen­ran­nan väk­iluku on noin kymme­ne­sosa Helsin­gin vastaavasta.

 53. Kukkis ker­too har­mit­tomas­ta vitsistä: 

  “Hal­la-ahon vieraskir­jan mot­to täl­lä hetkellä:

  “Isäm­maan pual­lus­ta­jat ja maa­ham muut­ta­jien potki­at yhdistys
  Lisäti­eto­ja antaa Osmo Soinin vaara”

  Hei! Tuo­han on ihan huumo­ria. Jopa itseiro­nista. Ainakin itse näin rin­nas­tuk­sen skin­i­tyyppei­hin, jot­ka eivät osaa lukea eivätkä kir­joit­taa… Kyl­lähän nyt blo­geil­la huumo­ria saa olla. Tuskin­pa Osmo tämän solvauk­se­na itsekään koki? Vai?

  Kat­se­lepa nyt ihan itse kri­it­tisel­lä silmäl­lä kir­joituk­si­asi. Niitä tänne ei saa enää linkit­tää ja hyvä niin, mut­ta vietäpä tovi sen son­nan äärel­lä, mitä itse on tul­lut suollettua.….

  Palataan asi­aan!

 54. Ciclista kehot­taa Elinaa: 

  “Käypä Eli­na vaik­ka siel­lä vieraskir­jas­sa. Tai vaik­ka reino ‑blo­gis­sa.”

  Olen käynyt Hal­la-ahon vieraskir­jas­sa use­astikin ja väit­täisin, että se on siistimpi kuin yksikään vähän vaikeampia aihei­ta käst­televä suomi24 ‑pal­stoista. Moderoimat­tomille pal­stoille ker­tyy kaiken­laista törkyä, jos­ta pal­stan­pitäjä ei voi vastata.

  Reino on minus­ta haus­ka! Erit­täin hyvä kir­joit­ta­ja! Mitä Reinosta?

 55. IDA: Olen hil­jalleen alka­nut ymmärtää mik­si pidän tästä blo­gista. Vaik­ka Osmo olisi väärässä ja peruste­lut pielessä, hän julkaisee kom­men­tit kuin rehelli­nen Suo­ma­lainen eikä peit­tele niinkuin teikäläi­nen pelkuri. Kir­joitin blogi­isi kom­ment­te­ja jot­ka ovat paljon lievem­piä kuin mil­lä olen Odea haukkunut. Ja ain­oa mitä siel­lä näkyy on “Com­ment delet­ed This post has been removed by the blog admin­is­tra­tor” (update: sekin pois­tet­tu). Ain­oa mitä tun­nen on myötähäpeä siitä että tuol­laisel­la pelkuril­la on Suomen pas­si. Voisitko pois­tua jon­nekin mis­sä sen­su­uri on maan tapa, esim. pohjois-kore­as­sa voisi olla paljon saman­mielisiä tovereita.

 56. “Vaik­ka Osmo olisi väärässä ja peruste­lut pielessä, hän julkaisee kom­men­tit kuin rehelli­nen Suo­ma­lainen eikä peit­tele niinkuin teikäläi­nen pelkuri. Kir­joitin blogi­isi kom­ment­te­ja jot­ka ovat paljon lievem­piä kuin mil­lä olen Odea haukkunut. Ja ain­oa mitä siel­lä näkyy on “Com­ment delet­ed This post has been removed by the blog admin­is­tra­tor” (update: sekin pois­tet­tu). Ain­oa mitä tun­nen on myötähäpeä siitä että tuol­laisel­la pelkuril­la on Suomen pas­si. Voisitko pois­tua jon­nekin mis­sä sen­su­uri on maan tapa, esim. pohjois-kore­as­sa voisi olla paljon saman­mielisiä tovereita.”

  Anteek­si vain. Poistin ain­oas­taan Ilkan kom­mentin, jos­sa arvuutelti­in henkilöä, joka kir­joit­ti niitä rosk­ablo­ge­ja. Kyl­lä sin­un kom­ment­tisi on siel­lä ja olet aivan ter­ve­tul­lut kom­men­toimaan uudestaankin. 

  Ole­tan kyl­lä, että tämä nyt julka­istaan vaik­ka se ei mitenkään liity aiheeseen.

 57. Pisti silmään aiheeseen, tai ainakin johonkin näistä, osu­va kir­joi­tus rapakon tuol­ta puolen. Ilmeis­es­ti tarvi­taan pro­fes­sori, että saa kausali­teet­tisuh­teet jotenkin järkevän suuntaisiksi:

  “Cities are strong. Give them a lev­el play­ing field and they can com­pete robust­ly. How­ev­er, cities should­n’t have to face a pol­i­cy deck stacked against urban liv­ing. Urban firms and res­i­dents should­n’t have to pay a dis­pro­por­tion­ate share of the tax­es need­ed to care for dis­ad­van­taged Amer­i­cans. Sub­ur­ban­ites should­n’t get a free pass on the envi­ron­men­tal dam­age cre­at­ed by a car-based lifestyle.

  “How are city res­i­dents unfair­ly taxed? For cen­turies, cities have dis­pro­por­tion­ate­ly attract­ed the poor. In the 2000 Cen­sus, 19.9 per­cent of city res­i­dents were poor; only 7.5 per­cent of sub­ur­ban res­i­dents lived in poverty.

  “Urban pover­ty does not reflect urban fail­ure, but rather the endur­ing appeal of cities to the less for­tu­nate. Poor peo­ple come to cities because urban areas offer eco­nom­ic oppor­tu­ni­ty, bet­ter social ser­vices, and the chance to get by with­out an auto­mo­bile. Yet the sheer num­bers of urban poor make it more cost­ly to pro­vide basic city ser­vices, like edu­ca­tion and safe­ty, and those costs are borne by the city’s more pros­per­ous res­i­dents. Tak­ing care of Amer­i­ca’s poor should be the respon­si­bil­i­ty of all Amer­i­cans. When we ask urban res­i­dents to pick up the tab for edu­cat­ing the urban poor, then we are impos­ing an unfair tax on those res­i­dents. That tax arti­fi­cial­ly restricts the growth of our dynam­ic cities.”
  http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2008/02/29/a_level_playing_field_for_cities/

  Lyhyt suomen­nos, kaupungeis­sa köy­hem­mil­lä on enem­män mah­dol­lisuuk­sia paran­taa elämään­sä ja sik­si he niihin keskittyvät.

 58. BRG sanoi:
  “Tax-free myyn­ti on sijalu­vul­la kak­si Helsin­gin jäl­keen. Ulko­maalaisia Lappeen­ran­nas­sa kävi vuon­na 2005 329 000, joka jää sekin ain­oas­taan Helsin­gin luku­jen taakse. Suh­teut­takaa­pa tämä siihen, että Lappeen­ran­nan väk­iluku on noin kymme­ne­sosa Helsin­gin vastaavasta.”

  Tax-free myyn­ti on suo­ma­laisen yhteiskun­nan kannal­ta sinän­sä ongel­mallista, että siitä puut­tuu se olen­nainen välilli­nen vero.

  En väitä, etteikö myös tuol­laisel­la kau­pal­la ole työl­listävää vaiku­tus­ta, mut­ta jos halu­amme palveluy­hteiskun­nan palvelu­jen säi­lyvän, kulu­tusvero­jen pitää kuu­lua myös palveluyhteiskuntaan.

  Vaik­ka mon­et tääl­läkin kävi­jöistä pitävät meikäläistä toden­näköis­es­ti pata­mus­tana mörkönä, olen kuitenkin kulu­tuk­sen verot­tamisen kannalla.

  K

 59. Polkupyöräl­lä-ajo ‑kurssi. Siinä sitä onkin vas­tustet­tavaa kerrasssaan.;)

 60. Ciclista,

  Ei kai kukaan varsi­nais­es­ti tääl­lä vas­tus­tanut fil­larikursse­ja. Kyse oli vain puh­taasti siitä, että ne ovat ylimääräisiä kus­tan­nuk­sia johtuen maa­han­muut­ta­jista. Kukaan suo­ma­lainen­han ei tarvitse pokupyörän ajo-opetusta. 

  Osmo­han pyysi aloituk­ses­sa luku­ja. Täl­lais­ten kurssien jär­jestämi­nen ei var­maankaan kaa­da minkään kun­nan talout­ta, mut­ta pienistä puroista syn­tyy iso vir­ta. Itseäni ainakin hie­man ihme­tyt­ti puolisen vuot­ta sit­ten Hesaris­sa ollut jut­tu, mis­sä maa­han­muut­ta­jalap­sille jär­jestet­ti­in soitonope­tus­ta yksi­ty­is­tun­teina mak­sut­ta Itä-Helsingis­sä. Jokainen tietää, ettei ainakaan moni­lap­si­sis­sa kan­taväestön per­heis­sä useinkaan ole varaa soittotunteihin. 

  Sisäpi­ir­i­ti­et­ona täl­lais­es­ta fil­larikurssista mus­lim­i­naisille. Tilaa oli kym­men­nelle naiselle. Kolme aloit­ti kurssin. Kukaan ei oppin­ut aja­maan polkupyörää. Täl­laiset taidot opi­taan lapse­na. Vain erit­täin urheilulli­nen ihmi­nen oppii edes vält­tävästi esimerkik­si luis­tele­maan aikuise­na. Mus­lim­i­mais­sa­han ei ole etenkään naisil­la minkään­laista liikun­takult­tuuria, joten valmi­udet oppia mitään vaa­ti­vam­paa lajia aikuisiäl­lä ovat heikot.

 61. Kyl­lä vain. Onhan ne polkupyöräl­lä-ajo ‑kurssit tosi­aankin kalli­ita. Ja varsinkaan jos luotet­ta­van sisäpi­ir­i­tiedon mukaises­ti kukaan ei edes oppin­ut aja­maan. Syy on tietenkin mm. oppi­laiden uskonto 😉
  Minäkin olen muuten opet­tanut muu­ta­man maa­han­muut­ta­jalapsen aja­maan polkupyörää. (Yksi ainakin lie­nee mus­li­mi). Tosin tein sen ilmaisek­si. Kaik­ki oppi­vat aja­maan pyörää. Koris­te­liv­at heille han­kki­mani käyte­tyt pyörät vielä kau­ni­il­la lintutarroilla.

  Mitä muuten maa­han­muut­ta­jille saisi sit­ten jär­jestää? Tietenkään se ei saisi mak­saa mitään, sen olen jo ymmärtänyt.

 62. Puolisoni olisi saanut töitä Turus­ta, yliopis­tol­ta ja asun­tokin olisi järjestynyt jostain keskus­tas­ta. Emme halua Turku­un, kos­ka se on saamiemme tieto­jen mukaan slum­mi­u­tu­mas­sa juuri ajat­telemat­toman asu­tus- ja maa­han­muut­topoli­ti­ikan takia. Meil­lä molem­mil­la on koke­mus­ta yllin kyllin “monikult­tuurista” ulko­mail­ta. Emme halua kas­vat­taa lap­si­amme sel­l­aises­sa ympäristössä. Emme siis muu­ta Turku­un, mut­ta kat­se­lemme Jyväskylää nyt sil­lä silmäl­lä. Turku saa etsiä utopi­akokeilun­sa laskun­mak­sajia muual­ta. Me emme uhraa lap­siemme tule­vaisu­ut­ta monikult­tuurin alt­tar­ille. Tämä on realiteetti.

 63. Ciclista,

  Olet­pa sinä taita­va opet­ta­ja kun olet saanut lapset oppi­maan polkupyöräl­lä ajon. Se onkin perin vaikea­ta. Itse olen ottanut kolmelta lapseltani 3–4 ‑vuo­ti­aina apupyörät pois ja kat­so, parin kaa­tu­misen jäl­keen lap­si osaa ajaa.… Minus­sa on siis samaa lahjakkuutta.

  Sin­ul­ta jäi ehkä huo­maa­mat­ta, että em. kurssi oli aikuisille naisille. He eivät oppi­neet enää löytämään tas­apain­oa. Enkä ihmettele yhtään. Tuskin oppisin itsekään enää aja­maan polkupyöräl­lä. Uskon­toa en tähän sekoit­taisi laisinkaan kuten sinä. 

  “Mitä muuten maa­han­muut­ta­jille saisi sit­ten järjestää?”

  Mik­si ihmeessä heille pitäisi jär­jestää yhtään mitään? Käyt­täköön liikun­tavi­ras­ton todel­la monipuolisia palvelui­ta siinä mis­sä muutkin.

 64. Hal­la-aho­laista melko epä­toivoista set­tiä. Puhutaan talouden rom­ah­tamis­es­ta ja sit­ten keskustelu pyörii fil­larikurssien ympäril­lä. Erit­täin vakuuttavaa.

 65. Otan­pa kan­taa siihen, mitä maas­sa jo oleville maa­han­muut­ta­jille pitäisi jär­jestää: ennen kaikkea kie­lenope­tus­ta. Turku muuten päät­ti, että se on näitä alhaisem­man pri­or­i­teetin monikult­tuuri­meno­ja ja lopet­ti koko touhun tältä vuodelta pitk­istä jonoista huoli­mat­ta. Sil­lä lail­la. Var­maankin todel­la rohkai­se­vaa niille mamuille, jot­ka isoista kult­tuurieroista ja kieli­taidot­to­muud­es­ta huoli­mat­ta yrit­tävät inte­groitua ja olla aktiivisia.

  Muuten­han Suomes­sa on paljon kaiken­laista hal­paa har­ras­tus­toim­intaa ja vapaae­htois­toim­intaa. Näis­sä voitaisi­in miet­tiä, miten voitaisi­in ottaa maa­han­muut­ta­jia mukaan, mut­ta sil­loin hei­dän tietysti pitäisi osa­ta kieltä vähin­tään aut­tavasti. Jois­sakin jär­jestöis­sä täl­laista on kai tehtykin. Anop­pi­ni har­ras­taa kaiken­laista vapaae­htoistyötä, ja nyt heille on tulos­sa pako­laisia mukaan toim­intaan. Kaik­ki täl­lainen luo mamuille yhteenku­u­lu­vu­u­den tun­net­ta, ystävyys­suhtei­ta, kon­tak­te­ja, koke­mus­ta hyödyl­lisyy­destä sekä paran­taa kielitaitoa.

 66. Eli­na:

  “Mik­si ihmeessä heille pitäisi jär­jestää yhtään mitään? Käyt­täköön liikun­tavi­ras­ton todel­la monipuolisia palvelui­ta siinä mis­sä muutkin.”

  Sinivihreä:

  Tätä ajat­telua kri­ti­soin minäkin. Ensin koroste­taan tas­a­puolisen kohtelun merk­i­tys­tä — hyvä. Seu­raavas­sa hen­genve­dos­sa halu­taan eril­lisiä, muista poikkeav­ia ja erot­tavia, palvelui­ta — ei hyvä. 

  Odotan vain kauhul­la sitä het­keä kun viral­lisi­in lomakkeisi­in ilmestyy henkilöti­eto­jen kohdalle esim. kysymys asi­akkaan uskon­nos­ta. Peruste­luthan täl­laiselle kysymyk­selle ovat tietenkin ole­mas­sa, jos näin halu­taan nähdä: osa­taan eriyt­tää palve­lu­tar­jon­ta asi­akaslähtöis­es­ti. Samal­la ale­taan pystyt­tää muure­ja eri väestöryh­mien välille oikein tosissaan.

 67. Kuller­volle: se oli B.J kun puhui tax-free:stä, menee hel­posti sekaisin kun on niin samankaltaiset nimimerkit. 

  IDA:lle: vas­taan blogi­isi, turha täyt­tää Osmon blo­gia epäolennaisuuksilla.

 68. Mitä vähem­män maa­han­muut­ta­jil­la on mitään eri­tyisko­htelua, sen parem­pi muunkin (ennen kaikkea muun) kuin rahan kannal­ta. Juuri tuo­ta ajoin takaa oma­l­la kom­men­til­lani: on parem­pi, että maa­han­muut­ta­jat har­ras­ta­vat yhdessä suo­ma­lais­ten kanssa kuin omil­la kurs­seil­laan. Mut­ta kie­lenope­tus­ta he tarvit­se­vat, ja pako­laisil­la on var­maankin muitakin vält­tämät­tömiä erityistarpeita.

  Maa­han­muut­ta­jien ei pitäisi olla eksoot­tisia toiseusman­neki­ine­ja, ei hyvässä eikä pahas­sa. Hei­dän pitäisi olla osa meitä, osa yhteiskun­taamme. Tämä edel­lyt­tää, että hei­hin suh­taudu­taan kuin täyspäisi­in ihmisi­in, jot­ka ovat vas­tu­us­sa omista teois­taan ja osaa­vat ajatel­la omil­la aivoillaan.

 69. Onko Lot­ta jotakin fak­taa siitä, että hei­hin ei suh­taudut­taisi kuten täysipäisi­in ihmisi­in, jot­ka ovat vas­tu­us­sa omista teois­taan ja osaa­vat ajatel­la omil­la aivoillaan?

  Mut­ta Lot­ta on mielestäni kyl­lä muuten hyvin oike­as­sa. Suomen kie­len ja myös oman kie­len koulu­tus­ta he tarvit­se­vat. Itse asi­as­sa se voisi olla jol­lain muo­toa velvol­lisu­us. Ja toki heil­lä valitet­tavasi on myös niitä eri­ty­is­tarpeitakin. Min­un käsi­tyk­seni mukaan pohjo­is­mainen hyv­in­voin­tiy­hteiskun­ta on juuri siinä asi­as­sa parhaim­mil­laan, että tääl­lä osa­taan ja halu­taan huomioi­da myös eri­ty­is­tarpei­ta. Jopa sel­l­aisia, jot­ka meistä kan­taväestöstä saat­ta­vat tun­tua hie­man huvit­tavil­ta ja tarpeet­tomil­takin. On myös hyvä, että ihmisil­lä on mieluisa har­ras­tus tai har­ras­tuk­sia. Ne anta­vat sisältöä elämään, ja ne estävät syr­jäy­tymästä. Esimerkik­si liikun­ta (mm. uimi­nen ja fil­laroin­ti) ovat ihan hyviä harrastuksia ;).

 70. Kaiken maa­han­muut­ta­jille jär­jestet­tävän eri­ty­is­toimin­nan pitäisi tähdätä inte­groi­tu­miseen. Siinä mielessä fil­laroin­tikurssikin on ok jos vain rahaa riit­tää. Har­ras­tusten tulee kuitenkin olla vain sivu­juonne. Työ on se mitä kaut­ta ihmi­nen yhteiskun­taan pääsee. Ja työtä saa vain jos osaa suomea (tai englan­tia tai ruot­sia). Taan­noin ajankko­htaises­sa kakkoses­sa ker­rot­ti­in toisen pol­ven maa­han­muut­ta­jas­ta (siis Suomes­sa syn­tyneestä) , joka ei perusk­oulun jäl­keen osan­nut Suomea. Eli kyl­lä Suomen kie­len opet­telun pitää olla pakol­lista, eikä että jos sat­tuu huvit­ta­maan. Samoin työn pitää olla pakolista, eikä sitä pidä voi­da kor­va­ta muil­la aktivi­teeteil­la. Ja kult­tuuris­ten työn­teon esteit­ten pois­t­a­mi­nen tulee olla maa­han­muut­ta­jien vas­tu­ul­la. Eli jos saa töitä burkahssa niin hyvä, jos taas burkha estää työn saan­nin, niin burkhas­ta tulee luop­ua, eikä odot­taa, että yhteiskun­ta kor­vaa omista rajoituk­sista johtu­van työttömyyden.

 71. “Onko Lot­ta jotakin fak­taa siitä, että hei­hin ei suh­taudut­taisi kuten täysipäisi­in ihmisi­in, jot­ka ovat vas­tu­us­sa omista teois­taan ja osaa­vat ajatel­la omil­la aivoillaan?”

  Minus­ta tämä on suvait­se­vaisu­us­re­tori­ikan (jota olen ajatel­lut ryhtyä aka­teemis­es­ti tutki­maan) kan­ta­va aja­tus. Se ei suinkaan vält­tämät­tä ole tietoinen. Maa­han­muut­ta­jan on olta­va mah­dol­lisim­man näkyväl­lä taval­la eri­lainen ja eksoot­ti­nen. Maa­han­muut­ta­ja esitetään pas­sivise­na toimen­pitei­den kohteina, joka reagoi kuin Pavlovin koira. Maa­han­muut­ta­ja tunge­taan uhrikat­e­go­ri­aan, halusi­pa tämä sitä tai ei. Jos maa­han­muut­ta­jan mielipi­de on väärä, eikä tue suvait­se­vaisu­us- ja uhridiskurssia, hänet sivu­ute­taan epäolen­naise­na. Maa­han­muut­ta­ji­in näen­näisen posi­ti­ivis­es­ti suh­tau­tu­va saat­taa mieltää hei­dät lähin­nä eksoot­tisi­na väriläiskinä, jot­ka laa­jen­ta­vat hänen post­mod­er­nia elämys­reper­tu­aari­aan. Suvait­se­vaisu­us­diskurssi pyrkii erot­ta­maan ja eri­lais­ta­maan — se jakaa mei­hin ja hei­hin, suvait­tavi­in ja suvait­si­joi­hin. Aiheesta ei tietääk­seni ole vielä tehty aka­teemista tutkimus­ta — ja itse olen vas­ta grad­u­as­teel­la, mut­ta tämä on kuitenkin oma näkemykseni.

  Yleis­es­ti ottaen mielestäni maa­han­muut­ta­ji­in pitäisi mah­dol­lisim­man pitkälle suh­tau­tua niin kuin kaikki­in mui­hinkin. Mah­dol­lisu­us päästä yhteiskun­taamme sisälle on kuitenkin annet­ta­va juuri kieliopetuk­sen, tiedo­tuk­sen (ja mah­dol­lis­es­ti muiden tarpeel­lis­ten tuk­i­toimen­pitei­den) muodossa.

 72. Het­ken jo mietin, mik­si Maria turus­ta ei ole ainakaan oma­l­la nimel­lään kom­men­toin­ut tähän ketju­un mitään.

  Kan­nat­taa käy­dä luke­mas­sa miet­teen­sä (Varis­suol­ta vapau­teen) osoitteessa:
  http://marialohela.fi/blogi

 73. No hyvä, että se oli vain sin­un oma mielip­i­teesi Lotta.
  En kyl­lä itse tun­nista eikä muu­ta­ma tässä osas­tol­lani ole­va maa­han­muut­ta­jakaan tun­nistanut tuo­ta sin­un mainit­se­maasi suvait­se­vaisu­us­re­tori­ikkaa. Muuten kuin, että moni suo­ma­lainen on ollut aidosti kiin­nos­tunut hei­dän kult­tuureis­taan. Ja ovat jopa tar­jon­neet apuakin. Joskus kun esimerkik­si suo­ma­lainen ter­vey­den­hoito­jär­jestelmä on eri­lainen kuin mitä saat­taa kuvitel­la tms. Sitä voi olla aika hukas­sa ensim­mäisen vuo­den uudessa kotimaassaan.
  Jos taas suvait­se­vaisu­us on ystäväl­lisyyt­tä ja palvelu­alt­tiut­ta ja mah­dol­lis­es­ti joidenkin uusien tarpei­den ymmärtämistä, niin se ainakin minus­ta on ihan posi­ti­ivi­nen asia.
  Minä en oikein jak­sa uskoa, että sel­l­ainen armei­ja­mainen sys­tee­mi toimisi sivi­ilis­sä, kun se ei enää oikein tah­do toimia siel­lä armeijassakaan.
  Var­masti poikkeuk­si­akin on ole­mas­sa, mut­ta niin aina.
  Perus­tarpeet yleen­sä kaikil­la ihmisil­lä on kuitenkin ne samat.

 74. Se mitä sinä Ciclista kuvaat on ihan nor­maalia ystävällisyyttä.

  Tarkoi­tan suvait­se­vaisu­us­re­tori­ikalla sitä jar­gonia, jota monikult­tuurisu­uskoneis­to, eli monikult­tur­is­mia ylläpitävät virkamiehet , jour­nal­is­tit ja tutk­i­jat tuottavat.

 75. “Tarkoi­tan suvait­se­vaisu­us­re­tori­ikalla sitä jar­gonia, jota monikult­tuurisu­uskoneis­to, eli monikult­tur­is­mia ylläpitävät virkamiehet , jour­nal­is­tit ja tutk­i­jat tuottavat.”

  Lot­ta tarkoit­ta­nee täl­läistä hom­man par­o­di­ak­si muuttavaa.
  “Basaari” ‑tv-ohjelmia yms. Paras lie tämä, joka antoi val­tavasti ammuk­sia kri­itikoille. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/07_aineistot_kirjasto/01_esitteet/eril_rikkaus/erilaisuus_esite.pdf

  “Kul­ta­mu­na” ei ole “rasisti­nen” ilmaisu!

 76. En ihan kaikkia hieno­ja sano­ja Lot­ta ymmärtänyt, vaik­ka olenkin syn­type­r­äi­nen suo­ma­lainen, ja jonkin ver­ran koulu­jakin käynyt.
  En ymmär­rä miten virkamiehet tai tutk­i­jat ylläpitävät monikult­tur­is­mia? Ilmeis­es­ti tarkoi­tat sitä, että hei­dän asen­teen­sa sille on “liian” posi­ti­ivi­nen? Eikö se ole aika suh­teelli­nen asia?
  Sitä­pait­si jos lehdis­sä kir­joite­taan jotain monikult­tur­isu­u­den hyvistä puolista, hyvistä tapauk­sist jne. niin sehän on vain yksi mielipi­de, jol­la ei vält­tämät­tä ole mitään tekemistä itse maa­han­muu­ton kanssa.
  Toisaal­ta min­un mielestäni on kir­joitet­tu myös huonoista puolista. Ehkä osit­tan varovais­es­ti. Mut­ta toisaal­ta tei­dän vaa­ti­manne tapa kir­joit­taa ei oikein sovel­lu mei­dän yhteiskun­taan, sikäli kun minä olen kansal­lis­mielis­ten ajatuk­sia oikein tulkinnut.
  Niiden huono­jen puolien käsit­te­lyyn pitäisi vain ottaa niitä maa­han­muut­ta­jia myös mukaan. He kun ovat oleelli­nen osa sitä pros­es­sia. Ja minä en oikein jak­sa uskoa, että esim. kov­in­ta kri­ti­ikkiä esit­tävät kansal­lis­mieliset oli­si­vat tehneet empi­iristä tutkimus­ta itse maa­han­muu­ta­jien kesku­udessa. Sik­sipä niistä puheista ja kir­joituk­si­at jää aika asen­teelli­nen ja ehdo­ton kuva.

 77. Tun­nen ehtoisia emän­tiä, joille on ihan pakko lait­taa pöytään seit­semää sort­tia ollak­seen kun­non emän­tä. Me nyky­naiset ihmettelemme heitä ja hei­dän pakkomiellettään.

  Ver­taan Suomeen, Suo­mi on pöytämme. Joil­lakin on ihan pakko kat­taa kult­tuuripöytä monel­la kult­tuuril­la ja nautiskel­la siitä päivit­täin. Ruuas­sa se voi onnis­tu­akin, samoin TV:ssä ja teat­teris­sa. Mut­ta mik­si se on pakol­lista toisille, mik­sei vähempi riitäkään ? En ymmär­rä tätä. Kult­tuuri on kallista sil­loin kun se ei pyöri omil­laan, kuten sirkuk­set tai taulunmaalaus.

  Kun uusia uskon­ryh­miä saa­puu maa­hamme, se voi jopa köy­hdyt­tää omaa kult­tuuri­amme, kun Jeesus pan­naan jouluk­si piiloon juh­lis­sa ja joulumyyn­nin aikaan kaup­paketju­jen kyltissä lukee X‑mas eikä Christmas.

 78. “Niiden huono­jen puolien käsit­te­lyyn pitäisi vain ottaa niitä maa­han­muut­ta­jia myös mukaan. He kun ovat oleelli­nen osa sitä prosessia.”

  Ei kai kukaan ole heitä estänyt osal­lis­tu­mas­ta? Vai mitä tuo maa­han­muut­ta­jien mukaan otta­mi­nen sinus­ta tarkoittaa?

  “Ja minä en oikein jak­sa uskoa, että esim. kov­in­ta kri­ti­ikkiä esit­tävät kansal­lis­mieliset oli­si­vat tehneet empi­iristä tutkimus­ta itse maa­han­muu­ta­jien keskuudessa.”

  Omat koke­muk­set ovat täysin oma jut­tun­sa ja anta­vat oman lisän­sä, mut­ta ne ovat kuitenkin väistämät­tä vain hyvin rajalli­nen osa koko totu­ut­ta. Esim. on ole­mas­sa huumei­den viihdekäyt­täjiä, joil­la ei mopo karkaa käsistä ja jot­ka ovat tiukasti sitä mieltä, että huumeet ovat hyvä jut­tu. Silti todel­lisu­us on suurim­malle osalle käyt­täjiä aivan jotain muu­ta. On hölmöä ajatel­la, ettei asioista voisi muo­dostaa validia mielipi­det­tä ilman henkilöko­htaisia koke­muk­sia. Saman logi­ikan mukaan sodas­ta ja sen mielekkyy­destä ei voisi Suomes­sakaan kovin moni muo­dostaa mielipi­det­tä. Onnek­si asi­at eivät kuitenkaan ihan noin ole.…

 79. Tämä retori­ik­ka ja asenne on aka­teem­i­nen ja laa­ja aihe, joten ehkä siitä enem­män jos­sain toises­sa paikas­sa (tulen var­maan kir­joit­ta­maan siitä omaan blogi­i­ni jatkos­sa enemmänkin).

  “En ymmär­rä miten virkamiehet tai tutk­i­jat ylläpitävät monikult­tur­is­mia? Ilmeis­es­ti tarkoi­tat sitä, että hei­dän asen­teen­sa sille on “liian” posi­ti­ivi­nen? Eikö se ole aika suh­teelli­nen asia?”

  Meil­lä on paljon virkamiehiä (ja tutk­i­joi­ta), jot­ka ovat kokopäiväis­es­ti keskit­tyneet monikult­tuurisu­u­teen. En tarkoi­ta niinkään sitä, että hei­dän asen­teen­sa on liian posi­ti­ivi­nen, kuin että se on vääräl­lä taval­la posi­ti­ivi­nen. Se ei ole maa­han­muut­ta­jienkaan etu, sil­lä heille annetaan liian kapea rooli ja edesaute­taan hei­dän eriy­tymistään kan­taväestöstä. Lisäk­si hei­dän asen­teen­sa on ide­ologi­nen, keskustelua vält­tävä ja tosi­a­sioi­ta vääris­televä. Jos halu­at esimerkin siitä, mitä tämä ide­olo­gia pahim­mil­laan on, voit lukea tili­tyk­seni eräästä kurssikir­jas­ta, jon­ka kir­joit­ta­jat, kaik­ki mediatutk­i­joi­ta, ovat sitoutunei­ta tähän mil­i­tant­ti­in monikult­tur­is­mi­in (http://lottaroti.blogspot.com/2008/02/lorde-parka-ja-raivostuttava.html). Saman­laista jälkeä näkee lausun­nois­sa ja propagandamateriaaleissa.

  “Sik­sipä niistä puheista ja kir­joituk­si­at jää aika asen­teelli­nen ja ehdo­ton kuva.”

  Kansal­lis­mielisiä on mon­ek­si ja olen samaa mieltä, että osa heistä on kovin jyrkkiä. Mut­ta tämä Osmon aloit­ta­ma keskustelu on posi­ti­ivi­nen merk­ki siitä, että hil­jaisu­us asian ympäril­lä alkaa mur­tua, ja pian puhumme oikeista asioista.

 80. Kysyn Osmol­ta että mik­si ulko­maalais­menot on niin vaikea laskea? Vas­taan kuitenkin itse ole­tuk­seni perusteella:
  Niitä ei saa selville kun ne on sekoitet­tu yleisi­in sosi­aal­ibud­jet­tei­hin eikä niitä kir­ja­ta erik­seen ulko­maalais­menoina. Sik­si on help­poa sanoa että todis­takaa itse että kur­jis­ta­vatko ulko­maalaiset kun­tien talout­ta. Kaik­ki on kuitenkin pois kan­ta­suo­ma­lais­ten hyv­in­voin­nista. Vielä kun maa­han­muu­ta­jil­la kaiken­laisia eri­tyisku­lu­ja mitä suo­ma­laisil­la ei ole. Ja kaikessa pitää ottaa maa­han­muut­ta­jan eri­laisu­us huomioon jol­loin suo­ma­lainen tulee usein syr­ji­tyk­si. Tämä on yksi vah­va point­ti vas­tus­taa tätä poli­ti­ikkaa; ihmiset eivät ole tasa-arvoises­sa ase­mas­sa. Keitä varten tämä maa on raken­nett­tu? Keitä varten on itsenäisyys veris­es­ti han­kit­tu? Olem­meko enää edes itsenäisiä EU-Suomes­sa? Onko suomen­su­kuinen ihmi­nen sukupu­ut­toon kuol­e­va laji? Tämän jälkim­mäisen luulisi Vihre­itäkin kiin­nos­ta­van vaik­ka eläim­iä ei ollakaan.

 81. “Lisäk­si hei­dän asen­teen­sa on ide­ologi­nen, keskustelua vält­tävä ja tosi­a­sioi­ta vääristelevä.”

  Onko sin­ul­la Lot­ta tästäkään ole­mas­sa mitään fak­taa? Vai onko sekin oma mieliku­vasi? Ja mikä on totu­us, tai onko sel­l­aista edes? Ajat­teletko, että se on se kansal­lis­mielis­ten lin­ja. On help­poa arvostel­la asioi­ta teo­ri­as­sa. Sik­si olisikin hauskaa jutel­la niiden maa­han­muut­ta­jien kanssa.
  Jut­tuhan voi men­nä myös niin, että asioiden suh­teen on pakko olla varovaisia, kos­ka on ole­mas­sa sel­l­aisia piire­jä, jot­ka ihmis­ar­voa kun­nioit­ta­mat­ta ovat valmi­it lynkkaa­maan ihmisen jo pelkästään kansalaisu­u­den perus­teel­la. Eli se joka huu­taa on lop­pu­jen lupuk­si itse syypää siihen, että hänet on eris­tet­ty pois keskustelusta.
  Luvuil­la jne. on help­po tud­is­tel­la jotain, varsinkin kun niitä ei halua tai osaa tulki­ta. Toinen seik­ka on myös ihmis­ar­vo, joka on ihan kaikil­la ihmisil­lä. Sen aika moni kansal­lis­mieli­nen on valmis myymään muu­ta­mal­la veromarkalla.
  Ja oletko Lot­ta sitä mieltä, että todel­lista rasis­mia vas­taan ei tulisi toimia? Sitäkin kun taitaa olla. Minäpä luulen usko­vani, että mon­et nuorten joukko­tap­pe­lut ovat osit­tain sen seu­raus­ta. Vaik­ka tosin tapelti­in me suo­ma­laiset itsekin mur­rosikäis­inä, vaik­ka vaan ihan hyvikseen.

 82. “Onko sin­ul­la Lot­ta tästäkään ole­mas­sa mitään fak­taa? Vai onko sekin oma mieliku­vasi? Ja mikä on totu­us, tai onko sel­l­aista edes? Ajat­teletko, että se on se kansal­lis­mielis­ten lin­ja. On help­poa arvostel­la asioi­ta teo­ri­as­sa. Sik­si olisikin hauskaa jutel­la niiden maa­han­muut­ta­jien kanssa.”

  Nämä ovat kaik­ki sel­l­aisia kysymyk­siä, joi­hin ei yhden blogikeskustelun puit­teis­sa tyh­jen­tävästi vas­ta­ta. Tässä on yksi hyvä esimerk­ki suvait­se­vaisu­us­puheesta (tämä sivus­to on tehty taval­lises­sa lukios­sa, joten se ei ole minkään ääriryh­män työtä vaan huolel­lista indoktrinaatiota):
  http://www.lyseo.edu.ouka.fi/suvaitsevaisuus/

  Toinen on ylipäätään ter­mi “suvait­se­vainen”. Tai “rasisti”. Tai “maa­han­muut­ta­ja”. Miten niitä käytetään, mihin niil­lä viitataan? Puhutaan paljon syr­jin­nästä, tasaver­taisu­ud­es­ta ja ties mis­tä ylevästä, mut­ta mitä niil­lä tarkoitetaan?

  Aka­teemises­sa tra­di­tios­sa on tutkit­tu run­saasti juurikin diskurssi­ana­lyysin keinoin eri­laisia tek­sti­in kätkey­tyviä val­ta- ja merk­i­tys­rak­en­tei­ta. Min­un kuningasideani on kään­tää sama tekni­ik­ka “suvait­se­vaisu­u­den ammat­ti­laisia” kohtaan, kos­ka omas­ta mielestäni siel­lä val­lit­see varsi­nainen orwellilainen newspeak.

  “Jut­tuhan voi men­nä myös niin, että asioiden suh­teen on pakko olla varovaisia, kos­ka on ole­mas­sa sel­l­aisia piire­jä, jot­ka ihmis­ar­voa kun­nioit­ta­mat­ta ovat valmi­it lynkkaa­maan ihmisen jo pelkästään kansalaisu­u­den perusteella.”

  Kas minä luotan hiukan enem­män kans­saih­misi­i­ni. Ei tarvi­ta mitään parem­minti­etäjien joukkoa, joka var­jelee kansaa pahal­ta totu­udelta. Tämä kansa on pääsään­töis­es­ti val­lan järkevää ja tietäväistä väkeä.

  “Luvuil­la jne. on help­po tud­is­tel­la jotain, varsinkin kun niitä ei halua tai osaa tulkita.”

  Sitä suurem­mal­la syyl­lä keskustelun pitää olla avoin­ta. Jokaisel­la on oikeus haas­taa toisen luvut ja nos­taa omansa pöy­dälle. Eipähän tarvitse arvailla.

  “Ja oletko Lot­ta sitä mieltä, että todel­lista rasis­mia vas­taan ei tulisi toimia? Sitäkin kun taitaa olla. Minäpä luulen usko­vani, että mon­et nuorten joukko­tap­pe­lut ovat osit­tain sen seu­raus­ta. Vaik­ka tosin tapelti­in me suo­ma­laiset itsekin mur­rosikäis­inä, vaik­ka vaan ihan hyvikseen.”

  En ole sitä mieltä ettei rasis­mia ole saati ettei sitä vas­taan tulisi toimia. Siinäkin touhus­sa voi vain mopo kara­ta käsistä. San­ot itsekin, että tap­pelitte mur­rosikäis­inä — kun tap­peli­jat ovatkin Lassin ja Jussin sijas­ta Las­si ja Mehmet, tulee asi­aan mukaan rasisti­nen ja poli­it­ti­nen ulot­tuvu­us, ja sen pain­oar­vo on ihan toinen, vaik­ka kyseessä olisi ihan saman­lai­sista syistä syn­tynyt tavan nahi­na. Minus­ta se on hölmöä. Sel­l­ainen sitä pait­si hait­taa Mehmetin pääsemistä yhdek­si meistä toisaal­ta suo­jel­lun ansariru­usun ja toisalta kau­nan kohteen asemasta.

 83. “Lisäk­si hei­dän asen­teen­sa on ide­ologi­nen, keskustelua vält­tävä ja tosi­a­sioi­ta vääristelevä.”

  Onko sin­ul­la Lot­ta tästäkään ole­mas­sa mitään faktaa?”

  Ainakin aiheesta uuti­soin­ti tun­tuu ole­van juuri kuvatun­laista. Eri­tyis­es­ti HS on kun­nos­tau­tunut täl­lä alal­la. Pari esiemerkkiä tulee heti mieleen:

  1) HS uuti­soi kuin­ka jokainen maa­han­muut­ta­ja tuo säästöä mon­ta sataa tuhat­ta euroa, kos­ka heitä ei tarvitse Suomes­sa koulut­taa. Todel­lisu­us on tietysti jotain aivan muu­ta, kuten hölmömpikin tietää. Tuo ei tietenkään estä HS:ia uuti­soimas­ta tuo­ta absolu­ut­tise­na totuute­na. Tässä muuten taitaa olla alku­peräi­nen uutinen

  http://enemmistovaltuutettu.blogspot.com/2007/02/maahanmuuttajista-suomelle-selvt-sstt.html

  Huo­maa kuin­ka lopus­sa tode­taan kuluista näinkin kat­tavasti “Maa­han­muut­ta­jat aiheut­ta­vat Suomes­sa jonkin ver­ran kulu­ja, kos­ka hei­dän sopeut­tamisen­sa mak­saa, eivätkä he siir­ry heti työelämään”. Aivan nau­ret­tavaa uuti­soin­tia. Huo­mautet­tavaa olisi niin paljon, ettei viit­si edes aloittaa.

  2) Jokin aika sit­ten julk­istet­ti­in tutkimus, jon­ka mukaan 51% Suomen mus­limeista aset­taa uskon­ton­sa “lait” Suomen lakien edelle. Uskon­toaan har­joit­tavista vas­taa­va luku oli 63%. Tiedot löy­tyy täältä

  http://www.ihmisoikeusliitto.fi/selvitys.pdf

  Joka tapauk­ses­sa län­si­maiselle keskiver­to ihmiselle tuol­lainen var­masti tulee melkoise­na tyr­mistyk­senä, mut­ta arvaa vaan kuin­ka HS kään­si jutun. No tot­ta kai tyyli­in “melkein puo­let mus­limeista aset­taa suomen lain uskon­ton­sa lakien edelle”. Jos nuo eivät ole räikeän puolueel­lista uuti­soin­tia, niin en tiedä mikä on.

 84. No ei Turun talous­vaikeuk­sia yksi­no­maan maa­han­muut­ta­javäestön piikki­in voi lait­taa. Turun ongel­mana on epäedulli­nen ”tont­tulak­ki” ‑muo­to, liian pitkä ja kapea. Tästä syys­tä Turku joutuu kaavoit­ta­maan raskaasti saaria – Hir­ven­sa­loa, Satavaa ja Kaksker­taa, jonne väestö­tavoite on yhteen­sä n. 30.000 asukas­ta, kun niil­lä nyt asuu n. 7.500 ihmistä. Linkissä ole­vista kom­menteista vihrei­den val­tu­utet­tu, tarkas­tus­lau­takun­nan pj Katri Sar­lundin kom­men­tit oli­vat asial­lisia, muiden ei niinkään.

  Turun muut­toli­ike on jo yli vuosikymme­nen ollut epäedulli­nen – tulo­muut­ta­ji­na maa­han­muut­ta­jat, opiske­li­jat, työt­tömät ja eläkeläiset. Tähän on vaikut­tanut mm. kotikun­ta­lain muu­tos vuon­na 1993, jol­loin opiske­li­jat voivat vali­ta opiskelu­paikkakun­nan kotikun­nakseen. Kun Turku on korkeak­oulukaupun­ki, on luon­nol­lista, että osa opiske­li­joista valmis­tut­tuaan muut­taa muualle, esim. pääkaupunkiseudulle ja myös Turun kehyskun­ti­in. Riit­tämätön omakoti­tont­ti­tar­jon­ta ja kun­nal­lis­tekni­ikan rak­en­tamisen hitaus on ajanut suh­teel­lisen hyvä­tu­loisia lap­siper­heitä kehyskun­tien ”rebu­likaanivyöhyk­keelle”. On se kum­ma, että Pohjois-Turus­sa, Yli-Maari­as­sa n. 10 km Kaup­pa­to­ril­ta omakoti­ton­tit eivät kel­paa, mut­ta saman matkan päästä Kaari­nas­ta, Raisioista ja Ruskol­ta kyl­lä kelpaavat. 

  Turku on esit­tänyt Paras-han­kkeen yhtey­dessä Turun kehyskun­nille Naan­talille, Raisi­olle, Ruskolle, Vah­dolle, Liedolle, Kaari­nalle, Piikkiölle ja Paimi­olle kun­tali­itos­selvi­tyk­sen tekemistä. Saas’ nähdä, miten Turulle käy. Maini­tut kun­nat puuhaa­vat nyt kukin tahol­laan muiden kuin Turun kanssa kun­tali­itok­sia; päätök­set Suur-Naan­talista ja toisaal­ta Kaari­nan ja Piikkiön yhdis­tämis­es­tä on jo tehty. Kehyskun­tien jo koko Varsi­nais-Suomen tulisi kuitenkin muis­taa, että koko maakun­nan ja eri­tyis­es­ti Turun seu­tukun­nan men­estys lep­ää pitkälti sen veturin – Turun – harteil­la! Turun työ­paikkao­mavaisu­uhan on n. 123,3 % ja esim. Kaari­nas­sa vain 67,4 %. Ratkaisuna on, kuten Turun kaupung­in­jo­hta­ja Mikko Pukki­nen on esit­tänyt, että ellei kun­tali­itok­sia saa­da aikaan, niin sit­ten työssäkäyn­tikun­nalle tulisi antaa vero­tu­soikeus osaan ulkokun­ta­lais­ten tuloihin.

 85. Jos ulko­maalaisvi­haa esi­in­tyy, se johtuu useim­miten ulko­maalai­sista itses­tään. Näin minä sen näen. Ja se näkyy myös tilas­tois­sa ulko­maalais­rikol­lisuute­na. Sopeu­tu­mat­to­muut­ta. Sitä ei pitäisi suosia. Ei edes islami­lais­ten kohdal­la. Mut­ta per­in­teis­es­ti sitä on suosit­tu ihan koti­mais­ten musta­lais­ten kohdal­la. Min­ul­la on sel­l­ainen kuva että ulko­maalaisvi­haa ei Suomes­sa ollut ennenkuin ulko­maalais­ten määrä alkoi kas­vaa. Tästä seu­raa että nämä kak­si asi­aa kor­reloi­vat keskenään. Ainakin jos niin kuin se että jotkin päästetään helpom­mal­la ja annetaan jokin erikoisas­e­ma kult­tuurisen eri­laisu­u­den tai uskon­non perus­teel­la, ohitse taval­lisen suo­ma­laisen joka sit­ten joutuu mak­samaan kaiken selkä­na­hal­laan. Maa­han pyrk­i­jöille on tehtävä selväk­si että maas­sa on lait joi­ta nou­date­taan eikä poikkeuk­sia ole. Niin se on muual­lakin, jopa islami­lai­sis­sa mais­sa. Omia tapo­jaan voi nou­dat­taa yksi­ty­is­tilois­saan kun siitä ei ole hait­taa muille. Ympäristössä on nou­datet­ta­va yhteisiä pelisään­töjä. Niihin voi tulokaskin yrit­tää vaikut­taa mut­ta johtotäht­enä tulisi olla rehti suo­ma­lainen meinin­ki. Maas­sa maan taval­la. Talos­sa talon tavalla.

 86. Olet saanut vas­taasi Suomi24-pal­stalle siir­tyneen, ennen sit­tem­min sul­jet­tua Turun kaupun­gin keskustelu­pal­staa ter­ror­isoi­neen masi­nakoneis­ton. Joiden tehtävänä yltiöpäis­es­ti liet­soa vihaa ja yleistä pahoin­voin­tia omien argu­ment­tien­sa läpi ajamiseksi.

  Hei­dän teemo­jaan ovat “Turku on Suomen Malmö”, “Turku haalii pako­laisia”, “Turun talouden ongel­mat ovat monikult­tuurisu­udessa” ja “Turku halu­aa ryöstää hyvin talout­taan hoita­vat naa­purikun­tansa”. Ole­tusar­vo on tietysti, että kaik­ki vikaa löy­tyy Turus­ta ja asian paran­t­a­mi­nen veisi poh­jan hei­dän ajatuksiltaan.

  On syytä epäil­lä, että tämä vapaa ja toden­näköis­es­ti varsin irralli­nen ryh­mä on myös Olavi Mäen­pään fanaat­tisia kan­nat­ta­jia, ja kaver­va-kohun takia sekaisin men­nyt Suomi24:n Turku-pal­s­ta osoit­taa, että he ovat myös kokoomus­vas­taisia. Siitä tulikin mieleen vielä yksi hei­dän teemoistaan, eli “Turun Tau­ti”, jol­la kaik­keen saa vas­tauk­sen ilman perusteluja.

  Kun­tali­itok­sia Turun kanssa ei halu­ta sik­si, että naa­purikun­tien vaiku­tus­val­taiset henkilöt menet­täi­sivät selkeät luon­taise­tun­sa suuren sys­teemin edessä. Vääräuskoiset poli­itikot on hiljen­net­ty ja asukkaat pelotel­tu Turku-vas­taisin tee­sein, joi­hin on niin kovin help­po uskoa, kun asioista ei parem­min tiedä.

  Täy­tyy sanoa, että hie­man jopa pelot­taa nämä kiihkoil­i­jat välil­lä. Varsinkin kun olen ehkä hei­dän pahimpia vihol­lisi­aan läh­es kaikel­la mah­dol­lises­sa taval­la. Eivätkä he siedä toisi­na­jat­telijoi­ta, kuten olet var­masti jo huomannut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *