Ulkomaalaisviha sumentaa analyysikyvyn

Siir­sin tämän vas­tauk­se­ni uuteen ket­juun, kos­ka van­ha on kovin pitkä.

Olin jok­seen­kin tyr­mis­ty­nyt saa­mas­ta­ni vas­tauk­ses­ta kir­joi­tuk­seen, jon­ka tar­koi­tuk­se­na oli Tur­kua esi­merk­ki­nä käyt­täen osoit­taa, että kau­pun­kien sisäl­lä ei pitäi­si olla kun­nan­ra­jo­ja tai että aina­kin verot pitäi­si kerä­tä yhtei­seen kas­saan segre­gaa­tion vält­tä­mi­sek­si. Kävin run­sas­lu­kui­sen puheen­vuo­ro­jen ket­jun läpi vas­ta­tak­se­ni esi­tet­tyi­hin argu­ment­tei­hin. Nois­ta kir­joi­tuk­sis­ta tuli esil­le vain yksi argu­ment­ti:  kos­ka kir­joit­ta­ja vihaa ulko­maa­lai­sia yleen­sä ja kaik­kia isla­mi­nus­koi­sia eri­tyi­ses­ti – lukuun otta­mat­ta tataa­re­ja – kaik­kien onnet­to­muuk­sien yleen­sä tulee joh­tua kir­joit­ta­jan syväs­ti inhoa­mis­ta isla­mi­nus­koi­sis­ta. Näin esi­tet­tyyn argu­ment­tiin on hie­man vai­kea vastata.

Koe­te­taan siis paloi­tel­la sitä. Turun talous­on­gel­mien ilmei­ses­ti ole­te­taan joh­tu­van maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­mis­ta menois­ta tai sit­ten niis­tä tulo­jen mene­tyk­sis­tä, joi­ta väi­tet­ty whi­te flight ‑ilmiö aiheuttaa.

Aloi­te­taan menois­ta. Yksi­kään kir­joit­ta­jis­ta ei ole esit­tä­nyt ensim­mäis­tä­kään numee­ris­ta tie­toa niis­tä lisä­ku­luis­ta, joi­ta maa­han­muut­ta­jat aiheut­ta­vat. Sal­sa-kurs­sit on mai­nit­tu, mut­ta tus­kin kir­joit­ta­ja vaka­vis­saan väit­ti, että tämä kaa­toi Turun talou­den. Tähän argu­ment­tiin ei voi vas­ta­ta, ennen kuin joku lyö luvut pöy­tään. Turun  kun­nal­lis­po­li­tiik­kaan sekaan­tu­neet kyl­lä kir­joit­ti­vat, ettei bud­je­tin ana­lyy­si oikein tue tätä argu­ment­tia., joten todis­tus­taak­ka on väit­teen esittäjillä.

Entä tämä kovin poliit­ti­ses­ti värit­ty­nyt whi­te flight? Tur­ku koos­tuu erit­täin veto­voi­mai­sis­ta asui­na­lueis­ta lähel­lä kes­kus­taa ja ran­taa ja vähem­män veto­voi­mai­sis­ta alueis­ta Itä-Turus­sa. Nämä Varis­suot raken­net­tiin samaan aikaan kun Hel­sin­kiin­kin raken­net­tiin aluei­ta, joil­ta yhä saa asun­to­ja edullisesti. 

Näil­lä alueil­la asuu pal­jon (minun­kin mie­les­tä­ni aivan lii­an pal­jon) ulko­maa­lai­sia ja hei­dän lisäk­seen kes­ki­mää­rin mel­ko pie­ni­tu­loi­sia ja usein työt­tö­myy­den vai­vaa­mia suo­ma­lai­sia. Kaik­kial­la vas­taa­vil­la alueil­la asuu pie­ni­tu­lois­ta poruk­kaa. Ver­rok­ke­ja kan­nat­tai­si etsiä Poris­ta ja Kot­kas­ta, jot­ka ovat koke­neet aika saman­lai­sen raken­ne­muu­tok­sen kuin savu­piip­pu­teol­li­suus Turus­sa. Ennen kuin väit­tää, että Turus­sa näi­den aluei­den heik­ko tulo­ta­so joh­tuu naa­pu­rei­na ole­vis­ta isla­mi­nus­koi­sis­ta, pitäi­si osoit­taa, että kehi­tys on joten­kin eri­lais­ta kuin vas­taa­vis­sa alueil­la muu­al­la. Luvut pöy­tään, saan­ko pyytää.

Kes­kus­te­lus­sa on käy­nyt ilmi myös, että rik­kaim­mat ihmi­set Turun seu­dul­la asu­vat edel­leen Turun hyvil­lä asui­na­lueil­la ja että muu­al­le muu­te­taan vain sik­si, että Turus­sa on niin kal­lis­ta. Tuon whi­te flight –ilmiön pitäi­si aiheut­taa sen, että asun­not Turus­sa ovat hal­vem­pia kuin ympä­röi­väl­lä republi­kaa­ni­vyö­hyk­keel­lä. Ei kui­ten­kaan näy­tä sil­tä. Voi­ko joku ker­toa, miten Turun rik­kaat oli­si­vat vie­lä rik­kaam­pia ilman islaminuskoisia. 

Minun käsit­tääk­se­ni Turun asu­kas­ra­ken­tees­sa ei ole mitään ihmeel­lis­tä. Beto­ni­bru­ta­lis­min aika­na raken­ne­tuil­la ker­ros­ta­loa­lueil­la on saman­lai­nen asu­jai­mis­to kuin muis­sa­kin vas­taa­vis­sa kau­pun­geis­sa ja varak­kail­la alueil­la aivan saman­lai­nen,  kes­kus­tas­sa vara­kas­ta väkeä, beto­ni­bru­ta­lis­min alueil­la pal­jon köy­hiä ja ympä­röi­vil­lä oma­ko­tia­lueil­la koh­ta­lai­sen vara­kas­ta kes­ki­luok­kaa. Turun talous­on­gel­mat joh­tu­vat sii­tä, että itse Turun alu­eel­la Itä-Turun pai­no on niin suu­ri ja mak­su­ky­kyi­nen republi­kaa­ni­vyö­hy­ke kuu­luu naa­pu­ri­kun­tiin.  Joka muu­ta väit­tää, voi­si tuo­da fak­to­ja pöy­tää, jot­ta niis­tä voi­si keskustella.

Joku rai­sio­lai­nen sanoi, ettei heil­lä­kään niin hyvin mene, että voi­si­vat köy­hää Tur­kua aut­taa. Sepä se. Koko Turun seu­dul­la menee huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­min kuin pitäi­si ottaen huo­mioon kau­pun­gin edul­li­sen sijain­nin, koon ja yli­opis­tot. Tämän Turun­seu­dun tilan­ne haa­voit­taa koko aluetta.

87 vastausta artikkeliin “Ulkomaalaisviha sumentaa analyysikyvyn”

 1. Osmo, mik­set itse lait­ta­nut nume­ro­tie­to­ja esil­le? Olet käsit­tääk­se­ni tilastotieteilijä.

  Olet myös mer­kit­tä­vä mie­li­pi­de­vai­kut­ta­ja ja enti­nen ministeri.
  Kir­joi­tit yksioi­koi­ses­ti kun­tien pak­ko­lii­tos­ten pelas­ta­van Turun talou­den. Eikö sinun oli­si pitä­nyt ensim­mäi­se­nä lyö­dä nume­rot pöytään?

  Niin, maa­han­muut­ta­jat ovat TALOUDELLINEN rasi­te Turul­le. Koros­tan sanaa talou­del­li­nen, kos­ka itse olen tul­lut hei­dän kans­saan hyvin toimeen.
  Oli­si­ko mah­dol­lis­ta siir­tää maa­han­muut­ta­jis­ta aiheu­tu­vat eri­tyis­ku­lut, kuten tulk­ki­pal­ve­lut, oman kie­len opis­ke­lut ja muut vas­taa­vat eri­tyis­tar­peet val­tion kontolle?

 2. Tur­kua esi­merk­ki­nä käyt­täen osoit­taa, että kau­pun­kien sisäl­lä ei pitäi­si olla kun­nan­ra­jo­ja tai että aina­kin verot pitäi­si kerä­tä yhtei­seen kas­saan segre­gaa­tion välttämiseksi.”

  Turun sisäl­lä ei ole kuntarajoja.

  Mik­si väi­te “Haluan pak­ko­lii­tok­sen, jol­la ympä­rys­kun­nat lii­te­tään Tur­kuun” + perus­te­lut pääl­le, pitää naa­mioi­da tuol­lai­seen lii­rum­laa­ru­miin, joka ei tosia­sial­li­ses­ti pidä paikkaansa?

 3. Osmo kai­pa­si luku­ja. Nii­tä var­mas­ti lait­ta­vat muut­kin, mut­ta täs­sä vähän aluk­si jotain. 

  Hel­sin­gin sano­mat 4.2.2008:

  Suo­mea puhu­va oppi­las mak­saa 7 000 euroa vuo­des­sa, ulko­maa­lais­pe­räi­nen 10 500 euroa.”

  Ikä­luo­kas­sa on noin 60 000 las­ta ja maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia näis­tä nykyi­sel­lään hie­man alle 10 000 eli ikä­luok­kaa koh­den lisä­kus­tan­nuk­set ovat noin 35 mil­joo­naa ja koko perus­kou­lua­jal­ta siis noin 300 miljoonaa. 

  En tie­dä mitä tähän lukuun sisäl­tyy. Onko sii­nä esim. eri­tyis­luok­kien, joil­la ulko­maa­lais­pe­räi­set ovat ylie­dus­tet­tui­na, kus­tan­nuk­set jyvi­tet­ty­nä? Onko muka­na sian­li­ha­ton ruo­kai­lu, vaih­toeh­toi­nen lii­kun­ta ja musiik­ki mus­li­mi­lap­sil­le vai ainoas­taan suo­rat tuki­toi­men­pi­teet ja eri­kie­li­nen ope­tus. Jos kiin­nos­tus­ta riit­tää, voin tie­tys­ti ottaa alku­pe­räi­ses­tä sel­vi­tyk­ses­tä selkoa. 

  Ja tämä nyt on vain perus­kou­lun kus­tan­nuk­set. Maa­han­muut­ta­jat sai­ras­te­le­vat kan­ta­väes­töä huo­mat­ta­vas­ti enem­män (lin­ki­tän tar­vit­taes­sa), päi­vä­ko­dis­sa tar­vit­se­vat monia eri­tyyp­pi­siä tuki­toi­mia ja ennen kaik­kea ovat moni­kym­men­ker­tai­ses­ti kan­ta­väes­töä enem­män työt­tö­mi­nä. Kuusi­hen­ki­nen per­he saa hyvin­kin tulon­siir­toi­na lähes 3000 euroa kuus­sa ja tähän tie­tys­ti tule­vat har­kin­nan­va­rai­set erät (tue­tut lomat, kodin­ko­neet ja ‑kalus­teet, las­ten har­ras­tus­ten tuke­mi­nen) ja kaik­ki moni­kult­tuu­ri­suu­den vaa­ti­ma infra­struk­tuu­ri tulk­kei­neen ym. 

  Miten joku voi edes tosis­saan kysyä, että mitä kus­tan­nuk­sia ei-työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta on? 

  Osmo ilmei­ses­ti voi!

  Haluai­sin kovas­ti kyl­lä perus­te­lu­ja, mik­si näi­den fak­to­jen valos­sa tun­ne­ti­laa­ni voi kuva­ta sanal­la viha. 

 4. Jos joku esit­tää väit­teen, että ulko­maa­lai­set ovat kaa­ta­neet Turun talou­den, hei­dän teh­tä­vän­sä on perus­tel­la tämä väi­te, ei minun. Tuon las­kel­man teke­mi­nen on aika työ­läs­tä, ja se kuu­luu sil­le, joka väit­tää näin ole­van. Nyt­hän väit­teen perus­tak­si ei ole esi­tet­ty muu­ta kuin se, että kir­joit­ta­jat inhoa­vat ulkomaalaisia.

 5. Anne­taan nyt sit­ten ihan viral­lis­ta dataa. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt265.pdf

  Turus­sa tai­taa olla aika pal­jon juu­ri JIIS-ryh­mään maa­han­muu­ta­jia. (Jugos­la­via, Iran, Irak, Somalia)
  Hyvä oival­lus minis­te­riön tilastonikkareilta!?

  Mie­les­tä­ni niil­lä, jot­ka niput­ta­vat ulko­maa­lai­set yhteen ryh­mään, on vaka­via puut­tei­ta ana­lyyt­ti­ses­sä ajattelukyvyssä. 

  Tosin ihmi­set niput­ta­vat kaik­ki vih­reät, maa­lais­liit­to­lai­set, dema­rit ja kom­mu­nis­ti samaan nip­puun puo­lue­kir­jan perus­teel­la. Sanoi­sin myös tämän ole­van paha harha-ajatus.

 6. Onko­han Eli­na käy­nyt Kes­kus­tan puo­lue­kou­lun. Siel­lä ope­te­taan tuol­lais­ta väit­te­lyä. Kun sanoin, että pitäi­si esit­tää, mitä maa­han­muut­ta­jat ovat mak­sa­neet Turul­le, hän esit­tää hie­man yli­mi­toi­te­tun las­kel­man koko maas­ta sisäl­lyt­täen las­kel­maan erät, jot­ka mene­vät val­tion mak­set­ta­vik­si val­tio­no­suuk­sien kaut­ta. En tie­dä, mis­tä on peräi­sin Eli­nan väi­te, että koko maas­sa oli­si lähes 18 % kou­lu­lai­sis­ta maa­han­muut­ta­jia, mut­ta kovin isol­ta tuo luku kuu­los­taa, kun ei se pidä paik­kaan­sa edes Helsingissä.

 7. Osmo,

  Nyt alkaa men­nä her­mo! Mitä ihmet­tä jan­ku­tat tuo­ta ulko­maa­lais­vi­haa pro­ji­soi­mal­la jon­kin ihme oman jumit­tu­ma­si mui­hin ihmi­siin? Pro­voat­ko ja trol­laat­ko omal­la blo­gil­la­si? No, minun koh­dal­la­ni aina­kin onnistut. 

  En väi­tä, ettei­kö tän­ne joku viha­mie­li­nen­kin hen­ki­lö oli­si kir­joit­ta­nut ikä­väs­ti, mut­ta pää­sään­töi­ses­ti aivan asia­poh­jal­ta ollaan kes­kus­tel­tu muu­ta­mia ulko­maa­lais­ten pot­ki­mis­jut­tu­ja lukuun ottamatta.

 8. Niin, itse en kyl­lä väit­tä­nyt maa­han­muut­ta­jien kaa­ta­neen Turun talout­ta. Heis­tä aiheu­tu­neet kulut ovat olleet sii­nä vain pie­ne­nä osa­na. Vai väi­tät­kö, että maa­han­muut­ta­jas­ta ei aiheu­du yli­mää­räi­siä kulu­ja kunnalle.
  Koros­tan edel­leen, että minä tulen hyvin toi­meen mamu­jen kans­sa. Turun ystä­väl­li­sim­mät bus­si­kus­kit ovat mamu­ja. Mei­dän kylän par­haan Vege­ta­ria­na-pizzan tekee turk­ki­lai­nen mies.

  Viit­ta­sin tuol­la kom­men­til­la­ni kan­nat­ta­maa­si kun­tien pak­ko­lii­tok­seen. Ex-minis­te­rin ehdot­taes­sa moi­sia oli­si rei­lua Turun naa­pu­ri­kun­tien asuk­kai­ta koh­taan esit­tää jotain faktaa
  asiasta.

 9. Joo.. luku oli vain Hel­sin­gis­tä ja sekin jon­kin ver­ran ylä­kant­tiin. Se oli minul­ta vää­rin lai­tet­tu, sori. 

  Kovaa kyy­tiä men­nään osuu­des­sa kui­ten­kin ylös­päin. Vuon­na 2025 ulko­maa­lais­pe­räis­ten kou­lu­lais­ten osuus on jo nel­jän­nes kai­kis­ta. Kun tämä jakau­tuu alu­eel­li­ses­ti erit­täin epä­ta­sai­ses­ti, niin tän­ne tulee kou­lu­ja jois­sa osuus voi olla 80 prosenttiakin. 

  Täs­tä linkki: 

  http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/13532–2025-joka-neljas-koululainen-on-maahanmuuttaja

 10. Nyt­hän väit­teen perus­tak­si ei ole esi­tet­ty muu­ta kuin se, että kir­joit­ta­jat inhoa­vat ulkomaalaisia.”

  Tar­kal­leen mis­sä tääl­lä esi­te­tään täl­lais­ta? Kuka ja mil­loin? Vii­tet­tä pöy­tään, todis­tus­taak­ka sinun.

 11. Minä en ole väit­tä­nyt maa­han­muu­ta­jien kaa­ta­neen Turun talout­ta. Toki heis­tä aiheu­tu­neet kulut ovat PIENENÄ osa­na siel­lä menopuolella.
  Jos näi­tä kulu­ja joku halu­aa sel­vit­tää, niin se on kuten Osmo sanoi hyvin työ­läs­tä. Eikä taval­li­sel­le kun­ta­lai­sel­le ole edes mah­dol­lis­ta saa­da tark­kaa tie­toa Turun menopuolesta.

  Esim. näis­tä maa­han­muut­ta­jiin liit­ty­vis­tä menois­ta on vir­ka­mie­hil­lä tie­dot. Mik­sei nii­tä voi lait­taa esil­le ja osak­si demo­kraat­tis­ta pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sia. Lop­pui­si täl­lai­nen tur­ha väit­te­ly sii­tä, mitä mikä­kin mak­saa. Ja tus­kin siel­tä edes löy­tyi­si mitään jär­kyt­tä­vän suu­ria sum­mia. Ja vaik­ka löy­tyi­si­kin, niin kun­ta­lai­sil­la on oikeus tietää.

  Mie­les­tä­ni pää­tök­sen­teon läpi­nä­ky­vyys on todel­li­sen demo­kra­tian perus­eh­to, jota Hei­di Hau­ta­la on ansiok­kaas­ti puolustanut.

  Turus­sa junail­laan rahal­li­ses­ti pal­jon suu­rem­pia asioi­ta savu­ver­hon suojissa.
  Osmo, Turun vih­reis­tä Kat­ri Sar­lund ja Vil­le Nii­nis­tö var­maan ker­to­vat mie­lel­lään esim. jäte­asioi­den junailusta.

  Ja vie­lä lopuk­si kai­kil­le luki­joil­le, ei Turus­sa ole tapah­tu­mas­sa mitään whi­te-flight- ilmiö­tä. Minä en ole kuul­lut yhden­kään ihmi­sen perus­te­le­van muut­to­aan naa­pu­ri­kun­tiin maa­han­muut­ta­jien aiheut­ta­mal­la hai­tal­la. Jos sel­lai­nen hait­ta oli­si ole­mas­sa, niin ei mei­dän­kään per­he asui­si täs­sä, mis­sä nyt asum­me. Naa­pu­rus­tos­sam­me on asu­nut sato­ja mamuja
  vuo­sien ajan ilman pie­nin­tä­kään haittaa.

  Ongel­mat mamu­jen työl­lis­ty­mi­ses­sä joh­tu­vat paa­po­vas­ta ja pas­si­voi­vas­ta sys­tee­mis­täm­me ja mata­la­palk­kai­sen työn tar­joa­mi­sen kalleudesta.

  Lope­tan mamu-kes­kus­te­luk­si muut­tu­neen kun­tien pak­ko­lii­tos­kes­kus­te­lun omal­ta osal­ta­ni totea­muk­seen, että lii­tok­set eivät rat­kai­se Turun ongel­mia. Toi­saal­ta oli­si mie­len­kiin­tois­ta näh­dä mit­kä oli­si­vat tulok­set liitoksista.

 12. Enpä nyt jak­sa­nut tuo­ta tois­ta ket­jua lukea läpi kun sii­nä on niin pirun mon­ta vies­tiä ja Osmon kom­ment­tien perus­teel­la kes­kus­te­lu kes­kit­tyy etni­siin vähem­mis­töi­hin. Itse olen sitä miel­tä, että Suo­mes­sa ulko­maa­lais­väes­tö on onnek­si (aina­kin tois­tai­sek­si) sen ver­ran pie­ni ryh­mä, että se tus­kin kaa­taa ensim­mäi­sen­kään kau­pun­gin talout­ta. Ruot­sis­sa tilan­ne saat­taa jo olla toi­sin ja sii­tä var­maan saa­tai­siin ihan Osmon kai­paa­mia nume­roi­ta­kin jos haluttaisiin.

  Mut­ta suh­tau­dun skep­ti­ses­ti myös sii­hen, että ongel­ma oli­si ensi­si­jai­ses­ti se, että naa­pu­ri­kun­nat “kalas­te­le­vat” hyviä veron­mak­sa­jia. Minä näen ongel­man sii­nä, että Tur­ku on aktii­vi­ses­ti kehit­tä­nyt han­ki­lö­au­toi­luun perus­tu­vaa kau­pun­ki­ra­ken­net­ta. Tämä on vii­me­kä­des­sä mah­dol­lis­ta­nut sen, että ihmi­set muut­ta­vat “republi­kaa­ni­vyö­hyk­keel­le”. Jos Tur­ku oli­si käsit­tä­nyt suu­rem­man alu­een, sama kehi­tys oli­si tapah­tu­nut joka tapauk­ses­sa kos­ka vika ei ole kun­ta­ra­ken­tees­sa tai naa­pu­ri­kin­nis­sa vaan vali­tus­sa politiikassa. 

  Yhte­nä esi­merk­ki­nä turun poliit­ti­ses­ta lin­jas­ta on esi­mer­kik­si rai­tio­vau­nu­lii­ken­teen lak­kaut­ta­mi­nen aikanaan:
  http://jlf.fi/f14/633-pro-gradu-turun-raitiotielakkautuksesta-nyt-netissa/

  Sama kehi­tys on miels­tä­ni tapah­tu­nut jos­sain mää­rin myös Hel­sin­gis­sä. Ero­na on lähin­nä se, että Hel­sin­gin kokoi­ses­sa kau­pun­gis­sa rajat hen­ki­lö­au­toi­lun kas­vul­le on saa­vu­tet­tu jo ajat sit­ten, jol­loin auto­lii­ken­teen kas­vat­ta­mi­nen vaa­ti­si tol­kut­to­mia inves­toin­te­ja (Län­si­met­ro, kes­kus­ta­tun­ne­li, kes­kus­tan prk­ki­luo­lat, jne.) joi­ta ei ole ollut varaa tehdä.

 13. No nyt eili­nen­kin kom­ment­ti­ni näkyy ole­van tuos­sa arvioi­ta­va­na. Nois­sa on osit­tain samat jutut. WordPres­sis­sä on ollut ilmei­ses­ti jotain häikkää.

 14. Osmo, minun näh­däk­se­ni kukaan ei ole esit­tä­nyt väi­tet­tä, että ulko­maa­lai­set ovat kaa­ta­neet Turun talou­den. Samoin ulko­maa­lais­ten syyl­lis­tä­mi­nen yhte­näi­se­nä ryh­mä­nä on koh­tuu­ton­ta. Ilman Turun jär­je­tön­tä moni­kult­tuu­ri-ideo­lo­gi­aa Turus­sa ei edes oli­si niin pal­jon työt­tö­miä ja sopeu­tu­mat­to­mia ulko­maa­lai­sia kuin nyt on. Turun nou­dat­ta­ma poli­tiik­ka ei ole mil­lään taval­la ulko­maa­lais­ten vika, eikä moni­kult­tuu­ri­hul­lu­tus yksi­nään rii­tä kaa­ta­maan kau­pun­gin talout­ta, mut­ta sil­lä on kyl­lä oma vai­ku­tuk­sen­sa talous­on­gel­miin ja ihmis­ten poismuuttohaluihin.

  Myös minun mie­les­tä­ni on koh­tuu­ton­ta, että minis­te­ri­ta­son ihmi­set vaa­ti­vat taval­li­sil­ta tal­laa­jil­ta fak­to­ja sii­tä, mitä mikä­kin mak­saa. Var­sin­kin, kun täl­lais­ten tie­to­jen löy­tä­mi­nen on tar­koi­tuk­sel­la teh­ty mah­dol­li­sim­man vai­keak­si. Äsket­täin esim. minis­te­ri Astrid Thors esit­ti, että pitäi­si sel­vit­tää, mitä yhden maa­han­muut­ta­jan kotou­tu­mi­nen mak­saa, jot­ta kes­kus­te­lua voi­tai­siin käy­dä asia­poh­jal­ta. No, mik­si ihmees­sä maa­han­muut­to­mi­nis­te­ri ei itse sel­vi­ty­tä täl­lais­ta omaan alaan­sa kuu­lu­vaa peruskysymystä?

  Yri­te­tään kui­ten­kin tar­jo­ta nii­tä nume­roi­ta Turus­ta. Tuos­sa jo Eli­na tote­si, että mamu­las­ten kou­lu­tus mak­saa noin 1,4 ker­tai­ses­ti. Arvio on yhtä­pi­tä­vä Tapio Laak­son anta­man tie­don kans­sa. Täl­lä het­kel­lä ja var­sin­kin tule­vai­suu­des­sa, mer­kit­tä­vä osa Turun lap­sis­ta on maahanmuuttajataustaisia.

  Mie­len­kiin­toi­nen yhteen­ve­to Turun talous­vai­keuk­sis­ta ja bud­je­tin tasa­pai­no­tus­yri­tyk­sis­tä löy­tyy tuolta:
  http://www.uutiskynnys.fi/mielipide/2007/turun-tauti-jaytaa-taloutta

  Suo­raan maa­han­muut­ta­jiin liit­ty­viä kulu­ja on Turun talous­ar­vios­sa vuo­del­ta 2007 esim. koh­das­sa SOSIAALILAUTAKUNTA, ULKOMAALAISTOIMISTO 4,3 mil­joo­naa euroa. Tämä tie­ten­kin vain pisa­ra meres­sä ja vain 1,5% koko sosi­aa­li­bud­je­tis­ta, mut­ta rahaa kui­ten­kin. Suu­ri osa näis­tä yli­mää­räi­sis­tä kuluis­ta saa­daan takai­sin val­tiol­ta, joka mak­saa tulk­kauk­seen yms. liit­ty­vät kulut tie­tyn vuo­si­mää­rän ajan. Mut­ta entä sen jäl­keen, kun val­tio­na­pu lop­puu ja maa­han­muut­ta­ja ei vie­lä­kään osaa tar­peek­si suo­mea edes sosi­aa­li­toi­mis­tos­sa asioidakseen?

  Pal­jon suu­rem­pi menoe­rä tulee ole­maan pysy­väs­ti syr­jäy­ty­nei­den elät­tä­mi­nen suku­pol­ves­ta toi­seen. Mui­den mai­den koke­muk­ses­ta me tie­däm­me jo sen, että (län­si­mai­den ulko­puo­lis­ten) maa­han­muut­ta­jien ensim­mäi­nen suku­pol­vi on yleen­sä se kaik­kein par­hai­ten työl­lis­ty­vä ja sopeu­tu­va. Seu­raa­vil­la suku­pol­vil­la on suu­ri tai­pu­mus syr­jäy­tyä, radi­ka­li­soi­tua ja jää­dä työttömiksi.

  Turun kau­pun­gin sivuil­ta löy­tyy “Turun muu­tok­sen suun­nat” ‑kat­saus osoitteesta:
  http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentId=2560

  Jat­kos­sa kaik­ki “lai­naus­mer­keis­sä” ole­va on otet­tu suo­raan tuos­ta Turun kau­pun­gin omas­ta julkaisusta.

  Turus­sa on ulko­maan­kie­li­siä noin 11 000. Suu­rim­mat muun­kie­lis­ten ryh­mät ovat: “venä­jä 2 360, ara­bia 1 217, kur­di 978, alba­nia 953, viro 691, soma­li 545, viet­nam 457, englan­ti 452, kii­na 318, per­sia 267 ja espan­ja 216.” “Muun­kie­li­nen väes­tö on sijoit­tu­nut Turus­sa epä­ta­sai­ses­ti. Suu­rim­mat muun­kie­lis­ten osuu­det (%) oli­vat väes­töl­tään yli 100 asuk­kaan pie­na­lueil­la: Varis­suo 32, Laus­te 25, Hali­nen 22…” Sat­tu­moi­sin nämä samat alu­eet ovat kär­jes­sä myös työt­tö­myy­sas­tees­sa: “Varis­suo 17,9, Laus­te 16,6, Hali­nen 15,7”.

  Kai­ken lisäk­si työt­tö­myy­sas­teis­sa on eri kan­sa­lai­suuk­sien välil­lä suu­ria ero­ja. “Kun koko Turun työt­tö­myy­sas­te vuo­den 2005 lopus­sa oli 11,2 %, suo­men­kie­li­sil­lä se oli 10,4 %, ruot­sin­kie­li­sil­lä 6,1 %, venä­jän­kie­li­sil­lä 30,3 %, ara­bian­kie­li­sil­lä 55,9 %, kur­din­kie­li­sil­lä 50,2 % ja alba­nian­kie­li­sil­lä 49,5 %.” Kun tie­de­tään, että noil­le kaik­kein suu­rim­mas­ta työt­tö­myy­des­tä kär­si­vil­le kan­sal­li­suuk­sil­le on tilas­to­jen mukaan tyy­pil­lis­tä se, että vain hyvin pie­ni osa väes­tös­tä kuu­luu työ­voi­maan (=pal­jon lap­sia ja kotiäi­te­jä, jot­ka jää­vät pysy­väs­ti kotiin), niin huo­ma­taan, että nois­ta ryh­mis­tä erit­täin har­va käy töis­sä. Tämä siis tilan­tees­sa, jos­sa talou­del­li­nen nousu­kausi on hui­pus­saan ja tela­kal­la on huu­ta­va työvoimapula.

  Mikä­li kehi­tys Turus­sa kul­kee kuten muu­al­la Euroo­pas­sa, sin­ne on vaa­ras­sa syn­tyä pysy­väs­ti syr­jäy­ty­nyt tiet­ty­jen kan­sal­li­suuk­sien kan­san­osa, jos­sa huo­no-osai­suus periy­tyy suku­pol­ves­ta toi­seen ja joka kas­vaa suu­ren syn­ty­vyy­den takia mui­ta nopeam­min. Täl­lai­nen kehi­tys ei var­mas­ti ole kenen­kään edun mukais­ta. Ja tuhan­sien pysy­väs­ti syr­jäy­ty­nei­den elät­tä­mi­nen mak­saa nyt ja jat­kos­sa val­ta­vas­ti sekä rahas­sa että sosi­aa­li­si­na ongelmina.

  Täl­lä het­kel­lä whi­te flight ‑ilmiö kos­kee ensi­si­jai­ses­ti vain muu­ta­mia lähiöi­tä (Varis­suo 32% ulko­maa­lai­sia, Laus­te 25, Hali­nen 22). “ulko­maa­lai­so­suu­den nousu 30 %:iin tie­tyl­lä alu­eel­la voi käyn­nis­tää pro­ses­sin, jos­sa kan­ta­väes­tö alkaa
  tun­tea itsen­sä muu­ka­lai­sik­si eli kokee jou­tu­van­sa vähem­mis­tök­si. Varis­suo on Turus­sa ensim­mäi­nen alue, jol­la tämä raja on ylittynyt.” 

  Minun käsit­tääk­se­ni Turus­ta pois muut­ta­vat eivät ole öky­rik­kai­ta vaan pää­osin aivan taval­li­sia työs­sä­käy­viä per­heel­li­siä ihmi­siä, joil­le Turun har­vat oma­ko­ti­ton­tit ovat lii­an kal­lii­ta, mut­ta jot­ka joka tapauk­ses­sa halua­vat pois ongel­ma­lä­hiöis­tä kei­nol­la mil­lä hyvän­sä. Jos jol­la­kin on varaa pit­si­hu­vi­laan Ruis­sa­los­sa, niin hänel­lä ei ole mitään syy­tä muut­taa pois Turus­ta. Sii­nä mie­les­sä pidän käyt­tä­mää­si ter­miä ‘mak­su­ky­kyi­nen republi­kaa­ni­vyö­hy­ke’ vähän has­su­na, kos­ka minun tun­te­ma­ni Turus­ta pois muut­ta­neet ovat pikem­min­kin pie­ni­tu­loi­sia duunareita.

 15. Kes­kus­te­lu tosi­aan läh­ti har­hai­le­maan mel­koi­sen maa­han­muut­to­pai­not­tei­sek­si, mut­ta mie­les­tä­ni on mel­ko alhais­ta lei­ma­ta koko ket­ju “ulko­maa­lais­vi­hak­si ja sen sumen­ta­mak­si ana­lyy­si­ky­vyk­si”. Jou­kos­sa oli var­maan­kin muka­na ala-arvoi­sia heit­to­ja, mut­ta myös joi­tain hyviä point­te­ja asi­aan liit­tyen… joi­hin ei muu­ten tul­lut juu­ri mitään vas­ti­nei­ta. No, ehkä on tosi­aan käte­väm­pää niput­taa kaik­ki epä­miel­lyt­tä­vät ja maa­il­man­ku­vaan sopi­mat­to­mat asiat ulko­maa­lais­vi­hak­si. Tosin jos oli­sit pitä­nyt kes­kus­te­lun alku­pe­räi­ses­tä aihees­ta kiin­ni etkä oli­si läh­te­nyt vas­tai­le­maan satun­nai­ses­ti vain sinul­le sopi­viin koh­tiin, oli­si lop­pu­tu­los ollut ehkä kan­nal­ta­si parempi.

  No nyt on sit­ten tosi­aan nipu­tus teh­ty ja kaik­ki vää­rää miel­tä ole­vat “ulko­maa­ilai­sia vihaa­via”. Kuin­ka tyy­pil­lis­tä vähät­te­lyä euroop­pa­lai­ses­sa maa­han­muut­to­kes­kus­te­lus­sa. Tosin esim. Rans­kas­sa ollaan edet­ty jo sii­hen, että osit­tain ko. aiheen avul­la voi­tet­tiin pres­san vaa­lit, mut­ta onko sii­nä vai­hees­sa tilan­ne karan­nut jo käsistä?

 16. Tur­ku­lai­nen: “ei Turus­sa ole tapah­tu­mas­sa mitään whi­te-flight- ilmiötä.”

  Muu­tok­sen suun­nat ‑jul­kai­sun mukaan suo­men­kie­lis­ten mää­rä Turus­sa on vähen­ty­nyt vii­me vuo­si­na noin 600 hen­gel­lä vuo­des­sa. Kau­pun­gin koko­nais­väes­tö ja ruot­sin­kie­lis­ten mää­rä on pysy­nyt suun­nil­leen samana.

  Lähiöi­den ulko­maa­lais­pro­sen­tit ovat kah­den vuo­den aika­na nous­seet selvästi:
  1/2008 Varis­suo 32, Laus­te 25, Hali­nen 22
  1/2006 Varis­suo 27, Laus­te 22, Hali­nen 20

 17. Niin tääl­lä Jyväs­ky­läs­sä­kin hyvin toi­meen tule­vat lap­si­per­heet muut­ta­vat mm. Muu­ra­meen, Kor­pi­lah­del­le ja Uurai­sil­le. Ihan san vuok­si, että siel­lä on tont­te­ja tar­jol­la vaik­ka kuin­ka ja hal­val­la. Saa ison talon, ja vie­lä jää rahaa toi­seen autoon.

 18. Fak­ta:
  On hel­pos­ti tilas­toil­la osoi­tet­ta­vis­sa, että tie­tyil­tä alueil­ta saa­pu­vat maa­han­muut­ta­jat osal­lis­tu­vat työ­elä­mään huo­mat­ta­vas­ti kan­ta­väes­töä har­vem­min ja toi­saal­ta tar­vit­se­vat sosi­aa­li­sia tulon­siir­to­ja kan­ta­väes­töä enem­män. Kukaan tus­kin yrit­tää­kään kis­tää, että nämä maa­han­muut­ta­ja­ryh­mät ovat koko­nai­suu­te­na talou­de­li­ses­sa mie­les­sä taakka.

  Päät­te­ly:
  Muu­al­la Euroo­pas­ta tapah­tu­va kehi­tys viit­taa sii­hen, että samat maa­han­muut­ta­ja­ryh­mät ovat talou­del­li­nen taak­ka myös jat­kos­sa. Huo­no pär­jää­mi­nen yhteis­kun­nas­sa joh­taa pysy­vään syr­jäy­ty­mis­ke­hi­tyk­seen. Maa­han­muut­to ja maa­ha­muut­ta­jien kan­ta­väes­töä suu­rem­pi syn­ty­vyys joh­taa sii­hen, että tulon­siir­to­jen net­to­ku­lut­ta­jien suh­teel­li­nen mää­rä lisääntyy. 

  Fak­ta:
  Yhtä hel­pos­ti tilas­tol­li­ses­ti on todet­ta­vis­sa, että samat maa­han­muut­ta­ja­ryh­mät ovat ylie­dus­tet­tui­na väki­val­ta- ja muis­sa hen­ki­löön koh­dis­tu­vis­sa rikok­sis­sa. Tätä­kään tuk­sin kukaan enää yrit­tää kiistää. 

  Päät­te­lyä:
  Nime­no­maan täl­lai­set rikok­set lisää­vät tur­vat­to­muut­ta ja vähen­tä­vät alu­een halut­ta­vuut­ta asuk­kai­den sil­mis­sä. Maa­han­muut­ta­jien mää­rän lisään­ty­mi­nen vähen­tää täten alu­een halut­ta­vuut­ta, ja joh­taa kan­ta­väes­tön mää­rän vähe­ne­mi­seen. Ruot­sis­ta täs­tä on myös tutkimustietoa.

  Yhteen­ve­to (päät­te­lyä):
  Alu­een halut­ta­vuu­den heik­ke­ne­mi­nen joh­taa sii­hen, että alu­eel­la asuu yhä vähem­män tulon­siir­to­jen net­to­mak­sa­jia ja yhä enem­män net­to­saa­jia. Täl­löin net­to­mak­sa­jien pitää suh­tees­sa mak­saa yhä enem­män mikä tekee alu­ees­ta entis­tä väheem­män halut­ta­van ja vähen­tää hei­dän mää­rään­sä enti­ses­tään. Tulok­se­na on kur­jis­tu­mi­sen ja alu­eel­li­sen eriar­voi­suu­den kier­re a la Ruotsi.

  Halusin näin ylei­sel­lä tasol­la heit­tää muu­ta­man fak­tan ja muu­ta­man väit­teen tes­ta­tak­se­ni voim­me­ko olla näis­tä samaa miel­tä. Koros­tan, etten tun­ne Turun kau­pun­gin talout­ta yhtään, enkä väi­tä että Turun talou­del­li­set ongel­mat joh­tui­si­vat maa­ha­muut­ta­jis­ta. Lie­nee kui­ten­kin sel­vä, että maa­han­muut­ta­jat vai­kut­ta­vat nega­tii­vies­ti koko­nais­ti­lan­tee­seen. Onko tämä vai­ku­tus suu­ri vai pie­ni on eri asia.

 19. Voi hyvät hys­sy­kät. Olen sil­mäil­lyt kes­kus­te­lu­ja, enkä oikein tah­do ymmär­tää tätä jank­kaa­mi­sen mää­rää. Vaik­ka itse kuu­lun näi­hin “pako­lai­siin”, eli muu­tim­me naa­pu­ri­kun­taan joku­nen vuo­si sit­ten, ymmär­rän kir­joit­ta­jan väit­teet mainiosti.

  Onhan väit­teis­sä perää, joten mik­si sii­tä pitää teh­dä peri­aa­te­tais­te­lu? 😮 Her­ra Soi­nin­vaa­ra ei kuu­los­ta ulko­maa­lais­vi­haa­jal­ta lai­sin­kaan, joten mel­koi­sen asia­ton­ta läh­teä perus­te­le­maan mois­ta väi­tet­tä rivien väle­jä vil­lis­ti tulkitsemalla.

  Ugh. Olen puhunut.

 20. En ole mikään eri­tyi­sen suu­ri täy­sin vapaan maa­han­muu­ton ystä­vä, jos en nyt mikään suu­ren­suu­ri nat­sien käty­ri­kään. Tur­kua­kaan en tun­ne järin hyvin, sil­lä se lie­nee ainoa Suo­men kau­pun­ki, johon tul­les­sa­ni ja jos­ta läh­ties­sä­ni olen aina ollut hiu­kan tai vähän enem­män pöh­näs­sä. Mut­ta joh­tuu­ko Turun seu­dun jää­mi­nen jos­sain mää­rin jäl­keen mui­den kas­vu­kes­kus­ten vauh­dis­ta Varis­suon ulko­maa­lais­nu­me­rois­ta vai sii­tä, että kau­pun­gis­sa ei kou­lu­te­ta hir­veäs­ti diplomi-insinöörejä? 

  Suo­mes­sa otet­tiin jon­kun­nä­köi­nen rykäi­sy 90-luvun it-buu­mis­sa, ja sii­nä näyt­tä­vät pär­jän­neen pää­kau­pun­ki­seu­tu, Tam­pe­re ja Oulu, ja kaik­ki nämä ovat kun­nos­tau­tu­neet tie­to­tek­niik­kaa lähel­lä ole­vien diplo­mi-insi­nöö­rien kou­lu­tuk­ses­sa. Tämä on vai­kut­ta­nut sii­hen, mihin fir­mat sijoit­tu­vat ja puo­les­taan työl­lis­tä­vät mui­ta­kin ja mis­sä ne ovat nyt, vaik­ka kym­me­nen vuo­den takai­nen it-hype oli ja meni. Tur­ku ei ollut täs­sä junas­sa muka­na, ja seu­raa­van tuloa pitää odo­tel­la, mikä se sit­ten liekin.

  En minä tie­dä, epäi­li­sin kui­ten­kin, ettei joku pakas­ta vedet­ty lähiö ole etu tai hait­ta täs­sä asiassa.

  Sen sijaan alku­pe­räi­ses­sä OS:n kir­joi­tuk­ses­sa minua hie­man ihme­tyt­ti tämä koh­ta: “Turun talous­on­gel­mat joh­tu­vat sii­tä, että itse Turun alu­eel­la Itä-Turun pai­no on niin suu­ri ja mak­su­ky­kyi­nen republi­kaa­ni­vyö­hy­ke kuu­luu naapurikuntiin.” 

  Mikä on sanan “republi­kaa­ni” mer­ki­tys täs­sä yhteydessä?

 21. Jari Lei­no:

  Osmo, minun näh­däk­se­ni kukaan ei ole esit­tä­nyt väi­tet­tä, että ulko­maa­lai­set ovat kaa­ta­neet Turun talouden.”

  Jos käyt läpi nuo run­saat sata vies­tiä, siel­lä on pal­jon kir­joi­tuk­sia, jois­sa esi­te­tään myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen ulko­maa­lai­siin AINOANA syy­nä Turun ongelmiin.

 22. En ollut oikein tyy­ty­väi­nen tuo­hon aiem­paan kom­ment­tii­ni, enkä kai kes­kus­te­luun yleen­sä­kään, var­sin­kaan kun nyt luin nuo vies­ti­ket­jut läpi…

  Mie­les­tä­ni Osmo hauk­kuu vää­rää puu­ta täs­sä tais­tos­saan kes­kus­kau­pun­gin “loi­sia” vas­taan. Naaa­pu­ri­kau­pun­kien loi­si­mi­ne­nen on nimit­täin vain ja ainoas­taan seu­raus­ta kes­ki­kau­pun­gin valit­se­mas­ta poli­tii­kas­ta. Kar­keas­ti sanot­tu­na Espoon ja Kirk­ko­num­men veron­mak­sa­jien kalas­ta­mi­nen lop­puu sinä päi­vä­nä kun Hel­sin­ki asen­taa beto­ni­por­saat rajal­leen Länsiväylälle.

  Mikä tahan­sa kau­pun­ki (riit­tä­vän elin­ta­son tar­joa­vis­sa mais­sa aina­kin), joka valit­see lin­jak­seen saa­vu­tet­ta­vuu­den takaa­mi­sen autoi­li­joil­le, kas­vat­taa ympä­ril­leen “republi­kaa­ni­vyö­hy­keen”. Täs­tä lin­jas­ta on run­saas­ti esi­merk­ke­jä sekä Euroo­pas­ta että Ame­ri­kas­ta. Toi­sen­lai­sia­kin vaih­toeh­to­ja on, niis­tä­kin on esi­merk­ke­jä sekä Ame­ri­kas­sa että Euroopassa.…

  Kun­tien yhdis­tä­mi­nen Osmon esit­tä­mäl­lä taval­la ainoas­taan pahen­taa tilan­net­ta kos­ka sekä PK-seu­dul­la että Turus­sa ongel­ma on kes­kus­kau­pun­gin vää­rä poli­tiik­ka. Kun­tien yhdis­tä­mi­sel­lä tämä vää­rä poli­tiik­ka levi­ää laa­jem­mal­le alu­eel­le eivät­kä sitä rajoi­ta edes talou­del­li­set rea­li­tee­tit (aina­kaan lyhyel­lä täh­täi­mel­lä). Tämä oli­si kyseis­ten kau­pun­ki­kes­kus­ten kehi­tyk­sen kan­nal­ta tuhoisaa.

  Kari

 23. Osmo on luke­nut pal­jon viestejä

  …jois­sa esi­te­tään myön­tei­nen suh­tau­tu­mi­nen ulko­maa­lai­siin AINOANA syy­nä Turun ongelmiin…”

  En ole käy­nyt Kes­kus­tan puo­lue­kou­lun väit­te­ly­lin­jaa, vaik­ka Osmo näin epäi­lee. Olen oppi­nut tiet­ty­jä argu­men­toin­nin lai­na­lai­suuk­sia mm. yli­opis­ton logii­kan kurs­sil­la käy­tän­nöl­li­sen filo­so­fian lai­tok­sel­la. Yleen­sä kyl­lä ilman yli­opis­to-opin­to­ja­kin on nor­maa­li­jär­ki­sel­le sel­vää esim: 

  Mikä­li kes­kus­te­li­ja esit­tää yhden syyn ilmiöl­le ei se auto­maat­ti­ses­ti tar­koi­ta, että se oli­si AINOA syy, vaan tämän pitää ekspli­siit­ti­ses­ti olla kom­men­tis­ta havait­ta­vis­sa. Täl­lai­sia vies­te­jä en löy­tä­nyt. Oli vies­te­jä, jois­sa moni­kult­tu­ri­suu­den tuke­mi­sen sano­taan ole­van kyl­lä SUURI syy. 

  Turus­sa on väki­mää­rään näh­den panos­tet­tu maa­han­muut­ta­ja­työ­hön enem­män kuin kun­nis­sa kes­ki­mää­rin. Tämän voi lukea Turun kau­pun­gin www-sivuil­ta. Lii­kun­ta­pal­ve­lut esim. ovat kol­me ensim­mäis­tä vuot­ta maa­han­muut­ta­jil­le mak­sut­to­mia. Tämän­kin jäl­keen maa­han­muut­ta­jat mak­sa­vat vain sen (tilan­tees­taan riip­pu­mat­ta) mitä muut erityisryhmät. 

  Lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa on pal­jon sel­lais­ta, jota ei kan­ta­väes­tö edes tar­vit­se: pol­ku­pyö­rän ajo-ope­tus­ta, liuk­kaan kelin käve­ly­kurs­se­ja ym. (Tämä ei ole vit­si, eten­kään nai­set eivät uskal­la kävel­lä liuk­kaal­la, vaan voi­vat tämän vuok­si lin­noit­tau­tua kotiin­sa viik­ko­kausik­si las­ten­sa kanssa)

  Itse asias­sa kes­kus­te­lun avaa­jan vel­vol­li­suus oli­si mie­les­tä­ni numee­ri­ses­ti valot­taa asi­aa heit­täes­sään väit­teen Turun talou­den kuri­muk­ses­ta. Epäi­len­pä, että maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sis­ta ei edes ole ole­mas­sa yksi­se­lit­teis­tä könt­tä­sum­maa las­ket­tu­na. Joten Osmo vaa­tii nii­tä vain kiusal­laan tie­täen, ettei kenel­lä­kään ole nii­tä esittää. 

  Voin tie­tys­ti säh­kö­pos­tit­se kysyä Turun talous­joh­ta­jal­ta, miten asia on. 

  Täs­sä on näkö­kul­ma aiheeseen: 

  http://www.uutiskynnys.fi/mielipide/2007/turun-tauti-jaytaa-taloutta

 24. Kii­tos Odel­le keskustelunavauksesta. 

  Tur­ku ei ole “haa­li­nut” sen enem­pää maa­han­muut­ta­jia kuin mui­ta­kaan pie­ni­tu­loi­sia. Tur­kuun vain tulee kau­pun­gis­sa jo asu­vien lisäksi
  — opis­ke­li­joi­ta, kos­ka tääl­lä on pal­jon ammt­tiop­pi­lai­tok­sia ja korkeakouluja
  — työt­tö­miä, kos­ka tääl­lä on ympä­ris­tö­kun­tia enem­män työllistymismahdollisuuksia
  — maa­han­muut­ta­jia, kos­ka tääl­lä on suu­reh­ko maa­han­muut­ta­jayh­tei­sö ja enem­män työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia (Turun kau­pun­gin itsen­sä vas­taa­not­ta­mia pako­lai­sia on kau­pun­gin maa­han­muut­ta­ja­väes­tös­tä vain pie­ni osa, Suo­mes­sa on vapaa liik­ku­mi­soi­keus kun­nas­ta toiseen)
  — elä­ke­läi­siä, kos­ka tääl­lä on pal­ve­lu­ja ja ikäih­mi­sil­le sopi­via asuntoja.

  Tätä kut­su­taan sosi­aa­li­sen vas­tuun kan­ta­mi­sek­si. Kiel­tä­mät­tä se myös mak­saa. Mut­ta mikä oli­si vaih­toeh­to? Jät­tää kau­pun­gin asuk­kaat kadul­le, vai? Asuk­kai­ta ne ovat kau­pun­kiin muuttavatkin.

  Kermankuorijakunta/republikaanivyöhykekeskustelussa on kyse sii­tä, miten tas­a­puo­li­ses­ti ja oikeu­den­mu­kai­ses­ti sosi­aa­li­nen vas­tuu jae­taan. On täy­sin perus­te­lua kysyä ja kysee­na­lais­taa, onko Turun kau­pun­ki­seu­dun kun­nil­la täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä peli­sään­nöt, jot­ka ovat sekä oikeu­den­mu­kai­sia kai­kil­le että ajal­li­ses­ti kes­tä­viä. Tar­koi­tan kes­tä­väl­lä kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukais­ta, niin sen talou­del­li­ses­sa, sosi­aa­li­ses­sa kuin eko­lo­gi­ses­sa­kin merkityksessä.

  Täs­sä hie­man tilas­to­tie­toa Tilas­to­kes­kuk­sen ja Kun­ta­lii­ton sivuilta. 

  Vero­tet­ta­vat tulot €/asukas 2005

  Turun seu­dun kunnat:

  Vero­tet­ta­vat tulot €/asukas 2005 (suluis­sa työ­paik­kao­ma­va­rai­suus% 2004)

  Kaa­ri­na 15 170 (67,4%)
  Naan­ta­li 14 843 (74,1%)
  Rai­sio 13 729 (83,3%)
  Lie­to 13 548 (64,4%)
  Pai­mio 13 260 (81,2%)
  Tur­ku 13 237 (123,3%)
  Rus­ko 13 038 (61,0%)
  Var­si­nais-Suo­mi kes­ki­mää­rin 12 741 (98%)
  Piik­kiö 12 728 (63,3%)
  Vah­to 11 249 (53,0%)

  Ja ver­tai­lun vuok­si muut kuusikkokaupungit:

  Espoo 19 430 (93,6%)
  Hel­sin­ki 17 111 (134,3%)
  Van­taa 15 561 (100,6%)
  Oulu 13 957 (121,2%)
  Tam­pe­re 13 942 (120,0%)

 25. Mie­len­kiin­tois­ta että “Kuk­kis” saa mai­nos­taa viha­blo­gi­aan tääl­lä, vaik­ka oma viit­tauk­se­ni sii­hen pois­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na. Ehkä­pä “Kuk­kis” kuu­luu oike­aan viiteryhmään.

  Olen vii­me­ai­koi­na vakuut­tu­nut vah­vas­ti sii­tä, että vih­rei­den, “rajat auki”-ihmisten sekä anti­fa­sis­tien toi­min­ta­mal­li on otet­tu suo­raan NSDAP:in ohjekirjasta.

  (Vies­tisd­tä on pois­tet­tu linkki)

 26. Leo­nin kir­joi­tus pois­tet­tiin, kos­ka hän oli lähet­tä­nyt sen ket­juun, jon­ka olin rau­hoit­ta­nut ulkomaalaiskeaskustelulta. 

  Tuo Kuk­kik­sen teks­ti on vähän raja­ta­paus. Kysei­nen link­ki joh­taa teks­tiin, joka valoit­taa osu­vas­ti näi­den spam­maa­jien aja­tus­maa­il­maa ‑olet­taen tie­tys­ti että sitaa­tit ovat oikein. Tutus­tuin itse­kin noi­hin sivui­hin syk­syl­lä, kun blo­gi­ni jou­tui sama­na­li­sen spam­mauk­sen koh­teek­si. Tuol­lai­sia teks­te­jä siel­lä oli. 

  Kuk­kik­sen vii­toit­ta­mal­ta sivul­ta on jat­ko­link­ke­jä teks­tei­hin, jot­ka minus­ta ovat vuo­ros­taan tör­keä­tä sol­vaus­ta, mut­ta kat­son, etten voi miten­kään olla vas­tuus­sa koko linkkiketjusta.

 27. Nuo Kat­ri Sar­lun­din luvut muut­tu­vat toi­sen­lai­sik­si, jos koko­nais­tu­lot las­ke­taan aikuis­ta eikä koko väes­töä koh­den. Kehys­kun­nis­sa on pal­jon enem­män lap­sia, mikä vähen­tää tuloja/asukas ‑lukua.

 28. Mit­kä ovat ne maa­han­muut­to­po­li­tii­kan vir­heet, jot­ka on teh­ty Ruot­sis­sa, Rans­kas­sa, Englan­nis­sa, Hol­lan­nis­sa ja Tans­kas­sa mut­ta jot­ka on Suo­mes­sa onnis­tut­tu välttämään? 

  Mihin perus­tuu usko, että k.o. mais­sa esiin­ty­vät ongel­mat eivät ole lähi­tu­le­vai­suu­des­sa myös Suo­men ongelmia?

  Onko jär­ke­vää kinas­tel­la jos­tain yksit­täi­sis­tä luvuis­ta ja ummis­taa sil­män­sä kokonaisuudelta?

 29. Kat­ri Sar­lund tuos­sa ylem­pä­nä mie­les­tä­ni kii­tet­tä­vän avoi­mes­ti ja rehel­li­ses­ti myön­si, että Turun talous­vai­keu­det joh­tu­vat Turun har­joit­ta­mas­ta poli­tii­kas­ta, jos­sa sosi­aa­li­nen vas­tuu on koros­tu­nut. Ja se maksaa.

  Jos yksi kun­ta panos­taa sosi­aa­li­seen vas­tuuseen vas­taa­not­ta­mal­la pako­lai­sia ja anta­mal­la asun­to­jo­nois­sa etusi­jan eri­lai­sil­le sosi­aa­li­ta­pauk­sil­le ja toi­nen kun­ta puo­les­taan har­joit­taa hie­man “itsek­kääm­pää” poli­tiik­kaa ole­mal­la vas­taa­not­ta­mat­ta pako­lai­sia ja panos­ta­mal­la tont­ti­po­li­tii­kal­laan vaik­ka­pa työs­sä­käy­viin lap­si­per­hei­siin sosi­aa­li­ta­paus­ten sijaan, niin on mel­ko var­maa, että näi­den kah­den kun­nan talou­del­li­nen ja sosi­aa­li­nen tilan­ne on het­ken pääs­tä mel­ko erilainen.

  Kak­kos­kun­nan asuk­kaat voi­vat olla hyvin­kin tyy­ty­väi­siä oman kun­tan­sa har­joit­ta­maan “itsek­kää­seen” poli­tiik­kaan. Onko siis rei­lua, että kun ykkös­kun­ta huo­maa ole­van­sa ongel­mis­sa, niin ne ongel­mat pitää väki­sin levit­tää myös kak­kos­kun­taan, joka on hoi­ta­nut asian­sa omien kun­ta­lais­ten­sa kan­nal­ta vastuullisesti?

  Sosi­aa­li­sen vas­tuun har­joit­ta­mi­ses­ta pitäi­si sopia (etu­kä­teen) val­tiol­li­sel­la tasol­la. Jos kan­sa­lai­sil­le ker­rot­tai­siin avoi­mes­ti ja rehel­li­ses­ti, miten pal­jon esim. sosi­aa­li­seen maa­han­muut­toon liit­ty­vä sosi­aa­li­nen vas­tuu mak­saa per tuli­ja, niin kan­sa­lai­set voi­si­vat sen jäl­keen fak­to­jen perus­teel­la päät­tää, miten suu­reen sosi­aa­li­seen vas­tuuseen Suo­mel­la on halua ja varaa.

  Vih­rei­den mie­les­tä glo­baa­lin sosi­aa­li­sen vas­tuun kan­ta­mi­nen on erit­täin tär­keä asia. Minun mie­les­tä­ni Suo­men pitäi­si kes­kit­tyä pitä­mään huol­ta yhdes­tä maa­il­man pie­nim­mis­tä vähem­mis­töis­tä eli suo­ma­lai­sis­ta, joi­ta on alle pro­mil­le maa­il­man väes­tös­tä. Kum­pi­kaan näis­tä mie­li­pi­teis­tä ei ole vält­tä­mät­tä tois­ta “oikeam­pi” tai “parem­pi”. Demo­kra­tias­sa mei­dän pitäi­si ker­toa kan­sa­lai­sil­le totuus ja sen jäl­keen kan­sa­lais­ten enem­mis­tön mie­li­pi­de sai­si päättää. 

  Glo­baa­lin sosi­aa­li­sen vas­tuun kan­ta­mi­nen tar­koit­taa lii­an usein sitä, että jos jos­sain on lii­al­li­sen väes­tön­kas­vun tai muu­ten kes­tä­mät­tö­män kehi­tyk­sen takia ongel­mia, niin nii­tä ongel­mia ei pyri­tä­kään rat­kai­se­maan siel­lä pai­kan pääl­lä, vaan ne tuo­daan Suo­meen asu­maan. Tämä ei tie­ten­kään ole ongel­mien rat­kai­se­mis­ta vaan nii­den levittämistä.

  Sosi­aa­li­de­mo­kra­tian pää­pe­ri­aa­te on se, että kenel­lä­kään ei saa olla asiat parem­min kuin jol­lain toi­sel­la. Vih­reä aate muis­tut­taa nyky­ään yhä enem­män kom­mu­nis­mia: yksi­kään ei saa pelastua.

 30. Kuk­kis Says: “ulko­maa­lais­vi­ha sumen­taa arvos­te­lu­ky­vyn”. Leon todis­ti sen juu­ri omal­la kommentillaan.

  Mut­ta kyl­lä tuo Leo­nin link­ki todis­ti myös sen että arvos­te­lu­ky­ky on sumen­tu­nut pal­jon muil­ta­kin, voi­si pel­kis­tää “viha sumen­taa arvos­te­lu­ky­vyn”. Täy­tyy tun­nus­taa että tämän blo­gin seu­raa­mi­nen avar­taa, jos ei maa­il­maa, niin suo­ma­lai­suut­ta. Vähän kun seu­raa link­ke­jä niin löy­tää sel­lai­sia etä­pe­säk­kei­tä, että tulee säde­hoi­toa ikävä.

 31. Juu, kyl­lä tuo kan­san­ha­ja­nai­suus-blo­gi vetää ver­to­ja äärioi­keis­ton vas­taa­vil­le. Ei voi kuin pää­tä pyö­ri­tel­lä näi­den ääri­päi­den touhuille…

 32. itse­käs” pakolaispolitiikka?Monikultturistajien pitäi­si nyt jo päät­tää, onko pako­lais­ten vas­taa­no­tos­ta ja asut­ta­mi­ses­ta kun­taan kiel­täy­ty­mi­nen itse­käs­tä vai välttämätöntä.

  Kan­sal­lis­mie­li­set elä­vät siis muka men­nees­sä maa­il­mas­sa ja ovat itsek­käi­tä epä­so­li­daa­ri­suu­des­saan aja­tel­les­saan pel­käs­tään yksit­täi­sen (oman) kan­san etua, kos­ka eivät halua maa­han­muut­ta­jia eivät­kä (teko)pakolaisia.
  Toi­saal­ta MAAHANMUUTTO on VÄLTTÄMÄTÖNTÄ kan­sa­kun­nan sel­viä­mi­sen takia niin TYÖVOIMAPULAN kuin SISÄSIITOISUUDENKIN estä­mi­sen takia.

  SUURI KYSYMYS: Miten voi olla ITSEKÄS vas­tus­taes­saan siis PELASTAVAA maa­han­muut­toa, jos ker­ran maa­han­muu­ton vas­tus­ta­mi­nen joh­taa maan talou­del­li­seen ja dege­ne­roi­tu­mi­ses­ta joh­tu­vaan tuhoon?

 33. Osmo on kyl­lä aika lail­la hako­teil­lä, jos nimi­merk­ki Kuk­kik­sen link­kaa­ma blo­gi hänen mie­les­tään “valoit­taa osu­vas­ti näi­den spam­maa­jien aja­tus­maa­il­maa”. Kysees­sä on net­ti­kult­tuu­rin lie­veil­miöi­hin kuu­lu­va ano­nyy­mi mus­ta­maa­laus­blo­gi, jon­ka tar­koi­tuk­se­na ei ole “valoit­taa” yhtään mitään, vaan ainoas­taan ärsyt­tää Hal­la-ahoa ja kump­pa­nei­ta. Tämä tulee ilmi mm. hen­ki­lö­koh­tai­suuk­sien suu­res­ta mää­räs­tä ja värik­kään suo­ra­su­kai­ses­ta kielestä.

  Veik­kaan­pa, että tuon blo­gin yllä­pi­tä­jä, kuka lie­nee­kään, on nau­ra­nut mel­koi­set hörö­nau­rut par­taan­sa nuo Osmon suo­peat kom­men­tit luettuaan.

  Mitä tuo­hon späm­mää­mi­seen tulee, sitä ei kukaan ole “masi­noi­nut”, sii­tä olen var­ma. Hal­la-aho­lai­sis­sa on kir­joi­tusin­nos­saan pal­jon samaa, kuin Yhdys­val­tain pre­si­den­tin­vaa­lien ehdok­kaan Ron Pau­lin kan­nat­ta­jis­sa. Molem­mat usko­vat vil­pit­tö­mäs­ti, että heil­lä on hal­lus­saan jokin vas­taan­sa­no­mat­to­man jär­keen­käy­pä sano­ma, joka pitää vain saa­da taval­la tai toi­sel­la esil­le, ja kai­ken­lai­set net­ti­kes­kus­te­lut tar­joa­vat sii­hen näp­pä­rän tavan.

 34. Tutus­tut­tua­ni vähän tar­kem­min sii­hen, mitä tuol­la kan­san­ha­ja­nai­suus ‑blo­gil­la kir­joi­te­taan, pois­tin sii­hen viit­taa­vat lin­kit. Tämä tar­koit­taa myös, ettei nimi­merk­ki Kuk­kis kir­joi­ta täl­lä blo­gil­la niin kau­an kun hänen nimi­mer­kis­tään on suo­ra link­ki hänen kotisivuilleen.

  Vii­me syk­sy­nä, kun blo­gi­ni jou­tui saman­lai­sen vies­ti­tul­van koh­teek­si, pal­jon oli lii­ken­net­tä tuol­ta Suo­men sisun sivuil­ta. Kävin nii­tä sil­loin kat­so­mas­sa ja se joh­ti koko kes­kus­te­lun sul­ke­mi­seen. Minus­ta oli hyvä, että Kuk­kis sitaa­teil­la ker­too, mitä tuo poruk­ka oikein kir­joit­te­lee — ymmär­tääk­se­ni sitaa­tit oli­vat aito­ja. Asial­la on sikä­li yhteis­kun­nal­lis­ta vai­ku­tus­ta, että sama jouk­ko aikoo ymmär­tääk­se­ni osal­lis­tua kun­nal­lis­vaa­lei­hin Perus­suo­ma­lais­ten lis­toi­la. Sivus­ton muu kie­len­käyt­tö on niin her­jaa­vaa, että kiel­täy­dyn sitä lin­kit­tä­mäs­tä sivuilleni. 

  Minul­la oli­si oikeas­taan halu­ja kes­kus­tel­la myös ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta — mis­tä ei sovi puhua sii­tä ei voi vai­e­ta — mut­ta jos tuol­lai­sen kes­kus­te­lun avaan, jou­dun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saas­ti sensuuria.

 35. Han­nu Vis­ti ja Jari Lei­no mai­nit­si­vat pari hyvää pointtia. 

  Itse Tam­pe­re­lai­se­na olen kyl­lä Turus­sa käy­des­sä­ni pan­nut mer­kil­le ettei siel­lä näy­tä olleen saman­lais­ta posi­tii­vis­ta talous­ke­hi­tys­tä ja ‑kas­vua kuin Tampereella. 

  Turun asun­not ovat myös hal­vem­pia kuin Tam­pe­reel­la. (www.etuovi.com), IT-alan työ­paik­ko­ja on Turus­sa auki pal­jon vähem­män kuin Tam­pe­reel­la. (www.mol.fi)

  Tuos­sa luku­ja Tilas­to­kes­kuk­sel­ta (www.stat.fi):

  - Tam­pe­re:
  Ulko­maa­lais­ten osuus 3,0 %
  Vuo­kra-asun­nos­sa asu­vien osuus 41,1 %
  Työs­sä käy­vien hen­ki­löi­den osuus 45,2 %

  - Tur­ku
  Ulko­maa­lais­ten osuus 4,3 %
  Vuo­kra-asun­nos­sa asu­vien osuus 43,1 %
  Työs­sä käy­vien hen­ki­löi­den osuus 44,1 %

  Turus­sa ei ilmei­ses­ti ole koet­tu saman­lais­ta IT-fir­mo­jen nousua kuin Tam­pe­reel­la Nokian imus­sa, joka on tuo­nut myön­tei­siä ker­ran­nais­vai­ku­tuk­sia Tam­pe­reel­le. Nuo pro­sent­tie­rot eivät ole kovin suu­ria, mut­ta ehkä niis­tä voi pää­tel­lä aina­kin sen, että jos Tam­pe­re ja Tur­ku oli­vat 90-luvuil­la “tasois­sa”, Tam­pe­reel­le on nyt tul­lut muun kehi­tyk­sen ohel­la 2000 kova­palk­kais­ta diplo­mi-insi­nöö­riä sii­nä mis­sä Tur­kuun on tul­lut 2000 työtöntä.

  Tam­pe­reel­la ei myös­kään ole yhtään lei­mal­lis­ta maa­han­muut­ta­ja­lä­hiö­tä. Her­van­nas­ta olen kyl­lä kuul­lut että sin­ne ei voi lap­si­per­he muut­taa, kun joil­la­kin luo­kil­la on jopa kol­man­nes maa­han­muut­ta­jia. Toi­saal­ta Her­van­ta on kui­ten­kin ylei­ses­ti veto­voi­mai­nen ja posi­tii­vi­nen paik­ka, kii­tos Tek­nil­li­sen Yli­opis­ton ja Her­mian kym­me­nien IT-yritysten.

 36. Osmo: Minul­la oli­si oikeas­taan halu­ja kes­kus­tel­la myös ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta — mis­tä ei sovi puhua sii­tä ei voi vai­e­ta — mut­ta jos tuol­lai­sen kes­kus­te­lun avaan, jou­dun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saas­ti sensuuria.

  Se voi joh­taa kaa­ok­seen, mut­ta tämä on oikeas­taan ainoa paik­ka netis­sä (jon­ka tie­dän) jos­sa asial­li­nen kes­kus­te­lu saat­tai­si onnis­tua siten, että kaik­ki osa­puo­let saa­vat asian­sa esil­le. Vetoo­mus asial­li­suu­des­ta vies­tin alkuun, mita­taan onko suo­ma­lai­sis­ta sivis­tys­kan­sak­si. Hyvin kan­na­tet­ta­va ajatus.

 37. Johan on var­si­nai­nen tor­na­do menos­sa tääl­lä! Kaik­ki tan­si­maan sal­saa, mus­lii­mit kuten jäy­kät suo­ma­lai­set myös. Se on hyvää lii­kun­taa, ehkäi­see sel­kä vai­vo­ja ja siten pie­nen­tää ter­veys­ku­lu­ja, tuot­taa hyvää miel­tä ja sii­tä saa hyviä ystä­viä (jos kyke­nee) joten vähen­tää mie­len­ter­veys kulu­ja ja huu­meit­ten käyt­töä ja kai­ken paras­ta, paran­taa ihmis­ten yhtei­se­loa ja yhteisymmärrystä.

 38. Osmo: “Minul­la oli­si oikeas­taan halu­ja kes­kus­tel­la myös ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta — mis­tä ei sovi puhua sii­tä ei voi vai­e­ta — mut­ta jos tuol­lai­sen kes­kus­te­lun avaan, jou­dun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saas­ti sensuuria.”

  No ei muu­ta kuin pol­kai­set kes­kus­te­lun käyn­tiin. Kyl­lä minä aina­kin jak­san vään­tää. Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka­han on täl­lä het­kel­lä suu­rin yksit­täi­nen asia, joka tulee vai­kut­ta­maan Suo­men ja suo­ma­lais­ten tulevaisuuteen.

  Minä olen jo anta­nut mah­ti­käs­kyn, että mei­dän sylt­ty­teh­taas­ta masi­noi­daan vain asial­li­sia vies­te­jä sii­hen kes­kus­te­luun, eli jos jotain epä­asial­lis­ta tulee, niin se on joku anti­fa, joka yrit­tää pro­vo­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­se­nä esiin­ty­mäl­lä. Ja ne saa tie­ten­kin poistaa. 🙂

 39. Kai­pa mr. Soi­nin­vaa­ra on myös tutus­tu­nut mr. Hal­la-ahon sivul­la löy­ty­vään mate­ri­aa­liin ja link­kei­hin siel­lä. Sekin lie­nee mel­koi­sen her­jaa­vaa ja vas­ten­mie­lis­tä? Avoin­ta rasis­mia aina­kin minun mie­les­tä­ni. Nii­tä kun lukee niin ymmär­tää mikä on tuon “pot­ku­pal­lo­ker­hon” harrastus.

 40. Tam­pe­reel­la ei myös­kään ole yhtään lei­mal­lis­ta maa­han­muut­ta­ja­lä­hiö­tä. Her­van­nas­ta olen kyl­lä kuul­lut että sin­ne ei voi lap­si­per­he muut­taa, kun joil­la­kin luo­kil­la on jopa kol­man­nes maa­han­muut­ta­jia. Toi­saal­ta Her­van­ta on kui­ten­kin ylei­ses­ti veto­voi­mai­nen ja posi­tii­vi­nen paik­ka, kii­tos Tek­nil­li­sen Yli­opis­ton ja Her­mian kym­me­nien IT-yritysten.”

  Her­van­nas­sa asu­vien ulko­maa­lais­ten osuus väes­tös­tä on noin kah­dek­san pro­sent­tia. Her­van­nan ulko­maa­lais­väes­tö on alku­pe­räl­tään aika kir­ja­vaa. Tääl­lä on maa­han­muut­ta­jia lai­das­ta lai­taan JIIS-mais­ta (Jugos­la­via, Irak, Iran, Soma­lia) peräi­sin ole­vis­ta pako­lai­sis­ta tie­to­ko­nein­tia­lai­siin ja ‑kii­na­lai­siin. Myös inke­ri­läi­siä paluu­muut­ta­jia on run­saas­ti. Ulko­maa­lai­set vaih­to-opis­ke­li­jat pois­lu­kien ylei­sim­piä ulko­maan­kie­liä Her­van­nan bus­seis­sa ovat venä­jä, hin­di (tai muut Intias­sa puhu­tut kie­let tai urdu) ja kiina.

  Mitään Nuoriso™-jengejä tääl­lä ei ole. Nuo­ri­soa on muu­ten­kin mel­ko vähän, kos­ka pää­osa Her­van­nan asuk­kais­ta on kes­ki-ikäi­siä alku­pe­räi­sa­suk­kai­ta, joi­den lap­set ovat aikuis­tu­neet, tai TTY:n ja Tam­pe­reen yli­opis­ton opis­ke­li­joi­ta. Noin 24000 asuk­kaan Her­van­nas­sa asuu yli 900 diplo­mi-insi­nöö­riä, mikä tekee Her­van­nas­ta Suo­men tiheim­män DI-keskittymän.

 41. Minul­la oli­si oikeas­taan halu­ja kes­kus­tel­la myös ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta — mis­tä ei sovi puhua sii­tä ei voi vai­e­ta — mut­ta jos tuol­lai­sen kes­kus­te­lun avaan, jou­dun kyl­lä har­joit­ta­maan run­saas­ti sensuuria.”

  Ei muu­ta kuin kes­ku­te­lua jär­jes­tä­mään. Aihees­sa ei ole mitään todel­lis­ta pelät­tä­vää, en aina­kaan ymmär­rä mitä oli­si. Oli­si tie­ten­kin var­sin antoi­saa, että sel­lai­seen kes­ku­te­luun osal­lis­tui­si myös maa­han­muut­ta­jia monel­ta eri alueelta.
  Ja sen­suu­ri on pahas­ta. Sel­keät oksen­nuk­set pois, ei mui­ta. Asiois­ta pitää uskal­taa kes­kus­tel­la ilman herk­kää omaa hipiää!

 42. Osmo,

  hal­la-aho­lai­set” ovat var­sin hete­ro­gee­ni­nen jouk­ko ihmi­siä, jot­ka ovat muo­dos­ta­neet löy­hän kes­kus­te­lu- ja kon­tak­ti­ker­hon hänen vie­ras­kir­jan­sa ympä­ril­le. Kuk­kis on joku ano­nyy­mi, joka vihaa hei­tä kaik­kia, tai oikeam­min heis­tä muo­dos­ta­maan­sa mie­li­ku­vaa, maa­ni­ses­ti. Suu­ri­mal­la osal­la “hal­la-aho­lai­sis­ta” ei ole mitään teke­mis­tä Suo­men Sisun kans­sa — osa heis­tä on sen jäse­niä. “Hal­la-aho­lai­set” eivät suin­kaan ole samaa miel­tä edes kai­kes­ta, mitä hänen vie­ras­kir­jaan­sa kir­joi­te­taan — itse asias­sa vie­ras­kir­jas­sa väi­tel­lään usein. Omas­ta mie­les­tä­ni osal­la jär­ke­vis­tä kir­joit­ta­jis­ta on rasis­ti­sia mie­li­pi­tei­tä. Se ei estä minua ole­mas­ta samaa miel­tä monien mui­den kir­joit­ta­jien kanssa.

  Suo­men Sisu ei mode­roi kes­kus­te­lu­pals­taan­sa, vaan siel­lä saa­vat kir­joit­taa kaik­ki, myös ei-jäse­net, myös sai­raat rasis­tit. Näi­tä on kui­ten­kin sen ver­ran pal­jon siel­lä, että esim. itse en viit­si käyt­tää ko. pals­taa. En ole myös­kään Sisun jäsen, kos­ka en ole kai­kis­ta sen peri­aat­teis­ta samaa miel­tä. Tämä ei estä minua äänes­tä­mäs­tä sisu­lais­ta ihmis­tä, jos pidän hänen poliit­tis­ta ohjel­maan­sa järkevänä.

 43. Minul­la on tuos­ta Sisun pals­tan mode­roin­nis­ta hie­man eri­lai­nen kuva. Siel­lä­hän on jopa ennak­ko­sen­suu­ri käy­tös­sä, kuten tosin täs­sä­kin blogissa.
  Ja oman koke­muk­se­se­ni mukaan tie­tyn sinun kan­taa vas­taan ole­vat vies­tit mene­vät aika huo­nos­ti läpi. Mikä nyt ei minul­le aina­kaan ollut mikään yllätys.

 44. Inti­aa­nii kysyy: 

  Kai­pa mr. Soi­nin­vaa­ra on myös tutus­tu­nut mr. Hal­la-ahon sivul­la löy­ty­vään mate­ri­aa­liin ja link­kei­hin siellä.” 

  Hal­la-ahol­la on lin­kit vii­del­le moni­kult­tuu­ria kri­ti­soi­val­le sivus­tol­le, jot­ka ovat kaik­ki aivan asial­li­sia. Lisäk­si sivuil­ta löy­ty­vät lin­kit kuu­teen­tois­ta moni­kult­tuu­ri­suu­teen myön­tei­ses­ti suh­tau­tu­vaan sivus­toon. Loput lukui­sat lin­kit ovat aivan neut­raa­lei­hin kaik­kien tun­te­miin uutis­läh­tei­siin, suo­ma­lai­siin ja ulko­mai­siin sano­ma­leh­tiin ym. 

  Kuk­kis sol­vaa yksit­täi­siä tun­nis­tet­ta­vis­sa ole­via ihmi­siä mitä inhot­ta­vim­min sana­kään­tein. En ymmär­rä rin­nas­tus­ta Hal­la-ahon sivui­hin laisinkaan.

 45. Onko kukaan kehit­tä­nyt meto­dia kuin­ka nämä ei toi­vo­tut, mui­ta­kin rikok­sia teke­vät rais­kaa­vat ulko­maa­lai­set saa­tai­siin ero­tel­tua näis­tä minun tun­te­mis­ta­ni. Vois­ko KRP käyt­tää hyväk­si­ha­vait­tua suo­da­tus­tek­niik­kaan­sa esim. DNA näyt­tei­siin. Lap­se­ni on juu­ri täl­lä het­kel­lä leik­ki­mäs­sä tar­ha­ka­ve­rin­sa kans­sa, per­he on Ira­nis­ta tul­lei­ta kur­de­ja, aivan lois­ta­vaa poruk­kaa. Miten sai­sin hei­tet­tyä nuo ulko­maa­lai­set ulos maas­ta siten ettei se kos­ki­si naapureitani?

 46. Ciclis­ta: voi olla, että mode­roin­ti­po­li­tiik­ka on muut­tu­nut. Itse en ole käy­nyt Sisun pals­tal­la pit­kään aikaan.

  BRG: En oikein ymmär­rä kysy­mys­tä. Ei tar­vit­si­si muu­ta kuin nou­dat­taa voi­mas­sa ole­via lake­ja, ja kar­kot­taa vaka­via rikok­sia teh­neet ulko­maa­lai­set. Ulko­maa­lai­set rikol­li­set tun­nis­te­taan, ote­taan kiin­ni ja tuo­mi­taan aivan saman­lai­sil­la mene­tel­mil­lä kuin kotimaisetkin.

 47. Käy­pä Eli­na vaik­ka siel­lä vie­ras­kir­jas­sa. Tai vaik­ka rei­no ‑blo­gis­sa.
  Tosin aina­kin minun mie­les­tä Hal­la-ahon kir­joi­tuk­set­kaan eivät niin kovin asial­li­sia ole, riip­puen tie­ten­kin mitä sit­ten kuka­kin asial­li­se­na pitää. Ompa jopa alai­käis­ten las­ten rasis­min vas­tai­sia kir­joi­tuk­sia repos­tel­tu yms. Ja toi­saal­ta siel­lä saa jokai­nen täs­sä maas­sa viran puo­les­ta ulko­maa­lai­s­asiois­ta päät­tä­vä mel­kois­ta “pot­kua persuuksiin”.

 48. Vihan lisäk­si arvos­te­lu­ky­vyn voi sumen­taa ulko­maa­lais-ihan­noin­ti, ulko­maa­lais-usko­muk­set ja toi­seu­den pal­von­ta. Muis­ta­kaa vaan, miten NL oli ihme­maa ja onne­la osal­le suo­ma­lai­sia, kuten toi­sil­le Jenkkilä.
  Minä­ku­van mää­rit­tä­mi­nen suh­tau­tu­mi­sel­la moni/yk­si-kult­tuu­riin ja maahanmuuttajiin/pakolaisiin ei minus­ta toi­mi. Se on lii­an pin­nal­lis­ta. Kans­saih­mi­sen arvioin­ti myös sil­lä perus­teel­la mitä hän tuu­mii ulko­lai­sis­ta on pin­nal­li­sen lokeroivaa.
  Sama ihmis­ryh­mä joka on mie­les­tään Hyvä Ihmi­nen (suh­tees­sa maa­han­muut­ta­jiin) voi olla Pahis ja Kel­mien Ker­ho muiss­sa suh­teis­sa. He voi­vat jul­mas­ti ja kyl­mäs­ti ajaa van­hus­ten ja las­ten ase­maa alas, vai­vih­kaa kulis­sien taka­na näky­mät­tö­mis­sä, mut­ta jul­ki­ses­ti huu­taa kaduil­la : ei rasismille.
  Kun pako­lai­nen saa­puu, hänel­lä on edun­val­von­ta­jär­jes­tel­mä val­mii­na Suo­mes­sa. Hin­taa ei kysytä.
  Mut­ta kun van­ha van­he­nee avut­to­muu­teen, hui­maa ja on demen­ti­aa ja rap­peu­tuu, mitään edun­val­von­taa ei löy­dy. Kukin jää sekä sukun­sa että kun­nal­li­sen pal­ve­lun armoil­le, joka on jos­kus hyvää, jos­kus tosi huo­noa. Ulos­kaan ei pää­se lain nojal­la van­hus, mut­ta hevo­nen pää­see eläin­suo­je­lu­lain nojalla.

 49. Mamu-kysy­myk­sen nos­ta­mi­nen kes­kei­sek­si tee­mak­si joh­tuu sii­tä, että sii­tä ei jul­ki­suu­des­sa esi­te­tä kriit­ti­siä kan­to­ja kovin­kaan pal­jon. Har­va vaka­vas­ti otet­ta­va polii­tik­ko on suos­tu­nut ruo­ti­maan asi­aa perin poh­jin ja nos­ta­maan ongel­mia esil­le ja vas­tus­ta­nut sosi­aa­lis­ta maa­han­muut­toa. Veik­kai­sin, että tämä ns patou­tu­nut asia pur­kau­tuu nyt pin­nal­le mm blo­gis­sa­si, vaik­ka jokai­nen var­mas­ti tie­tää ettei­vät Turun ongel­mat ole pel­käs­tään sosi­aa­li­sen maa­han­muu­ton kaut­ta tul­lei­den mamu­jen syy­tä. Käsit­tääk­se­ni Turun talous on ollut kural­la jo pit­kään. Mut­ta sii­nä tilan­tees­sa rahan syy­tä­mi­nen mm pol­ku­pyö­räl­lä­ajo­kurs­sei­hin tun­tuu har­vi­nai­sen oudol­ta. Muu­al­la Euroo­pas­sa, jos­sa ongel­mat ovat kir­jai­mel­li­ses­ti räjäh­tä­neet sil­mil­le, hys­syt­te­ly ei enää auta eikä muukalaisviha/rasistikortteja kriit­ti­siin ääniin voi käyt­tää. Siis edes aloi­te­taan kes­kus­te­le­maan niis­tä asiois­ta, jois­ta monet taval­li­set tal­laa­jat ovat tien­neet vuo­sia. Euroo­pan tilan­teen ja kes­kus­te­lun siel­lä tie­täen en voi kuin ihme­tel­lä, miten olet sor­tu­nut ulko­maa­lais­vi­ha-kom­ment­tiin. Se on louk­kaa­va ja ker­too, ettet ole oikein tilan­teen tasal­la. Kak­ka­pos­tia on ikä­vä saa­da, mut­ta (suu­rin) osa kes­kus­te­li­jois­ta käy asioi­ta läpi rele­van­til­la ja asial­li­sel­la tasolla.

  Mut­ta takai­sin Tur­kuun. Pyy­sit luku­ja, joi­ta tus­kin on kel­lään. Mamu­kus­tan­nuk­sia ei tilas­toi­da oma­na erä­nään, vaan ne täy­tyy las­kea erik­seen muis­ta kus­tan­nuk­sis­ta (kou­lu­tus, ter­vey­den­huol­to, sosi­aa­li­me­not jne),mikäli mamu­jen osuut­ta niis­sä on aina edes eri­tel­ty. Lisäk­si kun­nan ja val­tion hoi­ta­mat kulue­rät täy­tyy las­kea vie­lä erik­seen. Tämä oli­si erit­täin mie­len­kiin­tois­ta tie­toa Turun ja koko maan osal­ta. Voi­sit­ko sinä arvo­val­taa­si hyväk­si­käyt­täen nos­taa tämän esiin ja pyy­tää las­kel­mien teke­mis­tä? En tie­dä, onko Astri­din työ las­kel­man paris­sa edis­ty­nyt. Toden­nä­köi­ses­ti tulok­set ovat niin suo­lai­sia, ettei Astrid-rou­va halua ottaa tut­ki­muk­ses­ta kun­ni­aa itsel­leen, vaik­ka mamu­ku­lut suh­teu­tet­tui­na koko­nais­kus­tan­nuk­siin oli­si­vat pie­niä, aina­kin vie­lä mamu­väs­tön olles­sa pieni.

 50. Eli­na: “Kuk­kis sol­vaa yksit­täi­siä tun­nis­tet­ta­vis­sa ole­via ihmi­siä mitä inhot­ta­vim­min sana­kään­tein. En ymmär­rä rin­nas­tus­ta Hal­la-ahon sivui­hin laisinkaan.”

  Hal­la-ahon vie­ras­kir­jan mot­to täl­lä hetkellä:

  Isäm­maan pual­lus­ta­jat ja maa­ham muut­ta­jien pot­kiat yhdistys
  Lisä­tie­to­ja antaa Osmo Soi­nin vaara”

  Soi­nin­vaa­raa pilk­kaa­vas­ta motos­ta löy­tyy link­ki tän­ne. Hal­la-ahon vie­ras­kir­jas­sa on Soi­nin­vaa­ran ohel­la sol­vat­tu kym­me­niä ihmi­siä ja tiet­ty­jä ihmis­ryh­miä mitä kuvot­ta­vim­min sana­kään­tein, myös tähän blo­gi­kes­kus­te­luun osal­lis­tu­nei­ta vih­reän liik­keen jäseniä. 

  Natio­na­lis­tit eivät kes­tä sitä, että he saa­vat mais­taa omaa lää­ket­tään. Blo­gi­ni on sar­ja nimi­merk­ki­blog­gaa­jis­ta piir­ret­ty­jä Muham­med-pila­ku­via, joil­la tes­taan, ovat­ko natio­na­lis­tit tosis­saan sanan­va­paut­ta puo­lus­taes­saan. Eivät näkö­jään ole. He halua­vat vapau­den sol­va­ta maa­han­muut­ta­jia ja pako­lai­sia, mut­ta eivät kes­tä, kun hei­hin sovel­le­taan samaa vapautta.

 51. Osmon kans­sa käsit­tääk­se­ni spos­tit­se aika­naan sovit­tiin, että tääl­lä ei kes­kus­tel­la Suo­men Sisus­ta. Kan­nat­taa muu­ten tar­kis­taa kuka sen kes­kus­te­lun sil­loin aloitti.

 52. Jos tuo 4,3% ulko­maa­lai­sia Turus­sa pitää paik­kaan­sa, niin olen todel­la tyrmistynyt.

  Tääl­lä Lap­peen­ran­nas­sa ulko­maa­lai­sia on n.4% väes­tös­tä, eikä mitään ongel­mia ole havait­ta­vis­sa. Ter­ve­tu­loa kat­so­maan, miten tääl­lä­päin on asiat hoidettu.

  Tosin on todet­ta­va, että Lap­peen­ran­taa ja Tur­kua ei voi ver­ra­ta kes­ke­nään. Tääl­lä todel­la mer­kit­tä­vä osa kau­pas­ta teh­dään Venä­jäl­le. Ulko­maa­lais­ten yri­tyk­siä tääl­lä on väki­lu­kuun suh­teu­tet­tun kol­man­nek­si eniten. 

  Tax-free myyn­ti on sija­lu­vul­la kak­si Hel­sin­gin jäl­keen. Ulko­maa­lai­sia Lap­peen­ran­nas­sa kävi vuon­na 2005 329 000, joka jää sekin ainoas­taan Hel­sin­gin luku­jen taak­se. Suh­teut­ta­kaa­pa tämä sii­hen, että Lap­peen­ran­nan väki­lu­ku on noin kym­me­nes­osa Hel­sin­gin vastaavasta.

 53. Kuk­kis ker­too har­mit­to­mas­ta vitsistä: 

  Hal­la-ahon vie­ras­kir­jan mot­to täl­lä hetkellä:

  Isäm­maan pual­lus­ta­jat ja maa­ham muut­ta­jien pot­kiat yhdistys
  Lisä­tie­to­ja antaa Osmo Soi­nin vaara”

  Hei! Tuo­han on ihan huu­mo­ria. Jopa itsei­ro­nis­ta. Aina­kin itse näin rin­nas­tuk­sen ski­ni­tyyp­pei­hin, jot­ka eivät osaa lukea eivät­kä kir­joit­taa… Kyl­lä­hän nyt blo­geil­la huu­mo­ria saa olla. Tus­kin­pa Osmo tämän sol­vauk­se­na itse­kään koki? Vai?

  Kat­se­le­pa nyt ihan itse kriit­ti­sel­lä sil­mäl­lä kir­joi­tuk­sia­si. Nii­tä tän­ne ei saa enää lin­kit­tää ja hyvä niin, mut­ta vie­tä­pä tovi sen son­nan äärel­lä, mitä itse on tul­lut suollettua.….

  Pala­taan asiaan!

 54. Ciclis­ta kehot­taa Elinaa: 

  Käy­pä Eli­na vaik­ka siel­lä vie­ras­kir­jas­sa. Tai vaik­ka rei­no ‑blo­gis­sa.”

  Olen käy­nyt Hal­la-ahon vie­ras­kir­jas­sa useas­ti­kin ja väit­täi­sin, että se on siis­tim­pi kuin yksi­kään vähän vai­keam­pia aihei­ta käst­te­le­vä suomi24 ‑pals­tois­ta. Mode­roi­mat­to­mil­le pals­toil­le ker­tyy kai­ken­lais­ta tör­kyä, jos­ta pals­tan­pi­tä­jä ei voi vastata.

  Rei­no on minus­ta haus­ka! Erit­täin hyvä kir­joit­ta­ja! Mitä Reinosta?

 55. IDA: Olen hil­jal­leen alka­nut ymmär­tää mik­si pidän täs­tä blo­gis­ta. Vaik­ka Osmo oli­si vää­räs­sä ja perus­te­lut pie­les­sä, hän jul­kai­see kom­men­tit kuin rehel­li­nen Suo­ma­lai­nen eikä peit­te­le niin­kuin tei­kä­läi­nen pel­ku­ri. Kir­joi­tin blo­gii­si kom­ment­te­ja jot­ka ovat pal­jon lie­vem­piä kuin mil­lä olen Odea hauk­ku­nut. Ja ainoa mitä siel­lä näkyy on “Com­ment dele­ted This post has been remo­ved by the blog admi­ni­stra­tor” (upda­te: sekin pois­tet­tu). Ainoa mitä tun­nen on myö­tä­hä­peä sii­tä että tuol­lai­sel­la pel­ku­ril­la on Suo­men pas­si. Voi­sit­ko pois­tua jon­ne­kin mis­sä sen­suu­ri on maan tapa, esim. poh­jois-koreas­sa voi­si olla pal­jon saman­mie­li­siä tovereita.

 56. Vaik­ka Osmo oli­si vää­räs­sä ja perus­te­lut pie­les­sä, hän jul­kai­see kom­men­tit kuin rehel­li­nen Suo­ma­lai­nen eikä peit­te­le niin­kuin tei­kä­läi­nen pel­ku­ri. Kir­joi­tin blo­gii­si kom­ment­te­ja jot­ka ovat pal­jon lie­vem­piä kuin mil­lä olen Odea hauk­ku­nut. Ja ainoa mitä siel­lä näkyy on “Com­ment dele­ted This post has been remo­ved by the blog admi­ni­stra­tor” (upda­te: sekin pois­tet­tu). Ainoa mitä tun­nen on myö­tä­hä­peä sii­tä että tuol­lai­sel­la pel­ku­ril­la on Suo­men pas­si. Voi­sit­ko pois­tua jon­ne­kin mis­sä sen­suu­ri on maan tapa, esim. poh­jois-koreas­sa voi­si olla pal­jon saman­mie­li­siä tovereita.”

  Anteek­si vain. Pois­tin ainoas­taan Ilkan kom­men­tin, jos­sa arvuu­tel­tiin hen­ki­löä, joka kir­joit­ti nii­tä ros­ka­blo­ge­ja. Kyl­lä sinun kom­ment­ti­si on siel­lä ja olet aivan ter­ve­tul­lut kom­men­toi­maan uudestaankin. 

  Ole­tan kyl­lä, että tämä nyt jul­kais­taan vaik­ka se ei miten­kään lii­ty aiheeseen.

 57. Pis­ti sil­mään aihee­seen, tai aina­kin johon­kin näis­tä, osu­va kir­joi­tus rapa­kon tuol­ta puo­len. Ilmei­ses­ti tar­vi­taan pro­fes­so­ri, että saa kausa­li­teet­ti­suh­teet joten­kin jär­ke­vän suuntaisiksi:

  Cities are strong. Give them a level playing field and they can com­pe­te robust­ly. Howe­ver, cities shouldn’t have to face a policy deck stac­ked against urban living. Urban firms and resi­dents shouldn’t have to pay a dis­pro­por­tio­na­te sha­re of the taxes nee­ded to care for disad­van­ta­ged Ame­ricans. Subur­ba­ni­tes shouldn’t get a free pass on the envi­ron­men­tal dama­ge crea­ted by a car-based lifestyle.

  How are city resi­dents unfair­ly taxed? For cen­tu­ries, cities have dis­pro­por­tio­na­te­ly att­rac­ted the poor. In the 2000 Cen­sus, 19.9 percent of city resi­dents were poor; only 7.5 percent of subur­ban resi­dents lived in poverty.

  Urban pover­ty does not reflect urban fai­lu­re, but rat­her the endu­ring appeal of cities to the less for­tu­na­te. Poor people come to cities because urban areas offer eco­no­mic oppor­tu­ni­ty, bet­ter social ser­vices, and the chance to get by wit­hout an auto­mo­bi­le. Yet the sheer num­bers of urban poor make it more cost­ly to pro­vi­de basic city ser­vices, like educa­tion and safe­ty, and tho­se costs are bor­ne by the city’s more pros­pe­rous resi­dents. Taking care of Ame­rica’s poor should be the res­pon­si­bi­li­ty of all Ame­ricans. When we ask urban resi­dents to pick up the tab for educa­ting the urban poor, then we are impo­sing an unfair tax on tho­se resi­dents. That tax arti­ficial­ly restricts the growth of our dyna­mic cities.”
  http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2008/02/29/a_level_playing_field_for_cities/

  Lyhyt suo­men­nos, kau­pun­geis­sa köy­hem­mil­lä on enem­män mah­dol­li­suuk­sia paran­taa elä­mään­sä ja sik­si he nii­hin keskittyvät.

 58. BRG sanoi:
  “Tax-free myyn­ti on sija­lu­vul­la kak­si Hel­sin­gin jäl­keen. Ulko­maa­lai­sia Lap­peen­ran­nas­sa kävi vuon­na 2005 329 000, joka jää sekin ainoas­taan Hel­sin­gin luku­jen taak­se. Suh­teut­ta­kaa­pa tämä sii­hen, että Lap­peen­ran­nan väki­lu­ku on noin kym­me­nes­osa Hel­sin­gin vastaavasta.”

  Tax-free myyn­ti on suo­ma­lai­sen yhteis­kun­nan kan­nal­ta sinän­sä ongel­mal­lis­ta, että sii­tä puut­tuu se olen­nai­nen välil­li­nen vero.

  En väi­tä, ettei­kö myös tuol­lai­sel­la kau­pal­la ole työl­lis­tä­vää vai­ku­tus­ta, mut­ta jos haluam­me pal­ve­lu­yh­teis­kun­nan pal­ve­lu­jen säi­ly­vän, kulu­tus­ve­ro­jen pitää kuu­lua myös palveluyhteiskuntaan.

  Vaik­ka monet tääl­lä­kin kävi­jöis­tä pitä­vät mei­kä­läis­tä toden­nä­köi­ses­ti pata­mus­ta­na mör­kö­nä, olen kui­ten­kin kulu­tuk­sen verot­ta­mi­sen kannalla.

  K

 59. Pol­ku­pyö­räl­lä-ajo ‑kurs­si. Sii­nä sitä onkin vas­tus­tet­ta­vaa kerrasssaan.;)

 60. Ciclis­ta,

  Ei kai kukaan var­si­nai­ses­ti tääl­lä vas­tus­ta­nut fil­la­ri­kurs­se­ja. Kyse oli vain puh­taas­ti sii­tä, että ne ovat yli­mää­räi­siä kus­tan­nuk­sia joh­tuen maa­han­muut­ta­jis­ta. Kukaan suo­ma­lai­nen­han ei tar­vit­se poku­pyö­rän ajo-opetusta. 

  Osmo­han pyy­si aloi­tuk­ses­sa luku­ja. Täl­lais­ten kurs­sien jär­jes­tä­mi­nen ei var­maan­kaan kaa­da min­kään kun­nan talout­ta, mut­ta pie­nis­tä purois­ta syn­tyy iso vir­ta. Itseä­ni aina­kin hie­man ihme­tyt­ti puo­li­sen vuot­ta sit­ten Hesa­ris­sa ollut jut­tu, mis­sä maa­han­muut­ta­ja­lap­sil­le jär­jes­tet­tiin soi­ton­ope­tus­ta yksi­tyis­tun­tei­na mak­sut­ta Itä-Hel­sin­gis­sä. Jokai­nen tie­tää, ettei aina­kaan moni­lap­si­sis­sa kan­ta­väes­tön per­heis­sä usein­kaan ole varaa soittotunteihin. 

  Sisä­pii­ri­tie­to­na täl­lai­ses­ta fil­la­ri­kurs­sis­ta mus­li­mi­nai­sil­le. Tilaa oli kym­men­nel­le nai­sel­le. Kol­me aloit­ti kurs­sin. Kukaan ei oppi­nut aja­maan pol­ku­pyö­rää. Täl­lai­set tai­dot opi­taan lap­se­na. Vain erit­täin urhei­lul­li­nen ihmi­nen oppii edes vält­tä­väs­ti esi­mer­kik­si luis­te­le­maan aikui­se­na. Mus­li­mi­mais­sa­han ei ole eten­kään nai­sil­la min­kään­lais­ta lii­kun­ta­kult­tuu­ria, joten val­miu­det oppia mitään vaa­ti­vam­paa lajia aikui­siäl­lä ovat heikot.

 61. Kyl­lä vain. Onhan ne pol­ku­pyö­räl­lä-ajo ‑kurs­sit tosi­aan­kin kal­lii­ta. Ja var­sin­kaan jos luo­tet­ta­van sisä­pii­ri­tie­don mukai­ses­ti kukaan ei edes oppi­nut aja­maan. Syy on tie­ten­kin mm. oppi­lai­den uskonto 😉
  Minä­kin olen muu­ten opet­ta­nut muu­ta­man maa­han­muut­ta­ja­lap­sen aja­maan pol­ku­pyö­rää. (Yksi aina­kin lie­nee mus­li­mi). Tosin tein sen ilmai­sek­si. Kaik­ki oppi­vat aja­maan pyö­rää. Koris­te­li­vat heil­le hank­ki­ma­ni käy­te­tyt pyö­rät vie­lä kau­niil­la lintutarroilla.

  Mitä muu­ten maa­han­muut­ta­jil­le sai­si sit­ten jär­jes­tää? Tie­ten­kään se ei sai­si mak­saa mitään, sen olen jo ymmärtänyt.

 62. Puo­li­so­ni oli­si saa­nut töi­tä Turus­ta, yli­opis­tol­ta ja asun­to­kin oli­si jär­jes­ty­nyt jos­tain kes­kus­tas­ta. Emme halua Tur­kuun, kos­ka se on saa­miem­me tie­to­jen mukaan slum­miu­tu­mas­sa juu­ri ajat­te­le­mat­to­man asu­tus- ja maa­han­muut­to­po­li­tii­kan takia. Meil­lä molem­mil­la on koke­mus­ta yllin kyl­lin “moni­kult­tuu­ris­ta” ulko­mail­ta. Emme halua kas­vat­taa lap­siam­me sel­lai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Emme siis muu­ta Tur­kuun, mut­ta kat­se­lem­me Jyväs­ky­lää nyt sil­lä sil­mäl­lä. Tur­ku saa etsiä uto­pia­ko­kei­lun­sa las­kun­mak­sa­jia muu­al­ta. Me emme uhraa lap­siem­me tule­vai­suut­ta moni­kult­tuu­rin alt­ta­ril­le. Tämä on realiteetti.

 63. Ciclis­ta,

  Olet­pa sinä tai­ta­va opet­ta­ja kun olet saa­nut lap­set oppi­maan pol­ku­pyö­räl­lä ajon. Se onkin perin vai­kea­ta. Itse olen otta­nut kol­mel­ta lap­sel­ta­ni 3–4 ‑vuo­tiai­na apu­pyö­rät pois ja kat­so, parin kaa­tu­mi­sen jäl­keen lap­si osaa ajaa.… Minus­sa on siis samaa lahjakkuutta.

  Sinul­ta jäi ehkä huo­maa­mat­ta, että em. kurs­si oli aikui­sil­le nai­sil­le. He eivät oppi­neet enää löy­tä­mään tasa­pai­noa. Enkä ihmet­te­le yhtään. Tus­kin oppi­sin itse­kään enää aja­maan pol­ku­pyö­räl­lä. Uskon­toa en tähän sekoit­tai­si lai­sin­kaan kuten sinä. 

  Mitä muu­ten maa­han­muut­ta­jil­le sai­si sit­ten järjestää?”

  Mik­si ihmees­sä heil­le pitäi­si jär­jes­tää yhtään mitään? Käyt­tä­köön lii­kun­ta­vi­ras­ton todel­la moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta sii­nä mis­sä muutkin.

 64. Hal­la-aho­lais­ta mel­ko epä­toi­vois­ta set­tiä. Puhu­taan talou­den romah­ta­mi­ses­ta ja sit­ten kes­kus­te­lu pyö­rii fil­la­ri­kurs­sien ympä­ril­lä. Erit­täin vakuuttavaa.

 65. Otan­pa kan­taa sii­hen, mitä maas­sa jo ole­vil­le maa­han­muut­ta­jil­le pitäi­si jär­jes­tää: ennen kaik­kea kie­len­ope­tus­ta. Tur­ku muu­ten päät­ti, että se on näi­tä alhai­sem­man prio­ri­tee­tin moni­kult­tuu­ri­me­no­ja ja lopet­ti koko tou­hun täl­tä vuo­del­ta pit­kis­tä jonois­ta huo­li­mat­ta. Sil­lä lail­la. Var­maan­kin todel­la roh­kai­se­vaa niil­le mamuil­le, jot­ka isois­ta kult­tuu­rie­rois­ta ja kie­li­tai­dot­to­muu­des­ta huo­li­mat­ta yrit­tä­vät integroi­tua ja olla aktiivisia.

  Muu­ten­han Suo­mes­sa on pal­jon kai­ken­lais­ta hal­paa har­ras­tus­toi­min­taa ja vapaa­eh­tois­toi­min­taa. Näis­sä voi­tai­siin miet­tiä, miten voi­tai­siin ottaa maa­han­muut­ta­jia mukaan, mut­ta sil­loin hei­dän tie­tys­ti pitäi­si osa­ta kiel­tä vähin­tään aut­ta­vas­ti. Jois­sa­kin jär­jes­töis­sä täl­lais­ta on kai teh­ty­kin. Anop­pi­ni har­ras­taa kai­ken­lais­ta vapaa­eh­tois­työ­tä, ja nyt heil­le on tulos­sa pako­lai­sia mukaan toi­min­taan. Kaik­ki täl­lai­nen luo mamuil­le yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta, ystä­vyys­suh­tei­ta, kon­tak­te­ja, koke­mus­ta hyö­dyl­li­syy­des­tä sekä paran­taa kielitaitoa.

 66. Eli­na:

  Mik­si ihmees­sä heil­le pitäi­si jär­jes­tää yhtään mitään? Käyt­tä­köön lii­kun­ta­vi­ras­ton todel­la moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta sii­nä mis­sä muutkin.”

  Sini­vih­reä:

  Tätä ajat­te­lua kri­ti­soin minä­kin. Ensin koros­te­taan tas­a­puo­li­sen koh­te­lun mer­ki­tys­tä — hyvä. Seu­raa­vas­sa hen­gen­ve­dos­sa halu­taan eril­li­siä, muis­ta poik­kea­via ja erot­ta­via, pal­ve­lui­ta — ei hyvä. 

  Odo­tan vain kau­hul­la sitä het­keä kun viral­li­siin lomak­kei­siin ilmes­tyy hen­ki­lö­tie­to­jen koh­dal­le esim. kysy­mys asiak­kaan uskon­nos­ta. Perus­te­lut­han täl­lai­sel­le kysy­myk­sel­le ovat tie­ten­kin ole­mas­sa, jos näin halu­taan näh­dä: osa­taan eriyt­tää pal­ve­lu­tar­jon­ta asia­kas­läh­töi­ses­ti. Samal­la ale­taan pys­tyt­tää muu­re­ja eri väes­tö­ryh­mien välil­le oikein tosissaan.

 67. Kul­ler­vol­le: se oli B.J kun puhui tax-free:stä, menee hel­pos­ti sekai­sin kun on niin saman­kal­tai­set nimimerkit. 

  IDA:lle: vas­taan blo­gii­si, tur­ha täyt­tää Osmon blo­gia epäolennaisuuksilla.

 68. Mitä vähem­män maa­han­muut­ta­jil­la on mitään eri­tyis­koh­te­lua, sen parem­pi muun­kin (ennen kaik­kea muun) kuin rahan kan­nal­ta. Juu­ri tuo­ta ajoin takaa omal­la kom­men­til­la­ni: on parem­pi, että maa­han­muut­ta­jat har­ras­ta­vat yhdes­sä suo­ma­lais­ten kans­sa kuin omil­la kurs­seil­laan. Mut­ta kie­len­ope­tus­ta he tar­vit­se­vat, ja pako­lai­sil­la on var­maan­kin mui­ta­kin vält­tä­mät­tö­miä erityistarpeita.

  Maa­han­muut­ta­jien ei pitäi­si olla eksoot­ti­sia toi­seus­man­ne­kii­ne­ja, ei hyväs­sä eikä pahas­sa. Hei­dän pitäi­si olla osa mei­tä, osa yhteis­kun­taam­me. Tämä edel­lyt­tää, että hei­hin suh­tau­du­taan kuin täys­päi­siin ihmi­siin, jot­ka ovat vas­tuus­sa omis­ta teois­taan ja osaa­vat aja­tel­la omil­la aivoillaan.

 69. Onko Lot­ta jota­kin fak­taa sii­tä, että hei­hin ei suh­tau­dut­tai­si kuten täy­si­päi­siin ihmi­siin, jot­ka ovat vas­tuus­sa omis­ta teois­taan ja osaa­vat aja­tel­la omil­la aivoillaan?

  Mut­ta Lot­ta on mie­les­tä­ni kyl­lä muu­ten hyvin oikeas­sa. Suo­men kie­len ja myös oman kie­len kou­lu­tus­ta he tar­vit­se­vat. Itse asias­sa se voi­si olla jol­lain muo­toa vel­vol­li­suus. Ja toki heil­lä vali­tet­ta­va­si on myös nii­tä eri­tyis­tar­pei­ta­kin. Minun käsi­tyk­se­ni mukaan poh­jois­mai­nen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­ta on juu­ri sii­nä asias­sa par­haim­mil­laan, että tääl­lä osa­taan ja halu­taan huo­mioi­da myös eri­tyis­tar­pei­ta. Jopa sel­lai­sia, jot­ka meis­tä kan­ta­väes­tös­tä saat­ta­vat tun­tua hie­man huvit­ta­vil­ta ja tar­peet­to­mil­ta­kin. On myös hyvä, että ihmi­sil­lä on mie­lui­sa har­ras­tus tai har­ras­tuk­sia. Ne anta­vat sisäl­töä elä­mään, ja ne estä­vät syr­jäy­ty­mäs­tä. Esi­mer­kik­si lii­kun­ta (mm. uimi­nen ja fil­la­roin­ti) ovat ihan hyviä harrastuksia ;).

 70. Kai­ken maa­han­muut­ta­jil­le jär­jes­tet­tä­vän eri­tyis­toi­min­nan pitäi­si täh­dä­tä integroi­tu­mi­seen. Sii­nä mie­les­sä fil­la­roin­ti­kurs­si­kin on ok jos vain rahaa riit­tää. Har­ras­tus­ten tulee kui­ten­kin olla vain sivu­juon­ne. Työ on se mitä kaut­ta ihmi­nen yhteis­kun­taan pää­see. Ja työ­tä saa vain jos osaa suo­mea (tai englan­tia tai ruot­sia). Taan­noin ajank­koh­tai­ses­sa kak­ko­ses­sa ker­rot­tiin toi­sen pol­ven maa­han­muut­ta­jas­ta (siis Suo­mes­sa syn­ty­nees­tä) , joka ei perus­kou­lun jäl­keen osan­nut Suo­mea. Eli kyl­lä Suo­men kie­len opet­te­lun pitää olla pakol­lis­ta, eikä että jos sat­tuu huvit­ta­maan. Samoin työn pitää olla pako­lis­ta, eikä sitä pidä voi­da kor­va­ta muil­la akti­vi­tee­teil­la. Ja kult­tuu­ris­ten työn­teon esteit­ten pois­ta­mi­nen tulee olla maa­han­muut­ta­jien vas­tuul­la. Eli jos saa töi­tä bur­kahs­sa niin hyvä, jos taas burk­ha estää työn saan­nin, niin burk­has­ta tulee luo­pua, eikä odot­taa, että yhteis­kun­ta kor­vaa omis­ta rajoi­tuk­sis­ta joh­tu­van työttömyyden.

 71. Onko Lot­ta jota­kin fak­taa sii­tä, että hei­hin ei suh­tau­dut­tai­si kuten täy­si­päi­siin ihmi­siin, jot­ka ovat vas­tuus­sa omis­ta teois­taan ja osaa­vat aja­tel­la omil­la aivoillaan?”

  Minus­ta tämä on suvait­se­vai­suus­re­to­rii­kan (jota olen aja­tel­lut ryh­tyä aka­tee­mi­ses­ti tut­ki­maan) kan­ta­va aja­tus. Se ei suin­kaan vält­tä­mät­tä ole tie­toi­nen. Maa­han­muut­ta­jan on olta­va mah­dol­li­sim­man näky­väl­lä taval­la eri­lai­nen ja eksoot­ti­nen. Maa­han­muut­ta­ja esi­te­tään pas­si­vi­se­na toi­men­pi­tei­den koh­tei­na, joka rea­goi kuin Pav­lo­vin koi­ra. Maa­han­muut­ta­ja tun­ge­taan uhri­ka­te­go­ri­aan, halusi­pa tämä sitä tai ei. Jos maa­han­muut­ta­jan mie­li­pi­de on vää­rä, eikä tue suvait­se­vai­suus- ja uhri­dis­kurs­sia, hänet sivuu­te­taan epä­olen­nai­se­na. Maa­han­muut­ta­jiin näen­näi­sen posi­tii­vi­ses­ti suh­tau­tu­va saat­taa miel­tää hei­dät lähin­nä eksoot­ti­si­na väri­läis­ki­nä, jot­ka laa­jen­ta­vat hänen post­mo­der­nia elä­mys­re­per­tu­aa­ri­aan. Suvait­se­vai­suus­dis­kurs­si pyr­kii erot­ta­maan ja eri­lais­ta­maan — se jakaa mei­hin ja hei­hin, suvait­ta­viin ja suvait­si­joi­hin. Aihees­ta ei tie­tääk­se­ni ole vie­lä teh­ty aka­tee­mis­ta tut­ki­mus­ta — ja itse olen vas­ta gra­duas­teel­la, mut­ta tämä on kui­ten­kin oma näkemykseni.

  Ylei­ses­ti ottaen mie­les­tä­ni maa­han­muut­ta­jiin pitäi­si mah­dol­li­sim­man pit­käl­le suh­tau­tua niin kuin kaik­kiin mui­hin­kin. Mah­dol­li­suus pääs­tä yhteis­kun­taam­me sisäl­le on kui­ten­kin annet­ta­va juu­ri kie­lio­pe­tuk­sen, tie­do­tuk­sen (ja mah­dol­li­ses­ti mui­den tar­peel­lis­ten tuki­toi­men­pi­tei­den) muodossa.

 72. Het­ken jo mie­tin, mik­si Maria turus­ta ei ole aina­kaan omal­la nimel­lään kom­men­toi­nut tähän ket­juun mitään.

  Kan­nat­taa käy­dä luke­mas­sa miet­teen­sä (Varis­suol­ta vapau­teen) osoitteessa:
  http://marialohela.fi/blogi

 73. No hyvä, että se oli vain sinun oma mie­li­pi­tee­si Lotta.
  En kyl­lä itse tun­nis­ta eikä muu­ta­ma täs­sä osas­tol­la­ni ole­va maa­han­muut­ta­ja­kaan tun­nis­ta­nut tuo­ta sinun mai­nit­se­maa­si suvait­se­vai­suus­re­to­riik­kaa. Muu­ten kuin, että moni suo­ma­lai­nen on ollut aidos­ti kiin­nos­tu­nut hei­dän kult­tuu­reis­taan. Ja ovat jopa tar­jon­neet apua­kin. Jos­kus kun esi­mer­kik­si suo­ma­lai­nen ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä on eri­lai­nen kuin mitä saat­taa kuvi­tel­la tms. Sitä voi olla aika hukas­sa ensim­mäi­sen vuo­den uudes­sa kotimaassaan.
  Jos taas suvait­se­vai­suus on ystä­väl­li­syyt­tä ja pal­ve­lualt­tiut­ta ja mah­dol­li­ses­ti joi­den­kin uusien tar­pei­den ymmär­tä­mis­tä, niin se aina­kin minus­ta on ihan posi­tii­vi­nen asia.
  Minä en oikein jak­sa uskoa, että sel­lai­nen armei­ja­mai­nen sys­tee­mi toi­mi­si sivii­lis­sä, kun se ei enää oikein tah­do toi­mia siel­lä armeijassakaan.
  Var­mas­ti poik­keuk­sia­kin on ole­mas­sa, mut­ta niin aina.
  Perus­tar­peet yleen­sä kai­kil­la ihmi­sil­lä on kui­ten­kin ne samat.

 74. Se mitä sinä Ciclis­ta kuvaat on ihan nor­maa­lia ystävällisyyttä.

  Tar­koi­tan suvait­se­vai­suus­re­to­rii­kal­la sitä jar­go­nia, jota moni­kult­tuu­ri­suus­ko­neis­to, eli moni­kult­tu­ris­mia yllä­pi­tä­vät vir­ka­mie­het , jour­na­lis­tit ja tut­ki­jat tuottavat.

 75. Tar­koi­tan suvait­se­vai­suus­re­to­rii­kal­la sitä jar­go­nia, jota moni­kult­tuu­ri­suus­ko­neis­to, eli moni­kult­tu­ris­mia yllä­pi­tä­vät vir­ka­mie­het , jour­na­lis­tit ja tut­ki­jat tuottavat.”

  Lot­ta tar­koit­ta­nee täl­läis­tä hom­man paro­diak­si muuttavaa.
  “Basaa­ri” ‑tv-ohjel­mia yms. Paras lie tämä, joka antoi val­ta­vas­ti ammuk­sia krii­ti­koil­le. http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/07_aineistot_kirjasto/01_esitteet/eril_rikkaus/erilaisuus_esite.pdf

  Kul­ta­mu­na” ei ole “rasis­ti­nen” ilmaisu!

 76. En ihan kaik­kia hie­no­ja sano­ja Lot­ta ymmär­tä­nyt, vaik­ka olen­kin syn­ty­pe­räi­nen suo­ma­lai­nen, ja jon­kin ver­ran kou­lu­ja­kin käynyt.
  En ymmär­rä miten vir­ka­mie­het tai tut­ki­jat yllä­pi­tä­vät moni­kult­tu­ris­mia? Ilmei­ses­ti tar­koi­tat sitä, että hei­dän asen­teen­sa sil­le on “lii­an” posi­tii­vi­nen? Eikö se ole aika suh­teel­li­nen asia?
  Sitä­pait­si jos leh­dis­sä kir­joi­te­taan jotain moni­kult­tu­ri­suu­den hyvis­tä puo­lis­ta, hyvis­tä tapauk­sist jne. niin sehän on vain yksi mie­li­pi­de, jol­la ei vält­tä­mät­tä ole mitään teke­mis­tä itse maa­han­muu­ton kanssa.
  Toi­saal­ta minun mie­les­tä­ni on kir­joi­tet­tu myös huo­nois­ta puo­lis­ta. Ehkä osit­tan varo­vai­ses­ti. Mut­ta toi­saal­ta tei­dän vaa­ti­man­ne tapa kir­joit­taa ei oikein sovel­lu mei­dän yhteis­kun­taan, sikä­li kun minä olen kan­sal­lis­mie­lis­ten aja­tuk­sia oikein tulkinnut.
  Nii­den huo­no­jen puo­lien käsit­te­lyyn pitäi­si vain ottaa nii­tä maa­han­muut­ta­jia myös mukaan. He kun ovat oleel­li­nen osa sitä pro­ses­sia. Ja minä en oikein jak­sa uskoa, että esim. kovin­ta kri­tiik­kiä esit­tä­vät kan­sal­lis­mie­li­set oli­si­vat teh­neet empii­ris­tä tut­ki­mus­ta itse maa­han­muu­ta­jien kes­kuu­des­sa. Sik­si­pä niis­tä puheis­ta ja kir­joi­tuk­siat jää aika asen­teel­li­nen ja ehdo­ton kuva.

 77. Tun­nen ehtoi­sia emän­tiä, joil­le on ihan pak­ko lait­taa pöy­tään seit­se­mää sort­tia ollak­seen kun­non emän­tä. Me nyky­nai­set ihmet­te­lem­me hei­tä ja hei­dän pakkomiellettään.

  Ver­taan Suo­meen, Suo­mi on pöy­täm­me. Joil­la­kin on ihan pak­ko kat­taa kult­tuu­ri­pöy­tä monel­la kult­tuu­ril­la ja nau­tis­kel­la sii­tä päi­vit­täin. Ruu­as­sa se voi onnis­tua­kin, samoin TV:ssä ja teat­te­ris­sa. Mut­ta mik­si se on pakol­lis­ta toi­sil­le, mik­sei vähem­pi rii­tä­kään ? En ymmär­rä tätä. Kult­tuu­ri on kal­lis­ta sil­loin kun se ei pyö­ri omil­laan, kuten sir­kuk­set tai taulunmaalaus.

  Kun uusia uskon­ryh­miä saa­puu maa­ham­me, se voi jopa köyh­dyt­tää omaa kult­tuu­riam­me, kun Jee­sus pan­naan jou­luk­si pii­loon juh­lis­sa ja jou­lu­myyn­nin aikaan kaup­pa­ket­ju­jen kyl­tis­sä lukee X‑mas eikä Christmas.

 78. Nii­den huo­no­jen puo­lien käsit­te­lyyn pitäi­si vain ottaa nii­tä maa­han­muut­ta­jia myös mukaan. He kun ovat oleel­li­nen osa sitä prosessia.”

  Ei kai kukaan ole hei­tä estä­nyt osal­lis­tu­mas­ta? Vai mitä tuo maa­han­muut­ta­jien mukaan otta­mi­nen sinus­ta tarkoittaa?

  Ja minä en oikein jak­sa uskoa, että esim. kovin­ta kri­tiik­kiä esit­tä­vät kan­sal­lis­mie­li­set oli­si­vat teh­neet empii­ris­tä tut­ki­mus­ta itse maa­han­muu­ta­jien keskuudessa.”

  Omat koke­muk­set ovat täy­sin oma jut­tun­sa ja anta­vat oman lisän­sä, mut­ta ne ovat kui­ten­kin väis­tä­mät­tä vain hyvin rajal­li­nen osa koko totuut­ta. Esim. on ole­mas­sa huu­mei­den viih­de­käyt­tä­jiä, joil­la ei mopo kar­kaa käsis­tä ja jot­ka ovat tiu­kas­ti sitä miel­tä, että huu­meet ovat hyvä jut­tu. Sil­ti todel­li­suus on suu­rim­mal­le osal­le käyt­tä­jiä aivan jotain muu­ta. On höl­möä aja­tel­la, ettei asiois­ta voi­si muo­dos­taa vali­dia mie­li­pi­det­tä ilman hen­ki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia. Saman logii­kan mukaan sodas­ta ja sen mie­lek­kyy­des­tä ei voi­si Suo­mes­sa­kaan kovin moni muo­dos­taa mie­li­pi­det­tä. Onnek­si asiat eivät kui­ten­kaan ihan noin ole.…

 79. Tämä reto­riik­ka ja asen­ne on aka­tee­mi­nen ja laa­ja aihe, joten ehkä sii­tä enem­män jos­sain toi­ses­sa pai­kas­sa (tulen var­maan kir­joit­ta­maan sii­tä omaan blo­gii­ni jat­kos­sa enemmänkin).

  En ymmär­rä miten vir­ka­mie­het tai tut­ki­jat yllä­pi­tä­vät moni­kult­tu­ris­mia? Ilmei­ses­ti tar­koi­tat sitä, että hei­dän asen­teen­sa sil­le on “lii­an” posi­tii­vi­nen? Eikö se ole aika suh­teel­li­nen asia?”

  Meil­lä on pal­jon vir­ka­mie­hiä (ja tut­ki­joi­ta), jot­ka ovat koko­päi­väi­ses­ti kes­kit­ty­neet moni­kult­tuu­ri­suu­teen. En tar­koi­ta niin­kään sitä, että hei­dän asen­teen­sa on lii­an posi­tii­vi­nen, kuin että se on vää­räl­lä taval­la posi­tii­vi­nen. Se ei ole maa­han­muut­ta­jien­kaan etu, sil­lä heil­le anne­taan lii­an kapea roo­li ja ede­sau­te­taan hei­dän eriy­ty­mis­tään kan­ta­väes­tös­tä. Lisäk­si hei­dän asen­teen­sa on ideo­lo­gi­nen, kes­kus­te­lua vält­tä­vä ja tosi­asioi­ta vää­ris­te­le­vä. Jos haluat esi­mer­kin sii­tä, mitä tämä ideo­lo­gia pahim­mil­laan on, voit lukea tili­tyk­se­ni erääs­tä kurs­si­kir­jas­ta, jon­ka kir­joit­ta­jat, kaik­ki media­tut­ki­joi­ta, ovat sitou­tu­nei­ta tähän mili­tant­tiin moni­kult­tu­ris­miin (http://lottaroti.blogspot.com/2008/02/lorde-parka-ja-raivostuttava.html). Saman­lais­ta jäl­keä näkee lausun­nois­sa ja propagandamateriaaleissa.

  Sik­si­pä niis­tä puheis­ta ja kir­joi­tuk­siat jää aika asen­teel­li­nen ja ehdo­ton kuva.”

  Kan­sal­lis­mie­li­siä on monek­si ja olen samaa miel­tä, että osa heis­tä on kovin jyrk­kiä. Mut­ta tämä Osmon aloit­ta­ma kes­kus­te­lu on posi­tii­vi­nen merk­ki sii­tä, että hil­jai­suus asian ympä­ril­lä alkaa mur­tua, ja pian puhum­me oikeis­ta asioista.

 80. Kysyn Osmol­ta että mik­si ulko­maa­lais­me­not on niin vai­kea las­kea? Vas­taan kui­ten­kin itse ole­tuk­se­ni perusteella:
  Nii­tä ei saa sel­vil­le kun ne on sekoi­tet­tu ylei­siin sosi­aa­li­bud­jet­tei­hin eikä nii­tä kir­ja­ta erik­seen ulko­maa­lais­me­noi­na. Sik­si on help­poa sanoa että todis­ta­kaa itse että kur­jis­ta­vat­ko ulko­maa­lai­set kun­tien talout­ta. Kaik­ki on kui­ten­kin pois kan­ta­suo­ma­lais­ten hyvin­voin­nis­ta. Vie­lä kun maa­han­muu­ta­jil­la kai­ken­lai­sia eri­tyis­ku­lu­ja mitä suo­ma­lai­sil­la ei ole. Ja kai­kes­sa pitää ottaa maa­han­muut­ta­jan eri­lai­suus huo­mioon jol­loin suo­ma­lai­nen tulee usein syr­ji­tyk­si. Tämä on yksi vah­va point­ti vas­tus­taa tätä poli­tiik­kaa; ihmi­set eivät ole tasa-arvoi­ses­sa ase­mas­sa. Kei­tä var­ten tämä maa on raken­nett­tu? Kei­tä var­ten on itse­näi­syys veri­ses­ti han­kit­tu? Olem­me­ko enää edes itse­näi­siä EU-Suo­mes­sa? Onko suo­men­su­kui­nen ihmi­nen suku­puut­toon kuo­le­va laji? Tämän jäl­kim­mäi­sen luu­li­si Vih­rei­tä­kin kiin­nos­ta­van vaik­ka eläi­miä ei ollakaan.

 81. Lisäk­si hei­dän asen­teen­sa on ideo­lo­gi­nen, kes­kus­te­lua vält­tä­vä ja tosi­asioi­ta vääristelevä.”

  Onko sinul­la Lot­ta täs­tä­kään ole­mas­sa mitään fak­taa? Vai onko sekin oma mie­li­ku­va­si? Ja mikä on totuus, tai onko sel­lais­ta edes? Ajat­te­let­ko, että se on se kan­sal­lis­mie­lis­ten lin­ja. On help­poa arvos­tel­la asioi­ta teo­rias­sa. Sik­si oli­si­kin haus­kaa jutel­la nii­den maa­han­muut­ta­jien kanssa.
  Jut­tu­han voi men­nä myös niin, että asioi­den suh­teen on pak­ko olla varo­vai­sia, kos­ka on ole­mas­sa sel­lai­sia pii­re­jä, jot­ka ihmi­sar­voa kun­nioit­ta­mat­ta ovat val­miit lynk­kaa­maan ihmi­sen jo pel­käs­tään kan­sa­lai­suu­den perus­teel­la. Eli se joka huu­taa on lop­pu­jen lupuk­si itse syy­pää sii­hen, että hänet on eris­tet­ty pois keskustelusta.
  Luvuil­la jne. on help­po tudis­tel­la jotain, var­sin­kin kun nii­tä ei halua tai osaa tul­ki­ta. Toi­nen seik­ka on myös ihmi­sar­vo, joka on ihan kai­kil­la ihmi­sil­lä. Sen aika moni kan­sal­lis­mie­li­nen on val­mis myy­mään muu­ta­mal­la veromarkalla.
  Ja olet­ko Lot­ta sitä miel­tä, että todel­lis­ta rasis­mia vas­taan ei tuli­si toi­mia? Sitä­kin kun tai­taa olla. Minä­pä luu­len usko­va­ni, että monet nuor­ten jouk­ko­tap­pe­lut ovat osit­tain sen seu­raus­ta. Vaik­ka tosin tapel­tiin me suo­ma­lai­set itse­kin mur­ro­si­käi­si­nä, vaik­ka vaan ihan hyvikseen.

 82. Onko sinul­la Lot­ta täs­tä­kään ole­mas­sa mitään fak­taa? Vai onko sekin oma mie­li­ku­va­si? Ja mikä on totuus, tai onko sel­lais­ta edes? Ajat­te­let­ko, että se on se kan­sal­lis­mie­lis­ten lin­ja. On help­poa arvos­tel­la asioi­ta teo­rias­sa. Sik­si oli­si­kin haus­kaa jutel­la nii­den maa­han­muut­ta­jien kanssa.”

  Nämä ovat kaik­ki sel­lai­sia kysy­myk­siä, joi­hin ei yhden blo­gi­kes­kus­te­lun puit­teis­sa tyh­jen­tä­väs­ti vas­ta­ta. Täs­sä on yksi hyvä esi­merk­ki suvait­se­vai­suus­pu­hees­ta (tämä sivus­to on teh­ty taval­li­ses­sa lukios­sa, joten se ei ole min­kään ääri­ryh­män työ­tä vaan huo­lel­lis­ta indoktrinaatiota):
  http://www.lyseo.edu.ouka.fi/suvaitsevaisuus/

  Toi­nen on yli­pää­tään ter­mi “suvait­se­vai­nen”. Tai “rasis­ti”. Tai “maa­han­muut­ta­ja”. Miten nii­tä käy­te­tään, mihin niil­lä vii­ta­taan? Puhu­taan pal­jon syr­jin­näs­tä, tasa­ver­tai­suu­des­ta ja ties mis­tä yle­väs­tä, mut­ta mitä niil­lä tarkoitetaan?

  Aka­tee­mi­ses­sa tra­di­tios­sa on tut­kit­tu run­saas­ti juu­ri­kin dis­kurs­sia­na­lyy­sin kei­noin eri­lai­sia teks­tiin kät­key­ty­viä val­ta- ja mer­ki­tys­ra­ken­tei­ta. Minun kunin­gas­idea­ni on kään­tää sama tek­niik­ka “suvait­se­vai­suu­den ammat­ti­lai­sia” koh­taan, kos­ka omas­ta mie­les­tä­ni siel­lä val­lit­see var­si­nai­nen orwel­li­lai­nen newspeak.

  Jut­tu­han voi men­nä myös niin, että asioi­den suh­teen on pak­ko olla varo­vai­sia, kos­ka on ole­mas­sa sel­lai­sia pii­re­jä, jot­ka ihmi­sar­voa kun­nioit­ta­mat­ta ovat val­miit lynk­kaa­maan ihmi­sen jo pel­käs­tään kan­sa­lai­suu­den perusteella.”

  Kas minä luo­tan hiu­kan enem­män kans­saih­mi­sii­ni. Ei tar­vi­ta mitään parem­min­tie­tä­jien jouk­koa, joka var­je­lee kan­saa pahal­ta totuu­del­ta. Tämä kan­sa on pää­sään­töi­ses­ti val­lan jär­ke­vää ja tie­tä­väis­tä väkeä.

  Luvuil­la jne. on help­po tudis­tel­la jotain, var­sin­kin kun nii­tä ei halua tai osaa tulkita.”

  Sitä suu­rem­mal­la syyl­lä kes­kus­te­lun pitää olla avoin­ta. Jokai­sel­la on oikeus haas­taa toi­sen luvut ja nos­taa oman­sa pöy­däl­le. Eipä­hän tar­vit­se arvailla.

  Ja olet­ko Lot­ta sitä miel­tä, että todel­lis­ta rasis­mia vas­taan ei tuli­si toi­mia? Sitä­kin kun tai­taa olla. Minä­pä luu­len usko­va­ni, että monet nuor­ten jouk­ko­tap­pe­lut ovat osit­tain sen seu­raus­ta. Vaik­ka tosin tapel­tiin me suo­ma­lai­set itse­kin mur­ro­si­käi­si­nä, vaik­ka vaan ihan hyvikseen.”

  En ole sitä miel­tä ettei rasis­mia ole saa­ti ettei sitä vas­taan tuli­si toi­mia. Sii­nä­kin tou­hus­sa voi vain mopo kara­ta käsis­tä. Sanot itse­kin, että tap­pe­lit­te mur­ro­si­käi­si­nä — kun tap­pe­li­jat ovat­kin Las­sin ja Jus­sin sijas­ta Las­si ja Meh­met, tulee asi­aan mukaan rasis­ti­nen ja poliit­ti­nen ulot­tu­vuus, ja sen pai­noar­vo on ihan toi­nen, vaik­ka kysees­sä oli­si ihan saman­lai­sis­ta syis­tä syn­ty­nyt tavan nahi­na. Minus­ta se on höl­möä. Sel­lai­nen sitä pait­si hait­taa Meh­me­tin pää­se­mis­tä yhdek­si meis­tä toi­saal­ta suo­jel­lun ansa­ri­ruusun ja toi­sal­ta kau­nan koh­teen asemasta.

 83. Lisäk­si hei­dän asen­teen­sa on ideo­lo­gi­nen, kes­kus­te­lua vält­tä­vä ja tosi­asioi­ta vääristelevä.”

  Onko sinul­la Lot­ta täs­tä­kään ole­mas­sa mitään faktaa?”

  Aina­kin aihees­ta uuti­soin­ti tun­tuu ole­van juu­ri kuva­tun­lais­ta. Eri­tyi­ses­ti HS on kun­nos­tau­tu­nut täl­lä alal­la. Pari esie­merk­kiä tulee heti mieleen:

  1) HS uuti­soi kuin­ka jokai­nen maa­han­muut­ta­ja tuo sääs­töä mon­ta sataa tuhat­ta euroa, kos­ka hei­tä ei tar­vit­se Suo­mes­sa kou­lut­taa. Todel­li­suus on tie­tys­ti jotain aivan muu­ta, kuten höl­möm­pi­kin tie­tää. Tuo ei tie­ten­kään estä HS:ia uuti­soi­mas­ta tuo­ta abso­luut­ti­se­na totuu­te­na. Täs­sä muu­ten tai­taa olla alku­pe­räi­nen uutinen

  http://enemmistovaltuutettu.blogspot.com/2007/02/maahanmuuttajista-suomelle-selvt-sstt.html

  Huo­maa kuin­ka lopus­sa tode­taan kuluis­ta näin­kin kat­ta­vas­ti “Maa­han­muut­ta­jat aiheut­ta­vat Suo­mes­sa jon­kin ver­ran kulu­ja, kos­ka hei­dän sopeut­ta­mi­sen­sa mak­saa, eivät­kä he siir­ry heti työ­elä­mään”. Aivan nau­ret­ta­vaa uuti­soin­tia. Huo­mau­tet­ta­vaa oli­si niin pal­jon, ettei viit­si edes aloittaa.

  2) Jokin aika sit­ten jul­kis­tet­tiin tut­ki­mus, jon­ka mukaan 51% Suo­men mus­li­meis­ta aset­taa uskon­ton­sa “lait” Suo­men lakien edel­le. Uskon­to­aan har­joit­ta­vis­ta vas­taa­va luku oli 63%. Tie­dot löy­tyy täältä

  http://www.ihmisoikeusliitto.fi/selvitys.pdf

  Joka tapauk­ses­sa län­si­mai­sel­le kes­ki­ver­to ihmi­sel­le tuol­lai­nen var­mas­ti tulee mel­koi­se­na tyr­mis­tyk­se­nä, mut­ta arvaa vaan kuin­ka HS kään­si jutun. No tot­ta kai tyy­liin “mel­kein puo­let mus­li­meis­ta aset­taa suo­men lain uskon­ton­sa lakien edel­le”. Jos nuo eivät ole räi­keän puo­lu­eel­lis­ta uuti­soin­tia, niin en tie­dä mikä on.

 84. No ei Turun talous­vai­keuk­sia yksi­no­maan maa­han­muut­ta­ja­väes­tön piik­kiin voi lait­taa. Turun ongel­ma­na on epäe­dul­li­nen ”tont­tu­lak­ki” ‑muo­to, lii­an pit­kä ja kapea. Täs­tä syys­tä Tur­ku jou­tuu kaa­voit­ta­maan ras­kaas­ti saa­ria – Hir­ven­sa­loa, Sata­vaa ja Kaks­ker­taa, jon­ne väes­tö­ta­voi­te on yhteen­sä n. 30.000 asu­kas­ta, kun niil­lä nyt asuu n. 7.500 ihmis­tä. Lin­kis­sä ole­vis­ta kom­men­teis­ta vih­rei­den val­tuu­tet­tu, tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pj Kat­ri Sar­lun­din kom­men­tit oli­vat asial­li­sia, mui­den ei niinkään.

  Turun muut­to­lii­ke on jo yli vuo­si­kym­me­nen ollut epäe­dul­li­nen – tulo­muut­ta­ji­na maa­han­muut­ta­jat, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät ja elä­ke­läi­set. Tähän on vai­kut­ta­nut mm. koti­kun­ta­lain muu­tos vuon­na 1993, jol­loin opis­ke­li­jat voi­vat vali­ta opis­ke­lu­paik­ka­kun­nan koti­kun­nak­seen. Kun Tur­ku on kor­kea­kou­lu­kau­pun­ki, on luon­nol­lis­ta, että osa opis­ke­li­jois­ta val­mis­tut­tu­aan muut­taa muu­al­le, esim. pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja myös Turun kehys­kun­tiin. Riit­tä­mä­tön oma­ko­ti­tont­ti­tar­jon­ta ja kun­nal­lis­tek­nii­kan raken­ta­mi­sen hitaus on aja­nut suh­teel­li­sen hyvä­tu­loi­sia lap­si­per­hei­tä kehys­kun­tien ”rebu­li­kaa­ni­vyö­hyk­keel­le”. On se kum­ma, että Poh­jois-Turus­sa, Yli-Maa­rias­sa n. 10 km Kaup­pa­to­ril­ta oma­ko­ti­ton­tit eivät kel­paa, mut­ta saman mat­kan pääs­tä Kaa­ri­nas­ta, Rai­siois­ta ja Rus­kol­ta kyl­lä kelpaavat. 

  Tur­ku on esit­tä­nyt Paras-hank­keen yhtey­des­sä Turun kehys­kun­nil­le Naan­ta­lil­le, Rai­siol­le, Rus­kol­le, Vah­dol­le, Lie­dol­le, Kaa­ri­nal­le, Piik­kiöl­le ja Pai­miol­le kun­ta­lii­tos­sel­vi­tyk­sen teke­mis­tä. Saas’ näh­dä, miten Turul­le käy. Mai­ni­tut kun­nat puu­haa­vat nyt kukin tahol­laan mui­den kuin Turun kans­sa kun­ta­lii­tok­sia; pää­tök­set Suur-Naan­ta­lis­ta ja toi­saal­ta Kaa­ri­nan ja Piik­kiön yhdis­tä­mi­ses­tä on jo teh­ty. Kehys­kun­tien jo koko Var­si­nais-Suo­men tuli­si kui­ten­kin muis­taa, että koko maa­kun­nan ja eri­tyi­ses­ti Turun seu­tu­kun­nan menes­tys lepää pit­käl­ti sen vetu­rin – Turun – har­teil­la! Turun työ­paik­kao­ma­vai­suu­han on n. 123,3 % ja esim. Kaa­ri­nas­sa vain 67,4 %. Rat­kai­su­na on, kuten Turun kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Puk­ki­nen on esit­tä­nyt, että ellei kun­ta­lii­tok­sia saa­da aikaan, niin sit­ten työs­sä­käyn­ti­kun­nal­le tuli­si antaa vero­tusoi­keus osaan ulko­kun­ta­lais­ten tuloihin.

 85. Jos ulko­maa­lais­vi­haa esiin­tyy, se joh­tuu useim­mi­ten ulko­maa­lai­sis­ta itses­tään. Näin minä sen näen. Ja se näkyy myös tilas­tois­sa ulko­maa­lais­ri­kol­li­suu­te­na. Sopeu­tu­mat­to­muut­ta. Sitä ei pitäi­si suo­sia. Ei edes isla­mi­lais­ten koh­dal­la. Mut­ta perin­tei­ses­ti sitä on suo­sit­tu ihan koti­mais­ten mus­ta­lais­ten koh­dal­la. Minul­la on sel­lai­nen kuva että ulko­maa­lais­vi­haa ei Suo­mes­sa ollut ennen­kuin ulko­maa­lais­ten mää­rä alkoi kas­vaa. Täs­tä seu­raa että nämä kak­si asi­aa kor­re­loi­vat kes­ke­nään. Aina­kin jos niin kuin se että jot­kin pääs­te­tään hel­pom­mal­la ja anne­taan jokin eri­kois­a­se­ma kult­tuu­ri­sen eri­lai­suu­den tai uskon­non perus­teel­la, ohit­se taval­li­sen suo­ma­lai­sen joka sit­ten jou­tuu mak­sa­maan kai­ken sel­kä­na­hal­laan. Maa­han pyr­ki­jöil­le on teh­tä­vä sel­väk­si että maas­sa on lait joi­ta nou­da­te­taan eikä poik­keuk­sia ole. Niin se on muu­al­la­kin, jopa isla­mi­lai­sis­sa mais­sa. Omia tapo­jaan voi nou­dat­taa yksi­tyis­ti­lois­saan kun sii­tä ei ole hait­taa muil­le. Ympä­ris­tös­sä on nou­da­tet­ta­va yhtei­siä peli­sään­tö­jä. Nii­hin voi tulo­kas­kin yrit­tää vai­kut­taa mut­ta joh­to­täh­te­nä tuli­si olla reh­ti suo­ma­lai­nen mei­nin­ki. Maas­sa maan taval­la. Talos­sa talon tavalla.

 86. Olet saa­nut vas­taa­si Suo­mi24-pals­tal­le siir­ty­neen, ennen sit­tem­min sul­jet­tua Turun kau­pun­gin kes­kus­te­lu­pals­taa ter­ro­ri­soi­neen masi­na­ko­neis­ton. Joi­den teh­tä­vä­nä yltiö­päi­ses­ti liet­soa vihaa ja yleis­tä pahoin­voin­tia omien argu­ment­tien­sa läpi ajamiseksi.

  Hei­dän tee­mo­jaan ovat “Tur­ku on Suo­men Mal­mö”, “Tur­ku haa­lii pako­lai­sia”, “Turun talou­den ongel­mat ovat moni­kult­tuu­ri­suu­des­sa” ja “Tur­ku halu­aa ryös­tää hyvin talout­taan hoi­ta­vat naa­pu­ri­kun­tan­sa”. Ole­tusar­vo on tie­tys­ti, että kaik­ki vikaa löy­tyy Turus­ta ja asian paran­ta­mi­nen vei­si poh­jan hei­dän ajatuksiltaan.

  On syy­tä epäil­lä, että tämä vapaa ja toden­nä­köi­ses­ti var­sin irral­li­nen ryh­mä on myös Ola­vi Mäen­pään fanaat­ti­sia kan­nat­ta­jia, ja kaver­va-kohun takia sekai­sin men­nyt Suomi24:n Tur­ku-pals­ta osoit­taa, että he ovat myös kokoo­mus­vas­tai­sia. Sii­tä tuli­kin mie­leen vie­lä yksi hei­dän tee­mois­taan, eli “Turun Tau­ti”, jol­la kaik­keen saa vas­tauk­sen ilman perusteluja.

  Kun­ta­lii­tok­sia Turun kans­sa ei halu­ta sik­si, että naa­pu­ri­kun­tien vai­ku­tus­val­tai­set hen­ki­löt menet­täi­si­vät sel­keät luon­tai­se­tun­sa suu­ren sys­tee­min edes­sä. Vää­rä­us­koi­set polii­ti­kot on hil­jen­net­ty ja asuk­kaat pelo­tel­tu Tur­ku-vas­tai­sin tee­sein, joi­hin on niin kovin help­po uskoa, kun asiois­ta ei parem­min tiedä.

  Täy­tyy sanoa, että hie­man jopa pelot­taa nämä kiih­koi­li­jat välil­lä. Var­sin­kin kun olen ehkä hei­dän pahim­pia vihol­li­si­aan lähes kai­kel­la mah­dol­li­ses­sa taval­la. Eivät­kä he sie­dä toi­si­na­jat­te­li­joi­ta, kuten olet var­mas­ti jo huomannut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.