Haluaako Korhonen lakkauttaa perintöveron kokonaan?

Radios­sa Keskus­tan Korho­nen vaati, että per­in­tövero on pois­tet­ta­va kokon­aan kaikelta yri­tyso­maisu­udelta. Ker­tokaa nyt min­ulle, mik­si tämä ei johtaisi siihen, että per­in­tövero pois­tuu kokonaan.

Min­ul­la on aivan rehelli­nen osakey­htiö, jon­ka var­al­lisu­us siis siir­ty­isi aikanaan lap­sil­leni Korho­sen mukaan verot­tomana. Omis­tan vai­moni kanssa myös asun­to-osak­keen, jos­ta lapseni joutuy­i­si­vat mak­samaan per­in­töveron. Jos nos­tan yhtiöni osakepääo­maa asun­to-osak­keeni markki­na-arvon ver­ran ja myyn asun­toni yri­tyk­sel­leni, lapseni perivät aikanaan yhtiön ja sen mukana asun­to-osak­keen verot­tomana ja voivat sen jäl­keen purkaa yhtiön.  Korho­nen on viemässä veronkier­rosta kek­simisen ilon!

13 vastausta artikkeliin “Haluaako Korhonen lakkauttaa perintöveron kokonaan?”

 1. Korho­sen poi­ka taitaa vaan lada­ta vaalia­sei­ta. Samal­la pide­tään huol­ta kepun per­in­teestä koit­taa kam­meta omaa hal­li­tus­ta nurin. Mut­ta hauska­han tuo­ta meuhkaamista on seurata.

 2. Parem­pi olisi pois­taakin kokon­aan. Omaisu­u­den myyn­tivoit­to verote­taan sil­loin kun se myy­dään. Kun se perit­ty, niin se on kokon­aisu­udessaan myyn­tivoit­toa. Jos saan­nos­ta on yli 10 v , voidaan käyt­tää han­k­in­ta­meno-olet­ta­maa 40%. Yksinker­tainen hom­ma ja val­tio saa veron­sa. Näin se menee kun osaa. Muta poli­itikot ei ajat­telua hallitse 🙂

 3. Samaa olen itsekin miet­tinyt, eiköhän kaiken­lais­ten kiin­teistösi­joi­tusy­htiöi­den perus­t­a­mi­nen yleisty aika taval­la. Rahat kiin­teistöi­hin, ja niin siir­tyy omaisu­us ilman vero­ja uudelle sukupolvelle. Tai voihan sitä perus­taa vaik­ka osake­si­joi­tusy­htiön, jon­ka per­il­liset voivat verot­tomasti periä.

 4. Täl­laista näperte­lyähän ja kikkailu­a­han tämä nyt on ja menee entistä mon­imutkaisem­mak­si. Aulis Aarnio on jo vuosia esit­tänyt, että luovu­taan kokon­aan per­in­töveros­ta ja verote­taan sit­ten kun perit­tyä omaisu­ut­ta myy­dään. Vas­ta sit­ten­hän sitä kykyäkin olisi. 

  Ensin val­tion vero­tu­lot toden­näköis­es­ti notkah­taisi­vat, sit­ten niitä alka­isi taas kertyä.

  Taitaa olla liian yksinker­taista toteutet­tavak­si. Vrt. Juu­pa juu Says yllä.

 5. Per­in­töveron vas­tus­t­a­mi­nen on kyl­lä omi­tu­ista. Se on var­maan paras vero mikä meil­lä on. Per­in­töveroa pitäis kas­vat­taa muit­ten vero­jen kus­tan­nuk­sel­la eikä todel­lakaan pienen­tää kuten nykyään tehdään.

 6. Suo­ma­laisen vero­tuk­sen tärkeä peri­aate on estää palka­nsaa­jien sun muiden “taval­lis­ten” kansalais­ten saa­mas­ta maanvil­jeli­jöi­den, yrit­täjien ja rikkaiden veroe­tu­ja. Tämä ei sit­ten ole kau­nainen väärinkäsi­tys vaan fakta. 

  Jos ei usko, voi kokeil­la muut­taa työ­suhde työ­suorit­teen myynti/ostosuhteeksi ja kat­soa, mitä verot­ta­ja sanoo. Tai voi vaikka­pa yrit­tää perus­taa fir­man pienel­lä pääo­ma­l­la ja ottaa sit­ten tulot pääo­mat­u­loina ja kat­soa, mitä verot­ta­ja siihen sanoo. 

  Tietenkin verot­ta­ja tarvit­taes­sa perin­nön suh­teenkin tulk­it­sisi köy­himys­ten yri­tyk­set lahjoit­taa asun­to lap­sille verot­ta veronkierroksi.

  Mie­lenki­in­toisem­paa onkin, mik­si Korho­nen tuol­laisia ylipään­sä laukoo. Vaikea on nimit­täin uskoa, että hän ei olisi tien­nyt tarkkaan, mis­sä men­nään, kun kyseessä sen­tään on yksi har­voista onnis­tuneista maat­alous­tukipro­jek­tista miesmuistiin. 

  Jos olisin kyyni­nen, arvelisinkin, että kyseessä oli julk­isu­u­den­hallintatem­paus. Nyt Van­hanen pääsi koval­la äänel­lä selit­tämään, miten ver­ou­ud­is­tus on kuin onkin reilu eikä suinkaan suosi maanvil­jeli­jöitä kohtu­ut­tomasti. Tässä teo­ri­as­sa Korho­nen olisi siis suos­tunut, Van­hasen hyödyk­si, maa­ta omis­ta­mat­toman luokan sylkykupik­si — vaik­ka toisaal­ta keräsikin pis­teitä Kepun ydinäänestäjiltä.

  Tuo on kuitenkin tietysti mah­do­ton­ta, kos­ka Van­hanen ja Korho­nen eivät ollenkaan tule toimeen keskenään eivätkä sik­si voi ajaa yhdessä Kepun etua. 

  Niin olemme ainakin lehdis­tä saa­neet lukea, mut­ta toisaal­ta jotenkin tämä aina niin eripu­rainen maa- ja met­sä­talous­puolue aina vain onnis­tuu keräämään keskus­tan äänet taitavil­la silmänkääntötempuilla …

 7. Kepun agen­dal­la per­in­töveron pois­t­a­mi­nen yri­tyk­siltä on korkeal­la, kos­ka maatalous“yritykset” muo­dosta­vat keskeisen osan kan­nat­ta­jakun­nan toimeentuloa. 

  Käytän­nössähän tässä tulee käymään niin, että kir­joituk­ses­sa maini­t­ul­la taval­la kuka hyvän­sä voi vält­tää val­taosan per­in­töveros­ta, mut­ta useim­mat ihmiset taval­lises­sa palka­nsaa­jar­in­ta­mas­sa ovat liian tietämät­tömiä tai liian laisko­ja perus­taak­seen veronkiertofirman.

  Jäl­jelle jäävät pienyrit­täjät, joille tämä uud­is­tus on teo­ri­as­sa tarkoitet­tu, ja pääo­mat­u­loil­la eläjät, jot­ka osaa­vat kyl­lä pake­toi­da omaisuuten­sa sijoi­tusy­htiöi­hin ja jät­tää nämä yhtiöt perit­täväk­si. Lop­ul­ta vain tavalli­nen palka­nsaa­ja mak­saa, mikä tun­tuu ole­van tarkoi­tus Suomen vero­jär­jestelmässä muuallakin.

  Omas­ta mielestäni kuollei­den verot­ta­mi­nen on parem­pi asia kuin elävien verot­ta­mi­nen, vaik­ka näitä vero­ja joudunkin tuo­ta pikaa myös itse mak­samaan. Jos se yhdis­tet­täisi­in nyky­istä kohtu­ullisem­paan ansiotuloverotukseen.

  Sukupol­ven­vai­h­dok­si­akin varten voisi tehdä jotain rak­en­tei­ta, jois­sa sukupolvea vai­h­ta­neen yhtiön voitoista käytetään halut­taes­sa joku riit­tävän iso osa per­in­töveron mak­su­un kunnes vero on mak­set­tu ja tähän saak­ka per­illi­nen saisi nos­taa yhtiöstä vain palkkaa ja osinko­ja hyvin rajoite­tusti. Näin väl­tyt­täisi­in tilanteelta, jos­sa yri­tyk­sen jatkamisek­si pitää ottaa lainaa tai myy­dä yhtiö. Val­tio voi kyl­lä odotel­la verora­ho­jaan kymme­nenkin vuot­ta ja jos fir­ma tekee täl­lä välin konkurssin, kär­siä tap­pi­on nahoissaan.

 8. No, ei se kek­simi­nen ihan tähän lopu. Sin­ulle jää se asun­non vero­ton myyn­ti­hin­ta, joka pitää hävit­tää ennen per­in­töä, kos­ka se menee muu­toin täy­delle verolle. Verot­ta­ja­han ottaa pankki­tilit selville, pait­si veroparatiiseista.

  Eikä se Osmon fir­ma tai­da men­nä verova­pausseu­las­ta läpi. Pitäisi olla jotain tuotan­nol­lista toim­intaa ja kuka­pa sitä Osmon jäl­keen jatkaa. Pelkkä asun­to-osakey­htiön omis­t­a­mi­nen ei täyt­täisi verova­pau­den kriteerejä.

  Sinän­sä olen julk­isu­udessa vas­tus­tanut tätä verova­paus­lob­baus­ta jo sil­loin kun tuo ensim­mäi­nen 60 % tuli lob­bailun kohteek­si. Peruste­lut veron pois­tamisen puoles­ta ovat aika ont­to­ja ja jopa val­heel­lisia. Sem­moisia ne hal­li­tus­puolueet ml vihreät kirjoittivat.

 9. Lai­tan sen tietys­tui appor­tio-omaisuute­na siihen fir­maan. Ei kai siitä mitään myyn­tivoiton veroa sil­loin tule. Eikä pankki­tilil­leni jää mitään ylimääräistä rahaa.

 10. No, joo Osmo on nokkela.

  Apport­ti on yksi mah­dol­lisu­us ja se yleen­sä tulk­i­taan myyn­niksi. Verot­ta­jal­la on oikeus tulki­ta mikä tahansa lailli­nen oikeustoi­mi veronkier­roksi ja täl­lä oikeudel­la tehtyjä oikeusmurhia tapah­tuu koko ajan Suomes­sa. Jos Osmoa kohdeltaisi­in kuin yrit­täjiä huonoim­mil­laan, voitaisi­in apport­tikin kat­soa veronkier­roksi ja sen valmis­teluk­si, joten myyn­tivoit­tovero voitaisi­in ainakin sil­lä perus­teel­la määrätä. Varain­si­ir­tovero 1,6 % tai 4 % omakoti­talosta menee joka tapauk­ses­sa, kos­ka kyseessä ei ole ensi­a­sun­non ostoon ver­rat­ta­va tilanne. Per­in­töa­sun­noista ei näitä makseta.

  Ja kun lapset odot­ta­vat vero­ton­ta per­in­töään, Osmo mak­saa asun­toe­tu­veroa asun­nos­taan joka kuukausi hau­ta­jaisi­in­sa asti. Sil­lä osakey­htiön asun­nos­sa ei ilman vero­ja asu­ta. Taitaa tul­la kova hin­ta veronkier­rosta. Toki täl­laisen kau­pan voisi tehdä, jos tietäisi ensi viikol­la kuolevansa.

  Vaan jos on use­ampi lap­si, ja jos fir­ma kat­sot­taisi­in tuotan­nol­lista toim­intaa har­joit­tavak­si, niin mitäs sit­ten. Hal­li­tus on tuk­it­se­mas­sa nyky­lais­sa ole­vaa por­saan­reikää, joka mah­dol­lis­taa veronalen­nushin­nan osalta verova­paan myyn­tivoiton 5. vuo­den jäl­keen. Myyn­tivoit­tovero on jopa korkeampi kuin perintövero.

  Kun osakey­htiön asun­nos­sa asuu, ei myyn­tivoit­to ole verova­paa­ta 2 vuo­den asumisen jäl­keen. Ja kuka lap­sista asu­isi siel­lä? Onko niin paljon rahaa, että kaikille lap­sille jää jotain, vai saako yksi asun­non ja muille jää luu käteen. Tässä lain yksi suuri ongel­ma: las­ten eri­ar­voinen kohtelu.

  Jos yhtiön purkaa, pitäisi men­nä myyn­tivoit­tovero yhtiön purkamis­es­ta, ei siis asun­non myymis­es­tä. Purku­veron alle menee myös apport­tiomaisu­us täysimääräis­es­ti ja sen het­ken käyvästä arvos­ta. Itse asi­as­sa purus­sa mak­se­taan lisäk­si yhteisöveroa käyvän hin­nan ja appor­tis­sa määrä­tyn hin­nan eros­ta, ja se vero on 26 %. Eipä sil­loin lohdu­ta 2 vuo­den asumisen jäl­keen tule­va myyn­tivoiton verovapaus.

  Ei tämä vero­su­un­nit­telu ihan kaikkien har­ras­tus­ta ole. Juuri sik­si eduskun­ta tekee niin seka­vat lait, että kon­sul­teil­la riit­tää töitä. Enkä minä ole verokon­sult­ti, vain vero­tuk­sen oikeu­den­mukaisu­ud­es­ta kiin­nos­tunut kansalainen.

 11. Per­in­töverossa konkreti­soituu puh­taim­mil­laan suo­ma­laisen vero­tuk­sen arvope­rus­ta: Jos kykenet tekemään elämäsi aikana jotain taloudel­lis­es­ti tuot­tavaa, sin­ua ran­gais­taan sitä enem­män mitä enem­män teet. Jos teet jotain tuot­tavaa ja halu­at siirtää tekemäsi työn mah­dol­lis­ta­maa kulu­tus­ta vaikka­pa laps­esi hyväk­si, sin­ua ran­gais­taan kaksin verroin. 

  Suo­mi on maa, jos­sa voin ottaa taksin ja lähteä 500 kilo­metrin päähän viikon­mit­taiselle kapakkakier­rokselle ja pala­ta samaa, koko ajan käytössäni ollut­ta, tak­sia käyt­täen takaisin 20 000 euroa köy­hempänä ilman sen kum­mem­pia veroseu­raa­muk­sia (Muut seu­raa­muk­set voivat toki olla huo­mat­tavia). Samaa sum­maa en voi lahjoit­taa lapsel­leni ilman veroseu­raa­muk­sia. Käypä vielä niinkin, että lahjoitet­tuani rahat joudun yhteiskun­nan silmis­sä tilivelvol­lisek­si (epäi­lyk­se­nalaisek­si?) siitä, miten lapsel­leni lahjoit­tami­ani raho­ja käytetään.

  Demokra­ti­as­sa tämäkin on mahdollista.

 12. Demokra­ti­as­sa tämäkin on mahdollista.

  Tot­ta vie, toi­vokaamme tuon kata­lan sys­teemin pian sortuvan!

  Oikeasti tot­ta puhuak­seni. kun ker­ran verot on jostain kerät­tävä, on keräämi­nen tehtävä oikeu­den­mukaises­ti ja tehokkaasti. Per­in­tövero täyt­tää kohtu­ullis­es­ti molem­mat vaa­timuk­set. Oikeu­den­mukainen se on, jos nimit­täin uskoo mer­i­tokra­ti­aan eikä aris­tokra­ti­aan. Tehokas se on, kos­ka ihmi­nen ei kai vähen­nä omaisu­u­den keräämistä kuole­man jäl­keen tapah­tu­van vero­tuk­sen takia.

  On muuten vähän outoa puo­lus­taa perin­nön ant­jan etu­ja. Oletko, Sinivihreä, ajatel­lut perus­taa kuollei­den puolueen?

 13. Tomi:

  “Tot­ta vie, toi­vokaamme tuon kata­lan sys­teemin pian sortuvan!”

  Sinivihreä:

  Itse toivoisin pikem­minkin alku­peräistä demokra­tia­mallia otet­ta­van tiety­iltä osin nyky­istäkin laa­jem­min käyt­töön. Ainakin minä halu­aisin mah­dol­lisu­ut­ta soveltaa ostrak­ismos­ta näi­hin surut­tomi­in veron­nos­ta­ji­in, perus­teena hei­dän toim­intansa aiheut­ta­ma ilmeinen uhka demokratialle.

  Tomi:

  “…kun ker­ran verot on jostain kerättävä,…”

  Sinivihreä:

  Vaik­ka min­unkin mielestäni vero­ja on kerät­tävä, en silti antaisi kri­ti­ikit­tä verot­ta­jalle avoin­ta val­takir­jaa ihmis­ten tekemän työn tuloksiin.

  Tomi:

  “Oletko, Sinivihreä, ajatel­lut perus­taa kuollei­den puolueen?”

  Sinivihreä:

  Tuos­sa olisi ilmeinen her­jan paik­ka nyky­is­ten puoluei­den suun­taan, mut­ta olkoon…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.