Haluaako Korhonen lakkauttaa perintöveron kokonaan?

Radios­sa Kes­kus­tan Kor­ho­nen vaa­ti, että perin­tö­ve­ro on pois­tet­ta­va koko­naan kai­kel­ta yri­ty­so­mai­suu­del­ta. Ker­to­kaa nyt minul­le, mik­si tämä ei joh­tai­si sii­hen, että perin­tö­ve­ro pois­tuu kokonaan.

Minul­la on aivan rehel­li­nen osa­keyh­tiö, jon­ka varal­li­suus siis siir­tyi­si aika­naan lap­sil­le­ni Kor­ho­sen mukaan verot­to­ma­na. Omis­tan vai­mo­ni kans­sa myös asun­to-osak­keen, jos­ta lap­se­ni jou­tu­yi­si­vat mak­sa­maan perin­tö­ve­ron. Jos nos­tan yhtiö­ni osa­ke­pää­omaa asun­to-osak­kee­ni mark­ki­na-arvon ver­ran ja myyn asun­to­ni yri­tyk­sel­le­ni, lap­se­ni peri­vät aika­naan yhtiön ja sen muka­na asun­to-osak­keen verot­to­ma­na ja voi­vat sen jäl­keen pur­kaa yhtiön.  Kor­ho­nen on vie­mäs­sä veron­kier­ros­ta kek­si­mi­sen ilon!

13 vastausta artikkeliin “Haluaako Korhonen lakkauttaa perintöveron kokonaan?”

 1. Kor­ho­sen poi­ka tai­taa vaan lada­ta vaa­lia­sei­ta. Samal­la pide­tään huol­ta kepun perin­tees­tä koit­taa kam­me­ta omaa hal­li­tus­ta nurin. Mut­ta haus­ka­han tuo­ta meuh­kaa­mis­ta on seurata.

 2. Parem­pi oli­si pois­taa­kin koko­naan. Omai­suu­den myyn­ti­voit­to vero­te­taan sil­loin kun se myy­dään. Kun se perit­ty, niin se on koko­nai­suu­des­saan myyn­ti­voit­toa. Jos saan­nos­ta on yli 10 v , voi­daan käyt­tää han­kin­ta­me­no-olet­ta­maa 40%. Yksin­ker­tai­nen hom­ma ja val­tio saa veron­sa. Näin se menee kun osaa. Muta polii­ti­kot ei ajat­te­lua hallitse 🙂

 3. Samaa olen itse­kin miet­ti­nyt, eikö­hän kai­ken­lais­ten kiin­teis­tö­si­joi­tus­yh­tiöi­den perus­ta­mi­nen yleis­ty aika taval­la. Rahat kiin­teis­töi­hin, ja niin siir­tyy omai­suus ilman vero­ja uudel­le suku­pol­vel­le. Tai voi­han sitä perus­taa vaik­ka osa­ke­si­joi­tus­yh­tiön, jon­ka peril­li­set voi­vat verot­to­mas­ti periä.

 4. Täl­lais­ta näper­te­lyä­hän ja kik­kai­lua­han tämä nyt on ja menee entis­tä moni­mut­kai­sem­mak­si. Aulis Aar­nio on jo vuo­sia esit­tä­nyt, että luo­vu­taan koko­naan perin­tö­ve­ros­ta ja vero­te­taan sit­ten kun perit­tyä omai­suut­ta myy­dään. Vas­ta sit­ten­hän sitä kykyä­kin olisi. 

  Ensin val­tion vero­tu­lot toden­nä­köi­ses­ti not­kah­tai­si­vat, sit­ten nii­tä alkai­si taas kertyä.

  Tai­taa olla lii­an yksin­ker­tais­ta toteu­tet­ta­vak­si. Vrt. Juu­pa juu Says yllä.

 5. Perin­tö­ve­ron vas­tus­ta­mi­nen on kyl­lä omi­tuis­ta. Se on var­maan paras vero mikä meil­lä on. Perin­tö­ve­roa pitäis kas­vat­taa muit­ten vero­jen kus­tan­nuk­sel­la eikä todel­la­kaan pie­nen­tää kuten nyky­ään tehdään.

 6. Suo­ma­lai­sen vero­tuk­sen tär­keä peri­aa­te on estää pal­kan­saa­jien sun mui­den “taval­lis­ten” kan­sa­lais­ten saa­mas­ta maan­vil­je­li­jöi­den, yrit­tä­jien ja rik­kai­den veroe­tu­ja. Tämä ei sit­ten ole kau­nai­nen vää­rin­kä­si­tys vaan fakta. 

  Jos ei usko, voi kokeil­la muut­taa työ­suh­de työ­suo­rit­teen myynti/ostosuhteeksi ja kat­soa, mitä verot­ta­ja sanoo. Tai voi vaik­ka­pa yrit­tää perus­taa fir­man pie­nel­lä pää­omal­la ja ottaa sit­ten tulot pää­oma­tu­loi­na ja kat­soa, mitä verot­ta­ja sii­hen sanoo. 

  Tie­ten­kin verot­ta­ja tar­vit­taes­sa perin­nön suh­teen­kin tul­kit­si­si köy­hi­mys­ten yri­tyk­set lah­joit­taa asun­to lap­sil­le verot­ta veronkierroksi.

  Mie­len­kiin­toi­sem­paa onkin, mik­si Kor­ho­nen tuol­lai­sia yli­pään­sä lau­koo. Vai­kea on nimit­täin uskoa, että hän ei oli­si tien­nyt tark­kaan, mis­sä men­nään, kun kysees­sä sen­tään on yksi har­vois­ta onnis­tu­neis­ta maa­ta­lous­tu­ki­pro­jek­tis­ta miesmuistiin. 

  Jos oli­sin kyy­ni­nen, arve­li­sin­kin, että kysees­sä oli jul­ki­suu­den­hal­lin­ta­tem­paus. Nyt Van­ha­nen pää­si koval­la äänel­lä selit­tä­mään, miten vero­uu­dis­tus on kuin onkin rei­lu eikä suin­kaan suo­si maan­vil­je­li­jöi­tä koh­tuut­to­mas­ti. Täs­sä teo­rias­sa Kor­ho­nen oli­si siis suos­tu­nut, Van­ha­sen hyö­dyk­si, maa­ta omis­ta­mat­to­man luo­kan syl­ky­ku­pik­si — vaik­ka toi­saal­ta kerä­si­kin pis­tei­tä Kepun ydinäänestäjiltä.

  Tuo on kui­ten­kin tie­tys­ti mah­do­ton­ta, kos­ka Van­ha­nen ja Kor­ho­nen eivät ollen­kaan tule toi­meen kes­ke­nään eivät­kä sik­si voi ajaa yhdes­sä Kepun etua. 

  Niin olem­me aina­kin leh­dis­tä saa­neet lukea, mut­ta toi­saal­ta joten­kin tämä aina niin eri­pu­rai­nen maa- ja met­sä­ta­lous­puo­lue aina vain onnis­tuu kerää­mään kes­kus­tan äänet tai­ta­vil­la silmänkääntötempuilla …

 7. Kepun agen­dal­la perin­tö­ve­ron pois­ta­mi­nen yri­tyk­sil­tä on kor­keal­la, kos­ka maatalous“yritykset” muo­dos­ta­vat kes­kei­sen osan kan­nat­ta­ja­kun­nan toimeentuloa. 

  Käy­tän­nös­sä­hän täs­sä tulee käy­mään niin, että kir­joi­tuk­ses­sa mai­ni­tul­la taval­la kuka hyvän­sä voi vält­tää val­tao­san perin­tö­ve­ros­ta, mut­ta useim­mat ihmi­set taval­li­ses­sa pal­kan­saa­ja­rin­ta­mas­sa ovat lii­an tie­tä­mät­tö­miä tai lii­an lais­ko­ja perus­taak­seen veronkiertofirman.

  Jäl­jel­le jää­vät pie­ny­rit­tä­jät, joil­le tämä uudis­tus on teo­rias­sa tar­koi­tet­tu, ja pää­oma­tu­loil­la elä­jät, jot­ka osaa­vat kyl­lä pake­toi­da omai­suu­ten­sa sijoi­tus­yh­tiöi­hin ja jät­tää nämä yhtiöt perit­tä­väk­si. Lopul­ta vain taval­li­nen pal­kan­saa­ja mak­saa, mikä tun­tuu ole­van tar­koi­tus Suo­men vero­jär­jes­tel­mäs­sä muuallakin.

  Omas­ta mie­les­tä­ni kuol­lei­den verot­ta­mi­nen on parem­pi asia kuin elä­vien verot­ta­mi­nen, vaik­ka näi­tä vero­ja jou­dun­kin tuo­ta pikaa myös itse mak­sa­maan. Jos se yhdis­tet­täi­siin nykyis­tä koh­tuul­li­sem­paan ansiotuloverotukseen.

  Suku­pol­ven­vaih­dok­sia­kin var­ten voi­si teh­dä jotain raken­tei­ta, jois­sa suku­pol­vea vaih­ta­neen yhtiön voi­tois­ta käy­te­tään halut­taes­sa joku riit­tä­vän iso osa perin­tö­ve­ron mak­suun kun­nes vero on mak­set­tu ja tähän saak­ka peril­li­nen sai­si nos­taa yhtiös­tä vain palk­kaa ja osin­ko­ja hyvin rajoi­te­tus­ti. Näin väl­tyt­täi­siin tilan­teel­ta, jos­sa yri­tyk­sen jat­ka­mi­sek­si pitää ottaa lai­naa tai myy­dä yhtiö. Val­tio voi kyl­lä odo­tel­la vero­ra­ho­jaan kym­me­nen­kin vuot­ta ja jos fir­ma tekee täl­lä välin kon­kurs­sin, kär­siä tap­pion nahoissaan.

 8. No, ei se kek­si­mi­nen ihan tähän lopu. Sinul­le jää se asun­non vero­ton myyn­ti­hin­ta, joka pitää hävit­tää ennen perin­töä, kos­ka se menee muu­toin täy­del­le verol­le. Verot­ta­ja­han ottaa pank­ki­ti­lit sel­vil­le, pait­si veroparatiiseista.

  Eikä se Osmon fir­ma tai­da men­nä vero­va­paus­seu­las­ta läpi. Pitäi­si olla jotain tuo­tan­nol­lis­ta toi­min­taa ja kuka­pa sitä Osmon jäl­keen jat­kaa. Pelk­kä asun­to-osa­keyh­tiön omis­ta­mi­nen ei täyt­täi­si vero­va­pau­den kriteerejä.

  Sinän­sä olen jul­ki­suu­des­sa vas­tus­ta­nut tätä vero­va­paus­lob­baus­ta jo sil­loin kun tuo ensim­mäi­nen 60 % tuli lob­bai­lun koh­teek­si. Perus­te­lut veron pois­ta­mi­sen puo­les­ta ovat aika ont­to­ja ja jopa val­heel­li­sia. Sem­moi­sia ne hal­li­tus­puo­lu­eet ml vih­reät kirjoittivat.

 9. Lai­tan sen tie­tys­tui appor­tio-omai­suu­te­na sii­hen fir­maan. Ei kai sii­tä mitään myyn­ti­voi­ton veroa sil­loin tule. Eikä pank­ki­ti­lil­le­ni jää mitään yli­mää­räis­tä rahaa.

 10. No, joo Osmo on nokkela.

  Apport­ti on yksi mah­dol­li­suus ja se yleen­sä tul­ki­taan myyn­nik­si. Verot­ta­jal­la on oikeus tul­ki­ta mikä tahan­sa lail­li­nen oikeus­toi­mi veron­kier­rok­si ja täl­lä oikeu­del­la teh­ty­jä oikeus­mur­hia tapah­tuu koko ajan Suo­mes­sa. Jos Osmoa koh­del­tai­siin kuin yrit­tä­jiä huo­noim­mil­laan, voi­tai­siin apport­ti­kin kat­soa veron­kier­rok­si ja sen val­mis­te­luk­si, joten myyn­ti­voit­to­ve­ro voi­tai­siin aina­kin sil­lä perus­teel­la mää­rä­tä. Varain­siir­to­ve­ro 1,6 % tai 4 % oma­ko­ti­ta­los­ta menee joka tapauk­ses­sa, kos­ka kysees­sä ei ole ensia­sun­non ostoon ver­rat­ta­va tilan­ne. Perin­tö­asun­nois­ta ei näi­tä makseta.

  Ja kun lap­set odot­ta­vat vero­ton­ta perin­töään, Osmo mak­saa asun­toe­tu­ve­roa asun­nos­taan joka kuu­kausi hau­ta­jai­siin­sa asti. Sil­lä osa­keyh­tiön asun­nos­sa ei ilman vero­ja asu­ta. Tai­taa tul­la kova hin­ta veron­kier­ros­ta. Toki täl­lai­sen kau­pan voi­si teh­dä, jos tie­täi­si ensi vii­kol­la kuolevansa.

  Vaan jos on useam­pi lap­si, ja jos fir­ma kat­sot­tai­siin tuo­tan­nol­lis­ta toi­min­taa har­joit­ta­vak­si, niin mitäs sit­ten. Hal­li­tus on tukit­se­mas­sa nyky­lais­sa ole­vaa por­saan­rei­kää, joka mah­dol­lis­taa veron­alen­nus­hin­nan osal­ta vero­va­paan myyn­ti­voi­ton 5. vuo­den jäl­keen. Myyn­ti­voit­to­ve­ro on jopa kor­keam­pi kuin perintövero.

  Kun osa­keyh­tiön asun­nos­sa asuu, ei myyn­ti­voit­to ole vero­va­paa­ta 2 vuo­den asu­mi­sen jäl­keen. Ja kuka lap­sis­ta asui­si siel­lä? Onko niin pal­jon rahaa, että kai­kil­le lap­sil­le jää jotain, vai saa­ko yksi asun­non ja muil­le jää luu käteen. Täs­sä lain yksi suu­ri ongel­ma: las­ten eriar­voi­nen kohtelu.

  Jos yhtiön pur­kaa, pitäi­si men­nä myyn­ti­voit­to­ve­ro yhtiön pur­ka­mi­ses­ta, ei siis asun­non myy­mi­ses­tä. Pur­ku­ve­ron alle menee myös apport­tio­mai­suus täy­si­mää­räi­ses­ti ja sen het­ken käy­väs­tä arvos­ta. Itse asias­sa purus­sa mak­se­taan lisäk­si yhtei­sö­ve­roa käy­vän hin­nan ja appor­tis­sa mää­rä­tyn hin­nan eros­ta, ja se vero on 26 %. Eipä sil­loin loh­du­ta 2 vuo­den asu­mi­sen jäl­keen tule­va myyn­ti­voi­ton verovapaus.

  Ei tämä vero­suun­nit­te­lu ihan kaik­kien har­ras­tus­ta ole. Juu­ri sik­si edus­kun­ta tekee niin seka­vat lait, että kon­sul­teil­la riit­tää töi­tä. Enkä minä ole vero­kon­sult­ti, vain vero­tuk­sen oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta kiin­nos­tu­nut kansalainen.

 11. Perin­tö­ve­ros­sa kon­kre­ti­soi­tuu puh­taim­mil­laan suo­ma­lai­sen vero­tuk­sen arvo­pe­rus­ta: Jos kyke­net teke­mään elä­mä­si aika­na jotain talou­del­li­ses­ti tuot­ta­vaa, sinua ran­gais­taan sitä enem­män mitä enem­män teet. Jos teet jotain tuot­ta­vaa ja haluat siir­tää teke­mä­si työn mah­dol­lis­ta­maa kulu­tus­ta vaik­ka­pa lap­se­si hyväk­si, sinua ran­gais­taan kak­sin verroin. 

  Suo­mi on maa, jos­sa voin ottaa tak­sin ja läh­teä 500 kilo­met­rin pää­hän vii­kon­mit­tai­sel­le kapak­ka­kier­rok­sel­le ja pala­ta samaa, koko ajan käy­tös­sä­ni ollut­ta, tak­sia käyt­täen takai­sin 20 000 euroa köy­hem­pä­nä ilman sen kum­mem­pia vero­seu­raa­muk­sia (Muut seu­raa­muk­set voi­vat toki olla huo­mat­ta­via). Samaa sum­maa en voi lah­joit­taa lap­sel­le­ni ilman vero­seu­raa­muk­sia. Käy­pä vie­lä niin­kin, että lah­joi­tet­tua­ni rahat jou­dun yhteis­kun­nan sil­mis­sä tili­vel­vol­li­sek­si (epäi­lyk­se­na­lai­sek­si?) sii­tä, miten lap­sel­le­ni lah­joit­ta­mia­ni raho­ja käytetään.

  Demo­kra­tias­sa tämä­kin on mahdollista.

 12. Demo­kra­tias­sa tämä­kin on mahdollista.

  Tot­ta vie, toi­vo­kaam­me tuon kata­lan sys­tee­min pian sortuvan!

  Oikeas­ti tot­ta puhuak­se­ni. kun ker­ran verot on jos­tain kerät­tä­vä, on kerää­mi­nen teh­tä­vä oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja tehok­kaas­ti. Perin­tö­ve­ro täyt­tää koh­tuul­li­ses­ti molem­mat vaa­ti­muk­set. Oikeu­den­mu­kai­nen se on, jos nimit­täin uskoo meri­to­kra­ti­aan eikä aris­to­kra­ti­aan. Teho­kas se on, kos­ka ihmi­nen ei kai vähen­nä omai­suu­den kerää­mis­tä kuo­le­man jäl­keen tapah­tu­van vero­tuk­sen takia.

  On muu­ten vähän outoa puo­lus­taa perin­nön ant­jan etu­ja. Olet­ko, Sini­vih­reä, aja­tel­lut perus­taa kuol­lei­den puolueen?

 13. Tomi:

  Tot­ta vie, toi­vo­kaam­me tuon kata­lan sys­tee­min pian sortuvan!”

  Sini­vih­reä:

  Itse toi­voi­sin pikem­min­kin alku­pe­räis­tä demo­kra­tia­mal­lia otet­ta­van tie­tyil­tä osin nykyis­tä­kin laa­jem­min käyt­töön. Aina­kin minä haluai­sin mah­dol­li­suut­ta sovel­taa ostra­kis­mos­ta näi­hin surut­to­miin veron­nos­ta­jiin, perus­tee­na hei­dän toi­min­tan­sa aiheut­ta­ma ilmei­nen uhka demokratialle.

  Tomi:

  …kun ker­ran verot on jos­tain kerättävä,…”

  Sini­vih­reä:

  Vaik­ka minun­kin mie­les­tä­ni vero­ja on kerät­tä­vä, en sil­ti antai­si kri­tii­kit­tä verot­ta­jal­le avoin­ta val­ta­kir­jaa ihmis­ten teke­män työn tuloksiin.

  Tomi:

  Olet­ko, Sini­vih­reä, aja­tel­lut perus­taa kuol­lei­den puolueen?”

  Sini­vih­reä:

  Tuos­sa oli­si ilmei­nen her­jan paik­ka nykyis­ten puo­luei­den suun­taan, mut­ta olkoon…

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.