Pakkohoitoa Turuntautiin

Kovin pal­jon on puhut­tu pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­tien yhdis­tä­mi­ses­tä. Minus­ta kun­nat pitäi­si yhdis­tää, mut­ta vie­lä kes­kei­sem­pää oli­si teh­dä jotain Turus­sa. Turun ympä­ris­tö­kun­nat ovat jät­tä­neet Turun puris­tuk­siin, haa­li­vat hyvä­tu­loi­set veron­mak­sa­jat ja jät­tä­vät Turun yksin kan­ta­maan koko seu­dun sosi­aa­li­set ongelmat. 

Kau­pun­ki­ra­ken­ne, jos­sa ydin­kau­pun­ki slum­miu­tuu ja hyvä­osai­set ja muut­ta­vat sitä ympä­röi­väl­le ”republi­kaa­ni­vyö­hyk­keel­le”, on koko kau­pun­ki­seu­dun kan­nal­ta tuhoi­sa sai­raus.  Täl­lais­ta ker­man­kuo­rin­taa suo­si­vis­sa peli­sään­nöis­sä ei ole mitään jär­keä.  Puo­lus­tau­tuak­seen Tur­ku on pako­tet­tu koko­nai­suut­ta aja­tel­len erit­täin epä­vii­sai­siin kaavoitusratkaisuihin.

Val­tio­neu­vos­ton tuli­si met­ro­po­lioh­jel­man lisäk­si ottaa teho­tark­kai­luun Tur­ku naa­pu­ri­kun­ti­neen. Turus­sa val­tion toi­meen­pa­ne­ma pak­ko­lii­tos oli­si jär­ke­vä ja oikeu­den­mu­kai­nen – ja kii­rei­nen.  

123 vastausta artikkeliin “Pakkohoitoa Turuntautiin”

 1. No, voi voi Turku-parkaa.. 

  Mitäs on men­nyt ahneuk­sis­saan val­tion tukien toi­vos­sa haa­li­maan Suo­men suu­rim­man maa­han­muut­ta­ja­väes­tön lähiöi­hin­sä. Nyt sit­ten kitis­tään, kun kan­ta­väes­tö pake­nee alueil­ta, jois­sa sosi­aa­li­set ongel­mat ovat kärjistyneet. 

  Tääl­lä jut­tua mm. Varissuolta:

  http://www.marialohela.fi/blogi/2007/11/

 2. Vii­mek­si kun Turus­ta kuu­lin, siel­lä meni aivan tol­kut­to­man hyvin. Tule­va Työ­voi­ma­pu­la Huusi ja tule­vai­suu­den työn­te­ki­jöi­tä tuo­tiin len­to­lai­va­las­teit­tain kaik­kial­ta, pait­si ei tiet­ty lama-suo­mes­ta. Nyt kun­nan väes­tö­koos­tu­mus on niin poik­kea­va, että tun­tuu aika koh­tuu­to­mal­ta pakot­taa mui­ta kun­tia mukaan.

  Jär­ke­vä rat­kai­su oli­si muo­dos­tuu eril­li­nen Var­si­nais-Tur­ku, jos­sa toteu­te­taan tätä moni­kult­tuu­ri­vi­sio­ta val­tion elät­tä­mä­nä ja sit­ten Suur-Tur­ku, jos­sa men­nään perin­tei­seen tasa­tah­tiin, eli syö­dään vain se mikä saadaan.

 3. Onko sinul­la Osmo yhtään fak­taa väit­tee­si tuek­si? Tar­koi­tan täl­lä nii­den “hyvä­tu­loi­set veron­mak­sa­jien” val­tai­saa muut­toa sil­le “rebubli­kaa­ni­vyö­hyk­keel­le”. Ker­ro minul­le myös mis­sä se vyö­hy­ke on, Turus­sa ja sen lähiym­pä­ris­tös­sä asu­vat ystä­vä­ni eivät tie­dä sen sijain­tia. Voim­me käy­dä sit­ten oikein poru­kal­la lop­pu­vii­kos­ta sitä ihmet­tä katsomassa. 

  Edel­leen­kin voi­sit esit­tää joi­tain fak­to­ja sen puo­les­ta että Tur­ku kan­taa jotain eri­tyis­tä vas­tuu­ta seu­tu­kun­nan köy­his­tä ja sai­rais­ta. Kum­mas­sa luu­let ihmis­ten pää­se­vän hel­pom­min ter­veys­kes­kus­lää­kä­rin vas­taa­no­tol­le; Turus­sa vai lähi­kun­nis­sa, kum­mas­sa arve­let ihmi­sen saa­van nopeam­min ajan esi­mer­kik­si sosi­aa­li­toi­mis­toon; Turus­sa vai lähikunnissa?

  Minä kun tie­dän oikeat vas­tauk­set tähän niin en voi kuin ihme­tel­lä, mikä­hän mah­taa olla syy Turun nykyi­seen ahdin­koon.. Eihän se aina­kaan yri­tyk­ses­tä voi olla kiin­ni, Tur­ku­han on esi­mer­kik­si ilmoit­ta­nut pyr­ki­vän­sä koko maan moni­kult­tuu­ri­sim­mak­si kau­pun­gik­si ja jopa Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin­kin hie­noa tit­te­liä hae­taan vuo­dek­si 2011.

  Eikö Sinun pitäi­si olla hal­li­tus­puo­lu­een edus­ta­ja­na parem­min­kin huo­lis­sa­si sii­tä että Turun lähiym­pä­ris­tö val­lan näi­vet­tyy väes­tön dege­ne­roi­tues­sa ankean suo­mi­lai­sen kult­tuu­rit­to­man kult­tuu­rin puris­tuk­ses­sa? Eikö Turul­le pitäi­si parem­min­kin mää­rä­tä joku yli­mää­räi­nen mak­su sen vuok­si että se on haa­li­nut suu­rim­man osan seu­tu­kun­nan huip­pu- ja moniosaajista? 

  Itse odo­tan malt­ta­mat­to­ma­na sitä het­keä kun Varis­suol­le, Laus­teel­le ja Hali­siin, kau­pun­gin joh­don vai­vo­jaan sääs­tä­mät­tä hank­ki­ma, suun­na­ton osaa­mis­po­ten­ti­aa­li ja rik­kaus kuo­riu­tuu ulos kul­ta­mu­nis­taan. Sil­loin saa kyl­lä muu Suo­mi hauk­koa hen­ke­ään. Vai mitä?

 4. Wikipedia:Turun tau­ti on käsi­te, jol­la tar­koi­te­taan van­ho­jen raken­nuk­sien pur­ka­mis­ta uusien, kor­keam­pien ja rumem­pi­na pidet­ty­jen raken­nus­ten tiel­tä sekä tähän liit­ty­vää poliit­tis­ta kult­tuu­ria, jos­sa val­ta on har­vo­jen käsissä.

  Turun tau­ti ja kau­pun­gin talou­del­li­set ongel­mat hoi­tui­si­vat päät­tä­jät uusi­mal­la ja nyt­hän on kun­nal­lis­vaa­lit­kin tulos­sa. Pak­ko­lii­tok­sel­la vain pal­kit­tai­siin asiat huo­nos­ti hoi­ta­nei­ta päättäjiä.

 5. Eikö täs­sä nyt pikem­min­kin ole kyse sii­tä, että Tur­ku on omas­ta aloit­tees­taan har­joit­ta­nut poli­tiik­kaa, joka on joh­ta­nut slum­miu­tu­mi­seen, vero­ra­si­tuk­sen kohoa­mi­seen ja näis­tä seu­raa­vaan Turun hou­kut­te­le­vuu­den vähenemiseen?

  Eivät ympä­ris­tö­kun­nat ole “haa­li­neet” mak­su­ky­kyi­siä asuk­kai­ta, vaan mak­su­ky­kyi­set asuk­kaat ovat toden­neet ne Tur­kua hou­kut­te­le­vam­mik­si. Syi­tä tus­kin tar­vit­see sanoa ääneen.

  Suo­men kan­sa­lai­sel­la on lain mukaan oikeus äänes­tää jaloil­laan eli vali­ta itse asuin­paik­kan­sa. Esit­tä­mis­tä­si syis­tä teh­tä­vä pak­ko­lii­tos hyök­käi­si tosia­sial­li­ses­ti tätä oikeut­ta vas­taan. Se pakot­tai­si ihmi­set rahoit­ta­maan poli­tiik­kaa, jota he vas­tus­ta­vat, ja jota he ovat paen­neet muut­ta­mal­la Turus­ta pois.

  Turun päät­tä­jil­lä on toki oikeus muut­taa Tur­ku Mal­mök­si, mut­ta ei kenel­lä­kään ole oikeut­ta vaa­tia eri miel­tä ole­via uhraa­maan omaa asu­mis­mu­ka­vuut­taan ja raho­jaan tämän kokei­lun alt­ta­ril­le. Aina­kaan ei pitäi­si olla.

 6. Sepa­rem­pi tapa pit­käs­sä juok­sus­sa on pai­kal­lis­taa syyt mik­si muut­toil­miö tapah­tuu ja kor­ja­ta se perus­ta­vam­paa laa­tua ole­va ongelma.

  Ker­rot­ko, Osmo, miten pak­ko­lii­tok­set Turun ympä­ris­tös­sä oli­si­vat jär­ke­viä ja oikeudenmukaisia?

 7. Ei kyse ole ensi­si­jai­ses­ti “ker­man­kuo­rin­nas­ta” vaan sii­tä, että Tur­kuun on jos­tain syys­tä haa­lit­tu väes­töä, jos­ta ei ker­maa saa oikein mil­lään kons­til­la lyp­se­tyk­si. Alke­mis­ti­nen koe ei ole onnis­tu­nut, maa­han­muut­ta­jat eivät ole muut­tu­neet kullaksi.

  Moni­kult­tuu­ri­suu­des­ta on rutii­nin­omai­ses­ti puhut­tu litur­gi­seen sävyyn rik­kau­te­na ja mah­dol­li­suu­te­na. Nyt sit­ten ihme­tel­lään, mik­sei se rik­kaus ja mah­dol­li­suus kai­kil­le kel­paa. Totuus kui­ten­kin on, että nykyi­sen kal­tai­sel­la kotout­ta­mis­po­li­tii­kal­la nykyi­sen kal­tai­set maa­han­muut­ta­jat tule­vat Turul­le ja koko Suo­mel­le hir­vit­tä­vän kalliiksi.

  Sosi­aa­li­sis­ta ja talou­del­li­sis­ta ongel­mis­ta puhu­mi­nen on tuu­len piek­sä­mis­tä, jol­lei ole kykyä tai halua näh­dä, mis­tä ongel­mat poh­jim­mil­taan joh­tu­vat. On sit­ten eri asia, jos on pok­kaa tode­ta: kyl­lä, tämä tulee meil­le todel­la kal­liik­si, mut­ta huma­ni­tää­ri­sis­tä syis­tä emme voi emme­kä halua toi­sin toimia.

 8. Kum­mal­lis­ta, kun kir­joit­taa mis­tä asias­ta tahan­sa, jot­kut näke­vät tilai­suu­den koit­ta­neen toi­to­taask­seen taas kai­kel­le kan­sal­le muu­ta maa­il­maa kos­ke­vat ennakkoluulonsa. 

  Turun osal­ta ei ole täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tua, että ulko­maa­lais­po­li­tii­kan vas­tui­den epä­ta­sai­nen jako on osa, mut­ta vain osa Turun ongel­mia. Jos oli­si toi­mit­tu, kuten tääl­lä esiin­ty­vät kir­joit­ta­jat oli­si­vat halún­neet ja kiel­let­ty kaik­kien Suom­nen ulko­puo­lel­la syn­ty­nei­den tulo yli kol­mek­si vuo­ro­kau­dek­si Suo­meen, Tur­ku oli­si myös suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa, kos­ka sen telak­ka oli­si jou­dut­tu sulkemaan.Turku on huo­mat­ta­vas­ti myös hyö­ty­nyt ulko­maa­lai­ses­ta työvoimasta.

  Suo­mi on kan­ta­nut hyvin vähäi­sen vas­tuun glo­baa­leis­ta pako­lai­son­gel­mis­ta, ollut siis suo­ra­nai­nen vapaa­mat­kus­ta­ja, mut­ta Suo­men sisäl­lä nämä vas­tuut eivät jakau­du tasan. Tur­ku ei ole haa­li­nut pako­lai­sia saa­dak­seen val­tion tukia. Nuo pako­lai­sert on ensin haa­lit­tu muu­al­le Suo­meen, mut­ta kun val­tion kor­vausai­ka on men­nyt umpeen kol­men vuo­den kulut­tua maa­han­muu­tos­ta, nämä on joten­kin saa­tu muut­ta­maan Tur­kuun ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­le. Tämä on lisän­nyt Turun ahdin­koa, mut­ta se ei ole miten­kään tyh­jen­tä­vä seli­tys asiaan.

  Jos Hel­sin­gis­sä Kal­lio ja Val­li­la muo­dos­tai­si­vat itse­näi­sen ydin­kun­nan, huo­nos­ti sen­kin kävi­si. Nor­maa­li kau­pun­ki jakau­tuu hyvä­osais­ten ja huo­no-osais­ten aluei­siin. On kun­nal­li­sen raken­teen valu­vi­ka, jos hyvä­osais­ten kau­pun­gin­osat muo­dos­ta­vat oman kun­tan­sa ja huo­no-osais­ten oman. Joka väit­tää täl­lais­ta kehi­tys­tä oikeu­den­mu­kai­sek­si voi­si ystä­väl­li­ses­ti perus­tel­la näke­myk­sen­sä. Näin kata­ja­nok­ka­lai­se­na oli­sin hyvin tyy­ty­väi­nen, jos Viron­nie­mi (Kata­ja­nok­ka ja Kruu­nun­ha­ka) voi­si­vat muo­dos­taa oman itse­näi­sen kun­tan­sa, jota eivät köy­hien asiat koske.

  Tur­ku on teh­nyt vir­hei­tä kaa­voi­tuk­ses­sa eikä se ole riit­tä­vän mää­rä­tie­toi­ses­ti tais­tel­lut segre­goi­tu­mis­ta vastaan.

  Mut­ta kyl­lä naa­pu­ri­kun­nat­kin ovat olleet tör­kei­tä. Pal­jon­ko­han Kaa­ri­nas­sa on ara­va­vuo­kra-asun­to­ja? Miten on mah­dol­lis­ta, että Turun kun­ta­ra­tat on mer­kit­ty maas­toon auto­mar­ke­teil­la, joit­ka tuhoa­vat Turun palvelurakennetta?

 9. Taas ker­ran mei­tä syyl­lis­te­tään. Nyt olem­me aiheut­ta­neet Turun tau­din. Olem­me laa­ti­neet ker­maa­kuo­ri­vat peli­sään­nöt. Mitä­hän tar­koit­taa naa­pu­ri­kun­tien teho­tark­kai­lu? Ote­taan pet­tu­rit, jot­ka kar­ka­si­vat Turun onne­las­ta kiinni?

 10. Tur­ku­han on saa­nut pitää itsel­lään suu­rim­man osan maa­han­muut­ta­jis­ta, jot­ka ovat voi­ma­va­ra, talou­del­li­nen ja kult­tuu­ril­li­nen rik­kaus, hyvin­voin­nin moot­to­ri, uusien aja­tus­ten Tona­va jne jne. Eikö Turul­la pitäi­si men­nä mui­ta kun­tia *parem­min*, kun sil­lä on täl­lai­nen hyvin­voin­tia jau­ha­va Sam­po Varis­suol­la ja muu­al­la Itä-Turussa?

  Vai onko maa­han­muut­ta­jia vie­lä­kin lii­an vähän? Eivät­kö nykyi­set maa­han­muut­ta­jat ehdi jau­haa tar­peek­si vau­raut­ta Turun pelas­ta­mi­sek­si? Ehkä Turun oli­si syy­tä ottaa lisää maa­han­muut­ta­jia nyt heti ja paljon.

 11. Älä, Osmo, heti raken­na olkiuk­koa tois­ten sano­mi­sis­ta. Ei kukaan var­maan haluai­si kiel­tää Suo­men ulko­puo­lel­la syn­ty­viä aset­tu­mas­ta Tur­kuun yli kol­mek­si vuorokaudeksi.

  Tosia­sia kui­ten­kin on, että Tur­ku on otta­nut *tavoit­teek­seen* olla Suo­men moni­kult­tuu­ri­sin kau­pun­ki, ja tähän tavoit­tee­seen on pää­tet­ty pyr­kiä haa­li­mal­la niin pal­jon rikas­tus­ta kuin vain iki­nä mah­dol­lis­ta. Oleel­li­nen osa kehi­tys­tä on, että ongel­mia ei edes myön­ne­tä, vaan jau­he­taan skit­so­free­ni­ses­ti sitä, miten pal­jon Tur­ku on maa­han­muu­ton myö­tä rikas­tu­nut, ja vaa­di­taan samaan hen­gen­ve­toon ympä­ris­tö­kun­tia otta­maan osuu­ten­sa “taa­kas­ta”.

  Mis­tä taa­kas­ta? Jos maa­han­muut­ta­jat ovat rikkaus?

  Kol­man­nen maa­il­man tuli­joi­den aiheut­ta­mat välit­tö­mät menot ovat oma lukun­sa, mut­ta nii­den lisäk­si Tur­ku aset­taa rahoi­tus­puo­lel­la kai­ken­lai­set “tie­dos­ta­vat” toi­men­pi­teet var­si­nai­sen kotout­ta­mi­sen edel­le. Rahaa on varaa lisä­tä maa­han­muut­ta­ja­nais­ten sal­sa­kurs­sei­hin ja suvait­se­mat­to­muu­den vas­tai­seen asen­ne­kas­va­tuk­seen, mut­ta suo­men kie­len ope­tus­ta maa­han­muut­ta­jil­le supis­te­taan. Mitään hyvää­hän täs­tä ei seu­raa, mut­ta sal­sa­kurs­seil­la saa kai­ke­ti enem­män suvait­se­vai­suus­pis­tei­tä kuin tyl­säl­lä kielenopetuksella.

 12. Osmo hyvä, en ymmär­rä, miten voit väit­tää, että “ulko­maa­lais­po­li­tii­kan vas­tui­den epä­ta­sai­nen jako” voi­si olla osa­syy­nä Turun ongelmiin.

  Tur­kuun­han on ulko­maa­lais­po­li­tii­kan avul­la nime­no­maan ker­ty­nyt ympä­rys­kun­tia enem­män rik­kaut­ta ja voi­ma­va­ro­ja. Miten tämä voi aiheut­taa Turul­le “ongel­mia”? Jokin täs­sä yhtä­lös­sä ei nyt täsmää.

 13. Jos­sain ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­ses­sä näy­te­tään rus­taa­van kir­joi­tuk­sia oikein urakalla.Näyttäisi vähem­män masi­noi­dul­ta, jos sopi­sit­te, kuka suu­ren oival­luk­sen­ne lähet­tää eikä niin, että kaik­ki lähet­tä­vät sen omis­sa nimissään.

 14. Tur­ku on kyl­lä ollut todel­la sai­raan poik­kea­va täs­sä työ­voi­ma­pu­la-moni­kult­tuu­ri-visios­sa. Mie­lee­ni tulee kak­si esimerkkiä: 

  Vuon­na 2002, kun poh­jan­maal­la isän­nät halusi­vat hal­pa­työ­voi­maa kii­nas­ta tai puo­las­ta, niin pai­kal­li­nen työ­voi­ma­toi­mis­to ilmoit­ti, ettei käy ennen­kuin työt­tö­myys­per­sent­ti on alle 10, niin Turun työ­voi­ma­toi­mis­to antoi nuo työ­lu­vat poh­jan­maal­le. Mys­ti­nen tapaus, jota ei iki­nä sel­vi­tet­ty aina­kaan julkisuudessa.

  Toi­nen tapaus oli se, kun tur­ku oli vuo­si­kym­me­nen haa­li­nut tätä “var­mas­ti hyö­dyl­lis­tä” työ­voi­ma­re­ser­viä ja työt­tö­myys oli sii­tä huo­li­mat­ta koh­tuut­to­man kor­kea, niin tur­ku alkoi yhtäk­kiä pakot­ta­maan ihmi­siä työs­sä­käyn­tia­lu­een ääri­ra­joil­le Saloon. Kui­ten­kin vain suo­ma­lai­sia, kos­kei maa­han­muu­ta­jil­la sel­la­sia kyky­jä ja tai­to­ja ole, että ne pys­tyi­si­vät tehdastyöhön.

  Sit­te ne, jot­ka sit­ten sai­vat vaki­tui­sen työ­pai­kan Salos­ta, muut­ti­vat toki saman­tien myös asu­maan sin­ne. Siis ihan aidos­ti arki­käy­tän­nös­sä, ennak­ko­luu­lot unoh­taen, Tur­ku rou­daa alu­een alku­pe­räi­sa­suk­kai­ta ulos ja luku­tai­do­ton­ta mamua sisään.

 15. Voi­sit­ko, Osmo, pyyh­käis­tä omia ennak­ko­luu­lo­ja­si sivuun sen ver­ran että ymmär­täi­sit, ettei maa­han­muut­to- ja moni­kult­tuu­ri­suus­krii­tik­ko­jen val­ta­vir­ta halua mis­sään tapauk­ses­sa kiel­tää “kaik­kien Suo­men ulko­puo­lel­la syn­ty­nei­den tuloa yli kol­mek­si vuo­ro­kau­dek­si Suo­meen”. Hem­met­ti, mik­si sinä, aikui­nen fik­su mies, jota moni meis­tä arvos­taa tai aina­kin on arvos­ta­nut, rupeat tuol­lai­sia olkiuk­ko­ja heiluttelemaan?

  Glo­baa­li vas­tuu” ja “maa­han­muut­ta­jis­ta saa­ta­vat val­ta­vat sääs­töt” halu­taan jos­tain syys­tä sekoit­taa toi­siin­sa, vaik­ka kyse on asiois­ta, joi­ta on asial­li­ses­ti täy­sin mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la toi­sis­taan eril­lään. Jos halu­taan kan­taa niin sanot­tua glo­baa­lia vas­tuu­ta otta­mal­la tän­ne vai­keas­ti kotou­tu­via ja työl­lis­ty­viä, meil­le kal­liik­si käy­viä maa­han­muut­ta­ja­ryh­miä, niin sanot­ta­koon se ääneen. Jos taas todel­la halu­taan ajaa sel­lais­ta maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa, jos­ta on meil­le hyö­tyä muu­al­la­kin kuin juh­la­pu­heis­sa, teh­tä­köön niin. Mut­ta näit­ten asioi­den sekoit­ta­mi­nen suloi­sek­si val­heek­si on lyhyt­nä­köis­tä ja moraa­li­ton­ta, kuten valeh­te­lu aina.

  En ole vihai­nen maa­han­muut­ta­jil­le, aina­kaan ryh­mä­nä, enkä ajat­te­le kol­man­nen maa­il­man ihmi­sis­tä, että rype­kööt siel­lä kur­juu­des­saan, hit­to­ja­ko se meil­le kuu­luu. Mie­les­tä­ni Suo­mel­la on varaa nos­taa kehi­ty­sa­vun mää­rää, kun­han se vain koh­den­ne­taan jär­ke­väs­ti ja oikein krii­sia­lueit­ten kes­tä­vän kehi­tyk­sen tuke­mi­sek­si, mitä se mis­sä­kin sat­tuu ole­maan: tyt­tö­jen kou­lu­tus, osuus­toi­min­nan tuke­mi­nen, kai­vo­jen poraa­mi­nen ja niin edel­leen. Kehi­tys­mai­den asuk­kai­den otta­mi­nen tän­ne — nyt tulee ruma sana — elä­teik­si on ääret­tö­män teho­ton­ta ja kal­lis­ta kehitysapua.

  Ihmet­te­len tämän blo­gin pitä­jän herk­kää lii­pa­sin­sor­mea. Rasis­ti- ja ennak­ko­luu­lo­kort­ti hei­lah­taa todel­la her­käs­ti. Ja nime­no­maan mamu-ongel­mis­saan kamp­pai­le­van Turun tapauk­ses­sa on aivan kum­mal­lis­ta, että kyse on “mis­tä asias­ta tahan­sa”, jos­sa “jot­kut” näke­vät tilai­suu­ten­sa koit­ta­neen. Ovat­ko maa­han­muut­to­po­li­tii­kan krii­ti­kot sinul­le kas­vo­ton­ta mas­saa, jota­kin ole­muk­sel­li­ses­ti pahaa kan­sal­lis­mie­lis­tä saas­taa, jon­ka kaik­ki argu­men­tit on nipu­tet­ta­vis­sa ylä­kä­sit­teen “rasis­mi” alle ja hei­tet­tä­vis­sä Rii­hi­mäen ongel­ma­jä­te­lai­tok­seen mene­vän kuor­ma-auton laval­le? Pel­käät­kö tule­va­si nipu­te­tuk­si samaan kas­tiin kans­sam­me, jol­let reflek­sin­omai­ses­ti tor­ju tai väis­tä jokais­ta maa­han­muut­to­kriit­tis­tä argu­ment­tia? Se pel­ko­han ei sinän­sä ole nyky-Suo­mes­sa aiheeton.

 16. Onko tuo, Osmo, oikeas­ti paras­ta, mihin kykenet?

  Mikä­li kyl­lä, me muut voi­nem­me masi­noi­tua takai­sin Ulko­maa­lais­ten Pot­ki­mi­syh­dis­tyk­seen ja jat­kaa kes­kus­te­lua siellä.

  Heip­pa ja hyvää yhteis­kun­nal­lis­ta keskustelua!

 17. Voi­sit­ko, Osmo, mei­dän tyh­mem­pien hauk­ku­mi­sen lomas­sa hiu­kan valis­taa­kin mei­tä asia­ky­sy­myk­sis­tä. Onko Turus­sa nyt lii­kaa taak­kaa vai rikkautta?

 18. Minus­ta minul­la on oikeus blo­gil­la­ni sanoa suo­raan, kun kir­joit­ta­jat yrit­tä­vät kai­kin tavoin sot­kea asioi­ta. Tur­ku on hou­ku­tel­lut aktii­vi­ses­ti työ­voi­maa esi­mer­kik­si tela­koil­leen ulko­mail­ta. Niin sanot­tua sosi­aa­lis­ta maa­han­muut­toa Tur­ku ei ole hou­ku­tel­lut muut­ta­maan muu­al­ta Suo­mes­ta Tur­kuun. On ker­ta­kaik­kis­ta aihee­ton­ta ulko­maa­lais­vi­han liet­son­taa tar­koi­tuk­sel­la sot­kea nämä kak­si asi­aa keskenään.

 19. Joo tämä on tut­tu ilmiö. Näil­lä nee­ke­rin­pel­kää­jil­lä näyt­tää ole­van tapa­na, että kaik­ki vähän­kään posi­tii­vi­ses­ti maa­han­muut­ta­jiin suh­tau­tu­vat teks­tit lin­ki­te­tään hei­dän ihmis­vi­ha­kes­kus­te­lu­foo­ru­meis­saan ja sit­ten mah­dol­li­sim­man moni ottaa kai­ken ver­baa­li­sen reper­tu­aa­rin­sa käyt­töön ja hyök­kää tuo­ta röyh­ke­ää kir­joit­ta­jaa koh­taan. Vähem­mäl­lä pää­si­si­vät, jos vain yksi hyök­käi­si, mut­ta moni­päi­sel­lä hir­viöl­lä yri­te­tään saa­da sen ver­ran pelot­ta­va säi­käy­ty­se­fek­ti, ettei samai­nen “ääri­li­be­raa­li”, “ääri­su­vait­se­vai­nen” ja “ääri­va­sem­mis­to­lai­nen” enää iki­nä kir­joit­tai­si teks­te­jä, jot­ka eivät vas­taa hei­dän mie­li­pi­tei­tään. Hyök­käyk­sil­lä yksi tyy­pil­li­nen piir­re moni­päi­syy­den lisäk­si on se, että vaa­di­taan fak­to­ja ja tilas­to­ja kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta asiois­ta, kos­ka itsel­lä sat­tuu ole­maan joku has­su tilas­to taka­tas­kus­sa tuke­mas­sa jotain yksit­täis­tä ennakkoluuloa.

 20. TURUN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA, GLOBAALI ULOTTUVUUS-YHTEISVASTUU: On myös tär­keä­tä, että tun­nem­me niin tur­ku­lai­si­na kuin suo­ma­lai­si­na maa­il­man­laa­jui­sen vas­tuum­me. Elä­vä kos­ke­tus Euroo­pan ulko­puo­lis­ten kehi­tys­mai­den rea­li­teet­tei­hin on eri­tyi­sen tär­ke­ää ja hyö­dyl­lis­tä. Se ede­saut­taa myös kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus­ta ja suvait­se­vai­suut­ta, jot­ka ovat Turun menes­ty­mi­sen avaintekijöitä.

  Sel­vi­te­tään kou­lu­lai­tok­sen, kor­kea­kou­lu­jen, kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen ja mui­den toi­mi­joi­den mie­len­kiin­to yhteis­työ­suh­teen luo­mi­seen jon­kin kehi­tys­maan kans­sa sekä ryh­dy­tään sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta toi­men­pi­tei­siin. Ollaan muka­na Unicef-kau­pun­kien ver­kos­ton raken­ta­mi­ses­sa ja toi­min­nas­sa. Huo­leh­di­taan sii­tä, että kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus on pysy­vä osa kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten toi­min­taa. Hyö­dyn­ne­tään täs­sä suh­tees­sa myös Kan­sain­vä­li­sen koh­taus­pai­kan sekä Turus­sa asu­vien maa­han­muut­ta­jien tar­joa­mia mahdollisuuksia.

  Turun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi 4.6.2001 Tur­ku-stra­te­gian vuo­sil­le 2001–2004. Stra­te­gias­sa mää­ri­tel­lään visio, mil­lai­sen kau­pun­gin halu­taan vuon­na 2010 ole­van: ”Suo­men Tur­ku, maan van­hin kau­pun­ki, on 200 000 asuk­kaan kan­sain­vä­li­nen kult­tuu­ri­kau­pun­ki ja euroop­pa­lai­nen osaamiskeskus”.

  Tur­ku ja Van­taa: Tur­ku on kuses­sa kos­ka on kes­kus­kau­pun­ki. Van­taal­la menee taa­sen talou­del­li­ses­ti erit­täin hei­kos­ti KOSKA se on kehys­kun­ta. (täl­lai­sia seli­tyk­siä olen luke­nut) Yhtei­nen nimit­tä­jä näil­le molem­mil­le kun­nil­le on hei­kon talous­ti­lan­teen kans­sa se, että niis­sä molem­mis­sa on alu­een YLIVOIMAISESTI KOVIN ULKOMAALAISPROSENTTI. Van­taa jopa kehus­ke­lee ole­van­sa Suo­men KANSAINVÄLISIN KAUPUNKI.

 21. Osmo luu­lee:

  ” […] jot­kut näke­vät tilai­suu­den koit­ta­neen toi­to­taask­seen taas kai­kel­le kan­sal­le muu­ta maa­il­maa kos­ke­vat ennakkoluulonsa”.

  Mikä ihmeen “ennak­ko­luu­lo” on tie­to sii­tä, että Itä-Turus­ta on meneil­lään mas­sii­vi­nen jouk­ko­pa­ko alueil­ta, joi­den asu­jai­mis­tos­ta on parhaimmillaan/pahimmillaan ulko­maa­lais­taus­tai­sia kol­mas­osa? Ja tie­dät hyvin, että kyse ei ole telak­ka­työ­läi­sis­tä, vaan ihan muis­ta maa­han­muut­ta­jis­ta. Muut­ta­vat suo­ma­lais­per­heet sit­ten aset­tu­vat Lie­toon, Rai­sioon, Kaa­ri­naan ja Piik­ki­öön, kos­ka heil­lä ei vält­tä­mät­tä ole varaa aset­tua Turun kes­kus­taan ja aivan sen lie­peil­lä ole­vil­le parem­mil­le asuinalueille. 

  Suo­mi on kan­ta­nut hyvin vähäi­sen vas­tuun glo­baa­leis­ta pakolaisongelmista”

  Täs­sä kiin­tiö­pa­ko­lais­ten mää­rät nii­tä vas­taa­not­ta­vis­sa mais­sa vuon­na 2005. 

  Count­ry Total
  Uni­ted Sta­tes 53,813
  Austra­lia 11,654
  Cana­da 10,400
  Swe­den 1,263
  Fin­land 766
  Norway 749
  New Zea­land 741
  Den­mark 483
  Net­her­lands 419
  Uni­ted King­dom 175
  Ire­land 117

  En nyt sanoi­si, että suh­teu­teu­tet­tu­na väki­lu­kuun Suo­men osuus on “vähäi­nen”. Täy­tyy myös muis­taa, että Suo­mi ottaa vas­taan vam­mai­sia ja van­huk­sia toi­sin kuin monet muut val­tiot, joten luvut eivät ole suo­raan ver­tai­lu­kel­poi­sia. Suo­mi ei valit­se pako­lais­lei­reil­tä työ­voi­maa, vaan perus­teet ovat puh­taas­ti humanitääriset.

 22. Tur­ku on hou­ku­tel­lut aktii­vi­ses­ti työ­voi­maa esi­mer­kik­si tela­koil­leen ulko­mail­ta. Niin sanot­tua sosi­aa­lis­ta maa­han­muut­toa Tur­ku ei ole hou­ku­tel­lut muut­ta­maan muu­al­ta Suo­mes­ta Tur­kuun. On ker­ta­kaik­kis­ta aihee­ton­ta ulko­maa­lais­vi­han liet­son­taa tar­koi­tuk­sel­la sot­kea nämä kak­si asi­aa keskenään.”

  Sinä­hän ne sot­ket. Juu­ri sinä väi­tit, että jot­kut halua­vat estää kaik­kien maa­han­muut­ta­jien tulon Suo­meen. Ilmei­ses­ti muil­le kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vil­le on sel­vää, että on eri­lai­sia maahanmuuttajia.

  Mitä tulee Turun sosi­aa­li­sen maa­han­muu­ton hou­kut­te­le­mi­seen, niin Ilta­leh­del­lä on aihees­ta uuti­nen: http://www.iltalehti.fi/turku/200712046934734_tu.shtml

  Tur­ku­kin voi­si teh­dä halu­tes­saan Kaa­ri­nat ja kiel­täy­tyä pakolaisista.

 23. Niin, tuo Turun kau­pun­gin glo­baa­li ulot­tu­vuus ja moni­kult­tuu­ri­vi­siot oli poi­mit­tu kau­pun­gin omil­ta sivuil­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Tur­ha väit­tää, ettei kau­pun­kia ole hoi­det­tu ja “kehi­tet­ty” jon­kin ihmeel­li­sen moni­kult­tuu­rieu­fo­rian ja yhteis­kun­ta­ko­kei­lun nimis­sä. Itse asun täs­sä rajal­la Rai­sios­sa ja jos Turun yhteis­kun­ta­ko­kei­lu levi­ää tän­nek­kin, niin pian on pak­ko sit­ten muut­taa pois koko alu­eel­ta. Ehkä­pä johon­kin Turun ulko­saa­ris­toon vaikkapa.

 24. On erin­omai­sen hyvin tun­net­tu asia, että kes­kit­tä­mäl­lä suu­ri mää­rä kau­pun­gin vuo­kra-asun­to­ja samoil­le alueil­le, aiheu­te­taan ongel­mia. Oli maa­han­muut­ta­jia tai ei. Suu­ri maa­han­muut­ta­ja­väes­tö yhdis­tet­ty­nä suu­riin läh­tö­koh­tai­siin ongel­miin saat­taa kär­jis­tää ongelmia.

  Tämän vuok­si Vih­reät ovat aina puo­lus­ta­neet hyvin mää­rä­tie­toi­ses­ti sosi­aa­li­ses­ti sekoit­ta­vaa asun­to­tuo­tan­toa. Täl­lä este­tään segre­goi­tu­mis­ta, oli kyse sit­ten työt­tö­mis­tä suo­ma­lai­sis­ta tai kurdeista.

  Jos Tur­ku käyt­tää enem­män rahaa sal­sa­kurs­sei­hin kuin suo­men­kie­len ope­tuk­seen niin se on type­rää (tosin ter­vey­den edis­tä­mi­nen on myös jär­ke­vää poli­tiik­kaa). Vih­rei­den näke­mys on ollut se, että suo­men­kie­len ope­tus­ta on olta­va tar­jol­la riit­tä­väs­ti, mie­lui­ten sen pitäi­si olla sub­jek­tii­vi­nen oikeus, jopa vel­vol­li­suut­ta pitää har­ki­ta. Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin bud­jet­ti­raa­mei­hin näi­tä tavoit­tei­ta juu­ri kirjattiin.

  Maa­han­muut­to­krii­ti­koil­le on tyy­pil­lis­tä syyt­tää toi­sia sii­tä ettei­vät he kes­kus­te­le, mut­ta Oden tela­kan työ­voi­ma-argu­ment­ti jäte­tään koko ajan huo­miot­ta. Suo­mes­sa val­lit­se­va työ­voi­ma­pu­la oli­si pal­jon pahem­mas­sa jamas­sa ilman muu­al­ta tul­lut­ta työvoimaa. 

  Tie­ten­kin maa­han­muut­toon liit­tyy ongel­mia. Mihin­pä ei liit­tyi­si. Sil­ti väit­teet “hir­vit­tä­väs­tä kal­leu­des­ta” ovat täy­sin tuu­les­ta tem­mat­tu­ja väit­tei­tä. Toki esim. sen S2-kie­len­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen liiit­tyy kus­tan­nuk­sia, hir­vit­tä­viä ne eivät ole.

  Kaa­voi­tus­po­li­tiik­kaan suo­sit­te­li­sin maa­han­muut­to­krii­ti­koi­den tutus­tu­van hie­man parem­min, jos ovat suun piek­sen­nän lisäk­si kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, miten maa­il­ma toimii.

 25. Näyt­täi­si vähem­män masi­noi­dul­ta, jos .…”

  Niin, kan­sa­han ei voi mis­sään nimes­sä suh­tau­tua kriit­ti­ses­ti maa­han­muut­to­po­li­tii­kan löy­hen­tä­mi­seen. Sehän oli­si vähin­tään­kin rasistista.

 26. Rau­hoi­tu rau­hoi­tu Osmo, onhan sinul­la on oikeus!

  Jos ker­ran Tur­ku ei ole onnis­tu­nut hou­kut­te­le­maan sosi­aa­lis­ta maa­han­muut­toa, niin sit­ten kai “ulko­maa­lais­po­li­tii­kan vas­tui­den epä­ta­sai­nen jako” ei ole­kaan syy­nä talous­on­gel­miin. Tilas­to­viit­teet oli­si­vat kyl­lä kiva yllä­ri tämän vahvistamiseksi.

  Turus­sa TE-kes­kus tosin valit­taa, että “Var­si­nais-Suo­mes­sa pako­lais­ten kotout­ta­mi­ses­ta suu­rim­man vas­tuun ovat kan­ta­neet Tur­ku ja Salo”
  http://tinyurl.com/yc4tt9
  ja vaa­tii naa­pu­rei­ta “kan­ta­maan vastuunsa”
  http://tinyurl.com/39amfc
  mut­ta Turun Sano­mat on kai joku taan­tu­muk­sen ääni­tor­vi, jon­ka jut­tui­hin ei voi luot­taa. Kuu­li­sin sik­si mie­lel­lä­ni vii­tei­tä edis­tys­mie­li­siin läh­tei­siin, jois­ta voin oppia, että vas­tuun­kan­to on ollut Turun talou­del­le siu­nauk­sek­si ja rikkaudeksi.

 27. Auts! Met­sään mennään.

  Nyt aio­taan kor­ja­ta huo­nol­la poli­tii­kal­la teh­ty­jä vir­hei­tä pak­ko­kei­noil­la joi­den peru­tee­na on oikeudenmukaisuus.
  Kyvyt­tö­myys oppia vir­heis­tä joh­taa pak­ko­kei­no­jen käyt­töön eikä herä­tä kovin suur­ta luot­ta­mus­ta, myös lain kun­niou­tus alkaa las­ke­maan. Ehkä sen kii­reen sijaan pitäi­si pysäh­tyä ja kes­kus­tel­la mikä meni pieleen.

 28. Her­ra Soi­nin­vaa­ra, Turul­la EI ole tela­koi­ta, siis kau­pal­li­sia lai­vo­jen raken­ta­mi­seen tar­koi­te­tu­ja tela­koi­ta. Turus­sa kyl­lä on, muu­ta ne ovat mui­den omis­tuk­ses­sa. Lie­nee jok­seen­kin var­maa, että tela­kat, oikeam­min telak­ka (Per­no), nii­tä ulko­mai­sia ali­han­kin­tay­ri­tyk­siä on maa­han hank­ki­nut. Asu­tus­kin on tapah­tu­nut yksi­tyis­mark­ki­noi­den kautta.

  Yhteis­kun­ta on ede­saut­ta­nut kehi­tys­tä rei­lus­ti, myös sinun puo­lu­ee­si, siis hen­gen­hei­mo­lai­se­si. Kan­tai­sit­ko muu­ten sii­tä kolek­tii­vis­ta vas­tuu­ta. Ulko­mai­nen komen­nus­mies, oikein työ­voi­ma­vir­kai­li­joi­den opas­tuk­sel­la, ope­te­taan vält­tä­mään veron­mak­su Suo­meen. Läh­te­kää kol­men kuu­kau­den sisäl­lä kotiin ja tul­kaa sit­ten mää­rä­ajan pääs­tä uudel­leen (tai eri pas­sil­la). Sama tilan­ne on Eura­joel­la ydin­voi­ma­la­työ­maal­la. Suo­ma­lai­sel­ta komen­nus­mie­hel­tä yri­te­tään nyt kyn­siä irti päi­vä­ra­hois­ta ne ulko­maa­lais­ten kier­tä­mät verot. Nät­tiä peliä eikös?

  Entäs se Per­non tela­kan Hel­sin­kiin suun­nat­tu työ­mark­ki­nais­ku. Telak­ka tar­jo­si pit­kää kät­tä ja pal­kal­li­sen oppi­so­pi­muk­sen ja sitä­kaut­ta pysy­vän työ­pai­kan lai­van­ra­ken­nus­teol­li­suu­des­sa. Tilai­suus oli suun­nat­tu maa­han­muut­ta­jil­le ja kut­su­ja lähe­tet­ty ihan tie­det­tyi­hin osit­tei­siin. No kuis kävi. Odo­tet­tiin tuhat­kun­taa. Muu­ta­ma­kymm­nen tuli ja kol­me oli kii­nos­tu­nut. Onko sinul­la sivis­ty­nyt­tä arvaus­ta, sii­tä mis­tä nui­va suh­tau­tu­mi­nen tar­jouk­seen johtui?

  Kyse­hän oli mei­dän työ­vöi­ma­pu­lam­me pelas­ta­jik­si haa­li­tuis­ta väri­läis­kis­tä. Hom­ma ei kui­ten­kaan toi­mi­nut, ja nyt siel­lä on venä­läi­siä ja enti­sen itä­blo­kin ihmi­siä sen alle kol­me­kuu­kaut­ta ja kotiin. On tosin brit­te­jä ja rans­ka­lai­sia ja ita­lia­lai­sia­kin — väri­läis­kiä on kui­ten­kin vähän, vaik­ka erik­seen pyydettiin.

  Oli­si nii­tä Turus­sa­kin, mut­ta ei työs­sä ja nyt ne pitäi­si saa­da asian­sa­hoi­ta­nei­den elä­tik­si vai?

 29. Kukaan ei aina­kaan täs­sä kes­kus­te­lus­sa ole kysee­na­lais­ta­nut blo­gin pitä­jän oikeut­ta aihe­va­lin­taan eikä mie­li­pi­tei­siin. Sen sijaan hei­tot “ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­ses­tä” ja masi­noi­dus­ta kir­joi­tus­kam­pan­jas­ta ovat alhai­sia ja type­riä. Itse kul­le­kin tulee kiu­kun ja tur­hau­tu­mi­sen het­kiä, ja sil­loin kan­nat­taa miet­tiä, onko oikea het­ki pai­naa enteriä.

  Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tuli­sin mie­lel­lä­ni pois tääl­tä “äärioi­keis­to­lai­ses­ta” mar­gi­naa­lis­ta, jon­ne olen vähi­tel­len huo­man­nut kul­keu­tu­nee­ni, ja äänes­täi­sin taas vih­rei­tä kuten tein sil­loin, kun se oli vie­lä sel­keäs­ti ympä­ris­tö­puo­lue. Ei ole miel­lyt­tä­vää tul­la hui­tais­tuk­si samal­la lei­ma­kir­veel­lä, jol­la koe­te­taan osua pilot­ti­tak­ki­siin tum­mai­hois­ten pot­ki­joi­hin. Nykyi­ses­sä kes­kus­te­luil­ma­pii­ris­sä tämä äärioi­keis­to­lai­nen mar­gi­naa­li tun­tuu kui­ten­kin ole­van ainoa nurk­kaus, jos­ta käsin maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa on mah­dol­lis­ta kritisoida.

  Vaik­ka nykyi­sen kal­tai­nen maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka perus­tuu­kin humaa­nei­hin läh­tö­koh­tiin: kaik­ki ihmi­set ovat sama­nar­voi­sia, täy­tyy antaa mah­dol­li­suus jne, pidän sitä pit­käl­lä aika­vä­lil­lä talou­del­li­ses­ti, sosi­aa­li­ses­ti ja eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­mät­tö­mä­nä, ja siten poh­jim­mil­taan epähumaanina.

  En myös­kään usko pit­käl­lä aika­vä­lil­lä käy­vän niin, että kun islam ja poh­jois­mai­nen sosi­aa­li­de­mo­kra­tia koh­taa­vat, islam muut­tuu sosi­aa­li­de­mo­kraat­ti­sek­si tai että ne tule­vat toi­si­aan puo­li­tie­hen vas­taan, “oppi­vat toi­sil­taan ja rikas­tu­vat”. Vaik­ka län­si­mais­sa pode­taan ter­ro­ris­min pel­koa ja ihme­tel­lään ja vie­rok­su­taan isla­mi­lais­ta arvo­maa­il­maa, isla­min voi­maa ja dyna­miik­kaa ei sil­ti poh­jim­mil­taan taju­ta. Monet usko­vat, että islam voi­daan joten­kin libe­ra­li­soi­da ja päi­vit­tää nyky­ajan län­si­mai­seen arvo­maa­il­maan sopi­vak­si. Se on sinän­sä hie­no tavoi­te — minus­ta ja muis­ta, joi­den arvo­maa­il­ma perus­tuu län­si­mai­seen valis­tusaat­tee­seen — mut­ta en yksin­ker­tai­ses­ti pys­ty näke­mään perus­tei­ta sen onnis­tu­mi­sel­le, tai aina­kin pidän epä­on­nis­tu­mi­sen ris­kiä niin suu­re­na, että näen tehok­kaas­ti integroi­van maas­sa-maan-taval­la ‑kotout­ta­mis­po­li­tii­kan ole­van ainoa jär­jel­li­nen vaih­toeh­to, mikä­li tän­ne maa­han­muut­ta­jia kol­man­nes­ta ja isla­mi­lai­ses­ta maa­il­mas­ta on vält­tä­mät­tä saa­ta­va. Nykyi­sen kal­tais­ta oma­kie­li­syys-uima­vuo­ro­po­li­tiik­kaa pidän läh­tö­koh­tai­ses­ti tuhoi­sa­na, se on peh­me­ää ghet­tout­ta­mis­ta joka var­mis­taa isla­mi­lai­sen pat­riar­kaa­li­sen suku­puo­li­jär­jes­tel­män ja sopeu­tu­mat­to­man ylem­myy­den­tun­teen säi­ly­mi­sen. Oma­nar­von­tun­nos­sa ei sinän­sä ole mitään pahaa, ja sitä toi­voi­sin myös suomalaisille.

 30. Turun tela­kal­la val­tao­sa ulko­mai­sis­ta työn­te­ki­jöis­tä tulee euroo­pas­ta tai Venä­jäl­tä, ei Afri­kas­ta eikä lähi-idäs­tä. Avus­tus­työ on tär­ke­ää siel­lä, mis­sä hätä on suu­rin. Pako­lais­ten lopu­ton vir­ta ei pal­ve­le ketään eikä pois­ta ongel­maa läh­tö­maas­sa. Se lisää vain väes­tön­kas­vua, rikol­li­suut­ta ja on län­ti­sil­le mail­le talou­del­li­nen sekä vali­tet­ta­van usein sosi­aa­li­nen rasi­te. Avun tuli­si olla läh­tö­mais­sa. Vali­tet­ta­vas­ti sama sum­ma, jota on avus­tet­tu Afri­kas­sa, on men­nyt sodan­käyn­tiin siel­lä. Ei tar­vit­se olla Eins­tein taju­tak­seen täs­tä­kin vali­tet­ta­van tosiasian.

  Mie­les­tä­ni tämä asia on erit­täin yksinkertainen.

 31. Tot­ta kai Tur­ku on hou­ku­tel­lut ns. sosi­aa­lis­ta maa­han­muut­toa siir­ty­mään muu­al­ta Suo­mes­ta Tur­kuun. Mikä­li tätä ei ole teh­ty tar­koi­tuk­sel­la, niin sit­ten Turun kun­nal­lis­po­lii­ti­kot ja vir­ka­mie­het ovat tyh­mem­piä ja epä­pä­te­väm­piä kuin luulinkaan.

  On glo­baa­li tosia­sia, että ihmi­set halua­vat pää­sään­töi­ses­ti elää saman­lais­ten ihmis­ten paris­sa. Eten­kin tämä pätee sel­lai­siin kult­tuu­rei­hin, jois­sa perheen/suvun/klaanin mer­ki­tys on eri­tyi­sen tärkeä.

  Kaik­kial­la Euroo­pas­sa on havait­tu, että tie­tyis­tä mais­ta per­hei­nä tai sukui­na muut­ta­vat ihmi­set kerään­ty­vät samaan paik­kaan asu­maan, mikä on aiheut­ta­nut sosi­aa­li­sia ongel­mia ja etnos­lum­miu­tu­mis­ta useim­mis­sa Euroo­pan maissa.

  Tämä ei ole voi­nut tul­la Turun päät­tä­jil­le yllä­tyk­se­nä. Päät­tä­mäl­lä, että Tur­ku tar­jo­aa kun­nan vuo­kra-asun­to­ja (tai sos­sun mak­susi­tou­muk­sia) muu­al­ta Suo­mes­ta muut­ta­vil­le maa­han­muut­ta­jil­le ja päät­tä­mäl­lä, että Tur­ku panos­taa poik­keuk­sel­li­sen pal­jon moni­kult­tuu­ri­suu­teen kou­luis­sa, sosi­aa­li­toi­mes­sa ja muis­sa pal­ve­luis­sa Turun kau­pun­gin päät­tä­jät ovat käy­tän­nös­sä teh­neet kaik­ken­sa hou­ku­tel­lak­seen tätä ns. sosi­aa­lis­ta maahanmuuttoa.

  Tela­kal­le töi­hin tule­vat rep­pu­mie­het eivät tar­vit­se monikulttuuria.

  Tur­ku on Suo­mes­sa edel­lä­kä­vi­jä whi­te flight ‑ilmiös­sä. Moni onkin jo ihme­tel­lyt, että mis­tä tulee ensim­mäi­nen polii­tik­ko, joka vaa­tii, että pake­ni­joi­ta on ran­gais­ta­va. Kaik­ki­han muis­ta­vat vie­lä DDR:n, kan­san onne­lan, jos­ta ei saa­nut pae­ta. Muu­rin yli yrit­tä­vät ammuttiin.

  Itsel­le­ni ei tul­lut yllä­tyk­se­nä, että suu­rin­ta tota­li­ta­ris­mia Suo­mes­sa edus­ta­vat juu­ri­kin Vihreät.

 32. Jos­sain ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­ses­sä näy­te­tään rus­taa­van kir­joi­tuk­sia oikein urakalla.” 

  No jopas ali­te­taan rimaa oikein ura­kal­la. Lop­pui­vat­ko argumentit? 

  En voi uskoa Turun ongel­mien joh­tu­van jos­tain telak­ka­työ­läi­si­sis­tä, vaan pikem­min­kin näis­tä “työ­pe­räi­sis­tä” joil­la ei ole oikeas­ti työn teke­mi­sen kans­sa mitään teke­mis­tä. Pro­sent­tio­suus esim. varis­suo­lai­sis­ta yli 33.

 33. Tam­pe­reen seu­dul­la on myös havait­ta­vis­sa ker­man­kuo­rin­taa, ilman maa­han­muut­ta­ja-kort­tia. Itsea­sias­sa suh­tees­sa eni­ten maa­han­muut­ta­jia asuu Tam­pe­reen Her­van­nas­sa, joka on valit­tu Suo­men par­haak­si lähiök­si, ja jon­ka asun­to­jen arvo­jen uuti­soi­tiin hil­jat­tain kas­va­van. Pai­kal­li­set Her­van­nas­sa tun­tu­vat myös pitä­vän maa­han­muut­ta­jia posi­tii­vi­se­na asiana.

  Ker­man­kuo­ri­joi­ta Tam­pe­reen kyl­jes­sä ovat aina­kin Pirk­ka­la ja Kan­ga­sa­la. Oma­ko­ti­tont­te­ja on kaa­voi­tet­tu run­saas­ti ja las­ten koti­hoi­don kun­ta­li­siä mak­se­taan, toi­sin kuin Tampereella.

 34. Sanos nyt Osmo suo­raan olen­ko minä syyl­lis­ty­nyt johon­kin vää­ryy­teen kun olen vaih­ta­nut Turun sen naa­pu­rin ‘republi­kaa­ni­vyö­hyk­kee­seen’. Etkö ker­ta­kaik­ki­aan tajua, että ihmi­set mene­vät sin­ne mis­sä he koke­vat asioi­den ole­van hyvin?

 35. Kaik­kial­la maa­il­mas­sa maa­han­muut­ta­jat aina kes­kit­ty­vät suu­riin kau­pun­kei­hin. Suo­mes­sa pako­lai­set ja tur­va­pai­kan­ha­ki­jat haja­si­joi­te­taan ympä­riin­sä, jos­ta he sit­ten vähi­tel­len muut­ta­vat eni­ten pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, mut­ta myös mui­hin suu­riin kau­pun­ke­hin. Jot­kut pie­net kun­nat ovat jopa mak­sa­neet muut­to­ra­ho­ja, kun val­tion mak­sa­ma muu­ta­man vuo­den avus­tus on päät­ty­nyt. Kau­pun­ki­seu­dut ovat veto­voi­mai­sia ihan ilman val­tai­saa hou­kut­te­lua­kaan. Aina­kin itsel­le­ni “moni­kult­tuu­ri­nen” Hel­sin­ki ja suu­ret euroop­pa­lai­set met­ro­po­lit ovat nii­tä paik­ko­ja, jois­sa voi­sin asua.

 36. En nyt jak­sa, Ode, puut­tua heit­to­si herät­tä­mään maa­han­muut­ta­ja­kes­kus­te­luun. Itse arvio­si sii­tä, että Tur­ku elät­tää ympä­ris­tön­sä vapaa­mat­kus­ta­jia on täy­del­li­sen tie­tä­mät­tö­myy­den syn­nyt­tä­mä. Kaa­ri­na, Rai­sio, Lie­to ja Naan­ta­li ovat mitoit­ta­neet pal­ve­lun­sa ja kaa­voit­ta­mi­sen­sa oikein ja sosi­aa­li­ses­ti. Lie­don kou­luis­sa opis­kel­laan uusis­ta oppi­kir­jois­ta puh­tais­sa kou­luis­sa, Turun home­kou­luis­sa käy­te­tään resu­leh­ti­pai­nok­sia. Här­kä­tien ter­veys­kes­kus on mal­lie­si­merk­ki ver­tais­ten­sa jou­kos­sa, Turus­sa tukeh­du­taan käy­tä­vä­pai­koil­le. Kaa­ri­nas­sa on enem­män vih­rei­den äänes­tä­jiä kuin mis­sään vas­taa­vas­sa kau­pun­gis­sa. Turun tela­kan työn­te­ki­jät valit­se­vat asun­ton­sa mie­lel­lään Turun ympä­ris­tö­kun­nis­ta. Mik­si­kö­hän? Demo­kraat­tien hal­lit­se­mas­ta maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta kan­nat­tai­si käy­dä hake­mas­sa oppia vaik­ka New Yor­kis­ta. Maa­han­muut­ta­jil­le ei ole jär­jes­tet­ty min­kään sor­tin kotou­tus­ta ja sil­ti maa­il­man menes­ty­neim­mät maa­han­muut­ta­jat löy­ty­vät juu­ri tuos­ta citys­tä, jon­ka asuk­kais­ta alle 8 pro­sent­ti­aa on waspeja.

 37. Onnit­te­lut Terol­le kom­men­tis­taan 12.38. Se on aivan erin­omai­nen lei­ma­kir­veen hei­lut­te­lun kisäl­lin­näy­te, jos­sa saa­vat kyy­tiä “ihmis­vi­ha­mie­li­set” ja “moni­päi­set hir­viöt”. Näin se asial­li­nen yhteis­kun­nal­li­nen kes­kus­te­lu etenee!

  Tuo moni­päi­syys on muu­ten haus­ka argu­ment­ti. Jos vää­rää miel­tä oli­joi­ta on yksi tai kak­si, he ovat mitä­tön mar­gi­naa­li-ilmiö. Jos hei­tä on useam­pi, he ovat moni­päi­nen hirviö 🙂

 38. En voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että yllä ole­va blo­gi­kir­joit­te­lu on masi­noi­tua. Miten noin vain toi­sis­taan riip­pu­mat­ta tuol­lai­nen mää­rä saman­mie­li­siä ryn­täi­si samas­ta teks­tis­tä peis­tat­tui­ne ideoi­neen kirjoittamaan.

  Tämä on kyl­lä ajan huk­kaan, mut­ta sosi­aa­li­sen maa­han­muu­ton ongel­miin on näh­ty syi­nä, että

  1) Turun työ­voi­man­toi­mis­to on myön­tä­nyt TYÖLUPIA ulkomaalaisille. 

  2) Kou­luis­sa har­ras­te­taan kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus­ta ja ker­ro­taan vie­rais­ta kult­tuu­reis­ta. (Täl­lä on kan­sain­vä­li­siä esi­merk­ke­jä. Yhdys­val­lois­sa John ker­ryn pahim­pa­na puo­le­na pidedt­tiin sitä, että hän osa­si mui­ta­kin kie­liä kuin englantia.)

  3) Turun työ­voi­ma­toi­mis­to on pyr­ki­nyt rek­ry­toi­maan ulko­maa­lais­ta työ­voi­maa Turkuun.

  Eivät­kö nuo esi­mer­kit osoi­ta, että tuos­sa sylt­ty­teh­taas­sa pide­tään kaik­kia ulko­maa­lai­sia saman­lai­si­na ja läh­tö­kohr­tai­ses­ti ongel­mi­na? Tuol­lai­sis­ta läyh­tö­koh­dis­ta käsin ei voi käy­dä mitään älyl­lis­tä kes­kus­te­lua ulkomaalaispolitiikasta.

  Minus­ta on sel­vä, että sosi­aa­li­nen maa­han­muu­it­to on talou­del­li­nen taak­ka, joka pitäi­si jakaa tasan kaik­kien kes­ken eikä pan­na sen vas­tuul­le, joka yrit­tää hoi­taa asiat parhaiten. 

  Se, että täs­tä koi­tu­vaa ongel­maa yri­te­tään kaa­taa jokai­sen ulko­maa­lai­sen pääl­le (sylt­ty­teh­das halu­aa kiel­tää myös työ­lu­vat ulko­maa­lai­sil­ta) on jotain hyvin alhaista.

  PS.

  Olin muu­ten her­kul­li­sel­la lou­naal­la nepa­li­lai­ses­sa ravin­to­las­sa, jota pyö­rit­tää hyvin menes­tyk­seek­kääs­ti maahanmuuttajaperhe. 

 39. Vie­lä pari sanaa “loput­to­mas­ta pakolaisvirrasta”.
  — 750 kiin­tiö­pa­ko­lais­ta vuodessa.
  — 2007 ennä­tys­mäi­set 828 eri­lais­ta myö­teis­tä lupaa tur­va­paik­ka­me­net­te­lyn perusteella.
  ‑Yhteen­sä myön­tei­siä oles­ke­lu­lu­pä­pää­tök­siä teh­tiin 17 204.
  ‑Per­he­si­teen perus­teel­la tuli hie­man yli 4000 ihmis­tä, näis­tä osa lin­kit­tyy huma­ni­tää­ri­sin syin tulleisiin.
  ‑Yli­voi­mai­ses­ti suu­rim­mat kan­sa­lai­suus­ryh­mät Suo­mes­sa ovat venä­läi­set ja virolaiset.

 40. Turun kau­pun­ki voi­si kaa­voit­taa tont­te­ja pien­ta­loa­su­mi­sel­le, jos tah­toa löy­tyi­si. Mut­ta kun sitä tah­toa ei löydy.
  Asun vajaan kol­men kilo­met­rin pääs­sä Turun kes­kus­tas­ta oma­ko­ti­ta­los­sa, jon­ka ympä­ris­tös­sä on met­sää ja pel­toa vaik­ka kuin­ka paljon.

  Tont­tien sijaan tuo­hon puo­len kilo­met­rin pää­hän yri­te­tään raken­taa jät­ti­mäis­tä jät­teen­polt­to­lai­tos­ta, joka polt­tai­si koko Lou­nais-Suo­men jät­teet. Muis­taak­se­ni Jyväs­ky­län seu­dul­ta on myös tar­jot­tu jät­tei­tä pol­tet­ta­vak­si Turkuun.

  Ongel­ma­na on se, että tehos­tu­nut jät­tei­den lajit­te­lu ja kier­rä­tys yksi­tyis­ten jäteyh­tiöi­den uusis­sa lajit­te­lu­lai­tok­sis­sa syö pol­tet­ta­van jäte­mää­rän niin pie­nek­si, ettei se rii­tä edes nykyi­sel­le jätteenpolttolaitokselle.
  Esim. Las­si­la & Tika­no­ja las­ki reip­paas­ti jäte­mak­suam­me vii­me vuon­na. Jät­teet ovat L&T:lle raha­nar­vois­ta raaka-ainetta.

  Jot­ta pol­tet­ta­vaa jätet­tä saa­tai­siin tar­peek­si, pitäi­si jät­tei­den kier­rät­tä­mi­nen lopet­taa. Myös mär­kä bio­jä­te pol­tet­tai­siin, mikä lisäi­si lai­tok­sen päästöjä.

  Eli mie­luum­min suo­si­taan For­tu­min jät­teen­polt­to­bis­nes­tä kuin veron­mak­su­ky­kyi­siä pientaloasukkaita.

  Mitä maa­han­muut­ta­jiin tulee, niin ei heis­tä minul­le tai per­heel­le­ni ole mitään arkie­lä­män hait­taa ollut. Lähim­mät asu­vat tuos­sa parin sadan met­rin päässä.
  Mamuis­ta aiheu­tu­va talou­del­li­nen rasi­te toki on kau­pun­gil­le suu­ri. Sen näkee pel­käs­tään käy­mäl­lä ter­veys­kes­kuse­päi­vys­tyk­ses­sä tai TYKS:ssä.

  Tela­kan työ­voi­mas­ta ja Suo­men vas­tuus­ta maa­il­man pako­lai­son­gel­man hoi­ta­mi­ses­sa ei pitäi­si puhua yhtä aikaa. Niil­lä kun ei ole mitään teke­mis­tä tois­ten­sa kanssa.
  Käsit­tääk­se­ni Turun tela­kal­le on tul­lut hit­sa­rei­ta Puo­las­ta ja muu­al­ta enti­sen itä­blo­kin mais­ta. Pako­lai­sia ja “mamu­ja” saat­taa olla kourallinen.
  Toki Osmo fik­su­na mie­he­nä tämän var­maan tiesikin.

  Ennen kuin ale­taan kan­taa Suo­mel­le “kuu­lu­vaa” osaa maa­il­man pako­lai­son­gel­man hoi­dos­ta, niin pitäi­si kehit­tää jär­jes­tel­mä, joka kan­nus­taa mamu­ja ja myös kan­ta­väes­töä kan­ta­maan kor­ten­sa yhtei­seen kekoon. Nykyi­nen keh­dos­ta hau­taan sosi­aa­li­tur­va ja työn­teos­ta ran­kai­se­va vero­tus eivät sitä tee.

  Lopuk­si, maa­han­muut­ta­jat eivät ole mikään syy muut­to­liik­kee­seen pois Turus­ta. Kyse on halut­to­muu­des­ta kaa­voit­taa tont­te­ja mak­su­ky­kyi­sil­le ihmisille.
  Nykyi­sel­lä poli­tii­kal­la Turus­ta kyl­lä saa­daan kau­hu­ku­vien mukai­nen ghetto.

 41. En voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että yllä ole­va blo­gi­kir­joit­te­lu on masinoitua.”

  Et ole kuul­lut kes­kus­te­lu­ryh­mis­tä? Tämän blo­gin link­ki on ilmaan­tu­nut aina­kin erääl­lä Tur­ku-pals­tal­la. Ei maa­han­muut­to­kri­tii­kis­sä aina tar­vit­se näh­dä nat­se­ja tai sala­liit­to­ja. Ammut itseä­si jal­kaan noin type­ril­lä oletuksilla.

 42. juu, se sama rot­ta­lau­ma ryn­tää aina haas­kal­le mis­sä vain tilai­suus on.

 43. Olin muu­ten her­kul­li­sel­la lou­naal­la nepa­li­lai­ses­sa ravin­to­las­sa, jota pyö­rit­tää hyvin menes­tyk­seek­kääs­ti maahanmuuttajaperhe.”

  Uskot­ko Osmo oikeas­ti että tääl­lä jol­la­kul­la on jotain nepa­li­lai­sia ravin­to­lay­rit­tä­jiä vas­taan? Toi­vot­ta­vas­ti mais­tui, itse en pidä aasia­lai­ses­ta. Sitä samaa kanaa, rii­siä ja jukurt­tia oli se sit­ten nimel­tään mitä tahansa 😀

  Ongel­mia sen sijaan koi­tuu nime­no­maan slum­miu­tu­vis­ta mus­li­mi­lä­hiöis­tä ja nii­den asu­keis­ta, joi­ta kai­ken jär­jen mukaan ei oli­si tän­ne kos­kaan pitä­nyt edes haa­lia, kos­ka tar­vit­ta­vaa inte­graa­tio­ha­luk­kuut­ta, kie­li- tai ammat­ti­tai­dos­ta puhu­mat­ta­kaan, ei löy­dy. Luu­li­si sinun polii­tik­ko­na seu­raa­van vas­taa­vaa, jo pidem­mäl­lä ole­vaa kehi­tys­tä muu­al­la Euroo­pas­sa. Vaan ei…

 44. Tätä kes­kus­te­lua mai­nos­te­taan Hal­la-ahon vie­ras­kir­jas­sa ja tätä kes­kus­te­lua myös “pui­daan” siel­lä. Aivan kuten kaik­kia mui­ta­kin kes­kus­te­lua, joi­hin liit­tyy sana maa­han­muut­to. Siel­tä se floo­daus saa sit­ten alkunsa.

 45. Uskot­ko Osmo oikeas­ti että tääl­lä jol­la­kul­la on jotain nepa­li­lai­sia ravin­to­lay­rit­tä­jiä vastaan? 

  En jak­sa hakea enää sitaat­te­ja tuos­ta teks­ti­vir­ras­ta, mut­ta siel­lä pahek­sut­tiin sitä, että on myön­net­ty työ­lu­pia vaik­ka Suo­mes­sa on työt­tö­miä ja on tar­jot­tu töi­tä ulko­maa­lai­sil­le sen sijaan, että nii­tä oli­si tar­jot­tu syr­jä­seu­tuj­nen työt­tö­mil­le. En voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että nepa­li­lai­sen ravin­to­lan tilal­la pitäi­si olla jokin kar­ja­lan­pais­tia tar­joa­va kotimainen.

 46. juu, se sama rot­ta­lau­ma ryn­tää aina haas­kal­le mis­sä vain tilai­suus on.”

  Hyvin sanot­tu Ciclis­ta tääl­lä­kin vain pese­vät tois­ten selkiään.

 47. Osmo: “En voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että yllä ole­va blo­gi­kir­joit­te­lu on masi­noi­tua. Miten noin vain toi­sis­taan riip­pu­mat­ta tuol­lai­nen mää­rä saman­mie­li­siä ryn­täi­si samas­ta teks­tis­tä peis­tat­tui­ne ideoi­neen kirjoittamaan.”

  Ajat­te­le asi­aa näin päin: jos joku polii­tik­ko ja ver­rat­tain tun­net­tu ajat­te­li­ja kir­joit­tai­si blo­gis­saan, että kehi­tys­a­pu on lope­tet­ta­va kos­ka ei sii­tä mitään hyö­tyä ole, ja sii­hen tuli­si sama­na aamu­na usei­ta vas­tus­ta­via kom­ment­te­ja jois­sa tois­tui­si variant­tei­na vaik­ka­pa lause “ei niin voi teh­dä, se ei oli­si humaa­nia” — oli­si­ko ensim­mäi­nen aja­tuk­se­si, että kuka nuo­kin kir­joit­ta­jat on blo­giin usut­ta­nut samaa sovit­tua teks­tiä tois­te­le­maan? Tokkopa.

  Nepa­li­lai­nen ruo­ka on huip­pu­hy­vää, samoin esi­mer­kik­si thai­maa­lai­nen. Jopa me Teron perään­kuu­lut­ta­mat “nee­ke­rin­pel­kää­jät” käym­me mie­lel­läm­me näis­sä ravin­to­lois­sa. Kaik­ki kun­nia ulko­mai­sil­le, lain puit­teis­sa elin­kei­no­aan har­joit­ta­vil­le yrittäjille!

 48. Tapio Laak­so jat­ka hyvää työ­tä ja levi­tä tär­ke­ää asi­aa ja seli­tä muil­le­kin ettei täs­sa mitään ongel­mia tule. Anni sin­ne­mä­ki ja sinä hänen avus­ta­ja­na olet­te­kin toi­mi­neet taka­pi­ru­na tule­van tur­va­paik­ka lain muu­tok­ses­sa eli jat­ka­kaa hyvää työtä.

 49. En usko että yksi­kään kir­joit­ta­ja vas­tus­taa työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tahoil­ta, joil­la on kykyä ja int­res­siä integroi­tua ja sitou­tua vas­taa­not­ta­van kult­tuu­rin sään­töi­hin ja tapoihin.

  Uskoi­sin, että kol­lek­tii­vi­ses­ti ongel­ma­na näh­dään uhmak­kaat, väki­val­ta­kult­tuu­reis­ta tän­ne jos­tain syys­tä haa­li­tut työl­lis­ty­mis­ky­vyt­tö­mät (vali­tet­ta­vas­ti on sanot­ta­va suo­raan) mus­li­mit, joi­den (vali­tet­ta­vas­ti sanot­ta­va ihan yhtä suo­raan) ainoa “kont­ri­buu­tio” on ylie­dus­tus työt­tö­myys- ja rikostilastoissa.

  Tämä on sit­ten tie­tys­ti sitä “ulko­maa­lais­ten pot­ki­mis­ta”, kos­ka nyky-yhteis­kun­nas­ta asiois­ta ei voi puhua suoraan?

 50. Vali­di tai­taa tuo­da sen kes­kei­sen poin­tin esiin. Kysy­mys ei oikeas­taan ole maa­han­muut­ta­jis­ta vaan tämän syys­kuun 11. jäl­kei­sen län­ti­sen maa­il­man sai­raal­loi­ses­ta islam-kam­mos­ta, jota Suo­meen­kin yri­te­tään istut­taa koval­la työl­lä. No, hyvä venä­läi­sil­le, kukaan ei enää muis­ta viha­ta heitä.

  Toi­von, että suo­ma­lai­set mus­li­mit pysyt­te­le­vät pois­sa näi­den kes­kus­te­lui­den äärel­tä. “Tar­vit­ta­vaa inte­graa­tio­ha­luk­kuut­ta ei löy­dy.” Joo­pa joo. 

  Ongel­mia on, mut­ta kun tuhan­sis­ta ihmi­sis­tä, jot­ka tule­vat Maro­kos­ta Indo­ne­si­aan ulot­tu­val­ta maan­tie­teel­li­sel­tä alu­eel­ta, puhu­taan näin iloi­sen huo­let­to­mas­ti yhte­nä mas­sa­na niin ollaan tul­tu kai­ken älyl­li­sen kes­kus­te­lun tuol­le puolen.

  Näyt­tää syn­ty­neen jon­kin­lai­nen pak­ko­miel­le isla­miin. Yhtäk­kiä täs­tä uskon­nos­ta on tul­lut ihmis­ten iden­ti­teet­te­jä tota­li­soi­va ulot­tu­vuus ja vie­lä täy­sin mono­liit­ti­sek­si aja­tel­tu sellainen.

  Ja mik­si ihmees­sä maa­han­muut­ta­ja­taus­tais­ten nuor­ten mel­la­koin­ti on joten­kin eri­lais­ta mel­la­koin­tia kuin mui­den nuor­ten mellakointi?

 51. Näin tyh­mä­nä kan­sa­lai­se­na arvos­tan suu­res­ti sitä, että saan täs­tä blo­gis­ta lukea, mil­lai­sis­ta aja­tuk­sis­ta Osmo ei voi vält­tyä. En voi vält­tyä täl­tä, en voi vält­tyä tuolta.

  Yhteis­kun­nal­lis­ta ana­lyy­siä parhaimmillaan.

 52. Tapio Laak­so:

  Oden tela­kan työ­voi­ma-argu­ment­ti jäte­tään koko ajan huomiotta.”

  Se jäte­tään huo­miot­ta, kos­ka se ei lii­ty Itä-Turun Whi­te Flight ‑ilmi­öön miten­kään. Kyse­hän oli sii­tä, että mak­su­ky­kyi­nen poruk­ka ene­ne­väs­sä mää­rin muut­taa Turun kehys­kun­tiin maa­han­muut­ta­jien kan­soit­ta­mil­ta alueilta. 

  Telak­ka­työ­läi­sil­lä ei ole tähän osaa eikä arpaa. He asu­vat tela­kan lähei­syy­des­sä usein kimp­pa­käm­pis­sä jakaen vuo­kran. Per­he jää kotimaahan.

 53. Vuon­na 2002, kun poh­jan­maal­la isän­nät halusi­vat hal­pa­työ­voi­maa kii­nas­ta tai puo­las­ta, niin pai­kal­li­nen työ­voi­ma­toi­mis­to ilmoit­ti, ettei käy ennen­kuin työt­tö­myys­per­sent­ti on alle 10, niin Turun työ­voi­ma­toi­mis­to antoi nuo työ­lu­vat pohjanmaalle.”

  Lue Sep­po Oksa­nen klo 12.15.

 54. Tapio Laak­so: “Maa­han­muut­to­krii­ti­koil­le on tyy­pil­lis­tä syyt­tää toi­sia sii­tä ettei­vät he kes­kus­te­le, mut­ta Oden tela­kan työ­voi­ma-argu­ment­ti jäte­tään koko ajan huomiotta.”

  Ter­ve­tu­loa mukaan kes­kus­te­luun, Tapio! Kiva että satuit pai­kal­le. Saa­pu­mi­se­si oli­si vai­kut­ta­nut vähem­män masi­noi­dul­ta, jos Osmol­ta eivät oli­si juu­ri sitä ennen lop­pu­neet asial­li­set argu­men­tit totaa­li­ses­ti kesken.

  Nii­tä kuu­lui­sia telak­ka­työ­läi­siä on nyt käsi­tel­ty mones­sa­kin vas­tauk­ses­sa, ja kenel­lä­kään ei ole mitään nii­tä vas­taan. Myös ulko­mai­set ravin­to­lay­rit­tä­jät ovat ter­ve­tul­lei­ta, jos toi­mi­vat samoil­la peli­sään­nöil­lä kuin suomalaiset.

  TAPIO, kun ker­ran asian­tun­ti­ja­na sinul­la on tie­toa maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, niin voi­sit­ko lait­taa jotain kon­kreet­tis­ta tie­toa sii­tä, pal­jon­ko esim. tuo­hon S2-kie­len­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen liiit­tyy kus­tan­nuk­sia, jos ne ker­ran eivät ole hir­vit­tä­viä, niin uskal­taa­han ne kertoa.

  Samoin voi­sit antaa oman arvio­si sii­tä, että miten nämä suun­ni­tel­lut tur­va­paik­ka­lain muu­tok­set tule­vat vai­kut­ta­maan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den mää­riin ja myön­net­ty­jen oles­ke­lu­lu­pien mää­riin? Käsit­tääk­se­ni nyt on tar­koi­tus muut­taa lakia siten, että käy­tän­nös­sä jokai­nen, joka onnis­tuu taval­la tai toi­sel­la keplot­te­le­maan tien­sä Suo­meen saa oles­ke­lu­lu­van. Ehto­na on se, että haki­ja tekee ns. pas­ka­duu­ne­ja hal­val­la sen ajan, kun odot­te­lee ano­muk­sen käsit­te­lyä. Oles­ke­lu­lu­van saa­tu­aan tuli­ja onkin sit­ten oikeu­tet­tu nor­maa­liin sosiaaliturvaan.

  Tie­tys­ti ihan sil­lä ole­tuk­sel­la, että Tapio­ta täl­lä ker­taa oikeas­ti kiin­nos­taa keskustella. 🙂

 55. En näe tuo­ta kir­joit­ta­jan ulko­maa­lais­vi­ha­mie­li­syy­te­nä vaan esi­merk­ki­nä (mikä­li paik­kan­sa pitää) Turun työ­voi­ma­toi­mis­ton vähin­tää­kin oudois­ta menettelytavoista 🙂

 56. Olin muu­ten her­kul­li­sel­la lou­naal­la nepa­li­lai­ses­sa ravin­to­las­sa, jota pyö­rit­tää hyvin menes­tyk­seek­kääs­ti maahanmuuttajaperhe.”

  Aplo­de­ja­ko odo­tat suvait­se­vai­suu­des­ta­si? Vai mikä tuon tar­koi­tus oli? 

  Kyl­la maa­han­muut­to­kriit­ti­set­kin käy­vät etni­sis­sä ruo­ka­lois­sa ja syö­vät itu­ja sii­nä mis­sä muutkin. 

  Ja mikä tämä “Ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tys” on?

  Mikä ihmeen masinointi?

  Itse näin kir­joi­tus­ta­si pui­ta­van erääl­lä pals­tal­la, jota ute­liai­suut­ta­ni käyn tii­rai­le­mas­sa aika ajoin, klik­ka­sin siel­lä link­kiä tänne.

  Olen­ko nyt ulko­maa­lai­sen pot­ki­ja, rasis­ti tai xeno­fo­bi kun en aina jaa kaik­kia aja­tuk­sia nii­den kans­sa jot­ka suh­tau­tu­vat maa­han­muut­to­asioi­hin naivisti?

  Näin hel­pos­ti­ko kes­kus­te­lu tyreh­dy­te­tään, hiu­kan R‑korttia heiluttelemalla?

  Luu­lin sinua fik­suk­si mie­hek­si Osmo, mut­ta nyt en kyl­lä ole enää var­ma asiasta..

 57. Tapio, tar­koit­taa­ko argu­men­toin­ti­si sitä, ettei­vät nime­no­maan mus­li­mit ole­kaan ylie­dus­tet­tui­na edel­lä­mai­ni­tus­sa tilan­teis­sa? Vai­kut­taa vähän sil­tä että sinä vain PÄÄTÄT että näin on ja muu on pelk­kää fanaat­tis­ta toi­seu­den pelkoa.

 58. Osmo: Mut­ta eihän tuos­sa esi­mer­kis­sä kut­sut­tu ulko­työ­läi­siä paik­kaa­maan työ­ti­lan­net­ta, kos­ka ei ollut teki­jöi­tä. Pai­kal­li­sen työt­tö­myys­pro­sen­tin täy­tyi olla yli 10, muu­ten­han työ­voi­ma­toi­mis­to ei oli­si mois­ta ukaa­sia anta­nut. Toi­sin sanoen, yli 10% työ­voi­mas­ta oli­si ollut vapaa­na näi­den isän­tien käy­tet­tä­vik­si. Käy­tän­nös­sä eivät tie­ten­kään kaik­ki, osa ei oli­si halun­nut, mut­ta osa oli­si voi­tu uudel­leen­kou­lut­taa. Kie­len­kin oli­si­vat osan­neet heti kättelyssä. 

  Mik­si sit­ten ketään näis­tä työt­tö­mis­tä ei halut­tu? Yri­tet­tiin­kö edes? Vai halut­tiin­ko nime­no­maan ihmi­siä, joil­le voi mak­saa vähän huo­nom­paa palk­kaa ja jot­ka eivät osaa/kykene pitä­mään oikeuk­sis­taan kiinni?

 59. Täy­tyy muu­ten ihan ohi­men­nen tode­ta se että mei­kä­läi­nen, joka on aina äänes­tä­nyt vasem­mis­to­liit­toa, etu­pääs­sä Esko Sep­päs­tä 70-luvul­ta alkaen, nipu­te­taan joi­den­kin nazzien kans­sa samaan pinoon, on sam­pe­rin loukkaavaa.

  En ker­ta­kaik­ki­aan voi ymmär­tää tätä pakol­la jat­kol­la tyovoi­ma­pu­la­hö­pi­nää, sil­lä sen­hän piti alkaa kypäl­lä vuon­na 2005. Tosia­sia on se, että teh­dyn työn mää­rä on vähen­ty­nyt koko 2000-luvun ja aidos­ta koko­päi­väi­ses­tä työs­tä tulee ole­maan yhä huu­ta­vam­pi pula.

 60. Ongel­mia on, mut­ta kun tuhan­sis­ta ihmi­sis­tä, jot­ka tule­vat Maro­kos­ta Indo­ne­si­aan ulot­tu­val­ta maan­tie­teel­li­sel­tä alu­eel­ta, puhu­taan näin iloi­sen huo­let­to­mas­ti yhte­nä mas­sa­na niin ollaan tul­tu kai­ken älyl­li­sen kes­kus­te­lun tuol­le puolen.”

  Tosia­sias­sa­han Suo­meen tule­va pako­lai­sai­nes ei ole noin väri­käs­tä ja vaih­te­le­vaa. Suu­rim­mat ryh­mät tai­ta­vat olla kotoi­sin Soma­lias­ta ja Ira­kis­ta. Jos ryh­miin lei­mal­li­ses­ti liit­ty­vis­tä ongel­mis­ta ei voi­da puhua yhte­nä mas­sa­na, niin miten nii­tä pitäi­si sit­ten ratkoa?

 61. Esko Sep­päs­tä äänes­tä­vä ei voi olla uusnatsi?

  Kuun­te­lin aika­naan pyö­rän seläs­sä EU-par­la­men­tin kes­kus­te­lua Euron käyt­töö­no­tos­ta. Äänes­sä oli Esko Sep­pä­nen. Sit­ten jou­duin kat­vee­seen ja mäen pääl­lä Esko Sep­pä­nen jat­koi taas paa­saus­taan eri­lai­sia suur­pää­oman sala­liit­to­ja vas­taan. Ihmet­te­lin vain, mik­si Sep­pä­sen puhe tulee simul­taa­ni­tul­kin kaut­ta. Ei se ollut­kaan Sep­pä­nen. Puhu­ja oli vaih­tu­nut Le Penik­si, mut­ta teks­tis­tä eroa ei huomannut.

 62. En tun­ne Turun tilan­net­ta, mut­ta tämä hais­kah­taa hurs­kas­te­lul­ta: “Kaa­ri­na, Rai­sio, Lie­to ja Naan­ta­li ovat mitoit­ta­neet pal­ve­lun­sa ja kaa­voit­ta­mi­sen­sa oikein ja sosi­aa­li­ses­ti. Lie­don kou­luis­sa opis­kel­laan uusis­ta oppi­kir­jois­ta puh­tais­sa kou­luis­sa, Turun home­kou­luis­sa käy­te­tään resu­leh­ti­pai­nok­sia. Här­kä­tien ter­veys­kes­kus on mal­lie­si­merk­ki ver­tais­ten­sa jou­kos­sa, Turus­sa tukeh­du­taan käytäväpaikoille.”

  Näin ylei­ses­ti ottaen ker­man­kuo­ri­ja­kun­nat ovat “mitoit­ta­neet pal­ve­lun­sa ja kaa­voit­ta­mi­sen­sa oikein ja sosi­aa­li­ses­ti”? Help­poa­han se on raken­taa hyviä kou­lu­ja ja ter­veys­kes­kuk­sia kun tulot on mak­si­moi­tu hyvien veron­mak­sa­jien muo­dos­sa ja menot mini­moi­tu vali­koi­mal­la nuo­rek­kai­ta asukkaita.

  Jos minä perus­tan naa­pu­rin Jan­nen kans­sa oman kun­nan, jot­ta ei tar­vit­se mak­saa toi­sen naa­pu­rin pyö­rä­tuo­lis­sa istu­van Mir­ja­mi-mum­mon hoi­to­ja, niin var­mas­ti saam­me Kau­niais­ten vero­äy­rin, meil­lä on asuk­kai­den kes­ki­mää­räi­sel­lä tuloil­la mitat­tu­na Suo­men vau­rain kun­ta, ja kun­nal­li­ses­ti mak­set­tu yksi­tyi­nen ter­vey­den­huol­to kai­kil­le asuk­kail­le. Ja jos Jan­ne sat­tuu jää­mään rekan alla, teke­mään lap­sia, tai ihan vaan van­he­ne­maan niin tar­kis­te­taan rajoja.

  Kun­ta on hal­lin­nol­li­nen yksi­kö jon­ka rajat mää­rää käy­tän­nös­sä hal­li­tus ja edus­kun­ta. Se että rajo­ja ei voi mää­rä­tä, eli esim. Laut­ta­saa­ri ei voi julis­tau­tua itse­näi­sek­si kau­pun­gik­si, ei ole ris­ti­rii­das­sa kun­nal­li­sen itse­hal­lin­non kans­sa. Puheet “oikeu­den­mu­kai­suu­des­ta” tai sipoo­lai­sit­tain suu­rin piir­tein Tal­vi­so­das­ta täs­sä yhtey­des­sä osoit­ta­vat sekä huo­noa makua että totaa­lis­ta suh­teel­li­suu­den­ta­jun puu­tet­ta, se että koti­seu­tui­den­ti­teet­ti ja hal­lin­nol­li­nen yksik­kö mene­vät sekai­sin ihan vaan arkis­ta tyhmyyttä.

  Ja sitä nero­kas­ta ana­lyy­siä, että Van­taa on pul­mis­sa kos­ka siel­lä on maa­han­muut­ta­jien osuus suu­rin ei tur­hat fak­tat häi­rit­se. Ulko­maa­lais­ten osuus oli 2006 Hel­sin­gis­sä 7,6%, Van­taal­la 6,3% ja Espoos­sa 6,2%. Pää­kau­pun­ki­seu­dun tuloe­rot yli­pään­sä selit­ty­vät olen­nai­ses­ti sil­lä, että Hel­sin­gis­sä on Eira, Kuusi­saa­ri, jne. Espoos­sa Wes­tend, ja Van­taal­la ei oikein yhtään öky­kau­pin­gin­osaa. Mut­ta pirua­ko tuos­ta, pala siel­tä, pala tääl­tä ja meuh­ka­taan, sem­moi­nen kon­sis­tent­ti koko­nais­nä­ke­mys on muu­ten­kin vanhanaikaista

 63. En voi vält­tyä aja­tuk­sel­ta, että yllä ole­va blo­gi­kir­joit­te­lu on masi­noi­tua. Miten noin vain toi­sis­taan riip­pu­mat­ta tuol­lai­nen mää­rä saman­mie­li­siä ryn­täi­si samas­ta teks­tis­tä peis­tat­tui­ne ideoi­neen kirjoittamaan.”

  Tämä on jotain aivan usko­mat­to­man nau­ret­ta­vaa. Onko se jotain masi­noin­tia, jos joku kir­joit­taa esi­mer­kik­si Hal­la-ahon vie­ras­kir­jas­sa, että Ode sanoi jotain idioot­ti­mais­ta. Sit­ten ihmi­set mene­vät kat­so­maan, että pitää­kö se paik­kaan­sa. Sit­ten he löy­tä­vät, että tääl­lä Ode puhuu “maa­han­muut­ta­jien pot­ki­jayh­dis­tyk­ses­tä” ja sii­tä, kuin­ka hän käy “nepa­li­lai­ses­sa ravin­to­las­sa syö­mäs­sä”. Sit­ten jot­kut totea­vat tääl­lä, että onpa­han taas jär­ke­vää argu­men­toin­tia täs­sä kon­teks­tis­sa. Onko tämä nyt sit­ten sitä “masi­noin­tia”?

  Sil­lä, että oli­si ole­mas­sa joku masi­noi­tu enti­teet­ti nimel­tä “Jus­si Hal­la-ahon kan­nat­ta­jat” on aika har­hais­ta. Minä luen Jus­sin blo­gia sii­nä mis­sä monia mui­ta­kin blo­ge­ja, kuten tätä. Tur­ha kai mai­ni­ta­kaanm, että en var­si­nai­ses­ti vapaa­mie­li­se­nä, Vih­rei­tä­kin äänes­tä­nee­nä mut­ta maa­han­muut­to­kriit­ti­se­nä sosio­lo­gian opis­ke­li­ja­na koe kuu­lu­va­ni johon­kin äärioi­keis­toon muu­toin kuin Osmo Soi­nin­vaa­ran pään sisällä.

  (Tuo nepa­li­lais­ra­vin­to­la tuli muu­ten esil­le var­maan kym­me­net­tä ker­taa täs­sä blo­gis­sa. Impli­siit­ti­nen vies­ti on se, että on hyvää­kin “moni­kult­tuu­ri­suut­ta”. Ei voi kuin sanoa, että no shit, Sher­lock. Olki­nuk­ke­ja toi­sen perään. Onko joku muu kuin joku väki­val­tai­nen puu­pää­nat­si kos­kaan väit­tä­nyt­kään mitään muu­ta? Todis­tus­taak­ka on sinulla)

 64. Osmo:

  Minus­ta on sel­vä, että sosi­aa­li­nen maa­han­muu­it­to on talou­del­li­nen taak­ka, joka pitäi­si jakaa tasan kaik­kien kes­ken eikä pan­na sen vas­tuul­le, joka yrit­tää hoi­taa asiat parhaiten.”

  Täs­tä olen täy­sin eri miel­tä. Sosi­aa­li­nen asut­ta­mi­nen (erot­te­le­mat­ta koto­pe­räis­tä tai maa­han­muut­toa) pitäi­si pan­na juu­ri nii­den vas­tuul­le, jot­ka sitä haluavat.

  Jos joku kun­ta päät­tää suo­sia sosi­aa­lis­ta asun­to­tuo­tan­toa ja naa­pu­ri­kun­ta pro­fi­loi­tua hyvä­tu­loi­siin työs­sä­käy­viin lap­si­per­hei­siin, eikö kun­tien tuli­si vas­ta­ta teke­mis­tään päätöksistä?

  Mik­si hyviä pää­tök­siä teh­neet kun­nat tuli­si lait­taa kär­si­mään naa­pu­ri­kun­tien huo­nois­ta pää­tök­sis­tä yhdis­tä­mäl­lä ne? 

  Itse haluai­sin aina­kin asua tule­vai­suu­des­sa täl­lai­ses­sa ker­man­kuo­ri­ja­kun­nas­sa, mikä­li vain huo­li­vat. Ja niin näyt­tää moni muu­kin haluavan. 

  Kun kaik­ki kun­nat on yhdis­tet­ty ale­taan muut­taa ulko­mail­le. Sit­ten pitää var­maan yhdis­tää val­tiot. Ai niin, sehän on jo hyvää vauh­tia tapahtumassa.

  Itse toi­voi­sin kun­tien alu­eel­li­sen itse­mää­räy­soi­keu­den ja val­tios­ta riip­pu­mat­to­muu­den kas­vat­ta­mis­ta. Sit­ten näh­täi­siin mit­kä pää­tök­set ovat hyviä ja mit­kä huo­no­ja kun ihmi­set äänes­täi­si­vät jaloil­laan. Mitä vähem­män asioi­ta hoi­de­taan yhtei­ses­tä kas­sas­ta, sen parempi.

 65. Mut­ta eihän tuos­sa esi­mer­kis­sä kut­sut­tu ulko­työ­läi­siä paik­kaa­maan työ­ti­lan­net­ta, kos­ka ei ollut teki­jöi­tä. Pai­kal­li­sen työt­tö­myys­pro­sen­tin täy­tyi olla yli 10, muu­ten­han työ­voi­ma­toi­mis­to ei oli­si mois­ta ukaa­sia anta­nut. Toi­sin sanoen, yli 10% työ­voi­mas­ta oli­si ollut vapaa­na näi­den isän­tien käytettäviksi.

  Tämä tois­tuu joka kesä Suo­nen­joel­la; miten kir­joit­ta­nan mie­les­tä pitäi­si mene­tel­lä? Pakot­taa työt­tö­mät Suo­nen­joel­le karens­sin uhal­la vai jät­tää man­si­kat poimimatta.

  Vas­tauk­se­ni oli kui­ten­kin kysy­myk­seen, uskon­ko, että joku täl­lä pals­tal­la vas­tus­taa työ­ha­lua­sia ulko­maa­lai­sia. Aina­kin kak­si on jo löytynyt.

 66. Niin­kuin Laak­so kir­joit­ti , kaik­kial­la maa­il­mas­sa maa­han­muut­ta­jat aina kes­kit­ty­vät suu­riin kau­pun­kei­hin. Ja kun pro­ses­si ete­nee , syn­tyy täy­sin ulko­maa­lais­ten asut­ta­mia kau­pun­gi­no­sia. Chi­na­tow­ne­ja, pik­ku Inti­aa, ym Kai­kis­sa suur­kaupn­geis­sa on näi­tä, joi­ta me turis­tit käym­me ihmet­te­le­mäs­sä. No, koh­ta ei tar­vi läh­teä ulko­mail­le näi­tä ihmei­tä katsomaan.

 67. Samaa miel­tä Jarin kii­tet­tä­väs­tä suo­ra­sa­nai­suu­des­ta, hän voi toki liit­tyä kokoo­muk­seen tai perus­taa oman puo­lu­een aja­maan yhteis­vas­tuun pur­ka­mis­ta. Tai vaih­toeh­toi­ses­ti sen mää­rit­te­le­mis­tä pai­kal­li­sek­si eikä kan­sal­li­sek­si. Jos Jari saa täs­tä vakuu­tet­tua kan­san enem­mis­tön niin puli­nat pois, ja minä vien veroeu­ro­ni johon­kin sivistysmaahan.

 68. TAPIO, kun ker­ran asian­tun­ti­ja­na sinul­la on tie­toa maa­han­muut­toon liit­ty­vis­tä kus­tan­nuk­sis­ta, niin voi­sit­ko lait­taa jotain kon­kreet­tis­ta tie­toa sii­tä, pal­jon­ko esim. tuo­hon S2-kie­len­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen liiit­tyy kus­tan­nuk­sia, jos ne ker­ran eivät ole hir­vit­tä­viä, niin uskal­taa­han ne kertoa.”

  Jos tajusin oikein “Kan­sain­vä­lis­ten per­hei­den kou­lu­tus­pal­ve­lut perus­o­pe­tuk­ses­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­la 2006” ‑pape­ria niin kulut oli­vat 1.4 ker­tai­set. Tämän ver­ran kun­nat siis haluai­si­vat koro­tet­tua val­tio­no­suut­ta. Mut­ta kai­va­kaa itse jos haluat­te lukea tar­kem­min, kos­ka val­tio­no­suuk­sien mää­räy­ty­mis­pe­rus­te oli hie­man hankala.

 69. Huo­les­tut­ta­vin­ta on seu­ra­ta maa­han­muut­ta­jien sopeu­tu­mi­sen keh­noa tasoa monis­sa euroo­pan mais­sa, ikä­vä kyl­lä eri­tyi­ses­ti mus­li­mien osal­ta, ja samaan aikaan huo­ma­ta mei­dän päät­tä­jien teke­vän samo­ja vir­hei­tä. Mik­si suo­ma­lai­set kuvit­te­le­vat ole­van­sa niin eri­lai­sia tai erin­omai­sia, että pys­tyi­sim­me vält­tä­mään mui­den­kin mai­den koh­taa­mat vaka­vat ja pit­kä­ai­kai­set ongel­mat? Merk­ke­jä tule­vas­ta on ilmas­sa jo Suomessakin…

 70. Ker­man­kuo­rin­ta­ky­sy­myk­ses­sä on kyse koko­nais­val­tai­ses­ta kau­pun­ki­po­li­tii­kas­sa, jos­sa maa­han­muut­ta­jat ovat pisa­ra meressä.

  Kyse koh­tuu­hin­tais­ten vuo­kra-asun­to­jen jakau­mas­ta, joi­ta seu­duil­la pitää olla, jot­ta työ­voi­man kysyn­tä voi­daan täyt­tää. Tämän vuok­si val­tio pis­ti 14 pää­kau­pun­ki­seu­dun kun­taa teke­mään asias­ta sopi­muk­sen, jos­sa KAIKKI, ei vain Hel­sin­ki, sitou­tu­vat raken­ta­maan myös vuokra-asuntoja.

  Ei voi olla niin, että kes­kusa­lue huo­leh­tii mer­kit­tä­väs­tä osas­ta infraa, jota koko seu­tu käyt­tää ja muut vain vapaa­mat­kus­ta­vat mukana.

  Täs­mäl­leen sama tilan­ne on jouk­ko­lii­ken­teen kans­sa, jota pitäi­si pys­tyä suun­nit­te­le­maan seu­dul­li­ses­ti. Nyt espoo­lai­set tuk­ki­vat Hel­sin­gin autoil­laan, kun eivät ole hoi­ta­neet jouk­ko­lii­ken­net­tään kuntoon.

  jne.

  Mut­ta tosi­aan Jari ilmai­si aika hyvin Vih­rei­den ja jon­kun muun ajat­te­lu­ta­van väli­sen eron. Vih­reät läh­te­vät yhteis­vas­tuun peri­aat­tees­ta, jos­sa kaik­ki kau­pun­ki­seu­dun asuk­kaat myös vas­taa­vat kokonaiskuluista.

 71. Kai minä­kin sit­ten olen ker­man­kuo­ri­ja, kun en halua asua kau­pun­gin vuo­kra-asun­non naa­pu­ris­sa? Kan­nat­taa jos­kus koit­taa kuin­ka muka­vaa se on, kun naa­pu­rit vaih­tuu kol­men kuu­kau­den välein ja poik­keus­et­ta jokai­nen uusi naa­pu­ri pitää hir­ve­ää mete­liä. Ei väliä onko kysees­sä pari kymp­pi­nen paris­kun­ta (juop­po­ja tai säkäl­lä nark­ka­rei­ta), kol­me­kymp­pi­nen beto­rau­doit­ta­ja (juop­po) vai ulk­ka­ri (itä-blok­ki­lai­nen monas­ti juop­po, muu­al­ta tul­leet huu­ta ihan vain omak­si ilok­seen?). Jos vaih­toeh­to­na on asua kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen kans­sa, niin ei täs­sä nyt ihan hir­veän pit­kään tar­vit­se valin­taa miet­tiä. Ja ongel­ma ei tosi­aan­kaan ole ihmis­ten koti­maa, täl­lä­kin het­kel­lä naa­pu­ris­sa on venä­läi­siä ja viet­na­mi­lai­sia, mut­ta jos vali­ta saa, niin en halua öisin kuun­nel­la kenen­kään pari­suh­de kes­kus­te­lu­ja. Enkä nyt täs­sä edes viit­si mai­ni­ta mitään riko­tuis­ta his­seis­tä yms.

  Ja vaik­kei kaik­ki asun­not oli­si­kaan kau­pun­gin vuo­kra­kämp­piä, niin oma koke­mus on, että vähä­va­rai­set ihmi­set monas­ti tapaa­vat olla mel­ko rasit­ta­vaa seu­raa. Käsit­tääk­se­ni minul­la on lupa muut­taa pois seu­dul­ta, jos­sa en tun­ne oloa kotoisaksi?

 72. Ja tar­ken­nuk­se­na siis, että nykyis­ten ulk­ka­ri­naa­pu­rien kans­sa ole mitään ongel­maa, kun kuu­lu­taan edes suun­nil­leen samaan sosi­aa­li­seen luokkaan.

 73. Osmo: “Minus­ta on sel­vä, että sosi­aa­li­nen maa­han­muu­it­to on talou­del­li­nen taakka”

  Hyvä hom­ma, että tämä on tie­dos­sa. Voi­sit­ko mah­dol­li­ses­ti kir­joit­taa täs­tä johon­kin leh­teen artik­ke­lin, jos­sa peräi­sit kes­kus­te­lua asias­ta ja las­kel­mien teke­mis­tä. Kun nämä asiat on sel­vi­tet­ty, on asias­ta kes­kus­te­le­mi­nen huo­mat­ta­vas­ti helpompaa.

 74. Jos­sain ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­ses­sä näy­te­tään rus­taa­van kir­joi­tuk­sia oikein urakalla.Näyttäisi vähem­män masi­noi­dul­ta, jos sopi­sit­te, kuka suu­ren oival­luk­sen­ne lähet­tää eikä niin, että kaik­ki lähet­tä­vät sen omis­sa nimissään.”

  Osmo Osmo. Asial­la lie ne Suur­pään SK:n haas­tat­te­lus­sa tie­tä­mät Suo­men 20 net­ti­nui­vaa. Kovas­ti tun­tu­vat pais­ki­van töi­tä, kun ovat saa­neet aikaan val­ta­van tulvan. 

  Tai sit­ten mul­ti­kul­ti­soo­pal­ta on tip­pu­neet kei­sa­rin vaat­teet pääl­tä? Ei yhteis­kun­taa voi raken­taa “glo­baa­lil­le vas­tuul­le” — eli kie­li­tai­dot­to­mien ja kou­lut­ta­mat­to­mien pako­lais­ten kerää­mi­sel­le kol­man­nes­ta maa­il­mas­ta — moni­kult­tuu­ri­suu­den nimis­sä har­joit­ta­maan yhteis­kun­nan suo­je­luk­ses­sa sitä omaa rikas­ta­vaa kult­tuu­ri­aan.. Tai siis voi­daan raken­taa, kun­nes rahat vää­jää­mät­tä lop­pu­vat. Täs­tä lie kyse myös Turussa.

  USA:ssa joka on raken­net­tu siir­to­lai­suu­del­le vii­mei­sen + 232 vuo­den aika­na on oival­let­tu vuo­sien saa­tos­sa kuin­ka siir­to­lai­suus toi­mii kes­tä­väs­ti. Ei haa­li­ta luku­tai­dot­to­mia asu­maan fat­ta­ra­hal­la lähiöi­hin, vaan maa­han pääs­te­tään vain väkeä, jol­la on kou­lu­tus ja joka työl­lis­tyy. Sen sijaan, että tuli­joil­le “moni­kult­tuu­ri­suu­den nimis­sä” pyrit­täi­siin raken­ta­maan lopu­ton jär­jes­tel­mä, jos­sa tuli­jat saa­vat elää omas­sa kult­tuu­ris­saan — kuplas­sa­län­si­mai­sen yhteis­kun­nan sisäl­lä vaa­tien isän­tä kult­tuu­ria muut­tu­maan “kun­niot­ta­maan” omia osin arkaa­ni­sia­kin tapo­jaan. USA:ssa ase­te­taan ehdok­si maa­han aset­tu­mi­sel­le USA:n tapo­jen hyväk­sy­mi­nen. Jos ei kiin­nos­ta, niin ulos.

  Euroo­pas­sa alkaa “moni­kult­tuu­ri” men­nä käteen. Riit­tää, kun luet ihan laa­tu-brit­ti­me­di­aa. Siel­lä alkaa peit­te­le­mi­nen lop­pua. Se vai­kut­taa lie sii­hen, että mitään ei tar­vit­se “masi­noi­da”, ihmi­set kun seu­raa­vat maa­il­maa ja koti­maa­ta mitä on tapah­tu­mas­sa ja osaa­vat pää­tel­lä, että työl­lis­ty­mät­tö­män eris­täy­ty­vän poru­kan raa­haa­mi­nen elä­mään vero­va­roil­la ei ole jär­ke­vää — ei edes “glo­baa­lin vas­tuun nimis­sä”, jos tuho­taan oma hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tam­me samalla.

 75. Vali­di tai­taa tuo­da sen kes­kei­sen poin­tin esiin. Kysy­mys ei oikeas­taan ole maa­han­muut­ta­jis­ta vaan tämän syys­kuun 11. jäl­kei­sen län­ti­sen maa­il­man sai­raal­loi­ses­ta islam-kam­mos­ta, jota Suo­meen­kin yri­te­tään istut­taa koval­la työllä.”

  Jaa Farur — hii­ri ja nykyi­nen [link=http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Hamasin+lastenohjelman+pupu+hautoo+kostoa+Tanskalle/1135234376484]jänö [/link]lastenohjelmissa lie vain vain sai­raa­loi­sen islam­kam­mon aikaan saamaa?

  Lukai­se koraa­nia ja yllä­ty. Kyl­lä se “rau­ha” tar­koit­taa sii­nä gore-romaa­nis­sa hau­dan rau­haa uskonn­ot­to­mil­le ja moni­ju­ma­lai­sil­le, sekä alis­tu­mi­sen apart­heid-ase­maan jizya-veroa mak­sa­maan tai­pu­vil­le kri­ti­tyil­le ja juutalaisille.
  Totuus on tarua karumpaa.

 76. Ei ole todel­lis­ta 😀 Tähän ikään saak­ka pidin Odea fik­su­na mie­he­nä, mut­ta tämä mamunpotkimisyhdistys/nepalilaisravintola ‑kykloop­pi­se­li­tys hakee vertaistaan.

  Anteek­si Ode: on ole­mas­sa ihmi­siä, jot­ka ovat eri miel­tä kans­sa­si. Ja aina­kin täs­sä asias­sa sekä hei­dän argu­ment­tin­sa että kes­kus­te­lu­tai­ton­sa ovat parem­pia kuin oma­si. Jut­tusi ovat kuin basso.fi:n tei­ni­lii­man­hais­te­li­ja-anar­kis­tien argu­men­taa­tio­ta seuraisi.

 77. Ikä­vä näh­dä, että Osmo Soi­ni­vaa­ra kes­kit­tyy väis­tä­mään itse alul­le­pa­ne­maan­sa kes­kus­te­lua. Ei näy­tä ole­van tär­keä­tä mitä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa kri­ti­soi­vat tääl­lä tuo­vat esil­le vaan se, mis­tä foo­ru­meis­ta he ovat saa­neet vin­kin täs­tä kes­kus­te­lus­ta. Ja sit­ten lei­ma­taan poruk­ka ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­sek­si. Ja muut ”kes­kus­te­li­jat” tuke­vat nimit­tä­mäl­lä rasis­teik­si ja rot­ta­lau­mak­si. Säälittävää.

  Eikä tai­da olla enem­pää masi­noi­tua kuin esim. Vih­rei­den vaa­li­kam­pan­ja. Sehän on tie­tys­ti eri asia, kos­ka ”vih­reat kan­nat­ta­vat hyviä asioi­ta ja vas­tus­ta­vat huo­no­ja asioi­ta”. Vaka­vas­ti ottaen, ”masi­noin­ti” yms. ei muu­ta argu­ment­tien arvoa vaik­ka ilmei­ses­ti Osmo hei­tol­laan pyr­kii nii­tä mus­ta­maa­laa­maan parem­pien kei­no­jen puuttuessa.

  Osmo, annat ymmär­tää, että maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa kri­ti­soi­vat pitäi­si kaik­kia ulko­maa­lai­sia yhte­nä ryh­mä­nä. Olen var­ma, että val­tao­sa ei näe asi­aa näin. Päin­vas­toin syyl­lis­tyt näh­däk­se­ni itse yleis­tä­mi­seen – täs­sä­kin asias­sa – anta­mal­la ymmär­tää, että Turun tela­kan ulko­maa­lais­työ­voi­ma edus­tai­si mai­nios­ti Turun ulkomaalaisväestöä. 

  Mut­ta aina voi men­nä nepa­li­lai­seen ravin­to­laan syö­mään hyvää ruo­kaa ja huo­kais­ta hel­poi­tuk­ses­ta: ”Sii­näs näet­te, olin­pa oikeassa”.

 78. Minus­ta oli­si jos­kus mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­tel­la ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta rau­has­sa, mut­ta tääl­lä esi­te­tyt kan­na­no­tot eivät ole anta­neet poh­jaa sil­le. Olen yrit­tä­nyt vas­ta­ta esi­tet­tyio­hin väit­tei­siin, joi­ta on kym­me­niä kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia. Tääl­lä on sanot­tu muun muassa

  1) Ulko­maa­lais­ta työ­voi­maa ei saa ottaa maa­han, jos työt­tö­myys on yli 10 %. Kyl­lä tuo peri­aa­te oli­si estä­nyt sen nepa­li­lais­ra­vin­to­lan ja jät­tä­nyt Suo­nen­joen man­si­kat maa­han. Kyl­lä minun on oikeus olla kir­joit­ta­jan kans­sa eri miel­tä ja sanoa, että pidän nepa­li­lai­ses­ta ruu­as­ta, kos­ka loo­gi­ses­ti ottaen tuo kir­joit­ta­ja sanoi, että nepa­li­lai­sil­le oli­si saa­nut antaa työlupaa.

  2) Turun ongel­mat joh­tu­var sii­tä, että se on yrit­tä­nyt kalas­tel­la ulko­maa­lais­ta työ­voi­maa Tur­kuun. Mitä muu­ta se on yrit­tä­nyt kalas­tel­la kuin nii­tä puo­la­lai­sia metal­li­mie­hiä? On kai oikein sanoa, että tuo kalas­te­lu on ollut Turul­le jok­seen­kin välttämätöntä.

  3) Tääl­lä on sanot­tu, että on Turun vika, että se on koh­del­lut maa­han­muut­ta­jia lii­an hyvin ja siten hou­ku­tel­lut hei­tä muu­al­ta Suo­mes­ta. Eikö täs­tä voi pää­tel­lä, että ulko­maa­lai­sia pitäi­si koh­del­la mah­dol­li­sim­man alen­ta­vas­ti? Toi­voik­sin esi­merk­ke­jä sopi­vis­ta käytännöistä.

  4) Tur­ku on itse syy­pää ongel­miin­sa, kos­ka kou­luis­sa anne­taan kan­sain­vä­li­syys­kas­va­tus­ta ja ker­ro­taan vie­rais­ta kult­tuu­reis­ta. Eikö täl­lais­ta nyt saa sanoa jo ulkomaalaisvastaiseksi.

  5) On myös sanot­tu, että kos­ka isla­miin usko­vat joh­ta­vat luon­non­lain tavoin ongel­miin kaik­kial­la maa­il­mas­sa, Suo­men on mah­do­ton­ta menes­tyä hei­dän kans­saan. Olen kau­hias­ti häm­mäs­ty­nyt, kos­ka meil­lä on ollut Hel­sin­gis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin menes­ty­nyt tataa­ri­väes­tö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vai­vaa kuin että hei­dän mens­tyk­sen­sä on tuot­ta­nut kateel­lis­ta mieltä.


 79. 5) On myös sanot­tu, että kos­ka isla­miin usko­vat joh­ta­vat luon­non­lain tavoin ongel­miin kaik­kial­la maa­il­mas­sa, Suo­men on mah­do­ton­ta menes­tyä hei­dän kans­saan. Olen kau­hias­ti häm­mäs­ty­nyt, kos­ka meil­lä on ollut Hel­sin­gis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin menes­ty­nyt tataa­ri­väes­tö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vai­vaa kuin että hei­dän mens­tyk­sen­sä on tuot­ta­nut kateel­lis­ta mieltä.”

  Sitä sopii­kin poh­tia. Oli­si­kos asen­tees­sa suh­tees­sa val­ta­väes­töön eroa tataa­rien ja uusien mus­li­mien välil­lä. Olet­ko muu­ten Osmo huomannut/ kuul­lut, että tataa­rien ja uusien mus­li­mien välit eivät ole ongel­mat­to­mat. Kovas­ti eivät tataa­rit­kaan yhtei­söi­neen tule toi­meen jos­tain syy­tä uusien lähi-idän tulok­kai­den kans­sa. Eivät näet ko. ryh­mät mah­du samoi­hin moskeijoihin..

  Es wun­dert mich sehr? Oli­si­ko kan­ta­väes­tön nui­vuus tart­tu­nut tataareihinkin?

 80. “Minus­ta oli­si jos­kus mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­tel­la ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta rauhassa,””

  Rau­has­sa kes­kus­te­lu tar­koit­taa ilmei­ses­ti, että muut kuun­te­le­vat, kun heil­le kerrotaan?

  1. en tie­dä ketään, joka vas­tus­taa työl­lis­ty­viä, siis aidos­ti työl­lis­ty­viä tai yrittäjiä.

  2. Turun ongel­mat joh­tu­vat sii­tä, että se on aja­nut ehdoin tah­doin poli­tiik­kaa, joka tuot­taa ident­ti­set tulok­set ghet­tou­tu­mi­ses­sa kuin mitä muu­al­la euroo­pas­sa tapah­tuu — Ilman poik­keuk­sia. Euroo­pas­sa ei ole yhtä ainut­ta onnis­tu­mis­ta ideo­lo­gi­sen maa­han­muu­ton tii­moil­ta. Lon­too esim. oli ihan mukiin­me­ne­väs­ti moni­kult­tuu­ri­nen kau­pun­ki ‑ennen- ideo­lo­gian laskeutumista.
  Nyt:
  http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=508158&in_page_id=1770

  “ ‘Whi­te flight’ from city cent­res is get­ting wor­se, says equa­li­ty chief Tre­vor Phillips[..]
  Mr Phil­lips, chair­man of the Equa­li­ty and Human Rights Com­mis­sion, bac­ked the deci­sion last week of the Bis­hop of Roc­hes­ter, Dr Mic­hael Nazir-Ali, to warn of the spread of “no-go areas” for non-Muslims.

  He told Radio 4’s Today pro­gram­me: “The­re are areas in which the­re is no con­tact or very litt­le con­tact between dif­fe­rent eth­nic and cul­tu­ral groups.

  Whi­te flight is acce­le­ra­ting, schools are beco­ming more segre­ga­ted. I think that the Bis­hop of Roc­hes­ter was right to rai­se this.”
  “”

  Ja sit­ten Osmo kat­soo kuvas­ta, että voi­ko hän, joka sii­nä esiin­tyy olla rasisti?

  Muu­ten­kin suo­sit­te­len luke­maan koko artik­ke­lin pel­kän kuvan kat­so­mi­sen ohella.

 81. 1) Ulko­maa­lais­ta työ­voi­maa ei saa ottaa maa­han, jos työt­tö­myys on yli 10 %. Kyl­lä tuo peri­aa­te oli­si estä­nyt sen nepa­li­lais­ra­vin­to­lan ja jät­tä­nyt Suo­nen­joen man­si­kat maa­han. Kyl­lä minun on oikeus olla kir­joit­ta­jan kans­sa eri miel­tä ja sanoa, että pidän nepa­li­lai­ses­ta ruu­as­ta, kos­ka loo­gi­ses­ti ottaen tuo kir­joit­ta­ja sanoi, että nepa­li­lai­sil­le oli­si saa­nut antaa työlupaa.

  Toki ulko­mais­ta työ­voi­maa saa tul­la maa­han, jos heil­lä on jotain annet­ta­vaa suo­mel­le. Soh­van­poh­jal­la makaa­jia tääl­lä on ihan riit­tä­väs­ti. Jos ei man­si­kan­poi­min­ta kotoi­sel­le san­ka­ril­le kel­paa, niin sil­loin on tääl­lä­kin pääs­sä vikaa. Olot ilmei­ses­ti lii­an lokoisat?

  3) Tääl­lä on sanot­tu, että on Turun vika, että se on koh­del­lut maa­han­muut­ta­jia lii­an hyvin ja siten hou­ku­tel­lut hei­tä muu­al­ta Suo­mes­ta. Eikö täs­tä voi pää­tel­lä, että ulko­maa­lai­sia pitäi­si koh­del­la mah­dol­li­sim­man alen­ta­vas­ti? Toi­voik­sin esi­merk­ke­jä sopi­vis­ta käytännöistä.

  Mitä jos maa­han­muut­ta­jiin suh­tau­dut­tai­siin kuten mui­hin­kin? Toki heil­lä on eri­tyis­tar­pei­ta (esim. kie­len­opet­ta­mi­nen ja kou­lu­tus), mut­ta mie­les­tä­ni omat uima­vuo­rot tms. menee jo yli (myön­ne­tään, tuo uima­vuo­rot on vähän väsy­nyt esi­merk­ki, mut­ta väsy­nyt olen itsekin)

  5) On myös sanot­tu, että kos­ka isla­miin usko­vat joh­ta­vat luon­non­lain tavoin ongel­miin kaik­kial­la maa­il­mas­sa, Suo­men on mah­do­ton­ta menes­tyä hei­dän kans­saan. Olen kau­hias­ti häm­mäs­ty­nyt, kos­ka meil­lä on ollut Hel­sin­gis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin menes­ty­nyt tataa­ri­väes­tö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vai­vaa kuin että hei­dän mens­tyk­sen­sä on tuot­ta­nut kateel­lis­ta mieltä.

  Oli­si­ko sit­ten niin, ettei vika ole uskon­nos­sa? Joten­kin vain tun­tuu sil­tä, että tie­tyt kan­sal­li­suu­det sopeu­tuu parem­min kuin toi­set ja uskon­to on vain osa hei­tä. Onhan roma­nit­kin asu­neet euroo­pas­sa vaik­ka kuin­ka ja kau­an, eikä sopeu­tu­mi­nen järin kak­si­ses­ti ole onnistunut.

  Mie­les­tä­ni tuos­sa Turun jutus­sa­kaan syy ei ole ulko­maa­lais­ten (varis­suon ghet­tou­tu­mi­nen ei asi­aa kyl­lä var­si­nai­ses­ti autak­kaan..), vaan halu­taan asua siel­lä, mis­sä on saman taus­tai­sia laji­to­ve­rei­ta. Ihan samal­la taval­la kuin ulk­ka­rit­kin ryh­mit­tyy samoi­hin kau­pun­gi­no­siin ja ker­ros­ta­loi­hin muut­ta­vat hyvin toi­meen­tu­le­vat­kin mie­lel­lään asu­maan omiin omakotilähiöihinsä.

 82. Kak­si vält­tä­mä­tön­tä huomiota:

  1) Asu­mi­sen hin­ta mää­räy­tyy kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan. Gryn­de­rit pyr­kiv­tä mak­soi­maan tuot­ton­sa raken­ta­mal­la juu­ri sen ver­ran, että kaik­ki saa­daan kau­puak­si, mut­ta kui­ten­kin nouse­vil­la hin­noil­la. Yksi­tyi­sen rahan voi­min tar­jon­taa ei voi lisä­tä asu­mi­sen hin­to­jen las­ke­mi­sek­si. Jul­ki­syh­tei­söt voi­vat raken­nut­taa toi­sel­la peri­aat­teel­la, mut­ta jul­ki­syh­tei­sö­jen ei ole syy­tä raken­nut­taa sil­loin, kun raken­nus­ka­pa­si­tee­tis­ta on pulaa ja raken­ta­mi­sen hin­ta kal­lis­ta (kos­ka täl­löin ei saa­da edul­li­sia asun­to­ja). Siis­pä jul­ki­nen raken­ta­mi­nen tapah­tuu sil­loin kun yksi­tyis­tä raken­ta­mis­ta ei.

  Täs­tä seu­raa, että tar­jon­taan vai­kut­ta­mal­la ei juu­ri­kaan saa­da mark­ki­na­me­ka­nis­mia toi­mi­maan hin­to­ja alentavasti.

  On siis pyrit­tä­vä vai­kut­ta­maan toi­seen mark­ki­naos­a­puo­leen eli kysyn­tään. Kysyn­tää ei var­mas­ti vähen­nä se, jos väkeä hou­ku­tel­laan suu­riin kau­pun­kei­hin taval­la tai toi­sel­la, (koti)maasta tai toi­ses­ta. Vih­reät ovat edis­tä­neet “kau­pun­ki­kult­tuu­ria” ja ympä­ris­töä sääs­tä­vää tii­viim­paa asu­mis­muo­toa. Yhdes­sä monien mui­den vai­kut­ti­mien kans­sa tämä on osal­taan lisän­nyt kysyn­tää suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Täs­sä mie­les­sä mat­ti­van­has­mai­nen nor­mi­jär­vi-idyl­li pien­ta­loi­neen pit­kin ete­läis­tä Suo­mea oli­si parem­pi, mut­ta tätä vih­reät (sen parem­min kuin muut­kaan hal­li­tuk­ses­sa vai­kut­ta­neet puo­lu­eet) eivät tosia­sial­li­ses­ti ole halun­nut edistää. 

  Perus­a­ja­tus: halut­taes­sa vai­kut­taa hin­ta­ta­soon ei pidä tui­jot­taa pel­kää tarjontaa.

  (Mark­ki­na­me­ka­nis­min ulko­puo­li­sia hin­na­mää­ry­ty­mis­po­li­tiik­ko­ja ei edes pidä käsitellä)

  2) Espoos­sa kyl­lä halut­tai­siin pis­tää jul­ki­nen lii­ken­ne kun­toon, mut­ta kun Hel­sin­ki ei anna vali­ta paras­ta vaan halu­aa pakot­taa Hel­sin­gin met­roon. Täkä­läi­set vih­reät ovat kyl­lä toi­mi­neet pika­ra­ti­kan puo­les­ta, mut­ta Hel­sin­gin jää­rä­päi­syys on estä­nyt kehityksen.

 83. Olen kau­hias­ti häm­mäs­ty­nyt, kos­ka meil­lä on ollut Hel­sin­gis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin menes­ty­nyt tataa­ri­väes­tö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vai­vaa kuin että hei­dän mens­tyk­sen­sä on tuot­ta­nut kateel­lis­ta mieltä.”

  Niin, Osmo. Olet­ko tul­lut aja­tel­leek­si, että kysei­nen tataa­ri­väes­tö on onnis­tu­nut integroi­tu­maan menes­tyk­sel­li­ses­ti ilman kotout­ta­via toi­men­pi­tei­tä, moni­kult­tuu­ri­fes­ti­vaa­le­ja, koh­taa­mis­se­mi­naa­re­ja ja val­ta­väes­tön suvait­se­vai­suut­ta lisää­vää valistusta.

  Vai onko niin, että hei­dän onnis­tu­mi­sen­sa joh­tuu juu­ri näi­den kuo­le­man­suu­del­mien puuttumisesta?

  Kenes­sä tataa­rien menes­tys muu­ten herät­tää kateut­ta? Sinussako?

 84. ” Minus­ta oli­si jos­kus mie­len­kiin­tois­ta kes­kus­tel­la ulko­maa­lais­po­li­tii­kas­ta rau­has­sa, mut­ta tääl­lä esi­te­tyt kan­na­no­tot eivät ole anta­neet poh­jaa sille.”

  Kysy­mys: voi­si­ko olla mah­dol­lis­ta, että itse veit poh­jaa pois kes­kus­te­lus­ta nimit­tä­mäl­lä jo kes­kus­te­lun alku­vai­hees­sa kol­lek­tii­vis­ti eriä­viä mie­li­pi­tei­tä esit­tä­viä ” ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­seen” kuu­lu­vik­si jne? Mik­si annat täl­lä tavoin kuvaa sii­tä, että maa­han­muut­to­kriit­ti­set oli­si­vat ulkomaalaisvihamielisiä? 

  ” Olen yrit­tä­nyt vas­ta­ta esi­tet­tyio­hin väit­tei­siin, joi­ta on kym­me­niä kes­ke­nään ristiriitaisia.”

  Niin, eri ihmi­set voi­vat olla eri miel­tä kans­sa­si monel­la eri taval­la. Osmo Soi­ni­vaa­ran mie­li­pi­tei­den vas­tus­ta­jat eivät ole yhte­näi­nen porukka.

  Olen – aina­kin pää­osin — samoil­la lin­joil­la kans­sa­si klo 16.33 kir­jat­tu­jen kom­ment­tie­si suh­teen (siis koh­dat 1–5). Mitä maa­han­muut­toon isla­mi­lai­sis­ta kult­tuu­reis­ta tulee, ei näi­tä kult­tuu­re­ja tie­ten­kään voi niput­taa yhteen. Tilas­to­jen valos­sa esim. turk­ki­lai­set integroi­tu­vat huo­mat­ta­vas­ti parem­min kuin soma­lit tai ira­ki­lai­set. Sii­tä pitäi­si puhua miten tilan­ne saa­tai­siin parem­mak­si, ja ilman että puhu­taan vaan ulko­maa­lai­sis­ta yhte­nä ryh­mä­nä – johon sinul­la­kin on tai­pu­mus sor­tua argu­ment­tie­si kan­nal­ta sopi­vis­sa asiyh­teyk­sis­sä – vaan tar­kas­te­le­maan ryh­miä ja nii­den kult­tuu­re­ja erik­seen. Lie­nee sel­vää, että mitä lähem­mäk­si kult­tu­rin arvot ovat fun­da­men­ta­lis­mi-isla­mia, sen vai­keim­mat ovat ris­ti­rii­dat suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin kans­sa ja sitä enem­män ongel­mia syn­tyy. En ole kos­kaan ymmär­tä­nyt mik­si ääri-isla­mi­lai­ses­ta kult­tuu­ris­ta tule­vat pako­lai­set pitää sijoit­taa arvo­maa­il­mal­taan mah­dol­li­sim­man eri­lai­seen maahan. 

  Ris­ti­rii­dois­ta puheen ollen, ja pala­tak­sem­me Tur­ku-kysy­myk­seen, näet­kö ris­ti­rii­taa sii­nä, että tur­ku­lai­set eivät saa muut­taa lähi­kun­tiin, kos­ka viih­ty­vät siel­lä parem­min, mutta(2) ulko­maa­lai­set saa­vat muut­taa (esim.) Tur­kuun, kos­ka viih­ty­vät siel­lä paremmin?

 85. 5 koh­dan osal­ta (16:33) täy­tyy tode­ta, että maa­han­muu­ton “ehdot” oli­vat sata vuot­ta sit­ten aivan eri­lai­set. Sil­loin oli mel­kein­pä pak­ko sopeu­tua ja osal­lis­tua jol­lain tavoin itsen­sä elät­tä­mi­seen. Nykyi­sin tun­tuu, että kan­ta­väes­töl­tä vaa­di­taan enem­män­kin sopeu­tu­mis­ta tuli­joi­hin ja muu­ten­kin nyky-yhteis­kun­nas­sa mah­dol­lis­te­taan yksi­lön jät­täy­ty­mi­nen täy­sin mui­den elä­tet­tä­väk­si. En ole alan asian­tun­ti­ja, mut­ta veik­kai­sin­pa myös rikos­lain olleen hie­man eri­lai­nen ran­gais­tus­ten osal­ta sata vuot­ta sitten.

  Ja ei, tar­koi­tus ei ole pala­ta sata vuot­ta ajas­sa taak­se­päin. Tar­koi­tus oli osoit­taa, että nykyi­sen­lais­ta maa­han­muut­toa on mel­ko mah­do­ton­ta ver­ra­ta teke­mäl­lä­si taval­la yli sadan vuo­den takai­seen tilan­tee­seen. Veik­kai­sin, että tie­sit tuon kyl­lä, mut­ta et vaan halun­nut romut­taa “hyvää” argumenttiasi.

 86. Kii­tos jeb jeb, että et sul­ke­nut kaik­kia vähä­va­rai­sia epä­mie­lui­sik­si naa­pu­reik­si. Juu­ri sai hel­sin­gin sano­mis­ta lukea sii­voo­ja-toh­to­reis­ta ja niin edel­leen. Esi­merk­ki­ta­pauk­sen kans­sa voi­sit kes­kus­tel­la erit­täin kor­keal­la tasol­la ark­ki­teh­tuu­rin his­to­rias­ta, vaik­ka hän ansais­tee luul­ta­vas­ti kor­kein­taan kol­mas­osan sinun pal­kas­ta­si. On siis sel­väs­ti alem­pi ihmi­nen kuin sinä.

 87. Osmo, ilmei­ses­ti väit­tee­si 3 ja 4 perus­tu­vat minun vies­tei­hi­ni. Joten­kin tun­tuu, että sano­mi­sia­ni on nyt hie­man vääristelty.

  Ote­taan uudes­taan. Turun päät­tä­jil­lä on siis käy­tet­tä­vis­sään seu­raa­vat faktat:
  — Kan­san­ryh­mät a, b ja c elä­vät tilas­to­jen mukaan pää­osin sosi­aa­li­tur­van varas­sa kai­kis­sa niis­sä mais­sa, jois­sa hei­tä on pako­lai­si­na. Heil­lä on kaik­kial­la suu­ria vai­keuk­sia sopeu­tua län­si­mai­seen kult­tuu­riin ja työllistyä.
  — Ko. kan­san­ryh­mil­le per­heen, suvun ja klaa­nin mer­ki­tys on äärim­mäi­sen tär­keä. Hei­dän kult­tuu­rin­sa on ns. heimokulttuuri.
  — Edel­li­ses­tä koh­das­ta joh­tuen ko. ryh­mät ovat kaik­kial­la tai­pu­vai­sia muut­ta­maan suur­kau­pun­kei­hin asu­maan mah­dol­li­sim­man lähel­le mui­ta saman klaa­nin jäseniä.

  Näi­den fak­to­jen valos­sa Turun päät­tä­jät voi­vat teh­dä esim. seu­raa­vat päätökset:
  — Ote­taan kau­pun­kiin pako­lai­si­na ensi­si­jai­ses­ti ryh­mien a, b ja c jäse­niä (sen sijaan että otet­tai­siin ryh­miä x, y ja z, jot­ka tilas­to­jen valos­sa sopeu­tu­vat hyvin ja osaa­vat toi­mia yksilöinä).
  — Luo­daan maa­han­muut­ta­jil­le kat­ta­va eri­kois­pal­ve­lu­jen tar­jon­ta kou­lui­hin ja sosi­aa­li­toi­meen (val­tion rahoil­la): oma­kie­li­set kou­lun­käyn­tia­vus­ta­jat, oma­kie­li­set tul­kit sosi­aa­li­vi­ras­tos­sa, oman kie­len ja uskon­non eri­koi­so­pe­tus­ta, oman uskon­non mukai­set omat uima­hal­li­vuo­rot jne.

  Täs­sä kai­kes­sa ei sinän­sä ole mitään vikaa, jos rahaa riit­tää. Mut­ta vii­meis­tään täs­sä vai­hees­sa kan­nat­tai­si miet­tiä sitä raho­jen riit­tä­vyyt­tä (myös sen jäl­keen, kun val­tion 3‑vuotinen eri­tyis­tu­ki lop­puu), sil­lä on aivan sel­vää, että nuo yllä­ole­vat jär­jes­te­lyt hou­kut­te­le­vat pus­ka­len­nät­ti­men kaut­ta hyvin monet pik­ku­kun­tiin sijoi­te­tut ryh­mien a, b ja c jäse­net muut­ta­maan Turkuun.

  Vie­lä nyt­kin Turun päät­tä­jil­lä on mah­dol­li­suus teh­dä pää­tös: anne­taan­ko kau­pun­gin vuo­kra­käm­pät ensi­si­jai­ses­ti telak­ka­työ­läi­sil­le (tai muil­le joil­la on työ­paik­ka val­mii­na) vai pis­te­tään­kö huma­ni­taa­ri­set maa­han­muut­ta­jat asun­to­jo­nos­sa kärkeen.

  Turus­sa on teh­ty tie­dos­ta­via pää­tök­siä ja nyt nii­den seu­rauk­set alka­vat näkyä.

  Mut­ta edel­leen­kään kukaan ei ole sitä miel­tä, että Turun talous­vai­keu­det tai whi­te flight joh­tui­si­vat sii­tä, että tela­kal­la käy komen­nus­mie­hiä töissä.

 88. On myös sanot­tu, että kos­ka isla­miin usko­vat joh­ta­vat luon­non­lain tavoin ongel­miin kaik­kial­la maa­il­mas­sa, Suo­men on mah­do­ton­ta menes­tyä hei­dän kans­saan. Olen kau­hias­ti häm­mäs­ty­nyt, kos­ka meil­lä on ollut Hel­sin­gis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin menes­ty­nyt tataa­ri­väes­tö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vai­vaa kuin että hei­dän mens­tyk­sen­sä on tuot­ta­nut kateel­lis­ta mieltä.”

  1) Suo­mes­sa on vain noin 700 tataaria. 

  2) He muut­ti­vat Suo­meen noin sata vuot­ta sit­ten. Sil­loin kou­ral­li­sel­la maa­han­muut­ta­jia ei ollut mitään muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin integroi­tua ja nopeas­ti, kos­ka min­kään­lais­ta hyvin­voin­ti­val­tio­ta ei ollut ole­mas­sa­kaan. Ei ollut myös­kään tele­vi­sio­ta ja satel­liit­ti­ka­na­via, jois­ta seu­ra­ta van­han koti­maan ohjel­mia, ei Inter­ne­tiä eikä hal­pa­len­to­ja suku­lais­ten luo van­haan kotimaahan. 

  Sata vuot­ta sit­ten puh­da­sop­pi­nen isla­mi­lai­suus oli ollut jo pit­kään las­kusuun­nas­sa. Vii­mei­nen kali­faat­ti eli Otto­maa­nien impe­riu­mi oli hen­ki­to­reis­saan ja jou­tui jake­le­maan myön­ny­tyk­siä suun­taan ja toi­seen mitä tuli vää­rä­us­kois­ten koh­te­luun alu­eel­laan. Ei ollut myös­kään uppo­ri­kas­ta Sau­di-Ara­bi­aa levit­tä­mäs­sä puh­da­sop­pis­ta, alku­pe­räis­tä isla­mia luku­tai­toi­sel­le maa­il­man­laa­jui­sel­le mus­li­mi­väes­töl­le moder­ne­ja vies­tin­tä­vä­li­nei­tä käyt­täen ja kus­tan­ta­mas­sa kou­lut­ta­mien­sa radi­kaa­lien pyö­rit­tä­miä mos­kei­joi­ta ympä­ri maa­il­maa. Vuo­si­sa­ta sit­ten nykyis­tä pal­jon suu­rem­pi osa mus­li­meis­ta oli luku­tai­dot­to­mia maa­lai­sia, jot­ka nou­dat­ti­vat kan­san­omais­ta junt­ti-isla­mia, johon oli sekoit­tu­nut pal­jon ei- isla­mi­lais­ta har­haop­pia ja pai­kal­li­sia tapo­ja. Tilan­ne on sama kuin nyky­ään monis­sa Kes­ki- ja Län­si-Afri­kan mus­li­mie­nem­mis­töi­sis­sä mais­sa, joi­ta mal­til­li­sik­si mainostetaan.

  3) Suo­men tataa­rit tuli­vat Venä­jäl­tä, joka oli ja on suu­ri kan­so­jen sula­tusuu­ni. He oli­vat jo val­miik­si oppi­neet elä­mään vähem­mis­tö­nä enem­mis­tön ehdoilla.

 89. Jos halu­taan kes­kus­tel­la maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta laa­jem­min, niin perus­läh­tö­koh­ta on var­maan­kin työ­pe­räi­sen ja sosi­aa­li­sen maa­han­muu­ton erottaminen. 

  Työ­pe­räi­sel­lä maa­han­muut­ta­jal­la pitää olla jo maa­han tul­les­saan val­mii­na sel­lai­nen TYÖ, jon­ka pal­kal­la hän pys­tyy elät­tä­mään itsen­sä ja mah­dol­li­ses­ti muka­na tule­van per­heen­sä. Ei sii­nä sen kum­mem­paa. Hyvin har­va vas­tus­taa oike­aa työ­pe­räis­tä maahanmuuttoa.

  Nyky­ään sanaa “työ­pe­räi­nen maa­han­muut­to” tun­nu­taan vali­tet­ta­vas­ti käy­tet­tä­vän “Suo­men glo­baa­lin sosi­aa­li­sen vas­tuun” synonyyminä.

  Vih­rei­den käsi­tys Suo­men glo­baa­lis­ta vas­tuus­ta on hyvin laa­ja. Oma käsi­tyk­se­ni on, että Suo­men glo­baa­li vas­tuu rajoit­tuu sii­hen, että pide­tään oma tont­ti puh­taa­na. Elä­mäl­lä eko­lo­gi­ses­ti kes­tä­vää elä­mää rau­hal­li­ses­sa kan­sal­lis­val­tios­sa me voim­me par­hai­ten näyt­tää muil­le esi­merk­kiä sii­tä, miten asiat voi­si­vat olla. Kaik­ki sen yli mene­vä “kehi­tys­a­pu” on ekstraa, jota jokai­nen sai­si mie­luus­ti har­ras­tel­la omil­la rahoillaan.

  Mut­ta vaik­ka läh­ti­sim­me sii­tä, että Suo­mel­la on glo­baa­li vas­tuu pelas­taa kaik­ki maa­il­man ihmi­set, niin voim­me vie­lä poh­tia, että mikä oli­si paras kei­no: ihmis­ten aut­ta­mi­nen pai­kan pääl­lä vai hei­dän tuo­mi­sen­sa asu­maan Suo­meen, jos­sa hei­dän eko­lo­gi­nen jalan­jäl­ken­sä kas­vaa suun­nat­to­man suureksi.

  No, jos me kai­kis­ta fak­tois­ta huo­li­mat­ta pää­täm­me, että paras tapa aut­taa maa­il­man hätää kär­si­viä on tuo­da hei­dät Suo­meen asu­maan, niin eikö oli­si rei­lua ker­toa kan­sa­lai­sil­le, että pal­jon­ko se tulee mak­sa­maan? Jopa itse Astrid Thors hil­jat­tain perään­kuu­lut­ti sitä, että pitäi­si tut­kia ja jul­kis­taa kuin­ka pal­jon yhden maa­han­muut­ta­jan kotiut­ta­mi­nen mak­saa. (Ihmet­te­len kyl­lä suu­res­ti, että maa­han­muut­to­mi­nis­te­ri ei tie­dä tuol­lais­ta asi­aa tai ei ole vie­lä­kään aset­ta­nut työ­ryh­mää sen selvittämiseksi.)

  Maa­il­mas­sa on hätää kär­si­viä ja äärim­mäi­sen köy­hiä ihmi­siä usei­ta mil­jar­de­ja. Kaik­kia me emme ehkä pys­ty otta­maan Suo­meen asu­maan. Mut­ta kun hin­ta oli­si tie­dos­sa, me voi­sim­me pitää kan­sa­nää­nes­tyk­sen ja kysyä kan­sal­ta, kuin­ka moneen sosi­aa­li­seen maa­han­muut­ta­jaan meil­lä on varaa. Kos­ka kaik­ki on kui­ten­kin aina jos­tain pois, kan­sa­lai­sil­le voi­tai­siin esit­tää las­kel­mia sii­tä, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia X mää­räl­lä huma­ni­taa­ri­sia maa­han­muut­ta­jia oli­si yhtei­seen kas­saan ja yhteis­kun­nan toimintaan.

  Vih­rei­den on sinän­sä tur­ha pelä­tä tuol­lais­ta kan­sa­nää­nes­tys­tä, kos­ka en usko, että kan­san enem­mis­tön tah­to oli­si se, että ei yhtään sosi­aa­lis­ta maa­han­muut­ta­jaa enää. Luu­len, että suo­ma­lais­ten enem­mis­tö oli­si val­mis hyväk­sy­mään suun­nil­leen nykyi­sen suu­rui­sen pako­lais­kiin­tiön, jos heil­le ker­rot­tai­siin rehel­li­ses­ti sen hin­ta (rahas­sa ja yhteis­kun­nal­li­si­na vai­ku­tuk­si­na) ja asiois­ta puhut­tai­siin muu­ten­kin nii­den oikeil­la nimil­lä. Eli sovit­tai­siin asiois­ta etukäteen.

  Sen sijaan ns. Turun mal­li, jos­sa pie­ni jouk­ko fanaat­ti­sia päät­tä­jiä tekee paho­ja vir­hei­tä ja yrit­tää sit­ten jäl­ki­kä­teen vyö­ryt­tää kus­tan­nuk­set väki­sin tois­ten (eli naa­pu­ri­kun­tien) mak­set­ta­vik­si on tie­ten­kin aivan väärä.

 90. On jo mel­kein ole­mas­sa hal­lin­to­ta­so, joka pys­tyi­si ohja­maan naa­pu­ri­kun­tien yhtei­siä asioi­ta pai­kal­li­sel­la asian­tun­te­muk­sel­la, nimit­täin maa­kun­ta. Ahve­nan­maan menes­tyk­ses­tä pitäi­si ottaa oppia ja saat­taa muu Suo­mi sen kans­sa tasa-arvoi­seen ase­maan. Itse­hal­lin­to on paras­ta alue­po­li­tiik­kaa. Oli­si vähin­tään­kin rei­lua, että pak­ko­lii­tok­sis­ta päät­tä­vät jou­tui­si­vat itse elä­mään pää­tös­ten­sä seu­raus­ten kes­kel­lä, omal­la vaalialueellaan.

 91. Kävin äsken luke­mas­sa Mint­tu Hapu­lin Sii­ve­nis­ku­ja-blo­gia. Siel­lä tuli vas­taan täl­lai­nen jut­tu : “…Tilas­to­kes­kus oli neu­vo­nut maa­han­muut­ta­jien rikol­li­suut­ta tut­ki­via jät­tä­mään sek­su­aa­li­ri­kok­set aineis­tos­ta pois, kos­ka luvut ovat niin suu­ret. Ilmei­ses­ti Tilas­to­kes­kuk­ses­sa oltiin huo­lis­saan, että tilas­to­tie­dot aiheut­tai­si­vat rasis­ti­sia reak­tioi­ta valtaväestössä.”
  Tuli vain mie­leen, että Soi­nin­vaa­ra on tilas­to­tie­tei­li­jä. Muis­tan­ko väärin?
  Osmo, miten suh­tau­dut tuo­hon Tilas­to­kes­kuk­sen neuvoon?

 92. Tuli­pa tuos­sa koti­mat­kal­la vie­lä mie­leen muu­ta­ma lisä­point­ti, jot­ka aset­ta­vat koh­dan 5 (16:33) ver­tauk­se­si hie­man kysee­na­lai­sek­si. Nimit­täin mer­kit­tä­vä ero löy­tyy myös mää­ris­tä: aika­naan tän­ne tul­leet ryh­mät ovat muo­dos­ta­neet niin pie­nen jou­kon, että kans­sa­käyn­ti kan­ta­väes­tön kans­sa on ollut suo­ras­taan pakol­lis­ta. Nykyi­sin taas maa­han­muut­ta­jat muo­dos­ta­vat suu­ria ryh­miä, eten­kin Euroo­pas­sa, mut­ta myös esim. Varis­suol­la. Nyt sit­ten näi­den ryh­mien muut­taes­sa samoil­le alueil­le, kuten on tai­nut käy­dä joka puo­lel­la Euroop­paa, mah­dol­lis­tuu eris­ty­vien yhtei­sö­jen muo­dos­tu­mi­nen. Saa­vu­te­taan ns. kriit­ti­nen mas­sa, ajan kans­sa mah­dol­lis­te­taan val­tio val­tios­sa. Ongel­maa tie­tys­ti vaan lisä­tään mm. yli­mää­räi­sil­lä uima­vuo­roil­la, ettei vaan tar­vit­se har­ki­ta maan tapoi­hin sopeu­tu­mis­ta tai kans­sa­käy­mis­tä kan­ta­väes­tön kanssa.

  Mie­les­tä­ni ei ole kum­mal­lis­ta kysee­na­lais­taa nime­no­maan mus­li­mien sopeu­tu­mis­ta nykyi­sil­lä ehdoil­la. Tosia­sia tai­taa olla (saa kor­ja­ta), ettei Euroo­pas­ta aina­kaan löy­dy esi­merk­ke­jä laa­ja­mit­tai­sen sopeu­tu­mi­sen onnis­tu­mi­ses­ta. Päin­vas­tai­sia esi­merk­ke­jä sen sijaan saa­daan lukea uuti­sis­ta kovin useas­ti. Itseä­ni aina­kin huo­les­tut­taa min­kä­lai­nen maa lap­sil­le ja lap­sen lap­sil­le jää, kun seu­raa Euroo­pan sopeut­ta­mis­yri­tyk­siä. Aja­tel­la nyt, että angli­kaa­ni­sen kir­kon pää­mies on jo tai­pu­mas­sa aja­tuk­seen, että Englan­nis­sa oli­si käy­tös­sä perin­tei­sen lain rin­nal­la sha­ria-laki muslimeille.

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200802087220442_ul.shtml

 93. Aja­tus, että isla­mi­lai­set sopeu­tui­vat niin hyvin, kun hei­tä tuli niin vähän, ei ole oikein tot­ta his­to­rial­li­ses­ti. Ymmär­tääk­se­ni hei­tä tuli pari tuhat­ta Hel­sin­kiin, jos­sa asuk­kai­ta oli kym­me­neoz­sa nykyi­ses­tä. Vas­taa siis 20 000 maa­han­muut­ta­jan tule­mis­ta nykyisin.

 94. Yri­te­tään nyt vie­lä kerran. 

  Ei ole vää­rin muut­taa Turun rajo­jen ulko­puo­lel­le, jos ei halua asua sisä­puo­lel­la. En myös­kään väi­tä, että ihmis­ten pitäi­si elää sel­lais­ten naa­pu­rei­na, joi­den naa­pu­rei­na eivät halua asua.On vää­rin, että kun­nan rajat piir­re­tään niin, että köy­hä kau­pun­ki muo­dos­taa oman alu­een­sa ja rikas oman­sa. En ehdot­ta­nut muut­to­kiel­toa vaamn rajo­jen siirtoa.

 95. Osmon oikeu­den­mu­kai­suut­ta:

  Ei ole vää­rin muut­taa Turun rajo­jen ulko­puo­lel­le, jos ei halua asua sisäpuolella”

  Sit­ten vain siir­re­tään rajo­ja siten, että muut­ta­neet ovat edel­leen Turun rajo­jen sisä­puo­lel­la.. öh?

 96. Kyl­lä­päs taas kär­jis­te­tään tilan­net­ta tur­haan. Kau­pun­gin talou­den­pi­to on suu­rim­man osan ongel­mien takana.Toiseksi se ei ole ulko­maa­lais­ten vika. Se on vika­na että hei­tä on kes­ki­tet­ty tie­tyil­le aluil­le ja Var­si­nais-Suo­mes­sa yleen­sä­kin pää­osin Tur­kuun ja Saloon. Hajaut­ta­mis­ta pitäi­si käyt­tää tasai­sem­min tule­vai­suu­des­sa. Jokai­nen uusis­ta syn­ty­vis­tä kun­nis­ta sai­si ottaa täs­tä oman osansa.
  Ei myös­kään ole oikeu­den­mu­kais­ta että Turus­ta vir­taa palk­koi­na rahaa muu­al­le yhä enem­män. Tule­vai­suu­des­sa pak­ko­lii­tok­sia tai­taa tul­la eikä se vält­tä­mät­tä ole vää­rin. Hyö­ty­jä on enem­män kuin hait­to­ja täl­lä seudulla.

 97. Sasor, ulko­maa­lai­set eivät ole ensi­si­jai­ses­ti objek­te­ja, joi­hin me suo­ma­lai­set koh­dis­tam­me toi­men­pi­tei­tä. He ovat ihmi­siä, joil­la on omia jut­tu­ja. Tie­däm­me lähes kaik­kial­ta maa­il­mas­ta kerä­tyn aineis­ton perus­teel­la, että ihmi­set tup­paa­vat kerään­ty­mään etni­ses­ti saman­lai­sen poru­kan pariin. Mm. soma­li­pa­ko­lai­sia­han taan­noin asu­tet­tiin eri puo­lil­le, mut­ta kum­mas­ti he nyt asu­vat muu­ta­mas­sa kau­pun­gis­sa. Emme voi pakot­taa ulko­maa­lai­sia asu­maan hajau­te­tus­ti, ellem­me samal­la kiel­lä ja estä hei­tä muut­ta­mas­ta “hei­mo­vel­jien­sä” naapureiksi.

 98. Olen perin­tei­ses­ti arvos­ta­nut Soi­nin­vaa­raa vih­rei­den jou­kos­sa aika kor­keal­le. “Ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tys” ‑puheet vali­tet­ta­vas­ti romut­ta­vat tätä arvos­tus­ta­ni kovas­ti, kuten ylei­ses­ti­kin sel­lai­nen, että vas­tus­te­taan ennem­min kom­ment­tien esit­tä­jiä kuin nii­tä kom­ment­te­ja itseään.

  Ihmi­set voi­vat esit­tää eriä­viä mie­li­pi­tei­tä sik­si, että ovat itse nii­hin pää­ty­neet, eikä sii­hen vält­tä­mät­tä mitään masi­noin­tia tar­vi­ta. Jos vähän kär­jis­tän, niin en minä aina­kaan tar­vit­se ketään Hal­la-ahoa ker­to­maan itsel­le­ni, että 1+1=2.

 99. No jos Hal­la-ahon poru­koi­den toi­min­ta ei ole ns. masi­noi­tua, niin mitä se sit­ten on? Yhden asian lii­ke, joka kes­kit­tyy kai­kel­la taval­la maa­han­muut­ta­jien vastustamiseen.
  Samo­ja tee­se­jä , joi­den tar­koi­tus on luo­da vihaa ja pelot­te­lua, on kaik­ki netin maa­han­muut­to­kes­kus­te­lut sul­lot­tu täy­teen hei­dän toi­mes­taan. Kuten täs­tä­kin ket­jus­ta huo­maat. Mis­sä vain vilah­taa sana maa­han­muut­to jon­kun polii­ti­kon blo­gis­sa, se on saman tien tie­tys­sä vie­ras­kir­jas­sa linkkinä.
  Ei vaa­di kovin­kaan suur­ta jär­keä ymmär­tää mis­tä niis­sä kir­joi­tuk­sis­sa ja “kes­ku­te­lu­yis­sa” on lop­pu­jen lopuk­si kysymys.
  Ompa jopa alet­tu mak­saa rasis­ti­sis­ta rikok­sis­ta tuo­miois­tui­men lan­get­ta­mia sakkoja.
  Voi­si joku perus­tel­la mik­si ko. toi­min­ta ei oli­si ns. ulko­maa­lais­ten pot­ki­mis­toi­min­taa? Minun mie­les­tä se on sitä, ja hyvin räikeästi!

 100. Tee­mu Lah­ti­nen voi­si käy­dä vaik­ka­pa San­tia­go de Chi­les­sä tutus­tu­mas­sa met­roon. Siel­lä­kin se on mel­ko uusi asia. Ja tutus­tua miten se on vai­kut­ta­nut kaupunkiin.

 101. Ylem­pä­nä (27. hel­mi­kuu­ta 2008 kel­lo 14.57 alkaen) teh­tiin pesäe­roa vih­rei­den ja nimi­merk­ki “Jarin” aja­tus­maa­il­mo­jen välil­le. Haluai­sin kysyä kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vil­ta vih­reil­tä mie­hil­tä mitä tämä mai­nit­tu “yhteis­vas­tuu” todel­la tar­koit­taa. Siis onko yhteis­vas­tuu sitä, että voi­daan teh­dä mui­den vas­tus­tuk­ses­ta välit­tä­mät­tä min­kä­lai­sia pää­tök­siä hyvän­sä luot­taen, että vahin­gon sat­tues­sa vas­tuu voi­daan vie­rit­tää muil­le? Niil­le­kin, jot­ka koko asi­aa alun­pe­rin­kin vastustivat?

  Olet­te­ko sitä miel­tä, että jaloil­laan ei saa äänes­tää, jos kokee koti­seu­tu­aan tai muu­ta yksik­köä joh­det­ta­van vää­rin ja vas­tuut­to­mas­ti? Mikä­li tämä “minä sät­tään ja muut kan­taa vas­tuun” on vih­rei­den yhteis­vas­tuu­ta, on “vih­rei­den ja jon­kun muun” ajat­te­lu­ta­vas­sa todel­la­kin eroja.

  Ymmär­rän, kun­ta­lii­tos­asia ei ole aivan yksioi­koi­nen. Kui­ten­kaan en usko, että liit­tä­mäl­lä alu­eel­lis­ta eriar­voi­suut­ta saa­daan lopul­li­ses­ti kit­ket­tyä. Kyl­lä­hän Suur-Turun­kin ulko­puo­lel­le jää aluei­ta, joi­hin ker­tyy parem­pi aines, mikä­li Turun huo­no­ja stra­te­gioi­ta jat­ke­taan kun­ta­lii­tok­sen jäl­kei­se­nä aika­na. Oleel­lis­ta oli­si edel­lyt­tää vas­tuu­ta ja kykyä muut­taa huo­nok­si todet­tua kurs­sia. Muu­ten­han meil­lä on lopul­ta koko Suo­men kokoi­nen huo­nos­ti joh­det­tu, huol­to­suh­deon­gel­mai­nen ja sisäi­ses­ti eriar­voi­nen kunta.

  Mitä tulee huma­ni­tää­ri­seen maa­han­muut­toon, kan­na­tan itse mitä suu­rin­ta yhteis­vas­tuu­ta. Että ne, jot­ka sitä halua­vat, kan­ta­vat yhdes­sä vas­tuun kai­kis­ta sen kus­tan­nuk­sis­ta ja seuraamuksista.

 102. Oula Lin­tu­lal­le:

  En ole naii­vi. Jos minul­le tulee vii­den minuu­tin välein vies­te­jä, jois­sa on jok­seen­kin täs­mäl­leen sama sana­muo­to, en pidä aivan vai­no­har­hai­se­na pää­tel­mää, että niil­lä on sama alku­pe­rä. Kaik­kia teks­te­jä en jul­kais­sut, kos­ka ne oli­vat jo sel­vää spammia.

  Olen sil­loin täl­löin käy­nyt noil­la sivuil­la kat­sio­mas­sa, kuin­ka siel­lä suun­ni­tel­laan (sil­loin vie­lä avoi­mes­ti) mitä kukin kir­joit­taa minun blo­gil­la­ni ja eräil­lä muil­la­kin. Edel­leen, kun kävin noi­den Hal­la-ahon ope­tus­las­ten kes­kus­te­lua läpi, ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­ses­sä ei ole mitään liioittelua.

 103. En ole naii­vi. Jos minul­le tulee vii­den minuu­tin välein vies­te­jä, jois­sa on jok­seen­kin täs­mäl­leen sama sana­muo­to, en pidä aivan vai­no­har­hai­se­na pää­tel­mää, että niil­lä on sama alku­pe­rä. Kaik­kia teks­te­jä en jul­kais­sut, kos­ka ne oli­vat jo sel­vää spammia.”

  Osmo, tekee­kö tämä ole­tet­tu “masi­noi­tu spam­maus”, vies­teis­sä esi­te­tyis­tä poin­teis­ta auto­maa­gi­ses­ti redun­dant­te­ja, joi­ta ei edes tar­vit­se yrit­tää kumo­ta fak­ta-argu­men­teil­la? Pitää­kö ihmis­ten jat­kos­sa varoa esit­tä­mäs­tä jo jon­kun toi­sen esit­tä­mää point­tia uudes­taa, jot­tei argu­ment­tia voi­tai­si “masi­noi­tu spammaus”-verukkeella ohit­taa kokonaan?

 104. Olen sil­loin täl­löin käy­nyt noil­la sivuil­la kat­sio­mas­sa, kuin­ka siel­lä suun­ni­tel­laan (sil­loin vie­lä avoi­mes­ti) mitä kukin kir­joit­taa minun blo­gil­la­ni ja eräil­lä muil­la­kin. Edel­leen, kun kävin noi­den Hal­la-ahon ope­tus­las­ten kes­kus­te­lua läpi, ulko­maa­lais­ten pot­ki­mi­syh­dis­tyk­ses­sä ei ole mitään liioittelua.”

  En tajua, miten Osmo onnis­tuu­kin anta­maan näin ankean kuvan omas­ta mie­len­mai­se­mas­taan. Joo, jos­sain kier­tää sala­pe­räi­sen *masi­noi­tu­jen jou­kon* säh­kö­pos­ti­lis­ta, jol­la sovi­taan tehok­kaas­ti päi­vän iskusuun­ni­tel­mis­ta. Esi­mer­kik­si eilen tuli käs­ky, että ryh­mä A kir­joit­taa tänään Oden blo­giin, ryh­mä B Hesa­riin. Sik­si minä­kin tän­ne kir­joi­tin. Erik­seen on tie­tys­ti ns. älyk­kö­osas­to, joka masi­noi­tuu sitä vaa­ti­vil­le pals­toil­le. Sit­ten ns. öyhö­tys­osas­ton teh­tä­vä on luo­da kuvaa kan­san paris­sa ylei­ses­ti val­lit­se­vis­ta käsitystä.

  Oikeas­ti, älä jak­sa. Olen seu­ran­nut Hal­la-ahon blo­gia ja vie­ras­kir­jaa aina­kin pari vuot­ta enkä ole kos­kaan näh­nyt mitään tuollaista. 

  Se, että on *jos­tain samaa miel­tä*, ei tar­koi­ta sitä, että alle­kir­joit­tai­sin *kai­ken*, jota jos­sain vie­ras­kir­jas­sa kir­joi­te­taan. Tämä tun­tuu ole­van Osmo Soi­nin­vaa­ran kal­tai­sil­le ihmi­sil­le aivan yli­voi­mai­sen vai­ke­aa ymmärtää.

 105. Aja­tus, että isla­mi­lai­set sopeu­tui­vat niin hyvin, kun hei­tä tuli niin vähän, ei ole oikein tot­ta his­to­rial­li­ses­ti. Ymmär­tääk­se­ni hei­tä tuli pari tuhat­ta Helsinkiin,…”

  Itse asias­sa tai­si­vat (aina­kin wiki­pe­dian mukaan) tul­la aluk­si Vii­pu­riin (myös Kot­kas­sa ja Kuo­pios­sa oli tataa­ri­vä­hem­mis­tö), jos­ta sit­ten sotien jäl­keen lähin­nä Hel­sin­kiin, Tur­kuun ja Tam­pe­reel­le. Lisäk­si on todet­tu, että muut­to­lii­ke tapah­tui pää­asias­sa vuo­sien 1870 ja 1920 välil­lä, eli pit­käl­lä aikavälillä.

  No, joka tapauk­ses­sa vaik­ka tuo mää­räl­li­nen ero jätet­täi­siin huo­miot­ta, ero­ja tataa­rien ja nykyi­sen maa­han­muu­ton välil­lä on esi­tet­ty mel­koi­sen pal­jon, mut­ta juu­ri­kaan min­kään­lais­ta “puo­lus­tus­ta” alku­pe­räi­sen ver­tauk­sen puo­les­ta ei ole esi­tet­ty. Tar­koit­taa­ko se sitä, että ver­taus oli sit­ten­kin ontuva?

 106. Se, että on *jos­tain samaa miel­tä*, ei tar­koi­ta sitä, että alle­kir­joit­tai­sin *kai­ken*, jota jos­sain vie­ras­kir­jas­sa kir­joi­te­taan. Tämä tun­tuu ole­van Osmo Soi­nin­vaa­ran kal­tai­sil­le ihmi­sil­le aivan yli­voi­mai­sen vai­ke­aa ymmärtää.

  Jos minä vas­taan, että joku on tääl­lä esit­tä­nyt huo­non argu­men­tin, ei se myös­kään tar­koi­ta että kaik­ki oli­si­vat. Päin­vas­tai­nen­han tar­koit­tai­si, että kaik­ki kir­joit­ta­jat oli­si­vat liit­tou­tu­neet keskenään.

  On kum­mal­lis­ta kes­kus­te­lua, että jos ilmoi­tan ole­va­ni eri miel­tä sen kir­joit­ta­jan kans­sa, jon­ka mie­les­tä työ­lu­pia ei saa lain­kaan myön­tää ulko­maa­lai­sil­le, jos maas­sa on koti­mai­sia työt­tö­miä, minua syy­te­tään mui­den kes­kus­te­li­joi­den mie­li­pi­teen vää­ris­te­lys­tä. Jokai­nen vas­taa tie­tys­ti vain omis­ta mielipiteistään. 

 107. No jos Ode on vaka­vis­saan sitä miel­tä että rasis­ti­ses­ta väki­val­las­ta syyt­tä­mi­nen ei ole lain­kaan lii­oi­tel­tua koh­dal­lam­me, niin var­maan vas­ta­vuo­roi­ses­ti sopii tode­ta Oden­kin ole­van todel­li­suu­des­sa huu­mei­ta pös­syt­te­le­vä ket­tu­tyt­tö, vaik­ka muu­ta on yrit­tä­nyt esittää.

 108. On vää­rin, että kun­nan rajat piir­re­tään niin, että köy­hä kau­pun­ki muo­dos­taa oman alu­een­sa ja rikas oman­sa. En ehdot­ta­nut muut­to­kiel­toa vaamn rajo­jen siirtoa.”

  Eikö­hän täs­sä tapauk­ses­sa köy­hyy­den ja rik­kau­den rajat ole muo­dos­tu­neet jo aiem­min mää­ri­tel­ty­jen kun­ta­ra­jo­jen mukaan. Ei siis sen mukaan mis­sä on men­nyt rik­kaan ja köy­hän alu­een raja. Kun sinä olet saa­nut piir­rel­tyä kart­taan uudet rajat niin köy­hyy­den ja rik­kau­den raja muo­dos­tuu taas jon­ne­kin muu­al­le, ehkä taas joi­den­kin kun­ta­ra­jo­jen mukaan. Ellet sinä sit­ten kek­si vii­mein muuttokieltoa.

 109. Minä söi­sin mie­lel­lä­ni soma­lia­lai­ses­sa ravin­to­las­sa, jos sel­lai­sia oli­si Helsingissä.

 110. Aika hyvin Tur­ku on saa­nut naa­mioi­tua töp­päyk­sen­sä ja syyt naa­pu­ri­kun­tien niskaan.
  On sinän­sä ikä­vää, kun kui­ten­kin var­maan­kin tar­koi­tuk­sel­la teh­ty vies­ti­si on kään­net­ty rasis­ti­sek­si, sekä kään­net­ty pois koko aiheesta.
  Turun pää­on­gel­ma­han on itse aiheu­te­tut lii­an suu­ret kulut. Tähän ei naa­pu­ri­kun­tien pak­ko­lii­tok­sel­la voi saa­da parannusta.
  Turun on itse saa­tet­ta­va kulun­sa koh­tuul­li­sem­mak­si. Naa­pu­ri­kun­nis­sa asuu hyvin pal­jon asun­to­ve­lal­li­sia pal­jon pal­ve­lui­ta tar­vit­se­via lap­si­per­hei­tä. Joi­den yllä­pi­to tulee kun­nil­le hyvin kal­liik­si. Naa­pu­ri­kun­nil­le on pää­sään­töi­ses­ti muo­dos­tu­nut myös mer­kit­tä­viä vel­ka­mää­riä ja lisäk­si huo­mat­ta­vas­ti kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­kaa lama­vuo­sil­ta läh­tien. Ei näis­tä kun­nis­ta ole mah­dol­li­suut­ta siir­tää raha­va­ro­ja Turun tuke­mi­seen. Var­maan tie­dät että Turul­la on erit­täin suu­ret tulot, Ener­gia­lai­tok­ses­taan ja sata­mas­taan. Myös yhtei­sö­ve­ro­tu­lot ovat hyvät ja tulo­ve­rot­kin Suo­men kes­kiar­von yläpuolella.
  Ongel­ma on etu­pääs­sä hul­va­ton rahan­käyt­tö mitä eri­lai­sem­piin hank­kei­siin ja kus­tan­nus­ta­son kar­kaa­mi­nen käsis­tä. Näis­tä hyviä esi­merk­ke­jä ovat: Kom­pos­to­ri han­kin­nat, tai­de­museon remont­ti, veden han­kin­ta, vie­mä­ri­lai­tos jne…
  Lisäk­si Turul­la on hen­ki­lö­kun­taa töis­sä tupla­mää­rä lähi­kun­tiin verrattuna.
  Siis Turul­la on hyvät tulot, mut­ta vie­lä suu­rem­mat menot.
  Kai­kis­sa kal­leis­sa hank­keis­sa lähi­kau­pun­git ovat mak­sa­neet kus­tan­nuk­set nup­pi­lu­kun­sa mukai­ses­ti ja aut­ta­neet Turkua.
  Koko alu­een onnek­si naa­pu­reis­sa on kui­ten­kin talous­asioi­ta hoi­det­tu jär­ke­väs­ti, mikä­li kau­pun­ke­ja men­täi­si, muo­dos­tui­si todel­la teho­ton ja suu­ri yksikkö.
  Pal­jon jär­ke­väm­pää on n. nel­jän suu­rem­man yli 30 000 asuk­kaan kau­pun­gin mal­li, jos­sa kes­ki­näi­nen kil­pai­lu pitäi­si kaik­ki hereil­lä ja pal­ve­lut pys­tyt­täi­siin tuot­ta­maan tehokkaasti.
  Kun­ta­ta­lou­den tuot­toa pys­ty­tään lisää­mään ainoas­taan tehok­kuu­del­la ja hyvin har­voin suu­ri on tehokas.
  Vih­rei­den äänes­tä­jä­kun­ta on ylei­ses­ti töis­sä kau­pun­gin tai val­tion viras­sa ja usein vas­tus­taa yri­tys­toi­min­taa, kuten olen Kaa­ri­nas­sa­kin saa­nut huo­ma­ta. Näi­tä etu­ja Suur Tur­ku saat­tai­si pal­vel­la, mut­ta se koi­tui­si koh­ta­lok­kaak­si veronmaksajille.
  Lopuk­si en mal­ta mai­ni­ta, että pak­ko­sa­nan käyt­tö­kin saa jo kar­vat pys­tyyn tääl­lä­päin, joten mitään vaa­li­valt­tia täs­tä­kään ei var­mas­ti tule.

 111. Tule­vis­ta kou­lu­lai­si­ta (Hki/Ruoholahti) n. vii­den­nes on vie­ras­pe­räi­siä sii­nä vai­hees­sa, kun per­heem­me vie­lä syn­ty­mä­tön lap­si on kouluikäinen. 

  Arvaap­pa Soi­nin­vaa­ra ihan piruut­ta­si, mik­si per­heem­me on täs­sä vai­hees­sa muut­ta­nut ympäryskuntiin?

 112. Eipä näy­tä Osmo poi­ka tie­tä­vän spek­se­jä mik­sei naa­pu­ri­kun­nat halua liit­tyä Turkuun.Kannattaisi ottaa asiois­ta sel­vää ennen kuin lau­koo tuol­lai­sia suustaan.

 113. Vie­lä sen ver­ran lisää, että mis­tä Osmo olet kuvi­tel­lut juu­ri Kaa­ri­naa joten­kin eri­tyi­sen rikkaaksi ?
  Suo­sit­te­len luke­maan Kaa­ri­nan tilin­pää­tök­siä esi­mer­kik­si 5 vuot­ta taaksepäin.
  Kaa­ri­na ei ole yhtään Tur­kua rik­kaam­pi, saat­taa olla jopa päin­vas­toin, aina­kin jos omai­suus­mas­sa ote­taan huomioon.
  Kaa­ri­nas­sa on muu­ten n. 23000 asu­kas­ta ja yli tuhat vuo­kra-asun­toa omas­ta takaa ja vain luo­ja tie­tää kuin­ka pal­jon on lisäk­si yksi­tyis­tä vuokra-asumista.
  Mon­ta­ko­han vuo­kra-asun­toa mah­taa­kaan olla Turun Paat­ti­sil­la tai Maa­rias­sa, jon­ka etäi­syys Turun kes­kus­tas­ta on samaa luokkaa ?
  Vuo­kra-asu­mi­sel­la on myös pas­si­voi­va vai­ku­tus ihmi­seen ja kum­mas­ti työ­ha­lut vähe­nee, joten onko­han kui­ten­kaan kovin vii­sas­ta raken­taa vuo­kra-asun­to­ja enemmän ?
  Kaa­ri­nan talous on saa­tu nouse­maan koval­la talous­kuu­ril­la, aika­naan jopa irti­sa­no­mal­la työi­käi­siä ihmi­siä, panos­ta­mal­la yli­mää­räis­tä osaa­mis­ta yri­tys­toi­min­nan edel­ly­tys­ten paran­ta­mi­sek­si, kaa­voit­ta­mal­la oikea-aikai­ses­ti oikean­lais­ta tont­ti­tar­jon­taa jne…
  Mikä­li rahas­ta on Turul­la pulaa, niin lii­tos­suun­ta oli­si Naan­ta­li, jol­la on tuot­ta­vat veron­mak­sa­jat, sata­ma, sekä hyvät yhteisöverotulot.
  Mut­ta eihän se sovi kenen­kään oikeus­ta­juun, että nii­tä ran­kais­tai­siin, jot­ka ovat asian­sa hoi­ta­neet hyvin ja vuo­dat­ta­neet hikeä ja kyy­ne­lei­tä laman ahdin­gos­ta sel­vi­täk­seen. Ker­man kuo­rin­ta on kyl­lä Kaa­ri­nan talous­tal­kois­sa ollut kau­ka­na. Lisäk­si alu­een todel­lis­ta lois­ta Tur­kua on autet­tu kai­kin tavoin, eikä se tee itse mitään talou­ten­sa oikaisemiseksi.
  Mikä­li vähää­kään olet seu­ran­nut Kaa­ri­nan asioi­ta, niin olet­ko huo­man­nut, että Kaa­ri­na on sat­san­nut velak­si kou­lui­hin, omais­hoi­don tuki­kes­kuk­seen, vam­mais­ten toi­min­ta­ti­laan jne… eikä tyh­jän­päi­väi­siin sil­toi­hin, kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­kei­siin jne…
  Sipoon aluei­den pak­ko­lu­nas­tuk­set oli­vat jo vas­toin kan­san oikeus­ta­jua, puhu­mat­ta­kaan näis­tä nykyi­sis­tä kirjoituksistasi.

 114. Juu­ri­kin näin! Tur­ku­lai­se­na kan­na­tan tätä Soi­nin­vaa­ran ehdotusta.

 115. En luon­nol­li­ses­ti­kaan tie­dä, mil­lai­set kom­men­tit ja miten pal­jon nii­tä Soi­nin­vaa­ra on pois­ta­nut späm­mi­nä. Oma kom­ment­ti­ni on kui­ten­kin yllä jää­nyt, vaik­ka uskon, ettei sekään ole ainut­laa­tui­nen. Späm­mää­mis­tä pidän type­rä­nä, mut­ta sil­ti aivan eri vaka­vuus­luo­kan rikok­se­na kuin esi­mer­kik­si pahoin­pi­te­lyä. Ymmär­rän — toi­von — ettei­vät vih­jauk­set ulko­maa­lais­ten pot­ki­mis­ker­hoon viit­taa kon­kreet­ti­siin pahoin­pi­te­lyi­hin; täl­lai­nen on, huu­mo­ri­mie­les­sä­kin, vaka­va asia.

  Hal­la-aho ja Soi­nin­vaa­ra tun­tu­vat molem­mat sie­tä­vän vie­ras­kir­jois­saan pal­jon vas­tak­kai­sia, jopa vas­ten­mie­li­siä mie­li­pi­tei­tä. Tätä pidän hyvä­nä asia­na. Sen ris­ki on tie­tys­ti sii­nä, että mui­den mie­li­pi­tei­den suvait­se­mi­ses­ta teh­dään pää­tel­miä Hal­la-ahon ja Soi­nin­vaa­ran omis­ta mie­li­pi­teis­tä, tai pide­tään kom­ment­tien kir­joit­ta­jia jom­man­kum­man opetuslapsina.

 116. Jos yhteis­kun­nas­sa lope­te­taan yhteis­vas­tuu ollaan hyvin lähel­lä orja­val­tio­ta. Sii­nä vai­hees­sa kun ihmi­sis­tä ei enää pide­tä huol­ta hei­dän yhteis­kun­ta­luok­kaan­sa vedo­ten, ollaan yli­tet­ty se pis­te, mik­si yhteis­kun­taa yli­pää­tän­sä kan­nat­taa yllä­pi­tää. Yhteis­kun­ta on kehit­ty­nyt sen poh­jal­le, että ihmi­set pitä­mäl­lä yhtä voi­vat sel­vi­tä itse­ään suu­rem­mis­ta ongelmista.

  Kos­ka Suo­mi on sel­väs­ti siir­ty­nyt indi­vi­dua­lis­min kaut­ta voit­ta­jien ja häviä­jien yhteis­kun­nak­si, jos­sa pik­ku hil­jaa ale­taan herä­tel­lä unes­taan sel­lai­sia yhteis­kun­ta­luo­kit­te­lu­ja, jois­sa joi­den teh­tä­vä on syn­tyes­sään hävi­tä tois­ten yltä­kyl­läi­syy­den puo­les­ta, olen itse tyys­tin menet­tä­nyt kai­ken mah­dol­li­sen isän­maal­li­suu­den, jota pää­hä­ni on lap­suus aika­na änget­ty lute­ri­lai­suu­den lisäksi.

  Jos ihmi­set halua­vat ker­ta­kaik­ki­aan teh­dä sen eet­ti­sen pää­tök­sen, että he eivät halua ottaa osaa Turun seu­dun sosi­aa­li­seen tur­vaa­mi­seen, joka on yhteis­kun­nan ole­mas­sa olon perus­idea, niin hei­dän pitäi­si myös ymmär­tää, että pak­ko­lii­tok­set ovat yhteis­kun­nal­li­nen toi­men­pi­de, jol­la vah­vem­man oikeu­del­la ohi­te­taan indi­vi­dua­lis­ti­nen etu, ja vah­vem­man oikeut­ta pitäi­si kapi­ta­lis­tin­kin hyvin ymmär­tää, ja näin nöy­räs­ti muut­taa kau­em­mak­si omaa etu­aan aja­maan. Ei mei­dän tar­vit­se ker­man­kuo­ri­jaa kat­sel­la 5km pääs­sä omis­ta etuisuuksistamme.

 117. Osmo, nyt on syyt ja seu­rauk­set aivan sekai­sin. Et saa öljyä sekoit­tu­maan veteen vaik­ka kuin­ka ravis­tai­sit. Jos­pa pyyh­ki­sit lasit ja kat­se­li­sit niin Tur­kua kuin muu­ta­kin Suo­mea kirk­kain silmin.

 118. Sen enem­pää sou­ta­mat­ta tai huo­paa­mat­ta, ajat­te­lin vain tode­ta että äänes­tä­jän kan­nal­ta näil­lä blo­geil­la on nii­tä seu­raa­vil­le yhtä suu­ri mer­ki­tys kuin vaa­li­väit­te­lyil­lä. Soi­nin­vaa­ran ase­ma vih­rei­den hie­rark­kias­sa yhdis­tet­ty­nä hänen heik­koon argu­men­toi­tiin­sa ja aggres­sii­vi­seen kir­joi­tus­tyy­liin ei ole omi­aan saa­maan ihmi­siä vih­rei­tä äänes­tä­mään. Vii­me vaa­leis­sa har­kit­sin, seu­raa­vis­sa tus­kin jos täm­möis­tä luke­mis­ta löy­tyy enemmän.

 119. Niin makaa kuin petaa. Mik­si mui­den pitäi­si mak­saa nämä Osmo&ystävien kokei­lut, jon­ka lop­pu­tu­lok­sen kuka tahan­sa täy­del­lä pakal­la pelaa­va ihmi­nen voi­si sanoa jo etu­kä­teen. Kat­so­kaa vaik­ka naa­pu­riim­me Ruot­siin. Monen­kos huip­puo­saa­jan naa­pu­ris­sa Osmo asuu? Aivan. Help­po­han se on käy­dä vain ulko­maa­lai­ses­sa ravin­to­las­sa ja tode­ta kuin­ka suvait­se­vai­nen onkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.