Pakkohoitoa Turuntautiin

Kovin paljon on puhut­tu pääkaupunkiseudun kun­tien yhdis­tämis­es­tä. Minus­ta kun­nat pitäisi yhdis­tää, mut­ta vielä keskeisem­pää olisi tehdä jotain Turus­sa. Turun ympäristökun­nat ovat jät­täneet Turun puris­tuk­si­in, haali­vat hyvä­tu­loiset veron­mak­sa­jat ja jät­tävät Turun yksin kan­ta­maan koko seudun sosi­aaliset ongelmat. 

Kaupunki­rakenne, jos­sa ydinkaupun­ki slum­mi­u­tuu ja hyväo­saiset ja muut­ta­vat sitä ympäröivälle ”repub­likaanivyöhyk­keelle”, on koko kaupunkiseudun kannal­ta tuhoisa sairaus.  Täl­laista ker­mankuor­in­taa suo­sivis­sa pelisään­nöis­sä ei ole mitään järkeä.  Puo­lus­tau­tu­ak­seen Turku on pakotet­tu kokon­aisu­ut­ta ajatellen erit­täin epävi­i­saisi­in kaavoitusratkaisuihin.

Val­tioneu­vos­ton tulisi metropo­lio­hjel­man lisäk­si ottaa teho­tarkkailu­un Turku naa­purikun­ti­neen. Turus­sa val­tion toimeen­pane­ma pakkoli­itos olisi järkevä ja oikeu­den­mukainen – ja kiireinen.  

123 vastausta artikkeliin “Pakkohoitoa Turuntautiin”

 1. No, voi voi Turku-parkaa.. 

  Mitäs on men­nyt ahneuk­sis­saan val­tion tukien toivos­sa haal­i­maan Suomen suurim­man maa­han­muut­ta­javäestön lähiöi­hin­sä. Nyt sit­ten kitistään, kun kan­taväestö pak­e­nee alueil­ta, jois­sa sosi­aaliset ongel­mat ovat kärjistyneet. 

  Tääl­lä jut­tua mm. Varissuolta:

  http://www.marialohela.fi/blogi/2007/11/

 2. Viimek­si kun Turus­ta kuulin, siel­lä meni aivan tolkut­toman hyvin. Tule­va Työvoima­pu­la Huusi ja tule­vaisu­u­den työn­tek­i­jöitä tuoti­in lento­laivalasteit­tain kaikkial­ta, pait­si ei tiet­ty lama-suomes­ta. Nyt kun­nan väestökoos­t­u­mus on niin poikkea­va, että tun­tuu aika kohtu­u­toma­l­ta pakot­taa mui­ta kun­tia mukaan.

  Järkevä ratkaisu olisi muo­dos­tuu erilli­nen Varsi­nais-Turku, jos­sa toteutetaan tätä monikult­tuuriv­i­sio­ta val­tion elät­tämänä ja sit­ten Suur-Turku, jos­sa men­nään per­in­teiseen tasa­tahti­in, eli syödään vain se mikä saadaan.

 3. Onko sin­ul­la Osmo yhtään fak­taa väit­teesi tuek­si? Tarkoi­tan täl­lä niiden “hyvä­tu­loiset veron­mak­sajien” val­taisaa muut­toa sille “rebub­likaanivyöhyk­keelle”. Ker­ro min­ulle myös mis­sä se vyöhyke on, Turus­sa ja sen lähiym­päristössä asu­vat ystäväni eivät tiedä sen sijain­tia. Voimme käy­dä sit­ten oikein porukalla lop­pu­vi­ikos­ta sitä ihmettä katsomassa. 

  Edelleenkin voisit esit­tää joitain fak­to­ja sen puoles­ta että Turku kan­taa jotain eri­ty­istä vas­tu­u­ta seu­tukun­nan köy­histä ja sairaista. Kum­mas­sa luulet ihmis­ten pää­sevän helpom­min ter­veyskeskus­lääkärin vas­taan­otolle; Turus­sa vai lähikun­nis­sa, kum­mas­sa arvelet ihmisen saa­van nopeam­min ajan esimerkik­si sosi­aal­i­toimis­toon; Turus­sa vai lähikunnissa?

  Minä kun tiedän oikeat vas­tauk­set tähän niin en voi kuin ihme­tel­lä, mikähän mah­taa olla syy Turun nykyiseen ahdinkoon.. Eihän se ainakaan yri­tyk­ses­tä voi olla kiin­ni, Turkuhan on esimerkik­si ilmoit­tanut pyrkivän­sä koko maan monikult­tuurisim­mak­si kaupungik­si ja jopa Euroopan kult­tuuripääkaupunginkin hienoa tit­teliä haetaan vuodek­si 2011.

  Eikö Sin­un pitäisi olla hal­li­tus­puolueen edus­ta­jana parem­minkin huolis­sasi siitä että Turun lähiym­päristö val­lan näivet­tyy väestön degen­eroitues­sa ankean suomi­laisen kult­tuu­rit­toman kult­tuurin puris­tuk­ses­sa? Eikö Turulle pitäisi parem­minkin määrätä joku ylimääräi­nen mak­su sen vuok­si että se on haal­in­ut suurim­man osan seu­tukun­nan huip­pu- ja moniosaajista? 

  Itse odotan malt­ta­mat­tomana sitä het­keä kun Varis­suolle, Laus­teelle ja Hal­isi­in, kaupun­gin johdon vaivo­jaan säästämät­tä han­kki­ma, suun­na­ton osaamis­po­ten­ti­aali ja rikkaus kuo­ri­u­tuu ulos kul­ta­mu­nistaan. Sil­loin saa kyl­lä muu Suo­mi haukkoa henkeään. Vai mitä?

 4. Wikipedia:Turun tau­ti on käsite, jol­la tarkoite­taan van­ho­jen raken­nuk­sien purkamista uusien, korkeampi­en ja rumemp­ina pidet­ty­jen raken­nusten tieltä sekä tähän liit­tyvää poli­it­tista kult­tuuria, jos­sa val­ta on har­vo­jen käsissä.

  Turun tau­ti ja kaupun­gin taloudel­liset ongel­mat hoi­tu­isi­vat päät­täjät uusi­mal­la ja nythän on kun­nal­lis­vaal­itkin tulos­sa. Pakkoli­itok­sel­la vain palkit­taisi­in asi­at huonos­ti hoi­tanei­ta päättäjiä.

 5. Eikö tässä nyt pikem­minkin ole kyse siitä, että Turku on omas­ta aloit­teestaan har­joit­tanut poli­ti­ikkaa, joka on johtanut slum­mi­u­tu­miseen, veror­a­situk­sen kohoamiseen ja näistä seu­raavaan Turun houkut­tele­vu­u­den vähenemiseen?

  Eivät ympäristökun­nat ole “haa­li­neet” mak­sukyky­isiä asukkai­ta, vaan mak­sukykyiset asukkaat ovat toden­neet ne Turkua houkut­tel­e­vam­mik­si. Syitä tuskin tarvit­see sanoa ääneen.

  Suomen kansalaisel­la on lain mukaan oikeus äänestää jaloil­laan eli vali­ta itse asuin­paikkansa. Esit­tämistäsi syistä tehtävä pakkoli­itos hyökkäisi tosi­asial­lis­es­ti tätä oikeut­ta vas­taan. Se pakot­taisi ihmiset rahoit­ta­maan poli­ti­ikkaa, jota he vas­tus­ta­vat, ja jota he ovat paen­neet muut­ta­mal­la Turus­ta pois.

  Turun päät­täjil­lä on toki oikeus muut­taa Turku Malmök­si, mut­ta ei kenel­läkään ole oikeut­ta vaa­tia eri mieltä ole­via uhraa­maan omaa asum­is­mukavu­ut­taan ja raho­jaan tämän kokeilun alt­tar­ille. Ainakaan ei pitäisi olla.

 6. Sep­a­rem­pi tapa pitkässä juok­sus­sa on paikallis­taa syyt mik­si muut­toilmiö tapah­tuu ja kor­ja­ta se perus­tavam­paa laat­ua ole­va ongelma.

  Ker­rotko, Osmo, miten pakkoli­itok­set Turun ympäristössä oli­si­vat järke­viä ja oikeudenmukaisia?

 7. Ei kyse ole ensisi­jais­es­ti “ker­mankuorin­nas­ta” vaan siitä, että Turku­un on jostain syys­tä haalit­tu väestöä, jos­ta ei ker­maa saa oikein mil­lään kon­stil­la lypse­tyk­si. Alkemisti­nen koe ei ole onnis­tunut, maa­han­muut­ta­jat eivät ole muut­tuneet kullaksi.

  Monikult­tuurisu­ud­es­ta on ruti­ini­no­mais­es­ti puhut­tu litur­giseen sävyyn rikkaut­e­na ja mah­dol­lisuute­na. Nyt sit­ten ihme­tel­lään, mik­sei se rikkaus ja mah­dol­lisu­us kaikille kel­paa. Totu­us kuitenkin on, että nykyisen kaltaisel­la kotout­tamis­poli­ti­ikalla nykyisen kaltaiset maa­han­muut­ta­jat tule­vat Turulle ja koko Suomelle hirvit­tävän kalliiksi.

  Sosi­aal­i­sista ja taloudel­li­sista ongelmista puhumi­nen on tuulen piek­sämistä, jollei ole kykyä tai halua nähdä, mis­tä ongel­mat pohjim­mil­taan johtu­vat. On sit­ten eri asia, jos on pokkaa tode­ta: kyl­lä, tämä tulee meille todel­la kalli­ik­si, mut­ta human­itääri­sistä syistä emme voi emmekä halua toisin toimia.

 8. Kum­mallista, kun kir­joit­taa mis­tä asi­as­ta tahansa, jotkut näkevät tilaisu­u­den koit­ta­neen toito­taaskseen taas kaikelle kansalle muu­ta maail­maa koske­vat ennakkoluulonsa. 

  Turun osalta ei ole täysin tuules­ta tem­mat­tua, että ulko­maalais­poli­ti­ikan vas­tu­iden epä­ta­sainen jako on osa, mut­ta vain osa Turun ongelmia. Jos olisi toimit­tu, kuten tääl­lä esi­in­tyvät kir­joit­ta­jat oli­si­vat halún­neet ja kiel­let­ty kaikkien Suom­nen ulkop­uolel­la syn­tynei­den tulo yli kolmek­si vuorokaudek­si Suomeen, Turku olisi myös suuris­sa vaikeuk­sis­sa, kos­ka sen telak­ka olisi joudut­tu sulkemaan.Turku on huo­mat­tavasti myös hyö­tynyt ulko­maalais­es­ta työvoimasta.

  Suo­mi on kan­tanut hyvin vähäisen vas­tu­un globaaleista pako­laisongelmista, ollut siis suo­ranainen vapaa­matkus­ta­ja, mut­ta Suomen sisäl­lä nämä vas­tu­ut eivät jakaudu tasan. Turku ei ole haal­in­ut pako­laisia saadak­seen val­tion tukia. Nuo pako­lais­ert on ensin haalit­tu muualle Suomeen, mut­ta kun val­tion kor­vau­sai­ka on men­nyt umpeen kol­men vuo­den kulut­tua maa­han­muu­tos­ta, nämä on jotenkin saatu muut­ta­maan Turku­un ja pääkaupunkiseudulle. Tämä on lisän­nyt Turun ahdinkoa, mut­ta se ei ole mitenkään tyh­jen­tävä seli­tys asiaan.

  Jos Helsingis­sä Kallio ja Vallila muo­dostaisi­vat itsenäisen ydinkun­nan, huonos­ti senkin kävisi. Nor­maali kaupun­ki jakau­tuu hyväo­sais­ten ja huono-osais­ten alueisi­in. On kun­nal­lisen rak­en­teen val­u­vi­ka, jos hyväo­sais­ten kaupungi­nosat muo­dosta­vat oman kun­tansa ja huono-osais­ten oman. Joka väit­tää täl­laista kehi­tys­tä oikeu­den­mukaisek­si voisi ystäväl­lis­es­ti perustel­la näke­myk­sen­sä. Näin kata­janokkalaise­na olisin hyvin tyy­tyväi­nen, jos Viron­nie­mi (Kata­janok­ka ja Kru­u­nun­haka) voisi­vat muo­dostaa oman itsenäisen kun­tansa, jota eivät köy­hien asi­at koske.

  Turku on tehnyt virheitä kaavoituk­ses­sa eikä se ole riit­tävän määräti­etois­es­ti tais­tel­lut seg­re­goi­tu­mista vastaan.

  Mut­ta kyl­lä naa­purikun­natkin ovat olleet törkeitä. Paljonko­han Kaari­nas­sa on aravavuokra-asun­to­ja? Miten on mah­dol­lista, että Turun kun­taratat on merkit­ty maas­toon automar­keteil­la, joit­ka tuhoa­vat Turun palvelurakennetta?

 9. Taas ker­ran meitä syyl­lis­tetään. Nyt olemme aiheut­ta­neet Turun taudin. Olemme laati­neet ker­maakuori­vat pelisään­nöt. Mitähän tarkoit­taa naa­purikun­tien teho­tarkkailu? Ote­taan pet­turit, jot­ka karka­si­vat Turun onnelas­ta kiinni?

 10. Turkuhan on saanut pitää itsel­lään suurim­man osan maa­han­muut­ta­jista, jot­ka ovat voimavara, taloudelli­nen ja kult­tuurilli­nen rikkaus, hyv­in­voin­nin moot­tori, uusien aja­tusten Tona­va jne jne. Eikö Turul­la pitäisi men­nä mui­ta kun­tia *parem­min*, kun sil­lä on täl­lainen hyv­in­voin­tia jauha­va Sam­po Varis­suol­la ja muual­la Itä-Turussa?

  Vai onko maa­han­muut­ta­jia vieläkin liian vähän? Eivätkö nykyiset maa­han­muut­ta­jat ehdi jauhaa tarpeek­si vau­raut­ta Turun pelas­tamisek­si? Ehkä Turun olisi syytä ottaa lisää maa­han­muut­ta­jia nyt heti ja paljon.

 11. Älä, Osmo, heti raken­na olk­iukkoa tois­t­en sanomi­sista. Ei kukaan var­maan halu­aisi kieltää Suomen ulkop­uolel­la syn­tyviä aset­tumas­ta Turku­un yli kolmek­si vuorokaudeksi.

  Tosi­a­sia kuitenkin on, että Turku on ottanut *tavoit­teek­seen* olla Suomen monikult­tuurisin kaupun­ki, ja tähän tavoit­teeseen on päätet­ty pyrk­iä haal­i­mal­la niin paljon rikas­tus­ta kuin vain ikinä mah­dol­lista. Oleelli­nen osa kehi­tys­tä on, että ongelmia ei edes myön­netä, vaan jauhetaan skit­sofreenis­es­ti sitä, miten paljon Turku on maa­han­muu­ton myötä rikas­tunut, ja vaa­di­taan samaan hen­gen­ve­toon ympäristökun­tia otta­maan osuuten­sa “taakas­ta”.

  Mis­tä taakas­ta? Jos maa­han­muut­ta­jat ovat rikkaus?

  Kol­man­nen maail­man tuli­joiden aiheut­ta­mat välit­tömät menot ovat oma lukun­sa, mut­ta niiden lisäk­si Turku aset­taa rahoi­tus­puolel­la kaiken­laiset “tiedosta­vat” toimen­piteet varsi­naisen kotout­tamisen edelle. Rahaa on varaa lisätä maa­han­muut­ta­janais­ten sal­sakurs­sei­hin ja suvait­se­mat­to­muu­den vas­taiseen asen­nekas­vatuk­seen, mut­ta suomen kie­len ope­tus­ta maa­han­muut­ta­jille supis­te­taan. Mitään hyväähän tästä ei seu­raa, mut­ta sal­sakurs­seil­la saa kaiketi enem­män suvait­se­vaisu­us­pis­teitä kuin tyl­säl­lä kielenopetuksella.

 12. Osmo hyvä, en ymmär­rä, miten voit väit­tää, että “ulko­maalais­poli­ti­ikan vas­tu­iden epä­ta­sainen jako” voisi olla osasyynä Turun ongelmiin.

  Turku­un­han on ulko­maalais­poli­ti­ikan avul­la nimeno­maan ker­tynyt ympäryskun­tia enem­män rikkaut­ta ja voimavaro­ja. Miten tämä voi aiheut­taa Turulle “ongelmia”? Jokin tässä yhtälössä ei nyt täsmää.

 13. Jos­sain ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­sessä näytetään rus­taa­van kir­joituk­sia oikein urakalla.Näyttäisi vähem­män masi­noidul­ta, jos sopisitte, kuka suuren oival­luk­senne lähet­tää eikä niin, että kaik­ki lähet­tävät sen omis­sa nimissään.

 14. Turku on kyl­lä ollut todel­la sairaan poikkea­va tässä työvoima­pu­la-monikult­tuuri-visios­sa. Mieleeni tulee kak­si esimerkkiä: 

  Vuon­na 2002, kun poh­jan­maal­la isän­nät halu­si­vat hal­patyövoimaa kiinas­ta tai puo­las­ta, niin paikalli­nen työvoima­toimis­to ilmoit­ti, ettei käy ennenkuin työt­tömyyspersent­ti on alle 10, niin Turun työvoima­toimis­to antoi nuo työlu­vat poh­jan­maalle. Mysti­nen tapaus, jota ei ikinä selvitet­ty ainakaan julkisuudessa.

  Toinen tapaus oli se, kun turku oli vuosikymme­nen haal­in­ut tätä “var­masti hyödyl­listä” työvoimare­serviä ja työt­tömyys oli siitä huoli­mat­ta kohtu­ut­toman korkea, niin turku alkoi yhtäkkiä pakot­ta­maan ihmisiä työssäkäyn­tialueen ääri­ra­joille Saloon. Kuitenkin vain suo­ma­laisia, koskei maa­han­muu­ta­jil­la sel­l­a­sia kykyjä ja taito­ja ole, että ne pysty­i­sivät tehdastyöhön.

  Sitte ne, jot­ka sit­ten sai­vat vak­i­tuisen työ­paikan Salosta, muut­ti­vat toki samantien myös asumaan sinne. Siis ihan aidosti arkikäytän­nössä, ennakkolu­u­lot uno­htaen, Turku roudaa alueen alku­peräisas­ukkai­ta ulos ja luku­taido­ton­ta mamua sisään.

 15. Voisitko, Osmo, pyyhkäistä omia ennakkolu­u­lo­jasi sivu­un sen ver­ran että ymmärtäisit, ettei maa­han­muut­to- ja monikult­tuurisu­uskri­itikko­jen val­tavir­ta halua mis­sään tapauk­ses­sa kieltää “kaikkien Suomen ulkop­uolel­la syn­tynei­den tuloa yli kolmek­si vuorokaudek­si Suomeen”. Hem­met­ti, mik­si sinä, aikuinen fik­su mies, jota moni meistä arvostaa tai ainakin on arvostanut, rupeat tuol­laisia olk­iukko­ja heiluttelemaan?

  “Globaali vas­tuu” ja “maa­han­muut­ta­jista saata­vat val­ta­vat säästöt” halu­taan jostain syys­tä sekoit­taa toisi­in­sa, vaik­ka kyse on asioista, joi­ta on asial­lis­es­ti täysin mah­dol­lista tarkastel­la toi­sis­taan eril­lään. Jos halu­taan kan­taa niin san­ot­tua globaalia vas­tu­u­ta otta­mal­la tänne vaikeasti kotoutu­via ja työl­listyviä, meille kalli­ik­si käyviä maa­han­muut­ta­jaryh­miä, niin san­ot­takoon se ääneen. Jos taas todel­la halu­taan ajaa sel­l­aista maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa, jos­ta on meille hyö­tyä muual­lakin kuin juh­la­puheis­sa, tehtäköön niin. Mut­ta näit­ten asioiden sekoit­ta­mi­nen suloisek­si val­heek­si on lyhyt­näköistä ja moraali­ton­ta, kuten vale­htelu aina.

  En ole vihainen maa­han­muut­ta­jille, ainakaan ryh­mänä, enkä ajat­tele kol­man­nen maail­man ihmi­sistä, että rypekööt siel­lä kur­ju­udessaan, hit­to­jako se meille kuu­luu. Mielestäni Suomel­la on varaa nos­taa kehi­tysavun määrää, kun­han se vain kohden­netaan järkevästi ja oikein kri­isialueit­ten kestävän kehi­tyk­sen tukemisek­si, mitä se mis­säkin sat­tuu ole­maan: tyt­tö­jen koulu­tus, osu­us­toimin­nan tukem­i­nen, kaivo­jen poraami­nen ja niin edelleen. Kehi­tys­maid­en asukkaiden otta­mi­nen tänne — nyt tulee ruma sana — eläteik­si on ääret­tömän teho­ton­ta ja kallista kehitysapua.

  Ihmette­len tämän blo­gin pitäjän herkkää liipasin­sormea. Rasisti- ja ennakkolu­u­loko­rt­ti heilah­taa todel­la herkästi. Ja nimeno­maan mamu-ongelmis­saan kamp­pail­e­van Turun tapauk­ses­sa on aivan kum­mallista, että kyse on “mis­tä asi­as­ta tahansa”, jos­sa “jotkut” näkevät tilaisuuten­sa koit­ta­neen. Ovatko maa­han­muut­topoli­ti­ikan kri­itikot sin­ulle kasvo­ton­ta mas­saa, jotakin ole­muk­sel­lis­es­ti pahaa kansal­lis­mielistä saas­taa, jon­ka kaik­ki argu­men­tit on niputet­tavis­sa yläkäsit­teen “rasis­mi” alle ja heit­et­tävis­sä Riihimäen ongel­ma­jäte­laitok­seen menevän kuor­ma-auton lavalle? Pelkäätkö tulevasi nipute­tuk­si samaan kasti­in kanssamme, jol­let refleksi­no­mais­es­ti tor­ju tai väistä jokaista maa­han­muut­tokri­it­tistä argu­ment­tia? Se pelko­han ei sinän­sä ole nyky-Suomes­sa aiheeton.

 16. Onko tuo, Osmo, oikeasti paras­ta, mihin kykenet?

  Mikäli kyl­lä, me muut voinemme masi­noitua takaisin Ulko­maalais­ten Potkimisy­hdis­tyk­seen ja jatkaa keskustelua siellä.

  Heip­pa ja hyvää yhteiskun­nal­lista keskustelua!

 17. Voisitko, Osmo, mei­dän tyh­mem­pi­en haukku­misen lomas­sa hiukan val­is­taakin meitä asi­akysymyk­sistä. Onko Turus­sa nyt liikaa taakkaa vai rikkautta?

 18. Minus­ta min­ul­la on oikeus blogillani sanoa suo­raan, kun kir­joit­ta­jat yrit­tävät kaikin tavoin sotkea asioi­ta. Turku on houkutel­lut akti­ivis­es­ti työvoimaa esimerkik­si telakoilleen ulko­mail­ta. Niin san­ot­tua sosi­aal­ista maa­han­muut­toa Turku ei ole houkutel­lut muut­ta­maan muual­ta Suomes­ta Turku­un. On ker­takaikkista aihee­ton­ta ulko­maalaisvi­han liet­son­taa tarkoituk­sel­la sotkea nämä kak­si asi­aa keskenään.

 19. Joo tämä on tut­tu ilmiö. Näil­lä neek­er­in­pelkääjil­lä näyt­tää ole­van tapana, että kaik­ki vähänkään posi­ti­ivis­es­ti maa­han­muut­ta­ji­in suh­tau­tu­vat tek­stit linkitetään hei­dän ihmisvi­hakeskustelu­foo­rumeis­saan ja sit­ten mah­dol­lisim­man moni ottaa kaiken ver­baalisen reper­tu­aarin­sa käyt­töön ja hyökkää tuo­ta röyhkeää kir­joit­ta­jaa kohtaan. Vähem­mäl­lä pää­si­sivät, jos vain yksi hyökkäisi, mut­ta monipäisel­lä hirviöl­lä yritetään saa­da sen ver­ran pelot­ta­va säikäy­ty­se­fek­ti, ettei samainen “äärilib­er­aali”, “äärisu­vait­se­vainen” ja “ääri­vasem­mis­to­lainen” enää ikinä kir­joit­taisi tek­ste­jä, jot­ka eivät vas­taa hei­dän mielip­iteitään. Hyökkäyk­sil­lä yksi tyyp­illi­nen piirre monipäisyy­den lisäk­si on se, että vaa­di­taan fak­to­ja ja tilas­to­ja kaik­ista mah­dol­li­sista asioista, kos­ka itsel­lä sat­tuu ole­maan joku has­su tilas­to takataskus­sa tuke­mas­sa jotain yksit­täistä ennakkoluuloa.

 20. “TURUN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA, GLOBAALI ULOTTUVUUS-YHTEISVASTUU: On myös tärkeätä, että tun­nemme niin turku­laisi­na kuin suo­ma­laisi­na maail­man­laa­juisen vas­tu­umme. Elävä kos­ke­tus Euroopan ulkop­uolis­ten kehi­tys­maid­en reali­teet­tei­hin on eri­tyisen tärkeää ja hyödyl­listä. Se edesaut­taa myös kan­sain­välisyyskas­va­tus­ta ja suvait­se­vaisu­ut­ta, jot­ka ovat Turun men­estymisen avaintekijöitä.

  Selvitetään koul­u­laitok­sen, korkeak­oulu­jen, kansalaisjär­jestö­jen ja muiden toim­i­joiden mie­lenki­in­to yhteistyö­suh­teen luomiseen jonkin kehi­tys­maan kanssa sekä ryhdytään selvi­tyk­sen poh­jal­ta toimen­piteisi­in. Ollaan mukana Unicef-kaupunkien verkos­ton rak­en­tamises­sa ja toimin­nas­sa. Huole­hdi­taan siitä, että kan­sain­välisyyskas­va­tus on pysyvä osa koulu­jen ja oppi­laitosten toim­intaa. Hyö­dyn­netään tässä suh­teessa myös Kan­sain­välisen kohtau­s­paikan sekä Turus­sa asu­vien maa­han­muut­ta­jien tar­joamia mahdollisuuksia.

  Turun kaupung­in­val­tu­us­to hyväksyi 4.6.2001 Turku-strate­gian vuosille 2001–2004. Strate­gias­sa määritel­lään visio, mil­laisen kaupun­gin halu­taan vuon­na 2010 ole­van: ”Suomen Turku, maan van­hin kaupun­ki, on 200 000 asukkaan kan­sain­vä­li­nen kult­tuurikaupun­ki ja euroop­palainen osaamiskeskus”.

  Turku ja Van­taa: Turku on kuses­sa kos­ka on keskuskaupun­ki. Van­taal­la menee taasen taloudel­lis­es­ti erit­täin heikosti KOSKA se on kehyskun­ta. (täl­laisia seli­tyk­siä olen lukenut) Yhteinen nimit­täjä näille molem­mille kun­nille on heikon talousti­lanteen kanssa se, että niis­sä molem­mis­sa on alueen YLIVOIMAISESTI KOVIN ULKOMAALAISPROSENTTI. Van­taa jopa kehuskelee ole­vansa Suomen KANSAINVÄLISIN KAUPUNKI.

 21. Osmo luulee:

  ” […] jotkut näkevät tilaisu­u­den koit­ta­neen toito­taaskseen taas kaikelle kansalle muu­ta maail­maa koske­vat ennakkoluulonsa”.

  Mikä ihmeen “ennakkolu­u­lo” on tieto siitä, että Itä-Turus­ta on meneil­lään mas­si­ivi­nen joukkopako alueil­ta, joiden asu­jaimis­tos­ta on parhaimmillaan/pahimmillaan ulko­maalais­taus­taisia kol­ma­sosa? Ja tiedät hyvin, että kyse ei ole telakkatyöläi­sistä, vaan ihan muista maa­han­muut­ta­jista. Muut­ta­vat suo­ma­lais­per­heet sit­ten aset­tuvat Lietoon, Raisioon, Kaari­naan ja Piikkiöön, kos­ka heil­lä ei vält­tämät­tä ole varaa aset­tua Turun keskus­taan ja aivan sen liepeil­lä oleville parem­mille asuinalueille. 

  “Suo­mi on kan­tanut hyvin vähäisen vas­tu­un globaaleista pakolaisongelmista”

  Tässä kiin­tiö­pako­lais­ten määrät niitä vas­taan­ot­tavis­sa mais­sa vuon­na 2005. 

  Coun­try Total
  Unit­ed States 53,813
  Aus­tralia 11,654
  Cana­da 10,400
  Swe­den 1,263
  Fin­land 766
  Nor­way 749
  New Zealand 741
  Den­mark 483
  Nether­lands 419
  Unit­ed King­dom 175
  Ire­land 117

  En nyt sanoisi, että suh­teu­teutet­tuna väk­iluku­un Suomen osu­us on “vähäi­nen”. Täy­tyy myös muis­taa, että Suo­mi ottaa vas­taan vam­maisia ja van­huk­sia toisin kuin mon­et muut val­tiot, joten luvut eivät ole suo­raan ver­tailukelpoisia. Suo­mi ei val­itse pako­laisleireiltä työvoimaa, vaan perus­teet ovat puh­taasti humanitääriset.

 22. “Turku on houkutel­lut akti­ivis­es­ti työvoimaa esimerkik­si telakoilleen ulko­mail­ta. Niin san­ot­tua sosi­aal­ista maa­han­muut­toa Turku ei ole houkutel­lut muut­ta­maan muual­ta Suomes­ta Turku­un. On ker­takaikkista aihee­ton­ta ulko­maalaisvi­han liet­son­taa tarkoituk­sel­la sotkea nämä kak­si asi­aa keskenään.”

  Sinähän ne sotket. Juuri sinä väi­tit, että jotkut halu­a­vat estää kaikkien maa­han­muut­ta­jien tulon Suomeen. Ilmeis­es­ti muille keskustelu­un osal­lis­tuville on selvää, että on eri­laisia maahanmuuttajia.

  Mitä tulee Turun sosi­aalisen maa­han­muu­ton houkut­telemiseen, niin Iltale­hdel­lä on aiheesta uuti­nen: http://www.iltalehti.fi/turku/200712046934734_tu.shtml

  Turkukin voisi tehdä halutes­saan Kaar­i­nat ja kieltäy­tyä pakolaisista.

 23. Niin, tuo Turun kaupun­gin globaali ulot­tuvu­us ja monikult­tuuriv­i­siot oli poimit­tu kaupun­gin omil­ta sivuil­ta muu­ta­ma vuosi sit­ten. Turha väit­tää, ettei kaupunkia ole hoidet­tu ja “kehitet­ty” jonkin ihmeel­lisen monikult­tuurieu­fo­ri­an ja yhteiskun­takokeilun nimis­sä. Itse asun tässä rajal­la Raisios­sa ja jos Turun yhteiskun­takokeilu lev­iää tän­nekkin, niin pian on pakko sit­ten muut­taa pois koko alueelta. Ehkäpä johonkin Turun ulkosaaris­toon vaikkapa.

 24. On eri­no­maisen hyvin tun­net­tu asia, että keskit­tämäl­lä suuri määrä kaupun­gin vuokra-asun­to­ja samoille alueille, aiheutetaan ongelmia. Oli maa­han­muut­ta­jia tai ei. Suuri maa­han­muut­ta­javäestö yhdis­tet­tynä suuri­in lähtöko­htaisi­in ongelmi­in saat­taa kär­jistää ongelmia.

  Tämän vuok­si Vihreät ovat aina puo­lus­ta­neet hyvin määräti­etois­es­ti sosi­aalis­es­ti sekoit­tavaa asun­to­tuotan­toa. Täl­lä estetään seg­re­goi­tu­mista, oli kyse sit­ten työt­tömistä suo­ma­lai­sista tai kurdeista.

  Jos Turku käyt­tää enem­män rahaa sal­sakurs­sei­hin kuin suomenkie­len opetuk­seen niin se on type­r­ää (tosin ter­vey­den edis­tämi­nen on myös järkevää poli­ti­ikkaa). Vihrei­den näke­mys on ollut se, että suomenkie­len ope­tus­ta on olta­va tar­jol­la riit­tävästi, mieluiten sen pitäisi olla sub­jek­ti­ivi­nen oikeus, jopa velvol­lisu­ut­ta pitää harki­ta. Esimerkik­si Helsin­gin bud­jet­ti­raamei­hin näitä tavoit­tei­ta juuri kirjattiin.

  Maa­han­muut­tokri­itikoille on tyyp­il­listä syyt­tää toisia siitä etteivät he keskustele, mut­ta Oden telakan työvoima-argu­ment­ti jätetään koko ajan huomiotta. Suomes­sa val­lit­se­va työvoima­pu­la olisi paljon pahem­mas­sa jamas­sa ilman muual­ta tul­lut­ta työvoimaa. 

  Tietenkin maa­han­muut­toon liit­tyy ongelmia. Mihin­pä ei liit­ty­isi. Silti väit­teet “hirvit­tävästä kalleud­es­ta” ovat täysin tuules­ta tem­mat­tu­ja väit­teitä. Toki esim. sen S2-kie­lenopetuk­sen jär­jestämiseen lii­it­tyy kus­tan­nuk­sia, hirvit­täviä ne eivät ole.

  Kaavoitus­poli­ti­ikkaan suosit­telisin maa­han­muut­tokri­itikoiden tutus­tu­van hie­man parem­min, jos ovat suun piek­sen­nän lisäk­si kiin­nos­tunei­ta siitä, miten maail­ma toimii.

 25. “Näyt­täisi vähem­män masi­noidul­ta, jos .…”

  Niin, kansa­han ei voi mis­sään nimessä suh­tau­tua kri­it­tis­es­ti maa­han­muut­topoli­ti­ikan löy­hen­tämiseen. Sehän olisi vähin­täänkin rasistista.

 26. Rauhoitu rauhoitu Osmo, onhan sin­ul­la on oikeus!

  Jos ker­ran Turku ei ole onnis­tunut houkut­tele­maan sosi­aal­ista maa­han­muut­toa, niin sit­ten kai “ulko­maalais­poli­ti­ikan vas­tu­iden epä­ta­sainen jako” ei olekaan syynä talousongelmi­in. Tilas­tovi­it­teet oli­si­vat kyl­lä kiva ylläri tämän vahvistamiseksi.

  Turus­sa TE-keskus tosin valit­taa, että “Varsi­nais-Suomes­sa pako­lais­ten kotout­tamis­es­ta suurim­man vas­tu­un ovat kan­ta­neet Turku ja Salo”
  http://tinyurl.com/yc4tt9
  ja vaatii naa­pure­i­ta “kan­ta­maan vastuunsa”
  http://tinyurl.com/39amfc
  mut­ta Turun Sanomat on kai joku taan­tu­muk­sen ään­i­torvi, jon­ka jut­tui­hin ei voi luot­taa. Kuulisin sik­si mielel­läni viiteitä edis­tys­mielisi­in lähteisi­in, joista voin oppia, että vas­tu­unkan­to on ollut Turun taloudelle siu­nauk­sek­si ja rikkaudeksi.

 27. Auts! Met­sään mennään.

  Nyt aio­taan kor­ja­ta huonol­la poli­ti­ikalla tehtyjä virheitä pakkokeinoil­la joiden peruteena on oikeudenmukaisuus.
  Kyvyt­tömyys oppia virheistä johtaa pakkokeino­jen käyt­töön eikä herätä kovin suur­ta luot­ta­mus­ta, myös lain kun­niou­tus alkaa laske­maan. Ehkä sen kiireen sijaan pitäisi pysähtyä ja keskustel­la mikä meni pieleen.

 28. Her­ra Soin­in­vaara, Turul­la EI ole telakoi­ta, siis kau­pal­lisia laivo­jen rak­en­tamiseen tarkoite­tu­ja telakoi­ta. Turus­sa kyl­lä on, muu­ta ne ovat muiden omis­tuk­ses­sa. Lie­nee jok­seenkin var­maa, että telakat, oikeam­min telak­ka (Per­no), niitä ulko­maisia ali­hank­in­tayri­tyk­siä on maa­han han­kkin­ut. Asu­tuskin on tapah­tunut yksi­ty­is­markki­noiden kautta.

  Yhteiskun­ta on edesaut­tanut kehi­tys­tä reilusti, myös sin­un puolueesi, siis hen­gen­heimo­lais­esi. Kan­taisitko muuten siitä kolek­ti­ivista vas­tu­u­ta. Ulko­mainen komen­nus­mies, oikein työvoimavirkail­i­joiden opas­tuk­sel­la, opete­taan vält­tämään veron­mak­su Suomeen. Lähtekää kol­men kuukau­den sisäl­lä koti­in ja tulkaa sit­ten määräa­jan päästä uudelleen (tai eri pas­sil­la). Sama tilanne on Eura­joel­la ydin­voimalatyö­maal­la. Suo­ma­laiselta komen­nus­mieheltä yritetään nyt kyn­siä irti päivära­hoista ne ulko­maalais­ten kiertämät verot. Nät­tiä peliä eikös?

  Entäs se Per­non telakan Helsinki­in suun­nat­tu työ­markki­naisku. Telak­ka tar­josi pitkää kät­tä ja pal­ka­llisen oppisopimuk­sen ja sitäkaut­ta pysyvän työ­paikan laivan­raken­nus­te­ol­lisu­udessa. Tilaisu­us oli suun­nat­tu maa­han­muut­ta­jille ja kut­su­ja lähetet­ty ihan tiedet­ty­i­hin osit­teisi­in. No kuis kävi. Odotet­ti­in tuhatkun­taa. Muu­ta­makymm­nen tuli ja kolme oli kiinos­tunut. Onko sin­ul­la sivistynyt­tä arvaus­ta, siitä mis­tä nui­va suh­tau­tu­mi­nen tar­jouk­seen johtui?

  Kyse­hän oli mei­dän työvöima­pu­lamme pelas­ta­jik­si haal­i­tu­ista väriläiskistä. Hom­ma ei kuitenkaan toimin­ut, ja nyt siel­lä on venäläisiä ja entisen itäblokin ihmisiä sen alle kolmekuukaut­ta ja koti­in. On tosin brit­te­jä ja ran­skalaisia ja ital­ialaisi­akin — väriläiskiä on kuitenkin vähän, vaik­ka erik­seen pyydettiin.

  Olisi niitä Turus­sakin, mut­ta ei työssä ja nyt ne pitäisi saa­da asiansa­hoi­tanei­den elätik­si vai?

 29. Kukaan ei ainakaan tässä keskustelus­sa ole kyseenalais­tanut blo­gin pitäjän oikeut­ta aihe­val­in­taan eikä mielip­iteisi­in. Sen sijaan heitot “ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­ses­tä” ja masi­noidus­ta kir­joi­tuskam­pan­jas­ta ovat alhaisia ja type­r­iä. Itse kullekin tulee kiukun ja turhau­tu­misen het­k­iä, ja sil­loin kan­nat­taa miet­tiä, onko oikea het­ki painaa enteriä.

  Henkilöko­htais­es­ti tulisin mielel­läni pois täältä “ääri­oikeis­to­lais­es­ta” mar­gin­aal­ista, jonne olen vähitellen huo­man­nut kulkeu­tuneeni, ja äänestäisin taas vihre­itä kuten tein sil­loin, kun se oli vielä selkeästi ympäristöpuolue. Ei ole miel­lyt­tävää tul­la huitais­tuk­si samal­la leimakirveel­lä, jol­la koete­taan osua pilot­ti­takkisi­in tum­mai­hois­t­en potk­i­joi­hin. Nykyisessä keskusteluilmapi­iris­sä tämä ääri­oikeis­to­lainen mar­gin­aali tun­tuu kuitenkin ole­van ain­oa nurkkaus, jos­ta käsin maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa on mah­dol­lista kritisoida.

  Vaik­ka nykyisen kaltainen maa­han­muut­topoli­ti­ik­ka perus­tuukin humaanei­hin lähtöko­hti­in: kaik­ki ihmiset ovat sama­nar­voisia, täy­tyy antaa mah­dol­lisu­us jne, pidän sitä pitkäl­lä aikavälil­lä taloudel­lis­es­ti, sosi­aalis­es­ti ja ekol­o­gis­es­ti kestämät­tömänä, ja siten pohjim­mil­taan epähumaanina.

  En myöskään usko pitkäl­lä aikavälil­lä käyvän niin, että kun islam ja pohjo­is­mainen sosi­aalidemokra­tia kohtaa­vat, islam muut­tuu sosi­aalidemokraat­tisek­si tai että ne tule­vat toisi­aan puoli­tiehen vas­taan, “oppi­vat toisil­taan ja rikas­tu­vat”. Vaik­ka län­si­mais­sa pode­taan ter­ror­is­min pelkoa ja ihme­tel­lään ja vieroksu­taan islami­laista arvo­maail­maa, islamin voimaa ja dynami­ikkaa ei silti pohjim­mil­taan taju­ta. Mon­et usko­vat, että islam voidaan jotenkin lib­er­al­isoi­da ja päivit­tää nykya­jan län­si­maiseen arvo­maail­maan sopi­vak­si. Se on sinän­sä hieno tavoite — minus­ta ja muista, joiden arvo­maail­ma perus­tuu län­si­maiseen val­is­tusaat­teeseen — mut­ta en yksinker­tais­es­ti pysty näkemään perustei­ta sen onnis­tu­miselle, tai ainakin pidän epäon­nis­tu­misen riskiä niin suure­na, että näen tehokkaasti inte­groivan maas­sa-maan-taval­la ‑kotout­tamis­poli­ti­ikan ole­van ain­oa jär­jelli­nen vai­h­toe­hto, mikäli tänne maa­han­muut­ta­jia kol­mannes­ta ja islami­lais­es­ta maail­mas­ta on vält­tämät­tä saata­va. Nykyisen kaltaista omakielisyys-uimavuoropoli­ti­ikkaa pidän lähtöko­htais­es­ti tuhoisana, se on pehmeää ghet­tout­tamista joka varmis­taa islami­laisen patri­arkaalisen sukupuoli­jär­jestelmän ja sopeu­tu­mat­toman ylem­myy­den­tun­teen säi­lymisen. Oma­nar­von­tun­nos­sa ei sinän­sä ole mitään pahaa, ja sitä toivoisin myös suomalaisille.

 30. Turun telakalla val­taosa ulko­mai­sista työn­tek­i­jöistä tulee euroopas­ta tai Venäjältä, ei Afrikas­ta eikä lähi-idästä. Avus­tustyö on tärkeää siel­lä, mis­sä hätä on suurin. Pako­lais­ten lop­u­ton vir­ta ei palvele ketään eikä poista ongel­maa lähtö­maas­sa. Se lisää vain väestönkasvua, rikol­lisu­ut­ta ja on län­tisille maille taloudelli­nen sekä valitet­ta­van usein sosi­aa­li­nen rasite. Avun tulisi olla lähtö­mais­sa. Valitet­tavasti sama sum­ma, jota on avustet­tu Afrikas­sa, on men­nyt sodankäyn­ti­in siel­lä. Ei tarvitse olla Ein­stein taju­tak­seen tästäkin valitet­ta­van tosiasian.

  Mielestäni tämä asia on erit­täin yksinkertainen.

 31. Tot­ta kai Turku on houkutel­lut ns. sosi­aal­ista maa­han­muut­toa siir­tymään muual­ta Suomes­ta Turku­un. Mikäli tätä ei ole tehty tarkoituk­sel­la, niin sit­ten Turun kun­nal­lispoli­itikot ja virkamiehet ovat tyh­mem­piä ja epäpätevämpiä kuin luulinkaan.

  On globaali tosi­a­sia, että ihmiset halu­a­vat pääsään­töis­es­ti elää saman­lais­ten ihmis­ten paris­sa. Etenkin tämä pätee sel­l­aisi­in kult­tuurei­hin, jois­sa perheen/suvun/klaanin merk­i­tys on eri­tyisen tärkeä.

  Kaikkial­la Euroopas­sa on havait­tu, että tiety­istä maista per­heinä tai sukuina muut­ta­vat ihmiset kerään­tyvät samaan paikkaan asumaan, mikä on aiheut­tanut sosi­aal­isia ongelmia ja etnoslum­mi­u­tu­mista useim­mis­sa Euroopan maissa.

  Tämä ei ole voin­ut tul­la Turun päät­täjille yllä­tyk­senä. Päät­tämäl­lä, että Turku tar­joaa kun­nan vuokra-asun­to­ja (tai sos­sun mak­susi­toumuk­sia) muual­ta Suomes­ta muut­taville maa­han­muut­ta­jille ja päät­tämäl­lä, että Turku panos­taa poikkeuk­sel­lisen paljon monikult­tuurisu­u­teen kouluis­sa, sosi­aal­i­toimes­sa ja muis­sa palveluis­sa Turun kaupun­gin päät­täjät ovat käytän­nössä tehneet kaikken­sa houkutel­lak­seen tätä ns. sosi­aal­ista maahanmuuttoa.

  Telakalle töi­hin tule­vat rep­pumiehet eivät tarvitse monikulttuuria.

  Turku on Suomes­sa edel­läkävi­jä white flight ‑ilmiössä. Moni onkin jo ihme­tel­lyt, että mis­tä tulee ensim­mäi­nen poli­itikko, joka vaatii, että pak­eni­joi­ta on ran­gais­ta­va. Kaikki­han muis­ta­vat vielä DDR:n, kansan onnelan, jos­ta ei saanut pae­ta. Muurin yli yrit­tävät ammuttiin.

  Itsel­leni ei tul­lut yllä­tyk­senä, että suur­in­ta total­i­taris­mia Suomes­sa edus­ta­vat juurikin Vihreät.

 32. “Jos­sain ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­sessä näytetään rus­taa­van kir­joituk­sia oikein urakalla.” 

  No jopas alite­taan rimaa oikein urakalla. Lop­pui­v­atko argumentit? 

  En voi uskoa Turun ongelmien johtu­van jostain telakkatyöläi­si­sistä, vaan pikem­minkin näistä “työperäi­sistä” joil­la ei ole oikeasti työn tekemisen kanssa mitään tekemistä. Pros­ent­tio­su­us esim. varis­suo­lai­sista yli 33.

 33. Tam­pereen seudul­la on myös havait­tavis­sa ker­mankuor­in­taa, ilman maa­han­muut­ta­ja-kort­tia. Itseasi­as­sa suh­teessa eniten maa­han­muut­ta­jia asuu Tam­pereen Her­van­nas­sa, joka on valit­tu Suomen parhaak­si lähiök­si, ja jon­ka asun­to­jen arvo­jen uuti­soiti­in hil­jat­tain kas­va­van. Paikalliset Her­van­nas­sa tun­tu­vat myös pitävän maa­han­muut­ta­jia posi­ti­ivise­na asiana.

  Ker­mankuori­joi­ta Tam­pereen kyl­jessä ovat ainakin Pirkkala ja Kan­gasala. Omakoti­tont­te­ja on kaavoitet­tu run­saasti ja las­ten koti­hoidon kun­tal­isiä mak­se­taan, toisin kuin Tampereella.

 34. Sanos nyt Osmo suo­raan olenko minä syyl­listynyt johonkin vääryy­teen kun olen vai­h­tanut Turun sen naa­purin ‘repub­likaanivyöhyk­keeseen’. Etkö ker­takaikki­aan tajua, että ihmiset menevät sinne mis­sä he koke­vat asioiden ole­van hyvin?

 35. Kaikkial­la maail­mas­sa maa­han­muut­ta­jat aina keskit­tyvät suuri­in kaupunkei­hin. Suomes­sa pako­laiset ja tur­va­paikan­hak­i­jat hajasi­joite­taan ympäri­in­sä, jos­ta he sit­ten vähitellen muut­ta­vat eniten pääkaupunkiseudulle, mut­ta myös mui­hin suuri­in kaupunke­hin. Jotkut pienet kun­nat ovat jopa mak­sa­neet muut­tora­ho­ja, kun val­tion mak­sama muu­ta­man vuo­den avus­tus on päät­tynyt. Kaupunkiseudut ovat vetovoimaisia ihan ilman val­taisaa houkut­telu­akaan. Ainakin itsel­leni “monikult­tuuri­nen” Helsin­ki ja suuret euroop­palaiset met­ro­pol­it ovat niitä paikko­ja, jois­sa voisin asua.

 36. En nyt jak­sa, Ode, puut­tua heit­tosi herät­tämään maa­han­muut­ta­jakeskustelu­un. Itse arviosi siitä, että Turku elät­tää ympäristön­sä vapaa­matkus­ta­jia on täy­del­lisen tietämät­tömyy­den syn­nyt­tämä. Kaa­ri­na, Raisio, Lieto ja Naan­tali ovat mitoit­ta­neet palvelun­sa ja kaavoit­tamisen­sa oikein ja sosi­aalis­es­ti. Liedon kouluis­sa opiskel­laan uusista oppikir­joista puh­tais­sa kouluis­sa, Turun home­k­ouluis­sa käytetään resule­hti­pain­ok­sia. Härkä­tien ter­veyskeskus on mallies­imerk­ki ver­tais­ten­sa joukos­sa, Turus­sa tuke­hdu­taan käytävä­paikoille. Kaari­nas­sa on enem­män vihrei­den äänestäjiä kuin mis­sään vas­taavas­sa kaupungis­sa. Turun telakan työn­tek­i­jät val­it­se­vat asun­ton­sa mielel­lään Turun ympäristökun­nista. Mik­siköhän? Demokraat­tien hal­lit­se­mas­ta maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta kan­nat­taisi käy­dä hake­mas­sa oppia vaik­ka New York­ista. Maa­han­muut­ta­jille ei ole jär­jestet­ty minkään sortin kotou­tus­ta ja silti maail­man men­estyneim­mät maa­han­muut­ta­jat löy­tyvät juuri tuos­ta citys­tä, jon­ka asukkaista alle 8 pros­ent­ti­aa on waspeja.

 37. Onnit­te­lut Terolle kom­men­tis­taan 12.38. Se on aivan eri­no­mainen leimakirveen heilut­telun kisällinnäyte, jos­sa saa­vat kyytiä “ihmisvi­hamieliset” ja “monipäiset hirviöt”. Näin se asialli­nen yhteiskun­nalli­nen keskustelu etenee!

  Tuo monipäisyys on muuten haus­ka argu­ment­ti. Jos väärää mieltä oli­joi­ta on yksi tai kak­si, he ovat mitätön mar­gin­aali-ilmiö. Jos heitä on use­ampi, he ovat monipäi­nen hirviö 🙂

 38. En voi vält­tyä ajatuk­selta, että yllä ole­va blogikir­joit­telu on masi­noitua. Miten noin vain toi­sis­taan riip­pumat­ta tuol­lainen määrä saman­mielisiä ryn­täisi samas­ta tek­stistä peis­tat­tuine ideoineen kirjoittamaan.

  Tämä on kyl­lä ajan hukkaan, mut­ta sosi­aalisen maa­han­muu­ton ongelmi­in on nähty syinä, että

  1) Turun työvoiman­toimis­to on myön­tänyt TYÖLUPIA ulkomaalaisille. 

  2) Kouluis­sa har­raste­taan kan­sain­välisyyskas­va­tus­ta ja ker­ro­taan vieraista kult­tuureista. (Täl­lä on kan­sain­välisiä esimerkke­jä. Yhdys­val­lois­sa John ker­ryn pahim­pana puole­na pid­edt­ti­in sitä, että hän osasi muitakin kieliä kuin englantia.)

  3) Turun työvoima­toimis­to on pyrkinyt rekry­toimaan ulko­maalaista työvoimaa Turkuun.

  Eivätkö nuo esimerk­it osoi­ta, että tuos­sa sylt­tyte­htaas­sa pide­tään kaikkia ulko­maalaisia saman­laisi­na ja lähtökohrtais­es­ti ongelmi­na? Tuol­lai­sista läy­htöko­hdista käsin ei voi käy­dä mitään älyl­listä keskustelua ulkomaalaispolitiikasta.

  Minus­ta on selvä, että sosi­aa­li­nen maa­han­muuit­to on taloudelli­nen taak­ka, joka pitäisi jakaa tasan kaikkien kesken eikä pan­na sen vas­tu­ulle, joka yrit­tää hoitaa asi­at parhaiten. 

  Se, että tästä koitu­vaa ongel­maa yritetään kaataa jokaisen ulko­maalaisen päälle (sylt­tyte­hdas halu­aa kieltää myös työlu­vat ulko­maalaisil­ta) on jotain hyvin alhaista.

  PS.

  Olin muuten herkullisel­la lounaal­la nepalilaises­sa rav­in­to­las­sa, jota pyörit­tää hyvin men­estyk­seekkäästi maahanmuuttajaperhe. 

 39. Vielä pari sanaa “lop­ut­tomas­ta pakolaisvirrasta”.
  — 750 kiin­tiö­pako­laista vuodessa.
  — 2007 ennä­tys­mäiset 828 eri­laista myöteistä lupaa tur­va­paikkamenet­te­lyn perusteella.
  ‑Yhteen­sä myön­teisiä oleskelulupäpäätök­siä tehti­in 17 204.
  ‑Per­he­si­teen perus­teel­la tuli hie­man yli 4000 ihmistä, näistä osa linkit­tyy human­itäärisin syin tulleisiin.
  ‑Ylivoimais­es­ti suurim­mat kansalaisu­us­ryh­mät Suomes­sa ovat venäläiset ja virolaiset.

 40. Turun kaupun­ki voisi kaavoit­taa tont­te­ja pien­taloa­sumiselle, jos tah­toa löy­ty­isi. Mut­ta kun sitä tah­toa ei löydy.
  Asun vajaan kol­men kilo­metrin päässä Turun keskus­tas­ta omakoti­talos­sa, jon­ka ympäristössä on met­sää ja pel­toa vaik­ka kuin­ka paljon.

  Tont­tien sijaan tuo­hon puolen kilo­metrin päähän yritetään rak­en­taa jät­timäistä jät­teen­polt­to­laitos­ta, joka polt­taisi koko Lounais-Suomen jät­teet. Muis­taak­seni Jyväskylän seudul­ta on myös tar­jot­tu jät­teitä poltet­tavak­si Turkuun.

  Ongel­mana on se, että tehos­tunut jät­tei­den lajit­telu ja kier­rä­tys yksi­ty­is­ten jätey­htiöi­den uusis­sa lajit­telu­laitok­sis­sa syö poltet­ta­van jätemäärän niin pienek­si, ettei se riitä edes nykyiselle jätteenpolttolaitokselle.
  Esim. Las­si­la & Tikano­ja las­ki reip­paasti jätemak­suamme viime vuon­na. Jät­teet ovat L&T:lle raha­nar­voista raaka-ainetta.

  Jot­ta poltet­tavaa jätet­tä saataisi­in tarpeek­si, pitäisi jät­tei­den kier­rät­tämi­nen lopet­taa. Myös märkä bio­jäte poltet­taisi­in, mikä lisäisi laitok­sen päästöjä.

  Eli mielu­um­min suosi­taan For­tu­min jät­teen­polt­to­bisnestä kuin veron­mak­sukyky­isiä pientaloasukkaita.

  Mitä maa­han­muut­ta­ji­in tulee, niin ei heistä min­ulle tai per­heel­leni ole mitään arkielämän hait­taa ollut. Lähim­mät asu­vat tuos­sa parin sadan metrin päässä.
  Mamuista aiheutu­va taloudelli­nen rasite toki on kaupungille suuri. Sen näkee pelkästään käymäl­lä ter­veyskeskusepäivystyk­sessä tai TYKS:ssä.

  Telakan työvoimas­ta ja Suomen vas­tu­us­ta maail­man pako­laisongel­man hoita­mises­sa ei pitäisi puhua yhtä aikaa. Niil­lä kun ei ole mitään tekemistä tois­t­en­sa kanssa.
  Käsit­tääk­seni Turun telakalle on tul­lut hit­sare­i­ta Puo­las­ta ja muual­ta entisen itäblokin maista. Pako­laisia ja “mamu­ja” saat­taa olla kourallinen.
  Toki Osmo fik­suna miehenä tämän var­maan tiesikin.

  Ennen kuin ale­taan kan­taa Suomelle “kuu­lu­vaa” osaa maail­man pako­laisongel­man hoi­dos­ta, niin pitäisi kehit­tää jär­jestelmä, joka kan­nus­taa mamu­ja ja myös kan­taväestöä kan­ta­maan kor­ten­sa yhteiseen kekoon. Nykyi­nen kehdos­ta hau­taan sosi­aal­i­tur­va ja työn­teosta rankai­se­va vero­tus eivät sitä tee.

  Lopuk­si, maa­han­muut­ta­jat eivät ole mikään syy muut­toli­ik­keeseen pois Turus­ta. Kyse on halut­to­muud­es­ta kaavoit­taa tont­te­ja mak­sukyky­isille ihmisille.
  Nykyisel­lä poli­ti­ikalla Turus­ta kyl­lä saadaan kauhuku­vien mukainen ghetto.

 41. “En voi vält­tyä ajatuk­selta, että yllä ole­va blogikir­joit­telu on masinoitua.”

  Et ole kuul­lut keskusteluryh­mistä? Tämän blo­gin link­ki on ilmaan­tunut ainakin erääl­lä Turku-pal­stal­la. Ei maa­han­muut­tokri­ti­ikissä aina tarvitse nähdä nat­se­ja tai salali­it­to­ja. Ammut itseäsi jalka­an noin type­r­il­lä oletuksilla.

 42. juu, se sama rot­ta­lau­ma ryn­tää aina haaskalle mis­sä vain tilaisu­us on.

 43. “Olin muuten herkullisel­la lounaal­la nepalilaises­sa rav­in­to­las­sa, jota pyörit­tää hyvin men­estyk­seekkäästi maahanmuuttajaperhe.”

  Uskotko Osmo oikeasti että tääl­lä jol­lakul­la on jotain nepalilaisia rav­in­to­layrit­täjiä vas­taan? Toiv­ot­tavasti mais­tui, itse en pidä aasialais­es­ta. Sitä samaa kanaa, riisiä ja jukurt­tia oli se sit­ten nimeltään mitä tahansa 😀

  Ongelmia sen sijaan koituu nimeno­maan slum­mi­u­tu­vista mus­lim­ilähiöistä ja niiden asukeista, joi­ta kaiken jär­jen mukaan ei olisi tänne koskaan pitänyt edes haalia, kos­ka tarvit­tavaa inte­graa­tio­halukku­ut­ta, kieli- tai ammat­ti­tai­dos­ta puhu­mat­takaan, ei löy­dy. Luulisi sin­un poli­itikkona seu­raa­van vas­taavaa, jo pidem­mäl­lä ole­vaa kehi­tys­tä muual­la Euroopas­sa. Vaan ei…

 44. Tätä keskustelua main­os­te­taan Hal­la-ahon vieraskir­jas­sa ja tätä keskustelua myös “puidaan” siel­lä. Aivan kuten kaikkia muitakin keskustelua, joi­hin liit­tyy sana maa­han­muut­to. Sieltä se flood­aus saa sit­ten alkunsa.

 45. Uskotko Osmo oikeasti että tääl­lä jol­lakul­la on jotain nepalilaisia rav­in­to­layrit­täjiä vastaan? 

  En jak­sa hakea enää sitaat­te­ja tuos­ta tek­stivir­ras­ta, mut­ta siel­lä pahek­sut­ti­in sitä, että on myön­net­ty työlu­pia vaik­ka Suomes­sa on työt­tömiä ja on tar­jot­tu töitä ulko­maalaisille sen sijaan, että niitä olisi tar­jot­tu syr­jäseu­tu­j­nen työt­tömille. En voi vält­tyä ajatuk­selta, että nepalilaisen rav­in­tolan tilal­la pitäisi olla jokin kar­jalan­pais­tia tar­joa­va kotimainen.

 46. “juu, se sama rot­ta­lau­ma ryn­tää aina haaskalle mis­sä vain tilaisu­us on.”

  Hyvin san­ot­tu Ciclista tääl­läkin vain pesevät tois­t­en selkiään.

 47. Osmo: “En voi vält­tyä ajatuk­selta, että yllä ole­va blogikir­joit­telu on masi­noitua. Miten noin vain toi­sis­taan riip­pumat­ta tuol­lainen määrä saman­mielisiä ryn­täisi samas­ta tek­stistä peis­tat­tuine ideoineen kirjoittamaan.”

  Ajat­tele asi­aa näin päin: jos joku poli­itikko ja ver­rat­tain tun­net­tu ajat­teli­ja kir­joit­taisi blo­gis­saan, että kehi­tys­a­pu on lopetet­ta­va kos­ka ei siitä mitään hyö­tyä ole, ja siihen tulisi samana aamu­na usei­ta vas­tus­tavia kom­ment­te­ja jois­sa tois­tu­isi vari­ant­teina vaikka­pa lause “ei niin voi tehdä, se ei olisi humaa­nia” — olisiko ensim­mäi­nen ajatuk­sesi, että kuka nuokin kir­joit­ta­jat on blogi­in usut­tanut samaa sovit­tua tek­stiä tois­tele­maan? Tokkopa.

  Nepalilainen ruo­ka on huip­puhyvää, samoin esimerkik­si thaimaalainen. Jopa me Teron peräänku­u­lut­ta­mat “neek­er­in­pelkääjät” käymme mielel­lämme näis­sä rav­in­tolois­sa. Kaik­ki kun­nia ulko­maisille, lain puit­teis­sa elinkeinoaan har­joit­taville yrittäjille!

 48. Tapio Laak­so jat­ka hyvää työtä ja lev­itä tärkeää asi­aa ja selitä muillekin ettei täs­sa mitään ongelmia tule. Anni sin­nemä­ki ja sinä hänen avus­ta­jana olet­tekin toim­i­neet takapiruna tule­van tur­va­paik­ka lain muu­tok­ses­sa eli jatkakaa hyvää työtä.

 49. En usko että yksikään kir­joit­ta­ja vas­tus­taa työperäistä maa­han­muut­toa tahoil­ta, joil­la on kykyä ja intres­siä inte­groitua ja sitoutua vas­taan­ot­ta­van kult­tuurin sään­töi­hin ja tapoihin.

  Uskoisin, että kollek­ti­ivis­es­ti ongel­mana nähdään uhmakkaat, väki­val­takult­tuureista tänne jostain syys­tä haal­i­tut työl­listymiskyvyt­tömät (valitet­tavasti on san­ot­ta­va suo­raan) mus­lim­it, joiden (valitet­tavasti san­ot­ta­va ihan yhtä suo­raan) ain­oa “kon­tribuu­tio” on yliedus­tus työt­tömyys- ja rikostilastoissa.

  Tämä on sit­ten tietysti sitä “ulko­maalais­ten potkimista”, kos­ka nyky-yhteiskun­nas­ta asioista ei voi puhua suoraan?

 50. Vali­di taitaa tuo­da sen keskeisen pointin esi­in. Kysymys ei oikeas­t­aan ole maa­han­muut­ta­jista vaan tämän syysku­un 11. jälkeisen län­tisen maail­man sairaal­lois­es­ta islam-kam­mos­ta, jota Suomeenkin yritetään istut­taa koval­la työl­lä. No, hyvä venäläisille, kukaan ei enää muista viha­ta heitä.

  Toivon, että suo­ma­laiset mus­lim­it pysyt­televät pois­sa näi­den keskustelu­iden ääreltä. “Tarvit­tavaa inte­graa­tio­halukku­ut­ta ei löy­dy.” Joopa joo. 

  Ongelmia on, mut­ta kun tuhan­sista ihmi­sistä, jot­ka tule­vat Marokos­ta Indone­si­aan ulot­tuval­ta maanti­eteel­liseltä alueelta, puhutaan näin iloisen huo­let­tomasti yht­enä mas­sana niin ollaan tul­tu kaiken älyl­lisen keskustelun tuolle puolen.

  Näyt­tää syn­tyneen jonkin­lainen pakkomielle islami­in. Yhtäkkiä tästä uskon­nos­ta on tul­lut ihmis­ten iden­ti­teet­te­jä total­isoi­va ulot­tuvu­us ja vielä täysin mono­li­it­tisek­si ajatel­tu sellainen.

  Ja mik­si ihmeessä maa­han­muut­ta­jataus­tais­ten nuorten mel­lakoin­ti on jotenkin eri­laista mel­lakoin­tia kuin muiden nuorten mellakointi?

 51. Näin tyh­mänä kansalaise­na arvostan suuresti sitä, että saan tästä blo­gista lukea, mil­lai­sista ajatuk­sista Osmo ei voi vält­tyä. En voi vält­tyä tältä, en voi vält­tyä tuolta.

  Yhteiskun­nal­lista ana­lyysiä parhaimmillaan.

 52. Tapio Laak­so:

  “Oden telakan työvoima-argu­ment­ti jätetään koko ajan huomiotta.”

  Se jätetään huomiotta, kos­ka se ei liity Itä-Turun White Flight ‑ilmiöön mitenkään. Kyse­hän oli siitä, että mak­sukykyi­nen poruk­ka enenevässä määrin muut­taa Turun kehyskun­ti­in maa­han­muut­ta­jien kan­soit­tamil­ta alueilta. 

  Telakkatyöläisil­lä ei ole tähän osaa eikä arpaa. He asu­vat telakan läheisyy­dessä usein kimp­pakämp­is­sä jakaen vuokran. Per­he jää kotimaahan.

 53. “Vuon­na 2002, kun poh­jan­maal­la isän­nät halu­si­vat hal­patyövoimaa kiinas­ta tai puo­las­ta, niin paikalli­nen työvoima­toimis­to ilmoit­ti, ettei käy ennenkuin työt­tömyyspersent­ti on alle 10, niin Turun työvoima­toimis­to antoi nuo työlu­vat pohjanmaalle.”

  Lue Sep­po Oksa­nen klo 12.15.

 54. Tapio Laak­so: “Maa­han­muut­tokri­itikoille on tyyp­il­listä syyt­tää toisia siitä etteivät he keskustele, mut­ta Oden telakan työvoima-argu­ment­ti jätetään koko ajan huomiotta.”

  Ter­ve­tu­loa mukaan keskustelu­un, Tapio! Kiva että sat­u­it paikalle. Saa­pumis­esi olisi vaikut­tanut vähem­män masi­noidul­ta, jos Osmol­ta eivät olisi juuri sitä ennen lop­puneet asial­liset argu­men­tit totaalis­es­ti kesken.

  Niitä kuu­luisia telakkatyöläisiä on nyt käsitel­ty mon­es­sakin vas­tauk­ses­sa, ja kenel­läkään ei ole mitään niitä vas­taan. Myös ulko­maiset rav­in­to­layrit­täjät ovat ter­ve­tullei­ta, jos toimi­vat samoil­la pelisään­nöil­lä kuin suomalaiset.

  TAPIO, kun ker­ran asiantun­ti­jana sin­ul­la on tietoa maa­han­muut­toon liit­tyvistä kus­tan­nuk­sista, niin voisitko lait­taa jotain konkreet­tista tietoa siitä, paljonko esim. tuo­hon S2-kie­lenopetuk­sen jär­jestämiseen lii­it­tyy kus­tan­nuk­sia, jos ne ker­ran eivät ole hirvit­täviä, niin uskaltaa­han ne kertoa.

  Samoin voisit antaa oman arviosi siitä, että miten nämä suun­nitel­lut tur­va­paikkalain muu­tok­set tule­vat vaikut­ta­maan tur­va­paikan­hak­i­joiden määri­in ja myön­net­ty­jen oleskelulupi­en määri­in? Käsit­tääk­seni nyt on tarkoi­tus muut­taa lakia siten, että käytän­nössä jokainen, joka onnis­tuu taval­la tai toisel­la keplot­tele­maan tien­sä Suomeen saa oleskelu­lu­van. Ehtona on se, että hak­i­ja tekee ns. paskadu­une­ja hal­val­la sen ajan, kun odot­telee anomuk­sen käsit­te­lyä. Oleskelu­lu­van saat­u­aan tuli­ja onkin sit­ten oikeutet­tu nor­maali­in sosiaaliturvaan.

  Tietysti ihan sil­lä ole­tuk­sel­la, että Tapi­o­ta täl­lä ker­taa oikeasti kiin­nos­taa keskustella. 🙂

 55. En näe tuo­ta kir­joit­ta­jan ulko­maalaisvi­hamielisyytenä vaan esimerkkinä (mikäli paikkansa pitää) Turun työvoima­toimis­ton vähin­tääkin oudoista menettelytavoista 🙂

 56. “Olin muuten herkullisel­la lounaal­la nepalilaises­sa rav­in­to­las­sa, jota pyörit­tää hyvin men­estyk­seekkäästi maahanmuuttajaperhe.”

  Aplode­jako odotat suvait­se­vaisu­ud­estasi? Vai mikä tuon tarkoi­tus oli? 

  Kyl­la maa­han­muut­tokri­it­tisetkin käyvät etni­sis­sä ruokalois­sa ja syövät itu­ja siinä mis­sä muutkin. 

  Ja mikä tämä “Ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tys” on?

  Mikä ihmeen masinointi?

  Itse näin kir­joi­tus­tasi puita­van erääl­lä pal­stal­la, jota uteliaisu­ut­tani käyn tiiraile­mas­sa aika ajoin, klikkasin siel­lä linkkiä tänne.

  Olenko nyt ulko­maalaisen potk­i­ja, rasisti tai xeno­fo­bi kun en aina jaa kaikkia ajatuk­sia niiden kanssa jot­ka suh­tau­tu­vat maa­han­muut­toa­sioi­hin naivisti?

  Näin hel­postiko keskustelu tyre­hdytetään, hiukan R‑korttia heiluttelemalla?

  Luulin sin­ua fik­suk­si miehek­si Osmo, mut­ta nyt en kyl­lä ole enää var­ma asiasta..

 57. Tapio, tarkoit­taako argu­men­toin­tisi sitä, etteivät nimeno­maan mus­lim­it olekaan yliedustet­tuina edel­lä­maini­tus­sa tilanteis­sa? Vaikut­taa vähän siltä että sinä vain PÄÄTÄT että näin on ja muu on pelkkää fanaat­tista toiseu­den pelkoa.

 58. Osmo: Mut­ta eihän tuos­sa esimerkissä kut­sut­tu ulko­työläisiä paikkaa­maan työti­lan­net­ta, kos­ka ei ollut tek­i­jöitä. Paikallisen työt­tömyyspros­entin täy­tyi olla yli 10, muuten­han työvoima­toimis­to ei olisi moista ukaa­sia antanut. Toisin sanoen, yli 10% työvoimas­ta olisi ollut vapaana näi­den isän­tien käytet­täviksi. Käytän­nössä eivät tietenkään kaik­ki, osa ei olisi halun­nut, mut­ta osa olisi voitu uudelleenk­oulut­taa. Kie­lenkin oli­si­vat osan­neet heti kättelyssä. 

  Mik­si sit­ten ketään näistä työt­tömistä ei halut­tu? Yritet­ti­inkö edes? Vai halut­ti­inko nimeno­maan ihmisiä, joille voi mak­saa vähän huonom­paa palkkaa ja jot­ka eivät osaa/kykene pitämään oikeuk­sis­taan kiinni?

 59. Täy­tyy muuten ihan ohi­men­nen tode­ta se että meikäläi­nen, joka on aina äänestänyt vasem­mis­toli­it­toa, etupäässä Esko Sep­pästä 70-luvul­ta alka­en, nipute­taan joidenkin nazz­ien kanssa samaan pinoon, on sam­perin loukkaavaa.

  En ker­takaikki­aan voi ymmärtää tätä pakol­la jatkol­la tyovoima­pu­lahöpinää, sil­lä sen­hän piti alkaa kypäl­lä vuon­na 2005. Tosi­a­sia on se, että teh­dyn työn määrä on vähen­tynyt koko 2000-luvun ja aidos­ta kokopäiväis­es­tä työstä tulee ole­maan yhä huu­tavampi pula.

 60. “Ongelmia on, mut­ta kun tuhan­sista ihmi­sistä, jot­ka tule­vat Marokos­ta Indone­si­aan ulot­tuval­ta maanti­eteel­liseltä alueelta, puhutaan näin iloisen huo­let­tomasti yht­enä mas­sana niin ollaan tul­tu kaiken älyl­lisen keskustelun tuolle puolen.”

  Tosi­asi­as­sa­han Suomeen tule­va pako­lai­saines ei ole noin värikästä ja vai­htel­e­vaa. Suurim­mat ryh­mät taita­vat olla kotoisin Soma­lias­ta ja Irak­ista. Jos ryh­mi­in leimallis­es­ti liit­tyvistä ongelmista ei voi­da puhua yht­enä mas­sana, niin miten niitä pitäisi sit­ten ratkoa?

 61. Esko Sep­pästä äänestävä ei voi olla uusnatsi?

  Kuun­telin aikanaan pyörän selässä EU-par­la­mentin keskustelua Euron käyt­tööno­to­s­ta. Äänessä oli Esko Sep­pä­nen. Sit­ten jouduin katveeseen ja mäen pääl­lä Esko Sep­pä­nen jatkoi taas paasaus­taan eri­laisia suur­pääo­man salali­it­to­ja vas­taan. Ihmettelin vain, mik­si Sep­päsen puhe tulee simul­taan­i­t­ulkin kaut­ta. Ei se ollutkaan Sep­pä­nen. Puhu­ja oli vai­h­tunut Le Peniksi, mut­ta tek­stistä eroa ei huomannut.

 62. En tunne Turun tilan­net­ta, mut­ta tämä haiskah­taa hurskastelul­ta: “Kaa­ri­na, Raisio, Lieto ja Naan­tali ovat mitoit­ta­neet palvelun­sa ja kaavoit­tamisen­sa oikein ja sosi­aalis­es­ti. Liedon kouluis­sa opiskel­laan uusista oppikir­joista puh­tais­sa kouluis­sa, Turun home­k­ouluis­sa käytetään resule­hti­pain­ok­sia. Härkä­tien ter­veyskeskus on mallies­imerk­ki ver­tais­ten­sa joukos­sa, Turus­sa tuke­hdu­taan käytäväpaikoille.”

  Näin yleis­es­ti ottaen ker­mankuori­jakun­nat ovat “mitoit­ta­neet palvelun­sa ja kaavoit­tamisen­sa oikein ja sosi­aalis­es­ti”? Help­poa­han se on rak­en­taa hyviä koulu­ja ja ter­veyskeskuk­sia kun tulot on mak­si­moitu hyvien veron­mak­sajien muo­dos­sa ja menot min­i­moitu valikoimal­la nuorekkai­ta asukkaita.

  Jos minä perus­tan naa­purin Jan­nen kanssa oman kun­nan, jot­ta ei tarvitse mak­saa toisen naa­purin pyörä­tuolis­sa istu­van Mir­ja­mi-mum­mon hoito­ja, niin var­masti saamme Kau­ni­ais­ten veroäyrin, meil­lä on asukkaiden keskimääräisel­lä tuloil­la mitat­tuna Suomen vau­rain kun­ta, ja kun­nal­lis­es­ti mak­set­tu yksi­tyi­nen ter­vey­den­huolto kaikille asukkaille. Ja jos Janne sat­tuu jäämään rekan alla, tekemään lap­sia, tai ihan vaan van­hen­e­maan niin tark­iste­taan rajoja.

  Kun­ta on hallinnolli­nen yksikö jon­ka rajat määrää käytän­nössä hal­li­tus ja eduskun­ta. Se että rajo­ja ei voi määrätä, eli esim. Laut­tasaari ei voi julis­tau­tua itsenäisek­si kaupungik­si, ei ole ris­tiri­idas­sa kun­nal­lisen itse­hallinnon kanssa. Puheet “oikeu­den­mukaisu­ud­es­ta” tai sipoolaisit­tain suurin piirtein Talvi­so­das­ta tässä yhtey­dessä osoit­ta­vat sekä huonoa makua että totaal­ista suh­teel­lisu­u­den­ta­jun puutet­ta, se että kotiseu­tu­iden­ti­teet­ti ja hallinnolli­nen yksikkö menevät sekaisin ihan vaan ark­ista tyhmyyttä.

  Ja sitä nerokas­ta ana­lyysiä, että Van­taa on pul­mis­sa kos­ka siel­lä on maa­han­muut­ta­jien osu­us suurin ei turhat fak­tat häir­itse. Ulko­maalais­ten osu­us oli 2006 Helsingis­sä 7,6%, Van­taal­la 6,3% ja Espoos­sa 6,2%. Pääkaupunkiseudun tulo­erot ylipään­sä selit­tyvät olen­nais­es­ti sil­lä, että Helsingis­sä on Eira, Kuu­sisaari, jne. Espoos­sa Wes­t­end, ja Van­taal­la ei oikein yhtään ökykaupingi­nosaa. Mut­ta piru­ako tuos­ta, pala sieltä, pala täältä ja meuhkataan, sem­moinen kon­sis­tent­ti kokon­ais­näke­mys on muutenkin vanhanaikaista

 63. “En voi vält­tyä ajatuk­selta, että yllä ole­va blogikir­joit­telu on masi­noitua. Miten noin vain toi­sis­taan riip­pumat­ta tuol­lainen määrä saman­mielisiä ryn­täisi samas­ta tek­stistä peis­tat­tuine ideoineen kirjoittamaan.”

  Tämä on jotain aivan usko­mat­toman nau­ret­tavaa. Onko se jotain masi­noin­tia, jos joku kir­joit­taa esimerkik­si Hal­la-ahon vieraskir­jas­sa, että Ode sanoi jotain idioot­ti­maista. Sit­ten ihmiset menevät kat­so­maan, että pitääkö se paikkaansa. Sit­ten he löytävät, että tääl­lä Ode puhuu “maa­han­muut­ta­jien potk­i­jay­hdis­tyk­ses­tä” ja siitä, kuin­ka hän käy “nepalilaises­sa rav­in­to­las­sa syömässä”. Sit­ten jotkut totea­vat tääl­lä, että onpa­han taas järkevää argu­men­toin­tia tässä kon­tek­stis­sa. Onko tämä nyt sit­ten sitä “masi­noin­tia”?

  Sil­lä, että olisi ole­mas­sa joku masi­noitu enti­teet­ti nimeltä “Jus­si Hal­la-ahon kan­nat­ta­jat” on aika harhaista. Minä luen Jussin blo­gia siinä mis­sä monia muitakin blo­ge­ja, kuten tätä. Turha kai maini­takaanm, että en varsi­nais­es­ti vapaamielisenä, Vihre­itäkin äänestäneenä mut­ta maa­han­muut­tokri­it­tisenä sosi­olo­gian opiske­li­jana koe kuu­lu­vani johonkin ääri­oikeis­toon muu­toin kuin Osmo Soin­in­vaaran pään sisällä.

  (Tuo nepalilais­rav­in­to­la tuli muuten esille var­maan kymmenet­tä ker­taa tässä blo­gis­sa. Implisi­it­ti­nen viesti on se, että on hyvääkin “monikult­tuurisu­ut­ta”. Ei voi kuin sanoa, että no shit, Sher­lock. Olk­inukke­ja toisen perään. Onko joku muu kuin joku väki­val­tainen puupää­nat­si koskaan väit­tänytkään mitään muu­ta? Todis­tus­taak­ka on sinulla)

 64. Osmo:

  “Minus­ta on selvä, että sosi­aa­li­nen maa­han­muuit­to on taloudelli­nen taak­ka, joka pitäisi jakaa tasan kaikkien kesken eikä pan­na sen vas­tu­ulle, joka yrit­tää hoitaa asi­at parhaiten.”

  Tästä olen täysin eri mieltä. Sosi­aa­li­nen asut­ta­mi­nen (erot­telemat­ta kotop­eräistä tai maa­han­muut­toa) pitäisi pan­na juuri niiden vas­tu­ulle, jot­ka sitä haluavat.

  Jos joku kun­ta päät­tää suosia sosi­aal­ista asun­to­tuotan­toa ja naa­purikun­ta pro­filoitua hyvä­tu­loisi­in työssäkäyvi­in lap­siper­heisi­in, eikö kun­tien tulisi vas­ta­ta tekemistään päätöksistä?

  Mik­si hyviä päätök­siä tehneet kun­nat tulisi lait­taa kär­simään naa­purikun­tien huonoista päätök­sistä yhdis­tämäl­lä ne? 

  Itse halu­aisin ainakin asua tule­vaisu­udessa täl­laises­sa ker­mankuori­jakun­nas­sa, mikäli vain huo­li­vat. Ja niin näyt­tää moni muukin haluavan. 

  Kun kaik­ki kun­nat on yhdis­tet­ty ale­taan muut­taa ulko­maille. Sit­ten pitää var­maan yhdis­tää val­tiot. Ai niin, sehän on jo hyvää vauh­tia tapahtumassa.

  Itse toivoisin kun­tien alueel­lisen itsemääräysoikeu­den ja val­tios­ta riip­pumat­to­muu­den kas­vat­tamista. Sit­ten nähtäisi­in mitkä päätök­set ovat hyviä ja mitkä huono­ja kun ihmiset äänestäi­sivät jaloil­laan. Mitä vähem­män asioi­ta hoide­taan yhteis­es­tä kas­sas­ta, sen parempi.

 65. Mut­ta eihän tuos­sa esimerkissä kut­sut­tu ulko­työläisiä paikkaa­maan työti­lan­net­ta, kos­ka ei ollut tek­i­jöitä. Paikallisen työt­tömyyspros­entin täy­tyi olla yli 10, muuten­han työvoima­toimis­to ei olisi moista ukaa­sia antanut. Toisin sanoen, yli 10% työvoimas­ta olisi ollut vapaana näi­den isän­tien käytettäviksi.

  Tämä tois­tuu joka kesä Suo­nen­joel­la; miten kir­joit­tanan mielestä pitäisi menetel­lä? Pakot­taa työt­tömät Suo­nen­joelle karenssin uhal­la vai jät­tää man­sikat poimimatta.

  Vas­tauk­seni oli kuitenkin kysymyk­seen, uskonko, että joku täl­lä pal­stal­la vas­tus­taa työhalu­a­sia ulko­maalaisia. Ainakin kak­si on jo löytynyt.

 66. Niinkuin Laak­so kir­joit­ti , kaikkial­la maail­mas­sa maa­han­muut­ta­jat aina keskit­tyvät suuri­in kaupunkei­hin. Ja kun pros­es­si ete­nee , syn­tyy täysin ulko­maalais­ten asut­tamia kaupungi­nosia. Chi­na­towne­ja, pikku Inti­aa, ym Kaikissa suurkaup­ngeis­sa on näitä, joi­ta me tur­is­tit käymme ihmettelemässä. No, koh­ta ei tarvi lähteä ulko­maille näitä ihmeitä katsomaan.

 67. Samaa mieltä Jarin kiitet­tävästä suo­rasanaisu­ud­es­ta, hän voi toki liit­tyä kokoomuk­seen tai perus­taa oman puolueen aja­maan yhteis­vas­tu­un purkamista. Tai vai­h­toe­htois­es­ti sen määrit­telemistä paikallisek­si eikä kansal­lisek­si. Jos Jari saa tästä vaku­utet­tua kansan enem­mistön niin puli­nat pois, ja minä vien veroeu­roni johonkin sivistysmaahan.

 68. “TAPIO, kun ker­ran asiantun­ti­jana sin­ul­la on tietoa maa­han­muut­toon liit­tyvistä kus­tan­nuk­sista, niin voisitko lait­taa jotain konkreet­tista tietoa siitä, paljonko esim. tuo­hon S2-kie­lenopetuk­sen jär­jestämiseen lii­it­tyy kus­tan­nuk­sia, jos ne ker­ran eivät ole hirvit­täviä, niin uskaltaa­han ne kertoa.”

  Jos tajusin oikein “Kan­sain­välis­ten per­hei­den koulu­tus­palve­lut peru­sopetuk­ses­sa pääkaupunkiseudul­la 2006” ‑pape­ria niin kulut oli­vat 1.4 ker­taiset. Tämän ver­ran kun­nat siis halu­aisi­vat korotet­tua val­tiono­su­ut­ta. Mut­ta kaivakaa itse jos halu­at­te lukea tarkem­min, kos­ka val­tiono­suuk­sien määräy­tymis­pe­ruste oli hie­man hankala.

 69. Huolestut­tavin­ta on seu­ra­ta maa­han­muut­ta­jien sopeu­tu­misen kehnoa tasoa monis­sa euroopan mais­sa, ikävä kyl­lä eri­tyis­es­ti mus­lim­ien osalta, ja samaan aikaan huo­ma­ta mei­dän päät­täjien tekevän samo­ja virheitä. Mik­si suo­ma­laiset kuvit­tel­e­vat ole­vansa niin eri­laisia tai eri­no­maisia, että pysty­isimme vält­tämään muidenkin maid­en kohtaa­mat vaka­vat ja pitkäaikaiset ongel­mat? Merkke­jä tulev­as­ta on ilmas­sa jo Suomessakin…

 70. Ker­mankuor­in­takysymyk­sessä on kyse kokon­ais­val­tais­es­ta kaupunkipoli­ti­ikas­sa, jos­sa maa­han­muut­ta­jat ovat pis­ara meressä.

  Kyse kohtu­uhin­tais­ten vuokra-asun­to­jen jakau­mas­ta, joi­ta seuduil­la pitää olla, jot­ta työvoiman kysyn­tä voidaan täyt­tää. Tämän vuok­si val­tio pisti 14 pääkaupunkiseudun kun­taa tekemään asi­as­ta sopimuk­sen, jos­sa KAIKKI, ei vain Helsin­ki, sitoutu­vat rak­en­ta­maan myös vuokra-asuntoja.

  Ei voi olla niin, että keskusalue huole­htii merkit­tävästä osas­ta infraa, jota koko seu­tu käyt­tää ja muut vain vapaa­matkus­ta­vat mukana.

  Täs­mälleen sama tilanne on joukkoli­iken­teen kanssa, jota pitäisi pystyä suun­nit­tele­maan seudullis­es­ti. Nyt espoolaiset tukki­vat Helsin­gin autoil­laan, kun eivät ole hoi­ta­neet joukkoli­iken­net­tään kuntoon.

  jne.

  Mut­ta tosi­aan Jari ilmaisi aika hyvin Vihrei­den ja jonkun muun ajat­te­lu­ta­van välisen eron. Vihreät lähtevät yhteis­vas­tu­un peri­aat­teesta, jos­sa kaik­ki kaupunkiseudun asukkaat myös vas­taa­vat kokonaiskuluista.

 71. Kai minäkin sit­ten olen ker­mankuori­ja, kun en halua asua kaupun­gin vuokra-asun­non naa­puris­sa? Kan­nat­taa joskus koit­taa kuin­ka mukavaa se on, kun naa­pu­rit vai­h­tuu kol­men kuukau­den välein ja poikkeuset­ta jokainen uusi naa­puri pitää hirveää meteliä. Ei väliä onko kyseessä pari kymp­pinen pariskun­ta (juop­po­ja tai säkäl­lä narkkare­i­ta), kolmekymp­pinen betorau­doit­ta­ja (juop­po) vai ulkkari (itä-blokki­lainen monas­ti juop­po, muual­ta tulleet huu­ta ihan vain omak­si ilok­seen?). Jos vai­h­toe­htona on asua korkeak­oulutet­tu­jen kanssa, niin ei tässä nyt ihan hirveän pitkään tarvitse val­in­taa miet­tiä. Ja ongel­ma ei tosi­aankaan ole ihmis­ten koti­maa, täl­läkin het­kel­lä naa­puris­sa on venäläisiä ja viet­nami­laisia, mut­ta jos vali­ta saa, niin en halua öisin kuun­nel­la kenenkään parisuhde keskustelu­ja. Enkä nyt tässä edes viit­si maini­ta mitään riko­tu­ista his­seistä yms.

  Ja vaikkei kaik­ki asun­not olisikaan kaupun­gin vuokrakämp­piä, niin oma koke­mus on, että vähä­varaiset ihmiset monas­ti tapaa­vat olla melko rasit­tavaa seu­raa. Käsit­tääk­seni min­ul­la on lupa muut­taa pois seudul­ta, jos­sa en tunne oloa kotoisaksi?

 72. Ja tarken­nuk­se­na siis, että nyky­is­ten ulkkari­naa­purien kanssa ole mitään ongel­maa, kun kuu­lu­taan edes suun­nilleen samaan sosi­aaliseen luokkaan.

 73. Osmo: “Minus­ta on selvä, että sosi­aa­li­nen maa­han­muuit­to on taloudelli­nen taakka”

  Hyvä hom­ma, että tämä on tiedos­sa. Voisitko mah­dol­lis­es­ti kir­joit­taa tästä johonkin lehteen artikke­lin, jos­sa peräisit keskustelua asi­as­ta ja laskelmien tekemistä. Kun nämä asi­at on selvitet­ty, on asi­as­ta keskustelem­i­nen huo­mat­tavasti helpompaa.

 74. Jos­sain ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­sessä näytetään rus­taa­van kir­joituk­sia oikein urakalla.Näyttäisi vähem­män masi­noidul­ta, jos sopisitte, kuka suuren oival­luk­senne lähet­tää eikä niin, että kaik­ki lähet­tävät sen omis­sa nimissään.”

  Osmo Osmo. Asial­la lie ne Suur­pään SK:n haas­tat­telus­sa tietämät Suomen 20 net­tinuiv­aa. Kovasti tun­tu­vat paiski­van töitä, kun ovat saa­neet aikaan val­ta­van tulvan. 

  Tai sit­ten mul­ti­kul­ti­soopal­ta on tip­puneet keis­arin vaat­teet päältä? Ei yhteiskun­taa voi rak­en­taa “globaalille vas­tu­ulle” — eli kieli­taidot­tomien ja koulut­ta­mat­tomien pako­lais­ten keräämiselle kol­mannes­ta maail­mas­ta — monikult­tuurisu­u­den nimis­sä har­joit­ta­maan yhteiskun­nan suo­jeluk­ses­sa sitä omaa rikas­tavaa kult­tuuri­aan.. Tai siis voidaan rak­en­taa, kunnes rahat vääjäämät­tä lop­pu­vat. Tästä lie kyse myös Turussa.

  USA:ssa joka on raken­net­tu siir­to­laisu­udelle viimeisen + 232 vuo­den aikana on oival­let­tu vuosien saatossa kuin­ka siir­to­laisu­us toimii kestävästi. Ei haali­ta luku­taidot­to­mia asumaan fat­tara­hal­la lähiöi­hin, vaan maa­han päästetään vain väkeä, jol­la on koulu­tus ja joka työl­listyy. Sen sijaan, että tuli­joille “monikult­tuurisu­u­den nimis­sä” pyrit­täisi­in rak­en­ta­maan lop­u­ton jär­jestelmä, jos­sa tuli­jat saa­vat elää omas­sa kult­tuuris­saan — kuplas­salän­si­maisen yhteiskun­nan sisäl­lä vaa­tien isän­tä kult­tuuria muut­tumaan “kun­niot­ta­maan” omia osin arkaanisi­akin tapo­jaan. USA:ssa asete­taan ehdok­si maa­han aset­tumiselle USA:n tapo­jen hyväksymi­nen. Jos ei kiin­nos­ta, niin ulos.

  Euroopas­sa alkaa “monikult­tuuri” men­nä käteen. Riit­tää, kun luet ihan laatu-brit­ti­me­di­aa. Siel­lä alkaa peit­telem­i­nen lop­pua. Se vaikut­taa lie siihen, että mitään ei tarvitse “masi­noi­da”, ihmiset kun seu­raa­vat maail­maa ja koti­maa­ta mitä on tapah­tu­mas­sa ja osaa­vat päätel­lä, että työl­listymät­tömän eristäy­tyvän porukan raa­haami­nen elämään verovaroil­la ei ole järkevää — ei edes “globaalin vas­tu­un nimis­sä”, jos tuho­taan oma hyv­in­voin­tiy­hteiskun­tamme samalla.

 75. Vali­di taitaa tuo­da sen keskeisen pointin esi­in. Kysymys ei oikeas­t­aan ole maa­han­muut­ta­jista vaan tämän syysku­un 11. jälkeisen län­tisen maail­man sairaal­lois­es­ta islam-kam­mos­ta, jota Suomeenkin yritetään istut­taa koval­la työllä.”

  Jaa Farur — hiiri ja nykyi­nen [link=http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Hamasin+lastenohjelman+pupu+hautoo+kostoa+Tanskalle/1135234376484]jänö [/link]lastenohjelmissa lie vain vain sairaaloisen islamkam­mon aikaan saamaa?

  Lukaise koraa­nia ja yllä­ty. Kyl­lä se “rauha” tarkoit­taa siinä gore-romaanis­sa hau­dan rauhaa uskon­not­tomille ja moni­ju­malaisille, sekä alis­tu­misen apartheid-ase­maan jizya-veroa mak­samaan taipuville kri­ti­ty­ille ja juutalaisille.
  Totu­us on tarua karumpaa.

 76. Ei ole todel­lista 😀 Tähän ikään saak­ka pidin Odea fik­suna miehenä, mut­ta tämä mamunpotkimisyhdistys/nepalilaisravintola ‑kyk­loop­piseli­tys hakee vertaistaan.

  Anteek­si Ode: on ole­mas­sa ihmisiä, jot­ka ovat eri mieltä kanssasi. Ja ainakin tässä asi­as­sa sekä hei­dän argu­ment­tin­sa että keskuste­lu­taiton­sa ovat parem­pia kuin omasi. Jut­tusi ovat kuin basso.fi:n teinili­iman­hais­teli­ja-anark­istien argu­men­taa­tio­ta seuraisi.

 77. Ikävä nähdä, että Osmo Soini­vaara keskit­tyy väistämään itse alullepane­maansa keskustelua. Ei näytä ole­van tärkeätä mitä maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kri­ti­soi­vat tääl­lä tuo­vat esille vaan se, mis­tä foo­rumeista he ovat saa­neet vinkin tästä keskustelus­ta. Ja sit­ten leimataan poruk­ka ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­sek­si. Ja muut ”keskusteli­jat” tuke­vat nimit­tämäl­lä rasis­teik­si ja rot­ta­lau­mak­si. Säälittävää.

  Eikä tai­da olla enem­pää masi­noitua kuin esim. Vihrei­den vaa­likam­pan­ja. Sehän on tietysti eri asia, kos­ka ”vihreat kan­nat­ta­vat hyviä asioi­ta ja vas­tus­ta­vat huono­ja asioi­ta”. Vakavasti ottaen, ”masi­noin­ti” yms. ei muu­ta argu­ment­tien arvoa vaik­ka ilmeis­es­ti Osmo heitol­laan pyrkii niitä mus­ta­maalaa­maan parem­pi­en keino­jen puuttuessa.

  Osmo, annat ymmärtää, että maa­han­muut­topoli­ti­ikkaa kri­ti­soi­vat pitäisi kaikkia ulko­maalaisia yht­enä ryh­mänä. Olen var­ma, että val­taosa ei näe asi­aa näin. Päin­vas­toin syyl­listyt nähdäk­seni itse yleistämiseen – tässäkin asi­as­sa – anta­mal­la ymmärtää, että Turun telakan ulko­maalaistyövoima edus­taisi main­iosti Turun ulkomaalaisväestöä. 

  Mut­ta aina voi men­nä nepalilaiseen rav­in­to­laan syömään hyvää ruokaa ja huokaista helpoituk­ses­ta: ”Siinäs näette, olin­pa oikeassa”.

 78. Minus­ta olisi joskus mie­lenki­in­toista keskustel­la ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta rauhas­sa, mut­ta tääl­lä esite­tyt kan­nan­otot eivät ole anta­neet poh­jaa sille. Olen yrit­tänyt vas­ta­ta esitet­tyio­hin väit­teisi­in, joi­ta on kym­meniä keskenään ris­tiri­itaisia. Tääl­lä on san­ot­tu muun muassa

  1) Ulko­maalaista työvoimaa ei saa ottaa maa­han, jos työt­tömyys on yli 10 %. Kyl­lä tuo peri­aate olisi estänyt sen nepalilais­rav­in­tolan ja jät­tänyt Suo­nen­joen man­sikat maa­han. Kyl­lä min­un on oikeus olla kir­joit­ta­jan kanssa eri mieltä ja sanoa, että pidän nepalilais­es­ta ruuas­ta, kos­ka loogis­es­ti ottaen tuo kir­joit­ta­ja sanoi, että nepalilaisille olisi saanut antaa työlupaa.

  2) Turun ongel­mat johtu­var siitä, että se on yrit­tänyt kalastel­la ulko­maalaista työvoimaa Turku­un. Mitä muu­ta se on yrit­tänyt kalastel­la kuin niitä puo­lalaisia met­al­lim­iehiä? On kai oikein sanoa, että tuo kalastelu on ollut Turulle jok­seenkin välttämätöntä.

  3) Tääl­lä on san­ot­tu, että on Turun vika, että se on kohdel­lut maa­han­muut­ta­jia liian hyvin ja siten houkutel­lut heitä muual­ta Suomes­ta. Eikö tästä voi päätel­lä, että ulko­maalaisia pitäisi kohdel­la mah­dol­lisim­man alen­tavasti? Toivoiksin esimerkke­jä sopivista käytännöistä.

  4) Turku on itse syypää ongelmi­in­sa, kos­ka kouluis­sa annetaan kan­sain­välisyyskas­va­tus­ta ja ker­ro­taan vieraista kult­tuureista. Eikö täl­laista nyt saa sanoa jo ulkomaalaisvastaiseksi.

  5) On myös san­ot­tu, että kos­ka islami­in usko­vat johta­vat luon­non­lain tavoin ongelmi­in kaikkial­la maail­mas­sa, Suomen on mah­do­ton­ta men­estyä hei­dän kanssaan. Olen kauhi­asti häm­mästynyt, kos­ka meil­lä on ollut Helsingis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin men­estynyt tataariväestö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vaivaa kuin että hei­dän men­styk­sen­sä on tuot­tanut kateel­lista mieltä.


 79. 5) On myös san­ot­tu, että kos­ka islami­in usko­vat johta­vat luon­non­lain tavoin ongelmi­in kaikkial­la maail­mas­sa, Suomen on mah­do­ton­ta men­estyä hei­dän kanssaan. Olen kauhi­asti häm­mästynyt, kos­ka meil­lä on ollut Helsingis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin men­estynyt tataariväestö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vaivaa kuin että hei­dän men­styk­sen­sä on tuot­tanut kateel­lista mieltä.”

  Sitä sopi­ikin pohtia. Olisikos asen­teessa suh­teessa val­taväestöön eroa tataarien ja uusien mus­lim­ien välil­lä. Oletko muuten Osmo huomannut/ kuul­lut, että tataarien ja uusien mus­lim­ien välit eivät ole ongel­mat­tomat. Kovasti eivät tataar­itkaan yhteisöi­neen tule toimeen jostain syytä uusien lähi-idän tulokkaiden kanssa. Eivät näet ko. ryh­mät mah­du samoi­hin moskeijoihin..

  Es wun­dert mich sehr? Olisiko kan­taväestön nuiv­u­us tart­tunut tataareihinkin?

 80. ““Minus­ta olisi joskus mie­lenki­in­toista keskustel­la ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta rauhassa,””

  Rauhas­sa keskustelu tarkoit­taa ilmeis­es­ti, että muut kuun­tel­e­vat, kun heille kerrotaan?

  1. en tiedä ketään, joka vas­tus­taa työl­listyviä, siis aidosti työl­listyviä tai yrittäjiä.

  2. Turun ongel­mat johtu­vat siitä, että se on ajanut ehdoin tah­doin poli­ti­ikkaa, joka tuot­taa ident­tiset tulok­set ghet­tou­tu­mises­sa kuin mitä muual­la euroopas­sa tapah­tuu — Ilman poikkeuk­sia. Euroopas­sa ei ole yhtä ain­ut­ta onnis­tu­mista ide­ol­o­gisen maa­han­muu­ton tiimoil­ta. Lon­too esim. oli ihan muki­in­menevästi monikult­tuuri­nen kaupun­ki ‑ennen- ide­olo­gian laskeutumista.
  Nyt:
  http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=508158&in_page_id=1770

  ““ ‘White flight’ from city cen­tres is get­ting worse, says equal­i­ty chief Trevor Phillips[..]
  Mr Phillips, chair­man of the Equal­i­ty and Human Rights Com­mis­sion, backed the deci­sion last week of the Bish­op of Rochester, Dr Michael Nazir-Ali, to warn of the spread of “no-go areas” for non-Muslims.

  He told Radio 4’s Today pro­gramme: “There are areas in which there is no con­tact or very lit­tle con­tact between dif­fer­ent eth­nic and cul­tur­al groups.

  “White flight is accel­er­at­ing, schools are becom­ing more seg­re­gat­ed. I think that the Bish­op of Rochester was right to raise this.”
  “”

  Ja sit­ten Osmo kat­soo kuvas­ta, että voiko hän, joka siinä esi­in­tyy olla rasisti?

  Muutenkin suosit­te­len luke­maan koko artikke­lin pelkän kuvan kat­somisen ohella.

 81. 1) Ulko­maalaista työvoimaa ei saa ottaa maa­han, jos työt­tömyys on yli 10 %. Kyl­lä tuo peri­aate olisi estänyt sen nepalilais­rav­in­tolan ja jät­tänyt Suo­nen­joen man­sikat maa­han. Kyl­lä min­un on oikeus olla kir­joit­ta­jan kanssa eri mieltä ja sanoa, että pidän nepalilais­es­ta ruuas­ta, kos­ka loogis­es­ti ottaen tuo kir­joit­ta­ja sanoi, että nepalilaisille olisi saanut antaa työlupaa.

  Toki ulko­maista työvoimaa saa tul­la maa­han, jos heil­lä on jotain annet­tavaa suomelle. Sohvan­po­h­jal­la makaa­jia tääl­lä on ihan riit­tävästi. Jos ei man­sikan­poim­inta kotoiselle sankar­ille kel­paa, niin sil­loin on tääl­läkin päässä vikaa. Olot ilmeis­es­ti liian lokoisat?

  3) Tääl­lä on san­ot­tu, että on Turun vika, että se on kohdel­lut maa­han­muut­ta­jia liian hyvin ja siten houkutel­lut heitä muual­ta Suomes­ta. Eikö tästä voi päätel­lä, että ulko­maalaisia pitäisi kohdel­la mah­dol­lisim­man alen­tavasti? Toivoiksin esimerkke­jä sopivista käytännöistä.

  Mitä jos maa­han­muut­ta­ji­in suh­taudut­taisi­in kuten mui­hinkin? Toki heil­lä on eri­ty­is­tarpei­ta (esim. kie­lenopet­ta­mi­nen ja koulu­tus), mut­ta mielestäni omat uimavuorot tms. menee jo yli (myön­netään, tuo uimavuorot on vähän väsynyt esimerk­ki, mut­ta väsynyt olen itsekin)

  5) On myös san­ot­tu, että kos­ka islami­in usko­vat johta­vat luon­non­lain tavoin ongelmi­in kaikkial­la maail­mas­sa, Suomen on mah­do­ton­ta men­estyä hei­dän kanssaan. Olen kauhi­asti häm­mästynyt, kos­ka meil­lä on ollut Helsingis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin men­estynyt tataariväestö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vaivaa kuin että hei­dän men­styk­sen­sä on tuot­tanut kateel­lista mieltä.

  Olisiko sit­ten niin, ettei vika ole uskon­nos­sa? Jotenkin vain tun­tuu siltä, että tietyt kansal­lisu­udet sopeu­tuu parem­min kuin toiset ja uskon­to on vain osa heitä. Onhan roman­itkin asuneet euroopas­sa vaik­ka kuin­ka ja kauan, eikä sopeu­tu­mi­nen järin kak­sis­es­ti ole onnistunut.

  Mielestäni tuos­sa Turun jutus­sakaan syy ei ole ulko­maalais­ten (varis­suon ghet­tou­tu­mi­nen ei asi­aa kyl­lä varsi­nais­es­ti autakkaan..), vaan halu­taan asua siel­lä, mis­sä on saman taus­taisia laji­tovere­i­ta. Ihan samal­la taval­la kuin ulkkar­itkin ryh­mit­tyy samoi­hin kaupungi­nosi­in ja ker­rostaloi­hin muut­ta­vat hyvin toimeen­tule­vatkin mielel­lään asumaan omi­in omakotilähiöihinsä.

 82. Kak­si vält­tämätön­tä huomiota:

  1) Asumisen hin­ta määräy­tyy kysyn­nän ja tar­jon­nan mukaan. Gryn­der­it pyrkivtä mak­soimaan tuot­ton­sa rak­en­ta­mal­la juuri sen ver­ran, että kaik­ki saadaan kaupuak­si, mut­ta kuitenkin nou­sevil­la hin­noil­la. Yksi­tyisen rahan voimin tar­jon­taa ei voi lisätä asumisen hin­to­jen laskemisek­si. Julk­isy­hteisöt voivat raken­nut­taa toisel­la peri­aat­teel­la, mut­ta julk­isy­hteisö­jen ei ole syytä raken­nut­taa sil­loin, kun raken­nuska­p­a­siteetista on pulaa ja rak­en­tamisen hin­ta kallista (kos­ka täl­löin ei saa­da edullisia asun­to­ja). Siis­pä julki­nen rak­en­t­a­mi­nen tapah­tuu sil­loin kun yksi­ty­istä rak­en­tamista ei.

  Tästä seu­raa, että tar­jon­taan vaikut­ta­mal­la ei juurikaan saa­da markki­namekanis­mia toim­i­maan hin­to­ja alentavasti.

  On siis pyrit­tävä vaikut­ta­maan toiseen markki­naos­a­puoleen eli kysyn­tään. Kysyn­tää ei var­masti vähen­nä se, jos väkeä houkutel­laan suuri­in kaupunkei­hin taval­la tai toisel­la, (koti)maasta tai tois­es­ta. Vihreät ovat edis­täneet “kaupunkikult­tuuria” ja ympäristöä säästävää tiivi­im­paa asum­is­muo­toa. Yhdessä monien muiden vaikut­timien kanssa tämä on osaltaan lisän­nyt kysyn­tää suuris­sa kaupungeis­sa. Tässä mielessä mat­ti­van­has­mainen normi­järvi-idyl­li pien­taloi­neen pitkin eteläistä Suomea olisi parem­pi, mut­ta tätä vihreät (sen parem­min kuin muutkaan hal­li­tuk­ses­sa vaikut­ta­neet puolueet) eivät tosi­asial­lis­es­ti ole halun­nut edistää. 

  Perusa­ja­tus: halut­taes­sa vaikut­taa hin­tata­soon ei pidä tui­jot­taa pelkää tarjontaa.

  (Markki­namekanis­min ulkop­uolisia hin­namääry­tymis­poli­ti­ikko­ja ei edes pidä käsitellä)

  2) Espoos­sa kyl­lä halut­taisi­in pistää julki­nen liikenne kun­toon, mut­ta kun Helsin­ki ei anna vali­ta paras­ta vaan halu­aa pakot­taa Helsin­gin metroon. Täkäläiset vihreät ovat kyl­lä toim­i­neet pikaratikan puoles­ta, mut­ta Helsin­gin jääräpäisyys on estänyt kehityksen.

 83. “Olen kauhi­asti häm­mästynyt, kos­ka meil­lä on ollut Helsingis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin men­estynyt tataariväestö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vaivaa kuin että hei­dän men­styk­sen­sä on tuot­tanut kateel­lista mieltä.”

  Niin, Osmo. Oletko tul­lut ajatelleek­si, että kyseinen tataariväestö on onnis­tunut inte­groi­tu­maan men­estyk­sel­lis­es­ti ilman kotout­tavia toimen­piteitä, monikult­tuu­rifes­ti­vaale­ja, kohtaamis­sem­i­naare­ja ja val­taväestön suvait­se­vaisu­ut­ta lisäävää valistusta.

  Vai onko niin, että hei­dän onnis­tu­misen­sa johtuu juuri näi­den kuole­man­su­udelmien puuttumisesta?

  Kenessä tataarien men­estys muuten herät­tää kateut­ta? Sinussako?

 84. ” Minus­ta olisi joskus mie­lenki­in­toista keskustel­la ulko­maalais­poli­ti­ikas­ta rauhas­sa, mut­ta tääl­lä esite­tyt kan­nan­otot eivät ole anta­neet poh­jaa sille.”

  Kysymys: voisiko olla mah­dol­lista, että itse veit poh­jaa pois keskustelus­ta nimit­tämäl­lä jo keskustelun alku­vai­heessa kollek­ti­ivisti eriäviä mielip­iteitä esit­täviä ” ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­seen” kuu­lu­viksi jne? Mik­si annat täl­lä tavoin kuvaa siitä, että maa­han­muut­tokri­it­tiset oli­si­vat ulkomaalaisvihamielisiä? 

  ” Olen yrit­tänyt vas­ta­ta esitet­tyio­hin väit­teisi­in, joi­ta on kym­meniä keskenään ristiriitaisia.”

  Niin, eri ihmiset voivat olla eri mieltä kanssasi monel­la eri taval­la. Osmo Soini­vaaran mielip­itei­den vas­tus­ta­jat eivät ole yht­enäi­nen porukka.

  Olen – ainakin pääosin — samoil­la lin­joil­la kanssasi klo 16.33 kir­jat­tu­jen kom­ment­tiesi suh­teen (siis koh­dat 1–5). Mitä maa­han­muut­toon islami­lai­sista kult­tuureista tulee, ei näitä kult­tuure­ja tietenkään voi niput­taa yhteen. Tilas­to­jen val­os­sa esim. turkki­laiset inte­groitu­vat huo­mat­tavasti parem­min kuin soma­lit tai irak­i­laiset. Siitä pitäisi puhua miten tilanne saataisi­in parem­mak­si, ja ilman että puhutaan vaan ulko­maalai­sista yht­enä ryh­mänä – johon sin­ul­lakin on taipumus sor­tua argu­ment­tiesi kannal­ta sopivis­sa asiy­hteyk­sis­sä – vaan tarkastele­maan ryh­miä ja niiden kult­tuure­ja erik­seen. Lie­nee selvää, että mitä lähem­mäk­si kult­turin arvot ovat fun­da­men­tal­is­mi-islamia, sen vaikeim­mat ovat ris­tiri­idat suo­ma­laisen kult­tuurin kanssa ja sitä enem­män ongelmia syn­tyy. En ole koskaan ymmärtänyt mik­si ääri-islami­lais­es­ta kult­tuurista tule­vat pako­laiset pitää sijoit­taa arvo­maail­mal­taan mah­dol­lisim­man eri­laiseen maahan. 

  Ris­tiri­idoista puheen ollen, ja palatak­semme Turku-kysymyk­seen, näetkö ris­tiri­itaa siinä, että turku­laiset eivät saa muut­taa lähikun­ti­in, kos­ka viihtyvät siel­lä parem­min, mutta(2) ulko­maalaiset saa­vat muut­taa (esim.) Turku­un, kos­ka viihtyvät siel­lä paremmin?

 85. 5 kohdan osalta (16:33) täy­tyy tode­ta, että maa­han­muu­ton “ehdot” oli­vat sata vuot­ta sit­ten aivan eri­laiset. Sil­loin oli melkein­pä pakko sopeu­tua ja osal­lis­tua jol­lain tavoin itsen­sä elät­tämiseen. Nyky­isin tun­tuu, että kan­taväestöltä vaa­di­taan enem­mänkin sopeu­tu­mista tuli­joi­hin ja muutenkin nyky-yhteiskun­nas­sa mah­dol­lis­te­taan yksilön jät­täy­tymi­nen täysin muiden elätet­täväk­si. En ole alan asiantun­ti­ja, mut­ta veikkaisin­pa myös rikoslain olleen hie­man eri­lainen ran­gais­tusten osalta sata vuot­ta sitten.

  Ja ei, tarkoi­tus ei ole pala­ta sata vuot­ta ajas­sa taak­sepäin. Tarkoi­tus oli osoit­taa, että nykyisen­laista maa­han­muut­toa on melko mah­do­ton­ta ver­ra­ta tekemäl­läsi taval­la yli sadan vuo­den takaiseen tilanteeseen. Veikkaisin, että tiesit tuon kyl­lä, mut­ta et vaan halun­nut romut­taa “hyvää” argumenttiasi.

 86. Kiitos jeb jeb, että et sulkenut kaikkia vähä­varaisia epämieluisik­si naa­pureik­si. Juuri sai helsin­gin san­omista lukea siivoo­ja-tohtor­eista ja niin edelleen. Esimerkki­ta­pauk­sen kanssa voisit keskustel­la erit­täin korkeal­la tasol­la arkkite­htu­urin his­to­ri­as­ta, vaik­ka hän ansais­tee luul­tavasti korkein­taan kol­ma­sosan sin­un palka­s­tasi. On siis selvästi alem­pi ihmi­nen kuin sinä.

 87. Osmo, ilmeis­es­ti väit­teesi 3 ja 4 perus­tu­vat min­un viestei­hi­ni. Jotenkin tun­tuu, että sanomisiani on nyt hie­man vääristelty.

  Ote­taan uud­estaan. Turun päät­täjil­lä on siis käytet­tävis­sään seu­raa­vat faktat:
  — Kansan­ryh­mät a, b ja c elävät tilas­to­jen mukaan pääosin sosi­aal­i­tur­van varas­sa kaikissa niis­sä mais­sa, jois­sa heitä on pako­laisi­na. Heil­lä on kaikkial­la suuria vaikeuk­sia sopeu­tua län­si­maiseen kult­tuuri­in ja työllistyä.
  — Ko. kansan­ryh­mille per­heen, suvun ja klaanin merk­i­tys on äärim­mäisen tärkeä. Hei­dän kult­tuurin­sa on ns. heimokulttuuri.
  — Edel­lis­es­tä kohdas­ta johtuen ko. ryh­mät ovat kaikkial­la taipu­vaisia muut­ta­maan suurkaupunkei­hin asumaan mah­dol­lisim­man lähelle mui­ta saman klaanin jäseniä.

  Näi­den fak­to­jen val­os­sa Turun päät­täjät voivat tehdä esim. seu­raa­vat päätökset:
  — Ote­taan kaupunki­in pako­laisi­na ensisi­jais­es­ti ryh­mien a, b ja c jäseniä (sen sijaan että otet­taisi­in ryh­miä x, y ja z, jot­ka tilas­to­jen val­os­sa sopeu­tu­vat hyvin ja osaa­vat toimia yksilöinä).
  — Luo­daan maa­han­muut­ta­jille kat­ta­va erikois­palvelu­jen tar­jon­ta koului­hin ja sosi­aal­i­toimeen (val­tion rahoil­la): omakieliset koulunkäyn­ti­avus­ta­jat, omakieliset tulk­it sosi­aalivi­ras­tossa, oman kie­len ja uskon­non erikoisope­tus­ta, oman uskon­non mukaiset omat uima­hal­livuorot jne.

  Tässä kaikessa ei sinän­sä ole mitään vikaa, jos rahaa riit­tää. Mut­ta viimeistään tässä vai­heessa kan­nat­taisi miet­tiä sitä raho­jen riit­tävyyt­tä (myös sen jäl­keen, kun val­tion 3‑vuotinen eri­ty­is­tu­ki lop­puu), sil­lä on aivan selvää, että nuo ylläol­e­vat jär­jeste­lyt houkut­tel­e­vat puskalen­nät­ti­men kaut­ta hyvin mon­et pikkukun­ti­in sijoite­tut ryh­mien a, b ja c jäsenet muut­ta­maan Turkuun.

  Vielä nytkin Turun päät­täjil­lä on mah­dol­lisu­us tehdä päätös: annetaanko kaupun­gin vuokrakäm­pät ensisi­jais­es­ti telakkatyöläisille (tai muille joil­la on työ­paik­ka valmi­ina) vai pis­tetäänkö human­i­taariset maa­han­muut­ta­jat asun­to­jonos­sa kärkeen.

  Turus­sa on tehty tiedostavia päätök­siä ja nyt niiden seu­rauk­set alka­vat näkyä.

  Mut­ta edelleenkään kukaan ei ole sitä mieltä, että Turun talous­vaikeudet tai white flight joh­tu­isi­vat siitä, että telakalla käy komen­nus­miehiä töissä.

 88. “On myös san­ot­tu, että kos­ka islami­in usko­vat johta­vat luon­non­lain tavoin ongelmi­in kaikkial­la maail­mas­sa, Suomen on mah­do­ton­ta men­estyä hei­dän kanssaan. Olen kauhi­asti häm­mästynyt, kos­ka meil­lä on ollut Helsingis­sä yli sata vuot­ta erit­täin hyvin men­estynyt tataariväestö, jos­ta ei ole ollut mitään muu­ta vaivaa kuin että hei­dän men­styk­sen­sä on tuot­tanut kateel­lista mieltä.”

  1) Suomes­sa on vain noin 700 tataaria. 

  2) He muut­ti­vat Suomeen noin sata vuot­ta sit­ten. Sil­loin koural­lisel­la maa­han­muut­ta­jia ei ollut mitään muu­ta mah­dol­lisu­ut­ta kuin inte­groitua ja nopeasti, kos­ka minkään­laista hyv­in­voin­ti­val­tio­ta ei ollut ole­mas­sakaan. Ei ollut myöskään tele­vi­sio­ta ja satel­li­it­tikanavia, joista seu­ra­ta van­han koti­maan ohjelmia, ei Inter­netiä eikä hal­pa­len­to­ja suku­lais­ten luo van­haan kotimaahan. 

  Sata vuot­ta sit­ten puh­da­sop­pinen islami­laisu­us oli ollut jo pitkään laskusu­un­nas­sa. Viimeinen kali­faat­ti eli Ottomaanien imperi­u­mi oli henki­tor­eis­saan ja jou­tui jakele­maan myön­ny­tyk­siä suun­taan ja toiseen mitä tuli vääräuskois­t­en kohtelu­un alueel­laan. Ei ollut myöskään upporikas­ta Sau­di-Ara­bi­aa levit­tämässä puh­da­sop­pista, alku­peräistä islamia luku­taitoiselle maail­man­laa­juiselle mus­lim­iväestölle mod­erne­ja viestin­tävä­lineitä käyt­täen ja kus­tan­ta­mas­sa koulut­tamien­sa radikaalien pyörit­tämiä moskei­joi­ta ympäri maail­maa. Vuo­sisa­ta sit­ten nyky­istä paljon suurem­pi osa mus­limeista oli luku­taidot­to­mia maalaisia, jot­ka nou­dat­ti­vat kansanomaista junt­ti-islamia, johon oli sekoit­tunut paljon ei- islami­laista harhaop­pia ja paikallisia tapo­ja. Tilanne on sama kuin nykyään monis­sa Kes­ki- ja Län­si-Afrikan mus­lim­ienem­mistöi­sis­sä mais­sa, joi­ta maltil­lisik­si mainostetaan.

  3) Suomen tataar­it tuli­vat Venäjältä, joka oli ja on suuri kan­so­jen sula­tusu­u­ni. He oli­vat jo valmi­ik­si oppi­neet elämään vähem­mistönä enem­mistön ehdoilla.

 89. Jos halu­taan keskustel­la maa­han­muut­topoli­ti­ikas­ta laa­jem­min, niin perus­lähtöko­h­ta on var­maankin työperäisen ja sosi­aalisen maa­han­muu­ton erottaminen. 

  Työperäisel­lä maa­han­muut­ta­jal­la pitää olla jo maa­han tul­lessaan valmi­ina sel­l­ainen TYÖ, jon­ka pal­ka­lla hän pystyy elät­tämään itsen­sä ja mah­dol­lis­es­ti mukana tule­van per­heen­sä. Ei siinä sen kum­mem­paa. Hyvin har­va vas­tus­taa oikeaa työperäistä maahanmuuttoa.

  Nykyään sanaa “työperäi­nen maa­han­muut­to” tun­nu­taan valitet­tavasti käytet­tävän “Suomen globaalin sosi­aalisen vas­tu­un” synonyyminä.

  Vihrei­den käsi­tys Suomen globaal­ista vas­tu­us­ta on hyvin laa­ja. Oma käsi­tyk­seni on, että Suomen globaali vas­tuu rajoit­tuu siihen, että pide­tään oma tont­ti puh­taana. Elämäl­lä ekol­o­gis­es­ti kestävää elämää rauhal­lises­sa kansal­lis­val­tios­sa me voimme parhait­en näyt­tää muille esimerkkiä siitä, miten asi­at voisi­vat olla. Kaik­ki sen yli menevä “kehi­tys­a­pu” on ekstraa, jota jokainen saisi mielu­usti har­rastel­la omil­la rahoillaan.

  Mut­ta vaik­ka lähtisimme siitä, että Suomel­la on globaali vas­tuu pelas­taa kaik­ki maail­man ihmiset, niin voimme vielä pohtia, että mikä olisi paras keino: ihmis­ten aut­ta­mi­nen paikan pääl­lä vai hei­dän tuomisen­sa asumaan Suomeen, jos­sa hei­dän ekologi­nen jalan­jälken­sä kas­vaa suun­nat­toman suureksi.

  No, jos me kaik­ista fak­toista huoli­mat­ta päätämme, että paras tapa aut­taa maail­man hätää kär­siviä on tuo­da hei­dät Suomeen asumaan, niin eikö olisi reilua ker­toa kansalaisille, että paljonko se tulee mak­samaan? Jopa itse Astrid Thors hil­jat­tain peräänku­u­lut­ti sitä, että pitäisi tutkia ja julk­istaa kuin­ka paljon yhden maa­han­muut­ta­jan kotiut­ta­mi­nen mak­saa. (Ihmette­len kyl­lä suuresti, että maa­han­muut­to­min­is­teri ei tiedä tuol­laista asi­aa tai ei ole vieläkään aset­tanut työryh­mää sen selvittämiseksi.)

  Maail­mas­sa on hätää kär­siviä ja äärim­mäisen köy­hiä ihmisiä usei­ta mil­jarde­ja. Kaikkia me emme ehkä pysty otta­maan Suomeen asumaan. Mut­ta kun hin­ta olisi tiedos­sa, me voisimme pitää kansanäänestyk­sen ja kysyä kansalta, kuin­ka mon­een sosi­aaliseen maa­han­muut­ta­jaan meil­lä on varaa. Kos­ka kaik­ki on kuitenkin aina jostain pois, kansalaisille voitaisi­in esit­tää laskelmia siitä, mil­laisia vaiku­tuk­sia X määräl­lä human­i­taarisia maa­han­muut­ta­jia olisi yhteiseen kas­saan ja yhteiskun­nan toimintaan.

  Vihrei­den on sinän­sä turha pelätä tuol­laista kansanäänestys­tä, kos­ka en usko, että kansan enem­mistön tah­to olisi se, että ei yhtään sosi­aal­ista maa­han­muut­ta­jaa enää. Luulen, että suo­ma­lais­ten enem­mistö olisi valmis hyväksymään suun­nilleen nykyisen suu­ruisen pako­laiski­in­tiön, jos heille ker­rot­taisi­in rehellis­es­ti sen hin­ta (rahas­sa ja yhteiskun­nal­lisi­na vaiku­tuksi­na) ja asioista puhut­taisi­in muutenkin niiden oikeil­la nimil­lä. Eli sovit­taisi­in asioista etukäteen.

  Sen sijaan ns. Turun malli, jos­sa pieni joukko fanaat­tisia päät­täjiä tekee paho­ja virheitä ja yrit­tää sit­ten jälkikä­teen vyöryt­tää kus­tan­nuk­set väk­isin tois­t­en (eli naa­purikun­tien) mak­set­taviksi on tietenkin aivan väärä.

 90. On jo melkein ole­mas­sa hallinto­ta­so, joka pysty­isi ohja­maan naa­purikun­tien yhteisiä asioi­ta paikallisel­la asiantun­te­muk­sel­la, nimit­täin maakun­ta. Ahve­nan­maan men­estyk­ses­tä pitäisi ottaa oppia ja saat­taa muu Suo­mi sen kanssa tasa-arvoiseen ase­maan. Itse­hallinto on paras­ta alue­poli­ti­ikkaa. Olisi vähin­täänkin reilua, että pakkoli­itok­sista päät­tävät jou­tu­isi­vat itse elämään päätösten­sä seu­rausten keskel­lä, oma­l­la vaalialueellaan.

 91. Kävin äsken luke­mas­sa Mint­tu Hapulin Siivenisku­ja-blo­gia. Siel­lä tuli vas­taan täl­lainen jut­tu : “…Tilas­tokeskus oli neu­vonut maa­han­muut­ta­jien rikol­lisu­ut­ta tutkivia jät­tämään sek­suaalirikok­set aineis­tos­ta pois, kos­ka luvut ovat niin suuret. Ilmeis­es­ti Tilas­tokeskuk­ses­sa olti­in huolis­saan, että tilas­totiedot aiheut­taisi­vat rasis­tisia reak­tioi­ta valtaväestössä.”
  Tuli vain mieleen, että Soin­in­vaara on tilas­toti­eteil­i­jä. Muis­tanko väärin?
  Osmo, miten suh­taudut tuo­hon Tilas­tokeskuk­sen neuvoon?

 92. Tuli­pa tuos­sa koti­matkalla vielä mieleen muu­ta­ma lisä­point­ti, jot­ka aset­ta­vat kohdan 5 (16:33) ver­tauk­sesi hie­man kyseenalaisek­si. Nimit­täin merkit­tävä ero löy­tyy myös määristä: aikanaan tänne tulleet ryh­mät ovat muo­dosta­neet niin pienen joukon, että kanssakäyn­ti kan­taväestön kanssa on ollut suo­ras­taan pakol­lista. Nyky­isin taas maa­han­muut­ta­jat muo­dosta­vat suuria ryh­miä, etenkin Euroopas­sa, mut­ta myös esim. Varis­suol­la. Nyt sit­ten näi­den ryh­mien muut­taes­sa samoille alueille, kuten on tain­ut käy­dä joka puolel­la Euroop­paa, mah­dol­lis­tuu eristyvien yhteisö­jen muo­dos­tu­mi­nen. Saavute­taan ns. kri­it­ti­nen mas­sa, ajan kanssa mah­dol­lis­te­taan val­tio val­tios­sa. Ongel­maa tietysti vaan lisätään mm. ylimääräisil­lä uimavuoroil­la, ettei vaan tarvitse harki­ta maan tapoi­hin sopeu­tu­mista tai kanssakäymistä kan­taväestön kanssa.

  Mielestäni ei ole kum­mallista kyseenalais­taa nimeno­maan mus­lim­ien sopeu­tu­mista nyky­isil­lä ehdoil­la. Tosi­a­sia taitaa olla (saa kor­ja­ta), ettei Euroopas­ta ainakaan löy­dy esimerkke­jä laa­jamit­taisen sopeu­tu­misen onnis­tu­mis­es­ta. Päin­vas­taisia esimerkke­jä sen sijaan saadaan lukea uuti­sista kovin use­asti. Itseäni ainakin huolestut­taa minkälainen maa lap­sille ja lapsen lap­sille jää, kun seu­raa Euroopan sopeut­tamisyri­tyk­siä. Ajatel­la nyt, että anglikaanisen kirkon päämies on jo taipumas­sa ajatuk­seen, että Englan­nis­sa olisi käytössä per­in­teisen lain rin­nal­la sharia-laki muslimeille.

  http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200802087220442_ul.shtml

 93. Aja­tus, että islami­laiset sopeu­tu­i­v­at niin hyvin, kun heitä tuli niin vähän, ei ole oikein tot­ta his­to­ri­al­lis­es­ti. Ymmärtääk­seni heitä tuli pari tuhat­ta Helsinki­in, jos­sa asukkai­ta oli kymme­neozsa nykyis­es­tä. Vas­taa siis 20 000 maa­han­muut­ta­jan tulemista nykyisin.

 94. Yritetään nyt vielä kerran. 

  Ei ole väärin muut­taa Turun rajo­jen ulkop­uolelle, jos ei halua asua sisäpuolel­la. En myöskään väitä, että ihmis­ten pitäisi elää sel­l­ais­ten naa­pureina, joiden naa­pureina eivät halua asua.On väärin, että kun­nan rajat piir­retään niin, että köy­hä kaupun­ki muo­dostaa oman alueen­sa ja rikas omansa. En ehdot­tanut muut­tok­iel­toa vaamn rajo­jen siirtoa.

 95. Osmon oikeu­den­mukaisu­ut­ta:

  “Ei ole väärin muut­taa Turun rajo­jen ulkop­uolelle, jos ei halua asua sisäpuolella”

  Sit­ten vain siir­retään rajo­ja siten, että muut­ta­neet ovat edelleen Turun rajo­jen sisäpuolel­la.. öh?

 96. Kyl­läpäs taas kär­jis­tetään tilan­net­ta turhaan. Kaupun­gin talouden­pito on suurim­man osan ongelmien takana.Toiseksi se ei ole ulko­maalais­ten vika. Se on vikana että heitä on keskitet­ty tiety­ille aluille ja Varsi­nais-Suomes­sa yleen­säkin pääosin Turku­un ja Saloon. Hajaut­tamista pitäisi käyt­tää tasaisem­min tule­vaisu­udessa. Jokainen uusista syn­tyvistä kun­nista saisi ottaa tästä oman osansa.
  Ei myöskään ole oikeu­den­mukaista että Turus­ta vir­taa palkkoina rahaa muualle yhä enem­män. Tule­vaisu­udessa pakkoli­itok­sia taitaa tul­la eikä se vält­tämät­tä ole väärin. Hyö­tyjä on enem­män kuin hait­to­ja täl­lä seudulla.

 97. Sasor, ulko­maalaiset eivät ole ensisi­jais­es­ti objek­te­ja, joi­hin me suo­ma­laiset kohdis­tamme toimen­piteitä. He ovat ihmisiä, joil­la on omia jut­tu­ja. Tiedämme läh­es kaikkial­ta maail­mas­ta kerä­tyn aineis­ton perus­teel­la, että ihmiset tup­paa­vat kerään­tymään etnis­es­ti saman­laisen porukan pari­in. Mm. soma­li­pako­laisi­a­han taan­noin asutet­ti­in eri puo­lille, mut­ta kum­masti he nyt asu­vat muu­ta­mas­sa kaupungis­sa. Emme voi pakot­taa ulko­maalaisia asumaan hajaute­tusti, ellemme samal­la kiel­lä ja estä heitä muut­ta­mas­ta “heimoveljien­sä” naapureiksi.

 98. Olen per­in­teis­es­ti arvostanut Soin­in­vaaraa vihrei­den joukos­sa aika korkealle. “Ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tys” ‑puheet valitet­tavasti romut­ta­vat tätä arvos­tus­tani kovasti, kuten yleis­es­tikin sel­l­ainen, että vas­tuste­taan ennem­min kom­ment­tien esit­täjiä kuin niitä kom­ment­te­ja itseään.

  Ihmiset voivat esit­tää eriäviä mielip­iteitä sik­si, että ovat itse niihin pää­tyneet, eikä siihen vält­tämät­tä mitään masi­noin­tia tarvi­ta. Jos vähän kär­jistän, niin en minä ainakaan tarvitse ketään Hal­la-ahoa ker­tomaan itsel­leni, että 1+1=2.

 99. No jos Hal­la-ahon porukoiden toim­inta ei ole ns. masi­noitua, niin mitä se sit­ten on? Yhden asian liike, joka keskit­tyy kaikel­la taval­la maa­han­muut­ta­jien vastustamiseen.
  Samo­ja teese­jä , joiden tarkoi­tus on luo­da vihaa ja pelot­telua, on kaik­ki netin maa­han­muut­tokeskuste­lut sul­lot­tu täy­teen hei­dän toimes­taan. Kuten tästäkin ketjus­ta huo­maat. Mis­sä vain vilah­taa sana maa­han­muut­to jonkun poli­itikon blo­gis­sa, se on saman tien tietyssä vieraskir­jas­sa linkkinä.
  Ei vaa­di kovinkaan suur­ta järkeä ymmärtää mis­tä niis­sä kir­joituk­sis­sa ja “keskuteluyis­sa” on lop­pu­jen lopuk­si kysymys.
  Ompa jopa alet­tu mak­saa rasis­ti­sista rikok­sista tuomiois­tu­imen langet­tamia sakkoja.
  Voisi joku perustel­la mik­si ko. toim­inta ei olisi ns. ulko­maalais­ten potkimis­toim­intaa? Min­un mielestä se on sitä, ja hyvin räikeästi!

 100. Teemu Lahti­nen voisi käy­dä vaikka­pa San­ti­a­go de Chi­lessä tutus­tu­mas­sa metroon. Siel­läkin se on melko uusi asia. Ja tutus­tua miten se on vaikut­tanut kaupunkiin.

 101. Ylem­pänä (27. helmiku­u­ta 2008 kel­lo 14.57 alka­en) tehti­in pesäeroa vihrei­den ja nim­imerk­ki “Jarin” aja­tus­maail­mo­jen välille. Halu­aisin kysyä keskustelu­un osal­lis­tuvil­ta vihreiltä miehiltä mitä tämä mainit­tu “yhteis­vas­tuu” todel­la tarkoit­taa. Siis onko yhteis­vas­tuu sitä, että voidaan tehdä muiden vas­tus­tuk­ses­ta välit­tämät­tä minkälaisia päätök­siä hyvän­sä luot­taen, että vahin­gon sattues­sa vas­tuu voidaan vierit­tää muille? Niillekin, jot­ka koko asi­aa alun­perinkin vastustivat?

  Olet­teko sitä mieltä, että jaloil­laan ei saa äänestää, jos kokee kotiseu­tu­aan tai muu­ta yksikköä johdet­ta­van väärin ja vas­tu­ut­tomasti? Mikäli tämä “minä sät­tään ja muut kan­taa vas­tu­un” on vihrei­den yhteis­vas­tu­u­ta, on “vihrei­den ja jonkun muun” ajat­te­lu­tavas­sa todel­lakin eroja.

  Ymmär­rän, kun­tali­itosa­sia ei ole aivan yksioikoinen. Kuitenkaan en usko, että liit­tämäl­lä alueel­lista eri­ar­voisu­ut­ta saadaan lop­ullis­es­ti kitket­tyä. Kyl­lähän Suur-Turunk­in ulkop­uolelle jää aluei­ta, joi­hin ker­tyy parem­pi aines, mikäli Turun huono­ja strate­gioi­ta jatke­taan kun­tali­itok­sen jälkeisenä aikana. Oleel­lista olisi edel­lyt­tää vas­tu­u­ta ja kykyä muut­taa huonok­si todet­tua kurssia. Muuten­han meil­lä on lop­ul­ta koko Suomen kokoinen huonos­ti johdet­tu, huolto­suhdeon­gel­mainen ja sisäis­es­ti eri­ar­voinen kunta.

  Mitä tulee human­itääriseen maa­han­muut­toon, kan­natan itse mitä suur­in­ta yhteis­vas­tu­u­ta. Että ne, jot­ka sitä halu­a­vat, kan­ta­vat yhdessä vas­tu­un kaik­ista sen kus­tan­nuk­sista ja seuraamuksista.

 102. Oula Lin­tu­lalle:

  En ole nai­ivi. Jos min­ulle tulee viiden min­uutin välein vieste­jä, jois­sa on jok­seenkin täs­mälleen sama sana­muo­to, en pidä aivan vain­o­harhaise­na päätelmää, että niil­lä on sama alku­perä. Kaikkia tek­ste­jä en julkaissut, kos­ka ne oli­vat jo selvää spammia.

  Olen sil­loin täl­löin käynyt noil­la sivuil­la kat­siomas­sa, kuin­ka siel­lä suun­nitel­laan (sil­loin vielä avoimesti) mitä kukin kir­joit­taa min­un blogillani ja eräil­lä muil­lakin. Edelleen, kun kävin noiden Hal­la-ahon ope­tus­las­ten keskustelua läpi, ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­sessä ei ole mitään liioittelua.

 103. “En ole nai­ivi. Jos min­ulle tulee viiden min­uutin välein vieste­jä, jois­sa on jok­seenkin täs­mälleen sama sana­muo­to, en pidä aivan vain­o­harhaise­na päätelmää, että niil­lä on sama alku­perä. Kaikkia tek­ste­jä en julkaissut, kos­ka ne oli­vat jo selvää spammia.”

  Osmo, tekeekö tämä oletet­tu “masi­noitu spam­maus”, viesteis­sä esite­ty­istä pointeista automaagis­es­ti redun­dant­te­ja, joi­ta ei edes tarvitse yrit­tää kumo­ta fak­ta-argu­menteil­la? Pitääkö ihmis­ten jatkos­sa varoa esit­tämästä jo jonkun toisen esit­tämää point­tia uud­estaa, jot­tei argu­ment­tia voitaisi “masi­noitu spammaus”-verukkeella ohit­taa kokonaan?

 104. “Olen sil­loin täl­löin käynyt noil­la sivuil­la kat­siomas­sa, kuin­ka siel­lä suun­nitel­laan (sil­loin vielä avoimesti) mitä kukin kir­joit­taa min­un blogillani ja eräil­lä muil­lakin. Edelleen, kun kävin noiden Hal­la-ahon ope­tus­las­ten keskustelua läpi, ulko­maalais­ten potkimisy­hdis­tyk­sessä ei ole mitään liioittelua.”

  En tajua, miten Osmo onnis­tuukin anta­maan näin ankean kuvan omas­ta mie­len­maise­mas­taan. Joo, jos­sain kiertää salaperäisen *masi­noitu­jen joukon* sähkö­pos­tilista, jol­la sovi­taan tehokkaasti päivän iskusu­un­nitelmista. Esimerkik­si eilen tuli käsky, että ryh­mä A kir­joit­taa tänään Oden blogi­in, ryh­mä B Hesari­in. Sik­si minäkin tänne kir­joitin. Erik­seen on tietysti ns. älykköosas­to, joka masi­noituu sitä vaa­tiville pal­stoille. Sit­ten ns. öyhö­tysosas­ton tehtävä on luo­da kuvaa kansan paris­sa yleis­es­ti val­lit­se­vista käsitystä.

  Oikeasti, älä jak­sa. Olen seu­ran­nut Hal­la-ahon blo­gia ja vieraskir­jaa ainakin pari vuot­ta enkä ole koskaan näh­nyt mitään tuollaista. 

  Se, että on *jostain samaa mieltä*, ei tarkoi­ta sitä, että allekir­joit­taisin *kaiken*, jota jos­sain vieraskir­jas­sa kir­joite­taan. Tämä tun­tuu ole­van Osmo Soin­in­vaaran kaltaisille ihmisille aivan ylivoimaisen vaikeaa ymmärtää.

 105. “Aja­tus, että islami­laiset sopeu­tu­i­v­at niin hyvin, kun heitä tuli niin vähän, ei ole oikein tot­ta his­to­ri­al­lis­es­ti. Ymmärtääk­seni heitä tuli pari tuhat­ta Helsinkiin,…”

  Itse asi­as­sa taisi­vat (ainakin wikipedi­an mukaan) tul­la aluk­si Viipuri­in (myös Kotkas­sa ja Kuo­pios­sa oli tataarivähem­mistö), jos­ta sit­ten sotien jäl­keen lähin­nä Helsinki­in, Turku­un ja Tam­pereelle. Lisäk­si on todet­tu, että muut­toli­ike tapah­tui pääasi­as­sa vuosien 1870 ja 1920 välil­lä, eli pitkäl­lä aikavälillä.

  No, joka tapauk­ses­sa vaik­ka tuo määrälli­nen ero jätet­täisi­in huomiotta, ero­ja tataarien ja nykyisen maa­han­muu­ton välil­lä on esitet­ty melkoisen paljon, mut­ta juurikaan minkään­laista “puo­lus­tus­ta” alku­peräisen ver­tauk­sen puoles­ta ei ole esitet­ty. Tarkoit­taako se sitä, että ver­taus oli sit­tenkin ontuva?

 106. Se, että on *jostain samaa mieltä*, ei tarkoi­ta sitä, että allekir­joit­taisin *kaiken*, jota jos­sain vieraskir­jas­sa kir­joite­taan. Tämä tun­tuu ole­van Osmo Soin­in­vaaran kaltaisille ihmisille aivan ylivoimaisen vaikeaa ymmärtää.

  Jos minä vas­taan, että joku on tääl­lä esit­tänyt huonon argu­mentin, ei se myöskään tarkoi­ta että kaik­ki oli­si­vat. Päin­vas­tainen­han tarkoit­taisi, että kaik­ki kir­joit­ta­jat oli­si­vat liit­toutuneet keskenään.

  On kum­mallista keskustelua, että jos ilmoi­tan ole­vani eri mieltä sen kir­joit­ta­jan kanssa, jon­ka mielestä työlu­pia ei saa lainkaan myön­tää ulko­maalaisille, jos maas­sa on koti­maisia työt­tömiä, min­ua syytetään muiden keskustelijoiden mielip­i­teen vääris­telystä. Jokainen vas­taa tietysti vain omista mielipiteistään. 

 107. No jos Ode on vakavis­saan sitä mieltä että rasis­tis­es­ta väki­val­las­ta syyt­tämi­nen ei ole lainkaan liioitel­tua kohdal­lamme, niin var­maan vas­tavuorois­es­ti sopii tode­ta Odenkin ole­van todel­lisu­udessa huumei­ta pössyt­televä ket­tutyt­tö, vaik­ka muu­ta on yrit­tänyt esittää.

 108. “On väärin, että kun­nan rajat piir­retään niin, että köy­hä kaupun­ki muo­dostaa oman alueen­sa ja rikas omansa. En ehdot­tanut muut­tok­iel­toa vaamn rajo­jen siirtoa.”

  Eiköhän tässä tapauk­ses­sa köy­hyy­den ja rikkau­den rajat ole muo­dos­tuneet jo aiem­min määritel­ty­jen kun­tara­jo­jen mukaan. Ei siis sen mukaan mis­sä on men­nyt rikkaan ja köy­hän alueen raja. Kun sinä olet saanut piir­rel­tyä kart­taan uudet rajat niin köy­hyy­den ja rikkau­den raja muo­dos­tuu taas jon­nekin muualle, ehkä taas joidenkin kun­tara­jo­jen mukaan. Ellet sinä sit­ten kek­si viimein muuttokieltoa.

 109. Minä söisin mielel­läni soma­lialaises­sa rav­in­to­las­sa, jos sel­l­aisia olisi Helsingissä.

 110. Aika hyvin Turku on saanut naamioitua töp­päyk­sen­sä ja syyt naa­purikun­tien niskaan.
  On sinän­sä ikävää, kun kuitenkin var­maankin tarkoituk­sel­la tehty viestisi on kään­net­ty rasis­tisek­si, sekä kään­net­ty pois koko aiheesta.
  Turun pääon­gelma­han on itse aiheutetut liian suuret kulut. Tähän ei naa­purikun­tien pakkoli­itok­sel­la voi saa­da parannusta.
  Turun on itse saatet­ta­va kulun­sa kohtu­ullisem­mak­si. Naa­purikun­nis­sa asuu hyvin paljon asun­tove­lal­lisia paljon palvelui­ta tarvit­se­via lap­siper­heitä. Joiden ylläpi­to tulee kun­nille hyvin kalli­ik­si. Naa­purikun­nille on pääsään­töis­es­ti muo­dos­tunut myös merkit­täviä velka­määriä ja lisäk­si huo­mat­tavasti kiin­teistö­jen kor­jausvelkaa lamavu­osil­ta läh­tien. Ei näistä kun­nista ole mah­dol­lisu­ut­ta siirtää rahavaro­ja Turun tukemiseen. Var­maan tiedät että Turul­la on erit­täin suuret tulot, Ener­gialaitok­ses­taan ja sata­mas­taan. Myös yhteisövero­tu­lot ovat hyvät ja tuloverotkin Suomen keskiar­von yläpuolella.
  Ongel­ma on etupäässä hul­va­ton rahankäyt­tö mitä eri­laisem­pi­in han­kkeisi­in ja kus­tan­nus­ta­son karkaami­nen käsistä. Näistä hyviä esimerkke­jä ovat: Kom­pos­tori han­k­in­nat, taide­museon remont­ti, veden han­k­in­ta, viemäri­laitos jne…
  Lisäk­si Turul­la on henkilökun­taa töis­sä tuplamäärä lähikun­ti­in verrattuna.
  Siis Turul­la on hyvät tulot, mut­ta vielä suurem­mat menot.
  Kaikissa kalleis­sa han­kkeis­sa lähikaupun­git ovat mak­sa­neet kus­tan­nuk­set nup­pilukun­sa mukaises­ti ja aut­ta­neet Turkua.
  Koko alueen onnek­si naa­pureis­sa on kuitenkin talousasioi­ta hoidet­tu järkevästi, mikäli kaupunke­ja men­täisi, muo­dos­tu­isi todel­la teho­ton ja suuri yksikkö.
  Paljon järkeväm­pää on n. neljän suurem­man yli 30 000 asukkaan kaupun­gin malli, jos­sa keskinäi­nen kil­pailu pitäisi kaik­ki hereil­lä ja palve­lut pystyt­täisi­in tuot­ta­maan tehokkaasti.
  Kun­tat­alouden tuot­toa pystytään lisäämään ain­oas­taan tehokku­udel­la ja hyvin har­voin suuri on tehokas.
  Vihrei­den äänestäjäkun­ta on yleis­es­ti töis­sä kaupun­gin tai val­tion viras­sa ja usein vas­tus­taa yri­tys­toim­intaa, kuten olen Kaari­nas­sakin saanut huo­ma­ta. Näitä etu­ja Suur Turku saat­taisi palvel­la, mut­ta se koi­tu­isi kohtalokkaak­si veronmaksajille.
  Lopuk­si en mal­ta maini­ta, että pakkosanan käyt­tökin saa jo kar­vat pystyyn tääl­läpäin, joten mitään vaali­valt­tia tästäkään ei var­masti tule.

 111. Tule­vista koul­u­laisi­ta (Hki/Ruoholahti) n. viidennes on vierasperäisiä siinä vai­heessa, kun per­heemme vielä syn­tymätön lap­si on kouluikäinen. 

  Arvaap­pa Soin­in­vaara ihan piru­ut­tasi, mik­si per­heemme on tässä vai­heessa muut­tanut ympäryskuntiin?

 112. Eipä näytä Osmo poi­ka tietävän spekse­jä mik­sei naa­purikun­nat halua liit­tyä Turkuun.Kannattaisi ottaa asioista selvää ennen kuin laukoo tuol­laisia suustaan.

 113. Vielä sen ver­ran lisää, että mis­tä Osmo olet kuvitel­lut juuri Kaari­naa jotenkin eri­tyisen rikkaaksi ?
  Suosit­te­len luke­maan Kaari­nan tilin­päätök­siä esimerkik­si 5 vuot­ta taaksepäin.
  Kaa­ri­na ei ole yhtään Turkua rikkaampi, saat­taa olla jopa päin­vas­toin, ainakin jos omaisu­us­mas­sa ote­taan huomioon.
  Kaari­nas­sa on muuten n. 23000 asukas­ta ja yli tuhat vuokra-asun­toa omas­ta takaa ja vain luo­ja tietää kuin­ka paljon on lisäk­si yksi­ty­istä vuokra-asumista.
  Mon­tako­han vuokra-asun­toa mah­taakaan olla Turun Paat­tisil­la tai Maari­as­sa, jon­ka etäisyys Turun keskus­tas­ta on samaa luokkaa ?
  Vuokra-asumisel­la on myös pas­sivoi­va vaiku­tus ihmiseen ja kum­masti työha­lut vähe­nee, joten onko­han kuitenkaan kovin viisas­ta rak­en­taa vuokra-asun­to­ja enemmän ?
  Kaari­nan talous on saatu nouse­maan koval­la talousku­uril­la, aikanaan jopa irti­sanom­al­la työikäisiä ihmisiä, panos­ta­mal­la ylimääräistä osaamista yri­tys­toimin­nan edel­ly­tys­ten paran­tamisek­si, kaavoit­ta­mal­la oikea-aikaises­ti oikean­laista tont­ti­tar­jon­taa jne…
  Mikäli rahas­ta on Turul­la pulaa, niin liitossu­un­ta olisi Naan­tali, jol­la on tuot­ta­vat veron­mak­sa­jat, sata­ma, sekä hyvät yhteisöverotulot.
  Mut­ta eihän se sovi kenenkään oikeusta­ju­un, että niitä rankaistaisi­in, jot­ka ovat asiansa hoi­ta­neet hyvin ja vuo­dat­ta­neet hikeä ja kyyneleitä laman ahdin­gos­ta selvitäk­seen. Ker­man kuor­in­ta on kyl­lä Kaari­nan taloustalkois­sa ollut kaukana. Lisäk­si alueen todel­lista loista Turkua on autet­tu kaikin tavoin, eikä se tee itse mitään talouten­sa oikaisemiseksi.
  Mikäli vähääkään olet seu­ran­nut Kaari­nan asioi­ta, niin oletko huo­man­nut, että Kaa­ri­na on sat­san­nut velak­si koului­hin, omaishoidon tukikeskuk­seen, vam­mais­ten toim­intati­laan jne… eikä tyhjän­päiväisi­in sil­toi­hin, kult­tuuripääkaupunki­hankkeisi­in jne…
  Sipoon aluei­den pakkol­u­nas­tuk­set oli­vat jo vas­toin kansan oikeusta­jua, puhu­mat­takaan näistä nyky­i­sistä kirjoituksistasi.

 114. Juurikin näin! Turku­laise­na kan­natan tätä Soin­in­vaaran ehdotusta.

 115. En luon­nol­lis­es­tikaan tiedä, mil­laiset kom­men­tit ja miten paljon niitä Soin­in­vaara on pois­tanut späm­minä. Oma kom­ment­ti­ni on kuitenkin yllä jäänyt, vaik­ka uskon, ettei sekään ole ain­ut­laa­tu­inen. Späm­määmistä pidän type­r­änä, mut­ta silti aivan eri vakavu­us­lu­okan rikok­se­na kuin esimerkik­si pahoin­pite­lyä. Ymmär­rän — toivon — etteivät vih­jauk­set ulko­maalais­ten potkimisker­hoon viit­taa konkreet­tisi­in pahoin­pite­ly­i­hin; täl­lainen on, huumorim­ielessäkin, vaka­va asia.

  Hal­la-aho ja Soin­in­vaara tun­tu­vat molem­mat sietävän vieraskir­jois­saan paljon vas­takkaisia, jopa vas­ten­mielisiä mielip­iteitä. Tätä pidän hyvänä asiana. Sen ris­ki on tietysti siinä, että muiden mielip­itei­den suvait­semis­es­ta tehdään päätelmiä Hal­la-ahon ja Soin­in­vaaran omista mielip­iteistä, tai pide­tään kom­ment­tien kir­joit­ta­jia jom­mankum­man opetuslapsina.

 116. Jos yhteiskun­nas­sa lopete­taan yhteis­vas­tuu ollaan hyvin lähel­lä orjaval­tio­ta. Siinä vai­heessa kun ihmi­sistä ei enää pide­tä huol­ta hei­dän yhteiskun­talu­okkaansa vedoten, ollaan ylitet­ty se piste, mik­si yhteiskun­taa ylipäätän­sä kan­nat­taa ylläpitää. Yhteiskun­ta on kehit­tynyt sen poh­jalle, että ihmiset pitämäl­lä yhtä voivat selvitä itseään suurem­mista ongelmista.

  Kos­ka Suo­mi on selvästi siir­tynyt indi­vid­u­al­is­min kaut­ta voit­ta­jien ja häviäjien yhteiskun­naksi, jos­sa pikku hil­jaa ale­taan herätel­lä unes­taan sel­l­aisia yhteiskun­talu­okit­telu­ja, jois­sa joiden tehtävä on syn­tyessään hävitä tois­t­en yltäkyl­läisyy­den puoles­ta, olen itse tyystin menet­tänyt kaiken mah­dol­lisen isän­maal­lisu­u­den, jota päähäni on lap­su­us aikana änget­ty luter­i­laisu­u­den lisäksi.

  Jos ihmiset halu­a­vat ker­takaikki­aan tehdä sen eet­tisen päätök­sen, että he eivät halua ottaa osaa Turun seudun sosi­aaliseen tur­vaamiseen, joka on yhteiskun­nan ole­mas­sa olon perusidea, niin hei­dän pitäisi myös ymmärtää, että pakkoli­itok­set ovat yhteiskun­nalli­nen toimen­pide, jol­la vahvem­man oikeudel­la ohite­taan indi­vid­u­al­isti­nen etu, ja vahvem­man oikeut­ta pitäisi kap­i­tal­istinkin hyvin ymmärtää, ja näin nöyrästi muut­taa kauem­mak­si omaa etu­aan aja­maan. Ei mei­dän tarvitse ker­mankuori­jaa kat­sel­la 5km päässä omista etuisuuksistamme.

 117. Osmo, nyt on syyt ja seu­rauk­set aivan sekaisin. Et saa öljyä sekoit­tumaan veteen vaik­ka kuin­ka rav­is­taisit. Jospa pyyhk­isit lasit ja kat­selisit niin Turkua kuin muu­takin Suomea kirkkain silmin.

 118. Sen enem­pää souta­mat­ta tai huopaa­mat­ta, ajat­telin vain tode­ta että äänestäjän kannal­ta näil­lä blo­geil­la on niitä seu­raav­ille yhtä suuri merk­i­tys kuin vaaliväit­te­ly­il­lä. Soin­in­vaaran ase­ma vihrei­den hier­arkki­as­sa yhdis­tet­tynä hänen heikkoon argu­men­toiti­in­sa ja aggres­si­iviseen kir­joi­tustyyli­in ei ole omi­aan saa­maan ihmisiä vihre­itä äänestämään. Viime vaaleis­sa hark­itsin, seu­raavis­sa tuskin jos täm­möistä lukemista löy­tyy enemmän.

 119. Niin makaa kuin petaa. Mik­si muiden pitäisi mak­saa nämä Osmo&ystävien kokeilut, jon­ka lop­putu­lok­sen kuka tahansa täy­del­lä pakalla pelaa­va ihmi­nen voisi sanoa jo etukä­teen. Kat­sokaa vaik­ka naa­puri­imme Ruot­si­in. Mon­enkos huip­pu­osaa­jan naa­puris­sa Osmo asuu? Aivan. Help­po­han se on käy­dä vain ulko­maalaises­sa rav­in­to­las­sa ja tode­ta kuin­ka suvait­se­vainen onkaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *