Kuka hoitaa vanhukset ja missä?

 Kolum­ni Lääkärilehdessä

Ihan­teel­li­ses­sa maa­il­mas­sa elä­kei­käi­set asu­vat tutus­sa ympä­ris­tös­sä lähel­lä lap­si­aan ja las­ten­lap­si­aan. Vir­keät iso­van­hem­mat osal­lis­tu­vat las­ten­las­ten­sa hoi­toon ja lap­set ja lap­sen­lap­set aut­ta­vat van­hus­ta toi­min­ta­ky­vyn alennuttua. 

 

Todel­li­suu­des­sa kaik­ki ei mene näin onnel­li­ses­ti. Muut­to­lii­ke heit­tää lap­set eri paik­ka­kun­nal­le, las­ten työ­kii­reet sär­ke­vät suku­pol­vien väli­sen luon­nol­li­sen kans­sa­käy­mi­sen mal­lin, eikä kai­kil­la ole lap­sia eikä lap­sen­lap­sia. Kenen pitäi­si epä­täy­del­li­ses­sä maa­il­mas­sam­me hoi­taa van­huk­set? Ei pidä tar­rau­tua yhteen aino­aan mal­liin. Ihmi­set ja elä­män­ti­lan­teet ovat erilaisia.

 

Moni van­hus on jää­nyt maa­seu­dul­le las­ten muu­tet­tua kau­pun­kei­hin. Pitäi­si­kö hei­dän muut­taa las­ten­sa peräs­sä kau­pun­kiin vai jää­dä tut­tui­hin ympy­röi­hin.? Tämän jokai­nen rat­kais­koon koh­dal­laan, kuten par­haak­si näkee. Tosin lai­tos­hoi­toon jou­tu­nut ei voi vaih­taa koti­kun­taan­sa. Vas­taa­not­ta­va kun­ta ei halua ottaa hän­tä hoi­det­ta­vak­seen, eikä lähet­tä­vä kun­ta anna mak­susi­tou­mus­ta. Hal­li­tus­oh­jel­man mukaan hal­li­tus tur­vaa myös lai­tos­hoi­dos­sa ole­vil­le muut­to-oikeu­den.  Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, miten.

 

Jos maa­seu­dun van­huk­set siir­ty­vät suu­rin jou­koin kau­pun­kei­hin, mer­kit­see se suo­ne­nis­kua noi­den kun­tien pai­kal­lis­ta­lou­del­le. Hoi­ta­jat läh­te­vät van­hus­ten muka­na ja ker­ran­nais­vai­ku­tus­ten kaut­ta heik­ke­nee moni pai­kal­li­nen palvelu. 

 

Monet bri­tit muut­ta­vat elä­ke­päi­vik­seen pait­si Mal­tal­le ja Por­tu­ga­liin myös Ete­lä-Englan­nin ran­nik­ko­kau­pun­kei­hin, jot­ka ovat eri­kois­tu­neet elä­ke­läis­ten pal­ve­lui­hin sii­nä mis­sä jokin toi­nen kun­ta teräs­teol­li­suu­teen. Tuhan­sia suo­ma­lai­sia viet­tää elä­ke­päi­vi­ään Espan­jas­sa, mut­ta vain rajus­ta väes­tö­ka­dos­ta kär­si­vä Ris­ti­jär­vi har­kit­see eri­kois­tu­mis­ta seniorikunnaksi. 

 

Sotain­va­li­dien hoi­to oli mah­dol­lis­ta kes­kit­tää, kos­ka val­tio mak­soi sotien­sa jäl­ki­las­kut, mut­ta senio­ri­kun­nak­si ei voi eri­kois­tua, kos­ka samal­la saa mak­set­ta­vak­seen senio­rien hoi­don. Suo­men val­tio on teh­nyt Espan­jan kans­sa sopi­muk­sen, jon­ka mukaan suo­ma­lai­se­lä­ke­läi­set eivät mak­sa vero­jaan Suo­meen, mut­ta Suo­men val­tio mak­saa hei­dän ”ilmai­sen” ter­vey­den­huol­ton­sa Espan­jas­sa. Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, kuka on minis­te­ri­nä pan­nut nimen­sä näin nerok­kaa­seen sopimukseen.

 

Val­tio ei tuki­si Han­koa yhtä avo­kä­ti­ses­ti kuin Espan­jaa, jos Han­ko eri­kois­tui­si Ete­lä-Englan­nin kau­pun­kien tavoin ikäih­mis­ten kau­pun­gik­si. Eikö kun­nan eri­kois­tu­mis­ta van­hus­pal­ve­lui­hin voi­si suo­sia Suo­mes­sa­kin? Tämä voi­si olla sekä toi­mi­va että talou­del­li­ses­ti edul­li­nen rat­kai­su. Kos­ka tie­dän, mitä tähän sano­taan, sanon sen itse: kaik­ki eivät haluai­si viet­tää elä­ke­päi­vi­ään Han­gos­sa. Riit­tää­kin, että moni haluaisi. 

 

Lähio­mai­nen on ilman oppiar­vo­ja­kin kel­vol­li­nen aut­ta­maan van­hus­ta, mut­ta lähio­mai­sen puut­tues­sa tar­vi­taan ter­vey­den­huol­lon tai sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lai­nen. Kos­ka kou­lu­te­tuis­ta aut­ta­jis­ta tulee ole­maan kova pula, pitäi­si miet­tiä, oli­si­ko mui­ta­kin hen­ki­lö­re­surs­se­ja käy­tet­tä­vis­sä. Hoi­toa­lan kou­lu­tus­ta ei tar­vi­ta sii­hen, että käy van­huk­sen puo­les­ta kau­pas­sa. Kaup­pias­kin osaa sen. Huol­to­yh­tiön sii­voo­ja voi­si rapuin lisäk­si imu­roi­da myös van­huk­sen kodin. Aptee­kis­ta voi­tai­siin teh­dä lää­ke­huol­toon liit­ty­viä kotikäyntejä.

 

Hel­sin­gis­sä jouk­ko saman­mie­li­siä tut­ta­via­ni puu­haa yhteis­tä ker­ros­ta­loa, kos­ka ystä­vä naa­pu­ri­na on sosi­aa­li­ses­ti toi­mi­vam­pi rat­kai­su kuin raken­nus­liik­keen valit­se­ma. Eikö samaa peri­aa­tet­ta voi­si sovel­taa pal­ve­lu­ta­lois­sa? Pal­ve­lu­ta­lo on hyvä paik­ka van­huu­den viet­toon, mut­ta vie­lä parem­min rin­nak­kai­se­lo toi­mi­si, jos naa­pu­reil­la oli­si jotain yhteis­tä kes­ke­nään.  Mitä kol­lek­tii­vi­sem­paa asu­mi­nen pal­ve­lu­ta­los­sa on, sitä mer­kit­tä­väm­pää on, että asuk­kaat saa­vat vali­ta seu­ran­sa. Ammat­ti­aut­ta­jien pal­ve­lu­ja­kin tar­vit­tai­siin vähem­män ystä­vien aut­taes­sa luon­te­vas­ti toi­nen toi­si­aan. Ei sovi kai­kil­le, mut­ta sopii joillekin.

29 vastausta artikkeliin “Kuka hoitaa vanhukset ja missä?”

 1. **Oli­si mie­len­kiin­tois­ta tie­tää, kuka on minis­te­ri­nä pan­nut nimen­sä näin nerok­kaa­seen sopimukseen.**

  Kyl­lä tämä kuuk­ke­li on ihmeellinen!?

  67/1968 SOPIMUS Suo­men Tasa­val­lan ja Espan­jan välil­lä tulon ja omai­suu­den kak­sin­ker­tai­sen vero­tuk­sen estämiseksi.

  Suo­men Tasa­val­lan Pre­si­dent­ti ja Espan­jan Val­tion Pää­mies halu­ten teh­dä sopi­muk­sen tulon ja omai­suu­den kak­sin­ker­tai­sen vero­tuk­sen estä­mi­sek­si ovat täs­sä tar­koi­tuk­ses­sa mää­rän­neet valtuutetuikseen:

  Suo­men Tasa­val­lan Presidentti:
  Osas­to­pääl­lik­kö Åke Freyn

  Ulko­mi­nis­te­ri­nä oli Ahti Kar­ja­lai­nen ML 22.3.1968–14.5.1970. Hal­li­tus oli Koi­vis­to I tai Paa­sio I

 2. Ter­vey­den­hoi­toon tar­vit­tai­siin täys­re­mont­ti, eten­kin rahoi­tus ja hal­lin­to­puo­lel­le. Aja­tus senio­ri­kun­nis­ta on nero­kas jos­kaan en usko että min­kään­lais­ta suur­ta muut­to­ryn­täys­tä tapah­tui­si, suu­rin osa van­huk­sis­ta on kiin­ty­nyt lähiym­pä­ris­töön­sä oli se sit­ten mikä hyvänsä.

  Siel­lä Hel­sin­gis­sä ehkä asuu­kin jon­kin ver­ran ihmi­siä joka haluai­si­vat muut­taa elä­ke­päi­vi­nään muu­al­le. Onhan siel­lä mer­kit­tä­vä osa väes­tös­tä alun perin­kin siel­tä ‘muu­al­ta’, ja lisäk­si osa kau­pun­kiym­pä­ris­tös­tä tulee muut­tu­maan jo hal­li­tuk­sen lin­jaus­ten­kin mukaan kiih­keäs­ti syk­ki­vik­si moniet­ni­sik­si osaa­ja­hau­to­moik­si luke­mat­to­mien ulko­mais­ten esi­merk­kien tapaan. Näi­den esi­merk­kien valos­sa alu­eel­la kau­em­min asu­nei­den haluk­kuus muut­toon kas­vaa aina merkittävästi.

  Hoi­ta­ja­pu­la­kin saa­tai­si hel­pot­taa kos­ka PK seu­dun ulko­puo­lel­la jopa sil­lä pal­kal­la­kin elää päin­vas­toin kuin siel­lä kroo­ni­ses­ta tont­ti­maa- ja asun­to­pu­las­ta kär­si­väs­sä 0,5 mil­joo­nan ihmi­sen met­ro­po­lis­sa. Mui­ta­kin ver­ra­ten pie­ni­tu­lois­ten ihmis­ten tuot­ta­mia pal­ve­lu­ja pys­tyt­täi­siin ehkä maal­la jär­jes­tä­mään samas­ta syystä.

  Kai­kil­le ihmi­sil­le oli­si mie­les­tä­ni pyrit­tä­vä jär­jes­tä­mään tas­a­puo­li­ses­ti ne jul­ki­sen ter­vey­den­hoi­don pal­ve­lut, joi­ta yli­pää­tään kat­so­taan pys­tyt­tä­vän tule­vai­suu­des­sa jär­jes­tä­mään. Onhan meil­lä run­saas­ti mui­ta­kin tule­vai­suu­des­sa lisään­ty­viä ja pal­jon tär­keäm­piä kulu­ja kuten hii­li­diok­si­pääs­tö­mak­su­jen mak­sa­mi­nen Venä­jäl­le ja muil­le asian­sa parem­min hoi­ta­neil­le val­tioil­le, eri­lai­set EU mak­sut, ns. kehi­tys­a­pu jol­la on onnis­tut­tu lisää­mään mer­kit­tä­väs­ti pie­nen eko­lo­gi­sen jalan­jäl­jen jät­tä­vää väes­töä jne.. Tämä kaik­ki pitäi­si vie­lä rahoit­taa pie­ne­väl­lä tuot­ta­vaa työ­tä teke­vien jou­kol­la ja ilman teol­li­suut­ta. Tule­vai­suus on siis haas­tei­ta täynnä.

 3. Hie­no­ja esi­tyk­siä! Var­sin fik­sua oli­si, jos van­hus­ten huol­los­sa hyväk­syt­täi­siin moni­muo­toi­suus. Van­huk­sil­le ja hei­dän omai­sil­leen voi­si näin aluk­si antaa kan­sa­lais­pal­kan­omai­ses­ti könt­tä­sum­man rahaa, jol­la he voi­si­vat jär­jes­tää hoi­ton­sa par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä tämän rahoi­tuk­sen vas­tuun voi­si sit­ten siir­tää yhteis­kun­nal­ta yksilöille.

 4. Syyl­li­nen tapaus “Espan­jan elä­ke­läi­set” oli Ahti Kar­ja­lai­nen. Urhot (lue kek­ko­nen) astu­vat kum­pu­jen yös­tä. Ei voi olla niin, että verot Espan­jaan ja elä­ke Suo­mes­ta. Teh­kää jotain.

  Mut­ta asi­aan. Ainoa tie sel­vi­tä elä­ke ja van­hus­pom­mis­ta on koti­hoi­don paran­ta­mi­nen. Sii­hen liit­tyy oleel­li­ses­ti omais­hoi­don­tu­ki, mut­ta pal­jon myös muu­ta. Ongel­ma on tod. näk. suu­rem­pi kau­pun­geis­sa kuin maaseudulla.

  Maal­la on aina yri­tet­ty aut­taa naa­pu­ria. Kun kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa, on tilan­ne joten­kin parem­min. Samaa pätee var­maan kir­kon­ky­liin ja mui­hin pie­niin taajamiin.

  Miten käy Kal­lion, Kruu­nu­haan tai Tik­ku­ri­lan van­huk­sil­le. So what, any way. Täs­sä on joka tapauk­ses­sa oleel­li­nen näkö­ala suur­ten ikä­luok­kien vanhuuteen.

  JL

 5. Ei voi olla niin, että verot Espan­jaan ja elä­ke Suo­mes­ta. Teh­kää jotain.”

  Espan­jas­sa on 100% ilmai­nen ter­vey­den­huol­to. Jos asut espan­jas­sa, var­mas­ti kai­paat hyvää ja ilmais­ta ter­vey­den huol­toa mihin voi luot­taa. Eikö se ole jär­ke­vä sit­ten mak­saa verot maa­han joka tar­jo­aa näi­tä pal­ve­lu­ja jos ker­ran sii­nä maas­sa asuu? Mis­sä ongelma?

 6. Se Espan­jan “ilmai­nen” ter­vey­den­huol­to tar­koit­taa sitåä, että las­ku jokai­ses­ta lää­kä­ris­sä­käyn­nis­tä lähe­te­tään Suo­meen val­tion mak­set­ta­vak­si. Sik­si oli­si koh­tuul­lis­ta mak­saa myös verot Suomeen.

 7. Tutus­sa talo­yh­tiös­sä Urhei­lu­ka­dul­la asu­va ompe­li­ja­mes­ta­ri­tut­tu­ni hoi­ti työ­tä ehdes­sään samal­la iäkäs­tä ja lähes demen­roii­tu­nut­ta naa­pu­ri­aan. Tämä isui kiik­kus­tuo­lis­sa ja kat­se­li hänen toi­mi­aan, hyvin kiin­nos­tu­nee­na. Illal­la naa­pu­ri­ni vei hänet huo­neis­toos­na nuk­ku­maan ja aamu­lal taas kävi hakemassa

  Hän las­ki tar­vit­se­van­sa 2 tun­tia aktii­vis­ta työ­ai­kaa Sii­tä hän kat­soi oikeak­si saa­van­sa kor­vauk­sen. Omais­hoi­don tuki oli riit­tä­mä­tön. Samoin tar­vi­taan tukipalveluja.

  Eröäs tir­vi­aa­li huo­mau­tus: omais­hoi­don tai koti­hoi­odn tuki
  e i o l e k a n s a l a i s p a l k k a a . ne ovat palk­kaa yhteis­kun­na­li­ses­ta työs­tä. Perus­tu­loa mak­set­tai­siin ihmi­sel­le riiip­pu­mat­ta hänen men­neess­tä, nykyi­ses­tä tai tule­vas­ta työpanoksestaan. 

  Siis riit­tä­vä omais­hoi­don tuki nii­lel, jot­ka työ­tä teke­vät. Rata­ki­su­ja kyl­lä alkaa löy­tyä. mut­ta ovat­ko vih­reät esit­tä­neet mitään kon­kret­tiis­ta siis viit­si­net pereh­tyä ongel­man? Ja onko Stakes?

 8. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Hel­sin­gis­sä jouk­ko saman­mie­li­siä tut­ta­via­ni puu­haa yhteis­tä kerrostaloa,…”

  Sini­vih­reä:

  Joten­kin sym­paat­ti­nen rat­kai­su. Meil­lä on täs­sä täm­möi­nen ongel­ma, että van­huk­set uhkaa­vat jää­dä hoi­ta­mat­ta: siis­pä ryh­dym­me raken­ta­maan taloa 🙂 En halua ilkeil­lä, mut­ta minul­le tulee ker­ros­ta­lo­ker­to­muk­ses­ta mie­leen bio­lo­gian­kir­jan kuva, jos­sa kana, joka oli tör­män­nyt verk­koon, ryh­tyy sijais­toi­min­ta­na nok­ki­maan maa­ta. Toi­saal­ta jos ihmi­set tun­te­vat voi­ma­kas­ta huol­ta van­huu­des­taan, tar­ve teh­dä jotain kon­kreet­tis­ta saat­taa olla suu­ri, mut­ta että ker­ros­ta­lon kokoinen…

  Sik­si toi­sek­si. Itse olen ymmär­tä­nyt niin, että jokai­nen jär­ke­vä suo­ma­lai­nen hävit­tää kai­ken omai­suu­ten­sa ennen van­huut­taan. Muus­sa tapauk­ses­sa koko omai­suus kuluu sel­lai­siin pal­ve­lui­hin, jot­ka “vara­ton” saa yhteis­kun­nan kustannuksella.

 9. Ei se talo ole mikään tur­ha­ke. Jokai­sen on kai asut­ta­va jos­sa­kin. he halua­vat asua haus­kem­min — eikä vain van­hoi­na vaan jo nyt.

  Meil­lä ei — vie­lä — ole niin, että omai­suus vai­kut­tai­si hoi­to­mak­sui­hin. Tulot kyl­lä ja sitä kaut­ta omai­suu­den tuot­to vai­kut­taa. Aika ajoin on kes­kus­tel­tu sii­tä­kin, ettäit­se omai­suus otet­tai­siin huo­mioon, mut­ta tois­tai­sek­si ei vaikuta.

 10. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Tulot kyl­lä ja sitä kaut­ta omai­suu­den tuot­to vaikuttaa.”

  Sini­vih­reä:

  Hyvä tar­ken­nus. Samal­la voi­daan kai tode­ta, että suu­rim­mal­la osal­la van­hus­väes­töä mer­kit­tä­väm­pi omai­suus, jos sitä on, on joko tur­val­li­sik­si koe­tuil­la tal­le­tus­ti­leil­lä tai met­sä­omai­suu­des­sa. Näi­den omai­suuse­rien tuot­to­ta­so on sen ver­ran pie­ni, että jos kor­ko­tuo­tot mene­vät van­huusa­jan hoito‑, lää­ke- ym. mak­sui­hin, inflaa­tio naker­taa omai­suu­den arvos­ta mel­koi­sen osan. 

  Eli suo­ma­lai­nen mal­li on pei­li­ku­va tari­nas­ta surut­to­mas­ta hei­nä­sir­kas­ta ja ahke­ras­ta ja sääs­te­li­ääs­tä muu­ra­hai­ses­ta. Tääl­lä muu­ra­hai­nen mak­saa vii­me kädes­sä myös hei­nä­sir­kan kus­tan­nuk­set. Sehän on arvo­va­lin­ta, ja joku saat­taa pitää sitä oikea­na­kin sellaisena.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Aika ajoin on kes­kus­tel­tu sii­tä­kin, ettäit­se omai­suus otet­tai­siin huo­mioon, mut­ta tois­tai­sek­si ei vaikuta.”

  Sini­vih­reä:

  Sii­nä vai­hees­sa alkaa raken­teil­la ole­va senio­ri­ta­lo­kin olla huo­mioon otet­ta­vaa omaisuutta.

 11. Minun oli­si kyl­lä aika vai­kea kek­siä perus­te­lu­ja sil­le, mik­si elä­ke ja muut tulot vai­kut­ta­vat hoitomaksuihin,mutta omai­suus­tu­lot oli­si­vat vapaat maksusta.

 12. *Minun oli­si kyl­lä aika vai­kea kek­siä perus­te­lu­ja sil­le, mik­si elä­ke ja muut tulot vai­kut­ta­vat hoitomaksuihin,mutta omai­suus­tu­lot oli­si­vat vapaat maksusta.*

  Minun taas on kyl­lä aika vai­kea kek­siä perus­te­lu­ja sil­le, mik­si tut­ta­vaa työ­tä vero­te­taan kaik­kein ras­kaim­min, mut­ta omai­suus­tu­lo­ja pal­jon vähem­män ja mikä­li hen­ki­lö on saa­nut perä­ti val­tai­san omai­suu­den perin­tö­nä pon­nis­te­le­mat­ta itse sen eteen lain­kaan, niin sit­ten vero­ja ei tar­vit­se mak­saa lainkaan..

  Tämä on kui­ten­kin aivan mai­nio sys­tee­mi kaik­kien polii­tik­ko­jen mie­les­tä, aina kom­ma­reis­ta kok­ke­lei­hin. Eivät tai­da Vih­reet miten­kään ero­ta joukosta..

 13. Se Espan­jan “ilmai­nen” ter­vey­den­huol­to tar­koit­taa sitåä, että las­ku jokai­ses­ta lää­kä­ris­sä­käyn­nis­tä lähe­te­tään Suo­meen val­tion maksettavaksi”. 

  Espan­jas­sa asu­vat tuhan­sia ulko­maa­lai­sia (suo­ma­lai­sia myös) jot­ka mak­sa­vat vero­ja espan­jaan ja naut­ti­vat pai­kal­li­sis­ta pal­ve­luis­ta. Jos espan­jas­sa asu­va suo­ma­lai­nen mak­saa veroa suo­meen, se on niin kos­ka itse halu­aa, ei sii­hen kukaan pako­ta. Ja jos ker­ran mak­saa verot johon­kin, eikös oli­si sama kuka sen pal­ve­lun tarjoaa?

 14. Ei todel­la­kaan ole sama asia. Oli­si­ko se sama asia, jos vie­rek­käin oli­si kak­si kah­vi­laa, jos­ta toi­nen myy huo­noa kah­via hal­val­la ja toi­enn hyvää kal­liil­la ja sai­sit vali­ta kum­paan mak­sat ja kum­mas­ta otat kahvin.

  Olen­nais­ta on, että Espan­ja ei vero­ta eläk­kei­tä lain­kaan, kos­ka Espan­jas­sa eläk­keet mak­se­taan net­to­mää­räi­si­nä, siis jo val­miik­si verois­ta vähennettyinä.

 15. Lai­te­taan tähän nyt pari lisä­huo­mau­tus­ta, vero­so­pi­mus on sol­mit­tu vuon­na 1968, jol­loin maa­il­ma oli aivan eri­lai­nen kuin nyt. Ja täs­tä sopi­muk­ses­ta tai­taa olla kyl­lä vas­tuus­sa val­tion­va­rain­mi­nis­te­rö, jos­sa oli vuon­na 1968 dema­ri. Mitäs se kuuk­ke­li ker­too, oli­si­ko syyl­li­nen itse Mau­no Koi­vis­to, joka hyväk­syi neu­vot­te­lu­tu­lok­sen ase­ve­li Francon kanssa!? 

  Mikä­li Soi­nin­vaa­ra muut­tai­si elä­ke­läi­se­nä Espan­jan aurin­koon, niin kyl­lä Suo­men val­tio nap­pai­si verot Osmon eläkkeestä.
  Nimit­täin ainos­taan yksi­tyi­soi­keu­del­li­set eläk­keet ovat vero­na­lai­sia Espan­jas­sa, joka on vapaut­ta­nut ne omal­la vero­lain­sää­dän­nöl­lään veros­ta. Kan­sain­vä­li­sen vero-oikeu­den pää­pe­ri­aat­teen mukaan jul­ki­soi­keu­del­li­sia eläk­kei­tä verot­taa aina mak­sa­ja­val­tio. Eli val­tion ja mui­den jul­ki­syh­tei­sö­jen mak­sa­mis­ta eläk­keis­tä menee vero Suomessa. 

  Tule­vai­suu­des­sa EU-alu­eel­la var­maan siir­ry­tään käy­tän­töön, että vero peri­tään läh­de­maas­sa, eli TEL-eläk­kei­tä naut­ti­vat suo­ma­lai­set aurin­ko­ran­ni­kol­la menet­tä­vät tämän veroedun. 

  Vuon­na 2027 van­huk­sis­ta pitä­vät huol­ta suku­lai­set. Bad luck, jos uskoit satuun hyvinvointivaltiosta.

 16. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Minun oli­si kyl­lä aika vai­kea kek­siä perus­te­lu­ja sil­le, mik­si elä­ke ja muut tulot vai­kut­ta­vat hoitomaksuihin,mutta omai­suus­tu­lot oli­si­vat vapaat maksusta.

  Sini­vih­reä:

  Olem­me samaa mieltä. 

  Minä muo­toi­li­sin asian kysy­myk­sek­si, mik­si eläk­keet ja omai­suus­tu­lot vai­kut­ta­vat hoi­to­mak­sui­hin. Ainoa mitä täl­lä mie­les­tä­ni saa­daan aikaan on, että vie­dään ihmi­sil­tä kan­nus­tin talou­del­li­ses­ti varau­tua omaan van­huu­teen­sa. Kaik­ki “vas­tuul­li­ses­ti” toi­mi­vat elä­ke­läi­set hävit­tä­vät taval­la tai toi­sel­la varan­sa hyvis­sä ajoin ennen kuin van­huu­den monas­ti muka­naan tuo­mat kus­tan­nuk­set alka­vat tosis­saan juosta.

 17. Kol­man­nen ker­ran. Omai­suus ei vai­ku­ta hoi­to­mak­suun, vain tulot, siis käy­tän­nös­sä elä­ke. Eläk­keen hävit­tä­mi­nen on jopa vähän han­ka­laa. Ihmi­nen, joka jou­tuu pysy­vään laui­tos­hoi­toon ei oikweas­taan tar­vit­se eikä voi­kaan käyt­tää rahojaan. 

  Se mitä sini­vih­reä ehdot­taa on van­hain­ko­tien muut­ta­mi­nen ilmai­sek­si, sil­lä mitään muu­ta rat­kai­sua ei ole, jos hoi­to­mak­su on kai­kil­la yhtä suu­ri kuin koko­naan tulot­to­mal­la. Tuli­si aika kal­liik­si. Mik­si ihmi­sen, joka viru­yu vuo­deo­sas­tol­la 15 vuot­ta pitäi­si sinä aika­na tuot­taa perin­töä peril­li­si­sil­leen. Minä en veron­mak­sa­ja­na aina­kaan halua sitä maksaa.

 18. Kun lukee van­hem­paa suo­ma­lais­ta kir­jal­li­suut­ta, huo­maa, että ennen van­haan koto­na hoi­de­tut van­huk­set oli­vat useim­mi­ten pir­tin nurk­kaan hylät­ty­jä yli­mää­räi­siä vai­vo­ja. Hei­dän kuo­le­maan­sa odo­tel­tiin sit­ten innol­la, oli­si­han sit­ten yksi hyö­dy­tön suu vähemmän.

  Mut­ta myön­net­tä­vä on, että itse­kin kuo­li­sin mie­luus­ti sil­loin kun inhi­mil­li­sen elä­män mah­dol­li­suu­det ovat taka­na­päin, läheis­ten seu­ras­sa ja tutus­sa ympä­ris­tös­sä. Vas­ta­koh­ta­han on nykyi­nen jär­jes­tel­mä, jos­sa van­hat ja rumat ovat pois­sa mie­les­tä ja sil­mis­tä — hei­dän kär­si­myk­si­ään pit­ki­te­tään tek­ni­sis­sä huol­to­lai­tok­sis­sa, kos­ka nykyih­mi­set eivät kes­tä koh­da­ta kuo­le­maa. Useim­pien hoi­dok­kien vii­mei­set kuu­kau­det tai vuo­det ovat silk­kaa odot­ta­mis­ta ja itke­mis­tä. Vaik­ka omai­set kävi­si­vät­kin ker­ran viikossa.

 19. Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Ihmi­nen, joka jou­tuu pysy­vään laui­tos­hoi­toon ei oikweas­taan tar­vit­se eikä voi­kaan käyt­tää rahojaan.”

  Sini­vih­reä:

  Eihän tämä kos­ke pel­käs­tään lai­tos­hoi­dos­sa ole­via. Aivan sama tilan­ne on nii­den koh­dal­la jot­ka vaik­ka­pa yli 90 vuo­ti­aa­na elä­vät vie­lä omas­sa kodis­saan. Heil­lä käy usein­kin hoi­ta­jia moneen ker­taan päi­väs­sä, lääk­kei­den­tuo­jia, ruo­an­tuo­jia jne. Toi­nen mak­saa näis­tä pal­ve­luis­ta enem­män ja toi­nen vähem­män, tai ei mitään.

  Osmo Soi­nin­vaa­ra:

  Mik­si ihmi­sen, joka viru­yu vuo­deo­sas­tol­la 15 vuot­ta pitäi­si sinä aika­na tuot­taa perin­töä peril­li­si­sil­leen. Minä en veron­mak­sa­ja­na aina­kaan halua sitä maksaa.”

  Sini­vih­reä:

  Mik­si minun, virues­sa­ni esim. 15 vuot­ta vuo­deo­sas­tol­la, pitäi­si mak­saa kaik­ki hoi­to­ni kus­tan­nuk­set, kun samaan aikaan vie­res­sä­ni makaa­van kus­tan­nuk­set mak­saa yhteis­kun­ta. Vie­lä­pä niin, että en saa itsel­le­ni mitään hyö­tyä sii­tä, että mak­san hoi­dos­ta­ni itse ver­rat­tu­na sii­hen että yhteis­kun­ta mak­sai­si hoitoni. 

  Olen sitä miel­tä, että kai­kil­le van­huk­sil­le oli­si taat­ta­va tas­a­puo­li­nen, eli mak­su­ton hoi­to. Jos yhteis­kun­nal­la ei ole tähän varaa, niin sit­ten on sääs­tet­tä­vä jos­sain muualla.

 20. Hal­li­tus­oh­jel­man mukaan hal­li­tus tur­vaa myös lai­tos­hoi­dos­sa ole­vil­le muut­to-oikeu­den. Odo­tan mie­len­kiin­nol­la, miten.”
  Niin minä­kin, STM on vään­tä­nyt puo­len tusi­naa mie­tin­töä aihees­ta ja perus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta muu­ta­maan ker­taan toden­nut että tämä rik­koo perus­tus­la­kia. Kir­sik­ka­na kakun pääl­lä, se että laki saat­taa muut­tua niin että kun­nat voi­vat jou­tua otta­maan vas­taan hoi­det­ta­via ehkäi­see tehok­kaas­ti hoi­to­lai­tos­ten rakentamista.

  Lähem­pää kuin vie­res­tä seu­ran­nee­na, olen tul­lut sii­hen tulok­seen että lai­to­sa­su­kin pitäi­si mak­saa hoi­ton­sa ja asu­mi­sen­sa itse. Ihan niin kuin muut­kin ihmi­set mak­sa­vat asu­mi­sen­sa omas­ta kukkarostaan.

  Val­tio osal­lis­tui­si tähän KELAn tukien kaut­ta (asu­mis­tu­ki) ja jos tulot eivät rii­tä niin sosi­aa­li­sel­la luo­to­tuk­sel­la. Jos van­huk­sel­ta jää omai­suut­ta, niin luot­to vähen­ne­tään kuo­lin­pe­säs­tä, jos ei niin menee veron­mak­sa­jien piikkiin.

  Tämä rat­kai­si­si mm. tuon muut­to-ongel­man, mut­ta ennen kaik­kea teki­si lai­to­sa­su­kis­ta tai hänen omai­sis­taan ihan oikean mak­sa­van asiak­kaan joka voi äänes­tää jaloillaan.

 21. Sini­vih­reä on lojaa­li van­huk­sia kohtaan: 

  Olen sitä miel­tä, että kai­kil­le van­huk­sil­le oli­si taat­ta­va tas­a­puo­li­nen, eli mak­su­ton hoito”.

  Mikä ettei… Toki oli­si muka­vaa, että kaik­ki oli­si mak­su­ton­ta meil­le kai­kil­le keh­dos­ta hau­taan. On kui­ten­kin kysyt­tä­vä, että miten tämä uto­pia­si rahoi­te­taan, kun yli 65-vuo­tiai­ta on vuo­teen 2030 men­nes­sä nel­jän­nes väestöstä.

 22. Osmo Soi­nin­vaa­ra

  Sini­vih­reä näyt­tää rakas­ta­van veroja.”

  Sini­vih­reä:

  Näin ilmei­ses­ti on, jos tas­a­puo­li­suus van­hus­ten­hoi­don kus­tan­nus­ten koh­den­ta­mi­ses­sa sik­si koetaan.

  Eli­na:

  Sini­vih­reä on lojaa­li van­huk­sia kohtaan: ”

  Sini­vih­reä:

  En näe tar­peel­li­sek­si kiistää.

  Eli­na:

  Mikä ettei… Toki oli­si muka­vaa, että kaik­ki oli­si mak­su­ton­ta meil­le kai­kil­le keh­dos­ta hautaan.”

  Sini­vih­reä:

  Aina­kin itse olen puhu­nut ihmi­sis­tä, jot­ka ovat ikänsä/terveytensä puo­les­ta työ­elä­män ulkopuolella.

 23. Jas­kal­la on sui­si­daa­li­sia ajatuksia: 

  ” [..] itse­kin kuo­li­sin mie­luus­ti sil­loin kun inhi­mil­li­sen elä­män mah­dol­li­suu­det ovat taka­na­päin, läheis­ten seurassa […]

  Näin­hän me kaik­ki etu­kä­teen toi­vom­me. Kui­ten­kin ihmi­sil­lä on tai­pu­mus pitää elä­mäs­tä kiiin­ni kyn­sin ja ham­pain, ja ennen kuin huo­maam­me­kaan makaam­me vai­pois­sa kroo­nik­ko-osas­tol­la ihme­tel­len kuka kum­ma sei­soo sän­gyn vie­res­sä (tytär).

  Tämän vält­tääk­seen kan­nat­taa jo vii­meis­tään nyt lait­taa tupak­ka huu­leen, vetää kos­sua ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti kak­sin käsin, unoh­taa Pek­ka Pus­kan ole­mas­sao­lo, muis­taa lähei­sen gril­li­kios­kin Mar­ket­ta ja jät­tää Slim Cen­te­rin kausi­kort­ti maksamatta. 

  Ongel­ma­han ei ole kuusi­kymp­pis­ten sydä­nin­fark­tit, vaan sit­kei­den, ter­vees­ti elä­nei­den sata­vuo­tiai­den uudet ikäen­nä­tyk­set… eläk­keel­lä jo nel­jä­kym­men­tä vuotta.

 24. Sini­vih­reä sivu­aa asi­aa, jota aina­kin muu­ta­ma vuo­si sit­ten pidet­tiin ongel­ma­na. Ilmei­ses­ti tämä ongel­ma on nyt ratkaistu?!

  **Kun­ta osal­lis­tuu kus­tan­nuk­siin vaih­te­le­vas­ti. Kulut­ta­ja­vi­ras­ton tut­ki­muk­ses­sa yhdes­sä pal­ve­lu­ta­los­sa asiak­kaal­le jäi 900 mark­kaa kuu­kau­des­sa omaan käyt­töön, toi­ses­sa hän mak­soi itse alle 80 pro­sent­tia tulois­taan ja kol­man­nes­sa 85 pro­sent­tia eläk­kees­tään ja kaik­ki pää­oma­tu­lon­sa.** http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/lehdet/2001/sk-402001-aiheet/parempi-vanhuus.aspx

  Kol­man­nen hen­ki­lön suku sääs­tää huo­mat­ta­van sum­man, mikä­li pää­oma­tu­lot muo­dos­tu­vat elä­ke­läi­sen enti­ses­tä asun­nos­ta. Asun­to kan­nat­taa tie­ten­kin antaa heti pois ennakkoperintönä.

  Se joka väit­tää, että Suo­mes­sa on kevyt pää­oma­ve­ro­tus, ei tun­ne vero­la­ke­ja ja/tai reaa­li­tuo­ton käsi­tet­tä. Ante­taan vih­jek­si vaik­ka muut­to Sak­saan, mikä­li rahoi­tat eläk­kee­si omal­la osa­ke­sal­kul­la. Sak­sa kun ei vero­ta inflaa­tio­voit­to­ja, toi­sin kuin Suomi.

 25. Eli­nal­le:

  Itse en aina­kaan pidä hyvän kuo­le­man toi­vo­mis­ta min­kään­lai­se­na “sui­si­daa­li­suu­den” — hie­no sana muu­ten — merk­ki­nä ihmi­ses­sä. Enkä myös­kään pidä itse­tu­hoi­suu­te­na sanan var­si­nai­ses­sa mer­ki­tyk­ses­sä sitä, kun yli 80-vuo­tias heik­ko­kun­toi­nen ihmi­nen odot­taa kuo­le­maan­sa. (Saa­ko­han sanaa “kuo­le­ma” käyt­tää, vai onko se lii­an suo­ra ilmaus?) Har­val­la van­huk­sel­la sitä­pait­si on omat käten­sä muka­na sii­nä hitaas­sa tapah­tu­mien kulus­sa, joka lopul­ta sul­kee hänet hoitolaitokseen.

  Täl­lä pals­tal­la tus­kin on kovin mon­ta sen ikäis­tä ihmis­tä, että hei­dän psy­ko­lo­gi­sen kehi­tyk­sen­sä vai­he oli­si kuo­le­man hyväk­sy­mi­sen opet­te­le­mi­nen. Näin ollen mei­dän on mah­do­ton­ta kes­kus­tel­la täy­si­pai­not­tei­ses­ti ikäih­mis­ten tah­dos­ta tai sen mitätöinnistä.

  Niin tai näin, alku­pe­räi­nen tar­koi­tuk­se­ni oli perään­kuu­lut­taa ihmi­sar­vois­ta elä­mää ja kuo­le­maa. Irti pääs­tä­mi­nen ei aina, eikä var­sin­kaan van­huu­des­sa, ole sui­si­daa­li­suut­ta, hyvä Elina.

 26. Ter­ve

  Ter­veys­kes­kuk­sis­sa tms.olen tör­män­nyt muu­ta­man ker­ran puo­li­su­rul­li­seen asi­aan. Poti­las makaa käy­tä­väl­lä ja mak­saa hotel­li­ta­son mak­sun. Toi­nen makaa vie­rei­sen huo­neen vuo­tees­sa ja mak­saa lähes ei mitään.

  Jos on varaa, kan­nat­taa hyvät eläk­keet tör­sä­tä yksi­tyi­siin lai­tok­siin. Oli­ko Osmon mai­nit­se­ma yksi­tyi­nen elä­ke­läi­sa­sun­to­la nimel­tään joku “kiih­dy­tys­kais­ta”.

  Muu­ten ensi vuo­si on se vuo­si, jol­loin Suo­men suu­rin ikä­luok­ka täyt­tää 63 vuot­ta ja sii­tä se rum­ba sit­ten alkaa. Toi­vot­ta­vas­ti elä­vät ter­vee­nä “hau­taan asti”.

 27. Olem­me kes­ki-ikäi­nen pari ja mie­hel­lä on paha pso­ria­sis. Sik­si mei­dän oli­si tar­peen saa­da asua tal­vel­la kuukausi(a) Espan­jas­sa. Älkää syyl­lis­tä­kö mei­tä. Tie­täi­sit­te­pä, miten pal­jon menee rahaa ja aikaa tääl­lä Suo­mes­sa pso­ria­sik­seen. Kal­liit voi­teet, pil­le­rit ja valo­hoi­dot — eikä sil­ti auta. Kelan ilmas­to­hoi­to­mat­ka 3 viik­koa ei rii­tä. Pahin­ta oli­si, jos ete­ne­vä pso­ri toi­si muka­naan nivelp­so­rin ja dia­be­tek­sen. Pso­ri­po­ti­las Suo­mes­sa vas­ta kal­liik­si tulee­kin ! Ete­läs­sä ei tar­vi lääkintää.

  Espan­ja on rau­hai­sa maa, ei sitä uskal­tai­si mihin­kään muha­met­ti-maa­han lähteä.

 28. Jas­ka:

  Ante­taan vih­jek­si vaik­ka muut­to Sak­saan, mikä­li rahoi­tat eläk­kee­si omal­la osa­ke­sal­kul­la. Sak­sa kun ei vero­ta inflaa­tio­voit­to­ja, toi­sin kuin Suomi.”

  Sini­vih­reä:

  Nap­piin. 20 vuo­den aika­na ker­ty­nyt­tä arvon­nousua koh­del­laan samaan tapaan kuin 20 minuu­tin aika­na ker­ty­nyt­tä. Suo­ma­lai­nen vero­tus kan­nus­taa kei­not­te­luun, ei pitäaikaissäästämiseen. 

  Jas­ka:

  Täl­lä pals­tal­la tus­kin on kovin mon­ta sen ikäis­tä ihmis­tä, että hei­dän psy­ko­lo­gi­sen kehi­tyk­sen­sä vai­he oli­si kuo­le­man hyväk­sy­mi­sen opet­te­le­mi­nen. Näin ollen mei­dän on mah­do­ton­ta kes­kus­tel­la täy­si­pai­not­tei­ses­ti ikäih­mis­ten tah­dos­ta tai sen mitätöinnistä.”

  Sini­vih­reä:

  Lois­ta­vaa läh­de­kri­tiik­kiä. Komp­paan tätäkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.