Kuka hoitaa vanhukset ja missä?

 Kolum­ni Lääkärilehdessä

Ihanteel­lises­sa maail­mas­sa eläkeikäiset asu­vat tutus­sa ympäristössä lähel­lä lap­si­aan ja las­ten­lap­si­aan. Virkeät iso­van­hem­mat osal­lis­tu­vat las­ten­las­ten­sa hoitoon ja lapset ja lapsen­lapset aut­ta­vat van­hus­ta toim­intakyvyn alennuttua. 

 

Todel­lisu­udessa kaik­ki ei mene näin onnel­lis­es­ti. Muut­toli­ike heit­tää lapset eri paikkakun­nalle, las­ten työki­ireet särkevät sukupolvien välisen luon­nol­lisen kanssakäymisen mallin, eikä kaikil­la ole lap­sia eikä lapsen­lap­sia. Kenen pitäisi epätäy­del­lisessä maail­mas­samme hoitaa van­huk­set? Ei pidä tar­rautua yhteen ain­oaan malli­in. Ihmiset ja elämän­ti­lanteet ovat erilaisia.

 

Moni van­hus on jäänyt maaseudulle las­ten muutet­tua kaupunkei­hin. Pitäisikö hei­dän muut­taa las­ten­sa perässä kaupunki­in vai jäädä tut­tui­hin ympyröi­hin.? Tämän jokainen ratkaiskoon kohdal­laan, kuten parhaak­si näkee. Tosin laitoshoitoon joutunut ei voi vai­h­taa kotikun­taansa. Vas­taan­ot­ta­va kun­ta ei halua ottaa hän­tä hoidet­tavak­seen, eikä lähet­tävä kun­ta anna mak­susi­toumus­ta. Hal­li­tu­so­hjel­man mukaan hal­li­tus tur­vaa myös laitoshoi­dos­sa oleville muut­to-oikeu­den.  Odotan mie­lenki­in­nol­la, miten.

 

Jos maaseudun van­huk­set siir­tyvät suurin joukoin kaupunkei­hin, merk­it­see se suo­neniskua noiden kun­tien paikallistaloudelle. Hoita­jat lähtevät van­hus­ten mukana ja ker­ran­nais­vaiku­tusten kaut­ta heikke­nee moni paikalli­nen palvelu. 

 

Mon­et britit muut­ta­vat eläkepäivikseen pait­si Mal­talle ja Por­tu­gali­in myös Etelä-Englan­nin ran­nikkokaupunkei­hin, jot­ka ovat erikois­tuneet eläkeläis­ten palvelui­hin siinä mis­sä jokin toinen kun­ta teräs­te­ol­lisu­u­teen. Tuhan­sia suo­ma­laisia viet­tää eläkepäiviään Espan­jas­sa, mut­ta vain rajus­ta väestöka­dos­ta kär­sivä Ris­ti­järvi hark­it­see erikois­tu­mista seniorikunnaksi. 

 

Sotain­va­li­di­en hoito oli mah­dol­lista keskit­tää, kos­ka val­tio mak­soi sotien­sa jälk­i­laskut, mut­ta seniorikun­naksi ei voi erikois­tua, kos­ka samal­la saa mak­set­tavak­seen senior­ien hoidon. Suomen val­tio on tehnyt Espan­jan kanssa sopimuk­sen, jon­ka mukaan suo­ma­laiseläkeläiset eivät mak­sa vero­jaan Suomeen, mut­ta Suomen val­tio mak­saa hei­dän ”ilmaisen” ter­vey­den­huolton­sa Espan­jas­sa. Olisi mie­lenki­in­toista tietää, kuka on min­is­ter­inä pan­nut nimen­sä näin nerokkaaseen sopimukseen.

 

Val­tio ei tuk­isi Han­koa yhtä avokä­tis­es­ti kuin Espan­jaa, jos Han­ko erikois­tu­isi Etelä-Englan­nin kaupunkien tavoin ikäih­mis­ten kaupungik­si. Eikö kun­nan erikois­tu­mista van­hus­palvelui­hin voisi suosia Suomes­sakin? Tämä voisi olla sekä toimi­va että taloudel­lis­es­ti edulli­nen ratkaisu. Kos­ka tiedän, mitä tähän san­o­taan, sanon sen itse: kaik­ki eivät halu­aisi viet­tää eläkepäiviään Hang­os­sa. Riit­tääkin, että moni haluaisi. 

 

Lähiomainen on ilman oppi­ar­vo­jakin kelvolli­nen aut­ta­maan van­hus­ta, mut­ta lähiomaisen puuttues­sa tarvi­taan ter­vey­den­huol­lon tai sosi­aalialan ammat­ti­lainen. Kos­ka koulute­tu­ista aut­ta­jista tulee ole­maan kova pula, pitäisi miet­tiä, olisiko muitakin henkilöresursse­ja käytet­tävis­sä. Hoitoalan koulu­tus­ta ei tarvi­ta siihen, että käy van­huk­sen puoles­ta kau­pas­sa. Kaup­pi­askin osaa sen. Huoltoy­htiön siivoo­ja voisi rapuin lisäk­si imuroi­da myös van­huk­sen kodin. Apteek­ista voitaisi­in tehdä lääke­huoltoon liit­tyviä kotikäyntejä.

 

Helsingis­sä joukko saman­mielisiä tut­ta­viani puuhaa yhteistä ker­rostaloa, kos­ka ystävä naa­pu­ri­na on sosi­aalis­es­ti toimi­vampi ratkaisu kuin raken­nus­li­ik­keen val­it­se­ma. Eikö samaa peri­aatet­ta voisi soveltaa palve­lu­talois­sa? Palve­lu­ta­lo on hyvä paik­ka van­hu­u­den viet­toon, mut­ta vielä parem­min rin­nakkaise­lo toimisi, jos naa­pureil­la olisi jotain yhteistä keskenään.  Mitä kollek­ti­ivisem­paa asum­i­nen palve­lu­talos­sa on, sitä merkit­täväm­pää on, että asukkaat saa­vat vali­ta seu­ransa. Ammat­ti­aut­ta­jien palvelu­jakin tarvit­taisi­in vähem­män ystävien aut­taes­sa luon­tev­asti toinen toisi­aan. Ei sovi kaikille, mut­ta sopii joillekin.

29 vastausta artikkeliin “Kuka hoitaa vanhukset ja missä?”

 1. **Olisi mie­lenki­in­toista tietää, kuka on min­is­ter­inä pan­nut nimen­sä näin nerokkaaseen sopimukseen.**

  Kyl­lä tämä kuukke­li on ihmeellinen!?

  67/1968 SOPIMUS Suomen Tasaval­lan ja Espan­jan välil­lä tulon ja omaisu­u­den kaksinker­taisen vero­tuk­sen estämiseksi.

  Suomen Tasaval­lan Pres­i­dent­ti ja Espan­jan Val­tion Päämies haluten tehdä sopimuk­sen tulon ja omaisu­u­den kaksinker­taisen vero­tuk­sen estämisek­si ovat tässä tarkoituk­ses­sa määrän­neet valtuutetuikseen:

  Suomen Tasaval­lan Presidentti:
  Osastopääl­likkö Åke Freyn

  Ulko­min­is­ter­inä oli Ahti Kar­jalainen ML 22.3.1968–14.5.1970. Hal­li­tus oli Koivis­to I tai Paa­sio I

 2. Ter­vey­den­hoitoon tarvit­taisi­in täys­re­mont­ti, etenkin rahoi­tus ja hallintop­uolelle. Aja­tus seniorikun­nista on nerokas joskaan en usko että minkään­laista suur­ta muut­to­ryn­täys­tä tapah­tu­isi, suurin osa van­huk­sista on kiin­tynyt lähiym­päristöön­sä oli se sit­ten mikä hyvänsä.

  Siel­lä Helsingis­sä ehkä asuukin jonkin ver­ran ihmisiä joka halu­aisi­vat muut­taa eläkepäiv­inään muualle. Onhan siel­lä merkit­tävä osa väestöstä alun perinkin sieltä ‘muual­ta’, ja lisäk­si osa kaupunkiym­päristöstä tulee muut­tumaan jo hal­li­tuk­sen lin­jaustenkin mukaan kiihkeästi sykkiviksi moniet­nisik­si osaa­ja­hau­to­moik­si luke­mat­tomien ulko­mais­ten esimerkkien tapaan. Näi­den esimerkkien val­os­sa alueel­la kauem­min asunei­den halukku­us muut­toon kas­vaa aina merkittävästi.

  Hoita­japu­lakin saataisi helpot­taa kos­ka PK seudun ulkop­uolel­la jopa sil­lä pal­ka­llakin elää päin­vas­toin kuin siel­lä kroonis­es­ta tont­ti­maa- ja asun­top­u­las­ta kär­sivässä 0,5 miljoo­nan ihmisen metrop­o­lis­sa. Muitakin ver­rat­en pien­i­t­u­lois­t­en ihmis­ten tuot­tamia palvelu­ja pystyt­täisi­in ehkä maal­la jär­jestämään samas­ta syystä.

  Kaikille ihmisille olisi mielestäni pyrit­tävä jär­jestämään tas­a­puolis­es­ti ne julkisen ter­vey­den­hoidon palve­lut, joi­ta ylipäätään kat­so­taan pystyt­tävän tule­vaisu­udessa jär­jestämään. Onhan meil­lä run­saasti muitakin tule­vaisu­udessa lisään­tyviä ja paljon tärkeämpiä kulu­ja kuten hiilid­iok­sipäästö­mak­su­jen mak­sami­nen Venäjälle ja muille asiansa parem­min hoi­taneille val­tioille, eri­laiset EU mak­sut, ns. kehi­tys­a­pu jol­la on onnis­tut­tu lisäämään merkit­tävästi pienen ekol­o­gisen jalan­jäl­jen jät­tävää väestöä jne.. Tämä kaik­ki pitäisi vielä rahoit­taa pieneväl­lä tuot­tavaa työtä teke­vien joukol­la ja ilman teol­lisu­ut­ta. Tule­vaisu­us on siis haastei­ta täynnä.

 3. Hieno­ja esi­tyk­siä! Varsin fik­sua olisi, jos van­hus­ten huol­los­sa hyväksyt­täisi­in mon­imuo­toisu­us. Van­huk­sille ja hei­dän omaisilleen voisi näin aluk­si antaa kansalais­palka­nomais­es­ti könt­tä­sum­man rahaa, jol­la he voisi­vat jär­jestää hoiton­sa parhaak­si kat­so­ma­l­laan taval­la. Pitkäl­lä tähtäimel­lä tämän rahoituk­sen vas­tu­un voisi sit­ten siirtää yhteiskunnal­ta yksilöille.

 4. Syylli­nen tapaus “Espan­jan eläkeläiset” oli Ahti Kar­jalainen. Urhot (lue kekko­nen) astu­vat kumpu­jen yöstä. Ei voi olla niin, että verot Espan­jaan ja eläke Suomes­ta. Tehkää jotain.

  Mut­ta asi­aan. Ain­oa tie selvitä eläke ja van­hus­pom­mista on koti­hoidon paran­t­a­mi­nen. Siihen liit­tyy oleel­lis­es­ti omaishoidon­tu­ki, mut­ta paljon myös muu­ta. Ongel­ma on tod. näk. suurem­pi kaupungeis­sa kuin maaseudulla.

  Maal­la on aina yritet­ty aut­taa naa­puria. Kun kaik­ki tun­te­vat toisen­sa, on tilanne jotenkin parem­min. Samaa pätee var­maan kirkonkyli­in ja mui­hin pieni­in taajamiin.

  Miten käy Kallion, Kru­unuhaan tai Tikkuri­lan van­huk­sille. So what, any way. Tässä on joka tapauk­ses­sa oleelli­nen näköala suurten ikälu­okkien vanhuuteen.

  JL

 5. “Ei voi olla niin, että verot Espan­jaan ja eläke Suomes­ta. Tehkää jotain.”

  Espan­jas­sa on 100% ilmainen ter­vey­den­huolto. Jos asut espan­jas­sa, var­masti kaipaat hyvää ja ilmaista ter­vey­den huoltoa mihin voi luot­taa. Eikö se ole järkevä sit­ten mak­saa verot maa­han joka tar­joaa näitä palvelu­ja jos ker­ran siinä maas­sa asuu? Mis­sä ongelma?

 6. Se Espan­jan “ilmainen” ter­vey­den­huolto tarkoit­taa sitåä, että lasku jokaises­ta lääkäris­säkäyn­nistä lähetetään Suomeen val­tion mak­set­tavak­si. Sik­si olisi kohtu­ullista mak­saa myös verot Suomeen.

 7. Tutus­sa taloy­htiössä Urheilukadul­la asu­va ompeli­james­tar­itut­tuni hoiti työtä ehdessään samal­la iäkästä ja läh­es demen­roi­itunut­ta naa­puri­aan. Tämä isui kiikkus­tuolis­sa ja kat­seli hänen toimi­aan, hyvin kiin­nos­tuneena. Illal­la naa­puri­ni vei hänet huoneis­toos­na nukku­maan ja aamu­lal taas kävi hakemassa

  Hän las­ki tarvit­se­vansa 2 tun­tia akti­ivista työaikaa Siitä hän kat­soi oikeak­si saa­vansa kor­vauk­sen. Omaishoidon tuki oli riit­tämätön. Samoin tarvi­taan tukipalveluja.

  Eröäs tirvi­aali huo­mau­tus: omaishoidon tai koti­hoiodn tuki
  e i o l e k a n s a l a i s p a l k k a a . ne ovat palkkaa yhteiskun­nalis­es­ta työstä. Perus­tu­loa mak­set­taisi­in ihmiselle rii­ip­pumat­ta hänen men­neesstä, nykyis­es­tä tai tulev­as­ta työpanoksestaan. 

  Siis riit­tävä omaishoidon tuki niilel, jot­ka työtä tekevät. Ratak­isu­ja kyl­lä alkaa löy­tyä. mut­ta ovatko vihreät esit­täneet mitään konkret­ti­ista siis viitsinet pere­htyä ongel­man? Ja onko Stakes?

 8. Osmo Soin­in­vaara:

  “Helsingis­sä joukko saman­mielisiä tut­ta­viani puuhaa yhteistä kerrostaloa,…”

  Sinivihreä:

  Jotenkin sym­pa­at­ti­nen ratkaisu. Meil­lä on tässä täm­möi­nen ongel­ma, että van­huk­set uhkaa­vat jäädä hoita­mat­ta: siis­pä ryhdymme rak­en­ta­maan taloa 🙂 En halua ilkeil­lä, mut­ta min­ulle tulee ker­rostalok­er­to­muk­ses­ta mieleen biolo­giankir­jan kuva, jos­sa kana, joka oli tör­män­nyt verkkoon, ryhtyy sijais­toim­intana nokki­maan maa­ta. Toisaal­ta jos ihmiset tun­te­vat voimakas­ta huol­ta van­hu­ud­estaan, tarve tehdä jotain konkreet­tista saat­taa olla suuri, mut­ta että ker­rostalon kokoinen…

  Sik­si toisek­si. Itse olen ymmärtänyt niin, että jokainen järkevä suo­ma­lainen hävit­tää kaiken omaisuuten­sa ennen van­hu­ut­taan. Muus­sa tapauk­ses­sa koko omaisu­us kuluu sel­l­aisi­in palvelui­hin, jot­ka “vara­ton” saa yhteiskun­nan kustannuksella.

 9. Ei se talo ole mikään turhake. Jokaisen on kai asut­ta­va jos­sakin. he halu­a­vat asua hauskem­min — eikä vain van­hoina vaan jo nyt.

  Meil­lä ei — vielä — ole niin, että omaisu­us vaikut­taisi hoit­o­mak­sui­hin. Tulot kyl­lä ja sitä kaut­ta omaisu­u­den tuot­to vaikut­taa. Aika ajoin on keskustel­tu siitäkin, ettäitse omaisu­us otet­taisi­in huomioon, mut­ta tois­taisek­si ei vaikuta.

 10. Osmo Soin­in­vaara:

  “Tulot kyl­lä ja sitä kaut­ta omaisu­u­den tuot­to vaikuttaa.”

  Sinivihreä:

  Hyvä tarken­nus. Samal­la voidaan kai tode­ta, että suurim­mal­la osal­la van­husväestöä merkit­tävämpi omaisu­us, jos sitä on, on joko tur­val­lisik­si koe­tu­il­la tal­letustileil­lä tai met­säo­maisu­udessa. Näi­den omaisu­use­rien tuot­to­ta­so on sen ver­ran pieni, että jos korko­tuo­tot menevät van­hu­usa­jan hoito‑, lääke- ym. mak­sui­hin, inflaa­tio naker­taa omaisu­u­den arvos­ta melkoisen osan. 

  Eli suo­ma­lainen malli on pei­liku­va tari­nas­ta surut­tomas­ta heinäsirkas­ta ja ahk­eras­ta ja säästeliäästä muu­ra­hais­es­ta. Tääl­lä muu­ra­hainen mak­saa viime kädessä myös heinäsirkan kus­tan­nuk­set. Sehän on arvo­val­in­ta, ja joku saat­taa pitää sitä oikeanakin sellaisena.

  Osmo Soin­in­vaara:

  “Aika ajoin on keskustel­tu siitäkin, ettäitse omaisu­us otet­taisi­in huomioon, mut­ta tois­taisek­si ei vaikuta.”

  Sinivihreä:

  Siinä vai­heessa alkaa rak­en­teil­la ole­va senior­i­talokin olla huomioon otet­tavaa omaisuutta.

 11. Min­un olisi kyl­lä aika vaikea kek­siä perustelu­ja sille, mik­si eläke ja muut tulot vaikut­ta­vat hoitomaksuihin,mutta omaisu­us­tu­lot oli­si­vat vapaat maksusta.

 12. *Min­un olisi kyl­lä aika vaikea kek­siä perustelu­ja sille, mik­si eläke ja muut tulot vaikut­ta­vat hoitomaksuihin,mutta omaisu­us­tu­lot oli­si­vat vapaat maksusta.*

  Min­un taas on kyl­lä aika vaikea kek­siä perustelu­ja sille, mik­si tut­tavaa työtä verote­taan kaikkein raskaim­min, mut­ta omaisu­us­tu­lo­ja paljon vähem­män ja mikäli henkilö on saanut peräti val­taisan omaisu­u­den per­in­tönä pon­nis­telemat­ta itse sen eteen lainkaan, niin sit­ten vero­ja ei tarvitse mak­saa lainkaan..

  Tämä on kuitenkin aivan mainio sys­tee­mi kaikkien poli­itikko­jen mielestä, aina kom­mareista kokkelei­hin. Eivät tai­da Vihreet mitenkään ero­ta joukosta..

 13. “Se Espan­jan “ilmainen” ter­vey­den­huolto tarkoit­taa sitåä, että lasku jokaises­ta lääkäris­säkäyn­nistä lähetetään Suomeen val­tion maksettavaksi”. 

  Espan­jas­sa asu­vat tuhan­sia ulko­maalaisia (suo­ma­laisia myös) jot­ka mak­sa­vat vero­ja espan­jaan ja naut­ti­vat paikalli­sista palveluista. Jos espan­jas­sa asu­va suo­ma­lainen mak­saa veroa suomeen, se on niin kos­ka itse halu­aa, ei siihen kukaan pako­ta. Ja jos ker­ran mak­saa verot johonkin, eikös olisi sama kuka sen palvelun tarjoaa?

 14. Ei todel­lakaan ole sama asia. Olisiko se sama asia, jos vierekkäin olisi kak­si kahvi­laa, jos­ta toinen myy huonoa kahvia hal­val­la ja toi­enn hyvää kalli­il­la ja saisit vali­ta kumpaan mak­sat ja kum­mas­ta otat kahvin.

  Olen­naista on, että Espan­ja ei vero­ta eläkkeitä lainkaan, kos­ka Espan­jas­sa eläk­keet mak­se­taan net­tomääräis­inä, siis jo valmi­ik­si veroista vähennettyinä.

 15. Laite­taan tähän nyt pari lisähuo­mau­tus­ta, verosopimus on solmit­tu vuon­na 1968, jol­loin maail­ma oli aivan eri­lainen kuin nyt. Ja tästä sopimuk­ses­ta taitaa olla kyl­lä vas­tu­us­sa val­tion­va­rain­min­is­terö, jos­sa oli vuon­na 1968 demari. Mitäs se kuukke­li ker­too, olisiko syylli­nen itse Mauno Koivis­to, joka hyväksyi neu­vot­te­lu­tu­lok­sen aseveli Fran­con kanssa!? 

  Mikäli Soin­in­vaara muut­taisi eläkeläisenä Espan­jan aurinkoon, niin kyl­lä Suomen val­tio nap­paisi verot Osmon eläkkeestä.
  Nimit­täin ain­os­taan yksi­ty­isoikeudel­liset eläk­keet ovat veronalaisia Espan­jas­sa, joka on vapaut­tanut ne oma­l­la vero­lain­säädän­nöl­lään veros­ta. Kan­sain­välisen vero-oikeu­den pääpe­ri­aat­teen mukaan julk­isoikeudel­lisia eläkkeitä verot­taa aina mak­sa­javal­tio. Eli val­tion ja muiden julk­isy­hteisö­jen mak­samista eläkkeistä menee vero Suomessa. 

  Tule­vaisu­udessa EU-alueel­la var­maan siir­ry­tään käytän­töön, että vero per­itään lähde­maas­sa, eli TEL-eläkkeitä naut­ti­vat suo­ma­laiset aurinko­ran­nikol­la menet­tävät tämän veroedun. 

  Vuon­na 2027 van­huk­sista pitävät huol­ta suku­laiset. Bad luck, jos uskoit sat­u­un hyvinvointivaltiosta.

 16. Osmo Soin­in­vaara:

  Min­un olisi kyl­lä aika vaikea kek­siä perustelu­ja sille, mik­si eläke ja muut tulot vaikut­ta­vat hoitomaksuihin,mutta omaisu­us­tu­lot oli­si­vat vapaat maksusta.

  Sinivihreä:

  Olemme samaa mieltä. 

  Minä muo­toil­isin asian kysymyk­sek­si, mik­si eläk­keet ja omaisu­us­tu­lot vaikut­ta­vat hoit­o­mak­sui­hin. Ain­oa mitä täl­lä mielestäni saadaan aikaan on, että viedään ihmisiltä kan­nustin taloudel­lis­es­ti varautua omaan van­hu­u­teen­sa. Kaik­ki “vas­tu­ullis­es­ti” toimi­vat eläkeläiset hävit­tävät taval­la tai toisel­la varansa hyvis­sä ajoin ennen kuin van­hu­u­den monas­ti mukanaan tuo­mat kus­tan­nuk­set alka­vat tosis­saan juosta.

 17. Kol­man­nen ker­ran. Omaisu­us ei vaiku­ta hoit­o­mak­su­un, vain tulot, siis käytän­nössä eläke. Eläk­keen hävit­tämi­nen on jopa vähän han­kalaa. Ihmi­nen, joka joutuu pysyvään lauitoshoitoon ei oik­weas­t­aan tarvitse eikä voikaan käyt­tää rahojaan. 

  Se mitä sinivihreä ehdot­taa on van­hainko­tien muut­ta­mi­nen ilmaisek­si, sil­lä mitään muu­ta ratkaisua ei ole, jos hoit­o­mak­su on kaikil­la yhtä suuri kuin kokon­aan tulot­toma­l­la. Tulisi aika kalli­ik­si. Mik­si ihmisen, joka viruyu vuodeosas­tol­la 15 vuot­ta pitäisi sinä aikana tuot­taa per­in­töä per­il­li­sisilleen. Minä en veron­mak­sa­jana ainakaan halua sitä maksaa.

 18. Kun lukee van­hempaa suo­ma­laista kir­jal­lisu­ut­ta, huo­maa, että ennen van­haan kotona hoide­tut van­huk­set oli­vat useim­miten pirtin nurkkaan hylät­tyjä ylimääräisiä vaivo­ja. Hei­dän kuole­maansa odotelti­in sit­ten innol­la, olisi­han sit­ten yksi hyödytön suu vähemmän.

  Mut­ta myön­net­tävä on, että itsekin kuolisin mielu­usti sil­loin kun inhimil­lisen elämän mah­dol­lisu­udet ovat takanapäin, läheis­ten seuras­sa ja tutus­sa ympäristössä. Vas­tako­hta­han on nykyi­nen jär­jestelmä, jos­sa van­hat ja rumat ovat pois­sa mielestä ja silmistä — hei­dän kär­simyk­siään pitkitetään tekni­sis­sä huolto­laitok­sis­sa, kos­ka nyky­ih­miset eivät kestä koh­da­ta kuole­maa. Useimpi­en hoidokkien viimeiset kuukaudet tai vuodet ovat silkkaa odot­tamista ja itkemistä. Vaik­ka omaiset kävi­sivätkin ker­ran viikossa.

 19. Osmo Soin­in­vaara:

  “Ihmi­nen, joka joutuu pysyvään lauitoshoitoon ei oik­weas­t­aan tarvitse eikä voikaan käyt­tää rahojaan.”

  Sinivihreä:

  Eihän tämä koske pelkästään laitoshoi­dos­sa ole­via. Aivan sama tilanne on niiden kohdal­la jot­ka vaikka­pa yli 90 vuo­ti­aana elävät vielä omas­sa kodis­saan. Heil­lä käy useinkin hoita­jia mon­een ker­taan päivässä, lääkkei­den­tuo­jia, ruoan­tuo­jia jne. Toinen mak­saa näistä palveluista enem­män ja toinen vähem­män, tai ei mitään.

  Osmo Soin­in­vaara:

  “Mik­si ihmisen, joka viruyu vuodeosas­tol­la 15 vuot­ta pitäisi sinä aikana tuot­taa per­in­töä per­il­li­sisilleen. Minä en veron­mak­sa­jana ainakaan halua sitä maksaa.”

  Sinivihreä:

  Mik­si min­un, virues­sani esim. 15 vuot­ta vuodeosas­tol­la, pitäisi mak­saa kaik­ki hoitoni kus­tan­nuk­set, kun samaan aikaan vier­essäni makaa­van kus­tan­nuk­set mak­saa yhteiskun­ta. Vieläpä niin, että en saa itsel­leni mitään hyö­tyä siitä, että mak­san hoi­dostani itse ver­rat­tuna siihen että yhteiskun­ta mak­saisi hoitoni. 

  Olen sitä mieltä, että kaikille van­huk­sille olisi taat­ta­va tas­a­puo­li­nen, eli mak­su­ton hoito. Jos yhteiskun­nal­la ei ole tähän varaa, niin sit­ten on säästet­tävä jos­sain muualla.

 20. “Hal­li­tu­so­hjel­man mukaan hal­li­tus tur­vaa myös laitoshoi­dos­sa oleville muut­to-oikeu­den. Odotan mie­lenki­in­nol­la, miten.”
  Niin minäkin, STM on vään­tänyt puolen tusi­naa miet­intöä aiheesta ja perus­tus­laki­valiokun­ta muu­ta­maan ker­taan toden­nut että tämä rikkoo perus­tus­lakia. Kir­sikkana kakun pääl­lä, se että laki saat­taa muut­tua niin että kun­nat voivat joutua otta­maan vas­taan hoidet­tavia ehkäisee tehokkaasti hoito­laitosten rakentamista.

  Lähempää kuin vier­estä seu­ran­neena, olen tul­lut siihen tulok­seen että laitosasukin pitäisi mak­saa hoiton­sa ja asumisen­sa itse. Ihan niin kuin muutkin ihmiset mak­sa­vat asumisen­sa omas­ta kukkarostaan.

  Val­tio osal­lis­tu­isi tähän KELAn tukien kaut­ta (asum­is­tu­ki) ja jos tulot eivät riitä niin sosi­aalisel­la luo­to­tuk­sel­la. Jos van­huk­selta jää omaisu­ut­ta, niin luot­to vähen­netään kuolin­pesästä, jos ei niin menee veron­mak­sajien piikkiin.

  Tämä ratkai­sisi mm. tuon muut­to-ongel­man, mut­ta ennen kaikkea tek­isi laitosasuk­ista tai hänen omai­sis­taan ihan oikean mak­sa­van asi­akkaan joka voi äänestää jaloillaan.

 21. Sinivihreä on lojaali van­huk­sia kohtaan: 

  “Olen sitä mieltä, että kaikille van­huk­sille olisi taat­ta­va tas­a­puo­li­nen, eli mak­su­ton hoito”.

  Mikä ettei… Toki olisi mukavaa, että kaik­ki olisi mak­su­ton­ta meille kaikille kehdos­ta hau­taan. On kuitenkin kysyt­tävä, että miten tämä utopi­asi rahoite­taan, kun yli 65-vuo­ti­ai­ta on vuo­teen 2030 men­nessä neljännes väestöstä.

 22. Osmo Soin­in­vaara

  “Sinivihreä näyt­tää rakas­ta­van veroja.”

  Sinivihreä:

  Näin ilmeis­es­ti on, jos tas­a­puolisu­us van­hus­ten­hoidon kus­tan­nusten kohden­tamises­sa sik­si koetaan.

  Eli­na:

  “Sinivihreä on lojaali van­huk­sia kohtaan: ”

  Sinivihreä:

  En näe tarpeel­lisek­si kiistää.

  Eli­na:

  “Mikä ettei… Toki olisi mukavaa, että kaik­ki olisi mak­su­ton­ta meille kaikille kehdos­ta hautaan.”

  Sinivihreä:

  Ainakin itse olen puhunut ihmi­sistä, jot­ka ovat ikänsä/terveytensä puoles­ta työelämän ulkopuolella.

 23. Jaskalla on suisidaal­isia ajatuksia: 

  ” [..] itsekin kuolisin mielu­usti sil­loin kun inhimil­lisen elämän mah­dol­lisu­udet ovat takanapäin, läheis­ten seurassa […]

  Näin­hän me kaik­ki etukä­teen toivomme. Kuitenkin ihmisil­lä on taipumus pitää elämästä kii­in­ni kynsin ja ham­pain, ja ennen kuin huo­maam­mekaan makaamme vaipois­sa kroonikko-osas­tol­la ihme­tellen kuka kum­ma seisoo säng­yn vier­essä (tytär).

  Tämän vält­tääk­seen kan­nat­taa jo viimeistään nyt lait­taa tupak­ka huuleen, vetää kos­sua ympärivuorokautis­es­ti kaksin käsin, uno­htaa Pekka Puskan ole­mas­sao­lo, muis­taa läheisen gril­likioskin Mar­ket­ta ja jät­tää Slim Cen­terin kausiko­rt­ti maksamatta. 

  Ongelma­han ei ole kuusikymp­pis­ten sydän­in­fark­tit, vaan sitkei­den, ter­veesti elänei­den satavuo­ti­aiden uudet ikäen­nä­tyk­set… eläk­keel­lä jo neljäkym­men­tä vuotta.

 24. Sinivihreä sivuaa asi­aa, jota ainakin muu­ta­ma vuosi sit­ten pidet­ti­in ongel­mana. Ilmeis­es­ti tämä ongel­ma on nyt ratkaistu?!

  **Kun­ta osal­lis­tuu kus­tan­nuk­si­in vai­htel­ev­asti. Kulut­ta­javi­ras­ton tutkimuk­ses­sa yhdessä palve­lu­talos­sa asi­akkaalle jäi 900 markkaa kuukaudessa omaan käyt­töön, toises­sa hän mak­soi itse alle 80 pros­ent­tia tulois­taan ja kol­man­nes­sa 85 pros­ent­tia eläk­keestään ja kaik­ki pääo­mat­u­lon­sa.** http://www.suomenkuvalehti.fi/sk-netti/lehdet/2001/sk-402001-aiheet/parempi-vanhuus.aspx

  Kol­man­nen henkilön suku säästää huo­mat­ta­van sum­man, mikäli pääo­mat­u­lot muo­dos­tu­vat eläkeläisen entis­es­tä asun­nos­ta. Asun­to kan­nat­taa tietenkin antaa heti pois ennakkoperintönä.

  Se joka väit­tää, että Suomes­sa on kevyt pääo­mavero­tus, ei tunne vero­lake­ja ja/tai reaal­i­tuo­ton käsitet­tä. Ante­taan vih­jek­si vaik­ka muut­to Sak­saan, mikäli rahoi­tat eläk­keesi oma­l­la osake­salkul­la. Sak­sa kun ei vero­ta inflaa­tiovoit­to­ja, toisin kuin Suomi.

 25. Eli­nalle:

  Itse en ainakaan pidä hyvän kuole­man toivom­ista minkään­laise­na “suisidaal­isu­u­den” — hieno sana muuten — merkkinä ihmisessä. Enkä myöskään pidä itse­tuhoisuute­na sanan varsi­naises­sa merk­i­tyk­sessä sitä, kun yli 80-vuo­tias heikkokun­toinen ihmi­nen odot­taa kuole­maansa. (Saako­han sanaa “kuole­ma” käyt­tää, vai onko se liian suo­ra ilmaus?) Har­val­la van­huk­sel­la sitä­pait­si on omat käten­sä mukana siinä hitaas­sa tapah­tu­mien kulus­sa, joka lop­ul­ta sul­kee hänet hoitolaitokseen.

  Täl­lä pal­stal­la tuskin on kovin mon­ta sen ikäistä ihmistä, että hei­dän psykol­o­gisen kehi­tyk­sen­sä vai­he olisi kuole­man hyväksymisen opet­telem­i­nen. Näin ollen mei­dän on mah­do­ton­ta keskustel­la täysi­pain­ot­teis­es­ti ikäih­mis­ten tah­dos­ta tai sen mitätöinnistä.

  Niin tai näin, alku­peräi­nen tarkoituk­seni oli peräänku­u­lut­taa ihmis­ar­voista elämää ja kuole­maa. Irti päästämi­nen ei aina, eikä varsinkaan van­hu­udessa, ole suisidaal­isu­ut­ta, hyvä Elina.

 26. Ter­ve

  Ter­veyskeskuk­sis­sa tms.olen tör­män­nyt muu­ta­man ker­ran puolisu­rulliseen asi­aan. Poti­las makaa käytäväl­lä ja mak­saa hotel­li­ta­son mak­sun. Toinen makaa viereisen huoneen vuo­teessa ja mak­saa läh­es ei mitään.

  Jos on varaa, kan­nat­taa hyvät eläk­keet törsätä yksi­ty­isi­in laitok­si­in. Oliko Osmon mainit­se­ma yksi­tyi­nen eläkeläisas­un­to­la nimeltään joku “kiihdy­tyskaista”.

  Muuten ensi vuosi on se vuosi, jol­loin Suomen suurin ikälu­ok­ka täyt­tää 63 vuot­ta ja siitä se rum­ba sit­ten alkaa. Toiv­ot­tavasti elävät ter­veenä “hau­taan asti”.

 27. Olemme kes­ki-ikäi­nen pari ja miehel­lä on paha pso­ri­a­sis. Sik­si mei­dän olisi tarpeen saa­da asua talvel­la kuukausi(a) Espan­jas­sa. Älkää syyl­listäkö meitä. Tietäisit­tepä, miten paljon menee rahaa ja aikaa tääl­lä Suomes­sa pso­ri­asik­seen. Kalli­it voiteet, pil­ler­it ja val­o­hoidot — eikä silti auta. Kelan ilmas­to­hoit­o­mat­ka 3 viikkoa ei riitä. Pahin­ta olisi, jos etenevä psori toisi mukanaan nivelp­sorin ja dia­betek­sen. Psoripoti­las Suomes­sa vas­ta kalli­ik­si tuleekin ! Etelässä ei tarvi lääkintää.

  Espan­ja on rauhaisa maa, ei sitä uskaltaisi mihinkään muhamet­ti-maa­han lähteä.

 28. Jas­ka:

  “Ante­taan vih­jek­si vaik­ka muut­to Sak­saan, mikäli rahoi­tat eläk­keesi oma­l­la osake­salkul­la. Sak­sa kun ei vero­ta inflaa­tiovoit­to­ja, toisin kuin Suomi.”

  Sinivihreä:

  Nap­pi­in. 20 vuo­den aikana ker­tynyt­tä arvon­nousua kohdel­laan samaan tapaan kuin 20 min­uutin aikana ker­tynyt­tä. Suo­ma­lainen vero­tus kan­nus­taa keinot­telu­un, ei pitäaikaissäästämiseen. 

  Jas­ka:

  “Täl­lä pal­stal­la tuskin on kovin mon­ta sen ikäistä ihmistä, että hei­dän psykol­o­gisen kehi­tyk­sen­sä vai­he olisi kuole­man hyväksymisen opet­telem­i­nen. Näin ollen mei­dän on mah­do­ton­ta keskustel­la täysi­pain­ot­teis­es­ti ikäih­mis­ten tah­dos­ta tai sen mitätöinnistä.”

  Sinivihreä:

  Lois­tavaa lähdekri­ti­ikkiä. Komp­paan tätäkin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.