Poistakaa laivojen taxfree-oikeudet!

Poi­ka­ni oli 23 tun­nin abi­ris­tei­lyl­lä. Kukaan ei siis ollut mat­kal­la min­ne­kään, vaan tar­koi­tuk­se­na oli juh­lia lai­val­la. Jär­ke­vin­tä oli­si tie­tys­ti, ettei lai­va oli­si lii­kah­ta­nut sata­mas­ta min­ne­kään ja toi­sek­si jär­ke­vin­tä oli­si ollut, että oli ank­ku­roi­tu­nut jon­ne­kin alue­ve­si­ra­jan tun­tu­maan. Mut­ta ei. Sen piti käy­dä Ruot­sin alue­ve­sil­lä, jot­ta saa­tai­siin myy­dä nuus­kaa ja pii­pah­taa Ahve­nan­maal­la, jot­ta saa­tai­siin myy­dä vero­va­paa­ta alko­ho­lia. Öljyä aina­kin paloi ja paljon.

Eikö näil­tä saas­tu­tus­ko­neil­ta voi­si vie­dä vero­va­paut­ta, niin kuin kai­kel­ta muul­ta­kin EU:n sisäi­sel­tä lii­ken­teel­tä, esi­mer­kik­si Tal­lin­nan lau­toil­ta on vie­ty? Muo­dol­li­nen perus­ta vero­va­pau­den säi­lyt­tä­mi­seen on tur­va­ta Ahve­nan­maan lii­ken­neyh­tey­det. Sil­lä sum­mal­la, jol­la Ruot­si ja Suo­mi tuke­vat vero­va­pau­den kaut­ta Ruot­sin­lai­vo­ja, voi­tai­siin jär­jes­tää ilmais­lii­ken­ne Ahve­nan­maal­ta Tuk­hol­maan ja Turkuun.Noiden lai­vo­jen saa­ma vero­tu­ki on suu­rem­pi kuin nii­den mak­sa­ma palk­ka­sum­ma. Jos työl­li­syy­des­tä on kyse, oli­si hal­vem­paa pal­ka­ta hen­ki­lö­kun­ta vaik­ka­pa var­tioi­maan patsaita.

Mei­dän on myös aika vai­kea saa­da rajoit­ta­val­le alko­ho­li­po­li­tii­kal­lem­me ymmär­rys­tä EU:ssa, kun täl­lä lai­vo­jen vero­va­pau­del­la osoi­tam­me, ettem­me ole tosia­sias­sa asias­ta lain­kaan huolestuneita.

5 vastausta artikkeliin “Poistakaa laivojen taxfree-oikeudet!”

 1. Hie­noa, nos­tit jäl­leen esiin yhden minua­kin kum­mas­tut­ta­neen asian. En vain kos­kaan kek­si­nyt miet­tiä mois­ta rin­nas­tus­ta: oli­si hal­vem­paa pal­ka­ta hen­ki­lö­kun­ta vaik­ka­pa var­tioi­maan pat­sai­ta.

 2. Niin,

  Itse yksin­ker­tai­ses­ti olen kiel­täy­ty­nyt kai­kis­ta ris­tei­lyis­tä. Lai­val­la olen ollut vii­mek­si 7–8 vuot­ta sit­ten En vain enää mene, vaik­ka sil­loin täl­löin vapaa­lip­pu­ja­kin osuu koh­dal­le! Tähän on kyl­lä­kin enem­män hen­ki­lö­koh­tai­set syyt kuin eko­lo­gi­nen val­veu­tu­nei­suus. Lai­vat ovat minus­ta perin vas­ten­mie­li­siä paik­ko­ja, mut­ta enem­män ja enem­män olen tul­lut tie­toi­sek­si jär­kyt­tä­vis­tä saasteimääristäkin. 

  Tämä on tie­tys­ti asia, jos­sa taas ini­nä blo­gil­la ei auta. Oma poi­ka­ni on abi ensi vuon­na ja minä aion ehdot­taa jotain muu­ta juh­lis­ta­vaa jär­jes­tä­väl­le tahol­le. Abi­ris­tei­ly on niin perin­tei­nen jut­tu, että kat­so­taan miten käy, mut­ta aina­kin yritän. 

  Ker­ran sain työ­pai­kal­la palo­pu­hee­ni ansios­ta muu­tet­tua semi­naa­rin viet­to­pai­kan lai­val­ta Hai­kon kar­ta­noon. Suun avaa­mi­nen voi olla hyö­dyl­lis­tä, aina­kaan sii­nä ei mene­tä mitään (saa vain ehkä han­ka­lan ihmi­sen mai­neen, heh).

  Eli kiel­täy­dy sinä­kin Osmo kai­kis­ta lai­val­la jär­jes­te­tyis­tä tilai­suuk­sis­ta. Älä mene! Nyt­kin tuit lai­va­lii­ken­net­tä mak­sa­mal­la poi­ka­si reis­sun, eikö vain? Pakot­ti­ko joku?

 3. Varus­ta­mo­tu­ki per varus­ta­mon työn­te­ki­jä on mega­luok­kaa ver­rat­tu­na maat­laous­tu­ki per maa­ta­lou­den työntekijä.

  Kum­mal­lis­ta on myös se, että nime­no­maan Ruot­siin lii­ken­nöin­tiä tue­taan val­tion varois­ta. Mik­sei Viron ja Venä­jän lai­va­lii­ken­net­tä? Mitä sanoo EU:n kil­pai­lu­lain­sää­dän­tö tästä.

  Mik­si nime­no­maan Ruot­siin mat­kus­ta­mis­ta pitää tukea? Soi­nin­vaa­ran luu­li­si jotain tie­tä­vän kun on poliitikko.

 4. Mik­si nime­no­maan Ruot­siin mat­kus­ta­mis­ta pitää tukea?”

  Ei ole kovin pit­kää aikaa sii­tä, kun oli sel­lai­nen val­tio kuin Neu­vos­to­liit­to ja sel­lai­nen käsi­te kuin itä­blok­ki. Sit­ten sat­tu­neis­ta syis­tä, lähin­nä Napo­leo­nin ja Hit­le­rin vuok­si, osa Ruot­sia oli jää­nyt edel­lä mai­ni­tun super­val­lan vai­ku­tus­pii­riin ja mel­kein blok­kiin­kin. Kysei­nen osa ei kui­ten­kaan koke­nut aatet­ta omak­seen ja niin­pä halut­tiin jat­kaa tii­vis­tä yhtey­den­pi­toa län­teen, eri­tyi­ses­ti enti­seen pääkaupunkiin.

  Ja tuol­loin sen­tään vie­lä ulko­po­li­tiik­ka meni jopa talous­po­li­tii­kan edel­le, että ei sii­nä pal­jon kan­san­ter­vey­des­tä öljyn kulu­tuk­ses­ta jak­set­tu jännittää.

  Tie­ten­kin nyt tilan­ne on toi­nen, ja olen täs­tä asias­ta Osmon kans­sa erit­täin samaa miel­tä: moi­set tuet voi­si jo pois­taa pik­ku­hil­jaa. Mut­ta kun nyt ker­ran kysyt­tiin, niin vastasin 🙂

  Kari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.