Mitä veronmaksajien tulee tukea?

Kolum­ni Helsin­gin Uuti­sis­sa ja muis­sa Lehtiy­htymän pääkaupunkiseudul­la ilmestyvis­sä lehdis­sä 15.2.2008

Välil­lä olisi hyvä pysähtyä miet­timään, mitä kaikkea veron­mak­sajien pitää tukea. Helsin­ki on kat­sonut oikeak­si tukea avokä­tis­es­ti Tal­in Golfia. Asi­aa kan­nat­taisi nyt tarkastel­la peri­aat­teel­liselta kannal­ta. His­to­ri­al­lis­es­ti arvokkaan Tal­in kar­tanon alueen vuokra­sopimus on päättymässä.

Seu­ra mak­saa tuos­ta sato­jen miljoonien euro­jen arvois­es­ta alueesta vain muu­ta­man tuhan­nen euron vuo­sivuokraa. Muista syr­jäisem­min sijait­se­vista ken­tistä mak­se­taan yli satak­er­taista vuokraa kaupungille. Nekin mak­sa­vat kuitenkin vain euron neliöltä vuodessa.

Euron vuo­sivuokra ei sekään olisi käypä vuokra Munkkiniemen kyl­jessä sijait­sev­as­ta alueesta. Alueesta nyhdet­täisi­in asuinkäytössä vuodessa kym­menisen miljoon­aa. Näin lask­ien jokaista ker­hon jäsen­tä tue­taan vuosit­tain kahdek­sal­la tuhan­nel­la eurolla.

Golf on ikään­tyville ter­veelli­nen liikun­ta­muo­to, jota yhteiskun­nan kan­nat­taa sinän­sä tukea, mut­ta ansait­seeko se todel­la paljon mui­ta liikun­ta­muo­to­ja suurem­man tuen?

Tai san­o­taan asia nyt suo­raan: voisiko ajatel­la, että näin tilaa vaa­ti­vaa urheilua har­joitet­taisi­in vähän syr­jem­mäl­lä? Seu­ran jäsen­tä kohden maa­ta on varat­tu omakoti­talo­ton­tin ver­ran. Entä jos puret­taisi­in aidat alueen ympäriltä ja annet­taisi­in se kaiken kansan käyttöön?

Tal­in Golf on avoin käytän­nössä vain jäse­nilleen. Vastikään seu­ran jäsenek­si kut­sut­ti­in asun­to­min­is­teri Jan Vapaavuori ohi jono­tus­lis­to­jen.  Jos toim­inta naut­tii mit­tavaa yhteiskun­nan tukea, tun­tu­isi reilum­mal­ta , että se olisi kaikkien ulot­tuvil­la. Sul­jet­tu­jen seu­ro­jen pitää tul­la toimeen omillaan.

Alueen nau­ret­ta­van mata­la vuokra johtuu siitä, että vuokra­sopimuk­ses­ta uno­h­tui indek­siehto. Jos alue olisi aikanaan myy­ty sitä nyt hal­lit­se­valle golf­seu­ralle, siel­lä tuskin pelat­taisi­in enää golfia. Samat poli­it­tiset tahot, jot­ka nyt puo­lus­ta­vat golfin pelu­u­ta keskel­lä kaupunkia, oli­si­vat puhuneet asun­to­jen tarpeesta. Myymäl­lä tuon sato­jen miljoonien arvoisen aar­teen, seu­ra voisi perus­taa kymme­nen golfkent­tää muualle.

Olenko vain kateelli­nen rikkaille? Vaik­ka tuo alue olisi varat­tu yksioikeudel­la fris­been heit­toa varten J‑kirjaimella alka­v­ille helsinkiläisille, olisi minus­ta väärin suosia yhtä ryh­mää ja sulkea puis­to muilta.

Jos  puis­toa eiha­lu­ta ava­ta kaupunki­laisille, siitä pitäisi tul­la kaikille avoin jokamieskent­tä. Jos kuitenkin päädytään sul­jet­tuun klu­bi­in, vuokra­sopimus on kil­pailutet­ta­va niin, että muutkin golf­porukat tai alan yrit­täjät voivat tehdä tar­jouk­sen. Jos Helsin­gin veron­mak­sajien pitää nykyiseen tapaan tukea sul­jet­tua klu­bia, pitäisi klu­bin jäseniksi edes ottaa vain helsinkiläisiä.

 

15 vastausta artikkeliin “Mitä veronmaksajien tulee tukea?”

 1. Tuo on hyvä esimerk­ki siitä miten tietoista eri­ar­vois­tamista har­joite­taan Suomes­sa jopa veron­mak­sajien rahoil­la. Mikäli alue varataan tule­vaisu­udessakin golfin har­ras­ta­jille, pitäisi seu­ran olla avoin vähin­tään kaikille helsinkiläisille. Kos­ka seu­raan lienisi tuli­joi­ta enem­män kuin olisi järkevää ottaa, asia ratkeisi hel­posti arpo­ma­l­la jäsenet esimerkik­si vuosit­tain. Eikös muuten tuo Vapaavuoren jäsenyys täyt­täisi kirkkaasti lahjon­nan tun­nus­merk­it? Paljon pienem­piä etu­jakin pide­tään lahjon­tana ja veronkier­tona nykyään..

 2. Hyvä point­ti Osmol­ta — taas jälleen ker­ran — mut­ta asia kaikessa yksinker­taisu­udessaan pitäisi olla itses­tään­selvä kaikille. Valitet­tavaa kun ei ole.

  Kuten edelli­nen vas­taa­ja viit­tasikin, mon­esti vas­taavi­in kum­mallisi­in tuki­in mitä julki­nen taho jollekin antaa perus­tuu ilmiöön jota talousti­eteessä tutk­i­taan nimel­lä pub­lic choice the­o­ry (tai julkisen val­lan teoria). 

  Jos siis havait­semme kum­mallisen tuen jotain tahoa kohtaan(esimerkiksi ylläol­e­va, tai maat­aloustuet tms), voimme suurel­la var­muudel­la olet­taa että joku poli­itikko siitä hyö­tyy ja kun vielä otamme selville kuka siitä voisi hyö­tyä, niin suurel­la toden­näköisyy­del­lä tiedämme jo kuka tuen toteu­tuk­ses­ta on vastuussa. 

  Toki myös poli­iti­ikkoi­hin toimii muutkin keinot kuin hei­dän selvä oma etu (esim. omis­taa pel­to­ja ja päät­tää samal­la maat­alous­tu­ista, niin kuin jotkut min­is­ter­it ovat käsit­tääk­seni tehneet), edun­saa­jata­ho­han voi yksinker­tais­es­ti lahjoa taval­la tai toisel­la päät­tävän poli­itikon tuke­maan edun­saa­jata­holle mieluisaa tuet­tavaa kohdet­ta ja niin poli­itikkokin tues­ta hyö­tyy ja mielel­lään saat­taa tuen käytän­töön — vaik­ka enem­mistö siitä kärsisikin.

  Less pol­i­tics — hap­pi­er people!

 3. Tal­in kent­tä on jo sinäl­lään säi­lytet­tävä kult­tuuri­maise­ma; puis­tos­ta ja kar­tanol­ta aukeaa etelään kau­nis, hoidet­tu, “Hyde Park”-henkinen polveil­e­va kaupunkipuisto.

  Koko tuon alueen, joka (lumisi­na) talv­ina toimii myös hiih­toalueena, kaavoit­ta­mi­nen asun­noille tun­tu­isi tylyltä. Sen sijaan pohjoiseen, Pitäjän­mä­keen päin kar­tanol­ta ole­van alueen voisi hyvin rak­en­taa täy­teen — täl­lä het­kel­lä näkymän kat­ta­vat “ei-niin-esteet­ti­nen” pal­loiluhal­li ja Pitäjän­mäen teollisuusrakennukset.

  Kent­tä pitäisi ehdot­tomasti saa­da avoimek­si jokamiesken­täk­si ja/tai sen vuokra tulee nos­taa järkevälle tasolle.

 4. Tarvel­er pohtii: 

  “Eikös muuten tuo Vapaavuoren jäsenyys täyt­täisi kirkkaasti lahjon­nan tunnusmerkit?”

  O sanc­ta simplicitas!

  Kyseessä on yksi­tyi­nen seu­ra, joka voi valikoi­da jäse­nen­sä ihan mil­lä tahansa kri­teer­il­lä. Tämä ei kuu­lu kenellekään tipan tip­paa. Suomes­sa toimii mm. Markku-seu­ra, johon on turha havitel­la, mikäli ei ole Markku-nimi­nen henkilö. 

  Kuten taval­lista Osmo ei ole ottanut asioista selvää. Klu­bi ei ensinäkään ole nimeltään Tal­in Golf, vaan Helsin­gin golf­seu­ra, joka toimii Tal­in maas­tossa. Klu­bil­la ei ole mitään Osmon mainit­semia jono­tus­lis­to­ja, vaan jäsenet hyväksytään hake­musten perus­teel­la, jos­sa tulee olla kah­den jäse­nen suosi­tuk­set. Vapaavuori ei siis ole kiilan­nut minkään jonon ohi, kos­ka sel­l­aista ei ole. 

  Kent­tä on puo­let vuodes­ta kaikille avoin ulkoilu­alue. Mikäli on lun­ta, alue ladute­taan. Myös golf-sesonk­i­na sinne voi men­nä kävelemään, mut­ta lentävien pal­lo­jen vuok­si, se ei ole ihan vaara­ton­ta. Jos omaa riit­tävän tasoituk­sen, voi myös ulkop­uolise­na men­nä pelaa­maan, kun­han ilmoit­taa itses­tään ennakkoon. Kier­ros mak­saa 60 euroa.

 5. Seu­ra ilmoit­taa itse, että jäsenek­si pyrkivät (ne joi­ta on siis suositet­tu) joutu­vat jonot­ta­maan noin 12 vuot­ta, pait­si siis ne joi­ta on erityissuositettu.

 6. En tiedä mikä on konkreet­tis­es­ti tämä “seu­ra”, joka sin­ulle ilmoit­taa asioita. 

  Min­ulle kuitenkin Helsin­gin Golfk­lu­bin johtokun­nan puheen­jo­hta­ja Leif Ekström on toden­nut, ettei heil­lä ole jonoa, vaan halukkaiden tuli­joiden joukko. Se, että val­it­semista joutuu odot­ta­maan ei tarkoi­ta jonoa. Jonos­sa on järjestys, joukos­sa ei.

 7. Osmo kiin­nit­tää huomio­ta tärkeään asi­aan. Tarvit­taisi­in ehdot­tomasti peri­aat­teel­lista keskustelua asioista joi­ta yhtei­sistä verovaroista tue­taan. Mik­si meil­lä on kaupun­gin orkesteri, Kaupun­gin teat­teri, autoteitä Espoolaisille? Mik­si kaupun­ki tukee uima­halle­ja, golf-kent­tiä yms. Olem­meko me kaupunki­laiset niin type­r­iä, että emme tajua käyt­tää tulo­jamme ter­veytemme hoitoon, vaan se pitää tehdä pakol­la tukien muo­dos­sa? Mik­si julk­isia varo­ja ylipään­sä jae­taan etu­ryh­mille? Tästä varo­jen jaos­ta on vält­tämät­tömänä seu­rauk­se­na kor­rup­tio ja usei­den kansalais­ten suo­ranainen riisto.

 8. Minus­ta sil­lä ei ole merk­i­tys­tä onko golf-seu­ran nimi Tal­in golf vai Helsin­gin Golfk­lu­bi. Sil­läkään ei ole merk­i­tys­tä, että pääseekö pelaa­maan jonos­ta vai joukosta. 

  Julk­ista tukea naut­ti­vat urheiluseu­rat ovat avoimia kaikille. Tässä tapauk­ses­sa on kyse jopa poikkeuk­sel­lisen suures­ta epä­suo­ras­ta tues­ta, niin avoimuus olisi mielestäni ehdo­ton vaa­timus. Julkiselle kun­tos­alille pääsee, tietenkin mak­sua vas­taan, vaik­ka ei saisi penkistä ylös kuin tangon.

 9. Sha­keem:

  “Minus­ta sil­lä ei ole merk­i­tys­tä onko golf-seu­ran nimi Tal­in golf vai Helsin­gin Golfklubi.”

  Ei min­ullekaan ole mitään merk­i­tys­tä sil­lä, onko nime­si Sep­po vai Tapio. Yksilöt ja yhteisöt nyt vain on yhteiskun­nas­samme tapana nimetä jotenkin, ja kaikkien kannal­ta on erit­täin mielekästä käyt­tää näitä nim­iä väärinkäsi­tys­ten vält­tämisek­si. Esim. mikäli kir­joi­tan kolumnin Sto­ra Ensos­ta, on minus­ta ehdot­toman käytän­nöl­listä käyt­tää tätä yhtiön viral­lista nimeä eikä jotain itse kek­simääni vai­h­toe­htoista ilmaisua. 

  Helsin­gin Golfk­lu­bi ei saa mitään tukea. Jos vuokra on jäänyt ajas­ta jäl­keen, ei se ole mikään akti­ivi­nen tukimuo­to. Joka tapauk­ses­sa: Paik­ka pitää kil­pailut­taa seu­ro­jen kesken tai ava­ta kaikille. Tästä koko ketju lie­nee Osmon kanssa samaa mieltä?

 10. Olen samaa mieltä: toiv­ot­tavin­ta olisi, että Golfia voisi har­ras­taa vähän syr­jem­mäl­lä. Maltill­i­nen rak­en­t­a­mi­nenkin lie­nee mah­dol­lista Tal­in alueel­la, etenkin jos bus­sit 18 ja 14 saadaan kaukaises­sa tule­vaisu­udessa kor­vat­tua ratikalla. Tietysti alue pitää suun­nitel­la tyylil­lä, ja virk­istyskäyt­töön pitää jäädä tilaa.

  Hiukan ihme­tyt­tää, että Espookin on kaavoit­ta­mas­sa Turun­väylän kupeeseen (Turvesuo) uut­ta golf-kent­tää. Asi­as­ta sen enem­pää tietämät­tä mieti­tyt­tää, etteikö alueelle löy­ty­isi parem­paakin käyt­töä — golf kun vie niin älyt­tömästi sitä tilaa.

 11. tks Says: “Hiukan ihme­tyt­tää, että Espookin on kaavoit­ta­mas­sa Turun­väylän kupeeseen (Turvesuo) uut­ta golf-kent­tää. Asi­as­ta sen enem­pää tietämät­tä mieti­tyt­tää, etteikö alueelle löy­ty­isi parem­paakin käyt­töä — golf kun vie niin älyt­tömästi sitä tilaa.”

  Toki aluet­ta voisi muuhunkin käyt­tää kuin golf-ken­täk­si, mut­ta eikös se alue ole enti­nen kaatopaik­ka-alue, mikä vähän rajoit­taa sen käyt­töä. Helsin­gin Myl­ly­purossa joudut­ti­in aikoinaan purka­maan asuin­talot, jot­ka oli raken­net­tu täl­laiselle entiselle kaatopaik­ka-alueelle. Var­maan maaperää voidaan puhdis­taakin, mut­ta se on kallista.

 12. Ainakin alue­poli­it­tis­es­ti kat­sot­tuna maakun­nan köyhyys/rikkaus ei vaiku­ta onko maakun­ta net­to- vai brut­tosaa­ja val­tion tulonsiirroissa.

  Val­tion net­tomenot asukas­ta kohti maakun­nit­tain vuon­na 2004:

  Kol­men kärki:
  1. Kainuu
  2. Pohjois-Karjala
  3. Ahvenanmaa

  Suomen alue­poli­ti­ik­ka ei ole rehellistä. Ahve­nan­maa on pääkaupunkiseudún jäl­keen Suomen vau­rain­ta aluet­ta. Silti Ahve­nan­maa on val­tion tulon­si­ir­to­jen kohteena Kain­u­un ja Pohjois-Kar­jalan lail­la ohit­taen jopa Lapin (Kemi­järvi)! Täl­lainen ei ole mah­dol­lista ilman hallintoon syvään juur­tunut­ta kor­rup­tio­ta ja epärehellisyyttä.
  Lisäti­etoa: Jus­si Ahokas: Suuri alue­poli­ti­ik­ka Suomes­sa — Julkisen talouden alueel­liset vaiku­tuk­set vuosi­na 1994–2004 (SM:n julka­isu 55/2007)

  http://www.intermin.fi/julkaisu/552007

  “Tarkastele­mal­la alueel­lis­es­ti julkisen sek­torin tuotan­to­toim­intaa, työl­lisyys­vaiku­tus­ta ja investoin­te­ja ja toisaal­ta julkisen sek­torin suorit­tamia tulon­si­ir­to­ja ja bud­jet­ti­talout­ta, tule­vat läh­es kaik­ki suuren alue­poli­ti­ikan osa-alueet huomioitua.”

  Lähde: Aluein­te­graat­tori 4/2007, Sisäasi­ain­min­is­ter­iön aluei­den ja hallinnon kehittämisosasto.

 13. Tuo nyt meni vähän syr­jään alku­peräis­es­tä aiheesta, mut­ta todet­takoon tuos­ta Ahve­nan­maan tues­ta kak­si asiaa.

  1) Suo­mi vaati ja sai itselleen Ahve­nan­maan ja lupasi sille tässä yhtey­dessä autono­mi­an ja ties mitä etu­ja. Tämä velvoit­taa Suomea.

  2) Ahve­nan­maa voi nous­ta kohta­laisen korkealle net­tomenois­sa asukas­ta kohden, kos­ka alueel­la on aika vähän asukkai­ta. Jos tarkastelu­un otet­taisi­in Turun saaris­ton kun­nat omana “maakuntanaan”,aika korkealle nekin nousi­si­vat, veikkaisin.

 14. Kaup­pale­hden uutis­blo­gis­sa (20.2.2008) Esko Lukkari kehuu Tal­in kent­tävuokran neu­votellei­ta klu­bi­laisia niin hyviksi neu­vot­telijoik­si, että ne voitaisi­in palkata samantien hoita­maan myös val­tion velkaa. 

  Lain­aus blo­gista: “Tal­in ken­tästä mak­se­taan Helsingille vuokraa vuo­den 2009 lopus­sa päät­tyvän vuokra­sopimuk­sen mukaan 6 700 euroa vuodessa. Kaupun­gin liikun­tavi­ras­to mak­saa ken­tästä sisäistä vuokraa kuitenkin 516 000 euroa. Se on yli puo­let liikun­tavi­ras­ton subventiovaroista.”

  Toiv­ot­tavasti tälle asialle voidaan vuon­na 2009 tosi­aan tehdä jotain. Ilman inter­netiä en minäkään var­maan koskaan olisi saanut kuul­la näistä älyttömyyksistä.

 15. Tätä aihet­ta käsitelti­in lokaku­us­sa seu­raavas­sa ohjelmassa:
  **A‑studion aihearkisto
  A‑studio 3.10.2007 klo 21.05
  Kestääkö Helsin­gin kaupun­gin päätök­sen­teko päivänvaloa?**

  Min­ulle jäi ohjel­mas­ta mieliku­va, että liikun­tavi­ras­ton johta­ja Anssi Rau­ramo on myös tämän golfken­tän jäsen. Min­ulle on uusi tieto, että omis­tan kun­ta­laise­na palan tätä kentää.
  Kos­ka näin on, niin vuon­na 2009 tämä kent­tä pitää ehdot­ta­masti pistää lihoik­si, kaavoit­takaamme sinne asuin­talo­ja! Liikun­tavi­ras­ton sisäisen vuokran perus­teel­la alueen mini­imi­ar­vo on 10.000.000€.

  P.S. Voisin lyödä golf­pal­lon sijas­ta vetoa, että jotenkin tämän golfken­tän vuokra­sopimus uud­is­te­taan voileipähin­taan, välit­tämät­tä kun­ta­lais­ten eduista. Kenen käsialaa on syksyn 2003 ase­makaa­va, jos­sa alue kaavoitet­ti­in golf­pelin har­ras­tamista varten? Ettei jol­lakin kaavapelaa­jal­la ollut ketun­hän­tä kainalossa? 

  Har­mi, ettei tuo­ta pätkää ole nähtävis­sä Ylen Areenassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.