Mitä veronmaksajien tulee tukea?

Kolum­ni Hel­sin­gin Uuti­sis­sa ja muis­sa Leh­tiyh­ty­män pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ilmes­ty­vis­sä leh­dis­sä 15.2.2008

Välil­lä oli­si hyvä pysäh­tyä miet­ti­mään, mitä kaik­kea veron­mak­sa­jien pitää tukea. Hel­sin­ki on kat­so­nut oikeak­si tukea avo­kä­ti­ses­ti Talin Gol­fia. Asi­aa kan­nat­tai­si nyt tar­kas­tel­la peri­aat­teel­li­sel­ta kan­nal­ta. His­to­rial­li­ses­ti arvok­kaan Talin kar­ta­non alu­een vuo­kra­so­pi­mus on päättymässä.

Seu­ra mak­saa tuos­ta sato­jen mil­joo­nien euro­jen arvoi­ses­ta alu­ees­ta vain muu­ta­man tuhan­nen euron vuo­si­vuo­kraa. Muis­ta syr­jäi­sem­min sijait­se­vis­ta ken­tis­tä mak­se­taan yli sata­ker­tais­ta vuo­kraa kau­pun­gil­le. Nekin mak­sa­vat kui­ten­kin vain euron neliöl­tä vuodessa.

Euron vuo­si­vuo­kra ei sekään oli­si käy­pä vuo­kra Munk­ki­nie­men kyl­jes­sä sijait­se­vas­ta alu­ees­ta. Alu­ees­ta nyh­det­täi­siin asuin­käy­tös­sä vuo­des­sa kym­me­ni­sen mil­joo­naa. Näin las­kien jokais­ta ker­hon jäsen­tä tue­taan vuo­sit­tain kah­dek­sal­la tuhan­nel­la eurolla.

Golf on ikään­ty­vil­le ter­veel­li­nen lii­kun­ta­muo­to, jota yhteis­kun­nan kan­nat­taa sinän­sä tukea, mut­ta ansait­see­ko se todel­la pal­jon mui­ta lii­kun­ta­muo­to­ja suu­rem­man tuen?

Tai sano­taan asia nyt suo­raan: voi­si­ko aja­tel­la, että näin tilaa vaa­ti­vaa urhei­lua har­joi­tet­tai­siin vähän syr­jem­mäl­lä? Seu­ran jäsen­tä koh­den maa­ta on varat­tu oma­ko­ti­ta­lo­ton­tin ver­ran. Entä jos puret­tai­siin aidat alu­een ympä­ril­tä ja annet­tai­siin se kai­ken kan­san käyttöön?

Talin Golf on avoin käy­tän­nös­sä vain jäse­nil­leen. Vas­ti­kään seu­ran jäse­nek­si kut­sut­tiin asun­to­mi­nis­te­ri Jan Vapaa­vuo­ri ohi jono­tus­lis­to­jen.  Jos toi­min­ta naut­tii mit­ta­vaa yhteis­kun­nan tukea, tun­tui­si rei­lum­mal­ta , että se oli­si kaik­kien ulot­tu­vil­la. Sul­jet­tu­jen seu­ro­jen pitää tul­la toi­meen omillaan.

Alu­een nau­ret­ta­van mata­la vuo­kra joh­tuu sii­tä, että vuo­kra­so­pi­muk­ses­ta unoh­tui indek­sieh­to. Jos alue oli­si aika­naan myy­ty sitä nyt hal­lit­se­val­le golf­seu­ral­le, siel­lä tus­kin pelat­tai­siin enää gol­fia. Samat poliit­ti­set tahot, jot­ka nyt puo­lus­ta­vat gol­fin peluu­ta kes­kel­lä kau­pun­kia, oli­si­vat puhu­neet asun­to­jen tar­pees­ta. Myy­mäl­lä tuon sato­jen mil­joo­nien arvoi­sen aar­teen, seu­ra voi­si perus­taa kym­me­nen golf­kent­tää muualle.

Olen­ko vain kateel­li­nen rik­kail­le? Vaik­ka tuo alue oli­si varat­tu yksioi­keu­del­la fris­been heit­toa var­ten J‑kirjaimella alka­vil­le hel­sin­ki­läi­sil­le, oli­si minus­ta vää­rin suo­sia yhtä ryh­mää ja sul­kea puis­to muilta.

Jos  puis­toa eiha­lu­ta ava­ta kau­pun­ki­lai­sil­le, sii­tä pitäi­si tul­la kai­kil­le avoin joka­mies­kent­tä. Jos kui­ten­kin pää­dy­tään sul­jet­tuun klu­biin, vuo­kra­so­pi­mus on kil­pai­lu­tet­ta­va niin, että muut­kin golf­po­ru­kat tai alan yrit­tä­jät voi­vat teh­dä tar­jouk­sen. Jos Hel­sin­gin veron­mak­sa­jien pitää nykyi­seen tapaan tukea sul­jet­tua klu­bia, pitäi­si klu­bin jäse­nik­si edes ottaa vain helsinkiläisiä.

 

15 vastausta artikkeliin “Mitä veronmaksajien tulee tukea?”

 1. Tuo on hyvä esi­merk­ki sii­tä miten tie­tois­ta eriar­vois­ta­mis­ta har­joi­te­taan Suo­mes­sa jopa veron­mak­sa­jien rahoil­la. Mikä­li alue vara­taan tule­vai­suu­des­sa­kin gol­fin har­ras­ta­jil­le, pitäi­si seu­ran olla avoin vähin­tään kai­kil­le hel­sin­ki­läi­sil­le. Kos­ka seu­raan lie­ni­si tuli­joi­ta enem­män kuin oli­si jär­ke­vää ottaa, asia rat­kei­si hel­pos­ti arpo­mal­la jäse­net esi­mer­kik­si vuo­sit­tain. Eikös muu­ten tuo Vapaa­vuo­ren jäse­nyys täyt­täi­si kirk­kaas­ti lah­jon­nan tun­nus­mer­kit? Pal­jon pie­nem­piä etu­ja­kin pide­tään lah­jon­ta­na ja veron­kier­to­na nykyään..

 2. Hyvä point­ti Osmol­ta — taas jäl­leen ker­ran — mut­ta asia kai­kes­sa yksin­ker­tai­suu­des­saan pitäi­si olla itses­tään­sel­vä kai­kil­le. Vali­tet­ta­vaa kun ei ole.

  Kuten edel­li­nen vas­taa­ja viit­ta­si­kin, mones­ti vas­taa­viin kum­mal­li­siin tukiin mitä jul­ki­nen taho jol­le­kin antaa perus­tuu ilmi­öön jota talous­tie­tees­sä tut­ki­taan nimel­lä public choice theo­ry (tai jul­ki­sen val­lan teoria). 

  Jos siis havait­sem­me kum­mal­li­sen tuen jotain tahoa kohtaan(esimerkiksi yllä­ole­va, tai maa­ta­lous­tuet tms), voim­me suu­rel­la var­muu­del­la olet­taa että joku polii­tik­ko sii­tä hyö­tyy ja kun vie­lä otam­me sel­vil­le kuka sii­tä voi­si hyö­tyä, niin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä tie­däm­me jo kuka tuen toteu­tuk­ses­ta on vastuussa. 

  Toki myös polii­tiik­koi­hin toi­mii muut­kin kei­not kuin hei­dän sel­vä oma etu (esim. omis­taa pel­to­ja ja päät­tää samal­la maa­ta­lous­tuis­ta, niin kuin jot­kut minis­te­rit ovat käsit­tääk­se­ni teh­neet), edun­saa­ja­ta­ho­han voi yksin­ker­tai­ses­ti lah­joa taval­la tai toi­sel­la päät­tä­vän polii­ti­kon tuke­maan edun­saa­ja­ta­hol­le mie­lui­saa tuet­ta­vaa koh­det­ta ja niin polii­tik­ko­kin tues­ta hyö­tyy ja mie­lel­lään saat­taa tuen käy­tän­töön — vaik­ka enem­mis­tö sii­tä kärsisikin.

  Less poli­tics — hap­pier people!

 3. Talin kent­tä on jo sinäl­lään säi­ly­tet­tä­vä kult­tuu­ri­mai­se­ma; puis­tos­ta ja kar­ta­nol­ta auke­aa ete­lään kau­nis, hoi­det­tu, “Hyde Park”-henkinen pol­vei­le­va kaupunkipuisto.

  Koko tuon alu­een, joka (lumi­si­na) tal­vi­na toi­mii myös hiih­toa­lu­ee­na, kaa­voit­ta­mi­nen asun­noil­le tun­tui­si tylyl­tä. Sen sijaan poh­joi­seen, Pitä­jän­mä­keen päin kar­ta­nol­ta ole­van alu­een voi­si hyvin raken­taa täy­teen — täl­lä het­kel­lä näky­män kat­ta­vat “ei-niin-esteet­ti­nen” pal­loi­lu­hal­li ja Pitä­jän­mäen teollisuusrakennukset.

  Kent­tä pitäi­si ehdot­to­mas­ti saa­da avoi­mek­si joka­mies­ken­täk­si ja/tai sen vuo­kra tulee nos­taa jär­ke­väl­le tasolle.

 4. Tar­ve­ler pohtii: 

  Eikös muu­ten tuo Vapaa­vuo­ren jäse­nyys täyt­täi­si kirk­kaas­ti lah­jon­nan tunnusmerkit?”

  O sanc­ta simplicitas!

  Kysees­sä on yksi­tyi­nen seu­ra, joka voi vali­koi­da jäse­nen­sä ihan mil­lä tahan­sa kri­tee­ril­lä. Tämä ei kuu­lu kenel­le­kään tipan tip­paa. Suo­mes­sa toi­mii mm. Mark­ku-seu­ra, johon on tur­ha havi­tel­la, mikä­li ei ole Mark­ku-nimi­nen henkilö. 

  Kuten taval­lis­ta Osmo ei ole otta­nut asiois­ta sel­vää. Klu­bi ei ensi­nä­kään ole nimel­tään Talin Golf, vaan Hel­sin­gin golf­seu­ra, joka toi­mii Talin maas­tos­sa. Klu­bil­la ei ole mitään Osmon mai­nit­se­mia jono­tus­lis­to­ja, vaan jäse­net hyväk­sy­tään hake­mus­ten perus­teel­la, jos­sa tulee olla kah­den jäse­nen suo­si­tuk­set. Vapaa­vuo­ri ei siis ole kii­lan­nut min­kään jonon ohi, kos­ka sel­lais­ta ei ole. 

  Kent­tä on puo­let vuo­des­ta kai­kil­le avoin ulkoi­lua­lue. Mikä­li on lun­ta, alue ladu­te­taan. Myös golf-seson­ki­na sin­ne voi men­nä käve­le­mään, mut­ta len­tä­vien pal­lo­jen vuok­si, se ei ole ihan vaa­ra­ton­ta. Jos omaa riit­tä­vän tasoi­tuk­sen, voi myös ulko­puo­li­se­na men­nä pelaa­maan, kun­han ilmoit­taa itses­tään ennak­koon. Kier­ros mak­saa 60 euroa.

 5. Seu­ra ilmoit­taa itse, että jäse­nek­si pyr­ki­vät (ne joi­ta on siis suo­si­tet­tu) jou­tu­vat jonot­ta­maan noin 12 vuot­ta, pait­si siis ne joi­ta on erityissuositettu.

 6. En tie­dä mikä on kon­kreet­ti­ses­ti tämä “seu­ra”, joka sinul­le ilmoit­taa asioita. 

  Minul­le kui­ten­kin Hel­sin­gin Golfklu­bin joh­to­kun­nan puheen­joh­ta­ja Leif Ekström on toden­nut, ettei heil­lä ole jonoa, vaan haluk­kai­den tuli­joi­den jouk­ko. Se, että valit­se­mis­ta jou­tuu odot­ta­maan ei tar­koi­ta jonoa. Jonos­sa on jär­jes­tys, jou­kos­sa ei.

 7. Osmo kiin­nit­tää huo­mio­ta tär­ke­ään asi­aan. Tar­vit­tai­siin ehdot­to­mas­ti peri­aat­teel­lis­ta kes­kus­te­lua asiois­ta joi­ta yhtei­sis­tä vero­va­rois­ta tue­taan. Mik­si meil­lä on kau­pun­gin orkes­te­ri, Kau­pun­gin teat­te­ri, auto­tei­tä Espoo­lai­sil­le? Mik­si kau­pun­ki tukee uima­hal­le­ja, golf-kent­tiä yms. Olem­me­ko me kau­pun­ki­lai­set niin type­riä, että emme tajua käyt­tää tulo­jam­me ter­vey­tem­me hoi­toon, vaan se pitää teh­dä pakol­la tukien muo­dos­sa? Mik­si jul­ki­sia varo­ja yli­pään­sä jae­taan etu­ryh­mil­le? Täs­tä varo­jen jaos­ta on vält­tä­mät­tö­mä­nä seu­rauk­se­na kor­rup­tio ja usei­den kan­sa­lais­ten suo­ra­nai­nen riisto.

 8. Minus­ta sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä onko golf-seu­ran nimi Talin golf vai Hel­sin­gin Golfklu­bi. Sil­lä­kään ei ole mer­ki­tys­tä, että pää­see­kö pelaa­maan jonos­ta vai joukosta. 

  Jul­kis­ta tukea naut­ti­vat urhei­luseu­rat ovat avoi­mia kai­kil­le. Täs­sä tapauk­ses­sa on kyse jopa poik­keuk­sel­li­sen suu­res­ta epä­suo­ras­ta tues­ta, niin avoi­muus oli­si mie­les­tä­ni ehdo­ton vaa­ti­mus. Jul­ki­sel­le kun­to­sa­lil­le pää­see, tie­ten­kin mak­sua vas­taan, vaik­ka ei sai­si pen­kis­tä ylös kuin tangon.

 9. Sha­keem:

  Minus­ta sil­lä ei ole mer­ki­tys­tä onko golf-seu­ran nimi Talin golf vai Hel­sin­gin Golfklubi.”

  Ei minul­le­kaan ole mitään mer­ki­tys­tä sil­lä, onko nime­si Sep­po vai Tapio. Yksi­löt ja yhtei­söt nyt vain on yhteis­kun­nas­sam­me tapa­na nime­tä joten­kin, ja kaik­kien kan­nal­ta on erit­täin mie­le­käs­tä käyt­tää näi­tä nimiä vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si. Esim. mikä­li kir­joi­tan kolum­nin Sto­ra Ensos­ta, on minus­ta ehdot­to­man käy­tän­nöl­lis­tä käyt­tää tätä yhtiön viral­lis­ta nimeä eikä jotain itse kek­si­mää­ni vaih­toeh­tois­ta ilmaisua. 

  Hel­sin­gin Golfklu­bi ei saa mitään tukea. Jos vuo­kra on jää­nyt ajas­ta jäl­keen, ei se ole mikään aktii­vi­nen tuki­muo­to. Joka tapauk­ses­sa: Paik­ka pitää kil­pai­lut­taa seu­ro­jen kes­ken tai ava­ta kai­kil­le. Täs­tä koko ket­ju lie­nee Osmon kans­sa samaa mieltä?

 10. Olen samaa miel­tä: toi­vot­ta­vin­ta oli­si, että Gol­fia voi­si har­ras­taa vähän syr­jem­mäl­lä. Mal­til­li­nen raken­ta­mi­nen­kin lie­nee mah­dol­lis­ta Talin alu­eel­la, eten­kin jos bus­sit 18 ja 14 saa­daan kau­kai­ses­sa tule­vai­suu­des­sa kor­vat­tua rati­kal­la. Tie­tys­ti alue pitää suun­ni­tel­la tyy­lil­lä, ja vir­kis­tys­käyt­töön pitää jää­dä tilaa.

  Hiu­kan ihme­tyt­tää, että Espoo­kin on kaa­voit­ta­mas­sa Turun­väy­län kupee­seen (Tur­ve­suo) uut­ta golf-kent­tää. Asias­ta sen enem­pää tie­tä­mät­tä mie­ti­tyt­tää, ettei­kö alu­eel­le löy­tyi­si parem­paa­kin käyt­töä — golf kun vie niin älyt­tö­mäs­ti sitä tilaa.

 11. tks Says: “Hiu­kan ihme­tyt­tää, että Espoo­kin on kaa­voit­ta­mas­sa Turun­väy­län kupee­seen (Tur­ve­suo) uut­ta golf-kent­tää. Asias­ta sen enem­pää tie­tä­mät­tä mie­ti­tyt­tää, ettei­kö alu­eel­le löy­tyi­si parem­paa­kin käyt­töä — golf kun vie niin älyt­tö­mäs­ti sitä tilaa.”

  Toki aluet­ta voi­si muu­hun­kin käyt­tää kuin golf-ken­täk­si, mut­ta eikös se alue ole enti­nen kaa­to­paik­ka-alue, mikä vähän rajoit­taa sen käyt­töä. Hel­sin­gin Myl­ly­pu­ros­sa jou­dut­tiin aikoi­naan pur­ka­maan asuin­ta­lot, jot­ka oli raken­net­tu täl­lai­sel­le enti­sel­le kaa­to­paik­ka-alu­eel­le. Var­maan maa­pe­rää voi­daan puh­dis­taa­kin, mut­ta se on kallista.

 12. Aina­kin alue­po­liit­ti­ses­ti kat­sot­tu­na maa­kun­nan köyhyys/rikkaus ei vai­ku­ta onko maa­kun­ta net­to- vai brut­to­saa­ja val­tion tulonsiirroissa.

  Val­tion net­to­me­not asu­kas­ta koh­ti maa­kun­nit­tain vuon­na 2004:

  Kol­men kärki:
  1. Kainuu
  2. Pohjois-Karjala
  3. Ahvenanmaa

  Suo­men alue­po­li­tiik­ka ei ole rehel­lis­tä. Ahve­nan­maa on pää­kau­pun­ki­seudún jäl­keen Suo­men vau­rain­ta aluet­ta. Sil­ti Ahve­nan­maa on val­tion tulon­siir­to­jen koh­tee­na Kai­nuun ja Poh­jois-Kar­ja­lan lail­la ohit­taen jopa Lapin (Kemi­jär­vi)! Täl­lai­nen ei ole mah­dol­lis­ta ilman hal­lin­toon syvään juur­tu­nut­ta kor­rup­tio­ta ja epärehellisyyttä.
  Lisä­tie­toa: Jus­si Aho­kas: Suu­ri alue­po­li­tiik­ka Suo­mes­sa — Jul­ki­sen talou­den alu­eel­li­set vai­ku­tuk­set vuo­si­na 1994–2004 (SM:n jul­kai­su 55/2007)

  http://www.intermin.fi/julkaisu/552007

  Tar­kas­te­le­mal­la alu­eel­li­ses­ti jul­ki­sen sek­to­rin tuo­tan­to­toi­min­taa, työl­li­syys­vai­ku­tus­ta ja inves­toin­te­ja ja toi­saal­ta jul­ki­sen sek­to­rin suo­rit­ta­mia tulon­siir­to­ja ja bud­jet­ti­ta­lout­ta, tule­vat lähes kaik­ki suu­ren alue­po­li­tii­kan osa-alu­eet huomioitua.”

  Läh­de: Aluein­te­graat­to­ri 4/2007, Sisä­asiain­mi­nis­te­riön aluei­den ja hal­lin­non kehittämisosasto.

 13. Tuo nyt meni vähän syr­jään alku­pe­räi­ses­tä aihees­ta, mut­ta todet­ta­koon tuos­ta Ahve­nan­maan tues­ta kak­si asiaa.

  1) Suo­mi vaa­ti ja sai itsel­leen Ahve­nan­maan ja lupa­si sil­le täs­sä yhtey­des­sä auto­no­mian ja ties mitä etu­ja. Tämä vel­voit­taa Suomea.

  2) Ahve­nan­maa voi nous­ta koh­ta­lai­sen kor­keal­le net­to­me­nois­sa asu­kas­ta koh­den, kos­ka alu­eel­la on aika vähän asuk­kai­ta. Jos tar­kas­te­luun otet­tai­siin Turun saa­ris­ton kun­nat oma­na “maakuntanaan”,aika kor­keal­le nekin nousi­si­vat, veikkaisin.

 14. Kaup­pa­leh­den uutis­blo­gis­sa (20.2.2008) Esko Luk­ka­ri kehuu Talin kent­tä­vuo­kran neu­vo­tel­lei­ta klu­bi­lai­sia niin hyvik­si neu­vot­te­li­joik­si, että ne voi­tai­siin pal­ka­ta saman­tien hoi­ta­maan myös val­tion velkaa. 

  Lai­naus blo­gis­ta: “Talin ken­täs­tä mak­se­taan Hel­sin­gil­le vuo­kraa vuo­den 2009 lopus­sa päät­ty­vän vuo­kra­so­pi­muk­sen mukaan 6 700 euroa vuo­des­sa. Kau­pun­gin lii­kun­ta­vi­ras­to mak­saa ken­täs­tä sisäis­tä vuo­kraa kui­ten­kin 516 000 euroa. Se on yli puo­let lii­kun­ta­vi­ras­ton subventiovaroista.”

  Toi­vot­ta­vas­ti täl­le asial­le voi­daan vuon­na 2009 tosi­aan teh­dä jotain. Ilman inter­ne­tiä en minä­kään var­maan kos­kaan oli­si saa­nut kuul­la näis­tä älyttömyyksistä.

 15. Tätä aihet­ta käsi­tel­tiin loka­kuus­sa seu­raa­vas­sa ohjelmassa:
  **A‑studion aihearkisto
  A‑studio 3.10.2007 klo 21.05
  Kes­tää­kö Hel­sin­gin kau­pun­gin pää­tök­sen­te­ko päivänvaloa?**

  Minul­le jäi ohjel­mas­ta mie­li­ku­va, että lii­kun­ta­vi­ras­ton joh­ta­ja Ans­si Rau­ra­mo on myös tämän golf­ken­tän jäsen. Minul­le on uusi tie­to, että omis­tan kun­ta­lai­se­na palan tätä kentää.
  Kos­ka näin on, niin vuon­na 2009 tämä kent­tä pitää ehdot­ta­mas­ti pis­tää lihoik­si, kaa­voit­ta­kaam­me sin­ne asuin­ta­lo­ja! Lii­kun­ta­vi­ras­ton sisäi­sen vuo­kran perus­teel­la alu­een minii­miar­vo on 10.000.000€.

  P.S. Voi­sin lyö­dä golf­pal­lon sijas­ta vetoa, että joten­kin tämän golf­ken­tän vuo­kra­so­pi­mus uudis­te­taan voi­lei­pä­hin­taan, välit­tä­mät­tä kun­ta­lais­ten eduis­ta. Kenen käsia­laa on syk­syn 2003 ase­ma­kaa­va, jos­sa alue kaa­voi­tet­tiin golf­pe­lin har­ras­ta­mis­ta var­ten? Ettei jol­la­kin kaa­va­pe­laa­jal­la ollut ketun­hän­tä kainalossa? 

  Har­mi, ettei tuo­ta pät­kää ole näh­tä­vis­sä Ylen Areenassa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.