Kenraali Santahaminasta

Jokin aikaa sit­ten, kun kysy­mys San­ta­ha­mi­nan saat­ta­mi­ses­ta asuu­in­käyt­töön oli vii­mek­si kun­nol­la esil­lä, sain kir­jeen kor­keal­ta eläkk­keel­lä ole­val­ta upsee­ril­ta. Hän ei halun­nut esiin­tyä asias­sa jul­ki­ses­ti omal­la nimel­lään, joten alla ole­vas­ta vies­tis­tä on pois­tet­tu koh­tia, jois­ta hänet voi­si tun­nis­taa. Näin se hie­man lyhen­net­ty­nä kuului.

Hie­man Santahaminasta. 

Puo­lus­tus­voi­mien komen­ta­ja tv uuti­sis­sa vii­me­vii­kol­la ‚kuten myös itäi­sen maan­puo­lus­tusa­lu­een komentaja(kymen sano­mat) tote­si­vat, että nyky­ään ope­ra­tii­vi­ses­ti ei ole­mer­ki­tys­tä mis­sä rau­han ajan varus­kun­ta sijait­see, kos­ka sijain­ti ei lii­ty sodan­ajan teh­tä­vään, jokai­nen ammat­ti­mies ymmär­tää tämän. 

Entä San­ta­ha­mi­na? Osa ryk­men­tin teh­tä­vis­tä toden­nä­köi­ses­ti on Hel­sin­gin alu­eel­la, mut­ta Hel­sin­gin puo­lus­ta­mi­seen tar­vit­ta­via jouk­ko­ja ei var­maan perus­te­ta San­ta­ha­mi­nas­sa eikä nel­jä kuu­kaut­ta vuo­des­sa alo­kas- eli perus­kou­lu­tuk­ses­sa San­ta­ha­mi­nas­sa ole­vaa alo­kas­jouk­koa käy­te­tä Hel­sin­gin puolustukseen. 

Koko varus­kun­ta­han sijait­see ns stra­te­gis­ta iskua aja­tel­len kuin tar­jot­ti­mel­la, yhden sil­lan varas­sa, kun ottaa huo­mioon vie­lä mei­dän rajal­li­sen ilma­val­von­nan ulot­tu­vuu­den. Ryk­men­tin infraan ei ole sijoi­tet­tu sen enem­pää kuin min­kään muun­kaan varuskunnan. 

Maan­puo­lus­tus­kor­kea­kou­lu on var­maan jär­ke­vä jät­tää San­ta­ha­mi­naan sii­hen on inves­toi­tu pal­jon; eikä yksi kor­kea­kou­lu­kam­pus muu­ta asu­mis­ta hait­taa, pää­osa kadet­tien käy­tän­nön har­joit­te­lus­ta nyky­ään tapah­tuu jouk­ko-osas­tois­sa muu­al­la Suomessa. 

Onko ope­ra­tii­vi­ses­ti tai kau­pun­ki­lais­ten näkö­kul­mas­ta mitään jär­keä sijoit­taa ase­va­ras­to­ja lähes kau­pun­gin kes­kus­taan( 10km pre­si­den­tin lin­naan) tai suo­rit­taa kova­pan­osam­mun­to­ja yhtä lähel­lä ; var­mas­ti vii­mei­nen kau­pun­ki Euroo­pas­sa kun näin tehdään. 

Ryk­men­tin siir­tä­mi­nen on eduk­si kau­pun­gil­le ja pal­ve­lee myös hal­li­tuk­sen haja­si­joit­ta­mis­po­li­tiik­kaa. Ope­ra­tii­vi­ses­ti ei siis mitään perus­tei­ta, edel­leen Hel­sin­ki ei tar­vit­se niin pal­jon soti­lai­ta veron­mak­sa­ji­na kuin pie­nem­mät paikkakunnat. 

Muu­ta­mia asioi­ta mik­si San­ta­ha­mi­nas­ta ei puo­lus­tus­hal­lin­to halua luo­pua; alu­eel­la sijait­see muu­ta­mien kor­kea-arvois­ten vir­ka­mies­ten huvi­loi­ta jot­ka on pilk­ka­hin­nal­la vuo­krat­tu. Puo­lus­tus­mi­nis­te­riön hen­ki­lö­kun­nan kesä­hu­vi­la sijait­see saa­res­sa, met­säs­ty­soi­keus (sor­sa pien­riis­ta ym) on pie­nel­lä arvo­val­tai­sel­la jou­kol­la ja onhan se saa­rel­la asu­vil­le pie­ni idyl­li kes­kel­lä kaupunkia. 

On se kum­mal­lis­ta jos Pie­ta­rin kau­pun­ki saa venä­jän val­tion palaut­ta­maan alu­een kes­kel­tä kau­pun­kia (uusi hol­lan­ti) mut­ta Suo­mes­sa vas­taa­va ei ole mahdollista. 

Ter­vei­siä XXXX

P:P:S.Puolustusvoimat pys­tyy hyvin sumut­ta­maan sivii­le­jä ns ope­ra­tii­vi­sil­la perus­teil­la jot­ka eivät kes­tä ammat­ti­mies­ten tarkastelua. 

8 vastausta artikkeliin “Kenraali Santahaminasta”

 1. Jos Mal­mi ja San­ta­ha­mi­na, niin eikö myös Tuo­ma­rin­ky­län, Hal­tia­lan ja Vii­kin pellot?

 2. Elä­köi­ty­nyt ken­raa­li riuh­tai­see vii­mei­sen­kin maton San­ta­ha­mi­nan sotilaskäyttötarkoitukselta.

  En toki halua kenu­jen kesä­hu­vi­loi­ta pur­kaa, yksit­täi­set raken­nuk­set eivät ole san­ta­ha­mi­nas­sa se ongel­ma, vaan laa­ja alue vää­räs­sä tar­koi­tuk­ses­sa Hel­sin­gin ran­noil­la. Tot­ta­kai San­ta­ha­mi­nas­ta tulee suo­jel­la vaik­ka mitä raken­nuk­sia, mikä­li niil­lä näh­dään sen tyyp­pis­tä arvoa; sehän vain luo koko­naan uuden­tyyp­pi­sen kau­pun­gin­osan. Soti­las­tee­ma sopi­vas­ti puut­tuu­kin kau­pun­gin­osa­pa­le­tis­ta. Lap­sil­le­kin on var­mas­ti muka­vaa kun saa vähän leik­kiä van­hal­la tykil­lä ampumista. 

  On tär­ke­ää huo­ma­ta, että juu­ri täl­lä taval­la San­ta­ha­mi­na saa saman­tyyp­pi­sen arvon kuin TL:n mai­nit­se­mat Tuo­ma­rin­ky­lä, Hal­tia­la ja Vii­kin luon­non­suo­je­lua­lue. Sil­loin se on kaik­kien käy­tös­sä. Nykyi­sel­lään se on alok­kai­den tet­saus­maas­tok­si aivan lii­an kallis.

  Mut­ta kor­kea-arvois­ten vir­ka­mies­ten met­säs­tys­maas­toa ei kyl­lä pelas­tai­si mikään, se on valitettavaa.

 3. Vii­kin pel­lot on jo mel­kein raken­net­tu, mis­tä olen pahoillani.

  Kan­na­tan kau­pun­ki­ra­ken­net­ta, jota voi­si luon­neh­tia tii­viik­si mut­ta har­vak­si. Se mitä raken­ne­taan, raken­ne­taan koh­ta­lai­sen hyväl­lä alue­te­hok­kuu­del­la niin, että yhdys­kun­nan sisäi­set mat­kat kaup­paan, kou­luun ja ratik­ka­py­sä­kil­le suju­vat kävel­len. Tii­viy­den vas­ta­pai­no­na kau­pun­gi­no­sien väliin tulee jät­tää kun­nol­li­sia vihe­ra­luei­ta. Sik­si en raken­tai­si Tuomarinkylääkään.

  Vii­kin oli­si jät­tä­nyt raken­ta­mat­ta ihan muis­ta syis­tä. Hel­sin­gin kau­pun­ki­ra­ken­ne perus­tuu sor­mi­mal­liin, vii­teen sormeen.Nämä sor­met muo­dos­ta­vat toi­mi­vat nau­ha­kau­pun­git, joi­hin voi­daan jär­jes­tää teho­kas jouk­ko­lii­ken­ne. Sor­mien väliin jäte­tään vihe­ra­luet­ta. Viik­ki raken­net­tiin tuol­lai­seen väliin. Se rik­koo kau­pun­ki­ra­ken­teen eikä sin­ne saa­da taso­kas­ta jouk­ko­lii­ken­net­tä, kos­ka Vii­kin kaut­ta ei menee mitään bus­si­lin­jo­ja keskustaan.

  San­ta­ha­mi­na ei pal­ve­le täl­lai­se­na tii­viy­den vas­ta­pai­no­na ole­vaa viheralue4tta, kos­ka por­til­la on kave­ri ryn­näk­kö­ki­vää­rin kans­sa pitä­mäs­sä rah­vas­ta ulko­puo­lel­la. Jos sii­tä raken­net­tai­siin puo­let asun­noik­si ja toi­nen puo­li otet­tai­siin vihe­ra­lu­eek­si, sai­sim­me sekä lisää asun­to­ja että viheralueita.

 4. Vie­tin varus­mie­sa­jas­ta­ni vii­mei­set vii­si kuu­kaut­ta San­ta­ha­mi­nas­sa Kaar­tin patal­joo­nan kun­nia­komp­pa­nias­sa vuon­na ‑87.
  Alo­ka­sa­jan vie­tin kes­kel­lä kor­pea rumis­sa beto­ni­ka­sar­meis­sa Säky­läs­sä. Sen jäl­keen San­ta­ha­mi­na tun­tui taivaalta.
  Komp­pa­niam­me sijait­si vii­mei­se­nä saa­ren ete­lä­osas­sa bus­sin pää­te­py­sä­kin vie­rel­lä van­has­sa tiilikasarmissa.

  Mie­lee­ni on jää­nyt pää­lim­mäi­se­nä saa­ren kau­nis luon­to vank­koi­ne saa­ris­to­lais­män­tyi­neen. Ja hel­pos­ti kai­vet­ta­va hiek­ka­kent­tä saa­ren keskellä.
  Muis­tan myös tou­ku-kesä­kuun vaih­teen läm­pi­mät illat, jol­loin juok­sim­me tupa­ka­ve­rin kans­sa ete­lä­ran­nan van­hoil­le lin­noi­tuk­sil­le istu­maan, ihmet­te­le­mään mer­ta ja miet­ti­mään syn­ty­jä syviä.

  Jos Hel­sin­ki laa­je­nee San­ta­ha­mi­naan, niin se pitää teh­dä suur­ta varo­vai­suut­ta nou­dat­taen. Saa­ri on help­po pila­ta huo­nol­la suunittelulla.

 5. Soti­la­sa­lu­eet Suo­mes­sa ovat vii­mei­siä luon­to­pa­ra­tii­se­ja, jois­sa moni uha­na­lai­nen laji viih­tyy, hyvä­nä esi­merk­ki­nä äärim­mäi­sen uha­na­lai­nen har­jusi­ni­sii­pi Huo­vin­rin­teel­lä. Sama pätee myös San­ta­ha­mi­nan kartoitukseen.

  Haus­ka näh­dä, miten vih­reä sil­mät kii­luen halua­vat raken­taa San­ta­ha­mi­nan, mut­ta samaan aikaan estä­vät Espoon­lah­des­sa kau­pun­ki­ra­ken­teen tii­vis­tä­mi­sen. Onko se tyh­myyt­tä vai ahneutta?

 6. Tuo yllä mai­nit­tu sor­mi­mal­li on vali­tet­ta­van huo­no rat­kai­su. Kos­ka mal­lin käm­men on Hel­sin­gin nie­mi, jää poten­ti­aa­li­sis­ta asui­na­lueis­ta puo­let meren alle. 

  Toi­nen ongel­ma tulee sii­tä, että mal­li olet­taa kaik­kien käy­vän töis­sä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa. Kun kui­ten­kin suu­ren osan työ­mat­kat kul­ke­vat sor­mes­ta toi­seen, on tulos nykyi­sen kal­tai­nen ongel­mal­li­nen ruuh­kau­tu­nut poikittaisliikenne. 

  Poi­kit­tais­lii­ken­teen ongel­ma tulee lisäk­si pahe­ne­maan lyhyi­den työ­suh­tei­den lisään­tyes­sä. Ihmis­ten ei tar­vit­se eikä kan­na­ta vali­ta asuin­paik­kaan­sa työ­pai­kan sijain­nin perus­teel­la, kuten pal­jol­ti aiem­min on tapahtunut.

  Mitä tulee San­ta­ha­mi­nan alu­ee­seen ja muu­hun pää­kau­pun­ki­seu­dun asun­to- ja kaa­voi­tus­po­li­tiik­kaan, niin tuos­ta yllä­ole­vas­ta tulee jäl­leen ker­ran hyvin esil­le se mikä nii­tä ajaa: tiet­ty­jen taho­jen edut ja nii­den etu­jen kos­ke­mat­to­muus. Oikeas­ti ongel­mien rat­kai­sua aja­via taho­ja on vali­tet­ta­van vähän.

 7. Osmo hei — ensim­mäi­sen ker­ran olen hie­man epäi­le­väi­nen rehel­li­syy­te­si suhteen.

  Se sil­ta ei ole kui­ten­kaan ainoa yhteys­käy­tä­vä San­dik­ses­ta tähän muu­huun maailmaan.

  Nimi­merk­ki Kullervo
  Val­tio- ja sotatieteidenmaisteri

 8. Var­mas­ti monet soti­la­su­ran valin­neet halua­vat nime­no­maan asua Hel­sin­gis­sä. Pitäi­si­kö edus­kun­ta­lai­tos­kin haja­si­joi­tuk­sen nimes­sä siir­tää Valkealaan?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.