Hesarin mukaan Santahaminaa ei tarvita asumiseen

Hesa­rin pää­kir­joi­tus­toi­mi­tus näyt­tää käy­neen San­ta­ha­mi­nas­sa upsee­re­ja tapaa­mas­sa. San­ta­ha­mi­naa ei kuu­lem­ma tar­vi­ta asunto9tuotantoon, kun on tuo Sipoo.  Lou­nais-Sipoo näyt­tää ole­van kovin riit­toi­sa tont­ti­re­ser­vi, kun sin­ne suun­ni­tel­lut 20 000 asu­kas­ta pys­ty­vät kor­vaa­maan sekä San­ta­ha­mi­nen 20 000 asu­kas­ta, että­Mal­min len­to­ken­tän 10 000 asu­kas­ta ja pal­jon muutakin.

Pää­kau­pun­ki­se­dul­le on tar­koi­tus raken­taa 13 000 asun­toa vuo­des­sa. Lou­nais-Sipoo vas­taa yhdek­sän kuu­kau­den tonttireserviä.

Jos San­ta­ha­mi­na jäte­tään  nykyi­seen käyt­töön­sä puo­lus­tus­voi­man ulko­museok­si, mer­kit­see se, että nuo 20 000 asu­kas­ta sijoi­te­taan muu­al­le, eikä se muu ole toi­sek­si paras paik­ka vaan jokin sel­lai­nen mar­gi­naa­li­nen alue, joka on sii­nä rajal­la, raken­ne­taan­ko vei ei. Tuo “muu” sijait­see kau­ka­na auto­mat­kan pääs­sä. Jos käy­täm­me varo­vais­ta arvio­ta, että tuo “muu” on kes­ki­mää­rin 25 km:n auto­mat­kan pääs­sä ja että nois­ta 20 000 asuk­kaas­ta 6000 tekee tämän mat­kan päi­vit­täin edes­ta­kai­sin, tuo armei­jan ulko­museo tuot­taa 300 000 hen­ki­lö­ki­lo­met­riä tur­haa autoi­lua päi­väs­sä, kah­dek­san ker­taa maa­pal­lon ympäri.

Puo­lus­tuk­sel­lis­ta mer­ki­tys­tä saa­rel­la ei ole. Eräs kor­kea upsee­ri sanoi minul­le, ettei kai kukaan ole niin höl­mö, että muo­dos­tai­si sodan ajan jouk­ko-osas­tot San­ta­ha­mi­nas­sa, kah­den sil­lan taka­na val­miik­si motis­sa. Jos oli­sin upsee­ri, oli­si minus­ta­kin kivem­pi olla täis­sä San­ta­ha­mi­nas­sa kuin vak­ka­pa Tuusulassa.

Asun­to­maa­na San­ta­ha­mi­na oli­si aina­kin puo­len mil­jar­din euron arvoi­nen ellei kal­liim­pi­kin. Val­tion sisäi­ses­sä las­ku­tuk­ses­sa sen hin­ta on täs­tä kym­me­nes­osa. Tämä selit­tää se, ettei­vät soti­laat hen­no sii­tä luo­pua. Jos val­tio myi­si saa­ren Hel­sin­gil­le puo­lel­la mil­jar­dil­la ja armei­ja sai­si rahat, se vetäy­tyi­si saa­rel­ta viivana.

San­ta­ha­mi­naan puo­lus­ta­val­la kokoo­muk­sel­la ei ole oikein varaa syyt­tää yhtään puis­ton suo­je­li­jaa nim­byi­lys­tä niin kau­an kuin puo­lue puo­lus­taa sekä San­ta­ha­mi­nan rajaa­mis­ta asun­to­tuo­tan­non ulko­puo­lel­le että neliö­ki­lo­met­rin hyvää raken­nus­maa­ta uhraa­mis­ta Mal­min hupi-ilmailukentälle.

9 vastausta artikkeliin “Hesarin mukaan Santahaminaa ei tarvita asumiseen”

 1. San­ta­ha­mi­nal­la voi­daan sen­tään näh­dä jokin yhteis­kun­nal­li­nen mis­sio. Mal­min len­toa­se­man teh­tä­vä hel­sin­gin sydä­mes­sä alkaa nyky­päi­vä­nä, ja nykyi­ses­sä asun­to­ti­lan­tees­sa, olla jo kyseenalainen. 

  Kävin ker­taa­mas­sa Mal­min len­toa­se­man tär­key­den Mal­min len­toa­se­man ystä­vät ry:n inter­net­si­vuil­ta, joil­ta löy­tyy kym­me­nen syy­tä säi­lyt­tää Mal­mi. Minus­ta kaik­ki syyt ovat joko huo­no­ja, tekais­tu­ja tai kor­vat­ta­vis­sa. Jokai­nen voi ne itse lukea, mut­ta minul­le sil­mään pis­ti eri­tyi­ses­ti huo­li tämän ainut­ker­tai­sen vihe­ra­lu­een säi­ly­mi­sen puo­les­ta. Len­toa­se­man ystä­vät huo­maut­ta­vat, että esi­mer­kik­si iso­kuo­vi ei pesi muu­al­la hel­sin­gis­sä. Minus­ta tun­tuu, että ylei­sil­mai­li­jat huo­ma­si­vat koko kuo­vin vas­ta kun ken­tän sul­ke­mi­nen otet­tiin esil­le. Muil­le sen havait­se­mi­nen on vai­keam­paa, kos­ka täl­le ainut­laa­tui­sel­le vihe­ra­lu­eel­le ei luon­nol­li­ses­ti­kaan ole mitään asi­aa. Pait­si jos omis­taa lentokoneen.

  Jos asun­to­tuo­tan­to­ta­voi­te halu­taan saa­vut­taa, tulee Mal­min kal­tai­set hel­pot tont­ti­maat saa­da raken­ta­mis­käyt­töön pian. Tosin ei San­ta­ha­mi­nan­kaan ase­ma kes­tä päi­vän­va­loa nykyi­ses­sä tilan­tees­sa, vaan myös soti­mi­nen pitäi­si saa­da parem­min sovel­tu­vil­le alueille.

 2. Jäte­tään San­ta­ha­mi­na raken­ta­mat­ta. oli­si edes yksi alue Hel­sin­gis­sä joi­ta ei nyky­pol­vi rais­kaa beto­nil­la. Teh­kööt tule­vat suku­pol­vet san­tik­sel­la mitä par­haak­sen näke­vät. toi­vot­ta­vas­ti näke­vät sii­nä muu­ta­kin kun puo­li mil­jar­dia euroa.

  Olkoot san­ta­ha­mi­na Hel­sin­gin Alas­ka. Paik­ka jota ei pum­pa­ta tyh­jiin vaan jäte­tään pik­ka­sen tule­vil­le­kin pol­vil­le. Sii­hen asti toi­mi­koot puo­lus­tus­voi­mat alu­een suojelijana.

 3. En on kos­kaan oikein hif­fan­nut tätä kinaa eri­näi­sis­tä ton­teis­ta Suo­men kal­tai­ses­sa maas­sa, jos­sa tont­ti­maa­ta riit­tää. Joka ker­ta kun las­keu­tuu Hel­sin­ki-Van­taal­le häkel­ty­nee­nä miet­tii, että las­keu­du­taan­ko täs­sä kau­pun­gik­si­kin kut­sut­tuun vai kes­kel­le met­sää. Vas­taus: molempiin!

 4. Kyl­lä Senaa­tin­to­rin ja Lah­den välis­tä löy­tyy maa­ta, johon raken­taa, mut­ta nuo näke­mä­si met­sät eivät ole rai­de­lii­ken­teen var­rel­la. Jos hyväk­sy­tään raja­ton autois­tu­mi­nen, voim­me sijoit­taa raken­ta­mi­sen pit­kin nur­mi­jär­viä, mut­ta se tuot­taa tavat­to­mas­ti lii­ken­net­tä ja mat­koi­hin ja jonoi­hin tär­väy­tyy ihmis­ten aikaa. San­ta­ha­mi­na oli­si kah­den met­ro­py­sä­kin (5 min) pääs­sä keskustasta.

 5. Var­mas­ti san­tis on mones­sa suh­tees­sa ihan­teel­li­nen, en epäi­le. En ole kau­pun­ki­suun­nit­te­lun eks­pert­ti, mut­ta maal­li­kon vai­ku­tel­man mukaan Sta­di ei kui­ten­kaan ole miten­kään eri­tyi­sen tii­viis­ti raken­net­tu ja poten­ti­aa­lia on yhdes­sä jos toi­ses­sa­kin puskassa. 

  Yksi jo ohi men­nyt esi­merk­ki tur­his­ta tont­ti­ki­nois­ta: aikoi­naan kinat­tiin ase­tel­mal­la musiik­ki­ta­lo vs maka­sii­nit. Mik­si muu­ten­kin kiis­ta­na­lais­ta musiik­ki­ta­loa ei bygat­tu epä­mää­räi­sel­le naa­pu­ri­ton­til­le ja kaik­ki oli­si­vat olleet tyytyväisiä?

 6. Mik­si kau­pun­kien pitää levit­täy­tyä met­siin ja saa­riin? Mik­si ei voi­da kas­vaa ylös­päin. No tie­ten­kin sii­nä menee jon­kun hyvä näkö­ala, mut­ta jol­lek­kin toi­sel­le tulee vie­lä parempi.

 7. San­ta­ha­mi­na on luon­toar­voil­taan mel­ko ainutlaatuinen.

  Vie­lä ainut­laa­tui­sem­paa oli­si, jos vih­rei­den arvois­sa luon­toar­vot prio­ri­soi­tai­si euro­jen edelle.

 8. juu­pa juu Says:
  16. hel­mi­kuu­ta 2008 kel­lo 13.20
  “Mik­si kau­pun­kien pitää levit­täy­tyä met­siin ja saariin?”

  Mik­si syö­pä­kas­vai­men pitää levi­tä imusol­muk­kei­siin, mak­saan ja lopul­ta kaikkialle?

  Hyviä ja perus­ta­vaa laa­tua ole­via kysy­myk­siä, joi­ta pitäi­si poh­tia sen sijaan, että poh­di­taan loput­to­mas­ti kuin­ka leviä­mis­tä voi­si nopeut­taa ja tehostaa.

 9. Jos San­ta­ha­mi­na jäte­tään nykyi­seen käyt­töön­sä puo­lus­tus­voi­man ulko­museok­si, mer­kit­see se, että nuo 20 000 asu­kas­ta sijoi­te­taan muu­al­le — Tuo “muu” sijait­see kau­ka­na auto­mat­kan päässä.”

  Ole­tat­ko, että raken­ta­mi­sen mää­rä seu­dul­la on jokin vakio, johon ei voi­da vai­kut­taa suun­taan eikä toi­seen? Samal­la logii­kal­la jot­kut väit­tä­vät, että “jos ydin­voi­maa ei lisä­tä, lisä­tään hiilivoimaa”.

  Luk­sus­lä­hiö ja met­ro­tun­ne­li syr­jäi­seen saa­reen ei ole paras­ta mah­dol­lis­ta alue­po­li­tiik­kaa. Eikö riit­täi­si, että raken­net­tai­siin pel­käs­tään ole­mas­sao­le­vien rato­jen var­sil­le? Joku paik­ka saat­taa olla kau­em­pa­na Hel­sin­gin kes­kus­tas­ta kuin San­ta­ha­mi­na, mut­ta toi­saal­ta lähem­pä­nä Lep­pä­vaa­raa, Tik­ku­ri­laa, Tur­kua, Tam­pe­ret­ta jne. Ihmi­sil­lä on tar­pei­ta liik­kua moneen suun­taan, eikä kai­ken pain­opis­te ole Hel­sin­gin­nie­men kärjessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.